JAN VAN DEN EIJNDEN _INSTRUCTEUR by chenshu

VIEWS: 7 PAGES: 7

									JAN VAN DEN EIJNDEN (INSTRUCTEUR) OVER ZIJN
JEUGDVENDELIERS:
Donderdag kwart over vier is het vendelen. No. 1 komt zeven minuten te vroeg. De laatste
komt drie minuten te laat. Na even gepraat te hebben en +/- zeven maal geroepen te hebben
“opstellen” staan ze echt opgesteld. Dan zegt er eentje “even wachten” ik heb mijn dropje
nog niet op. Dan beginnen ze te vendelen. Na drie slagen ziet er eentje dat zijn vlag boven
niet vast zit, dus wordt er gestopt voor het vastmaken van de vlag. Ondertussen trekken er
twee hun jas uit want die hebben na drie slagen gemaakt te hebben warm. Na weer opnieuw
te zijn begonnen gaat het zéér goed tot drie slagen voor het einde want dan moet er
tussendoor even gepraat worden. Met als gevolg dat ze volgorde van de slagen vergeten zijn.
Na deze tussenstop beginnen ze opnieuw met enkele slagen terug vanwaar ze geëindigd zijn.
Dan gaat het weer goed en de vlag wordt keurig opgedraaid. Nu volgt er een korte pauze. Na
deze pauze weer zes maal geroepen te hebben staan ze weer opgesteld. Dan maken we de
afspraak “als het nu in een keer goed gaat stoppen we met vendelen en mogen jullie eventjes
voetballen. Het is niet te geloven maar het gaat perfect van het begin tot einde. Ook nu wordt
de vlag keurig opgedraaid en gaan ze voetballen. Maar dat ze goed kunnen vendelen hebben
de vijf jeugdvendeliers het afgelopen gildenseizoen laten zien door drie maal de eerste prijs te
behalen.
Jongens proficiat.

Jan van den Eijnden (Hoeks)
Overzicht activiteiten Kruisboogschutters 2003

In maart 2003 zijn de schutter enthousiast aan het nieuwe seizoen begonnen. Iedere zaterdag
zo rond de klok van 16.00 uur komen ze bijeen om te trainen. Tijdens dit trainen kregen ze
steeds meer belangstelling van de geweerschutters van het Gilde Onze Lieve Vrouw van de
Zeven Weeën. Zij begonnen mee te schieten met de kruidboog en de onze schutters met het
geweer. Dit resulteerde in een goede verstandhouding dat besloten werd om gezamenlijk deel
te nemen aan de midzomercompetitie van Kring Peelland. Deze competitie bestaande uit vijf
wedstrijden die op woensdagavond werden gehouden in Vlierden, Deurne, Lieshout, Aarle-
Rixtel en Lierop. De wedstrijd in Lierop was een gezamenlijke organisatie van de beide
gilden.
Aan deze zomeravond competitie namen gemiddeld per wedstrijd 30 schutters deel waarvan
zeven van het Gilde van Sint Antonius Abt, waarvan vijf de volle competitie. De beste
schutter was Guus van de Ven (Fzn) met een 2de plaats vervolgens werden Wim van Brussel
11de, Peter Berkers 13de, Ton van de Ven (Fzn) 14de en Mies Sijbers 24ste . Henk Berkers nam
aan twee wedstrijden deel en werd 27ste en Dirk van de Ven (Tzn) werd na deelname van een
wedstrijd 31ste . Guus van de Ven (Fzn) behaalde in drie wedstrijden de maximale score van
15 punten en Peter Berkers in een wedstrijd.
De onderlinge wedstrijdjes van de kruisboogschutters en geweerschutters op de zaterdag
hebben veel goeds gedaan voor de wedstrijdzenuwen. Zo werden goede resultaten geboekt bij
wedstrijden waaraan zij deelnamen onder andere: Guus van de Ven werd winnaar op de
Kringdag Beek en Donk organisatie de gilden Sint Antonius en Sint Leonardus. Bij het
gildenfeest van Sint Joris Oirschot werd door de schutters Henk Berkers, Peter Berkers, Guus
van de Ven en Ton van de Ven een vijfde prijs behaald viertallen. Peter Berkers was een van
de elf schutters, deelnemers 153, die de maximale score van 15 punten wist te behalen, Bij
het afkampen viel hij net buiten de prijzen.
Op het NBFS toernooi kruisboog op wip 2003 te Oploo was het gilde ook vertegenwoordigd
en nam deel aan de wedstrijden korps en viertallen met goede resultaten de gildenbroeders.
Ton van de Ven (Fzn) behaalde met de maximale score van 15 punten de tweede ronde.
Hiermee was Ton de eerste Sint Antonius Abt schutter, zelfs Peellandse schutter die op een
NBFS toernooi deze hoge score en de tweede ronde haalde.
Als afsluiting van het seizoen werd door een zevental schutters deelgenomen aan het
verbroederingschieten bij het Sint Willibrordusgilde in Vlierden. Hier was het weer Guus van
de Ven die deze wedstrijd won en bij de bijwedstrijd kampioen werd hij bij het afkampen
verslagen en werd in deze wedstrijd tweede.
Om de goede verstandhouding met de schutters van het Gilde Onze Lieve Vrouw van de
Zeven Weeën te tonen werd een wedstrijd gehouden om de Lieropse koningstitel Kruisboog.
Het was Ton van de Ven (Fzn) die de eerste koningstitel behaald op het onderdeel kruisboog
op wip. Ton van de Ven (Fzn behaalde deze titel door met het 117de schot de laatste
brokstukken van de gipsen vogel naar beneden te halen.


