Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

DaTh James Dyson

VIEWS: 30 PAGES: 4

									                James Dyson
               http://www.dyson.co.uk/Cyflwyniad ac amrediad y gwaith a      Introduction and range of work
ddylunwyd gan James Dyson          produced by James Dyson.
James Dyson yw un o ddylunwyr mwyaf
llwyddiannus y DU. Yn y 70'au tra'n     James Dyson is one of the most
glanhau ei gartref gyda fel sylweddolodd  successful product designers in the UK in
fod y sugnydd llwch yn gyson colli pwer   recent years. In the 1970’s while
sugno. Fe sylwodd fod y llwch yn rhwystro  vacuuming his home, James Dyson
llif yr aer drwy’r bag casglu. Fe aeth i  realised his bag vacuum cleaner was
waith a cheisio datrys y broblem. Ar ôl 5  constantly losing suction power. He
mlynedd a 5,127 prototeip, fe        noticed how dust quickly clogged the
gyrrhaeddodd sugnwr llwch di-fag      pores of the bag and blocked the airflow,
seiclonig cyntaf y byd.           so that suction dropped rapidly. He set to
                      work to solve this problem. 5 years and
Fe gynigodd James Dyson ei ddysfais i    5,127 prototypes later, the world's first
gynhyrchwyr mwyaf y byd. Bob yn un fe    cyclonic bagless vacuum cleaner arrived.
wrthodwyd y dechnoleg yma, a
dangoswyd prin ddim diddordeb ynddo.    James Dyson offered his invention to
                      major manufacturers. One by one they
Y Sea Truck, oedd y cynnyrch cyntaf a    turned him down, apparently not
gynhyrchwyd gan Dyson, a cafodd ei     interested in new the technology.
lawnsio yn 1970 tra roedd yn y Coleg
Brenhinol yn Llundain.           The Sea Truck, the first product produced
                      by Dyson, was launched in 1970 while he
Y cynnyrch nesaf oedd y Ballbarrow sef   was at the Royal College of Art.
fersiwn wedi ei addasu o’r ferfa
traddodiadol gyda pêl yn disodli yr olwyn. The next product, the Ballbarrow was a
                      modified version of a wheelbarrow using a
Daeth y sugnwr llwch y Dyson Dual     ball to replace the wheel.
Cyclone yn werthwr mwyaf llwydiannus
erioed i’w gynhyrchu yn y DU ac fe     The Dyson Dual Cyclone vacuum cleaner
ddylanwadodd ar lawer o wnethurwyr     became the fastest selling vacuum cleaner
eraill.                  ever to be made in the UK and influenced
                      many other manufacturers.
Roedd periannwyr Dyson yn benderfynol o
greu sugnwyr llwch a mwy o allu eto i   Dyson engineers were determined to
sugno llwch. Fe gyflawnwyd hyn drwy creu create vacuum cleaners with even higher
diamedr bach iawn i’r seiclon er mwyn   suction. This was achieved by adding a
creu mwy o rym allgyrchol.         smaller diameter cyclone to give greater
                      centrifugal force.
Yn y flwyddyn 2000 fe ychwanegwyd y
periant golchi i amrediad cynnyrch Dyson. In 2000 Dyson expanded his appliance
Roedd gan y ContraRotator ddau ddrwm range to include a washing machine.
yn troi yn groes i’w gilydd. Roedd y    Called ContraRotator it had two rotating
peiriant yn liw llachar iawn, yn hytrach na’r drums which moved in opposite directions.
gwyn, llwyd neu du traddodiadol.       The range was coloured in the usual
                       bright Dyson colours, rather than the
Yn y flwyddyn 2006 fe lawnsiodd Dyson yr traditional white, grey or black of most
Airblade, sychwr dwylo cyflym iawn.      other machines.
Roedd y motor yn cynhyrchu llif aer o
400mya. Roedd yr aer (heb ei wresogi)     In 2006 Dyson launched the Dyson
wedi ei sianelu drwy fwlch 0.3 milimedr.   Airblade, a fast hand dryer. The motor
Mae hyn yn creu stribed o aer er mwyn     produces an air stream flowing at 400
sychu gwlybaniaeth o’r dwylo.         mph. This unheated air is channeled
                       through a 0.3 millimetre gap. A sheet of
Yn ddiweddar, ychwanegodd Dyson y bêl air acts like an invisible windscreen wiper
o’r Ballbarrow i’r sugnwg llwch, i greu y   to wipe moisture from hands.
Dyson Ball, a honi iddo fod yn hwylus i’w
lywio a symud o gwmpas ystafell.       Recently, Dyson added the wheel ball
                       from his Ballbarrow idea into a vacuum
                       cleaner, creating the Dyson Ball, claiming
                       it to be more maneuverable.


