Time series properties of a rating system based on financial

Document Sample
Time series properties of a rating system based on financial Powered By Docstoc
					Time series properties of a rating system
based on financial ratios

Ulrich Krüger
(Deutsche Bundesbank)


Martin Stötzel
(Universität Karlsruhe)


Stefan Trück
(Universität Karlsruhe)
Discussion Paper
Series 2: Banking and Financial Studies
No 14/2005
Discussion Papers represent the authors’ personal opinions and do not necessarily reflect the views of the
Deutsche Bundesbank or its staff.
Editorial Board:       Heinz Herrmann
               Thilo Liebig
               Karl-Heinz Tödter
Deutsche Bundesbank, Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt am Main,
Postfach 10 06 02, 60006 Frankfurt am Main


Tel +49 69 9566-1
Telex within Germany 41227, telex from abroad 414431, fax +49 69 5601071


Please address all orders in writing to: Deutsche Bundesbank,
Press and Public Relations Division, at the above address or via fax +49 69 9566-3077


Reproduction permitted only if source is stated.


ISBN 3–86558–102–1
                ×ØÖ Ø
Ì × Ô Ô Ö ÔÖÓÚ × Ò ÓÚ ÖÚ Û ÓÒ Ð ×× Ð Ò Ò Û Ñ Ø Ó × ÓÖ
Ø ×Ø Ò Ø Ñ × Ö × ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ ×º
ÁØ × Û ÐÐ ÒÓÛÒ Ø Ø Ù ØÓ Ý Ð Ð     Ú ÓÖ Ó Ø   ÓÒÓÑÝ ØÖ Ò¹
× Ø ÓÒ Ñ ØÖ × ÓÖ Ñ ÒÝ Ö Ø ÔÓÖØ ÓÐ Ó× ÒÒÓØ     ÓÒ× Ö ØÓ
 ÓÒ×Ø ÒØ Ø ÖÓÙ Ø Ñ º ÙÖØ Ö¸ ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ × Ö Ô Ò ÒØ ÓÒ
Ø Ù× Ö Ø Ò Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ýº Ï ÒÚ ×Ø Ø Ø      Ò × Ò Ñ Ö Ø ÓÒ×
Ó Ò ÜØ Ò× Ú Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ × ÓÒ Ò Ò Ð Ö Ø Ó׺ ÇÙÖ Ò Ò ×
 Ö Ø Ñ ¹ Ò ÓÑÓ Ò Øݸ × ÓÒ ¹ÓÖ Ö Å Ö ÓÚ    Ú ÓÖ¸ Ø Ò Ò Ý ÓÖ
 Ö Ø Ò ÕÙ Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ú ×Ø   Ø× Ó Ñ Ö Ø ÓÒ     Ú ÓÖ ÓÒ Ö ×
  ÙÖ × Ð  ÜÔ Ø × ÓÖØ ÐÐ Ò Î Êº Ï ÙÖØ Ö ÐÐÙ×ØÖ Ø ÓÛ
  Ò × Ò Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ × Ò Ö Ð Ø ØÓ Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ          ¹
ØÓÖ׺
à ÝÛÓÖ × Ê Ù     ÓÖÑ ÅÓ Ð׸ Ê Ø Ò ÌÖ Ò× Ø ÓÒ׸ Å Ö ÓÚ ÈÖÓÔ¹
 ÖØݸ ÁÒØ ÖÒ Ð Ê Ø Ò ËÝ×Ø Ñ׸ Ì Ñ ÀÓÑÓ Ò Øݸ Å ØÖ Ü ÆÓÖÑ×
Â Ä Ð ×× Ø ÓÒ ½¿¸ ¾¼¸ ¿¿
            ÆÓÒ¹Ì Ò Ð ËÙÑÑ ÖÝ
Å Ö Ø ÓÒ ÓÖ ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ × Ö Ñ ÓÖ ÒÔÙØ× ÓÖ Ö × Ñ Ò Ñ ÒØ Ò Î ÐÙ ¹
 Ø¹Ê × Ð ÙÐ Ø ÓÒ× Ò Ö Ø ÔÓÖØ ÓÐ Ó׺ Å Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ × Ö Ñ ØÖ × Ö ÔÓÖØ Ò
Ø ÔÖÓ Ð Ø × Ó Ñ Ö Ø Ò ÖÓÑ Ú Ò Ö Ø Ò ØÓ ÒÓØ Ö Ö Ø Ò ÓÚ Ö      Ó× Ò
ØÑ Ô ÖÓ º
  Ù ØÓ Ý Ð Ð    Ú ÓÖ Ó Ø  ÓÒÓÑÝ Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ × ÓÖ Ñ ÒÝ Ö Ø ÔÓÖØ Ó¹
Ð Ó× ÒÒÓØ ÓÒ× Ö ØÓ ÓÒ×Ø ÒØ Ø ÖÓÙ Ø Ñ º ÙÖØ Ö¸ ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ ×
 Ö Ð ÖÐÝ Ô Ò ÒØ ÓÒ Ø Ù× Ö Ø Ò Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý Ò Û ÐÐ Ø Ö ÓÖ × ÓÛ Óѹ
ÔÐ Ø ÐÝ   Ö ÒØ ÔÖÓÔ ÖØ ×º Ì × Ô Ô Ö ÔÖÓÚ × Ò ÓÚ ÖÚ Û ÓÒ Ð ×× Ð Ò Ò Û
Ñ Ø Ó × ÓÖ Ø ×Ø Ò Ø Ñ × Ö × ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ ×º
ÁÒ Ò ÑÔ Ö Ð Ò ÐÝ× × Û ÔÖÓÚ Ö ×ÙÐØ× ÓÒ Ò ÜØ Ò× Ú Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ × ÓÒ
 Ò Ò Ð Ö Ø Ó׺
Ï ÙÖØ Ö Ö Ú Û × Ú Ö Ð ×Ø Ò Ñ ×ÙÖ × ÓÖ Ñ ØÖ × Ò ÓÖ Ö ØÓ Ò ÐÝÞ     Ø×
Ó × Ø× Ó ÔÖÓ Ð ØÝ Ñ ×× Ò× Ø Ñ ØÖ × ÓÒ Ö × ÙÖ × Ó Ö Ø ÔÓÖØ ÓÐ Ó×
Ð Î ÐÙ ¹ Ø¹Ê × Ò ÜÔ Ø Ë ÓÖØ Ðк Ì Ö × ÙÖ × Ö Ó Ø Ò Ý
 ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ × ÑÙÐ Ø ÓÒ ÔÖÓ ÙÖ Ù× Ò Ò Ö ØÓÖ Ñ ØÖ ×º Ò ÐÐݸ Û ÒÚ ×¹
Ø Ø ØÓ Û Ø ÜØ ÒØ Ø ×Ù ×Ø ×Ø Ò Ñ ×ÙÖ × Ö Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× ØÛ Ò
Ø Ö × ÙÖ × Ó Ö Ø ÔÓÖØ ÓÐ Ó× Ò Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ Ú Ö Ð ×º
Ì Ö ×ÙÐØ× Ò ×ÙÑÑ Ö Þ × ÓÐÐÓÛ×
  •  Ì Ó × ÖÚ Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ × ÓÛ× Å Ö ÓÚ   Ú ÓÖ Ó  Ö ÓÖ Öº Ì Ù׸
    ÒÓØ ÓÒÐÝ Ø ÙÖÖ ÒØ Ö Ø Ò ×Ø Ø Ò Ù Ò × Ø Ö Ø Ò Ò Ø Ò ÜØ Ô Ö Ó ÙØ
    Ð×Ó Ø Ö Ø Ò ×ØÓÖݺ
  •  ÁÒ×Ø Ó Ø ×Ó¹ ÐÐ Ö Ø Ò Ö Ø Ó Ø Ò ×Ø Ø Ò Ø Ð Ø Ö ØÙÖ Û Ò
    Ø Ò Ò Ý Ø Ø ÙÔ Ö × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ö ÑÓÖ Ð ÐÝ ØÓ   ÓÐÐÓÛ Ý
    ÓÛÒ Ö Ò Ø Ò ÜØ Ô Ö Ó Ò Ú Ú Ö× º
  •   Ö Ò Ñ ÒØ Ó Ø Ö Ø Ò Ö ÖÓÑ ØÓ ½ Ð ×× × Ý Ð ×     Ø ÓÒ Ð Ò ÓÖ¹
    Ñ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÖÑ Ò Ò ÙØÙÖ Ö Ø Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ׺
  •  Ì Ñ ¹ ÓÑÓ Ò ØÝ × ØÓ   Ö  Ø  ÓÖ Ø  ÓÒ× Ö Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñº
  •  Ì Ö Ö ×ØÖÓÒ   Ø× Ó  Ö Ò × Ò Ø Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ × ÓÒ Ø Î ÐÙ ¹
    Ø¹Ê × ÙÖ × Ó Ò Ü ÑÔÐ ÖÝ Ö Ø ÔÓÖØ ÓÐ Óº
  •  Í× Ò   ÕÙ Ø ×Ø Ò Ñ ×ÙÖ × Ý Ð Ð Ò × Ò Ø      ÓÒÓÑÝ Ò
    Ö ØÐÝ Ð Ò ØÓ Ò × Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ ×º
 × ÓÒ Ø × Ò Ò ×¸ Û ×ØÖÓÒ ÐÝ Ö ÓÑÑ Ò Ø Ø       Ò ÒÚ ×Ø Ø × Ø
 Ò Ú Ù Ð Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ Ò Ñ Ö Ø ÓÒ  Ú ÓÖ Ó Ø× Ö Ø ÔÓÖØ ÓÐ Ó Ø ÖÓÙ Ø Ñ
ØÓ ÚÓ ÜØÖ Ñ Ñ ××Ô    Ø ÓÒ× Ó Ö Ø Ö × º
         Æ ØØ Ò ×       Ù× ÑÑ Ò ××ÙÒ
Å Ö Ø ÓÒ×¹ Ó Ö Ö Ò ×Ñ ØÖ Þ Ò × Ò Ò Û × ÒØÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ñ Ê × Ó¹
Ñ Ò Ñ ÒØ Þ ÙÒ ×Û × ÞÙÖ Ö ÒÙÒ × Î ÐÙ ¹ Ø¹Ê × ÚÓÒ ÃÖ ØÔÓÖع
 ÓÐ Ó׺    Ð Ñ ÒØ ÚÓÒ Å Ö Ø ÓÒ×Ñ ØÖ Þ Ò × Ò   Ï Ö× ÒÐ      ØÒ ×
   Ö Ò × ÚÓÒ Ò Ñ ×Ø ÑÑØ Ò Ê Ø Ò ×ÞÙ×Ø Ò ÞÙ Ò Ñ Ò Ö Ò Þ Ð
 Ò × ×Ø ÑÑØ Ò Ø ÓÖ ÞÓÒØ ×º
 Ù ÖÙÒ ÚÓÒ Ë Û Ò ÙÒ Ò Ñ ÃÓÒ ÙÒ ØÙÖÞÝ ÐÙ× ÒÒ Ò ×ÓÐ Å ØÖ Þ Ò ÞÙÑ ×Ø
Ò Ø Ð× ÓÒ×Ø ÒØ Ò ÒÓÑÑ Ò Û Ö Òº Ï Ø Ö Ò × Ò          Ò× Ø Ò ÚÓÒ
   Ö Ò ×Ñ ØÖ Þ Ò ×Ø Ö ÚÓÒ Ö Ò Û Ò Ø Ò Ê Ø Ò ¹Å Ø Ó ÓÐÓ        Ò º
   × × Ö Ø×Ô Ô Ö Ø Ò Ò     ÖÐ    Ö Ð ×× × ÙÒ Ò Ù Ö Å Ø Ó Ò
ÞÙÑ Ì ×Ø Ö ØÖ Ò¹ Ò× Ø Ò ÚÓÒ Å Ö Ø ÓÒ×Ñ ØÖ Þ Òº
ÁÑ Ê Ñ Ò Ò Ö ÑÔ Ö × Ò Ò ÐÝ× ÙÒØ Ö×Ù Ò Û Ö Ú Ö×       Ò    Ò× Ø Ò
 Ò × Ù Ð ÒÞ ÒÒÞ Ð Ò × Ö Ò Ò Ê Ø Ò ×Ý×Ø Ñ׺
Ï Ø Ö Ò Û Ö Ò Ú Ö×     Ò  ×Ø Ò ×Ñ    Ö Å ØÖ Þ Ò ØÖ Ø Ø¸ ÙÑ ¹
  Ø ÚÓÒ Ò ÖÙÒ Ò ÒÒ Ö Ð Ö Å ØÖ Þ Ò Ù Ê × ÓÑ Û ÞÙÑ ×Ô Ð
Î ÐÙ ¹ Ø¹Ê × ÙÒ ÜÔ Ø Ë ÓÖØ ÐÐ Ö Ò ÃÖ ØÔÓÖØ ÓÐ Ó ÞÙ Ò ÐÝ× Ö Òº
Ê × Ó ÒÒÞ Ð Ò Ö Ò × ÙÖ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò ×Ø Ø Ö Øº Ë Ð Ð ÙÒØ Ö¹
×Ù Ò Û Ö¸ ÒÛ ÖÒ ÚÓÖ × Ð Ò Ò ×Ø Ò ×Ñ           Ò Ø × Ò ¸ ÃÓÖÖ Ð Ø Ó¹
Ò Ò ÞÛ × Ò Ò Ê × Ó ÒÒÞ Ð Ò Ö ÃÖ ØÔÓÖØ ÓÐ Ó× ÙÒ Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ × Ò
Î Ö Ð Ò Û ÖÞÙ Òº
   Ê ×ÙÐØ Ø ÒÒ Ò Û ÓÐ Ø ÞÙ× ÑÑ Ò ××Ø Û Ö Ò
  •   × ÙÒØ Ö×Ù Ø Ê Ø Ò ×Ý×Ø Ñ Þ Ø Å Ö ÓÚ¹ Ò× Ø Ò   Ö Ö ÇÖ ÒÙÒ º
     ×   ظ ×× Ö Î ÖØ ÐÙÒ Ö Ê Ø Ò × Ò Ö ÓÑÑ Ò Ò È Ö Ó
    Ò Ø ÒÙÖ    ØÙ ÐÐ Ò Ê Ø Ò ×¸ ×ÓÒ ÖÒ Ù Ê Ø Ò ×ØÓÖ Ò Ö Ð Ú ÒØ
    ×Ò º
  •  Ò×Ø ØØ Ò × Ù Ò Ö Ä Ø Ö ØÙÖ Þ Ø ÖØ Ò Ö Ø Ò Ö Ø Þ Ò Ê Ø Ò ×
     Ì Ò ÒÞ¸ × Ò   Ò Ö Ê Ø Ò Ú Ö ×× ÖÙÒ Ò Ö Ò ×Ø Ò È Ö Ó
    Û Ö ÞÙ Ú Ö× Ð Ø ÖÒ ÙÒ ÙÑ    Öغ
  •   Ò Î Ö Ò ÖÙÒ × Ê Ø Ò × Ñ × ÚÓÒ × Ò Ù ½ ÃÐ ×× Ò Ð ÖØ ÞÙ¹
    × ØÞÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ö Ê Ø Ò Ú ÖØ ÐÙÒ Ò Ö Ò ×Ø Ò È Ö Ó º
  •     Ø ÓÑÓ Ò Ø Ø Ö    Ö Ò ×Ñ ØÖ Þ Ò ×Ø Ö × ØÖ     Ø Ø Ê ØÒ ¹
    ×Ý×Ø Ñ Ò Ø   Òº
  •   ÍÒØ Ö×   Ò Ò     Ö Ò ×Ñ ØÖ Þ Ò  Ò Ö Ú Ö Ò Ù×Û Ö ÙÒ¹
    Ò Ù Ò Î ÐÙ ¹ Ø¹Ê ×   Ö Ò Ü ÑÔÐ Ö × × ÃÖ ØÔÓÖØ ÓÐ Óº
  •  ÍÒØ Ö Î ÖÛ Ò ÙÒ  Ò Ø Ö ×Ø Ò ×Ñ ÒÒ Ò ÞÝ Ð × Ò ÖÙÒ Ò
    Ò Ö Å ÖÓ ÓÒÓÑ Ö Ø Ñ Ø Ò ÖÙÒ Ò Ò Ò Ö Ò ×Ñ ØÖ Þ Ò Ò
    Î Ö Ò ÙÒ   Ö Ø Û Ö Òº
  Ê ×ÙÐØ Ø Ñ Ò ÙØÐ ¸ ×× Ò Ò Ö Ö ÒØ ÖÒ Ò Ê Ø Ò ×Ý×Ø Ñ ÙÒ
ÃÖ ØÔÓÖØ ÓÐ Ò ÖÙÒ × ØÞÐ Ê Ø Ò Ö Ò ÙÒ × Î Ö ÐØ Ò ÚÓÒ Ö Ò ×¹
Ñ ØÖ Þ Ò Ñ Ø Ð Ù ÙÒØ Ö×Ù Ò ×ÓÐÐØ Òº Ò×ÓÒ×Ø Ò ÒÒ Ò ÙØÐ Ð Ò¹
× ØÞÙÒ × ÃÖ ØÖ × Ó× Ò Ø Ù× × ÐÓ×× Ò Û Ö Òº
 ÓÒØ ÒØ×
½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ                                              ½
 ½º½  Ì Ñ Ë Ö × ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ × º º º º º º º º º º                       ¿
 ½º¾   Û ÛÓÖ × ÓÒ ØÝÔ × Ó Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ× º º º º º º º º º º º º º                     ¿

¾ Ì    Ø
 ¾º½   × Ö Ø Ø Ñ ¸ Ø Ñ ¹ ÓÑÓ ÒÓÙ× Å Ö ÓÚ     Ò× º º º º º º º º
 ¾º¾   Ð Ò × Ø Ø ÓÖ ÓÖÔÓÖ Ø × Ø      ÙØ×    ÙÒ × Ò º º
 ¾º¿  Ì    ÙÐØ ÑÓ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

¿ Ê ×ÙÐØ× ÖÓÑ Ø     ÑÔ Ö Ð ×ØÙ Ý
 ¿º½    Ö Ø Ö ×Ø × Ó Ø Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ º     º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º
 ¿º¾  Å Ö ÓÚ Ò    Ú ÓÖ º º º º º º º º º º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  ½¼
    ¿º¾º½ Ä Ð ÓÓ Ê Ø Ó Ì ×Ø º º º º º     º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  ½½
    ¿º¾º¾ Ê Ø Ò   Ö Ø º º º º º º º º º º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  ½¾
 ¿º¿  Ê ÒÒ Ø Ê ØÒ      Ø ÓÖ × º º º º   º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  ½
 ¿º  Ì ×Ø Ò Ø Ñ ÓÑÓ Ò ØÝ º º º º º º      º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  ½
    ¿º º½   ÒÚ ÐÙ × Ò     ÒÚ ØÓÖ×   º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  ½

 Î Ê Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò      ×Ø Ò Å ×ÙÖ ×                                ½
  º½   ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ Ò ÐÝ× × º º º º º º º º º º º º º º º           º º   º º   º  º  ½
  º¾  Í× Ò   ×Ø Ò Å ×ÙÖ × ÓÖ Ò ÐÝÞ Ò Å Ö Ø ÓÒ Å                ØÖ    ×   º  º  ¾¿
     º¾º½  Ð ×× Ð Å ØÖ Ü ÆÓÖÑ× º º º º º º º º º º º º           º º   º º   º  º  ¾
     º¾º¾   ÆÓÖÑ Ñ ×ÙÖ Ò Ø ÑÓ Ð ØÝ Ó Ñ ØÖ Ü                 º º   º º   º  º  ¾
     º¾º¿ Ê × ¹ Ù×Ø     Ö Ò  Ò   × º º º º º º º           º º   º º   º  º  ¾
     º¾º    Ò × Ó Ø Ñ ØÖ × Ø ÖÓÙ Ø Ñ º º º º               º º   º º   º  º  ¾
  º¿  Å ØÖ Ü ÒÓÖÑ× Ò   Ý Ð Ð    Ú ÓÖ º º º º º º º º            º º   º º   º  º  ¿¼

  ÓÒ ÐÙ× ÓÒ                                               ¿¿
 Å Ö ÓÚ ÔÖÓÔ ÖØÝ Ò Ø Ñ ¹ ÓÑÓ Ò ØÝ                                    ¿
     Ì Ñ Ë Ö × ÈÖÓÔ ÖØ × Ó Ê Ø Ò ËÝ×Ø Ñ
         × ÓÒ Ò Ò Ð Ê Ø Ó×½

½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ
Ì Ð ×Ø       × × Ò Ö Ô ÐÝ Ò Ö × Ò ÒØ Ö ×Ø Ò Ö Ø Ò ×¹ × ×Ý×Ø Ñ×
 ÓÖ Ñ Ò Ò Ò Ú ÐÙ Ø Ò       Ö Ø ÈÓÖØ ÓÐ Ó Ê × º Ö Ø Ö × Ñ Ò Ö× Ò
  Ò × ÔÙØ ÑÙ   ØØ ÒØ ÓÒ ÓÒ Ø    Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ó  Ò ¹ ÒØ ÖÒ Ð Ö Ø Ò ×Ý×¹
Ø Ñ× Ò ÓÖ Ö ØÓ      ÒØÐÝ Ð ÙÐ Ø   ÓÒÓÑ   ÔØ Ð   Ö ×Û   × ÓÙÐ
 ÓÚ Ö ÐÓ×× × Ö × Ò ÖÓÑ Ø     Ø Ö ÓÖ Ø ÓÒ Ó Ø  Ö ØÛÓÖØ Ò ×× Ó Ø Ö
 ÓÖÖÓÛ Ö׺ ÇÒ Ø ÓØ Ö × ¸ Ø × Ú ÐÓÔÑ ÒØ Û × ÕÙ ÐÐÝ Ò ÓÙÖ           Ý
Ø    × Ð ÓÑÑ ØØ Ó     Ò Ò ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ò Ý Ø Ò Ø ÓÒ Ð ×ÙÔ ÖÚ ×ÓÖÝ
 ÙØ ÓÖ Ø × Ó Ø    ½¼¹ ÖÓÙÔ Ó ÓÙÒØÖ × Û Ó       ØÓ ÓÑÔÐ Ø ÐÝ Ö Ú ×
Ø ½     × ÐÁ ÔØ Ð    ÓÖ º ÐÐ ÔÔÖÓ    × Ó ×× ×× Ò Ö Ø Ö × Ú Ð¹
  Ð ÙÒ Ö Ø    × Ð ÁÁ Ö Ñ ÛÓÖ ¸ Ø ×Ø Ò Ö Þ      ÔÔÖÓ  × Û ÐÐ × Ø
 ÒØ ÖÒ Ð Ö Ø Ò × ×    ÔÔÖÓ   × Ù× Ö Ø Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÓÖÖÓÛ Ö×
 ×  ÖÙ Ð ÒÔÙØ ÓÖ Ø     Ð ÙÐ Ø ÓÒ Ó Ö ÙÐ ØÓÖÝ Ô Ø Ð   Ö ×º¾
ËÓÔ ×Ø Ø   Ö Ø Ö × ÑÓ   Ð× Ú     Ò Ú ÐÓÔ ÓÖ Ñ Ò    Ý Ò ×
ØÓ ×× ×× Ø Ö × Ó Ø Ö Ö     Ø ÔÓÖØ ÓÐ Ó ØØ Ö Ý Ö Ó Ò Þ Ò Ø   Ö ÒØ
ÙÒ ÖÐÝ Ò ×ÓÙÖ × Ó Ö × º   ÓÐÐÓÛ Ò   ÐØÑ Ò Ø Ð ½ Ö Ø ÔÖ Ò ÑÓ Ð×
 Ò   Ú   ÒØÓ Ø ØÛÓ  Ñ Ò Ø ÓÖ × ËØÖÙ ØÙÖ Ð ÓÖÑ ÅÓ Ð× Ò
 Ê Ù    ÓÖÑ ÅÓ Ð× º ÁÒ  ÓÒØÖ ×Ø ØÓ ×ØÖÙ ØÙÖ Ð ÓÖÑ ÑÓ Ð× Ö Ù  ÓÖÑ
ÑÓ Ð× Ó ÒÓØ ÓÒ Ø ÓÒ      ÙÐØ ÓÒ Ø Ú ÐÙ Ó Ø    ÖѸ Ò Ô Ö Ñ Ø Ö×
Ö Ð Ø ØÓ Ø   ÖÑ³× Ú ÐÙ Ò    ÒÓØ ØÓ   ×Ø Ñ Ø ØÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø Ñº
   ÙÐØ ÔÖÓ  Ð Ø × ÓÖ Ø     Ö ÒØ Ö Ø Ò  Ø ÓÖ × ÙØ Ð×Ó Ø ÔÖÓ ¹
 Ð Ø × ÓÖ ÑÓÚ Ò ÖÓÑ ÓÒ Ö Ø Ò ×Ø Ø ØÓ ÒÓØ Ö Ö ÑÔÓÖØ ÒØ ××Ù × Ò
Ø × ÑÓ Ð׺ ÓÐÐÓÛ Ò Â ÖÖÓÛ Ø Ð ½ ¸ ÒÓØ ÓÒÐÝ Ø       ÛÓÖ×Ø ×   Ú ÒØ
Ó   ÙÐØ × ÑÔ Ø ÓÒ Ø ÔÖ       Ó   ÓÒ ¸ ÙØ Ð×Ó ÔÓ×× Ð   Ò × Ò
Ø Ö ØÒ Ó    ÓÑÔ ÒÝ ÓÖ Ò ××Ù     ÓÒ º Ì Ö ÓÖ ¸ × Ú Ö Ð ÑÓ Ð× Ù× Ò
ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ × × Ø    Ö Ú Ö Ó Ö Ø Ö × Û Ö ÒØÖÓ Ù     Ò Ø ÓÖÝ Ò
ÔÖ Ø × ¸ ÑÓÒ Ø Ñ Ø      × Ö Ø ¹Ø Ñ Å Ö ÓÚ Ò ÑÓ Ð Ý Â ÖÖÓÛ¸ Ä Ò Ó¸
 Ò ÌÙÖÒ ÙÐÐ ½ ÓÖ Ø     Ö ØÅ ØÖ × ÔÔÖÓ     ØÓ Ø ÖÑ Ò Ò Ø Î Ê Ó
  Ö Ø ÔÓÖØ ÓÐ Óº
 ½ Ì  ÙØ ÓÖ× ÛÓÙÐ Ð ØÓ Ø Ò Ì ÐÓ Ä   ¸ ÃÐ Ù× ÐÐÑ ÒÒ¸ Ö ×Ø Ò Ë Ñ  Ö¸
Ì Ð Ë ÖÑ ÒÒ Ò È Ø Ö Ê ÙÔ    ÓÖ Ø Ö Ò× Ø ÙÐ ÓÑÑ ÒØ× Ò Å     Ö Ø ÓÖ
 × ×× ×Ø Ò º
  ¾ ÓÖ  Ø Ð  Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Æ Û  × Ð  ÔØ Ð ÓÖ ÓÖ Ü ÑÔÐ ×   º
  Ù ØÓ Ý Ð Ð    Ú ÓÖ Ó Ø   ÓÒÓÑݸ Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ × ÓÖ Ñ ÒÝ Ö Ø
ÔÓÖØ ÓÐ Ó× ÒÒÓØ    ÓÒ× Ö ØÓ     ÓÒ×Ø ÒØ Ø ÖÓÙ Ø Ñ º ÙÖØ Ö Ø
 Ö×عÓÖ Ö Å Ö ÓÚ ÔÖÓÔ ÖØÝ Û    × Ó Ø Ò Ù×   × Ò ××ÙÑÔØ ÓÒ ÓÖ Ö Ø
ÑÓ ÐÐ Ò Ñ Ý ÒÓØ    × Ø×  º Æ  ÐÐ Ø Ð ¾¿ × ÓÛ Ø Ø Ø Ö × ÕÙ Ø
   Ö Ò  ØÛ Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ × ÙÖ Ò Ò ÜÔ Ò× ÓÒ Ó Ø       ÓÒÓÑÝ
 Ò   Ö ×× ÓÒº ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸    Ò   Ø Ð ¿ Ò Ä Ò Ó Ò Ë Ó      Ö
 ¾¼ × ÓÛ Ø ÔÖ × Ò Ó ÒÓÒ¹Å Ö ÓÚ Ò          Ú ÓÖ ×Ù × Ö ØÒ  Ö Øº
ÀÓÛ Ú Ö¸    Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ     Ú ×   Ö ÒØÐÝ Ò Ö ×ÙÐØ× Ó Ø Ò   ÓÖ
ÅÓÓ Ý³× ÓÖ ËØ Ò Ö &ÈÓÓÖ³× Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ × ÒÒÓØ        ÜÔ Ø ØÓ
ØÖÙ ÓÖ Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ × Û      Ö ×ÙÐØ ÖÓÑ ÓØ Ö Ö Ø Ò Ñ Ø Ó ÓÐÓ ×¸
 ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø   ÒØ ÖÒ Ð Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ× Ó    Ò ×º Ì Ö ÓÖ ¸     Ò ×
×ÙÔÔÓ× ØÓ ÒÚ ×Ø Ø Ø       Ú ÓÖ Ó Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ × Ø ÖÓÙ Ø Ñ ÓÖ
 Ø× Ö Ø ÔÓÖØ ÓÐ Óº
Ì × Ô Ô Ö ÔÖÓÚ × Ò ÓÚ ÖÚ Û ÓÒ Ñ Ø Ó × ÓÖ Ø ×Ø Ò Ø Ñ × Ö × ÔÖÓÔ ÖØ ×
Ó Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ ×º ÁÒ Ò ÑÔ Ö Ð Ò ÐÝ× × Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ      × ÓÒ
  Ð Ò ¹× Ø Ø Ó    ÙØ×   ÙÒ × Ò × Ø ×Ø  ÓÖ Ø Ñ ¹ ÓÑÓ Ò ØÝ
 Ò Å Ö ÓÚ ÔÖÓÔ ÖØ ×º ÁÒ × ÓÒ ×Ø Ô Ø × Ò× Ø Ú ØÝ ØÓ Ø  Ù× Ò ×× Ý Ð
 × Ü Ñ Ò ÑÓÖ ÐÓ× ÐÝ Ò Ø ÕÙ ×Ø ÓÒ ØÓ Û Ø ÜØ ÒØ Ò ÓÑÓ Ò ØÝ Ò
  Ù×  Ò ÓÖ Ö ØÓ × Ö  Ö Ð Ø ÓÒ× ØÛ Ò Ø Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ × Ò
Ø   ÓÒÓÑ Ý Ð ×   Ö ×× º
Ï ÛÓÙÐ Ð    ØÓ ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ø Ø Ò ÓÒØÖ ×Ø ØÓ ÓØ Ö ×ØÙ × Û ÒÚ ×Ø Ø
Ö Ø Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ× Û   Ö  × ÓÒ  Ò × Ò Ö Ø × ÓÖ × ÓÒÐݺ ËÓ Ø  ¹
ØÓÖ× ÓÖ Ô Ö×ÓÒ Ð Ù Ñ ÒØ× Ø Ø Ñ Ø     Ò ÐÙ   Ò Ø Ö Ø Ò ÔÖÓ ÙÖ
 Ý Ø Ñ ÓÖ Ö Ø Ò     Ò × ÓÖ Ò ³× ÒØ ÖÒ Ð Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ× Ö ÒÓØ ÓÒ¹
× Ö º Ì Ù׸ ÓÙÖ ×ØÙ Ý ÓÙÐ     ÒØ ÖÔÖ Ø  × Ò ÒÚ ×Ø Ø ÓÒ Ó Ö Ð
  Ò × Ò Ö Ø ÕÙ Ð ØÝ × Ö × Ø Ý Ò       × Ö   Ý × ÓÖ Ò ÑÓ Ð×
Û    Ö  × ÓÒ Ò Ò Ð Ö Ø Ó׺
Ì Ô Ô Ö × ÓÖ Ò Þ    × ÓÐÐÓÛ× ÁÒ Ø Ö Ñ Ò Ö Ó Ë Ø ÓÒ ½ Û ÔÖÓÚ
×ÓÑ ÙÖØ Ö ÑÓØ Ú Ø ÓÒ Ý × Ö Ò Ø       ÑÔÓÖØ Ò Ó ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ ¹
 × ÓÖ ÔÙÖÔÓ× × Ó ×ØÖ ×× Ø ×Ø Ò Ó Ö Ø ÔÓÖØ ÓÐ Ó׺ Ì Ò ÜØ ×Ù × Ø ÓÒ
 Ò ÐÙ ×  Ö   × Ö ÔØ ÓÒ Ó ØÝÔ × Ó Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ× × Ø Ö Ø Ò Ñ Ø Ó ¹
ÓÐÓ Ý Ñ Ý Ú    ×Ù ×Ø ÒØ Ð ÑÔ Ø ÓÒ Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ ×º Ë Ø ÓÒ ¾
 Ú × Ò ÓÚ ÖÚ Û Ó Ø    ÓÒ× Ö    Ø Ò Ø Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ    × ÓÒ
 Ò Ò Ð Ö Ø Ó׺ Ë Ø ÓÒ ¿ ×ÙÑÑ Ö Þ ×    Ö ÒØ Ð ×× Ø Ò ÕÙ × ÓÒ Ø ×Ø Ò
 ÓÖ Ø Ñ × Ö × ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ × Ò ÔÖÓÚ × ÑÔ Ö Ð Ö ×ÙÐØ×
 ÓÖ Ø  ÓÒ× Ö Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñº Ë Ø ÓÒ     ÑÔÐ Ñ ÒØ× Ú Ò   Ñ Ø Ó ×
 ÓÖ Ø  ÓÑÔ Ö ×ÓÒ Ó Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ × Ò ÐÙ Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ Ò ÐÝ× ×
 Ò Ñ ØÖ Ü ÒÓÖÑ× ÓÖ ×Ø Ò Ñ ×ÙÖ × ÓÖ ÓÑÔ Ö Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ× Ø ÖÓÙ