Huub H.F. van den Eikhof.
Commissie nieuw siervaan
Op de jaarvergadering van 2002 werd besloten om de huidige siervaan te vervangen omdat deze
totaal versleten is. Voorgesteld werd om een nieuwe te laten maken en dezen met de kringdag 2005
in gebruik te nemen.
De eerste vergadering hierover werd gehouden op 25 maart en werd een commissie ingesteld
waarin zitting namen de gildezusters An Verberne en Berthie Berkers en de gildebroeders Frits
Aarts, Henk Berkers namens de overheid en ondergetekende.
Op de volgende vergadering werd namens de overheid voorgesteld alle gildeleden in de
gelegenheid te stellen een ontwerp te laten maken hiervoor was een infoblad gemaakt waar
voorbeelden en kleursettings op afgebeeld waren. Het resultaat was een flink aantal ontwerpen van
jammer genoeg slechts enkele gildeleden.
Ook binnen de commissie was men aan de slag gegaan, ieder met zijn eigen idee met als leidraad
het verspreide infoblad.
Uit alle ontwerpen zijn er uiteindelijk twee samengesteld welke, na wat aanpassingen en
toevoegingen, de goedkeuring kregen van de overheid.
Met deze ontwerpen zijn we in maart j.l. naar L. v/d Sangen in Best gegaan, een ervan keurde hij
meteen af, in het het tweede ontwerp zag hij wel iets en met ook hier enkele kleine aanpassingen
zijner hand, hij is ten slotte de kenner.
Begin mei werd ons zijn voorstel toegestuurd en heeft de commissie het aan de overheid ter
goedkeuring voorgelegd. De overheid had keurde het ontwerp vervolgens, na enkele details goed
en de opdracht tot het maken van een werktekening werd aan v/d Sangen gegeven.
In juli is deze opgehaald en ter beoordeling, door de commissie, bij Mies Sijbers bekeken waarbij
er een opmerking kwam n.l. het wapen. De molenijzers waren niet van Lierop maar kwamen van
het wapen van Peelland. Dit is gecorrigeerd.
Uiteindelijk is het ontwerp bezorgd bij mevr. Willigers welke het vaandel gaat maken.
Conform opdracht heeft Mevr. Willigers de toezegging gedaan dat het bij onze kringdag 2005
gereed zal zijn.
Tot zover de stand van omtrent de siervaan.

