Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

9 5

Document Sample
9 5 Powered By Docstoc
					   website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                    Ngaøy 9/5/2008

         COÂNG TY TNHH PHAÙT TRIEÅN COÂNG
           NGHEÄ PHONG CAÙCH ÑEÏP
           Ñòa chæ : 339 Nguyeãn Ñình Chieåu, Quaän 3 - TP. Hoà Chí Minh
              Tel : 9292639 (4 lines) - DÑ: 0908 262612 Fax : 9292640
                     Baùng baùo giaù
 * Giaûm     giaù khi mua linh kieän leû Giaù ñaëc bieät khi mua soá löôïng nhieà


 * Öu   ñaõi khi mua troïn boä linh kieän nhö sau :
       1) Taëng USB 2GB ->4GB hoaëc Giaûm giaù töø 10 -> 40$
       2) Mousepad.
       3) Taëng Keyboard.
       4) Mieãn phí laép raùp maïng games vaø internet
       5) Taëng ADSL 1Port TP-Link khi mua töø 10 ->15 boä maùy
        Taëng ADSL 4 Port TP-Link khi mua treân 15 boä maùy
 * Nhieàu quaø       taëng haáp daãn töø caùc saûn phaåm chính haõng (Chi tieát beân trong
 * Taëng Mouse quang khi mua CPU Duo Core E2xxx, E4xxx, E6xxx, Q6600
 * Taëng Mouse CHIMEI trò giaù 25USD khi mua VGA card Gigabyte coù giaù trò hôn 200USD.


  Chöông trình löôùt Net Heø 2008 cuøng Intel vaø VNPT
  Chöông trình aùp duïng töø ngaøy 1/5//2008 ñeán 14/6/2008
  - Mua maùy tính ñeå baøn söû duïng BXL Intel Core2 Duo vaø Maùy xaùch tay Acer Core2 Duo seõ
  nhaän phieáu caøo truùng thöôûng vôùi nhieàu phaàn thöôûng haáp daãn töø Intel.


Coâng ty coå phaàn thöông maïi & dòch vuï PHONG VUÕ môû cöûa töø 9h --> 21h moãi ngaøy :
 Chuùng toâi xin traân troïng gôûi ñeán Quyù Khaùch baûng baùo giaù caùc loaïi linh kieän maùy tính sau :
               PHAÀN MEÀM MICROSOFT - Giaù ñaõ coù VAT
    N09     Windows XP Home Edition SP2 English 1pk OEM CD                          86    1,392
    E85     Windows XP Professional SP2 English 1pk OEM CD                         136    2,201
  E85-04905   Windows XP Professional ChineseTraditional SP2 English OEM CD                  175    2,832
  E85-04786   Windows XP Professional Chinese Simlified SP2 English OEM CD                  175    2,832
    S55     Office Basic Edition 2007 Win32 English OEM CD W/SP1 (W,E,O)                  170    2,751
    269     Office Pro 2007 Win32 English OEM CD W/SP1 (W,E,O,P,PU)                     311    5,034
             Office basic SB Pro H/S 2007 Win 32 Eng OEM (OPK Master Kit 2007)            285    4,613
    T72     Win SBS Std 2003 R2 English 1pk DSP OEI CD 1-2CPU 5 Clt SR                   465    7,526
    P73     Windows Svr Std 2003 w/SP1 Win32 English OEM 5Clt                        680    11,006
  P73-04001   Windows Svr Std 2008 Win32/64 bit English OEM 5Clt                       685    11,087
    66G     Windows Vista Home Basic 32 bit English 1pk DSP OEI DVD                     87    1,408
    66I     Windows Vista Home Prem 32 bit English 1pk DSP OEI DVD                     128    2,072
    66J     Windows Vista Business 32 bit English 1pk DSP OEI DVD                      138    2,234

       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng  1
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                              Ngaøy 9/5/2008
     66R     Windows Vista Ultimate 32 bit English 1pk DSP OEI DVD                               203     3,286
 00128-541462-8000  Autocad 2008 Comercial New NLM EN DVD                                      2,850     46,127
 00128-541462-9000  Autocad 2008 Comercial New SLM EN DVD                                      2,260     36,578
 05728-051452-9000  Autocad 2008 LT                                                 1,120     18,127
                                                                    Ñ.GIAÙ
                                                                           TG
STT       LINH KIEÄN                           ÑAËC TÍNH                       1.000
                                                                    VNÑ      BH

                (1) MAINBOARD (Maïch chính) - Giaù ñaõ coù VAT
INTEL MAINBOARD - Giaù ñaõ coù VAT
   INTEL BLKD945GCPE           Chip INTEL 945GC/ICH7, S/p 775, Bus 1066, 2PCI,1PCI 1X, 2xSATAII, 1ATA,
1                                                                       963  36T
   (s/p Core 2 Quad)           2xDDRII667(DC), Vga+ Sound+Lan on board,8USB2.0.
   INTEL BOXD945GCPE           Chip INTEL 945GC/ICH7, S/p 775, Bus 1066, 2PCI,1PCI 1X, 2xSATAII, 1ATA,
2                                                                     1,068   36T
   (s/p Core 2 Quad)           2xDDRII667(DC), Vga+ Sound+Lan on board,8USB2.0.
   INTEL BLKD 945GCNL           Chip INTEL D945, S/p 775 3.6Ghz, Bus 1066, PCI Express, 2PCI,1PCI 1X,
3                                                                     1,133   36T
   (s/p Core 2 Quad)           4xSATAII, 1ATA, Dual 2xDDRII667, Vga+ Sound+Lan1G on board,8USB2.0.
   INTEL 945GCNL             Chip INTEL D945, S/p 775 3.6Ghz, Bus 1066, PCI Express, 2PCI,1PCI 1X,
4                                                                     1,182   36T
   (s/p Core 2 Quad)           4xSATAII, 1ATA, Dual 2xDDRII667, Vga+ Sound+Lan1G on board,8USB2.0.

                       Chipset Intel G31 / ICH7 - FSB1333 - 2x DDR2-800 (DC) - 1x PCI-Ex (16x)
   INTEL BLKDG31PR
5                      1x ATA100 + 4x SATA II,1x PCI-Ex (1x) + 2x PCI + Sound 6CH + +VGA onboard           1,343   36T
   (s/p Core 2 Quad)
                       (GMA 3100) - Intel Gigabit LAN, 8x USB 2.0 S/P Intel CPU Penryn

                       Chipset Intel G31 / ICH7 - FSB1333 - 2x DDR2-800 (DC) - 1x PCI-Ex (16x)
   INTEL BOXDG31PR
6                      1x ATA100 + 4x SATA II,1x PCI-Ex (1x) + 2x PCI + Sound 6CH + +VGA onboard           1,424   36T
   (S/p Core2 Quad)
                       (GMA 3100) - Intel Gigabit LAN, 8x USB 2.0 S/P Intel CPU Penryn

                       Chip INTEL D945, S/p 775, Bus 800, PCI Express, 4PCI, 2PCI-Ex 1X, ATA133,
7 INTEL 945GNTL                                                              1,780   36T
                       4xSATAII, Dual 4xDDRII667, Vga + Sound + Lan 1G on board, 8xUSB2.0

                       Chipset Intel G33 / ICH9DH - FSB1333 - 4x DDR2-800 (DC) - 1x PCI-Ex (16x)
   INTEL BOXDG33BUC
8                      1x ATA100 + 4x SATA II - 1x PCI-Ex (1x) + 3x PCI +2x IEEE 1934a , S/p Viiv          1,942   36T
   (S/p Core2 Quad)
                       Sound 6CH - VGA onboard (GMA 3100) - Intel Gigabit LAN - 10x USB 2.0

                       Chip Intel G33 / ICH9DH - FSB1333 - 4x DDR2-800 (DC) - 1x PCI-Ex (16x)
   INTEL BOXDG33FBC
9                      1x ATA100 + 4x SATA II - 3x PCI-Ex (1x) + 3x PCI +2x IEEE 1934a , S/p Viiv          1,975   36T
   (S/p Core2 Quad)
                       Sound 6CH - VGA onboard (GMA 3100) - Intel Gigabit LAN - 10x USB 2.0

                       Chipset Intel G35/ICH8, FSB1333, 4xDDR2-800(DC), 1PCI-Ex16X, 1 ATA100,
10 INTEL BLKDG35EC              4SATAII, 2PCI-Ex(1X), PCI, 2xIEEE1394a, 10USB2.0, Sound (6ch)+Vga(GMA             1,910   36T
                       X3500)+Lan 1G, s/p D-Sub, DVI-D

                       Chipset Intel G35/ICH8, FSB1333, 4xDDR2-800(DC), 1PCI-Ex16X, 1 ATA100,
11 INTEL BOXDG35EC              4SATAII, 2PCI-Ex(1X), PCI, 2xIEEE1394a, 10USB2.0, Sound (6ch)+Vga(GMA             1,958   36T
                       X3500)+Lan 1G, s/p D-Sub, DVI-D

                       Chipset Intel P35 / ICH9R - FSB1333 - 4x DDR2-800 (DC) - 1x PCI-Ex (16x)
   INTEL BOXDP35DPM
12                      1x ATA100 + 5x SATA II Raid (0, 1, 5, 10 ) + 1x eSATA +3x PCI-Ex (1x) + 3x PCI,        2,234   36T
   (s/p Core 2 Quad/ C2D)
                       Sound 8CH - Intel Gigabit LAN - 10x USB 2.0 + 2x IEEE 1934a + Viiv

                       Chipset Intel Q35 / ICH9DO - FSB1333 - 4x DDR2-800 (DC) - 1x PCI-Ex (16x) 1x ATA100
   INTEL BOXQ35MPE
13                      + 6x SATA II Raid (0, 1, 5, 10)+ 2x PCI-Ex (1x) + 1x PCI + TPM onboard Sound 8CH -      2,298   36T
   (s/p Core 2 Quad/ C2D)         VGA onboard (GMA 3100) - Intel Gigabit LAN - 12x USB 2.0

                       Chipset Intel G33 / ICH9R - FSB1333 - 4x DDR2-800 (DC) - 1x PCI-Ex (16x)
  INTEL BOXDG33TLM             1x ATA100 + 5x SATA II Raid (0, 1, 5, 10 ) + 1x eSATA +2x PCI-Ex (1x) + 1x PCI, Sound
14                                                                     2,331   36T
  (S/p Core2 Quad)             8CH - Intel Gigabit LAN - 10x USB 2.0 + 2x IEEE 1934a + Viiv
                       VGA onboard (GMA 3100) / Suppo


                       Chipset Intel Q35 / ICH9DO - FSB1333 - 4x DDR2-800 (DC) - 1x PCI-Ex (16x),1x ATA100
   INTEL BOXDQ35JOE
15                      + 6x SATA II Raid (0, 1, 5, 10 ) + 2x PCI-Ex (1x) + 1x PCI, Sound 8CH - 2x IEEE 1394a -    2,395   36T
   (S/p Core2 Quad)            Intel Gigabit LAN - 12x USB 2.0 - TPM onboard and Vpro , VGA onboard (GMA 3100)


   INTEL SERVER BOARD           Chip INTEL 3000 Server, S/P 775, Bus 1066, 1PCI Ex4, 1PCI Ex8, 2PCI , 4DDR2-
16                                                                     2,751   36T
   S3000AHV (s/p Quad core)        667(DC), 1ATA 100, 4SataII (3Gb/s) Raid (0,1,10),VGA on board + Lan 1G.
        Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng             2
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                           Ngaøy 9/5/2008
                      Chip INTEL 3000/ICH7R, S/P 775, Bus 1066, 1PCI Ex4, 2PCI Ex8, 2PCI , 4DDR2-
   INTEL SERVER BOARD
17                     667(DC), 1ATA 100, 4SataII (3Gb/s) Raid (0,1,5,10),VGA on board + Dual Lan 1G,    3,334  36T
   S3000AH
                      4USB2.0, 1RS232.

                      Chip INTEL 3210/ICH9R, S/P 775, Bus 1333, 1PCI Ex16, 2PCI Ex8, 2PCI , 4DDR2-
   INTEL SERVER BOARD
18                     800/667(DC),6SataII (3Gb/s) Raid (0,1,5,10),VGA on board + Dual Lan 1G,        4,338  36T
   S3210SHLC
                      5USB2.0, 1RS232.

                      Chip INTEL 5000V MCH/ESB2-E I/O Controler-Bus 1333/1066(Dual CPU), 2PCI
  INTEL SERVER BOARD
                      64bit(133/100MHz), 2PCI Ex8, 1PCI , 4DDR2-667(DC), 1ATA 133, 6SataII (3Gb/s)
19 S5000VSA                                                            6,474  36T
                      Raid (0,1,10), Optional AXXRAKSW5 (Raid5),,VGA on board + Dual Lan 1G,
  (For 2Way Server segment)
                      7USB2.0, 1RS232.soket 771 s/p 1 or 2 Xeon 5000 sequence with 45nm

                      Chip INTEL 5000V MCH/ESB2-E I/O Controler - socket 771 Bus 1333/1066 (Dual CPU),
  INTEL SERVER BOARD            2PCI 64bit(133/100MHz), 2PCI Ex8, 2PCI-X(64bit), 1PCI(32bit) , 4DDR2(DC)-667 ECC
20 S5000VSASATAR DDR2Max16GB        FBDIMMS, 1ATA 133, 6SataII (3Gb/s) Raid (0,1,10), Optional AXXRAKSW5 (Raid5),,VGA   6,960  36T
  (For 2Way Server segment)        on board + Dual Lan 1G, 7USB2.0, 1RS232.soket 771 s/p 1 or 2 Xeon 5000 sequence
                      with 45nm

MSI MAINBOARD - Giaù ñaõ coù VAT
   MSI 945GCM5-L             Chip INTEL 945GC, S/P 775, Bus 1066 , PCI Ex 16X , 2PCI, ATA 100, 4SataII
1                                                                  923  36T
   Taëng Keyboard             (3Gb/s), 2DDRII667(DC) , VGA + Sound(8ch) + Lan Onboard, 8 USB 2.0

   MSI 945GCM5-F             Chip INTEL 945GC, S/P 775, Bus 1333 , PCI Ex 16X , 2PCI, ATA 100, 4SataII
2                                                                  955  36T
   Taëng Keyboard             (3Gb/s), 2DDRII667(DC) , VGA + Sound(8ch) + Lan1GB Onboard, 8 USB 2.0
                      Chipset Intel 945GC / ICH7 - FSB 1333 - 2x DDR2-667 (DC ) + 1x PCI Ex (16x), 1x
   MSI 945GC-M7-LV2
3                      ATA 100 + 4x SATA II - 2x PCI -Sound 8 CH - Lan 10/100 VGA onboard (GMA 950 )      955  36T
   Taëng Keyboard Mitsumi Multi
                      + 8x USB 2.0 + Com 1 & 2 + Parallel Port
                      Chipset Intel 945GC / ICH7 - FSB 1333 - 2x DDR2-667 (DC ) + 1x PCI Ex (16x)1x
   MSI 945GC-M7-L
4                      ATA 100 + 4x SATA II - 1x PCI-Ex (1x) - 2x PCI -Sound 6 CH - Lan 10/100 VGA      1,003  36T
   Solid Capacitors
                      onboard (GMA 950 ) + 8x USB 2.0 + Com 1 & 2 + Parallel Port

                      Chipset Intel 945GC / ICH7 - FSB 1333 - 2x DDR2-667 (DC ) + 1x PCI Ex (16x)1x
   MSI 945GC-M7-F
5                      ATA 100 + 4x SATA II - 1x PCI-Ex (1x) - 2x PCI - Sound 6 CH - Gigabit Lan (1000)   1,036  36T
   Solid Capacitors
                      VGA onboard (GMA 950 ) + 8x USB 2.0 + Com1 & 2 +LPT

                      Chip INTEL G31/ICH7, S/P775, Bus 1333 ,PCI Ex16X,1PCI-Ex1,2PCI, ATA
   MSI G31M-F V2
6                      100,4SataII(3Gb/s),2DDR2-800(DC) ,VGA(GMA3100)+Sound(8ch)+ Lan1GB           1,262  36T
   Taëng KB Mitsumi Multi
                      Onboard, 6 USB 2.0

   MSI G31M2-F V1 (s/p Quad Core )    Chip INTEL G31/ICH7, S/P775, Bus 1333 ,PCI Ex16X,1PCI-Ex1,2PCI, ATA 100,
7                                                                 1,311  36T
   Taëng Mitsumi Multimedia Keyboard   4SataII(3Gb/s), 4DDR2-800(DC) ,VGA+ Sound(8ch)+ Lan1GBOnboard, 6 USB 2.0

   MSI G31M2-F              Chip INTEL G31/ICH7, S/P775, Bus 1333 ,PCI Ex16X,1PCI-Ex1,2PCI, ATA
8                                                                 1,262  36T
   (s/p Quad Core )            100,4SataII(3Gb/s), 4DDR2-800(DC) ,VGA+ Sound(8ch)+ Lan1GBOnboard, 6 USB 2.0

                      Chipset Intel G33/ ICH9 - FSB1333 - 4x DDR2-800 (D.C) - 1x PCI-Ex (16x)
 MSI G33M
                      1x ATA133 + 3x SATA (II) + 2x eSATA (II) External + 1x PCI-Ex (1x) + 2x PCI VGA
9 2x IEEE 1394a                                                          1,716  36T
                      onboard (GMA 3100) + Sound 8CH- Gigabit LAN (1000) + 12x USB 2.0, 2x IEEE
 Taëng Mitsumi Multimedia Keyboard
                      1394a Value Add S/PDIF (Digital Audio) - Solid Capacitors - Fan Speed Step

   MSI P31 Neo-F             Chip INTEL P31/ICH7, S/P775, Bus 1333 ,PCI Ex16X,1PCI-Ex1,3PCI, ATA
10                                                                1,327  36T
   (s/p Quad Core )            100,4SataII(3Gb/s), 4DDR2-800(DC) , Sound(8ch)+ Lan1GB Onboard, 8 USB 2.0
   MSI P31 Neo2-F (Black board)      Chip INTEL P31/ICH9, S/P775, Bus 1333 ,PCI Ex16X,1PCI-Ex1,3PCI, ATA
11                                                                1,457  36T
   (s/p Quad Core )            133,4SataII(3Gb/s), 4DDR2-800(DC) , Sound(8ch)+ Lan1GB Onboard, 12 USB 2.0

                      Chip INTELG33/ICH9R, S/P 775, Bus 1333 ,PCI Ex 16X, 1PCI-Ex1,2PCI, ATA 100,
   MSI G33M-FI
12                     4SataII(3Gb/s),2E-Sata, 4DDR3-1066(DC) ,VGA+Sound(8ch)+ Lan1GB Onboard,        1,732  36T
   (s/p Quad Core )
                      6USB 2.0

   MSI P35 Neo-F             Chip INTEL P35/ICH9, S/P775, Bus 1333 ,PCI Ex16X,3PCI-Ex1,2PCI, ATA
13                                                                1,748  36T
   (s/p Quad Core )            100,5SataII(3Gb/s), 4DDR2-800(DC) , Sound(8ch)+ Lan1GB Onboard, 12 USB 2.0

                      Chip INTEL P35/ICH9, S/P775, Bus 1333 ,PCI Ex16X,1PCI-Ex1,4PCI, ATA
14 MSI P35 Neo-3 Solid Capacitors      133,4SataII(3Gb/s), 2SataII Raid (0,1,JBOD), 4DDR2-1066(DC) , Sound(8ch)+       2,039  36T
                      Lan1GB Onboard, 12 USB 2.0

                      Chip INTEL P35/ICH9R, S/P775, Bus 1333 ,2xPCI Ex16X,2PCI-Ex1,2PCI, ATA
   MSI P35 Neo2-FR CrossFireX
15                     133,1SataII(3Gb/s), 4SataII Raid (0,1,5,10), 2Ext Sata, 4DDR2-800(DC) ,        2,298  36T
   2xIEEE1394a Solid Capacitors
                      Sound(8ch)+ Lan1GB Onboard, 12 USB 2.0


       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng         3
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                              Ngaøy 9/5/2008
                      Chip nVidia nForce 750 SLI/Nforce 570i, Bus 1333, 4DDR2-1066(DC)/(D.C PWM), 1PCI-
   MSI P7N SLI Plantinum
16                     Ex16X 2.0, 2PCI-Ex 16X s/p SLI+2xPCI, Lan 1G, 2ATA1333, 4Sata2 Raid (0,1, 0+1, 5,      2,832  36T
   Solid Capacitors            JBOD), 2Ext eSata 2 Raid (0,1), Sound (8ch), 2xIEEE1394a, 8USB2.0, S/PDIF

                      Intel P35/ ICH9R - FSB1600/1333 - 4xDDR2-1066/800 (DC) - 2x PCI-Ex (16x) CrossFire
                      (8x+8x) + 1x ATA133 + 4x SATA(II) Raid (0, 1, 5, 10) + 1x SATA II (High Speed) + 2x
   MSI P35 Platinum            External SATA II + 2x PCI-Ex (1x) + 2x PCI + 2x IEEE 1394aSound 8CH + Gigabit LAN
17                                                                   2,994  36T
   CrossFire X              (1000) + 12x USB 2.0 + S/PDIF ( Digital Audio )Value Add :Circu-Pipe - Hardware
                      Overcloking (FSB Jumpers 200/266/333 Mhz) DOT (Dynamic Overclocking) + Led Status
                      Indicators (L1 to L20)


                      nVidia nForce 780i SLI / Nforce 570i - FSB 1333 - 4x DDR2-1066 (DC), 2x PCI Ex (16x)
                      2.0 + 2x PCI Ex (16x) run 8x Band / 2x PCI Ex (1x) / 1x PCI,1x ATA133 + 6x SATA II Raid
  MSI P7N DIAMOND
                      (0/ 1/ 0+1/ 5/ JBOD) - 2x eSATA II Raid (0/1), Dual Gigabit LAN + 2x IEEE 1394a - 10
18 3 Ways SLI ready                                                           5,908  36T
                      USB 2.0 + S/PDIF ( Digital Audio )PCI ex (1x) Creative SB X-F1 Xtreme audio S/p Sound
  Kind Of Overclocking           8CH EAX 5.0 Surround Value Add : Circu- Pipe + TPM + 4 PCI Ex (16x) S/p 3 Ways SLI
                      ready


ASUS MAINBOARD - Giaù ñaõ coù VAT
                      Chipset 945GC / ICH7 - FSB 1066/800 Dual channel 2xDDR2 667/533, Max 4GB - VGA
   ASUS P5G-MX/A2 (1066)
1                      GMA 950 , 1*PCI-16X,1*PCI-EX1, 1*PCI , 6* Sound Channel, Lan 10/100Mb, 1*ATA 100,       987  36T
   (s/p Core 2 Duo)            2*Sata 3Gb/s, 6*USB Form mATX .

   ASUS P5GC-MX (1333)          Chip INTEL 945GC/ICH7, S/P 775 3.8Ghz , Bus 1333 , PCI Ex 16X , 1PCI Ex 1X, 2PCI,
2                                                                    1,036  36T
   (s/p Core 2 Duo)            ATA 100, 4SataII (3Gb/s), 2DDRII667(DC) , VGA + Sound(6ch) + Lan Onboard, 8 USB 2.0

                      Chipset 945GC / ICH7 - FSB 1333(OC)/1066/800/533 - Dual channel 2xDDR2 667/533,
   ASUS P5GC-MX /GBL (1333)
3                      Max 4GB - VGA GMA 950 , 1*PCI-16X,1*PCI-EX1, 2*PCI , 6* Sound Channel, Lan 1000,      1,068  36T
   (s/p Core 2 Duo)            1*ATA 100, 4*Sata 3Gb/s, 8*USB Form mATX

                      Chip Nvidia Crush 19 Ultra/MCP 51, S/P 775 , Bus 1066(C2D)/800,PCI Ex16X , 2PCI &
4 ASUS P5ND2 SE               3PCI Ex1X, 2ATA 100, 4SataII (3Gb/s) Raid(0,1,0+1,5,10,JBOD), 4DDR2-667,          1,133  36T
                      Sound(6ch)+Lan 1G Onboard, 8 USB 2.0

                      Chipset 945GC / ICH7 - FSB 1333(O.C)/1066/800/533Mhz - Dual channel 2xDDR2
5 ASUS P5LD2-X/1333             667/533 max 4GB , 1xPCI-16X,1xPCI-EX1, 3xPCI , 6* Sound Channel, Lan            1,182  36T
                      10/100Mb, 1*ATA 100, 4*Sata 3Gb/s, 8 USB Form ATX .X.

                      Chipset 945GC / ICH7 -FSB1333(O.C)/1066/800/533Mhz - Dual channel 2xDDR2
6 ASUS P5LD2-X/GBL             667/533 max 4GB , 1xPCI-16X,1xPCI-EX1, 3xPCI , 6* Sound Channel, Lan 1000 Mb,        1,214  36T
                      1*ATA 100, 4*Sata 3Gb/s, 8 USB Form ATX .

                      Chipset 945GC / ICH7 - FSB 1066/800/533 - Dual channel 4xDDR2 667/533, Max
   ASUS P5GC-VM
7                      4GB - VGA GMA 950 , 1*PCI-16X, 3*PCI , 6* Sound Channel, Lan 1000, 1*ATA 100,        1,214  36T
   (s/p Core 2 Duo)
                      4*Sata 3Gb/s, 8*USB ,TPM .

                      Chipset 945GC / ICH7 - FSB 1333(OC)/1066/800/533 - Dual channel 4xDDR2
   ASUS P5GC-VM PRO (1333)
8                      667/533, Max 4GB - VGA GMA 950 , 1*PCI-16X,1*PCI-EX1, 2*PCI , 8* Sound           1,262  36T
   (s/p Core 2 Duo)
                      Channel, Lan 1000, 1*ATA 100, 4*Sata 3Gb/s, 8*USB Form mATX.

                      Chip INTEL 946GZ/ICH7, S/P 775 3.8Ghz, Bus 1066, PCI Ex16X, 2PCI, PCI Ex 1X,
   ASUS P5B-MX
9                      ATA133, 4SataII 3Gb/s, 2DDR2-667, VGA (GMA X3000) + Sound(6ch) + Lan1G           1,246  36T
   (s/p Core 2 Duo)            Onboard, 6 USB 2.0

                      Chipset G31/ ICH7, FSB 1333/1066/800Mhz ,Dual channel 2*DDR2 1066/667 Mhz
  ASUS P5KPL-VM              max 4GB, VGA GMA 3100, 1*PCI-16X, 1*PCI-EX1 , 2*PCI , 6* Sound channel, Lan
10                                                                   1,279  36T
  (s/p Core 2 Duo)             Gigabit, 1*ATA 100, 4*Sata 3Gb/s ,8 USB , Form mATX.
                      Selling-points : CrashFree BIOS3, EZ Flash2, MyLogo2, Q-Fan

                      Chip nForce4 SLI, S/P 775 3.8Ghz, Bus1066, 2PCI Ex 16X SLI, 2PCI, 3PCIEx 1X,
   ASUS P5N SLI
11                     2ATA133, Raid (0,1,0+1,5,JBOD), 4SataII(3Gb/s), Raid (0,1,0+1,5,JBOD) , 4DDR2-       2,072  36T
   (s/p Core 2 Duo)
                      667, Sound(6ch) + Lan 1G Onboard, 8 USB 2.0

                      Chip INTEL 946GZ/ICH7, S/P 775 3.8Ghz, Bus 1066, PCI Ex16X, 2PCI, PCI Ex 1X,
   ASUS P5B-MX Wifi-AP
12                     ATA133, 4SataII 3Gb/s, 2DDR2-667, VGA (GMA X3000) + Sound (6ch)+ Lan1G           1,457  36T
   (s/p Core 2 Duo)
                      Onboard, 6 USB 2.0
       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng            4
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                            Ngaøy 9/5/2008
                      Chipset G965 / ICH8, FSB 1066/800/533Mhz , Dual channel 4*DDR2-
  ASUS P5B-VM-SE              800/667/533Mhz max 8GB ,VGA GMA X3000(Max Shared: 256MB) , 1*PCI-16X,
13                                                                  1,440  36T
  (s/p Core 2 Duo)             1*PCI-EX4, 2*PCI , 6* Sound Channel, Lan Gigabit, 1*ATA 133, 4*Sata 3Gb/s,
                      10*USB, Form mATX.

                      Chip INTEL G965/ICH8, S/P 775 3.8Ghz, Bus 1066, PCI Ex16X, 2PCI, PCI Ex 4X,
   ASUS P5B-VM
14                     ATA133, 4SataII 3Gb/s, SataII 3Gb/s, Ext SataII (3Gb/s) Raid (0,1,JBOD),4DDR2-800,    1,602  36T
   (s/p Core 2 Duo)            VGA(GMA X3000)+Sound(8ch)+Lan1G Onboard, 2IEEE 1394a, 10 USB 2.0

                      Chip INTEL P31/ICH7, S/P 775, Bus 1066/1333(OC), 1xPCI Ex 16X, 3PCI & 1PCI Ex
   ASUS P5KPL
15                     1X, ATA 100, 4SataII 3Gb/s, 4DDR2-800(DC), Sound(6ch)+ Lan 1G Onboard, 8         1,505  36T
   (s/p Core 2 Duo-Core 2 Quad)
                      USB 2.0

                      Chipset G31/ ICH7, FSB 1333/1066/ 800 MHz, Dual channel 4xDDR2
16 ASUS P5KPL-E               1066(OC)/800/667 MHz max 4GB, VGA GMA 3100, 1*PCI-16X, 2*PCI-EX1, 3*PCI,         1,861  36T
                      4*SATA 3Gb/s, 1*ATA 100, 8* Sound channel, Gigabit LAN, TPM, 8 USB, Form ATX.


                      Chip INTEL P35/ICH9, S/P 775 , Bus1333, 1xPCI Ex 16X, 2PCI & 3xPCI Ex 1X, ATA
   ASUS P5K SE
17                     133, 4SataII 3Gb/s, 1XExternal ATA133, 4DDR2-1066(OC), Sound (8ch)+ Lan 1G        1,732  36T
   (s/p Core 2 Duo-Core 2 Quad)
                      Onboard, 8 USB 2.0

                      Chip Intel G33 / ICH9 - FSB 1333/1066/800Mhz , Dual channel 4xDDR2
  ASUS P5K VM
                      1066(OC)/800/667Mhz max 8GB , VGA GMA 3100, 1*PCI-16X, 1*PCI-
18 2 x IEEE1394a                                                           1,780  36T
                      EX4,1*PCI*EX1 , 2*PCI , 8* Sound channel-S/PDIF out, Lan Gigabit, 2* ATA 133 , 4
  (s/p Core 2 Duo-Core 2 Quad)
                      Sata3Gb/s ,12*USB , 2*1394 , Form mATX.

                      Chip INTEL P35/ICH9R, S/P 775 , Bus1600, 2xPCI Ex 16X s/p crossfire, 3PCI & 1PCI Ex
   ASUS P5K-PRO
19                     1X, 1ATA 133, 4SataII 3Gb/s Raid (0,1,5,10, JBOD), 4DDR2-1066(DC), Sound (8ch) +     2,347  36T
   (s/p Core 2 Duo-Core 2 Quad)      Lan 1G Onboard, 12 USB 2.0, 2x1394a
                      Chip INTEL Q35/ICH9, S/P 775 , Bus1333, 1xPCI Ex 16X, 2PCI & 1PCI Ex 1X, 2xATA
   ASUS P5E - VM DO
20                     133, 6SataII 3Gb/s Raid (0,1,5,10), 4DDR2-1066(DC), Vga + Sound (8ch) + Lan 1G      2,395  36T
   (s/p Core 2 Duo-Core 2 Quad)      Onboard, 12 USB 2.0, 2x1394a, support Intel vPro Technology, TPM.

                      Intel® G35 / ICH9R FSB 1333/1066/800, Dual channel 4*DDR2 800/667/533 Mhz max
21 ASUS P5E-VM HDMI             8GB , VGA GMA X3500, 1*PCI-16X, 2*PCI-EX1 , 1*PCI , 8* Sound channel-S/PDIF out,     3,027  36T
                      Lan Gigabit, 1*ATA 133, 6*Sata 3Gb/s s/p Raid 0.1.5.10, 12* USB , 2*1394 . m ATX.


                      Chip INTEL P35/ICH9R, S/P 775 3.8Ghz, Bus1333, Dual channel 2*DDR3 1333/1066/800
  ASUS ASUS P5K-C             or 4*DDR2-1066/800/667/533 Max 8GB , 2*PCI-16X support CrossFire, 1*PCI-EX1, 3*PCI
22                                                                  2,671  36T
  (s/p Core 2 Duo-Core 2 Quad)       , S/p Raid đôi ( 0,1,5,10) & JBOD, 1*SATA on the go ( thuận tiện sao lưu hình ảnh từ
                      caùc thiết bị ngoại vi ). 2* 1394, 8* Sound Channel-S/PDIF out, Lan Gigabit .

                      Chip INTEL G33/ICH9R, S/P 775 3.8Ghz, Bus1333, 2xPCI Ex 16X, 3PCI & 1PCI Ex 1X,
   ASUS P5K - V
23                     ATA 133, 4SataII 3Gb/s Raid (0,1,5,10), 1Ext SataII(3Gb/s), 4DDR2-1066, VGA       2,735  36T
   (s/p Core 2 Duo-Core 2 Quad)      +Sound(8ch)+Lan1G Onboard,12 USB 2.0,

                      Chipset P965/ICH8R - FSB 1066/800/533Mhz , Dual channel 4xDDR2-800/667/533Mhz
   ASUS COMMANDO
24                     max 8GB , 2*PCI-16x, 4*PCI , 8* Sound Channel, Supreme FX Audio ADI 1988B, Dual     2,735  36T
   (s/p Core 2 Duo-Core 2 Quad)      Lan Gigabit, 1*ATA 100, 6*Sata 3Gb/s, S/p RAID 0,1,5,10, 2 *1394a, 10 USB, Form ATX.

   ASUS P5W DH Deluxe Wifi        Chip INTEL 975X/ICH7R, S/P 775 3.8Ghz, Bus 1333 , 2PCI Ex 16X CrossFire, 3 PCI &
25 (s/p Core 2 Duo)             2PCI Ex 1X , 4DDR2-800, ATA 100, ATA 133, 3SataII (3Gb/s) Raid (0,1,5)+ 2 SataII     3,949  36T
   Cross Fire, Remote Control       (3Gb/s) (EZ-backup,Raid 0,1),Ext SataII(3Gb/s)) , Sound(8ch) + Dual Lan 1G.

                      Intel® X38 / ICH9R FSB 1600/1333/1066/800 ,           Dual channel 4*DDR2-
                      1200(OC)/1066/800 /667 , 2*PCI-16X support CrossFire ,3*PCI-EX1, 2*PCI , Sound
26 ASUS P5E                 SupremeFX II Audio Card 8-channel-S/PDIF, Lan Gigabit, 1*ATA133, 6*Sata 3Gb/s S/p    4,516  36T
                      Raid 0,1,5,10; 12 USB, 2*1394 .
                      Selling-point: EPU ( Tiết kiệm điện 80% ), , Stack cool 2 ( mát hơn 20 oC )

                  Intel X38 chipset+ICH9R FSB 1600/1333/1066/800Mhz, Dual Channel 4*DDR2
                  1200(OC)/1066/800/ 667 max 8GB ,2*PCI-16X support CrossFire ,3*PCI-EX1, 2*PCI
                  ,1*ATA133, 6*Sata 3Gb/s S/p Raid 0,1,5,10. Sound SupremeFX II Audio Card-8Channel-
  ASUS MAXIMUS FORMULA
27                 S/PDIF-Noise Filter, 2*1394; Dual Gigabit LAN . Selling - point: Heatpipe Design, COP       5,050  36T
  (Mainboard daønh cho game thuû) EX("Ép xung" đầy tự tin), Extreme Tweaker, ASUS EPU (Bộ xử lý tiết kiệm điện ), LCD
                  Poster, Hệ thống Fusion Block :Sẵn sàng với H2O: thế hệ kế tiếp của các giải pháp tản
                  nhiệt. Stack Cool2 (Coâng ngheä laøm mát hơn ñến 20°C)
       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng          5
   website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                            Ngaøy 9/5/2008
                  NVIDIA nForce 680i SLI FSB 1333/1066/800 Dual channel 4x DDR2-800/667/533 , 2*PCI-
                  16X support CrossFire ,1*PCI-EX1, 2*PCI , Sound SupremeFX 8Channel-S/PDIF-DTS,
  ASUS STRIKER EXTREME
27                 Lan Dual Gigabit, 1*ATA133, 6 Sata 3Gb/s S/p Raid đôi ( 0,1,5,10) & JBOD, 1*SATA on       5,746  36T
  (Mainboard daønh cho game thuû) the go , 2*1394.
                  Selling-point: Extreme Tweaker,LCD Poster,AI NOS, AI Overclocking


GIGABYTE MAINBOARD - Giaù ñaõ coù VAT
   GIGABYTE 945GCM-S2C          Chip INTEL 945GC/ICH7, S/p 775, Bus 1066/1333(OC), PCI EX16, PCI E1,
1                                                                 1,003  36T
   (s/p Core 2 Duo)           2PCI,ATA, 4SataII, Dual 2xDDR2-667, Vga+Sound + Lan on board, 8 USB 2.0
   GIGABYTE 945GCM-S2L          Chip INTEL 945GC/ICH7, S/p 775, Bus 1066/1333(OC), PCI EX16, PCI E1,
2                                                                 1,036  36T
   (s/p Core 2 Duo)           2PCI,ATA, 4SataII, Dual 2xDDR2-667,Vga+Sound + Lan 1G on board, 8 USB 2.0
   GIGABYTE 945PL S3G          Chip INTEL 945PL/ICH7, S/p 775, Bus 1066/1333(OC), PCI EX16, 3PCI E1,
3                                                                 1,198  36T
   (s/p Core 2 Duo)           ATA100, 3PCI, 4SataII, 2xDDR2-667 (DC), Sound + Lan 1G on board, 8 USB 2.0

   GIGABYTE GA-73VM-S2          Chip Nvidia Geforce 7050/nForce 630i,S/p 775 3.8Ghz,Bus 1066,PCI Ex16X, 2PCI, PCI-
4                                                                 1,214  36T
   (s/p Core 2 Duo)           Ex1, PATA, 4xSATA2 Raid(0,1), 2DDR2 667, Vga+ Sound(6ch) +Lan onboard, 8USB.

   GIGABYTE 945PL S3P          Chip INTEL 945PL/ICH7, S/p 775 3.8Ghz, Bus 1066(1333), 3 PCI, 3PCI-Ex1, PCI
5                                                                 1,279  36T
   (s/p Core 2 Duo)           Exp16,4SataII,4xDDR2-667x4 (DC), Sound + Lan 1G on board, 8 USB 2.0

   GIGABYTE GA-P31-S3G          Chip INTEL P31/ICH7, S/p 775, Bus1333, PCI Exp16X, 3PCI , 3PCI Ex1, PATA,
6                                                                 1,327  36T
   (s/p Core 2 Quad)           4xSataII, 2xDDR2-667/800/1066 (DC), Sound (6ch) +Lan 1G on board, 8USB 2.0.

   GIGABYTE GA-EP31-DS3L         Chip INTEL P31/ICH7, S/p 775, Bus1333, PCI Exp16X, 3PCI , 3PCI Ex1, PATA, 4xSataII,
7                                                                 1,440  36T
   (s/p Core 2 Quad)           4xDDR2-800/1066 (DC), Sound (8ch) +Lan 1G on board, 8USB 2.0. Ultra Durable

                      Chip INTEL P35/ICH9, S/p 775 3.8Ghz, Bus1333, PCI Exp16X, 3PCI , 3PCI Ex1, PATA,
   GIGABYTE GA-EP35-DS3L
8                     4xSataII, 4xDDR2-800/1066 (DC), Sound (8ch) +Lan 1G on board, 12USB 2.0. Ultra     1,894  36T
   (s/p Core 2 Quad)           Durable2, Dynamic Energy Saver

   GIGABYTE GA-P35-S3G          Chip INTEL P35/ICH9, S/p 775 3.8Ghz, Bus1333, PCI Exp16X, 5PCI,PCI Ex1, PATA,
9                                                                 1,716  36T
   (s/p Core 2 Quad)           4xSataII, 4xDDR2-1066/800 (DC), Sound (6ch) +Lan 1G on board, 12USB 2.0.

                      Chip INTEL P35/ICH9, S/p 775 Bus1600(OC), PCI Exp16X, 3PCI , 3PCI Ex1,
   GIGABYTE GA-EP35-DS3 // P35-
10                     PATA,6xSataII,Raid(0,1,JBOD),4xDDR2(DC)-1200(OC)/1066, Sound(8ch) +Lan 1G        2,169  36T
   DS3 (s/p Core 2 Quad)
                      on board, 12USB 2.0, (2xeSATAII), Ultra Durable 2.

                      Chip INTEL P35/ICH9R, S/p 775 3.8Ghz, Bus1333, PCI Exp16X, 3PCI , 3PCI Ex1,
   GIGABYTE GA-P35-DS3R // EP35-
11                     PATA, SataII Raid (0,1,5,10), 4xDDR2-667/800/1066 (DC), Sound (8ch) +Lan 1G on         36T
   DS3R (s/p Core 2 Quad)
                      board, 12USB 2.0, Ultra Durable 2

                      Chip INTEL P35/ICH9R, S/p 775 3.8Ghz, Bus1333, 2PCI Ex 16X (x16, x4), 2PCI ,
   GIGABYTE GA-P35-DS3P
12                     3PCI Ex1, PATA, Sata II Raid (0,1,5,10), 4xDDR2-800/1066 (DC), Sound(8ch) +Lan     2,541  36T
   (s/p Core 2 Quad)
                      1G on board, 12USB 2.0, 3xIEEE1394 (2 khoâng caùp), Ultra Durable 2

                      Chip INTEL P35/ICH9R, S/p 775 3.8Ghz, Bus1600(OC), 2PCI Ex 16X (x16, x4),
  GIGABYTE GA-EP35-DS3P          2PCI , 3PCI Ex1, PATA, Sata II Raid (0,1,5,10), 2Ext Sata2, 4xDDR2(DC)-800/1066
13                                                                 2,395  36T
  (s/p Core 2 Quad)            /1200 (OC), Sound(8ch) +Lan 1G on board, 12USB 2.0, 3xIEEE1394 (2 khoâng
                      caùp), Ultra Durable 2, Dual Bios


                      Chip INTEL P35/ICH9R, S/p 775 3.8Ghz, Bus1066(OC), PCI Ex 16X, 3PCI , 3PCI
   GIGABYTE GA-EP35C-DS3R
14                     Ex1, PATA, 8 Sata II Raid (0,1,JBOD), 4xDDR2-1066 (OC), 2DDR3 1333/1066, 2xExt     2,541  36T
   (s/p Core 2 Quad)
                      Sata2, Sound(8ch) +Lan 1G on board, 12USB 2.0, Blu-ray HD-DVD, Ultra Durable 2.

   GIGABYTE GA-G31M-S2L         Chip INTEL G31/ICH7, S/p 775 3.8Ghz, Bus1333, PCI Exp16X, 2PCI , PCI
15                                                                 1,279  36T
   (s/p Core 2 Quad)           Ex1,PATA,4Sata II,2xDDR2-667/800(DC),Vga+Sound(6ch)+Lan 1G,8USB 2.0

   GIGABYTE GA-P31-DS3L         Chip INTEL P31/ICH7, S/p 775 3.8Ghz, Bus1333, PCI, Exp16X, 3PCI Ex1, PATA, 4Sata
16                                                                 1,440  36T
   (s/p Core 2 Quad)           II, 4xDDR2-800/1066 (DC), Sound(8ch)+Lan 1G on board,8USB 2.0

                      Chip INTEL G31/ICH7, S/p 775 3.8Ghz, Bus1333, PCI Exp16X, 2PCI,PCI Ex1,
   GIGABYTE GA-G31MF-S2
17                     PATA,4SataII,4xDDR2-667/800(DC),Vga+Sound(6ch) +Lan1G, 8USB 2.0,            1,327  36T
   (s/p Core 2 Quad)
                      2xIEEE1394 (1khoâng caùp)
                      Chip INTEL G31/ICH7, S/p 775 3.8Ghz, Bus1333, PCI Exp16X, 2PCI,PCI Ex1,
   GIGABYTE GA-EG31MF-S2
18                     PATA,4SataII,4xDDR2-667/800(DC),Vga+Sound(6ch) +Lan1G, 8USB 2.0,            1,408  36T
   (s/p Core 2 Quad)
                      2IEEE1394 (1 khoâng caùp), Dynamic Energy Saver.

                      Chip INTEL G33/ICH9, S/p 775 3.8Ghz, Bus1333, PCI Exp16X, 2PCI , PCI
19 GIGABYTE GA-G33M-S2L                                                      1,780  36T
                      Ex1,PATA,4SataII,4xDDR2-667/800(DC),Vga+Sound(6ch)+Lan 1G,12USB 2.0


      Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng          6
   website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                             Ngaøy 9/5/2008
                      Chip INTEL G33/ICH9, S/p 775 3.8Ghz, Bus1333, PCI Exp16X, 2PCI , PCI Ex1,
   GIGABYTE GA-G33M-S2H
20                     PATA, 3Sata II & ESATA, 4xDDR2-667/800/1066(OC), Vga+ Sound (8ch) +Lan 1G         2,250  36T
   (s/p Core 2 Quad)
                      on board, Virtual dual bios, 12USB 2.0, 3xIEEE1394(2 khoâng caùp).

                      Chip INTEL G33/ICH9R, S/p 775 3.8Ghz, Bus1333, PCI Exp16X, 2PCI , PCI Ex4, PATA,
   GIGABYTE GA-G33M-DS2R
21                     6Sata II Raid (0,1,5,10), 2Ext Sata24xDDR2-667/800/1066 (DC), Vga+ Sound(8ch)+Lan     2,395  36T
   (s/p Core 2 Quad)           1G on board,12USB 2.0, 3xIEEE1394(2 khoâng caùp), Ultra Durable2

                      Chip INTEL G33/ICH9R, S/p 775 3.8Ghz, Bus1333, PCI Exp16X, 3PCI , 3PCI Ex1,
   GIGABYTE GA-G33-DS3R
22                     PATA, Sata II Raid (0,1,5,10),2Ext Sata2, 4xDDR2-667/800/1066, Vga + Sound(8ch)      2,832  36T
   (s/p Core 2 Quad)
                      (DC) + Lan 1G on board, 12USB 2.0, Ultra Durable2

                      Chip INTEL P35/ICH9R, S/p 775 3.8Ghz, Bus1600(OC), 2x PCI Exp16X (x16,x4), 2PCI ,
  GIGABYTE GA-EP35-DS4          3PCI Ex1, PATA, SataII Raid (0,1,5,10), 4xDDR2(DC) - 800/667/1066/1200(OC), 2Ext
23                                                                  2,978  36T
  (s/p Core 2 Quad)            Sata2, Sound(8ch) +Lan 1G on board, 12USB 2.0, 3IEEE1394 (2khoâng caùp),Ultra
                      Durable2

                      Chip INTEL P35/ICH9R, S/p775 3.8Ghz, Bus1333, 2 PCI Exp16X (x16, x4), 2PCI , 3PCI
   GIGABYTE GA-P35T-DS4 (Rev1.0)     Ex1,8 Sata II(2ESataII), PATA Sata Raid (0,1,5,10),Sata II Raid (0,1,JBOD) 4xDDR3
24                                                                  3,399  36T
   (s/p Core 2 Quad)           1333/1066 (DC) Sound(8ch) +Lan 1G on board, 12USB 2.0 , 3IEEE 1394 (2 khoâng
                      caùp), Ultra Durable2

                      Chip INTEL P35/ICH9R, S/p 775 3.8Ghz, Bus1333, 2 PCI Exp16X (x16, x4), 2PCI , 3PCI
   GIGABYTE GA-P35T-DQ6(Rev1.0)     Ex1,8 Sata II, PATA, Sata Raid (0,1,5,10),Sata II Raid (0,1,JBOD), 4E Sata2, 4xDDR3
25                                                                  3,852  36T
   (s/p Core 2 Quad)           1333/1066 (DC), Sound(8ch) +Lan 1G on board, 12USB 2.0 , 3IEEE 1394 (2 khoâng
                      caùp), Ultra Durable 2


                      Chip NVIDIA Geforce7100/ nforce630i, S/p 775 3.8Ghz, Bus1333, PCI Exp16X, 2PCI
   GIGABYTE GA-73PVM-S2H
26                     ,PCI Ex1, PATA, 3xSata II Raid (0,1,0+1,5), 1Ex-Sata, 2xDDR2-800, VGA + Sound (8ch)    1,699  36T
   (s/p Core 2 Quad)           +Lan 1G on board, 10USB 2.0 , 2IEEE 1394 (1 khoâng caùp), HDMI(HDCP), optical port.


                      Chip NVIDIA nforce 680i SLI, S/p 775 3.8Ghz, Bus1333, 2 PCI Exp16X (16X 16X)SLI,
  GIGABYTE GA-N680SLI-DQ6         3PCI , PCI Ex1, PATA, 2Ext sataII, Sata Raid (0,1,0+1,5,JOBD), SataII Raid (0,1,JOBD),
27                                                                  4,694  36T
  (s/p Core 2 Quad)            4xDDR2-800 (DC), Sound(8ch) +Lan 1G on board, USB 2.0 , 3IEEE 1394 (2 khoâng
                      cable), Quad Bios

   GIGABYTE GA-X38-DS4          Chip Intel X38 Express/ ICH9R, S/p 775 3.8Ghz, Bus1600, 2 PCI Exp16X, 2PCI , 3xPCI
28 (s/p Core 2 Quad)            Ex1, PATA, 2Ext sataII, 6SataII, 4xDDR2-1200/1066/800 (DC), Sound (8ch) + Lan 1G on    4,111  36T
   CrossFire (16X+16X)          board, 12USB 2.0 , 3IEEE 1394 (2 khoâng cable), Dual Bios, Ultra Durable 2.