Nodweddion gwaith Dyson           The features that identify the work of
                      Dyson.
Mae Dyson wedi defnyddio lliwiau disglair
ac weithiau yn dryloyw yn ei gynnyrch     Dyson have used bright, sometimes
sydd yn eu gwneud yn haws i’w adnabod translucent colours in their products which
(roedd hyn cyn yr Apple iMac).         have made them easily identifiable to the
                        consumer (this was before the Apple
Bwriad Dyson oedd i adel i bawb weld,     iMac).
dysgu a mwynhau y peirianneg y tu ôl i’r
glanhau.                    Dyson aimed to help everyone see, learn
                        and enjoy the engineering behind the
Gan ddefnyddio arlliw o wyrdd a glas,     cleaning.
roedd lliw melyn y cydrannau oddi fewn yn
galluogi i’r llygad ddilyn cylchrediad yr aer, By using tinted green and blue, the yellow
gan ddangos y seiclonau yn gwahanu yr inner components allowed the eye to
aer a llwch gyda grym allgyrchol.       follow the complete airflow process as
                        cyclones separate air and dirt by
Mae cynnyrch Dyson yn cyfuno cryfder      centrifugal force.
trawiad uchel gyda gwrthiant i ystumio –
a’r modelau diweddaraf yn cynnwys dolen Their products combine high impact
sy’n cywasgu er mwyn storio.          strength with resistance to distortion and
                        the more recent Dyson upright includes a
                        handle that compresses for compact
                        storage.


Arloesedd a syniadau newydd sydd      The innovations and new ideas that
wedi eu cyflwyno gan Dyson         Dyson has introduced

Daeth James Dyson ar draws y syniad y    James Dyson, came across the idea of the
seiclon ar gyfer y sugnwr llwch wrth    cyclone for his vacuum cleaner looking at
astudio system gasgu llwch mewn melin    the sawdust collecting system at a sawmill
goed – a phenderfynu ymchwilio i’r     – and decided to investigate if the
poibilirwydd o ddefnyddio yr egwyddor o   principle could be used within a vacuum
fewn sugnwr llwch.             cleaner.

Wrth sylwi sut roedd y bagiau casglu llwch Noticing how vacuum cleaner bags
yn clogio gyda llwch fe aeth ati i geisio clogged with dust, he set to work to try to
datrys y broblem.             resolve the problem.

Mae Dyson yn creu llawer o brototepiau – Dyson make a lot of prototypes - quickly
yn cael teimlad cyflym am bethau ac yn  getting a feel for things and uncovering
datgelu gwendidau bach maen dyluniadau subtle design flaws you don't get from a
sydd ddim yn bosib wrth ddefnyddio    computer screen. They start as models
cyfrifiadur. Maent yn dechrau fel modelau made from card and foam. Later they use
cardfwrdd ac ewyn. Maent wedyn yn     SLS (Selected Laser Sintering) - a rapid
defnyddio SLS – system prototeipio cyflym prototyping technique that moulds plastic
sy’n cyfuno a mowldio plastigau neu    or ceramic particles together to form a
gronynau serameg gan greu model      fully-working model.
gweithiol.
                     Today, the DC24 uses ball technology for
Heddiw mae’r DC24 yn defnyddio      improved maneuverability. The ball itself
technoleg pêl ar gyfer symud a llywio o  is made from glass-reinforced
gwmpas ystafelloedd. Cynyhyrchir y bêl  polypropylene, the same material used in
allan o polipropylen wedi ei atgyfnerthu car dashboards.
gyda gwydr, yr un defnydd a ddefnyddir ar
gyfer mowldio ‘dashboard’ moduron.


Dylanwad James Dyson ar ddylunio a     The influence that James Dyson has
gweithgynhyrchu.              had on design and manufacturing

Ym mis Mehefin 1993 agorwyd canolfan In June 1993 he opened his research
ymchwil a ffatri yn Wiltshire a dartblygwyd centre and factory in Wiltshire and
y DC01.                   developed the DCO1. It became the
                      fastest selling vacuum cleaner ever to be
Mae’r Dyson – gyda’u cynnyrch lliwgar, yn made in the UK.
gwmni Ewropeaidd sydd wedi tyfu yn
gyflym iawn.                His company - with its distinctive range of
                      boldly-coloured products - became
Mae cynnyrch Dyson i’w gweld mewn      Europe's fastest growing manufacturer.
amgueddfeydd ar draws y byd, gan
gynnwys y Victoria & Albert Museum yn    Dyson products are now on display at
Llundain, oriel Gelf gyfoes San Francisco, museums across the world, including the
a Chanolfan Georges Pompidou ym       Victoria & Albert Museum in London, the
Mharis ac Amgueddfa y Powerhouse yn     San Francisco Museum of Modern Art,
Sydney.                   and the Georges Pompidou Centre in
                      Paris and the Powerhouse Museum in
Yn dilyn ei lwyddiant dechreuodd y     Sydney.
cynhyrchwyr eraill farchnata eu sugnwyr
llwch di-fag eu hunain. Fe erlynodd Dyson  Following his success the other major
y cwmni Hoover am dorri hawliau patent   manufacturers began to market their own
ac ennillwyd oddeutu $5 miliwn mewn     bagless vacuum cleaners. Dyson sued
iawndal.                  Hoover UK for patent infringement and
                      won around $5 million in damages.
Symudodd ei ffatri gynhyrchu o Loegr i
Malaysia oherwydd rhesymau economeg     His manufacturing plant moved from
yn gadael 800 o weithwyr yn ddi-waith.   England to Malaysia, for economic
                      reasons leaving 800 workers redundant.
Mae Dyson erbyn heddiw yn cyflogi mwy o
bobl yn y DU nac erioed.        Dyson employ more people in the UK than
                    before the transfer of manufacturing to
Mae Dyson a system gasglu hen sugnwyr Malaysia.
llwch ar gyfer eu hail gylchu.
                    Dyson collect old vacuum cleaners for re-
                    cycling.

                 (Flash animation)

								
To top