Namens de commissie,
Mies Sijbers
Jaaroverzicht Beheersgroep de Roovere

Het beheer van schietterrein de Roovere heeft lange tijd een marginaal bestaan geleid. Er
werd bijna alles geregeld op het moment dat daartoe een aanleiding was of dat een persoon of
een groep vond dat er iets gedaan moest worden. Dan werden van beide gilden mannen bijeen
getrommeld en werd er gewerkt aan het schietterrein. Zoals het plaatsen van kogelvangers het
plaatsen van een boom voor het kruisboogschieten het onderhoud van de schuilkeet en
Mariakapel.
Alles werd in goede samenwerking geregeld maar er zat geen structuur in en er was eigenlijk
geen verantwoordelijke persoon of groep. Hierin is de laatste jaren een verandering ten goede
gekomen door het oprichten van “De Beheersgroep De Roovere”. Een werk van zes personen
die het beheer et cetera in goede banen leiden Onder het beheer van de beheersgroep vallen
de beide schietterreinen voor zowel geweer als kruisboog, de schuilgelegenheid en de Maria
kapel.
In deze beheersgroep zitten namens ons gilde in Wim van Brussel, Mies Sijbers en Ton van
de Ven en Ronny Thijs is de verantwoordelijke op financiële zaken. Voor de goede orde
vanuit het O.L.V.-gilde zitten in de beheersgroep Willie Donkers, Willy Jacobs en Martien
van de Ven.
Wat is er in 2003 gedaan?
Schoonhouden schuilgelegenheid: hiervoor is een schema opgezet wie er de
schuilgelegenheid poetsen. Gilde van Sint Antonius Abt in de oneven maanden en het
O.L.V.-gilde in de even maanden. Behalve in de maand september want dan poetst ieder
gilde de schuilgelegenheid wanneer zij niet aan de beurt zijn met het koningschieten.
Standaard tweede week van de maand, vloer en WC elke maand, Contactpersonen zijn Willie
Donkers / Mies Sijbers.
Gras maaien: door het Gilde van Sint Antonius Abt in de oneven maanden en het O.L.V.-
gilde in de even maanden. Er is een “nieuwe” grasmaaier aangeschaft.
Schietwedstrijden: hiervoor zijn de volgende afspraken gemaakt. Het O.L.V.-gilde zorgt
voor de wedstrijden, inschrijven, zorgt voor schrijvers enz. Het Gilde van Sint Antonius Abt
is verantwoordelijk voor de keuken en het puistschieten.
Koningschieten Lierop kermis: Gilde van Sint Antonius Abt zorgt voor koffie en thee
tijdens het koningschieten van het O.L.V.-gilde en het O.L.V.-gilde tijdens het
koningschieten van het Gilde van Sint Antonius Abt.
Onderhoud terrein: is naar ieders tevredenheid verlopen. De totale omheining werd
vernieuwd, er werd een nieuwe kruisboogboom geplaatst en het rioleringsprobleem is
opgelost door een tank van 1000 titer in de grond te graven.
Onderhoud schuilgelegenheid: boeiboord vernieuwd, plafond veranda vernieuwd en er zijn
enkele aanpassingen gedaan die moesten vanwege het milieu
Maria Kapel: heeft een kompleet nieuw dak dat werd aangebracht in de stijl zoals het
vroeger was. Scheuren in het stucwerk zijn hersteld.
Nieuw: is er naast een grasmachine ook een geluidsinstallatie.

Namens de beheersgroep,

Wim van Brussel.
Jaaroverzicht werkzaamheden nieuwe dameskostuums

In 2002 zijn een zestal dames gestart met de voorbereiding tot het maken van
dameskostuums. Dit gezelschap bestond uit de dames: Toos Berkers, Sylvia Sijbers, Ine van
de Ven, Hannie van de Ven, Petra Sijbers en onze standaardrijdster Lia Verberne (zij besloot
in later stadium wegens praktische redenen af te zien van het dragen van een dameskostuum).
In enkele bijeenkomsten waarbij ze geadviseerd werden door Annie van den Eikhof zijn ze
unaniem tot een model gekomen welke op de jaarvergadering januari 2003 werd
gepresenteerd.