                      Chip Intel X38 Express/ ICH9R, S/p 775 3.8Ghz, Bus1600, 2 PCI Exp16X, 2PCI , 3xPCI
  GIGABYTE GA-EX38-DS5
                      Ex1, PATA, 2Ext sataII, Sata Raid (0,1,5,10), 8SataII, SataII Raid (0,1,JOBD), 4xDDR2-
29 (s/p Core 2 Quad)                                                         4,758  36T
                      1066 (DC), Sound(8ch) + Dual Lan 1G on board, 12USB 2.0 , 3IEEE 1394 (2 khoâng
  CrossFire (16X+16X)           cable), Dual Bios

                      Chip Intel X38 Express/ ICH9R, S/p 775 3.8Ghz, Bus1600, 2 PCI Exp16X, 2PCI ,
  GIGABYTE GA-X38-DQ6
                      3xPCI Ex1, PATA, 4Ext sataII, Sata Raid (0,1,5,10), 8SataII, SataII Raid (0,1,JOBD),
30 (s/p Core 2 Quad)- CrossFire                                                    5,147  36T
                      4xDDR2-1066 (DC), Sound(8ch) +Dual Lan 1G on board, 12USB 2.0 , 3IEEE 1394
  (16X+16X)
                      (2 khoâng cable).

                      Chip Intel X38 Express/ ICH9R, S/p 775, Bus1600, 2 PCI Exp16X, 2PCI , 3xPCI
  GIGABYTE GA-X38T-DQ6
                      Ex1, PATA, 4Ext sataII, Sata Raid (0,1,5,10), 8SataII, SataII Raid (0,1,JOBD),
31 (s/p Core 2 Quad) CrossFire                                                    5,988  36T
                      4xDDR3-1600/1333 (DC), Sound(8ch) +Dual Lan 1G on board, 12USB 2.0 , 3IEEE
  (16X+16X)
                      1394 (2 khoâng cable), Quad

                      Chip Intel X48 Express/ ICH9R, S/p 775, Bus1600, 2 PCI Exp16X s/p Ati Crossfire,
  GIGABYTE GA-X48-DS5
                      2PCI , 3xPCI Ex1, PATA, Sata Raid (0,1,5,10), 8SataII, SataII Raid (0,1,JOBD), 2E
32 (s/p Core 2 Quad)                                                         6,069  36T
                      Sata2, 4xDDR2-1200 (DC), Sound(8ch) + Dual Lan 1G on board, 12USB 2.0 , 3IEEE
  CrossFire (16X+16X)           1394 (2 khoâng cable), Dual Bios Energy Saver, DTS conect& Dolby Audio.


                      Chip Intel X48 Express/ ICH9R, S/p 775, Bus1600, 2 PCI Exp16X s/p Ati CrossFire,
  GIGABYTE GA-X48-DQ6           2PCI , 3xPCI Ex1, PATA, 4Ext sataII, Sata Raid (0,1,5,10), 8SataII, SataII Raid
33 (s/p Core 2 Quad)- CrossFire      (0,1,JOBD), 4xDDR2-1200 (DC), Sound(8ch) +Dual Lan 1G on board, 12USB 2.0 ,        6,879  36T
  (16X+16X)                3IEEE 1394 (2 khoâng cable), Quad Bios Enery Saver, DTS conect& Dolby Audio, Ultra
                      Durable 2


ECS MAINBOARD - Giaù ñaõ coù VAT
   ECS 945GCT-M2 / 1333         Chip INTEL 945GC& ICH7, S/p 775 3.8Ghz, Bus 1066, PCI Express, 2PCI,
1                                                                    761  36T
   (s/p Core2 Duo)            4xSATAII, Dual DDRII 533/667, Vga+ Sound+Lan on board, 4USB2.0, HT.


      Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng           7
   website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                            Ngaøy 9/5/2008
  ECS GF7050PVT-M5            Chip Geforce 7050&630i (MCP73V), S/p 775 , Bus 1333, 2PCI Ex16, 1PCI Ex1x,
2                                                                   842  36T
  (s/p Core 2 Duo)            2PCI, 2DDRII 800/667/533, 4SATAII, Sound(6ch)+Lanon board, 10USB 2.0,

                      Chip INTEL 945PL & ICH7, S/p 775 3.8Ghz, 2PCI Ex 16x, 2PCI Ex 1x, Dual
3 ECS 945PL-A (s/p Core Duo)                                                     890  36T
                      DDR533, 4 SataII, Sound(6ch)+Lan on board, Bus 1066, USB 2.0,

                      Chip INTEL 945P, S/p 775 3.8Ghz, 2PCI Express16, 1PCI Express 1X, 4SATA II,
4 ECS 945P-A (s/p CPU 64bit)                                                     955  36T
                      Dual DDRII 667 , Sound(8ch) + Lan on board, Bus 800, 4USB 2.0,
                      Chip INTEL G31/ICH7, S/p 775 , Bus 1333, PCI Ex16, 1PCI Ex1x, 2PCI, 2DDRII
5 ECS G31T-M (s/p Core 2 Quad)                                                    955  36T
                      800/667(DC), 4SATAII, Vga+Sound(6ch)+Lan on board, 8USB 2.0,
                      Chip Geforce 7100&630i, Bus 1333, 2DDR2 800/667, 1xPCI-Ex 16X, 1 PCI-Ex 1X,
5 ECS GF7100PVT-M3             2xPCI, Vga Nvidia Geforce 7 series GPU+Sound(8ch)+Lan 1G, 4Sata2, 2IDE,         1,133  36T
                      10USB2, Raid (0,1,0+1,5), DVI output, Micro ATX
                      Chip INTEL G31&ICH7, S/p 775 , Bus 1333, 2PCI Ex16, 1PCI Ex1x, 3PCI, 2DDRII
6 ECS P33T - A (s/p Core 2 Quad)                                                  1,165  36T
                      800/667, 4SATAII, Sound(6ch)+Vga+Lan on board, 10USB 2.0,
                      Chip INTEL G33/ICH9, S/p 775 , Bus 1333, PCI Ex16, 1PCI Ex1x, 2PCI, 4DDRII
7 ECS G33T-M2 (s/p Core 2 Quad)                                                   1,376  36T
                      800/667, 4SATAII, Vga+Sound(8ch)+Lan on board, 8USB 2.0,
                      Chip INTEL P35&ICH9DH, S/p 775 , Bus 1333, 2PCI Ex16, 1PCI Ex1x, 3PCI,
8 ECS P35T - A (s/p Core 2 Quad)                                                  1,602  36T
                      4DDRII 800/667, 6SATAII, Sound(6ch)+Lan on board, 10USB 2.0,

                MAINBOARD FOR AMD SOCKET AM2 - Giaù ñaõ coù VAT
                      VIA K8M890 , Socket AM2 for HT 2000MT/s Dual channel 2xDDR2 800/667/533 , VGA
1 ASUS M2V-MX SE              GeForce 6100GPU ,1*PCI-16X, 2*PCI , Sound 6-ChanneL, Lan 10/100, 1*ATA133,         987  36T
                      2*Sata 3Gb/s s/p Raid 0,1& JOB .
                      AMD 690G/ ATI SB600 - Socket AM2 HT 2000/1600MT/s - Dual channel 2*DDR2-
2 ASUS M2A-MX               1066/800/667/533 - VGA ATI Radion X1200 , 1*PCI-16x,1*PCI-EX1, 2*PCI , Sound 6-     1,101  36T
                      Channel, Lan Gigabit, 1*ATA133, 4*Sata 3Gb/s s/p Raid 0,1,10, 10*USB
                      AMD 690G/ ATI SB600 - Socket AM2 HT 2000/1600MT/s - Dual channel 4*DDR2-
                      800/667/533 - VGA ATI Radion X1200 ( giao tiếp DVI ) , 1*PCI-16x,1*PCI-EX1, 2*PCI ,
3 ASUS M2A-VM                                                            1,165  36T
                      Sound 6-Channel, Lan Gigabit, 1*ATA133, 4*Sata 3Gb/s s/p Raid 0,1,10, 10*USB , Form
                      mATX

                      Chip AMD 690G/ ATI SB600 - Socket AM2 HT 2000/1600MT/s - Dual channel 4*DDR2-
                      800/667/533 - VGA ATI Radion X1200 (DVI / HDMI) , 1*PCI-16X,1*PCI-EX1, 2*PCI ,
4 ASUS M2A-VM HDMI             Sound 6-channle, Lan Gigabit, 1*ATA133, 4*Sata 3Gb/s s/p Raid 0,1,10, 10*USB ,      1,295  36T
                      2*1394a.Selling- points: HDMI/DVI/TV, ASUS C.P.R,Dual VGA, playback of HD DVD
                      and blu-ray

                      Chip NVIDIA 500 SLI MCP, Socket AM2, Althon 64x2, Bus 2000, 2PCI-Ex 16X,
5 ASUS M2N-E SLI (8x+8x)          2PCI, 2PCI Ex1, 4DDR2 800, 2ATA133, 4SATAII (3Gb) Raid(0,1,0+1,5 JBOD),         1,926  36T
                      Sound(7ch) + Lan1G onboard, 8USB 2.0, 2IEEE 1394a

                      Chip Ati CrossFire Xpress , Socket AM2, Althon 64x2, Bus 2000, 2PCI-Ex 16X Crossfire
6 ASUS M2R32-MVP              (16x+16x), 2PCI, 2PCI Ex 1x, 4DDR2 800, ATA133 , 4SATAII (3Gb) Raid(0,1,0+1), Ext    2,525  36T
                      SataII (3Gb/s), Sound(8ch) + Lan1G onboard, 10USB 2.0, 2IEEE 1394a,


                      Chip Nvidia Geforce 6100, Socket AM2, Althon 64x2, Bus 2000, PCI-EX16, 2PCI, PCI
7 GIGABYTE GA-M61PME-S2          Ex1, Dual 2xDDR2 800, PATA, SATA2 Raid(0,1), VGA+ Sound(6ch) + Lan onboard,       1,020  36T
                      8USB 2.0, Bios rescure.

                      Chip nVIDIA nfore 520LE, Socket AM2, Althon 64x2, Bus 2000, PCI-Ex 16X, 4PCI, 2PCI
8 GIGABYTE M52L-S3                                                         1,198  36T
                      Ex1, 4DDR2 800, 2PATA, 2SATA2 raid(0,1,0+1,5), Sound(8ch) + Lan onboard, 8USB2.0


                      Chip nVIDIA Gefore 6100 / nForce 430, Socket AM2, Althon 64x2, Bus 2000, PCI-Ex
9 GIGABYTE M52S-S3P            16X, 4PCI, 2PCI Ex1, 4DDR2 800, 2PATA, 4SATA2 raid(0,1,0+1,5), Sound(8ch) + Lan1G    1,279  36T
                      onboard, 10USB2.0

                      Chip nVIDIA nForce 7025, Socket AM2, Althon 64x2, Bus 2000, 2PCI, PCI Ex1,PCI-
10 GIGABYTE M68SM-S2L           EX16, 2DDR2 800, PATA, 4SATA2 raid(0,1,0+1,5,JBOD), VGA +Sound (6ch)+          1,165  36T
                      Lan1G onboard, 10USB2.0, DVI port.

                      Chip AMD 690V/SB600, Soket AM2, Bus 2000 PCI-E x16, 2xPCI, 1xPCI Ex4, PATA,
11 GIGABYTE MA69VM-S2           4xSata2 Raid (0,1,0+1), 4xDDR2 800/667, Vga (Ati X1200)+Sound (8ch)+Lan 1G,       1,101  36T
                      10USB 2.0
       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng          8
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                            Ngaøy 9/5/2008
                      Chip nVIDIA nForce 560, Socket AM2, Althon 64x2, Bus 2000, 4PCI, 2PCI Ex1,PCI-
12 GIGABYTE M56S-S3             EX16, 4DDR2 800, PATA, 4SATA2 raid(0,1,0+1,5), Sound (8ch)+ Lan1G onboard,        1,602   36T
                      3IEEE1394a (2 khoâng cable), 10USB2.0, Optical port.

                      Chip AMD 740G/SB700, Socket AM2, Althon 64x2, Bus 2000, PCI-EX16, 1PCI,2PCI Ex1,
13 GIGABYTE GA-MA74GM-S2H          Dual 2xDDR2 800,PATA,6SATA2 Raid(0,1,10,JBOD), VGA+ Sound(8ch-3jack) +Lan1G       1,343   36T
                      12USB 2.0,Virtual dual bios.HDMI, Optical port,

                      Chip AMD 690G+SB600, Socket AM2, Althon 64x2, Bus 5200, PCI-EX16, 2PCI,3PCI
                      Ex1,PCI Ex4,Dual 4xDDR2 800,PATA,SATA2 Raid(0,1,10), VGA(ATI X1250)+
14 GIGABYTE GA-MA69G-S3H                                                       1,295   36T
                      Sound(8ch) +Lan1G onboard, 10USB 2.0,Virtual dual bios.3IEEE1394 (2khoâng caùp),
                      HDMI, Optical port,

                      Chip AMD 780G/SB700, Socket AM2, Bus 5200, PCI-EX16, 2xPCI, 1xPCI Ex1, 4xDDR2
15 GIGABYTE GA-MA78GM-S2H          1066(DC),PATA, 5xSATA2 Raid(0,1,10,JBOD), Vga+Sound(8ch) +Lan1G onboard,         1,651   36T
                      12USB 2.0,2xIEEE1394.

                      Chip AMD 770+SB600, Socket AM2+, Althon 64x2, Bus 5200, PCI-EX16, 2PCI,4PCI Ex1,
16 GIGABYTE GA-MA770S3           4xDDR2 1066(DC),PATA,SATA2 Raid(0,1,10), + Sound(8ch) +Lan1G onboard, 10USB       1,667   36T
                      2.0,Dual bios.3IEEE1394.

                      Chip AMD 770+SB600, Socket AM2+, Althon 64x2, Bus 5200, PCI-EX16, 2PCI,4PCI Ex1,
17 GIGABYTE GA-MA770DS3           4xDDR2 1066(DC),PATA,SATA2 Raid(0,1,10), + Sound(8ch) +Lan1G onboard, 10USB       1,748   36T
                      2.0,Dual bios.3IEEE1394, Ultra Durable2


                      Chip 790FX/SB600, Socket AM2, Althon 64x2, Bus 4000, 2PCI-EX16 (16X 16X crossfire),
18 GIGABYTE GA-MA790FX-DQ6         2xPCI -EX8X, 2PCI, PCI E1, Dual 4DDR2 1066, PATA, 6SATA2 Raid(0,1,0+1)          4,451   36T
                      Sound(8ch)+ Dual Lan1G onboard, 10USB 2.0, IEEE1394. Utra Durable 2, Quad Bios.

                      Chip Nvidia Geforce 6100, Socket AM2, Althon 64x2, Bus 2000, SATA Raid, PCI-Ex 16X,
19 MSI K9N6SGM-V              1 PCI-Ex 1X, 2 PCI, 2 DDR2 533/667/800 (DC), VGA + Sound (8ch) + Lan onboard, USB   Call     36T
                      2.0,
                      Chip AMD CrossFire Xpress 3200, Socket AM2, Althon 64x2, Bus 2000, SATA2 Raid,
20 MSI K9A Platinum             2xPCI-Ex 16X, 2PCI-Ex 1X, 2 PCI, 4 Dual DDR2 800, Sound (8ch) + Dual Lan 1GB       2,039   36T
                      onboard, USB 2.0, 2IEEE1394.
                      Chip AMD 790FX, CorssFire X, Soket AM2, Bus 5200, 4DDR2-1066, 4 PCI-Ex16, 2PCI,
21 MSI K9A2 Platinum                                                         3,383   36T
                      1PCI-Ex1, Sound (8ch), Lan 1G, Sata2 Raid, 2 Ext-Sata, SAS SCSI, IEEE1394.
                      Chip Nvidia GF6100, Soket AM2, Bus 2000, 2DDR2-667/533, PCI-Ex16, 2PCI, VGA
22 J&W JWTN61S                                                              761  36T
                      (share upto 256MB)+Sound (8ch), Lan onboard , Sata2 Raid.
                      Chip Nvidia GF7025, Soket AM2+, Bus 2000, 4DDR2-800, PCI-Ex16, 2PCI,
23 J&W JWTN68S                                                            1,020   36T
                      VGA(share upto 256MB) +Sound (8ch), Lan 1G ,DVI, Sata2 Raid, 1eSata2.
                      Chip AMD 780G+SB700, Soket AM2+, Bus 5200, 4DDR2-1066/800/667, PCI-Ex16,
24 J&W JW-RS780UVD                                                          1,450   36T
                      2PCI, VGA(share upto 700MB) +Sound (8ch), Lan 1G ,DVI, Sata2 Raid.

                (2) AMD CPU (Box) - Boä Vi Xöû Lyù - Giaù ñaõ coù VAT
1 AMD ATHLON 1600 (2.2)           Socket AM2       1024KB       Bus 2000   Phieáu baûo haønh           793  36T
2 AMD ATHLON 64 x2 - 4600+ (2.4)      Socket AM2       2x640KB      Bus 2000   Phieáu baûo haønh         1,210   36T
3 AMD ATHLON 64 x2 - 5000+ (2.6)      Socket AM2       2x640KB      Bus 2000   Phieáu baûo haønh         1,550   36T
4 AMD ATHLON 64 x2 - 5200+ (2.7)      Socket AM2       2x640KB      Bus 2000   Phieáu baûo haønh         1,820   36T
5 AMD ATHLON 64 x2 - 5600+ (2.9)      Socket AM2       2x512KB      Bus 2000   Phieáu baûo haønh         2,230   36T
6 AMD ATHLON 64 x2 - 6000+ (3.0)      Socket AM2       2x1024KB      Bus 2000   Phieáu baûo haønh         2,750   36T
  AMD QUAD-CORE Phenom X4
7                      Socket AM2+      L2 4x512KB     Bus 3600   Phieáu baûo haønh         3,340   36T
     GP-9500 4x2.2GHz
    AMD QUAD-CORE Phenom X4
8                      Socket AM2+      L2 4x512KB     Bus 3600   Phieáu baûo haønh         3,710   36T
       GP-9600 4x2.3GHz

                (3) INTEL CPU (Box) - Boä Vi Xöû Lyù - Giaù ñaõ coù VAT
                  Taëng Mouse Mitsumi quang khi mua E2, E4, E6, E8, Q6600
 1  CELERON – 3.06GHz (347)        Socket 775       512K        Bus 533   Phieáu baûo haønh          631   36T
 2  CELERON – 1.6GHz (D420)        Socket 775       512K        Bus 800   Phieáu baûo haønh          583   36T
 3  CELERON – 1.8GHz (D430)        Socket 775       512K        Bus 800   Phieáu baûo haønh          615   36T
 4  INTEL P 4 631 – 3.0F GHz        Socket 775       2MBK        Bus 800   Phieáu baûo haønh         1,125   36T
 5  INTEL Duo Core-E2140(1.6GHz)      Socket 775       1M Duo Core    Bus 800   Phieáu baûo haønh         1,012   36T
 6  INTEL Duo Core-E2160(1.8GHz)      Socket 775       1M Duo Core    Bus 800   Phieáu baûo haønh         1,068   36T
 7  INTEL Duo Core-E2180(2.0GHz)      Socket 775       1M Duo Core    Bus 800   Phieáu baûo haønh         1,198   36T
 8  INTEL Duo Core-E2200(2.2GHz)      Socket 775       1M Duo Core    Bus 800   Phieáu baûo haønh         1,376   36T
 9  INTEL Duo Core-E2220(2.4GHz)      Socket 775       1M Duo Core    Bus 800   Phieáu baûo haønh         1,546   36T
10  INTEL Core2 Duo-E4600(2.4GHz)     Socket 775       2M Core 2 Duo   Bus 800   Phieáu baûo haønh         2,072   36T
       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng           9
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                            Ngaøy 9/5/2008
11 INTEL Core2 Duo-E4700(2.6GHz)      Socket 775       2M  Core 2 Duo  Bus 800    Phieáu baûo haønh             2,363   36T
12 INTEL Core2 Duo-E6550(2.33GHz)      Socket 775       4M  Core 2 Duo  Bus 1333   Phieáu baûo haønh             2,768   36T
13 INTEL Core2 Duo-E6750(2.66GHz)      Socket 775       4M  Core 2 Duo  Bus 1333   Phieáu baûo haønh             3,140   36T
14 INTEL Core2 Duo-E6850(3.0GHz)      Socket 775       4M  Core 2 Duo  Bus 1333   Phieáu baûo haønh             3,286   36T
15 INTEL Core2 Duo-E7200(2.53GHz)      Socket 775       3M  Core 2 Duo  Bus 1066   Phieáu baûo haønh             2,412   36T
16 INTEL Core2 Duo-E8200(2.66GHz)      Socket 775       6M  Core 2 Duo  Bus 1333   Phieáu baûo haønh             3,010   36T
17 INTEL Core2 Duo-E8400(3.0GHz)      Socket 775       6M  Core 2 Duo  Bus 1333   Phieáu baûo haønh             3,447   36T
18 INTEL Core2 Duo-E8500(3.16GHz)      Socket 775       6M  Core 2 Duo  Bus 1333   Phieáu baûo haønh             4,613   36T
19 INTEL Core2 Quad-Q6600(2.4GHz)      Socket 775       8M  Core 2 Quad Bus 1066    Phieáu baûo haønh             3,787   36T
20 INTEL Core2 Quad-Q6700(2.66GHz)     Socket 775       8M  Core 2 Quad Bus 1066    Phieáu baûo haønh             4,823   36T
21 INTEL Core2 Quad-Q9300(2.5GHz)      Socket 775       6M  Core 2 Quad Bus 1333    Phieáu baûo haønh             4,645   36T
   INTEL Dual Core Xeon High End     Socket 775       2M  Dual Core Xeon - Bus 1066 - Phieáu BH
22                                                                   2,800     36T
    Workstation 3050 - 2.13GHz      Hoã trôï Mainboard chipset 965 trôû leân Tặng DDR 512MB / 800 KingMax+DVD Asus
    INTEL Dual Core Xeon High End    Socket 775       4M Dual Core Xeon - Bus 1066 - Phieáu BH
23                                                                   3,172     36T
     Workstation 3060 - 2.4GHz     Hoã trôï Mainboard chipset 965 trôû leân Tặng DVD Asus
    INTEL QuadCore Xeon High End     Socket 775      8M Quad Core Xeon - Bus 1066 - Phieáu BH
24                                                                   4,532     36T
     Workstation X3210 - 2.13GHz    Hoã trôï Mainboard chipset 965 trôû leân Tặng DDR 1GB / 800 KingMax+DVD Asus
25  INTEL SERVER E5310 (1.6GHz)      Socket 771      8M Quad Core - Bus 1066 Phieáu BH (taëng DVDRW 115)             4,694   36T
26  INTEL SERVER E5335 (2.0GHz)      Socket 771      8M Quad Core - Bus 1333 Phieáu BH (taëng DVDRW 115)             5,697   36T
27  INTEL SERVER E5405 (2.0GHz)      Socket 771      12M Quad Core - Bus 1333 Phieáu BH (taëng DVDRW 115)            6,798   36T
28  INTEL SERVER E5410 (2.33GHz)      Socket 771      12M Quad Core - Bus 1333 Phieáu BH (taëng DVDRW 115)            7,607   36T

                    (4) FAN (Quaït) & Table pen (Baûng veõ)
 1  FAN CASE // CASE ATX // FAN HDD                                                 1 // 1.5 // 1.5  0
 2  FAN Slot // Fan Giga PDU-22SC     Fan Case (gaén choå slot PCI laøm maùt VGA)                     7 / 29         0
 3  FAN PENTIUM 4 – 478          For P4 soket 478                                    5          0
 4  FAN INTEL 775             For P4 soket 775                                    8          0
 5  FAN GIGABYTE GH - ED 821 - MF     For AMD AM2                                      9          0
 6  FAN GIGABYTE GH - PCU 22 - VG     For Intel Socket 775 & AMD AM2                             28          0
 7  G-POWER BLGH-PDU21-SC (Air Cooling) Quaït taûn nhieät cao caáp,duøng cho CPU Intel soket 775 vaø AM2             37          0
 8  Volar GH-PSU21-FB (Air Cooling)   Quaït taûn nhieät cao caáp,duøng cho CPU Intel soket 775 vaø AM2             42          0
 9  3D GalaxyII GH-WIU2(Liquid Cooling) Giaûi nhieät baèng dung dòch, duøng cho soket 775 hoaëc AM2, ñieàu chænh toác ño ä   167          0
10  FAN COOLER CM-VOTEX 752       For Intel Socket 775                                   25         12T
11  FAN COOLER CM-SPHERE         For Intel Socket 775                                   42         12T
12  FAN COOLER CM-HYPER TX/TX2      For Intel Socket 775 / For AMD, Intel                          35         12T
13  FAN COOLER COOL VIVA PRO       For Vga                                         35         12T
14  FAN COOLER CM-HYPER 212       For Intel , AMD                                     42         12T
15  FAN COOLER CM-ECLIPSE        For Intel Socket 775 & AMD 754 / 939 / 940 / AM2 / F                   44         12T
16  Ñeá Fan Notebook SS70        Duøng nguoàn töø USB. ( coù 1 Fan Lôùn )                         10          0
17  Ñeá Fan Notebook 808 / K125, 2.5   Duøng nguoàn töø USB. ( coù 3 Fan nhoû )                       5 / 13 / 8        0
18  Ñeá Fan Notebook 108, K12 / 709   Duøng nguoàn töø USB. ( coù 3 Fan nhoû & 1USB)                    12 / 15         0
19  Ñeá Fan Notebook NBK(B4)/ B08    Duøng nguoàn töø USB. ( coù 2 Fan lôùn & 1USB)                      21          0
20  Ñeá Fan Notebook B3 // CL 5218    Duøng nguoàn töø USB. ( coù 2 Fan lôùn & 1USB)                    27 / 25         0
21  Ñeá Fan Notebook 769 + Hub      Duøng nguoàn töø USB. ( coù 2 Fan + 4USB)                        11          0
22  Ñeá Fan Notebook 678 + Hub // 2008 Duøng nguoàn töø USB. ( coù 2 Fan lôùn + 3USB)                       15          0
23  Ñeá Fan Notebook R9 // P1 // W1// V1 Duøng nguoàn töø USB. Cooler Master R9 // P1 // W1                36 / 30 / 38 / 22      12T
24  Ñeá Notebook GIGABYTE G_Pad     GH-GBW11-NP , Duøng vaät lieäu giaûi nhieät (khoâng duøng quaït)             30          0
25  Thaûm nhaûy USB           USB. Keát noái maùy vi tính.                               9          0
26  Baøn Veõ GENIUS G- Pen 560      Baûng veõ + vieát khoâng daây                              42.9         12T
27  Baøn Veõ GENIUS G- Pen 4500     Baûng veõ + mouse quang + vieát khoâng daây                       48.8         12T

                    (5) RAM (Boä nhôù) - Giaù ñaõ coù VAT
 1  256MB  DDRAM             Bus  333 Mhz     PC2700   TEAM                               210  36T
 2  256MB  DDRAM             Bus  400 Mhz     PC3200   TEAM                               218  36T
 3  256MB  DDRAM             Bus  400 Mhz     PC3200   CORSAIR                             324  36T
 4  512MB  DDRAM             Bus  400 Mhz     PC3200   NCP / HYNIX                           340  36T
 5  512MB  DDRAM             Bus  333 Mhz     PC2700   TEAM                               372  36T
 6  512MB  DDRAM             Bus  400 Mhz     PC3200   TEAM                               380  36T
 7  512MB  DDRAM             Bus  400 Mhz     PC3200   TEAM Elite (Giaûi nhieät baèng ñoàng)              421  36T
 8  512MB  DDRAM             Bus  400 Mhz     PC3200   CORSAIR                             502  36T
 9  512MB  DDRAM             Bus  400 Mhz     PC3200   KINGMAX (board vaøng)       Haøng chính hieäu       421  36T
10  512MB  DDRAM             Bus  400 Mhz     PC3200   KINGSTON.             Haøng chính hieäu       421  36T
11  1GB   DDRAM             Bus  400 Mhz     PC3200   NCP                               720  36T
12  1GB   DDRAM             Bus  400 Mhz     PC3200   TEAM                               728  36T

       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng              10
   website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                            Ngaøy 9/5/2008
13  1GB   DDRAM             Bus  400 Mhz     PC3200  TEAM Elite (Giaûi nhieät baèng ñoàng)            777  36T
14  1GB   DDRAM             Bus  400 Mhz     PC3200  KINGMAX               Haøng chính hieäu    963  36T
15  256MB  DDRAM 2            Bus  533 Mhz     PC4200  TEAM                             146  36T
16  256MB  DDRAM 2            Bus  533 Mhz     PC4200  CORSAIR                           275  36T
17  512MB  DDRAM 2            Bus  533 Mhz     PC4300 TEAM // TEAM Elite (Giaûi nhieät baèng ñoàng)             36T
18  256MB  DDRAM 2            Bus  667 Mhz     PC5300  TEAM                             162  36T
19  512MB  DDRAM 2            Bus  667 Mhz     PC5400  NCP // WINCHIP                        162  36T
20  512MB  DDRAM 2            Bus  667 Mhz     PC5300  APACER                            227  36T
21  512MB  DDRAM 2            Bus  667 Mhz     PC5300  KINGSTON - Haøng chính hieäu                 243  36T
22  512MB  DDRAM 2            Bus  667 Mhz     PC5400  KINGMAX. (board vaøng)        Haøng chính hieäu    275  36T
23  512MB  DDRAM 2            Bus  667 Mhz     PC5300  TEAM                             227  36T
24  512MB  DDRAM 2            Bus  667 Mhz     PC5300  TEAM Elite ( Giaûi nhieät baèng ñoàng)            259  36T
25  512MB  DDRAM 2            Bus  667 Mhz     PC5300  CORSAIR                           267  36T
26  512MB  DDRAM 2            Bus  800 Mhz     PC6400  TWINMOS                           243  36T
27  512MB  DDRAM 2            Bus  800 Mhz     PC6400  APACER // TEAM                           36T
28  512MB  DDRAM 2            Bus  800 Mhz     PC6400  TEAM Elite ( Giaûi nhieät baèng ñoàng)            275  36T
29  512MB  DDRAM 2            Bus  800 Mhz     PC6400  KINGMAX. (board vaøng)        Haøng chính hieäu    291  36T
30  1GB   DDRAM 2            Bus  533 Mhz     PC4200  TEAM                             388  36T
31  1GB   DDRAM 2            Bus  533 Mhz     PC4200  TEAM Elite ( Giaûi nhieät baèng ñoàng)            421  36T
32  1GB   DDRAM 2            Bus  667 Mhz     PC5400  NCP                             324  36T
33  1GB   DDRAM 2            Bus  667 Mhz     PC5300  TWINMOS                           405  36T
34  1GB   DDRAM 2            Bus  667 Mhz     PC5400  APACER                            388  36T
35  1GB   DDRAM 2            Bus  667 Mhz     PC5300  KINGSTON       Haøng chính hieäu            405  36T
36  1GB   DDRAM 2            Bus  667 Mhz     PC5400  TEAM                             388  36T
37  1GB   DDRAM 2            Bus  667 Mhz     PC5400  TEAM Elite ( Giaûi nhieät baèng ñoàng)            421  36T
38  1GB   DDRAM 2            Bus  667 Mhz     PC5300  CORSAIR                           397  36T
39  1GB   DDRAM 2            Bus  667 Mhz     PC5400  KINGMAX. (board vaøng)        Haøng chính hieäu    429  36T
40  1GB   DDRAM 2            Bus  800 Mhz     PC6400  TWINMOS                           421  36T
41  1GB   DDRAM 2            Bus  800 Mhz     PC6400  TEAM // TEAM Elite                         36T
42  1GB   DDRAM 2            Bus  800 Mhz     PC6400  KINGMAX(board vaøng)         Haøng chính hieäu    453  36T
43  1GB   DDRAM 2            Bus  800 Mhz     PC6400 CORSAIR - Taëng ngay 60.000ñ (soá löôïng coù haïn)       486  36T
44  1GB   DDRAM 2            Bus  800 Mhz     PC6400  KINGSTON       Haøng chính hieäu            421  36T
45  1GB   DDRAM 2            Bus  1066 Mhz     PC8500  KINGMAX (board xanh)- BGA      Haøng chính hieäu    583  36T
46  1GB   DDRAM 3            Bus  1333 Mhz     PC 10600 KINGMAX (board xanh)                    1,602  36T
47  2GB   DDRAM 2            Bus  667 Mhz     PC5300 TEAM                              745  36T
48  2GB   DDRAM 2            Bus  667 Mhz     PC5300 KINGMAX. (board vaøng)         Haøng chính hieäu    809  36T
49  2GB   DDRAM 2            Bus  667 Mhz     PC5300  KINGSTON       Haøng chính hieäu            761  36T
50  2GB   DDRAM 2            Bus  800 Mhz     PC6400 TEAM                              793  36T
51  2GB   DDRAM 2            Bus  800 Mhz     PC6400 KINGMAX (board vaøng)- BGA       Haøng chính hieäu    842  36T
52  2GB   DDRAM 2 TWIN C5DHX      Bus  800 Mhz     PC6400  CORSAIR                          1,780  36T
53  2GB   DDRAM 2            Bus  1066 Mhz     PC 8500 KINGMAX (board xanh)         Haøng chính hieäu  Call    36T
54  2GB   DDRAM 2 TWIN 8500C5D     Bus  1066 Mhz     PC 8500 CORSAIR                           3,075  36T
55  2GB   DDRAM 3            Bus  1333 Mhz     KINGMAX (board xanh)     BGA       Haøng chính hieäu   3,156  36T
56  2GB   DDRAM 3 TWIN C91333DHX    Bus  1333 Mhz     PC 10600 CORSAIR                          4,775  36T
57  4GB   DDRAM 2 TWIN C5DHX      Bus  800 Mhz     PC 6400 CORSAIR                           5,972  36T

             (6) HARD DRIVE (OÅ ñóa di ñoäng) - Giaù ñaõ coù VAT
1 1GB    RAMDISK            USB 2.0   TRANSCEND V30 // KINGSTON                               12T
2 1GB    RAMDISK            USB 2.0   TWINMOS L2 // KINGSTON (Tem chính hieäu)                        12T
3 1GB    RAMDISK            USB 2.0   JVJ MINI, JVJ R2, PQI I261, PQI TU 172P                     146  12T
4 1GB    RAMDISK            USB 2.0    KINGMAX(II+U.Drive)                              146  12T
5 1GB    RAMDISK            USB 2.0    AH221 // APACER AH320 // AH223// AH222 // AH225                138  12T
 6  1GB   RAMDISK            USB 2.0   TEAM                                      178  12T
 7  1GB   RAMDISK            USB 2.0   PQI U339 // APACER AH160                                12T
 8  1GB   RAMDISK            USB 2.0   A - DATA - Choáng soác        Tặng thẻ ĐT 50.000đ            210  12T
 9  1GB   RAMDISK            USB 2.0   PQI I810                                    210  12T
10  1GB   RAMDISK            USB 2.0   PQI U350                                    235  12T
11  1GB   RAMDISK            USB 2.0   APACER AH124, AH 421 // AH125                             12T
12  1GB   RAMDISK            USB 2.0   A-DATA (C702)                                  170  12T
13  1GB   RAMDISK            USB 2.0   A-DATA (PD17 )                                 194  12T
14  2GB   RAMDISK            USB 2.0   JVJ R2, JVJ MINI // KINGSTON, TRANSCEND V30                      12T
15  2GB   RAMDISK            USB 2.0   KINGMAX(II + U.DRIVE)                              194  12T
16  2GB   RAMDISK            USB 2.0   APACER AH221 // AH 320 // AH223 // AH222// AH 225                202  12T
       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng          11
   website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                           Ngaøy 9/5/2008
17 2GB   RAMDISK            USB 2.0   TEAM(Tem chính hieäu)                             259   12T
18  2GB  RAMDISK            USB 2.0   KINGSTON (Tem chính hieäu) // PQI TU 172P, PQI 261                  12T
19  2GB  RAMDISK            USB 2.0   APACER AH124, 421 // AH125                              12T
20  2GB  RAMDISK            USB 2.0   PNY // APACER AH160 // PQI I810                            12T
21  2GB  RAMDISK            USB 2.0   A - DATA - Choáng soác         Tặng thẻ ĐT 50.000đ          324   12T
22  2GB  RAMDISK            USB 2.0   CORSAIR (chống thấm, chống sốc)                      486   12T
23  2GB  RAMDISK            USB 2.0   A-DATA (PD17)                                 275   12T
24  4GB  RAMDISK            USB 2.0   TRANSCEND V30 // JVJ R2, JVJ MINI                           12T
25  4GB  RAMDISK            USB 2.0   KINGSTON // TEAM                                   12T
26  4GB  RAMDISK            USB 2.0   KINGSTON (Tem chính hieäu)                          348   12T
27  4GB  RAMDISK            USB 2.0   APACER AH320, AH223 // KINGMAX(U.DRIVE)                        12T
27 4GB   RAMDISK            USB 2.0   A-DATA (chống sốc)           Tặng thẻ ĐT 50.000đ         437   12T
28 4GB   RAMDISK            USB 2.0   CORSAIR (chống thấm, chống sốc) // APACER AH160                  12T
29 8GB   RAMDISK            USB 2.0    KINGMAX(U.DRIVE) // APACER AH 320 // ADATA                      12T
30 8GB   RAMDISK            USB 2.0    CORSAIR (chống thấm, chống sốc)                     1,651   12T
31 8GB   RAMDISK            USB 2.0   KINGSTON DT100 (Tem) // TRANCENDS // TEAM                       12T
32 16GB   RAMDISK            USB 2.0   CORSAIR // TRANCEND V30 // KINGMAX U-DRIVE                      12T

                 (7) MP3 & GHI AÂM - Taëng loa mini khi mua JVJ MP4 Deluxe
1  1GB CREATIVE ZENSTONE PLUS      USB 2.0 2in1, Data + MP3 &WMA + Ghi aâm + FM                       1,230   12T
2  2GB CREATIVE ZENSTONE PLUS      USB 2.0 2in1, Data + MP3 &WMA + Ghi aâm + FM                       1,538   12T
3  2GB CREATIVE MUVO T200        USB 2.0 Data + MP3 &WMA + Ghi aâm + FM Pin saïc                     1,602   12T
4  2GB ZENSTONE PLUS SPEAKER       USB 2.0 2in1, Data + MP3 &WMA + Ghi aâm + FM + ghi aâm FM coù loa ngoøai         1,699   12T
5  1GB  CREATIVE ZEN V PLUS      USB 2.0 5in1, Data + MP3 + MP4 + Ghi aâm + FM.    Taëng tai nghe E220        1,942   12T
6 2GB    CREATIVE ZEN V PLUS      USB 2.0 5in1, Data + MP3 + MP4 + Ghi aâm + FM.                      2,719   12T
 7 2GB  CREATIVE ZEN WAV         USB 2.0 5in1, Data + MP3 + MP4 + Ghi aâm + FM.                      2,590   12T
 8 4GB  CREATIVE ZEN V PLUS       USB 2.0 5in1, Data + MP3 + MP4 + Ghi aâm + FM.     Taëng tai nghe E220       3,706   12T
 9 4GB  CREATIVE ZEN WAV         USB 2.0 5in1, Data + MP3 + MP4 + Ghi aâm + FM.                      3,723   12T
10 4GB  CREATIVE ZEN MP4         USB 2.0 5in1, Data + MP3 + MP4 + Ghi aâm + FM.                      3,803   12T
11 8GB  CREATIVE ZEN MP4         USB 2.0 5in1, Data + MP3 + MP4 + Ghi aâm + FM.                      4,839   12T
  MP3 1GB SAMSUNG YP-U3          Khe caém USB tröïc tieáp, ghi aâmhoã trôï hoïc ngoaïi ngöõ, nghe FM, nghe MP3,
12                                                                 1,110   12T
  Taëng saïc MP3             OGG, WMA, pin Lion, phím caûm öùng (VAT)
   MP3 2GB SAMSUNG YP-U3         Khe caém USB tröïc tieáp, ghi aâmhoã trôï hoïc ngoaïi ngöõ, nghe FM, nghe MP3,
13                                                                 1,340   12T
   Taëng saïc MP3            OGG, WMA, pin Lion, phím caûm öùng (VAT)
   MP3 1GB SAMSUNG K3          Maøn hình caûm öùng, nghe MP3, OGG, WMA, WAV, Xem file aûnh vôùi aâm thanh
14                                                                 1,590   12T
   Taëng saïc MP3            3D, kyõ thuaät soá DNSe, nghe FM, Pin Lion. (VAT)
   MP3 2GB SAMSUNG K3          Maøn hình caûm öùng, nghe MP3, OGG, WMA, WAV, Xem file aûnh vôùi aâm thanh
15                                                                 1,790   12T
   Taëng saïc MP3            3D, kyõ thuaät soá DNSe, nghe FM, Pin Lion. (VAT)
   MP3 2GB SAMSUNG T10Q         Nghe MP4, MP3, OGG, WMA, WAV, Xem file aûnh, nghe FM, Pin Lion, xem phim
16                                                                 2,190   12T
   Taëng saïc MP3            4giôø, baùo thöùc, tích hôïp Bluetooth (VAT)
   MP3 4GB SAMSUNG T10A         Nghe MP4, MP3, OGG, WMA, WAV, Xem file aûnh, nghe FM, Pin Lion, xem phim
17                                                                 2,490   12T
   Taëng saïc MP3            4giôø, baùo thöùc, tích hôïp Bluetooth (VAT)
   MP4 2GB SAMSUNG S5Q          Nghe MP4, MP3, OGG, WMA, WAV, Xem file aûnh, nghe FM, Pin Lion, xem phim
18                                                                 2,990   12T
   Taëng saïc MP3            4giôø, baùo thöùc, tích hôïp Bluetooth, Speaker. (VAT)
   MP3 2GB SAMSUNG P2Q          Maøn hình caûm öùng, nghe MP4, MP3, OGG, WMA, WAV, Xem file aûnh, nghe
19                                                                 3,290   12T
   Taëng saïc MP3            FM, Pin Lion, baùo thöùc, tích hôïp Bluetooth (VAT)
   MP3 4GB SAMSUNG P2A          Maøn hình caûm öùng, nghe MP4, MP3, OGG, WMA, WAV, Xem file aûnh, nghe
20                                                                 3,790   12T
   Taëng saïc MP3            FM, Pin Lion, baùo thöùc, tích hôïp Bluetooth (VAT)
21 1GB JXD 838               USB 5in1, Data + MP3 + Ghi aâm+FM +Play text Pin saïc                   793   12T
                      USB Data + MP3 +MP4+ Ghi aâm + Game + Video line out + Webcam+
22 512MB JXD 685                                                          1,602   12T
                      Quay phim +Camera 4MP, Slot SD, loa ngoaøi Pin saïc
                      USB Data + MP3 +MP4 + ghi aâm + Camera 3MP, Slot SD, LCD 2.5", 256.000
23 1GB JXD 633                                                           2,023   12T
                      maøu, loa ngoaøi Pin saïc
                      USB Data + MP3 +MP4+ Ghi aâm + Game + Camera 2MP, Slot SD, LCD 3.0",
24 1GB JXD 638                                                           2,266   12T
                      256.000 maøu, loa ngoaøi Pin saïc
                      USB Data + MP3 +MP4(Avi, Asf)+ Ghi aâm + Video line in + Game Webcam+Quay
25 1GB JXD 303                                                           2,185   12T
                      phim+Camera 1.3 MP,Slot SD,maøn hình 3", loa ngoaøi Pin saïc
                      USB Data + MP3 +MP4(Avi, Asf)+ Ghi aâm + FM + + Video line in + Game
26 1GB JXD 951                                                           2,509   12T
                      Webcam+Quay phim +Camera 2MP, Slot SD, loa ngoaøi Pin saïc
                      USB Data + MP3 +Mp4(AMV,MTV,AVI) + Ghi aâm + FM + Xem aûnh, LCD 2.2",
27 512MB SAFA M300F     Pin saïc                                                1,214   12T
                      coù loa ngoaøi.
28 SAFA M500F 1 / 2 / 4GB Pin saïc     Nghe nhaïc + xem phim, Data + MP3+MP4(AVI)+FM, caûm öùng, LCD2.4"260000     150 / 185 / 215  12T

      Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng          12
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                                 Ngaøy 9/5/2008
                      USB Data + MP3 +Video(MTV,AVI) + Ghi aâm + FM + Xem aûnh, LCD 2.4", 65000
29 2GB SAFA M800F Pin saïc                                                           1,780   12T
                      maøu, Slot Micro SD, baøn phím caûm öùng...
30 MP4 JVJ X2 1GB Pin saïc         USB Data+ MP3 + Ghi aâm+ Playtext - Taëng USB 1GB                          518   12T
31 MP4 JVJ X5 2GB Pin saïc         USB Data+ MP3 + Ghi aâm+ FM +Playtext - Taëng USB 1GB                        728   12T
32 MP4 JVJ X6 1GB Pin saïc         USB Data+ MP3 + Ghi aâm+ FM +Playtext - Taëng USB 1GB                        680   12T
33 MP4 JVJ DELUXE 2 / 4 / 8GB        USB Data+ MP3 +MP4(Avi)+ Ghi aâm+FM +Xem hình,LCD TFT 1.5" Pin saïc                      12T
34 512MB/ 1GB MP3 Oker 320, 389, 343    USB 5in1, Data + MP3 + Ghi aâm+Play text +Phone book+speaker Pin saïc             30 / 36    12T
35 512MB/ 1GB MP3 OKER 221,226,228     USB 6in1, Data + MP3+Ghi aâm+ Play text +Phone book+speaker Pin saïc              30 / 36    12T
                      USB Data + MP3 + MP4(amv) + Ghi aâm + FM + Game, xem hình (Jpeg), LCD 1.8",
36 1GB/ 2GB MP4 Oker 971, 969, 873                                                     49 / 55    12T
                      ñoïc file text.txt, Pin saïc, Slot Micro SD, Loa ngoaøi.
                      USB Data + MP3 + MP4(AMV)+ Ghi aâm + Play text + FM + Löu & Xem ñöôïc ñòa
37 1GB/ 2GB MP4 Oker 903, 968, 871.                                                    49 / 55    12T
                      chæ Email + soá Ñieän thoaïi, xem hình, LCD1.8". Loa ngoaøi Pin saïc
                      USB Data + MP3 + MP4(AMV) +Ghi aâm + FM + Xem aûnh, Color LCD 1.8".
38 1GB / 2GB MP4 NANO 420C / 420F                                                     45 / 52    12T
                      65000, Pin saïc, coù loa ngoaøi
                      USB Data + MP3 + MP4 +Ghi aâm + FM + Xem aûnh, Color LCD 1.8". 65000, Pin
39 1GB MP4 Nano (II)                                                               712   12T
                      saïc
40  512MB/ 1GB MP3 IMAX-IM320i/130A    USB2.0, Data + MP3+Ghi aâm+FM, Playtext, Maøn hình Oled Pin saïc             51 / 57.5      12T
41  512MB/ 1GB MP3 IMAX - IM556      USB2.0, Data + MP3(MP3, WMA, Wav)+Ghi aâm,Playtext Pin saïc               35.4 / 42      12T
42  512MB/ 1GB MP4 IMAX - IM751      USB, Data + MP4(AMV)+MP3+Ghi aâm+FM+ Xem hình, LCD 1.8, Speaker" Pin saïc        70.3 / 76.7      12T
43  1GB / 2GB MP4 IMAX - IM151       USB, Data + MP4(AMV)+MP3+Ghi aâm+FM+ Xem hình, LCD 1.8, Speaker" Pin saïc         83 / 96       12T
44  1GB / 2GB MP4 IMAX - IM170      USB, Data+MP4(AVI)+MP3+Ghi aâm+FM+ Xem hình, LCD 2.4, Speaker", Phím caûm öùng, Pin saïc 109 / 128       12T
45  Ipod Shuffle 1GB / 2GB new       Thieát bò nghe nhaïc chuyeân nghieäp                     Pin saïc            12T
46  Ipod 4 // 8GB NanoVideo        Thieát bò nghe nhaïc chuyeân nghieäp + Xem phim & hình aûnh          Pin saïc            12T
47  Ipod MP4 80GB Classic         Thieát bò nghe nhaïc chuyeân nghieäp + Xem phim & hình aûnh          Pin saïc       4,208   12T
48  Ipod MP4 160GB Classic         Thieát bò nghe nhaïc chuyeân nghieäp + Xem phim & hình aûnh          Pin saïc       5,697   12T
49 Ipod MP4 8GB TOUCH            Thieát bò nghe nhaïc chuyeân nghieäp + Xem phim & hình aûnh, Wifi Pin saïc             5,503   12T
50  Ipod MP4 16GB TOUCH          Thieát bò nghe nhaïc chuyeân nghieäp + Xem phim & hình aûnh, Wifi Pin saïc             6,765   12T
51  Ipod MP4 32GB TOUCH          Thieát bò nghe nhaïc chuyeân nghieäp + Xem phim & hình aûnh, Wifi Pin saïc             8,546   12T
52  Sony MP3 1GB NWD-B103F /W       USB2.0, MP3, WMA+ FM Pin saïc                                   1,538   12T
53  Sony MP4 2GB NWZ-S615F/P        USB2.0, Data+MP4+MP3+FM+Xem hình(JPG), LCD 1.8inch Pin saïc                    2,541   12T
53  Sony MP4 4GB NW-A806/W         USB2.0, MP4+MP3, WMA+ Xem hình (JPG), LCD 2.0" Pin saïc                      3,480   12T
54  Sony MP4 8GB NW-A808/W         USB2.0, MP4+MP3, WMA+ Xem hình (JPG), LCD 2.0" Pin saïc                      4,046   12T
54  7" LCD Digital Photo Frame       Nghe nhaïc + Photo + MP3 + MP4 (duøng USB, Slot SD/MMC, CF)                    1,262   03T
55  CENOMAX F700A             Nghe nhaïc + Photo + MP3 + MP4 (duøng USB, Slot SD/MMC, MS)                    1,926   12T
56  Saïc pin 3A              Duøng saïc pin AAA                                          65    0
57  Saïc USB                Duøng nguoàn ñieän 220V ñeå saïc caùc thieát bò USB.                         65    0
58  Remote IPOD              Duøng cho maùy Ipod (khoâng daây)                                  210    0
59  Saïc IPOD 1394 // USB         Duøng saïc pin maùy Ipod                                            0
60  Saïc IPOD Loaïi thöôøng        Duøng saïc pin maùy Ipod                                         97  0
61  Docking Remote //Cable Out TV+Saïc Duøng cho maùy Ipod, I.Phone                                    65 / 80
62  Cable Out TV            Duøng cho maùy Ipod                                            0
63  Saïc SamSung // Creative      Duøng saïc pin SamSung // Creative                                    162    0
64  Bao nhöïa IPOD Nano 2       Duøng cho maùy Ipod                                            89    0
65 Bao nhöïa IPOD Video / Shuffle      Duøng cho maùy Ipod                                           49  0
66 Voû Iphone Silicon // Da         Duøng cho maùy Iphone                                             0

