Docstoc

NIEUWSBRIEF - PDF

Document Sample
NIEUWSBRIEF - PDF Powered By Docstoc
					              NIEUWSBRIEF
 datum: februari 2009                                       nummer 7

HOERA voor de baby van juf LINDA:             Culturele voorstellingen in het voorjaar:
Het heeft wel eventjes geduurd…… Maar op vrijdag      In de maand maart vinden er weer een aantal cultu-
             6 februari is juffrouw Linda   rele schoolvoorstellingen plaats. Voor onze school is
             bevallen van een wolk van     dat altijd en kwestie van de straat oversteken en dan
             een baby. Moeder en doch-     in de Bogerd gaan genieten van een vaak schitteren-
             ter Judith maakten het pri-    de voorstelling. Op donderdag 12 maart gaat de on-
             ma. Op de eerste foto van     derbouw kijken naar muziektheater “VLIEG MET ME
             Judith is al te zien dat ze    MEE”. Vlieg met me mee... Is een kindervoorstelling
             met een open blik de we-     waarin drie muzikanten een muzikale reis langs de
             reld tegemoet treedt. Vol     aardbol maken. In Argentinië ontmoeten ze prinses-
trots en ook nog wel een beetje slaperig kwam Jos –    sen die de Tango dansen, ze reizen door Europa waar
de man van juf Linda– een paar dagen later een he-     ze dronken zigeuners
le berg beschuitjes en natuurlijk de bijbehorende     droevige liedjes ho-
muisjes brengen. De kinderen uit de groep van juf     ren spelen. Ze horen
Linda hebben voor de hele school beschuit met       de muziek van de
muisjes gesmeerd. Wij wensen Judith en haar ou-      Italiaanse maffiaboe-
ders natuurlijk een geweldige, kleurrijke toekomst     ven en Spaanse stie-
toe.                            renvechters en in
Opfrissen van de afspraken voor bren-           Ierland dansen ze de
                              jig! Met „vlieg met me
gende en afhalende ouders. Elke morgen en         mee....‟ als centraal thema is er veel ruimte voor de
middag, op het moment dat kinderen op school arri-
                              kinderen om mee te zingen, dansen, klappen enz.
veren en op het moment dat ze weer naar huis gaan,
                              om daarna weer lekker achterover te genieten van
is het even heel druk in de Dijkgraafstraat bij de inrit
                              de swingende, spannende, droevige, maar ook zeer
van de speelplaats van SBO De Dijk. Busjes en taxi‟s
                              virtuoze muziek van dit trio.
rijden af en aan. Ze stellen zich keurig op in dezelfde
                              Dit concert vol dynamiek en interactie is een uitnodi-
rijrichting en wachten rustig hun beurt af. Fietsende
                              gende voorstelling waar kinderen vanaf zeer jonge
ouders en kinderen rijden bij het uitgaan van de
                              leeftijd van kunnen genieten.
school keurig rechtsaf de uitrit uit en vervolgen hun
                              Op maandag 30 maart gaan de middenbouw groe-
weg richting sprothal. Zo voorkomen ze, dat er kinde-
                              pen naar een dansvoorstelling “HET KRENG”. Deze
ren met fietsen moeten oversteken.
                              prachtige dansvoorstelling met filmbeelden vertelt
We denken dat we het goed geregeld hebben wat
                              het verhaal naar de Friese sage “het vrouwtje van
betreft het in- en uitgaande verkeer.
                              Stavoren”
Toch moeten we helaas constateren, dat er nog te
                              De inwoners van zijn Stavoren zijn vreselijk rijk. Ze
vaak auto‟s geparkeerd worden in de buurt van de
                              behangen zichzelf met goud en zilver en voelen zich
uitrit aan de Dijkgraafstraat. Ouders, die hun kind
                              mijlenver boven de Rest van de Wereld verheven. Ze
zelf willen afleveren in de school of op het school-
                              gedragen zich on-uit-staan-baar. De rijkste van alle-
plein, vragen we hun auto te parkeren bij de        maal, ongenaakbaar verwaand tot in haar kleine
sporthal. Ook als u uw kind komt ophalen, doet u      teen en met een torenhoge arrogantie die de mensen
ons een groot genoegen, als u uw auto parkeert bij     in het stof doet kruipen, is de Vrouwe van Stavoren.
de sporthal. Alle busjes, taxi‟s en auto‟s van bren-    Maar de Vrouwe is niet tevreden, de Vrouwe wil
gende en ophalende ouders rijden in de richting van    meer, de Vrouwe wil het meest begerenswaardige,
de sporthal. Dit alles staat in het “protocol” dat u in  het meest kostbare wat er waar ook ter wereld te
het begin van het schooljaar hebt gekregen.        vinden is.
