Wat willen ambtenaren by chenshu

VIEWS: 5 PAGES: 2

									                                De ziel van de duurzame inkoper


                                Wat willen
                                ambtenaren?
34                                                                                                                                                                                      35
P+ PEOPLE PLANET PROFIT + MAART + APRIL 2008 + BETTER COMPANY
                                                                                                                                                                                       P+ PEOPLE PLANET PROFIT + MAART + APRIL 2008 + BETTER COMPANY
                                Wass will das Weib? Het is de beroemde vraag van Sigmund Freud. Veel
                                actueler in het bedrijfsleven is de vraag:Wat willen ambtenaren? Want:
                                in 2010 koopt de overheid alleen nog maar duurzame waar. Hoe gaan al
                                die inkopers dat doen? P+ vroeg het aan twee topspecialisten. Annelies
                                Soede schreef voor haar collega’s van de gemeente Amsterdam een
                                opvallend praktische Leidraad Duurzame Inkoop. Jacqueline Joppe helpt
                                overal in Nederland gemeenten bij het inkoop- en aanbestedingsproces
                                vanuit het NIC, het voormalige Rijksinkoopbureau.
                                Van stofjas tot topkok
                                Ze zien elkaar voor het eerst in hun leven. Maar ze   Soede: “De stofjas. Dat is het oude beeld,   Topinkopers Annelies Soede (voor) en
                                vinden elkaar onmiddellijk, als twee oude vrienden    dat in de buitenwereld nog heerst. De      Jacqueline Joppe:“Keurmerken creëren
                                die elkaar op een schoolreünie om de hals vallen. Het  beheerder van de voorraadkast. In werke-    een schijnwerkelijkheid. Er staat FSC op
                                is niet eens zo’n gezochte vergelijking, want ze zijn  lijkheid hebben we al zeker twintig jaar    dat hout, dus dan hebben wij ons
                                allebei van 1962 en roepen dat uit tot een prima jaar.  geleden afscheid genomen van de maga-      geweten afgekocht.Terwijl er ook
                                En beiden willen om te beginnen het stoffige beeld    zijnbeheerder die de inkoop er nog even     kunststof kozijnen zijn, die misschien
                                dat nog wel eens heerst over inkopers bij de overheid  bij deed.”                   minder milieubelastend zijn.”
                                rechtzetten. Ir. Annelies Soede is van huis uit indus-
                                trieel ontwerper. Ze heeft bij de vatenfabrikant Van   Joppe: “Een ander vooroordeel: het gaat
                                Leer gewerkt en stuurt nu als hoofd concern inkoop    alleen maar over prijs. De overheid kiest
                                van Amsterdam intussen negen medewerkers aan,      altijd de goedkoopste aanbieder. Mijn
                                die een klein legertje van inkopers in stadsdelen en   ervaring: dat gebeurt alleen wanneer de   Europa wordt vaak als de stok achter de    er zijn ook wel steeds meer keurmerken     Soede: “Er zijn geen kant-en-klare recep-   Joppe: “Hij zoekt bij zijn leveranciers
                                andere diensten helpen bij het opzetten van een     andere aanbieders niet duidelijk hebben   deur gebruikt om mensen in een keurslijf   en criteria, zoals biologische voeding in    ten.”                     naar dingen. De beste leveranciers vertel-
                                optimaal inkoopproces. Drs. Jacqueline Joppe doet    gemaakt dat hun kwaliteitsaanbod een     te dwingen. Gij zult! Waardoor de       de catering. Een houvast is uitstekend.                            len hun afnemers wat er echt te koop is,
                                dat als adjunct-directeur voor het NIC voor andere    hogere prijs rechtvaardigt.”         inkoopfunctie in de ogen van veel mensen   Maar ik pleit eerder voor gezond boeren-    Joppe: “Maar dat wordt wel aan ons      geven inzicht in innovaties.”
