Danh mục sách bán tại VDIC - Vietnam Development Information - Excel - Excel by taoyni

VIEWS: 100 PAGES: 286

									              Vietnam Development Information Center                              Tel: (84-4) 3934-6845       Web site: www.vdic.org.vn
                 Ground floor, 63 Ly Thai To street, Hanoi, Vietnam                     Fax: (84-4) 3934-6847       Email: info@vdic.org.vn     VDIC BOOKSTORE LIST [DANH MỤC SÁCH BÁN TẠI VDIC]
                                            As of April 6, 2010         Cập nhật ngày 6-4-2010

                                                                                      Price
                                    Publisher                             Summary Availability
           Title               Author             Year         Language    Subject                    (USD)   Notes
                                    Nhà xuất         ISBN                  Tóm tắt nội Notes
          Tên tài liệu             Tác giả            Năm         Ngôn ngữ    Chủ đề                     Giá   Chú thích
                                     bản                                dung   Còn sách
                                                                                      tiền
Tập bản đồ nông nghiệp Việt Nam: Mô tả tổng điều   FAO & GSO    Cartographic    2007        Tiếng Việt + Agriculture          Available      $50.00
                                                                    This atlas of Vietnam for /the first time combines detailed agricultural sta
tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2001              Publishing               English   and Rural           Còn sách
[Agricultural Atlas of Vietnam: A depiction of the          House                        development
2001 Rural Agriculture and Fisheries Census]
Tập bản đồ nông nghiệp Việt Nam: Mô tả tổng điều   FAO & GSO    Cartographic    2007        Tiếng Việt + Agriculture          Available       $1.25
                                                                    This atlas of Vietnam for /the first time combines detailed agricultural sta
tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2001              Publishing               English   and Rural           Còn sách
[Agricultural Atlas of Vietnam: A depiction of the          House                        development
2001 Rural Agriculture and Fisheries Census] [CD-
Making Monitoring and Evaluation Systems Work: A   Marelize    World Bank     2010 0-8213-    English   Governance         after your     $18.00 2010-04
                                                                    What happens Available / program's strategy has been designed? How d
Capacity Development Tool Kit             Goergens ,               8186-5                         Còn sách          <new>
                           Jody Zall
                           Kusek
Global Economic Prospects 2010: Crisis, Finance,   World Bank   World Bank     2010 0-8213-    English   Economic   This report  Available /    $15.00 2010-04
and Growth                                          8226-8           development  explores both Còn sách          <new>
                                                                    the short-
                                                                    and medium-
Báo cáo phát triển thế giới 2008: Tăng cường nông   Ngân hàng Thế Nhà xuất bản     2008        Tiếng Việt  Agriculture         thực của
                                                                    Nhu cầu lươngAvailable /thế giới dự tính sẽ tăng gấp đôi trong vòng 50
                                                                                     $1.00
nghiệp cho phát triển [World Development Report    giới     Văn hóa                        and Rural          Còn sách
2008: Agriculture for development]                 Thông tin                       development
Đất đai trong quá trình chuyển đổi: Cải cách và   Martin      Nhà xuất bản    2008        Tiếng Việt  Agriculture  "Cuốn sách này là nghiên cứu sâu$1.00
                                                                           Available /    về những nỗ lực của Việt Nam trong
nghèo đói ở nông thôn Việt Nam [Land in Transition: Ravallion và   Văn hóa                       and Rural         Còn sách
Reform and Poverty in Rural Vietnam]        Dominique van   Thông tin                      development
                          de Walle
Tài liệu tham khảo quản lý bền vững đất đai     World Bank    World Bank     2009        Tiếng Việt  Agriculture                  $2.00 phẩm và
                                                                    Sự gia tăng nhu cầu về lương thực, thực 2009-08 năng lượng sinh học
                                                                           Available /
[Sustainable Land Management Sourcebook]                                         and Rural          Còn sách
                                                             development
Agricultural Atlas of Vietnam: A depiction of the 2001 FAO & GSO   Cartographic    2007        English +  Agriculture          Available      $50.00
                                                                    This atlas of Vietnam for /the first time combines detailed agricultural sta
Rural Agriculture and Fisheries Census = Tập bản           Publishing               tiếng Việt  and Rural           Còn sách
đồ nông nghiệp Việt Nam                        House                        development
Agricultural Atlas of Vietnam: A depiction of the 2001 FAO & GSO   Cartographic    2007        English +  Agriculture          Available       $1.25
                                                                    This atlas of Vietnam for /the first time combines detailed agricultural sta
Rural Agriculture and Fisheries Census = Tập bản           Publishing               tiếng Việt  and Rural           Còn sách
đồ nông nghiệp Việt Nam [CD-ROM]                   House                        development
Distortions to Agricultural Incentives in Asia   Kym Anderson, World Bank    2009 0-8213-  English   Agriculture           Available /     $15.00 2009-04
                                                                 Distortions to Agricultural Incentives in Asia provides an overview of the
                          Will Martin             7662-4         and Rural            Còn sách
                                                        development
Land in Transition: Reform and Poverty in Rural   Martin    World Bank    2008 978-0-  English   Agriculture           Available /     $9.00
                                                                 This book is a case study of Vietnam's efforts to fight poverty using mar
Vietnam                       Ravallion,              8213-         and Rural            Còn sách
                          Dominique Van            7274-6         development
                          De Walle
Sustainable Land Management Sourcebook       World Bank  World Bank    2008 0-8213-  English   Agriculture          Available /  $17.00 2009-04
                                                                 The Sustainable Land Management Sourcebook is a resource of good p
                                             7432-X         and Rural           Còn sách
                                                        development
Analyzing Banking Risk: A Framework for Assessing Hennie van     World Bank   2009 0-8213-  English   Banking,             Available /    $19.00 2009-04
                                                                 The third edition of 'Analyzing Banking Risk' provides a comprehensive
Corporate Governance and Risk Management (3rd Greuning,                 7728-0         finance and           Còn sách
Edition)                     Sonja Brajovic                        investment
                         Bratanovic
Global Development Finance 2009 (Vol I. Analysis World Bank     World Bank   2009 0-8213-  English   Banking,            Available     $20.00 2009-10
                                                                 Over the past two years,/the world has seen turmoil in a relatively small
and Outlook)                                       7840-6         finance and           Còn sách
                                                        investment
International Financial Reporting Standards: A   Hennie van    World Bank   2009 0-8213-  English   Banking,            Available /    $18.00 2009-04
                                                                 Applying International Financial Reporting Standards (IFRS) in a busine
Practical Guide (Fifth Edition)           Greuning               7727-2         finance and           Còn sách
                                                        investment
Investment Policy Review Viet Nam         Duppriez,     United     2009 978-92-1- English   Banking,     Viet Nam is a  Available /    $11.00 2009-06
                         Quentin; Allan   Nations       112744-7        finance and   relative    Còn sách
                         Rorry; Pinto,                         investment    newcomer to
                         Neil                                      the world of
Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Theodore S.    World Bank   2009 0-8213-  English   Banking,     Non-      Available /    $16.00 2009-10
Non-Conviction Based Asset Forfeiture       Greenberg ,              7890-2         finance and   Conviction   Còn sách
                         Linda Samuel ,                        investment    Based (NCB)
                         Wingate Grant                                 asset
VN GAAP and VN GAAS Convergence to        Adams, Hugh;    National    2005      English   Banking,             Available /    $20.00
international accounting and auditing principles Do, Thuy Linh   Political                 finance and           Còn sách
                                   Publisher                 investment
Đạt chất lượng bằng các phương pháp và công cụ   MPDF       Nhà xuất bản  2003      Tiếng Việt  Business             Available /    $1.88
nào                                 Trẻ                    administration          Còn sách


Kiểm soát nguồn lực vật chất để quản lý kho hiệu  MPDF       Nhà xuất bản  2005      Tiếng Việt  Business             Available /    $1.68
quả hơn                               Trẻ                    administration          Còn sách


Broadcasting, Voice, and Accountability: A Public  Steve Buckley,  Michigan    2008 978-0-  English                 Available /    $10.00
                                                        Communicatio This book provides guidelines, tools, and real world examples to help as
Interest Approach to Policy, Law, and Regulation  Kreszentia    University     8213-         n             Còn sách
                          Duer,      Press, World    7295-1
                          ToMendel,    Bank
Development Communication Sourcebook:        Paolo      World Bank   2008 0-8213-  English                Available /   $10.00
                                                        Communicatio The Development Communication Sourcebook illlustrates why the field
Broadening the Boundaries of Communication     Mefalopulos             7522-9         n            Còn sách
Public Sentinel: News Media and Governance      Edited by Pippa World Bank    2009 0-8213-  English   Communicatio What are the Available /      $15.00 2010-02
Reform                        Norris                 8200-4         n      ideal roles  Còn sách
                                                                the mass
                                                                media should
The Little Data Book on Information and       World Bank     World Bank   2007 978-0-  English                 Available /      Book
                                                          Communicatio This new addition to the Little Data$5.00 series presents at-a-glance tab
Communication Technology 2007                                8213-         n             Còn sách
                                              6973-9
New industries from new places: emergence of the Neil          World Bank   2009 978--0-  English   Computer           Available       $12.00 2009-06
                                                                 This book represents the/ first attempt to go beyond anecdote and gener
software and hardware industries in China and India Gregory,Stanle             8213-         industry           Còn sách
                           y Nollen,               6478-9
                           StoyanTeneve
Tập bản đồ kinh tế xã hội Việt Nam: Mô tả tổng điều Trung tâm      Trung tâm   2004      Tiếng Việt + Economic           Available /    $50.00
tra dân số và nhà ở năm 1999 = Socioeconomic     Quốc gia Năng   Quốc gia           English   development         Còn sách
atlas of Vietnam: A depiction of the 1999 population lực Nghiên cứu   Năng lực
and housing cencus                  Bắc Nam Thụy    Nghiên cứu
Báo cáo phát triển thế giới 2009: Tái định dạng địa Ngân hàng Thế    Nhà xuất bản  2008      Tiếng Việt  Economic    Sự tăng mật độ dân cư, di cư và giao thông làm giảm khoảng cách tới t
                                                                        Available /     $2.00
kinh tế [World Development Report 2009:       giới        Chính trị                 development         Còn sách
Reshaping economic geography]                      Quốc gia
Báo cáo phát triển Việt Nam 2009: Huy động và sử   Ngân hàng Thế Ngân hàng      2008      Tiếng Việt  Economic           Available /     $2.00 2009-04
dụng vốn                       giới     Thế giới                    development         Còn sách