                  ¾
Ø Ñ º Ë Ø ÓÒ   ÓÒ Ð٠׺


½º½ Ì Ñ Ë Ö × ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ ×
Ì   ÒÚ ×Ø Ø ÓÒ Ó Ø Ñ ¹× Ö × ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ× Û ÐÐ   ×Ô  ÐÐÝ
 ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÖ ÔÙÖÔÓ× × Ó   ÖÖÝ Ò ÓÙØ ×ØÖ ×× Ø ×Ø׺   Ý Ø ÖÙÐ × Ó Ø
  × Ð ÁÁ Ô Ø Ð Ö Ñ ÛÓÖ   Ò × Ö ÜÔÐ ØÐÝ Ö ÕÙ Ö ØÓ Ô Ö ÓÖÑ    Ö Ø
Ö × ×ØÖ ×× Ø ×Ø ØÓ ×× ×× Ø    Ø Ó  ÖØ Ò ×Ô     ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÒ Ø Ö
Ö ÙÐ ØÓÖÝ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ׺  Ò × Ú ØÓ ÓÒ× Ö Ø       Ø Ó Ø Ð ×Ø Ñ Ð
          ¿
Ö ×× ÓÒ × Ò Ö Ó׺ Ì × ×ØÖ ×× Ø ×Ø× × ÓÙÐ       × Ò ØÓ Ñ    ×ÙÖ
Ø Ø Ø Ñ Ò ÑÙÑ Ô Ø Ð Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ× Û ÐÐ     Ð×Ó × Ø ×  ÙÒ Ö Ú Ö×
Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ    ÓÒ Ø ÓÒ× Ò Û ÐÐ   ×Ù  Ø ØÓ Ø ËÙÔ ÖÚ ×ÓÖÝ Ê Ú Û
ÈÖÓ ×× ´È ÐÐ Ö ÁÁµ¸ × Ø ÖÙÐ × Ø ÜØ ¸ Ô Ö Ö Ô     º
 × ÓÖ Ñ ÒØ ÓÒ ¸ ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ × ÓÙÐ      Ù×   × Ò ÒÔÙØ ÓÖ ×Ø ¹
Ñ Ø Ò ÔÓÖØ ÓÐ Ó ÐÓ×× ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ò Î ÐÙ ¹ Ø¹Ê ×      ÙÖ ×º  × ÓÒ Ø
 ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ó Ö Ø Ò × Ó    Ò ³× Ö Ø ÔÓÖØ ÓÐ Ó ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ × Ò
Ù×  ÓÖ × ÑÙÐ Ø ÓÒ× Ó Ø ÔÓÖØ ÓÐ Ó ÐÓ×× ×ØÖ ÙØ ÓÒº Á    Ø ÓÒ Ð ÜÓ ÒÓÙ×
  ØÓÖ× Ö Ò ÐÙ   ¸Ø   ÓÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü Ò Ð×Ó    Ù×  ÓÖ
×ØÖ ×× Ø ×Ø Ò º Ì Ö ÓÖ ¸ ØÓ Ð ÙÐ Ø Î ÐÙ ¹ Ø¹Ê ×     ÙÖ × ÓÖ ÔÓÖØ ÓÐ Ó
  × ÓÒ ÒØ ÖÒ Ð Ö Ø Ò × Ø ×     Ý ××Ù ØÓ Ú Ò      ÕÙ Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ
Ñ ØÖ Ü ÓÖ Ø   ÓÒ × ÓÖ ÐÓ Ò׺


½º¾     Û ÛÓÖ × ÓÒ ØÝÔ × Ó Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ×
 Ú Ò Ø × Ô Ô Ö Ó × ÒÓØ ÒØ Ò ØÓ Ð ×× Ý ØÝÔ × Ó Ö Ø Ò ¹×Ý×Ø Ñ× Ø Ð ×Ø
   Û Ö Ñ Ö × Ö Ò ×× ÖÝ     Ù× Ø Ö Ø Ò Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý Ñ Ý Ú
×Ù ×Ø ÒØ Ð ÑÔ Ø ÓÒ Ð ÙÐ Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ ×º
  Ö×Ø Ó Ðи Û  Ú ØÓ    Û Ø Ö Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ × Ò Ó Ð ÓÖ¹×Ô
ÓÒ º Í×Ù ÐÐݸ Ø  ÓÖÖÓÛ Ö× Û Ó × Ö × Ñ Ð Ö Ö × ¹ÔÖÓ Ð Ö ×× Ò ØÓ Ø
× Ñ Ö Ø Ò Ö º Ø ÖÛ Ö × ÔÖÓ      Ð ØÝ Ó  ÙÐØ ´È µ × ×× Ò º Î ÖÝ
Ó Ø Ò Ø × Ñ È × ×× Ò ØÓ ÐÐ ÓÖÖÓÛ Ö× Ó Ø × Ñ Ö Ø Ò Ö º ÓÖ
×Ù   Ö Ø Ò Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý Ø È × Ó ÒÓØ × Ö Ñ Ò Ø     ØÛ Ò ØØ Ö Ò
ÐÓÛ Ö Ö ØÛÓÖØ Ò ×× Ò×    ÓÒ Ö Ø Ò Ö º ÓÒ× ÕÙ ÒØÐݸ Ø ÔÖÓ    Ð ØÝ
ØÓ Ñ Ö Ø ØÓ   ÖØ Ò ÓØ Ö Ö Ø Ò Ö    × Ø × Ñ ÓÖ ÐÐ ÓÖÖÓÛ Ö× Ú Ò
Ø × Ñ Ö ØÒ º
 ¿   ÓÖ Ü ÑÔÐ ØÛÓ ÓÒ× ÙØ Ú ÕÙ ÖØ Ö× Ó Þ ÖÓ ÖÓÛØ ØÓ ×× ×× Ø     Ø× Ó ×ØÖ ××
× Ò Ö Ó× ÓÒ Ø  ×Ø Ñ Ø Ö × Ô Ö Ñ Ø Ö× Ð ÔÖÓ   ÐØ ×Ó   ÙÐØ× ´È ×µ ÓÖ ÐÓ×× Ö Ø ×
´Ä  ×µ¸ × Ø ÖÙÐ × Ø ÜØ ¸ Ô Ö Ö Ô ¿ º × ÓÒ ÔÓ×× Ð ×ÓÙÖ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ØÓ
 ×× ×× Ø ÔÓ×× Ð    Ø× Ó Ò ÓÒÓÑ   ÓÛÒØÙÖÒ Ö Ø Ò Ñ Ö Ø ÓÒ× Ó Ø  ÜÔÓ×ÙÖ × Ó
  Ò Ö ÜÔÐ ØÐÝ Ñ ÒØ ÓÒ   ÒÔ Ö Ö Ô ¿ º

                    ¿
  Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ð ××   Ø ÓÒ Ó Ö Ø Ò ¹×Ý×Ø Ñ× × Ø     × ÓÒ Û Ø Ö Ö Ø¹
 Ò ×Ý×Ø Ñ × ÔÓ Òع Ò¹Ø Ñ ´ÈÁ̵ ÓÖ Ø ÖÓÙ ¹Ø ¹ Ý Ð ´ÌÌ µº        ÈÁ̹È
  × Ö ×Ø    ØÙ Ð Ö ØÛÓÖØ Ò ×× Û Ø Ò      ÖØ Ò Ø Ñ ÓÖ ÞÓÒ Û Ö ×
ÌÌ ¹È × Ø     ÓÙÒØ Ó ÔÓ×× Ð    Ò × Ò Ø Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ ÓÒ Ø ÓÒ׺
  ÌÌ ¹È × ÒÓØ     Ø Û ÒØ       Ò Ó Ø    Ö ØÛÓÖØ Ò ×× × ÓÒÐÝ
  Ù×  Ý    Ò Ó Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ Ú Ö Ð × Û         ÑÓÖ ÓÖ Ð ×× × Ö
Ø ×Ø Ø Ó Ø     ÓÒÓÑÝ Ò Û     ÑÓÖ ÓÖ Ð ××    ØØ  Ö ØÛÓÖØ Ò ××
Ó ÐÐ ÓÖÖÓÛ Ö× Ò × Ñ Ð Ö Û Ýº Ì × ØÛÓ ØÝÔ × Ú ØÓ           ÓÒ× Ö
 × ÜØÖ Ñ ØÝÔ × Ó ÔÓ×× Ð Ö Ø Ò Ñ Ø Ó ÓÐÓ ×º ÅÓ×Ø Ö Ø Ò ¹×Ý×Ø Ñ× Ö
×ÓÑ Û Ö Ò ØÛ Ò Ø × ØÛÓ Ñ Ø Ó × Ò Ö Ò Ø Ö ÈÁÌ ÒÓÖ ÌÌ Ò
  ÔÙÖ  × ÓÒº × ÑÓÖ     Ø Ð Ö Ö Ò ØÓ Ø × ÓÒ ÔØ× ÓÖ Ü ÑÔÐ
×   º Ì ÕÙ ×Ø ÓÒ Û Ø Ö Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ × Ó Ø ØÝÔ ÌÌ ÓÖ ÈÁÌ
 × ÑÔÓÖØ ÒØ × Ò Ó Ú ÓÙ×ÐÝ Û ÛÓÙÐ ÜÔ Ø Ø Ø ÌÌ ¹Ö Ø Ò Ñ Ø Ó
ÛÓÙÐ × ÓÛ Û Ö Ö Ø Ò Ñ Ö Ø ÓÒ× × Ø       ×× ÒÑ ÒØ Ó Ò ÙÔÔ Ö Ò ÐÓÛ Ö
Ø Ö × ÓÐ ÓÖ Ø È × Ñ Ý       Ù×Ø    Ù× Ø ×Ø Ø Ó ÓÒÓÑÝ × Ø Ò
 ÒØÓ ÓÒ× Ö Ø ÓÒº
Î ÖÝ Ó Ø Ò ÜÔ ÖØ Ù Ñ ÒØ× ÓÚ ÖÖ       Ö Ø Ò ¹ ×× ÒÑ ÒØ Û    ÓÖ Ò ÐÐÝ
Ö ×ÙÐØ  ÖÓÑ Ö Ø Ò ¹ Ð ÓÖ Ø Ñº Ï ÛÓÙÐ Ð      ØÓ ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ö Ø Ø Ø
Ö Ø Ò ¹×Ý×Ø Ñ Û Û ÐÐ ÓÒ× Ö × × ÓÒ ÐÓ Ø¹ÑÓ Ð Û          × ×Ø Ñ Ø ÓÒ
Ø   ××Ó  Ð Ò ¹× Ø Ø ÓÒÐݺ ÆÓ ÜÔ ÖØ Ù Ñ ÒØ× Û Ö ÓÒ× Ö           Ø
 Ðк ÓÒ× ÕÙ ÒØÐݸ Û ÛÓÙÐ ÜÔ Ø Ø Ø Ø Ö Ø Ò × Û ÓÒ× Ö Û ÐÐ         Ò
ÑÓÖ Ó Ø Ò Ø Ò Ø Ö Ø Ò × ÔÖÓ Ù      ÝÖ ØÒ     Ò ×º Í×Ù ÐÐÝ Ø Ö Ø Ò
   Ò × Ø   Ø Ñ ØÓ ÙÔ Ö   ÓÖ ÓÛÒ Ö     ÓÑÔ Ò × Û Ó×     ÙÐØ Ö ×
  ×  Ò  ´ ÓÖ Ü ÑÔÐ ×    ¸ Ôº  µº


¾ Ì        Ø
ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ Û ÒØÖÓ Ù  ÙÖØ Ö ÒÓØ Ø ÓÒ Ò  Ú   Ö ÓÚ ÖÚ Û Ó
Ø  ÓÒ ÔØ× Å Ö ÓÚ ÔÖÓÔ ÖØÝ
              Ò    Ø Ñ ¹ ÓÑÓ Ò ØÝ
                       º Ï  × Ö Ø  ÙÒ¹
 × Ò ÔÓÓÐ ÓÖ Ð Ò ¹× Ø Ø Û       Û × Ù× ØÓ ×Ø Ñ Ø  ÐÓ ×Ø
Ö Ö ×× ÓÒ ÑÓ Ðº ÁÒ × Ô Ö Ø × Ø ÓÒ Û ÜÔÐ Ò ÓÙÖ Ö Ø Ò ¹× ÓÖ Ò Ø
 Ð Ò × Ø Ö Ø Ó× Û   Û Ö Ù×  × ÒÔÙØ Ò ÑÓÖ  Ø Ðº


¾º½    × Ö Ø Ø Ñ ¸ Ø Ñ ¹ ÓÑÓ ÒÓÙ× Å Ö ÓÚ              Ò×
Ì ÖÓÙ ÓÙØ Ø × Ô Ô Ö Û ÓÐÐÓÛ Ø  ÔÔÖÓ     Ó Â ÖÖÓÛ¸ Ä Ò Ó Ò ÌÙÖÒ ÙÐÐ
´ Ôº ½ µ Ó ÑÓ ÐÐ Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ  ÐØ    ׺ Ì Ý ÓÒ× Ö      × Ö Ø
Ø Ñ ¸ Ø Ñ ¹ ÓÑÓ ÒÓÙ× Å Ö ÓÚ   Ò ÓÒ      Ò Ø ×Ø Ø ×Ô  Ë ß½¸ºººººº¸Ã º
Ì ×Ø Ø ×Ô   Ë Ö ÔÖ × ÒØ× Ø   Ö ÒØ Ö    Ø Ò Ð ×× ×º Ï Ð ½ ÒÓØ ×
Ø   ×Ø Ö Ø Ö Ø Ò ¸ Ã Ö ÔÖ ×   ÒØ× Ø      ÙÐØ  × º À Ò ¸ Ø    ´ÃÜõ
ÓÒ ¹Ô Ö Ó ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü Ò     ÒÓØ     ×
           ⎛                   ⎞
             p11   p12    ···  p1K
           ⎜                   ⎟
           ⎜ p21    p12    ···  p2K   ⎟
           ⎜                   ⎟
         P = ⎜ ···
           ⎜      ···    ···  ···   ⎟
                               ⎟
           ⎜                   ⎟
           ⎝ pK−1,1  pK−1,2   ···  pK−1,K  ⎠
             0    0     ···  1

Û Ö pij ≥ 0 ÓÖ ÐÐ ¸ ¸ = ¸ Ò pii ≡ ½ ¹ K pij ÓÖ ÐÐ º Ì Ú Ö Ð
                     j=1
                     j=i
pij Ö ÔÖ × ÒØ× Ø ØÙ Ð ÔÖÓ  Ð ØÝ Ó Ó Ò ØÓ ×Ø Ø ÖÓÑ ×Ø Ø ÛØ Ò
Ø Ò ÜØ Ý Öº Ì    ÙÐØ ×Ø Ø Ã × Ò ×ÓÖ Ò ÓÒ º
Ì ÔÖ × Ñ Ø Ñ Ø Ð        Ò Ø ÓÒ× Ó Ø  ÓÒ ÔØ× Å Ö ÓÚ ÔÖÓÔ ÖØÝ Ò
Ø Ñ ¹ ÓÑÓ Ò ØÝ Ö Ú Ò Ò Ø       ÔÔ Ò Ü º Ì    Ò Ø ÓÒ Ó Ø Å Ö ÓÚ
ÔÖÓÔ ÖØÝ ×× ÒØ ÐÐÝ ×Ø Ø × Ø Ø Ø    ÓÒ Ø ÓÒ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Xt ÓÒ Ô ×Ø
×Ø Ø × ×    ÙÒ Ø ÓÒ Ó Xt−1 ÐÓÒ ¸ Ò Ó × ÒÓØ Ô Ò ÓÒ ÔÖ Ú ÓÙ× ×Ø Ø ×
Xt−2 , Xt−3 , . . . , X0 º
 ÓÖ ÙÖØ Ö Ò ÐÝ× × ÐÐ Ø Ö ÓÖ × Ú      Ò Ð ××  ÒØÓ Ö Ø Ò Ø ÓÖ ×º
Ì Ö ØÒ Û      Ú  Ó× Ò ÓÒ× ×Ø× Ó ½ Ð ×× × Ò × × ÓÒ ×ØÓÖ ÐÐÝ
Ó × ÖÚ   Ð ×× Ð Ñ Ø× ÓÐÐÓÛ Ò  º
 ÓÖ ÑÓ×Ø Ó Ø Ô Ö ÓÖÑ     ÑÔ Ö Ð Ò ÐÝ× × Û ÓÙÒ   Ö ØÒ  Ø ÓÖ ×
ØÓ   ×Ù  ÒØ   ÖÓÑ    × Ø   ×Ø Ö Ø Ò Ø ÓÖÝ ØÓ    × Ø
ÛÓÖ×Ø ÓÖ ÒÓÒ¹    ÙÐØ  ÓÑÔ Ò ×º Ì Ö Ø Ò Ð ××  Ò ÐÙ × ÐÐ  ÙÐØ
 ÓÑÔ Ò × Ó Ø Ö ×Ô Ø Ú Ý Öº Ì × ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÐÐÓÛ×        ËØ Ò Ö ² ÈÓÓÖ³×
Ð  Ð Ò ×Ø Ò Ö ×º
 ÓÖ ØÛÓ Ö Ø Ò × R, Q ∈ {    ,  , ..., } Û Û ÐÐ ÛÖ Ø R ≤ Q Ø Ö Ø Ò
R × ÛÓÖ× ÓÖ ÕÙ Ð Ø Ò Ø     Ö Ø Ò Q Ò ¸ × Ñ Ð ÖÐݸ R < Q R × ÛÓÖ×
Ø Ò Qº


¾º¾    ÐÒ ×    Ø Ø ÓÖ ÓÖÔÓÖ Ø × Ø             ÙØ×    ÙÒ¹
     × Ò
Ì   Ø Ù× ÓÖ Ø Ò ÐÝ× × ÓÚ Ö Ô Ö Ó Ó ½ Ý Ö× ÖÓÑ ½   ØÓ ¾¼¼¿
Û Ø ØÓØ ÐÐÝ ¼¼¸ ½ ÒØÖ × Ó ½¼½¸ ½   Ö ÒØ ÓÑÔ Ò × Ó Û   ¾
 ÓÑÔ Ò × Û ÒØ ÒØÓ  ÙÐغ
ÇÒ Ú Ö   Ð Ò ¹× Ø Ø Ó    ×Ù × ÕÙ ÒØ Ý Ö× Ô Ö ÓÑÔ ÒÝ Ö Ò¹
 ÐÙ º
   Ì  Ø Ó Ø × Ö ÔÓÖØ Ö Ø   Ò ÖÓÑ    Ø   × Ó  ÒÒÙ Ð  Ð Ò  ×  Ø Ò ÓÖ¹
          ½ Ð ×× ×      Ð ×× × ÐÓÛ Ö È   ÙÔÔ Ö È
                       ¼º¼¼±    ¼º¼¾ ±
            ·          ¼º¼¾ ±   ¼º¼¿ ±
                       ¼º¼¿ ±   ¼º¼ ±
           ¹            ¼º¼ ±    ¼º¼ ±
          ·            ¼º¼ ±    ¼º¼ ±
                       ¼º¼ ±    ¼º¼ ±
          ¹            ¼º¼ ±    ¼º½¿ ±
             ·          ¼º½¿ ±   ¼º¾¼ ±
                       ¼º¾¼ ±   ¼º¿¾ ±
             ¹          ¼º¿¾ ±   ¼º ½¾ ±
            ·          ¼º ½¾ ±   ¼º ±
                       ¼º ±    ½º½¾±
           ¹            ½º½¾±    ½º ¿ ±
          ·            ½º ¿ ±   ¾º ¼ ±
                       ¾º ¼ ±    º ±
          ¹             º ±    ½½º¿ ±
             ·          ½½º¿ ±   ½º
                       ½º ±    ¹

                 Ì Ð ½ Ê ØÒ   Ø ÓÖ ×

ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ö Ø      ÓÑÓ Ò ÓÙ× Ú ÐÙ Ø ÓÒ      × ×¸ Ø   ÓÐÐÓÛ Ò Ö ×ØÖ Ø ÓÒ×
Û Ö ÑÔÓ× ÓÒ Ø      ÓÖ Ò Ð Ø ¹× Ø

  • Ä ×Ø    ÓÑÔ Ò ×¸ Ó¹ÓÔ Ö Ø Ú ×¸ ÓÙÒ    Ø ÓÒ׸ Ò     ××Ó   Ø ÓÒ× Û Ö  ܹ
   ÐÙ  º

  • Ê ÓÖ × ÖÓÑ       ×Ø   ÖÑ Ò ÓÑÔ Ò × Û Ö      Ð Ø º

  Ö ÓÖ Ò ÐÙ × Ø ØÛÓ ÓÔØ ÓÒ Ð Ð × ÑÓÒØ Ò Ý Ö Ó    Ò ÖÙÔØ Ý
 Ò Ò  Ø ÓÒ Ð Ò ØÓÖ Ú Ö Ð K Û Ø ÔÓ×× Ð Ú ÐÙ × ¼ ÓÖ ½ Ò  ØÒ
Û Ø ÖØ  ÓÑÔ ÒÝ Û ÒØ ÒØÓ Ò ÖÙÔØ Ý Û Ø Ò Ø ØÛÓ ÓÐÐÓÛ Ò Ý Ö׺
Ñ Ø ÓÒ Ó ÒÓÒ¹ Ò Ò Ð ÒØ ÖÔÖ × ×º Ì ÔÖ Ñ ÖÝ ÔÙÖÔÓ×     Ó Ø ×     Ø  × × ØÓ Ð ×× Ý
ØÖ ¹ ÐÐ× Ó ÓÑÔ Ò × × Ð   Ð ÓÐÐ Ø Ö Ð ÓÖ Ø Ù×      Ò Ö Ò Ò    Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ׺ Ë
  ØØÔ »»ÛÛÛº ÙÒ × Ò º » Ù    Ò» Ù  Ò Ù       ÒºÔ Ô º     ÙÖØ Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ
ÓÒ Ð Ò ¹× ع ×   ÓÖÔÓÖ Ø Ò ÐÝ× × Û   × ÖÖ      ÓÙØ Ø    ÙØ×   ÙÒ × Ò
 Ò Ð×Ó  ÓÙÒ Ò Ø ÑÓÒØ ÐÝ Ö ÔÓÖØ ½¼ º
¾º¿ Ì           ÙÐØ ÑÓ Ð
 × ÓÒ Ø   Ø × Ø × Ö    ÓÚ ¸ ÓÐÐÓÛ Ò   Ò ÐÑ ÒÒ¸ À Ý Ò Ò
Ì × ½½ Û ×Ø Ñ Ø  ÐÓ Ø ÑÓ Ð ÓÖ Ø    ÙÐØ ÔÖÓ ÐØ ×´  µ Ò       È ×
Ù× Ø   Ð Ò × Ø Ö Ø Ó× Xi Û  Ö × ÓÛÒ Ò Ì Ð ¾ × Ö Ö ××ÓÖ׺ ÐÐ

        ÎÖ Ð×       Ð Ò × ØÖ ØÓ
          X1     Ä  Ð Ø ×» ×× Ø×
          X2      Ò    Ø» ×× Ø×
          X3      × ÐÓÛ»´Ä Ð Ø ×     Ú Ò ×µ
          X4     ÙÖÖ ÒØ Ä Ð Ø ×» ×× Ø×
          X5     ÙÖÖ ÒØ ×× Ø×»Æ Ø Ë Ð ×
          X6      × » ÙÖÖ ÒØ Ä Ð Ø ×
          X7      ÓÙÒØ× È Ý Ð »Æ Ø Ë Ð ×
          X8     ´Æ Ø Ë Ð × Å Ø Ö Ð Ó×Ø×µ»È Ö×ÓÒÒ Ð Ó×Ø×
          X9     Æ Ø Ë Ð ×» ×× Ø×
          X10    ÇÖ Ò ÖÝ Ù× Ò ×× ÁÒ ÓÑ »ÇÔ Ö Ø Ò ÁÒ ÓÑ
          X11    Æ Ø Ë Ð ×»Æ Ø Ë Ð × Ä ×Ø Ö ´Ð Ò Ö × µ

