CRM samen met Jostiband by chenshu

VIEWS: 19 PAGES: 4

									TACHTIG JAAR CRM CHRISTELIJK RESIDENTIE MANNENKOOR
15         CHRISTELIJK RESIDENTIE MANNENKOOR          1998-2000
                                                  Aangepast 24 september 2007
CRM samen met Jostiband
W  IE jarig is, trakteert (1)

   En wij hebben getrakteerd!
 Hebt u ook zo genoten van ons
 benefietconcert ter gelegenheid
 van ons 70-jarig bestaan op zater-
 dag 6 juni 1998?
 Hoe vertederend was het om te
 zien hoe de orkestleiders omgin-
 gen met de leden van het Josti-
 band Orkest. Hoe spontaan en
 onbevangen men reageerde. U
 heeft dat kunnen zien bij Rein, de
 accordeonist en aan het eind van het
                    Het geheim van het Jostiband Orkest
                    Het geheim van het Jostiband Orkest blijft een  bij het publiek. Daarbij komt het effect van
                    raadsel. Als grootste muziekformatie van ver-   de muziek die zij ten gehore brengen en
                    standelijk gehandicapten ter wereld musiceert   muziek blijft een raadselachtige kunst-
                    de groep uit Zwammerdam al vele jaren met     vorm.
 concert hoe Nicky zijn liefde be-   groot succes. ‘t Orkest geeft concerten, treedt  Verstandelijk gehandicapten weten met
                    op in binnen- en buitenland en niemand kan    hun muzikaal optreden blijkbaar emotie
 tuigde aan Willeke Alberti.      verwoorden waarom en hoe het Jostiband Or-    op emotie te stapelen en het Jostiband
                    kest zoveel enthousiasme, zoveel ontroering    Orkest kent en gebruikt dit grote geheim.
                    en zoveel emoties weet los te maken. In de    Dat de musici omringd, gesteund en lief-
                    eerste plaats zijn daar de orkestleden die on-  devol begeleid worden door een heel team
                    danks hun handicap vol vuur musiceren. Zij    is geen geheim. Dat is misschien wel het
                    wekken verwondering en bewondering op bij     geheim van het succes.


                    daar keurig opgesteld met een           En dan het resultaat ten bate
                    oranje gerbera.                  van de Rooming-in faciliteiten in
                    De staatssecretaris, mevrouw           het nieuwe Juliana Kinderzie-
                    Erica Terpstra, en de burgemees-         kenhuis: f 80.000,-. Mensen, wat
                    ter, de heer Wim Deetman, geno-          een prachtig resultaat! De heer
                    ten met volle teugen. Zij deden          Wagenaar, directeur van het
                    dapper mee daar waar meegedaan          Rode Kruis- en Juliana Kinder-
                    kon worden.                    ziekenhuis, die Cees via een an-
 Vanaf het frontbalkon heeft      Beide prominenten hebben hun           dere weg kent, maar dat is bank-
 voorzitter Cees Brokke dit concert   waardering over dit concert uitge-        geheim, had dit resultaat in de
 mogen meemaken. Wat een        sproken en mevrouw Terpstra            verste verte niet verwacht. Wie
 prachtig plaatje: het CRM in volle   stak niet onder stoelen of banken:        wel?
 glorie. Bijna alle leden stonden    ze is dol op mannenkoren!             Cees steekt vervolgens nog de