                                overheden en leerde pas goed wat duurzaamheid                             hetzelfde is als het aanbestedingstraject.  verstand in de duurzaamheid. Dat laat      gevraagd. Wanneer heb ik het goed
                                was toen gemeenten zorgdiensten moesten gaan       Soede: “En dat inkopers zulke bureaucra-   Maar voor de professionele inkoper is     zich niet zo makkelijk in een lijstje zetten.  gedaan? Geef mij het recept. Ja, nou dat   Soede: “En inkopen is dus ook een vak. Er
                                inkopen.                         ten zouden zijn. Dat klopt ook niet, hoe-  aanbesteden niet meer dan één van de vele   Dat wil ik zo graag. Dat mensen even wat    kun je voor een deel krijgen. Maar een    zijn hoogleraren inkoop; inkoopmanage-
                                                             wel in overheidsland naar mijn idee nog   stappen die je moet maken.”          verder nadenken. En ook al is het niet     topkok kookt niet met een receptenboek    ment modellen. Er is een vereniging van
                                                             wel vaak rechtvaardiging gezocht wordt                           allemaal even wetenschappelijk getoetst,    voor zich. Die heeft de basis op orde en de  inkopers en een netwerk-desk. Behoorlijk
                                                             in de rechtmatigheid. Als overheid ben je  Joppe: “Nu duurzaamheid een issue       daarmee wordt duurzaamheid wel waar       rest doet hij op gevoel.”           groot zelfs, met zo’n 2500 overheidsinko-
                                                             gehouden aan Europese Richtlijnen. Dat    wordt, zie ik ook een krampachtige      het echt om gaat. Het gaat om mensen die                           pers...”
                                                             moet je doen, zodra bij een aanbesteding   behoefte aan lijstjes. Mensen vragen me:   in een samenleving met elkaar leven en     Soede: “Een hele goede kok gaat experi-
                                Door Jan Bom                       een drempelwaarde van 206 duizend euro    Jacqueline, heb je iets waarop staat wan-   die wereld ook op lange termijn gezond     menteren. Laat zich inspireren, op de
                                Fotografie door Anne Hamers               voor een contract wordt overschreden.    neer iets echt helemaal duurzaam is? En    willen houden.”                 markt...”                                         > Pagina 36
                                Wat willen ambtenaren?

                                Van prijskoper tot procesbegeleider                                                             Van leverancier tot meedenker
                                Ze hebben beiden nog heel veel uit te leggen, over hun vak, hun meerwaarde. Dat is duide-                                  Het is prachtig dat duurzaam inkopen functioneert als een breekijzer om de positie van de inkoop
                                lijk. Ook intern.Wanneer verdwijnt de onbekendheid van de functie inkoop? Wanneer                                      binnen overheidsorganisaties meer invloed te geven. Maar wat betekent dit voor de aanbieders
                                hebben alle collega’s het door?                                                               van duurzame producten? Wat zijn de tips aan ondernemers?


36                                      Soede: “Het ergste wat je als inkoper kan     Soede: “... dan ben je hartstikke goed bezig.                               Soede: “Ik zou graag meer ideeën uit de   lantaarn met regelmatig onderhoud of                               37
                                       gebeuren, zijn collega’s die zeggen: ‘Ik     Er staat FSC op dat hout, dus dan hebben                                 markt halen, en aangedragen krijgen van   de aluminium lantaarnpaal, waarvan de
P+ PEOPLE PLANET PROFIT + MAART + APRIL 2008 + BETTER COMPANY
                                                                                                                                                                                            P+ PEOPLE PLANET PROFIT + MAART + APRIL 2008 + BETTER COMPANY
                                       heb hier die catalogus. Ik wil die tafel.     wij ons geweten afgekocht. Klaar. Terwijl                                 leveranciers. Wie weet er nou het aller-   productie van de grondstof tot eindpro-
                                       Kun jij nog even regelen dat er 5 procent     er vandaag ook kunststof kozijnen op de                                  meeste over een product? Diegene die het   duct heel veel energie vraagt? Er zijn ook
                                       vanaf gaat? Enne, ik heb al gesproken       markt zijn, die misschien over de hele                                  maakt. Door als overheid zelf eisen te    veel continue ontwikkelingen die duur-
                                       hoor, met die meneer. Hij weet dat ik die     keten gezien veel beter zijn als het over de                               stellen, pretendeer jij dat je weet wat de  zaamheidswinst geven, bijvoorbeeld door
                                       tafel wil hebben en dat jij nog even belt....’  belasting van het milieu gaat. Het gaat er                                hoogste duurzaamheidsscore is. Maar     producten te maken uit steeds minder
                                       Dat lukt dus helemaal niet. Qua geld is je    niet om dat je overal spaarlampen in moet                                 misschien weet je wel helemaal niet zo    materiaal. Neem plastic bekertjes. Die
                                       onderhandelingsruimte weg. Dat is niet      draaien, maar je moet kijken naar metho-                                 goed wat er allemaal kan.”          wegen veel minder dan vroeger, er wordt
                                       eens het ergste. De mogelijkheid tot ont-     dieken waarop je zo weinig mogelijk elek-                                                       minder materiaal verbruikt. En we stor-
                                       wikkeling, tot innovatie, is ook al verge-    triciteit gebruikt voor je verlichting.”    Jacqueline Joppe van het NIC:               Joppe: “Als je zegt, ik kies alleen voor   ten het plastic niet meer op vuilnisbelten,  Annelies Soede van de gemeente Amsterdam:
                                       ven. De weg om per leverancier het beste                             “Helemaal niets verbruiken, dat is het          keurmerken, of ik gebruik alleen de     maar verbranden het om er energie mee     “Koop je een biologische appel uit Kenia of koop
                                       te zoeken is afgesloten. Alles is al helemaal   Joppe: “Helemaal niets verbruiken, dat is    allerbeste.”                       criteria die SenterNovem nu ontwikkelt,   op te wekken. Allemaal een stuk duur-     je een streekgebonden product?”
