_Canh quan Kien Truc by dangnghean

VIEWS: 146 PAGES: 125

									KIÃÚN TRUÏC CAÍNH QUAN
                 Thêi gian 30 tiÕt
    BIÃN SOAÛN : TH.S KTS TÄ VÀN HUÌNG
  GIAÍNG VIÃN ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA ÂAÌ NÀÔNG

                           1
1. Môc ®Ých cña m«n häc
 1. Môc ®Ých cña m«n häc


   - m«n häc giíi thiÖu 1 c¸ch tæng qu¸t vÒ thiÕt
   kÕ kiÕn tróc c¶nh quan. qua ®ã gióp cho sinh
   viªn nhËn thøc ra vai trß vµ nhiÖm vô cña kts
   c¶nh quan lµ kh¸m ph¸ vµ t¹o h×nh cho c¶nh
   quan. Sinh viªn ®−îc trang bÞ kiÕn thøc c¬ b¶n
   vÒ lý thuyÕt vµ thùc hµnh ®Ó cã thÓ tham gia
   vµo vai trß qu¶n lý, quy ho¹ch, x©y dùng vµ
   ®Æc biÖt thiÕt kÕ mét dù ¸n kiÕn tróc c¶nh
   quan
                           2
2. Néi dung m«n häc
2. Néi dung m«n häc

                 + ch−¬ng 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n
                 + Ch−¬ng 2. Vµi nÐt vÒ lÞch sö kiÕn
  - PhÇn lý thuyÕt: 20 tiÕt  tróc c¶nh quan
                 + Ch−¬ng 3. M«i tr−êng thiªn nhiªn
                 vµ nguyªn t¾c x©y dùng c¶nh quan
                 theo quan ®iÓm ph¸t triÓn bÒn v÷ng

                 + Ch−¬ng 4. Quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ
                 c¶nh quan
  - PhÇn thùc hµnh : 10 tiÕt  + Bµi tËp
                 + Th¶o luËn
                                  3
3. KÕ ho¹ch vµ ®¸nh gi¸
3. KÕ ho¹ch vµ ®¸nh gi¸      - KÕ ho¹ch
                 - ®¸nh gi¸: TiÓu luËn vµ Bµi tËp

4. Tµi liÖu tham kh¶o
4. Tµi liÖu tham kh¶o    - NguyÔn Thanh Thñy, 1992. KiÕn tróc phong c¶nh, NXB
    khoa häc kü thuËt
    - Hµn TÊt Ng¹n, 1996, KiÕn tróc c¶nh quan ®« thÞ, NXB x©y
    dùng
    -§µm Thu Trang, 2003, KiÕn tróc c¶nh quan trong c¸c
    khu ë cña Hµ néi nh»m n©ng cao chÊt l−îng m«i tr−êng
    sèng ®« thÞ, LuËn ¸n TiÕn sü
    - §µM THU TRANG, 2006, THIÕT KÕ KIÕN TRóC C¶NH QUAN KHU
    ë, NXB X¢Y DùNG
                                4
          Néi dung
      Ch−¬ng 1. Kh¸i niÖm chung
1.1 Mét sè kh¸i niÖm chung
 1.1 Mét sè kh¸i niÖm chung
  C¶nh quan:
 + Kh«ng gian chøa ®ùng c¸c yÕu tè thiªn nhiªn, nh©n t¹o vµ
 nh÷ng hiÖn t−îng x¶y ra trong qu¸ tr×nh t¸c ®éng gi÷a chóng
 víi nhau vµ víi bªn ngoµi

 + C¶nh quan liªn quan ®Õn sö dông ®Êt. TËp hîp c¸c ®−êng nÐt
 cña mét phÇn bÒ mÆt tr¸i ®Êt vµ ph©n biÖt khu vùc nµy víi khu vùc
 kh¸c
   Lo¹i h×nh:
 + C¶nh quan tù nhiªn
 + C¶nh quan nh©n t¹o
  - ®−îc h×nh thµnh do hÖ qu¶ t¸c ®éng cña con ng−êi lµm biÕn
 d¹ng c¶nh quan tù nhiªn
  - sù h×nh hµnh vµ ph¸t triÓn g¾n liÒn víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn
 cña KHKT
  - BAO GåM C¸C THµNH PHÇN CñA C¶NH QUAN THI£N NHI£N Vµ C¸C YÕU
 Tè MíI DO CON NG−¬× t¹o ra
  - chia lµm 3 lo¹i: c¶nh quan v¨n hãa, c¶nh quan vïng trång
 trät, c¶nh quan vïng ph¸ bá.                    5
Một số định nghĩa khác:

- Kiến trúc cảnh quan là nghệ thuật, lập kế hoạch phát triển, thiết
kế, quản lý, bảo tồn và phục chế lại cảnh quan của khu vực và địa
điểm xây dựng của con người. Phạm vi hoạt động của kiến trúc cảnh
quan liên quan đến thiết kế kiến trúc, thiết kế tổng mặt bằng, phát
triển bất động sản, bảo tồn và phục chế môi trường, thiết kế đô thị,
quy hoạch đô thị, thiết kế các công viên và các khu vực nghỉ ngơi
giải trí và bảo tồn di sản. Người hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc
cảnh quan được gọi là kiến trúc sư cảnh quan.

- Kiến trúc cảnh quan: Biểu tượng công năng những thiết kế cảnh
quan bên ngoài của công trình.