Báo cáo về tăng trưởng: Chiến lược tăng trưởng             World Bank   2008      Tiếng Việt  Economic           Available /     $2.00 2009-07
bền vững và phát triển hòa nhập [The Growth                                    development         Còn sách
Report: Strategies for Sustained Growth and
Inclusive Development]
Của cải của các quốc gia ở đâu? Đo lường nguồn    Ngân hàng Thế Nhà xuất bản    2008      Tiếng Việt  Economic           đặt ra một
                                                                 Cuốn sách nàyAvailable / vấn đề quan trọng: Tài sản các quốc gia ở đâ
                                                                                 $1.00
của cải của thế kỷ 21 [Where is the wealth of    giới     Chính trị                    development         Còn sách
nations?: measuring capital for the 21st century]         Quốc gia
Đông Á hội nhập: Lộ trình chính sách thương mại   Kathie Krumm Nhà xuất bản     2003      Tiếng Việt  Economic    Trong một   Available /     $1.00
hướng đến mục tiêu tăng trưởng chung         & Homi Kharas Văn hóa                     development  phần tư thế  Còn sách
                                  Thông tin                           kỷ qua, tỷ
                                                                 trọng xuất
Hoạt động không chính thức và môi trường kinh     Tenev, Stoyan;  Nhà xuất bản  2003      Tiếng Việt  Economic           Available /     $1.00
doanh ở Việt Nam [Informality and the playing field in Carlier,     Thông tấn                 development         Còn sách
Vietnam's business sector]               Amanda;
                            Chaudry,
Kinh nghiệm hiện đại hóa hải quan của một số nước Editor(s): Luc    Nhà xuất bản  2006      Tiếng Việt  Economic          Available /   $1.00
                                                                 A companion to the Customs Modernization Handbook, this book provid
[Customs Modernization Initiatives: Case Studies]   De Wulf, Jose  Thế giới                  development         Còn sách
                            B. Sokol
Trợ cấp tiền mặt có điều kiện: Giảm nghèo trong   Ariel Fiszbein, World Bank    2009      Tiếng Việt  Economic           Available /     $2.00 2009-07
hiện tại và tương lai [Conditional Cash Transfers:  Norbert Schady                        development         Còn sách
Reducing Present and Future Poverty]
Vũ điệu với người khổng lồ: Trung Quốc, Ấn Độ và Chủ biên: Alan Ngân hàng       2007      Tiếng Việt  Economic                     thứ tư
                                                                 Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn$1.00 thế giới và phát triển rất nhan
                                                                        Available /
nền kinh tế toàn cầu [Dancing with the giants: China, Winters &  Thế giới &                   development         Còn sách
India and the global economy]             Shahid Yusuf Viện Nghiên
                                  cứu Chính
Socioeconomic atlas of Vietnam: A depiction of the  Epprecht,    NCCR,     2004      English +  Economic           Available /    $50.00
1999 population and housing cencus = Tập bản đồ    Michael;     ICARD, GSO          tiếng Việt  development         Còn sách
kinh tế xã hội Việt Nam: Mô tả tổng điều tra dân số  Heinimann,
và nhà ở năm 1999                   Andreas
Balancing the Development Agenda: The                 World Bank  2005 0-8213-  English   Economic   Balancing the Development Agenda examines the evolution of the Worl
                                                                       Available /   $5.00
Transformation of the World Bank Under James                       6173-2         development         Còn sách
Wolfensohn, 1995-2005
Conditional Cash Transfers: Reducing Present and   Ariel Fiszbein, World Bank   2009 0-8213-  English   Economic   Conditional  Available /    $13.00 2009-04
Future Poverty                    Norbert Schady           7352-8         development  Cash      Còn sách
                                                                Transfer
                                                                (CCT)
Customs Modernization Handbook            Editor(s): Luc  World Bank  2005 0-8213-  English   Economic           Available /    $13.00
                                                                Trade integration contributes substantially to economic development an
                           De Wulf, Jose            5751-4         development         Còn sách
                           B. Sokol
Developing the Mekong: Regionalism and regional    Evelyn Goh    Routledge   2007 978-0-  English   Economic   In Southeast Asia, China‘s growing economic and political strength has
                                                                       Available /    $25.00
security in China - Southeast Asia relations                       415-          development         Còn sách
                                             43873-5
Development Economics through the Decades: A     Shahid Yusuf   World Bank  2008 0-8213-  English   Economic          Available /   $12.00
                                                                Since 1978, the World Bank's annual World Development Report (WDR
Critical Look at Thirty Years of the World                        7255-6         development         Còn sách
Development Report
Doing Business 2009                  World Bank    Palgrave   2008 0-8213-  English   Economic          Available /     in a series of annual reports comparin
                                                                Doing Business 2009 is the sixth $14.00
                                    Macmillan,     7609-8         development        Còn sách
                                    World Bank
Doing Business 2010: Reforming through Difficult   World Bank    Palgrave   2009 0-8213-  English   Economic          Available /    $14.00 2009-10
                                                                Doing Business 2010 is the seventh in a series of annual reports investi
Times                                 Macmillan ,    7961-5         development        Còn sách
                                    World Bank
Global Economic Prospects 2008: Technology      World Bank    World Bank  2007 978-0-  English   Economic          Available /   $11.00
                                                                Global Economic Prospects 2008: Technology Diffusion in the Developi
diffusion in the developing world                             8213-         development        Còn sách
                                             7365-1
Global Economic Prospects 2009: Commodities at    World Bank    World Bank  2008 0-8213-  English   Economic          Available /    $15.00
                                                                The eruption of the worldwide financial crisis has radically recast prospe
the Crossroads                                      7799-X         development         Còn sách


Global Monitoring Report 2005: Millennium   World Bank        World Bank  2005 978-0-  English   Economic          marks an       juncture for development as the inter
                                                                The year 2005 Available /important$8.00
Development Goals: From Consensus to Momentum                       8213-         development         Còn sách
                                             6077-4
Global Monitoring Report 2008: MDGs and the      World Bank    World Bank  2008 978-0-  English   Economic          Available /    $8.00
                                                                Global Monitoring Report 2008, the fifth in an annual series, is essential
Environment: Agenda for Inclusive and Sustainable                     8213-         development         Còn sách
Development                                        7384-2
Global Monitoring Report 2009: A Development     World Bank    World Bank  2009 0-8213-  English   Economic         Available /    $12.00 2009-10
                                                                A Development Emergency, the title of this year's Global Monitoring Rep
Emergency                                         7859-7         development        Còn sách
Global Monitoring Report 2009: a development     World Bank    World Bank  2009 978-0-  English  Economic   Global     Available /    $13.00
emergency                                        8213-        development  Monitoring   Còn sách
                                             7859-5              Report 2009,
                                                              prepared
Global monitoring report: a development emergency World Bank     World Bank  2009 978-0-  English  Economic   Global     Available /    $13.00
                                             8213-        development  Monitoring   Còn sách
                                             7859-5              Report 2009,
                                                              prepared
Handbook on Impact Evaluation: Quantitative     Shahidur     World Bank  2009 0-8213-  English  Economic   Public     Available /    $15.00 2010-02
Methods and Practices                Khandker ,             8028-1       development  programs are Còn sách
                           Gayatri B.                              designed to
                           Koolwal,                               reach certain
Innovation, Inclusion, and Integration: From     Pradeep Mitra  World Bank  2008 0-8213-  English  Economic   Innovation, Inclusion and Integration synthesizes the findings of the flag
                                                                     Available /     $8.00
Transition to Convergence in Eastern Europe and                     7538-5       development         Còn sách
the Former Soviet Union
Post-Crisis Growth in Developing Countries: A    Commission on World Bank    2010 0-8213-  English  Economic   The 2008   Available /    $9.00 2010-02
Special Report of the Commission on Growth and    Growth and             8165-2       development  financial  Còn sách
Development                     Development                              crisis has
                                                              raised a
Spatial Disparities and Development Policy: Berlin  Edited by    World Bank  2009 0-8213-  English  Economic   The Berlin Workshop Series 2009 presents selected papers from meeti
                                                                    Available /   $12.00 2009-10
Workshop Series 2009                 Gudrun               7723-X       development        Còn sách
                           Kochendorfer-
                           Lucius , Boris
The Growth Report: Strategies for Sustained Growth          World Bank  2008 0-8213-  English  Economic   Why have    Available /     $12.00 2009-04
and Inclusive Development                                7491-5       development  only 13    Còn sách
                                                              developing
                                                              world
The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in Hernando De    Basic Books  2008 978-  English   Economic           Available      $14.00
                                                              It's become clear by now/ the fall of the Berlin Wall and the collapse of c
the West and Fails Everywhere Else         Soto (Author)             0465016       development         Còn sách
                                             150
Two Dragon Heads: Contrasting Development Paths Shahid Yusuf , World Bank      2010 0-8213-  English  Economic   Sources of   Available /     $10.00 2010-02
for Beijing and Shanghai            Kaoru                  8048-6       development  economic    Còn sách
                        Nabeshima                                 growth are
                                                              well
Vietnam Development Report 2006: Business      World Bank in  World Bank  2005      English  Economic           Available /     $7.00
                           Vietnam                         development         Còn sách


Vietnam Development Report 2007: Aiming hight    World Bank    World Bank  2006      English  Economic   The year 2006 Available / important milestone in Vietnam‘s quest for pr
                                                                     was a very     $7.00
                                                       development         Còn sách


Vietnam Development Report 2009: Capital Matters World Bank in    World Bank  2008      English  Economic           Available /     $7.00 2009-04
                         Vietnam       in Vietnam               development         Còn sách


World Development Indicators 2008 (Book)       World Bank    World Bank  2008 978-0-  English  Economic          Available /    $20.00
                                                              Looking for accurate, up-to-date data on development issues? World De
                                             8213-        development         Còn sách
                                             7386-6
World Development Indicators 2009 (Book)        World Bank  World Bank  2009 978-0-  English   Economic    The World   Available /    $24.00 2009-06
                                            8213-         development   Development Còn sách
                                            7829-8                 Indicators
                                                                (WDI) 2009
World Development Report 2009: Reshaping        World Bank  World Bank  2008 978-0-  English   Economic    Rising densities of human settlements, migration and transport to reduc
                                                                       Available /    $12.00
economic geography                                   8213-         development          Còn sách
                                            7607-2
Những thách thức trong việc xây dựng trường đại     Jamil Salmi  Ngân hàng  2009      Tiếng Việt               Available /    $1.00 aware of
                                                        Education and Governments are becoming increasingly 2009-07 the important contribu
học đẳng cấp thế giới                         Thế giới                 training         Còn sách