Bij de eerste twee bijeenkomsten werd alleen gesproken over hoe een dergelijk kostuum eruit
zou moeten zien.
Naar aanleiding van die gesprekken had Annie wat schetsen van alle benodigde onderdelen
van het kostuum gemaakt. Van handtasje tot hoofddeksel en alles wat er tussen zit. De dames
kregen huiswerk mee om al die onderdelen in te kleuren en te plaatsen om zo te komen tot
een mooie draagbaar kostuum, passend bij de mannenuniformen. Na al die huisvlijt werden
de koppen weer bij elkaar gestoken en de voorbeelden besproken om zo te komen tot een
kostuum die voor allen de zegen kon hebben. Zo is men gekomen tot het model dat tijdens de
laatste jaarvergadering is gepresenteerd.

Nu het model er was, werd contact opgenomen met kleermaker Beliën, de maker van de
mannenuniformen, tevens de beheerder van al onze voorraad stof. Annie en Henk Berkers,
die als vertegenwoordiger van de overheid in de werkgroep nieuwe kostuums zit, trokken
gezamenlijk naar Hamont om met kleermaker Beliën te praten over het maken van de
kostuums. Maar wat nog belangrijker was de prijs die er voor zou staan. De werkgroep vond
deze uiteindelijke zeer hoog en geheel niet aanvaardbaar. Wat nu gedaan? In overleg met de
overheid werd besloten het maken van de kostuums in eigen beheer te nemen. Henk en Annie
reisden weer af naar België om te overleggen hoe het nu verder moest. In een goed gesprek
met Beliën werd afgesproken dat hij de bij hem in bewaring liggend stof naar Lierop zou
brengen en dat hij met door de werkgroep aangezochte kleermaakster Dinie Reijnders, zou
doornemen wat er zoal nog nodig was aan garnituren. Zo kwamen allen die wat te maken
hadden met de kostuums bij Annie thuis bijeen werd er een keuze gemaakt wat voor
hoofddeksel het beste bij het nieuwe kostuum paste. Stalen voor de exacte kleur hiervoor
zouden t.z.t nog komen. Unaniem werd gekozen voor een hoed. Hiervoor werd door de
kleermaker de maat opgenomen en Dinie Reijnders die van het kostuum.

Als alles goed gaat, kunnen de vijf nieuwe kostuums tijdens de Eucharistieviering op de
optrekdag 17 januari 2004 worden ingezegend.

U hebt al een paar keer de naam van Dinie Reijnders voorbij zien komen. Dinie is een
schoonzuster van Jan van den Eijnden en is woonachtig in Someren. Zij heeft reeds eerder de
jeugduniformen gemaakt.

Namens de werkgroep dameskostuums
Henk Berkers
Verslag over het jaar 2003 van de Stichting Kringdag Peelland Lierop 2005

Het bestuur van de stichting bestond in 2003 uit de navolgende personen;
Frans Sijbers, voorzitter
Rina van Brussel, secretaresse
Jan van den Nieuwenhof, penningmeester
Harrie van Horik, lid
Rob van Seggelen, lid

Rina van Brussel gaf al tijdig aan tijdelijk te willen stoppen als secretaresse omdat zij en haar
gezin een woning gaan bouwen wat uiteraard de nodige tijd zal vergen. Wél gaf Rina aan na
de bouw weer beschikbaar te zijn als secretaresse. Jan Bekx was bereid om op te treden als
secretaris voor de periode dat Rina met de bouw bezig is.

Het bestuur heeft 3 keer vergaderd, waarvan 1 keer in het bijzijn van de hoofdman van het
Gilde, Henk Berkers.

Belangrijkste agendapunten waren het zoeken naar een geschikte locatie, financiën (o.m.
sponsoring en subsidies) en programmering en omlijsting van het feestweekend. Ook
werden er gilden- en schuttersfeesten bezocht om inspiratie op te doen voor eventueel uit te
nodigen gastgilden.