                                6
1.2 Ph¹m vi, nhiÖm vô cña kiÕn tróc c¶nh quan
 1.2 Ph¹m vi, nhiÖm vô cña kiÕn tróc c¶nh quan
  Quy ho¹ch vïng, quy ho¹ch ®« thÞ,
  quy ho¹ch n«ng th«n, thiÕt kÕ ®« thÞ, thiÕt kÕ kiÕn tróc

   quy ho¹ch c¶nh quan:
 lµ tæ chøc kh«ng gian chøc n¨ng trªn mét ph¹m vi réng
 mµ trong ®ã chøa ®ùng c¸c mèi quan hÖ t−¬ng hç cña c¸c thµnh
 phÇn chøc n¨ng, h×nh khèi cña thiªn nhiªn vµ nh©n t¹o
   ThiÕt kÕ c¶nh quan:
 lµ ho¹t ®éng s¸ng t¹o m«i tr−êng vËt chÊt kh«ng gian bao
 quanh con ng−êi
 (DÝnh kÕt c¸c yÕu tè cña m«i tr−êng vËt chÊt)
                    + Chøc n¨ng
NhiÖm vô KTCQ ®¸p øng nhu cÇu :    + ThÈm mü
                    + M«i tr−êng
                    + Kinh tÕ
1.3 C¸c yÕu tè cña KTCQ:
 1.3 C¸c yÕu tè cña KTCQ:
    + ®Þa h×nh
    + MÆt n−íc
    + C©y xanh
    + KiÕn tróc
    + Tranh t−îng                     7
    + C¸c thiÕt bÞ kü thuËt
8
9
Cột đá Obélisque tại trung tâm quảng trường Concorde
                            10
11
          Ch−¬ng 2.
   Vµi nÐt vÒ lÞch sö kiÕn tróc c¶nh quan2.1 KiÕn tróc c¶nh quan ch©u ©u
2.1 KiÕn tróc c¶nh quan ch©u ©u

2.1.1 Thêi kú cæ ®¹i
2.1.1 Thêi kú cæ ®¹i
-KiÕn tróc c¶nh quan ai cËp cæ ®¹i:
tån t¹i trªn 4000 n¨m. ®ã lµ c¸c QuÇN thÓ kiÕn tróc l¨ng mé,
c¸c bøc ®iªu kh¾c hoµnh tr¸ng.
NghÖ thuËt kiÕn tróc c¶nh quan trong c¸c c«ng tr×nh t«n
gi¸o ®· thµnh c«ng trong viÖc t¹o hiÖu qu¶ hïng vü vµ ¸p
chÕ con ng−êi trªn nÒn m«i tr−êng thiªn nhiªn ®Æc thï cña
ai cËp. ng−êi ai cËp kh«ng cã xu h−íng t¸i t¹o c¶nh quan
thiªn nhiªn.
                              12
13
14
-KiÕn tróc c¶nh quan Hy l¹p:
     Hy l¹p cã khÝ hËu «n hßa, c¶nh t−îng thiªn ®Ñp. KiÕn
tróc c«ng tr×nh mang tÝnh hoµnh tr¸ng, thanh tó vµ kiÒu
diÔm. mçi mét c«ng tr×nh khi thiÕt kÕ ®iÒu ®−îc c©n nh¾c vÒ
tØ lÖ, vÞ trÝ, tÇm nh×n trªn ®Þa h×nh khu ®Êt cô thÓ.
 Quáön thãø Acropol åí Athen, âæåüc xáy dæûng trong thåìi kyì hoaìng kim cuía Aten (Athen)
                                          15
  (khoaíng thãú kyí thæï nàm træåïc cäng nguyãn)_
-KiÕn tróc c¶nh quan la m·:
KiÕn tróc c¶nh quan næi bËt víi c¸c thÓ läai: phorum la m·,
cÇu dÉn n−íc, city, vila
                             16
17
cÇu dÉn n−íc
        18
 KiÕn tróc c¶nh quan ch©u ©u
 KiÕn tróc c¶nh quan ch©u ©u

 2.1.2 Thêi kú trung ®¹i
 2.1.2 Thêi kú trung ®¹i
ChÕ ®é phong kiÕn lµm n¶y sinh mét kiÕn tróc c¶nh quan míi.
C¶nh quan kiÕn tróc c¸c l©u ®µi cña l·nh chóa phong kiÕn vµ
kiÕn tróc nhµ thê rom¨ng, g« tÝch
                             19
20
21
 2.1.3 Thêi kú cËn vµ hiÖn ®¹i
 2.1.3 Thêi kú cËn vµ hiÖn ®¹i
C¶nh quan kiÕn tróc thêi kú nµy cã nhiÒu míi mÎ, ®ã lµ c¸c ®«
thÞ më, c¸c qu¶ng tr−êng réng lín víi nhiÒu t−îng ®µi hå
n−íc..sù xuÊt hiÖn c¸c läai h×nh c«ng viªn, s©n v−ên víi hÖ
thèng c©y xanh ®−îc c¾t tØa theo h×nh khèi h×nh häc lµm t¨ng
thªm thÈm mü cho c«ng tr×nh.
                              22
2.2 KiÕn tróc c¶nh quan mét sè n−íc ch©u ¸
2.2 KiÕn tróc c¶nh quan mét sè n−íc ch©u ¸