           Ì Ð ¾ ÁÒÔÙØ     ØÓÖ× ÓÖ ÄÓ ×Ø    Ê Ö ×× ÓÒ

ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ× Û Ö ÓÒ Ù× Ò        ËÌ Ì    ¹×Ó ØÛ Ö º  ÝØ  Ó   ÒØ× Ó Ø Ò
ÖÓÑ Ø Ö Ö ×× ÓÒ Û  Ò Ø         × ÓÖ

   Z = 6.015 − 2.08X1 − 0.89X2 + 1.74X3 − 0.89X4 + 1.72X5 − 0.97X6
        − 4.61X7 + 0.24X8 + 0.11X9 + 5.89X10 − 0.58X11

 Ò    ×× Ò      ÙÐØ ÔÖÓ   Ð ØÝ ØÓ    Ö ÓÖ   ÒØ  Ù×Ù Ð Û Ý Ý P D =
 eZ
1+eZ
   º
Ì  Ñ ÜÑ Ð     È
          ÓÖ Ø  Ú Ò Ø × Ø × ½ º ±º ÓÖ ÑÓ×Ø Ö ÓÖ ×¸ Ø
 Ð ÙÐ Ø    È
        × ÑÙ ÐÓÛ Öº Ì    ± ÕÙ ÒØ Ð × P D = 4.12%º ÅÓ Ð
Ú ÐÙ Ø ÓÒ ×   Ò Ô Ö ÓÖÑ Û Ø   Ö ÒØ ÔÔÖÓ   ׸ Ò Ö ×ÙÐØ× ÔÔÖÓÚ
  ÓÓ ÑÓ Ð ÕÙ Ð Øݺ Ì    Ö ÙÒ Ö Ø          ÊÇ ¹ ÙÖÚ
                            × 82.24%º Ì
 Ð ÙÐ Ø ÓÒ Ó Ø      ÙÖ Ý Ê Ø Ó
                Ð ØÓ × Ñ Ð Ö ÓÓ Ö ×ÙÐØ ÓÒ ÖÑ Ò Ø
ÕÙ Ð ØÝ Ó Ø ÑÓ Ðº È ÖÛ × ÓÑÔ Ö ×ÓÒ Ó      ÙÐØ  Ò ÒÓÒ¹  ÙÐØ
Ö ÓÖ × Ö ×ÙÐØ  Ò Ø Ö Ø Ó Ó ÓÒ ÓÖ ÒØ Ò   × ÓÖ ÒØ Ô Ö× ´      µ  ËÓÑ Ö׳
Ó 64.86%º
Ì Ö Ø Ò × ÓÖ        Ò   ÓÚ    × ÐÑÓ×Ø Ø × Ñ × Ø × ÓÖ   Ò ÐÑ ÒÒ
 Ø Ð ÒÚ ×Ø Ø       Ò ½½ º Ì      Ö Ò  × Ø Ø Ø Ö × ÓÖ Ò ÑÓ Ð Û ×
   Ê   Ú Ö ÓÔ Ö Ø Ò    Ö Ø Ö ×Ø
 Ð Ö Ø ÓÒ   Ø ÖÓÑ ½   ½ ¿º Ì    ÙØ ÓÖ× ÙÖØ Ö ÔÔÐ Ø Ö
× ÓÖ ØÓ Ø  Ð Ò × Ø× Ó ¿¾ º¼¼¼ ×Ñ ÐÐ Ò Ñ ÙÑ¹× Þ ÒØ ÖÔÖ × × Ò
Ô Ö ÓÖÑ  Ò ÓÙØ¹Ó ¹× ÑÔÐ Ò ÓÙØ¹Ó ¹Ø Ñ Ú Ð Ø ÓÒº


¿ Ê ×ÙÐØ× ÖÓÑ Ø             ÑÔ Ö Ð ×ØÙ Ý
¿º½      Ö Ø Ö ×Ø × Ó Ø Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ
Å ÔÔ Ò Ø    Ö ÓÖ × Û Ø Ø× È ØÓ Ö Ø Ò Ð ×× × Ö ×ÙÐØ×         Ò ÒÒÙ Ð Ö Ø Ò
 ×ØÖ ÙØ ÓÒ׺ Ï Ô Ö ÓÖÑ ÑÓ×Ø Ó ÓÙÖ Ò ÐÝ× × ÓÒ Ø            ××Ó Ø  Ú Ö
Ö ØÒ  ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ò Ú Ö   Ö Ø Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ׺
 ÓÑÔ Ö ØÓ ÔÙ Ð ×    ÜØ ÖÒ Ð    Ö ØÒ ×    ×  ËØ Ò Ö ² ÈÓÓÖ³×  ¾ Û Ó ¹
× ÖÚ   ÐÓØ Ó Ö ÓÖ × Û Ø Ú ÖÝ     ×Ñ ÐÐ  È   ³× ´   Ö Ø Ò µ¸ Ò Ú ÖÝ Û
Ö ÓÖ × Û Ø    Ö È ³× ´       Ö Ø Ò µº   Ì ×   Ø × ÒÓØ ×ÙÖÔÖ × Ò ×
 Ý Ø× ÔÙÖÔÓ×  Ø  ÙÒ × Ò        Ø  ×   Ó   Ð Ò ¹× Ø× Ó ÒÓÒ¹ Ò Ò Ð
 ÒØ ÖÔÖ × × ÓÒØ Ò× ÑÙ   ÒØÖ ×    Ó ÓÑÔ    Ò ×Û     Ú    Ö ØÒ º
ÇÙÖ Ñ Ò Ó Ù× Ò Ø × Ô Ô Ö × Ø    Ò ÐÝ× × Ó ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ ×º À Ò ¸
Û ÓÙÒØ Ø ÒÙÑ Ö Ó ØÖ Ò× Ø ÓÒ× ÖÓÑ ÓÒ Ý Ö ØÓ Ø      ÓÐÐÓÛ Ò º Ï Ö
 ÒØ Ö ×Ø  Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ× ØÓ ÒÝ Ó Ø Ö Ø Ò   Ø ÓÖ ×¸ ÙØ ×Ô    ÐÐÝ Ò
ØÖ Ò× Ø ÓÒ× ØÓ Ø     ÙÐØ
              ×Ø Ø º

                                     Σ ÈÓÖØ ÓÒ
     ¿¾        ¾¿  ½          ½¿   ¼   ¾    ½ ¸ ¿±
         ¾½    ¼¼  ½          ½¾   ¼   ½ ¾¿   ¸½ ±
     ¿½     ½¼ ½   ¾           ¿¾   ¼     ¾¿ ½ ¸¾ ±
     ¾½   ¿ ½ ¾   ¼ ¾¾           ¾    ¼  ¿½ ½½¿¾ ¿ ¸½ ±
           ½ ¾ ¾¼¿ ¿ ¾               ½   ¾    ¾½¸ ±
           ¾¾ ½ ¼             ¾   ¿   ½ ½ ¼¼  ¸ ±
     ¼    ¼  ¼  ¼  ½          ¿    ¼   ¼    ¼¸¼¾±

         Ì Ð ¿     Ú Ö   ÖÓÙÒ     ½¹Ý Ö ØÖ Ò× Ø ÓÒ×

Ì Ð ×¿ Ò   × ÓÛ Ø   Ú Ö   ÒÙÑ Ö Ó          ÒÒÙ Ð ØÖ Ò× Ø ÓÒ× Ò Ø    ÓÖ¹
Ö ×ÔÓÒ Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ   Ð Ø ×º
ÌÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ   ÐØ × Ö      Ð ÙÐ Ø   Ý Å Ü ÑÙÑ Ä      Ð ÓÓ    ×Ø Ñ Ø ÓÒ
 ×
                        Nij
                    ˆ
                    pij =
                        Ni
     º ±   ½ º¿¼±  ½¼º½¼±     º ±    ½º¾ ±    ¼º¾ ±   ¼º¼¼± ¼º¼¿±
    ¾ º¼½±   ¾ º¿ ±  ¾ º¾ ±    ½ º½ ±    ¾º ±     ¼º ±   ¼º¼¼± ¼º¼ ±
     º ±   ½ º½¾±  ¿º ±     ¿¿º ±     º¾ ±    ¼º ±   ¼º¼¼± ¼º¼ ±
    ½º ¿±   ¿º¾ ±  ½¿º ¼±     º¿ ±   ¾¼º¾¼±    ¾º¾ ±   ¼º¼¼± ¼º¾ ±
    ¼º ±    ¼º ¼±  ¾º ±    ¾ º¾ ±    ¾º ±    ½¾º ¿±   ¼º¼¾± ½º½ ±
    ¼º ±    ¼º¿ ±  ½º¾ ±    ½¼º¼¼±    ½º ±     ¾º¿¿±   ¼º½ ± ¿º ±
    ¼º¼¼±   ¾º ½±  ¼º ±     º ¿±   ½ º ¼±     º¼¾±   º¿ ± ¼º¼¼±
    ¼º¼¼±   ¼º¼¼±  ¼º¼¼±    ¼º¼¼±    ¼º¼¼±    ¼º¼¼±   ¼º¼¼± ½¼¼º¼¼±

         Ì Ð    Ú Ö     ØÖ Ò× Ø ÓÒ× ÔÖÓ     ÐØ ×

Û Ö Nij ÒÓØ × Ø ÒÙÑ Ö Ó ØÖ Ò× Ø ÓÒ× ÖÓÑ Ö Ø Ò i ØÓ j Ò Ni ÒÓØ ×
Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó ØÖ Ò× Ø ÓÒ× ÖÓÑ Ö Ø Ò iº À Ò ¸ ÓÒ ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó Ø
ØÖ Ò× Ø ÓÒ ´ÔÖÓ Ð Øݵ Ñ ØÖ × × Ø Ø ÖÓÛ ×ÙÑ×  ØÓ ½

                     pij = 1.
                  j


 ÓÑÔ Ö ×ÓÒ ØÓ  ËØ Ò Ö ² ÈÓÓÖ³×
               ÒÒÙ Ð ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ × Ö Ú              Ð× Ø Ø
ÓÖ Ø  Ú Ò Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ ÓÒ Ð ÒØÖ × Ö Ö Ø Ö ×Ñ Ðк Ì                Ò ÒØÓ
 ÓÙÒØ Ø Ø Ø ÔÖÓ ×× Ó ×× Ò Ò Ö Ø Ò Ö × × Ö       Ö              Ó × ÒÓØ
ÒÚÓÐÚ ÒÝ ÜÔ ÖØ Ù Ñ ÒØ× Ø × Ó × ÖÚ Ø ÓÒ   ÓÑ × ÕÙ Ø ÔÐ Ù×             Ð º
Ê Ò ÓÖ Ö Ò  Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ      Ð Ø × ÓÙÐ  ÔÔÖÓÚ ÓÖ ÐÑÓ×Ø Ø
ÒØ Ö Ñ ØÖ Üº ÓÐÐÓÛ Ò ½ ¸ Ôº        ¸ Ö Ò ÓÖ Ö Ò × ××Ó Ø Û Ø Ø
ÓÐÐÓÛ Ò ¿ ÔÖÓÔ ÖØ ×

  •  ØØ Ö Ö Ø Ò × × ÓÙÐ Ò Ú Ö     Ú      Ö    Ò   Ó    ÙÐغ

  • Ì    Ò Ó Ñ Ö Ø ÓÒ × ÓÙÐ  ÓÑ Ð ×× × Ø            Ñ Ö Ø ÓÒ   ×Ø Ò
   ´ Ò Ö Ø Ò ÒÓØ ×µ  ÓÑ × Ö Ø Öº

  • Ì    Ò  Ó Ñ Ö Ø Ò ØÓ  Ú Ò Ö Ø Ò × ÓÙÐ              Ö Ø Ö ÓÖ ÑÓÖ
   ÐÓ× ÐÝ    ÒØ Ö Ø Ò Ø ÓÖ ×º

ÅÓÒÓØÓÒ ØÝ Ó Ø      ÙÐØ Ö ÕÙ Ò    × × Ú ÓÐ Ø ÓÖ Ø Ö Ø Ò    º Ü ÔØ
 ÓÖ Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ    −→   ´Û Ö    Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ  Ð ØÝ ´¾ º¾ ±µ ×
   Ö Ø Ò Ø ÔÖÓ     Ð ØÝ Ó Ö Ñ    Ò Ò Ò Ö Ø Ò Ð ××    ´¾ º¿ ±µµ¸ ÐÐ
ÓØ Ö ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ   ÐØ ×× Ø×Ý    Ø × ÑÓÒÓØÓÒ ØÝ ÓÒ Ø ÓÒ׺
Ï Ð×Ó Ò ÐÝÞ      Ø    Ó     ÒØ Ó Î Ö Ø ÓÒ
                           ÓÖ    ÒØÖÝ pij Ó Ø ØÖ Ò× ¹
Ø ÓÒ Ñ ØÖ Üº Ì     Ó    ÒØ Ó Ú Ö Ø ÓÒ ×   Ò   × Ø Ö Ø Ó Ó Ø ×Ø Ò Ö
  Ú Ø ÓÒ Ú       Ý Ø Ñ Òº Ì Ù׸ Ø ÓÑÔ Ö × Ø ×Ø Ò Ö         Ú Ø ÓÒ
 ÓÖ Ö Ø Ò Ñ Ö     Ø ÓÒ ÖÓÑ i ØÓ j ØÓ Ø× Ñ Ò Ò     Ú × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒ Ø
ÙÒ ÖØ ÒØÝ Ó Ø      ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ  Ð ØÝ ÓÚ Ö Ø Ñ º     50%

      45%

      40%

      35%

      30%

        25%

        20%

        15%

        10%
         5%
                                             B
         0%
                                          BB
              B                         BBB
                BB                    A
                  BBB
                                  AA
                      A
                         AA      AAA

                            AAA  ÙÖ ½  Ó      ÒØ× Ó Ú Ö Ø ÓÒ ÓÖ Ø         ÓÒ×  Ö    Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ ´½  ¹
¾¼¼¿µº


Ï ÓÙÒ Ø Ø Ø Ú Ö Ø ÓÒ Ó Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ     Ð Ø × × Ð ×× ÓÖ  ÓÒ Ð
 ÒØÖ × ÓÖ ÒØÖ × ÐÓ× ØÓ Ø    ÓÒ Ðº Ì  ÙÖØ Ö Û Ý ÖÓÑ Ø    ÓÒ Ð¸
Ø     Ö × Ø Ú Ö Ø ÓÒ Ó     Òغ Ì × Ñ Ò× Ø Ø Ö Ñ Ö Ø ÓÒ× Ö
×Ù   Ø ØÓ Ð Ö Ö Ú Ö Ø ÓÒ× Ø ÖÓÙ Ø Ñ Ò ÑÓÖ ÙÒ ÖØ Òº Ì Ö ×ÙÐØ
 × × Ñ Ð Ö ØÓ ¿ ¸ Û Ö    Ö Ô Ö Ñ Ø Ö ÙÒ ÖØ ÒØÝ Û × Ð×Ó Ó × ÖÚ  ÓÖ
 ÒØÖ × Ö Ó Ø     ÓÒ Ðº


¿º¾ Å Ö ÓÚ Ò               Ú ÓÖ
ÁÒ Ø × ×Ù × Ø ÓÒ Û Ø ×Ø ØÓ Û Ø ÜØ ÒØ Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð ØÝ Ñ ØÖ ×
 ÓÖ Ø ÔÖÓ ×× Xt Ó Ö Ø Ò   ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ò  ÔÖ  Ø Ù× Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ
ÓÒ Ø   ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ÔÖ Ú ÓÙ× Ý Ö׺ ÓÖ Ø × ÔÙÖÔÓ× Û Û ÐÐ ÔÖÓ   Ò


                           ½¼
Ø Ö ×Ø Ô×  Ø Ö×Ø Û Û ÐÐ    Û Ø Ö Ø Ö Ø Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ× ÖÓÑ Ý Ö
t ØÓ Ý Ö t + 1 Ô Ò ÓÒ ÓÛ Ø Ö Ø Ò Ò Ø Ý Ö t Û ×      Ú º Ï
Û ÐÐ ×Ø Ò Ù × Û Ø Ö Ø   ÙÖÖ ÒØ Ö Ø Ò ´Ý Ö tµ Û × Ú Ø ÖÓÙ   Ò
ÙÔ Ö  ÓÖ  ÓÛÒ Ö ÓÖ Û Ø Ö Ø Ö Ø Ò Ó Ý Ö t − 1 Û × Ñ ÒØ Ò º
ÁÒ ØÛÓ ÙÖØ Ö ×Ø Ô× Û Û ÐÐ   Ø ÓÒ ÐÐÝ   Û Ø Ö Ø Ö ØÒ × Ó Ø
Ý Ö× t − 2 Ò t − 3 Ú ÔÖ   Ø Ú ÔÓÛ Ö ÓÖ Ø Ö Ø Ò Ó Ø Ý Ö t + 1º

¿º¾º½ Ä Ð ÓÓ Ê Ø Ó Ì ×Ø
ÇÙÖ Ö×Ø ÔÔÖÓ   ØÓ Ø ×Ø Ø Å Ö ÓÚ ÔÖÓÔ ÖØÝ × × ÓÒ                Ä Ð ÓÓ Ê Ø Ó
Ì ×غ Ì Ø ×Ø ÓÑÔ Ö × Ø Ð Ð ÓÓ ÙÒ Ø ÓÒ× LA Ò LB Ó ØÛÓ ÑÓ Ð×
A Ò B ÛØ      Ö ÒØ ÒÙÑ Ö Ó Ô Ö Ñ Ø Ö׸ Û Ö Ø ÑÓ Ð Û Ø Ð ××
Ô Ö Ñ Ø Ö× × Ø ÑÓÖ Ö ×ØÖ Ø ÓÒ º Ì Ä Ð ÓÓ Ê Ø Ó Ì ×Ø Û         ×
 ÔÔÐ  Ò Ø × ×Ù × Ø ÓÒ × × Ö     Ò Ø Ð Ò   Ò   Ò  Ó   º
Ï Ö×Ø ÓÒ× Ö Ø    ÝÔÓØ × × Ø Ø Ø Ö Ø Ò   ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ò Ý Ö t Ó × ÒÓØ
 Ô Ò ÓÒ Ø Ö Ø Ò    ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ó Ø ÔÖ Ú ÓÙ× Ý Ö׺ Ì × ÝÔÓØ × × ×
 ÒÓØ  Ý ´N Dµ Ò × Ø ×Ø     Ò×Ø Ø ÝÔÓØ × × Ó               Ö×عÓÖ Ö Å Ö ÓÚ
  Ò ´M K1 µº Ì Ð Ð ÓÓ ÙÒ Ø ÓÒ× Ö     Ú Ò Ý
                         n
                             n
                  LN D =      pj j ,
                       j=1

                      n    n
                               n
                LM K1 =         pijij .
                      i=1 j=1

ÁÒ Ø × ÙÒ Ø ÓÒ× pj × Ø ÔÖÓ    Ð ØÝ Ø Ø   ÓÑÔ ÒÝ            ÐÓÒ × ØÓ Ø Ö Ø Ò
 Ö  j ¸ pij ÒÓØ × Ø  Ð Ñ ÒØ Û Ø Ò    ×i Ò jÓ Ø             ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü
 × Ù×Ù ÐÐݸ Ò nj ¸ nij Ö Ø ÒÙÑ Ö× Ó Ø Ö ×Ô Ø Ú               Ó × ÖÚ Ø ÓÒ׺
ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ø ×Ø ÓÒ Ø × Ñ    Ø   × ×¸ Û Ò ÐÙ             Ò LN D ÓÒÐÝ Ø Ó×
Ö ÓÖ ×¸ Û    Ú Ø Ð ×Ø ÓÒ Ô Ö Ó Ó ×ØÓÖݺ Í× Ò              LN D Ò LM K1 Û
 ÓÒ×ØÖÙ Ø Ø  Ä Ð ÓÓ Ê Ø Ó
          n    n   nij         n    n         n
          i=1   j=1 pij
    LR = 2 ln     n  nj    =2            nij ln pij −     nj ln pj  .
             j=1 pj         i=1 j=1            j=1

Ì Ð Ð ÓÓ Ö Ø Ó × ×ÙÔÔÓ× ØÓ   χ2 ¹ ×ØÖ ÙØ Û Ø ∆m   Ö × Ó
Ö ÓѸ Û Ö ∆m × Ø    Ö Ò Ó ×Ø Ñ Ø Ô Ö Ñ Ø Ö× Ò ÓØ ÑÓ Ð׺
ÆÓØ Ø Ø ∆m Ô Ò × ÓÒ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÑ Ò Ø ÓÒ× i, j Ó Ö Ø Ò Ö ×
ÓÖ Û  Ø Ð ×Ø ÓÒ Ö Ø Ò  Ò ÖÓÑ i ØÓ j Û × Ó × ÖÚ º
Ï Ò ÜØ Ø ×Ø Ö×عÓÖ Ö Å Ö ÓÚ ÔÖÓÔ ÖØÝ ´M K µ            1   Ò×Ø Ø ÝÔÓØ × × Ó
× ÓÒ ¹ÓÖ Ö Å Ö ÓÚ ÔÖÓÔ ÖØÝ ´M K µ¸ º º Û ÜØ Ò
                    2                Ø Ö ØÒ  ×ØÓÖÝ Ý

                      ½½
ÓÒ Ý Ö Ò Ø   Ø     Ö ØÒ       ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ó Ø ØÛÓ Ý Ö× t − 1¸ t − 2 ÒØÓ
 ÓÒ× Ö Ø ÓÒº Ì Ð     Ð ÓÓ      ÙÒ Ø ÓÒ× Ö  Ú Ò Ý
          n   n     n                n   n   n     n
     LM K1 =  i=1  j=1  pijij    Ò   LM K2 =     i=1  j=1  k=1
                                              ijk
                                             pijk ,

 Ò Ø   Ä Ð ÓÓ ¹Ê Ø Ó    ×     Ð ÙÐ Ø     ×
             n   n    n           n  n
       LR = 2             nijk ln pijk −        nij ln pij  ,
             i=1 j=1 k=1              i=1 j=1


 Ò  ×   Ò ×ÙÔÔÓ× ÐÝ χ2 ¹ ×ØÖ ÙØ           Û Ø ∆m       Ö ×Ó Ö      ÓѺ
Ì  Ö ×ÙÐØ× Ó Ø × ØÛÓ Ø ×Ø× × ÓÛ Ø Ø Ø    ÝÔÓØ × × Ó × ÓÒ ¹ÓÖ Ö
Å Ö ÓÚ ÔÖÓÔ ÖØÝ × ÓÒ ÖÑ ¸ Ò Ø Ù׸ Ö Ø Ò     ×ØÓÖÝ Ó ØÛÓ Ô Ö Ó × ×
Ò ×× ÖÝ ØÓ ×Ø Ñ Ø Ø     ØÙ Ð ×Ø Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ × ÔÖ × × ÔÓ×× Ð º
Ï Ø Ö ÓÖ      ÛØ   Ø Ö Ø ×Ø Û Ø Ö Ø   ÝÔÓØ × × Ó                  Ø Ö ¹ÓÖ Ö
Å Ö ÓÚ ÔÖÓÔ ÖØÝ ´M K3 µ Ð × ØÓ Ú Ò ØØ Ö Ö ×ÙÐØ׺ Ì Ø ×Ø Ò ÔÖÓ ÙÖ
ÛÓÖ × Ø ÓÖ Ø ÐÐÝ Ò Ø × Ñ Û Ýº Ï Ò Ø Ø Ø       ÝÔÓØ × × Ó Ø Ö ¹
ÓÖ Ö Å Ö ÓÚ ÔÖÓÔ ÖØÝ Ò    Ö  Ø  Ò×Ø Ø  ÝÔÓØ × × Ó × ÓÒ ¹ÓÖ Ö
Å Ö ÓÚ ÔÖÓÔ ÖØݺ

    H0    H1      ÓÑÔ Ò ×       Ä    Ð ÓÓ ¹Ê Ø Ó    ∆m    χ2 (f )
    ND    MK1      ¿ ¿ ¿             26426       ¿      º
    M K1   MK2      ¿¼ ¼¿¿             ½ ¾        ½ ¾    ¾¾ º¿¿
    MK2   M K3     ¾ ¾¾½               ¼¼        ¿        º¾½
            Ì Ð        Ê ×ÙÐØ× ÖÓÑ Ø      ÄÊ¹Ì ×Ø×

ËÙÑÑ Ö Þ Ò ÓÙÖ Ö ×ÙÐØ׸ Û ÓÙÒ Ø Ø ÓÙÖ Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ Ò Ø Ö Ø Ò ×Ø Ø
 ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ô Ò ÓÒ ØÛÓ Ô Ö Ó × Ó ×ØÓÖݺ ÐÐ Ø ×Ø Ö ×ÙÐØ× Ö × ÓÛÒ Ò
Ø Ð º Ë Ò   ÒØ ÝÔÓØ × × Ö    Ð Ø   Ò ÓÐ º

¿º¾º¾ Ê Ø Ò     ÖØ
ÁÒ × Ú Ö Ð ÔÙ Ð Ø ÓÒ׸ × ÓÖ Ü ÑÔÐ              Ò   Ø Ð ¿ ÓÖ Ä Ò Ó Ò Ë   ¹
 Ö ¾¼ ¸ Ö×عÓÖ Ö Å Ö ÓÚ ÔÖÓÔ ÖØÝ ×               ÒÖ  Ø   Ý Ø ×Ø Ò ÓÖ      Ê ØÒ
 ÖØ  ÓÖ  ÈØ    ÔÒ Ò º Ê ØÒ   Ò            × ÖÓÑ Ø ÔÖ Ú ÓÙ× Ô Ö Ó   Ú
 ÓÒØ ÒÙ   ÒØ   ØÙ Ð Ô Ö Ó Ò ÑÓ×Ø            × ×º ÁÒ   Ö×عÓÖ Ö Å Ö ÓÚ Ò
Ø Ö ØÒ    ×Ø ÙØ ÓÒ Ó Ø Ò ÜØ Ô Ö Ó             × ÓÒÐÝ Ô Ò ÒØ ÓÒ Ø ÔÖ × ÒØ
  Ì ÒÙÑ Ö Ó    ÓÑÔ Ò × Ò ÐÙ         × Ø ÐÓÛ ×Ø ÓÖ Ø M K2 ¹M K3 Ø ×ظ           Ù× Û
 Ò ÓÒÐÝ Ø ÒØÓ    ÓÙÒØ Ö ÓÖ × Û Ø        Ø Ö ¹Ô Ö Ó  ×ØÓÖݺ


                          ½¾
×Ø Ø Ò ÒÓØ ÓÒ ÒÝ Ú ÐÓÔÑ ÒØ× Ò Ø Ô ×غ Á Ø Ö × ×Ó¹ ÐÐ Ö Ø¹
 Ò Ö Ø ÓÖ Ô Ø   Ô Ò Ò ¸ Ø Ò Ø × ××ÙÑ Ø Ø ÐÓ Ò× Ø Ø Ú      Ò
 ÓÛÒ Ö    ÓÖ Ö Ð ×× Ö ÕÙ ÒØÐÝ ÙÔ Ö   Ò Ø Ò ÜØ Ô Ö Ó ¸ Û Ð
ÐÓ Ò× Ø Ø Ú ÜÔ Ö Ò    ÔÖ ÓÖ ÙÔ Ö Ò Ö ÔÖÓÒ ØÓ ÙÖØ Ö ÙÔ Ö Ò º
Ì Ö ÓÖ ¸ ØÛÓ¹Ô Ö Ó   Ò × Ð  ³ ÓÛÒ¹ ÓÛÒ³ ÓÖ ³ÍÔ¹ÍÔ³ Ö  Ò Ö ÐÐÝ
 ÓÒ× Ö ØÓ   ÑÓÖ ÔÖÓ  Ð Ø Ò ÐØ ÖÒ Ø Ò Ö Ø Ò   Ò ×Ð  ³ ÓÛÒ¹
ÍÔ³ ÓÖ ³ÍÔ¹ ÓÛÒ³ ¹ Ø ÓÖÑ Ö × Ø ×Ó¹ ÐÐ      º Ö ØÒ Ö Ø
ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÒÚ ×Ø Ø     ×Ù  Ö Ø Ò Ö Ø Ü ×Ø× Ò ÓÙÖ Ø Û Ö ÐÝ ÓÒ
Ø Ñ ØÖ Ü M Û      Ò ÐÙ × Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó ØÖ Ò× Ø ÓÒ× ÖÓÑ ÓÒ Ö Ø¹
 Ò Ö    ØÓ ÒÓØ Ö¸ º º {M (t)}ij Ú × Ø ÒÙÑ Ö Ó ØÖ Ò× Ø ÓÒ× ÖÓÑ
Ö ØÒ Ö    i Ø Ø Ñ t ØÓ Ö Ø Ò Ö    j Ø Ø Ñ t + 1º Ì Ñ ØÖ Ü M
 × ×ÔÐ Ø ÒØÓ Ø ×ÙÑ Ó ¿ Ñ ØÖ ×¸ ÐÐ   ÍÔ¹ÅÓÑ ÒØÙѹŠØÖ Ü Å ÒØ Ò¹
                              ¸
ÅÓÑ ÒØÙѹŠØÖ Ü  ¸ Ò   ÓÛÒ¹ÅÓÑ ÒØÙѹŠØÖ Ü º Ì × ¿ Ñ ØÖ × Ö
  Ò   Ð Ñ Òع ݹ Ð Ñ ÒØ Ò Ø  ÓÐÐÓÛ Ò Û Ý

  {MÍÔ (t)}ij := ÒÙÑ    Ö Ó ØÖ Ò× Ø ÓÒ×  ÖÓÑ i ØÓ j Ó   ÓÑÔ Ò ×
          Û    Û Ö ÙÔ Ö      ÙÖ Ò Ø Ý     Ö t − 1 ØÓ t,
{MÅ ÒØ Ò (t)}ij := ÒÙÑ   Ö Ó ØÖ Ò× Ø ÓÒ×  ÖÓÑ i ØÓ j Ó   ÓÑÔ Ò ×
          Û      ÒÓ Ö Ø Ò    Ò   ÙÖ Ò   Ø Ý Ö t − 1 ØÓ t,
 {M ÓÛÒ (t)}ij := ÒÙÑ   Ö Ó ØÖ Ò× Ø ÓÒ×  ÖÓÑ ØÓ Ó     ÓÑÔ Ò ×
          Û      ÒÓ Ö Ø Ò    Ò   ÙÖ Ò   Ø Ý Ö t − 1 ØÓ t.