Sức mạnh của thiết kế điều tra: Cẩm nang dùng      Iarossi,   World Bank  2006      Tiếng Việt  Education and Trong cuốn sách này, Giuseppe Iarossi đã dựa trên những kinh nghiệm
                                                                     Available /    $1.00
trong quản lý điều tra, diễn giải kết quả điểu tra và  Giuseppe                        training          Còn sách
chi phối đối tượng điều tra [The power of survey
design : a user's guide for managing surveys,
Việt Nam: Nghiên cứu đánh giá kết quả học tập môn    Ngân hàng Thế Ngân hàng  2004      Tiếng Việt  Education and         Available /     $1.00
đọc hiểu tiếng Việt và môn toán - Tập 2         giới     Thế giới                 training           Còn sách


Việt Nam: Nghiên cứu đánh giá kết quả học tập môn Ngân hàng Thế Ngân hàng     2004      Tiếng Việt  Education and         Available /     $1.00
đọc hiểu tiếng Việt và môn toán - Tập 3      giới     Thế giới                    training           Còn sách


The Challenge of Establishing World Class        Jamil Salmi  World Bank  2009 0-8213-  English                Available /    $11.00 aware of
                                                        Education and Governments are becoming increasingly 2009-04 the important contribu
Universities                                      7865-1         training         Còn sách


The Role and Impact of Public-Private Partnerships   World Bank  World Bank  2009 0-8213-  English                 role of private sector partners in education can lead to si
                                                        Education and Enhancing the Available /    $14.00 2009-04
in Education                                      7866-X         training          Còn sáchUsing Training to Build Capacity for Development: World Bank     World Bank  2008 0-8213-  English                  Available /   $13.00
                                                        Education and This evaluation assesses the extend to which World Bank-financed train
An Evalution of the World Bank's Project-Based and                   7378-1         training           Còn sách
WBI Training
Vietnam: Higher education and skills for growth     World Bank  World Bank  2008      English   Education and Like other socialist economies, Vietnam had a highly specialized educat
                                                                      Available /     $4.00 2009-10
                                                        Training           Còn sách


Vietnam: Learning to teach in a knowledge society    World Bank  World Bank  2005      English   Education and         Available /     $3.00
                                                        training           Còn sách


Vietnam: Reading and mathematics Assessment       World Bank  World Bank  2004      English   Education and         Available /     $3.00
Study - Volume 2                                                training           Còn sách


Bioenergy Development: Issues and Impacts for      Elizabeth   World Bank  2009 0-8213-  English   Energy, Mining Bioenergy   Available /    $14.00 2010-02
Poverty and Natural Resource Management         Cushion ,            7629-2         and Industry  has been    Còn sách
                            Adrian                                critical to
                            Whiteman ,                              humanity
Establishing a legal and regulatory framework for the World Bank    World Bank   2004      English   Energy, Mining         Available /    $5.00
downstream gas sector in Vietnam                                         and Industry          Còn sách


Báo cáo phát triển con người 2007/2008: cuộc chiến United Nations UNDP        2007 978-0-  tiếng việt  Environment    Biến đổi khí Available /     $2.00 2009-06
chống biến đổi khí hậu: đoàn kết nhân loại trong một Development              2305-                  hậu là thách Còn sách
thế giới phân cách                  Programme               4704-9                 thức có tính
                           (UNDP)                                    quyết định
Convenient Solutions for an Inconvenient Truth:   World Bank  World Bank     2009 0-8213-  English   Environment   Global    Available /    $11.00 2010-02
Ecosystem-based Approaches to Climate Change                        8126-1                 warming and Còn sách
                                                                  changes in
                                                                  climate will
Human Development Report 2007/2008: Fighting      United Nations UNDP      2007 978-0-  English   Environment   Climate change is the defining human development challenge of the 21s
                                                                         Available /     $9.00
climate change: Human solidarity in a divided world  Development             2305-                         Còn sách
                            Programme              4704-9
The Social Dimensions of Climate Change: Equity    (UNDP) Robin World Bank
                            Edited by           2009 0-8213-  English   Environment   Climate   Available /   $13.00 2010-02
and Vulnerability in a Warming World          Mearns ,              7887-2                 change is  Còn sách
                            Andrew Norton                                arguably the
                                                                  most
Vietnam Environment Monitor 2005: Biodiversity     World Bank,   World Bank   2005      English   Environment          Available /    $5.00
                                                                  The Vietnam Environmental Monitor report chronicles trends, challenge
                            MONRE &                                         Còn sách
                            SIDA
Báo cáo phát triển thế giới 2010: Phát triển và biến  Ngân hàng Thế Ngân hàng    2009      Tiếng Việt  Environment   Act Now, Act Available /      $2.00 2010-03
đổi khí hậu                      giới     Thế giới                           Together, Act Còn sách          <new>
                                                                 Differently --
                                                                 Today's
World Development Report 2010: Development and World Bank       World Bank   2009 0-8213-  English   Environment Act Now, Act Available /       $12.00 2010-02
Climate Change                                       7987-9                 Together, Act Còn sách
                                                                 Differently --
                                                                 Today's
Phân tích xã hội quốc gia: Dân tộc và phát triển ở   World Bank   World Bank   2009      Tiếng Việt                 một phân      $1.00 gia – tập
                                                         Ethnic minority Báo cáo này – Available /tích xã hội quốc 2009-10 trung vào vấn đề dân
Việt Nam [Country Social Analysis: Ethnicity and                                                 Còn sách
development in Vietnam]
Country Social Analysis: Ethnicity and development   World Bank   World Bank   2009      English                             designed to understand the macro s
                                                         Ethnic minority A Country Social Analysis (CSA) is$4.00 2009-10
                                                                        Available /
in Vietnam                                                                   Còn sách


Hội nhập với các nguyên tắc kế toán và kiểm toán    Adams, Hugh;  Nhà xuất bản  2005      Tiếng Việt  Finance,            Available /    $8.40
quốc tế                        Do, Thuy Linh  Chính trị                 Banking            Còn sách
                                    Quốc gia
Banking the Poor: Measuring Banking Access in 54    World Bank   World Bank   2008 978-0-  English   Finance,     How many people are using banking services in poor countries? What f
                                                                        Available /    $13.00
Economies                                         8213-         Banking           Còn sách
                                              7754-3
Remittances and Development: Lessons from Latin    Editor(s): Pablo World Bank  2008 978-0-  English   Finance,            Available /   $9.00
                                                                  Workers' remittances have become a major source of financing for deve
America                        Fajnzylber, J.           8213-         Banking            Còn sách
                            Humberto              6870-1.
                            Lopez
Đưa vấn đề giới vào phát triển: Thông qua sự bình   Ngân hàng Thế Nhà xuất bản    2001      tiếng Việt  Gender          Available /   $1.00
                                                                 Engendering Development focuses on gender issues and their broad ec
đẳng giới về quyền, nguồn lực và tiếng nói       giới     Văn hóa                                 Còn sách
                                   Thông tin
Engendering development: Through gender equality World Bank       Oxford     2001 978-0-19- English   Gender          Available /   $2.00
                                                                 Engendering Development focuses on gender issues and their broad ec
in rights, resources and voice: Summary                 University     521596-0                     Còn sách
                                     Press, World
                                     Bank
Gender and Governance in Rural Services      World Bank ,     World Bank   2010 978-0-  English   Gender    The book   Available /    $14.00 2010-03
                          International               8213-                ―Gender and Còn sách          <new>
                          Food Policy                7658-4               Governance
                          Research                                   in Rural
Báo cáo phát triển Việt Nam 2010: Các thể chế hiện Ngân hàng Thế Ngân hàng       2009      Tiếng Việt  Governance         phải là một
                                                                 Thể chế khôngAvailable / công trình hay tổ chức, thể chế là các qui địn
                                                                                 $2.00 2010-02
đại                        giới tại Việt Thế giới tại                                 Còn sách
                          Nam      Việt Nam
Các hình thái tham nhũng: Giám sát các khả năng    J. Edgardo    Nhà xuất bản  2008      Tiếng Việt  Governance         hi?n tu?ng
                                                                 Tham nhung làAvailable / xu?t hi?n ? kh?p noi trên th? gi?i. Nó x?y ra t
                                                                                 $1.00
tham nhũng ở cấp ngành [The Many Faces of       Campos và     Văn hóa                               Còn sách
Corruption: Tracking Vulnerabilities at the Sector   Sanjay      Thông tin
Level]                         Pradhan
Đương đầu với tham nhũng ở châu Á: Những bài      Bhargava,     Nhà xuất bản  2005      Tiếng Việt  Governance         Available /     $1.00
học thực tế và khuôn khổ hành động [Challenging    Vinay;      Tư pháp                                Còn sách
Corruption in Asia : Case Studies and a Framework   Bolongaita,
for Action]                      Emil
Mười bước tiến tới hệ thống giám sát và đánh giá    Jody Zall     World Bank   2004 0-8213-  Tiếng Việt  Governance         Available /      $1.00
                                                                 An effective state is essential to achieving socio-economic and sustaina
dựa trên kết quả: Sổ tay dành cho cán bộ thực hành   Kusek, Ray C.             5823-5                       Còn sách
phát triển [Ten Steps to a Results-Based Monitoring  Rist
and Evaluation System: A Handbook for
Trao quyền trong thực tế: từ phân tích đến thực hiện
                         Ruth Alsop,      Nhà xuất bản  2006      Tiếng Việt  Governance        offers an      explanation of the concept of empow
                                                                 This documentAvailable /excellent $1.00
[Empowerment in Practice: From Analysis to    Mette         Văn hóa                               Còn sách
Implementation]                  Bertelsen,       Thông tin
                         Jeremy Holland
Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá thế nào để Keith Robin      Nhà xuất bản  2008      Tiếng Việt  Governance                  thiện
                                                                 Nhiều chính phủ đang cố gắng cải $2.00 chất lượng làm việc bằng cách
                                                                        Available /
hoàn thiện công tác quản lý của nhà nước [How to Mackay         Chính trị                               Còn sách
Build M&E Systems to Support Better Government]             Quốc gia
From Poverty to Power: How Active Citizens and     Duncan Green, World Bank     2008 978-  English    Governance  The twenty-first century will be defined by the fight against the scourges
                                                                        Available /     $23.00
Effective States Can Change the World         et al.                0855985                      Còn sách
                                               936
Governance Reform Under Real World Conditions:     Editor(s): Sina  World Bank   2008 ISBN: 0- English    Governance        Available      $11.00
                                                                 Although necessary and /often first rate, technocratic solutions alone hav
Citizens, Stakeholders, and Voice           Odugbemi,               8213-                      Còn sách
                            Thomas                7456-7
                            Jacobson
Institutional Pathways to Equity : Addressing     Editor(s):    World Bank   2008 978-0-  English   Governance         Available /     $8.00
                                                                 Questions of equity and inequality have moved to the center of debates
Inequality Traps                    Michael                8213-                       Còn sách
                            Walton,                7013-1
                            Anthony J.
Public Sector Reform: What Works and Why?: An     World Bank    World Bank   2008 0-8213-  English   Governance         Available /    $12.00
                                                                 The effectiveness and efficiency of a country's public sector is vital to th
IEG Evaluation of World Bank Support                             7589-X                      Còn sách
The Many Faces of Corruption: Tracking        Editor(s): J.  World Bank    2007 0-8213-  English  Governance  Corruption... Available /     $17.00 2009-06
Vulnerabilities at the Sector Level          Edgardo                6725-0              How can     Còn sách
                           Campos,                                policymakers
                           Sanjay                                 and
The Road to Results: Designing and Conducting     Linda G. Morra World Bank    2009 0-8213-  English  Governance  This      Available /    $19.00 2009-10
Effective Development Evaluations           Imas , Ray Rist            7891-0              comprehensi Còn sách
                                                               ve text is an
                                                               essential tool
Vietnam Development Report 2010: Modern        World Bank in   World Bank   2009      English  Governance          not buildings or organizations, they are the rules by whic
                                                               Institutions areAvailable /     $7.00 2010-02
institutions                     Vietnam                                        Còn sách


