Abot kayang health coverage Mahusay na pangangalaga Ibinibigay ng Estado by ramhood17

VIEWS: 23 PAGES: 1

									     Abot-kayang health coverage. Mahusay na pangangalaga.
                    Ibinibigay ng Estado ng New Jersey                  Jon S. Corzine, Gobernador
                                                        Estado ng New Jersey

Ang NJ FamilyCare ay nagbibigay ng mahusay na libre o murang health coverage para sa walang insurance
na mga batang 18 at mas bata at para sa mga magulang na mababa ang kinikita. Ang programang
ito ay nagbibigay na ng coverage sa higit sa kalahating milyong mga bata sa New Jersey.
Ano ang Sinasaklaw?
Ang NJ FamilyCare ay nagbibigay ng buong health care coverage sa pamamagitan ng mga itinatag
na Health Maintenance Organization (mga HMO) na pinapalakad sa buong estado.
Sinasaklaw ng NJ FamilyCare ang halos lahat ng pangangailangan sa health care, kabilang ang:
  mga pagpunta sa doktor    mga x-ray         mga salamin sa mata
  mga reseta          pagkaka-ospital      mga serbisyo sa pangkaisipang kalusugan
  mga pagsusuri sa lab     dental (para sa      mga pagpapatingin sa espesyalista
                 karamihan ng mga bata)
Sino ang kwalipikado?                    2007 Pinakamalaking Kinikita ng Pamilya
Mga bata lamang na 18 at mas bata at ang ilang        Mangyaring rebyuhin ang chart. Ito ay batay sa laki ng pamilya at buwanang
                               kinikita bago magbayad ng mga tax. Kung mas maliit ang kinikita mo kaysa
mga magulang na mababa ang kinikita na nakatira       sa halagang nakalista at ang iyong pamilya ay walang insurance, maaaring
                               kwalipikado ka at/o ang iyong mga anak.
sa New Jersey ang kwalipikado para sa NJ
FamilyCare. Ang pagiging kwalipikado ay batay sa        2007 Pinaka-Limit sa Kabuuang Buwanang Kinikita
laki ng pamilya, kabilang ang mga bata at mga        Laki ng   Coverage Para Lamang      Magulang/Guardian at
                              Pamilya*      sa Mga Bata        Coverage Para Lamang
magulang, at sa buwanang kita. Ang mga ari-arian            (18 taong gulang at mas bata)     sa Mga Bata
ay hindi kasama. (Tingnan ang chart sa kanan.)          2         $3,993             $1,518
                                 3         $5,008             $1,904
Magkano Ito?                           4         $6,023             $2,289
Para sa maraming pamilya, walang bayad para dito:        5         $7,038             $2,675
walang mga buwanang premium o mga co-payment           6**        $8,053             $3,061
(kabahaging bayad). Para sa mga pamilyang may   * Kabilang ang mga magulang/mga guardian at ang kanilang mga anak
                           na nasa tahanan
mga mas mataas na buwanang kinikita, may sliding ** Para sa mas malaking mga pamilya, tumawag upang malaman ang
                           iyong mga patnubay sa buwanang kita
scale para sa maliliit na mga co-payment at
maaaring kailangang magbayad ng mga buwanang premium.
Mayroon Bang Anumang Mga Pagtatakda?
Ang mga kondisyon na dati nang umiiral ay hindi nakakaapekto sa pagiging kwalipikado. Sa karamihang
mga kaso, ang mga bata ay dapat walang medical insurance ng kahit 3 buwan man lamang. Dahil
mayroong mga eksepsiyon, mabuti ang tumawag sa NJ FamilyCare kung mayroon kang katanungan.
Ang karamihan ng mga imigrante na may mga dokumento na nagpapahintulot sa kanilang manirahan dito
nang permanente ay kwalipikado. Para sa mga residenteng walang dokumento, ang kanilang mga anak
ay maaaring kwalipikado kung sila’y ipinanganak sa US.
Para sa Karagdagang Impormasyon
Upang malaman kung ikaw ay kwalipikado, o para sa karagdagang impormasyon,
tumawag o bisitahin ang aming website.
                        1-800-701-0710
                (May mga operator na nagsasalita ng iba’t-ibang wika)

                      www.njfamilycare.org
                        Mag-aplay online!
                       TTY 1-800-701-0710
                   (para sa mga may kapansanan sa pandinig)


                                                               NJFC-FS-Tagalog-0907

								
To top