Op deze manier zorgt u er samen met ons voor, dat     Ze stuurt haar favoriete kapitein er op uit om deze
er geen opstoppingen ontstaan in de Dijkgraafstraat    wens te vervullen. De opdracht drijft de kapitein bijna
en dat de verkeerssituatie zo veilig mogelijk blijft.   tot waanzin, maar na maandenlange omzwervingen
We vertrouwen erop dat U samen met SBO De Dijk       en ontelbare avonturen keert hij terug naar de Vrou-
wilt zorgen voor een veilige school, ook op het mo-    we…
ment van binnenkomst en vertrek van de kinderen!
                            De regionale voorleeswedstrijd: Op zaterdag-
                                          middag 7 februari vond in
                                          de bibliotheek in Druten
                                          de regionale voorleeswed-
                                          strijd plaats. Er waren 7
                                          deelnemers uit het land
    ICT-vaardige collegae….: Je staat ervan te                 van Maas & Waal en 2 uit
    kijken wat er met de computer allemaal mo-                 de Betuwe. Meer dan
    gelijk. Meester Roy deelde vol trots mee dat                80.000 kinderen uit ons
    hij aan het “twitteren” is achter de compu-                 land hebben aan de eer-
    ter. We vragen ons nu serieus af wat dat nu                 ste voorronde deelgeno-
    weer is….                                  men.!!! Onze school werd
    De verbouwing: Na het bezoek vorige                     vertegenwoordigd door
    maand van de architect, is het deze maand    Robert Roelofs.
    weer eens knap rustig gebleven op het dit    De jury voorzitter –de burgemeester van Druten–
    gebied. Het tijdstip van de verhuizing komt   vond de kwaliteit van de deelnemers heel hoog. Ook
    naderbij….. Alleen weten we nog steeds niet   de boeken die gekozen werden door de deelnemers
    wanneer………………                  waren heel afwisselend. De toeschouwers hebben
    Het paasvoetbaltoernooi: Ook onze school    o.a. kunnen luisteren naar stukjes van Roald Dahl,
    doet dit jaar weer mee. Na de carnavalsva-   Carry Slee, Jacques Vriens , Ton van Reen en zelfs
    kantie gaan we een aantal keren pittig trai-  een Spaanse auteur. Na-
    nen. Daarna zullen de trainers de selctie    tuurlijk kon er maar een
    bekend maken………. De voorrondes vinden      winnar zijn. Na een moei-
    plaats op 8 april.               lijke vergadering deelde
    De schoolverlaters Toetsen: De potentiële    de jury mee dat er 7
    schoolverlaters hebben de afgelopen perio-   tweede plaatsen waren
    de keihard gewerkt om allerlei moeilijke    en dat Lotte Alewijnse
    toetsen te maken. Ook zijn er al diverse    van de Marienhof uit Alp-
    open dagen in het voortgezet onderwijs be-   hen onze regio mag ver-
    zocht. Nu maar afwachten wat de uiteindelij-  tegenwoordigen tijdens
    ke keuze gaat worden….             de halve finale.
    Pizza bakken: Met vier kinderen tegelijk
    mochten wij donderdag onze eigen pizza
    bakken en op eten. We kregen ieder 1/3     De jarigen van de komende maand:
    deel van een pizza en mochten deze beleg-    Na de vorige nieuwsbrief kregen we een verdrietig
    gen met ham, kaas, salami en ananas. We     telefoontje van Julian. Julian is op 29 februari gebo-
    waren al vroeg begonnen en het eerste      ren. Dit is al best wel een moeilijke datum, want je
    groepje was dus al om 10 uur aan het smul-   bent maar een keer in de 4 jaar jarig!!! In het over-
    len van de eerste pizza. Het was een gezelli-  zicht van de vorige nieuwsbrief met de jarigen van
    ge maar vooral lekkere dag!           februari was de naam van Julian weg gevallen…. Dus
    Babies……. Niet alleen juffrouw Linda is     Julian alsnog onze extra felicitaties!!!!! Ook in de ko-
    moeder geworden….. Ook juffrouw Adriëtte    mende maand zijn er weer een aantal feestvarkens.
