Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Sjoalke

VIEWS: 18 PAGES: 5

									Het Sjóàlke
 de
11 jaargang nummer 8.
Schooljaar 2008 – 2009.
Infoblad van Basisschool “Hulsberg”.
Redactie: Claar Habets, Sjef Peters, Agnes
Borjans.

                          Moblele telefoongebruik.
Waarschuwing!
                          Door omstandigheden zijn we genoodzaakt
Vorige week woensdag in de vroege avond
                          geen mobiele telefoongebruik meer in school
heeft een man in het halletje bij de bibliotheek
                          toe te staan. We vragen aan de ouders en
nabij de school schennis gepleegd waarbij
                          bezoekers om hun mobiele telefoon uit te
enkele kinderen van onze school en enkele
                          zetten. Kinderen mogen geen mobiele telefoon
ouders/ volwassenen betrokken waren.
                          mee naar school nemen. Mocht dit onverhoopt
De politie is gewaarschuwd. De scholen in de
                          toch gewenst zijn, met als doel om na schooltijd
omgeving zijn ook op de hoogte gesteld.
                          in contact te blijven met uw kind, dan wordt de
                          mobiele telefoon onder schooltijd bewaard bij de
                          directeur. Voor contact met school kunt u altijd
                          045-4051377 blijven bellen.

                          Namens alle sportievelingen van onze
                          school, hartelijk bedankt!!!

                          Al jaren nemen de jongens en meisjes van
                          Groep 7 en 8 van Basis school Hulsberg, met
Vertrek Jerome Dewin.               wisselend succes deel aan het K.N.V.B.
Meerdere ouders hebben gereageerd naar       schoolvoetbal toernooi.
aanleiding van het vertrek van Jerome Dewin.    Kinderen en begeleiders beleven hier altijd veel
Deze reacties zijn gericht aan de directeur en   plezier aan. Het is niet alleen de prestatie die
het college van bestuur INNOVO. Als school     telt, maar zeer zeker ook het samen op een
waarderen we de kwaliteiten van Jerome Dewin.   prettige en sportieve manier met elkaar en
We hebben hier ook notitie van genomen. We     zeker ook met onze tegenstanders omgaan.
hebben ervaren dat ouders het vormgeven van    Ook is het een uitgelezen kans om ons als
het traject eigentijds leren, het zelfstandig   Basis school Hulscher op een sportieve en
werken in de klassensituatie en de digitale    positieve manier te presenteren. Natuurlijk wil je
communicatie met ouders waarderen. Dit willen   dan ook netjes voor de dag komen. Helaas is
we voortzetten. Mocht voor Jerome Dewin na de   onze outfit nogal verouderd, dus pico bello
zomervakantie op een andere INNOVO school     staan we er niet meer op. Gelukkig komt daar
nog geen werkplek gevonden zijn dan blijft hij   nu verandering in. Dankzij een aantal sponsoren
verbonden aan de thuisschool: dus basisschool   die voor splinternieuwe shirts gezorgd hebben,
Hulsberg.                     lopen onze teams er vanaf komend schooljaar
                          weer keurig bij!
Dank je wel.                    Ivo´ s Sportshop (Simpelveld),
Een woord van dank aan alle ouders die       AH Scheepers (hesjes),
gedurende het schooljaar als vrijwilliger het   Crèmers Assurantiën,
onderwijs ondersteund hebben. Zonder hun      Slagerij Keulen,
hulp kunnen bepaalde activiteiten geen       De Ossenploeg,
doorgang vinden. Binnen het eigentijds leren is  Snackbar Hulsberg,
het koppelen van de theorie en praktijk buiten   Oudervereniging basisschool Hulsberg,
de school een vereiste. Zo wordt het onderwijs   Esso tankstation,
boeiender gemaakt en sluit het aan bij de     Petit Verbindt,
belevingswereld van onze kinderen.         Bakkerij Lemmens