 Ý ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ Û  Ú

        M (t) = MÍÔ (t) + MÅ    ÒØ Ò (t)  +M  ÓÛÒ (t).


Ì   Ú Ö  ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ  ÐØ ×Û Ó Ø Ò    × ÓÒ MÍÔ , MÅ ÒØ Ò Ò
M ÓÛÒ ÓÖ Ø Ø Ý Ö× ½ ¼ ÙÒØ Ð ¾¼¼¿ Ò        ÓÙÒ Ò Ì Ð ¸ Ì Ð
 Ò Ì Ð º ÆÓØ Ø Ø Ù ØÓ Ø Ú ÖÝ ×Ñ ÐÐ ÒÙÑ Ö Ó Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× Ò Ø
    Ö ØÒ  Ø ÓÖÝ Û Ü ÐÙ    Ø   Ø ÓÖÝ ÖÓÑ Ø  Ò ÐÝ× ×º
Ï ÓÙÒ Ò ÒØ Ö ×Ø Ò Ö ×ÙÐØ ÓÖ ÓÙÖ Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ      ÓÑÔ Ò × Ò Ö Ø¹
 Ò   Ø ÓÖÝ Ø Ø Û Ö ÙÔ Ö     Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ× Ô Ö Ó Ö ÑÓÖ Ð ÐÝ ØÓ
   ÓÛÒ Ö   Ø Ò ÓÑÔ Ò × Ò Ø × Ñ Ö Ø Ò      Ø ÓÖÝ Ø Ø Û Ö ÓÛÒ¹
 Ö   Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ× Ô Ö Ó º ÓÒ× Ö Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ× ÔÖÓ    ÐØ ×Ó Ø Ò
 ÖÓÑ Ø ÍÔ¹ÅÓÑ ÒØÙѹŠØÖ Ü¸ Û Ò Ø Ø ÙÔ Ö × ´ Ð Ñ ÒØ× Ø Ø Ð Ø
×   Ó Ø    ÓÒ Ðµ Ú  ÐÓÛ Ö ÔÖÓ  Ð Ø × Ø Ò ÓÛÒ Ö × ´ Ð Ñ ÒØ×
 Ø Ø Ö Ø×    Ó Ø    ÓÒ Ðµº ÁÒ Ø   ÓÛÒ¹ÅÓÑ ÒØÙѹŠØÖ Ü Û ×
Ø Ø ÙÔ Ö × Ú      Ö  ÔÖÓ  Ð Ø × Ø Ò ÓÛÒ Ö ×º ÌÓ ÐÐÙ×ØÖ Ø Ø ×
  ÓÖ Ü ÑÔÐ × Ö × Ó ×Ù × ÕÙ ÒØ ÓÛÒ Ö     ×Ð     −→     −→  º
  Ì × ÔÖÓ ÙÖ × Ø × Ñ × Ò ¿ º

                   ½¿
      º¿ ± ¾½º¿¼± ½ º ± º ¼± ¾º¿ ±        ¼º ±   ¼º¼¼±  ¼º¼ ±
     ¾¼º ¼± ¾ º ¿± ¿¾º¼ ± ½ º ± ¿º ¿±        ¼º ±   ¼º¼¼±  ¼º¼ ±
      º½ ± ½½º½ ± ¿¿º ± ¼º ¿± º½¿±         ¼º ¿±  ¼º¼½±  ¼º½¾±
     ½º¾ ± ½º ±   º ¾± ½º ½± ¿¾º ±        º¿½±  ¼º¼¼±  ¼º ±
     ¼º¿ ± ¼º ± ½º ¼± ½ º ± ¾º ±         ¾ º¾ ±  ¼º¼ ±  ¾º¾ ±
     ¼º¼¼± ½º ± ¼º¼¼±   º ± ¼º¼¼±         º ¿±  ½½º ±  ¼º¼¼±

Ì Ð    Ú Ö  ÌÖ Ò× Ø ÓÒ ÈÖÓ   ÐØ ×Ó Ø Ò   ÖÓÑ Ø  ÍÔ¹ÅÓÑ ÒØÙѹ
Å ØÖ Ü


      º ± ½¾º¼ ± º ¾± ¿º ±        ¼º ¼±  ¼º½ ±  ¼º¼¼±  ¼º¼¿±
     ¾ º ¾± ¿¾º ± ¾ º ½± ½¾º¿ ±      ½º ¼±  ¼º½ ±  ¼º¼¼±  ¼º¼½±
      º ± ½ º ± ½º ¼± ¿¾º ±        ¿º ±   ¼º¿¾±  ¼º¼¼±  ¼º¼ ±
     ½º½¾± ¾º½ ± ½½º ¼± ¿º ±       ½ º¾ ±  ½º ±   ¼º¼¼±  ¼º¾ ±
     ¼º¾ ± ¼º ± ½º ± ¾¿º ±         º ±  ½¿º½ ±  ¼º¼½±  ½º¾ ±
     ¼º¿ ± ¼º¾ ± ¼º ½±  º ±      ¿ º¾¾±   º¼ ±  ¼º½ ±  º ±

Ì Ð   Ú Ö  ÌÖ Ò× Ø ÓÒ ÈÖÓ     ÐØ × Ó Ø Ò   ÖÓÑ Ø    Å ÒØ Ò¹
ÅÓÑ ÒØÙѹŠØÖ Ü

  Ú ÓÖ¸ Ò Ø Ð × ¸ ¸ Ò    ×ÓÑ ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ  Ð Ø × ÓÖ ÙÔ Ö ×
 Ò  ÓÛÒ Ö × Ó     Ö Ø Ö ÓÖ × Ú    Ò   Ð Ø  Ò ÓÐ º ÅÓÖ
 ÓÖÑ ÐÐݸ ÓÙÖ Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× ÓÒ ÖÒ Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÙÔ Ö   Ò  ÓÛÒ Ö
ÔÖÓ  Ð Ø × Ó Ö Ø Ò ÔÖÓ ×× X Ò   ÛÖ ØØ Ò ×

     P (Xt+1 > Xt | Xt < Xt−1 ) > P (Xt+1 > Xt | Xt > Xt−1 ),
     P (Xt+1 < Xt | Xt > Xt−1 ) > P (Xt+1 < Xt | Xt < Xt−1 ).

ÌÓ ÒÚ ×Ø Ø Û Ø Ö Ø      Ö Ò × Ö × Ò    ÒØ ÓÖ × Ò Ð ×Ø Ø × ´ÖÓÛ×µ
                       2
 Ò ÓÖ Ø   ÒØ Ö Ñ ØÖ × Û Ù× È Ö×ÓÒ³× χ Ø ×غ Ï ÓÒ× Ö Ø
Ú ÐÙ × Ó Ø Å ÒØ Ò¹ÅÓÑ ÒØÙѹŠØÖ Ü ×      ÜÔ Ø Ú ÒØ×  Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ×
Ó Ø ÍÔ¹ÅÓÑ ÒØÙѹŠØÖ Ü ´ ÓÛÒ¹ÅÓÑ ÒØÙѹŠØÖ Üµ ×       Ó × ÖÚ Ú ÒØ׺
Ì Ö ×ÙÐØ ÓØ ÓÖ ÖÓÛ¹Û × ÓÑÔ Ö ×ÓÒ Ò Ñ ØÖ Ü¹Û × ÓÑÔ Ö ×ÓÒ ÓÒ¹
 ÖÑ× Ø Ø Ø Ñ ØÖ × Ö × Ò      ÒØÐÝ Ö Òغ
ËÙÑÑ Ö Þ Ò Ø Ö ×ÙÐØ× Ó Ø × ×Ù × Ø ÓÒ Û Ò Ø Ø ÓÖ Ø        ÓÒ× Ö
Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ Ö Ø Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ× Ø Ò ØÓ ÓÑÔ Ò× Ø ÔÖ Ú ÓÙ×¹Ô Ö Ó Ö Ø Ò

                  ½
      ¹    ¹    ¹     ¹     ¹    ¹    ¹    ¹
    ¿ ¸ ¼± ¾ ¸ ± ¾¿¸¿ ± ½¾¸ ¼±       ¾¸¾¼±  ¼¸¾ ±  ¼¸¼¼±  ¼¸¼ ±
    ½¿¸ ± ½ ¸ ± ¿ ¸¾¿± ¾ ¸¼ ±        ¸¾ ±  ¼¸ ±  ¼¸¼¼±  ¼¸½¼±
     ¸¼½± ¸ ± ¾¾¸¿ ± ½¸ ±        ½¿¸¿ ±  ½¸ ±  ¼¸¼¼±  ¼¸¾½±
     ¼¸ ¿± ½¸½½± ¸½¼± ¿ ¸ ¼±        ¸ ±   ¸ ±  ¼¸¼¾±  ¼¸ ±
     ¼¸¿ ± ¼¸ ¼± ½¸ ± ½¾¸¾½±         ¸ ±  ¿¸ ±  ¼¸¼ ±  ¿¸ ¼±

Ì Ð    Ú Ö    ÌÖ Ò× Ø ÓÒ ÈÖÓ     ÐØ × Ó Ø Ò   ÖÓÑ Ø     ÓÛÒ¹
ÅÓÑ ÒØÙѹŠØÖ Ü

   Ò ×º Ì × Ö ×ÙÐØ× Ö ÕÙ Ø     Ö ÒØ ØÓ Ø ×Ó¹ ÐÐ  Ö ØÒ Ö Ø Ó × ÖÚ
 Ò ÔÖ Ú ÓÙ× ×Ø٠׸ ÓÖ Ü ÑÔÐ     Ò   Ø Ð ¿ Ò Ä Ò Ó Ò Ë      Ö
 ¾¼ º Ì   ÙØ ÓÖ× ÓÙÒ   Ø Ò Ò Ý Ø Ø ÓÑÔ Ò × Ò    ÖØ Ò Ö Ø Ò  Ø ¹
 ÓÖÝ Û     Ú   Ò ÓÛÒ Ö    Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ× Ô Ö Ó Ö ÑÓÖ Ð ÐÝ ØÓ
   ÓÛÒ Ö   Ò Ø Ò ÜØ Ô Ö Ó Ø Ò ÓØ Ö ÓÑÔ Ò × Ò Ø × Ñ Ö Ø Ò
  Ø ÓÖÝ Û     Ú   Ò ÙÔ Ö    Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ× Ô Ö Ó º Ò Ò ÐÓ ÓÙ×
×Ø Ø Ñ ÒØ Û × ÓÙÒ ÓÖ ÙÔ Ö ×º ÇÙÖ Ö ×ÙÐØ× Ñ Ý       ÓÒ× ÕÙ Ò Ó Ø
  Ø Ø Ø¸ Ò ÓÒØÖ ×Ø ØÓ ÓØ Ö ×Ø٠׸ Û ÒÚ ×Ø Ø Ö Ø Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ× Û
 Ö   × ÓÒ   Ò × Ò Ö Ø × ÓÖ × ÓÒÐݺ È Ö×ÓÒ Ð Ù Ñ ÒØ× ÓÖ ×Ó¹ ÐÐ
×Ó Ø  ØÓÖ× Ò ÐÙ   Ò Ø Ö Ø Ò ÔÖÓ ÙÖ Ý Ø Ñ ÓÖ Ö Ø Ò        Ò ×
Ø ØÑ Ø Ò Ù       Ø× Ð   Ö Ø Ò Ö Ø Û Ö ÒÓØ ÓÒ× Ö º


¿º¿ Ê Ò Ò Ø Ê Ø Ò           Ø ÓÖ ×
Ì   Ö Ø ÕÙ Ð ØÝ Ó  ÓÙÒØ ÖÔ ÖØÝ × Ù×Ù ÐÐÝ  Ò ×× ××   Ý Ò ÜØ Ò× Ú
 Ö Ø Ò ÐÝ× ×º ÇÒ × ÓÙÐ ÜÔ Ø Ø Ø Ó Ð ÓÖ× Û Ø Ø × Ñ Ö Ø Ò Ö
×ÙÔÔÓ× ØÓ Ú × Ñ Ð Ö ×Ø Ñ Ø Ô Ö Ñ Ø Ö× Ó Ö × ¸ Ò Ø Ø Ö Ø Ò Ð ×× ×
 Ö  ×Ù  ÒØ Ò  ØÓÖ ÓÖ Ö Ø Ö × ×Ø Ñ Ø ÓÒº Ì Ù׸ Ø Ö Ø Ò × ÓÙÐ
 ÓÒØ Ò ÒÓÙ   Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¸ Ò ÓÖ Ö ØÓ    Ð ØÓ ÜÔÐ Ò Ø ÔÖÓ   ÐØ ×
 ÓÖ Ö Ø Ò  Ò ×º  ×ØÙ Ý Ý Å ÐÐ Ö ¾¾ ÒÚ ×Ø Ø Ø     ××Ù Û Ø Ö Ò
ÓÒ Ò Ø × Ñ Ö Ø Ò Ð ××       Ò Ö Ö ÓÖ    Ø ÓÒ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÙÐ
ÔÖÓÚ   ØØ Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒ ÙØÙÖ Ö Ø Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ× Ò    ÙÐØ׺
 ÓÐÐÓÛ Ò Ø ×  ¸ Û ÒÚ ×Ø Ø Û Ø Ö    Ø ÓÒ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÙÐ
Ó Ø Ò   ÖÓÑ  Ò Ö Ö Ø Ò Ö º Ì Ö ÓÖ ¸ × ÓÒ Ø Ó Ø Ò      ÙÐØ
ÔÖÓ  Ð Ø × Ò Ø ×Ù ×Ø Ö Ø Ò Ð ×× Ð Ñ Ø× Ò Ø Ð ½   Ò ÖÖ ØÒ Ö
Û × ÔÔÐ º ÁÒ Ø Ð ½ Ø   Ð ××  ×  Ò ×ÔÐ Ø ÙÔ ÒØÓ   ¸  ¸ Ò·

                  ½
   ¹¸
   Ò ×Ó     ÓÖØ  º Ì   Ý ÕÙ ×Ø ÓÒ × ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ   Ð Ø × ÓÖ Ö ÓÖ ×
Ø Ø ØÓÔ Ó     Ø   Ö Ø Ò Ð ×× ´ Ò Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ Ø Ø   ÓØØÓѵ Ö    Ö ÒØ
ÖÓÑ Ø Ó× Ö     ÓÖ  ×Û    Ú Ú Ö    ÙÐØ ÔÖÓ  Ð Ø ×º ÌÓ ÐÐÙ×ØÖ Ø Ø
Ü Ñ Ò Ø ÓÒ     Ò  Ü ÖÔØ Ó Ø Ö ×ÙÐØ Ó ÓÙÖ Ò ÐÝ× × ´ ÓÖ Ö Ø Ò   µ × × ÓÛÒ
ÒØ Ð º

                                        Σ
               Ç × ÖÚ Ø ÓÒ×
    · ¿½   ¾   ¾¿¼  ½¾    ¾    ¼  ½   ¾
      ¾½  ¾¾  ¾   ½¿    ¾    ¼  ¼
    ¹ ½¾   ¾¼¼  ¾¼   ½¾    ¾¾    ¼  ¼
  Σ       ¾¾      ¼½   ¼  ½¾ ¼  ½ ¾¿
  pij  ¾ ¸¼± ¾ ¸ ± ¾ ¸¾± ½ ¸¾± ¾¸ ± ¼¸ ± ¼¸¼± ¼¸¼ ± ½¼¼±
              ÜÔ Ø  ×ØÖ ÙØ ÓÒ
    · ¾   ¾   ¾   ½¼    ¾    ¼  ¼   ¾
    ¹ ¾¼¿  ¾½¿  ¾¾¼  ½½    ¾½    ¼  ¼

Ì Ð      ÌÖ Ò× Ø ÓÒ× ÖÓÑ Ö Ø Ò   Ð ××   Ò   ÖÓÑ Ò Ö Ö Ø Ò  Ð ×× ×    ¹¸
     Ò   · º

ÌÖ Ò× Ø ÓÒ× Ó Ø ÓØ Ö Ö Ø Ò Ð ×× × Ú       Ò Ð ÙÐ Ø  Ò Ø × Ñ Û Ýº
Ï Ø ×Ø ÓÖ × Ò    Ò Û Ø Ò Ø Ö Ø Ò Ð ×× × Ù× Ò Ø È Ö×ÓÒ χ2 ¹Ì ×غ
Ì   Ò ÐÝ× × ÔÖÓÓ × Ø Ø   Ö Ò × Ö    ÐÝ × Ò  ÒØ ÓÖ ÐÐ Ö Ø Ò Ð ×× ×
 Ø   ± ÓÒ   Ò Ð Ú Ðº Ú Ò Ø     ± ÓÒ   Ò Ð Ú Ð¸ ÐÑÓ×Ø ÐÐ ØÖ Ò× ¹
Ø ÓÒ× Û Ø Ò Ø Ö Ø Ò Ð ×× × ´ Ò Ø Ù× Ø× ÔÖÓ     Ð Ø ×µ × ÓÛ × Ò    ÒØ
  Ú Ø ÓÒ׺ Ì Ö ÓÖ ¸ Ù× Ò    Ö Ò Ö ØÒ × Ñ       ÓÖ Ò ØÓ Ø Ð ½
 ÓÙÐ    ÐÔ ÙÐ ØÓ Ø ÑÓÖ    ÙÖ Ø ÓÖ ×Ø× ÓÖ ÙØÙÖ ØÖ Ò× Ø ÓÒ× Ó Ø
ÐÓ Ò׺ Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø ÓÖ Ø       Ú Ò Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ¸ ×Ù Ú Ò Ø Ö Ø Ò
 Ð ×× ×¸ Ò Ò ÐÝÞ Ò Ø Ö Ø Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ× × ÓÒ ½ Ð ×× × ÔÖÓÚ × × ¹
Ò   ÒØÐÝ   Ö ÒØ Ö ×ÙÐØ× ÖÓÑ × Ñ Û Ø × Ú Ò Ö Ø Ò      Ø ÓÖ ×º Ì ×
Ö ×ÙÐØ Ò   Ø ×Ø ØØ    Ó  Ó Ò ÔÔÖÓÔÖ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö Ø Ò Ù Ø×
 × ÐÛ Ý× ØÖ Ó     ØÛ Ò   ÙÖ Ý Ó Ö ×ÙÐØ× Ò Ú Ð Ð ØÝ Ó ×Ù      ÒØ
Ó × ÖÚ Ø ÓÒ׺
   Ê ÓÖ × Ò      ·  Ú ÐÓÛ Ö È ³×¸ Ò Ö ÓÖ × Ò  ¹  Ú  Ö È ³× Ø  Ò Ö ÓÖ ×
Ò   º
                      ½
¿º   Ì ×Ø Ò Ø Ñ ÓÑÓ Ò ØÝ
  ÒÓØ Ö ××ÙÑÔØ ÓÒ Ö ÕÙ ÒØÐÝ ×Ø Ø     ÓÖ Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ× × Ø Ø Ö Ø Ò Ñ ¹
 Ö Ø ÓÒ × Ø Ñ ¹ ÓÑÓ ÒÓÙ׺ Ì ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó Ø Ñ ¹ ÓÑÓ Ò ØÝ × Ö ÕÙ ÒØÐÝ
Ö ÖÖ ØÓ Ò Ø Ð Ø Ö ØÙÖ Ö Ð Ø ØÓ Ö Ø Ö × ÑÓ ÐÐ Ò º Æ Ú ÖØ Ð ×׸
Ø × ÔÖÓÔ ÖØÝ Ò ÐÙ × ×ÓÑ Ð Ñ ÒØ Ó        Ð Þ Ø ÓÒº Ì Ö ×ÓÒ׸ Û Ý Ø ×
ÔÖÓÔ ÖØÝ ÒÒÓØ     Ô Ö ØÐÝ × Ø ×    Ý Ó × ÖÚ   Ø × Û ÐÐ × Ö    Ò
 Öݸ Ë Ù ÖÑ ÒÒ ½ ¸ Ôº º Ù ØÓ Ø          Ø Ø Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ × Ö
×ØÓ ×Ø Ñ ØÖ ×¸ Û       Ñ Ò× Ø Ø Ø ×ÙÑ Ó Ø      Ð Ñ ÒØ× Ò    ÖÓÛ
 × ½¸ Ø    ×Ø   ÒÚ ÐÙ × ½º ËØ ÖØ Ò ÖÓÑ Ò Ò Ø Ð Ö Ø Ò      ×ØÖ ÙØ ÓÒ
 Ø Ý Ö s Ò ÔÔÐÝ Ò       Ü ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü t¹Ø Ñ × Ò ÓÖ Ö ØÓ Ó Ø Ò
Ø Ö ØÒ    ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ø Ö t Ý Ö× Ý Ð ×     ×Ø Ý¹×Ø Ø ¹×ÓÐÙØ ÓÒ x∞ × t
 ÔÔÖÓ   × ∞º ÁÒ Ø     × Ø Ø Ø Ö × Ò ×ÓÖ Ò        ÙÐØ ×Ø Ø ¸ Û Ø
Û ÐÛ Ý× ××ÙÑ Ò Ø × Ô Ô Ö¸ Ø ×Ø Ý¹×Ø Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ × Ø ÙÒ ØÝ¹Ú ØÓÖ
Û    ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ø     ÙÐØ ×Ø Ø º  ÓÒ× ÕÙ ÒØÐݸ ÓÖ ÐÓÒ ØÖ Ò× Ø ÓÒ
Ô Ö Ó × Ø Ñ ÓÑÓ Ò ØÝ ÙÐØ Ñ Ø ÐÝ ÑÔÐ × Ø Ø ÐÐ ÓÑÔ Ò ×           ÙÐØ Ò
   ÖØ Ò Ý Ö Ò Ø    ÙØÙÖ º   ÓÖ Ò ØÓ Ø    ÖÓ Ò Ù×¹È ÖÖÓÒ¹Ì ÓÖ Ñ¸
Û    × Û Ðй ÒÓÛÒ ÖÓÑ Ø Ø ÓÖÝ Ó Å Ö ÓÚ         Ò׸ Ø Ö Ø Ø Û
Ø ×Ý×Ø Ñ     Ý× ØÓÛ Ö × x∞ ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ø × ÓÒ Ð Ö ×Ø       ÒÚ ÐÙ
Ó Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ     Ð ØÝ Ñ ØÖ Üº
 ÓÖ × ÑÔÐ Øݸ Ð Ø Ù× ÒÓØ Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ   Ð ØÝ Ñ ØÖ Ü ÓÖ ØÛÓ ×Ù ¹
× ÕÙ ÒØ Ý Ö× Ý P º Ì ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø Ñ ¹ ÓÑÓ Ò ØÝ Ó Ö× Ø Ò       ØÙÖ
Ø Ø Ø ×Ø Ø Ú ØÓÖ xu Ø ÒÝ ÙØÙÖ     Ø u Ò    Ð ÙÐ Ø Ò Ø ÖÑ× Ó
                 t      t
Ø  Ò Ø Ð ×Ø Ø Ú ØÓÖ xs Ý xu = P xs ¸ Û Ö P   ÒÓØ × Ø t¹Ø ÔÓÛ Ö Ó
Ø Ñ ØÖ Ü P º

¿º º½     ÒÚ ÐÙ × Ò       ÒÚ ØÓÖ×
  Ö×Ø Ø ×Ø Ó Ø Ñ ¹ ÓÑÓ Ò ØÝ × Ó Ø Ò       Ý ÓÒ× Ö Ò Ø     ÒÚ ÐÙ × Ó
Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ     Ð ØÝ Ñ ØÖ Ü P = P1 º    ÓÑÔÓ× Ò P ÒØÓ Ø     ÓÒ Ð¹
Ñ ØÖ Ü Ó      ÒÚ ÐÙ ×   (Θ1 ) Ò Ø     × ×¹ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü Φ =
{φ1 , . . . φn } Ó   ÒÚ ØÓÖ× Û Ó Ø Ò

               P1 = Φ     (Θ1 ) Φ−1 ,            ´½µ

Û Ö Ø       ÓÒ Ð Ð Ñ ÒØ× Ö   Ú Ò Ý θ11 , θ12 , . . . , θ1n º Ï Ø ÓÙØ ÐÓ×× Ó
  Ò Ö Ð ØÝ Û ××ÙÑ Ø Ø Ø      ÓÐÙÑÒ¹ Ò  × Ö ÓÖ Ö ×Ù Ø Ø |θ11 | ≥
             ½¼
|θ12 | ≥ . . . ≥ |θ1n |º  Í× Ò Ø ×  ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Ø t¹Ø ÔÓÛ Ö Ó P Ò
 ½¼ÁÒ ÓÙÖ ÒÓØ Ø ÓÒ Ø Ö×Ø Ò Ü × Ù× ÓÖ Ø Ø Ñ ÓÖ ÞÓÒ Ò Ý Ö× Ò Ø ÓÑÓ Ò ÓÙ×
 × Û Ö × Ø × ÓÒ Ò Ü × Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø        ÒÚ ÐÙ º Á Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ


