NOTA RINGKAS KRAF TRADISIONAL HBAE3103

Document Sample
NOTA RINGKAS KRAF TRADISIONAL HBAE3103 Powered By Docstoc
					HBAE3103 NOTA RINGKAS KRAF TRADISIONAL                                     OUMClub
Topik 1 Bidang Kegiatan: Mengenal Kraf Tradisional          ASAL USUL SEJARAH KRAF
R tujuan kraf ini dipelajari dan kepentingan memperkenalkan      – Kraf tradisional yang terdapat di negara ini – merupakan warisan
kepada pelajar                            negara yang telah diperturunkan oleh nenek moyang
– memberi pendedahan dan kefahaman kepada pelajar           kita dulu kala dari satu generasi ke satu generasi hingga kini.
– memperjelaskan kefahaman dan meluaskan lagi perspektif       – berfungsi dalam kehidupan harian yang dipengaruhi oleh iklim,
mereka                                lokasi, kepercayaan, pekerjaan, bahan keperluan, kemudahan
                                   serta hubung kait dengan masyarakat luar seperti:
LATAR BELAKANG KRAF TRADISIONAL                    RAlat untuk pertahanan diri:
Definisi Kraf Tradisional                       – Keris – Lembing
Makna kraf                              RAlat untuk pekerjaan seperti bertani, menangkap ikan, dan
– “Keluaran Kraf tangan” bererti apa-apa keluaran artistik yang    membuat pertukangan.
mempunyai daya tarikan kebudayaan atau tradisional dan adalah     – Bubu – Parang, sabit dan cangkul
hasil daripada sesuatu proses yang bergantung semata-mata atau    R Alat untuk kegunaan harian:
sebahagian kepada kemahiran tangan dan termasuklah apa-apa      – Tikar – Tudung saji – Pakaian
barang, walau bagaimanapun dihasilkan, yang mempunyai reka      R Alat untuk upacara dan istiadat:
bentuk pada atau di mana-mana bahagian. (Akta 222-Akta        – Bekas Pembakar Kemenyan –Gong
Perbadanan kemajuan Kraf tangan Malaysia 1979)            R Alat untuk rekreasi:
– “Dengan perkataan Kraf adalah barangan yang dihasilkan       – Wau – Gasing – Congkak
dengan menggunakan kemahiran tangan, dikeluarkan dengan        R Alat muzik untuk persembahan nyanyian, tarian dan
atau tanpa menggunakan alat atau peralatan mudah yang         pertunjukan:
dijalankan secara sendiri atau tidak langsung oleh pengusaha-     – Serunai – Rebab – Nafiri – Kompang
pengusaha”.                              R Rumah dan istana untuk kediaman serta masjid:
R Makna tradisional                          – Ukiran kayu
Menurut atau merupakan tradisi yang diturunkan dari satu       R Pengangkutan air:
generasi ke satu generasi.                      – Perahu – Kolek
R Makna kraf tradisional                       R Alat perhiasan:
– satu aktiviti yang memerlukan kemahiran dalam menggunakan      – Pakaian seperti baju kebaya labuh, tengkolok, selendang
tangan yang diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi     dan lain-lain. – Dokoh Barang perhiasan seperti dokoh, kalung,
seperti membuat tembikar, batik, ukiran, tenunan, anyaman, tekat,   cucuk sanggul dan lain-lain.
wau, gasing perhiasan diri dan lain-lain lagi.            – motif-motif ataupun reka corak yang terdapat pada kraf tersebut
– merupakan warisan bangsa, pusaka peninggalan nenek moyang      adalah merupakan hasil ciptaan tersendiri kerana telah diubahsuai
kita satu masa dahulu. Hasil ciptaan kraf tradisional, kaya dengan  oleh tukang pandai dengan menggunakan daya kreativiti untuk
unsur-unsur budaya dan ini jelas tercermin melalui bentuk, gaya,   memenuhi kehendak cita rasa tempatan.
sifat, garis, gerak, dan warnanya.