Battling HIV/AIDS: A decision maker's guide to the  Editor(s):   World Bank    2004 978-0-  English  Health,           Available /     $5.00
                                                               Battling HIV/AIDS sets out principles and provides advice on the procur
procurement of medicines and related supplies     Yolanda Tayler            8213-        Population         Còn sách
                                              5848-1
Beyond Survival: Protecting Households from Health Cristian C.   Stanford      2006      English  Health,          Available /    $6.00
                                                               Beyond Survival breaks new ground in the ongoing debate about health
Shocks in Latin America              Baeza, Truman University                   Population        Còn sách
                          G. Packard   Press, World
                                  Bank
Disease Control Priorities in Developing Countries Editor(s): Dean World Bank     2006 0-8213-  English  Health,          Available /     $33.00
                                                               Based on careful analysis of burden of disease and the costs of interven
(2nd Edition)                   T. Jamison, &              6179-1       Population        Còn sách
                          others
Global Burden of Disease and Risk Factors       Editor(s): Alan  World Bank   2006 0-8213-  English  Health,           a single /     $18.00
                                                               This volume is Availableup-to-date source on the entire global epidemiol
                           D. Lopez, &              6262-3       Population         Còn sách
                           others
Good Practices in Health Financing: Lessons from   Pablo Gottret, World Bank    2008 0-8213-  English  Health,   For humanitarian reasons and the concern for households‘ economic an
                                                                      Available /   $14.00
Reforms in Low and Middle-Income Countries      George                7511-3       Population         Còn sách
                           Schieber, Hugh
                           R. Waters
Governing Mandatory Health Insurance: Learning    Editor(s):   World Bank    2008 0-8213-  English  Health,   Although mandatory health insurance programs are being proposed or e
                                                                     Available /     $9.00
from Experience                    William D.              7548-2       Population        Còn sách
                           Savedoff,
                           Pablo Gottret
Health Financing and Delivery in Vietnam: Looking   by World Bank by World      2009 0-8213-  English  Health,   Vietnam‘s successes in the health sector are legendary. Its rates of infa
                                                                      Available /    $12.00
Forward                               Bank          7782-5       Population         Còn sách


International Trade in Health Services and the    Editor(s):    World Bank,  2005 0-8213-  English  Health,           Available     $10.00
                                                               Health ministries around /the world face a new challenge: to assess the
GATS: Current Issues and Debates           Chantal Blouin,  World Health    6211-9       Population         Còn sách
                           Nick Drager,   Organization
                           Richard Smith
Repositioning Nutrition as Central to Development :  World Bank    World Bank   2005      English  Health,          Available        $8.00
                                                               Persistent malnutrition is/ contributing not only to widespread failure to m
A Strategy for Large Scale Action                                        Population         Còn sách


The Global Family Planning Revolution: Three     Editor(s):   World Bank    2007 0-8213-  English  Health,           Available /    $13.00
                                                               The striking upsurge in population growth rates in developing countries
Decades of Population Policies and Programs      Warren C.               6951-2       Population         Còn sách
                           Robinson, John
                           A. Ross
Building Commitment to Reform through Strategic   Cecilia     World Bank   2009 0-8213-  English   ICT for      Strategic   Available /   $12.00 2009-10
Communication: The Five Key Decisions        Cabanero               7621-7         development    communicati Còn sách
                           Verzosa ,                                   on is a
                           Helen R.                                   powerful tool
Information and Communications for Development    World Bank   World Bank   2009 0-8213-  English   ICT for             Available /   $15.00 2009-10
                                                                  Information and communication technology (ICT) is a critical part of the
2009: Extending Reach and Increasing Impact                        7605-5         development           Còn sách


Safer Homes, Stronger Communities: A Handbook    Abhas K. Jha , World Bank    2010 978-0-  English   Infrastructure Best     Available /     $13.00 2010-03
for Reconstructing After Natural Disasters      with Jennifer E.           8213-                 practices in Còn sách          <new>
                           Duyne                8045-1                 post-disaster
                           Barenstein ,                                housing and
Đô thị trong thế giới toàn cầu hóa: Quản trị nhà   Leautier,    World Bank   2006      Tiếng Việt                 Available /     $1.00
                                                         Infrastructure, In a world moving very rapidly on both urbanization and globalization, ci
nước, thành tích hoạt động và tính bền vững [Cities Frannie, ed                         Energy, Urban         Còn sách
in a globalizing world : governance, performance and                               development
sustainability]
Huy động tài chính cho sử dụng năng lượng hiệu    Taylor, Robert; Ngân hàng    2008      Tiếng Việt  Infrastructure,         Available /     $2.00
quả: Những bài học từ Braxin, Trung Quốc, Ấn Độ Govindarajalu, Thế giới                     Energy, Urban          Còn sách
và các nước khác [Financing Energy Efficiency :   Chandrasekar;                        development
Lessons from Brazil, China, India, and Beyond]    Levin, Jeremy
Việt Nam chiến lược phát triển giao thông: chuyển  Ngân hàng Thế Ngân hàng     2006      Tiếng Việt  Infrastructure,         Available /     $1.00
đổi, cải cách và quản lý bền vững          giới       Thế giới                  Energy, Urban          Còn sách
                                                         development
Việt Nam chiến lược viễn thông: Hiện trạng và    Ngân hàng Thế Ngân hàng     2006      Tiếng Việt  Infrastructure,         Available /     $1.00
hướng đi trong tương lai               giới     Thế giới                   Energy, Urban          Còn sách
                                                         development
Xây dựng khung pháp lý và điều tiết cho lĩnh vực khí Ngân hàng Thế Ngân hàng     2004      Tiếng Việt  Infrastructure,         Available /     $1.00
hạ nguồn ở Việt Nam                 giới     Thế giới                   Energy, Urban          Còn sách
                                                         development
Financing Energy Efficiency: Lessons from Brazil,  Robert P.    World Bank   2008 978-0-  English                  Available /     $9.00
                                                         Infrastructure, While energy efficiency projects could partly meet new energy demand
China, India, and Beyond               Taylor, &              8213-         Energy, Urban         Còn sách
                           others                7304-0.        development
Public Private Partnerships: The Worldwide      Darrin Grimsey, Edward Elgar  2007 978-  English                   Available /     $34.00
                                                         Infrastructure, 'This book provides an excellent insight into the operation and issues af
Revolution in Infrastructure Provision and Project  Mervyn K.    Pub (April 7,    1847202        Energy, Urban         Còn sách
Finance                       Lewis                260          development
Review of Risk Mitigation Instruments for      Tomoko     World Bank   2007 0-8213-  English                   Available      $5.00
                                                         Infrastructure, Although the importance/of infrastructure sectors in achieving economic
Infrastructure: Financing and Recent Trends and   Matsukawa,              7100-2         Energy, Urban         Còn sách
Development                     Odo Habeck                         development
Vietnam Transport strategy: Transition, reform and  World Bank   World Bank   2006      English   Infrastructure,         Available /     $4.00
sustainable management                                              Energy, Urban          Còn sách
                                                         development
Báo cáo phát triển Việt Nam 2008: Bảo trợ xã hội   Ngân hàng Thế Ngân hàng     2007      Tiếng Việt  Labor and            bắt đầu /
                                                                  Việt Nam đangAvailablemột quá trình chuyển đổi kinh tế và xã hội chưa
                                                                                  $1.00
[Vietnam development report 2008: Social       giới     Thế giới                   Social             Còn sách
protection]                                                   protection
Về bảo trợ và thúc đẩy xã hội           Grosh,        Nhà xuất bản  2009      Tiếng Việt  Labor and          Available /     $2.00
                         Margaret; del     Văn hóa                  Social            Còn sách
                         Ninno, Carlo;     Thông tin                 protection
                         Tesliuc, Emil;
Pension Reform: Issues and Prospects for Non-   Editor(s):      World Bank   2006 978-0-  English   Labor and          Available /    $13.00
                                                                 This book presents 24 state of the art papers on the conceptual foundat
Financial Defined Contribution (NDC) Schemes   Robert                  8213-         Social            Còn sách
                         Holzmann,                 6038-5         protection
                         Edward Palmer
Risk-Based Supervision of Pension Funds:     Editor(s): Greg    World Bank   2008 978-0-  English   Labor and          Available      $9.00
                                                                 Risk-Based Supervision /of Pension Funds provides a review of the desi
Emerging Practices and Challenges         Brunner,                 8213-         Social           Còn sách
                         Roberto Rocha,              7493-1         protection
                         Richard Hinz
The Challenge of Development: Theory and Practice Richard Ward     Aldine     2008 978-  English    Labor and           survey of     $37.00
                                                                 A wide-rangingAvailable / the theoretical and practical problems of econo
in Human Resource Management           (Editor)       Transaction     0202362        Social            Còn sách
                                              267          protection
Vietnam Development Report 2008: Social        World Bank in  World Bank   2007      English   Labor and           Available /    $7.00
                                                                 Vietnam is at the dawn of unprecedented economic and social transform
Protection                       Vietnam     in Vietnam                 Social            Còn sách
                                                          protection
Kiến thức của người nghèo: Các hoạt động thúc đẩy   Finger, J    Nhà xuất bản  2004      Tiếng Việt  Law and           Available /     $1.00
việc thu lợi từ tài sản trí tuệ ở các nước đang phát  Michael;     Tổng hợp                  legislation         Còn sách
triển [Poor People's Knowledge : Promoting       Schuler,     thành phố Hồ
Intellectual Property in Developing Countries]     Philip      Chí Minh
The World Bank Legal Review, Volume 2: Law,      Editor(s): Ana  Martinus    2006 0-8213-  English   Law and           Available /   $10.00
                                                                 The World Bank Legal Review, Volume 2 is a publication for policy mak
Equity, and Development                Palacio     Nijhoff       6831-1         legislation         Còn sách
                                    Publishers,
                                    World Bank
Microfinance distance learning course         Heather Clark  United     2002 978-  English    Microfinance  The United Nations Capital Development Fund‘s Special Unit for Microf
                                                                        Available /    $15.00
                                    Nations       9211261                      Còn sách
                                              486
Human development report 2009: Overcoming       United Nations  United     2009 978-0-  English   Migration   Migration, bothAvailable / beyond borders, has become an increasingly
                                                                         within and    $9.00 2009-10
barrier: Human mobility and development        Development   Nations       230-                         Còn sách
                            Programme    Development     23904-3
                            (UNDP)      Programme
Human development report 2009: Overcoming       UNDP       UNDP      2009 978-0-  English   Migration   Human development is about putting people at the centre of developme
                                                                       Available /     $9.00 2009-10
barrier: Human mobility and development                           230-                       Còn sách
                                              23904-3
International Migration, Economic Development &    Editor(s):   Palgrave    2007 0-8213-  English   Migration           Available /    $10.00
                                                                 International migration has become a central element of international re
Policy                         Maurice Schiff, Macmillan &     6935-0                        Còn sách
                            Caglar Ozden World Bank
Migration and Remittances Factbook 2008        Dilip Ratha,   World Bank   2008 978-0-  English   Migration          Available /    $9.00
                                                                 The Migration and Remittances Factbook 2008 attempts to present the
                            Zhimei Xu              8213-                        Còn sách
                                              7413-9.
Đánh giá nghèo có sự tham gia của cộng đồng tại    Nhóm Hành   Ngân hàng    2003      Tiếng Việt  Poverty           Available /     $1.00
đồng bằng sông Hồng, tỉnh Hà Tây và Hải Dương     động chống Đói Thế giới                                 Còn sách
                            nghèo
Đánh giá nghèo có sự tham gia của cộng đồng tại   Nhóm Hành   Ngân hàng  2003      Tiếng Việt  Poverty         Available /      $1.00
Hà Giang                       động chống Đói Thế giới                             Còn sách
                           nghèo
Đánh giá nghèo có sự tham gia của cộng đồng tại   Nhóm Hành   Ngân hàng  2003      Tiếng Việt  Poverty         Available /      $1.00
Lào Cai                       động chống Đói Thế giới                             Còn sách
                           nghèo
Đánh giá nghèo có sự tham gia của cộng đồng tại   Nhóm Hành   Ngân hàng  2003      Tiếng Việt  Poverty         Available /      $1.00
Ninh Thuận                      động chống Đói Thế giới                             Còn sách
                           nghèo
Đánh giá nghèo có sự tham gia của cộng đồng tại   Nhóm Hành   Ngân hàng  2003      Tiếng Việt  Poverty         Available /      $1.00
thành phố Hồ Chí Minh                động chống Đói Thế giới                             Còn sách
                           nghèo
Đánh giá nghèo theo vùng: Vùng đồng bằng sông    Nhóm Hành   Ngân hàng  2003      Tiếng Việt  Poverty         Available /      $1.00
Cửu Long                       động chống Đói Thế giới                             Còn sách
                           nghèo
Đánh giá nghèo theo vùng: Vùng đồng bằng sông    Nhóm Hành   Ngân hàng  2003      Tiếng Việt  Poverty         Available /      $1.00
Hồng                         động chống Đói Thế giới                             Còn sách
                           nghèo
Handbook on Poverty and Inequality        Shahidur     World Bank  2009 0-8213-  English   Poverty        Available /    $15.00 2009-06
                                                            Handbook on Poverty + Inequality was originally designed to support tra
                         Khandker,              7613-6                    Còn sách
                         Jonathan
                         Haughton
Moving Out of Poverty (Volume 1): Cross-     Editor(s):    Palgrave   2007 978-0-  English   Poverty         Available /     $11.00
                                                            This book brings together the latest thinking about poverty dynamics fro
disciplinary Perspectives on Mobility       Deepa       Macmillan,    8213-                     Còn sách
                         Narayan, Patti  World Bank    6991-3
                         Petesch
Moving Out of Poverty, Volume 2: Success from the Deepa       World Bank  2009 0-8213-  English   Poverty                     If I fall 2009-04
                                                            "No matter if I fall, I get up again. $15.005,000 times, I will stand up anot
                                                                    Available /
Bottom Up                     Narayan, Lant   & Palgrave    7215-7                      Còn sách
                         Pritchett,    Macmillan
                         Soumya
Participatory poverty assessment: Ha Giang    Poverty Task   World Bank         English   Poverty         Available /      $2.00
                         Force                                        Còn sách