                     ½
 ÜÔÖ ××   ×
                Pt = Φ      (Θ1 )t Φ−1 ,
ÛØ                   ⎛              ⎞
                      θ11 t  0 ...    0
                   ⎜       ºº      º ⎟
                                 º ⎟
                   ⎜   0     º     º ⎟
           (   (Θ1 )) = ⎜
                  t
                   ⎜   º      ºº     ⎟.
                   ⎝   º
                      º       º   0 ⎠
                      0   ...  0   θ1n t
Ç Ú ÓÙ×Ðݸ Ø     ÒÚ ÐÙ × Ó Pt Ö   Ú Ò Ý (θi )t º
   Ù× Ó ln θ1i t = t ln θ1i Ø × ÕÙ Ò θ1i ¸ θ2i ¸ θ3i Ò θ4i Ó Ø i¹Ø Ò¹
Ú ÐÙ × Ó Ø Ñ ØÖ × P1 , P2 , P3 , P4 × ÐÓ ¹Ð Ò Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ó tº ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸
ln θ42 = 4 ln θ12 º
  × ÓÒ Ø ×      Ø× ÖÓÑ Ä Ò Ö Ð Ö Û            Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø Ñ ÓÑÓ¹
 Ò ØÝ × ÓÐÐÓÛ× Ï ÓÒ× Ö Ø           Ú Ö                ¯ ¯ ¯
                            ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ ×½½ P1 , P2 , P3
 Ò P ¯4 ÓÖ Ø Ø Ñ ÓÖ ÞÓÒ× Ó ½¸ ¾¸ ¿ Ò           Ý Ö× ÖÓÑ ÓÙÖ Ø ¹× Ø Ò
ÔÐÓØ Ø ÐÓ Ö Ø Ñ× ln(θ          ¯      ¯      ¯
              ¯2 (t))¸ ln(θ2 (t))¸ ln(θ3 (t))¸ ln(θ5 (t)) Ó Ø  ÓÙÖ    ×Ø
   ÒÚ ÐÙ × ×Ñ ÐÐ Ö Ø Ò ½ Ó Ø ×        Ñ ØÖ × ´×      ÙÖ ¾µº ÍÒ Ö Ø    ×¹
×ÙÑÔØ ÓÒ Ó Ø Ñ ¹ ÓÑÓ Ò ØÝ Û ÛÓÙÐ ÜÔ Ø Ø Ø                 × ÕÙ Ò ln θ¯j (t)
(j ∈ {2, . . . , 5}) Ó    ÒÚ ÐÙ × ÛÓÙÐ Ø Ò Ð Ò º ÌÛÓ Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× Ò
Ñ    ÑÑ     Ø ÐÝ Ò Ø     ÙÖ    Ö×ظ Ø   ÓÙÖØ Ò     Ø   ÒÚ ÐÙ × Ó
ÒÓØ × ÓÛ ÐÓ ¹Ð Ò Ö      Ú ÓÖ¸ × Ø ÔÐÓØØ Ð Ò × Ö ÒÓØ Ö ÐÐÝ ×ØÖ        غ Ò
× ÓÒ ¸ Ø ÐÓ ¹      ÒÚ ÐÙ × ÓÖ Ô Ö Ó × Ó ¾ ÓÖ ÑÓÖ Ý Ö× Ö ÒÓØ t¹ÑÙÐØ ÔÐ ×
Ó Ø ÐÓ ¹      ÒÚ ÐÙ ÓÖ ½ Ý Öº
 × × Ò      × Ò Ò ÙÖ ¾ Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó Ø Ñ ¹ ÓÑÓ Ò ØÝ ÒÒÓØ
 ÓÒ ÖÑ     ÝØ     ÒÚ ÐÙ Ò ÐÝ× × × Ö          ÓÚ º
 ÒÓØ Ö Û Ý Ó ÔÔÖÓ   Ò Ø Ñ ¹ ÓÑÓ Ò ØÝ × Ò ÐÝÞ Ò Ø       ÒÚ ØÓÖ×
Ó P º ÁØ Ò   × ÐÝ     Ø Ø Ø Ñ ØÖ × P Ò ÒÝ Ö ØÖ ÖÝ ÔÓÛ Ö
 t
P Ó P Ú Ø × Ñ × ØÓ        ÒÚ ØÓÖ׺
       th      ½¾
ÈÐÓØØ Ò Ø i     ÒÚ ØÓÖ×   ÓÖ    Ö ÒØ Ø Ñ ÓÖ ÞÓÒ× t × ÓÙÐ ÐÛ Ý×
Ý Ð ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ Ø × Ñ Ö ×ÙÐظ Ò Ô Ò ÒØÐÝ Ó tº Ï ÓÑÔÙØ Ø
× ÓÒ    ÒÚ ØÓÖ ÓÖ t = 1, . . . , 4 Ý Ö× Ò ×× Ò Ø     ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ó
Ø     ÒÚ ØÓÖ× ØÓ Ø  ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ö Ø Ò Ö ×º     × ÙÖ ¿ × ÓÛ×
Ø    ÒÚ ØÓÖ× Ö ÒÓØ Õ٠к Ì     ÙÖÚ × ØØ Ò Ð ×× ×Ø Ô Ö × Ø Ø Ñ
Ñ ØÖ × Ö ÒÓØ Ò ×× Ö ÐÝ Ø Ñ ¹ Ò Ô Ò Òظ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø Ý Ö ÑÔ Ö Ð Ñ ØÖ ×
Ø ØÛ Ö Ó Ø Ò    ÖÓÑ Ø   Ø ¹× ظ Û Ù× Ø Ø Ñ ¹ ÓÖ ÞÓÒ × Ò Ö ÙÑ ÒØ Ò ÒÓØ ×
 Ò Ò Üº
  ½½   Ð Ñ ÒØ Ó Ø   Ú Ö           ¯
                 ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü Pi × Ø Ö Ø Ñ Ø Ñ Ò Ó ÐÐ ØÖ Ò¹
× Ø ÓÒ Ñ ØÖ × Pi Û Ø  Ø Ñ ÓÖ ÞÓÒ Ó i Ý Ö× ØÛ Ò ½     Ò ¾¼¼¿º
  ½¾ Ì   ÒÚ ØÓÖ ØÓ Ø ith Ð Ö ×Ø    ÒÚ ÐÙ × Ö ÖÖ ØÓ × Ø ith   ÒÚ ØÓÖº


                       ½
            Log Eigenvalue (Observations)

    0
        1Year    2Year     3Year    4Year

   -0,5


    -1                             2EV
                                 3EV
                                 4EV
   -1,5                            5EV


    -2


   -2,5


            ÙÖ ¾ ÄÓ ¹    ÒÚ ÐÙ × Ó  Ý Ö× ÓÖ ÞÓÒ Ò Ö × ×º × ÓÒ ÙÖ ¿ Ø   ÝÔÓØ × × Ø Ø Ø      ÔÖÓ ×× Ó Ö Ø Ò
Ñ Ö Ø ÓÒ× ×  ÓÑÓ Ò ÓÙ× ÓÒ × ÓÙÐ  Ö  Ø º


    Î Ê Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò           ×Ø Ò Å ×ÙÖ × ÓÖ
    Å Ö Ø ÓÒ Å ØÖ ×
 º½     ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ Ò ÐÝ× ×
Ä Ò Ó Ò Ë     Ö ¾¼ ÓÒ× Ö Ø   ×Ø Ñ Ø ÓÒ Ó Ö Ø Ö Ø Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ×
 × ÓÒ ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ Ó × ÖÚ Ø ÓÒ׺ ÁÒ Ö Ð ØÝ Ö Ø Ò Ú ÒØ× Ñ Ý ÔÔ Ò
× Ú Ö Ð Ø Ñ × Û Ø Ò ÓÒ Ý Ö Ô Ö Ó    Ò   Ò × ÓÖ   Ò × ÓØ Ò Ú
  ×× ØÓ Ü Ø Ø × Ó Ö Ø Ò Ú ÒØ׺ ÓÐÐÓÛ Ò ¾¼¸ Ôº ¾ ¸ Ø     Ú ÒØ Ó
Ø  ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ ÔÔÖÓ   × Ø Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ   Ð Ø × Ò ×Ô  ÐÐÝ
  ÙÐØ ÔÖÓ  ÐØ × Ò  ×Ø Ñ Ø ÑÓÖ     ÙÖ Ø Ðݺ
Ï Ñ   Ù× Ó Ø × ÔÔÖÓ  Ò ÓÖ Ö ØÓ Ø ×Ø Ø   Ø× Ó  Ò × ÒÑ Ö ¹
Ø ÓÒ  Ú ÓÖ ÓÒ Ö Ø Î Ê ÓÖ Ô Ø Ð Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ׺ ÁÒ Ø  ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ
 ÔÔÖÓ  Ø Ö Ü ×Ø× × ÑÔÐ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ × P ÓÖ
 Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð Ó Ð Ò Ø t
              P (t) = etΛ .
                  ½
                  2nd Eigenvector Comparison

     -0,2
         AAA    AA     A    BBB       BB     B    CCC


            Avg 2 Year Transition
     -0,25     Matrix
            Avg 3 Year Transition
            Matrix
     -0,3     Avg 4 Year Transition
            Matrix
            Avg 1 Year Transition
            Matrix
     -0,35
     -0,4
     -0,45
          ÙÖ ¿ Ë ÓÒ        ÒÚ ØÓÖ ÓÖ        Ö ÒØ Ø Ñ  ÓÖ ÞÓÒ×Ì  ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü P × Ð ÙÐ Ø          × Ñ ØÖ Ü ÜÔÓÒ ÒØ Ð½¿ Ó Ø       Ò Ö¹
 ØÓÖÑ ØÖ Ü Λ ÑÙÐØ ÔÐ   ÝØ ØÑ           ÓÖ ÞÓÒ tº Ì  Ò Ö ØÓÖ × (K × K)¹
Å ØÖ Ü × ×Ô     Ý
         ⎛                              ⎞
           −λ1  λ1,2          · · · λ1,K−1 λ1,K
         ⎜                              ⎟
         ⎜ λ2,1  −λ2           · · · λ2,K−1 λ2,K     ⎟
         ⎜  º   º           ºº    º   º      ⎟
       Λ=⎜ ⎜  º
            º   º
               º             º  º
                               º   º
                                  º      ⎟
                                        ⎟
         ⎜                              ⎟
         ⎝ λK−1,1 λK−1,2          · · · −λK−1 λK−1,K     ⎠
            0   0           ···   0  0

Ì Ö Ü ×Ø × Ú Ö Ð Ð ÓÖ Ø Ñ× ÓÖ Ø   ×Ø Ñ Ø ÓÒ Ó Ø   Ò Ö ØÓÖº Ì ÑÓ×Ø
  Ø ÔÔÖÓ   Ò Ø Ð Ø Ö ØÙÖ × Ø Å Ü ÑÙÑ¹Ä Ð ÓÓ ×Ø Ñ ØÓÖ Ø Ø
 × Ù×  Ò Ø ÑÓ Ð Ó Â ÖÖÓÛ¸ Ä Ò Ó Ò ÌÙÖÒ ÙÐÐ Ò × Ö ÖÖ ØÓ Ý
Ä Ò Ó²Ë     Ö ¾¼   ÓÖ i = j Ø ´Ó ¹   ÓÒ Ðµ ÒØÖ × Ö   Ð ÙÐ Ø
 × Ø Ö Ø Ó Ó ØÖ Ò× Ø ÓÒ× ÖÓÑ Ö Ø Ò i ØÓ Ö Ø Ò j Û Ø Ò Ø Ñ t¸ Ú     Ý
Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó ÒØÖ × Ò Ö Ø Ò i ÙÖ Ò Ø Ñ t

                        Nij (T )
                    λij =  T
                                .
                        0
                          Yi (t)dt
  ½¿ × Ö ÔØ ÓÒ Ó ÓÛ ØÓ      Ð ÙÐ Ø  Ñ ØÖ Ü ÜÔÓÒ ÒØ Ð × Ú Ò Ò ¾¼ Ò Ø   Ô¹
Ô Ò Üº  Ø Ð Ö ×ÙÐØ× ÓÒ Ø      Ü ×Ø Ò  Ò ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ó Ò Ö ØÓÖ× Ö Ú Ò Ò Á×Ö Ð¸
ÊÓ× ÒØ Ð¸ Ï ½ º


                        ¾¼
Ì    ÓÒ Ð ÒØÖ × λi Ö ×Ô       Ý
                    K
                λi =     λi,j .
                    j=1

Ì   ÓÒ ÔØ Ó Ù× Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ × × ×ÓÑ         Ú Ò¹
Ø ×¸ ×    ¾¼ º Í× Ò  Ò Ö ØÓÖ Ñ ØÖ × ÓÒ    Ò Ó Ø Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ ×
 ÓÖ Ö ØÖ ÖÝ Ø Ñ ÓÖ ÞÓÒ׺ Ù ØÓ Ø       Ø Ø Ø Û Ø Ò Ø Ñ ¹Ô Ö Ó t ÑÙÐØ ¹
ÔÐ Ö Ø Ò    Ò × Ö ÐÐÓÛ ÓÒ      Ò Ø ÒÓÒ¹Þ ÖÓ ×Ø Ñ Ø × ÓÖ ÔÖÓ    ÐØ ×
Ó Ö Ö Ú ÒØ× Û      Ø   × Ö Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÔÖÓ    ×Ø Ñ Ø × ØÓ   Þ ÖÓº
 ÙÖØ Ö¸ Ø   ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ö Ñ ÛÓÖ Ô ÖÑ Ø× Ò Ö Ø Ò ÓÒ      Ò × Ø× ÓÖ ¹
 ÙÐØ ÔÖÓ   Ð Ø ×¸ Ø  Ô Ò Ò ÓÒ ÓÚ Ö Ø × Ò       Ø ×Ø  Ò Ù× Ò ××
 Ý Ð ×    Ø× Ò    ÕÙ ÒØ   º ÌÖ   Ò Ê    Ú ¾ Ù× Ø    ÓÒØ ÒÙÓÙ×
Ø Ñ ÔÔÖÓ     ØÓ Ø ÖÑ Ò Î ÐÙ ¹ Ø¹Ê ×     ÙÖ × ÓÖ Ö Ø ÔÓÖØ ÓÐ Ó׺   ×
ÓÒ   ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ø Ñ × ÑÙÐ Ø ÓÒ Ù× Ò Ø     Ò Ö ØÓÖ Ñ ØÖ × ÓÖ ÔÓÖØ ÓÐ Ó
 ×Ô   ÐÐÝ Ø Ø Ñ × Ö × ÔÖÓÔ ÖØ × Ó ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ × ÖÓÑ Ö × Ô Ö¹
×Ô Ø Ú Ö ÓÒ× Ö º Ì Ö ÓÖ ¸ ÓÖ         ÝÔÓØ Ø Ð ÓÖ Ö Ð ÔÓÖØ ÓÐ Ó Î Ê
  ÙÖ × Ò    × ÑÙÐ Ø  ÓÖ Ò Ö ØÖ ÖÝ Ø Ñ ÓÖ ÞÓÒ Ù× Ò Ø      Ø ÖÑ Ò
  Ò Ö ØÓÖ Ñ ØÖ ×º Ì     Ò Ò × Ò ¾    Ö Ø Ø Î Ê ÙÖ × ÓÖ Ø × Ñ
ÔÓÖØ ÓÐ Ó Ú ÖÝ ØÓ ÕÙ Ø Ð Ö     ÜØ Ò º ÓÖ     ÓÒÓÑÝ × Ò Ö Ó× Ò Ø
 ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ × Î Ê ÙÖ × Û Ö ÙÔ ØÓ         ØØÑ ×    Ö
 ÓÖ Ø × Ñ ÔÓÖØ ÓÐ Ó Ø Ò ÓÖ Ù× Ò ×× Ý Ð Ô ×º
ÌÓ ÐÐÙ×ØÖ Ø Ø     ÓÒ ÔØ Ó × ÑÙÐ Ø Ò Î ÐÙ ¹ Ø¹Ê ×    ÙÖ × × ÓÒ ÓÙÖ
Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ Û ÓÒ× Ö ØÛÓ       Ö ÒØ Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð× Ó ¿ Ý Ö× Ð Ò Ø ´½  ¹
½    Ò ½   ¹¾¼¼¾µ Ò  Ð ÙÐ Ø Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ × Ò ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò
  Ò Ö ØÓÖ× ÓÖ Ø ØÛÓ Ø Ñ Ô Ö Ó ×º Ì Ð × ½¼ Ò ½½ × ÓÛ Ø Ö ×ÙÐØ× ÓÖ Ø
Ó Ø Ò     Ò Ö ØÓÖ׺ Ì Ô Ö Ó × Û Ö     Ó× Ò × Ò Ø Ý Ö   Ø Ô ÖÓ Ó
 Ú Ö   Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÖ ½       ¹½  Ò ÓÑÔ Ö ×ÓÒ ØÓ Ø × ÓÒ
Ô ÖÓ Û      Ò ÐÙ × ØÛÓ Ý Ö× Ó Ò Ò Ð ×ØÖ ×× Û Ø         ÒÙÑ Ö Ó
   ÙÐØ× Ò Ø Ý Ö× ¾¼¼¼¹¾¼¼½ Ò ¾¼¼½¹¾¼¼¾º Ì × × ÓÙÐ Ö ×ÙÐØ Ò       Ö ÒØ
 ×Ø Ñ Ø × ÓÖ Ø × ÑÙÐ Ø ÔÓÖØ ÓÐ Ó Ö × × Û Ðк
ÁÒ   × ÓÒ ×Ø Ô¸ ÓÐÐÓÛ Ò Ø     × Ñ Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý × Ò ¾ ¸ Û Ù×
 ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ × ÑÙÐ Ø ÓÒ ÔÔÖÓ      ØÓ Ö Ú Î ÐÙ ¹ Ø¹Ê ×   ÙÖ × ÓÖ Ø
× Ñ ÝÔÓØ Ø Ð ÔÓÖØ ÓÐ Ó ÓÖ ÓØ Ô Ö Ó ×º
  × Ø Û Ø Ò Ø Ñ ÓÖ Ð Ú Ò ×Ø Ø i × Ò ÜÔÓÒ ÒØ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø
       1
Ø Ñ Ò λi Û Ö Û Ò ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐݹ ×ØÖ ÙØ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð t1 Û Ø
Ø    Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ
                f (t1 ) = λii e−λi t1
ÓÖ   ÓÑÔ ÒÝ Û Ø    Ò Ø Ð Ö Ø Ò iº Ô Ò Ò ÓÒ Ø   ÓÒ× Ö       ØÑ
ÓÖ ÞÓÒ T ÓÖ t1 > T ¸ Ø  ÓÑÔ ÒÝ ×Ø Ý× Ò Ø× ÙÖÖ ÒØ Ð ×× ÙÖ Ò Ø      ÒØ Ö

                    ¾½
    ¹¼º ¿¿½  ¼º¿¾  ¼º¼ ¼ ¼º¼¾½¼     ¼º¼¼ ¾  ¼º¼¼¾¼ ¼º¼¼¼¼   ¼º¼¼¼¿
     ¼º ¾ ¼  ¹½º ½¼ ¼º ¼ ¼ ¼º¼ ¾      ¼º¼½   ¼º¼¼  ¼º¼¼¼¼   ¼º¼¼¼¼
     ¼º¼¿   ¼º ½  ¹½º¾ ¾ ¼º ½¼      ¼º¼¼¼¼  ¼º¼¼  ¼º¼¼¼¼   ¼º¼¼¼¿
     ¼º¼½½¾  ¼º¼¼½ ¼º¿¾¼ ¹¼º ¿       ¼º¿ ¾   ¼º¼¼¼¼ ¼º¼¼¼¼   ¼º¼¼½
     ¼º¼¼ ¿  ¼º¼½¾¼ ¼º¼¼¼¼ ¼º ½      ¹¼º ¿   ¼º¾¿  ¼º¼¼¼   ¼º¼½ ¼
     ¼º¼¼½   ¼º¼¼¼¼ ¼º¼¿  ¼º¼¼¼¼     ¼º ¾   ¹½º¼   ¼º¼¼¾   ¼º¼
     ¼º¼¼¼¼  ¼º¼¼  ¼º¼¼¼¼ ¼º¼ ¾     ¼º¼¼¼¼  ½º½  ¹½º¾ ¼   ¼º¼¼¼¼
     ¼º¼¼¼¼  ¼º¼¼¼¼ ¼º¼¼¼¼ ¼º¼¼¼¼     ¼º¼¼¼¼  ¼º¼¼¼¼ ¼º¼¼¼¼   ¼º¼¼¼¼

      Ì Ð ½¼ ÅĹ ×Ø Ñ ØÓÖ ÓÖ Ø        Ò Ö ØÓÖ ½  ¹½    ¹¼º ¼   ¼º¿ ¼   ¼º¼    ¼º¼¾ ¾  ¼º¼¼  ¼º¼¼    ¼º¼¼¼¼  ¼º¼¼½
     ¼º ¼   ¹½º ¼½   ¼º ¼   ¼º¼ ¿¾  ¼º¼½¿½ ¼º¼¼½¼    ¼º¼¼¼¼  ¼º¼¼½
     ¼º¼    ¼º    ¹½º¿¼ ¼  ¼º ¾   ¼º¼¼¼¼ ¼º¼½½    ¼º¼¼¼¼  ¼º¼¼½¾
     ¼º¼¼   ¼º¼¼¿   ¼º¿¾½½  ¹¼º ¼ ¿  ¼º¿ ¼ ¼º¼¼¼¼    ¼º¼¼¼  ¼º¼¼
     ¼º¼¼   ¼º¼½½   ¼º¼¼¼¼  ¼º ¾   ¹¼º ¿  ¼º¾     ¼º¼¼¼¼  ¼º¼ ½¼
     ¼º¼½¾¾  ¼º¼¼¼¼  ¼º¼ ¾   ¼º¼¼¼¼  ½º½¼  ¹½º¿ ¼    ¼º¼¼¾  ¼º¾¼¾
     ¼º¼¼¼¼  ¼º¼¼¾¼  ¼º¼¼¼¼  ¼º¼¼¼¼  ¼º¼¼¼¼ ½º¾ ½    ¹½º¾ ½  ¼º¼¼¼¼
     ¼º¼¼¼¼  ¼º¼¼¼¼  ¼º¼¼¼¼  ¼º¼¼¼¼  ¼º¼¼¼¼ ¼º¼¼¼¼    ¼º¼¼¼¼  ¼º¼¼¼¼

      Ì Ð ½½ ÅĹ ×Ø Ñ ØÓÖ ÓÖ Ø        Ò Ö ØÓÖ ½  ¹¾¼¼¾

Ô Ö Ó Tº Á Û    Ø t1 < T ¸ Û  Ú ØÓ Ø ÖÑ Ò Û      Ö Ø Ò Ð ×× Ø
 ÓÑÔ ÒÝ Ñ Ö Ø × ØÓº ÓÖ Ø ×¸ Ø   ÒØ ÖÚ Ð ¼¸½ × Ú     ÒØÓ ×Ù ¹ ÒØ ÖÚ Ð×
                           λij
  ÓÖ Ò ØÓ Ø Ñ Ö Ø ÓÒ ÒØ Ò× Ø × Ð ÙÐ Ø Ú λi º Ì Ò ÙÒ ÓÖÑ
 ×ØÖ ÙØ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð     ØÛ Ò ¼ Ò ½ × Ö ÛÒº     Ô Ò Ò ÓÒ Û
×Ù ¹ ÒØ ÖÚ Ð Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð Ð × Ò¸ Û     Ø ÖÑ Ò Ø Ò Û Ö Ø Ò Ð ××
j Ø   ÓÑÔ ÒÝ Ñ Ö Ø × ØÓº Ì Ò Û Ö Û      Ò ÖÓÑ Ò ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐݹ
 ×ØÖ ÙØ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð t2 Ø × Ø Ñ Û Ø Ô Ö Ñ Ø Ö λj ÖÓÑ Ø        Ò Ö¹
 ØÓÖ Ñ ØÖ Üº Á Û Ò Ø Ø t1 + t2 > T ¸ Ø  ÓÒ× Ö    ÓÑÔ ÒÝ ×Ø Ý× Ò Ø
Ò Û Ö Ø Ò Ð ×× Ò Ø × ÑÙÐ Ø ÓÒ × ÓÑÔÐ Ø     ÓÖ Ø × ÖѺ Á t1 + t2 < T
Û   Ú ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø Ò Û Ö Ø Ò Ð ×׺ Ì ÔÖÓ ÙÖ × Ö Ô Ø ÙÒØ Ð
Û   Ø  tk > T ÓÖ Ø  ÓÑÔ ÒÝ Ñ Ö Ø × ØÓ Ø    ÙÐØ ×Ø Ø º Ì    ÙÐØ
×Ø Ø × ÓÒ× Ö ØÓ      Ò ×ÓÖ Ò ×Ø Ø º


                    ¾¾
Ì × × ÑÙÐ Ø ÓÒ ÔÖÓ ÙÖ × ÓÒ Ù Ø    ÓÖ Ú ÖÝ ÓÑÔ ÒÝ        Ò Ø ÔÓÖØ ÓÐ Óº
  × ÓÒ Ø × ÑÙÐ Ø ÓÒ Û    Ø ÖÑ Ò Ø ÒÙÑ Ö Ò × Þ         Ó ÐÓ×× × ÓÖ Ø
 ÓÒ× Ö ÔÓÖØ ÓÐ Óº Ï ××ÙÑ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÑÔ Ò ×            Ò   Ö Ø Ò ØÓ
Ø  Ú Ö  ÐÐÓ Ø ÓÒ Ó Ö Ø Ò × ÓÖ Ø Û ÓÐ Ø Ñ Ô Ö Ó         ÖÓÑ ½  ¹¾¼¼¾¸
× Ø Ð ½¾º ÓÖ × ÑÔÐ   Ø ÓÒ Û ××ÙÑ  ÓÖ  ÐÓ Ò Ò        Ú Ö   ÜÔÓ×ÙÖ
Ó ½ ÑÐÒ ÙÖÓ Ò   Ö ÓÚ ÖÝ Ö Ø Ó 0.55º

    Ê ØÒ
   ÆÓº Ó ÖÑ×       ¾ ¿   ¾¿  ½½¿¾        ½ ¼¼

 Ì Ð ½¾   ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ê Ø Ò × ÓÖ Ø    ÓÒ×  Ö   Ú Ö   ÔÓÖØ ÓÐ Óº


 ÓÖ ÓØ Ø Ñ Ô Ö Ó × ½¼¼¼ × ÑÙÐ Ø ÓÒ× ÓÖ ½¹Ý Ö Ø Ñ ÓÖ ÞÓÒ Û Ö ÖÙÒ¸ Ø
Ó Ø Ò ÐÓ×× ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ö     ×ÔÐ Ý  Ò ÙÖ º ÓÑÔ Ö Ò Ø ØÛÓ ÐÓ××
 ×ØÖ ÙØ ÓÒ׸ Ø Ö ×ÙÐØ× × ÓÛ   Ð Ö  Ö Ò ÒØ Ö×    ÙÖ ×¸ ÓÖ Ü Ñ¹
ÔÐ Ò Ø    ÙÖ × ÓÖ Ø  ÜÔ Ø ÐÓ×׸ Î ÐÙ ¹ Ø¹Ê × Ò ÜÔ Ø × ÓÖØ Ðк
 ÓÖ Ø × ÓÒ Ô Ö Ó ÖÓÑ ½ ¹¾¼¼¾ Ø × ÑÙÐ Ø Ñ Ò Ò Î ÐÙ ¹ Ø¹Ê ×
 Ö ÑÓÖ Ø Ò ØÛ     Ø Ò ÓÖ Ø ÔÖ Ú ÓÙ× Ô Ö Ó ÖÓÑ ½   ¹½ ¸ × Ø ¹
 Ð ½¿º Ú Ò Ø    ×Ø Ñ Ø  ÜÔ Ø × ÓÖØ ÐÐ ÓÖ Ø Ô Ö Ó ½ ¹½       ×
×Ø ÐÐ ÐÓÛ Ö Ø Ò Ø Ñ Ò Ó Ø ÐÓ×× ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ô Ö Ó Ó Ò Ò Ð
 ×ØÖ ×׺ Ì ÐÓ×× ×ØÖ ÙØ ÓÒ× ÓÖ Ø    ÓÒ× Ö Ô Ö Ó × Ö    ×ÔÐ Ý   Ò
  ÙÖ º Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø       Ö Ò × Ò Ö Ø Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ × Ð     ØÓ
×Ù ×Ø ÒØ Ð   Ò × Ð×Ó Ò Ò ×× ÖÝ Ö ×   Ô Ø Ð Ò × ÓÙÐ ÒÓØ    ÒÓÖ
 Ý Ù× Ò Ò Ú Ö    Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü ×   × × ÓÖ Ö Ø Î Ê ×Ø Ñ Ø ÓÒº

          Å Ò    V AR0.95  V AR0.99  ES0.95   ES0.99
     Gen96−99  ¾¿ º ¼   ¾ º     ¾ º    ¾ ¼º    ¿¼ º½¼
     Gen99−02   º ¼    º ¼    ¼º ¾   ¼º¼     º½

Ì Ð ½¿ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ¹Ý Ö Î ÐÙ ¹ Ø¹Ê ×      Ò   ÜÔ Ø    Ë ÓÖØ ÐÐ ÓÖ Ø
 ÓÒ× Ö Ø Ñ Ô Ö Ó × Ò ÑÐÒ ÙÖÓ
 º¾ Í× Ò ×Ø Ò Å ×ÙÖ × ÓÖ Ò ÐÝÞ Ò Å Ö Ø ÓÒ
  Å ØÖ ×
ÁÒ Ø ÔÖ Ú ÓÙ×  ÔØ Ö Ð ×× Ð Ø ×Ø× Ò Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ñ Ø Ó × ÓÖ Ü Ñ Ò¹
 Ò Ø Ñ × Ö × ÔÖÓÔ ÖØ × Ó ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ × Û Ö × Ö  º Ì Ñ Ò
 ××Ù × Û Ö Ø Ó Ø Ò ××ÙÑ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø Ñ ÓÑÓ Ò ØÝ Ò Å Ö ÓÚ