 KiÕn tróc c¶nh quan trung quèc
 KiÕn tróc c¶nh quan trung quèc


-ng−êi trung quèc ®· biÕn ®Êt n−íc thµnh “®¹i c¶nh quan”
Sù kÕt hîp 1 c¸ch tµi t×nh gi÷a c«ng tr×nh kiÕn tróc víi
c¶nh quan thiªn nhiÖn t¹o sù hµi hßa, thèng nhÊt, tån t¹i
vÜnh cöU
c¸c yÕu tè cña tù nhiªn ®−îc khai th¸c mét c¸ch triÖt ®Ó
(®åi nói, s«ng hå, rõng c©y...). ThuËt phong thñy lµ nhÊn tè
®¾c lùc t¹o ra sù ¨n nhËp gi÷a c«ng tr×nh kiÕn tróc vµ
khung c¶nh thiªn nhiªn.
                              23
24
KiÕn tróc c¶nh quan Ên ®é vµ mét sè n−íc kh¸c
KiÕn tróc c¶nh quan Ên ®é vµ mét sè n−íc kh¸c

-VËn dông ®iªu kh¾c trong kiÕn tróc c¶nh quan lµ nÐt næi
bËt cña Ên ®é. ngßai ra, mÆt n−íc, ®−êng d¹o, c©y xanh lµ
yÕu tè lu«n ®−îc chó träng.
-KiÕn tróc c¶nh quan Ên ®é ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn c¸c
n−íc ®«ng nam ¸
                            25
 2.3 KÕt luËn
Tr−íc ®©y
Tr−íc ®©y
-KiÐn tróc c¶nh quan chØ phôc vô cho nh÷ng kh¸ch hµng
®¬n lÎ. Ph¹m vi trong khu«n viªn mét khu v−ên, mét dinh
thù. KTCQ chØ ®¬n thuÇn lµ h×nh thøcHiÖn nay
HiÖn nay
-KiÐn tróc c¶nh quan phôc vô chung cho tÊt c¶ mäi ng−êi.
KTCQ trªn quan ®iÓm lµ c¸ch øng xö cña con ng−êi víi thiªn
nhiªn vµ víi céng ®ång theo xu thÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng.
                            26
              Ch−¬ng 3

   Thiªn nhiªn vµ nguyªn t¾c x©y dùng c¶nh
   quan trªn quan ®iÓm ph¸t triÓn bÒn v÷ng

3.1. KhÝ hËu
3.1. KhÝ hËu
  3.1.1. ®Æc ®iÓm chung
    KhÝ hËu nhiÖt ®íi nãng Èm ( tiªu chÝ t−¬ng ®ång )
     + NhiÖt ®é kh«ng khÝ: 21-27 0c
     + Èm trung b×nh: 70-80%
     + L−îng m−a trung b×nh: 1000mm
                    thÊp nhÊt ë Yªn b¸i lµ 1369h,
     + Sè giê n¾ng vµ l−îng m©y
                    cao nhÊt ë S¬n la 1961h

                 - phÝa b¾c cã giã mïa ®«ng b¾c l¹nh
     + Giã:  VÒ mïa ®«ng
                 - cuèi ®«ng cã giã nåm rÊt ®Æc
                 s¾c

          VÒ mïa h¹   - giã ph¬n t©y nam,
                 - giã nam mang theo m−a lín
                 - giã biÓn Th¸i b×nh d−¬ng m¸t vµ Èm
                                 27
                 - cã hiÖn t−îng b·o
28
  3.1.2. Ph©n vïng khÝ hËu

          Vïng khÝ hËu A1: Vïng nói ®«ng b¾c vµ ViÖt b¾c.
          ®©yy lµ vïng cã mïa ®«ng l¹nh nhÊt n−íc ta,
          NhiÖt ®é thÊp nhÊt d−íi 0o. Mïa hÌ nhiÖt ®é
          thÊp h¬n vïng ®ång b»ng
MiÒn khÝ hËu
          Vïng khÝ hËu A2: Vïng nói T©y b¾c vµ b¾c
phÝa b¾c      Tr−êng s¬n cã mïa ®«ng l¹nh, nh−ng Êm h¬n
          vïng A1, A3. Vïng T©y b¾c cã khÝ hËu lôc ®Þa,
          vïng T©y b¾c Tr−êng s¬n bÞ ¶nh h−ëng khÝ hËu
          giã t©y kh« nãng

          Vïng A3: vïng ®ång b»ng B¾c bé vµ b¾c Trung
          bé cã mïa ®«ng l¹nh, phÝa nam chÞu giã t©y
          kh« nãng. M−a nhiÒu, c−êng ®é m−a lín

          Vïng B4. T©y nguyªn. Mïa ®«ng l¹nh. Mïa hÌ ë
          khu vùc thung lòng nãng. Mïa m−a vµ mïa kh«
MiÒn khÝ hËu    t−¬ng ph¶n râ rÖt
phÝa nam      Vïng B5. ®ång b»ng Nam bé vµ nam Trung bé.
          KhÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa ®iÓn h×nh. Kh«ng cã
          mïa ®«ng l¹nh. Hµng n¨m cã mïa m−a vµ mïa
          kh«                     29
3.1.3 Vi khÝ hËu Trong tõng khu vùc cô thÓ cã khÝ hËu riªng biÖt

