Van by chenshu

VIEWS: 46 PAGES: 9

									Notulen

Van       Linda van Hooff                        Huurdersplatform Woon op Maat
        Notuliste Bestuursvergadering                 Hendrik Mandeweg 2
                                       1947 HC Beverwijk
        Huurdersplatform Woon op Maat

                                       Spreekuur:
Datum      Beverwijk, 12 juni 2006                    Woensdag 09.30-11.30 uur

                                       Tel.: 0251-245285
Aan       Fred Koops, John Kolenbrander, Nico Boone,
                                       Fax.: 0251-238808
        Gerard Castricum, Martin Zuurveld, Jan Burghout,
                                       E-mail: huurdersplatformwom@hetnet.nl
        Simone Groot


T.k.      aanwezigen Algemene Ledenvergadering HPF
Betreft: Algemene Ledenvergadering Huurdersplatform (HPF) d.d. 8 juni 2006Bestuur Huurdersplatform: Koops (vz), Kolenbrander (Secretaris en interim Penningmeester),
                 Boone, Zuurveld, Castricum, Burghout, mw. Groot, mw. vHooff (not.)
Aanwezigen:           Alle leden van het bestuur van het Huurdersplatform (HPF) en
                 52 huurders van Woon op Maat (WoM).
Gasten:             Twee heren van de Raad van Commissarissen en
                 mw. Joukes van Woon op Maat (WoM).


1.   Opening door de voorzitter (Fred Koops)
    De voorzitter heet alle aanwezigen en onze gasten van harte welkom. Er zijn 52 huurders aanwezig
    en dat is een mooi resultaat. De voorzitter stelt het bestuur van het HPF voor aan de aanwezigen.
    Er worden een aantal huishoudelijke mededelingen gedaan.
    Rond 18.30 uur hedenavond heeft de voorzitter nog een oproep voor de Ledenvergadering gedaan
    via Radio Beverwijk.


    Op 2 april 2006 is Piet Kooy, Penningmeester HPF, plotseling overleden. Piet was ook
    medeoprichter van het vrijwilligersvervoer. De voorzitter verzoekt alle aanwezigen te gaan staan en
    1 minuut stilte voor Piet Kooy in acht te nemen.


1A. Vaststellen Agenda
    Bij het vaststellen van de agenda is geconstateerd dat het Beleidsplan niet op de agenda staat, dit
    wordt alsnog toegevoegd.
    Zie agendapunt 5A.060608 Algemene Ledenvergadering HPF.doc                               18-04-10
Pagina 2 van 92.  Ingekomen stukken en mededelingen
   Ingekomen stukken
     Er is een aanmelding ontvangen van mw. Els Verhage die zich kandidaat stelt voor een
     bestuursfunctie in het HPF.
     Dhr. Peperkamp stelt zich bij deze ook kandidaat voor een bestuursfunctie in het HPF.


   Mededelingen
     Het HPF verhuist binnenkort naar Meerestein. Omstreeks 21 juni 206 kunnen we het nieuwe
     pand aan de Van der Hoopstraat gaan betrekken. Iedereen is welkom bij het HPF vanaf 21 juni
     2006 na 15.00 uur, dan is de officiële opening. Of op woensdagochtend tijdens het spreekuur.
     In het huidige pand van het HPF aan de Hendrik Mandeweg staat meubilair dat het HPF destijds
     tweedehands heeft aangeschaft en dit meubilair ziet er nog keurig uit. Het HPF heeft dit
     meubilair aan de voedselbank van Beverwijk geschonken, zij kunnen het goed gebruiken.
     Een van de meest succesvolle activiteiten afgelopen jaar was het overleg over de huurverhoging
     per 1 juli 2006. Het HPF heeft een gemiddelde huurverhoging weten af te dingen van 2,4%.
     Tevens zijn er aanvullende afspraken gemaakt tussen het HPF en Woon op Maat (WoM) die
     nogmaals door de secretaris worden genoemd. Het betreft onder meer de te maken afspraken
     over het huurbeleid komende 6 jaar (in het najaar van 2006) en het niet in rekening brengen van
     een extra huurverhoging van 0,5 % per 1 januari 2007


     De voorzitter neemt de agenda door en licht de punten kort toe.3.  Notulen Ledenvergadering HPF d.d. 27 april 2005
   Het verslag wordt goedgekeurd.
   Aanvullende opmerkingen/vragen:
     Zie blz. 4 het punt GSM masten. Is hier al meer duidelijkheid over? Antwoord: Dinsdag 6 juni
     2006 heeft het HPF overleg met WoM (vNimwegen) gehad en vanuit WoM is verzekerd dat er
     géén nieuwe GSM masten geplaatst worden. De huidige geplaatste GSM masten waarvoor een
     contract is afgesloten, zal het contract niet worden verlengd.