Participatory poverty assessment: Lao Cai      Poverty Task  World Bank         English   Poverty         Available /      $2.00
                           Force                                      Còn sách


Participatory poverty assessment: Ninh Thuan     Poverty Task  World Bank         English   Poverty         Available /      $2.00
                           Force                                      Còn sách


Participatory poverty assessment: Red river delta,  Poverty Task  World Bank         English   Poverty         Available /      $2.00
Ha Tay and Hai Duong                 Force                                      Còn sách
Regional poverty assessment: Northern mountains    Poverty Task   World Bank  2003      English   Poverty            Available /    $2.00
                           Force                                           Còn sách


Việt Nam cải cách hệ thống đấu thầu mua sắm   Ngân hàng Thế Ngân hàng       2002      Tiếng Việt  Public finance         Available /    $1.00
công: Báo cáo đánh giá hệ thống đấu thầu mua sắm giới     Thế giới                                     Còn sách
công
Access for all: Building inclusive financial system  Brigit Helms   World Bank  2006 978-0-  English                   years, the      $9.00
                                                         Public finance In the past ten Available / world of microfinance has changed dramatical
                                             8213-                         Còn sách
                                             6360-7
Global Development Finance 2008 (Vol I. Review,    World Bank    World Bank  2008 0-8213-  English   Public finance Global Development Finance—the World Bank's annual report on the e
                                                                       Available /   $19.00
Analysis, and Outlook)                                  7388-9                       Còn sách


Innovative Financing for Development         Editor(s):    World Bank  2008 0-8213-  English                 Available /    $13.00
                                                         Public finance Developing countries need additional, cross-border capital channeled in
                           Suhas Ketkar,            7685-3                       Còn sách
                           Dilip K. Ratha
Macro Federalism and Local Finance          Editor(s):    World Bank  2008 0-8213-  English                  Available /     deal with growth, stabilization, and reg
                                                         Public finance The design of a federal system to$10.00
                           Anwar Shah             6326-3                       Còn sách


Public Expenditures, Growth, and Poverty: Lessons   Shenggen Fan Johns       2008 978-  English                   Available /    Poverty
                                                         Public finance Public Expenditures, Growth, and$23.00 assesses the efficacy of pove
from Developing Countries               (Editor)     Hopkins      0801888                       Còn sách
                                    University     588
                                    Press
Public Finance in China: Reform and Growth for a   Editor(s): Jiwei World Bank  2008 978-0-  English                  Available /    $11.00
                                                         Public finance This book brings together analysis and insights from high-level Chinese
Harmonious Society Available Immediately       Lou & Shuilin            8213-                        Còn sách
                           Wang                6927-2.
Vietnam managing public expenditure for poverty   Ministry of    Ministry of  2005      English   Public finance         Available /    $2.00
reduction and growth: Public expenditure review and Finance      Finance                                 Còn sách
integrated fiduciary assessment - Volume 2: Sectoral
issues
Vietnam transforming public procurement: Country World Bank      World Bank  2002      English   Public finance         Available /    $5.00
procurement assessment report                                                          Còn sách


World Trade Indicators 2008: Benchmarking Policy   World Bank    World Bank  2008 0-8213-  English   Trade             Available     $33.00
                                                                 The World Bank's World/Trade Indicators (WTI) database on the CD-RO
and Performance                                      7567-9                        Còn sách