                                                                     57
           loftrompet aan de   het CRM, Cees Brokke, de aanwe-    Ruijter, en de hoorbaar beklom-
           leden en dirigent   zigen en speciaal de eregasten –    men Jacob’s ladder, ontvingen
           voor hun geweldi-   staatssecretaris mevrouw E. Terpstra  veel waardering.
           ge inzet. Ook de   en de burgemeester van Den Haag,
           commissie van het   de heer drs. W.J. Deetman – welkom   De pianobegeleiding van Louis
   benefietconcert JKZ wordt be-     heette.                       van Dijk bij verschil-
   dankt: Hans Colijn, Dick Cozijn-   In een vlot toespraakje               lende koornummers
   sen, Barend ter Haar, Thijs Kor-   lichtte hij toe waarom het              was zoals altijd on-
   poraal en Cees de Steur voor de    deze avond zou gaan, om               geëvenaard! Oók in
   vele uren, dagen, maanden, die zij  aansluitend de muzikale               zijn solistische op-
   in dit concert hebben gestoken.    leiding van het CRM                 tredens, bijvoorbeeld
   Het was een gigantische klus en    over te dragen aan de                bij de improvisatie
   het ging echt niet altijd van een   dirigent Aad van der                 op kinderliedjes gaf
   leien dakje, maar ook de commis-   Hoeven. De ca. 185                   hij weer bewijs van
   sieleden kunnen omzien naar een    deelnemende koor-                   zijn groot talent
   grandioze, feestelijke en geslaagde  leden stonden reeds                  van improviseren.
   verjaarspartij.            keurig opgesteld in                  Willeke Alberti pre-
                      zwarte smoking, met                  senteerde zich zoals
   Wie jarig is trakteert (2)      opgespelde oranje                   wij haar kennen,
   6 Juni 1998, wát een feestdag!    bloem in het knoops-                  gevoelig, spontaan
   Viering des daags de verjaardag    gat.                  en vrolijk in haar korte optredens.
   van de echtgenote van Dick Pol-    Duidelijk was dat er vooraf een    En dan het Jostiband Orkest. Met
   man; ’s avonds het feest ter gele-  zeer zorgvuldige onderlinge af-    welk een zichtbaar genoegen en
   genheid van mijn eerste uitstapje   stemming had plaatsgevonden in     plezier bespelen deze verstande-
   na een lange tijd van huisgebon-   de keuze van het repertoire met dat  lijk gehandicapten hun instrumen-
   denheid.               van de overige medewerkenden,     ten. Voor toehoorders en toe-
   Hij moet zich echter beperken tot   zoals het Josti Band Orkest, Louis   schouwers aanstekelijk om ze
   het weergeven van zijn indrukken   van Dijk en Willeke Alberti, waar-   bezig te zien.
   ten aanzien van het gebeuren in    door geen enkele bijdrage úit de    Wat is er niet
   de dr. Anton Philipszaal, zij het   toon’viel en het als geheel ook    allemaal nodig
   dat u in aanmerking moet nemen    werkelijk een aanvaardbaar geheel   om ze tot deze
   dat zijn feestgevoel op weg naar   werd.                 prestatie te brengen? Groot res-
   dit festijn reeds tot bovenmatige   Een geweldige keuze was het koor    pect voor zowel de deelnemers
   hoogte was gestegen bij het per    te laten beginnen met het zingen    als voor hun orkestleiders, Wim
   tram passeren van de uitbundige    van Die Vesper. Het was alsof over   Brussen en Lyan Verburg. Een
   oranjeversieringen langs de gehele  de niet veraf gelegen duinenrand
   route naar het feestgebouw.      de wind fluisterend de klanken van
   En dit alles nog wel gratis aange-  de Vesper binnenbracht. Adembe-
   boden door de daaraan gehuisves-   nemend mooi! Zoals óók het One
   te bewoners! Deze feestelijk aan-   hand, one heart toepasselijk was en
   ziende aanloop werd nog eens     indrukwekkend werd gebracht.
   voortgezet in de zaal zelf met    Van heel andere aard was The song
   fraaie ballonversieringen enz.,    of the Jolly Roger, een stoer zee-
   waarvoor de voorbereidings-      manslied, wat op de daarbij pas-
   commissie van het CRM de eer     sende wijze uitstekend werd ver-    uniek orkest,
   mag opeisen. Ook mag deze       tolkt. Ook de wat humeurige forel-   waarin naast
   commissie en vooral Cees de      len werden door de koorleden ste-   oefening ruimte
   Steur – lof gebracht worden voor   vig onder handen genomen en      wordt gelaten
   de schitterende uitvoering van het  weer tot vrolijk zwemmende visjes   voor humor.
   programmaboekje.           gebracht.               Heerlijk om hier
                      De nog later op de avond gezon-    iets van mee te
   Zo’n 1900 mensen vulden de zaal    gen Negro spirituals, waaronder    mogen beleven.
   tot de laatste stoel, toen rond    het prachtig klinkende Rock a my    Met Bert van
   kwart over acht de voorzitter van   soul met baritonsolo van Jaap de    Leeuwen werd