    en haar partner zijn de gelukkige ouders    We feliciteren de volgende personen:
    geworden van Isa die 10 februari geboren is.  5maart:Dylan Ariëns
    Wij wensen hen een gelukkige toekomst toe.   6 maart: Yasin Pinar
                            8 maart: Chris Weinand, Rick van
Carnaval: We gaan er een geweldig feest van ma-    Dijk en meester Willie
ken. Natuurlijk beginnen we vrijdag op school. In de  11 maart: Omer Ozdil
vorige brief is al kort het programma van deze dag   12 maart: Robert Roelofs
beschreven. Er rest ons niets anders dan een klein   13 maart : Daisy Vermeulen
verzoekje van alle taxi– en buschauffeurs. In de bus  16 maart: Lieke van Dijk
mag geen confetti, spuitbussen en rolletjes      20 maart: Stan Kuijpers
feestpapier gebruikt worden. De mensen die voor    24 maart: juffrouw Anouk
het vervoer zorgen willen dit op een          26 maart: meester Wim en juf-
verantwoorde en schone manier             frouw Marianne
doen. Let U daarop????                 27 maart: Roy Megens
Wij wensen voor de rest iedereen een          28 maart: Tygo van Zwam
geweldige vakantie toe. De school           29 maart: Deborah van de Boogaard en juffrouw Ha-
begint weer op: maandag 2 maart            nan
De bibliotheek in de klas.                 De groepen van juf Linda en juf-
                              frouw Janneke/ juffrouw Ceciel …
Na de carnaval starten we - in samenwer-          brengen via het project Biebvlieg
king met bibliotheek Rivierenland - in alle    een groepsbezoek aan de bibliotheek. De bi-
klassen met een boekenproject.          bliotheekmedewerkster geeft informatie over
                         de verschillende materialen die in de biblio-
     De groepen van juffrouw Anouk/     theek te vinden zijn. De kinderen gaan zelf
     Diana en van meester Roy hebben     aan het werk met allerlei opdrachten. De
     gekozen voor het project Bentje.    Biebvlieg is een diploma voor hen die vlie-
Bentje en de Bruine beer is een verrassend    gensvlug de weg weten te vinden door de bi-
kleuterproject naar het boek van Angela      bliotheek.
MacAllister. Het haasje Bentje verdwaalt in
een groot bos. Gelukkig ontmoet zij beer die         De groep van meester Antoon/
haar veilig thuis brengt. Met behulp van aller-       juffrouw Esmie richt zich met het
lei leuke suggesties vanuit de bibliotheek          project Mediawijsheid op het inter-
wordt het boek geïntroduceerd en voorgele-    net. Zoekvaardigheid is geen vak binnen het
zen.                       basisonderwijs, maar de vaardigheid om te
Bovendien worden er verschillende thema‟s     zoeken is wel hard nodig in onze maatschap-
uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld de seizoenen.   pij. Samen met “Mr. Web”spelen de kinderen
                         het spel “Verdwenen in tufsteen”. De kinde-
      De groep van juffrouw Gerry/     ren maken spelenderwijs kennis met de fa-
      juffrouw Merijn starten het project  cetten van het zoeken en vooral ook het vin-
      Monsterje Mo.             den op internet.
Monstertje Mo is een project voor een groeps-   Bij het digitale spel zit ook een werkboek
bezoek aan de bibliotheek. Het boek Monster-   waarin onder andere ook aandacht besteed
tje Mo van Elsbeth Fontein staat daarbij cen-   wordt aan de gedragsregels op het internet.
traal. Monstertje Mo gaat naar Boekenland
omdat hij graag een rol wil in een boek. Hij   Het bezoek aan de bibliotheek is voor de vol-
mag niet meespelen in de boeken van de gi-    gende groepen:
raf, de dolfijn en het spook. Gelukkig vindt Mo  Vrijdag 13 maart voor de groep van juffrouw
een leeg boek met een bed en daarin droomt    Gerry/juffrouw Merijn
hij zijn eigen avonturen. Samen met Mo ont-    Maandag 16 maart voor de groep van juf-
dekken de kinderen wat de bibliotheek alle-    frouw Janneke/juffrouw Ceciel
maal te bieden heeft.               Dinsdag 17 maart voor de groep juffrouw Lin-
                         da Janssen.
     De groep van juffrouw Kristel doet
     mee aan het project De Spin.      DVC.
     Het project “De Spin”. Bestaat uit   Deze drie letters staan voor een behandelpro-
een wandkleed met vijf zakken waarin ver-     gramma voor kinderen met overgewicht en
schillende soorten boeken zijn opgeborgen     obesitas tussen 8 en 12 jaar. Het behandel-
plus een cd met een introductielied. In het    programma de Dikke Vrienden Club draait in
project staat elke dag een ander soort verhaal  verschillende ziekenhuizen in Nederland en
centraal.                     heeft haar positieve effecten bewezen.
                         In Druten bestaat nu ook de mogelijkheid om
      De groep van juffrouw Loes gaat    aan dit programma mee te doen. Het pro-
      aan de slag met het project Boeken-  gramma wordt ondersteund door Lucien This-
      bal.                  sen, kinderfysiotherapeut., Marielle Swart,
Met dit project maken de kinderen kennis     diëtiste, Tascha Tromp, psycholoog en Emilie
met leuke leesboeken. De kinderen grabbe-     Ruiter, jeugdarts van de GGD Regio Nijmegen.
len een bal uit de ballenbak. In de bak zit een  Meer informatie : www.fysiodruten.nl en kies
boektitel gecodeerd in geheimschrift. Na ont-   de link naar de Dikke Vrienden Club.
cijfering van dit geheimschrift gaan de kinde-
ren het boek lezen. In de ballenbak zitten ook
vijf gouden ballen die verwijzen naar een op-
dracht voor de hele groep.

				
DOCUMENT INFO