– dihasilkan mengikut kaedah reka bentuk dan hiasan tertentu. –    KRAF SEBAGAI HASIL SENI DAN UTILITI
Bahan yang digunakan tidak terhad.                  – disesuaikan dengan bahan yang tertentu. Ini melibatkan budaya
– asalnya dihasilkan adalah untuk kegunaan harian atau untuk     penghasilannya seperti penggunaan buluh, selain kayu, kulit
sesuatu kerohanian. Tukang pandai Melayu terus berusaha        kayu, daun seperti daun nipah, daun pandan, daun terap, daun
mencipta bukan sahaja untuk menghasilkan barang untuk tujuan     palas dan daun mempelas.
kegunaan tetapi juga penghasilan bahan yang indah untuk        – memperlihatkan kecekapan tukang mahir memanipulasi bahan di
berbagai-bagai tujuan.                        persekitarannya. Hasil kraf yang diperbuat daripada buluh adalah
– terhasil daripada pengamatan dan pemikiran penciptaannya      seperti bekas air, alat muzik, alat memasak, pembungkusan, tikar,
yang dijelmakan melalui impian, seterusnya mencerminkan        bekas barangan dan lain-lain
suasana harmoni di antara manusia dan alam.              lagi.
– Ciri-ciri seni Islam jelas diperlihatkan dalam ragam hias seperti  – Ragam hias yang terdapat pada tikar adalah merupakan bentuk
penggunaan arabes, motif yang berulang dan unsur geometri, di     geometri.
samping penggunaan ayat-ayat daripada al-Quran dan rupa        – disesuaikan oleh penganyam ada kaitnya dengan bahan yang
geometri                               digunakan iaitu daun mengkuang atau pandan.
–   Dari aspek pembuatan kraf, apa yang dihasilkan oleh       – Daun mengkuang atau pandan yang telah dipotong halus untuk
masyarakat peribumi merupakan warisan yang menampakkan        dijadikan jalur- jalur garisan yang kemudiannya dianyam
susur galur daripada zaman batu lagi.                 untuk mewujudkan ragam hias pada tikar tersebut.
– mengingatkan kita tentang jati diri rakyat Malaysia         – Penggunaan jalur-jalur atau garisan yang panjang ini adalah
– dihasilkan berdasarkan alam persekitaran mereka yang berkait    merupakan identiti atau ciri dan dijadikan satu teknik dalam
dengan alam Melayu.                          penghasilan tikar.
– Sumber yang digunakan dalam proses pembuatan adalah yang      – Anyaman mengkuang atau pandan mempunyai fungsi tertentu.
mudah didapati di sekeliling mereka.                 Selain untuk membuat tikar ia juga boleh dijadikan sebagai tudung
– mendapat perhatian pihak yang berkuasa, diberi pengiktirafan    saji, beg, topi dan sebagainya.
dan merupakan salah satu komponen dalam warisan Seni Budaya      – Keris adalah merupakan sejenis senjata tikam yang digunakan
Kebangsaan. Budaya kebangsaan merupakan lambang dan harga       secara meluas di keperluan Melayu pada masa
diri sesuatu bangsa dan negara.                    dahulu.
– Mengenal dan menghayati kebudayaan sendiri bererti mengenal     – Keris alah sebagai lambang kepahlawanan orang Melayu.
dan mencintai diri, bangsa dan Negara sendiri.            Keunikan rupa bentuk dan hiasannya serta dipercayai mempunyai
– perlu dihidupkan dan diperkenalkan dan dihargai oleh generasi    kesaktian yang luar biasa, keris dianggap sebagai sejenis senjata
muda supaya ia tetap kekal dan tidak mati ditelan zaman.       penting dan masyarakat dan kebudayaan
– mempunyai nilai estetik yang tinggi dan keistimewaannya sama    tradisional Melayu.
taraf dengan seni budaya tamadun luar.                R TUJUAN
– seni budaya bangsa ini dapat diperkenalkan, dikenali dan      Kepentingan mempelajari kraf tradisional:
dipraktikkan oleh anak-anak muda zaman sekarang khasnya        – menanam sikap bahawa kraf tradisional merupakan warisan seni
murid sekolah.                            yang perlu dikekalkan.
                                   – menyedarkan pelajar kraf tradisional perlu dipelajari.

