EHBO Veldhoven Leergeld Veldhove

Document Sample
EHBO Veldhoven Leergeld Veldhove Powered By Docstoc
					VrijwilligersNieuws

EHBO Veldhoven                                                     Leergeld
EHBO Veldhoven is al heel wat jaren actief. Dit jaar    Als EHBO’er kunt u immers van levensbelang zijn.
vierde de vereniging namelijk haar zeventigjarig jubi-   Daarnaast is het verenigingsgevoel erg sterk. EHBO     Veldhoven
leum. De voornaamste bezigheid is natuurlijk het      Veldhoven is een mooie combinatie van een gezelli-
verzorgen van EHBO-cursussen. Leden leren hoe ze
moeten handelen als er een ongeluk plaatsvindt.
                              ge vereniging en een onontbeerlijke organisatie
                              binnen de gemeenschap.
                                                            en De Kempen
Daarbij horen trainin-                                                 Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen vindt het
gen op het gebied van                                                 belangrijk dat schoolgaande kinderen van 4 tot en met
reanimatie, het gebruik                                                18 jaar meedoen in de maatschappij. De stichting
van een Automatische                                                  springt in de bres voor kinderen die door financiële
Externe Defibrillator                                                 moeilijkheden in hun gezin achterblijven bij hun leef-
(AED), en realistische                                                 tijdsgenoten. De contributie voor de voetbalvereniging
oefeningen op locatie.                                                 of een fiets om naar school te gaan; als zulke zaken
Daarnaast zijn de vrij-                                                niet mogelijk zijn, helpen de dertig vrijwilligers van
willigers van de EHBO-                                                 Stichting Leergeld de kinderen uit de brand. Niet met
vereniging bij vele eve-                                                geld, maar in natura. Kinderen krijgen het lidmaat-
nementen in de ge-                                                   schap, niet het geld ervoor.
meente Veldhoven te
vinden om, in het
geval van ongelukken,
de eerste hulp te ver-
zorgen.

De wil om andere
mensen te helpen
Momenteel telt de ver-
eniging 160 enthousi-
aste leden. De voor-
naamste drive van
deze mensen is de wil
om anderen te helpen.


Groen en Keurig:
Pompoenenplezier met Halloween
Bloemenvereniging Groen en Keurig uit Oerle houdt     het opkweken van de planten. Met Halloween barst
zich al ruim 47 jaar bezig met het kweken van dahlia’s.  het feest vervolgens los. Ongeveer honderd deel-
De bloemen van de vereniging vinden hun bestem-      nemers, zowel individuen als complete straten, buurt-
ming bij talloze clubs, verenigingen en instellingen.   verenigingen en scholen, maken dan de mooiste crea-
Maar Groen en Keurig doet meer. Jaarlijks organiseert   ties van hun zelfgekweekte pompoenen.            Gelijke kansen
de vereniging ‘Pompoenenplezier met Halloween’: een                                  Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen is welis-
evenement dat tot ver over de gemeentegrenzen       De vrijwilligers van Groen en Keurig verzorgen een     waar aangesloten bij de landelijke organisatie, maar
bekend is.                         mooie route. Duizenden mensen uit Veldhoven en       functioneert helemaal zelfstandig. De vrijwilligers zijn
                              daarbuiten komen op het evenement af. Het doel is      dan ook voortdurend in touw. Van de sponsorgroep,
Feest met Halloween                    het bevorderen van de samenhang en het leefklimaat     de uitvoerders, en het bestuur tot het pr-team: ieder-
In het voorjaar krijgen basisschoolkinderen pompoen-    in Oerle. En gezien het succes van het evenement      een helpt mee. De belangrijkste drijfveer daarbij? Ieder
pitten om te zaaien. Bovendien worden ze begeleid bij   wordt die doelstelling ruim gehaald.            kind gelijke kansen bieden.KBO Meerveldhoven-d’Ekker/KBO Koffie-uurtje
                              De KBO is een brede organisatie met vele afdelingen     Aanstekelijk enthousiasme
                              door het hele land. In Veldhoven is er de KBO        De KBO Meerveldhoven-d’Ekker telt momenteel 23
                              Meerveldhoven-d’Ekker. Vanuit ontmoetingscentrum      vrijwilligers die zich het hele jaar door vol enthousias-
                              De Ligt organiseert de vereniging tal van activiteiten   me inzetten voor senioren vanaf 50 jaar. De drijfveer
                              voor senioren: kienen, kaarten, koersbal, sjoelen,     daarbij is de dankbaarheid van de mensen die aan de
                              themabijeenkomsten en nog veel meer.            activiteiten deelnemen. Nieuwe vrijwilligers melden
                              Een bijzonder succesvolle activiteit is het KBO Koffie-   zich meestal aan op aanraden van bestaande leden,
                              uurtje. Senioren die op zondagmiddagen alleen zijn en    waarna ze al snel de smaak van het organiseren te pak-
                              er toch even uit willen, kunnen dan onder het genot     ken krijgen. Maar goed ook. Voor vele senioren is deze
                              van een kopje koffie gezellig bijpraten met gelijk-     vereniging een onmisbaar element binnen de
                              gestemden.                         Veldhovense gemeenschap.Nederlandse Opvang Papegaaien
Stichting Nederlandse Opvang Papegaaien is een       één grote familie. Iedereen die de vogels een warm
opvangcentrum voor exotische vogels, en dan met      hart toedraagt, wordt in de armen gesloten.
name papegaaien. Het papegaaienpark is opengesteld     De stichting staat zelfs heel actief open voor mensen
voor het publiek en ontvangt jaarlijks vele tienduizen-  die in een lastige maatschappelijke positie zitten. Zij
den bezoekers. De organisatie is voor het overgrote    krijgen een kans om iets te betekenen, iets bij te dra-
deel afhankelijk van de inzet van ruim zestig vrijwilli-  gen. Het thuisgevoel is erg belangrijk en daar gaat ook
gers. Onder hen mensen van alle leeftijden en uit alle   veel aandacht naar uit. Want er is nog één ding mooi-
lagen van de bevolking.                  er dan het opvangen en verzorgen van vogels: het
                              werken met vele unieke en interessante mensen.
Eén grote familie                     Want als er één vereniging kleurrijk is, is het Stichting
Het team van Stichting N.O.P. is naar eigen zeggen     N.O.P. wel.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:4/18/2010
language:Dutch
pages:1