58
                    Verder nog in 1998                het CRM op zijn afscheidsconcert
                    Op zondag 13 september mede-           gevraagd.
                    werking aan de zangdienst in de          Op woensdag 9 december radio-
                    Oude Kerk te Voorburg.              opname in de Grote Kerk van
                    Op dinsdag 20 en woensdag 22           Maassluis. Samen zingen in…, van
                    oktober. Cd-opname in de Luther-         de EO, met kerstmuziek. Medewer-
                    se kerk in Den Haag, met mede-          kenden waren: Yta van der Zwaag,
                    werking van het jeugdkoor Vivace         hobo en Martin Zonnenberg, orgel.
                    uit Zwijndrecht o.l.v. Margaret de
een goede keuze gemaakt als pre-    Swart. Aarnoud de Groen bespeelt
sentator van deze avond. Op be-    het orgel en Rob van Dijk de vleu-
scheiden, maar toch vlotte wijze    gel.
reeg hij de programmaonderdelen    Op vrijdag 20 november tv-op-
aaneen.                name in de Grote of St. Bavokerk
                    te Haarlem voor het EO-pro-
De allergrootste verrassing kwam    gramma Nederland zingt.
pas tegen het eind van deze feest-   Op zaterdag 28 november mede-
avond toen de CRM-voorzitter      werking in de Grote Kerk te
aan burgemeester Deetman het      Vlaardingen aan het concert dat de        Op zondag 20 en woensdag 23 de-
financieel resultaat bekendmaakte   Chr. Harmonie Vereniging Sursum          cember CRM kerstconcerten in de
van dit benefietconcert, ten bate   Corda gaf ter gelegenheid van het         Grote of St. Jacobskerk Den Haag.
komend aan het Juliana Kinder-     afscheid van hun dirigent dhr. A.L.        Medewerkenden waren: Margaret
ziekenhuis in Den Haag voor      Glotzbach. Op zijn speciaal ver-         Roest, sopraan; het Viotta Jeugdor-
Rooming-in faciliteiten in het     zoek – wij kennen hem van de           kest. Orgel Aarnoud de Groen en
nieuwe gebouw.             Harmonievereniging EMM – werd           declamatie Paul van Gorcum.