Als locatie voor de activiteiten in 2005 zal het sportpark van S.V. Lierop dienst gaan doen.
Zowel van de eigenaar, Gemeente Someren, als de gebruiker S.V. Lierop, is schriftelijke
toestemming verkregen om van het sportpark gebruik te kunnen maken.

Tijdens de jaarvergadering werd het logo voor het gildenfeest onthuld. Het logo, ontworpen
door ons lid Engelbert v. Horik, werd bijzonder goed ontvangen.

De stichting is trots op het feit dat zij een hoofdsponsor heeft gevonden. Hurkmans Someren
B.V. toonde zich bereid om de stichting gedurende 3 jaren financieel en eventueel materieel
te ondersteunen.
Namens Hurkmans Someren B.V. plaatste Hans van de Ven tijdens de jaarvergadering zijn
handtekening onder de sponsorovereenkomst. Frans Sijbers ondertekende namens de
stichting. Via de diverse media werd melding gemaakt van deze transactie.


Lierop, december 2003.
Frans Sijbers
Werkgroep NBFS toernooi Kruisboog op wip 2004

In november 2001 kwam tijdens de vergadering van de kringcommissie boogschieten de
mededeling dat Kring Peelland voor 2004 was aangewezen om het NBFS toernooi kruisboog
op wip te organiseren. Om een lang verhaal kort te maken, de organisatie kwam terecht bij de
Gilden van Sint Antonius Abt en Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën. Tijdens de
algemene jaarvergaderingen van beide gilden werd toestemming hiervoor verleend. Huub van
de Eikhof nam de voorlopige administratie op zich. Toestemming werd gevraagd aan de
Noord Brabantse Federatie en de Federatie kruisboogcommissie. Nadat deze toestemming er
was werd hier en daar informatie opgedaan om wat meer over de kruisboogcultuur in het
gildengebeuren te weten te komen. In Kring Peelland staat dit onderdeel van schieten nog
maar in de kinderschoenen. Om nog meer te weten komen werd na onze vraag of wij een
vergadering mochten meemaken van de organisatie die in 2003 dit toernooi ging organiseren,
werd welwillend aan voldaan. Zo waren we dan te gast bij de vergadering van het
organiserende gilde Sint Mathias in Oploo, de commissie kruisboog van Kring Land van
Cuijk en de Federatiecommissie kruisboog in Oploo. Het volgende leerproces was de
deelname aan het NBFS toernooi in Oploo. Onze deelnemers hebben daar goed hun ogen de
kost gegeven. In februari 2003 werd dan de definitieve commissie Kruisboog 2004
samengesteld: voorzitter werd Angel van Moorsel van Gilde Onze Lieve Vrouw van de
Zeven Weeën. Secretaris Huub van den Eikhof Gilde van Sint Antonius Abt, penningmeester
Mies Sijbers Gilde van Sint Antonius Abt, notulist Angela Verstappen Gilde Onze Lieve
Vrouw van de Zeven Weeën, leden Wim van Brussel Gilde van Sint Antonius Abt, Ton van
de Ven Gilde van Sint Antonius Abt en Willy Donkers Gilde Onze Lieve Vrouw van de
Zeven Weeën. De organisatie staat nu zo goed als op de rails. Het grootste probleem waar we
na de gemeentelijke afwijzing van onze eerste optie het parkeerterrein van MAC Lierop. Met
MAC Lierop hadden we al een overeenkomst en met deze afwijzing kon men op zoek naar
een ander terrein. Nadat we bij enkele personen en SV Lierop te raden waren gegaan zijn we
uiteindelijk terecht gekomen op een terrein gelegen achter Nirwana tussen het Heieind,
Meervensedijk en Hanenkampweg. Dit Terrein is door de commissie boogschieten van Kring
Peelland goedgekeurd. Met medewerking van de gemeente die voor de nodige vergunningen
moet zorgen, Nirwana waarvan we toestemming hebben gekregen voor het gebruik van het
gebouw en met hulp van u gildenleden moet het NBFS toernooi kruisboog 2004 wel slagen.


Huub H.F. van den Eikhof.

								
To top