http://oumclub.blogspot.com.                                                   1 / 14
HBAE3103 NOTA RINGKAS KRAF TRADISIONAL                                      OUMClub
– menyedarkan pelajar kraf tradisonal mempunyai nilai estetika    – akar-akar menjalar – bunga air mata kekasih – bunga anggerik –
– merasa bangga dengan warisan tradisi Negara.            bunga berbaling – bunga berbaling ( variasi )
                                   R Unsur fauna
KEPENTINGAN                              – Unsur-unsur fauna adalah seperti:
– Mempelajari teknik membuat produk:                 – Motif rama-rama, kumbang, burung, ayam, rusa, bangau, ikan,
– Memahami dan mengenali bahan-bahan semula jadi yang         kijang dan sebagainya.
digunakan dalam menghasilkan kraf yang berkaitan.           – burung– burung merak – kumbang
Contoh kraf anyaman menggunakan daun pandan atau           R Unsur geometri
mengkuang untuk menghasilkan objek.                  (i) Fungsi motif unsur rupa geometri:
– Mengetahui setiap nama pada corak ragam hias kraf tradisional:   • Untuk hiasan kaki kain atau gigi – susunan garis-garis halus,
objek. Contoh motif tapak harimau dalam kraf anyaman.         motif parang rosak, motif banji atau swastika dan motif pinggir
                                   awan digunakan.
Topik2 Batik                             • Garis-garis lurus yang direka dan disusun menjadi motif seperti
PENGENALAN                              cangkerang, siput, kisi-kisi, jaring bersilang dan lain-lain lagi.
– merupakan salah satu daripada kraf tradisional.           • Untuk menghiasi batik panjang – motif kawung dalam susunan
– kraf tradisional yang unik dan terkenal di Asia atau Gugusan    tempat bentuk bujur sering digunakan.
Kepulauan Melayu. Keindahan coraknya mempamerkan kreativiti      • Motif ceplok dengan susunan segi empat yang berisikan
dan kehalusan seni tekstil yang tinggi.                beberapa bentuk lain seperti bunga, unggas atau binatang dan
– Perkataan batik berasal dari Indonesia yang membawa maksud     garis berpalang digunakan bentuk ini bukan geometri tulen, ia
rintik-rintik putih yang ada pada kain yang berwarna atau bercorak.  merupakan campuran gaya organik dan geometri.
– batik bermaksud titik manakala dalam bahasa Jawa pula batik     (ii) Contoh motif unsur geometri: keluk pinggir awan persegi, pilin
bermaksud setitik lilin.                       berganda’, buntut siput, parang rosak, banji, ceplok, jalur, kawung,
– wujud 2000 tahun dahulu di Mesir dan Parsi. Mula digunakan     kisi-kiri dan swastika.
di Jepun dan China dalam abad ke 7. Seni Batik cap juga telah     – jakur– kawung –kisi-kisi – swastika
lama wujud di Indonesia.                       RUnsur benda buatan manusia
– Negeri Kelantan dan Terengganu adalah merupakan perintis      – fungsi motif unsur buatan manusia yang agak moden ini
kepada sejarah perkembangan perusahaan batik tanah air. Ianya     biasanya digunakan untuk hiasan batik ela
bermula di Kota Baharu, Kelantan pada tahun 1914 yang telah      – Contoh motif unsur benda buatan manusia:
dipelajari di kepulauan Jawa.                     • abor • jaring ikan • kampong • wau
– Kain batik di Malaysia mula dicipta oleh Haji Che Su bin Ishak
dari Kelantan.                            R Unsur Motif isen
– Kain yang digunakan untuk membuat batik dinamakan Kain       – Isen ialah motif pengisi untuk, memenuhi kain batik tradisional
Pereir atau Kain Pelangi iaitu                    atau sebagai latar belakang kepala sesuatu pola corak.
kain sutera tiruan yang diimport dari Negara Siam.          – Ada-ada, atap, sirapan, berangan, cacah gari, cantlel, cecek-
– Haji Che Su bersama rakan rakannya telah mengusahakan        cecek, cecek pitu, cecek sawut daun, galangan, grinsing, mata
perusahaan batik pelangi di tepi sungai iaitu di lorong Gajah Mati,  dara, penutup, poleng, sisik dan lain-lain lagi.
Kota Bharu. Perusahaan batik juga dikembangkan seterusnya ke     –mata dara –mlinjon –penutupan– poleng
Terengganu dan negeri-negeri lain di negara ini.           R Susunan Reka Corak Motif
JENIS-JENIS BATIK                           Terdapat beberapa jenis susunan motif pada lain batik, iaitu
R empat jenis teknik batik:                      – berdiri – berjalur – catur/dam – kisi-kisi – melintang –
– Batik blok yang menggunakan blok kayu yang kemudian         – menyeluruh – serong – tompok-tompok (bertabur) – ulang
digantikan dengan blok tembaga untuk menghasilkan corak.       bersilang – ulang batu bata
– Batik skrin yang menggunakan pemidang skrin dan corak
dihasilkan melalui leker.                       – Motif pucuk rebung sering diletakkan pada bahagian kepala kain.