                           (8) DIGITAL RECORDER
1  JVJ DVR 871 1GB            Thieát bò ghi aâm chaát löôïng cao, Line in, ghi aâm ÑT, MP3, Data, duøng pin AA           923   12T
2  SAFA– SR-M520F 256MB / 512MB      3in1 (Mp3+FM+Data), ghi aâm FM, ghi aâm ÑT ,ghi 297h, 512MB, USB                       12T
3  SAFA R-200 256 / 512MB        Thieát bò ghi aâm chuyeân nghieäp, ghi 144h, ghi aâm Ñieän thoaïi, USB, Coù loa ngoaøi     115 / 130    12T
4  SAFA R-300M 512MB           Thieát bò ghi aâm chuyeân nghieäp, ghi 297h, ghi aâm Ñieän thoaïi, USB               2,023   12T

                   (9A) HDD (OÅ ñóa cöùng) -               Giaù ñaõ coù VAT
 1  80GB  SAMSUNG Sata 2         ATA/300  –  7.200 rpm.                                       745   24T
 2  80GB  SEAGATE Sata 2         ATA/300  –  7.200 rpm.                                       688   12T
 3  80GB  WESTERN Sata 2         ATA/300  –  7.200 rpm.                                       647   12T
 4  80GB  WESTERN IDE          ATA/100  –  7.200 rpm.                                       696   12T
 5  160GB  SEAGATE Sata 2         ATA/300  –  7.200 rpm.                                       874   12T
 6  160GB  SAMSUNG Sata 2         ATA/300  –  7.200 rpm.                                       906   24T
 7  160GB  WESTERN Sata 2         ATA/300  –  7.200 rpm.                                       858   12T
 8  200GB  SAMSUNG Sata 2         ATA/300  –  7.200 rpm.                                       971   24T
 9  250GB  WESTERN Sata 2         ATA/300  –  7.200 rpm.                                      1,117   12T
10  250GB  WESTERN IDE          ATA/100  –  7.200 rpm.                                      1,133   12T
       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng                13
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                                Ngaøy 9/5/2008
10  250GB SEAGATE Sata 2          ATA/300 – 7.200 rpm.                                        1,157   12T
11  250GB SAMSUNG Sata 2          ATA/300 – 7.200 rpm.                                        1,182   24T
12  320GB SEAGATE Sata2          ATA/300 – 7.200 rpm.                                        1,505   12T
13  320GB SAMSUNG Sata2          ATA/300 – 7.200 rpm.                                        1,554   24T
14  320GB WESTERN Sata 2          ATA/300 – 7.200 rpm.                                        1,473   12T
15  500GB WESTERN Sata 2          ATA/300 – 7.200 rpm.                                        2,492   12T
16  500GB SAMSUNG Sata 2          ATA/300 – 7.200 rpm.                                        2,881   12T
17  HDD 80 GB IDE / Sata          NOTEBOOK. (5400 rpm)                                         971   12T
18  HDD 120 / 160GB IDE          NOTEBOOK. (5400 rpm)                                             12T
19 HDD 120GB / 160GB/ 250GB Sata      NOTEBOOK. (5400 rpm)                                             12T
20 HDD 160 / 250GB Western Element     USB2.0, 5400rpm, Box 2.5"                                  90 / 129    12T
21 HDD 160/250GB Passport Western      USB2.0, 5400rpm, Box 2.5" (Maõ hoùa, baûo veä döõ lieäu, choáng soác)            99 / 139    12T
22 HDD 320GB Passport Western        USB2.0, 5400rpm, Box 2.5"                                     3,172   12T
23 HDD WDH1U3200S // 5000S         Essential USB2.0, 7200rpm, Box 3.5" 320GB // 500GB                              12T
24 HDD WDH 1CS5000S             Home Edittion USB2.0, Firewire 400, eSATA, 7200rpm, Box 3.5" 500GB                 2,314   12T
25 HDD WDG 1NC5000S             Word Edition Lan 1GB 7200rpm, Box 3.5" 500GB                            2,751   12T
26 HDD 320 / 500GB Western Element     USB2.0, 7200rpm, Box 3.5"                                          12T
27 HDD 80 GB Maxtor Sata Ext        USB2.0, 5400rpm, Box 2.5"                                     1,327   12T
28 HDD 80 / 120 / 160GB TMX-OT21U2     USB2.0, 5400rpm, Box 2.5" , BACKUP.            Taëng moùc khoùa         79 / 88 / 99   12T
29 HDD 80 / 120 / 160GB TMX-AD21US     USB2.0, Sata ,5400rpm, Box 2.5"              Taëng moùc khoùa         77 / 86 / 98   12T
30 HDD 80/ 120/ 160GB TMX-OT21CS      USB2.0, Sata ,Box 2.5", BACKUP             Taëng moùc khoùa       84 / 92 / 104      12T
31 80 / 120 / 160 / 320 GB LACIE Mobile   USB 2.0, 5400rpm,"1Click" backup software Mobile - 301264 / 301265 / 301266 / 301831             12T
32 HDD 120 / 250 GB LACIE FIREWIRE     USB 2.0, FIREWIRE 400 - 301140 / 301282                                   12T
33 HDD 320 / 500GB LACIE SAFE        USB 2.0, 7200rpm, Finger Print - 301085KU / 301087 KU                            12T
34 HDD 320GB/ 750GB / 1000GB LACIE     USB2.0, FIREWIRE400, FIREWIRE800, E-SATA,7200rpm (Quadra) 301108                       12T
35 HDD 1000 / 2000GB LACIE RAID       USB2.0, FW400, FW800, 7200rpm, Tích hôïp Raid- 301254KU / 301256KU                      12T

                         (9B) Phuï kieän oå ñóa cöùng
 1  Card chuyeån HDD Nbook         Duøng chuyeån HDD Notebook thaønh IDE söû duïng maùy PC.                       24   0
 2  HDD BOX                ATA 150                                               178   0
 3  HDD BOX 2.5” // SSK HD-0510      Ext, USB2.0. (Gaén HDD Notebook ñeå löu tröõ döõ lieäu)                           03T
 4  HDD BOX 2.5” HITACHI          Ext, USB2.0. (Gaén HDD Notebook ñeå löu tröõ döõ lieäu)                       105   03T
 5  HDD BOX 2.5” SATA           Ext, USB2.0. (Gaén HDD SATA Notebook ñeå löu tröõ döõ lieäu)                     194   03T
 6  HDD BOX 2.5” TMX           TX-AL2IU2 , Ext, USB2.0. (Gaén HDD Notebook ñeå löu tröõ döõ lieäu)- Taëng moùc khoùa         170   03T
 7  HDD BOX 3.5” TMX SATA         TX-AL31US , Ext, USB2.0. (Gaén HDD SATA ñeå löu tröõ döõ lieäu)- Taëng moùc khoùa           486   03T
 8  HDD BOX 3.5”              Ext, USB2.0 - (IDE)                                         162   03T
 9  HDD BOX 2.5” FW            Ext, USB2.0                                             275   12T
10  HDD BOX 2.5” GIGA           Ext, USB2.0, - (SATA) (maõ 2501 / 2503)                                   12T
11  HDD BOX 2.5” GIGA           Ext, USB2.0 & E-SATA (E2503)                                     243   12T
12  HDD BOX 3.5” GIGA           Ext, USB2.0, - (SATA) (maõ 3503)                                   308   12T
13  HDD BOX 3.5” GIGA           Ext, USB2.0 & 1394, Firewire - (SATA) (maõ CB3501)                          453   12T
14  HDD BOX Backup 2.5”          Ext, USB2.0. (Gaén HDD Notebook ñeå löu tröõ döõ lieäu or Backup)                  259   03T
15  HDD BOX 3.5” 2in1           Ext, USB2.0 - (IDE + SATA)                                      308   03T
16  HDD BOX 3.5” + LAN           Ext, USB2.0 - (IDE)                                         971   03T
17  HDD-CD BOX 5.25”            Ext, USB2.0 - (IDE).                                         275   03T
18  HDD-CD BOX 5.25”            Ext, IEEE1394 - (IDE).                                        437   03T
19  Chuyeån USB2.0 --> IDE         USB2.0 - (IDE, Notebook).                                      113   03T
20  Chuyeån USB2.0 --> SATA        USB2.0 - (IDE, Notebook).                                      162   03T
21  Chuyeån HDD IDE --> SATA        Chuyeån töø Mainboard IDE <-> HDD SATA                                113   01T
22  Chuyeån PCI Ex1 --> SATA/PATA     Chuyeån töø solt PCIEx1 --> Sata, Pata, IDE                             243   01T
23  Chuyeån HDD –> SATA 150        Chuyeån PCI–> SATA150                                        194   03T

                (10) VGA CARD (Card maøn hình) - Giaù ñaõ coù VAT
1 128MB GIGA RX155128DRH          Radeon X1550      16X 64bit DDRII   DVI, Out TV         PCI Express        566   36T
2 256MB GIGA RX155256DERH          Radeon X1550    16X 64bit DDRII     DVI, Out TV, HDTV      PCI Express        793   36T
3 128MB GIGA NX72G-512P1 / E1        Geforce 7200GS   16X 32bit DDRII     DVI, Out TV HDTV       PCI Express        631   36T
                      Ram heä thoáng 1GB up to 512MB
                      Geforce 7200GS   16X 64bit DDRII     DVI, Out TV HDTV       PCI Express
4 256MB GIGA NX72G-512 / E2                                                           745   36T
                      Ram heä thoáng 1GB up to 512MB
                      Geforce 8400GS   16X 64bit DDRII     DVI, Out TV HDTV       PCI Express
5 256MB GIGA NX84G256HE                                                             955   36T
                      Ram heä thoáng 1GB up to 512MB
6 256MB GIGA RX24P256H           Radeon HD2400Pro  16X 64 bit DDRII     DVI, Out TV HDTV       PCI Express        793   36T
7 256MB GIGA RX24P256HE           Radeon HD2400Pro  16X 64bit DDRII     DVI, HDTV          PCI Express        761   36T
8 256MB GIGA RX345256H           Radeon HD3450      16X 64bit DDRII   DVI, HDTV          PCI Express        890   36T
       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng                14
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                           Ngaøy 9/5/2008
 9  256MB GIGA NX73T-256PRH        Geforce 7300GT     16X  128bit DDRII  DVI, Out TV HDTV     PCI Express    1,198  36T
10  256MB GIGA RX155-256DRH        RadeonX1550      16X  128bit DDRII  DVI, Out TV HDTV     PCI Express     850  36T
11  256MB GIGA RX165256DRH         RadeonX1650      16X  128bit DDRII  DVI, Out TV HDTV     PCI Express     898  36T
12  256MB GIGA RX24T256HP         Radeon HD2400XT    16X  64bit DDR3   DVI,Out TV,HDTV,HDCP   PCI Express     955  36T
13  256MB GIGA RX26T256H          Radeon HD2600XT    16X  128bit DDR3  DVI,Out TV,HDTV, HDCP  PCI Express    1,521  36T
14  256MB GIGA RX385256H- Tặng Mouse    Radeon HD3850     16X  256bit DDR3  2DVI, HDTV, HDCP     PCI Express2   3,399  36T
15  256MB GIGA NX84G256H          Geforce 8400GS     16X  64bit DDR2   DVI, Out TV HDCP     PCI Express    1,068  36T
16  256MB GIGA NX85T256H          Geforce 8500GT     16X  128bit DDR2  DVI, Out TV HDTV, HDCP  PCI Express    1,311  36T
17  256MB GIGA NX85T256HP         Geforce 8500GT     16X  128bit DDR3  DVI, Out TV HDTV     PCI Express    1,554  36T
18  256MB GIGA NX86T256H          Geforce 8600GT     16X  128bit DDR3  2DVI, Out TV HDTV    PCI Express    1,699  36T
19  256MB GIGA NX86S256H          Geforce 8600GTS    16X  128bit DDR3  2DVI, Out TV HDTV    PCI Express    2,088  36T
20  256MB GIGA NX88T256H-Tặng Mouse    Geforce 8800GT     16X  256bit DDR3  2DVI, Out TV HDTV    PCI Express2.0  3,625  36T
   384MB GIGA NX88G384H
21                     Geforce 8800GS     16X 256bit DDR3 2DVI,Out TV,HDTV, HDCP PCI Express2       3,480  36T
   Taëng KB+Mouse Laser
22 512MB GIGA RX26P512H           Radeon HD2600Pro    16X 128bit DDR2 DVI,Out TV,HDTV        PCI Express    1,521  36T
23 512MB GIGA NX85T512HP          Geforce 8500GT     16X 128bit DDR2 2DVI, Out TV HDTV       PCI Express    1,457  36T
24 256MB GIGA NX86T256H-ZL         Nvidia 8600GT     16X 128bit GDR3 2DVI, Out TV HDTV,HDCP    PCI Express    1,861  36T
25 512MB GIGA NX86T512H           Nvidia 8600GT     16X 128bit DDR2 2DVI, Out TV HDTV,HDCP    PCI Express    2,023  36T
26 512MB GIGA NX88T512HP          Nvidia 8800GT     16X 256bit DDR3 2DVI, Out TV HDTV       PCI Express2   4,499  36T
27 512MB GIGA RX365512H           Radeon HD3650     16X  128bit DDR2 DVI, HDTV, TV-Out    PCI Express2     1,505  36T
28 512MB GIGA RX385512H- Tặng Mouse     Radeon HD3850     16X  256bit DDR3 2DVI, HDTV, HDMI, TV-Out PCI Express2     4,046  36T
29 512MB GIGA RX387512HPTặng Mouse     Radeon HD3870     16X  256bit DDR4 2DVI, Out TV HDTV, HDCPPCI Express 2     4,936  36T
30 512MB GIGA NX88S512H-B-Tặng Mouse    Geforce 8800GTS    16X  256bit DDR3 2DVI, Out TV HDTV    PCI Express 2.0   7,040  36T
31 512MB GIGA NX96T512H-Tặng Mouse     Geforce 9600GT     16X  256bit DDR3 2DVI, Out TV HDTV    PCI Express 2.0   3,399  36T
32 512MB GIGA NX98X512H-B-Tặng Mouse    Geforce 9800GTX    16X  256bit DDR3 2DVI, Out TV HDTV    PCI Express 2.0   7,121  36T
33 1GB GIGA NX98X1GHI-B-Tặng Mouse     Geforce 9800GX2    16X  2x256bit DDR32DVI, Out TV HDTV    PCI Express 2.0   12,624  36T
34 128MB MSI NX7300-TD512EH         Geforce 7300      16X  64bit    DVI,Out TV       PCI Express      647  36T
35 256MB MSI NX7300GS-TD512EH        Geforce 7300GS     16X  64bit    DVI, Out TV       PCI Express      761  36T
36 256MB MSI NX8400GS-TD256E        Geforce 8400GS     16X  64bit    DVI, Out TV       PCI Express     1,003  36T
   256MB MSI NX8500GT-
37                     Geforce 8500GT     16X 128bit DDR2 DVI, Out TV          PCI Express    1,392  36T
   TD256EH/D2 ( SLI )
   256MB MSI NX8500GT
38                     Geforce 8500GT     16X 128bit DDR2 DVI, Out TV          PCI Express    1,262  36T
   -TD256E/D2 (SLI)
   256MB MSI NX8500GT-TD256E
39                     Geforce 8500GT     16X 128bit DDR3 DVI, Out TV          PCI Express    1,748  36T
   OC (SLI)
   256MB MSI NX8600GT-TD256E-
40                     Geforce 8600GT     16X 128bit DDR2 DVI, Out TV          PCI Express    1,651  36T
   OC/D2 (SLI)
   256MB MSI NX8600GT-T2D256E-OC/D3
41                     Geforce 8600GT     16X 128bit DDR3 DVI, Out TV          PCI Express    2,136  36T
   (SLI)
42 256MB MSI RX1550-TD512EH         ATI RX1550 - DDR2-256MB - 64bit - DVI / TV out / HDTV        PCI Express     583  36T
43 256MB MSI RX2400PRO-TD256EH       ATI RX2400PRO - DDR2-256MB - 64bit -DVI / TV out / HDTV       PCI Express     793  36T
44 256MB MSI RX2600PRO T2D256E/D2      ATI RX2600PRO - DDR2-256MB- 128bit / 2xDVI / TV out / HDTV      PCI Express    1,295  36T
45 256MB MSI RX2600XT T2D256EZ/D3      ATI RX2600XT - DDR3-256MB- 128bit - 2DVI / TV out / HDTV       PCI Express    1,489  36T
46 256MB MSI RX3450-TD256H         ATI RX3450 - DDR2-256MB- 64bit - DVI / TV out / HDTV         PCI Express2.0   971  36T
47 256MB MSI RX3850-T2D256E-OC       ATI RX3850 - DDR3-256MB- 256bit - 2x DVI / TV out          PCI Express2.0  3,237  36T
48 512MB MSI NX8400GS-TD512E        Geforce 8400GS     16X 128bit DDR2 DVI, Out TV          PCI Express    1,068  36T
49 512MB MSI NX8500GT TD512E/D2       Geforce 8500GT     16X 128bit DDR2 DVI, Out TV, HDTV       PCI Express    1,554  36T
50 512MB MSI NX8800GT-T2D512E-OC      Geforce 8800GT     16X 256bit DDR3 DVI, Out TV          PCI Express2   4,289  36T
51 512MB MSI N9600GT-T2D512-OC       Geforce 9600GT     16X 256bit DDR3 DVI, Out TV          PCI Express2   3,965  36T
  512MB MSI NX8800GTS-
52 T2D512E-HD OC              Geforce 8800GTS    16X 256bit DDR3 DVI, Out TV          PCI Express2   6,798  36T

53 512MB MSI N9800GTX-T2D512-OC       Geforce 9800GTX    16X 256bit DDR3 DVI, Out TV, HDMI, HDCP    PCI Express2   7,769  36T
54 512MB MSI NX9800GX2-M2D1G        Geforce 9800GTS    16X 2x256bit DDR3 2DVI, Out TV, HDMI, HDCP PCI Express2    11,653  36T
55 512MB MSI RX2600XT T2D512EZ/D3      ATI RX2600XT- DDR3-512MB- 128bit - 2x DVI / TV out / HDTV      PCI Express    2,039  36T
56 512MB MSI RX3850-T2D512E-OC       ATI RX3850 - DDR3-512MB- 256bit - 2x DVI / TV out          PCI Express2.0  4,532  36T
  512MB MSI RX3870X2-T2D1G (w/game)
57                  ATI RX3870X2 - DDR3- 1024MB - 2x256bit -Dual DVI              PCI Express2.0  9,387  36T
  2x GPU
58  128MB ASUS A9550/TD/128        Radeon 9550       8X  64bit     DVI, Out TV                 615  36T
59  128MB ASUS N6200/TD          Geforce 6200      8X  64bit     DVI, Out TV                 745  36T
60  128MB ASUS EN7200GS          Geforce 7200GS     16X  64bit     DVI, Out TV       PCI Express     712  36T
61  256MB ASUS A9550GE/TD         Radeon 9550       8X  128bit     DVI, Out TV                 890  36T
   128MB ASUS EN7300TC 512/TD       Geforce 7300LE     16X  64bit     DVI, Out TV       PCI Express
62                                                                  890  36T
   (128 on card + 384 Share)       Ram heä thoáng toái thieåu 512MB
63 128MB ASUS EAX1050/TD          Radeon RX1050     16X 64bit      DVI, Out TV       PCI Express     777  36T
       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng         15
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                             Ngaøy 9/5/2008
64 128MB ASUS EN7300GS/HTD          Geforce 7300GS     16X  64bit DDR2   DVI, HDTV          PCI Express     906  36T
65 256MB ASUS EAX1050 /TD          Radeon RX1050     16X  128bit     DVI, Out TV         PCI Express     939  36T
66 256MB ASUS EN6200LETC512/TD        Geforce 6200      16X  64bit DDR2   DVI, Out TV         PCI Express     745  36T
67 256MB ASUS EAX1550/TD           Radeon RX1550     16X  128bit DDR2  DVI, Out TV         PCI Express     987  36T
68 256MB ASUS EAH2400PRO/HTP         ATI HD2400PRO     16X  64bit DDR2   DVI, Out TV, HDTV-S video  PCI Express     890  36T
69 256MB ASUS EAH2400XT/HTP         Radeon HD2400XT    16X  64bit DDR2   DVI, Out TV, HDTV      PCI Express    1,279  36T
70 256MB ASUS EAH2600 PRO/HTDP        Radeon RX2600PRO    16X  128bit DDR2  2DVI, Out TV, HDTV,HDCP   PCI Express    1,602  36T
71  256MB ASUS EAH3850/G / HTDI/A     Radeon HD3850     16X  128bit DDR3  2DVI, Out TV, HDTV,HDCP   PCI Express    3,803  36T
72  256MB ASUS EN7300LE/HTD        Geforce 7300LE     16X  64bit DDR2   DVI, HDTV          PCI Express     971  36T
73  256MB ASUS EN8400GS/HTP        Geforce 8400GS     16X  64bit DDR2   DVI, HDTV          PCI Express    1,020  36T
74  256MB ASUS EN8500GT Silent/HTD     Geforce 8500GT     16X  128bit DDR2  DVI, Out TV HDTV, HDCP   PCI Express    1,845  36T
75  256MB ASUS EN8500GT TOP/HTP      Geforce 8500GT     16X  128bit DDR3  DVI, Out TV HDTV, HDCP   PCI Express    2,023  36T
76 256MB ASUS EN8500GT/HTD          Geforce 8500GT     16X  128bit DDR2  DVI, Out TV HDTV      PCI Express    1,602  36T
77 256MB ASUS EN8600GT/HTDP         Geforce 8600GT     16X  128bit DDR3  2DVI, Out TV HDTV      PCI Express    2,331  36T
78 256MB ASUS EN8600GTS/HTDP         Geforce 8600GTS    16X  128bit DDR3  2DVI, Out TV HDTV, HDCP   PCI Express    3,043  36T

79 512MB ASUS EN8500GT SILENT /HTP      Geforce 8500GT     16X 128bit      DVI, Out TV, HDTV      PCI Express    2,153  36T

80 512MB ASUS EN8600GT/HTDP         Geforce 8600GT     16X 128bit DDR3 2DVI, Out TV           PCI Express    2,654  36T
  512MB ASUS EN8600GT SILIENT
81                      Geforce 8600GT     16X 128bit DDR3 2DVI, Out TV           PCI Express    2,849  36T
  /HTDP
82 512MB ASUS EAH3870 /G / HTDI/A    Radeon HD3870        16X  128bit DDR4 2DVI, Out TV, HDTV,HDCP    PCI Express    5,179  36T
83 128MB PALIT 5200           Geforce FX5200        8X  128bit    Out TV                      534  36T
84 256MB PALIT 5500           Geforce FX5500        8X  128bit    DVI, Out TV                    615  36T
85  128MB PALIT 6600 +mouse quang   Geforce 6600LE       16X  128bit DDR2 DVI, Out TV          PCI Express     923  36T
86  128MB PALIT 7100 +mouse quang   Geforce 7100GS       16X  64bit DDR3 DVI, Out TV           PCI Express     583  36T
87  128MB PALIT 7200 +mouse quang   Geforce 7200GS       16X  64bit DDR3 DVI, Out TV           PCI Express     664  36T
88  256MB PALIT 7200 +mouse quang   Geforce 7200GS       16X  64bit DDR3 DVI, Out TV           PCI Express     712  36T
89  128MB PALIT 7300 +mouse quang   Geforce 7300LE       16X  64bit DDR3 DVI, Out TV           PCI Express     825  36T
90  256MB PALIT 7300LE+mouse quang Geforce 7300LE         16X  64bit DDR2 DVI, Out TV           PCI Express    1,003  36T
91  256MB PALIT 7300GS+mouse quang Geforce 7300GS         16X  64bit DDR2 DVI, Out TV           PCI Express     874  36T
92  256MB PALIT 7300GT +mouse quang Geforce 7300GT        16X  128bit DDR3 DVI, Out TV          PCI Express     955  36T
93  256MB PALIT 7600GS +mouse quang Geforce 7600GS        16X  128bit DDR3 DVI, Out TV          PCI Express    1,473  36T
94  256MB PALIT 8500GT +mouse quang Geforce 8500GT        16X  128bit DDR3 DVI, Out TV          PCI Express    1,327  36T
95  256MB PALIT 8600GT +mouse quang Geforce 8600GT        16X  128bit DDR3 DVI, Out TV          PCI Express    1,845  36T
96  256MB PALIT HD2400PRO+mouse quang ATI HD2400PRO        16X  128bit DDR3 DVI, Out TV          PCI Express     825  36T
97  256MB PALIT HD2400XT+mouse quang ATI HD2400XT        16X  128bit DDR3 DVI, Out TV          PCI Express    1,133  36T
98  256MB PALIT HD2600PRO+mouse quang ATI HD2600PRO        16X  128bit DDR3 DVI              PCI Express    1,262  36T
99  256MB PALIT HD2600XT+mouse quang ATI HD2600XT        16X  128bit DDR3 DVI, Out TV          PCI Express    1,667  36T
100  512MB PALIT 6600 +mouse quang   Geforce 6600NE       16X  128bit DDR2 DVI, Out TV          PCI Express    1,667  36T
101  128MB ECS N6600LE - 128DV     Geforce 6600LE       16X  128bit DDRII Out TV HDTV- Taëng mouse   PCI Express     890  36T
102  256MB ECS N7200GS - 256DZ     Geforce 7200GS       16X  64bit DDRII  DVI-I, Out TV        PCI Express     728  36T
103  256MB ECS N7300GT - 256DY     Geforce 7300GT       16X  128bit DDRII  Out TV HDTV         PCI Express    1,133  36T
104  256MB ECS N7600GS - 256DY     Geforce 7600GS       16X  128bit DDRII  DVI-I, Out TV HDTV     PCI Express    1,457  36T
105  256MB ECS N8400GS - 256DZL    Geforce 8400GS       16X  64bit DDRII  DVI-I, Out TV HDTV     PCI Express    1,052  36T
106  256MB ECS N8500GT - 256DY     Geforce 8500GT       16X  128bit DDRII  DVI-I, Out TV HDTV     PCI Express    1,780  36T
107  256MB ECS N8600GT - 256MX     Geforce 8600GT       16X  128bit DDR3  2DVI-I, Out TV HDTV     PCI Express    2,266  36T
108  512MB ECS N8500GT - 512DZ     Geforce 8500GT       16X  128bit DDRII  DVI-I, Out TV HDTV     PCI Express    1,619  36T
109  512MB ECS N8600GT - 512DZ     Geforce 8600GT       16X  128bit DDRII  DVI-I, Out TV HDTV     PCI Express    2,266  36T
110  128MB Inno3D Geforce FX5500    Geforce FX5500       8X  128bit     DVI, Out TV                   615  36T
111  256MB Inno3D Geforce 7300GS    Geforce 7300GS       8X  128bit     2DVI, HDTV                  1,440  36T
112 256MB Inno3D Geforce 7600GS       Geforce 7600GS     8X  128bit     DVI, Out TV, HDTV               1,311  36T
113 256MB Inno3D GF7300GT          Geforce 7300GT     16X 128bit DDR2 DVI, Out TV           PCI Express     939  36T
114 256MB Inno3D GF7300GT          Geforce 7300GT     16X 128bit DDR3 DVI, Out TV           PCI Express    1,101  36T
115 256MB Inno3D GF8500GT          Geforce 8500GT     16X 128bit DDR3 2DVI, HDTV, HDMI         PCI Express    1,489  36T
  256MB Inno3D GF8600GT
116                     Geforce 8600GT     16X 128bit DDR3 2DVI, HDTV, HDMI         PCI Express    1,845  36T
  Taëng MP3 128MB
117 512MB Inno3D Geforce 7600GS       Geforce 7600GS     8X  128bit     2DVI, HDTV                  1,376  36T
  512MB Inno3D GF8600GT HDMI
118                     Geforce 8600GT     16X 128bit DDR3 2DVI, HDTV, HDMI         PCI Express    2,331  36T
  Taëng MP3 128MB

                           (11) CASE (Thuøng maùy)
1 CASE 450W - 20-24pins           Case naèm SD 10000 // 10001                                 469  12T
                       TOTO 1, TOTO 2, TOTO 3, TOTO 4 // NEC 1, NEC 2, NEC 3, NEC 4 (1 quaëng
2 CASE 450W - 20-24pins                                                         372  12T
                       beân hoâng) // SAP 2 (coù 2 Fan)
3 CASE 450W - 20-24pins           SUZU // POWER 1, POWER 2, 7007 - Coù 1 quaëng                           12T

       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng          16
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                              Ngaøy 9/5/2008
 4  CASE 450W - 24pins           SHIBA 2, SHIBA 5, 1 quaëng giaûi nhieät beân hoâng // PANA1, 1 quaït lôùn + 1              12T
 5  CASE 520W - 24pins           quaëng 9001 // 701
                      9011 //                                                 12T
 6  CASE 450W - 20-24pins         CAPRI1, CAPRI2,CAPRI3(1 Fan)                                  437   12T
 7  CASE 450W // 480W - 20-24pins     DEL 1, DEL 2, DEL 3, DEL 4, DEL 5 // Golden 5808, 5810, 5818, 5828, 5838, 5878, 5858      388   12T
 8  CASE SP 450W - 24pins         SP 6203, 6205, 6219, coù 1 quaëng beân hoâng                          413   12T
 9  CASE SP 450W - 24pins         SP 6079, 6099 Intel Approved coù 1 quaëng beân hoâng                      615   12T
10  CASE 450W - 20-24pins         7610 Fan beân hoâng // 7005 coù 1 quaït + 1 quaëng beân hoâng                  437   12T
11  CASE 450W - 24pins           SD 7008, 7009, 7010R, 7006R coù 1 quaït beân hoâng                       421   12T
12  CASE 450W - 20-24pins         1100. Coù 1 quaït beân hoâng // SD 8005, 8004, 8010, 9006S                        12T
13  CASE 500W - 20-24pins         LANDROVER (Coù 1 quaït beân hoâng trong suoát)                         550   12T
14  CASE 450W - 20-24pins         Zip 1, Zip 2, Zip 3, Zip 4, coù 1 Fan 12cm                           388   12T
15  CASE 450W - 24pins           Nice 1, Nice 2, Nice 3, Nice 4 coù moät quaëng beân hoâng                    388   12T
16  CASE 450W - 24pins           VENT01, VENT02,VENT03, VENT04 coù moät quaëng beân hoâng // SAP 1                405   12T
17  CASE 450W - 24pins           POLO 1,2,3,4, GAM 1,2,3,4 coù moät quaëng beân hoâng                      388   12T
18  CASE 450W - 24pins           GT01, GT02, GT05, (2 quaït beân hoâng)                             421   12T
19  CASE 450W - 24pins           1039,181,7260,1080,1061,1063,1066,1072,1086(1quaït beân hoâng trong suoát)           469   12T
20  CASE 450W - 24pins           1091,1090,1089,1077,1093,1098, 1099 coù 1 quaït beân hoâng                   421   12T
21  CASE 450W - 24pins           538, 9680, 1108 S/R coù 1 quaëng beân hoâng                           405   12T
22  CASE 450W - 24pins           F4,GB2, GB3, PC3, PC01, PC7 – coù 1 quaëng beân hoâng                      405   12T
23  CASE 450W - 24pins           SONI 1, SONI 2, SONI 3, SONI 4 coù 1 quaëng + coù 1 quaït                    437   12T
24  CASE 450W - 24pins           5001, 5002, 5005, 5006, 5008, 5010, 5009 – coù 1 quaït beân hoâng,               437   12T
25  CASE 500W - 24p            108B, 2716B, 1285B, 1203 coù 1 quaëng beân hoâng // GF, 1286B, 2710B                   12T
26  CASE 450W - 24p            KAMAR, Feel 507, U3, Step 107, Step 207, 827, coù 1 quaëng beân hoâng              469   12T
27  CASE 450W - 24p            Feel 307 coù 1 quaëng beân hoâng // NIPON (Coù 1 quaït beân hoâng)               486   12T
28  CASE 450W - 24p            SL1, SL2 case naèm coù 1 quaït beân hoâng                            437   12T
29  CASE 500W - 24p            LION coù 1 quaït beân hoâng+1 quaït phía tröôùc                         566   12T
30  CASE 500W - 24p            C707, DM 506M // 7506B, 8197B coù 1 quaëng beân hoâng                          12T
31  CASE 500W-24p             BELL, DM70M coù 2 quaït beân hoâng // FEEL 607MM (coù ñoàng hoà LCD)                   12T
                      PLASMA beân hoâng trong suoát (2 fan lôùn+1 fan nhoû) // PACIFIC beân hoâng
32 CASE 500W-24p                                                                   12T
                      trong suoát (1 fan lôùn + 1 fan nhoû)
                      ROLAND beân hoâng trong suoát (2 fan lôùn + 1 fan nhoû) // BLUE (coù 1 fan beân
33 CASE 500W-24p                                                                   12T
                      hoâng + 1 fan phía tröôùc)
34  CASE ( 38oC 500W-24p )         7692T, 5068B, 7092W coù Fan 12cm, 1 quaëng beân hoâng                      615   12T
35  CASE 500W-24p             OMEGA-BIGFAN (Coù 1 quaït beân hoâng 22cm)                           728   12T
36  CASE DELUX (480W)           Delux K1, K2, K3, K4 coù 1 quaëng, 1 quaït                           502   12T
37  CASE DELUX (ACBEL 325W)        Delux 375, 376, 382, 475, 479, 482 coù 1 quaëng beân hoâng - Taëng ngay 1$           550   12T
38  CASE DELUX (ACBEL 380W)        Delux MF439, 453, 468, 435, 473, 481, 486, 421, 478, 436 // MF 432, 483 coù 1 quaëng, 1         12T
39  CASE DELUX (ACBEL 380W)        quaït
                      MG466 / SH496, quaëng, quaït, theùp daøy 0.7mm                              12T
40  CASE LIAN LI (khoâng nguoàn)      G07 // G7 // 60 Plus -Case nhoâm cao caáp 100% maët beân trong suoát, Fan 12cm              12T
41  CASE LIAN LI (khoâng nguoàn)      V1000 // V2000 - Case nhoâm cao caáp 100% maët beân trong suoát, Fan 12cm                12T
   CASE COOLER MASTER 330, 331
42                     Khoâng nguoàn, coù 1 quaït 12cm, nguyeân lieäu nhoâm vaø theùp cao caáp          42 / 38    0T
   window // 332, 333 no window
43 CASE CL MASTER CEN 5 windows       Khoâng nguoàn, 1 quaït 12cm, beân hoâng trong suoát, nguyeân  lieäu nhoâm vaø theùp      923   0T
                      cao caáp
                      Khoâng nguoàn, 2 quaït 12cm, beân hoâng trong suoát, nguyeân  lieäu nhoâm vaø theùp
43 CASE CL MASTER 590                                                           1,279   0T
                      cao caáp
                      Khoâng nguoàn, 3 quaït 12cm, beân hoâng trong suoát, nguyeân  lieäu nhoâm vaø theùp
44 CASE CL MASTER 690                                                           1,408   0T
                      cao caápnguoàn, coù 2 quaït 12cm, beân hoâng trong suoát,
                      Khoâng                             nguyeân lieäu nhoâm
45 CASE COOLER MASTER RC534                                                        1,117   0T
                      vaø theùp cao caáp
                      Khoâng nguoàn, coù 1 quaït 12cm, quai xaùch, löôùi beân hoâng, nguyeân lieäu
46 CASE COOLER MASTER AMMO 533                                                      1,182   0T
                      nhoâm vaø theùp cao caáp
47 CASE COOLER MYSTIQUE 632S        Khoâng nguoàn, coù 1 quaït 12cm, beân hoâng trong suoát.                   1,586   0T
48 CASE COOLER TAC-01            Khoâng nguoàn, coù 2 quaït 8cm, 1 quaït lôùn12cm, nguyeân lieäu nhoâm 100%          2,347   0T
49 CASE CL PRAETORIAN 732          Khoâng nguoàn, coù 2 quaït 8cm, 1 quaït lôùn12cm, nguyeân lieäu nhoâm 100%          2,266   0T
50 CASE COOLER MASTER ITOWER 930      Khoâng nguoàn, coù 1 quaëng, 1 quaït 12cm, nguyeân lieäu nhoâm 100%              2,590   0T
51 CASE COOLER MASTER MEDIA         Khoâng nguoàn, case naèm, coù ñoàng hoà LCD                          3,075   0T
   CASE COOLER MASTER 831 / 830,     Khoâng nguoàn, coù quaït 12cm, naép löôùi beân hoâng, coù baùnh xe, nguyeân
52                                                           235 / 255 / 265       0T
   832 // 830 Nvidia           lieäu nhoâm 100%
   CASE COOLER MASTER COSMOS
53                     Khoâng nguoàn, coù 4 quaït 12cm,, 1 VGA airduct, nguyeân lieäu nhoâm 100%           3,625   0T
   1000
54 CASE GIGABYTE (350W-24p)         GZ-PPC1A, PPC1B, PPC1C coù 1 quaït, 1 quaën beân hoâng + Keyboard + mouse            631   12T
55 CASE GIGABYTE (300W-24p)         GZ-X3 coù 1 quaït + 1 quaën beân hoâng (maøu ñen, baïc)                     777   12T
56 CASE GIGABYTE Poseidon          GZ-XA1CA-STB , coù 3 quaït (BLACK), coù khoùa choáng môû naép hoâng.(khoâng          1,295   00T
                      nguoàn)
57 CASE GIGABYTE ISOLO 210         GZ-AA1CB-SNB, coù 2 quaït + ñeøn, naép hoâng löôùi (khoâng nguoàn), (maøu           1,602   00T
58 CASE GIGABYTE 3D Aurora         ñen)
                      GZ-FSCA1-ATB/ATS , coù 3 quaït (Black/silver), coù khoùa choáng môû naép hoâng.(khoâng     1,861   00T
       Xin Quyù Khaùch vui loøng nguoàn) tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng
                    kieåm                                                  17
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                                Ngaøy 9/5/2008
59 CASE GIGABYTE 3D Mars          GZ-FA2CA-AJB , coù quaït ñeøn (Black), coù khoùa choáng môû naép hoâng.(khoâng nguoàn)      2,347  00T
60 CASE GIGABYTE 3D Aurora 570       GZ-FA1CA-ASB/ASS , coù 3 quaït (Black/silver), coù khoùa choáng môû naép hoâng.(khoâng      2,671  00T
                      nguoàn)
61 CASE 13 Ngaên + Power          Case saét  traàn chuyeân duøng cho Duplicator                          761  12T

                         (12) Power Supply (Nguoàn)
1 POWER 400W (20P)             Coù 4 Ñaàu caém nguoàn                                      146  12T
2 POWER 450W (20P-24P)           Coù 4 Ñaàu caém nguoàn                                      210  12T
3 POWER 450W (20P-4P) SP          Coù 4 Ñaàu caém nguoàn, Fan 12cm (Codegen)                            218  12T
4 POWER 480W (20P-4P) SP          Coù 4 Ñaàu caém nguoàn, Fan 12cm (Codegen)                            243  12T
5 POWER 500W (20P-24P)           Coù 5 Ñaàu caém nguoàn, 1 SATA, Fan 12cm.                             259  12T
6 POWER 700W (20P-24P)           2 Fan, 2 Sata, 1FDD, 1VGA, 6 ñaàu caém nguoàn                           599  12T
7 POWER SERVER 520W SP           Fan 12cm, 7 Ñaàu caém nguoàn (Codegen)                              356  12T
8 POWER 550W ASUS(24P)           Fan 12cm, 2 Ñöôøng 12V, 8pin (+12V),1*PCI-E, 4*SATA, 8*ATA, 2*FDD, Active PFC          1,699  12T
 POWER 550VX CORSAIR
6                      Fan 12cm, 6ATA, 6SATA, 2FDD, 4+8p CPU,1 Rail 12V41A, PCI-Ex, Active PFC             1,926  12T
 Taëng USB2G Corsair
 7  POWER 620HX CORSAIR caùp rôøi     Fan 12cm, 10ATA, 8SATA, 2FDD, 4+8p CPU,1 Rail 12V, 2PCI-Ex, Active PFC             2,412  12T
 8  POWER 750TX CORSAIR          Fan 14cm, 8ATA, 8SATA, 2FDD, 4+8p CPU,1 Rail 12V 60A, PCI-Ex, Active PFC            2,735  12T
 9  POWER 325W ACBEL E2 (20+4P)      Fan 8cm, 4ATA, 2SATA, 1FDD, 4+4p CPU, 2x12V+                           388  12T
10  POWER 380W ACBEL E2 (20+4P)      Fan 8cm, 4ATA, 2SATA, 1FDD, 4+4p CPU, 2x12V+                           453  12T
11  POWER 470W ACBEL E2 (24P)       Fan 8cm, 5ATA, 2SATA, 1FDD, 4+4p CPU, 2x12V+, 1PCI-Ex                       550  12T
12  POWER 510W ACBEL E2 (24P)       Fan 8cm, 5ATA, 2SATA, 1FDD, 4+4p CPU, 2x12V+, 1PCI-Ex                       647  12T
13  POWER 430W ACBEL I (20+4P)       Fan 12cm, 4ATA, 2SATA, 1FDD, 1+4p CPU, 2x12V+, Ñen, Passive PFC                  502  12T
14  POWER 470W ACBEL I (20+4P)       Fan 12cm, 5ATA, 2SATA, 1FDD, 1+4p CPU, 2x12V+, Passive PFC                    631  12T
15 POWER 510W ACBEL I (20+4P)        Fan maøu 12cm, 5ATA, 2SATA, 1FDD, 4+4p CPU, 2x12V+, 1PCI-Ex,       Passive PFC       890  12T
16 POWER 560W ACBEL I (20+4P)        Fan 12cm, 7ATA, 4SATA, 1FDD, 4+4p CPU, 2x12V+, 2PCI-Ex, PFC                   1,117  12T
17 POWER 660W ACBEL I (20+4P)        Fan maøu 12cm, 7ATA, 4SATA, 1FDD, 4+4p CPU, 2x12V+, 2PCI-Ex, PFC                1,440  12T
18 POWER 607W ACBEL R8 (20+4P)       Fan maøu 12cm, 7ATA, 4SATA, 1FDD, 4+8p CPU, 2x12V+, 2PCI-Ex, PFC                2,088  12T
19 POWER 700W ACBEL R8 (20+4P)       Fan maøu 12cm, 7ATA, 6SATA, 1FDD, 4+8p CPU, 2x12V+, 2PCI-Ex, PFC                2,250  12T
20 POWER 800W ACBEL R8 (20+4P)       Fan maøu 12cm, 7ATA, 6SATA, 1FDD, 4+8p CPU, 2x12V+, 2PCI-Ex, PFC                2,412  12T
21 POWER 750W ACBEL M8 Caùp rôøi      Fan maøu 12cm,8ATA, 8SATA,1FDD, 4+8p CPU,2x12V+, 8+6pin PCI-Ex, PFC               2,412  12T
22 POWER 350W COOLER MASTER         Fan 12cm, 2SATA, 5 Ñaàu caém nguoàn, Đen                            469  24T
23 POWER 390W COOLER MASTER         Fan 8cm, 2SATA, 5 Ñaàu caém nguoàn, Traéng                            550  24T
24 POWER 450W COOLER MASTER         Fan 12cm, 2SATA, 7 Ñaàu caém nguoàn, 1 FDD, 1 PCI-Ex, Ñoàng hoà                 1,003  24T
25 POWER 460W COOLER MASTER         Fan 12cm, 4SATA, 5 Ñaàu caém nguoàn, 1 FDD, 1 PCI-Ex                       712  24T
26 POWER 500W COOLER MASTER         Fan 12cm, 4SATA, 5 Ñaàu caém nguoàn, 1FDD, 1 PCI-Ex,                       874  24T
27 POWER 520W COOLER MASTER         Fan 12cm, hieäu suaát treân 80%, 8SATA, 8 Ñaàu caém nguoàn, 1FDD, 3 PCI-Ex, PFC         1,780  36T
28 POWER 550W COOLER MASTER         Fan 12cm, 3SATA, 6 Ñaàu caém nguoàn, 1FDD, 1 PCI-Ex,                      1,101  24T
29  POWER 550W COOLER MASTER REAL     Fan 12cm, 3SATA, 6 Ñaàu caém nguoàn, 1FDD, 1 PCI-Ex, PFC                    1,586  24T
30 POWER 550W CM REAL PRO          Fan 12cm, 6SATA,5IDE, Hieäu suaát treân 80%, 2 PCI-Ex, Active PFC                1,716  36T
31 POWER 600W COOLER MASTER         Fan 12cm, 3SATA, 6 Ñaàu caém nguoàn, 2PCI-Ex                          1,230  24T
32 POWER 620W COOLER MASTER         Fan 12cm, hieäu suaát treân 80%, 8SATA, 10 Ñaàu caém nguoàn, 3PCI, PFC             2,379  36T
33 POWER 650W COOLER MASTER         Fan 12cm, 3SATA, 6 Ñaàu caém nguoàn, 2 VGA                           1,376  24T
34 POWER 750W CM REAL PRO          Fan 12cm, Hieäu suaát treân 85%, 1 VGA 8 Pin+ 4VGA 6 Pin, Active PFC              2,347  36T
35 POWER 850W CM REAL PRO          Fan 12cm, Hieäu suaát treân 85%, 2 VGA 8 Pin+ 4VGA 6 Pin, Active PFC              3,415  36T
36 POWER 1000W CM REAL PRO         Fan 13.5cm, Hieäu suaát treân 85%, 2 VGA 8 Pin+ 4VGA 6 Pin, Active PFC             4,062  36T
37 POWER 360W GE-R360-V1 GIGABYTE      Fan 8cm, 2 Ñöôøng 12V, 1*PCI-E, 3*SATA, 3*ATA, 2*FDD                       469  12T
38  POWER 460W GE-R460-V1 GIGABYTE Fan 12cm, 2 Ñöôøng 12V, 1*PCI-E, 4*SATA, 4*ATA, 2*FDD, Active PFC                    583  12T
39  POWER 450W GE-P450N-C2 GIGABYTE 450W, Fan 12cm, 2 Ñöôøng 12V, 1*PCI-E, 4*SATA, 4*ATA, FDD                        842  12T
40  POWER 550W GE-S550A-D1 GIGABYTE 550W, Fan 14cm, 4 Ñöôøng 12V, 2*PCI-E, 6*SATA, 5*ATA, FDD, software, PFC                2,088  12T
41  Pro 800W GE-M800A-D1 GIGABYTE Fan 14cm, 4 Ñöôøng 12V, 4*PCI-E, 6*SATA, 5*ATA, FDD, PFC                         2,622  12T
42  GT 800W GE-S800A-D1 GIGABYTE  Fan 14cm, 4 Ñöôøng 12V, 4*PCI-E, 6*SATA, 5*ATA, FDD, Software, PFC                   2,946  12T
43  Pro 1200W GE-MK20A-D1 GIGABYTE Fan 14cm, 4 Ñöôøng 12V, 4*PCI-E, 8*SATA, 8*ATA, 2FDD, PFC                        4,516  12T

               (13) MONITOR CRT (Maøn hình) - Giaù ñaõ coù VAT
1 15” PROLINK                1024X768.                  Taëng Keyboard Prolink 803 (töø 5/4->19/4)     1,101  24T
2 17” PROLINK 776CA             1280X1024.                 Taëng Keyboard Prolink 803 (töø 5/4->19/4)     1,214  24T
3 17” HAIER HV - 708CB           1600X1200. FLAT                                         1,457  24T
4 17” AOC 779S               1280X1024. FLAT                                         1,449  36T
5 17” HP MH17X 705E             1280X1024. 2 speakers                                      1,942  12T
6 17” VENR 171FV              1600X1200. FLAT                                         1,489  24T
7 17” PROLINK 1702F             1600X1200. FLAT.              Taëng Keyboard Prolink 803 (töø 5/4->19/4)     1,521  24T
       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng             18
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                                 Ngaøy 9/5/2008
8 17” LG T730SH               1280X1024. FLATRON-eZ.                                      1,619  24T
9 17” SAMSUNG 796MB             1600X1200. FLAT Syncmaster           Magic Bright 2 - BH Samsung vina          1,748  24T
10 17” SAMSUNG 793MG             1280X1024. FLAT Syncmaster           BH Samsung vina                  1,651  24T
11 17” VIEWSONIC E70FSB FB          1280X1024. FLAT ( Ñen)                                      1,732  36T
12 17” VIEWSONIC P76FB            2048X1536. FLAT ( Ñen)                                      1,910  36T