Uitstekend was de gedachte het    1999
eindbedrag zichtbaar te laten ma-
ken door kinderen, die met hoog
                                                          door Dick Cozijnsen
opgeheven en versierde cijferbor-    Aad van der Hoeven                         lian Hartman bas. De omlijs-
den aangaven dat een bedrag van                                      ting werd verzorgd door het
f 80.000,- beschikbaar was geko-   40 jaar toonkunstenaar                        Rotterdams Opera en Symfo-
                                                      nieorkest. Aan het orgel de
men.                                                    voor het CRM bekende Frans
                   Het was feest op donderdag 3 juni in De Doelen te Rotter-      Gort. De algehele leiding was
Een zeer geïmponeerde burge-     dam. De grote zaal, van deze naoorlogse muziektempel aan       uiteraard in handen van de
meester Deetman prees hiervoor    de oever van de Maas, was omgetoverd in een vrolijkheid       jubilaris, wat duidelijk tot ui-
                                                      ting kwam door het grote
                   uitstralend geheel ter ere van het veertigjarige toonkunste-
het CRM en allen die voor deze    naarschap van onze dirigent Aad van der Hoeven.           portret dat boven de koren
                                                      en het orkest was opgehan-
actie hun steentje hebben bijge-   De organisatoren van deze    Aan dit concert werkten de drie   gen. De titel van het concert:
dragen.                avond hebben ook dit keer    koren van de jubilaris mee, te we-  40 jaar de juiste toon, was
                                                      goed gevonden en sprak ze-
                   weer laten zien dat met een   ten: het Rotterdams Operakoor,
‘Een koor, waar de gemeente Den    goede samenwerking veel te   C.O.V. Gloria in Excelsis Deo /   ker voor de perfectionist Aad
                   bereiken is. Het eenvoudig                      van der Hoeven.
Haag trots op is’, aldus de heer   en smaakvol programmaboekje
                                   Toonkunstkoor Vlaardingen en
                                   het Christelijk Residentie Man-   De muziek van deze avond
Deetman.               mocht ook dit keer weer ge-   nenkoor. De solisten waren:     was door de jubilaris zelf op
                   zien worden… daar was het    Marleen van Dijk, sopraan;      het programma gezet en ver-
Vervolgens overhandigde hij de    uiteindelijk ook voor.     Alex Vermeulen, tenor en Ju-     duidelijkte weer eens de
                                                      enorme liefde die hij al die
cheque aan de kinderarts van het                                      jaren heeft voor de kerkmu-
JKZ, mevrouw Matgot Smit, be-                                       ziek. Ook de opera, waar hij
                                                      jaren mee bezig is, kwam
last met de fondsenwerving voor                                      ruimschoots aan bod.
                                                      Het programma sloot prach-
deze instelling, die met dankzeg-                                     tig op elkaar aan. Begonnen
                                                      werd met het Kyrie, Credo,
ging nogmaals beklemtoonde                                         Sanctus en Benedictus uit de
welke waarde aan dit soort acties                                     Messe Solemnelle van Gou-
                                                      nod. Een heerlijk stuk mu-
moet worden toegekend.                                           ziek dat op voortreffelijke
                                                      wijze ten gehore werd ge-
                                                      bracht door de ongeveer 400
Precies om tien over half elf sloot                                    aanwezige zangers, solisten
                                                      en orkest.
een dankbare CRM-voorzitter                                        Aansluitend werd door het
                                                      CRM het Te Deum van Nie-
deze avond met uitreiking van                                       land gezongen, een van de
bloemen aan de medewerk(st)ers.                                      lievelingsstukken van CRM.
                                                                     >                                                                       59
 Jammer dat de mannen niet                     hoe Aad niet alleen de koren,    Concertagenda
 de normale opstelling had-                    maar ook het orkest in de
 den, de onderlinge steun had                   hand had.              Wat gebeurde er nog meer in het
 hier enigszins onder te lijden.                  Vervolgens werd samen met
 De delen uit de opera Oberto                   de sopraan, bas en de drie     jaar 1999.
 en Ernani van Verdi, gezon-                    koren enkele delen uit La
 gen door het R.O.K., lieten                    Forza del Destino gezongen,
 horen – en ook zien – dat                     te weten: Il Santo Nome en     Op woensdagavond 7 juli was
 Aad ook deze tak van mu-                     La Vergine. Als deze num-
 ziek in zijn pakket heeft. Het                  mers op de repetitie worden     het al weer de zoveelste keer ‘de
 was heerlijk om naar te luis-                   ingestudeerd, kun je er wei-
 teren. C.O.V. Gloria mocht                    nig bij voorstellen, maar als    laatste avond van het zangsei-
 het gedeelte voor de pauze
 afsluiten met het Inflamma-
                                  het in zijn totaliteit wordt uit-
                                  gevoerd, is het prachtig te
                                                    zoen’. Daarom werd aan familie,
 tus uit het Stabat Mater van                   horen hoe het in elkaar past.    vrienden en kennissen weer het
 Rossini. Prachtig om te horen
 en het lijkt me heerlijk om                    Lintje om cadeau          traditionele Zomerconcert aan-
 met zo’n koor te mogen zin-
 gen.
                                  Het slot van de avond was
                                  het lintje waar het cadeau
                                                    geboden.
                  de eerder genoemde koren.    was ingepakt. Uit de Messa
 Speciale gast           Voor deze activiteiten werd   di Gloria van Puccini werd
 Toen kwam de pauze, al-      bij Aad, namens de koningin,  het Gloria gezongen. Mijn      Op vrijdagavond 29 oktober
 thans dat was de bedoeling,    een koninklijke onderschei-   volle bewondering voor ko-     werkten wij mee in de Oude
 maar de voorzitter van het    ding opgespeld: Ridder in de  ren, orkest en dirigent voor
 CRM, de heer Brokke, vroeg    Orde van Oranje-Nassau.     de uitvoering. Wellicht druk    Kerk te Scheveningen ter gele-
 het publiek nog even te blij-   Aan het daverende applaus    ik mij niet muzikaal uit, het
 ven zitten en kondigde ver-    was te merken dat deze on-   zij mij vergeven. Maar om      genheid van het jubileum van
 volgens een speciale gast     derscheiding onze jubilaris   400 mensen zo te laten zin-     het Schevenings Vissersvrou-
 aan. Dat was niemand min-     van harte was gegund.      gen, daar neem ik mijn petje
 der dan de burgemeester van                    voor af.              wenkoor.
 Rotterdam, de heer Opstelten.   Na de pauze stond er een
                  Ridder op de bok, om zijn    Ik denk dat Aad op deze
                  jubileumvisite in de zaal te  avond niet heeft geweten wat
                  laten genieten van opera- en  er allemaal ging en kon ge-
                  prachtige kerkmuziek.      beuren, dat is altijd als je een
                                  cadeau mag uitpakken. Niet
                  Begonnen werd met twee     alles was een verrassing. Hij
                  operastukken Inno del sole   wist welke muziek ten geho-
                  uit Iris van Mascagni en Pre-  re werd gebracht, maar dat
                  ghiera uit de opera Mose van  het zó werd, moet voor hem
                  Rossini.            toch ook bijzonder zijn ge-
                  Gloria Toonkunst en de solis-  weest.
                  ten, volgden met de delen    De staande ovatie zal duide-
                  Herr Gott Abraham en Wirf    lijk gemaakt hebben dat het
                  dein Anliegen auf den Hernn   niet alleen voor Aad maar
                  uit het oratorium Elias van   ook voor het publiek een sur-
                  Mendelssohn. Wat heeft die   prise is geweest.          En dan ten slotte nog de jaarlijk-
                  man toch prachtige muziek
                  geschreven. Een mooie uit-                     se kerstconcerten in de Grote of
 Met stentorstem sprak hij
                  voering door de Vlaardingse
                  zangers en zangeressen.
                                                    St. Jacobskerk in Den Haag op
 Aad van der Hoeven toe en     Het Adoramus te Criste was                     zondagmiddag 19 en donderdag-
 somde diens muzikale en      een oase van rust. CRM liet
 sociale hoedanigheden op.     met dit mooie lied horen dat                    avond 23 december. Het Arpeg-
 Hij roemde onze dirigent niet   het a capella zingen de CRM-                    gio trio (harp, hobo en fluit)
 alleen om zijn muzikaliteit,   ers in het bloed zit.
 maar ook om zijn gave ande-    De gezamenlijke koren ver-                     werkten mee; evenals de basbari-
 ren in deze muziek mee te     volgden met, weer van Men-
 laten delen, door het instude-  delssohn, Verleih uns Frie-                     ton Julian Hartman, die ook op
 ren van prachtige muziek op    den. Het was goed te zien                      Aad’s jubileumfeest soleerde.