– Batik tulis atau canting yang menggunakan alat canting dan     Susunan motif untuk bahagian badan kain lebih bebas, berbentuk
melilinkan bahagian untuk dibuat corak.                bunga berpohon atau bunga tunggal boleh disusun untuk
– Batik pelangi (tanpa penggunaan lilin).               menghasilkan corak. Motif parang rosak, pilin
                                   berganda atau banji sering digunakan untuk susunan menyerong.
MOTIF BATIK MALAYSIA                         Motif pinggir awan, keluk berlingkar, keluk berbunga dan
– dipengaruhi oleh alam sekitar. Motif-motif ini           lengkungan separuh bulat sering
terhasil disebabkan kepekaan masyarakat tradisional terhadap     menyatukan bentuk dengan bahagian badan kain.
persekitaran.                             R Jenis te knik penghasilan Batik
Bagi mereka apa sahaja yang menarik dan mengandungi falsafah     Teknik batik blok
sendiri boleh dijadikan corak.                    • Blok tembaga yang berukir dengan gaya ukiran timbul digunakan
– enam jenis motif alam sekeliling yang digubah menjadi corak     untuk menerap.
atau ragam hias yang menarik:                     • Pelbagai warna yang digunakan untuk membuat corak yang
RUnsur flora                             berlatarkan kain putih.
Fungsi unsur flora adalah seperti berikut:              • Biasanya tiga blok yang berbeza digunakan.
– Untuk menghiaskan kain batik ela. Motif flora seperti bunga,    • Setiap blok mempunyai sarang tertentu.
kudup, putik, daun, ranting dan pucuk digunakan secara tunggal    • Sarang jenis ini meninggalkan garis serta titik yang halus dan
atau bertabur                             kemas pada terapan lilin apabila dicelup dengan pewarna.
– Untuk menghiasi badan batik sarung.                 • Corak dan motif yang lebih rumit dan sempurna juga dapat
• bunga, kuntum, putik, ranting dan pucuk disusun menjalar datar   dihasilkan.
dengan bentuk lembut                         R Alatan
• helaian daun, kelopak serta ranting dan bunga            • Blok bunga atau sarang yang dibentuk khas dan di pateri
• bunga disusun berdahan tegak                    mengikut rekaan corak
– Untuk menghiasi bahagian kepala kain (gunung) biasanya motif    • Kuali leper untuk memasak bahan campuran lilin dan pengadang
pucuk rebung digunakan kebiasaannya, reka corak digubah bukan     • Kuali kawah untuk mencelup, merendam dan merebus kain
secara realistik tetapi campuran gaya organik dan geometri      • Meja menerap
                                   R dilapisi span, kain guni atau kelopak batang pisang yang telah

http://oumclub.blogspot.com.                                                    2 / 14
HBAE3103 NOTA RINGKAS KRAF TRADISIONAL                                        OUMClub
R diproses dan direndam dalam air garam selama 12 jam           • Kelongsong stensil yang diisi dengan bahan laker digunakan
R biasanya pokok pisang jenis kelat air, pisang Benggala atau       untuk melukis corak pada skrin mengikut pecahan warna dan reka
pisang                                  corak
R rasa digunakan                             • Kain putih yang bersih diregang rata di atas meja
• Kain putih • Bahan pewarna • Debu soda                 • Skrin diletakkan di atas permukaan kain dengan kemas dan rapi
R Proses membuat batik blok                        • Bahan pewarna dituang pada bahagian hujung skrin
• Kain putih direbus untuk melembutkan dan menanggalkan kanji.      • Pewarna disapu dengan licin dan rata dengan cara menarik atau
Dijemur sehingga kering.                         menolak sekuji
• Kain di bentang dengan rata di atas permukaan meja.           • Kain yang telah siap dicetak dijemur sehingga kering
• Bahan campuran lilin damar dipanaskan dan permukaan blok        • Proses pengewapan dilakukan pada kain supaya warnanya tidak
dicelup ke dalam lilin cair itu.                     luntur
• Lilin cair diterapkan pada permukaan kain mengikut susunan dan     • Kain kemudiannya direndam dan dibersihkan di dalam air suam
reka letak motif dengan teliti dan kemas.                 yang bercampur bio-soft untuk menanggalkan lebihan bahan
• Kain yang telah siap diterap dengan lilin dicelup ke dalam bahan    pewarna di samping melembutkan kain dan dijemur.
pewarna.