Do sù t¸c ®«ng cña con ng−êi vµo thiªn nhiªn nh− x©y dùng, thay
®æi ®Þa h×nh, thay ®æi dßng n−íc, lµm thay ®æi vi khÝ hËu khu vùc
                                30
31
3.2. ®Êt ®ai
3.2. ®Êt ®ai

        Hµng n¨m ®Êt ®ai n«ng nghiÖp vµ rõng c©y bÞ
        ph¸ hñy ®Ó ph¸t triÓn do d©n sè t¨ng lªn
  di s¶n
        ®Êt ®ai ph¶i ®−îc gi÷ g×n vµ sö dông cã hiÖu
        qña tèt nhÊt


        ®Êt cho n«ng nghiÖp
  nguån
  nguyªn    ®Êt cho rõng nhiÖt ®íi
  liÖu
        ®Êt cho kh«ng gian më

        Lµ n¬i sinh sèng kh«ng ph¶i chØ cña con ng−êi
  n¬i c− tró  mµ c¸c lo¹i ®éng, thùc vËt


        §åi nói hay d¹ng b»ng ph¼ng lµm thay ®æi vi
  ®Þa h×nh   khÝ hËu

        HÊp dÉn vÒ mÆt c¶nh quan, tÇm nh×n, khung
        c¶nh                   32
           Leo nói, c¾m tr¹i
C−ìi ngùa
      S¨n b¾n            33
     D· ngo¹i

           C¶nh ®Ñp
             34
LÞch sö       B¬I thuyÒn
3.3. MÆt n−íc
3.3. MÆt n−íc
        Cung cÊp n−íc, t−íi tiªu t¨ng lªn

        Qu¸ tr×nh sö dung: N−íc ®Ó lµm m¸t, t¾m giÆt.
 nguån     Sè l−îng kh«ng ®æi, chÊt l−îng quay l¹i víi
 nguyªn    nguån ban ®Çu
 liÖu
        N−íc cho giao th«ng

        Thay ®æi vi khÝ hËu

        CÇn cho sù sèng

        Sö dông cho nghØ ngëi, gi¶i trÝ

        Kho¶ng kh«ng ®Ó thô c¶m c¶nh vËt
        H¹n h¸n

 VÊn ®Ò    Lôt léi

        NgËp óng
                             35
3.4. Thùc vËt C©y xanh trong tù nhiªn
 3.4. Thùc vËt C©y xanh trong tù nhiªn

  Lîi Ých      Nguån thøc ¨n, kh«ng khÝ, cung cÊp phitonxit,
           «xy.

           ®iÒu khiÓn khÝ h©u: Thay ®æi luång giã, h¹ thÊp
           nhiÖt ®é

           Gi÷ n−íc

           Lµm ph©n bãn tù nhiªn

           Lµm ®å dïng


  Ph©n lo¹i     Theo tªn la tinh, nguån gèc,

           Mïa rông l¸, Mïa në hoa

           H×nh d¹ng t¸n, H×nh d¹ng l¸

           Mµu s¾c l¸, hoa, t¸c dông

  Sù mÊt dÇn

  Sù trång l¹I                         36
      BµI tËp sè 1


Ph©n tÝch theo ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch Swot
  (§iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi, ®e do¹)
(Strength, weakness, opportunity, threat)
                      37
3.5. Nguyªn t¾c x©y dùng c¶nh quan bÒn v÷ng
 3.5. Nguyªn t¾c x©y dùng c¶nh quan bÒn v÷ng

 3.5.1. Nguyªn t¾c 1       Gi÷ cho khu vùc
                   kháe m¹nh

               X¸c ®Þnh mét khu vùc lµ kháe
                  m¹nh hay kh«ng

               Tr¸nh xa nh÷ng ®iÒu bÊt lîi

              Sù hiÓu biÕt vÒ khu vùc lµ c¬ së
              ®Ó ph¸t triÓn h×nh d¹ng khu vùc
                    bÒn v÷ng

              Mèi quan hÖ tr−íc khi x©y dùng cña
               toµn bé nh÷ng ng−êi lµm dù ¸n

              ChiÕn l−îc b¶o vÖ tæng thÓ cã
               thÓ ¸p dông víi tÊt c¶ nh÷ng
                 h×nh thÓ quan träng

               B¶o vÖ nh÷ng ®−êng nÐt ®Æc biÖt
               nh− lµ ®Êt, c©y xanh, mÆt n−íc

               Lùa chän thiÕt bÞ x©y dùng vµ    38
                 quy ho¹ch x©y dùng
3.5.2.Nguyªn t¾c 2  Phôc håi nh÷ng vÞ trÝ bÞ
              tæn th−¬ng


           Lo¹i vÞ trÝ cÇn ph¶i phôc håi

           ®¸nh gi¸ xem liÖu sù phôc håi
             nµy cã phï hîp kh«ng

           Phôc håi cÊu tróc c¶nh quan

              Phôc håi ®Êt ®ai

             Phôc håi nhê c©y xanh

           Sù gióp ®ì cña c¸c nhµ chuyªn
           m«n ®¸nh thuÕ cao c¸c khu vùc
                 ®éc h¹i                           39
3.5.3. Nguyªn t¾c 3  Cuéc sèng thuËn hßa, vËt liÖu linh
                  ho¹t