                         2000
                          Cees Los wordt voorzitter              Dat was het dan
                                 Op de algemene le-          Cees Brokke vraagt nog eenmaal
                                 denvergadering in           het woord in CRM Nieuws,
                                 het voorjaar wordt          waarin hij aangeeft bijzonder
 Nieuwe koorfoto                         de voorzittersha-           onder de indruk te zijn van alle
 Op zaterdag 23 oktober werd een                 mer letterlijk over-         in de wandelgangen uitgespro-
 minder statische statiefoto van                 handigd door Cees           ken lovende woorden en vooral
 het koor genomen in een eigen-          Brokke aan de nieuwe voorzitter           van de staande ovatie tijdens de
 tijdse omgeving. De opnamen            Cees Los. De leden hadden ge-            algemene ledenvergadering. Hij
 werden gemaakt in het atrium van         sproken en zo kon het vergelijken          voelde het als een eer voorzitter
 het Haagse stadhuis en op het           tussen Cees en Cees beginnen.            geweest te hebben mogen zijn
 stadhuisplein. Het idee was:           Een ding bleef gelijk, de voor-           van CRM. Cees wenst andere
 groepsgewijze foto’s in plaats van        naam. Ook Adriaan v.d. Meer en           Cees zeer veel succes toe als
 alle koorleden op een kluitje.          Klaas Baartse traden af.              nieuwe voorzitter.       >

60

								
To top