(14) MONITOR LCD - Maøn hình tinh theå loûng (Haøng chính haõng)- Giaù ñaõ coù VAT
 1  15” AOC 152V              1024X768, Ñoä töông phaûn 450:1, thôøi gian ñaùp öùng 12ms                    2,667  36T
 2  15” PROLINK 1501W            1280X800, Ñoä töông phaûn 300:1, thôøi gian ñaùp öùng 25ms- Taëng K.Board 5301          2,751  24T
 3  15”HP VP15S               1024X768, Ñoä töông phaûn 500:1, thôøi gian ñaùp öùng 8ms, Speaker                2,703  12T
 4  15”ACER X153Wb             1280X720, Ñoä töông phaûn 400:1, thôøi gian ñaùp öùng 8ms                     2,525  12T
 5  15” VENR LCD VW690           1280X1024, Svideo, Treo töôøng, Speaker.                             3,075  24T
 6  15”PHILIPS 150S8FB           1024X768, Ñoä töông phaûn 550:1, thôøi gian ñaùp öùng 8ms                     2,962  24T
 7  15” BENQ T52WA             1280X800, Ñoä töông phaûn 400:1, thôøi gian ñaùp öùng 8ms                     2,590  36T
 8  16” AOC 1619SW (wide)          1366X768,Ñoä töông phaûn 1500:1, thôøi gian ñaùp öùng 8(ms)    Taëng mouse 120         2,583  36T
 9  16" Wide ACER X163Wb          1366X768, Ñoä töông phaûn 500:1,thôøi gian ñaùp öùng 8ms                     2,703  24T
10  16” CHIMEI CMV-633A WIDE        1366X768, Ñoä töông phaûn 550:1,thôøi gian ñaùp öùng 8ms,Speaker                 2,687  24T
11  17” PROLINK 1701W            1440X900, Ñoä töông phaûn 500:1, thôøi gian ñaùp öùng 16(ms), Speaker, Taëng K.Board 3805     3,156  24T
12  17” HAIER HV - 732TBG          1280X1024, DVI, Ñoä töông phaûn 500:1, thôøi gian ñaùp öùng 8(ms), göông baûo veä maét      3,286  24T
13  17” AOC 716SW (wide)          1280X720,Ñoä töông phaûn 1500:1, thôøi gian ñaùp öùng 8(ms)     Taëng mouse 120        2,877  36T
14  17” AOC 172V              1280X1024, Ñoä töông phaûn 500:1, thôøi gian ñaùp öùng 5(ms)                   3,097  36T
15  17” BENQ G700A             1280X1024, Ñoä töông phaûn 700:1, thôøi gian ñaùp öùng 5(ms)                   3,124  36T
16  17” BENQ E700              1280X1024, DVI, Ñoä töông phaûn 800:1, thôøi gian ñaùp öùng 5(ms), Speakers (ko caùp)       3,286  36T
17  17” DELL SE178WFP            1440X900, Ñoä töông phaûn 600:1, thôøi gian ñaùp öùng 8ms, Göông                 3,140  24T
18  17” PROLINK LCD 179W (Wide)       1280X1024, Ñoä töông phaûn 500:1, Thôì gian ñaùp öùng 8ms- Taëng K.Board 3805           3,075  24T
19  17” VENR VFT 795            1280X1024, Ñoä töông phaûn 700:1, thôøi gian ñaùp öùng 8ms, speakers               3,188  24T
20  17” PHILIPS 170CW8FB          1440X900, Ñoä töông phaûn 500:1, thôøi gian ñaùp öùng 8ms.                    3,528  24T
21  17” HP W17e               1440X900, 2 Speaker, Ñoä töông phaûn 500:1, thôøi gian ñaùp öùng 8(ms) (Ñen)           3,456  12T
22  17” HP VP17               1280X1024, 2 Speaker, Ñoä töông phaûn 700:1, thôøi gian ñaùp öùng 5(ms)              3,617  12T
23  17” PHILIPS S7FB            1280X1024, (Ñen / traéng), Ñoä töông phaûn 600:1, thôøi gian ñaùp öùng 8ms            3,642  24T
24  17” ACER AL1702W            1440X900, Ñoä töông phaûn 500:1, thôøi gian ñaùp öùng 5(ms)                    3,038  24T
25  17” LG L177WSB Wide           1280X720, Ñoä töông phaûn 500:1, thôøi gian ñaùp öùng 8(ms)                    3,221  24T
26  17” LG L1753S              1280X1024, Ñoä töông phaûn 1600:1, thôøi gian ñaùp öùng 5(ms)                   3,188  24T
27  17” LG1753TR              1280X1024, Ñoä töông phaûn 2000:1, thôøi gian ñaùp öùng 2(ms), DVI                3,512  24T
28  17” LG L1760TR             1280X1024, DVI, Ñoä töông phaûn 3000:1, thôøi gian ñaùp öùng 2(ms)                4,046  24T
29  17” SAMSUNG 732N(Traéng) / Plus (Ñen)  1280X1024, Ñoä töông phaûn700:1, thôøi gian ñaùp öùng 5(ms) - BH Samsung Vina           3,383  24T
30  17” SAMSUNG 743N- Tặng USB 1G      1280X1024, Ñoä töông phaûn 700:1, thôøi gian ñaùp öùng 5(ms) - BH Samsung Vina          3,399  24T
31  17” VIEWSONIC VA1716WB         1440X 900, Ñoä töông phaûn 2000:1, thôøi gian ñaùp öùng 5(ms); coâng ngheä casa          3,350  36T
32  17” VIEWSONIC VA703B / M        1280X 1024, Ñoä töông phaûn 700:1, thôøi gian ñaùp öùng 8(ms)                   3,480  36T
33  17” ASUS VW171D Wide          1440X 900, Ñoä töông phaûn 600:1, thôøi gian ñaùp öùng 8(ms)                   3,480  24T
34  19" VENR LCD 956W            1440X900, Ñoä töông phaûn 700:1, thôøi gian ñaùp öùng 8ms, Speaker                3,545  24t
35  19” ACER X193Wb Wide          1440X900, Ñoä töông phaûn 2000:1, thôøi gian ñaùp öùng 5ms                    3,480  24T
36  19” ACER P193Wb Wide          1440X900, Ñoä töông phaûn 2000:1, thôøi gian ñaùp öùng 5ms                    3,723  24T
37  19” ASUS VW193D Wide          1440X 900, D-Sub, Ñoä töông phaûn 2000:1, thôøi gian ñaùp öùng 5(ms)               3,803  24T
38  19” ASUS VW192T BK/5MS/AP DUAL/SP 1440X 900, DVI-D, Ñoä töông phaûn 850:1, thôøi gian ñaùp öùng 5(ms)                   3,965  24T
39  19” ASUS PG191             1280X1024,DVI-D Ñoä töông phaûn 800:1,thôøi gian ñaùp öùng 2(ms),camera 1.3M, Subwoofer      6,393  24T
40  19” LG L1953TR             1280X1024, DVI, Ñoä töông phaûn 2000:1, thôøi gian ñaùp öùng 2(ms)                4,192  24T
41  19” LG L1960TR             1280X1024, Ñoä töông phaûn 3000:1, thôøi gian ñaùp öùng 2(ms)                   4,483  24T
   19” LG L194WS
42                      1440X900, Ñoä töông phaûn 2000:1, thôøi gian ñaùp öùng 5(ms), maøn hình Wide           3,496  24T
   (Taëng DVD LG (töø 3/5->30/5)
43 19” LG L194WT               1440X900, DVI-Ñoä töông phaûn 2000:1, thôøi gian ñaùp öùng 5(ms), maøn hình Wide         3,723  24T
  19” LG W1942S
44                      1440X900, Ñoä töông phaûn 8000:1, thôøi gian ñaùp öùng 5(ms), maøn hình Wide           3,600  24T
  (Taëng DVD LG (töø 3/5->30/5)
45  19” LG W1952TQ             1440X900,DVI, Ñoä töông phaûn 10000:1, thôøi gian ñaùp öùng 2(ms),                4,904  24T
46  19” LG L1900R              1280X1024,DVI, Ñoä töông phaûn 3000:1, thôøi gian ñaùp öùng 2(ms),                4,645  24T
47  19” LG L1982U- Tặng DVDRW H55N     1280X1024,DVI, Ñoä töông phaûn 5000:1, thôøi gian ñaùp öùng 2(ms), maøn hình gaáp khuùc      5,244  24T
48  19” PHILIPS 190SW8FB Wide        1440X900, DVI Ñoä töông phaûn 800:1, thôøi gian ñaùp öùng 5ms                   3,998  24T
49  19” PHILIPS 190CW7CS Wide        1440X900, DVI, Ñoä töông phaûn 850:1, thôøi gian ñaùp öùng 5ms                  6,312  24T
   19”SAMSUNG 932B(traéng) / Plus(Ñen)
50                      1280X1024, DVI Ñoä töông phaûn 700:1, thôøi gian ñaùp öùng 5(ms)- BH S.S Vina           3,917  24T
   Taëng USB 1GB (töø 28/3->15/5)
   19”SAMSUNG 931BW (ñen)
51                      1440X900, DVI-D Ñoä töông phaûn 700:1, thôøi gian ñaùp öùng 2(ms)- BH S.S Vina          3,787  24T
   Taëng USB 1GB (töø 28/3->15/5)
52 19” PROLINK WIDE             1440X900, DVI Ñoä töông phaûn 700:1, thôøi gian ñaùp öùng 8ms- Taëng K.Board3805         3,399  24T
53 19” AOC 916SW Wide            1440X900, Ñoä töông phaûn 2000:1, thôøi gian ñaùp öùng 5ms                    3,202  36T
        Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng             19
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                                Ngaøy 9/5/2008
54  19” AOC 913FW Wide            1440X900, Ñoä töông phaûn 3000:1, thôøi gian ñaùp öùng 5ms- Taëng KB+Mouse Genius Etouch      3,423  36T
55  19” AOC 193FW Wide            1440X900, DVI-D Ñoä töông phaûn 700:1, thôøi gian ñaùp öùng 5ms                  3,549  36T
56  19” BENQ G900W              1440X900,DVI-D Ñoä töông phaûn 800:1, thôøi gian ñaùp öùng 5ms (khoâng caùp)            3,366  36T
57  19” CHIMEI CMV 948A (Wide)        1440X900,Ñoä töông phaûn 1000:1, thôøi gian ñaùp öùng 5ms, Speaker                 3,269  24T
58  19” HP W1907 (Wide)- Taëng EasyClip    1440X900, DVI-D, Ñoä töông phaûn 1000:1,thôøi gian ñaùp öùng 5ms, 2 Speaker            4,046  12T
59  19” VIEWSONIC VA1916W           1440X900, Ñoä töông phaûn 2000:1, thôøi gian ñaùp öùng 5ms, casa                  3,868  36T
60  19” VIEWSONIC VA1926W           1400X900, DVI- Ñoä töông phaûn 2000:1, thôøi gian ñaùp öùng 5ms, casa               4,046  36T
61  19” VIEWSONIC VA1912Wb          1400X900, Speaker, Ñoä töông phaûn 500:1, thôøi gian ñaùp öùng 8ms                 3,755  36T
62  19” VIEWSONIC VG1921WM          1440X900, Speaker, Ñoä töông phaûn 700:1, thôøi gian ñaùp öùng 5ms                 3,852  36T
63  19” VIEWSONIC VG921WM           1280x1024, Ñoä töông phaûn 700:1, speaker , thôøi gian ñaùp öùng 5ms                4,532  36T
64  19” VIEWSONIC VA926            1280X1024,Ñoä töông phaûn 2000:1, thôøi gian ñaùp öùng 5ms.                    4,451  36T
65  19” VIEWSONIC VG1930WM          1440X900, DVI, Speaker, Ñoä töông phaûn 700:1, thôøi gian ñaùp öùng 5ms.              4,677  36T
66  19” VIEWSONIC VX1932WM          1400x900, DVI, Ñoä töông phaûn 700:1, thôøi gian ñaùp öùng 2ms, speaker              4,775  36T
67  19” VIEWSONIC VX1945WM          1440X900, DVI, Ñoä töông phaûn 700:1, thôøi gian ñaùp öùng 5ms, speaker              4,839  36T
68  19” HAIER HV - 934TBW (Wide)       1440X900, DVI, Ñoä töông phaûn 700:1, thôøi gian ñaùp öùng 8ms,                  3,723  24T
69  20” ASUS LS201 (Jevel Glass Protection)  1400X1050, DVI-D, Ñoä töông phaûn 2000:1, thôøi gian ñaùp öùng 5(ms)                6,231  24T
70  20” VIEWSONIC VA2026W           1680X1050, DVI, Ñoä töông phaûn 2000:1, thôøi gian ñaùp öùng 5(ms), casa              4,936  36T
71  20” VIEWSONIC VA2016W casa        1680X1050, Ñoä töông phaûn 2000:1, thôøi gian ñaùp öùng 5(ms)                   4,839  36T
72  20” CHIMEI CMV T38D            1440X1050, DVI-D, Ñoä töông phaûn 650:1, thôøi gian ñaùp öùng 8(ms), Speaker            4,208  24T
73  20” PROLINK PRO201TW           1680X1050, DVI, Speaker, t/g 8(ms), Audio In/Out; AV in, TV. -                   4,856  24T
   20” SAMSUNG 2032BW
74                       1680X1050, DVI-D, Ñoä töông phaûn 3000:1, thôøi gian ñaùp öùng 2(ms) - BH Samsung Vina       4,856  24T
   Taëng DVD S.Sung (töø 28/3->15/5)

75 20” BENQ G2000WA              1680X1050,Ñoä töông phaûn 1000:1, thôøi gian ñaùp öùng 5ms                     3,706  36T
                          1680X1050, DVI, Speaker, t/g 8(ms), Audio In/Out; AV in, TV. Taëng KB+Mouse
76 22” PROLINK PRO221TW                                                              5,988  24T
                                         wireless or webcam
   22” SAMSUNG 2232BW
77                       1680X1050, DVI-D, Ñoä töông phaûn 3000:1, thôøi gian ñaùp öùng 2(ms) - BH Samsung Vina       5,778  24T
   Taëng DVD S.Sung (töø 28/3->15/5)
   22” SAMSUNG 2253BW
78  Taëng DVD S.Sung (töø 28/3->15/5)
                        1080X1050, DVI-D, Ñoä töông phaûn 1000:1, thôøi gian ñaùp öùng 2(ms) - BH Samsung Vina       5,875  24T
79  22” VIEWSONIC VA2226W           1680X1050, DVI, Ñoä töông phaûn 2000:1, thôøi gian ñaùp öùng 5ms             6,458       36T
80  22” VIEWSONIC VX2235WM          1680X1050, DVI, Ñoä töông phaûn 1000:1, thôøi gian ñaùp öùng 5ms, speaker        7,121       36T
81  22” VIEWSONIC VX2255WM          1680X1050, DVI, Ñoä töông phaûn 1000:1, thôøi gian ñaùp öùng 5ms, speaker        7,769       36T
82  22” VIEWSONIC VP2250WB          1680X1050, DVI, Ñoä töông phaûn 3000:1, thôøi gian ñaùp öùng 2ms, xoay 120o       9,533       36T
83  22” CHIMEI CMV 221D Wide         1680X1050, DVI-D, Ñoä töông phaûn 800:1, thôøi gian ñaùp öùng 5(ms)           4,839       24T
84  22” CHIMEI CMV 222H - HDMI        1680X1050, DVI-D, Ñoä töông phaûn 1200:1, thôøi gian ñaùp öùng 5(ms), Speaker, Reader 6.15,422       24T
85  22”HP W2207 GM757AA            1680X1050,Ñoä töông phaûn 2000:1, thôøi gian ñaùp öùng 5ms, 2speakers- Taëng EasyClip 5,940        12T
86  22” BENQ G2110W              1680X1050,Ñoä töông phaûn 1000:1, thôøi gian ñaùp öùng 5ms                4,677       36T
   22” LG M228WA
87                       1680X1050, Ñoä töông phaûn 3000:1, thôøi gian ñaùp öùng 5(ms), maøn hình Wide, TV, AV IN      6,600  24T
   (Taëng ÑT KG288 töø 1/5->30/5)
88 22” LG L228WA                1680X1050, DVI, Ñoä töông phaûn 3000:1, thôøi gian ñaùp öùng 5(ms)                6,636   24T
89 24” ACER P241Watid             1920x1200, DVI-D, Ñoä töông phaûn 3000:1, thôøi gian ñaùp öùng 2ms                7,607   24T
90 28” VIEWSONIC VX2835WM           1920x1200, DVI, Ñoä töông phaûn 800:1, thôøi gian ñaùp öùng 3ms, speakers, Wide         13,110   24T

                          (15) GLASS FILTER (Kính loïc)
1 BAO TRUØM MAÙY                17” LCD // CRT                                         1      0
2 GLASS 15” // 17” // 21"           Duøng cho Monitor 15” / 17” / 19” & 21”                          1.5 / 3 / 5.5   0

                     (16) KEYBOARD (Baøn phím) - Giaù ñaõ coù VAT
 1  SD                    PS/2.                                                65  12T
 2  Keyboard Gygabyte             PS/2                                                113  12T
 3  Keyboard Tiếng Haøn            PS/2                                                113  12T
 4  SAMSUNG ANYZEN AK220SP          PS/2.                    Maøu ñen                        89  12T
 5  Logitech Easy Keyboard          PS/2                                                129  12T
 6  Mouse + KB Logitech Internet Pro     PS/2                                                324  12T
 7  A4 TECH slim // LG            PS/2                  Maøu ñen baïc // Maøu traéng / Maøu ñen           97  12T
 8  A4 TECH slim (mini)            PS/2& USB   Multimedia        Maøu ñen traéng                       154  12T
 9  A4 TECH                  PS/2     Multimedia        Maøu ñen                          210  12T
10  A4 TECH X7                PS/2& USB                Maøu ñen                          348  12T
11  GENIUS Keyboard Numpad          USB      Baøn phím soá duøng cho maùy tính xaùch tay                      162  12T
12  GENIUS 21E                PS/2.     Multimedia        Maøu ñen                          162  12T
13  GENIUS KB110               PS/2.                  Maøu ñen                           97  12T
14  GENIUS 220                USB      Multimedia Moûng     Maøu ñen                          146  12T
15  GENIUS LUXE MATE 300           PS/2& USB   Multimedia Moûng                                   210  12T
16  GENIUS 310                PS/2.     Multimedia        Maøu ñen                          259  12T
17  GENIUS Slim Star 250           PS/2& USB   Multimedia        Maøu ñen                          291  12T
18  GENIUS Slim Star 335           USB      Multimedia                                      388  12T

        Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng              20
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                           Ngaøy 9/5/2008
19  GENIUS 700               PS/2& USB   Multimedia         Maøu ñen                      437  12T
20  GENIUS Ergo Media 500         USB      Multimedia   Baøn phím chuyeân duïng cho gamer                437  12T
21  GENIUS LUXE MATE 525          USB      Multimedia                                   775  12T
22  VIEWSONIC               USB                                             162  12T
23  MITSUMI                PS/2                   Maøu traéng / Maøu ñen               113  12T
24  MITSUMI                PS/2     Tieáng Hoa         Maøu traéng / Ñen                  129  12T
25  MITSUMI                PS/2     Multimedia         Maøu traéng / Maøu ñen               146  12T
26  MITSUMI                USB                   Maøu traéng / Maøu ñen                   12T
27  SOMIC JP001 // JP008          PS/2 // USB               Maøu ñen                          12T
28  KB + Mouse SOMIC JP004         PS/2     Mouse Quang.        Maøu ñen                      154  12T
29  KENSINGTON 332A            PS/2& USB                Maøu ñen                      194  12T
30  Logitech Ultra-Flat Dark Shine     USB                   Maøu traéng                     275  12T
31  KB + Mouse GENIUS C100         PS/2     Mouse Quang.        Maøu ñen                      210  12T
32  KB + Mouse GENIUS eTouch        PS/2     Mouse Quang.                                  227  12T
33  KB + Mouse HAØN QUOÁC         PS/2     Mouse Quang.        Maøu ñen                      178  03T
34  KB + Mouse GIGABYTE GK-KM5000     PS/2     Mouse Quang.        Maøu ñen                      194  12T
35  KB + Mouse GIGABYTE KM6100     PS/2       Mouse Quang.                                  243  12T
36  KB + Mouse GIGABYTE GZ-PKM1A-00R PS/2        Mouse Laser.                                  291  12T
37  KB + Mouse Logitech MX Duo     Khoâng daây Mouse Quang.                                    890  12T
38  X-BOARD WIRELESS HAØN QUOÁC Khoâng daây TouchPad // Optical                                     647  03T
39  KB + Mo GENIUS LuxeMate Pro     Khoâng daây.Mouse Quang , Baùo nhaïc khi coù mail, Pin saïc (keøm 6 pin saïc), ñen       680  12T
40  KB + Mouse Twintouch Slim Star 600 Khoâng daây Mouse Laser 1600 Genius                               680  12T
41  KB + Mouse Twintouch Slim Star R610 Khoâng daây Mouse Quang. Genius                                 745  12T
42  KB + Mouse Twintouch Slim Star 820 Khoâng daây Mouse Laser 800-1600dpi. Genius (Naêng löôïng maët trôøi)             1,246  12T

                   (17) MOUSE (Chuoät) - Giaù ñaõ coù VAT
 1  MITSUMI SCROLL             PS/2                                              73  12T
 2  A4 TECH OP-620D            PS/2     OPTICAL                                      73  12T
 3  MITSUMI SCROLL             PS/2     OPTICAL     6602 (Mini) // 6702                       105  12T
 4  MITSUMI SCROLL             USB     OPTICAL     6603 (Mini) // 6703                       113  12T
 5  LG                   PS/2     OPTICAL     Ñen                                97  12T
 6  Mouse Sony               USB.     OPTICAL                                      89  12T
 7  Mouse 220               USB.     LASER                                      162  12T
 8  GENIUS 120               PS/2     OPTICAL                                      65  12T
 9  GENIUS OPTICAL 100           USB.     OPTICAL                                      81  12T
10  GENIUS OPTICAL 311           PS/2 &USB. OPTICAL                                      146  12T
11  GENIUS P320              PS/2 &USB. OPTICAL                                      243  12T
12  GENIUS 330               USB.     OPTICAL                                     291  12T
13  GENIUS Trackball 350          USB.     OPTICAL                                     404  12T
14  GENIUS Laser 315            USB.     LASER      Scroll 4D                            308  12T
15  GENIUS Laser 525            USB.     LASER      Scroll caûm öùng                         421  12T
16  GENIUS Laser 335 Gaming        USB.     LASER      Chuyeân duøng cho gamer.                     599  12T
17  GENIUS Laser 365            USB.     LASER      Support Vista. Coù chöùc naêng Gamepad              550  12T
18  GENIUS Talk 380            USB.     OPTICAL     Hoã trôï goïi Internet                      534  12T
19  GENIUS 535               PS/2& USB LASER                                        680  12T
20  GENIUS Ergo 720            USB.     LASER      Khoâng daây                           518  12T
21  Colovis G3               USB.     OPTICAL     Khoâng daây                           243  12T
22  CREATIVE                USB.     OPTICAL                                     121  06T
23  A4 MOP - 60D // X5 - 28D        USB.     OPTICAL                                     154  12T
24  A4 TECH X750F             USB     LASER                                      388  12T
25  A4 X6 - 999D              USB.     LASER                                      194  12T
26  A4 R7 - 70D / 20D           USB.     OPTICAL     Khoâng daây                           356  12T
27  Logitech Optical Mouse USB       USB     optical                                     162  12T
28  Logitech Mini Optical Plus       USB     optical             For Notebook                   243  12T
29  Logitech USB Optical Mini       USB     optical             RACER / TIGER / ZEBRA / SPOT           243  12T
30  Logitech V150 Laser          USB     LASER                                      437  12T
31  Logitech Cordless Mini Optical     USB     OPTICAL     Khoâng daây                           534  12T
32  Logitech V220 Cordless         USB     OPTICAL     Khoâng daây Silver // Black                   599  12T
33  Logitech V450 Laser Cordless      USB     LASER              For Notebook                   842  12T
34  Logitech V470 Bluetooth Cordless    USB     LASER              For Notebook                   971  12T
35  Pleomax SCM 4700            USB.     OPTICAL     Khoâng daây                           469  12T
36  GENIUS OPTICAL NAVI Mini        USB.     OPTICAL     Khoâng daây                           308  06T
37  GENIUS TRAVELER 915          USB     LASER      Khoâng daây                           631  12T
38  GENIUS Media Pointer          USB.     OPTICAL     Khoâng daây Söû duïng Projector, maùy tính. Quaûn trò thôøi gian 971  12T
39  GENIUS Presenter Bluetooth 915     Mouse laser, giao tieáp Bluetooth. Ñoä phaân giaûi 1600dpi                 1,052  12T


       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng           21
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                             Ngaøy 9/5/2008

   (18) CD - DVD - WRITER (Thieát bò ñoïc vaø ghi ñóa CD&DVD)- Giaù ñaõ coù VAT
 1  CD – 52X SAMSUNG            IDE.                                             243  12T
 2  CD – 52X ASUS             IDE. Traéng / Ñen                                   16 / 16.5   12T
 3  DVD – 18X PIONEER           IDE. Ñen                                              12T
 4  DVD – 16X SAMSUNG           IDE.                                             356  12T
 5  DVD – 16X LITE ON           IDE.                                             356  12T
 6  DVD – 16X LG              IDE.                                             356  12T
 7  DVD – 16X PHILIPS           IDE.                                             372  12T
 8  DVD – 18X ASUS             IDE / SATA                                             12T
 9  DVD – 16X SAMSUNG COMBO        IDE. R52 W52 RW32 Int duøng ghi VCD. Ñoïc DVD 16X.                      453  12T
10  DVD – 16X LITE ON COMBO        SATA. R52 W52 RW32 Int duøng ghi VCD. Ñoïc DVD 16X. Ñen                    502  12T
11  WR DVD ASUS 2014S1A6 (W /B)      IDE. DVD R20 W20 RW8 VCD R48 W40 RW32 (+/-) Int s/p DVD Ram14X                   12T
12  WR DVD ASUS 2014S1T (W / B)      SATA. DVD R20 W20 RW8 VCD R48 W40 RW32 (+/-) Int s/p DVD Ram14X                   12T
13  WR DVD ASUS 2014L1T (W / B)      SATA. DVD R20 W20 RW8 VCD R48 W40 RW32 (+/-) Int s/p DVD Ram14X, Lightscribe         728  12T
14  WR DVD PHILIPS             IDE . DVD R16 W16 RW8, VCD R48 W48 RW32 (+/-) Int                       615  12T
15  WR DVD SAMSUNG             IDE / SATA . DVD R20 W20 RW8, VCD R48 W48 RW32 (+/-) Int                      12T
16  WR DVD LG H55N             IDE. DVD R20 W16 RW8, VCD R48 W48 RW32 (+/-) Int công nghệ bảo mật SecurDics         530  12T
17  WR DVD Super Multi GSA-E60N      USB. DVD R16 W20 RW8, VCD R48 W48 RW32 (+/-) Ext công nghệ bảo mật SecurDics        1,030  12T
18  WR DVD Super Multi GSA-E60L      USB. DVD R16 W20 RW8, VCD R48 W48 RW32 (+/-) Ext LightScrible               1,060  12T
19  WR DVD Super Multi GSA-E50L Slim    USB. DVD R8 W8 RW8, VCD R24 W24 RW24 (+/-) Ext LightScrible                1,584  12T
20  WR DVD LITE ON 20A4P07C        IDE. DVD R16 W20 RW8,VCD R48 W48 RW32(+/-) Int s/p DVD Ram12X                623  12T
21  WR DVD LITE ON 20A4H07C        IDE. DVD R14 W20 RW6,VCD R48 W48 RW32(+/-) Int s/p DVD Ram12X, LightScribe          647  12T
22  WR DVD HP-1035i            IDE. DVD R14 W20 RW6,VCD R48 W48 RW32(+/-) Int s/p DVD Ram12X.                680  12T
23  WR DVD HP-1040i            IDE. DVD R16 W20 RW8,VCD R48 W48 RW32(+/-) Int s/p DVD Ram12X,Lightscribe          728  12T
24  WR DVD PIONEER DVR-212                                         (C
                      SATA. DVD R18 W18 RW8, VCD R40 W40 RW32 (+/-) Int, S/p DVD Ram 12X / B, D)          534  12T
25  WR DVD PIONEER DVR-215         SATA. DVD R20 W20 RW8, VCD R40 W40 RW32 (+/-) Int, S/p DVD Ram 12X / B, D)
                                                       (C                 12T
26  WR DVD PIONEER DVR-115         IDE. DVD R20 W20 RW8, VCD R40 W40 RW32 (+/-) Int, S/p DVD Ram 12X / B, D)
                                                       (C                 12T
27  WR DVD PIONEER DVR-A15FX       IDE. DVD R20W20RW10,VCD R40W40 RW32 (+/-) Int, Audio Out, S/p DVD Ram 12X (C / B, D)         12T
28  WR DVD PIONEER BDC-S02BK        IDE. DVD R12 W12 RW8, VCD R32 W32 RW24 (+/-) Int - Read BD-ROM / BD-R / BD-RE       4,729  12T
29  WR DVD PIONEER DVR-X122        USB 2.0, DVD R18 W18 RW8, VCD R40 W40 RW32 (+/-) Ext                    1,327  12T
30  DVD Portable PET702 // PET714     7" // 7", USB                                       3,490  12T
31  DVD Portable PET716          7", USB, MP4                                        3,990  12T
32  DVD Portable PET730          7", USB, MP4                                        4,490  12T
33  DVD Portable PET708          2 maøn hình LCD 7"                                     4,990  12T
34  DVD Portable PET830          8", USB, daïng böùc tranh                                 5,990  12T
35  DVD Portable PET1030          10.2", USB, theû nhôù SD                                  7,990  12T
36  DVD Portable DCP750          7", USB, theû nhôù SD, keát noái Ipod                           4,990  12T

             (19) SOUND CARD (Card aâm thanh) - Giaù ñaõ coù VAT
1  SOUND 8738 4.1 / 5.1          8738, PCI, 3D, Digital PCI                               7/8     12T
2  CREATIVE 5.1              Bass – Treble Control, 3D,  Digital I/O  PCI                        275  12T
3  CREATIVE 7.1 Audigy Value       Bass – Treble Control, 3D,  Digital I/O  PCI                        486  12T
4  CREATIVE Blaster X-Fi XtremeAudio   Bass – Treble Control, 3D,  Digital I/O  PCI                       1,182  12T
5  CREATIVE Sound Blaster Live 5.1    Bass – Treble Control, 3D,  Digital I/O  USB (Notebook)                 1,052  12T
6  CREATIVE Blaster X-Fi XtremeGamer   Bass – Treble Control, 3D,  Digital I/O  PCI                       1,748  12T

                             (20) SPEAKER (Loa)
 1  S200, ZPL738 mini           Duøng cho maùy MP3, Pin saïc // Duøng nguoàn adaptor hoaëc USB                95  01T
 2  Loa Portable King           Duøng cho maùy MP3 + Iphone                                  95  01T
 3  Loa Ñieän Thoïai            Nokia // Sony Ecricson                                       01T
 4  Loa USB // X001            USB, Duøng cho maùy tính xaùch tay (khoâng caàn soundcard)// Duøng cho maùy MP3        111  01T
 5  Vicker VK-08              Volume control                                        178  01T
 6  Nansin 638 / GENIUS S110        Volume control                                           01T
 7  Sound MAX A150-2.0 // A140       Volume control             10W RMS              VAT         135  12T
 8  Sound MAX –A820 // A910 2.1      3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 25W RMS               VAT         285  12T
 9  Sound MAX –A830 // 860, A870 2.1    3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 30W RMS               VAT            12T
10  Sound MAX –A850 // A880 2.1      3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 25W RMS               VAT            12T
11  Sound MAX –A840 2.1          3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 25W RMS               VAT         310  12T
12  Sound MAX AX2             Duøng cho maùy Ipod           40W RMS              VAT         845  12T
13  Sound MAX – A2100 / A2300       3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 38W RMS     Karaoke       VAT         558  12T
14  Sound MAX – A2220 2.1         3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 60W RMS               VAT         587  12T
15  Sound MAX – A2600           3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 60W RMS     Karaoke       VAT         495  12T
16  Sound MAX – A2700           3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 60W RMS     Karaoke       VAT         581  12T
17  Sound MAX – A2900           3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 60W RMS     Karaoke       VAT         617  12T
       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng           22
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                           Ngaøy 9/5/2008
18  Sound MAX – A3000           3D,  Bass,  Treble,  1 Sub,  4 Speakers,  60W RMS            VAT    523  12T
19  Sound MAX – A4000           3D,  Bass,  Treble,  1 Sub,  4 Speakers,  60W RMS            VAT    535  12T
20  Sound MAX – A5000           3D,  Bass,  Treble,  1 Sub,  4 Speakers,  60W RMS            VAT    558  12T
21  Sound MAX – A6000           3D,  Bass,  Treble,  1 Sub,  4 Speakers,  90W RMS            VAT    633  12T
22  Sound MAX – A8800           3D,  Bass,  Treble,  1 Sub,  4 Speakers,  90W RMS   Karaoke      VAT    622  12T
23  Sound MAX – B10 5.1          3D,  Bass,  Treble,  1 Sub,  5 Speakers,  REMOTE, 70W RMS        VAT    642  12T
24  Sound MAX – B20 5.1          3D,  Bass,  Treble,  1 Sub,  5 Speakers,  REMOTE, 105W RMS        VAT    843  12T
25  Sound MAX – B30 5.1          3D,  Bass,  Treble,  1 Sub,  5 Speakers,  REMOTE, 105W RMS        VAT    930  12T
26  Sound MAX – B40 5.1          3D,  Bass,  Treble,  1 Sub,  5 Speakers,  REMOTE, 115W RMS        VAT    963  12T
27  Sound MAX – B50 5.1          3D,  Bass,  Treble,  1 Sub,  5 Speakers,  REMOTE, 125W RMS        VAT    998  12T
28  Sound MAX – B60 5.1          3D,  Bass,  Treble,  1 Sub,  5 Speakers,  REMOTE, 105W RMS        VAT    963  12T
29  Sound MAX – INTELLIGENT 5.1      1 Sub 1 Center, 4 Speakers, REMOTE, 225W RMS, Hi-end speakers         VAT   3,573  12T
30  Sound MAX – HERO 5.1 (VAT)       1 Sub 1 Center,4 Speakers,REMOTE,225W RMS,Hi-end speakers (Taëng Headphone)      4,466  12T
31  MICROLAB – M500 (5.1)         3D, Bass, Treble, 1 Sub, 4 Speakers                           777  12T
32  MICROLAB – M930 (2.1)         3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers Remote                        566  12T
33  MICROLAB – M960            3D, Bass, Treble, 1 Sub, 5 Speakers Remote                        955  12T
34  SOUND DELUXE 202 / 208         Volume control                                      110  12T
35  SOUND DELUXE 209            Volume control                                      126  12T
36  SOUND DELUXE SD 280/2.1        3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers                           421  12T
37  SOUND DELUXE SD 380/4.1        3D, Bass, Treble, 1 Sub, 4 Speakers                           518  12T
38  SOUND DELUXE SD 510/2.1        3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers                           283  12T
39  SOUND DELUXE SD 520/2.1        3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers                           332  12T
40  SOUND DELUXE SD 528/2.1        Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers                             397  12T
41  SOUND DELUXE SD 560/2.1        3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers                           340  12T
42  SOUND DELUXE SD 580/2.1        3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers                           486  12T
43  SOUND DELUXE SD 680/2.1        Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers                             348  12T
44  SOUND DELUXE SD 780/2.1        Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, MP3                           591  12T
45  SOUND DELUXE SD 810/2.1        Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, Karaoke                         615  12T
46  SOUND DELUXE SD 820/2.1        Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers                             583  12T
47  SOUND DELUXE SD 830/2.1        Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, Karaoke                         599  12T
48  SOUND DELUXE 880            3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers                           405  12T
49  SOUND DELUXE SD 980/2.1        Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, MP3                           599  12T
50  SOUND DELUXE 339 / 528         3D, Bass, Treble, 1 Sub, 4 Speakers                           518  12T
51  SOUND DELUXE 238 (4.1)         3D, Bass, Treble, 1 Sub, 4 Speakers                           664  12T
52  SOUND DELUXE SD 280/4.1        3D, Bass, Treble, 1 Sub, 4 Speakers                           550  12T
53  SOUND DELUXE SD990/5.1         3D, Bass, Treble, 1 Sub, 5 Speakers   Remote                     1,003  12T
54  NANSIN – S4000 / S80          3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers   30W RMS                     316  12T
55  NANSIN – S89              3D, Bass, Treble, 1 Sub, 4 Speakers   50W RMS                     437  12T
56  NANSIN – S9000 // S6200        3D, Bass, Treble, 1 Sub, 4 Speakers                           469  12T
57  NANSIN – 4800 / 4900          3D, Bass, Treble, 1 Sub, 4 Speakers   60W RMS                     550  12T
58  CREATIVE A30              Volume control                                VAT    146  03T
59  CREATIVE A200             Volume control                                VAT    340  12T
60  CREATIVE A300 2.1           3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers                      VAT    469  12T
61  CREATIVE Inspire T3030 / T3100     3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers                      VAT        12T
62  CREATIVE Inspire M2600         3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers                      VAT     631  12T
63  CREATIVE SBS A580           3D, Bass, Treble, 1 Sub, 5 Speakers                      VAT     858  12T
64  CREATIVE SBS A500           3D, Bass, Treble, 1 Sub, 5 Speakers                      VAT     955  12T
65  CREATIVE Inspire M4500         3D, Bass, Treble, 1 Sub, 4 Speakers                      VAT     777  12T
66  CREATIVE 5300             3D, Bass, Treble, 1 Sub, 5 Speakers                      VAT    1,020  12T
67  CREATIVE 6060 / T6100         3D, Bass, Treble, 1 Sub, 5 Speakers                      VAT        12T
68  CREATIVE Gigaworks G-500        3D, Bass, Treble, 1 Sub, 5 Speakers                      VAT    4,613  12T
69  CREATIVE 7900             3D, Bass, Treble, 1 Sub, 7 Speakers                      VAT    1,991  12T
70  CREATIVE i250             Duøng cho maùy tính xaùch tay                         VAT     809  12T
71  GENIUS i200 / i201U          Duøng cho maùy tính xaùch tay                               388  12T
72  CREATIVE TravelDock 900        Duøng cho maùy tính xaùch tay                              1,295  12T
73  GENIUS SP - E200 / F200        3D, Bass, Treble, 2 Speakers,                            Call    12T
74  GENIUS SP - HF 1250X          3D, Bass, Treble, 2 Speakers,                               842  12T
75  GENIUS SW - HF 3000          3D, Bass, Treble, 1Sub, 5 Speakers, Remote                       1,699  12T
76  Bose Companion 2 Series II       2 Speakers                                  VAT    2,104  12T
77  Bose Companion 3 Series II       3D, Bass, Treble, 1Sub, 2 Speakers,                      VAT    4,613  12T
78  Bose Companion 5 -Taëng USB 512MB   1Sub, 2 Speakers, tích hôïp soundcard Bose coång USB             VAT    7,769  12T
79  CHAÂN LOA – INTELLIGENT 5.1      baèng goã piano ( 300 x 240 x 1170 )                           390  00T

                 (21) FAX MODEM - Thieát bò keát noái Internet
       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng         23
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                                  Ngaøy 9/5/2008
1 D-LINK       INT          56K, V92         Chip Conexant,            Voice           VAT    146  12T
2 D-LINK       EXT          56K, V92 // V90      Chip Conexant,            Voice (USB)        VAT    421  12T

   (22) ADSL & ADSL WIRELESS ROUTER - Thieát bò ADSL & ADSL khoâng daây
            Taëng phieáu boác thaêm truùng thöôûng khi mua saûn phaåm           Linksys     (töø 15/3-> 15/5)
 1  LINKPRO A2R500 ADSL 2 / 2+       4RJ45,          ROUTER. (Duøng maïng)                            615  12T
 2  PLANET     1PORT         1RJ45,          ROUTER. (Duøng maïng)                VAT          534  12T
 3  PLANET     4PORT         4RJ45,          ROUTER. (Duøng maïng)                VAT          664  12T
 4  D-LINK (520T) 1PORT          1RJ45,          ROUTER. (Duøng maïng)                VAT          526  12T
 5  D-LINK (522T) 1PORT          1USB+1RJ45,        ROUTER. (Duøng maïng)                VAT          558  12T
 6  D-LINK (2540T) 4PORT          4RJ45,          ROUTER. (Duøng maïng)                VAT          680  12T
 7  TP-LINK (8810) 1PORT          1RJ45,          ROUTER. (Duøng maïng)                VAT          486  12T
 8  TP-LINK (8840) 4PORT          4RJ45,          ROUTER. (Duøng maïng)                VAT          631  12T
 9  DrayTek Ext              USB,           (Duøng maùy ñôn)                              291  12T
10  DrayTek 110   1PORT         1RJ45,          ROUTER. (Duøng maïng)                VAT          842  12T
11  DrayTek V2700E             4RJ45,          ROUTER. (Duøng maïng)   DNS            VAT         1,343  12T
12  DrayTek V2700             4RJ45,          ROUTER. (Duøng maïng)   VPN Server, DNS VAT              1,538  12T
13  DrayTek V2800 ADSL2 / 2+        4RJ45,          ROUTER. (Duøng maïng) VPN Server, print server, DNS VAT          1,894  12T
14  DrayTek V2910 (goäp 2 line ADSL)    RJ45,           ROUTER. (Duøng maïng)   Load Balancing      VAT         2,800  12T
15  DrayTek V3300B (goäp 3 line ADSL)   4RJ45,          ROUTER. (Duøng maïng)   Load Balancing      VAT         5,503  12T
16  Draytek Vigor Talk          1 prot Voice IP, gateway, goïi ÑT quoác teá mieãn phí (PCtoPC) tröïc tieáp töø ÑT baøn  VAT     971  12T
17  Darytek SP03-A             Choáng seùt chuyeân duïng cho ñöôøng truyeàn ADSL / Lease line              VAT     162  0
18  SPEED TOUCH 330 USB          USB,         (Duøng maùy ñôn)        THOMSON                      421  12T
19  SPEED TOUCH 510V6           1RJ45,        ROUTER. (Duøng maïng)     THOMSON                      550  12T
20  SPEED TOUCH 530V6           1USB + 1RJ45,    ROUTER. (Duøng maïng)     THOMSON                      680  12T
21  SPEED TOUCH 546V6           4RJ45,        ROUTER. (Duøng maïng)     THOMSON                      890  12T
22  SPEED TOUCH 608            4RJ45,        ROUTER. (Duøng maïng) THOMSON (VPN,DMZ,VLAN)                  2,573  12T
23  SPEED TOUCH 610            4RJ45,        ROUTER. (Duøng maïng)     THOMSON (Voip,VPN,DMZ,VLAN)           2,735  12T
24  ZYXEL P-660R    1PORT       1RJ45,        ROUTER. (Duøng maïng)                              502  12T
25  ZYXEL P-660H    4PORT       4RJ45,        ROUTER. (Duøng maïng)                              680  12T
26  ZYXEL P-660HW-T1 4PORT         802.11G   54Mbps,   4RJ45. Router ADSL Wireless- sp VPN, NAT                  1,133  12T
27  LINKSYS AM300             USB + 1RJ45,     ROUTER. (Duøng maùy ñôn + maïng)            VAT           647  12T
28  LINKSYS AG241 4PORT          4RJ45,        ROUTER. (Duøng maïng)                  VAT          1,084  12T
29  LINKSYS RV042 (Load balance)      Duøng goäp 2 ñöôøng ADSL                           VAT          2,994  12T
30  LINKSYS WAG 200G            802.11G   54Mbps,   4RJ45. Router ADSL Wireless (External Antenna)               1,376  12T
31  LINKSYS WAG 54G            802.11G   54Mbps,   4RJ45. Router ADSL Wireless (External Antenna)               1,813  12T
                                      4RJ45. Router ADSL Wireless (External Antenna),
32 LINKSYS WAG 325N             802.11G    54Mbps,     Wireless chuaån N nhanh hôn 12 laàn vaø xa hôn 4 laàn so       3,124  12T
                                      vôùi chuaån G(VAT)
33 LINKPRO A2WR-S511A ADSL2+        802.11G    108Mbps,     4RJ45. Router ADSL Wireless                VAT    1,376  12T
34 DrayTek V2700GE             802.11G          4RJ45. Router ADSL Wireless                   VAT    1,554  12T
35 DrayTek V2910G (goäp 2 line ADSL)    802.11G          1 RJ45 Router ADSL Wireless      Load Balancing      VAT    3,140  12T
36 DrayTek V2800G ADSL2 / 2+        802.11G    4RJ45. Router ADSL Wireless, VPN Server, print server, DNS              2,751  12T
37 D-LINK 2640T               802.11G    54Mbps,     4RJ45. Router ADSL Wireless                     1,133  12T
38 SPEED TOUCH 585             802.11G   54Mbps,      4RJ45. Router ADSL Wireless                     1,602  12T
39 PLANET ADW-4401             802.11G    54Mbps,     4RJ45. Router ADSL Wireless                 VAT   1,214  12T
40 PROLINK H6300G              802.11G    54Mbps,     4RJ45. Router ADSL Wireless, Taëng KB + Mouse VAT          1,133  12T

                (23) NETWORK WIRELESS (Thieát bò maïng khoâng daây)
            Taëng phieáu boác thaêm truùng thöôûng khi mua saûn phaåm Linksys (töø 15/3-> 15/5)
1  D-LINK 624 ROUTER           802.11G  108Mbps,      4RJ45. WIRELESS.                      VAT   1,068  12T
2  D-LINK 2000AP             802.11G   54Mbps,      WIRELESS( Access Point, Client, Bridge, Repeater)      VAT    874  12T
3  D-LINK 2100AP             802.11G  108Mbps,      WIRELESS( Access Point, Client, Bridge, Repeater)      VAT   1,279  12T
4  D-LINK DIR-615             802.11n  54Mbps,       4RJ45 . WIRELESS, Wireless chuaån N           VAT     1,780  12T
5  D-LINK DIR-655             802.11n  54Mbps,       4RJ45 1GB . WIRELESS, Wireless chuaån N         VAT     2,347  12T
6  PLANET WRT-415 ROUTER         802.11G  54Mbps,       4RJ45. WIRELESS.                 VAT          745  12T
 7  LINKPRO G500R // G108AAR ROUTER    802.11G 108Mbps,     4RJ45. WIRELESS.                   VAT         1,020  12T
 8  LINKPRO G200AP // G54P         802.11G  54Mbps,     Access Point WIRELESS                 VAT          712  12T
 9  LINKPRO G54MAR // G54R         802.11G  54Mbps,     Access Point WIRELESS Router             VAT          745  12T
10  LINKPRO G108AAP            802.11G 108Mbps,     Access Point WIRELESS                 VAT         1,117  12T
11  LINKPRO BR202W             2WAN + 1LAN Broadband Router load balance                    VAT         2,185  12T
12  LINKSYS PAP2T             Phone adaptor coù 2 port VoIP (coù theå Fax)                  VAT         1,036  12T
13  LINKSYS WRT54GC            802.11G  54Mbps,     4RJ45. WIRELESS.                   VAT          842  24T
14  LINKSYS WRT54G     VAT       802.11G  54Mbps,     4RJ45-Access Point WIRELESS Router, VPN, DHCP Server,            971  24T
       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng               24
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                               Ngaøy 9/5/2008
15  LINKSYS WRT54GS        VAT     802.11G  54Mbps,     4RJ45. WIRELESS, Speedbooster (35%) .              1,165   24T
16  LINKSYS WAP54G       VAT      802.11G  54Mbps,     Access Point WIRELESS                      1,214   12T
17  LINKSYS WRE54G        VAT     Thieát bò môû roäng vuøng phuû soùng cho caùc doøng saûn phaåm Wireless cuûa Linksys    1,538   12T
18  LINKSYS WRV200        VAT     802.11G  54Mbps,     4RJ45 WIRELESS, Rangebooster (MIMO 35%) .            1,554   12T
   LINKSYS WRT150N        VAT                  4RJ45. Wireless chuaån N nhanh hôn 9 laàn vaø xa hôn
19                       802.11G   54Mbps,                                     1,975   12T
   Taëng ngay 450.000 (soá löôïng coùhaïn)                3 laàn so vôùi chuaån G thoâng thöôøng
                                      4RJ45. Wireless chuaån N nhanh hôn 9 laàn vaø xa hôn
20 LINKSYS WRT160N         VAT    802.11G   54Mbps,                                     2,136   12T
                                      3 laàn so vôùi chuaån G thoâng thöôøng
                                      4RJ45. Wireless chuaån N nhanh hôn 12 laàn vaø xa
21 LINKSYS WRT300N         VAT    802.11G   54Mbps,                                     2,363   12T
                                      hôn 4 laàn so vôùi chuaån G thoâng thöôøng
                                      4RJ45. Wireless chuaån N nhanh hôn 12 laàn vaø xa
22 LINKSYS WRT310N         VAT    802.11G   54Mbps,                                     2,573   12T
                                      hôn 4 laàn so vôùi chuaån G thoâng thöôøng, Lan 1G
                                      4RJ45. Wireless chuaån N nhanh hôn 12 laàn vaø xa hôn 4
23 LINKSYS WRT350N         VAT    802.11G   54Mbps,     laàn so vôùi chuaån G thoâng thöôøng, Lan Gigabit.
                                                                      3,366   12T