                  ¾¿
  ÙÖ   ÓÑÔ Ö ×ÓÒ Ó ÄÓ××   ×ØÖ ÙØ ÓÒ× ÓÖ  ÓÒ×  Ö  ÈÓÖØ ÓÐ Ó× ÓÖ Ø
ØÛÓ Ø Ñ Ô Ö Ó ×º   Ú ÓÖº Ï ÓÙÒ Ø Ø ÓÖ Ø     ÓÒ× Ö Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ Ø    ××ÙÑÔØ ÓÒ×
  Ú ØÓ   Ö  Ø º ÁÒ Ø Ð ×Ø × Ø ÓÒ Û ÓÙÒ Ø Ø      Ö ÒØ ØÖ Ò× Ø ÓÒ
Ñ ØÖ × Ð    ØÓ ÕÙ Ø   Ö ÒØ Ô Ø Ð Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ× Ú Ò ÓÖ Ø × Ñ ÔÓÖع
 ÓÐ Óº Ì Ö ÓÖ ¸ ÖÓÑ Ê × Å Ò Ñ ÒØ Ô Ö×Ô Ø Ú Ø × Ð×Ó ÒØ Ö ×Ø Ò
ØÓ Ñ ×ÙÖ Ø     Ö  Ó  Ú Ò × Ò Û Ø ÖØ       Ö Ò × Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ
Ñ ØÖ × Ö Ö Ð Ø ØÓ Î ÐÙ ¹ Ø¹Ê × ÓÖ Ô Ø Ð Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ× Ó      ÔÓÖØ ÓÐ Óº
ÁÒ Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ÓÒ    Ò Ò × Ú Ö Ð Ñ ×ÙÖ × × ÓÒ Ðй ݹ ÐÐ ×Ø Ò ×¸
   ÒÚ ÐÙ × ½¿ ¸   ÒÚ ØÓÖ× ¾ ¸ × Ò ÙÐ Ö¹Ú ÐÙ × ½ ÓÖ ×Ø Ò Ñ ×ÙÖ ×
 Ò ÐÙ Ò Ø Î Ê Ô Ö×Ô Ø Ú ¾ º Ï Û ÐÐ Ö×Ø Ú       × Ð Ø ÓÒ Ó Ø Ñ ¹
×ÙÖ × × Ö    Ò Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ×Ó Ö Ò Ø Ò ÓÒ Ù Ø Ò ÑÔ Ö Ð Ò ÐÝ× ×
ÓÒ Ø    Ò × ÓÖ Ø   ÓÒ× Ö Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ ×º

 º¾º½  Ð ×× Ð Å ØÖ Ü ÆÓÖÑ×
Ì   Ö×Ø ÖÓÙÔ ØÓ  Ñ ÒØ ÓÒ  Ö Ø Ð ×× Ð Ðй ݹ ÐÐ ×Ø Ò Ñ ¹
×ÙÖ ×º ÈÖÓ  ÐÝ Ø  ÑÓ×Ø ÒØÙ Ø Ú Ò ÔÖÓÑ Ò ÒØ ÑÓÒ Ø × Ð ×× Ó Ñ ¹
                  ¾
×ÙÖ × Ö Ø  L1 ¸ L2 Ñ ØÖ º Ì Ý Ö             Ò    Ý
                     n      n
          DL1 (P, Q) =              |pij − qij |,
                     i=1 j=1

                         n    n
          DL2 (P, Q) =                (pij − qij )2 ,
                       i=1 j=1

Û Ö n × Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÐÙÑÒ× Ò ÖÓÛ× × Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ × Ö ×ÕÙ Ö
Ñ ØÖ ×º Ì L1 Ñ ØÖ × Ù×    ÓÖ Ü ÑÔÐ Ò Á×Ö Ð Ø Ð ½ ÓÖ ÓÑÔ Ö Ò
Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ × Û Ð   Ò   Ø Ð ¿ ×Ù ×Ø Ø L2 Ñ ØÖ  ×  ×Ø Ò
Ñ ×ÙÖ º Ì Ð Ø Ö ØÙÖ ÔÖÓÚ × × Ú Ö Ð Ú Ö Ø ÓÒ× Ò ÜØ Ò× ÓÒ× Ó Ø L1
 Ò L2 Ñ ØÖ º ËÓÑ Ó Ø Ñ Û Ö Ù× ×ÓÐÚ Ò ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ׸ º º
 Ò ÒÔÙعÓÙØÔÙØ Ò ÐÝ× × ½ º ÅÓ×Ø Ó Ø Ñ Ò   Ö ÔÖ × ÒØ Ý  Ø ÓÖÝ
Ó ×Ø Ò Ñ ×ÙÖ × Ó Ø    ÓÖÑ
                   n    n
         Dweight (P, Q) =           pk |pij − qij |p .
                            ij               ´¾µ
                   i=1 j=1

Û Ø k Ú ÖÝ Ò ÖÓÑ ¹½ ØÓ ½ Ò Ô Ú ÖÝ Ò            ÖÓÑ ½ ØÓ Ò Ò ØÝ º ÓÖ k Ð ×× Ø Ò
¼¸ Ø  Ð Ñ ÒØ× pij ÒÒÓØ  Þ ÖÓ¸ ÓÖ Ø           Ö Ø ÓÒ Û ÐÐ  ÙÒ  Ò º
Ä Ö ½ ×Ù ×Ø× ×Ó¹ ÐÐ Û       Ø            ×ÓÐÙØ   Ö Ò ´Ï µ Ñ ×ÙÖ
 ÓÖ ÒÔÙعÓÙØÔÙØ Ò ÐÝ× ×º Ì Ñ ×ÙÖ ×             ÜÔÖ ××  ×
                   n    n
         DW AD (P, Q) =            pij · |pij − qij |.       ´¿µ
                  i=1 j=1

Ç Ú ÓÙ×ÐÝ DW AD (P, Q) = DW AD (Q, P )¸ ×Ó DW AD Ó × ÒÓØ × Ø × Ý Ø ×Ýѹ
Ñ ØÖÝ ÓÒ Ø ÓÒº Ì × ÓÙÐ     Ù Ö ÒØ    ÓÖ Ü ÑÔÐ Ý     ÒÒ   ×¹
Ø Ò Ñ ×ÙÖ DW ADsymm (P, Q) = 0.5 · (DW AD (P, Q) + DW AD (Q, P )) ÓÖ
DW ADsymm = max((DW AD (P, Q), DW AD (Q, P ))º Ú Ò Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ ×Ýѹ
Ñ ØÖÝ Ó     Ö Ò  Ò Ü × Ñ× ØÓ       × Ö Ð ÔÖÓÔ ÖØÝ   Ù× Û
ÛÓÙÐ ÜÔ Ø Ø ÖÓÑ ÒØÙ Ø ÓÒ¸ Ø × ÒÓØ Ú ÖÝ ÑÔÓÖØ ÒØ ÖÓÑ ÒÙÑ Ö ÔÓ ÒØ
Ó Ú Û Û Ò Û Û ÐÐ Ù× Ø    Ò   × ØÓ × Ö     ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× ØÛ Ò Ø
×Ø Ø Ó Ø   ÓÒÓÑÝ Ò Ø Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ × Ð Ø Öº
Å ØÙ×Þ Û×  Ø Ð ¾½ ×Ù ×Ø     Ö ÒØ Ú Ö× ÓÒ Ó Ø    ×ÓÐÙØ   Ö Ò ×
Ù× Ò ÒÓÖÑ Ð Þ   ×ÓÐÙØ  Ö Ò × ´Æ    µº ÁÒ Ø × ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ¸   Ö Ò ×
 Ò Ð Ö  Ó  ÒØ× Û ÐÐ ÓÒØÖ ÙØ Ð ×× ØÓ Ø Ú ÐÙ Ó      ×Ø Ò Ø Ò Û ÐÐ
 ÕÙ ÐÐÝ × Þ   Ö Ò × Ò ×Ñ ÐÐ Ó    ÒØ׺ Ð ÖÐݸ Ø × ÑÔÓ× ×    Ö Ø Ö
Ô Ò ÐØÝ ÓÒ  Ò × Ò ×Ñ ÐÐ Ó    ÒØ×
                   n      n
                               |pij − qij |
         DN AD (P, Q) =                      .
                  i=1 j=1,pij      =0
                                 pij

                     ¾
Ë Ò DN AD (P, Q) = DN AD (Q, P )¸ Ø ×ÝÑÑ ØÖÝ          ÓÒ Ø ÓÒ × ÒÓØ × Ø ×
 × Û ÐÐ ÙØ ÓÙÐ    Ò×ÙÖ  Ý Ù× Ò Ø × Ñ ÔÖÓ          ÙÖ × Ø Û × ×Ù ×Ø
 ÓÖ DW AD º Ë Ñ Ð Ö ÜÔÖ ×× ÓÒ× ÓÖ Ø L2 Ñ ØÖ          Ö ×ØÖ  Ø ÓÖÛ Ö º Ì
Ñ ×ÙÖ × Ó Ø Ò    Ö Ø Ò ÐÐ Û    Ø ×ÕÙ Ö            Ö Ò × ´ÏË µ Ò
ÒÓÖÑ Ð Þ ×ÕÙ Ö     Ö Ò × ´ÆË µº
ÌÖ   ¾ × ÓÛ× Ø Ø ÖÓÑ Ö × Ô Ö×Ô Ø Ú Ø            ×ÙÖÚ Ý   Ðй ݹ ÐÐ ×¹
Ø Ò Ñ ×ÙÖ × Ö ÒÓØ ÓÔØ Ñ Ð ØÓ Ñ ×ÙÖ     Ò         × Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ ×º
Ì Ý Ó ÒÓØ ×Ø Ò Ù ×    ØÛ Ò   Ö Ò × Ò          ÙÐØ ÓÖ ÒÓÒ¹   ÙÐØ ØÖ Ò× ¹
Ø ÓÒ׺ Ð×Ó Ø Ö × ÒÓ ×Ø Ò Ø ÓÒ ØÛ Ò     Ö Ò         × Ø Ø ÔÔ Ö Ò ÐÐ× ØÓ
Ø Ð Ø ´ÙÔ Ö ×µ ÓÖ Ö Ø ´ ÓÛÒ Ö ×µ Ó Ø              ÓÒ Ðº

 º¾º¾   ÆÓÖÑ Ñ ×ÙÖ Ò Ø ÑÓ Ð ØÝ Ó Ñ ØÖ Ü
  ÒÓØ Ö ÔÔÖÓ    × ÔÖÓÚ   Ý Â ÖÝ Ò Ë Ù ÖÑ ÒÒ ½ º Ì Ý Ú ÐÓÔ
  × Ð Ö Ñ ØÖ Û     ÔØÙÖ × Ø ÓÚ Ö ÐÐ ÝÒ Ñ × Þ Ó Ú Ò Ñ ØÖ × Ò
 ÓÒØ Ò× ×Ù   ÒØ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ØÓ   Ð Ø Ø Ñ Ò Ò ÙÐ ÓÑÔ Ö ×ÓÒ× ØÛ Ò
   Ö ÒØ Ö Ø Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ ×º ÈÖ Ñ Ö ÐÝ Ø ×Ó¹ ÐÐ ÑÓ Ð ØÝ Ñ ØÖ Ü
P˜ × Ð ÙÐ Ø    Ý ×Ù ØÖ Ø ÓÒ Ó Ø    ÒØ ØÝ Ñ ØÖ Ü I ÖÓÑ Ø ÓÖ Ò Ð ØÖ Ò¹
× Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü P º Ç Ú ÓÙ×Ðݸ Ø   ÒØ ØÝ Ñ ØÖ Ü Ò    ÓÒ× Ö    × ×Ø Ø
Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ Üº ËÙ ØÖ Ø Ò Ø      ÒØ ØÝ Ñ ØÖ Ü Ø   ÙØ ÓÖ× ÓÒ ÐÙ Ø Ø
ÓÒÐÝ Ø   ÝÒ Ñ Ô ÖØ Ó Ø ÓÖ Ò Ð Ñ ØÖ Ü Ö Ñ Ò׺
 ÙÖØ Ö¸ ÓÐÐÓÛ Ò ËØÖ Ò ¾ ¸ Ø ÑÓ Ð ØÝ Ó       Ñ ØÖ Ü Ò     ÔØÙÖ  Ý
 Ø× ×Ó¹ ÐÐ   ÑÔÐ Ý Ò ÔÓÛ Ö ÓÒ ×Ø Ø Ú ØÓÖ xº ÁÒ ¾ ¸ Ø Ö ÓÖ Ø ×
×Ù ×Ø ØÓ Ù× Ø Ð Ö ×Ø × Ò ÙÐ Ö Ú ÐÙ Ó        Ñ ØÖ Ü × ÑÓ Ð ØÝ ÒÓÖѺ
ÀÓÛ Ú Ö¸  ÖÝ Ò Ë Ù ÖÑ ÒÒ ½       ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ø Ñ Ü Ñ ÐÐݹ ÑÔÐ
Ú ØÓÖ x ÓÖ Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü × ÒÓØ Ö ÔÖ × ÒØ Ø Ú Ó       × Ð ×Ø Ø Ú ØÓÖº
Ì Ù׸ Ø × ÔÖÓÔÓ× ØÓ Ù× Ø     Ú Ö               ˜
                     Ó ÐÐ × Ò ÙÐ Ö Ú ÐÙ × Ó P ØÓ ÔØÙÖ
Ø   Ò Ö Ð  Ö Ø Ö ×Ø × Ó P º Ì Ñ ØÖ ×      Ò   ×Ø  Ú Ö   Ó Ø
                    ½
× Ò ÙÐ Ö Ú ÐÙ × Ó Ø ÑÓ Ð ØÝ Ñ ØÖ Ü

                         n     ˜ ˜
                            λi (P P )
             Å  SV D (P )  =
                         i=1
                            n
                                  .

Ì Ö ÓÖ ¸ ØÓ Ñ ×ÙÖ Ø         Ö Ò ØÛ Ò ØÛÓ Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ ×   ÓÖ ¹
Ò ØÓ Ø ÑÓ Ð ØÝ Ñ ØÖ       Ý Â ÖÝ Ò Ë Ù ÖÑ Ò ÓÒ   × ØÓ Ð ÙÐ Ø

         DSV D (P, Q) = MSV D (P ) − MSV D (Q).                 ´ µ

Ì  ÙØ ÓÖ× × ÓÛ Ø Ø Ø × Ñ ØÖ ÔØÙÖ × Ø ×Ó¹ ÐÐ   ÑÔÐ  Ø ÓÒ  ¹
ØÓÖ ÓÖ Ø  ÝÒ Ñ Ô ÖØ Ó Ø Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ Üº Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ×
 ½  Ì           ˜
     × Ò ÙÐ Ö Ú ÐÙ × Ó P Ö  ÕÙ Ð ØÓ Ø    ×ÕÙ Ö ÖÓÓØ Ó Ø         ˜ ˜
                                    ÒÚ ÐÙ × Ó P P º

                       ¾
Ø Ú Ö    ÔÖÓ  Ð ØÝ Ó Ñ Ö Ø ÓÒ Û          Ò    ÓÒ×  Ö  ×  Ñ Ò Ò ÙÐ
Ñ Ò ØÙ     Ð Ö Ø ÓÒ ÓÖ Ñ ØÖ º

 º¾º¿ Ê × ¹ Ù×Ø          ÖÒ Ò       ×
ÁÒ Ø ÔÖ   Ú ÓÙ×  × Ø ÓÒ Û ÓÙÒ Ø Ø    Ò × Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ × Ú
×Ù ×Ø ÒØ   Ð ÑÔ   Ø ÓÒ Ô Ø Ð Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ× ÓÖ  Ö Ø ÔÓÖØ ÓÐ Óº Ì Ö ÓÖ ¸
ÌÖ   ¾   ×Ù   ×Ø× ØÓ ÓÒ× Ö   Ò × Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ × ÖÓÑ Ø   Ò¹
 Ð Ó Ö×    Ñ Ò    Ñ Òغ Ì  ÓÐÐÓÛ Ò ××Ù × × ÓÙÐ   ÓÒ× Ö   Ò Ø
  Ò Ø ÓÒ  Ó Ò   ÔÔÖÓÔÖ Ø  ×Ø Ò Ñ ×ÙÖ
Ì    Ö Ø ÓÒ Ó Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ´ ÁʵÁ Û ÛÓÙÐ Ð  ØÓ ÒØÖÓ Ù   Ö× ¹
× Ò× Ø Ú Ñ ×ÙÖ ÓÖ   Ö Ò × ØÛ Ò Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ ×¸ Ø     Ö Ø ÓÒ
Ó Ø × Ø Ò ÔÖÓ   Ð ØÝ Ñ ×× Ñ ØØ Ö׺ Á ÑÓÖ Ñ ×× × × Ø ØÓ ÙÔ Ö ×
Ø Ö Û ÐÐ  Ð ××  ÙÐØ× ØÓ ÜÔ Ø Ò   × Ø Ó Ø ÔÖÓ   Ð ØÝ Ñ ×× ØÓ
 ÓÛÒ Ö × Û ÐÐ Ò Ò     Ö Ö × ÓÖ Ø  Ö Ø ÔÓÖØ ÓÐ Óº
   ÔØÙÖ Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ× ØÓ Ø      ÙÐØ ×Ø Ø ´Ì µ
                       ËÒ     ÙÐØ× Ò   ÓÒ¹
× Ö   ØÓ  Ø  Ñ ÓÖ Ö × ÓÖ Ø    ÓÑÔ Ò × Ò Ø   ÔÓÖØ ÓÐ Ó¸ Ö× ¹
× Ò× Ø Ú  ×Ø Ò Ñ ×ÙÖ    × ØÓ × Ô Ö Ø Ø    ÙÐØ ÓÐÙÑÒ× ÖÓÑ Ø
ÓØ Ö׺    Ò × Ò Ø × ÓÐÙÑÒ × ÓÙÐ Ö   Ú      Ö Û  غ ÁÒ ¾ Ø
 × ×Ù ×Ø ØÓ Ù× ÑÙÐØ ÔÐ Ö× Ô Ò Ò ÓÒ Ø       Ñ Ò× ÓÒ n Ó Ø ØÖ Ò× ¹
Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü P º ÈÓ×× Ð ÑÙÐØ ÔÐ Ö× ÓÙÐ   n¸ 2n¸ n2 ÓÖ exp(n)º
   ÔØÙÖ Ò Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ñ ×× Ò         ÐÐ ´Èŵ
                     ÌÓ ÔØÙÖ Ø             ÔÖÓ   Ð ØÝ Ó
ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ò Ò Ò Ú Ù Ð Ðи Û  Ø   Ö Ò Ò   ×Æ             ¸ ÆË ¸ Ï
 Ò ÏË    Ò  Ù× º Ì Ù׸ Ø ÔÖÓ  Ð ØÝ Ñ ×× Ò Ø  ÐÐ           Ó Ø ÓÖ Ò Ð
Ñ ØÖ Ü × ÓÒ× Ö   × Û   Ø Ø Ö Ý ÑÙÐØ ÔÐÝ Ò ÓÖ Ú             Ò Ý pij º
   ÔØÙÖ Ò Ø Ñ Ö Ø ÓÒ ×Ø Ò ´Å µ   ÌÓ ÔØÙÖ Ø    Ö Ò   ØÛ Ò
 ÐÓ× Ò  Ö Ñ Ö Ø ÓÒ×  Ó   ÒØ (i − j) ÓÖ Ñ ×ÙÖ Ò Ø   ×Ø Ò  ¹
ØÛ Ò Ø ØÛÓ Ö Ø Ò ×Ø Ø × × Ù× º
 ÑÓÒ Ø ×Ó¹ ÐÐ   Ö Ø   Ö Ò Ò    × ×Ù ×Ø  Ò ¾ Ò ÓÙÖ ×ØÙ Ý
Û Û ÐÐ ÓÒ× Ö
                         (pij − qij )
             d1 (i, j) = (i − j) ·
                           pij
 Ò

        d2 (i, j) = (i − j) · sign(pij − qij ) · (pij − qij )2 .

 ÓØ Ò   × Ò ÐÙ Ø   Ó  ÒØ ÓÖ Ø Ñ Ö Ø ÓÒ             ×Ø Ò  ´ ¹ µ Û ÐÐ
ÔÓ× Ø Ú ÓÖ   Ö Ò × Ò Ñ Ö Ø ÓÒ× ØÓ Ø Ð Ø Ó Ø              ÓÒ Ð Ò Ò Ø Ú
ÓÒ Ø Ö Ø Ò ×     Ó Ø   ÓÒ Ð¸ ×Ó ÁÊ × Ð×Ó            ÔØÙÖ º Ù ØÓ Ø

                      ¾
Û   ØÒ Ó     ÒØ p1 Ð×Ó Ø ÈÅ Ö Ø Ö × ÔØÙÖ º Ç Ú ÓÙ×Ðݸ Ò Ø
            ij
 Ö×Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ ÒÓÖÑ Ð Þ     ×ÓÐÙØ  Ö Ò × Ö Ù× º Ì Ò ÒØÓ    ÓÙÒØ
Ø Ø    ÙÐØ ÔÖÓ   Ð Ø × Ö Ö Ø Ö ×Ñ ÐÐ Û Ð ÛÖÓÒ ×Ø Ñ Ø × ÓÖ Ø ×
ÔÖÓ   ÐØ × Ú × Ò      ÒØ ÑÔ Ø ÓÒ Î Ê ×Ø Ñ Ø ×¸ Ø Ù× Ó ÒÓÖÑ Ð Þ
   Ö Ò × ÓÙÐ       ÔÖÓÑ × Ò ÔÔÖÓ º ÁÒ Ø × ÓÒ ÜÔÖ ×× ÓÒ Ø
×ÕÙ Ö     Ö Ò × Ö Ù× Û Ø ÓÙØ Û      ØÒ Ó   Òغ Ò Ò Ü ×
ÓÒ Ø × Û    Ø× ÔÖÓÚ    Ô ÖØ ÙÐ Ö ÓÓ Ö ×ÙÐØ× Ò ¾ º
ÁÒ × ÓÒ ×Ø Ô ÑÙÐØ ÔÐ Ö× ÓÖ Ø       ÙÐØ ÓÐÙÑÒ n Ö   ¸ ×Ó Ø  ¹
 Ö Ò  Ò   × Ö Ó Ø    ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑ
                                  n   n−1              n
               D1 (P, Q) =                      d1 (i, j) +         n · d1 (i, n),
                                i=1 j=1                 i=1
                                  n   n−1              n
               D2 (P, Q) =                      d2 (i, j) +         n · d2 (i, n).
                                i=1 j=1                 i=1


ÁÒ ÌÖ   Ò Ê  Ú ¾ Ø                     × × ÓÛÒ Ø            ØØ   ×Ø Ò Ñ ×ÙÖ × D1 (P, Q)¸
D2 (P, Q) Ò D2 (P, Q) Ö                       ÐÝ ÓÖÖ          Ð Ø ØÓ   Ò × Ò Î ÐÙ ¹ Ø¹Ê ×
 ÙÖ × Ù ØÓ × Ø× Ò ÔÖÓ                     Ð ØÝ Ñ ×× Ó          Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ ×º ÁÒ Ø Ò ÜØ
× Ø ÓÒ Û Û ÐÐ Ð ÙÐ Ø Ø                     ÒØÖÓ Ù               Ö Ò  Ò  × ÓÖ Ø ÓÒ× Ö
Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ Ò ÒÚ ×Ø Ø                      Ø Ö   Ò           × Ø ÖÓÙ Ø Ñ º

 º¾º          Ò × Ó Ø Ñ ØÖ × Ø ÖÓÙ Ø Ñ
ÁÒ  Ø × × Ø ÓÒ Û ÓÒ× Ö Ø     Ò ×Ó Ø    ÓÒ× Ö   ×Ø Ò Ò   × ÓÖ
Ñ   Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ ×º ÁÒ  Ö×Ø ×Ø Ô Û   Ð ÙÐ Ø  ÓÖ Ø Ø Ñ Ô Ö Ó ÖÓÑ ½ ¼
ØÓ  ¾¼¼½ Ø   ×Ø Ò Ó Ø Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ × ÖÓÑ Ø       Ú Ö  Ñ Ö Ø ÓÒ
Ñ  ØÖ Üº Ì Ö ×ÙÐØ× ×ÓÖØ   Ý ÖÓÙÔ× Ó     Ö Ò  Ò  × Ö  ×ÔÐ Ý  Ò
Ø    ÙÖ × ÐÓÛº ÌÓ Ñ   Ø    ÙÖ × ÑÓÖ ÓÑÔ Ö Ð ÐÐ ×Ø Ò × Û Ö
                  2
×Ø  Ò Ö Þ ØÓ Ú Ú Ö Ò Ó σ = 1º
                   L1, L2 - norms                                Symmetric WAD, NAD - indices

   5,0                                         7,0

   4,5
                                             6,0
   4,0
                                             5,0
   3,5
                                             4,0
   3,0
                                        L1                                        WAD
   2,5                                         3,0
                                        L2                                        NAD
   2,0
                                             2,0
   1,5
                                             1,0
   1,0
                                             0,0
   0,5

   0,0                                        -1,0
    1988  1990  1992  1994    1996     1998  2000    2002        1988  1990  1992   1994   1996   1998    2000  2002
           ´ µ Ľ Ò Ä¾ Å ØÖ                          ´ µÏ        Ò Æ          ×Ø Ò      Å ×ÙÖ ×

       ÙÖ        ×Ø Ò × ÖÓÑ Ú Ö                     Ñ ØÖ Ü ÓÖ Ø          Ô Ö Ó ½ ¼¹¾¼¼½

                                          ¾
Ì ÔÐÓØØ     ÙÖ × ÐÐÙ×ØÖ Ø Ø   Ú ÒØ  Ó Ø SV D Ñ ØÖ   Ò Ø Ö× ¹
× Ò× Ø Ú   Ö Ò  Ò   × D1¸ D2º Å ×ÙÖ × Ð   Ø L1 ÓÖ L2 Ñ ØÖ   ÙØ
 Ð×Ó N AD, W AD Ø Ó ÒÓØ Ú      Ö Ø ÓÒ ÓÖ Ø   Ö Ò ×   ÓÖ Ò ØÓ
Ø   ÖØ Ö   Ú Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ö × Ò Ö ÒØ Ò Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ Üº
Ï Ø Ö Ø ÔÖÓ      Ð ØÝ Ñ ×× × × Ø ØÓ Ø ÙÔÔ Ö Ö Ø ÓÖ Ð Ø Ò ×
Ó Ø     ÓÒ Ð ÒÒÓØ     Ø ÖÑ Ò º ËÓ ÐÐ Ø Ø Ò    ÓÒ ÐÙ   ÖÓÑ
Ø ×   ×Ø Ò Ñ ×ÙÖ × × Ø Ø Ø Ö Ö        ÓÖ ÐÓÛ Ú Ò × ÖÓÑ Ø
 Ú Ö  Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü Ó Ø Ô Ö Ó ½ ¼¹¾¼¼½º ÓÖ Ü ÑÔÐ Û       Ò×
Ø Ø Ø Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ ×      Ò  ÓÒ× Ö ÐÝ Ò Ø Ý Ö× ½ ½ Ò ½ ¾º
ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø ×    Ú Ò × Ó ÒÓØ Ú ÑÙ     Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÙØ   Ò × ÒØ
Î ÐÙ ¹ Ø¹Ê × ÓÖ ÔÓÖØ ÓÐ Óº

                      SVD metric
      0.04


      0.03


      0.02

                                        SVD
      0.01


      0.00


      -0.01


      -0.02
        1988  1990  1992  1994    1996   1998   2000  2002
  ÙÖ   ×Ø Ò ÖÓÑ Ú Ö       Ñ ØÖ Ü ÓÖ Ø        Ô Ö Ó ½ ¼¹¾¼¼½ ÓÖ Ø  Ö×
× Ò× Ø Ú SV D Ñ ØÖ


Ì SV D Ñ ØÖ ´ ÙÖ µ Ò Ø Ö × ¹× Ò× Ø Ú         Ö Ò   Ò  × D1 Ò
D2 ´ ÙÖ µ Ö Ñ ×ÙÖ × Ø Ø Ò Ð×Ó         Ò Ø Ú º Å ×ÙÖ Ò     Ò ×
 Ò ÑÔÐ Ý Ò ÔÓÛ Ö Ó Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü Ø SV D Ñ ØÖ Ò ÐÙ × Ò ÓÖ¹
Ñ Ø ÓÒ ÓÒ Ø   Ú Ö   ÔÖÓ  Ð ØÝ Ó Ñ Ö Ø ÓÒº Ì × ÒÙÑ Ö× Ö        Ö
 ÓÖ Ô Ö Ó × Ó  ÓÒÓÑ    Ò × Ð  ½ ½¹½ ¿ Ò ½     ¹¾¼¼½º   Ø ÓÒ¹
 ÐÐݸ  Ö Ò  Ò   ×Ð   D1 Ò D2 × Ö Ñ Ò Ø     ØÛ Ò    Ò × ÓÒ Ø
Ö Ø Ò ×     Ó Ø     ÓÒ Ð ÖÓÑ Ø Ó× ÓÒ Ø Ð Ø Ò ×       Ò   Ú
 Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒ ÔÓØ ÒØ Ð Ö ×   ÙÖ ×º Ï Ð Ò Ø   ÜÔ Ò× ÓÒ Ý Ö× ½    Ò
½   Ø Ñ ×ÙÖ ÔÖÓÚ × Ð ÖÐÝ ÔÓ× Ø Ú Ú ÐÙ × ×Ô       ÐÐÝ ÓÖ Ø ØÖ Ò× ¹
Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü ¾¼¼¼ ØÓ ¾¼¼½ Ò ¾¼¼½ ØÓ ¾¼¼¾ Ø     ×Ø Ò Ø Ú    Ú Ø ÓÒ ×
Ó Ø Ò º Ì × ÓÖÖ ×ÔÓÒ × Û Ø        ÙÐØ ÔÖÓ  Ð Ø × Ù ØÓ Ñ ÖÓ Ó¹
ÒÓÑ Ö ×× ÓÒº Ì    Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒØ ÒØ Ó ÑÓ Ð ØÝ Ñ ×ÙÖ × Ð Ø SV D
Ñ ØÖ Ò Ó Ö Ø        Ö Ò Ò   × Û ÐÐ ÑÓÖ ÐÓ× ÐÝ   Ü ÑÒ   ÒØ