4.  Jaarverslag van de secretaris
   Het jaarverslag van de secretaris heeft men vooraf kunnen aanvragen bij het HPF, via de website
   van het HPF kunnen afdrukken of hedenavond bij binnenkomst ontvangen. Misschien is het lastig
   voor sommige aanwezigen om hier nu direct op te reageren.
060608 Algemene Ledenvergadering HPF.doc     18-04-10                        2
Pagina 3 van 9
   Door de aanwezigen worden een aantal voorstellen gedaan voor verzending vergaderingstukken:
4.1 De stukken voor de vergadering toesturen aan één iemand van een bewonerscommissie, dit is vorig
  jaar ook al voorgesteld. In het Beleidsplan HPF staat dat het HPF hier wel mee bezig is. Het HPF
  zoekt de juiste weg m.b.t. communicatie en is blij met voorstellen van huurders over hoe het
  eventueel anders kan. Het HPF zal dit voorstel meenemen.
4.2 Omdat niet iedereen een bewonerscommissie heeft wordt voorgesteld om de presentielijst van de
  Ledenvergadering HPF te hanteren voor verzending van notulen en stukken. HPF zal dit voorstel in
  overweging nemen.
4.3 Het voorstel wordt gedaan dat alle aanwezigen die een e-mail adres hebben dit vanavond achter te
  laten, zodat stukken via de mail verzonden kunnen worden. Deze optie had het HPF zelf ook al in
  gedachte. Om fouten in e-mail adressen te voorkomen wordt voorgesteld dat de aanwezigen zelf een
  mail naar het HPF sturen, zodat het HPF deze adressen foutloos kan kopiëren en onder één
  verzendlijst kan hangen.
   Nagekomen bericht: Dhr. Strijker heeft zijn e-mail adres tijdens de pauze achtergelaten.
4.4 Dhr. Overmann laat weten dat hij sinds kort op de Alkmaarseweg woont en geen e-mail adres heeft.
  Ook weet hij niet of er een bewonerscommissie is. Het HPF stelt voor dat dhr. Overmann zijn naam
  en adres achterlaat, zodat het HPF hem ook in de verzendlijst van huurders kan opnemen en stukken
  voortaan per post ontvangt.
   Nagekomen bericht: Dhr. Overmann heeft zijn adres achter gelaten na afloop van de vergadering.
4.5 Mw. Burghout vindt dat de huurders ook zelf naar het HPF kunnen bellen en vragen om stukken toe
  te sturen als men niet in staat is deze via de website te verkrijgen.
4.6 Voorgesteld wordt om de stukken voor de vergadering niet alleen op het kantoor van het HPF neer te
  leggen, maar om ook een aantal exemplaren in de Jansheeren en de bibliotheek te Heemskerk
  achter te laten. Op deze manier kan men zelf bepalen wanneer men de stukken ophaalt, want niet
  iedereen is altijd in staat om langs het spreekuur HPF te komen i.v.m. het vaste tijdstip. HPF neemt
  dit voorstel in overweging.
4.7 Een inlegvel meesturen met het blad Thuis in de IJmond van WoM, waarin gevraagd wordt of men
  van info van het HPF op de hoogte gehouden wil worden en zo ja op welke manier (per post of e-
  mail) en het inlegvel invullen en retourneren naar het HPF. Kolenbrander laat weten dat helaas niet
  iedereen het blad van WoM leest. HPF neemt dit voorstel evengoed in overweging.
4.8 In Heemskerk bestaan 5 projectteams (buurtbeheer) de deze dienen ook op de hoogte gehouden te
  worden. Kolenbrander beaamt dat buurtbeheer inderdaad niet voldoende op de hoogte wordt
  gehouden over het HPF. Kolenbrander verwijst naar het Beleidsplan van het HPF waarin staat dat
  het HPF meer naamsbekendheid wil krijgen bij huurders, buurtbeheer etc.060608 Algemene Ledenvergadering HPF.doc     18-04-10                         3
Pagina 4 van 9
   Dit kan het HPF echter niet alleen en zij kunnen niet zonder hulp van de huurders en
   bewonerscommissies zelf. Het HPF doet bij deze dan ook een beroep op de aanwezigen om
   diegenen die hier aan mee willen werken zich aan te melden bij het HPF. Denk met ons mee en doe
   met ons mee!
4.9 Voorgesteld wordt om vrijwilligers te vinden die stukken in wijken rond willen brengen.
4.10 Verwezen wordt naar de site Rozenbroek, hier kunnen ook stukken op geplaatst worden.