24 INFOSMART 48GN ROUTER            802.11G   54Mbps,     4RJ45. WIRELESS INWR48GN               VAT     712   24T
25 PROLINK WGH 950               802.11G   54Mbps,     WIRELESS( Repeater, MIMO BOOSTER)          VAT    1,376   12T
26 ZYXEL P-320W                802.11G   54Mbps,     4RJ45, WIRELESS                   VAT     793   12T
27 ZYXEL NBG-334SH               802.11G   108Mbps,    4RJ45, WIRELESS                   VAT    1,262   12T
28 ZYXEL NBG-415N               802.11N  54Mbps,     4RJ45, WIRELESS                   VAT    2,266   12T
29 DrayTek V2910VG               2WAN + 4LAN , VPN server, Firewall, load balance, Voice IP, Wireless VAT          3,366   12T
   USB C-MOTECH - Taëng tai nghe        Thieát bò truy caäp Internet khoâng daây, USB, toác ñoä 2.4GHz taïi 5 TP lôùn
30                                                                     1,797   12T
       Philips SHG-2000          (H.Noäi, H.Phoøng, HCM, C.Thô, Ñ.Naüng), 153Kbps treân caùc tænh thaønh.
31 Anten-7 // Anten-9             Anten duøng phaùt tín hieäu Wireless                          19 / 24     0
32 Boä loïc Filter (ADSL & ÑT)         Vaøo 1 line ra 2 line ÑT vaø Modem ADSL                              24  0

                 (24) NETWORK (Thieát bò maïng ) - Giaù ñaõ coù VAT
              Taëng phieáu boác thaêm truùng thöôûng khi mua saûn phaåm         Linksys   (töø 15/3-> 15/5)
1 LINKPRO / INFOSMART             10/100 Base -T, UTP.                                       73  24T
2 ZYXEL                    10/100 Base -T, UTP.                                       81  12T
3 D-LINK                    10/100 Base -T, UTP.                                       97  24T
4 INFOSMAT                   10/100/1000 Base -T, UTP.                                   202   24T
5 LINKPRO                   10/100/1000 Base -T, UTP.                                   202   24T
6 D-LINK                    10/100/1000 Base -T, UTP.                                   291   24T
7 Net PCMCIA LINKPRO              10/100 Base -T, UTP. For Notebook                               275   12T
8 LINKPRO G54I                 802.11G   54Mbps,    PCI                                356   12T
 9  LINKPRO LPP23 XWL11GPAG          802.11G   108Mbps,    PCMCIA                              437   12T
10  LINKPRO G108AUB              802.11G   108Mbps,    USB                                502   12T
11  LINKPRO G54U               802.11B   54Mbps,    USB                                356   12T
12  LINKPRO G108AIA 1// 54AIA 2        802.11G   108Mbps,    PCI                                469   12T
13  INFOSMART 18GA              802.11G   108Mbps,    PCMCIA                              469   24T
14  INFOSMART 18GN              802.11G   54Mbps,    PCI                                356   24T
15  INFOSMART USB28              802.11G   54Mbps,    USB                                356   24T
16  D-LINK PWA - 510             802.11G   54Mbps,    PCI                                437   12T
17  D-LINK DWL - G630             802.11G   54Mbps,    PCMCIA                              421   12T
18  D-LINK DWL - G650             802.11G   108Mbps,    PCMCIA                              486   12T
19  D-LINK DWA - 520             802.11G   108Mbps,    PCI                                486   12T
20  D-LINK DWL - DWA110            802.11G   54Mbps,    USB                                437   12T
21  D-LINK DWL - DWA-120           802.11G   108Mbps,    USB                                534   12T
22  D-LINK DWA - 556             802.11n   54Mbps,    PCI Exp    chuaån N                     1,214   36T
23  D-LINK DWA - 643             802.11n   54Mbps,    PCMCIA     chuaån N                     1,214   36T
24  LINKSYS - WUSB54GC            802.11G   54Mbps,    USB                                534   12T
25  LINKSYS - WMP54G             802.11G   54Mbps,    PCI                                566   12T
26 LINKSYS - WMP54GS              802.11G   54Mbps,    PCI - Speed Booster                        825   12T
27 LINKSYS - WPC54G              802.11G   54Mbps,    PCMCIA                              566   12T
28 LINKSYS - WUSB54G              802.11G   54Mbps,    USB                                615   12T
29 LINKSYS - WPC54GS              802.11G   54Mbps,    PCMCIA - Speed Booster                      825   12T
30 LINKSYS - WMP300N              802.11G   54Mbps,    PCI - Wireless chuaån N                     1,861   12T
31 LINKSYS - WPC300N// WUSB300N        802.11G   54Mbps,    PCMCIA - Wireless chuaån N                   1,861   12T
32 ZYXEL G-120                 802.11G   54Mbps,    PCMCIA                              405   24T
33 ZYXEL G-202                 802.11G   54Mbps,    USB                                421   24T
34 ZYXEL G-302                 802.11G   54Mbps,    PCI                                421   24T
35 ZYXEL G-270S                802.11G   108Mbps,    USB                                534   24T

        Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng             25
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                              Ngaøy 9/5/2008

                   (25) HUB - SWITCH (Thieát bò noái maïng)
 1  5 PORT LINKPRO / INFORMAST       SWITCH HUB   10/100 Base -T                           VAT       227   24T
 2  5 PORT INFORMAST            SWITCH HUB   10/100/1000 Base -T                         VAT      1,052   24T
 3  8 PORT LINKPRO             SWITCH HUB   10/100 Base -T                           VAT       259   24T
 4  8 PORT ZYXEL ES-108A          SWITCH HUB   10/100 Base -T                           VAT       259   24T
 5  8 PORT D-LINK             SWITCH HUB   10/100 Base -T                           VAT       275   24T
 6  8 PORT INFOSMART            SWITCH HUB   10/100 Base -T                           VAT       251   24T
 7  8 PORT LINKSYS             SWITCH HUB   10/100 Base -T        Taëng phieáu ruùt thaêm (15/3-> 15/5) VAT       453   24T
 8  8 PORT INFOSMART1000          SWITCH HUB   10/100/1000 Base -T                         VAT      1,214   24T
 9  8 PORT LINKPRO 1000          SWITCH HUB   10/100/1000 Base -T                         VAT      1,214   24T
10  8 PORT COMPEX 1000           SWITCH HUB   10/100/1000 Base -T                         VAT      1,198   12T
11  16 PORT COMPEX 100           SWITCH HUB   10/100 Base -T                           VAT       615   12T
12  16 PORT ZYXEL ES-116P         SWITCH HUB   10/100 Base -T                           VAT       615   12T
13  16 PORT LINKPRO 100          SWITCH HUB   10/100 Base -T                           VAT       615   24T
14  16 PORT LINKPRO 1000          SWITCH HUB   100/1000 Base -T       VLAN, TRUNK, WEB SMART , VAT             3,399   24T
15  16 PORT D-LINK (DES 1016D)       SWITCH HUB   10/100 Base -T                           VAT       631   24T
16  16 PORT D-LINK (DGS 1016D)       SWITCH HUB   10/100/1000 Base -T                         VAT      3,561   24T
17 16 PORT INFOSMART 100          SWITCH HUB 10/100 Base -T          INS 1600N               VAT       583   24T
18 16 PORT PLANET              SWITCH HUB   10/100 Base -T                           VAT       583   24T
19 16 PORT LINKSYS             SWITCH HUB   10/100 Base -T                           VAT      1,133   24T
20 24 PORT ZYXEL ES-124P          SWITCH HUB   10/100 Base -T                           VAT       971   24T
21 24 PORT ZYXEL ES-1124          SWITCH HUB   10/100 Base -T - 2 Port 1 GB, 19" Rackmount                    2,104   24T
22 24 PORT LINKPRO 100           SWITCH HUB   10/100 Base -T                           VAT       955   24T
23 24 PORT LINKPRO 100           SWITCH HUB 10/100 Base -T          VLAN, TRUNK             VAT       1,262   24T
24 24 PORT LINKPRO 100           SWITCH HUB 10/100 Base -T          2 Port 1GB              VAT      1,861   24T
25 24 PORT LINKPRO 1000           SWITCH HUB 10/100/1000 Base -T                           VAT      5,179   24T
26 24 PORT D-LINK 100            SWITCH HUB 10/100 Base -T                             VAT       971   24T
27 24 PORT D-LINK 100 (DES 1026G/E)     SWITCH HUB 10/100 Base -T ,         Coù 2 Port 1GB            VAT      1,942   24T
28 24 PORT D-LINK 1000           SWITCH HUB 10/100/1000 Base -T                           VAT      5,341   24T
29  24 PORT COMPEX SDS1224         SWITCH HUB 10/100 Base -T                            VAT         955  12T
30  24 PORT COMPEX SAS2224B        SWITCH HUB 10/100 Base -T         VLAN                 VAT        1,101  12T
31  24 PORT COMPEX SXP1224B        SWITCH HUB 10/100 Base -T         VLAN, TRUNK              VAT        1,262  12T
32  24 PORT INFOSMART 100         SWITCH HUB 10/100 Base -T                            VAT         955  24T
33  24 PORT LINKSYS SR224         SWITCH HUB 10/100 Base -T         Taëng phieáu ruùt thaêm (15/3-> 15/5) VAT        1,861  24T
34  24 PORT LINKSYS SR224R (Rack)     SWITCH HUB 10/100 Base -T         Taëng phieáu ruùt thaêm (15/3-> 15/5) VAT        2,234  24T
35  24 PORT PLANET             SWITCH HUB 10/100 Base -T                            VAT        1,003  24T
36  24 PORT PLANET             SWITCH HUB 10/100 Base -T ,        Coù 2 Port 1GB            VAT        2,023  24T
37  32 PORT LINKPRO 100          SWITCH HUB 10/100 Base -T                            VAT        2,832  24T
38  48 PORT PLANET 100 FNSW-4800      SWITCH HUB 10/100 Base -T                            VAT        3,075  24T
39  48 PORT LINKPRO SMI-4804                                                VAT
                      SWITCH HUB 10/100 Base -T - Coù 4port Gigabit+ 4 Slot SFP Intelligent Web Management office switch 6,312  24T
40  Chuyeån USB -> LAN           10/100 Base -T, UTP.                                         146  03T
41  CABLE – RJ45              Meùt  AMP / Dintek / Krone                               0.2 / 0.3 / 0.35  0
42  CABLE – RJ45              AMP CHÍNH HIEÄU / AMP A (0332)/ AMP B (0333)/ AMP ( Thuøng)               97 / 65 / 53 /   0
43  CABLE – RJ45              DINTEK 5E. Thuøng (TAIWAN)                                     1,311   0
44  CABLE – RJ45              KRONE (ADC). Thuøng                                        1,489   0
45  CABLE – RJ45              Coù boïc nhoâm choáng nhieãu // Caùp AMP 6E                         58 / 63     0
46  Ñaàu RJ45               Ñaàu maïng (Chính hieäu AMP)                                      2  0
47  Ñaàu noái RJ45 1-1, 1-2        Duøng Noái Caùp RJ45 khi thieáu daây or chuyeån 1 thaønh 2                      11   0
48  Hoäp ñaáu daây RJ45 (Maët naï)     Duøng Baét aâm tröôøng: 1//2 port                              2 / 2.5     0
49  Task Panel RJ45 AMP          Duøng treân hoäp Patch Panel : 24 port / 48 port                       20 / 35     0
50  Keàm RJ45 // RJ45 + RJ11        Duøng Baám Caùp RJ45 // Baám Caùp RJ45 & Ñaàu caùp ñieän thoaïi                7 / 14     0
51  Keàm RJ45 AMP / Nhaán AMP       Duøng Baám Caùp RJ45 & RJ45(6e) // nhaán vaøo hoäp (c h AMP)                 12 / 5     0
52  Keàm RJ45 + RJ11 DINTEK        Duøng Baám Caùp RJ45 & Ñaàu caùp ñieän thoaïi                            388   0

                  (26) PRINTER (Maùy in) - Giaù ñaõ coù VAT
1 CANON LASER LBP 2900           In Laser khoå A4,ñoä phaân giaûi 2400x600 dpi,USB, Boä nhôù: 2Mb. Toác ñoä in:          1,699   12T
                      12ppm.
                      In Laser, copier, scanner, khoå A 4, ñoä phaân giaûi 1200x600 dpi, Boä nhôù:
2 CANON MF-4122 - Taëng Baloâ                                                         4,370   12T
                      32Mb. Toác ñoä in: 20ppm. USB. In ñaûo maët töï ñoäng .
                      In Laser, fax, copier, scanner, khoå A 4, ñoä phaân giaûi 1200x600 dpi, Boä nhôù:
3 CANON MF-4150 - Taëng Baloâ                                                         6,960   12T
                      32Mb. Toác ñoä in: 21ppm. USB. In ñaûo maët töï ñoäng .
4 CANON LASER LBP 3000(NEW)         In Laser khoå A4, ñoä phaân giaûi 600 dpi, USB, Boä nhôù: 2Mb. Toác ñoä in :           1,780   12T
                      14ppm
                      In Laser khoå A3&A4, ñoä phaân giaûi 2.400 dpi, USB, Boä nhôù: 8Mb. Toác ñoä in
5 CANON LASER LBP 3500(NEW)                                                         10,520   12T
                      A4: 25ppm, A3 : 15ppm.
       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng               26
   website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                             Ngaøy 9/5/2008
6 CANON Laser maøu LBP5000         In Laser maøu khoå A 4, ñoä phaân giaûi 9600x600 dpi. Toác ñoä in: 8ppm. USB        7,040  12T
                      In Laser, copier, scanner,khoå A 4, ñoä phaân giaûi 600x600 dpi, Boä nhôù: 8Mb.
7 XEROX Workcentre 3119                                                        3,383  12T
                      Toác ñoä in: 18ppm. USB.
                      In Laser, copier, scanner, fax khoå A 4, ñoä phaân giaûi 600x4800 dpi, Boä nhôù:
8 XEROX Workcentre PE220                                                       5,179  12T
                      16Mb. Toác ñoä in: 20ppm. USB & LPT.
                      In Laser, khoå A3, 600x600 dpi, Boä nhôù: 64Mb. Toác ñoä in A4 : 26ppm. A3
9 XEROX DocuPrint 2065                                                        13,757  12T
                      15ppm, USB2.0 + Lan
                      In phun ñen & maøu khoå A4, 5.760x1.440dpi, Maøu: 13ppm, ñen: 25ppm, USB, 4
10 EPSON STYLUS – C90 (New)                                                       955  12T
                      hoäp möïc rôøi,
                      In phun ñen & maøu, scan, copy, khoå A4, 5.760x1.440dpi, Maøu: 13ppm,
11 EPSON STYLUS – CX5500                                                       1,651  12T
                      ñen:25ppm,USB,4 hoäp möïc rôøi, Scan:600x1200dpi, haït möïc DuraBrite Ultra
                      In phun ñen & maøu khoå A4, 5.760x1.440dpi, Maøu: 20ppm, ñen: 37ppm, USB, 5
12 EPSON STYLUS – C110                                                        2,072  12T
                      hoäp möïc rôøi, haït möïc DuraBrite Ultra
                      In phun ñen & maøu khoå A4, 5.760x1.440dpi, USB2.0 toác ñoä in: maøu: 15ppm,
13 EPSON PHOTO – R230                                                         3,027  12T
                      ñen: 15ppm. In tröïc tieáp treân ñóa CD. Goàm 6 maøu.
                      In phun ñen & maøu khoå A4, 5.760x1.440dpi, USB2.0 toác ñoä in: maøu: 37ppm,
14 EPSON PHOTO – R290                                                         3,302  12T
                      ñen: 38ppm, Picture Bridge, USB2.0. In tröïc tieáp treân ñóa CD. Goàm 6 maøu.
                      In phun ñen & maøu khoå A4, 5.760x1.440dpi, Copy, Scanner 1200x2400dpi,
                      USB2.0, hoàng ngoïai, PictBridge, USB direct, Bluetooth (tuøy choïn), In ñóa CD,
15 EPSON PHOTO – RX610 (NEW)                                                     4,985  12T
                      DVD. toác ñoä in: maøu: 37ppm, ñen : 37ppm. Maøn hình LCD 2.5", Goàm 6 hoäp
                      möïc maøu. Durabite Ultra,

                      In phun ñen & maøu khoå A4, 5.760x1.440dpi, Copy, Scanner 1200x2400dpi,
16 EPSON PHOTO – RX650           USB2.0. Toác ñoä in: maøu: 19ppm, ñen : 20ppm. Maøn hình LCD 2.5", Goàm 6         6,474  12T
                      hoäp möïc maøu. Durabite Ultra,

                      In phun ñen & maøu, scan, copy khoå A4, 5.760x1.440dpi, USB2.0, toác ñoä in:
17 EPSON PHOTO – CX7300 (NEW)                                                     2,331  12T
                      maøu: 32ppm, ñen: 32ppm. Söû duïng coâng ngheä DuraBite Ultra
                      In phun ñen & maøu, scan, copy khoå A4, 5.760x1.440dpi, USB2.0, toác ñoä in:
18 EPSON PHOTO – CX8300 (NEW)                                                     2,881  12T
                      maøu: 32ppm, ñen: 32ppm. Söû duïng coâng ngheä DuraBite Ultra

                      In phun ñen & maøu, scan, copy, fax khoå A4, 5.760x1.440dpi, USB2.0, toác ñoä
19 EPSON STYLUS CX-9300F (NEW)       in: maøu: 32ppm, ñen: 32ppm. LCD2.5", Intröïc tieáp töø theû nhôù, Pictbridge.Söû     3,383  12T
                      duïng coâng ngheä DuraBite Ultra, 4 hoäp möïc rôøi, boä phaän naïp giaáy töï ñoäng.
                      In phun maøu khoå A3+, 5.760x1.440dpi, USB2.0, toác ñoä in A4: maøu: 12ppm,
20 EPSON STYLUS R1900 (NEW)        ñen: 12ppm. Intröïc tieáp treân ñóa CD/DVD. Söû duïng 8 hoäp möïc maøu rieâng       14,243  12T
                      bieät.
                      In Laser ñen & maøu khoå A4, 600dpi, LPT & USB toác ñoä in: maøu: 5ppm,
21 EPSON C1100                                                            8,368  12T
                      ñen:24ppm. Boâ nhôù: 32MB.
                      In Laser ñen / ñen + maøu khoå A4, 600dpi, LPT&USB toác ñoä in: ñen: 30ppm.
   EPSON AL-2600N (NEW)         Boâ nhôù: 64MB. In qua maïng. In 2 maët töï ñoäng (coù theå söû duïng 1luùc 4
22                                                                  16,169  12T
   +Network card+Duplex         hoäp möïc ñen neáu chæ in ñen, coù theå in maøu neáu söû duïng möïc maøu,
                      7,5 trang maøu/ phuùt)
                      In Laser ñen & maøu khoå A4, 600dpi, LPT & USB toác ñoä in: maøu: 5ppm,
23 EPSON C1100N + Network                                                       12,155  12T
                      ñen:24ppm. Boâ nhôù: 32MB. Tích hôïp saún card maïng, in qua maïng
                      In Laser ñen & maøu khoå A4, 600dpi, USB toác ñoä in: maøu: 24ppm,
24 EPSON C3000N                                                           18,192  12T
                      ñen:24ppm. Boâ nhôù: 64MB, Lan 10/100.
25 EPSON LASER – 6200L           In Laser khoå A4, ñoä phaân giaûi 600x600dpi, LPT&USB, Boä nhôù: 2Mb.Toác ñoä in:     1,651  24T
                      20ppm.khoå A4, 24 kim, LPT&USB, 300cps,1baûn chính + 3 sao
26 EPSON LQ – 300 + II           In kim                                           3,415  12T
27 EPSON LQ – 590             In kim khoå A4, 24 kim, LPT, 440cps,1baûn chính + 4 sao                  6,539  12T
28 EPSON LQ – 2180             In kim khoå A3, 24 kim, LPT, 480cps,1baûn chính + 5 sao                  11,330  12T
29 LEXMARK - Z645             In phun ñen & maøu khoå A4, 4.800x1.200dpi, Maøu: 9ppm, ñen: 17ppm, USB           615  12T
30 LEXMARK-X1290- Ñaõ giaûm 200.000    In Maøu, Scan 1.200 dpi, Copy , khoå A4, USB 2.0, In maøu: 9ppm, ñen:17ppm,        1,078  12T
31 LEXMARK - Z1420             In Maøu 1.200 dpi, khoå A4, USB 2.0, In maøu:18ppm, ñen:24ppm, USB2.0, Wireless      1,602  12T
                      In Laser khoå A4, ñoä phaân giaûi 1200dpi, USB, Boä nhôù: 16Mb. Toác ñoä in:
32 LEXMARK - E120n- Ñaõ giaûm 20USD                                                  1,764  36T
                      20ppm. In qua maïng
                      In maøu, Scan , copy, fax, USB, In maøu: 17ppm, ñen:17ppm, ñoä phaân giaûi: in:
33 LEXMARK - X4270- Ñaõ giaûm 20USD                                                  1,764  12T
                      4800x1200dpi,scan: 600x1200dpi,Fax tröïc tieáp treân giaáy thöôøng…
                      In maøu, Scan , copy, USB, Wireless, In maøu: 18ppm, ñen:26ppm, ñoä phaân
34 LEXMARK - X4550                                                          2,735  12T
                      giaûi: in: 4800x1200dpi, scan: 600x1200dpi, Flatbed scaner,
                      In maøu, Scan , copy, fax tröïc tieáp USB, In maøu: 18ppm, ñen:25ppm, ñoä phaân
35 LEXMARK - X5470- Ñaõ giaûm 200.000                                                 2,373  12T
                      giaûi 4800x1200dpi, in tröïc tieáp töø theû nhôù, in traøn leà      Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng           27
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                              Ngaøy 9/5/2008
                       In Laser ñoä phaân giaûi 600dpi, Scan 600 dpi, Copy , fax khoå A4, USB 2.0, Boä
36 LEXMARK - X342N- Ñaõ giaûm 20USD                                                    5,487  12T
                       nhôù : 64MB, Toác ñoä In : 27ppm, in qua maïng
                       In Maøu A4, ñoä phaân giaûi 4800x1200, USB, maøu: 12ppm , ñen:16ppm Phieáu
37 HP DESKJET HP1460                                                             647  12T
                       baûo haønh HP
   HP DESKJET - 910-Taëng aùo thun     In Maøu 1.200 dpi, USB, In maøu: 14ppm, ñen:20ppm, ñoä phaân giaûi
38                                                                     1,505  12T
   Töø ngaøy 29/4 SL coù haïn       4800x1200dpi.
                       In Maøu, Scan 2.400 dpi, copy , USB, In maøu: 23ppm, ñen:30ppm, ñoä phaân giaûi
39 HP DESKJET - C4280                                                           1,716  12T
                       4800x1200dpi.
   HP LASERJET – 1006           In Laser khoå A 4, ñoä phaân giaûi 600 dpi, USB2.0, Boä nhôù: 8Mb. Toác ñoä in:
40                                                                     2,282  12T
   Taëng theû ÑT 150.000ñ (7/4 ñeán 7/5)  16ppm. Phieáu baûo haønh HP
                       In Laser, copier, scanner, fax khoå A 4, ñoä phaân giaûi 1.200 dpi, USB, Boä nhôù :
41 HP LASERJET – 3050                                                           5,001  12T
                       64Mb. Toác ñoä in: 14ppm. Phieáu baûo haønh HP

                       In Laser, copier, scanner, fax khoå A 4, ñoä phaân giaûi 1.200 X 1200dpi, USB, Boä
42 HP LASERJET – 3055                                                           7,688  12T
                       nhôù : 64Mb. Toác ñoä in: 19ppm. Phieáu baûo haønh HP

                       In Laser khoå A4/A3, ñoä phaân giaûi 1200x1200 dpi, USB 2.0&LPT, Boä nhôù : 48Mb up to
43 HP LASERJET – 5200            512Mb. Toác ñoä in: 35ppm(A4),18.5ïppm(A3). Phieáu baûo haønh HP.
                                                                     19,082  36T

                       In Laser khoå A 4, ñoä phaân giaûi 1.200 dpi, USB, Boä nhôù : 32Mb. Toác ñoä in:
44 HP LASERJET – P2015                                                           6,215  36T
                       27ppm. Phieáu baûo haønh HP
                       In Laser Maøu khoå A 4, ñoä phaân giaûi 600 dpi, USB, Boä nhôù : 16Mb. Toác ñoä
45 HP CLOLOR LASERJET 2600N                                                        6,798  12T
                       in: color & black 8ppm. In qua maïng. Phieáu baûo haønh HP
46 OKI ML-1190                In kim khoå A4, 24 kim, LPT&USB, 330cps,1baûn chính + 4 baûn sao               3,091  12T
                       In Laser maøu khoå A4, ñoä phaân giaûi 1.200x600 dpi, USB, Boä nhôù : 32Mb.
47 OKI C3300n                                                               6,393  12T
                       Toác ñoä in : 16/12ppm. In qua maïng
                       In Laser maøu khoå A4, ñoä phaân giaûi 1.200x600 dpi, USB, Boä nhôù : 64Mb.
48 OKI C5600n                                                               12,867  12T
                       Toác ñoä in : 32/20ppm. In qua maïng
                       In Laser maøu khoå A4, ñoä phaân giaûi 1.200x600 dpi, USB, Boä nhôù : 256Mb.
49 OKI C5700n                                                               18,160  12T
                       Toác ñoä in : 32/20ppm. PostScript, Mac, In qua maïng
                       In Laser khoå A4, ñoä phaân giaûi 2.400x600 dpi, USB2.0&LPT, Boä nhôù : 8Mb.
50 Brother HL-2140                                                             2,023  36T
                       Toác ñoä in : 22ppm.

   Brother DCP-135C            In Maøu, Scan A4, ñoä phaân giaûi 1200x6000dpi, Copy, khoå A4, USB, maøu:
51                                                                     1,424  12T
   Taëng loa Creative 245         20ppm, ñen: 25ppm. In, scan tröïc tieáp töø theû nhôù, USB disk

   Brother 260C              In maøu, Fax, PC Fax, Photo, Scan. In aûnh tröïc tieáp töø theû nhôù, USB2.0, Toác
52                                                                     2,654  12T
   Taëng loa Creative 245         ñoä in: maøu: 22ppm, ñen: 27ppm, ñoä phaân giaûi 1200x6000dpi, boä nhôù: 16MB.
   Brother DCP- 350C            In Maøu, photo, Scan A4, ñoä phaân giaûi 1200x6000dpi, Copy, khoå A4, USB,
53                                                                     2,565  12T
   Taëng loa Creative 245         maøu: 30ppm , ñen: 25ppm.In, scan tröïc tieáp töø theû nhôù, USB disk
   Brother HL-4040CN            In Laser maøu khoå A4, ñoä phaân giaûi 2.400x600 dpi, USB, Boä nhôù : 64MB
54                                                                     8,821  36T
   Taëng ÑT Nokia 2626           upto 576MB. Toác ñoä in : 20ppm.In qua maïng

                       In Laser, photo, Fax, Scan A4, ñoä phaân giaûi 2400x600, Copy, khoå A4, USB,
55 Brother MFC-7420                                                            5,940  12T
                       toác ñoä in &photo: 20ppm.Fax tröïc tieáp töø maùy tính.

                 (27) SCANNER (Maùy queùt) - Giaù ñaõ coù VAT
 1  GENIUS – VIVID 1200TA          A4,  48 bit,  1.200x2.400 dpi,      USB    Scan Film               1,182  12T
 2  GENIUS – HR2400TA Slim         A4,  48 bit,  2.400x4.800 dpi,      USB    Scan Film               1,408  12T
 3  EPSON – V10 PHOTO            A4,  48 bit,  3.200x9.600 dpi,      USB                        1,440  12T
 4  EPSON – PER-V200 PHOTO         A4,  48 bit,  4.800x9.600 dpi,      USB    Scan Film               2,428  12T
 5  EPSON – V350 PHOTO           A4,  48 bit,  4.800x9.600 dpi,      USB    Scan Film               3,771  12T
 6  EPSON – PER V500            A4,  48 bit,  6.400x9.600 dpi,      USB            Scan Film       5,665  12T
 7  EPSON – PER 4990            A4,  48 bit,  4.800x9.600 dpi,      USB, IEEE1394       Scan Film       6,199  12T
 8  EPSON – V700 (New)           A4,  48 bit,  6.400x9.600 dpi,      USB    Scan Film    Taëng USB 512MB    9,695  12T
 9  HP - 2410                A4,  48 bit,  1200x1200 dpi,       USB                        1,262  12T
10  HP - G3010 Photo            A4,  48 bit,  4.800x9.600 dpi,      USB    Scan Film               1,942  12T
11  HP - G4010 Photo            A4,  96 bit,  4.800x9.600 dpi,      USB    Scan Film               3,528  12T
12  HP - G4050 Photo            A4,  96 bit,  4.800x9.600 dpi,      USB2.0   Scan Film               4,451  12T
13  HP - 5590 Digital flatbed        A4,  48 bit,  2.400x2.400 dpi,      USB2.0                      7,413  12T

                        (28) UPS (Löu ñieän) & OÅn AÙp
1  SANTAK  500TG / 1000TG        500VA // 1000VA     Auto Volt,                       VAT   37.5 / 94  36T
2  SANTAK  BLAZER 600VA         600VA,          Auto Volt,     Phaàn meàm quaûn lyù        VAT       971  36T
3  SANTAK  BLAZER 1000VA         1000VA,         Auto Volt,     Phaàn meàm quaûn lyù        VAT      2,023  36T
4  SANTAK  BLAZER 1400VA         1400VA,         Auto Volt,     Phaàn meàm quaûn lyù        VAT      2,298  36T
       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng            28
   website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                            Ngaøy 9/5/2008
 5  SANTAK BLAZER 2000VA         2000VA,          Auto Volt,   Phaàn meàm  quaûn lyù       VAT      2,654    36T
 6  SANTAK C1K              1K Online.                Phaàn meàm  quaûn lyù       VAT      4,467    36T
 7  SANTAK C2K              2K Online.                Phaàn meàm  quaûn lyù       VAT      9,776    36T
 8  SANTAK C3K              3K Online.                Phaàn meàm  quaûn lyù       VAT     14,113    36T
 9  RIELLO 650VA             650VA,                                    VAT      1,036    36T
10  ARES 500PS              500VA                                     VAT       639    36T
11  ARES CC1000LCD            1000VA,                                    VAT      1,279    36T
12  ARES CC1500LCD            1500VA,                                    VAT      1,845    36T
13  ARES CC2000LCD            2000VA,                                    VAT      2,412    36T
14  ARES C1K               1KVA Online                              VAT          3,982    36T
15  SUNPAC 650VA Smart          650VA, 360W // 650VA, 300W                      VAT                36T
16  SUNPAC 1000VA Smart          1KVA, 600W                              VAT          1,869    36T
16  SUNPAC KR-1000B            1KVA, 700W, True online, Pure Sinware, RS-232, Server software.    VAT          4,435    36T
17  SUNPAC KR-2000B            2KVA, 1400W, True online, Pure Sinware, RS-232, Server software.   VAT          9,614    36T
                       480VA, choáng seùt, software (battery 90AH Rocket baûo haønh 1 naêm) ,
18 SUNPAC Digital 700EHR w/LCD 420W                                                  3,739    36T
                            löu ñieän 8h cho 1CPU + LCD monitor         VAT
19 PCM KIN-3000AP Powercom         1800VA,   Auto Volt.  Ofline     Phaàn meàm quaûn lyù               5,179    36T
20 OÅn aùp AD 1200 // 1500VA        1200VA // 1500VA                                       405    36T

              (29) INK - MÖÏC IN CHÍNH HIEÄU - Giaù ñaõ coù VAT
1  HP  –  92A  Laser         Möïc Laser – HP 1.100, 1.100A.                                858    0
2  HP  –  12A  Laser         Möïc Laser – HP 1.010,1.015, 1020, 3015, 3020, 3030, 3050, 1005, 1022, 3055         1,020    0
3  HP  –  49A  Laser         Möïc Laser – HP 1160, 1320.                                 1,036    0
4  HP  –  24A  Laser         Möïc Laser – HP 1150.                                    1,036    0
5 HP – 27A Laser              Möïc Laser – HP 4.000/T/N/TN // HP 4.100D/TN                        1,392    0
6 HP – 15A Laser              Möïc Laser – HP 1.200, 1.220, 1.000, 3.300, 3380.                       890    0
7 HP – 13A Laser              Möïc Laser – HP 1.300.                                   1,036    0
8 HP – 29X Laser              Möïc Laser – HP 5.000, 5.100 /T/N/TN.                            2,395    0
 9 HP – C4836 / 37 / 38          Möïc maøu – HP 1100D.                                     486    0
10 HP – C4844A               Möïc ñen   – HP 1100D.                                   486    0
11 HP – 15D                Möïc ñen – HP 810C, 845, 840, 920, 948, 3820, V40, 5110                    421    0
12 HP – 25A (C6625A) (170)         Möïc maøu – HP 840, 845, 842.                                 453    0
13 HP – 27A                Möïc ñen – HP 3420, 3325, 3650, 3550, 3535, 3845, 3744, 3745, 1315              283    0
14 HP – 28A                Möïc Maøu – HP 3420, 3325, 3650, 3550, 3535, 3845, 3744, 3745, 1315              348    0
15 HP – 65W (94) / 66W (95)        Möïc ñen / Maøu – HP 5740, 6540, 1610, 7210                     18.5 / 22.5     0
16 HP – C8767W (96) / C9363W (97)     Möïc ñen / Maøu – HP K7100                               28 / 31      0
17 HP – C9351A(21)/ C9352A(22)       Möïc ñen / Maøu – HP 1410, 3920, 2360, F380, 4355, 1360, 3940, 1460         15.5 / 17.5     0
18 HP – C9362W(92)/ C9361W(93)       Möïc ñen / Maøu – HP 5440, 1510, 3180                        14.5 / 18.5     0
19 HP – C9364W(98)/ C9361W(93)       Möïc ñen / Maøu – HP 4160                              16.5 / 18.5     0
20 HP – CB314A / CB315A          Möïc ñen / Maøu – HP 900, 910                             7.5 / 9.5     0
21 HP – C4936A / 37A/ 38A/ 39A       Möïc ñen / Maøu – HP 7380, K5400, K5300                       20 / 15 /15 /15   0
22 HP – CB335WA / CB337WA         Möïc ñen / Maøu – HP 4280                               17 / 18      0
23 HP – 56A                Möïc ñen – 5550, 5652, 5160, 2110, 1210, 4110, 1350, 4255, 2410, 7260, 7450          316    0
24 HP – 57A                Möïc maøu– 5550, 5652, 2110, 1210, 4110, 5160, 1350, 2410, 7260, 4255, 7450          494    0
25 HP – 45A                Möïc ñen – 820C, 850C, 870C,1000C, 990,1125, 960,1180, 930, 1280               437    0
26 HP – 78D                Möïc maøu – 920, 960, 970, 948, 990, 3820,1180,V40, 5110, 930, 1280              494    0
27 HP – C9391C / 92M / 93Y         Möïc maøu – HP K550                                      364    0
28 HP – C9396A               Möïc ñen – HP K550                                       502    0
29 HP – CB435A               Möïc Laser – HP P1005, 1006                                  906    0
30 HP – CB4364               Möïc Laser – HP 1505                                     1,020    0
31 HP – Q7553A               Möïc Laser – HP P2015, 2014                                 1,165    0
32 HP – Q6000A               Möïc Laser ñen – HP 2600N                                  1,133    0
33 HP – Q6001A // 2A// 3A         Möïc Laser maøu Xanh // Vaøng // Ño û– HP 2600N                       1,230    0
34 HP – Q7551A               Möïc ñen – HP P3005, P3035                                  1,845    0
35 HP – Q7516A               Möïc ñen – HP 5200                                      2,590    0
36 EPSON – T051(108)(189)         Möïc ñen – EP800, 850,1520,740, 760, 860, 1160, 2500.                     267    0
37 EPSON – T052(089)(191)         Möïc maøu – EP400, 440, 660, 670, 840, 740, 800, 860, 1160, 1520, 600             299    0
38 EPSON – T050              Möïc ñen – EP440, 460, 640, 660, 670, 750, 1200, 400, 500, 600                 235    0
39 EPSON – T053(193)            Möïc maøu – EPSON 720, 750.                                  218    0
40 EPSON – T013 / T014           Möïc ñen / Maøu – EPSON 480, C20, C40.               Mua 1 taëng 1   13 / 16.5     0
41 EPSON – T038 / T039           Möïc ñen / Maøu – EPSON C41, C43, CX1500, C45                     9.5 / 13.5     0
42 EPSON – T028 / T029           Möïc ñen / Maøu – EPSON C60, 61, CX3100.                       23.5 / 21.5     0

        Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng            29
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                         Ngaøy 9/5/2008
43  EPSON – T026 / T027          Möïc ñen / Maøu – EPSON 810, 830, 925, 935.                  20.5 / 17   0
44  EPSON – T017 / T018          Möïc ñen / Maøu – EPSON 680.                         23.5 / 19.5  0
45  EPSON – T019 / T020          Möïc ñen / Maøu – EPSON 880.                          23.5 / 20   0
46  EPSON – T007              Möïc ñen – EPSON 870, 1270, 790, 890, 895, 1290, 915, 900.               251  0
47  EPSON – T008              Möïc maøu – EPSON 870, 790, 890, 895, 915.                       259  0
48  EPSON – T009              Möïc maøu – EPSON 1270, 1290, 900. Photo                        372  0
49  EPSON – T0851             Möïc ñen – EPSON 1390 A3                                138  0
50  EPSON – T0852 / 53 / 54 / 55 / 56   Möïc maøu – EPSON 1390 A3                               138  0
51  EPSON – T0321             Möïc ñen – EPSON C80, C82, CX5100, CX5300.                       348  0
52  EPSON – T0322 / 23 / 24        Möïc maøu – EPSON C80. (3 maøu)                            202  0
53  EPSON – T0422 / 23 / 24        Möïc maøu – EPSON C82, CX5100, CX5300. (3 maøu)                    170  0
54  EPSON – T0461             Möïc ñen – EPSON C63, 83, 85, 65, CX3500, 4500, 6500                  218  0
55  EPSON – T0472 / 73 / 74        Möïc maøu – EPSON C63, 83, 85, 65, CX3500, 4500, 6500                 138  0
56  EPSON – T0561 / 62 / 63 / 64      Möïc ñen / maøu – EPSON R250, RX530                          146  0
57  EPSON – T0631             Möïc ñen – EPSON C67, 87, CX3700, CX4700, CX4100                    146  0
58  EPSON – T0632 / 33 / 34        Möïc maøu – EPSON C67, 87, CX3700, CX4700, CX4100                   146  0
59  EPSON – T0491             Möïc ñen – EPSON R210, R310, RX 630, R230, R350, RX650                 178  0
60  EPSON – T0492/ 93/ 94/ 95/ 96     Möïc maøu – EPSON R210, R310, RX 630 (5 maøu), R230, R350, RX650            178  0
61  EPSON – T0731             Möïc ñen – EPSON C79, CX3900, CX5900, 5500, 6900, C90, CX7300, C110          170  0
62  EPSON – T0732/ 733/ 734        Möïc maøu – EPSON C79, CX3900, CX5900, 5500, 6900, C90, CX7300, C110          170  0
63  EPSON – T091190            Möïc ñen – EPSON C90, CX5500                              92  0
64  EPSON – T09129/ 091390/091490     Möïc maøu – EPSON C90, CX5500                              92  0
65  EPSON – T0761             Möïc ñen – EPSON C58, CX2800                              97  0
66  EPSON – T0762/ 763/ 764        Möïc maøu – EPSON C58, CX2800                              97  0
67  EPSON – T0821             Möïc ñen – EPSON R270, R390, RX590                           210  0
68  EPSON – T0822/ 23/ 24/ 25/ 26     Möïc maøu – EPSON R270, R390, RX590                          210  0
69  EPSON – 50010             Möïc Laser – EPSON 5700, 5800 (6.000 trang).                     1,683  0
70  EPSON – 50095 // 50087         Möïc Laser – EPSON 5900L, 6100L ( 3.000 trang // 6.000 trang)         60 // 104   0
71  EPSON – S051077            Möïc Laser – EPSON N2120. (10.000 trang)                       2,460  0
72  EPSON – S050167            Möïc Laser – EPSON 6200L (3.000Trang).                         817  0
73  EPSON – S0501091            Möïc Laser – EPSON N2500.                              2,395  0
74  EPSON – S050100            Möïc Laser ñen – EPSON C900, C1900 (3.500 trang)                   1,036  0
75  EPSON – S050097 / 98 / 99       Möïc Laser maøu – EPSON C900, C1900 (moãi hoäp 140USD) (4.500 trang)         2,266  0
76  EPSON – S050190            Möïc Laser ñen – EPSON C1100                             1,408  0
77  EPSON – S05187 / 88 / 89        Möïc Laser maøu – EPSON C1100                            2,023  0
78  DRUM MÖÏC – 51055           Maùy Laser – EPSON 5700, 5800, 5900L, 6100L                     1,012  0
79  DRUM MÖÏC – 51099           Maùy Laser – EPSON 6200L                                979  0
80  LEXMARK – 34237HR (12A8300)      Möïc Laser – LM E230, E232, E330                           1,052  0
81  LEXMARK – 12026XW           Drum – LM E120, E120N                                 680  0
82  LEXMARK – 12037SR           Möïc Laser – LM E120, E120N                              971  0
83  LEXMARK – 18S0090           Möïc Laser – for LM 215                               1,117  0
84  LEXMARK – X340A21G           Möïc Laser – for LM X342N                              1,343  0
85  LEXMARK – 10N0217 (#17)        Möïc ñen– Z35, Z605, Z615, Z515, X1150, X1185, X1195, Z517, 1270, Z645         308  0
86  LEXMARK – 10N0227 (#27)        Möïc maøu– Z35, 605, X1150, X1185, Z615, Z515, X1195, 1270, Z645            324  0
87  LEXMARK – 17G0648A(#48A) /19      Möïc ñen – LM Z705, P707, P3150 / Maøu                     24 / 27   0
88  LEXMARK – 18C0032(#32)         Möïc ñen – LM X5250, P915, P6250, 3350, 5470                      388  0
89  LEXMARK – 18C0033(#33)         Möïc maøu – LM X5250, P915, P6250, 3350, 5470                     421  0
90  LEXMARK – 18C1523A           Möïc ñen – LM X4550                                  453  0
91  LEXMARK – 18C1524A           Möïc maøu – LM X4550                                  486  0
92  LEXMARK – 18L0032(#82)         Möïc ñen – LM Z55, 65, X5150                              494  0
93  LEXMARK – 18L0042(#83)         Möïc maøu – LM Z55, 65, X5150                             550  0
94  LEXMARK – 71 / 19           Möïc ñen / Maøu – LM 4270.                           24 / 27   0
95  LEXMARK – I              Möïc ñen + Maøu – LM 2350, 2470, 3470                         405  0
96  CANON – EP22              Möïc Laser – CANON 810, 1120.                             728  0
97  CANON – 308              Möïc Laser – CANON 3300                                971  0
98 CANON – 303                Möïc Laser – CANON 3000, 2900                             761  0
99 CANON – FX9                Möïc Laser – CANON 4122                                971  0
100  CANON – 309              Möïc Laser – CANON 3500                               2,525  0
101  CANON  –  EP25            Möïc Laser – CANON 1210.                               761  0
102  CANON  –  EP26            Möïc Laser – CANON 3200, 3200i                            761  0
103  CANON  –  EP65            Möïc Laser – CANON 2000.                              2,590  0
104  CANON  –  307 BK           Möïc Laser Ñen – CANON 5000 (2500 Trang)                      1,165  0
105  CANON  –  307 M / C / Y       Möïc Laser Maøu – CANON 5000 (2000 Trang)                      1,165  0
106  CANON  –  BC 02           Möïc ñen / Maøu – CANON BJC 210SP, 200, 255, 265, 1000.                291  0
107  CANON  –  3EBK // 6EBK        Möïc ñen – CANON iP560, iP3000 // iP4000 (Söû duïng 2hoäp 3EBK + 6EBK)        154  0
108  CANON  –  6I/ 6M/ 6C         Möïc maøu – CANON iP560, iP3000, iP4000                        146  0
       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng       30
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                           Ngaøy 9/5/2008
109  CANON – BCI 21C            Möïc maøu – CANON S2100, S100, S2000 (Nhoû)                          178    0
110  CANON – PG 50             Möïc ñen – CANON IP6220D.                                   388    0
111  CANON – CL 51             Möïc maøu – CANON IP6220D.                                  437    0
112  CANON – CL 52             Möïc maøu photo – CANON IP6220D.                               308    0
110  CANON – BCI 24B/ BCI 24C        Möïc ñen / Maøu – CANON 200SP, iP355, iP1000, iP1500.                  7 / 13     0
111  CANON – BCI 15B/ BCI 15C        Möïc ñen / Maøu – CANON iP90                              12 / 20     0
112  CANON – PG 40 / CL 41         Möïc ñen /Maøu – iP1200, MP150, MP160, MP180, iP 2200, iP1700,1880,1300         18 / 20     0
113  CANON – PGI 5BK/CLI 8BK        Möïc ñen – CANON iP 4200                                16 / 14     0
114  CANON – CLI 8C/CLI 8M/CLI 8Y      Möïc maøu – CANON iP 4200                              14 / 14 / 14    0
115  CANON – Cartrige U           Möïc Laser ñen – CANON 3222                                  923   0
116  CANON – EP87BK             Möïc Laser ñen – CANON 2410                                 1,424   0
117  CANON – EP87C/Y/M           Möïc Laser maøu – CANON 2410 (moãi hoäp maøu 95USD)                     1,538   0
118  OKI 5000K               Möïc ñen maùy OKI C3000, C5000                                 850   0
119  OKI 5000C/ M/ Y            Möïc maøu maùy OKI C3000, C5000                               1,449   0
120  OKI 3300                Möïc ñen maùy OKI C3300n, C3400n                                486   0
121  OKI 3300C/ M/ Y            Möïc maøu maùy OKI C3300n, C3400n                               680   0
122  OKI 5600K               Möïc ñen maùy OKI C5600n, C5700n                               1,481   0
123  OKI 5600 C / M / Y           Möïc maøu OKI C5600n, C5700n                                 1,360   0
124  XEROX 3110               Möïc Laser – Xerox 3110.                                    809   0
125  XEROX 3119               Möïc Laser – Xerox 3119.                                    971   0
126  XEROX PE220              Möïc Laser – Xerox 220.                                    923   0
127  XEROX DP211              Möïc Laser – Xerox 211.                                   1,991   0
128  XEROX C525A B / Y /C / M        Möïc ñen / maøu vaøng / maøu xanh / maøu ñoû maùy Laser – Xerox C525A.       63/ 115/ 115/ 115  0
129  Brother TN 2025            Möïc Laser – HL-2040 / 2070N / DCP7010 / MFC7220 / 7420 / 7820N                647   0
130  Brother TN 3145            Möïc Laser – MFC-8460                                     890   0
131  Brother TN 150BK            Möïc Laser ñen – HL 4040, 9040                                 809   0
132  Brother TN 150C / M / Y        Möïc Laser maøu – HL 4040, 9040                                971   0
133  Brother DR 2025            Drum for – HL-2040 / 2070N / DCP7010 / MFC7220 / 7420 / 7820N                1,133    0
134  Brother LC - 37BK           Möïc ñen maùy DCP-135C, MFC 260C                                291   0
135  Brother LC - 37C / 37M / 37Y      Möïc maøu maùy DCP-135C, 260C MFC                               194   0
136  Brother LC - 57BK           Möïc ñen maùy DCP-130C / 330C / 540CN/MFC-240C / 665CW / 3360C, 350C              324   0
137  Brother LC - 57C / 57M / 57Y      Möïc maøu maùy DCP-130C / 330C / 540CN/MFC-240C / 665CW / 3360C, 350C        16 / 16 / 16    0
138  ML-1710 SGW / 1710 SAMSUNG       Möïc – 1710 (1750, 1740, 1520, 4216F (4100) )   (duøng maùy Samsung)         42 / 53     0
139  SAMSUNG 2250              Möïc – 2250                                         1,408    0
140  1610 SGW                Möïc – 1610 (4521 / 2010)             (duøng maùy Samsung)             664   0
141  1610 SAMSUNG              Möïc – 1610             (duøng maùy Samsung)                    809   0
142  SAMSUNG 4200              Möïc – 4200                                         1,214    0
143  SAMSUNG CLP 500/510          Möïc Laser ñen – CLP 500 / 510                               1,408    0
144  SAMSUNG CLP 500/510 C/M/Y       Möïc Laser maøu – CLP 500 / 510 (moãi hoäp maøu 98USD)                   1,586    0
145  Möïc bôm Laser             Möïc naïp Laser – HP 4L, 5L, 6L, 1.100                             49   0
146  Möïc bôm Laser             Möïc naïp Laser – XEROX, EPSON 5700, 5900.                           65   0
147  Möïc bôm ñen/ bôm maøu (3 maøu)    Duøng maùy phun                                    4.5 / 5.5     0
148  RB LX 300, LQ 300, 1170        EPSON.                                             49   0
149  RB LQ 2170, 2180            EPSON.                                             227   0

             (30) GIAÁY IN CHÍNH HIEÄU EPSON - Giaù ñaõ coù VAT
1 Epson S041061               Giaáy inkjet, 100 tôø, khoå A4                                275    0
2 Epson S041863 (1750)            Giaáy Premium Glossy Photo, 30 tôø, khoå 10x15cm,                       97    0
3 Epson S042070               Giaáy Glossy Photo, 20 tôø, khoå 10x15cm,                           65    0