           ®iÒu khiÓn sù sãi mßn cña c¸c vïng
           ®Êt dèc nhê sù sèng cña c©y xanh

           Sö dông c¸c bøc t−êng xanh ®Ó gi÷
           vïng ®Êt dèc vµ ng¨n sù ph¸t triÓn
                cña x©y dùng

           Lµm sèng l¹i c¸c vïng ®Êt bá hoang
            trªn ®−êng ch©n trêi víi m¸i sinh
                 th¸i c©y xanh
           ThiÕt kÕ vµ x©y dùng cÊu tróc phï
             hîp cho thùc vËt bÒn v÷ng

           Lùa chän, thay thÕ, ®Ó ®¶m b¶o sù
               sèng cña c©y xanh

           Sö dông c©y trång ®Þa ph−¬ng ®Æc
              biÖt cho sù bÒn v÷ng
                           40
3.5.4.B¶o vÖ nguån n−íc     HiÓu ®−îc nguån n−íc tù nhiªn


               B¶o vÖ c¸c ®−êng nÐt cña mÆt n−íc
               nh− lµ vïng ®Çm lÇy, hå ao, s«ng
                      suèi

               Phôc håi nh÷ng nguån n−íc ®· bÞ h−
                       h¹i

               Kü thuËt ®Æc biÖt cho viÖc c©n b»ng
               gi÷a nhu cÇu sö dông n−íc cña con
               ng−êi vµ kh¶ n¨ng cung cÊp n−íc
                     cña vïng            “Dµnh   bá bít   T−íi tiªu  C©y xanh
            dôm, vµ   dÇn    cã hiÖu  lµm s¹ch
           gi÷ n−¬c   nh÷ng   suÊt cao   nguån
                  giät          n−íc
                 n−íc x¸m

                               41
              ChiÕn l−îc vÒ quy ho¹ch vµ luËt lÖ
3.5.5. Gi¶m vËt liÖu l¸t
                ®Ó gi¶m thiÓu vËt liÖu l¸t


              Lùa chän nh÷ng thiÕt kÕ gi¶m khu
              vùc l¸t vµ gi¶m t¸c ®éng vµo khu
                     vùc


              Gi¶m sù « nhiÔm cña vËt liÖu l¸t


               VËt liÖu l¸t ®ôc lç vµ dÕ thÊm


                Gi¶m søc nãng cña mÆt l¸t
                              42
S«ng Icara ë quebec-canada  43
S«ng Icara ë quebec-canada- sau c¶I t¹o  44
45
              46
Thùc vËt trªn ®¶o amelia
®¶o fisher  47
                  T¸m h−íng dÉn c¬ b¶n ®Ó
3.5.6.Suy nghÜ vÒ sù nguyªn
                 lùa chän vËt liÖu bÒn v÷ng
b¶n vµ sù ph¸ hñy cña vËt
liÖu

               Sö dông ®−îc cµng nhiÒu cµng tèt s¶n phÈm
                    s¶n xuÊt t¹i ®Þa ph−¬ng
      !
               Sö dông vËt liÖu th« thay v× vËt liÖu qua sö
                lý nh− g¹ch nung .. (®a ong) kh«ng ®Ó l¹i
                   chÊt th¶i trong m«i tr−êng

               Dïng vËt liÖu th« kh«ng tèn n¨ng l−îng ®Ó
                         nung

               Kh¸m ph¸ vµ t×m kh¶ n¨ng ®Ó t¸i sö dông l¹i
                        vËt liÖu

               Cè g¾ng sö dông Ýt nh÷ng vËt liÖu cë së tõ
                     dÇu má nh− nhùa

               Sö dông vËt liÖu l©u bÒn víi l−îng c¸c bon
                       cao nh− gç.

                B¶o vÖ c©y xanh hiÖn tr¹ng, sö dông c©y
               xanh, kü thuËt sinh häc dïng c©y xanh t¹o
                         khÝ 02

                 Gi¶m sö dông vËt liÖu cã chÊt ®éc
                                 48
Sö dông nguån nguyªn liÖu
    ®Þa ph−¬ng


 T¸i sö dông s¶n phÈm cho
     c¶nh quan


 T¸i sö dông vËt liÖu x©y
     dùng


Ph©n biÖt vµ tr¸nh sö dông
 nh÷ng vËt liÖu ®éc h¹i
trong x©y dùng c¶nh quanC©n nh¾c c¸c t¸c ®éng vµo
giao th«ng, khai má vµ c¸c
   qu¸ tr×nh kh¸c    49
3.5.7. ®Ò cao ¸nh s¸ng,  t«n träng bãng tèi vµ giíi h¹n hoÆc
                 lo¹i trõ ¸nh s¸ng
t«n träng bãng tèi
              HiÖu qu¶ trong thiÕt kÕ ¸nh s¸ng

                 ®iÒu khiÓn vµ thêi gian

                 ¸nh s¸ng ®iÖn ¸p thÊp

                ¸nh s¸ng mÇu, quang häc

                  ¸nh s¸ng mÆt trêi

                 ®¸nh gi¸ sù thùc hiÖn
              C¶nh quan lµ hµng rµo gi÷a thiªn
3.5.8.Khu yªn tÜnh,        ®−êng vµ thùc tÕ
b¶o vÖ sù yªn tÜnh
             TiÕp cËn luËt b¶o vÖ « nhiÔm tiÕng èn