   Vragen naar aanleiding van het Jaarverslag van de Secretaris
     Een huurder leest dat WoM niet bereid is om in de avonduren met het HPF te willen vergaderen.
     Kolenbrander licht dit punt toe. Het HPF heeft indertijd zelf dit punt aangedragen, maar doordat
     twee leden van het HPF nu problemen ondervinden met hun werk heeft het HPF dit punt onlangs
     teruggedraaid en zal er vanaf heden weer in de avonduren met WoM vergaderd worden.
   Verder wordt het verslag goedgekeurd.5.  Financieel gedeelte
5.1 Vaststellen jaarrekening 2005 en begroting 2006
   Door het plotseling overlijden van Piet Kooy heeft John Kolenbrander de functie van Penningmeester
   tijdelijk op zich genomen en dus ook de financiën. Alle stukken zijn voorgelegd aan de
   Kascontrolecommissie en goedgekeurd.
   Vragen/opmerkingen:
   -  Op blz. 4 staat onder het punt “Overige veranderingen” „J.Bruin BAT (Bewoners Actie Team).
     Kolenbrander licht deze vergoeding toe.
   -  Op blz. 5 staan schoonmaakkosten en verzorging kantoor. Wat is het verschil?
     Schoonmaakkosten zijn daadwerkelijk schoonmaakkosten en onder verzorging kantoor valt
     koffie/thee voorziening, gas, licht, water etc.
   -  Op blz. 5 staan externe kosten. Wat zijn dit? Hieronder vallen de notariskosten.
   -  Op blz. 4 staat “vooruitbetaalde voorschotten 2005”. Dit zijn de voorschotten die
     bewonerscommissies kunnen krijgen voor organisatiekosten die nodig zijn om te functioneren.
     Als er is afgerekend over het jaar 2005 en er is een nieuwe aanvraag voor 2006 ingediend dan
     moet men het voorschot van € 125.- inmiddels ontvangen hebben. Dhr. Borm geeft aan dat hij
     het voorschot nog niet heeft ontvangen. Kolenbrander zal dit nakijken.
060608 Algemene Ledenvergadering HPF.doc      18-04-10                        4
Pagina 5 van 9
5.2 Verslag van de Kascontrolecommissie
   Het verslag van de Kascontrolecommissie (dhr. Peperkamp en dhr. Sabelis) is op 16 mei 2006
   geaccordeerd. Dhr. Peperkamp leest de akkoordverklaring voor.


   John Kolenbrander krijgt van alle aanwezigen een applaus als dank voor zijn financiële
   werkzaamheden die hij van Piet Kooy heeft over moeten nemen.


5.3 Benoeming Kascontrolecommissie 2007
   Er blijft 1 lid aan. Er wordt een reservelid toegevoegd. De heren Sabelis en Peperkamp vormen de
   Kascontrolecommissie voor 2006/2007. Dhr. Muller treedt af.
   Omdat dhr. Peperkamp zich kandidaat heeft gesteld voor Bestuur HPF hebben we 1 lid
   Kascontrolecommissie nodig en een reservelid. Aan de aanwezigen wordt de vraag gesteld wie zich
   hiervoor wil aanmelden. Mw. Kamhout meldt zich aan voor Lid Kascontrolecommissie en dhr.
   Boogaard als reservelid. Beiden worden gefeliciteerd.


   Koops laat o.a. weten dat het HPF voor een deel de administratieve verwerking van de financiën
   heeft uitbesteed aan een extern bureau, hierdoor wordt de taak voor de kascontrolecommissie
   vergemakkelijkt.5A. Beleidsplan
   Vraag van het HPF is of de aanwezigen akkoord gaan met het Beleidsplan, voor zover zij deze
   hebben kunnen doornemen. Aanwezigen gaan akkoord met het Beleidsplan.