                      ¾
Ò ÜØ × Ø ÓÒ¸ Û Ö Ö Ð Ø ÓÒ×         ØÛ Ò Ø × Ñ ×ÙÖ × Û Ø               Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ
Ú Ö Ð Û ÐÐ   × Ù×× º

                          D1, D2 - index

         4,0


         3,0


         2,0


         1,0

                                               D1
         0,0
                                               D2


         -1,0


         -2,0


         -3,0


         -4,0
          1988   1990  1992   1994    1996    1998   2000  2002
  ÙÖ     ×Ø Ò × ÖÓÑ Ú Ö         Ñ ØÖ Ü ÓÖ Ø          Ô ÖÓ ½  ¼¹¾¼¼½ ÓÖ Ø     Ö×
× Ò× Ø Ú   ½ Ò  ¾ Ñ ×ÙÖ ×
 º¿ Å ØÖ Ü ÒÓÖÑ× Ò                 ÝÐ Ð           Ú ÓÖ
 ÓÐÐÓÛ Ò ÌÖ    Ò Ê    Ú ¾ Û Û ÐÐ Ù× Ø Ñ ØÖ Ü ÒÓÖÑ× ØÓ Ñ ×ÙÖ
 ÓÛ   Ò × Ò Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ × Ö ÓÖÖ Ð Ø Û Ø          Ò × Ò Ø
Ñ ÖÓ ÓÒÓÑÝ ÓÖ Ø Ô Ö Ó ½        ¹¾¼¼½º × Ò Ò     ØÓÖ ÓÖ Ø ×Ø Ø Ó
Ø   ÓÒÓÑÝ Û Ù× Ø     ÙÖÓ ÇÁƹ Ò Ü ÓÖ Ø × Ñ Ô Ö Ó º ÙÖÓ ÇÁÆ
 × ÔÙ Ð ×   ÑÓÒØ ÐÝ Ò ¸   ÓÖ Ò ØÓ Ø     ÒØÖ Ó   ÓÒÓÑ ÈÓÐ Ý Ê ¹
× Ö   ½¾ ¸ × Ø Ð   Ò ÓÒ    ÒØ Ò   ØÓÖ Ó Ø   ÙÖÓ Ö  Ù× Ò ×× Ý Ð
           ½
 Ú Ð Ð ÒÖ ÐØÑ º Ì       Ò   ØÓÖ × ×ÙÔÔÓ× ØÓ ÔÖÓÚ     Ò ×Ø Ñ Ø Ó
Ø ÑÓÒØ ÐÝ ÖÓÛØ Ó ÙÖÓ Ö         Ⱥ ÁØ ×  Ù×Ø  ÓÖ Ñ ×ÙÖ Ñ ÒØ ÖÖÓÖ׸
× ×ÓÒ Ð Ò ÓØ Ö × ÓÖعÖÙÒ Ù ØÙ Ø ÓÒ׺
Ì Ô Ö Ó Û × Ó× Ò × Ò Ø ÓÑÔÖ × × Ø ×Ù Ô Ö Ó × Â ÒÙ ÖÝ ½          ¹  ¹
  Ñ Ö½     Ò ½   Ø Ø Ö   Ò Ö ÐÐÝ ÓÒ× Ö     × ÓÒÓÑ ÜÔ Ò× ÓÒ×
 Ò Ø ×Ù × ÕÙ ÒØÐÝ ÓÐÐÓÛ Ò Ý Ö× ¾¼¼¼ ¹ ¾¼¼½ Ø Ø Ò         ÓÒ× Ö   ×
  Ö ×× ÓÒ Û Ø   ÓÒÓÑ   ×ØÖ ×׺ Ï   Ð ÙÐ Ø   Ú Ø ÓÒ× ÖÓÑ Ý ÖÐÝ Ñ ¹
 Ö Ø ÓÒ× ØÓ Ø  Ú Ö  ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü Ó Ø Ø Ô Ö Ó    ÓÖ Ò ØÓ Ø Ø Ö
   Ö ÒØ ØÝÔ × Ó    Ö Ò  Ò  × ÒØÖÓ Ù    Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ× × Ø ÓÒ    ¹
 ÓÖ Ò ØÓ Ø L1/L2¹ÒÓÖÑ׸ ØÓ Ø SV D Ñ ØÖ        Ò ØÓ Ø D1, D2¹ ×Ø Ò
Ñ ×ÙÖ ×º
 ½  Ë   Ð×Ó     ØØÔ »»ÛÛÛº ÔÖºÓÖ »   Ø » ÙÖÓ Ó Ò      ÓÖ   × Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø    Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ýº                          ¿¼
                    SVD metric and Eurocoin

      1.0                                 0.04

      0.9                                 0.03

      0.8                                 0.03

                                        0.02
      0.7
                                        0.02
      0.6
                                        0.01  Eurocoin
      0.5                                     SVD
                                        0.01
      0.4
                                        0.00
      0.3
                                        -0.01
      0.2                                 -0.01
      0.1                                 -0.02

      0.0                                 -0.02
       1995  1996  1997     1998  1999   2000   2001   2002
 ÙÖ    ÙÖÓ ÇÁÆ Ò Ü Ò SV D              ×Ø Ò    ÖÓÑ Ø       Ú Ö    ØÖ Ò× Ø ÓÒ
Ñ ØÖ Ü ÓÖ Ø Ô Ö Ó ½ ¹¾¼¼½


                  L1/L2-norms and Eurocoin

      4,0

      3,5

      3,0

      2,5
                                            L1-norm
      2,0                                     Eurocoin
                                            L2-norm
      1,5

      1,0

      0,5

      0,0
       1995  1996  1997     1998   1999   2000   2001    2002
                  ÙÖ      Ľ Ò Ä¾ Ñ ØÖ

 × ÜÔ Ø ¸ Ø    Ðй ݹ ÐÐ ×Ø Ò Ñ ×ÙÖ × Ð   Ø L1¹ Ò L2¹ÒÓÖÑ×
 Ö ÒÓØ Ð ØÓ Ö    Ø Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ ÓÒ Ø ÓÒ× ÜÔÖ ××     ÝØ   ÙÖÓ Ó Ò¹
 Ò Üº Ï Ð ÓÖ Ü ÑÔÐ Ò Ø Ô Ö Ó 2000−2001        ÒÙÑ Ö Ó    ÙÐØ×
 ÓÙÐ   Ó × ÖÚ  Ù ØÓ Ö ×× ÓÒ¸ Ø   ×Ø Ò ÖÓÑ Ø   Ú Ö  ØÖ Ò× Ø ÓÒ
Ñ ØÖ Ü × Ö Ø Ö ×Ñ ÐÐ ´×   ÙÖ µº Ï   Ø Ò Ø Ú ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó ÔÔÖÓܹ
 Ñ Ø ÐÝ −0.7 ÓØ ÓÖ Ø L1¹ Ò L2¹ÒÓÖÑ× Û Ø Ø     ÙÖÓ Ó Ò¹ Ò Üº Ì ×
   Ò Ø Ú ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× × Ñ ØÓ    Ñ ÒÐÝ Ù×   Ý Ø    Ú ÐÙ × Ó
Ø L1/L2¹ÒÓÖÑ× Ò ¾¼¼½º
Ì SV D Ñ ØÖ    Ò Ø Ö ×ÙÐØ× ÓÖ Ø Ö × ¹× Ò× Ø Ú    Ö Ò Ò   × Ö
  ØØ Ö Ò  ØÓÖ× Ó Ø ×Ø Ø Ó Ø    ÓÒÓÑݺ ÀÓÛ Ú Ö¸ ÓØ    Ö Ò  Ò¹
   × Ú ØÓ    ÒØ ÖÔÖ Ø   Ö ÒØÐÝ × ÐÖ Ý Ð   ÓÔ Ò Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ×

                         ¿½
               D1/D2-indices and Eurocoin

   2,5

   2,0

   1,5

   1,0

   0,5
                                      D1-index
   0,0
                                      Eurocoin
  -0,5                                  D2-index
  -1,0

  -1,5

  -2,0

  -2,5

  -3,0
    1995  1996  1997   1998   1999   2000   2001   2002 ÙÖ ½¼    ÙÖÓ ÇÁÆ Ò    ×Ø Ò   Ò    × ÖÓÑ Ú Ö     Ñ ØÖ Ü ÓÖ Ø  Ô ÖÓ
½ ¹¾¼¼¼

×Ù × Ø ÓÒ ÓÖ Ø SV D Ñ ØÖ Û ÛÓÙÐ ÜÔ Ø Ø Ø Ø Ø × ÓÒ             Ú Ð¹
Ù × ÙÖ Ò Ô Ö Ó × Ó       Ò ×Ó Ø     ÓÒÓÑݸ Ö Ö Ð ×× Û Ø Ö Ø ×
  Ò × Ö    ÓÒÓÑ   ÓÛÒØÙÖÒ× ÓÖ ÜÔ Ò× ÓÒ׺ ÁÒ ÓØ     × × Û ÜÔ Ø
    ÑÓ Ð ØÝ Ó Ø Ö Ø Ò ×º ÁÒ ÓÒØÖ ×ظ Û ÛÓÙÐ ÜÔ Ø Ö × ¹× Ò× Ø Ú
Ñ ×ÙÖ × ØÓ    ÓÖÖ Ð Ø Û Ø Ø Ú Ö Ð Û       Ò   Ø × Ø ×Ø Ø Ó Ø
  ÓÒÓÑݺ Á Ø   ÓÒÓÑÝ × ÖÓÛ Ò ¸ Ö × ¹× Ò× Ø Ú    ×Ø Ò Ñ ×ÙÖ × ÓÙÐ
Ø   ÓÒ ÔÓ× Ø Ú Ú Ð٠׸ ÓØ ÖÛ × ¸ Ò Ø     × Ó Ò ÓÒÓÑ     ÓÛÒØÙÖÒ¸ Ø
× ÓÙÐ   Ò ØÚ º
  ÓÒ× Ö Ò Ø      Ö Ò Ó Ý ÖÐÝ ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ × ÖÓÑ Ø       Ú Ö
ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü ÓÖ ½    ¹ ¾¼¼½ Û Ò Ø Ø ×Ô      ÐÐÝ ÓÖ Ø Ð ×Ø ØÛÓ
Ý Ö× ½    ¹ ¾¼¼¼ Ò ¾¼¼¼ ¹ ¾¼¼½ ÕÙ Ø Ð Ö ÔÓ× Ø Ú      Ú Ø ÓÒ× ÖÓÑ Ø
 Ú Ö  Ñ ØÖ Ü ÓÙÐ    Ó × ÖÚ ´×     ÙÖ µº Ì × ÓÖÖ ×ÔÓÒ × Û Ø Ø
×ØÓ Ñ Ö Ø Ù Ð Ò Ø× ÙÖ×Ø Ý Ñ ¾¼¼¼º ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ × −0.45 Ò
× Ò   ÒØÐÝ   Ö ÒØ ÖÓÑ Þ ÖÓº   ØÛ Ò ¾¼¼¼ Ò ¾¼¼½ Ø     ÓÒÓÑ   ÓÛÒ¹
ØÙÖÒ ÓÒØ ÒÙ º Ì Ö Ô      Ø Ö ÓÖ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ × ØÙ Ø ÓÒ Û ×
  ÓÑÔ Ò    Ý Ò Ò Ö × Ó Ø SV D Ñ ØÖ ÖÓÑ Ø         ×ÓÐÙØ Ú ÐÙ Ó
¼º¼¼¾ ØÓ ¼º¼¾ Û    × ÕÙ Ð ØÓ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ½º ×Ø Ò Ö     Ú Ø ÓÒ× Ó Ø
SV D Ñ ØÖ ÓÖ Ø Û ÓÐ Ô Ö Ó ½        ¹ ¾¼¼½º
 ÓÖ Ø Ö × ¹× Ò× Ø Ú    Ö Ò   Ò  × D1 Ò D2 Û Ò Ø Ø ÙÖ Ò Ø
 ÜÔ Ò× ÓÒ Ô Ö Ó 1996 − 1998 Û     Ø ÔÓ× Ø Ú  Ú Ò × ÖÓÑ Ø     Ú Ö
ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü Û Ð ×Ô    ÐÐÝ ÓÖ Ø Ý Ö 2000 − 2001 Û Ó Ø Ò Ð Ö


                    ¿¾
Ò ØÚ     Ú Ø ÓÒ Ò   ØÒ    Ö Ö×    ÙÖ × ´×   ÙÖ ½¼µº Ï Ó Ø Ò
 ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó     ÒØ× Ó ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ 0.41 Ò 0.69 Ò      ØÒ Ø    ÒØ Ö¹
Ö Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø     ÙÖÓ ÇÁÆ Ò Ü Ò Ø       Ò × Ò Ø Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ¹
ØÖ ×º    ÓÖ Ò ØÓ Ø    Èʹ Ó ÙÑ ÒØ ½¾ ÙÖÓ ÇÁÆ¹Ú ÐÙ × ÓÚ ¼º
×Ù Ú ÐÙ × Û Ö     Ø ÖÑ Ò Ø ÖÓÙ ÓÙØ Ø Û ÓÐ Ý Ö ¾¼¼¼       Ö ××Ó Ø
ÛØ    ×ØÖÓÒ ÜÔ Ò× ÓÒ Ó Ø    ÓÒÓÑݺ ÓÒÚ Ö× Ðݸ Ø × ÖÔ ÐÐ Ó Ø       Ò¹
  Ü ØÛ Ò ¾¼¼¼ Ò ¾¼¼½ ÓÙÐ Ð×Ó        Ó × ÖÚ   ÓÖ Ø D1/D2¹    Ö Ò
 Ò   ×Û    × ÓÛ   ÓÒ× Ö Ð    Ö × ÙÖ Ò Ø × Ñ Ô Ö Ó ¸ ÙÖ
½¼ ÐÐÙ×ØÖ Ø × Ø × Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× ÓÖ Ø D2¹ ×Ø Ò º
 ÓÑÔ Ö Ò Ø Ø Ñ ¹× Ö × Û Ó Ø Ò       ÓÖ Ø SV D Ñ ØÖ    Ò Ø D1/D2¹
   Ö Ò  Ò   × Û × Ø Ø ÓØ Ñ ×ÙÖ × Ö Ö Ð Ø ØÓ Ø ×Ø Ø Ó Ø
  ÓÒÓÑÝ Ò     Ö ÒØ Û Ý× Ï Ö ×      Ö × Ó Ø D1/D2¹      Ö Ò   Ò¹
   × × ØÓ    ××Ó Ø Û Ø Ø      Ö × Ó Ø     ÙÖÓ ÇÁƹ Ò Ü¸ Ø ×
ÒÓØ Ð Ö Û Ø Ö Ò       Ö × »Ò Ö × Ó    ÑÓ Ð ØÝ¹Ñ ×ÙÖ Ð    Ø SV D
Ñ ØÖ × ÓÙÐ      ××Ó Ø Û Ø    Ô Ö Ó Ó Ö ×× ÓÒ» ÜÔ Ò× ÓÒº Ê Ø Ö
ÑÓ Ð ØÝ¹Ñ ×ÙÖ × × ÓÙÐ     ÙÒ Ö×ØÓÓ × Ò Ò      ØÓÖ Ó  Ò º Ì     ¹
 Ö ÒØ Ö Ð Ø ÓÒ× Ô Ó Ø ØÛÓ ØÝÔ × Ó       Ö Ò  Ò   × ÛØ Ø    ÓÒÓÑ
 Ý Ð   Ò Û ÐÐ   × Ò ÒØ    ÙÖ ×   Ò ½¼ ÓÖ Ø Ý Ö× ¾¼¼¼ Ò ¾¼¼½º
Ì × Ñ     Ø Ø    ÓÒÓÑ  ÓÛÒØÙÖÒ ØÛ Ò ¾¼¼¼ Ò ¾¼¼½        Ù× ×
   Ö × Ó Ø D1/D2¹ ×Ø Ò ×¸ Û Ö × Ø SV D Ñ ØÖ          ÐÐ× × ÖÔÐݺ
Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ù× Ò ÑÓ Ð ØÝ Ò        Ø Ò ÓÖ Ö × × Ò× Ø Ú Ñ ×ÙÖ × Ò
 ÒØ ÖÖ Ð Ø ØÓ Ø Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ × ØÙ Ø ÓÒº ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ö ×ÙÐØ× Ð×Ó × ÓÛ
Ø Ø Ø × ÑÔÓÖØ ÒØ ØÓ Ù× Ø Ö Ø Ñ ×ÙÖ ×          Ù× ÜÔÐ Ò Ø ÓÒ× Ò Ø ÖÑ×
Ó   Ö Ø ÓÒ Ó Ø     Ò   Ò  Ö ÐÝ    Ú Ò ÓÒ Ø   × × Ó ×Ø Ò Ö
  Ðй ݹ ÐÐ Ñ ØÖ Ü ×Ø Ò Ñ ×ÙÖ ×º


    ÓÒ ÐÙ× ÓÒ
Ì   Ñ Ó ÓÙÖ Ò ÐÝ× × Û × ØÓ ÒÚ ×Ø Ø   Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ Û × ×
ÓÒ ÐÓ Ø¹× ÓÖ × Ò Ò Ò Ð Ö Ø Ó× Ó Ø Ò  ÖÓÑ Ð Ò ¹× Ø Ø Ó   Ö¹
Ñ Ò ÒÓÒ¹ Ò Ò Ð ÒØ ÖÔÖ × ×º Ï Ü Ñ Ò Û Ø Ö Ø × Ö Ø Ò × ÓÙÐ
ÑÓ ÐÐ   × Ø Ñ ¹ ÓÑÓ ÒÓÙ× Å Ö ÓÚ  Ò׺
Ï Ü ÑÒ   ÓÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ ×½ Ò Ð×Ó ÓÒ× Ö      ÒÚ Ð¹
Ù × Ò   ÒÚ ØÓÖ× Ó ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ ×º   × ÓÒ Ø × Ø Ò ÕÙ × Û
 ÓÙÒ Ø Ø ÓÖ ÓÙÖ Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ Ø   Ö×عÓÖ Ö Å Ö ÓÚ ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó × ÒÓØ
 ½  ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ñ Ò× Ø Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü × ×ÔÐ Ø ÒØÓ Ò ÍÔ¹¸  ÓÛÒ¹ Ò Å ÒØ Ò¹
ÅÓÑ ÒØÙѹŠØÖ Ü Û Ö Ø × Ñ ØÖ × Ö Ö ØÓ Ø ×Ù ¹× ÑÔÐ Ó      ÓÑÔ Ò × Û Ó Û Ö
ÙÔ Ö  ¸ ÓÛÒ Ö   ÓÖ ÔØ Ø × Ñ Ö Ø Ò × Ò Ø Ð ×Ø Ý Öº                    ¿¿
 ÓÐ × Ö Ø Ò    Ò × ÖÓÑ Ø ÔÖ Ú ÓÙ× Ô Ö Ó   Ú  × Ò   ÒØ ÑÔ Ø ÓÒ
 ØÙ Ð ØÖ Ò× Ø ÓÒ׺ Ë ÓÒ ¹ÓÖ Ö Å Ö ÓÚ ÔÖÓÔ ÖØÝ ÓÙÐ    ÔÔÖÓÚ Ù× Ò
 Ä Ð ÓÓ Ê Ø Ó Ø ×غ Ì ×Ø Ò ÓÖ Ø × ÓÒ ¹ÓÖ Ö Å Ö ÓÚ ÔÖÓÔ ÖØݸ Û
 ÓÙÒ Ø Ø ØÙ Ð ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ   Ð Ø × Ö ÓÖÖ Ð Ø Û Ø Ø Ð ×Ø Ö Ø Ò
ÑÓÚ Ñ Òغ ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ× Ñ ØÖ × × ÓÒ ÓÙÖ ÓÒ× Ö Ö Ø Ò ¹
×Ý×Ø Ñ Ü   Ø    Ú ÓÖ Û  × Ò ÓÒØÖ ×Ø ØÓ Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× Ó ÓØ Ö
 ÙØ ÓÖ× ÇÙÖ Ö Ø Ò × Ø Ò ØÓ ÓÑÔ Ò× Ø ÔÖ Ú ÓÙ×¹Ô Ö Ó Ö Ø Ò      Ò ×º
ÆÓØ  Ê ØÒ Ö Ø    ÙØ Ø Ò Ò Ý ÓÖ  Ê Ø Ò ÕÙ Ð Þ Ø ÓÒ   ×  Ò Ó ¹
× ÖÚ ¸ º º¸ Ø Ö × Ø Ò Ò Ý Ø Ø ÓÖÔÓÖ Ø × Ö    Ú  Ö ØÒ Û    Ø Ý
 ÐÖ Ý Ö   Ú ¾ ÓÖ ¿ Ý Ö× Ó    ÓÖ Ø Ý Û Ö ÙÔ¹ ÓÖ ÓÛÒ Ö    º Ï
 ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ø × Ò ÓÖÖ Ø ØÓ ××ÙÑ     ×ÑÐ Ö   Ú ÓÖ Ó   Ö ÒØ Ö Ø¹
 Ò ×Ý×Ø Ñ× Û Ø Ö Ö ØÓ Å Ö ÓÚ ÔÖÓÔ ÖØ ×º Å Ö ÓÚ ÔÖÓÔ ÖØ × × ÓÙÐ
 Ü Ñ Ò × Ô Ö Ø ÐÝ ÓÖ     Ò Ú Ù Ð Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñº
ÄÓÓ Ò Ø Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ     Ð Ø × Ò×  Ø Ö Ø Ò Ð ×× ×¸ Û Ó × ÖÚ
Ø Ø Ö ØÒ Ö ÛØ       Ø Ð ×× × ÓÒØ Ò   Ò×Ù  ÒØ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÖ Ø
  Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÔÖÓ    Ð ØÝ Ó  Ö ØÒ   Ò  × Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ ¹
  Ð Ø × Ú ÖÝ ×Ý×Ø Ñ Ø ÐÐÝ Ò×      Ö Ø Ò Ð ×× ÍÔ Ö   ÔÖÓ  ÐØ ×
 Ö     Ö ÓÖ Ö ÓÖ × Ø Ø ØÓÔ Ò Ó Ø Ö Ø Ò Ð ×× ´ÐÓÛ Ö È µ¸ Ò
 ÓÛÒ Ö    ÔÖÓ   ÐØ × Ö    Ö ÓÖ Ö ÓÖ × Ø Ø   ÓØØÓÑ ´   Ö È µº
Ì × ×Ù ×Ø× Ø Ù× Ó Ò Ö Ö Ø Ò Ö × ÓÖ Ò ÐÝÞ Ò Ò ÓÖ ×Ø Ò Ö Ø Ò
Ñ Ö Ø ÓÒ     Ú ÓÖº
 Ò ÐÐݸ Û Ò ÐÝÞ Ø   ××ÙÑÔØ ÓÒ Ó Ø Ñ ¹ ÓÑÓ Ò Øݸ Ò ÓÒ ÐÙ Ø Ø
Ø × ÔÖÓÔ ÖØÝ ´Ó Ø Ò ÔÖ ÓÒ Ø ÓÒ   ÓÖ Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ×µ × ÒÓØ × Ø ×   Ý
Ø Ö ØÒ Ö ×Û Ó Ø Ò      ÖÓÑ Ø ÐÓ Ø¹× ÓÖ ×º ÌÖ Ò× Ø ÓÒ× ÔÖÓ  ÐØ ×
 Ò Ø Ö ÓÖ Ø    ÒØ Ö Ñ ØÖ × Ú ÖÝ ÓÚ Ö Ø Ñ ¸ Û   ÓÙÐ    ÔÔÖÓÚ
 Ý   ÒÚ ÐÙ Ò    ÒÚ ØÓÖ ÓÑÔ Ö ×ÓÒº
Ï ÙÖØ Ö ÒÚ ×Ø Ø Ø       ØÓ   Ò × Ò Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ × ÓÒ Ô Ø Ð
Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ× ÓÖ Ö Ø ÔÓÖØ ÓÐ Ó× Ù× Ò    ÓÓØ×ØÖ ÔÔ Ò ÔÔÖÓ  Û   Û ×
 ÔÔÐ  ØÓ Ø ÖÑ Ò Î ÐÙ ¹ Ø¹Ê ×    ÙÖ ×º ÓÒ× Ö Ò ØÛÓ    Ö ÒØ Ø Ñ
Ô Ö Ó × ÖÓÑ ½ ¹½    Ò ½ ¹¾¼¼¾ Û Ó × ÖÚ ×Ù ×Ø ÒØ Ð       Ö Ò ×
  ØÛ Ò Ø ÔÓÖØ ÓÐ Ó ÐÓ×× ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ò Î ÐÙ ¹ Ø¹Ê × ÓÖ ÜÔ Ø × ÓÖع
 Ðк Ì × × Ò Ò   Ø ÓÒ Ø Ø ÒÓÖ Ò Ù× Ò ×× Ý Ð      Ø× Ý Ù× Ò Ò
 Ú Ö  Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü ×    × × ÓÖ Ö Ø Î Ê ×Ø Ñ Ø ÓÒ Ò Ð    ØÓ
 Ð Ö ÙÒ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ Ó   ØÙ Ð Ö Ø ÔÓÖØ ÓÐ Ó Ö × º
Ï ÙÖØ Ö Ù×   Ð ×× Ð Ò Ö ÒØÐÝ ÒØÖÓ Ù     Ö Ò  Ò × ØÓ Ü¹
 ÑÒ Ø    Ò × Ò Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ × Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø  Ö ØÖ× Ó
ÔÓÖØ ÓÐ Óº Ï ÓÙÒ Ø Ø Ø  Ð ×× Ð Ðй ݹ ÐÐ ×Ø Ò Ñ ×ÙÖ × Û Ö ÒÓØ
 Ð ØÓ ÔØÙÖ Ø ×   Ò × Û Ð ÑÓ Ð ØÝ Ñ ×ÙÖ × Ð   Ø SV D Ñ ØÖ

                  ¿
 Ò Ö × × Ò× Ø Ú Ö Ø   Ö Ò  Ò  × Ú ÑÙ    ØØ Ö Ö ×ÙÐØ׺ ÁÒ
  ÙÖØ Ö ×ØÙ Ý  Ò × ÒØ   ÓÒ× Ö    Ö Ò Ñ ×ÙÖ × Û Ö Ö Ð Ø
ØÓ  Ò × Ò Ø Ñ ÖÓ ÓÒÓÑ × ØÙ Ø ÓÒº Ï ÓÙÒ Ø Ø ÓØ SV D Ò
Ø Ö × ¹× Ò× Ø Ú  Ö Ò Ñ ×ÙÖ × × ÓÛ × Ò   ÒØ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× ØÛ Ò
Ø  Ù× Ò ×× Ý Ð Ò   Ò × Ò Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ ØÖ × ÓÖ  ÓÒ× Ö Ô Ö Ó
 ÖÓÑ ½  ¹¾¼¼½º
                ¿
    Å Ö ÓÚ ÔÖÓÔ ÖØÝ Ò Ø Ñ ¹ ÓÑÓ Ò ØÝ
Ì  Ó Ð Ó Ø × ÔÔ Ò Ü × ØÓ Ú Ø ÔÖ         ×   Ò Ø ÓÒ× Ó Ø    Ö×عÓÖ Ö
Å Ö ÓÚ ÔÖÓÔ ÖØÝ Ò Ø Ñ ¹ ÓÑÓ Ò Øݺ

   Ò Ø ÓÒ º½ ´ Ö×عÓÖ Ö Å Ö ÓÚ ÔÖÓÔ ÖØݵº         ×ØÓ   ×Ø  ÔÖÓ ×× Xt
 ×   ÓÒ Ø   Ò Ø ×Ø Ø ×Ô  S = {x1 . . . xn } × Ø × × Ø     Ö×عÓÖ Ö Å Ö ÓÚ
ÔÖÓÔ ÖØÝ    Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÐ ×

    P (Xt = xt | Xt−1 = xt−1 , Xt−2 = xt−2 , . . . , X0 = x0 ) =
                         P (Xt = xt | Xt−1 = xt−1 ).