                              50
3.5.9. Duy tr× sù bÒn  ThiÕt kÕ nh÷ng kh«ng gian cã thÓ b¶o
                    tån
v÷ng
            Duy tr× m¸y mãc, n¨ng suÊt, chÊt ®èt,
                   sù « nhiÔm

            Gi¶m thuèc diÖt C¸C loµi g©y h¹i b»ng
                gi¶I ph¸p quy ho¹ch tèt

             B¶o tån vµ sö dông nguyªn liÖu
                   t¹i chç

               ¸nh s¸ng mÇu, quang häc

            Trång vµ duy tr× c©y xanh ®Þa ph−¬ng

            T¹o ra lîi nhuËn l©u dµi vµ bÒn v÷ng

            KÕt hîp thiÕt kÕ, x©y dùng vµ duy tr×


                            51
             Ch−¬ng 4
  quy ho¹ch vµ ThiÕt kÕ c¶nh quan
4.1. C¸c nguyªn t¾c b« côc c¶nh quan
4.1. C¸c nguyªn t¾c b« côc c¶nh quan

  Gi¸ trÞ thÈm mü cña c¶nh quan phô thuéc vµo gi¸c quan
  cña con ng−êi, chñ yÕu lµ thÞ gi¸c. song hiÖu qu¶ cßn phô
  thuéc vµo ®iÒu kiÖn nh×n, bao GåM: ®iÓm nhÝn, tÇm nh×n,
  gãc nh×n.4.1.1 c¬ së cña viÖc bè côc c¶nh quan

   1. ®iÓm nh×n: lµ vÞ trÝ ®øng nh×n. nÕu nh×n cïng chiÒu ¸nh
   s¸ng th× chi tiÕt vËt thÓ ®−îc nh×n sÏ næi râ, ng−îc l¹i
   th× vËt thÓ bÞ lu mê, chØ cßn ®−êng bao vËt thÓ.
                                 52
2. TÇm nh×n:
lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm nh×n ®Õn vËt thÓ. Kho¶ng c¸ch nµy cã mèi
quan hÖ g¾n bã víi ®Æc tÝnh quang häc cña m¾t, kÝch thuíc vµ
chÊt liÖu bÒ mÆt cña vËt thÓ.


- ®Æc tÝnh quang häc cña m¾t th−êng cho ph¸p nh×n râ trong gãc
h×nh nãn lµ 28o (D/2l). Tuy nhiªn, nÕu muèn nh×n vËt thÓ trong
kh«ng gian réng (Ng«i nhµ cã bÇu trêi vµ c©y cá xung quanh) th×
gãc nh×n d−íi 18o(d/3l).

- m«Ý quan hÖ gi÷a kÝch th−íc vËt thÓ (D-H )vµ kho¶ng c¸ch nh×n (L):
+ nÕu d/l < 1: t¸c ®«ng néi t¹i cña c¸c thµnh phÇn bao quanh kh«ng
gian rÊt m¹nh mÏ, kh«ng gian nhá hÑp, con ng−êi c¶m thÊy sî h·i,
ngät ng¹t.

+ nÕu d/l=1-2: c¶m gi¸c cã sù c©n b»ng tû lÖ víi con ng−êi, g©y Ên
t−îng gÇn gòi than mËt.

+ nÕu d/l>2: kh«ng gian trë nªn trèng chÕnh, lùc hót kÐm, mèi
quan hÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn trë nªn láng lÏo,


                                 53
TÇm nh×n
      54
Khung c¶nh lµ c¾t ®o¹n ®ãng
khung cña tÇm nh×n               55
3. Gãc nh×n:
lµ h−íng nh×n vËt thÓ. mçi mét vËt thÓ cã nhiÒu h−íng nh×n kh¸c nhau dÉn
®Õn sù thay ®æi t−¬ng øng cña viÔn c¶nh vµ h×nh D¸ng vËt thÓ trong bè
côc.
                                56
trong tr−êng hîp kh«ng gian ch¹y dµi nh− ®−êng phè, cÇn cã ®iÓm
dõng hoÆc chuyÓn h−íng.

theo yoshinobu ashinara:
‘’ kh«ng cã ®iÓm dõng chÊt l−îng kh«ng gian bÞ nh¹t dÇn vÒ cuèi trôc,
nã ph©n t¸n vµ hÊp lùc bÞ tan biÕn ®i”
                               57
   4.1.2 kü x¶o t¹o h×nh-trang trÝ kh«ng gian-c¶nh quan


1.  T¹O H×NH KH¤NG GIAN:
   KH¤NG GIAN Lµ MéT PHÇn THÈM Mü-CHøC N¡NG C¥ B¶N CñA C¶NH QUAN.
   VIÖC H×NH THµNH KH¤NG GIAN VíI QUY M¤, H×NH D¸NG HîP Lý, PHï HîP VíI
   CHøC N¡NG HäAT §éng vµ t©m lý cña con ng−êi lµ hÕt søc quan träng.   a. x¸c ®Þnh kÝch th−íc kh«ng gian:
   Theo kinh nghiÖm nhËt b¶n, mét module ®¬n vÞ cña kh«ng gian lµ 21-
   24m, kÝch th−íc kh«ng gian tõ 1-5 ®¬n vÞ, cïng l¾m ®Õn 10 ®¬n vÞ lµ
   ph¹m vi tèi ®a ®Ó c¸c thµnh phÇn trong kh«ng gian cã thÓ hßa hîp
   tæng thÓ.   ngoµi kÝch th−íc thùc, trong mét sè tr−êng hîp cã thÓ t¨ng gi¶m
   c¶m gi¸c vÒ nång ®é s©u cña kh«ng gian b»ng c¸ch sö dông thuËt
   phèi c¶nh tuyÕn vµ thuËt phèi c¶nh kh«ng trung