   Vragen/opmerkingen:
   -  Waarom is er een beleid voor de periode 2006-2009 gemaakt? Kolenbrander licht dit toe. Het
     bijbehorende activiteitenplan heeft een geldigheidsduur van 1 jaar (wordt elk jaar herzien), dus
     het activiteitenplan voorziet in de korte termijn plannen en het beleidsplan in de lange termijn
     planning (2006-2009).
   -  Zie punt 5.3: Hier staat dat het HPF geen personeel in dienst heeft. HPF verteld net dat ze een
     extern bureau in de hand hebben genomen voor de financiën. Dit externe bureau is geen
     personeel in eigen dienst, het HPF besteed de werkzaamheden uit aan het externe bureau.
   -  Zie activiteitenlijst (bijlage) 2006-2007. Het hoofdstuk „Inzet van actieve huurders initiëren in
     samenwerking met het bestuur‟, punt B „Contact met huurders‟; hier staat “Onderzoek uitvoeren
     welke behoeften er bestaan bij de huurders ten aanzien van informatie door het HPF d.m.v.
     directe contacten.


060608 Algemene Ledenvergadering HPF.doc      18-04-10                         5
Pagina 6 van 9
     Dhr. Borm wil graag met zijn bewonerscommissie, naast de jaarlijkse WIB‟s, ook 1x per jaar met
     het HPF zelf om de tafel zitten om 1 op 1 problemen te kunnen bespreken.
     Niet alle aanwezigen zijn het hiermee eens. Kolenbrander stelt het volgende voor: Indien
     bewonerscommissies behoefte hebben aan een 1 op 1 overleg met het HPF zij dit het HPF laten
     weten. Het HPF inventariseert dit er bij behoefte zal het HPF iets proberen te organiseren.


   Complimenten aan Gerard Castricum voor het maken van het beleidsplan en aan Martin Zuurveld en
   Jan Burghout voor hun bijdragen.   ----- PAUZE ----------
      Voordat we overgaan tot de pauze, wordt verzocht om vragen voor de rondvraag op papier te
      zetten en in te leveren zodat de vragen straks in de rondvraag sneller beantwoord kunnen
      worden.


      De bestuursverkiezing vind plaats bij acclamatie omdat er precies genoeg kandidaten zijn voor
      de openstaande vacatures. Hierdoor hoeft er geen stemmentelcommissie aangewezen te
      worden.


   ------ PAUZE --------6.  Bestuursverkiezing
   Kandidaten:
   -  Martin Zuurveld (Treedt af, maar heeft zich herkiesbaar gesteld)
   -  Gerard Castricum (is door het HPF voorgedragen als Penningmeester)
   -  Els Verhage; stelt zich voor en benoemt argumenten voor kandidaatstelling.
   -  Johan Peperkamp; stelt zich voor en benoemt argumenten voor kandidaatstelling.


   Vacatures bestuur HPF:
   1. Bestuurslid aftredend
   2. Penningmeester
   3. Bestuurslid (plaats van Castricum)
   4. Bestuurslid


060608 Algemene Ledenvergadering HPF.doc     18-04-10                         6
Pagina 7 van 9
   Toekenning vacatures bestuur HPF:
   1. Bestuurslid: Martin Zuurveld
   2. Penningmeester: Gerard Castricum
   3. Bestuurslid: Johan Peperkamp
   4. Bestuurslid: Els Verhage.


   Els Verhage en Johan Peperkamp worden van harte gefeliciteerd door het HPF en de aanwezigen
   en welkom geheten bij het HPF.


   Vacature notulist(e) HPF
   De huidige notuliste, mw. Van Hooff, wil er op korte termijn mee stoppen. Indien aanwezigen zelf
   deze vacature willen vervullen of misschien iemand weten hiervoor, reacties graag naar het HPF.7.  Voorstel wijziging Statuten
   Castricum licht de wijzigingen kort toe. Gaat met name om de vrijwilligersvergoeding en een
   wijziging van de vorige Ledenvergadering d.d. 27 april 2005 over de kascontrolecommissie.


   De leden verlenen machtiging tot wijziging van de statuten.
   Castricum zal de statuten laten passeren door de notaris.8.  Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement
   Het Huishoudelijk Reglement is gewijzigd, zodat dit gelijk loopt aan de statuten.
   Leden gaan akkoord.9.  Voorstel wijziging Vergoedingsreglement
   Het Vergoedingsreglement is gewijzigd, zodat dit gelijk loopt aan de statuten.
   Leden gaan akkoord.10. Voorstel wijziging Reglement wijkbudget
   In het Reglement wijkbudget is het punt met betrekking tot kunstwerken die commissies in gebruik


060608 Algemene Ledenvergadering HPF.doc     18-04-10                        7
Pagina 8 van 9   hebben c.q. willen nemen aangepast. Castricum licht dit verder toe.
   Leden gaan akkoord met wijziging.
11.  Rondvraag
11.1 Mw. Dekker heeft woont in een seniorenwoning en heeft huurverhoging gekregen. Uit de bijlage dij
   zij thuisgestuurd heeft gekregen blijkt dat zij in een 3-kamer woning woont, terwijl zij maar 2 kamer
   heeft.
   Antwoord: Waarschijnlijk was de woning vroeger een 3-kamer woning en heeft men hier een 2-
   kamer woning van gemaakt. Mw. Dekker moet proberen dit na te gaan bij WoM en indien dit onjuist
   geregistreerd staat bij WoM moet zij even contact opnemen met het HPF.