Descending the Dragon: My Journey Down the      Jon       National   2008 978-  English    Travel book   Sometimes theAvailablejourney begins with great patience. When Jon B
                                                                        longest /    $18.00
Coast of Vietnam                   Bowermaster,   Geographic     1426203                       Còn sách
                           Rob Howard             046
Thế giới của chúng mình [1 World Manga] (bộ      Lời: Annette   Ngân hàng   2007      Tiếng Việt  Youth      Bộ truyện tranh này gồm 6 tập, mô$0.20 Thư viện của Rei, chàng tra
                                                                        Out of stock /   tả cuộc phiêu lưu
truyện tranh về một số vấn đề phát triển)       Roman; Minh   Thế giới                                 Hết sách         VDIC có bản
                           họa: Leandro                                                    in
                           Ng.
A Movable Feast: Ten Millennia of Food        Kenneth F.    Cambridge   2007 978-0-  English   Agriculture          Out of years    $21.00 Hard fruits and vegetables, ev
                                                                 In the last twenty-five stock /alone, the range ofcopy is
Globalization                     Kiple       University     521-          and Rural           Hết sách          available at
                                    Press        79353-7        development                        VDIC library
Access of the Poor to Agricultural Services: The   Editor(s):    KIT      2007 978-  English    Agriculture         farmers tend   $20.00 Hard copy is
                                                                 Resource-poorOut of stock / to have more limited access to research, tr
Role of Farmers' Organizations in Social Inclusion  Bertus      Publishers     9068326        and Rural         Hết sách         available at
                           Wennink,               420          development                     VDIC library
                           Suzanne
At Loggerheads?: Agricultural Expansion, Poverty   World Bank    World Bank   2006      English   Agriculture         Out of stock books and reports on tropical deforestation,
                                                                 Despite the vast number of /   $8.00 http://go.wor
Reduction, and Environment in the Tropical Forests                                 and Rural          Hết sách         ldbank.org/T
                                                          development                       KGHE4IA30
Enhancing Agricultural Innovation: How to Go     World Bank    World Bank   2006 0-8213-  English   Agriculture         Out of can be    $8.00 http://siteres
                                                                 An innovation system stock / defined as a network of organizations, ent
Beyond the Strengthening of Research Systems                        6741-2         and Rural          Hết sách         ources.worl
                                                          development                       dbank.org/I
Reengaging in Agricultural Water Management:     World Bank    World Bank   2006 0-8213-  English   Agriculture          Out challenge    $8.00 NTARD/Res
                                                                 In order to face theof stock / of disappointing returns on public investm
                                                                                      http://siteres
Challenges and Options                                   6498-7         and Rural           Hết sách         ources.worl
                                                          development                       dbank.org/I
Sustainable Land Management: Challenges,       World Bank    World Bank   2006 0-8213-  English   Agriculture         Out of stock /  $6.00 NTARD/Res
                                                                 Sustainable Land Management provides strategic focus to the implemen
                                                                                   http://siteres
Opportunities, and Trade-offs                                6597-5         and Rural          Hết sách        ources.worl
                                                          development                       dbank.org/I
World Development Report 2008: Agriculture for    World Bank    World Bank   2007 978-0-  English   Agriculture  The world's demand for food is expected NTARD/Res the next 50 ye
                                                                        Out of stock /      to double within
                                                                                 $8.00 http://www.
Development                                         8213-         and Rural          Hết sách         worldbank.o
                                              6807-7         development                       rg/wdr2008
Vietnam's Children in a Changing World        Rachel Burr    Rutgers    2006 0-8135-  English   Children           Out children     in the Hard South
                                                                 Like the majority of of stock /living$19.00global copy istoday, a large num
                                    University     3796-7                       Hết sách           available at
                                    Press                                                VDIC library
Quyền được nói: Vai trò của truyền thông đại chúng Islam,        World Bank   2006      Tiếng Việt  Communicatio An independent pressstock /   $1.00 Thư viện
                                                                       Out of is essential to sound and equitable economic dev
trong phát triển kinh tế [The right to tell : the role of Roumeen    Institute                 n             Hết sách         VDIC có bản
mass media in economic development]                                                                  in
Development and Faith: Where Mind, Heart, and     Katherine     World Bank   2007 0-8213-  English   Culture and         Out of stock /  $9.00 a promising
                                                                 The faith and development nexus is both Hard copy isnew focus for sec
Soul Work Together                  Marshall,               7173-8         religion           Hết sách         available at
                           Marisa Van                                                     VDIC library
                           Saanen
Báo cáo phát triển Việt Nam 2007: Hướng tới tầm                            Tiếng Việt  Economic           Out of stock /    $1.00 Thư viện
cao mới [Vietnam Development Report 2007: Aiming                                  development         Hết sách          VDIC có bản
hight]                                                                                   in
Đông Á phục hưng: Ý tưởng phát triển kinh tế [An   Indermit Gill &  Nhà xuất bản  2007      Tiếng Việt  Economic   Cuốn sách nàyOut of giá tương lai $1.00 Thư viện
                                                                        đánh stock /    của các nước Đông Á có thu nhập tru
East Asian Renaissance: Ideas for Economic      Homi Kharas    Văn hóa                  development        Hết sách          VDIC có bản
Growth]                                 Thông tin                                            in
A Year Without "Made in China": One Family's True Sara Bongiorni John Wiley      2007 0-470-  English   Economic          Out of stock /  $27.00 Hard copy is
                                                                 Over the past century, Americans' images of China have fluctuated wild
Life Adventure in the Global Economy               and Sons          11613-7        development         Hết sách         available at
                                                                                    VDIC library
Addressing the challenges of globalization: An    Uma Lele     World Bank   2005 0-8213-  English  Economic          Out of of globalization has stimulated dramatic changes
                                                               The accelerated pacestock /    $6.00 http://www.
independent evaluation of the World Bank's                         6065-5       development         Hết sách         worldbank.o
approach to global programs                                                                      rg/oed/gppp
Aid that Works : Successful Development in Fragile James Manor     World Bank   2006      English  Economic          Out years on        /
                                                                                $9.00 Hard copy is
                                                               Research in recentof stock / aid effectiveness shows that significant obs
States                                                     development         Hết sách          available at
                                                                                    VDIC library
Atlas of Global Development: A Visual Guide to the  World Bank    World Bank   2006 0-8213-  English  Economic          Out of stock /   $6.00 Hard copy is
                                                               Published in association with Harper Collins, the Atlas of Global Develo
World's Greatest Challenges                                6856-7       development         Hết sách          available at
                                                                                   VDIC library
Building Knowledge Economies: Advanced        World Bank    World Bank   2007 0-8213-  English  Economic          Out of stock /   $8.00 Hard put to
                                                               In many parts of the world, knowledge is being copy iswork to accelerate
Strategies for Development                                 6957-1       development         Hết sách          available at
                                                                                   VDIC library
China's Information Revolution: Managing the     Christine Zhen- World Bank    2007 0-8213-  English  Economic           Out of stock /  $8.00 Hard copy is
                                                               This report presents a comprehensive overview of the information, com
Economic and Social Transformation          Wei Qiang               6720-X       development         Hết sách        available at
                                                                                  VDIC library
Corporate Governance Lessons from Transition     Editor(s):    Princeton   2006 0-691-  English  Economic          Out of stock /  $34.00 Hard copy is
                                                               Corporate Governance Lessons from Transition Economy Reforms exp
Economy Reforms                   Merritt B. Fox,  University     12561-9       development        Hết sách        available at
                           Michael A.    Press                                           VDIC library
                           Heller
Customs Modernization Initiatives: Case Studies   Editor(s): Luc  World Bank   2004 0-8213-  English  Economic          Out Customs    $10.00 http://go.wor
                                                               A companion to theof stock / Modernization Handbook, this book provid
                           De Wulf, Jose             5752-2       development        Hết sách          ldbank.org/
                           B. Sokol                                                     OAM5LRU9
Dancing with Giants: China, India, and the Global  Editor(s): Alan  Institute of  2007 0-8213-  English  Economic          Out of stock /    $7.00 F0
                                                               China is now the world's fourth largest economy and growing very fast.
                                                                                    http://go.wor
Economy                       Winters,     Policy       6749-8       development         Hết sách          ldbank.org/F
                           Shahid Yusuf   Studies                                            2W84REL9
                                    (Singapore),
Doing Business 2007: How to Reform          World Bank    World Bank   2006 0-8213-  English  Economic   Doing Business 2007 stock / on $10.00 1 identifies top reformers in bus
                                                                     Out of focuses  reforms,
                                                                                  http://www.d
                                              6488-X       development        Hết sách         oingbusines
                                                                                   s.org/
Doing Business 2008                 World Bank            2007 978-0-  English  Economic          Out of 10 areas everyday business are
                                                               Regulations affecting stock / of $10.00 http://www.d measured: sta
                                              8213-        development         Hết sách         oingbusines
                                              7231-9                                   s.org/
East Asian Visions: Perspectives on Economic     Editor(s):    World Bank   2007 0-8213-  English  Economic           Out of stock /   $10.00 Hard copy is
                                                               Despite the diversity in income levels, languages, culture, resource end
Development                     Indermit S. Gill,           6745-5       development         Hết sách          available at
                           Yukon Huang,                                                    VDIC library
                           Homi Kharas
From Plan to Action: Achieving SEDP Targets:     World Bank    World Bank   2006      English  Economic          Out of stock /    progress in achieving
                                                               The past year has seen significant $5.00 Hard copy is a more efficien
Vietnam Partnership Report 2006 - An Informal                                 development         Hết sách          available at
Report Prepared for the Consultative Group Meeting                                                          VDIC library
for Vietnam, Hanoi, December 2006
Global Economic Prospects 2007: Managing the    World Bank     World Bank   2006 0-8213-  English  Economic          Out of stock /  $11.00 http://www.
                                                               Over the next 25 years developing countries will move to center stage in
Next Wave of Globalization                                 6727-7       development         Hết sách         worldbank.o
                                                                                   rg/gep2007
Global Issues for Global Citizens: An Introduction to Editor(s): Vinay World Bank  2006 0-8213-   English  Economic          Out of stock /  $10.00 Hard copy is
                                                               Written by 27 World Bank experts, this book draws on the Bank's uniqu
Key Development Challenges              K. Bhargava             6731-5        development         Hết sách         available at
                                                                                   VDIC library
Global Monitoring Report 2006: Strengthening    World Bank    World Bank   2006 0-8213-   English  Economic           Out of stock /  $8.00 http://www.
                                                               This report, the second in an annual series assessing progress on the M
Mutual Accountability -- Aid, Trade, and Governance                    6477-4        development          Hết sách         worldbank.o
                                                                                    rg/gmr2006
Global Monitoring Report 2007: Confronting the   World Bank,  World Bank     2007 0-8213-   English  Economic          Out of stock    $8.00 http://www.
                                                               The 2007 Global Monitoring/ Report on the Millennium Development Goa
Challenges of Gender Equality and Fragile States  International             6975-X        development        Hết sách          worldbank.o
                          Monetary Fund                                                    rg/gmr2007
Globalization for Development: Trade, Finance, Aid, Ian Goldin,   World Bank   2006 0-8213-   English  Economic           Out of stock /   $10.00 Hard copy is
                                                               ?This book is essential reading for anyone interested in globalization an
Migration, and Policy                Kenneth                6274-7        development         Hết sách         available at
                          Reinert                                                      VDIC library
Globalization for Development: Trade, Finance, Aid, Ian Goldin,   Palgrave    2007 0-8213-   English  Economic           Out of stock /   $10.00 Hard copy is
                                                               Globalization and its relation to poverty reduction and development is no
Migration, and Policy (Revised Edition)       Kenneth     Macmillan &     6929-6        development         Hết sách           available at
                          Reinert     World Bank --                                            VDIC library
Knowledge and the Wealth of Nations: A Story of   David Warsh   W. W. Norton  2006 0-393-   English  Economic           Out of stock /   $22.00 Hard copy centered on the sto
                                                               A stimulating and inviting tour of modern economics is