                          Sponsoren.
                          De traktatie van de kinderen tijdens de
                          processie is gesponsord door Fam. Ramaekers-
                          Quax,
Bakkerij Lemmens, Cremers Assurantie, Hair     17 juli zomerfeest tevens tropenrooster voor de
Fashion Marjo, Kapsalon “ Le Garage”,        groepen 5 t/m 8 van 8.45-14.15 uur.
Kapsalon Chantal Boutz, Kapsalon Hair Care,     Lunchpakket meenemen a.u.b.
Kapsalon Lizie, Keurslagerij Keulen, „t       20 juli afscheidsavond groep 8.
Schloekwinkelke, T.C. “De Osseploeg, Wijnhuis    20 juli groep 8 heeft tropenrooster van 8.45-
L'Ámbiance.                     14.15 uur. Lunchpakket meenemen.
                          22 juli doorschuifdag groepen 3 t/m 7.
                          23 juli rapporten uitdelen.
                          24 juli om 11.45 uur afscheid nemen van groep
                          8 en van het schooljaar.
                          24 juli om 12.00 uur start zomervakantie.
                          7 september 15.15 uur feestelijke opening
                          nieuw schooljaarNieuwbouw brede school.
De raad heeft gekozen voor variant A , dus voor
de brede school inclusief gemeenschapshuis
waarin de gebouwen van SVH worden
geclusterd en één kunstgrasveld voor SVH. Op
basis van een ander besluit dat is genomen, is
het ook nog mogelijk dat de tennisclub       Het bloemetje.
aanhaakt.                      Dit geven we aan de vrijwilligers van de
Hoe nu verder? Wij gaan binnen de organisatie    processie. Door hun bijdrage is de uitstraling
alles op een rij zetten en een projectorganisatie  van de processiegroepen van onze kinderen
inrichten die invulling moet geven aan het     een succes geworden. Hartelijk dank voor uw
raadsbesluit. Er is gestart met het opknappen    inspanningen!
van het hoofdveld van SVH.
 Als u nog vragen heeft, verneem ik die graag.   Kinderen veilig halen en brengen!
                          Er blijken steeds meer kinderen met de fiets
Waar gaan onze kinderen van groep 8 naar      naar school te komen uit de gebieden die verder
toe?                        van school af liggen.
Herle college Heerlen    2           De fietsenstalling blijkt te klein. Hier zoeken we
Stella Maris Valkenburg   6           een passende oplossing voor.
Stellas Maris Heerlen    3
Sinter Meerten Heerlen   21
Bernardinus College Heerlen 13
Carbooncollege        1
Zij bezoeken de volgende brugklassen:
Vmbo          9
Vmbo-t/havo      10
Havo          4
Havo/vwo       13
Vwo/gymnasium     9

We wensen hen veel succes op hun nieuwe       Kinderpraat.
school.                       Juf, gaan we de marathon lopen vraagt een kind
                          bij de start van de processie.
                          Juf, waarom loopt meneer pastoor onder een
                          grote vierkante paraplu? Is hij bang voor de
                          regen.
                          Juf, ik ga nu naar de kerk en als ik gevormd
                          wordt weer.

                          Mexicaanse griep.
                          Er is op dit moment officieel sprake van een
                          grieppandemie. In Nederland zien we een
Belangrijke datums:                 toename van het aantal besmettingen. In onze
                          regio zijn tot op heden geen bevestigde
gevallen geregistreerd. De klachten zijn koorts   Helaas reageren veel ouders niet op de
boven de 38 graden en verschijnselen van een    herinneringsbrieven die gestuurd worden, wat
acute luchtweginfectie. (hoesten, keelpijn en    ertoe leidt dat de oudervereniging een heel jaar
verkoudheid)                    bezig is om van alle leerlingen de vrijwillige
                          ouderbijdrage geïncasseerd te krijgen. Dit kan
                          toch niet de bedoeling zijn van vrijwilligerswerk.
                          Vrijwillige Ouderbijdrage instromende
                          kleuters.
Schoolgids en schoolkalender.            Graag zou ik de ouders van instromende
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe        kleuters willen vragen om de vrijwillige
vormgeving van schoolgids en schoolkalender.    ouderbijdrage van het schooljaar 2008-2009,
Het doel is duidelijke betrouwbare informatie in  indien nog niet betaald zo spoedig mogelijk over
een uitnodigende uitvoering. Elk gezin ontvangt   te maken.
1 exemplaar van de schoolkalender bij de start   Indien de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald
van het schooljaar. Daarnaast staat de digitale   wordt kan dit betekenen dat u kleuter wordt
versie van de schoolgids en de schoolkalender    uitgesloten van de activiteiten in de laatste
op de site van school. De digitale versie van de  schoolweek, zoals b.v. speeltuinbezoek, fancy
schoolkalender wordt tussentijds aangepast     fair enz. Dit omdat deze laatste schoolweek ook
indien dit nodig is.                betaald wordt van de vrijwillige ouderbijdrage.
                          - kinderen die in januari en februari zijn
Verhoging vrijwillige ouderbijdrage.        ingestroomd betalen € 16,00
Vanaf het schooljaar 2009-2010 wordt de       - kinderen die in maart zijn ingestroomd betalen
vrijwillige ouderbijdrage voor de groepen 5 t/m 8  € 15,00
verhoogd van € 20,00 naar € 30,00.         - kinderen die in april en mei zijn ingestroomd
Het bedrag van € 30,00 is nu inclusief de aparte  betalen € 14,00.
bijdrage voor het schoolreisje, die normaal in   - kinderen die in juni zijn ingestroomd betalen €
mei / juni apart door de leerkracht van iedere   9,00
groep apart werd geïncasseerd.           Het betreffende bedrag kunt u overmaken op
De € 10,00 extra bijdrage in groep 8 wordt     RABO banknummer 124103928 o.v.v. de naam
besteed aan het kamp.                van u kind(eren) en de groep van u kind(eren).
De vrijwillige ouderbijdrage voor de groepen 1
t/m 4 blijft gehandhaafd op € 20,00.