    ÓÖ Ò ØÓ Ø ×   Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Xt ÓÒ Ô ×Ø ×Ø Ø × ×
   ÙÒ Ø ÓÒ Ó Xt−1 ÐÓÒ ¸ Ò Ó × ÒÓØ Ô Ò ÓÒ ÔÖ Ú ÓÙ× ×Ø Ø × Xt−2 , Xt−3 ,
. . . , X0 º Í×Ù ÐÐݸ Ø  Ö×عÓÖ Ö Å Ö ÓÚ ÔÖÓÔ ÖØÝ × × ÑÔÐÝ Ö ÖÖ ØÓ ×
Å Ö ÓÚ ÔÖÓÔ ÖØݺ ÁØ × ×ØÖ     Ø ÓÖÛ Ö ØÓ   Ò Ø Å Ö ÓÚ ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó
              ½
× ÓÒ ¹ Ò Ø Ö ¹ÓÖ Öº
 ÓÖ Ø     Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ñ ¹ ÓÑÓ Ò ØÝ Ð Ø Ù× ÓÒ× Ö Ø ØÛÓ Ý Ö× s Ò
u Ò Ø     ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ×Ø Ø Ú ØÓÖ× Xs , Xu º Ä Ø Ù× ÒÓØ Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ
Ñ ØÖ Ü Û     ØÖ Ò× ÓÖÑ× Xs ÒØÓ Xu Ý Pt (s)¸ Û Ö t := u − s ÒÓØ × Ø
Ø Ñ ÓÖ ÞÓÒ Ò Ý Ö׺

   Ò Ø ÓÒ º¾ ´Ø Ñ ¹ ÓÑÓ Ò Øݵº    Å Ö ÓÚ   Ò ×      Ø Ñ ¹ ÓÑÓ ÒÓÙ×
                                     ¸
 Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ P (Xs = xs | Xs−1 = xs−1 ) = P (Xu = xu | Xu−1 = xu−1 ) ÓÐ ×
 ÓÖ Ø ×Ø Ø Ú ØÓÖ× Xs Ò Xu Ø ØÛÓ      Ö ÒØ Ø × s Ò u¸ Û Ö s Ò
u Ö Ö ØÖ Öݺ

 × Ò ÑÑ    Ø ÓÒ× ÕÙ Ò Ó Ø ×    Ò Ø ÓÒ Û   Ú Xu = Pu−s Xs =
Pt Xs ¸ Û Ö Pt Ó × ÒÓØ Ô Ò ÓÒ Ø Ò Ø Ð Ø s ÙØ ÓÒÐÝ ÓÒ Ø       Ö Ò
t ØÛ Ò Ø    ÒØ Ð Ø s Ò Ø     Ø uº
ÁÒ Ø ÒÓÒ¹ ÓÑÓ ÒÓÙ× × Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ      Ð ØÝ Ñ ØÖ Ü ÛÓÙÐ  Ô Ò
ÓÒ Ø   Ò Ø Ð Ø s × Û ÐÐ × ÓÒ Ø   ×Ø Ò t ØÛ Ò Ø      Ø × s Ò u¸
 º º Û ÛÓÙÐ   Ú Xu = Pt (s)Xs Ò×Ø ¸ Û Ö × Ò Ø     ÓÑÓ ÒÓÙ× ×
Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ   Ð ØÝ Ñ ØÖ Ü × ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø    ×Ø Ò  ØÛ Ò Ø ×
               ½
 Ò ÒÓØ Ø   Ø × Ø Ñ× ÐÚ ×º
 ½   ÓÖ Ø × ÔÙÖÔÓ× Û ÛÓÙÐ Ò   ØÓ Ò ÐÙ  Ø  ×Ø Ø × Xt−2 Ò Xt−3 Ò Ø   Ö  Ø×
Ó Ø   ÕÙ Ð ØÝ Ò  Ò Ø ÓÒ º½º
 ½  Ë Ä Ò Ó ¾¼¸ Ôº ½ º

                     ¿
Ê ÖÒ ×
½    º ÐØÑ Ò¸ º Ê ×Ø ¸      Ò   º Ë ÖÓÒ º   Ò ÐÝÞ Ò   Ò    ÜÔÐ Ò Ò    ¹
     ÙÐØ Ê ÓÚ ÖÝ Ê Ø ×º      Ê ÔÓÖØ ËÙ Ñ ØØ ØÓ Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ËÛ Ô× ²
       Ö Ú Ø Ú × ××Ó Ø ÓÒ¸ ¾¼¼½º
¾   º ÖÚ Ò Ø ×¸ º     Ö ÓÖݸ Ò Âº¹Èº Ä ÙÖ Òغ Ù Ð Ò ÅÓ         Ð× ÓÖ  Ö  Ø
   ËÔÖ ×º      ÂÓÙÖÒ Ð Ó   ÖÚ ØÚ ×
                     ¸Ô ×¾    ¿¸ ½ º

¿    º Ò ¸ º    ÓÐ ¸ º ÃÖÓÒ ÑÙ׸ º Ë    Ò¸ Ò Ìº Ë Ù ÖÑ ÒÒº
   Ê Ø Ò × Å Ö Ø ÓÒ Ò Ø    Ù× Ò ×× Ý Ð ¸ Û Ø  ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ö Ø
   ÈÓÖØ ÓÐ Ó ËØÖ ×× Ì ×Ø Ò º      ÂÓÙÖÒ Ð Ó   Ò Ò Ò
                              ¸¾    ¸ ÒÒ
   ¾¼¼¾º

       × Ð   ÓÑÑ ØØ ÓÒ   Ò Ò ËÙÔ ÖÚ × ÓÒº ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð       ÓÒÚ Ö Ò
   Ó       Ô Ø Ð Å ×ÙÖ Ñ ÒØ Ò   Ô Ø Ð ËØ Ò Ö ×º      Ò ÓÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð
   Ë ØØÐ Ñ ÒØ×     ¸ ÂÙÒ ¾¼¼ º

    × Ð ÓÑÑ ØØ ÓÒ   Ò Ò ËÙÔ ÖÚ × ÓÒº ËØÙ × ÓÒ Ø             Î Ð   Ø ÓÒ Ó
   ÁÒØ ÖÒ Ð Ê Ø Ò ËÝ×Ø Ñ׺       ÏÓÖ Ò È Ô Ö ÆÓº ½
                        ¸ ¾¼¼ º

   º ÒÞ Ò¸ ˺ Ê  Ú¸ Ò Ëº ÌÖ º           ÔÔÖÓ  × ØÓ    Ö  ØÊ×    ÒØ
   Æ Û × Ð ÔØ Ð    ÓÖ º ÁÒ        Ö Ø Ö × Å ×ÙÖ Ñ Òظ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ò
   Ñ Ò Ñ ÒØ º È Ý×  Î ÖÐ ¸ ¾¼¼¿º

     º Ò    Ò  º Ó º        Ú ÐÙ Ø Ò Ø   Å Ö ÓÚ ÈÖÓÔ ÖØÝ Ò ËØÙ       ×
   Ó  ÓÒÓÑ   ÓÒÚ Ö Ò º       ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Ê ÓÒ Ð Ë Ò Ê Ú Û   ¸Ô       ×
   ¿ ¿ ¿ ¾¸ ÂÙÐÝ ¾¼¼¿º

   ź    ÖÓ٠ݸ º    Ð ¸ Ò Êº Å Ö º      ÓÑÔ Ö Ø Ú   Ò ÐÝ× × Ó ÙÖÖ ÒØ
   Ö    Ø Ê × ÅÓ    Ð׺ ÂÓÙÖÒ Ð Ó    Ò Ò ² ÒÒ     ¸Ô ×   ½½ ¸ ¾¼¼½º

     º  ÖØ×  Ò     º Ï ÒÖ º   × × ÑØÔÖÓ Ø ÁÒØ ÖÒ × Ê Ø Ò º ÁÒ
     º ÀÓ Ñ ÒÒ¸     ØÓÖ¸   × Ð ÁÁ ÙÒ Å Ã ÎÓÖ       Ò¸ Ò ÒØ ÖÒ Î Ö¹
       Ö Ò¸ Û ÖØÙÒ Ò    ¸ Ô × ½¿½ ½ º  Ò   Ñ ¹Î ÖÐ ¸ ¾¼¼¾º

½¼    ÙØ×  ÙÒ ×       Ò º ÀÓÛ Ø   ÙÒ × Ò Ò ÐÝ× × ÒØ ÖÔÖ × ×³ Ö ¹
     ØÛÓÖØ Ò ×׺    ÅÓÒØ ÐÝ Ê ÔÓÖØ   ¸Ô ×  ¾¸ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ º

½½    º  Ò ÐÑ ÒÒ¸    º À Ý Ò¸ Ò   º Ì ×    º Ì ×Ø Ò Ê Ø Ò        ÙÖ Ýº
   Ê×    ¸Ô × ¾     ¸  ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¿º
                        ¿
½¾   ÒØÖ ÓÖ    ÓÒÓÑ ÈÓÐ Ý Ê × Ö º ÙÖÓ Ó Ò ¹         Ê Ð ÌÑ    Ó Ò¹
    ÒØ ÁÒ    ØÓÖ ÓÖ Ø ÙÖÓ Ö  Ù× Ò ×× Ý Ð º         ÈÊ Ó ÙÑ ÒØ  ¸
   ¾¼¼ º

½¿ º Û ¸ ʺ Å Ö× Ðи Ò       º    Ö Òº ÅÓ Ð ØÝ ÁÒ     × Ò  ÓÒØ ÒÙÓÙ×
  Ì Ñ Å Ö ÓÚ  Ò׺      ÓÒÓÑ ØÖ      ¸½ º

½   º   ÙÔØÓÒ¸ º Ò Ö¸ Ò Åº       Ø º   Ö ØÅ ØÖ ×¸ Ì Ò Ð Ó Ù¹
   Ñ ÒØ  º ºȺ ÅÓÖ Ò¸ ½ º

½  ʺ Á×Ö Ð¸ º ÊÓ× ÒØ Ð¸ Ò Âº Ï º   Ò Ò          Ò Ö ØÓÖ× ÓÖ Å Ö ÓÚ
     Ò× Ú   ÑÔ Ö Ð ÌÖ Ò× Ø ÓÒ Å ØÖ ×º        ÅØ ÑØ Ð ÒÒ      ¸
   ½½ ¾  ¾ ¸ ¾¼¼½º

½  ʺ  ×ÓÒ Ò     º ÅÙÖÖ Ýº  ÐØ ÖÒ Ø ÁÒÔÙعÇÙØÔÙØ Å ØÖ Ü ÍÔ       ØÒ
   ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ׺   ÓÒÓÑ ËÝ×Ø Ñ× Ê × Ö    ¸ ½ ¸ ¾¼¼ º

½   º  ÖÝ Ò Ìº Ë Ù ÖÑ ÒÒº Å ×ÙÖ Ñ Òظ ×Ø Ñ Ø ÓÒ Ò            ÓÑÔ Ö ×ÓÒ
   Ó Ö Ø Å Ö Ø ÓÒ Å ØÖ ×º     ÂÓÙÖÒ Ð Ó     Ò Ò Ò ÒÒ       ¸ ¾ ¾ ¼¿
   ¾ ¿ ¸ ¾¼¼ º

½  ʺ  ÖÖÓÛ¸ º Ä Ò Ó¸ Ò Ëº ÌÙÖÒ ÙÐк        Å Ö ÓÚ ÅÓ   Ð ÓÖ Ø  Ì ÖÑ
   ËØÖÙ ØÙÖ Ó Ö Ø Ê × ËÔÖ ×º        Ì Ê Ú Û Ó Ò Ò Ð ËØÙ ×        ¸
   Ô × ½ ¾¿¸ ½   º

½  ź Ä   Öº  ËØÖ Ø Ý ÓÖ ÈÖÓ Ù Ò ÀÝ Ö      Ê  ÓÒ Ð ÁÒÔÙعÇÙØÔÙØ Ì ¹
   Р׺  ÁÒÔÙعÇÙØÔÙØ Ò ÐÝ× × ÖÓÒØ Ö× Ò ÜØ Ò× ÓÒ׸ Æ Û ÓÖ ¸ È Ð¹
   Ö Ú ¸ ¾¼¼½º
¾¼  º Ä Ò Ó Ò Ìº Ë    Ö º Ò ÐÝÞ Ò Ê Ø Ò ÌÖ Ò× Ø ÓÒ× Ò Ê Ø Ò
   Ö Ø ÛØ   ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ç × ÖÚ Ø ÓÒ׺      ÂÓÙÖÒ Ð Ó   Ò Ò ² ÒÒ
                                 ¸
   ¾ ¾¿   ¸ ¾¼¼¾º

¾½ ̺ Å ØÙ×Þ Û× ¸ Ⱥ È ØØ׸ Ò Âº Ë ÛÝ Öº Ä Ò Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò            ×Ø ¹
  Ñ Ø × Ó  Ò × Ò ÁÒÔÙعÇÙØÔÙØ Ó    ÒØ׺          Ò   Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó
     ÓÒÓÑ × Ò ÈÓÐ Ø Ð Ë Ò ¿¼´¾µ¸½  º

¾¾ ʺ Å ÐÐ Öº      ÆÓÒÔ Ö Ñ ØÖ     Ì ×Ø  ÓÖ  Ö  Ø Ê ØÒ    Ê Ò ¹
  Ñ ÒØ׺   Å ÐÐ Ö Ê × Ú ×ÓÖ׸ ØØÔ »» ÓÑ º ÖØ Ð Ò ºÒ Ø» Ñ ÐÐ Ö¹
   Ö × »È Ô Ö×»ÆÓÒÔ Ö Ñ ØÖ º ØѺ
¾¿ Ⱥ Æ    Ðи Ϻ È ÖÖ Ù Ò¸ Ò Ëº Î ÖÓØØÓº ËØ Ð ØÝ Ó Ê Ø Ò ÌÖ Ò× Ø ÓÒ׺
   ÂÓÙÖÒ Ð Ó    Ò Ò ² ÒÒ ¾    ¸ Ô × ¾¼¿ ¾¾ ¸ ¾¼¼¼º


                     ¿
¾  ËØ Ò Ö Ò ÈÓÓֳ׺ Ê Ø Ò × È Ö ÓÖÑ Ò     ¾¼¼¾     ÙÐØ׸ ÌÖ Ò× Ø ÓÒ¸
  Ê ÓÚ ÖÝ Ò ËÔÖ ×º    ÐÓ Ð ÓÖÔÓÖ Ø ÙÐØ ËØÙ Ý      ¸ ¾¼¼¿º

¾    º ËØÖ Ò º Ä Ò Ö Ð Ö Ò Ø× ÔÔÐ Ø ÓÒ׸ ¿Ö  º Ë ÙÒ        Ö× À ¸
  ½   º

¾  ˺ ÌÖ º Å ×ÙÖ × ÓÖ     ÓÑÔ Ö Ò ÌÖ Ò× Ø ÓÒ Å ØÖ    × ÖÓÑ     Î ÐÙ ¹
   Ø¹Ê × È Ö×Ô Ø Ú º  ÏÓÖ Ò È Ô Ö  ¸ ¾¼¼ º

¾  ˺ ÌÖ   Ò Ëº Ê  Úº   Ò × Ò Å Ö Ø ÓÒ Å ØÖ × Ò      Ö    ØÎ Ê
  ¹ Ò Û   Ð ×× Ó  Ö Ò  ÁÒ  ׺ ÏÓÖ Ò È Ô Ö¸ ¾¼¼ º

¾  ˺ ÌÖ    Ò Ëº Ê  Úº Ö   Ø ÈÓÖØ ÓÐ Ó Ê ×   Ò È   ÓÒ    Ò   Ë Ø×
  Ø ÖÓÙ   Ø  Ù× Ò ×× Ý Ð º  ÓÖØ ÓÑ Ò Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó Ö Ø Ê ×       ¸ ¾¼¼ º
                  ¿
The following Discussion Papers have been published since 2004:
            Series 1: Economic Studies

1  2004  Foreign Bank Entry into Emerging Economies:
      An Empirical Assessment of the Determinants
      and Risks Predicated on German FDI Data   Torsten Wezel


2  2004  Does Co-Financing by Multilateral Development
      Banks Increase “Risky” Direct Investment in
      Emerging Markets? –
      Evidence for German Banking FDI       Torsten Wezel


3  2004  Policy Instrument Choice and Non-Coordinated Giovanni Lombardo
      Monetary Policy in Interdependent Economies Alan Sutherland


4  2004  Inflation Targeting Rules and Welfare
      in an Asymmetric Currency Area        Giovanni Lombardo


5  2004  FDI versus cross-border financial services:  Claudia M. Buch
      The globalisation of German banks       Alexander Lipponer


6  2004  Clustering or competition? The foreign    Claudia M. Buch
      investment behaviour of German banks     Alexander Lipponer

7  2004  PPP: a Disaggregated View           Christoph Fischer


8  2004  A rental-equivalence index for owner-occupied Claudia Kurz
      housing in West Germany 1985 to 1998     Johannes Hoffmann


9  2004  The Inventory Cycle of the German Economy   Thomas A. Knetsch


10  2004  Evaluating the German Inventory Cycle
      Using Data from the Ifo Business Survey    Thomas A. Knetsch


11  2004  Real-time data and business cycle analysis
      in Germany                  Jörg Döpke                  40
12  2004  Business Cycle Transmission from the US
      to Germany – a Structural Factor Approach   Sandra Eickmeier


13  2004  Consumption Smoothing Across States and Time: George M.
      International Insurance vs. Foreign Loans   von Furstenberg


14  2004  Real-Time Estimation of the Output Gap
      in Japan and its Usefulness for
      Inflation Forecasting and Policymaking     Koichiro Kamada


15  2004  Welfare Implications of the Design of a
      Currency Union in Case of Member Countries
      of Different Sizes and Output Persistence Rainer Frey


16  2004  On the decision to go public:         Ekkehart Boehmer
      Evidence from privately-held firms       Alexander Ljungqvist


17  2004  Who do you trust while bubbles grow and blow?
      A comparative analysis of the explanatory power
      of accounting and patent information for the  Fred Ramb
      market values of German firms          Markus Reitzig


18  2004  The Economic Impact of Venture Capital     Astrid Romain, Bruno
                              van Pottelsberghe


19  2004  The Determinants of Venture Capital:      Astrid Romain, Bruno
      Additional Evidence              van Pottelsberghe

20  2004  Financial constraints for investors and the
      speed of adaption: Are innovators special?   Ulf von Kalckreuth


21  2004  How effective are automatic stabilisers?
      Theory and results for Germany and other    Michael Scharnagl
      OECD countries                 Karl-Heinz Tödter
                  41
22  2004  Asset Prices in Taylor Rules: Specification,   Pierre L. Siklos
      Estimation, and Policy Implications for the   Thomas Werner
      ECB                       Martin T. Bohl


23  2004  Financial Liberalization and Business
      Cycles: The Experience of Countries in      Lúcio Vinhas
      the Baltics and Central Eastern Europe      de Souza


24  2004  Towards a Joint Characterization of
      Monetary Policy and the Dynamics of
      the Term Structure of Interest Rates       Ralf Fendel


25  2004  How the Bundesbank really conducted       Christina Gerberding
      monetary policy: An analysis based on      Andreas Worms
      real-time data                  Franz Seitz


26  2004  Real-time Data for Norway:            T. Bernhardsen, Ø. Eitrheim,
      Challenges for Monetary Policy          A.S. Jore, Ø. Røisland


27  2004  Do Consumer Confidence Indexes Help
      Forecast Consumer Spending in Real Time?     Dean Croushore


28  2004  The use of real time information in       Maritta Paloviita
      Phillips curve relationships for the euro area  David Mayes


29  2004  The reliability of Canadian output        Jean-Philippe Cayen
      gap estimates                  Simon van Norden

30  2004  Forecast quality and simple instrument rules -  Heinz Glück
      a real-time data approach            Stefan P. Schleicher


31  2004  Measurement errors in GDP and          Peter Kugler
      forward-looking monetary policy:         Thomas J. Jordan
      The Swiss case                  Carlos Lenz
                               Marcel R. Savioz
                  42
32  2004  Estimating Equilibrium Real Interest Rates    Todd E. Clark
      in Real Time                   Sharon Kozicki


33  2004  Interest rate reaction functions for the euro area
      Evidence from panel data analysis         Karsten Ruth


34  2004  The Contribution of Rapid Financial
      Development to Asymmetric Growth of
      Manufacturing Industries:            George M.
      Common Claims vs. Evidence for Poland      von Furstenberg


35  2004  Fiscal rules and monetary policy in a dynamic
      stochastic general equilibrium model       Jana Kremer


36  2004  Inflation and core money growth in the      Manfred J.M. Neumann
      euro area                    Claus Greiber


37  2004  Taylor rules for the euro area: the issue    Dieter Gerdesmeier
      of real-time data                Barbara Roffia


38  2004  What do deficits tell us about debt?
      Empirical evidence on creative accounting    Jürgen von Hagen
      with fiscal rules in the EU           Guntram B. Wolff


39  2004  Optimal lender of last resort policy       Falko Fecht
      in different financial systems          Marcel Tyrell

40  2004  Expected budget deficits and interest rate swap Kirsten Heppke-Falk
      spreads - Evidence for France, Germany and Italy Felix Hüfner


41  2004  Testing for business cycle asymmetries
      based on autoregressions with a
      Markov-switching intercept            Malte Knüppel


 1  2005  Financial constraints and capacity adjustment
      in the United Kingdom – Evidence from a     Ulf von Kalckreuth
      large panel of survey data            Emma Murphy


                  43
2  2005  Common stationary and non-stationary
      factors in the euro area analyzed in a
      large-scale factor model             Sandra Eickmeier


3  2005  Financial intermediaries, markets,        F. Fecht, K. Huang,
      and growth                    A. Martin


4  2005  The New Keynesian Phillips Curve
      in Europe: does it fit or does it fail?      Peter Tillmann


5  2005  Taxes and the financial structure         Fred Ramb
      of German inward FDI               A. J. Weichenrieder


6  2005  International diversification at home       Fang Cai
      and abroad                    Francis E. Warnock


7  2005  Multinational enterprises, international trade,
      and productivity growth: Firm-level evidence   Wolfgang Keller
      from the United States              Steven R. Yeaple


8  2005  Location choice and employment          S. O. Becker,
      decisions: a comparison of German         K. Ekholm, R. Jäckle,
      and Swedish multinationals            M.-A. Muendler


9  2005  Business cycles and FDI:             Claudia M. Buch
      evidence from German sectoral data        Alexander Lipponer

10  2005  Multinational firms, exclusivity,         Ping Lin
      and the degree of backward linkages        Kamal Saggi


11  2005  Firm-level evidence on international       Robin Brooks
      stock market comovement              Marco Del Negro


12  2005  The determinants of intra-firm trade: in search  Peter Egger
      for export-import magnification effects      Michael Pfaffermayr
                   44
13  2005  Foreign direct investment, spillovers and
      absorptive capacity: evidence from quantile    Sourafel Girma
      regressions                    Holger Görg


14  2005  Learning on the quick and cheap: gains      James R. Markusen
      from trade through imported expertise       Thomas F. Rutherford


15  2005  Discriminatory auctions with seller discretion:
      evidence from German treasury auctions      Jörg Rocholl


16  2005  Consumption, wealth and business cycles:     B. Hamburg,
      why is Germany different?             M. Hoffmann, J. Keller


17  2005  Tax incentives and the location of FDI:    Thiess Buettner
      evidence from a panel of German multinationals Martin Ruf


18  2005  Monetary Disequilibria and the          Dieter Nautz
      Euro/Dollar Exchange Rate             Karsten Ruth


19  2005  Berechnung trendbereinigter Indikatoren für
      Deutschland mit Hilfe von Filterverfahren     Stefan Stamfort


20  2005  How synchronized are central and east
      European economies with the euro area?      Sandra Eickmeier
      Evidence from a structural factor model      Jörg Breitung


21  2005  Asymptotic distribution of linear unbiased    J.-R. Kurz-Kim
      estimators in the presence of heavy-tailed    S.T. Rachev
      stochastic regressors and residuals        G. Samorodnitsky


22  2005  The Role of Contracting Schemes for the
      Welfare Costs of Nominal Rigidities over
      the Business Cycle                Matthias Pastian


23  2005  The cross-sectional dynamics of German      J. Döpke, M. Funke
      business cycles: a bird’s eye view        S. Holly, S. Weber                  45
24  2005  Forecasting German GDP using alternative     Christian Schumacher
      factor models based on large datasets


25  2005  Time-dependent or state-dependent price
      setting? – micro-evidence from German
      metal-working industries –            Harald Stahl


26  2005  Money demand and macroeconomic          Claus Greiber
      uncertainty                    Wolfgang Lemke


27  2005  In search of distress risk            J. Y. Campbell,
                               J. Hilscher, J. Szilagyi


28  2005  Recursive robust estimation and control      Lars Peter Hansen
      without commitment                Thomas J. Sargent


29  2005  Asset pricing implications of Pareto optimality  N. R. Kocherlakota
      with private information             Luigi Pistaferri


30  2005  Ultra high frequency volatility estimation    Y. Aït-Sahalia,
      with dependent microstructure noise        P. A. Mykland, L. Zhang


31  2005  Umstellung der deutschen VGR auf Vorjahres-
      preisbasis – Konzept und Konsequenzen für die
      aktuelle Wirtschaftsanalyse sowie die ökono-
      metrische Modellierung            Karl-Heinz Tödter

32  2005  Determinants of current account developments
      in the central and east European EU member
      states – consequences for the enlargement of Sabine Herrmann
      the euro erea                Axel Jochem


33  2005  An estimated DSGE model for the German
      economy within the euro area           Ernest Pytlarczyk


34  2005  Rational inattention: a research agenda      Christopher A. Sims                   46
35  2005  Monetary policy with model uncertainty:    Lars E.O. Svensson
      distribution forecast targeting        Noah Williams


36  2005  Comparing the value revelance of R&D report- Fred Ramb
      ing in Germany: standard and selection effects Markus Reitzig


37  2005  European inflation expectations dynamics   J. Döpke, J. Dovern
                             U. Fritsche, J. Slacalek


38  2005  Dynamic factor models             Sandra Eickmeier
                             Jörg Breitung


39  2005  Short-run and long-run comovement of
      GDP and some expenditure aggregates
      in Germany, France and Italy         Thomas A. Knetsch


40  2005  A“wreckers theory” of financial distress   Ulf von Kalckreuth
                 47
Series 2: Banking and Financial Studies

 1  2004   Forecasting Credit Portfolio Risk       A. Hamerle,
                                T. Liebig, H. Scheule


 2  2004   Systematic Risk in Recovery Rates –
        An Empirical Analysis of US Corporate     Klaus Düllmann
        Credit Exposures                Monika Trapp


 3  2004   Does capital regulation matter for bank    Frank Heid
        behaviour? Evidence for German savings     Daniel Porath
        banks                     Stéphanie Stolz


 4  2004   German bank lending during           F. Heid, T. Nestmann,
        emerging market crises:            B. Weder di Mauro,
        A bank level analysis             N. von Westernhagen


 5  2004   How will Basel II affect bank lending to    T. Liebig, D. Porath,
        emerging markets? An analysis based on     B. Weder di Mauro,
        German bank level data             M. Wedow


 6  2004   Estimating probabilities of default for
        German savings banks and credit cooperatives Daniel Porath


 1  2005   Measurement matters – Input price proxies
        and bank efficiency in Germany         Michael Koetter

 2  2005   The supervisor’s portfolio: the market price
        risk of German banks from 2001 to 2003 –    Christoph Memmel
        Analysis and models for risk aggregation    Carsten Wehn


 3  2005   Do banks diversify loan portfolios?      Andreas Kamp
        A tentative answer based on individual     Andreas Pfingsten
        bank loan portfolios              Daniel Porath


 4  2005   Banks, markets, and efficiency         F. Fecht, A. Martin                    48
 5  2005  The forecast ability of risk-neutral densities  Ben Craig
      of foreign exchange               Joachim Keller


6  2005  Cyclical implications of minimum capital
      requirements                   Frank Heid


 7  2005  Banks’ regulatory capital buffer and the
      business cycle: evidence for German       Stéphanie Stolz
      savings and cooperative banks          Michael Wedow


 8  2005  German bank lending to industrial and non-
      industrial countries: driven by fundamentals
      or different treatment?             Thorsten Nestmann


 9  2005  Accounting for distress in bank mergers     M. Koetter, J. Bos, F. Heid
                               C. Kool, J. Kolari, D. Porath


10  2005  The eurosystem money market auctions:      Nikolaus Bartzsch
      a banking perspective              Ben Craig, Falko Fecht


11  2005  Financial integration and systemic        Falko Fecht
      risk                       Hans Peter Grüner


12  2005  Evaluating the German bank merger wave      Michael Koetter


13  2005  Incorporating prediction and estimation risk   A. Hamerle, M. Knapp,
      in point-in-time credit portfolio models     T. Liebig, N. Wildenauer

14  2005  Time series properties of a rating system    U. Krüger, M. Stötzel,
      based on financial ratios            S. Trück
                  49