Economic Discovery                                    05996-0        development         Hết sách          available at
                                                                                    VDIC library
Little Book of External Debt 2006          World Bank    World Bank   2006 0-8213-   English  Economic            Out The Little    on External Debt provides a quick re
                                                               This first edition of of stock / Book $5.00 Hard copy is
                                             6605-X        development          Hết sách          available at
                                                                                     VDIC library
Little Data Book 2006                World Bank    World Bank   2006 0-8213-   English  Economic          reference on    $5.00 Hard copy is
                                                               A pocket-sizedOut of stock / key development data for over 200 countrie
                                             6475-8        development         Hết sách         available at
                                                                                   VDIC library
Little Data Book 2007                World Bank            2007 0-8213-   English  Economic           Out of stock /    $5.00 reference on
                                                               Now in its eighth edition, this pocketsizedHard copy is key developmen
                                             6965-2        development         Hết sách          available at
                                                                                     VDIC library
Little Data Book on Private Sector Development   World Bank    World Bank   2007 0-8213-   English  Economic           Book stock /    $5.00 Hard copy is
                                                               The Little DataOut of on Private Sector Development 2007 is one of a se
2007                                           7076-6        development         Hết sách         available at
                                                                                    VDIC library
Managing the Implementation of Development     World Bank    World Bank   2007 0-8213-   English  Economic          Out of stock /  $14.00 Hard learning
                                                               This 12-module CD-ROM library of print-basedcopy is materials is des
Projects: A Resource Kit on CD-ROM for Instructors                    6643-2        development        Hết sách         available at
and Practitioners - Course Syllabus and CD-ROM                                                            VDIC library
Post-industrial East Asian Cities: Innovation for  Shahid Yusuf & World Bank;    2006       English  Economic          Out of stock /   $9.00 Hard its sources are changing
                                                               Throughout East Asia, the growth process andcopy is
Growth                       Kaoru     Stanford                   development        Hết sách         available at
                          Nabeshima   University                                            VDIC library
                                  Press
The Moral Consequences of Economic Growth      Benjamin M.               0-679-  English  Economic           Out of stock Friedman asks, to care so much about econ
                                                               Are we right,? Benjamin M. /   $28.00 Hard copy is
                          Friedman                44891-8       development         Hết sách         available at
                                                                                   VDIC library
The Next Great Globalization: How Disadvantaged   Frederic S.    Princeton   2006 0-691-  English  Economic          Out of stock /    international financial
                                                              Many prominent critics regard the$22.00 Hard copy is system as the d
Nations Can Harness Their Financial Systems to   Mishkin      University     12154-0       development        Hết sách           available at
Get Rich                               Press                                             VDIC library
The Undercover Economist: Exposing Why the Rich Tim Harford      Oxford    2005 0-19-  English  Economic          Out of stock    anyone who's wondered why the gap
                                                              The Undercover Economist/is for $23.00 Hard copy is
Are Rich, the Poor Are Poor - and Why You Can             University     518977-9      development        Hết sách          available at
Never Buy a Decent Used Car!                     Press                                            VDIC library
Transforming the Development Landscape: The     Editor(s): Lael  Brookings   2006 0-8157-  English  Economic           Out of is an /   $16.00 Hard copy successful econom
                                                              Private sector activity stock essential element of any is
Role of the Private Sector             Brainard     Institution    1124-7       development          Hết sách           available at
                                   Press                                               VDIC library
Using Economic Indicators to Improve Investment   Evalina M.    John Wiley  2006 0-471-  English  Economic          Out of stock    $37.00 Hard copy is
                                                              Once again, Evelina Tainer /has cleared the fog of economic confusion.
Analysis, 3rd edition                Tainer      and Sons      74096-9       development         Hết sách          available at
                                                                                   VDIC library
Where Is the Wealth of Nations?: Measuring Capital World Bank     World Bank  2005 978-0-  English  Economic          Out estimates     $8.00 Hard nearly
                                                              The book presents of stock / of total wealth forcopy is 120 countries, us
for the 21st Century                                   8213-        development         Hết sách          available at
                                             6354-6                                   VDIC library
World Development Indicators 2006          World Bank    World Bank  2006 0-8213-  English  Economic           Out of up-to-date data on development issues? This indi
                                                              Looking for accurate, stock /  $20.00 Hard copy is
                                             6470-7       development         Hết sách         available at
                                                                                  VDIC library
World Development Indicators 2007          World Bank    World Bank  2007 0-8213-  English  Economic          Out of stock /   the World Bank's is
                                                              World Development Indicators is $20.00 Hard copypremier annual comp
                                             6959-8       development         Hết sách         available at
                                                                                  VDIC library
World Development Report 2006: Equity and      World Bank    World Bank  2005 0-8213-  English  Economic          Out of stock /  $8.00 http://www.
                                                              This Word Development Report (WDR), the twenty-eighth, looks at the
Development                                       6249-6       development         Hết sách        worldbank.o
                                                                                   rg/wdr
Expanding Opportunities and Building Competencies World Bank     World Bank  2005 0-8213-  English                Out of stock /  $9.00 http://go.wor
                                                       Education and In a global development community where gains and successes are alw
for Young People: A New Agenda for Secondary                       6170-8       training           Hết sách        ldbank.org/T
Education                                                                              U36ANZYW
How Universities Promote Economic Growth      Shahid Yusuf,   World Bank  2006 978-0-  English               Out of stock         0
                                                                                $9.00 Hard copy is
                                                       Education and With the competitiveness of/ firms in an open and integrated world enviro
                          Kaoru                8213-        training          Hết sách           available at
                          Nabeshima              6751-3                                   VDIC library
The Power of Survey Design: A User's Guide for   Giuseppe     World Bank  2006 0-8213-  English                Out of stock     $10.00 Hard copy is
                                                       Education and A practical how-to guide on /all the steps involved with survey implement
Managing Surveys, Interpreting Results, and     Iarossi               6392-1       training           Hết sách           available at
Influencing Respondents                                                                        VDIC library
International Trade and Climate Change: Economic, The World             2007 978-0-  English  Environment         Out of stock /   $6.00 http://go.wor
                                                              Climate change remains a global challenge requiring international collab
Legal, and Institutional Perspectives       Bank                  8213-                      Hết sách         ldbank.org/L
                                             7225-8                                   YXCWAJ3V
Strategic Environmental Assessment for Policies: An Editor(s):           2008 978-0-  English  Environment         Out of stock /   $6.00 0policies are
                                                              Environmentally and socially sustainable Hard copy isessential for good
Instrument for Good Governance           Kulsum                8213-                      Hết sách          available at
                          Ahmed,                6762-9                                   VDIC library
                          Ernesto
The Little Green Data Book 2006            World Bank   World Bank   2006 0-8213-  English   Environment         reference on    $5.00 Hard copy for
                                                                 A pocket-sizedOut of stock / key environmental datais over 200 countr
                                              6476-6                       Hết sách         available at
                                                                                     VDIC library
East Asian Finance: The Road to Robust Markets     Swati R. Ghosh World Bank    2006      English   Finance,           Out of stock /   $10.00 http://go.wor
                                                                 Well-functioning financial markets are critical for supporting East Asia's
                                                          Banking           Hết sách          ldbank.org/6
                                                                                      360G4QN0
Finance for All?: Policies and Pitfalls in Expanding  World Bank           2007 978-0-  English   Finance,   Access to financial of stock / varies$9.00 0 around the world. In many de
                                                                        Out services      sharply
                                                                                       http://go.wor
Access                                           8213-         Banking           Hết sách           ldbank.org/
                                              7291-3                                     HNKL9ZHO
From Monobank to Commercial Banking: Financial     Jens Kousted,  Nordic     2006 978-  English    Finance,          Out of stock /       50
                                                                                 $21.00 Hard copy is
                                                                 * A comprehensive, detailed and up-to-date descriptive analysis of finan
Sector Reforms in Vietnam               John Rand,   Institute of     8791114        Banking          Hết sách          available at
                            Finn Tarp    Asian Studies    861                                     VDIC library
Global Development Finance 2006 (Vol I. Analysis  World Bank     World Bank   2006 0-8213-  English   Finance,           Out of stock flows $15.00 http://go.wor reached a reco
                                                                 International private capital /  to developing countries
and Outlook): The Development Potential of Surging                     5990-8         Banking            Hết sách          ldbank.org/
Capital Flows                                                                               P01P0ZA3V
Global Development Finance 2007 (Vol I. Analysis    World Bank   World Bank   2007 0-8213-  English   Finance,          Out of stock /  $15.00 0
                                                                 Global Development Finance (GDF), is the World Bank's annual review
                                                                                    www.worldb
and Outlook): The Globalization of Corporate                        6977-6         Banking          Hết sách         ank.org/gdf2
Finance in Developing Countries                                                                      007
International Financial Reporting Standards: A     Hennie van   World Bank   2006      English   Finance,           Out of stock /  $11.00 Hard copy is
                                                                 International Financial Reporting Standards (IFRS) in a business situatio
Practical Guide (Fourth Edition)            Greuning                          Banking            Hết sách         available at
                                                                                     VDIC library
Gender, Conflict, and Development           Tsjeard Bouta, World Bank    2007 0-8213-  English   Gender           Out of Development was written as an effort to fill a gap
                                                                 Gender, Conflict, and stock / $6.00 Hard copy is
                            Georg Frerks,            5968-1                       Hết sách        available at
                            Ian Bannon                                                   VDIC library
The Other Half of Gender: Men's Issues in       Editor(s): Maria World Bank   2006 0-8213-  English   Gender           of of stock /  $11.00 Hard copy is
                                                                 The Other HalfOutGender brings the gender and development debate fu
Development                      C. Correia, Ian           6505-3                       Hết sách        available at
                            Bannon                                                     VDIC library
Chống tham nhũng tại Inđônêxia: Tăng cường trách    Lateef,     World Bank   2006      Tiếng Việt  Governance  The report builds on astock / $1.00 Thư viện
                                                                        Out of comprehensive set of diagnostic assessments, a
nhiệm giải trình vì phát triển [Combating Corruption  Khateeb                                         Hết sách        VDIC có bản
in Indonesia: Enhancing accountability for       Sarwar                                                     in
development]
Cities in a Globalizing World: Governance,       Editor(s):   World Bank   2006 978-0-  English   Governance         Out of stock /    $6.00 Hard copy is
                                                                 In a world moving very rapidly on both urbanization and globalization, ci
Performance, and Sustainability            Frannie               8213-                       Hết sách          available at
                            Leautier               6553-3.                                    VDIC library
How to Build M&E Systems to Support Better       Keith Robin   World Bank   2007 0-8213-  English   Governance         Out stock /    are working to improve their perform
                                                                 A growing number of governments$5.00 http://www.
Government                       Mackay                7191-6                      Hết sách        worldbank.o
                                                                                      rg/ieg/ecd/b
Local Governance in Developing Countries        Anwar Shah   World Bank   2006      English   Governance         Out a stock /    $10.00 etter_gover
                                                                 This book providesof new institutional economics perspective on alterna
                                                                                     http://go.wor
                                                                        Hết sách          ldbank.org/
                                                                                      EZEEXKZIK
                                                                                      0
Local Governance in Industrial Countries         Editor(s):   World Bank  2006 0-8213-  English  Governance          Out of stock /   $10.00 http://go.wor
                                                                The information revolution, in recent years, has worked as a catalyst to