Automatische incasso vrijwillige
ouderbijdrage.
Indien er nog ouders zijn die mee willen doen
aan de automatische incasso van de vrijwillige
ouderbijdrage kunnen dit formulier afhalen bij
Claar Habets, directeur of downloaden via bs-
hulsberg.nl en dan de link naar de
Oudervereniging.
Inleveren van het formulier voor automatische
incasso kan bij de eigen leerkracht van uw
kind(eren).                     Telefoonboekenactie:
Bij automatische incasso hoeft u zelf niet in de  Het bedrag van € 623,00 dat bij de
gaten te houden of u al betaald heeft, dus heeft  telefoonboekenactie is verdiend door het
u hier geen omkijken meer naar.           ophalen van 3114 telefoonboeken is al besteed.
Bovendien bespaart dit de vrijwilligers van de   Het verdiende bedrag is verdeeld over alle
oudervereniging een hoop tijd en werk, die ze    groepen, zodat in alle groepen nieuwe
graag anders zouden willen besteden.        leesboeken
Aanpassen van het oude schoolgebouw.         u die dag ook mooie historische gebouwen in de
Er wordt met de gemeente gesproken om in de      gemeente Nuth gaan bezoeken. Dit lijkt me een
zomervakantie het huidige gebouw aan te        leuk evenement voor kinderen. Veel plezier.
passen. Gesproken is over de vloerbedekking,
de staat van de toiletten, het verbreden van de
poort bij de fietsenstalling, de speelruimte op de
speelplaats, maandag a.s. vindt hierover het
laatste overleg plaats.
                           Cultuur en natuurprojecten op school.
Nieuwe taalmethode: taal op maat..          Dit schooljaar hebben we samen met ouders de
Na de zomervakantie starten we in de groepen     cultuur en natuurprojecten verder uitgebouwd
4 t/m 8 met de nieuwe taalmethode Taal op       We proberen door middel van deze projecten de
maat. In deze taalmethode komen o.a. aan bod     theorie en de praktijk aan elkaar te koppelen.
woordenschat, spelling, verwoorden van        Kinderen leren zo buiten de groep ervaringen
opdrachten, spreekbeurten en             opdoen die van groot belang zijn voor hun
boekbesprekingen.                   verdere ontwikkeling. Dit krijgt vorm tijdens een
                           museumbezoek, de ontwikkeling van pop tot
                           vlinder, het leren omgaan met de dode hoek
                           van de vrachtauto, en nog andere thema‟s.

                           Eindconclusie en aanbevelingen naar
                           aanleiding van de gehouden ouderenquête.
                           Over het algemeen wordt de communicatie met
                           de school door de ouders positief gewaardeerd.
                           De ingeslagen weg op het gebied van
                           communiceren met ouders begint vruchten af te
                           werpen. Wel zijn er een aantal
                           aandachtspunten:
                           1. Bij klachten moet helder gemaakt worden
                             wat er met de klacht gedaan is, of waarom
Regel van het jaar.
                             er niets mee gedaan is.
In het nieuwe schooljaar vanaf de eerste
                           2. Verder lijkt de papieren informatie
schooldag komen we allemaal op tijd. De
                             verstrekking goed te werken, maar moet er
kinderen zijn 5 minuten voor aanvang van de
                             nagedacht worden of en hoe men de
lestijd op de speelplaats aanwezig. Bij de eerste
                             informatie ook elektronisch aan kan bieden.
toeter gaan we naar binnen door de deur die het
                           3. De informatie moet in ieder geval zorgvuldig
kortste bij hun klas is. Dit staat op de buitendeur
                             samengesteld worden en onjuistheden
vermeld. Dit wordt ook zo met de kinderen
                             moeten zoveel mogelijk worden voorkomen.
afgesproken. We vragen dringend aan de
                           Deze aandachtspunten nemen we ter harte.
ouders hier het goede voorbeeld aan te geven.
                           Intern wordt dit bij de start van het nieuwe
We doen dit in het kader van veiligheid. We
                           schooljaar besproken. We stellen u van deze
vragen met klem aan de ouders van dekleuters
                           aanpak op de hoogte.
om de kinderen naar de afgesproken plek te
begeleiden. Dus de kleuters komen niet meer
door de hoofdingang naar binnen.

Ons dorp.
6 September wordt in het kader van cultuur in
de gemeente Nuth de mogelijkheid geboden in
het gemeentehuis te Nuth een tentoonstelling te    Processierups.
bezoeken met als thema ons dorp.           Ook in de eikenbomen op onze school huist de
De kinderen van onze school maken tekeningen     processierups. Afgelopen maandag na
over de nieuwbouw van de school. Het doel is     schooltijd zijn deze bomen behandeld door een
een droomschool te tekenen.              erkend bedrijf. We gaan ervan uit dat deze
Verdere info verneemt u nog via de plaatselijke    behandeling afdoende is. Een vijftal kinderen
krant Nuth en omstreken. Met een huifkar kunt
van onze school hebben uitslag van de haren
van de processierups gekregen. Dit uit zich in
rode vlekken die erg jeuken. Snelle behandeling
met rijkelijk veel water na het in aanraking
komen met de haren van de rups is gewenst.

								
To top