                                  58
-thuËt phèi c¶nh tuyÕn:
®ã lµ thuËt biÕn ®æi c¶m gi¸c vÒ chiÒu
s©u kh«ng gian b»ng viÖc thay ®æi kÝch
th−íc c¸c yÕu tè t¹p kh«ng gian (t¨ng
hoÆc gi¶m dÇn)
                     59
-thuËt phèi c¶nh kh«ng trung:
®ã lµ thuËt biÕn ®æi c¶m gi¸c vÒ chiÒu s©u kh«ng gian b»ng viÖc thay
®æi mµu s¾c (mµu nãng dÇn hoÆc l¹nh dÇn) c¸c yÕu tè t¹o kh«ng gian.

cuèi trôc kh«ng gian sö dông mµu thuéc t«ng l¹nh cã c¶m gi¸c s©u
h¬n vµ ng−îc l¹i.
                                60
b. Xö lý c¸c thµnh phÇn tao kh«ng gian:


nÒn: lµ thµnh phÇn c¬ b¶n cña kh«ng gian. Sù thay ®æi
b×nh diÖn nÒn(låi, lâm) t¹o nÖn c¶m gi¸c vÒ kh«ng gian,
chøc n¨ng kh¸c nhau.

c¸c kü x¶o xö lý nÒn:
+ t¹o chªnh lÖch ®é cao
+ kÕt hîp n©ng cao nÒn vµ sö dông t−êng ng¨n
+ sö dông chÊt liÖu hoµn thiÖn nÒn kh¸c nhau (l¸t ®¸,
th¶m xanh...) t¹o sù phong phó cho c¶nh quan
                             61
tr−êng ®¹i häc nsw-austraylia

                62
darling harbour-austraylia
               63
64
65
 b. Xö lý c¸c thµnh phÇn tao kh«ng gian:

t−êng: t−êng trong kh«ng gian-c¶nh quan lµ c¸c mÆt
®øng cña c«ng tr×nh kiÕn tróc
cã 3 läai kh«ng gian:
+ kh«ng gian ®ãng
+ kh«ng gian më
+ kh«ng gian nöa ®ãng nöa më
                           66
c. t¹o c¶nh vµ trang trÝ kh«ng gian      c¸c yÕu tè t¹o c¶nh trong kh«ng gian
   C¸c yÕu tè tù nhiªn       C¸c yÕu tè nh©n t¹o


      ®Þa h×nh          KiÕn tróc c«ng
                        tr×nh
      MÆt n−íc
                     Giao th«ng
      C©y xanh
                    Trang thiÕt bÞ kü
      Con ng−êi             thuËt

      ®éng vËt           Tranh t−îng
                      hoµnh tr¸ng
      Kh«ng trung           trang trÝ
                              67
68
69
70
71
72
73
4.1.3 c¸c quy luËt bè côc chñ yÕu
                  74
 1. bè côc c©n xøng
MÆt b»ng c©n xøng (ph−¬ng ¸n mÆt b»ng, ®¹i häc
                         75
      Florida gulf, florida)
2. bè côc tù do
                  76
     V−ên thùc vËt, chicago
    3. Trôc bè côc- bè côc ®èi xøng
MÆt b¨ng khu«n viªn bè trÝ theo trôc víi b¶n chÊt ®èi xøng
      Tr−êng ®¹i häc rice- houston- Texas
                               77
4.1.4 CÊu tróc Tæ hîp cÊu tróc
          78
CÊu tróc d¹ng h×nh häc
             H×nh vu«ng, ch÷ nhËt
                      79
          H×nh tam gi¸c 450
H×nh tam gi¸c 600                  80
H×nh trßn: h×nh trßn, h×nh trßn di chuyÓn, h×nh trßn ®ång t©m
                              81
CÊu tróc d¹ng tù nhiªn
             ®−êng uèn khóc
                     82
H÷U c¬
     83
nhãm vµ m¶nG
        84
4.1.5 Quy t¾c s¾p xÕp

     Sù hçn läan


     Sù thèng nhÊt     Sù hµi hßa     Sù ®ång nhÊt hµi hßa
     Sù ®ång nhÊt hµi hßa
     mét c¸ch hÊp dÉn                85
Sù ®¬n gi¶n
       86
Sù næI bËt
       87
®iÓm nhÊn ( sù ®ãng khung )
               88
Sù nhÞp nhµng
        89
Sù c©n b»ng ®óng quy t¾c

C©n b»ng phi quy t¾c
              90
Tû lÖ vµ sù c©n ®èi

  Tû lÖ nhá

  Tû lÖ lín

  Tû lÖ con ng−êi
           91
Nh÷ng vßi phun cña halprin trong qu¶ng tr−êng
 Embarcadero- san francisco chøa nh÷ng nhãm
  ®−êng cong vµ nh÷ng m¶nh ch÷ nhËt vì    92
                                93
D¹ng vßng xo¾n t−îng tr−ng tÝnh liªn tôc cña sù sèng vµ c¸I chÕt
94
95
4.2. thiÕt kÕ c¸c yÕu tè
4.2. thiÕt kÕ c¸c yÕu tè