                                (31) WEBCAM
 1  Kingmaster 809 // 209 // V9(0440)   USB,  ñoä phaân giaûi  640x480. PC & NOTEBOOK.                            06T
 2  COLOVIS 1001 (I)            USB,  ñoä phaân giaûi  640x480. PC & NOTEBOOK.                       162   06T
 3  COLOVIS 1010, 1011, 1018 // 2005    USB,  ñoä phaân giaûi  640x480. PC & NOTEBOOK.                            06T
 4  COLOVIS 306              USB,  ñoä phaân giaûi  640x480. PC & NOTEBOOK.                       129   06T
 5  COLOVIS 317              USB,  ñoä phaân giaûi  640x480. PC & NOTEBOOK.                       154   06T
 6  COLOVIS 1009              USB,  ñoä phaân giaûi  640x480. PC & NOTEBOOK. (Win XP vaø Vista töï nhaän driver)     218   06T
 7  COLOVIS 3003              USB,  ñoä phaân giaûi  640x480. PC & NOTEBOOK.                       202   06T
 8  DIBOOM 9001/988/998          USB,  ñoä phaân giaûi  640x480. PC & NOTEBOOK.                       162   06T
 9  GENIUS 110               USB,  ñoä phaân giaûi  640x480. PC & NOTEBOOK.                       210   06T
10  GENIUS EYE 312             USB,  ñoä phaân giaûi  640x480. PC & NOTEBOOK. (Micro)                   308   06T
11  GENIUS SLIM 322 // 1320        USB,  ñoä phaân giaûi  640x480 // 1280x1024. PC & NOTEBOOK. (Micro)                 06T
12  GENIUS ILOOK 1321 // SLIM1322AF    USB,  ñoä phaân giaûi  1280x1024 // Töï ñoäng ñieàu chænh tieâu cöï. PC & NOTEBOOK          06T
13  PK 835 / 333              USB,  ñoä phaân giaûi  640x480. PC & NOTEBOOK                   18.5 / 20.5    12T
13  LOGITECH 99              USB,  ñoä phaân giaûi  640x480. PC & NOTEBOOK.                       275   06T
14  LOGITECH IMAGE             USB,  ñoä phaân giaûi  640x480. PC & NOTEBOOK.                       469   06T
       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng            31
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                              Ngaøy 9/5/2008
15  CREATIVE Vista             USB,  ñoä phaân giaûi  352x288. PC & NOTEBOOK.                        227  06T
16  CREATIVE Vista IM + Microphone     USB,  ñoä phaân giaûi  352x288. PC & NOTEBOOK. (Micro)                    405  06T
17  CREATIVE Live!Cam VideoIM       USB,  ñoä phaân giaûi  640x480. PC & NOTEBOOK.                        518  06T
18  Webcam PHILIPS (SPC500NC/97)      USB,  ñoä phaân giaûi  640x480. PC & NOTEBOOK. (Micro)                    332  12T
19  Webcam Adomax             USB,  ñoä phaân giaûi  640x480. PC & NOTEBOOK.                        332  12T

                          (32) HEADPHONE - Tai nghe
 1  Micro                                                           2.5        0
 2  Headphone duøng cho maùy Iphone (coù mic)                                          7        0
 3  HEAD PHONE MP3 IPOD // HEAD PHONE MP3 775 (khoâng coù Mic)                                 6/5        0
 4  HEAD PHONE SoundMax AH 302 / AH 304                                            9 / 12       12T
 5  HEAD PHONE HYUNDAI 890, 600                                                 7        0
 6  HEAD PHONE HYUNDAI 113 // 300, 303, 559 // 338, 669                                  4.5 // 4 // 6     0
 7  HEAD PHONE HYUNDAI Q1 // Q3 // 1088                                         3.5 // 5 // 5.5     0
 8  HEAD PHONE CREATIVE HE-100 // HS-390 // HS350 // HS150                               11 / 15 / 19 / 12     0
 9  HEAD PHONE CREATIVE EP-220 // HQ-140 // HS-400 // HQ-1400                              18 / 23 / 26 / 30     0
10  HEAD PHONE CREATIVE Fantelity Gaming (Tai nghe + Mic ñaëc bieät daønh cho Gamer)                      56        0
11  HEAD PHONE LOGITECH Wireless Headphone (Bluetooth, s/p Ipod)                                77        12T
12  HEAD PHONE SOMIC 750                                                    2.5        0
13  HEAD PHONE SOMIC 340, 350, 360, 908, 909, 9088 2688 / 8888, 9999                            3.5 / 4.5       0
14  HEAD PHONE SOMIC USB OVAN 80                                                12.5        0
15  HEAD PHONE (khoâng coù Mic) MP3 PHILIPS 3200, 3600 // PHILIPS 450                            10 / 15       0
16  HEAD PHONE PHILIPS (coù Microphone) : 3100 // 3300 // 7400                               10 / 12 / 15      0
17  HEAD PHONE 810 + Loa USB                                                  10.5        0
18  HEAD PHONE GO ON KHOÂNG DAÂY 760 / 767 / 757                                      8 / 10 / 14      0
19  HEAD PHONE GO ON KHOÂNG DAÂY 730 // 737                                          6/9         0
20  HEAD PHONE GENIUS 02N / 04A / 02I / 04SU (Head phone 02N khoâng baûo haønh)                     6 / 10 / 8 / 14     06T
21  HEAD PHONE GENIUS BLUETOOTH BT - 02N           Söû duïng coâng ngheä Bluetooth, baùn kính hoaït ñoäng 9 meùt   99        12T
21 HEAD PHONE GENIUS HS - 03U                    Giao tieáp USB, caûm nhaän rung (baät / taét)           35     12T
22 HEAD PHONE GENIUS HP - 04LIVE                   Volume Control, Bass, loïc tieán oàn, taïp aâm, aâm thanh Hifi  24     12T

                            (33) TV MOVIES CARD
1 TV BOX GAME                Ext Box, VGA in. Khoâng caàn PC.                                251  06T
2 TV BOX GAME LCD678/ GAMEI 5821      Ext Box, VGA in. Khoâng caàn PC. Duøng ñöôïc maøn hình LCD                   469  06T
3 TV AVER USB2.0 LITE            Ext PAL DK,Xem TV & Video treân Notebook Löu (Avi, MpegI,II, BMP)              1,182   24T
4 TV AVER BOX 7               Ext Xem truyeàn hình caùp&Video treân Monitor CRT&LCD,1280x1024               1,327   24T
5 TV AVER BOX 9               Ext Xem truyeàn hình caùp&Video treân Monitor CRT&LCD,1280x1024,Y-Pb-Pr-Video        1,505   24T
6 TV AVER FM                PCI, Remote, S-Video in, Audio in, TV Capture.                         534  24T
7 TV AVER DVB-T777             Xem truyeàn hình Ktsoá maët ñaát, video treân PC, löu laïi chöông trình TV yeâu         453  24T
                      thích
8 TV AVER Hybrid+FM             PCI, Xem & Löu laïi truyeàn hình kyõ thuaät soá maët ñaát, Cap Analog,nghe radio FM.    1,295   24T
                      USB, Xem truyeàn hình KTS maët ñaát, truyeàn hình Analog, truyeàn hình cable,
9 TV AVER Hybrid+FM Volar HX                                                      1,343   24T
                      nghe FM treân PC, Capture hình aûnh döôùi daïng MPEG I, II & AVI s/p MPEG 4
                      PCMCIA, Xem truyeàn hình KTS maët ñaát, truyeàn hình Analog, truyeàn hình cable,
10 TV AVER Hybrid Express          nghe FM treân Laptop, Capture hình aûnh döôùi daïng MPEG I, II & AVI s/p MPEG 4,      1,424   24T
                      ngoõ Composite & Svideo
                      PCI, Thu tín hieäu TV antenna, truyeàn hình Cable chaát löôïng cao, aâm thanh
11 PINNACLE PCTV 110i                                                          1,440   12T
                      stereo, Radio FM, xuaát ra ñóa VCD, SVCD, DVD, coù Remote
                      USB, xemTV treân maùy tính. Thu tín hieäu TV Analog, Cable, ngoõ vaøo Antenna RF
12 PINNACLE PCTV USB 55e          cho TV, Composite, S-Video, Stereo Audio, söû duïng phaàn meàm Pinnacle PCTV TV       1,764   12T
                      Center
                      PCI, Thu tín hieäu TV antenna, cable, kyõ thuaät soá maët ñaát DVB-T chaát löôïng cao,
13 PINNACLE PCTV Hybrid Pro PCI (310i) aâm thanh stereo, Radio FM, baét hình qua coång composite, S-Video, laømñöôïc ñóa        1,813   12T
                      VCD, SVCD, DVD, coù Remote.
                      USB, Thu tín hieäu TV antenna, cable, kyõ thuaät soá maët ñaát DVB-T chaát löôïng cao,
   PINNACLE PCTV Hybrid Pro Stick
14                     aâm thanh stereo, Radio FM, laømñöôïc ñóa VCD, SVCD, DVD, coù Remote, phaàn         1,991   12T
         (330e)           meàm döïng phim cho pheùp bieân taäp, laøm kyõ xaûo 3D
   PINNACLE PCTV Dual Hybrid Pro     PCI-Express1X, Thu tín hieäu TV antenna, cable, kyõ thuaät soá maët ñaát DVB-T chaát
15                                                                   2,169   12T
   PCI Express              löôïng cao, aâm thanh stereo, Radio FM, laømñöôïc ñóa VCD, SVCD, DVD, coù Remote.
                      Thieát bò ngoaïi vi duøng ñeå baét hình vaø ghi tröïc tieáp leân ñóa DVD(trong luùc
16 DAZZLE DVD Recorder                                                         1,068   12T
                      baét hình). Coù ngoõ vaøo S-Video, composite vaø audio.
                      PCI, Capture töø maùy quay DV qua ngoõ 1394, döïng phim, loàng nhaïc, theâm
17 DAZZLE DV EDITOR                                                             906  12T
                      chöõ, xuaát ra ñóa VCD, SVCD, DVD
                      USB2.0, baét hình tröïc tieáp qua coång S-Video, Composite, xuaát ra VCD, SVCD,
18 DAZZLE Video Creator                                                         1,440   12T
                      DVD, loàng nhaïc, theâm chöõ.

       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng            32
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                                Ngaøy 9/5/2008
                      Sound card qua coång USB. Loàng tieáng, ñoïc lôøi thoïai, nghe nhaïc, xem phim.
19 Podcast Factory                                                              3,609  12T
                      Phaàn meàm bieân taäp aâm thanh, töï ñoäng phaùt haønh chöông trình leân web.
                      USB 2.0, baét hình qua coång S-Video, Composite, xuaát ra VCD, SVCD, DVD,
20 DAZZLE Video Creator Plantinum                                                      1,764  12T
                      loàng nhaïc, theâm chöõ…
     PINNACLE STUDIO 500 PCI      PCI, ghi hình qua coång DV, S-Video, Composite, xuaát ra VCD, SVCD, DVD, loàng
21                                                                      1,813  12T
     (Studio Movie Board PCI)     nhaïc, theâm chöõ… Söû duïng phaàn meàm Pinacle Studio 10
     PINNACLE STUDIO 510 USB      USB2.0, ghi hình qua coång DV, S-Video, Composite, xuaát ra VCD, SVCD, DVD,
22                                                                      2,363  12T
      (Studio Movie Box USB)      loàng nhaïc, theâm chöõ… Söû duïng phaàn meàm Pinacle Studio 10
                      PCI, ngoõ vaøo/ra DV, Composite, S-Video, xuaát ra VCD, SVCD, DVD, baêng VHS, baét
     PINNACLE STUDIO 700 (PCI)
23                     hình, döïng phim, loàng nhaïc, theâm chöõ… Duøng phaàn meàm Pinnacle Studio 10.         3,286  12T
     (Studio Movie Board Plus)
                      Coù theå out ra TV trong luùc döïng phim.
                      USB, ngoõ vaøo/ra DV, Composite, S-Video, xuaát ra VCD, SVCD, DVD, baêng VHS,
24   PINNACLE STUDIO 710 (USB)      baét hình, döïng phim, coù phaàn meàm ñi keøm.Coù Micro thu tieáng vaø vaûi phoâng        3,642  12T
                      maøu xanh

                           (34) CAMERA - Quan saùt
1 Camera SPDN 100 - Korea          Dome maøu 1/3" chip Sony 420TVL color, f3.6mm. DSP-12VDC                     1,602  12T
2 Camera SPCN 4800SL - Korea        Camera maøu thaân lôùn, 1/3 CCD chip Sony, oáng kính rôøi, 420TVL, ñieän aùp 12VDC        1,926  12T
3 Camera SP IR12 - Korea          Camera hoàng ngoaïi1/3" chip Sony 420TVL color,DSP-12VDC, 12 ñeøn hoàng ngoaïi          2,250  12T
                      Camera hoàng ngoaïi1/3" chip Sony 480TVL color,DSP-12VDC,48 ñeøn hoàng
4 Camera SP IR5050H - Korea                                                         3,140  12T
                      ngoaïi, ban ñeâm quan saùt 50m
                      Card keát noái camera qua maùy tính 16 keânh, toác ñoä hieån thò & ghi hình
5 Card SPDB-0540045 - Korea                                                         3,965  12T
                      120fps/120 fps, quan saùt qua maïng Lan & Internet baèng Internet Explorer
6 OÁng kính K0416NI // K1628NI       OÁng kính coá ñònh tieâu cöï 4/6/8/12/16mm // tieâu cöï f 16/25/28mm                   12T
7 OÁng kính K0416AI            OÁng kính coá ñònh töï caân chænh aùnh saùng khi cöôøng ñoä thay ñoåi (f4/6/8/12/16mm)       469  12T
8 OÁng kính K0660Z             OÁng kính zoom (3 motor) f 6~60mm, ñoä môû oáng kính 1.3mm.                   1,262  12T
9 Cable 5C                 Daây caùp tín hieäu 5C ( / 1 meùt)                                  5  12T
10Adaptor Camera 12VDC-500mA        Nguoàn Camera 12VDC - 500mA                                     89  12T
11Camera IP DLINK-3220           Camera IP quan saùt qua maïng, Build in Microphone, 4X Zoom Digital…               5,017  12T
12Camera IP DLINK-5300G           Camera IP quan saùt qua maïng wireless, Remote Pan / Tilt                     8,012  12T
13  Camera IP DLINK-6620          CamerIP quan saùt qua maïng, Zoom 10X Optical, Remote Pan / Tilt                 12,624  12T
14 Camera IP DLINK-6620G          CamerIP quan saùt qua maïng wireless, Zoom 10X Optical, Remote Pan / Tilt            13,110  12T
15 Camera IP LINKPRO IWC - 606       CamerIP quan saùt qua maïng, löu hình döôùi daïng MP4,Zoom 4X.                  3,059  12T
16 Camera IP LINKPRO IWC - 606W       CamerIP quan saùt qua maïng Wireless löu hình döôùi daïng MP4,Zoom 4X.              3,723  12T
                      CamerIP quan saùt qua maïng, löu hình döôùi daïng MP4,Zoom 4X, Pan 360, Tilt
17 Camera IP LINKPRO IWC - 818                                                        4,289  12T
                      135o.
                      CamerIP quan saùt qua maïng Wireless löu hình döôùi daïng MP4,Zoom 4X, Pan 360, Tilt
18 Camera IP LINKPRO IWC - 818W                                                       4,613  12T
                      135o.
19 Camera IP LINKPRO IWC - 260R       Pan / Tilt M - JPEG Auto IR IP Camera                              4,127  12T
20 Camera IP LINKPRO VersaX-100B      Camera IP, built - in CMOS sensor with lens, built-in microphone                 2,832  12T

    (35) DIGITAL CAMERA - Maùy chuïp hình kyõ thuaät soá - Giaù ñaõ coù VAT
1 Nikon L14 - Taëng SD 1GB + Bao da     7.1MP, LCD 2.4", Zoom 3x/4x, 21MB / ISO 1000, Battery AA, Silver                 2,654  12T
2 Nikon L15 - Taëng SD 1GB + Bao da     7.1MP, LCD 2.8", Zoom 3x/4x, 23MB / ISO 1000, Battery AA, Silver                 3,188  12T
3 Nikon S51 - Taëng SD 1GB + Bao da     8.1MP, LCD 3.0", Zoom 3x/4x, 13MB / ISO 1600, Battery Lithium, Silver              4,273  12T
4 Nikon S51C - Taëng SD 1GB + Bao da    8.1MP, LCD 3.0", Zoom 3x/4x, 13MB / ISO 1600, WIFI, Battery Lithium, Silver           4,435  12T
 CANON POWER SHOT A470
5                      7.1MP, LCD 2.5", Zoom 3.4x/4x, 32MB / ISO 1600, Battery AA, Silver                2,946  12T
 Taëng SD 1GB + Bao da
   CANON POWER SHOT A570 IS
6                      7.1MP, LCD 2.5", Zoom 4x/4x, 16MB / ISO 1600, Battery AA, Silver                 3,480  12T
   Taëng SD 1GB + Bao da
   CANON POWER SHOT A580
7                      8.0MP, LCD 2.5", Zoom 4x/4x, 16MB / ISO 1600, Battery AA, Silver                 3,545  12T
   Taëng SD 1GB + Bao da
   CANON POWER SHOT A720 IS
8                      8.0MP, LCD 2.5", Zoom 6x/4x, 16MB / ISO 1600, Battery AA, Silver                 4,613  12T
   Taëng SD 1GB + Bao da
   CANON SD 1000 / IXUS 70
9                      7.1MP, LCD 2.5", Zoom 3x/4x, 32MB / ISO 1600, Battery Lithum, Silver               4,079  12T
   Taëng SD 1GB + Bao da
   CANON SX100
10                     8.3MP, LCD 2.5", Zoom 10x/4x, 32MB / ISO 1600, Battery AA, Silver/Black             5,519  12T
   Taëng SD 1GB + Bao da
   CANON IXY D1000
11                     10.1MP, LCD 2.5", Zoom 3x/12x, 32MB / ISO 1600, Battery Lithum, Silver              7,105  12T
   Taëng SD 1GB + Bao da
   CANON IXUS 75 // SD 750
12                     7.1MP, LCD 3.0", Zoom 3x/4x, 32MB / ISO 1600, Battery Lithium, Silver              4,548  12T
   Taëng SD 1GB + Bao da
   CANON IXUS 950
13                     8.0MP, LCD 2.5", Zoom 3x/4x, 32MB / ISO 1600, Battery Lithium, Silver/Black           6,328  12T
   Taëng SD 1GB + Bao da
       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng              33
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                            Ngaøy 9/5/2008
   CANON IXUS 860
14                     8.0MP, LCD 2.5", Zoom 3.8x/4x, 32MB/ISO 1600, Battery Lithium, Silver/Black         7,542   12T
   Taëng SD 1GB + Bao da
   SONY W55
15                     7.1MP, LCD 2.5", Zoom 3x, 56MB / ISO 1000, Battery Lithum                  3,998   12T
   Taëng MST 1GB + Bao da
   SONY W80
16                     7.2MP, LCD 2.5", Zoom 3x/2x, 31MB / ISO 3200, Battery Lithum, Silver             4,597   12T
   Taëng MST 1GB + Bao da
   SONY S730
17                     7.2MP, LCD 2.4", Zoom 3x/4x, 54MB / ISO 1000, Battery AA, Silver/Black            3,205   12T
   Taëng MST 1GB + Bao da
   SONY T20
18                     8.1MP, LCD 3.0", Zoom 3x/6x, 32MB / ISO 3200, Battery Lithium, Silver            5,325   12T
   Taëng MST 1GB + Bao da
   SONY W200
19                     12.1MP,LCD 2.5",Zoom3x/2x, 31MB/ISO 3200,Battery Lithium, Silver               6,069   12T
   Taëng MST 1GB + Bao da
   SONY T70
20                     8.1MP,LCD 3.0",Caûm öùng, Zoom3x, 31MB/ISO 3200,Battery Lithiu, Silver            5,972   12T
   Taëng MST 1GB + Bao da
   SONY T200
21                     8.1MP,LCD 3.5",Caûm öùng, Zoom5x/10x, 31MB/ISO 3200,Battery Lithiu, Silver          7,057   12T
   Taëng MST 1GB + Bao da
   OLYMPUS FE-270
22                     7.1MP, LCD 2.5", Zoom 3x/4x, 9MB / ISO 640, Battery AA, Silver                2,790   12T
   Taëng XD 256MB + Bộ sạc
   OLYMPUS FE-320
23                     8.0MP, LCD 2.7", Zoom 3x/4x, 48MB / ISO 1600, Battery Lithium, Silver            3,990   12T
   Taëng XD 1GB
   OLYMPUS FE-330
24                     8.0MP, LCD 2.7", Zoom 5x/4x, 48MB / ISO 1600, Battery Lithium                4,990   12T
   Taëng XD 1GB
25 OLYMPUS FE-340              8.0MP, LCD 2.7", Zoom 5x/4x, 48MB / ISO 1600, Battery Lithium. Taëng XD 1GB         5,490   12T
26 OLYMPUS MJU-795SW            7.1MP, LCD 2.5", Zoom 3x/5x, 15MB chuïp nöôùc saâu 10m Battery Lithium - Taëng XD      7,990   12T
                      1GB
27 OLYMPUS MJU-1010             10.0MP, LCD 2.7", Zoom 7x/4x, 15MB Battery Lithium - Taëng XD 1GB              7,990   12T
28 KODAK Easy Share C813          8.2MP, LCD 2.4", Zoom 3x/5x, 16MB / ISO 1250, Battery AA                   3,431   12T
29 KODAK Easy Share M863          8.2MP, LCD 2.7", Zoom 3x/5x, 16MB / ISO 1600, Battery Lithium                4,143   12T
30 KODAK Easy Share M883          8.0MP, LCD 3.0", Zoom 3x/5x, 64MB / ISO 3200, Battery Lithium                5,163   12T


     (36) CARD FLASH (Duøng DTDÑ & maùy chuïp aûnh) & CARD CHUYEÅN
                     Baûo haønh 1giôø cho caùc loaïi theû nhôù
 1  CF 256MB / 512MB / 1GB / 2GB / 4GB                                          12 / 13 / 16 / 20 / 41  12T
 2  SD 256MB / 512MB / 1GB / 2GB / 4GB                                           7 / 9 / 11 / 16 / 28  12T
 3  Mini SD 256 / 512MB / 1GB / 2GB / 4GB                                         6 / 8 / 10 / 16 / 45  12T
 4  Miro SD 256MB / 512MB / 1GB / 2G                                              6 / 8 / 10 / 16  06T
 5  XD 256MB / 512MB / 1GB / 2GB                                               13 / 17 / 20 / 27  12T
 6  MMC 128MB / 256MB / 512MB / 1.0GB                                              7 / 9 / 13 / 18  12T
 7  DV RS MMC 128MB / 256MB / 512MB / 1GB … ÑTDÑ N6630, N6680, N6681, N6682, N70, N90                      5 / 7 / 10 / 16  12T
 8  Micro MMC 256MB / 512MB - SS D720                                                  10 / 12  12T
 9  MST MagicGate 128MB / 256 / 512 Pro / 1.0GB / 2GB Pro                                10 / 12 / 16 / 21 / 28  12T
10  MST MagicGate 256MB Duo Pro / 512 Duo Pro / 1.0GB / 2GB / 4GB Duo Pro ,…                       11 / 14 / 16 / 22 / 39  12T
11  MST 256MB / 512MB / 1GB DUO M2 Sony (K610i, W300i)                                       14 / 17 / 24  12T
12  READER 3.1 // SSK 705        Ñoïc theû SD, MMC, Mini MMC.                                       01T
13  Mouse quang + READER 7.1 USB     Ñoïc theû SD, MMC, MST, MST Pro, SMC, MST Duo…                          146   01T
14  READER 7.1 USB            Ñoïc theû SD, MMC, MST, MST Pro, MST Duo…                             73  01T
15  READER Diboom, Mini // 52.1     CF, MSTick, Micro Drive, SMC, SD, MMC, XD, Mini MMC,..                       81  06T
15  READER RB-539            MSTick, Micro Drive, SD, MMC, Mini MMC,(M2 vaø T-Flash khoâng caàn adaptor)            81  06T
16  READER 52.1 Ztek // Eagletec Cubic CF, MSTick, Micro Drive, SMC, SD, MMC, Mini MMC,..                          89  06T
16  Eagletec Micro SD          Gaén theû Micro SD duøng nhö Harddrive                               52  06T
17  READER Mini ZTEK           CF, MSTick, MS M2, Micro SD, SD, Mini SD, MMC, Mini MMC,..                     97  06T
18  READER APACER 45.1          CF, MSTick, Micro Drive, SMC, SD, MMC, XD, Mini MMC,..                      129   06T
19  READER 52.1 Internal AC108      CF, MSTick, Micro Drive, SMC, SD, MMC, Mini MMC,..                        227   06T
20  READER + Bluetooth 690        Ñoïc theû All in one + Bluetooth (XP töï nhaän daïng khoâng caàn driver)             178   06T
21  READER 7.1 + Sim           MSTick Duo, Micro Drive, SD, MMC, Mini MMC,..+ Simcard                       97  06T
22  READER 52.1 + Sim          CF, MSTick, Micro Drive, SMC, SD, MMC, Mini MMC,..+ Sim card                   218   06T
23  READER All In One SSK 0608 // 0712  CF, MSTick, Micro Drive, SMC, SD, MMC, Mini MMC                             06T
24  Adaptor theû nhôù          Mini SD, Miro SD, MST M2, MST Duo                                 21  00T
25  Box Reader 8.1 USB2.0        HDD Notebook, Copy tröïc tieáp döõ lieäu töø caùc theû nhôù vaøo HDD.              518   06T
26  Box PlayPocket USB2.0        HDD Notebook, Media play MpeG4, DVD, VCD, JPEG, MP3…, AV out, TV, Power Adapter         761   06T
27  Card USB V1.0 – 2 Port        PCI, toác ñoä truyeàn 12Mbps. (Chuyeån töø PCI sang USB)                      73  06T
28  Card USB V2.0 – 4 Port        PCI, toác ñoä truyeàn 480Mbps. (Chuyeån töø PCI sang USB2.0)                    81  06T
29  Card IEEE1394 – 2 Port        PCI. Coù caùp 4 pins. (Chuyeån töø PCI sang IEEE1394)                       97  06T
30  Card PCI –> Com           PCI. (Chuyeån töø PCI sang Com)                                 146   03T
31  Card PCI –> LPT           PCI. (Chuyeån töø PCI sang LPT)                                 113   03T
       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng           34
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                         Ngaøy 9/5/2008
32 Card PCMCI –> IEEE1394          PCMCI. (Chuyeån töø PCMCI sang 1394)                           146   03T
33 Card PCMCI –> USB2.0           PCMCI. (Chuyeån töø PCMCI sang USB2.0)                          154   03T
34 Bluetooth BAFO V2.0           USB. (Keát noái Computer vôùi ÑTDÑ, Printer …).                      210   06T
35 Bluetooth Z-TEK             USB. (Keát noái Computer vôùi ÑTDÑ, Printer …).                      162   06T
36 Bluetooth ES-388 / HE          USB. (Keát noái Computer vôùi ÑTDÑ, Printer …).                      113   06T
37 Hoàng ngoaïi               USB. (Keát noái Computer vôùi ÑTDÑ, ..) duøng nhieàu ÑTDÑ.                105   03T
38 Hoàng ngoaïi BAFO            USB. (Keát noái Computer vôùi ÑTDÑ, ..) duøng nhieàu ÑTDÑ.                259   03T

                     (37) OTHERS - Caùc Thieát Bò Khaùc
 1  PRINT SERVER LINKPRO PS160A      1 Port Parallel,    1 port RJ45 ,                  VAT       923   24T
 2  PRINT SERVER LINKPRO PS360A      3 Port Parallel,    1 port RJ45 , Multi protocol           VAT      1,246   24T
 3  PRINT SERVER LINKPRO PS300UP      2USB, 1 Port Parallel, 1 port RJ45 , Multi protocol           VAT      1,279   24T
 4  PRINT SERVER INFOSMART 100C      1 Port Parallel,    1 port RJ45 ,                  VAT       874   24T
 5  PRINT SERVER INFOSMART 100UC      1 Port USB,       1 port RJ45 ,                  VAT       874   24T
 6  PRINT SERVER INFOSMART 320UC/UZ    2 Port USB + 1Port parallel + 1 port RJ45                VAT      1,262   24T
 7  PRINT SERVER INFOSMART 100U      Duøng cho maùy in đa chức năng, HP 1020                 VAT      1,198   24T
 8  PRINT SERVER DLINK DP-301P+      1 Port Parallel,    1 port RJ45 ,                  VAT       890   24T
 9  PRINT SERVER DLINK DP-301U       1 Port USB,       1 port RJ45 ,                  VAT       890   24T
10  PRINT SERVER DLINK DP-300U       2 Port Parallel,1USB 1 port RJ45 ,                    VAT      1,198   24T
11  KVM Switch 121 // KVM 4K Dlink     1 boä Keyboard/Vga/Mouse -> 2CPU // 4 CPU Dlink                          12T
12  KVM Switch Cable Aten 62        1 boä Keyboard/Vga/Mouse -> 2CPU (PS/2)                          388   12T
13  KVM Switch Cable Aten 62A       1 boä Keyboard/Vga/Mouse -> 2CPU (PS/2)                          518   12T
14  KVM Switch Cable Aten 62U       1 boä Keyboard/Vga/Mouse -> 2CPU (USB)                          647   12T
15  KVM Switch Cable Aten 64A       1 boä Keyboard/Vga/Mouse -> 4CPU (PS/2)                          890   12T
16  KVM Switch Cable Aten 74E       1 boä Keyboard/Vga/Mouse -> 4CPU (PS/2)                         1,214   12T
17  8 port Video Splitters-VS98A      Duøng keát noái 1PC -> 8 maøn hình                            858   12T
18  Data Switch USB 2 / 4 Coång      Duøng keát noái 2 // 4 maùy tính 1 maùy in.                    3.5 / 4.5    0
19  Data Switch LPT 2 / 4 Coång      Duøng keát noái 2 // 4 maùy tính 1 maùy in.                    3 / 3.5     0
20  Multi VGA 2 / 4 / 8 Coång LCD     Duøng keát noái 1 PC 2 Monitor // 4 Monitor // 8 Monitor LCD.          7.5 / 10 / 13   0
21  Multi VGA 4 / 8 Coång         Duøng keát noái 1 PC 4 Monitor // 8 Monitor.                    5 / 6.5     0
22  Auto Switch VGA-Key-Mouse       2PC duøng chung 1 Monitor (2-1).                           10      0
23  Data Switch VGA-Key-Mouse       2PC // 4PC duøng chung 1 Monitor (2-1//4.1).                    5.5 / 7     0
24  Caùp VGA+Keyboard + Mouse       (Goàm VGA, Keyboard vaø Mouse chung)                         2      0
25  Hub USB 2.0 1-4 Coång Smart // 74   Duøng chuyeån 1 coång USB 2.0 thaønh 4 coång USB 2.0.                7/6      0
26  Hub USB 2.0 1-4 Coång APACER      Duøng chuyeån 1 coång USB 2.0 thaønh 4 coång USB 2.0.                 10     12T
27  Hub USB 2.0 1-7 // 1-4 Coång      Duøng chuyeån 1 coång USB 2.0 thaønh 7 // 4 coång USB 2.0.             7 / 3.5     0
28  Caùp VGA                1m / 3m / 5m/ …                                1.5 / 2.8 / 3.5   0
29  Caùp Maùy in LPT, Data         1m / 3m / 5m/ …                                 1 / 1.5 / 2.5   0
30  Caùp USB                Duøng cho Scanner , Printer, noái daøi USB. 1.2m / 3m / 5m…           1 / 1.5 / 2.2   0
31  Caùp USB cho HDD box 2.5"                                                  1.5      0
32  Caùp Ipod              Duøng cho caùc maùy Ipod                                5      0
33  Caùp 1394 caùc loaïi         Duøng cho caùc maùy kyõ thuaät soá noái vaøo PC.                    1.5      0
34  Caùp USB –> 2 PS/2          Duøng chuyeån USB thaønh PS/2 ñeå duøng Keyboard & Mouse.               2.5      0
35  Caùp Link USB2.0           Duøng keát noái hai maùy tính baèng USB.                        9      0
36  Caùp USB–>LPT// USB ->COM+LPT    Duøng chuyeån USB --> LPT // Chuyeån USB -> LPT hoaëc Com              7.5 / 15     0
37  Caùp USB 2.0 –> Com         Duøng chuyeån USB 2.0 ->Com.                              8      0
38  Caùp USB 1.1 –> 2 Com        Duøng chuyeån USB 1.1 ->Com.                              11      0
39  Card Test Mainboard (I)       Duøng kieåm tra mainboard & thieát bò khaùc.                      3.5     1T
40  Hoäp Test CableRJ45         Duøng kieåm tra: CableRJ45 + USB                            4.5      0
41  Hoäp Test CableRJ45 (4.1) / (5.1)  Duøng kieåm tra: CableRJ45 + USB                           16 / 19    1T
42  Voøng tónh ñieän           Ñeo tay.                                        4      0
43  Ñeøn chieáu saùng Keyboard      Duøng nguoàn töø USB. (Ñeøn baøn), hình thuù                      6      0
44  GAME Pad Caùc loaïi         USB. (Maõ soá 2113 // 368, 2009 // 367 // 031 // 033 )              3/4.5/6.5/10.5/9  0
45  GAME Pad GENIUS MaxFire Blaze2    PlayStation2/ PlayStation/ PlayStatonone/ PlayStationX/PC Game(USB/PS/2)          421   06T
46  GAME Pad GENIUS Grandias 12V     PC Game (Turbo & Macro) Wireless 2.4GHz (USB)                        615   06T
47  GAME Pad GENIUS Twin Wheel F1    PlayStation2/ PlayStation / PC Game (USB/PS/2)                       728   06T
48  GAME Pad GENIUS Twin Wheel FF    PlayStation2/ PlayStation / PC Game (USB/PS/2R)                      1,198   06T
49  GAME Pad GENIUS Trio Racer FF    PlayStation2/ XBOX / PC Game (USB/ XBOX / PS/2R)                     1,262   06T
50  GAME Pad Logitech Force GP      Voâ laêng ñua xe cho game thuû vôùi tính naêng phaûn hoài löïc, Rung USB         1,619   06T
51  Chuyeån USB 2.0 Audio        Duøng chuyeån USB thaønh Audio line out vaø Mic in.                     89   01T
52  Thieát bò chuyeån MP3 ->xe hôi (3.1) Chuyeån MP3 thaønh soùng FM (treân xe hôi, radio...) SD/MMC, USB, Remote        17      3T
53  Thieát bò chuyeånMP3 2G->xe hôi (3.1)Chuyeån MP3 thaønh soùng FM (treân xe hôi, radio...) SD/MMC, USB, Remote        23      3T
54  Caùp nguoàn HDD 1-2                                                     0.5      0

       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng          35
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                              Ngaøy 9/5/2008
55  Caùp HDD ATA 133 (Daïng troøn) / Caùp ATA 100 // Caùp Nguoàn / Caùp CD,HDD / Caùp SATA150                  2 / 1 / 0.35 / 1.5  0
56  Boùp ñöïng ñóa CDROM caùc loaïi (Boùp 96CD // Boùp 240CD)                                    5.5 / 8.5     0
57  Boä ñoà ngheà söûa maùy tính (Loaïi A lôùn khoâng ñoàng hoà // loaïi B lôùn Coù ñoàng hoà)                    28 / 30     0
58  Ñaàu chuyeån Line Out töø 1 ra 2 (ñeå duøng chung Speaker vaø Headphone) // Jack ñoåi 2li <--> 3li                0.5 / 1.5     0
59  Pin CMOS / Cable nguoàn sata                                                   0.5 / 0.5     0
60  Nöôùc taåy SUMO / Taåy Sprayway 31, 40 / Taåy Sprayway 805                                   1.5 / 6 / 11    0
61  Nöôùc taåy SURFACE CLEANER 5.1 (veä sinh maøn hình LCD, Laptop….)                                  5.5      0
62  Choåi queùt maùy vi tính                                                       1.5      0
63  Contact Cleaner & Lubricant (veä sinh thieát bò ñieän-ñieän töû, choáng chaäp ñieän trong moâi tröôøng aåm öôùt. . . .)           81   0
64  Thieát bò veä sinh maøn hình CK101L // CK102L                                                   0
65  Mieáng daùn maøn hình LCD 15" & 15.4" / 17"/ 19"W                                        5/6/8       0
66  Daùn Keyboard maùy xaùch tay                                                        65   0
67  Call internet Skype Phone 240 // DotPhone 3000 // Skype link USB(Duøng goïi ÑT Internet quoác teá)                    146   03T
68  Call internet Yaphone // Diboom DB – USB (Duøng goïi ÑT Internet quoác teá)                                    03T
69  Call internet Skype Link HQ(Duøng goïi ÑT Internet quoác teá)                                      259   03T
70  Call internet Skype Phone 870 – USB (Duøng goïi ÑT Internet quoác teá)                                  194   03T
71  Call internet Skype Phone HOWIN – USB (Duøng goïi ÑT Internet quoác teá)                                 259   03T
72  Skype phone mouse optical USB VM-01L (Duøng goïi ÑT Internet quoác teá)                                 324   03T
73  Call internet Yaphone Khoâng daây (Duøng goïi ÑT Internet quoác teá)                                   777   03T
74  DualPhone RTX 3045 (Ñieän thoaïi khoâng daây hoã trôï Skype + PSTN), baùn kinh phuû soùng 50m.                     1,376   12T
75  Linksys CIT300 (Ñieän thoaïi voâ tuyeán + Skype)                                            1,926   12T
76  Linksys CIT400 (Ñieän thoaïi voâ tuyeán + Skype khoâng caàn keát noái maùy tính )                           3,205   12T

                  (38) Laptop Case - Tuùi ñöïng maùy xaùch tay
 1  Caëp ñöïng maùy tính xaùch tay    Tuùi ñöïng maùy tính xaùch tay 14" &15"                            6.5       0
 2  Tuùi xaùch IBM 3008         Tuùi ñöïng maùy tính xaùch tay 12"                               12       0
 3  Tuùi xaùch Gigo           Tuùi ñöïng maùy tính xaùch tay 15" & 17"                            13       0
 4  Tuùi ñeäm maùy xaùch tay       13", 15" // 17"                                       5/6       0
 5  TARGUS TSB042AP // TSB04201AP    Baloâ ñöïng maùy tính xaùch tay 15.4"                             69       0
 6  TARGUS TSB115AP-10          Tuùi ñöïng maùy tính xaùch tay 13.1" (Baloâ)                          90       0
 7  Tuùi ñeäm maùy xaùch tay TARGUS TBS003AP                                              29       0
 8  TARGUS TSB04002AP          Baloâ ñöïng maùy xaùch tay 15.4"                                58       0
 9  Tuùi ñöïng maùy xaùch tay 15.4" Targus
                     TSB11404AP // TSB 11402AP // TSB 114AP // TSB 1401AP                      99       0
10  TARGUS TBT020AP // TSB069AP     Tuùi ñöïng maùy tính xaùch tay 12" // Baloâ ñöïng maùy tính xaùch tay 15.4"         40 / 78      0
11  Tuùi ñöïng maùy xaùch tay 15.4" Targus
                     TSM03201AP // TSM005US                                   51 / 81      0
12  Tuùi ñöïng maaùy xaùch tay 14"    TBB004AP (daønh cho nöõ) // TSM032AP                            59 / 46      0
13  TARGUS TSB003AP // TSB 06901AP Baloâ ñöïng maùy tính xaùch tay 15.4"                               69 / 78      0
14  Tuùi ñöïng maùy xaaùch tay 14" (nöõ) Targus TBB00401AP // TBB00402AP Baloâ                             59       0
15  TARGUS TBT021AP // TBT022AP     Tuùi ñöïng maùy tính xaùch tay 14.1" // 15"                         50 / 53      0
16  TARGUSTBT035AP-10// TBT036AP-10 Tuùi ñöïng maùy tính xaùch tay 15.4" // 14"                           55 / 50      0
17  Tuùi ñöïng maùy xaùch tay 12" TargusTBS02401AP // TBS024AP (Tuùi ñeäm) 12"                             28       0
18  TARGUS TBS02201AP-10         Tuùi ñeäm ñöïng maùy tính xaùch tay 14" &15"                          31       0
19  TARGUS TCM007 // TCG350AP      Tuùi ñöïng maùy tính xaùch tay 15" // 14"                          46 // 58     0
20  Tuùi ñöïng maùy xaùch tay TARGUS   TSM061AP // TBT033AP // TBT034AP                             50 / 55 / 60    0
21  TARGUS TSB 036AP // TCG417AP     Tuùi ñöïng maùy tính xaùch tay                                 60       0
22  TARGUS TSB 401            Baloâ ñöïng maùy tính xaùch tay                                65       0
23  TARGUS TSB068AP           Baloâ ñöïng maùy tính xaùch tay                                66       0
24 TARGUS TSB408              Baloâ ñöïng maùy tính xaùch tay                               71       0
25 TARGUS TCG 650              Baloâ ñöïng maùy tính xaùch tay                               72       0
26 TARGUS TSB06902 // TSB 018        Baloâ ñöïng maùy tính xaùch tay                              78 / 79     0
27 BALOÂ ROCKY SAKOS // MATRIX       Baloâ ñöïng maùy tính xaùch tay 15.4"                          23.5 / 22     0
28 SAKOS KC02K / KC004K           Tuùi ñöïng maùy tính xaùch tay 13"                           11.5 / 12.1     0
29 SAKOS KVO09K // GABRIEL         Tuùi ñöïng maùy tính xaùch tay, Taëng oå khoùa 15.4"                   13.7 / 24     0
30 SAKOS DYNAMIC I / Majaro         Tuùi ñöïng maùy tính xaùch tay 15.4"                           18.4 / 30     0
31 SAKOS DYNAMIC XI // XIII         Tuùi ñöïng maùy tính xaùch tay,17" Taëng oå khoùa                    24.5 / 24     0
32 SAKOS DYNAMIC ARES/ LIBRA XV       Tuùi ñöïng maùy tính xaùch tay, Taëng oå khoùa 15.4"                    22.5      0
33 SAKOS Balo Knight // Spy Gear      Tuùi ñöïng maùy tính xaùch tay 15.4" // 17"                       22 / 23.5     0
34 SAKOS Virgo               Tuùi ñöïng maùy tính xaùch tay nöõ 15"                            15       0
35 GOLLA                  Tuùi ñöïng maùy tính xaùch tay- G331,332,333,334,335,336, 337, 296, 299, 347, 348      78       0

                        (39) CABLE NOÁI ÑTDÑ & SAÏC
1 Caùc loaïi caùp noái ÑTDÑ         USB. DKU5, Nokia 6100, 6610, 7210, 7250, 6620, 3100, 6800, 6220                   57   0
2 Caùc loaïi caùp noái ÑTDÑ         USB. DKU2, Nokia 7610, 6230, 7710, 9300, 9500, …                           40   0
3 Caùp maùy Palm caùc loaïi         Duøng cho caùc loaïi Palm, LENOVO, FUJITSU, DELL, MITAC, ASUS, NEC                  97   0

       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng              36
   website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                              Ngaøy 9/5/2008

                        (40) ÑÓA MEÀM & CD & DVD
1 Ñóa CD loác 10 caùi                                                          57   0
2 Ñóa CD (hoäp rôøi)                                                           10   0
3 Ñóa CD traéng                                                              3   0
4 Ñóa CD Mini                                                              11   0
5 Ñóa CD RW                                                               16   0
6 Ñóa CDRW Mini                                                             13   0
7 Ñóa DVD traéng                                                             16   0
8 Ñóa DVD RW                                                               32   0
9 Ñóa DVD Mini                                                              32   0
10 Ñóa DVDRW Mini                                                            57   0
11 Voû hoäp CD                                                              3   0
12 Ñóa meàm Maxell                                                            57   0

                         (41) BOÄ CHIA MAÙY TÍNH
                     Multi use 3 ngöôøi söû duïng, keát noái tröïc tieáp ñeán maùy Host baèng RJ45.
1 N Computing X300                                                          5,260  12T
                     Goàm 1PCI + 3PC Box (support 2000 / 2003 / XP / Linux).

                        (42) THIEÁT BÒ CAÛM ÖÙNG
                     Maøn hình caûm öùng 15", Celeron M 1.5GHz, Ram 512MB-HDD 2.5" 40GB, maøn
1 Maøn hình caûm öùng Novo        hình choáng thaám nöôùc, ñieàu chænh goùc quay (quaûnlyù töø xa, thoâng tin KH,       39,168  12T
                     chaám coâng nv, …thích hôïp kinh doanh loïai hình baùn leû)
2 Hoäc ñöïng tieàn            Thieát keá nhieàu ngaên ñöïng tieàn, deã phaân loaïi, coù khoùa an toaøn          1,942  12T
3 Maùyqueùt maõ vaïch           Thieát keá nhoû, goïn, vöøa tay, giuùp cashier deã daøng khi thanh toùan.          2,751  12T
4 Maùy in hoùa ñôn nhieät         USB, khoå giaáy (56mm~82.5mm), in maõ vaïch, toác ñoä in nhanh 150mm/s           5,341  12T

               (43) THIEÁT BÒ VAÊN PHOØNG - Giaù ñaõ coù VAT
                            A. ÑIEÄN THOÏAI BAØN
                     Coù 3 caáp ñieàu chænh taêng, giaûm choâng vaø aâm löôïng, coù 5 maøu: traéng
1 PANASONIC KX-TS 500                                                          165  09T
                     ñen, xanh, ñoû, xaùm)
                     Coù 50 boä nhôù, maøn hình hieån thò soá goïi ñi, goïi ñeán, löu ñöôïc 50 soá goïi
2 PANASONIC KX-TS 11                                                          425  09T
                     ñeán, 10 soá goïi ñi.
                     Coù 28 boä nhôù, coù maøn hình hieån thò soá goïi ñi, goïi ñeán, coù Sp-Phone, coù
                     khoùa phím, chöùc naêng giöõ cuoäc goïi coù nhaïc neàn, coù coång data port
3 PANASONIC KX-T2375                                                          582  09T
                     duøng ñeå noái song song vôùi 1 maùy khaùc hoaëc ñeå keát noái vôùi maùy ghi
                     aâm…
                     Coù 2 baøn phím, tay con coù baøn phím daï quang, 30 boä nhôù, anten tay con
4 PANASONIC KX-TC1221           keùo daøi, maùy con coù maøn hình hieån thò soá goïi ñi, ñeán (heä FSK& DTMF),        850  09T
                     löu 50 soá goïi ñeán, cöï ly 20m-30m

                     Coù 50 boä nhôù, maøn hình hieån thò soá goïi ñi, goïi ñeán, löu ñöôïc 50 soá goïi
5 PANASONIC TS600                                                            735  09T
                     ñeán, coù chöùc naêng khoùa phím. Coù 2 maøu traéng vaø ñen

                     Maøn hình lôùn, hieån thò lòch, ñoàng hoà, chuyeån cuoäc goïi vaø noäi boä töø
6 VITICO VT-426 // VT-446         maùy song song, löu 99 soá goïi ñeán, 18 soá goïi ñi, 5 boä nhôù baùo thöùc, 16        270  12T
                     kieåu nhaïc chuoâng, Speaker Phone

                     Hoã trôï ñoàng thôøi 2 maùy chuaån SIP. Caøi ñaët qua web vaø qua baøn phím
7 IPT - 1000H - P11            cuûa maùy. 100 soá quay nhanh. Töông thích caùc loïai theû: Vietvoice, Netnam.       1,200  12T
                     Noái maïng Internet, giaûm cöôùc goïi quoác teá

                     Speaker phone, chöùc naêng chuyeån cuoäc goïi, boä nhôù 13 ñieän thoaïi, coù theå
8 GE - 9351 (NEW)                                                            220  12T
                     ñieàu chænh aâm löôïng loa ngoaøi.
                     Hieån thò soá goïi ñeán, maøn hình maøu xanh döông, danh baï löu 10 soá ñieän
9 GE - 9375 (NEW) // 9353         thoïai, boä nhôù 48 soá goïi ñeán, 10 soá goïi ñi, speaker phone 2 chieàu, khoùa       290  12T
                     baøn phím.
                     Moät maùy meï vaø 1 maùy con, tay con coác saïc rôøi, danh baï 10 soá ñieän
10 GE - 9670 (NEW) // 9650        thoïai, speaker phone 2 chieàu, maøn hình hieån thò soá goïi ñeán, coù 15 kieåu           12T
                     chuoâng, intercom 2 chieàu. Cöï ly 15m-25m

                              B. KIM TÖØ ÑIEÅN
                     Töø ñieån Anh-Vieät, Vieät - Anh, Anh - Anh. 9 boä töø ñieån chuyeân nghieäp, 22
1 GD - 315V                chuyeân muïc, thaønh ngöõ Vieät Nam. Ñaøm thoïai 10 ngoân ngöõ: Chöùc naêng         2,980  24T
                     lieân keát vôùi PC
      Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng           37
   website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                                Ngaøy 9/5/2008
2 SMART-BOOKS                Thieát keá nhoû goïn, theû nhôù coù dung löôïng lôùn, theû nhôù rôøi ñeå thay ñoåi        890  24T
                      noäi dung hoïc
                      Goàm 5000 töø. Giaùo trình söû duïng cuøng vôùi saùch giaùo khoa ñang ñöôïc
3 E-TEACHER F8                                                               1,580  24T
                      giaøng daïy trong nhaø tröôøng.

                      Töø ñieån Anh-Vieät, Vieät - Anh, Traéc nghieäm oân taäp Anh-Vieät-Anh. Baøi
4 EV - 37                                                                 1,580  24T
                      luyeän thi nhaäp tòch Myõ. Caùc phaàn meàm tieän ích.