• Proses menerap dan mencelup warna dilakukan berulang kali        Topik 3 Ukiran
dengan blok dan pewarna yang berlainan untuk menghasilkan kain      R Definisi
batik yang beraneka corak dan warna.                   – dianggap sebagai hasil kreativiti orang-orang Melayu
• Kain kemudian direbus dengan air yang dicampurkan dengan        yang unik dan dapat dilihat pada binaan istana, masjid, rumah
bahan debu soda.                             makam, kepala sampan, perabot serta barangan kegunaan harian.
• Kain dicuci dan dibilas sebelum dijemur sehingga kering.        – ertinya mengukir sesuatu bahan seperti kayu dengan
R Teknik batik tulis                           menggunakan alat mengukir seperti pisau wali, ’carving tool’.
• Digemari kerana mempunyai ciri mengikut kehendak semasa         – hasil rupa tradisi Melayu yang terulung.
seperti warna eksklusif dan motif yang bebas serta dapat         – Dua faktor yang menjadikannya sedemikian rupa ialah:
disesuaikan dengan kehendak dan kegunaan mengikut peredaran        R Keadaan alam semula jadi yang kaya dengan kayu yang
zaman.                                  digunakan sebagai bahan binaan, alat, perahu, senjata dan
• mempunyai reka corak yang tersendiri.                  hiasan.
(i) Alatan                                R Kekayaan tumbuh-tumbuhan yang memberi ilham kepada
• Kain putih atau kertas                         pencipta untuk mewujudkan jenis-jenis bentuk dan motif ukiran
• Canting • Campuran lilin (lilin paraffin, lilin lebah, dammar (rosin)  kayu. Keadaan ini dibantu oleh daya cipta yang sihat,kemahiran
lemak binatang/minyak masak)                       pertukangan, cita rasa tinggi dan pendukungan yang berterusan.
• Berus lembut                              – mementingkan sifat gerak yang bermula dari suatu punca dan
• Serbuk pewarna jenis ‘reactive-dye’                   terus timbul perlahan serta berliku-liku.
• Sodium silicate (Pemati warna)                     – mempunyai imbangan sama ukur di antara bahagian yang positif
• Soda ash                                dengan yang negatif. Bentuk dan motifnya terkawal dengan
• Pemidang kayu                              keadaan yang sederhana serta tiada unsur yang berlebihan.
R Proses membuat batik tulis                       – Ukiran kayu sebagai penyataan daya cipta Melayu dalam bentuk
• Kain yang telah dibasuh (untuk membuang kanji) di kering dan      tampak yang terdapat pada aneka benda seperti barang-barang
diregang pada pemidang kayu.                       kegunaan harian dan seni bina.
• Motif dan corak dilakar pada kain dengan menggunakan pensel       – jelas pada binaan masjid, rumah makam, kepala sampan,
(6D).                                   perabot, serta barangan kegunaan harian.
• Bahan campuran lilin dipanaskan dengan suhu yang sederhana.       R Alat dan media
Lilin (60%) + damar (40%) + sedikit minyak masak untuk          Terdapat 4 jenis ukiran:
melicinkan aliran lilin.                         R Layang
• Canting yang berisi lilin cair digunakan untuk melukis mengikut     – Ukiran ini dibuat pada papan. Bahagian latar corak tidak ditebuk.
lakaran pensel di atas permukaan kain.                  Silat dibuat hanya pada corak.
• Bahan pewarna disapu pada reka corak.                  R Tebukan tembus (timbul silap)
• Kain dibiarkan sehingga kering, kemudian disapu atau direndam      – Ukiran jenis ini terbahagi pada 2 iaitu:
dengan sodium silikit dan dibiarkan selama 8–12 jam di tempat       – bersilat
terlindung cahaya untuk mematikan warna.                 – tanpa silat
• Kain yang telah dimatikan warna, dibasuh dengan air ‘lalu’       – Timbul
sehingga hilang kesan sodium silikit tersebut.              – Ukiran jenis ini dibuat pada papan. Bahagian latar, corak ditebuk.
• Kain seterusnya direbus dan di campur dengan sedikit ‘soda ash’     Corak ukiran lebih timbul dan bersilat jika dibandingkan ukiran
sehingga lilin tanggal.                          layang.