                             Anwar Shah            6328-X                      Hết sách          ldbank.org/
                                                                                      EZEEXKZIK
Macro Federalism                     Brian Levy   World Bank  2007 0-8213-  English  Governance          Out of stock /      0
                                                                                $7.00 Hard copy is
                                                                Developing-country governance and its monitoring have risen to the top
                                              7032-4                      Hết sách         available at
                                                                                    VDIC library
Public Sector Governance and Accountability Series Editor(s):       World Bank  2007      English  Governance           Out of stock /    critical http://go.wor
                                                                A well-functioning public sector is$10.00 for poverty alleviation. It must d
                          Anwar Shah                                         Hết sách           ldbank.org/
                                                                                      EZEEXKZIK
Ten Steps to a Results-Based Monitoring and        Jody Zall    World Bank  2004 0-8213-  English  Governance           Out of stock /
                                                                An effective state is essential to achieving socio-economic and sustaina
                                                                                  $10.00 0
Evaluation System: A Handbook for Development       Kusek, Ray C.           5823-5                       Hết sách
Practitioners                       Rist
Tools for Institutional, Political, and Social Analysis  Jeremy Holland World Bank  2007 0-8213-  English  Governance           distributional   $9.00 http://go.wor
                                                                Analysis of theOut of stock / impact of policy reforms plays an important
of Policy Reform: A Sourcebook for Development                       6890-7                       Hết sách          ldbank.org/L
Practitioners                                                                               84QLQN2V
Legal Aspects of HIV/AIDS: A Guide for Policy and     Lance Gable,  World Bank  2007 978-0-  English  Health,             Out of stock /   $7.00 0
                                                                This is an invaluable resource for lawyers, policy makers, and other pra
                                                                                     http://siteres
Law Reform                        Katharina             8213-        Population           Hết sách         ources.worl
                             Gamharter,            7105-3                                     dbank.org/I
                             Lawrence O.
Priorities in Health                   Editor(s): Dean World Bank  2006 0-8213-  English  Health,     This companion guide to Disease ControlNTHIVAIDS/
                                                                       Out of stock /       Priorities in Developing Count
                                                                                $4.00 http://whqlib
                             T. Jamison,            6260-7       Population          Hết sách         doc.who.int/
                             Joel G.                                                     publications/
                             Breman,
Social Health Insurance for Developing Nations      Editor(s):   World Bank  2007 0-8213-  English  Health,            Out of stock /   $6.00 2006/97808
                                                                Specialist groups have often advised health ministers and other decision
                                                                                    http://www.h
                             William Hsiao,          6949-0       Population           Hết sách         sph.harvard.
                             R. Paul Shaw                                                   edu/phcf/pu
A Decade of Action in Transport: An Evaluation of     Peter Nigel   World Bank  2007 978-0-  English                Out of stock    $6.00 blications/H
                                                        Infrastructure, The World Bank committed /$30.6 billion in transport-related projects du
                                                                                     http://go.wor
World Bank Assistance to the Transport Sector,      Freeman              8213-        Energy            Hết sách          ldbank.org/
1995-2005                                          7003-2                                     A75E29WW
China Urbanizes: Consequences, Strategies, and      Editor(s):  World Bank   2008 978-0-  English                 Out facing /    $8.00 E0
                                                        Infrastructure, The key challengesof stockChina in the next two decades derive from th
                                                                                    http://go.wor
Policies                         Shahid Yusuf,           8213-        Energy            Hết sách         ldbank.org/
                             Anthony Saich           7211-1                                     AG7BD583
Financing Urban Shelter: Global Report on Human      United Nations        2005 1-84407- English                 Out on Human   $35.00 50
                                                        Infrastructure, The Global Report of stock / Settlements is the most authoritative and
                                                                                    http://www.u
Settlements 2005                     Human               211-8        Energy            Hết sách         nhabitat.org/
                             Settlement                                                    content.asp
                             Programme
Government Guarantees: Allocating and Valuing       Timothy Irwin World Bank   2007 0-8213-  English                Out of stock /   $9.00 ?typeid=19&
                                                        Infrastructure, Government guarantees can help persuade private investors to finance
                                                                                   http://siteres
Risk in Privately Financed Infrastructure Projects                     6858-3       Energy           Hết sách         ources.worl
                                                                                      dbank.org/I
Vietnam's Infrastructure Challenge            the World Bank World Bank  2006      English                Out of richer
                                                        Infrastructure, As Vietnam becomes stock / it faces challenges in adapting its infrastruc
                                                                                 $4.00 NTSDNET
                                                                                     http://go.wor
                             in Vietnam                      Energy            Hết sách          ldbank.org/I
                                                                                      1YXU5VGC
                                                                                      0
A Billion Bootstraps: Microcredit, Barefoot Banking,  Phil Smith, Eric McGraw-Hill  2007 0-07-  English  Microfinance          Out of stock /   leaders, A Billion is
                                                                 A bold manifesto by two business$27.00 Hard copy Bootstraps shows w
and the Business Solution for Ending Poverty      Thurman               148997-5                      Hết sách         available at
                                                                                     VDIC library
Transforming Microfinance Institutions: Providing   Joanna     World Bank,   2006 978-0-  English  Microfinance          a clear need    $14.00 Hard copy gain access to the
                                                                 In response to Out of stock /by low-income people tois
Full Financial Services to the Poor          Ledgerwood,   the Micro      8213-                        Hết sách         available at
                            Victoria White Finance       6615-8                                    VDIC library
                                    Network
The International Migration of Women          Editor(s):   Palgrave    2007 978-0-  English  Migration           Out of stock /  $10.00 Hard copy is
                                                                 The current share of women in the world's international migrant populati
                            Maurice Schiff, Macmillan,      8213-                       Hết sách         available at
                            Andrew R.    World Bank --    7227-2                                    VDIC library
                            Morrison, Mirja ISBN-13:
Delivering on the Promise of Pro-Poor Growth:     Editor(s): Tim World Bank    2006      English  Poverty            Out of stock /     $9.00 http://go.wor
                                                                 Broad-based growth is critical for accelerating poverty reduction. But inc
Insights and Lessons from Country Experiences     Besley, Louise                                     Hết sách           ldbank.org/I
                            Cord                                                         V26CMV9S
Economic Growth, Poverty, and Household Welfare Editor(s): David World Bank      2004      English  Poverty     In the 1970s and early 1980s, Vietnam‘s economic performance was dis
                                                                        Out of stock /      0
                                                                                  $9.00 Hard copy is
in Vietnam                    Dollar, Paul                                         Hết sách         available at
                         Glewwe, Nisha                                                     VDIC library
                         Agrawal
More than a Pretty Picture: Using Poverty Maps to Editor(s): Aline           2007 978-0-  English  Poverty             Out of stock    $11.00 http://go.wor
                                                                 The allocation of resources /and the design of policies tailored to local-le
Design Better Policies and Interventions     Coudouel, Tara              8213-                        Hết sách          ldbank.org/L
                         Bedi                   6931-9                                     NNWMZ155
Participatory Approaches to Attacking Extreme     Editor(s):  World Bank    2006      English  Poverty     Relying on contributions from the International Movement ATD Fourth W
                                                                        Out of stock /    $6.00 0http://siteres
Poverty: Cases Studies Led by the International    Quentin Wodon                                      Hết sách          ources.worl
Movement ATD Fourth World                                                                          dbank.org/I
Poverty and Social Impact Analysis of Reforms:     Editor(s): Aline World Bank   2006 0-8213-  English  Poverty            Out Impact /    $11.00 NTRAD/Res
                                                                 Poverty and Social of stockAnalysis of Reforms presents a collection of
                                                                                     http://siteres
Lessons and Examples from Implementation        Coudouel,              6486-3                      Hết sách          ources.worl
                            Stefano                                                       dbank.org/I
                            Paternostro,
Participatory Budgeting                Editor(s):    World Bank   2007 0-8213-  English  Public finance In the past three or of stock /  public NTPSIA/Re
                                                                        Out four decades,$10.00 finance theorists and practition
                                                                                    http://go.wor
                            Anwar Shah              6923-7                       Hết sách         ldbank.org/
                                                                                      EZEEXKZIK
Public Expenditure Analysis              Editor(s):    World Bank   2005 0-8213-  English                 Out of stock /  $10.00 0
                                                        Public finance For various reasons?whether philosophical, political, humanitarian, or b
                                                                                   http://go.wor
                            Anwar Shah              6144-9                      Hết sách        ldbank.org/
                                                                                      EZEEXKZIK
Sound Practice in Government Debt Management      Graeme      World Bank   2007 0-8213-  English               Out of stock /     0
                                                                              $10.00 Hard copy dating back more th
                                                        Public finance Government debt management has a long tradition, is
                            Wheeler               5073-0                     Hết sách        available at
                                                                                  VDIC library
The Little Book on External Debt 2008         World Bank           2008 978-0-  English                 Book stock /    $5.00 Hard copy is
                                                        Public finance The Little DataOut of on External Debt provides a quick reference for us
                                              8213-                       Hết sách         available at
                                              7401-6                                   VDIC library
Vietnam managing public expenditure for poverty   Ministry of     Ministry of  2005      English  Public finance         Out of stock /       Hard copy is
reduction and growth: Public expenditure review and Finance       Finance                                 Hết sách          available at
integrated fiduciary assessment - Volume 1: Cross-                                                             VDIC library
sectoral issues
Global Integration and Technology Transfer     Editor(s):   Palgrave   2006 0-8213-  English   Science &  The importance of international technology diffusion is
                                                                              $10.00 Hard copy (ITD) for economic
                                                                   Out of stock /
                          Bernard M.   Macmillan,    6125-2         Technology        Hết sách          available at
                          Hoekman,    World Bank                                           VDIC library
                          Beata
Technology, Adaptation, and Exports: How Some           World Bank  2006 0-8213-  English   Science &          Out of stock /  $10.00 http://siteres
                                                             The literature on technological change and growth has mainly used eco
Developing Countries Got It Right                          6507-X         Technology          Hết sách         ources.worl
                                                                                 dbank.org/I
Reforming Agricultural Trade for Developing    Alex F.     World Bank  2006 0-8213-  English   Trade            Doha stock /      NTEXPCO
                                                                            $13.00 http://sitereso
                                                             In the ongoing Out ofDevelopment Round of World Trade Organization
Countries                     McCalla, John           6496-0                       Hết sách        urces.worldba
                          Nash                                                    nk.org/INTAR
                                                                                D/Resources/
Tìm hiểu về Ngân hàng Thế giới: sách hướng dẫn    Ngân hàng Thế Ngân hàng  2006      Tiếng Việt  World Bank         Out of stock /  $1.00 Thư viện
dành cho giới trẻ [Getting to know the World Bank: a giới     Thế giới                               Hết sách        VDIC có bản
guide to young people]                                                                     in
Getting to know the World Bank: a guide to young  World Bank   World Bank  2005 0-8213-  English   World Bank  Getting to Know the World Bank serves an excellent starting point for yo
                                                                    Out of stock /  $4.00 http://www.y
people                                        5914-2                      Hết sách         outhink.worl
                                                                                 dbank.org/4t
World Development Report 2007: Development and World Bank     World Bank  2006      English   Youth    The theme of the World Development Report (WDR) 2007 is youth—yo
                                                                    Out of stock /     eachers/do
                                                                            $8.00 Hard copy is
the Next Generation                                                          Hết sách        available at
                                                                               VDIC library

								
To top