                      Töø ñieån Anh-Vieät, Vieät - Anh, Anh - Anh, Hoa-Vieät, Hoa Anh. Töø ñieån phaùt aâm
                      10 ngoân ngöõ: Anh, Vieät, Hoa, Nhaät, Haøn, Phaùp, Ñöùc, Taây Ban Nha, YÙ, Boà
5 GD - 6000V (Taëng theû 512MB)                                                      5,600  24T
                      Ñaøo Nha. Maøn hình maøu caûm öùng. Boä nhôù 1 GB, coù khaû naêng ñoïc theû nhôù.
                      Luyeän thi Toeft, Ielts. Töø ñieån baèng hình aûnh, ghi aâm, MP3


                                  C. MAÙY FAX
                      Boä nhôù 512KB. Göûi Fax baèng boä nhôù. Töï ñoäng naïp baûn goác 10 trang. Nhaän &
1 BROTHER 817                                                               1,938  12T
                      löu ñöôïc 25 trang khi heát giaáy. Söû duïng phim möïc
                      Fax laser, PC Fax, In laser. Boä nhôù 8MB, USB. Toác ñoä in 14 trang/phuùt. Töï ñoäng
2 BROTHER 2820                                                               4,760  12T
                      naïp baûn goác 20 trang, nhaän vaø löu ñöôïc 400 trang khi heát giaáy.
                      Coù 110 boä nhôù, fax lieân tuïc 10 baûn löu ñöôïc 28 trang vaên baûn khi heát möïc, coù
3 PANASONIC KX-FP 701            nuùt Navigator ñeå doø tìm nhanh, coù coång ñeå noái vôùi maùy ghi aâm. Töø choái Fax     1,900  12T
                      khoâng mong muoán (10 soá), söû duïng film möïc.
                      Fax laser, maøn hình LCD 2 doøng, hieån thò soá goïi ñi, löu ñöôïc 100 teân vaø soá
4 PANASONIC KX-FL402            ñieän thoaïi, 22 soá nhanh, coù SP-Phone, ñaøm thoaïi 2 chieàu, löu 10 soá goïi ñi& 30     3,800  12T
                      soá nhaän gaàn nhaát. Toác ñoä Fax: 8s/trang
                      Fax laser ña chöùc naêng 6.1 (Copy, fax, PC Fax, Printer, Scaner, Stoter), maøn hình
5 PANASONIC KX-FLB 802                                                           6,382  12T
                      LCD 2 doøng hieån thò soá goïi ñi, löu ñöôïc 300 teân & soá ñieän thoaïi.

                             D. MAÙY CHAÁM COÂNG
                      Kích thöôùc 172 x 218 x 122, naëng 1,9Kg, Ruy baêng maøu ñen, In chính xaùc, ñoàng
1 SEIKO QR 6550               hoà ñieän töû, söû duïng theû giaáy, in ñöôïc 6 coät, coù theå caøi ñaït 48 chöông trình,.   4,273  12T
                      In daáu <> baùo ñi treã, veá sôùm.
                      Kích thöôùc 172 x 218 x 122, naëng 1,9Kg, Ruy baêng 2 maøu: ñoû, ñen, In chính xaùc,
2 SEIKO QR 6560               ñoàng hoà ñieän töû, söû duïng theû giaáy, in ñöôïc 6 coät, coù theå caøi ñaït 48 chöông    4,629  12T
                      trình,. In maøu ñoû baùo ñi treã, veá sôùm.
3 NINRIN R-9A (Ñaøi Loan)          In kim, 100-200 ngöôøi, chaám coâng theû                            4,305  12T
4 UCHIDA UTR 200 (Nhaät)          In kim, 100-200 ngöôøi, chaám coâng theû                            4,791  12T
5 CROW 960B (Ñaøi Loan)           In buùa, 300-500 ngöôøi, chaám coâng theû                           5,859  12T

                      E. MAÙY TÍNH CASIO - Giaù ñaõ coù VAT
F.1- MAÙY TÍNH ÑEÅ BAØN CASIO
1 AX 12V // DF 120MTV // DJ 20T // D 120TV                                                     12T
2 DJ 120 // DJ 240 // DM 1200TM // DJ 220                                                     12T
3 DM 1400TV / TE // DX120V // GX 14V // GX 16V                                                   12T
4 J 120TV // JF 120TV // JS 20TV                                                          12T
5 JS 40V // MJ 120/T // MS 120TV                                                          12T
6 MS 10TV / 10 // MS 100TV/10                                                           12T
7 MX 120V // NS 20T // AX 120V                                                           12T

F.2- MAÙY TÍNH BỎ TUÙI CASIO
1 HL 122TV W X DH // LC 403TV // SL 220TE // HL 815                                                12T
2 SL 300TV // SL 340VA-W /14 // SL 797TV // SL 240LB                                                12T
3 HL 4W                                                                      12T

H.4- MAÙY TÍNH KHOA HOÏC CASIO
1 FX 350ES / 12    // FX 500ES // FX 500MS                                                   12T
2 FX 570ES   // FX 570MS // FX 991ES                                                      12T

       Projector - Maùy Chieáu - Vui loøng coäng vaøo theâm 10%VAT khi mua haøng
 InFocus X6(DLP)   2.000 ansi lumens, XGA (800x600), 2000:1, weight: 2.0kg       Maùy chieáu InFocus baûo haønh 2         699 11,313
                                              naêm, rieâng boùng ñeøn hình baûo
 InFocus Work Big
   IN26+ (DLP)
            2.400 ansi lumens, XGA (1024x768), 2000:1, weight: 2.7kg      haønh 500 giôø hoaëc 3 thaùng (tuyø        990 16,023
                                                ñieàu kieän naøo ñeán tröôùc)
EPSON EMP-S5 (CHINA)    2000 ansi lumens, SVGA (800x600), 400:1, weight: 2.6kg                              765 12,382
                                              Maùy chieáu Epson bh 2 naêm, Rieâng
 EPSON EMP-765    2.500 ansi lumens, XGA(1024x768),400:1, weight: 1.8kg
   (CHINA)
                                              boùng ñeøn hình baûo haønh 600 giôø       1,630 26,382
            (Noái maïng khoâng daây, khoâng caàn PC)
                                                    hoaëc 6 thaùng
                                             (tuyø theo ñieàu kieän naøo ñeán tröôùc)

       Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng             38
                                           Maùy chieáu Epson bh 2 naêm, Rieâng
  website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn          boùng ñeøn hình baûo haønh 600 giôø Ngaøy  9/5/2008
                                                 hoaëc 6 thaùng
 EPSON EMP-1715  2.700 ansi lumens, XGA (1024x768), 400:1, weight: 1.8kg     (tuyø theo ñieàu kieän naøo ñeán tröôùc)
  (CHINA)
                                                                  1,960 31,723
          (Noái maïng khoâng daây, khoâng caàn PC)
TOSHIBA (CHINA)
          2.000 ansi lumens, XGA (800x600), 2000:1, weight : 2.9kg                              779 12,608
 DLP TDP-S35
TOSHIBA (CHINA)
          2.000 ansi lumens, XGA(1024x768), 600:1, weight : 2.9kg                              999 16,169
3LCD TLP-X2000
TOSHIBA (NHAÄT)    2.000 ansi lumens, XGA(1024x768), 600:1, weight : 3.9kg    Maùy chieáu Toshiba baûo haønh 3
                                          naêm,                      1,399 22,643
3LCD TLP-XC2000               Camera
                                          Rieâng boùng ñeøn hình baûo haønh
TOSHIBA (NHAÄT)
          2.200 ansi lumens, XGA (1024x768), 2000:1, weight : 2.9kg    500 giôø hoaëc 3 thaùng (tuyø theo       1,249 20,215
 DLP TDP-T95
                                          ñieàu kieän naøo ñeán tröôùc)
TOSHIBA (NHAÄT)   2.200 ansi lumens, XGA (1024x768), 2000:1, weight : 2.9kg,   Taëng 01 boä loa Logitech S200 khi       1,449 23,452
 DLP TDP-TW95                 wireless               mua maùy chieáu ToShiBa baát kyø
TOSHIBA (NHAÄT)
          2.600 ansi lumens, XGA (1024x768), 2000:1, weight : 2.9kg                            1,699 27,498
 DLP TDP-T100
TOSHIBA (NHAÄT)    2.600 ansi lumens, XGA (1024x768), 2000:1, weight : 2.5kg
                                                                  1,799 29,117
 DLP TDP-TW100                Wireless
PANASONIC(NHAÄT)    2.000 ansi lumens, SVGA(800x600),400:1, weight: 1.8kg
                                                                   820 13,272
 PT-LB51SEA                (Daylight View)
PANASONIC(NHAÄT)    2.000 ansi lumens, XGA(1024x768),400:1, weight: 1.8kg
                                                                   990 16,023
  PT-LB51EA                (Daylight View)

PANASONIC(NHAÄT)    2.000 ansi lumens,XGA(1024x768),400:1, weight: 1.9kg
                                          Maùy chieáu Panasonic baûo haønh 1       1,320 21,364
 PT-LB51NTE       Special function Wireless PC & MP (Daylight View)
                                                  naêm,
PANASONIC(NHAÄT)    3.200 ansi lumens, XGA(1024x768),400:1, weight : 2.5kg   Rieâng boùng ñeøn hình baûo haønh        1,730 28,000
  PT-LB60EA                (Daylight View)             500 giôø hoaëc 3 thaùng (tuyø theo
PANASONIC(NHAÄT)     3.200 ansi lumens, XGA(1024x768),400:1,weight : 2.6kg     ñieàu kieän naøo ñeán tröôùc)
                                                                  1,930 31,237
 PT-LB60NTEA       Special function Wireless PC & MP (Daylight View)
  PANASONIC
            3.200 ansi lumens, XGA(1024x768),400:1,weight : 2.6kg                            2,330 37,711
  PT-F100EA
  PANASONIC      3.200 ansi lumens, XGA(1024x768),400:1,weight : 2.6kg
                                                                  2,490 40,301
 PT-F100NTEA                Wireless

SANYO PDG-DSU20       2000 ansi lumens,True SVGA,weight: 2.5kg                                 780 12,624

SANYO PLC-XW55A    2000 ansi lumens,True XGA,weight: <2.9kg (Taëng 100USD)                             995 16,104
                                           Maùy chieáu Sanyo baûo haønh 1
 SANYO PLC-XU75    2500 ansi lumens,True XGA,weight: 3.1kg (Taëng 50USD)                             1,330 21,526
                                                  naêm,
               2000 ansi lumens,True XGA,weight: 2.6kg        Rieâng boùng ñeøn hình baûo haønh
 SANYO PLC-XU84                                                           1,560 25,249
          Trình chieáu khoâng daây thôøi gian thöïc, qua Lan,USB (Taëng   500 giôø hoaëc 3 thaùng (tuyø theo
                        100USD)                 ñieàu kieän naøo ñeán tröôùc)
 SANYO PLC-XU87        2500 ansi lumens,True XGA,weight: 2.6kg
  Taëng 50USD
                                                                  1,720 27,838
            Trình chieáu khoâng daây thôøi gian thöïc, qua Lan, USB
              4000 ansi lumens,True XGA,400:1, weight: 4kg
SANYO PLC-XU101                                                           2,340 37,873
             Töï ñoäng doø tìm tín hieäu vaøo (taëng 70USD)
 CASIO XJ-S30       2000 ansi lumens,True XGA,400:1, weight: 1.8kg      Maùy chieáu Casio baûo haønh 24T,        1,386 22,432
                                          Rieâng boùng ñeøn hình baûo haønh
             2000 ansi lumens,True XGA,400:1, weight: 1.8kg
 CASIO XJ-S35                                    600 giôø hoaëc 3 thaùng (tuyø theo       1,190 19,260
           Söû duïng USB trình chieáu (khoâng caàn Laptop), Wireless
                                            ñieàu kieän naøo ñeán tröôùc)
  ACER X1160     2000 ansi lumens,SVGA (800x600), 2000:1, weight: 2.3kg                             700 11,330
  ACER X1260     2000 ansi lumens,XGA (1024x768), 2000:1, weight: 2.3kg                             900 14,567
  ACER P1265     2400 ansi lumens,XGA (1024x768), 2000:1, weight: 3kg                             1,050 16,994
  ACER PD311
           2000 ansi lumens,SVGA (800x600), 2000:1, weight: 1.3kg     Maùy chieáu ACER baûo haønh 2          869 14,065
 (Super Mobile)
                                                  naêm,
  ACER PD323
            2000 ansi lumens,xGA (1024x768), 2000:1, weight: 1.3kg    Rieâng boùng ñeøn hình baûo haønh        1,000 16,185
 (Super Mobile)
                                           1500 giôø hoaëc 5 thaùng (tuyø theo
 ACER P5260E     2700 ansi lumens,XGA (1024x768), 2100:1, weight: 2.8kg      ñieàu kieän naøo ñeán tröôùc)        1,180 19,098
  ACER P5270     3000 ansi lumens,XGA (1024x768), 2100:1, weight: 3kg     Taëng Maøn chieáu Apollo 70" x 70"       1,369 22,157
 ACER PD527W     3000 ansi lumens,XGA (1024x768), 2000:1, weight: 3kg                             1,500 24,278
  ACER PD528     3500 ansi lumens,XGA (1024x768), 2000:1, weight: 2.8kg                            1,500 24,278
  ACER PD726     3700 ansi lumens,XGA (1024x768), 2500:1, weight: 3.5kg                            1,850 29,942
 ACER PD726W    3700 ansi lumens,XGA(1024x768),2500:1,weight:3.5kg, WL                             1,900 30,752
   3M X20      2000 ansi lumens,SVGA (800x600), 500:1, weight: 1.8kg Maùy chieáu 3M baûo haønh 2 naêm.    1,150 18,613
                                       haønh boùng ñeøn baûo haønh mua haøng
      Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo Rieâng vaø ñoåi traû haøng khi 5     39
                                       thaùng hoaëc 1500 giôø (Tuøy theo
                                        ñieàu kieän naøo ñeán tröôùc)
      website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn             Maùy chieáu 3M baûo haønh 2 naêm. Ngaøy 9/5/2008
                                                  Rieâng boùng ñeøn baûo haønh 5
      3M X62        2500 ansi lumens,XGA (1024x768), 500:1, weight: 3 kg                             1,400 22,659
                                                  thaùng hoaëc 1500 giôø (Tuøy theo
                2600 ansi lumens,XGA (1024x768), 500:1, weight: 4 kg         ñieàu kieän naøo ñeán tröôùc)
     3M X64W                                                               1,600 25,896
                    Hoã trôï trình chieáu baèng wireless            Taëng Maøn chieáu Apollo 70"x70"

                        Maøn chieáu - Giaù ñaõ coù VAT
    Maøn chieáu     TRIPOD 60" x 60" (1.5m x 1.5m) // 70" x 70" (1.75m x 1.75m) (Nhaät)                               64 / 66
   ñöùng TOPLITE    TRIPOD 84" x 84" (2.13m x 2.13m) // 96" x 96" (2.44m x 2.44m) (Nhaät)                             165 / 250
              TRIPOD 70" x 70" (1.78m x 1.78m) // 80" X 60" (2m X 1.5m)                                    53 / 99
    Maøn chieáu
   ñöùng APOLLO     TRIPOD 84" x 84" (2.2m x 2.2m) // 96" x 72" (2.4m x 1.8m)                                   121 / 157
              TRIPOD 96" x 96" (2.44m x 2.44m)                                                  170   2,751
   Maøn chieáu treo   WALL 70" x 70" (1.75m x 1.75m) // 84" x 84" (2.13m x 2.13m) (Nhaät)                               61 / 120
   töôøng TOPLITE    WALL TOPLITE 96" x 96" / 2.44m x 2.44m (Nhaät)                                           165   2,671
   Maøn chieáu treo
              WALL 70" x 70" (1.78m x 1.78m) // 84" x 84" (2.13m x 2.13m) // 96" x 96" ( 2.44m x 2.44m)                  49 / 107 / 150
   töôøng APOLLO

              70" x 70" (1.78m x 1.78m) // 84" x 84" (2.13m x 2.13m) // 96" x 96" (2.44m x 2.44m) (Nhaät)               374 / 420 / 489

  Maøn chieáu ñieän töû MR100 60" x 84" / 1.52m x 2.13m (Nhaät)                                               560   9,064
   TOPLITE (keøm theo  MR120 70" x 96" / 1.78m x 2.44m (Nhaät)                                               470   7,607
     Remote)
              MR150 2.29m x 3.05m (Nhaät)                                                     590   9,549
              MR180 2.74m x 3.66m (Nhaät)                                                     740 11,977

  Maøn chieáu ñieän töû 70" x 70" (1.8m x 1.8m) // 84" x 64" (2.13m x 1.62m)                                      230 / 254
   APOLLO (keøm theo  84" x 84" (2.2m x 2.2m) // 96" x 72" (2.44m x 1.83m)                                      278 / 315
      Remote)
              96" x 96" (2.4m x 2.4m)                                                    339      5,487

                        PHUÏ KIEÄN MAÙY TÍNH XAÙCH TAY
   1  512MB DDRAM Notebook          Bus 333 Mhz     PC2700                                VAT         486   12T
   2  512MB DDRAM2 Notebook          Bus 533Mhz      PC4300                                VAT         194   36T
   3  1GB  DDRAM2 Notebook         Bus 667Mhz      PC5300                                VAT         372   36T
   4  1GB  DDRAM2 Notebook         Bus 667Mhz      PC5300      CORSAIR                       VAT         647   36T
   5  2GB  DDRAM2 Notebook         Bus 667Mhz PC5300 // 800MHz PC 6400                            VAT             36T
   6  2GB  DDRAM2 Notebook         Bus 667Mhz      PC5300   CORSAIR                         VAT       1,101   36T
   7  WR DVD PIONEER DVR-K17         Notebook, DVD R8 W8 RW6, VCD R24 W24 RW24 (+/-) Int                    VAT       1,295   12T
   8  Card Test Mainboard notebook      Duøng kieåm tra mainboard note book                                   9      1T
   9  Adaptor Notebook caùc loïai (16V -> 19V)                                                   18->26      0
  10  Saïc notebook caém ñieän 70W // 120W                                                     9.5 / 13.5    0
  11  Saïc notebook xe hôi //   Khoùa Notebook                                                  8.5 / 5     0
  12  Mieáng daùn Laptop (nhoû // lôùn)                                                       4/6       0
                         Ext, pin söû duïng cho caùc loaïi maùy Laptop. Dung löôïng: 111Wh,thôøi gian söû duïng 4~6h,
  13 POLARMATE PM11-8000 BATTERY        thôøi gian saïc: 5~6h, Ñieän aùp 11.1V, doøng ñieän ngoõ ra:5A (Duøng laptop coù ñieän aùp töø       2,250   12T
                         10~14V). VAT
                         Ext, pin söû duïng cho caùc loaïi maùy Laptop. Dung löôïng: 111Wh,thôøi gian söû duïng 4~7h,
  14 POLARMATE PM185-6000 BATTERY       thôøi gian saïc: 5~6h, Ñieän aùp 18.5V, doøng ñieän ngoõ ra: 5A (Duøng laptop coù ñieän aùp töø      2,735   12T
                         18~21V). VAT
                         Ext, pin söû duïng cho caùc loaïi maùy Laptop. Dung löôïng: 118Wh,thôøi gian söû duïng 5~8h,
  15 POLARMATE NBMate-118 BATTERY       thôøi gian saïc: 4.5~5h, Ñieän aùp 16->19V, doøng ñieän ngoõ ra: 4.5A (Duøng cho laptop coù        3,059   12T
                         ñieän aùp töø 15~21V). (VAT)

     GIAÙ MAÙY NOTEBOOK (BH 01naêm) - Vui loøng coäng vaøo theâm 5%VAT khi mua haøng. BH Pin 1 naêm
     Dòch vuï baûo haønh môû roäng töø 1 naêm leân 3 naêm - FPT CarePack daønh cho caùc doøng saûn phaåm
                  Notebook: HP-Compaq, Toshiba, giaù 99USD + VAT
S
                                          DVD &                     Weight/       Ñôn      Ñ.giaù
T     MODEL          CPU      RAM & HDD VGA Shared               Display    Lan &Fax
T                                          CDWR                      Height        giaù     1000VNÑ                     IBM - LENOVO Notebook - Taëng Mouse quang
     Lenovo
               Celeron CM540      512MB            DVD -CDWR             10/100
1  G410-CM59012945                       upto128MB            14.1” WXGA           2.3Kg-6Cell      509      8,238
                1.86Ghz        80GB             Reader 6.1           56K-WL
   Tặng DDR 512MB

    Lenovo 3000-
              P-Duo Core T2130     1GB     upto128MB                     10/100
2   G400-59012671                                DVD WR    14.1” WXGA           2.3Kg-6Cell      665      10,763
                1.86Ghz(1M)      120GB    Reader 5.1                    56K-WL
  Taëng USB 2G Corsair         Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng                    40
      website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                                Ngaøy 9/5/2008
    Lenovo G410-
              P-Duo Core T2370      1GB     upto128MB                  10/100
3  59013541Taëng USB                               DVD WR    14.1” WXGA         2.3Kg-6Cell    679     10,990
               1,73GHz (1MB)      160GB    Reader 5.1                 56K-WL
     2G Corsair

    Lenovo G410-
              P-Duo Core T2390      2GB     upto128MB                  10/100
4  59014013 Taëng USB                              DVD WR    14.1” WXGA         2.3Kg-6Cell    755     12,220
               1.86GHz (1MB)      160GB    Reader 5.1                 56K-WL
      2G Corsair

     Lenovo
              Intel Core2Duo T5550    1GB     upto128MB   DVD WR            10/100
5   Y410-59013547                                       14.1” WXGA         2.3Kg-6Cell    865     14,000
                2x1.83Ghz (2M)     160GB    Reader 6.1   Webcam           56K-WL
   Taëng USB 2G Corsair

     Lenovo
              Intel Core2Duo T5750    1GB     upto128MB   DVD WR            10/100
6   Y410-59013975                                       14.1” WXGA         2.3Kg-6Cell    944     15,279
                2x2.0Ghz (2M)     160GB    Reader 6.1   Webcam           56K-WL
   Taëng USB 2G Corsair

   Lenovo R61-A17    Intel Core2 Duo T7250    512MB                         10/100/1000    2.4Kg
7                                  upto128MB   DVD WR    14” WXGA                   1,159    18,758
   Taëng DDR 512MB       2.0Ghz (2M)      80GB                          56K-WL      6Cell

     Lenovo
              Intel Core 2 Duo T8100  2GB DDRAM   upto128MB   DVD WR           10/100/1000    2.3Kg
8   Y410-59013737                                       14.1” WXGA                  1,110    17,965
                 2.1 GHz (3MB)   250 GB HDD   Reader 6.1   Webcam           56K-WL-BT     6Cell
   Taëng USB2G Corsair

     Lenovo
              Cen Core2 Duo T7100     512MB                         10/100/1000   2.4Kg
9    R61-A13-7732                        upto128MB   DVD WR    14” WXGA                   1,129    18,273
                1.8Ghz (2M)       80GB                          56K-WL     6Cell (L)
   Taëng DDR 512MB

                                                               2.3Kg-6Cell
   Lenovo T61-A21    Cen Core2 Duo T7100    DDRII 1GB           DVD WR          10/100/1000
10                                 upto128MB          14" WXGA           BH 3 naêm    1,280    20,717
   Taëng USB2GB Lenovo    1.8Ghz (2M)      120GB           Finger Print         56K-WL
                                                               Pin 1 naêm

    Lenovo T61                                                      2.3kg-6cell
              Cen Core2 Duo T7250    DDRII 1GB                 14" WXGA    10/100
11    7660-A17                          upto128MB   DVD WR                   BH 3 naêm    1,369    22,157
                2.0Ghz (2M)      120GB                     TFT    56K-WL
   Taëng USB2GB Lenovo                                                  Pin BH 1 Naêm

     Lenovo                                                       2.3Kg-6Cell
              Cen Core2 Duo T7300    DDRII 1GB   128MB     DVD WR          10/100/1000
12   T61-A18-7663                                       14.1" TFT         BH 3 naêm    1,409    22,805
                2.0Ghz (4M)      120GB     NVIDIA    Finger Print         56K-WL
   Taëng USB2GB Lenovo                                                  Pin BH 1 Naêm

                                                               2.3Kg-6Cell
   Lenovo T61-2GA    Cen Core2 Duo T7300    DDRII 1GB   128MB                  10/100/1000
13                                         DVD WR     14.1" TFT         BH 3 naêm    1,575    25,491
   Taëng USB2GB Lenovo    2.0Ghz (4M)      100GB     NVIDIA                  56K-WL-BtT
                                                              Pin BH 1 Naêm

    ThinkPad T61                                                     2.4Kg-6Cell
              Intel Core2 Duo T7500   DDRII 1GB           DVD WR          10/100/1000
14    7664-A13                          upto 128MB          14.1" WXGA         BH 3 naêm    1,619    26,204
                 2.2Ghz (4M)     120GB           Finger Print        56K-WL-BT
   Taëng USB2GB Lenovo                                                  Pin BH 1 Naêm

    Lenovo Y510-
              Intel Core2 Duo T7500   DDRII 2GB  Gforce 8600M                 10/100
15    59012542                                 DVD WR    15.4" WXGA         2.4Kg - 6cell   1,540    24,925
                 2.2Ghz (4M)     250GB     256MB                  56K-WL
   Taëng USB2GB Corsair


     Lenovo X61                                                       1.3Kg
              Intel Core2 Duo T7500   DDRII 1GB                         10/100
16                                 Upto 128MB  Finger Print  12.1" XGA          BH 3 naêm    2,150    34,798
     7673-B67        2.2Ghz (4M)     160GB                         56K-WL-BT
                                                              Pin BH 1 Naêm


                           ACER Notebook - Taëng Mouse optical
                LX.AKZ0C.057
    Acer Aspire                 DDRII512MB                 14.1”WXGA   10/100     2.5Kg
1                Celeron 550             upto 224MB   DVD RW                           499     8,076
    4315-200508Ci                 80 SATA                   Mirror   Wireless    6 Cell
                2.0 GHz (1M)

                LX.AIL30C.049
    Acer Aspire                 DDRII512MB          DVD RW    14.1”WXGA   10/100     2.5Kg
2                Celeron 550             upto 224MB                                 514     8,319
    4315-200508Mi                 80 SATA           Webcam     Mirror   Wireless    6 Cell
                2.0 GHz (1M)

                 LX.AL30R.027
     Acer Aspire                 DDRII 1GB           DVD RW    14.1”WXGA   10/100     2.5Kg
3              Intel Celeron D T1400          upto 224MB                                 626     10,132
    4315-1A1G08Mi                 80GB SATA           Webcam     Mirror   Wireless    6 Cell
                  2x1.73GHz
                LX.ANP0C.001            64MB upto
    Acer Aspire                 DDRII 512MB         DVD RW,    12.1”WXGA   10/100     1.98Kg
4                Celeron 540             358MB                                  610     9,873
    2420-100508Mi                 80GB SATA          Webcam      Mirror   56K -WL     6 Cell
                  1.86Ghz             5.1 Reader
                LX.AL40R.004
     Acer Aspire                 DDRII 1GB          DVD RW,    14.1”WXGA   10/100     2.5Kg
5               Pentium Dual Core           upto 224MB                                 639     10,342
    4715-3A1G08Mi      T2370 2x1.73Ghz
                           80GB SATA          Webcam      Mirror   56K -WL     6 Cell          Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng             41
      website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                                 Ngaøy 9/5/2008
    Acer Aspire        LX.AHR0C.030            64MB upto
                            DDRII 512MB          DVD RW,    14”WXGA    10/100/1000  2.5Kg
6   4710-4A0508Mi        Intel Core Duo            224MB                                  677     10,957
                            80GB SATA           Webcam     Mirror    56K -WL    6 Cell
   Taëng DDR2 512MB       T2450 2x2.0Ghz           5.1 Reader

                 LX.AHR0C.031            64MB upto
     Acer Aspire                  DDRII 1GB           DVD RW,    14”WXGA    10/100/1000  2.5Kg
7                 Intel Core Duo            224MB                                  739     11,961
    4710-4A1G16Mi                  160GB SATA           Webcam     Mirror    56K -WL    6 Cell
                 T2450 2x2.0Ghz           5.1 Reader

                  LX.AHR0Y.074            64MB upto
    Acer Aspire                   DDRII 1GB           DVD RW,    14”WXGA    10/100/1000  2.5Kg
8                 Intel Core Duo            224MB                                  784     12,689
   4710-4A1G16Mi                  160GB SATA           Webcam     Mirror    56K -WL    6 Cell
                 T2450 2x2.0Ghz           5.1 Reader

                  LX.AKUOC.026            64MB up to
    Acer Aspire                   1Gb DDR2           DVD RW,    14”WXGA    10/100/1000  2.5Kg
9                 Intel Core 2 Duo           358MB                                  787     12,738
   4920-5A1G16Mi                  160GB SATA           Webcam     Mirror    56K -WL-BT   6 Cell
                T5550 (2x1.83Ghz)-2M          5.1 Reader

                  LX.AKX0Y.009             ATI            14.1”WXGA
    Acer Aspire                   DDRII 2GB           DVD RW,           10/100/1000  2.5Kg
10               Intel Core2Duo T5550         HDX2400XT            Mirror                   949     15,360
   4920G-5A2G16Mi          2x1.83GHz
                            160GB SATA           Webcam           56K-WL-BT   6 Cell
                                    128MB            5.1 Reader

                 LX.AKU0C.017            64MB upto           14”WXGA
    Acer Aspire                  DDRII 2GB           DVD RW,           10/100/1000  2.5Kg
11                 Intel Core2Duo            358MB             Mirror                  1,049    16,978
   4920-602G16Mn                  160 SATA            Webcam            56K -WL    6 Cell
                 T7500 2x2.2Ghz           Reader 5.1          Bluetooth

                 LX.AHPOX.005
                                   ATI X2500           14”WXGA
     Acer Aspire       LX.AHPOX.094     DDRII 1GB           DVD RW,           10/100/1000  2.7Kg
12                                   256MB             Mirror                  1,099    17,787
    4920-101G16        Intel Core2Duo   160 SATA            Webcam            56K -WL    6 Cell
                                   5.1 Reader          Bluetooth
                 T7100 2x1.8Ghz

                  LX.AKU0C.014            64MB upto
    Acer Aspire                  DDRII 2GB           DVD RW,   14.1”WXGA   10/100/1000  2.5Kg
12                Centrino Core2Duo           358MB                                  999     16,169
   4920G-302G16Mn                  160 SATA            Webcam     Mirror   56K-WL-BT   6 Cell
                T7300 2x2.0Ghz (4M)          Reader 5.1

                  LX.AKX0X.033             ATI
    Acer Aspire                   DDRII 2GB           DVD RW,   14.1”WXGA   10/100/1000  2.5Kg
13                Centrino Core2Duo          HDX2400XT                                 1,149    18,597
   4920G-302G25Mn                  250GB SATA           Webcam     Mirror   56K-WL-BT   6 Cell
                T7300 2x2.0Ghz (4M)          128MB

                  LX.AN40X.362                          15.4”WXGA
    Acer Aspire                  DDRII 2GB   Nvidia Geforce  DVD RW,           10/100/1000  2.7Kg
13
   5920G-302G16Mn
                  Intel Core2Duo
                                   8600M 256MB
                                                  Bluetooth                  1,299    21,024
                            160 SATA            Webcam            56K -WL    8 Cell
                 T7300 2x2.0Ghz                          5.1 Reader

     Acer Aspire        LX.AN70X.016                          15.4”WXGA
                            DDRII 2GB   Nvidia Geforce  DVD RW,           10/100/1000  2.7Kg
14  5920G-702G25Mn        Intel Core2Duo                          Bluetooth                  1,499    24,261
                            250 SATA   8600M 256MB   Webcam            56K -WL    8 Cell
    LX.AKS0X.044       T7700 2x2.4Ghz                          5.1 Reader

                  LX.APQ0X.453           Nvidia Geforce  DVD RW    16”WXGA
    Acer Aspire                  DDRII 3GB                         10/100/1000  3.5Kg
15                 Intel Core2Duo           9500M GS    Webcam     Mirror                  1,649    26,689
   6920G-813G32Bn                  320 SATA                          56K -WL-BT   8 Cell
                T8100 2x2.1Ghz (3M)           512MB    5.1 Reader  Finger Print

                                   Nvidia Geforce
                  LX.APQ0X.452                          16”WXGA
    Acer Aspire                  DDRII 3GB   9500M GS    DVD RW           10/100/1000  3.5Kg
16
   6920G-833G32Bn
                  Intel Core2Duo
                                     512MB
                                                   Mirror                   Call     Call
                            320 SATA            Webcam           56K -WL-BT   8 Cell
                T8300 2x2.4Ghz (3M)                        Finger Print
                                   5.1 Reader

     ASUS Notebook (Taëng mouse Asus tröø doøng s/p Eee PC) - Baûo haønh 2 naêm ( Pin & Adaptor BH 1
                                                                 4 Cell
   Eee PC 2GB (Green/                DDR 512MB            10 / 100  Reader            BH 1 naêm
1               Celeron ULV 900MHz            7" LCD                   0.9kg            395     6,393
   Blue/Black/White/Pink)              2GB SSD            802.11 a/b  MMC-SD            Pin BH
                                                                 6thaùng
                Intel Core Duo T2370   DDRII 1GB           DVD-RW    14.1" WXGA   10/100/1000  2.39Kg
2    X80L (T2370)                         upto 128MB                                 760     12,301
                   1.73GHz      120GB            Webcam     Mirror   56K-WL-BT    6 Cell

                                                  14.1" WXGA
       Z99L       Intel Core Duo T2370  DDRII512MB   GMAX3100    DVD-RW           10/100/1000  2.39Kg
3
                                   upto 384MB
                                                   Mirror                   775     12,543
   Taëng DDR2 512MB         1.73GHz      120GB            Webcam            56K-WL     6 Cell
                                                  Reader 4.1

                                                  14.1" WXGA
    Z99E (T5550)      Intel Core2 Duo T5550  DDRII 1GB   GMAX3100    DVD-RW           10/100/1000  2.39Kg
4
                                   upto 384MB
                                                   Mirror                   869     14,065
     Santa Rosa          1.83GHz      120GB            Webcam    Reader 4.1
                                                         56K-WL-BT    6 Cell

                                                  14.1" WXGA
    Z99E (T7500)      Intel Core2 Duo T7500  DDRII 2GB   GMAX3100    DVD-RW           10/100/1000  2.39Kg
5
                                   upto 384MB
                                                   Mirror                   999     16,169
     Santa Rosa           2.2GHz      120GB            Webcam    Reader 4.1
                                                         56K-WL-BT    6 Cell

                                   Geforce Go          14.1" WXGA
    Z99S (T5550)      Intel Core 2Duo T5550  DDRII 2GB           DVD-RW           10/100/1000  2.39Kg
6                                   8400 128MB           Mirror                   Call     Call
     Santa Rosa          1.83GHz      120GB
                                   upto 384MB   Webcam    Reader 8.1
                                                         56K-WL-BT    6 Cell
           Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng              42
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                                  Ngaøy 9/5/2008
                               Geforce Go          14.1" WXGA
   Z99S (T5750)   Intel Core 2Duo T5750  DDRII 2GB           DVD-RW             10/100/1000    2.39Kg
7                              8400 128MB            Mirror                     1,030    16,671
   Santa Rosa        2.0GHz      120GB
                               upto 384MB   Webcam     Reader 8.1
                                                      56K-WL-BT     6 Cell

                               Geforce Go          14.1" WXGA
           Intel Core 2Duo T7500  DDRII 2GB           DVD-RW             10/100/1000    2.39Kg
8  Z99S (T7500)                      8400 128MB            Mirror                     1,129    18,273
                2.2GHz      120GB            Webcam             56K-WL-BT     6 Cell
                               upto 384MB           Reader 8.1

                                              13.3" WXGA
    Z37E      Intel Core 2Duo T7500  DDRII 2GB    GMAX3100    DVD-RW             10/100/1000  1.9Kg - 8 Cell
9
                               upto 384MB
                                               Mirror                     1,099    17,787
   Santa Rosa        2.2GHz      120GB            Webcam     Reader 8.1
                                                      56K-WL-BT    Finger Print

                               Geforce Go          13.3" WXGA
    Z37S      Intel Core 2Duo T7500  DDRII 2GB           DVD-RW             10/100/1000  1.9Kg - 8 Cell
10                              8400 128MB            Mirror                     1,199    19,406
   Santa Rosa        2.2GHz      160GB
                               upto 384MB   Webcam     Reader 8.1
                                                      56K-WL-BT    Finger Print

             Intel Core 2 Duo                         12.1" WXGA
                       DDRII 2GB     X3100    DVD-RW              10 / 100    1.6Kg
11  U6E (T5750)     T5750 2.0GHz                            Mirror                     1,250    20,231
                       120GB SATA   upto 384MB   Webcam              56K-WL     6 Cell
              Santa Rosa                           Reader 8.1

             Intel Core 2 Duo                         12.1" WXGA
                       DDRII 2GB     X3100    DVD-RW              10 / 100    1.6Kg
12  U6E (T7500)     T7500 2.2GHz                            Mirror                     1,299    21,024
                       120GB SATA   upto 384MB   Webcam              56K-WL     6 Cell
              Santa Rosa                           Reader 8.1

             Intel Core 2 Duo                         14.1" WXGA
                       DDRII 2GB     Geforce   DVD-RW             10/100/ 1G    2.1Kg
13  F8S (T5550)     T5550 1.83GHz                            Mirror                      989     16,007
                       120GB SATA   9300GS 256MB  Webcam             56K-WL-BT     6 Cell
              Santa Rosa                           Reader 8.1

             Intel Core 2 Duo                         14.1" WXGA
                       DDRII 4GB     Geforce   DVD-RW             10/100/ 1G    2.1Kg
14  F8S (T7500)     T7500 2x2.2GHz                            Mirror                     1,239    20,053
                       120GB SATA   9300GS 256MB  Webcam             56K-WL-BT     6 Cell
              Santa Rosa                           Reader 8.1

                                              11.1" WXGA
             Intel Core2 Duo    2GB / 667           DVD-RW              10/100      1 Kg
15    U1E                         Upto 224MB           Mirror                     2,159    34,943
            ULV U7500 1.06GHz    100GB            External            56K-WL-BT     6 Cell
                                              Reader 8.1
                                       DVD-RW    11.1" WXGA
             Intel Core2 Duo    2GB / 667   Intel GMA965                   10/100     1.2 Kg
16    U2E                                 Webcam      Mirror                     2,259    36,562
            ULV U7600 1.2GHz    100GB     Upto 224MB                  56K-WL-BT    6+3 Cell
                                      Finger Print  Reader 8.1

             Intel Core2 Duo           Geforce Go          14.1" WXGA
                        4GB / 667           DVD-RW             10/100/1000    2.39Kg
17  A8S (T7300)     T7300 2x2.0GHz           8400 128MB            Mirror                     1,100    17,804
                       160GB SATA
                               upto 384MB
                                       Webcam             56K-WL-BT     6 Cell
              Santa Rosa                           Reader 8.1

             Intel Core2 Duo           Geforce Go          14.1" WXGA
                        4GB / 667           DVD-RW             10/100/1000    2.39Kg
18  A8S (T7300)     T7300 2x2.0GHz           8400 128MB            Mirror                     1,190    19,260
                       160GB SATA
                               upto 384MB
                                       Webcam             56K-WL-BT     6 Cell
              Santa Rosa                           Reader 8.1

             Intel Core2 Duo                          14.1" WXGA
                       DDRII 2GB    ATI 2400   DVD-RW             10/100/ 1G    2.1Kg
19  F8P (T5550)    T5550 2x1.83GHz                            Mirror                     1,069    17,302
                       120GB SATA    256MB    Webcam             56K-WL-BT     6 Cell
              Santa Rosa                           Reader 8.1

             Intel Core2 Duo                          14.1" WXGA
                       DDRII 4GB    ATI 2400   DVD-RW             10/100/ 1G    2.1Kg
20  F8P (T8100)     T8100 2x2.1GHz                            Mirror                     1,259    20,377
                       160GB SATA    256MB    Webcam             56K-WL-BT     6 Cell
              Santa Rosa                           Reader 8.1

             Intel Core2 Duo           Geforce Go    DVD-RW    12.1" WXGA    10/100/ 1G
                       DDRII 4GB                                    2.1Kg
21    F9S       T7300 2x2.0GHz           8400 128MB    Webcam     Mirror     56K-WL              1,340    21,688
              Santa Rosa
                       160GB SATA
                               upto 384MB           Reader 8.1    Bluetooth
                                                               6 Cell
                                      Finger Print

             Intel Core2 Duo                          12.1" WXGA    10/100/1000
                       DDRII 1GB     X3100    DVD-RW                      2.1Kg
22  F9E - T5750     T5750 2x2.0GHz                            Mirror    56K-WL-BT             999     16,169
                       120GB SATA   upto 384MB   Webcam                      6 Cell
              Santa Rosa                           Reader 8.1   Finger Print

             Intel Core2 Duo                   DVD-RW    12.1" WXGA    10/100/1000
                       DDRII 2GB     X3100                            2.1Kg
23  F9E - T7300     T7300 2x2.0GHz                   Webcam      Mirror     56K-WL             1,290    20,879
                       160GB SATA   upto 384MB                           6 Cell
              Santa Rosa                   Finger Print  Reader 8.1    Bluetooth

             Intel Core2 Duo                  DVD-RW Ex             10/100
                       DDRII 2GB    Geforce Go          13.3" WXGA             1.6Kg
24  U3S (T8100)     T8100 2x2.1GHz                    Webcam             56K-WL              1,390    22,497
                       120GB SATA   9300 256MB           Mirror             6 Cell
              Santa Rosa                   Finger Print           Bluetooth

                               64 Mb upto   DVD-RW     12.1" WXGA    10/100
             Intel Core2 Duo   2.5 GB / 667                                   1.7Kg
25   W5Fe                          224MB     Webcam    (Glare)+2.8"QV  56K-WL              1,880    30,428
             T7200 2x2.0GHz    160GB SATA                                    6 Cell
                               Reader 8.1  2 maøn hình   GA 320x240    Bluetooth

             Intel Core2 Duo                          12.1" WXGA   10/100/1000
                       DDRII 2GB    Geforce Go   DVD RW                      1.6Kg
26  U6S (T5550)    T5550 2x1.83GHz                            Mirror    56K-WL-BT             1,390    22,497
                       120GB SATA   9300 256MB   Webcam                      6 Cell
              Santan Rosa                            Reader 8.1   Finger Print

             Intel Core2 Duo                          12.1" WXGA   10/100/1000
                       DDRII 2GB    Geforce Go   DVD RW                      1.6Kg
27    U6S       T8100 2x2.1GHz                            Mirror    56K-WL-BT             1,920    31,075
                       160GB SATA   9300 256MB   Webcam                      6 Cell
              Santan Rosa                            Reader 8.1   Finger Print        Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng                43
      website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                                  Ngaøy 9/5/2008
                Intel Core2 Duo            Geforce Go           13.3" WXGA  10/100/1000
                           2,5 GB / 667           DVD-RW                   1.9Kg
28      W7S        T7300 2x2.0GHz            8400 128MB            Mirror    56K-WL            1,569    25,394
                           160GB SATA
                                   upto 384MB
                                           Webcam                    6 Cell
                 Santa Rosa                             Reader 8.1  Bluetooth

                Intel Core2 Duo         Geforce 8600M-     DVD-RW    15.4"WSXGA   10/100/1G
                           DDRII 2GB                                  2.9Kg
29  VX2S Lamborghini     T7500 2x2.2GHz          GT 512MB upto     Webcam     Mirror   56K-WL             3,199    51,776
                           200GB SATA                                  8 Cell
                 Santa Rosa            1024MB      Finger Print  Reader 8.1  Bluetooth


                      COMPAQ & HP Notebook - Taëng Mouse optical
                          Taëng Maùy    in HP 1460 khi mua HP DV Pavilion
                Intel Celeron M   DDRII 512MB   64MBupto            14” WXGA    10/100    2.4Kg
1   HP 520 KD069AA                                 DVD WR                            524     8,481
                 1.86GHz (1M)     80GB SATA    128MB              Mirror   56K -WL    4 Cell

                Centrino Core Duo   DDRII 512MB   64MBupto            14” WXGA    10/100    2.4Kg
2   HP 520 KD073AA                                 DVD WR                            689     11,151
               T2400 2x1.83GHz (2M)  120GB SATA    128MB              Mirror   56K -WL    4 Cell

    COMPAQ V3746TU
                Intel Celeron 540   DDRII 512MB                   14” WXGA    10/100    2.3Kg
3     KK849PA
                           80GB SATA
                                  64MBupto 256MB  DVD WR
                                                    Mirror
                                                                          575     9,306
                 1.86GHz (1M)                                   56K -WL    6 Cell
   Tặng 50USD(28/4->4/5)

   COMPAQ V3749TU     Intel Core2Duo T5450  DDRII 1GB    64MBupto     DVD WR     14” WXGA    10/100    2.3Kg
4
     KK852PA
                                                                          944     15,279
                 1.66GHz (2M)    80GB SATA     384MB     Webcam      Mirror   56K -WL-BT   6 Cell

    COMPAQ V3750TU
               Intel Core2Duo T5550   DDRII 1GB            DVD WR     14” WXGA    10/100    2.3Kg
5     KK853PA                           64MB                                    999     16,169
                 1.83GHz (2M)    120GB SATA            Webcam      Mirror   56K -WL-BT   6 Cell
   Tặng 50USD(28/4->4/5)

   COMPAQ V3751TU     Intel Core2Duo T7250   DDRII 2GB            DVD WR     14” WXGA    10/100    2.3Kg
6
     KK854PA                   120GB SATA
                                  64MBupto 384MB
                                                    Mirror
                                                                         1,149    18,597
                  2.0GHz (2M)                    Webcam           56K -WL-BT   6 Cell

   COMPAQ V3827TU     Centrino Core2Duo    DDRII 2GB                   14” WXGA    10/100    2.3Kg
7
     FE048PA                   160GB SATA
                                  64MBupto 384MB  DVD WR
                                                    Mirror
                                                                         1,099    17,787
               T5750 2.0GHz (2M)                                  56K -WL-BT   6 Cell

                                  Geforce8400M
    Compaq V3615TX      Intel Core 2 Duo   1Gb DDR2            DVD WR     14” WXGA    10/100    2.3Kg
8                                  GS 64M bupto                                 1,085    17,561
     KB096PA       T5550 (2x1.83Ghz)   120GB SATA           Reader 5.1    Mirror   56K-WL-BT    6 Cell
                                    319MB

    COMPAQ B1213TU      Intel Core 2 Duo   DDRII 1GB    upto251MB    DVD WR    12” WXGA    10/100    1.65Kg
9
      GP277PA                                                                1,099    17,787
                T5450 (2x1.66Ghz)   120GBSATA    Reader 4.1    Bluetooth    Mirror    56K -WL     4 Cell

   COMPAQ C765TU                 DDRII 1GB            DVD-WR            10/100    2.7Kg
10              Celeron M C550 2GHz            64MB             15.4” WXGA                   570     9,225
    Tặng USB 1GB                  120GB             Webcam            56K-WL     6 Cell

   COMPAQ C767TU      Pentium Duo Core   DDRII 1GB            DVD-WR            10/100    2.7Kg
11                                   64MB             15.4” WXGA                   695     11,249
    Tặng USB 2GB     T2370 1.73GHz (1M)    120GB             Webcam            56K-WL     6 Cell

   COMPAQ C706TU       P.Duo Core     DDRII 512                           10/100    2.9Kg
12                                   64MB      DVD-WR    15.4” WXGA                   739     11,961
   Tặng DDRII 512MB    T2310 2x1.46GHz(1M)   120GB                            56K-WL     6 Cell

     HP-Compaq
               Intel Core2 Duo T5470  DDRII1GB                            10/100    2.7Kg
13    6520S-KF080                          128MB     DVD-WR    14” WXGA                    749     12,123
                  1.6GHz(2M)     80 GB                            56K-WL-BT    6 Cell
    Tặng USB 1GB

    HP-COMPAQ 6520S
               Intel Core2Duo T7250  DDRII 1GB            DVD WR    14” WXGA    10/100    2.7Kg
14   KF081PATaëng                         upto 128MB                                  869     14,073
                  2.0GHz 2M     120GB             Bluetooth    Mirror    56K -WL    6 Cell
      USB1GB

       HP        Intel Core2Duo    DDRII 1GB     128MB      DVD            10/100/1000   2.6Kg
15                                                 15.4” WXGA                  1,309    21,186
      DV6511TX      T7100 1.8Ghz(2M)    160Gb      Go8400     Multi / BT          56K-WL     6 Cell

                Intel Core2Duo    DDRII 1GB   Upto 287MB    DVD WR    14.4” WXGA   10/100   2.4Kg-6cell
16    HP DV2520TX                                                               1,285    20,798
                T7100 1.8Ghz(2M)    120GB     Go7200     Bluetooth    Remote    56K -WL    Webcam

                Centrino Core2Duo   DDRII 1GB                   14.4” WXGA   10/100   2.4Kg-6cell
17    HP DV2607TU                          128MB     DVD WR                           1,100    17,804
                T5250 1.5Ghz(2M)     80GB                     Remote   56K -WL-BT   Webcam

               Centrino Core2Duo    DDRII 1GB                   14” WXGA    10/100   2.4Kg-6cell
18    HP DV2706TU                          128MB     DVD WR                           1,030    16,671
               T5450 1.66Ghz(2M)    120GB                     Remote   56K -WL-BT   Webcam
          Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng                44
    website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                               Ngaøy 9/5/2008

             Centrino Core2Duo    DDRII 1GB           DVD WR    14.4” WXGA   10/100   2.4Kg-6cell
19  HP DV2608TU                        128MB                                  1,139    18,435
             T5450 1.66Ghz(2M)     80GB            FingerPrint   Remote   56K -WL-BT  Webcam

             Centrino Core2Duo    DDRII 1GB                  14” WXGA    10/100   2.4Kg-6cell
20  HP DV2707TU                        128MB     DVD WR                          1,130    18,289
             T5550 1.83Ghz(2M)    120GB                    Remote   56K -WL-BT  Webcam