11.2 Mw. Dekker vraagt waarom seniorenwoningen (na overlijden of vertrek seniorenbewoners)
   veranderd worden in starterswoningen voor jongeren.
   Antwoord: De vraag is of de woning als seniorenwoning gelabeld is of dat deze omgezet is naar een
   starterswoning.


11.3 Kan een woongroep vragen om bemiddeling van het HPF om bewoners van buiten Heemskerk toe
   te laten tot een woongroep?
   Antwoord: Indien men 65 jaar of ouder is kan men zich vestigen waar men maar wil. Daarnaast
   kennen we ook het optiemodel en dit houdt in dat diegene die het langst ingeschreven staan als
   eerste zou kunnen toetreden tot een woongroep.


   Boone geeft nadere toelichting op de afspraken die binnen een woongroep zijn gemaakt. Een
   woongroep maakt zelf de afspraken en volgens Boone kan iedere buitenstaander toetreden tot een
   woongroep.
   Woongroep Beijenlust is het hier niet mee eens en refereert naar een incident met een bewoonster
   van buitenaf die wilde toetreden tot de woongroep. Een 55+ heeft geen recht tot toetreding van een
   woongroep, tenzij hij/zij economisch gebonden is met de regio of 10 jaar woonachtig is in
   Heemskerk. Daarbij mag een woongroep niet meer dan 20% van buitenaf aannemen.
   Bij de woongroep Beijenlust bestaat onlogica en zij willen een duidelijk antwoord van de gemeente
   Heemskerk en/of WoM en zij vragen of het HPF hierin wil bemiddelen.
   Antwoord: De woongroep moet over de gehele kwestie een bezwaarschrift indienen bij de
   gemeente en in dit bezwaarschrift verwijzen naar toelatingen in andere woongroepen.
   Dit bezwaarschrift kan de woongroep sturen naar de gemeente, omdat zij tot op heden nog geen
   antwoord hebben ontvangen op hun eerdere verzoek over toelatingen woongroep hetgeen gelijk
   staat met een negatieve beslissing.


   Een ieder is vrij om een woongroep op te richten, uiteraard zijn hier wel afspraken en voorwaarden


060608 Algemene Ledenvergadering HPF.doc     18-04-10                           8
Pagina 9 van 9   aan verbonden. Meer info hierover kunt u krijgen bij het HPF.


11.4 Hennie Mand vraagt waarom de balkons van huurappartementen/zorgflats nooit op het zuiden
   gebouwd worden.
   Antwoord: Het HPF heeft hier geen antwoord op.


11.5 Moet een achtergelaten woning altijd in de oude staat worden teruggebracht?
   Antwoord: Dat ligt eraan. Met de nieuwe huurder kan men overname afspraken maken. Maar als u
   bijvoorbeeld een nieuwe keuken in uw huurwoning plaatst en de nieuwe huurder wil deze niet
   overnemen, dan moet de oude keuken teruggeplaatst worden.


11.6 Luxemburglaan (Blok 7) vraagt of het HPF hun kantoor aan derden ter beschikking stelt.
   Antwoord: In principe staat het HPF hun kantoor aan derden niet af. In het nieuwe pand kan er via
   het HPF een ruimte van de stichting welzijn (die daar ook gevestigd is) gehuurd worden.


11.7 Kan het HPF ontvangstbevestigingen sturen naar huurders als zij een brief of aanvraag in
   behandeling hebben? Antwoord: Ja, hier is het HPF momenteel mee bezig.


11.8 Kunnen huurders alleen op woensdag tijdens het spreekuur bij het HPF terecht? Antwoord: Ja.


11.9 Hoe komt het HPF aan zijn inkomsten? Antwoord: Het HPF krijgt een budget van WoM. . .


12. Sluiting
   De huurders bedanken het HPF voor hun inzet.
   Het HPF dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en input.
   De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.
060608 Algemene Ledenvergadering HPF.doc    18-04-10                         9

								
To top