   - ®Þa h×nh

   - MÆt n−íc

   - KiÕn tróc

   - C©y xanh
              96
4.3. Quy ho¹ch c¶nh quan
4.3. Quy ho¹ch c¶nh quan
              97
  c¶nh quan c¸c thµnh phè
               98
boston
New- york
      99
Washington dc  100
Cairo- ai cËp  101
Melbourn-austraylia  102
sydney-austraylia
          103
malaysia


      104
         105
Tp hå chÝ minh
      106
hongkong
®iÓm nhÊn céng ®ång
           107
        C«ng viªn


C«ng viªn
trung t©m-
new york- mü-
Phèi c¶nh
              108
C«ng viªn
trung t©m-
new york- mü-
MÆt b»ng
        109
         QU¶NG TR¦êNG

  Quảng trường là không gian hoạt động công cộng của đô thị,
được tạo nên bởi các sự kết hợp hoặc hạn định của kiến trúc thích
hợp xung quanh, gắn kết với mạng lưới giao thông, kết nối những
thành tố độc lập thành một tổng thể.

   Công năng cơ bản của quảng trường là nơi sinh hoạt chính trị,
văn hóa như hội họp, mít tinh, là nơi tổ chức các lễ hội tôn giáo...
sau dần phát triển thêm là nơi kỷ niệm, vui chơi, biểu diễn, giao
tiếp, nghỉ ngơi...
                                 110
  Các cách giới hạn không gian quảng trường

•Vây bọc: dùng tường, cây xanh, kiến trúc... vây bọc một không gian
cần thiết.
•Che đậy: sử dụng cấu kiện nào đó như vải bạt, giàn hoa v.v... để
hình thành một không gian yếu và ảo.
•Nâng nền: Không gian nâng cao so với không gian chung quanh.
•Nền cong lõm: không gian lõm với các không gian nâng cao xung
quanh hình thành nên những không gian tuỳ thuộc.
•Nền chìm: mặt nền chìm tự giới hạn một không gian.
•Nền nghiêng: Bề mặt nghiêng cũng xác định một không gian.


                              111
    Phân loại quảng trường
Quảng trường thị chính
Quảng trường thị chính có công năng hội họp chính trị, văn hoá, đại
lễ, diễu hành, duyệt binh và các sinh hoạt lễ hội dân gian truyền
thống. Ví dụ: Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc
Quảng trường kỷ niệm
Quảng trường kỷ niệm dùng để kỷ niệm một sự kiện quan trọng nào
đó, hay nhân vật nào đó có công với đất nước, quê hương. Thông
thường ở trung tâm hay ở một bên quảng trường đặt đài hay tháp hay
một công trình kiến trúc mang tính kỷ niệm. Ví dụ: Quảng trường
Petersburg kỷ niệm Cách mạng tháng 10 Nga.
Quảng trường giao thông
Quảng trường giao thông là một bộ phận của hệ thống giao thông đô
thị. Nó có tác dụng phân luồng giao thông hợp lý, có thể là nơi đỗ xe
công cộng, đảm bảo lưu thông thuận tiện, thoáng, thông suốt, an
toàn. Ví dụ: Quảng trường Taksim, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ      112
Quảng trường thương nghiệp
Quảng trường thương nghiệp phục vụ cho yêu cầu giao dịch, buôn bán
thương mại, là phương thức kết hợp không gian nội thất của khu trung
tâm thương nghiệp với không gian bên ngoài và không gian bán lộ thiên.
Quảng trường thương nghiệp thường kết hợp với việc bố trí đường đi bộ,
tạo ra các tiện nghi để nghỉ ngơi, giao du, ăn uống... là một trong những
trung tâm sinh hoạt chủ yếu của đô thị.
Quảng trường tôn giáo
Quảng trường tôn giáo là không gian đặt trước giáo đường, đình chùa, từ
đường để tổ chức những lễ hội tôn giáo. Ví dụ: Quảng trường trước Đại
giáo đường ở Ý hay Đức...
Quảng trường nghỉ ngơi, biểu diễn văn hoá...
Loại quảng trường này là không gian xanh trong đô thị để mọi người có
thể nghỉ ngơi, biểu diễn... góp phần tái sản xuất sức lao động. Trong
quảng trường có thể có những bệ, đài, ghế ngồi, bồn hoa, chậu cây cảnh,
bể nước, đài phun nước, các tiểu phẩm đô thị... Ví dụ: Quảng trường
Piazza Duomo ở Milano, Ý                      113
114
115
 Trung t©m thµnh phè
 v−ên ( qu¶n tr−êng
 pacific- hongkong)
C«ng viªn n−íc -toledo-
            116
ohio- mü
Qu¶n tr−êng, ®−êng phè


  Qu¶ng tr−êng víi
  nhiÒu kiÓu kh¸c
  nhau thu hót ng−êi
  ®I bé
             117
118
®−êng xanh
       119
6.4.3 lµng quª
         120
6.4.4. khu nghØ- KHU
    SINH TH¸I
                121
 Hå BA BÓ RõNG QUèC GIA BA BÓ
                 122
TH¸C N¦íc- RõNG QUèC GIA BA BÓ
Resort – hßn tre- nha trang
               123
6.4.5. khu di tÝch l¨ng tÈm     L¨ng minh m¹ng
               124
       125
L¨ng tù ®øc

								
To top