                                       dichtgespijkerd. Dat gebeurde ook in de      het allerbeste.”                                             dan mis je dat innovatieve stuk.”      zamer en inmiddels standaard. Neem je
                                       machinebusiness, waar ik werkte. Soms                                                                                  dat nog mee in overwegingen?”
                                       was technisch alles al helemaal vastge-      Soede: “Net als vroeger: tl-buizen waren    Delft vooral geleerd programma’s van           Soede: “Je moet kunnen laten zien: we                           Soede: “De interactie tussen leveranciers
                                       legd. Ieder boutje en moertje was al       heel zuinig en men dacht dat die altijd     eisen op te stellen voor vage behoeften.”         hebben die leveranciers uitgezocht die op  Joppe: “Aan voorlichting kan nog veel     en ambtenaren gaat meestal schriftelijk,
                                       besteld, voordat het besteld was. En dan     moesten branden, want dat zou het                                     kwaliteitskenmerken van duurzaamheid     meer gebeuren.”                dat speelt ook mee. Daar moeten we
                                       kon er natuurlijk niets anders meer in die    zuinigste zijn. Nu, met spaarlampen, is     Joppe: “Voor iets wat nog moet komen.”          deze producten en systemen konden aan-                           elkaar nog beter in vinden. Er is bij de
                                       apparaten...”                   dat gevoel er ook een beetje: die kunnen                                 leveren. En als er hoopgevende techno-    Soede: “Leveranciers vinden een heleboel   aanbesteder de angst om te ver te gaan.
                                                                ook wel aanblijven. Dat is het paard ach-    Soede: “En dan is inkopen ineens span-          logie wordt aangeboden, die zich nog niet  dingen zo vanzelfsprekend, dat ze het niet  De informatie moet beoordeelbaar zijn,
                                       Joppe: “Dat is zo jammer. Als de hele lijst    ter de wagen spannen.”             nend. Hé! We zitten met zijn allen in een         bewezen heeft, dan gaan we op een pilot-   meer melden. Een aanbieder van suiker-    terug te rapporteren zijn. Dus je kan niet
                                       aan specificaties er al zo strak ligt, dan is                           ontwerptraject. Dat is even leuk! Inkoop         locatie eerst een proef doen. Dan kun je   zakjes vertelt ook niet dat er ten opzichte  zomaar zeggen: doe mij eens een leuke
                                       het heel lastig om mensen nog om te krij-     Joppe: “Voor mij is dat soms nog lastiger.   wordt ook steeds meer een ondersteuning          tegen een aanbieder zeggen: Hoor eens, jij  van vroeger 40 procent minder papier     duurzame aanbieding. Dan kun je niet
                                       gen. Je kunt de belangrijkste vraag niet     Jij werkt in dezelfde organisatie, jij praat  om beleidsdoelstellingen te realiseren.          zegt dat jouw kopieerapparaten zo zuinig   nodig is. Dat wordt niet beschouwd als    vergelijken.”
                                       meer stellen: wat is de beste oplossing      met collega’s. Ik heb klanten voor wie ik    Het staat hoog op de agenda. De wethou-          zijn door hun stand by-stand en zo. Maar   duurzame ontwikkeling, maar dat is het
                                       voor het probleem waar we voor staan?”      inkoop. Als die klanten al heel ver zijn in   der heeft inkoop nu in portefeuille.”           laten we eerst maar eens twee weken hier   natuurlijk wel. Inmiddels ook standaard,   Joppe: “De overheid moet ook de duur-
                                                                hun specificaties en dan aan ons vragen:                                 al die apparaten neerzetten, zodat we    maar ooit een innovatie. En zo zijn er    zaamheid kunnen meten.”
                                       Soede: “Kiezen voor keurmerken? En dat      kunnen jullie ons ondersteunen in een      Joppe: “Als je breed denkt, kan inkopen          kunnen uitvissen of je verhaal klopt.”    meer ontwikkelingen.”