             Centrino Core2Duo    DDRII 1GB  Upto 287MB    DVD WR    14.4” WXGA   10/100   2.4Kg-6cell
21  HP DV2628TX                                                            1,259    20,377
             T5550 1.83Ghz(2M)    120GB    Go8400     FingerPrint   Remote   56K -WL-BT  Webcam

             Centrino Core2Duo    DDRII 2GB  Upto 287MB    DVD WR     14” WXGA    10/100   2.4Kg-6cell
22  HP DV2704TX                                                            1,429    23,128
             T7250 2.0Ghz(2M)     160GB    Go8400     FingerPrint   Remote   56K -WL-BT  Webcam

             Centrino Core2Duo    DDRII 1GB  Upto 287MB    DVD WR     14” WXGA    10/100   2.4Kg-6cell
23  HP DV2736TX                                                            1,259    20,377
             T5550 1.83Ghz(2M)    160GB    Go8400     FingerPrint   Remote   56K -WL-BT  Webcam

             Centrino Core2Duo    DDRII 1GB  upto 128MB    DVD WR    15.4” WXGA   100/1000  2.8Kg-6cell
24  HP DV6601TU                                                            1,169    18,920
             T5250 1.5Ghz (2M)     80GB   Finger Print   Bluetooth    Remote    56K -WL   Webcam

            Centrino Core2 Duo    DDRII 1GB           DVD WR    15.4” WXGA   10/100   2.8Kg-6cell
25  HP DV6508TU                        128MB                                  1,319    21,348
            T7100 1.8Ghz (2M)     160GB            Finger Print   Remote   56K -WL-BT  Webcam

            Centrino Core2Duo    DDRII 2GB  Go 8400 upto   DVD WR    15.4” WXGA   100/1000  2.8Kg-6cell
26  HP DV6727TX                                                            1,399    22,643
            T5550 1.83Ghz (2M)    160GB     287MB     Finger Print   Remote   56K-WL-BT   Webcam

             Centrino Core2Duo    DDRII 2GB  Go 8400 upto   DVD WR    15.4” WXGA   100/1000  2.8Kg-6cell
27  HP DV6728TX                                                            1,599    25,880
             T7250 2.0Ghz (2M)    250GB     287MB     Bluetooth    Remote    56K -WL   Webcam


                        SONY Notebook - Taëng Mouse quang
    SONY Vaio
            Intel Duo Core T2310   DDRII 1GB           DVD-RW    15.4”WXGA    10/100
1   VGN NR120E                       upto358MB                         2.4Kg-6 Cell   995     16,104
               1.46Ghz-1M     160GB SATA          Reader MS     Xbrite   56K-WL
    Santa Rosa

    SONY Vaio     Pentium Duo Core
                         DDRII 1GB           DVD-RW    15.4”WXGA    10/100
2  VGN - NR140E/S    T2330 2x1.6Ghz           upto251MB                         2.9Kg-6 Cell   999     16,169
                        160GB SATA          Reader MS     Mirror   56K-WL
   Taëng USB 1GB       1M

   SONY Vaio    Intel Core2 Duo T5450   DDRII 1GB           DVD-RW    15.4”WXGA    10/100
3                               upto358MB                         2.4Kg-6 Cell   1,040    16,832
   VGN-NR280E/S       1.66Ghz-2M    200GB SATA          Reader MS     Mirror   56K-WL


   SONY VAIO     Intel Core Duo T2330   DDRII 1GB  Intel Graphics  DVD-RW    14.1”WXGA    10/100   2Kg - 6 Cell
4
                               X3100 335M
                                                                     1,160    18,775
   VGN-CR309ECB    1.6Ghz (1MB-533FSB)   120GB SATA          Reader MS     Xbrite   56K-WL-BT  Webcam-FP


   SONY VAIO
            Intel Core Duo T2330   DDRII 2GB  Intel Graphics  DVD-CDRW    14.1”WXGA    10/100   2Kg - 6 Cell
5  VGN-CR309ERC                200GB SATA  X3100 335M
                                                                     1,210    19,584
            1.6Ghz (1MB-533FSB)                  Reader MS     Xbrite   56K-WL-BT  Webcam-FP
   Taëng USB 2GB


   SONY VAIO    Intel Core 2 Duo T5250  DDRII 1GB  Intel Graphics  DVD-RW    15.4”WXGA    10/100
6
                               X3100 335M
                                                            2.4Kg - 6 Cell  999     16,169
   VGN-FZ210CE    1.5Ghz (2MB-800FSB)   160GB SATA          Reader MS     Xbrite   56K-WL


   SONY VAIO    Intel Core 2 Duo T7100  DDRII 1GB  Intel Graphics  DVD-RW    15.4”WXGA    10/100
7
                               X3100 358M
                                                            2.4Kg - 6 Cell  1,170    18,936
   VGN-FZ130EB    2.0Ghz (2MB-800FSB)   160GB SATA          Reader MS     Xbrite   56K-WL


   SONY VAIO
            Intel Core 2 Duo T7250  DDRII 2GB  Intel Graphics  DVD-CDRW    15.4”WXGA    10/100
8  VGN-FZ230EB                200GB SATA  X3100 358M
                                                            2.4Kg - 6 Cell  1,230    19,908
            2.0Ghz (2MB-800FSB)                  Reader MS     Xbrite   56K-WL
   Tặng USB 1GB

   SONY VAIO
            Intel Core 2 Duo T7250  DDRII 2GB  Intel Graphics  DVD-CDRW    15.4”WXGA    10/100
9  VGN-FZ240E/B                250GB SATA  X3100 358M
                                                            2.4Kg - 6 Cell  1,195    19,341
            2.0Ghz (2MB-800FSB)                  Reader MS     Mirror   56K-WL
   Tặng USB 1GB


    SONY Vaio     Intel Core2 Duo     DDRII 1GB   X3100     DVD-RW    14.1”WXGA    10/100   2.4Kg-6 Cell
10                                                                    1,225    19,827
   VGN-CR390EDB    T5450 1.6Ghz - 2M    120GB SATA  upto335MB    Reader MS    Xbrite LCD  56K-WL-BT  Webcam-FP
                                        Webcam     4.5”WXGA
   SONY VAIO      Centrino ULV     DDRII 1GB                               0.4Kg - 6Cell
11                               128MB     Docking      Mirror   WL-BT            1,369    22,157
   VGN-UX280P     U1400 1.2Ghz (2M)    40GB ATA
                                               TouchScreen
                                                             Finger Print
                                        Station        Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng             45
     website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                                  Ngaøy 9/5/2008
                                 Geforce 7400
    SONY VAIO     Centrino Core2 Duo    DDRII 1GB           DVD-CDRW    13.3”WXGA    10/100
12                                 upto335MB                         1.8Kg - 6 Cell  1,390    22,497
    VGN-SZ440BTO    T5500 1.66Ghz (2M)    60GB SATA
                                    (TC)
                                         Reader MS     Mirror   56K-WL

     SONY VAIO                                                10/100
              Centrino Core2 Duo    DDRII 1GB   Geforce 8400   DVD-RW    13.3”WXGA          1.8Kg - 6 Cell
13   VGN-SZ640N01                                              56K-WL             1,420    22,983
              T7250 2.0Ghz (2M)    80GB SATA    128MB    Reader MS     Mirror           Bluetooth
    Taëng USB 1GB                                              Finger print

                                                         10/100
    SONY VAIO     Intel Core2 Duo T7250   DDRII 1GB  Geforce 8400   DVD-RW    13.3”WXGA
14
                                   128MB
                                                        56K-WL-BT   1.8Kg - 6 Cell  1,470    23,792
    VGN-SZ640N02       2.0Ghz (2M)    120GB SATA          Reader MS     Xbite
                                                        Finger print

                                                         10/100
    SONY VAIO      Penryn Core2 Duo     DDRII 3GB   X3100 upto   DVD-RW    14.1”WXGA          1.8Kg - 6 Cell
15
                                   335MB
                                                        56K-WL-BT            1,475    23,873
    VGN-CR420E/T     T8100 2.1Ghz (3M)    250GB SATA          Reader MS     Xbite            Webcam
                                                        Finger print

    SONY VAIO                                        15.4”WXGA
             Intel Core2 Duo T7250   DDRII 2.0GB  Geforce 8400M  DVD-RW            10 / 100     2.4Kg
16   VGN-FZ290EGB                                         LCD                    1,550    25,087
                 2.0Ghz-2M     250GB SATA  GT 1.0GB (TC)  Reader MS          56K-WL-BT     6 Cell
    Santa Rosa                                        Webcam

     SONY Vaio
             Intel Core2 Duo T7250
   VGN-CR220E/R /P /N               DDRII 2GB   upto358MB    DVD-RW    14”WXGA     10/100
17                 2.0Ghz                                           2.4Kg-6 Cell   1,370    22,173
     (Santa Rosa)                200GB SATA   Webcam    Reader MS    Xbrite    56K-WL
                   2M
    Taëng USB 1GB

                                   X3100
    SONY VAIO      Penryn Core2 Duo     DDRII 1GB           DVD-RW    14.1”WXGA    10/100    2.5Kg-6 Cell
18                                 upto335MB                                  1,399    22,643
    VGN-CR490NBB     T8100 2.1Ghz-3M     160GB SATA          Reader MS     LCD    56K-WL-BT   Finger Print
                                  Webcam

    SONY Vaio
             Intel Core2 Duo T7250   DDRII 2GB   upto335MB    DVD-RW    14.1”WXGA    10/100
19  VGN - CR320E /P/R                                                    2.4Kg-6 Cell   1,400    22,659
                 2.0Ghz - 2M    250GB SATA   Webcam    Reader MS     Xbrite   56K-WL-BT
    (Santa Rosa)

                                   X3100
    SONY VAIO      Penryn Core2 Duo     DDRII 2GB           DVD-RW    15.4”WXGA    10/100     2.5Kg
20                                 upto335MB                                  1,380    22,335
    VGN-FZ490NAB     T8100 2.1Ghz-3M     160GB SATA          Reader MS     LCD    56K-WL-BT     6 Cell
                                  Webcam

                                   X3100
    SONY VAIO      Penryn Core2 Duo     DDRII 2GB           DVD-RW    15.4”WXGA    10/100     2.5Kg
21                                 upto335MB                                  1,450    23,468
    VGN-FZ490NBB     T8100 2.1Ghz-3M     200GB SATA          Reader MS     LCD    56K-WL-BT     6 Cell
                                  Webcam

    SONY VAIO     Intel Core2 Duo T8300   DDRII 2GB    X3100     DVD-RW    15.4”WXGA    10/100    2.5Kg-6 Cell
22                                                                       1,510    24,439
    VGN-FZ490NCB       2.4Ghz-3M     250GB SATA   upto335MB   Reader MS     LCD    56K-WL-BT    Webcam


    SONY VAIO     Intel Core2 Duo T8300   DDRII 2GB  Geforce 8400M  DVD-RW    15.4”WXGA    10/100    2.5Kg-6 Cell
23
                                 GT 1.0GB (TC)
                                                                        1,690    27,353
    VGN-FZ490NDB       2.4Ghz-3M     200GB SATA          Reader MS     LCD    56K-WL-BT    Webcam

    SONY VAIO                                        15.4”WXGA
             Intel Core2 Duo T7250   DDRII 2.0GB  Geforce 8400M  DVD-RW            10 / 100     2.5Kg
24   VGN-FZ290EC3                                         LCD                    1,470    23,792
                 2.0Ghz-2M     200GB SATA  GT 1.0GB (TC)  Reader MS          56K-WL-BT     6 Cell
    Santa Rosa                                        Webcam

    SONY VAIO                                        15.4”WXGA
             Intel Core2 Duo T7500   DDRII 2.0GB  Geforce 8400M  DVD-RW            10 / 100     2.4Kg
25   VGN-FZ290EC5                                         LCD                    1,670    27,029
                 2.2Ghz-4M     200GB SATA  GT 1.0GB (TC)  Reader MS          56K-WL-BT     6 Cell
    Santa Rosa                                        Webcam

                                          DVD-RW
    SONY VAIO     IIntel Core 2 Duo T7500  DDRII 2GB  Geforce 8400          13.3”WXGA   10/100/1000    1.8Kg
26
                                  831MB(TC)
                                         Reader MS                           1,660    26,867
   VGN-SZ740NBT0       2.2Ghz (4MB )   160GB SATA                   Mirror   56K-WL-BT     6 Cell
                                         Finger print

    SONY VAIO                                 DVD-RW
             IIntel Core 2 Duo T7500  DDRII 2GB  Geforce 8400          13.3”WXGA   10/100/1000    1.8Kg
27   VGN-SZ640NA                                Reader MS                           1,685    27,272
                 2.2Ghz (4MB )   200GB SATA   385MB(TC)            Mirror   56K-WL-BT     6 Cell
    Santa Rosa                                Finger print

             Intel Core2 Duo T7500          Geforce Go   DVD-RW    13.3”WXGA
    SONY VAIO                  DDRII 2.0GB                        10/100/1000    1.5Kg
28                2.2Ghz-4M             8400 upto   Reader MS     Mirror                   1,755    28,405
    VGN-SZ651N/C                 160GB SATA                         56K-WL-BT     6 Cell
                 Santa Rosa            835MB (TC)   Finger print  Webcam

                                 Geforce 8400   DVD-RW
     SONY VAIO     Penryn Core2 Duo     DDRII 1GB                  13.3”Xbrite  10/100/1000    1.5Kg
29                                 831MB(TC)   Reader MS                           1,710    27,676
    VGN-SZ780N1     T8100 2.1Ghz-3M     120GB SATA                  WXGA LCD   56K-WL-BT     6 Cell
                                  Webcam    Finger print

                                 Geforce 8400   DVD-RW
    SONY VAIO      Penryn Core2 Duo    DDRII 2.0GB                 13.3”WXGA   10/100/1000    1.8Kg
30                                 385MB(TC)   Reader MS                           1,900    30,752
    VGN-SZ730E/C     T8100 2.1Ghz-3M     200GB SATA                   Mirror   56K-WL-BT     6 Cell
                                  Webcam    Finger print


         Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng                46
      website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                                  Ngaøy 9/5/2008
                                  Geforce 8400   DVD-RW
    SONY VAIO       Penryn Core2 Duo    DDRII 2.0GB                 13.3”Xbrite  10/100/1000   1.5Kg
31                                  385MB(TC)   Reader MS                          1,860    30,104
    VGN-SZ750 N/C      T8100 2.1Ghz-3M    250GB SATA                  WXGA LCD   56K-WL-BT    6 Cell
                                   Webcam    Finger Print

                                  Geforce 8400   DVD-RW
    SONY VAIO      Intel Core2 Duo T7700  DDRII 2.0GB                 13.3”Xbrite  10/100/1000   1.5Kg
32                                  831MB(TC)   Reader MS                          1,860    30,104
    VGN-SZ680N06         2.4Ghz-4M     160GB SATA                  WXGA LCD   56K-WL-BT    6 Cell
                                   Webcam    Finger Print

                                  Geforce 8400   DVD-RW
     SONY VAIO       Penryn Core2 Duo    DDRII 2.0GB                 13.3”Xbrite  10/100/1000   1.5Kg
33                                  831MB(TC)   Reader MS                          1,820    29,457
    VGN-SZ780N3      T8300 2.4Ghz-3M    160GB SATA                  WXGA LCD   56K-WL-BT    6 Cell
                                   Webcam    Finger print

               Penryn Core 2 Duo           Geforce 8400   DVD-RW
    SONY VAIO                   DDRII 2.0GB                 13.3”Xbrite  10/100/1000   1.5Kg
34              T8300 2.4Ghz (3MB           831MB(TC)   Reader MS                          1,999    32,354
    VGN-SZ780NW                  160GB SATA                  WXGA LCD   56K-WL-BT    6 Cell
                Cache - 800FSB)            Webcam    Finger print

                                           DVD-RW
    SONY VAIO       U7500 Core2 Duo     DDRII 1GB                  11.1”WXGA   10/100/1000 1.0Kg - 6 Cell
35                                  upto 224MB   Reader MS                          1,935    31,318
   VGN-TZ150N/B/N        1.06Ghz      100GB SATA                  Xbrite LCD  56K-WL-BT   Webcam
                                          Finger print

                                           DVD-RW
     SONY VAIO       U7500 Core2 Duo     DDRII 1GB  Intel GMA950          11.1”WXGA   10/100/1000 1.0Kg - 6 Cell
36
                                   upto 224MB
                                          Reader MS                          1,990    32,208
    VGN-TZ170CB        1.06Ghz      100GB SATA                  Xbrite LCD  56K-WL-BT   Webcam
                                          Finger print

               Intel Core2 Duo T9300
    SONY VAIO                   DDRII 2GB  Geforce 8400M  DVD-RW    15.4”WXGA   10 / 100   2.4Kg - 6 Cell
37                 2.5Ghz (6MB)
                                  GT 1.5GHz(TC)
                                                                         2,090    33,827
    VGN-FZ490NFB                  300GB SATA          Reader MS    Xbrite LCD  56K-WL-BT    Webcam
                  Santa Rosa


    SONY VAIO       Penryn Core2 Duo    DDRII 3GB  Geforce 8400M  DVD-RW    15.4”WXGA   10 / 100   2.4Kg - 6 Cell
38
                                  GT 1.5GHz(TC)
                                                                         2,480    40,139
    VGN-FZ490NGB      T9300 2.6Ghz (6MB)   300GB SATA          Reader MS    Xbrite LCD  56K-WL-BT    Webcam

                                           DVD-RW
    SONY VAIO       U7500 Core2 Duo     DDRII 2GB                  11.1”WXGA   10/100/1000 1.0Kg - 6 Cell
39                                  upto 224MB   Reader MS                          2,120    34,312
    VGN-TZ170N/B        1.06Ghz      100GB SATA                  Xbrite LCD  56K-WL-BT   Webcam
                                          Finger print

    SONY VAIO                                  DVD-RW
               Intel Core2 Duo T9300   DDRII 4GB  Geforce 8400          13.3”WXGA   10/100/1000 1.5Kg - 6 Cell
40   VGN-SZ791NX                                 Reader MS                          2,740    44,347
                  2.5GHz - 6M    250GB SATA  1343MB(TC)           Xbrite LCD  56K-WL-BT   Webcam
     (Black)                                  Finger print


                           TOSHIBA Notebook           (Taëng Mouse optical)
     TOSHIBA       Intel Celeron M550   DDRII 512MB  Intel 960GML   DVD RW            10/100
1                                                 15.4”WXGA          2.67kg-6cell    579     9,371
     L300-N500        2.0GHz (1M)     80GB SATA    upto128MB   Webcam            56K -WL

     TOSHIBA
               Pentium Duo Core    DDRII 512MB                          10/100
2     L200-N402                         upto128MB    DVD RW    14”WXGA           2.26kg-6cell    689     11,151
               T2330 1.6GHz (1M)    120GB                           56K -WL
    Tặng DDR512MB

     TOSHIBA       Pentium Duo Core    DDRII 1GB Intel 950GML                    10/100
3                                          DVD RW    14.1”WXGA          2.26kg-6cell    700     11,330
     L200-N407      T2330 1.6GHz (1M)   160GB SATA  upto128MB                   56K -WL-BT
     TOSHIBA                          Intel 960GML
     L310-N400      Pentium Duo Core   DDRII 512MB           DVD RW     14.1”TFT    10/100
4                                   8M upto                         2.3kg-6cell    799     12,932
   Tặng DDR 512MB+     T2370 1.73GHz (1M)   120GB SATA           Reader 5.1   Webcam    56K -WL
                                    128MB
   30USD (Töø 6/5->11/5)
     TOSHIBA
                Intel SeamMerom    DDRII 512MB  Intel 965GM   DVD RW    15.4”WXGA   10/100/1GB
5    M300-N402                                                       2.26kg-6cell    999     16,169
               T5550 1.83GHz (2M)   160GB SATA   upto256MB    Webcam     Reader 5.1  56K -WL
   Taëng DDR2 512MB
     TOSHIBA        Intel SeamMerom    DDRII 1GB   Intel 965GM   DVD RW    15.4”WXGA   10/100/1GB
6                                                               2.26kg-6cell   1,199    19,406
     M300-N400      T5750 2.0GHz (2M)   160GB SATA   upto256MB    Webcam     Reader 5.1  56K -WL


     TOSHIBA       Cen Core2 Duo T5250   DDRII 1GB           DVD RW            10/100
7                                  upto256MB           14”WXGA           2.6kg-6cell   1,059    17,140
    M205 - S7452        1.5 (2M)      160GB             Webcam            56K -WL


     TOSHIBA
                                  Intel 965GM
     M200-E458      Intel Penryn T8100   DDRII 1GB                  14.1"WXGA 10/100/1000
8                                  upto 256MB   DVD RW                  2.26kg-6cell   1,295    20,960
   Taëng 100USD (6/5-     2.1GHz - 3M     120GB                    FingerPrint 56K -WL-BT
                                   Reader 5.1
      >11/5)


                                  Intel 965GM
     TOSHIBA      Intel Core2 Duo T7500  DDRII 1GB           DVD RW    14.1"WXGA 10/100/1000
9                                  upto 256MB                        2.26kg-6cell   1,219    19,730
     M200-E438        2.2GHz - 4M     160GB             Webcam    FingerPrint 56K -WL-BT
                                   Reader 5.1


          Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng               47
      website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                                Ngaøy 9/5/2008
     TOSHIBA
                                  Intel 965GM
     M200-E4311      Intel Penryn T8100   DDRII 1GB          DVD RW    14.1"WXGA 10/100/1000
10                                  upto 256MB                       2.26kg-6cell   1,319    21,348
   Taëng 100USD (6/5-     2.1GHz - 3M     160GB            Webcam    FingerPrint 56K -WL -BT
                                   Reader 5.1
      >11/5)


     TOSHIBA
                                  Intel 965GM
     M300-N401      Intel Penryn T8100    DDRII 1GB          DVD RW    14.1" TFT 10/100/1000
11                                  upto 256MB                       2.26kg-6cell   1,319    21,348
   Taëng 100USD (6/5-     2.1GHz - 3M     160GB SATA          Webcam    FingerPrint 56K -WL -BT
                                   Reader 5.1
      >11/5)


     TOSHIBA      Cen Core2 Duo T7100    DDRII 1G                         10/100    1.8kg-6cell
12                                  upto128MB   DVD RW    13.3” WXGA                  1,419    22,967
    Tecra M8-S8011       1.8 (2M)       120GB                         56K -WL-BT  Finger print

     TOSHIBA       Intel Penryn T8300    DDRII 1G           DVD RW           10/100/1G   1.8kg-6cell
13                                 Nvidia 128MB        14.1” WXGA                  1,499    24,261
    Tecra M9-P446       2.4GHz (3M)      160GB           Reader 5.1         56K -WL-BT  Finger print

   TOSHIBA Portege    Intel Core2Duo U7700   2x DDRII 1G  Intel 965GM   DVD RW   12.1” (CSV)  10/100/1G  1.09kg-6cell
14                                                                      2,479    40,123
     R500-E264        1.3GHz (2M)      160GB    upto 128MB  Reader 5.1  WXGA Led   56K -WL-BT  Finger print


                         DELL Notebook + NEC (Taëng mouse optical)
               Intel Core2 Duo T5270   DDRII 1GB Geforce8600    DVD-RW   15.4" WXGA   10/100    2.8Kg
1   DELL VOSTRO 1400                                                            950     15,376
                  1.4Ghz 2M     160GB SATA 256MB (TC)    Reader SD   Webcam    56K-WL-BT    6 Cell

               Intel Core2Duo T7250   DDRII 2GB Geforce8400    DVD-RW   14.1" WXGA   10/100    2.4Kg
2   DELL VOSTRO 1400                                                            1,060    17,156
                  2.0 GHz (2M)   160GB SATA 256MB (TC)    Reader SD   Webcam    56K-WL-BT    6 Cell

    DELL VOSTRO 1400   Penryn Core2Duo T8300 DDRII 2GB Geforce8400      DVD-RW   14.1" WXGA   10/100    2.4Kg
3
     Tặng USB 1GB                                                             1,130    18,289
                 2.4GHz (3M)   160GB SATA 256MB (TC)      Reader SD   Webcam    56K-WL-BT    6 Cell

    DELL VOSTRO 1400    Intel Core2Duo T7500   DDRII 2GB Geforce8400    DVD-RW   14.1" WXGA   10/100    2.4Kg
4
     Tặng USB 1GB                                                             1,190    19,260
                  2.2GHz (4M)    250GB SATA 256MB (TC)    Reader SD   Webcam    56K-WL-BT    9 Cell


               Intel Core2Duo T9300   DDRII 1GB Geforce8400    DVD-RW           10/100    2.4Kg
5   DELL VOSTRO 1400                                     14.1" WXGA                  1,280    20,717
                  2.5GHz (6M)    160GB SATA 256MB (TC)    Reader SD         56K-WL-BT    6 Cell


               Intel Core2 Duo T7500   DDRII 2GB Geforce8400    DVD-RW   15.4" WXGA   10/100    2.8Kg
6   DELL VOSTRO 1500                                                            1,145    18,532
                  2.2Ghz 4M     120GB SATA 256MB (TC)    Reader SD   Webcam    56K-WL-BT    6 Cell


    DELL VOSTRO 1500   Intel Core2 Duo T7500   DDRII 1GB Geforce8400    DVD-RW   15.4" WXGA   10/100    2.8Kg
7
    Taëng DDR 1GB                                                             1,200    19,422
                  2.2Ghz 4M     160GB SATA 256MB (TC)    Reader SD  Webcam2.0   56K-WL-BT   9 Cells

                                  Geforce8600M
    DELL VOSTRO 1500   Intel Core2 Duo T7500   DDRII 1GB          DVD-RW   15.4" WXGA   10/100    2.8Kg
8
   Tặng DDR 1GB+ USB 1GB
                                    512MB                                 1,250    20,231
                  2.2Ghz 4M     160GB SATA
                                  (TurboCache)
                                          Reader SD  Webcam2.0   56K-WL-BT   9 Cells

    NEC VERSA S5501-   Intel Core 2 Duo T5550  DDRII 1GB  128MB upto         12.1" WXGA  10/100/1000   2.4Kg
9
      1800DRC
                                          DVD WR                           1,029    16,654
                  1.83Ghz 2M     120GB     358MB            Webcam    56K-WL    6 Cell

    NEC VERSA S6301-
                                                14.1" WXGA
      1603DRC      Intel Duo Core T2330   DDRII 1GB  128MB upto                10/100/1000   2.4Kg
10
    Taëng maùy in                               DVD WR     Mirror                   809     13,094
                  1.6Ghz 1M      120GB     358MB                   56K-WL    6 Cell
    Samsung 1610                                       Webcam

                                                13.3" WXGA
    NEC VERSA S3301    Intel Duo Core T2330   DDRII 1GB  128MB upto                10/100/1000   2.2Kg
11
     F1605DRC
                                          DVD WR     Mirror                   839     13,579
                  1.6Ghz 1M      120GB     224MB                  56K-WL-BT    6 Cell
                                                 Webcam

    NEC VERSA S5501    Intel Duo Core T2370   DDRII 1GB  128MB upto         12.1" WXGA  10/100/1000   2 Kg
12
      1700DRC
                                          DVD WR                           949     15,360
                  1.73Ghz 1M      120GB     224MB            Webcam   56K-WL-BT    6 Cell

    NEC VERSA E6301-                                     14.1" WXGA
               Intel Core2 Duo T5450   DDRII 1GB                       10/100/1000   2.4Kg
13     1600DRC                          upto 128MB  DVD WR     Mirror                   919     14,874
    Taëng DDR2 1GB        1.66Ghz 2M     160GB                          56K-WL    6 Cell
                                                 Webcam

    NEC VERSA S3301-
               Intel Core 2 Duo T7250  DDRII 2GB  128MB upto         13.3" WXGA  10/100/1000   2.0Kg
14    F2001DRC                                 DVD WR                           1,145    18,532
    Taëng Pin 8cells      2.0Ghz 2M      200GB     224MB            Webcam    56K-WL    6 Cell


                  FUJITSU (Baûo haønh maùy 3 naêm,            Pin + ODD +Adaptor BH 1 naêm )


          Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng              48
      website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                                 Ngaøy 9/5/2008

   FUJITSU Lifebook     Intel Core Duo T2370   DDRII 1GB           DVD RW    15.4”WXGA    10/100
1                                  upto 384MB                         2.8kg-6cell   999     16,169
     V1020         2x1.73 GHz (1M)   160GB SATA          Reader SD     Mirror   56K -WL


   FUJITSU Lifebook     Intel Core Duo T2330   DDRII 1GB           DVD RW    14.1”WXGA   10/100/1000
2                                  upto 384MB                         2.2kg-6cell   1,099    17,787
     S7211          2x1.6 GHz (1M)   160GB SATA          Reader 3.1    Mirror   56K -WL-BT


   FUJITSU Lifebook      Intel Core 2Duo   DDRII 1GB            DVD RW    13.3”WXGA   10/100/1000  1.6kg-6cell
3                                  upto 384MB                                  1,699    27,498
     S6410        T8100 2x2.1 GHz (3M) 160GB SATA            Reader 3.1    Mirror   56K -WL-BT   Finger Print


   FUJITSU Lifebook      Intel Core 2Duo   DDRII 1GB            DVD RW    14.1”WXGA   10/100/1000  1.6kg-6cell
4                                  upto 384MB                                  1,999    32,354
     S6510        T8300 2x2.4 GHz (3M) 160GB SATA            Reader 3.1    Mirror   56K -WL-BT   Finger Print

                Centrino Core 2 Duo                         12.1" WXGA
   Fujitsu Lifebook               1Gb DDR2             No ODD           10/100/1000   0.6kg-6cell
5               ULV U7600 (2x1.2Ghz)         upto 384MB             Mirror                  2,349    38,019
   T2010 Table UMPC               160GB SATA            Reader SD          56K -WL-BT   Finger Print
                  2Mb cache                            Touch Screen


                                      MACBOOK
   MACBOOK MB402       Penryn Core2 Duo    DDRII 1GB                  13.3”WXGA   10/100/1000
1                                  128MB Intel   DVD-CDRW                 1.8Kg - 6 Cell   1,315    21,283
     (White)        T8100 2x2.1GHz-3M   120GB SATA                  Xbrite LCD  56K-WL-BT


   MACBOOK          Intel Core2 Duo    DDRII 1GB                  13.3”WXGA   10/100/1000 1.8Kg - 9 Cell
2                                  128MB Intel   DVD-RW                           1,475    23,873
  MB062ZP/A (White)      T7500 2x2.16GHz    120GB SATA                  Xbrite LCD  56K-WL-BT   Webcam


   MACBOOK MB403       Penryn Core2 Duo    DDRII 2GB                  13.3”WXGA   10/100/1000
3                                  128MB Intel   DVD-RW                 1.8Kg - 6 Cell   1,555    25,168
     (White)        T8300 2x2.4GHz-3M   160GB SATA                  Xbrite LCD  56K-WL-BT


    MACBOOK
                 Intel Core2 Duo    DDRII 1GB                  13.3”WXGA   10/100/1000 1.8Kg - 9 Cell
4   MB063ZP/B                          128MB Intel   DVD-RW                           1,570    25,410
               T7500 2x2.2GHz (4MB)  160GB SATA                  Xbrite LCD  56K-WL-BT   Webcam
  MB063LL/B (Black)

                                  Nvidia Geforce
    MACBOOK          Intel Core2 Duo    DDRII 1GB                  15.4”WXGA   10/100/1000 2.4Kg - 6 Cell
5                                 8600M 256MB    DVD-RW                           1,990    32,208
   MA896ZP/A (Gray)     T7700 2x2.4GHz (4MB)  160GB SATA                  Xbrite LCD  56K-WL-BT   Webcam
                                    DDR3

   MACBOOK AIR
                 Intel Core2 Duo    DDRII 2GB                  13.3”WXGA   Wireless
6  MB003 Taëng USB                        128MB Intel   No ODD                  1.36Kg - 6 Cell  1,999    32,354
                 1.6GHz (2MB)     80GB SSD                   Xbrite LCD  Bluetooth
    Lan 10/100


   MACBOOK AIR        Intel Core2 Duo    DDRII 2GB           No ODD    13.3”WXGA   10/100/1000
7                                  128MB Intel                       1.36Kg - 6 Cell   3,550    57,457
    MB450LL/A         1.8GHz (4MB)     64GB SSD           Webcam     Xbrite LCD  56K-WL-BT


                                         AXIOO
   TEN 612P-Black      Pentium Dual Core    DDRII 1GB                  13.3”WXGA    10/100
1                                  upto 224MB    DVD RW                   2.2kg-6cell   702     11,362
    Santa Rosa       T2330 2x1.6GHz    120GB SATA                   Webcam    56K -WL

     TEN 612P-
                Pentium Dual Core    DDRII 1GB                  13.3”WXGA    10/100
2  Pink/Orange/Green                       upto 224MB    DVD RW                   2.2kg-6cell   721     11,669
                T2330 2x1.6GHz    120GB SATA                   Webcam    56K -WL
    Santa Rosa

   TEC 6122 - Black
    Santa Rosa      Intel Core2 Duo T5450  DDRII 1GB           DVD RW    13.3”WXGA 10/100/1000
3                                  upto 224MB                         2.2kg-6cell   882     14,275
   Taëng DDR 1G (töø       2x1.6GHz - 2M   120GB SATA          Finger Print   Webcam 56K -WL -BT
     30/4->25/5)

   TEC 6162 - Black
    Santa Rosa      Intel Core2 Duo T5450  DDRII 1GB           DVD RW    13.3”WXGA 10/100/1000
4                                  upto 224MB                         2.2kg-6cell   901     14,583
  Taëng DDR 1G (töø 30/4-    2x1.6GHz - 2M   160GB SATA          Finger Print   Webcam 56K -WL -BT
      >25/5)


   TSJ 6162 - White
    Santa Rosa      Intel Core2 Duo T5450  DDRII 2GB           DVD RW    12”WXGA    10/100/1000
5                                  upto 384MB                         1.9kg-6cell   1,110    17,965
  Taëng DDR 2G (töø 30/4-    2x1.6GHz - 2M   160GB SATA          Finger Print  Webcam    56K -WL -BT
      >25/5)
          Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng               49
       website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                                 Ngaøy 9/5/2008

    TSJ 8262- White
     Santa Rosa       Intel Core2 Duo T5550  DDRII 2GB           DVD RW    12”WXGA    10/100/1000
6                                  upto 384MB                          1.9kg-6cell  1,158    18,742
   Taëng DDR 2G (töø 30/4-     2x1.8GHz - 2M   160GB SATA          Finger Print  Webcam    56K -WL -BT
       >25/5)                            Desktop - ( Vui loøng coäng theâm 5% VAT )
    HP Pavilion
                 Pentium Duo Core    DDRII 512  32MB Intel    DVD - WR     Sound    V92-NIC    Keyboard +
1   G3315L(KJ442A)-                                                              359     5,810
                 E2140(2*1.6GHz)     80GB    GMA 950     15 in 1 card  Surround 5.1   10/100     mouse
   Taëng Loa Creative 200


    HP Pavilion
                 Pentium Duo Core    DDRII 512  32MB Intel    DVD - CDWR    Sound    V92-NIC    Keyboard +
2   G3317L(KJ423A)-                                                              399     6,458
                 E2160(2*1.8GHz)     80GB    GMA 950     9 in 1 card  Surround 5.1   10/100     mouse
   Taëng Loa Creative 200    HP Pavilion
                 Pentium Duo Core    DDRII 1GB  32MB Intel    DVD - WR     Sound    V92-NIC    Keyboard +
3   G3318L(GZ737A)-                                                               449     7,267
                 E2180(2*2.0GHz)     160GB    GMA 950     15 in 1 card  Surround 5.1   10/100     mouse
   Taëng Loa Creative 200


    HP Pavilion
                 Pentium Duo Core    DDRII 512  upto 128MB             4 USB    V92-NIC    Keyboard +
4   G3217L(GZ736AA)                                 DVD - CD WR                         359     5,810
                 E2140(2*1.6GHz)     80GB    9 in 1 card          Surround 5.1   10/100     mouse
   Taëng Loa Creative 200


    HP Pavilion
                 Pentium Duo Core    DDRII 1GB  up to 128MB            6 USB    V92-NIC    Keyboard +
5   G3218L(GZ737AA)-                                 DVD - WR                          399     6,458
                 E2140 (2*1.6Ghz)     160GB    9 in 1 card          Surround 5.1   10/101     mouse
   Taëng Loa Creative 200


    HP Pavilion
                 Pentium Duo Core    DDRII521MB           DVD - WR           V92-NIC    Keyboard +
6   A6219L-GS193A                         upto 128MB           Reader15.1                  455     7,364
                 E2140 2 x 1.6GHz    160GB SATA           LightSribe           10/100     mouse
    Taëng Loa 200

    HP Pavilion
                 Pentium Duo Core    DDRII 1GB   128 upto                    V92-NIC    Keyboard +
7   A6317L-KC895AA                                  DVD - WR   Reader15.1                  469     7,591
                 E2180 2 x 2.0GHz    160GB SATA   320MB                     10/100     mouse
     Tặng loa 200

                                    Nvidia
   HP Pavilion A6319L      Intel Core2Duo    DDRII 1GB                          V92-NIC    Keyboard +
8                                   Geforce     DVD - WR   Reader15.1                  679     10,990
     Tặng loa 200      E4600 2 x 2.2GHz    320GB SATA                          10/100     mouse
                                    64MB

   HP Pavilion S3230-
                 Pentium Duo Core    DDRII521MB           DVD - WR           V92-NIC    Keyboard +
9    GT723AA                           upto 128MB           Reader15.1                  475     7,688
                 E2140 2 x 1.6GHz    160GB SATA           LightSribe           10/100     mouse
     Taëng loa 200


                                                                  Keyboard +
                 Intel Duo Core    DDRII521MB           DVD - WR           V92-NIC
10  HP Pavilion A6510D                       upto 128MB           Reader15.1           mouse    539     8,724
                 E2140 2 x 1.6GHz    160GB SATA           LightSribe           10/100
                                                                  Vista Home


    HP Pavilion
                 Core 2 Duo E4500   DDRII 1GB  upto 128MB    DVD - WR           V92-NIC    Keyboard +
11  A6318L-GZ733AA                                         Reader15.1                  599     9,695
                 2 x 2.2GHz (64bit)  250GB SATA  (Free PCI-Exp)  LightSribe           10/100     mouse
    Taëng loa creative 200


    HP Pavilion
                 Core 2 Duo E4500   DDRII521MB                          V92-NIC    Keyboard +
12  A6218L-GS192A                         upto 320 MB    DVD - WR   Reader15.1                  659     10,666
                 2 x 2.2GHz (64bit)  160GB SATA                          10/100     mouse
   Taëng Loa Creative 200.


    HP Compaq        Pentium Duo Core    DDRII 512                          10 / 100/100  Keyboard +
13                                  upto256MB    DVD - ROM   Reader16.1                  385     6,231
   DX2300 -GY588PA       E2140 1.6GHz      80GB SATA                            V92     mouse


     HP Compaq        Pentium Duo Core    DDRII 512                           10 / 100   Keyboard +
14                                  upto256MB    DVD - ROM   Reader16.1                  399     6,458
    DX2300- GY590P       E2160 1.8GHz      80GB SATA                           V92     mouse

     HP Compaq
                 P.Duo Core E2160    DDRII 512                          10/100/1000  Keyboard +
15     DX2700MT                          upto256MB    CD ROM 52X   Reader16.1                  424     6,862
                 2 x 1.8GHz (1M)    80GB SATA                           V92     mouse
     RC737AV_487

   HP Compaq DX2700      P.Duo Core E2180    DDRII 512                          10/100/1000  Keyboard +
16                                  upto192MB    DVD ROM    Reader16.1                  465     7,526
    RC737AV_153        2 x 2.0GHz (1M)    80GB SATA                           V92     mouse
           Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng              50
      website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                                Ngaøy 9/5/2008
     HP Compaq
                P.Duo Core E2160   DDRII 512                         10/100/1000  Keyboard +
17    DX2700MT                         upto128MB   CD ROM 52X   Reader16.1                  449     7,267
                 2 x 1.8GHz (1M)   80GB SATA                           V92     mouse
    RC737AV_577

     HP Compaq
                Core 2 Duo E4300   DDRII 512                         10/100/1000  Keyboard +
18    DX2700MT                         upto128MB   CD ROM 52X   Reader16.1                  469     7,591
                2 x 1.8GHz (64bit)  80GB SATA                           V92     mouse
    RC737AV_430

     HP Compaq
                Core 2 Duo E4500   DDRII 512                         10/100/1000  Keyboard +
19    DX2700MT                         upto128MB    DVD ROM    Reader16.1                  485     7,850
                2 x 2.2GHz (64bit)  80GB SATA                           V92     mouse
    RC737AV_741

     HP Compaq
                Core 2 Duo E4500   DDRII 256                         10/100/1000  Keyboard +
20    DX2700MT                         upto128MB   CD ROM 52X   Reader16.1                  469     7,591
                2 x 2.2GHz (64bit)  80GB SATA                           V92     mouse
    RC737AV_821

     HP Compaq                                                      Keyboard +
                P.Duo Core E2160   DDRII 512                         10/100/1000
21    DX2700MT                         upto128MB    DVD ROM    Reader16.1           mouse     589     9,533
                2 x 1.8GHz (64bit)  80GB SATA                           V92
    RC737AV_417                                                     Vista Bussines

     HP Compaq                                                      Keyboard +
                Core 2 Duo E4500   DDRII 256                         10/100/1000
22    DX2700MT                         upto128MB   CD ROM 52X   Reader16.1          mouse     619     10,019
                2 x 1.2GHz (64bit)  80GB SATA                           V92
    RC737AV_839                                                       XP Pro

     HP Compaq                                                      Keyboard +
                Core 2 Duo E4300   DDRII 512                         10/100/1000
23    DX2700MT                         upto128MB   DVD - CDRW   Reader16.1           mouse     609     9,857
                2 x 1.8GHz (64bit)  80GB SATA                           V92
    RC737AV_436                                                     Vista Bussines

    HP Compaq
                Core 2 Duo E4500   DDRII 512                         10/100/1000  Keyboard +
24    DX7400SFF                         upto256MB   DVD - ROM   Reader16.1                  719     11,637
                2 x 2.2GHz (64bit)  160GB SATA                          V92     mouse
    GD385AV-875

     HP Compaq                                                      Keyboard +
                Core 2 Duo E4400   DDRII 512                         10/100/1000
25    DX7400SFF                         upto128MB   DVD - ROM   Reader16.1           mouse     699     11,313
                2 x 2.0GHz (64bit)  80GB SATA                           V92
     GD385AV                                                      Vista Bussines

    ACER Aspire
                 Celeron 420    DDRII 512MB          DVD - CDRW   Reader 9.1   LAN     Keyboard +
26  M1610 (006) Tặng                       upto256MB                                  299     4,839
                  1.6GHz      160GB SATA           IEEE1394    6USB    10/100/1000   mouse
   200.000đ (từ 19/4->19/5)

    ACER Aspire
                 Pentium D 925    DDRII 512MB          DVD - CDRW   Reader 9.1   LAN     Keyboard +
27  M1610 (015) Tặng                       upto128MB                                  349     5,649
                  2 x 3.0GHz    160GB SATA           IEEE1394    6USB    10/100/1000   mouse
   200.000đ (từ 19/4->19/5)

     ACER Aspire      Pentium Duo Core   DDRII 1GB           DVD - RW   Reader 9.1   LAN     Keyboard +
28                                 upto256MB                                  379     6,134
     M1610 (056)      E2160 2 x 1.8GHz   160GB SATA           IEEE1394    6USB    10/100/1000   mouse
    ACER Aspire
                Pentium Duo Core   DDRII 1GB           DVD - RW   Reader 5.1   LAN     Keyboard +
29     L3600                          upto256MB                                  549     8,886
                E2180 2 x 2.0GHz   160GB SATA          2x IEEE1394   6USB    10/100/1000   mouse
    PT.SA90C.005
   ThinkCentre A55      PentiumDual Core   DDRII 1GB   Intel GMA3000                Keyboard +
30
                                   upto128MB
                                          DVD - CDRW   Lan 1GB           OPTION     439     7,105
     (8705 AJ8)       E2140 2x1.6GHz   80GB SATA                          Mouse

     LENOVO                                         19.1" LCD  LAN 10/100    Taëng loa
                PentiumDual Core   DDRII 512MB
31   H100-6BA-Tower                       upto128MB    DVD - RW    WXGA    Keyboard +  lenovo chöông   538     8,708
                 925 2 x 3.0GHz   160GB SATA
     57065633                                        18002705    Mouse    trình coù haïn

     LENOVO                                                        Taëng loa
                                                 19.1" LCD  LAN 10/100
                PentiumDual Core   DDRII 1GB           DVD - RW                 creative 4500
31  H100-3MA-Tower                        upto128MB            WXGA    Keyboard +           598     9,679
                 E2140 2x1.6GHz   250GB SATA          Speaker (4W)               chöông trình
     57064514                                         18002705    Mouse
                                                                coù haïn
     LENOVO
                PentiumCore2Duo                          160GB     LAN
32  Thinkcentre M55E                DDRII 512MB  upto128MB    DVD - CDRW                  OPTION     580     9,387
                E2160 2 x 1.8GHz                          SATA    10/100/1000
     9389AM9
   INTEL CLASSMATE
                                  2GB Flash upto 10GB thoâng          10 / 100   1.45kg - 6Cell
33 PC NOTEBOOK(daønh      Celeron M 900Mhz   DDRII 256MB               7"LCD maøu                    327     5,292
                                    qua khe theû nhôù            Wireless    Option
     cho treû em)


                    PHAÀN MEÀM DIEÄT VIRUS - Giaù ñaõ coù VAT
    1 Bit Defender Internet Security 2008                                                   20.88    338
    2 Antivirus 2008 (3PC) // Bitdefender Intenet Security 2008 (3PC) // Total Security 2008 (3PC)                      19 / 31 / 37
    3 Kaspersky - Anti virus 7.0 // Kaspersky Internet Security 7.0                                     12.5 / 18.5
    4 Norton Anti-Virus 2008(CD)                                                         56.0   906
    5 F-Secure Multi Engine Internet Security 2008 (Kaspersky, Norman…) - Taëng veù xem phim(töø 6/3 -> 30/3/2008)                18.5   300

           Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng             51
   website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                         Ngaøy 9/5/2008
 6 Bkav Pro                                                          18.3  296

  Giaù treân chöa bao goàm : VAT - Chi phí laép ñaët taän nôi - Baûo haønh taän nôi
  Thanh toaùn : Tieàn maët, tính theo tyû giaù taïi thôøi ñieåm thanh toaùn
  Löu yù : Xin quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng tröôùc khi rôøi cöûa haøng

                  * QUY ÑÒNH BAÛO HAØNH :
- Taát caû caùc thieát bò treân ñaûm baûo môùi 100% & ñöôïc baûo haønh theo ñuùng quy ñònh cuûa Nhaø Saûn Xuaát.
- Treân moãi thieát bò ñeàu coù daùn tem baûo haønh cuûa PCD, thieát bò ñöôïc baûo haønh caên cöù vaøo thôøi gian ghi treân tem
(Tuøy theo saûn phaåm coù keøm phieáu baûo haønh hoaëc tem baûo haønh cuûa chính haõng)
- CH chæ baûo haønh caùc thieát bò coøn nguyeân tem baûo haønh, hö hoûng veà kyõ thuaät hoaëc loãi cuûa nhaø saûn xuaát.(Löu y ù:
khoâng baûo haønh döõ lieäu trong caùc thieát bò löu tröõ vaø phuï kieän keøm theo nhö : Remote, tai nghe, daây noái, boä saïc, daây
caùp caùc loaïi, quaø taëng, ...)

* Thieát bò seõ khoâng ñöôïc baûo haønh trong caùc tröôøng hôïp sau:
- Tem treân thieát bò coù daáu hieäu söûa ñoåi, raùch, thieát bò khoâng daùn tem baûo haønh cuûa PCDõ, soá serial number bò raùch,
môø vaø nhöõng thieát bò khoâng baûo haønh.
- Hö hoûng do loãi cuûa ngöôøi söû duïng nhö: Duøng ñieän sai qui ñònh cuûa thieát bò, coân truøng vaøo maùy. caùc tröôøng hôïp
chaùy noå, ræ maïch, bò meû hoaëc nöùt chíp, xì hoaëc phuø tuï, thieân tai, hoûa hoaïn, laøm rôi vôõ, bieán daïng thieát bò, thieát bò
coù maõ baûo veä, töï yù thaùo gôõ thieát bò khi khoâng coù söï ñoàng yù cuûa nhaø cung caáp...(Xem qui ñònh baûo haønh chi tieát taïi
cöûa haøng).
- Mainboard socket 775 khoâng ñöôïc baûo haønh neáu khoâng coù naép ñaäy socket CPU.
- Maøn hình LCD, Laptop ít hôn   05  ñieåm chaám .

    TRUNG TAÂM BAÛO HAØNH: 339 Nguyeãn Ñình Chieåu – P5 – Q3 – TP. Hoà Chí Minh
            Giôø laøm vieäc cuûa TT Baûo Haønh :* Töø Thöù 2 ñeán Thöù 7 : Saùng: 8g-12g Chieàu: 14g-18g;

                            Ñieän Thoaïi: 9292637

   Raát haân haïnh phuïc vuï Quyù Khaùch
      Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng      52
      website: http://www.vitinhphongvu.com hoaëc http://phongvu.vn                   Ngaøy 9/5/2008
eân trong baûng giaù).
         Xin Quyù Khaùch vui loøng kieåm tra haøng, xem kyõ qui ñònh baûo haønh vaø ñoåi traû haøng khi mua haøng  53

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:351
posted:4/17/2010
language:Vietnamese
pages:53