                                       is het? Dan kies je voor een minimum. Er     Europese aanbesteding, dan leveren wij     heel veel enthousiasme en positieve                                                         Soede: “Door de doelstelling duurzame
                                       is bovendien zo’n woud aan keurmerken       die kennis natuurlijk keurig netjes. Maar    energie oproepen. Ik vind jouw voorbeeld         Joppe: “Maar dat doe je niet om je in te   Joppe: “Als je naar de verzorging kijkt    inkoop is het straks zo dat de rijksover-
                                       dat ik er nog altijd niet van overtuigd ben,   of er dan gekeken is naar de optimale      in de Leidraad Duurzaam Inkopen over           kunnen dekken tegen lastige vragen      ook. In dorpen wonen de medewerkers      heid straks voor 100 procent van alle aan-
                                       dat er veel over de inhoud gezegd wordt.     oplossing, dat is nog maar even de vraag.    mobiliteit heel goed. Dan zeg je niet: we         achteraf, maar om verstandige business-   van thuiszorgorganisaties niet ver van    bestedingen duurzaamheid meeneemt,
                                       Er staat wat je doet. Maar dat zegt nog niet   En dan wordt het wel een spel. Hoeveel     zoeken naar nieuwe auto’s, want de oude          beslissingen te nemen. Meten. Bijstellen.”  hun klanten vandaan. Die doen dat       en gemeentes 75 procent. Het blijft gaan
                                       altijd iets over de intrinsieke kwaliteit van   senioriteit heeft onze consultant? Hoe     zijn versleten…”                                            keurig op de fiets. En toch, als je in een  om de prijs/kwaliteitverhoudingen.
                                       wat je doet. Natuurlijk zijn er ook goede     goed is zijn relatie? Hoe goed kun je met                                 Soede: “Er zijn zoveel keuzes. In restau-  aanbesteding iets vraagt over duurzaam-    Dus ga je verder onderverdelen. Dan
                                       keurmerken, die de hele productieketen      elkaar samenwerken? Hoe open ligt het      Soede: “… Nee, we zoeken een vervoers-          rants duurzame voeding aanbieden. Wat    heid, zegt niemand: ‘Onze medewerkers     zeg je bijvoorbeeld: de prijs weegt voor
                                       meenemen en controleren. Bij dienst-       nog? Het is voor de inkoop ook niet altijd   oplossing. Er moet iets getransporteerd          koop je in? Koop je een biologische appel  krijgen van ons een fiets ter beschikking.’  40 procent mee in de totale beoordeling.
                                       kleding bijvoorbeeld, waarbij arbeidsom-     mogelijk terug te gaan in dat proces.      worden van A naar B. Dan zijn er vele           uit Kenia of koop je een streekgebonden   Terwijl ik dat veel liever wel weet, want   De kwaliteitseisen tellen voor 35 procent.
                                       standigheden in de productie helemaal       Eigenlijk wil je terug naar het begin, naar   oplossingen. Een elektrische scooter voor         product? Koop je kringlooppapier of     dat zie ik liever dan dat iedereen voor een  Specifieke duurzaamheidskenmerken
                                       worden doorgelicht. Maar je moet met       die vraag: wat hebben we eigenlijk       korte afstanden. Een hybride voor langere         papier met FSC-keurmerk? Of ben je pas    afstandje van een paar kilometer maar     voor 15 procent. En dan heb je nog
                                       het toepassen van keurmerken blijven       nodig?”                     stadsritten. En als er ook hele lange           duurzaam als je zo min mogelijk papier    weer in die auto stapt.”           10 procent voor andere aspecten.”
                                       uitkijken dat …”                                         afstanden afgelegd moeten worden, zijn          gebruikt? Kies je voor de stalen straat-
                                                                Soede: “Ik beschouw ieder inkooptraject     ook andere opties interessant.”                                                           Joppe: “Zo kom je in je afwegingen tot de
                                       Joppe: “…je niet een schijnwerkelijkheid     als een ontwerptraject. Je moet nu met je                                                                              meest optimale duurzame aanbieding.”
                                       creëert. Zo van: dit is het. Als je hier nu aan  ogen dicht gaan bedenken hoe iets de                            Gratis Leidraad Duurzaam Inkopen
                                       voldoet...”                    komende vier jaar zal gaan functioneren.                          Annelies Soede schreef samen met mensen van de Milieudienst de Leidraad Duurzaam Inkopen van       asoede@bda.amsterdam.nl
                                                                Ik heb aan de Technische Universiteit in                          Amsterdam. De brochure is op internet gratis te downloaden: www.dmb.amsterdam.nl (publicaties)      jacqueline.joppe@hetnic.nl

								
To top