• Kain dicuci dan dibilas di dalam air sehingga bersih sebelum      (iv) Alat dan bahan:
dikeringkan.                               Ukiran ini dibuat pada batang kayu seperti tiang tangga
R Teknik batik skrin                           R peralatan yang digunakan:
• Telah dipelopori oleh sekumpulan pembuat batik di negeri        R Gergaji
Kelantan dan terus berkembang menjadi satu industri.           – potong
• Proses pembuatan menjimatkan masa, lebih ekonomi dan teknik       – belah
yang digunakan lebih cepat daripada teknik membatik yang lain.      R Alat perata permukaan kayu
R Alatan                                 – ketam perata – ketam golek
• Skrin • Sekuji • Meja mengecap • Kelongsong stensil           RPahat
• Kain putih • Bahan pewarna • bahan lekar                – rata – kuku
R Proses membuat batik skrin                       – Tukul kayu
• Reka corak dirancang, dilukis dan ditentukan skim warnanya       – Pisau wali atau pisau ukir
pada kertas                                – Kikir pari
• Pecahan reka corak dibuat mengikut warna untuk menentukan        – Kikir
bilangan pemidang yang akan digunakan                   – Berus dan syelek
                                     – Cetar

http://oumclub.blogspot.com.                                                      3 / 14
HBAE3103 NOTA RINGKAS KRAF TRADISIONAL                                      OUMClub
R bahan yang digunakan:                        R Aktiviti Latihan Pembelajaran membuat Ragam
– Kayu – Pewarna – Gam                         Hias (Corak) Ukiran: Menggunakan Sabun
R Proses dan Teknik Mengukir                      R bahan:
– Penyediaan kayu                           – Sabun buku
(i) Pilih papan yang sesuai.                      – ‘Carving tool’
(ii) Potong mengikut ukiran yang dikehendaki.             – Pisau
(iii) Ketamkan permukaan.                       – Alat tajam untuk melakar seperti jarum peniti, pencungkil gigi
– Melukis corak di atas permukaan kayu                 – Span
Terdapat beberapa teknik melukis corak pada permukaan papan      R Langkah 1 :
(i) Melukis terus pada permukaan papan.                – Guru menunjukkan dan berbincang tentang reka corak yang
(ii) Tekap.                              terdapat dalam ukiran.
(iii) Tampal kertas bercorak atas permukaan papan.           R Langkah 2 :
– Mengukir                               Guru mengarahkan pelajar untuk melakarkan reka corak ukiran
R Ukiran layang:                            kepada pelajar.
Bahagian latar corak tidak ditebuk. Silat dibuat hanya pada corak.   R Langkah 3 :
R Ukiran bunga timbul:                         Guru menunjukkan perkembangan peringkat demi peringkat cara
Bahagian latar corak ditebuk. Diukir menyerong pada corak untuk    bagaimana mengukir sesuatu corak pada sabun.
menimbulkan silat.                           R Langkah 4 :
R Ukiran tebuk tembus:                         Pelajar melakarkan beberapa rekaan corak yang baru dia atas
Bahagian latar ditebuk tembus dan menyerong pada corak dan       kertas lakaran. Guru membimbing pelajar.
latar untuk menimbulkan silat. Bahagian latar tembus          R Langkah 5 :
menghasilkan corak dan bunga ukirnya tanpa silat.           Pelajar dikehendaki melakarkan reka corak tersebut di atas sabun
R Ukiran larik:                            dengan menggunakan alatan tajam seperti jarum peniti dan
Diukir pada batang kayu untuk mendapatkan bentuk.           sebagainya.
R Menyilat                               R Langkah 6 :
Menimbulkan bentuk pada corak. Keindahan ukiran terletak pada     Pelajar mengukir sabun dengan menggunakan ‘carving tool‘ atau
jenis silat yang sesuai. Gubahan silat-silat yang sesuai bagi     pisau.
menampakkan pergerakan dan menimbulkan bentuk. Menyilat        R Langkah 7 :
juga untuk menampakkan konsep tinggi dan rendah dalam         Pelajar melicinkan hasil ukiran pada sabun dengan menggunakan
kedudukan aras dan ruang yang terdapat pada corak.           span dan sedikit air.
                                    – Persembahan hasil kerja
R Motif ragam hias yang terdapat dalam ukiran             (i) Penilaian berdasarkan
Berikut adalah motif ragam hias yang terdapat dalam ukiran flora,   • ide reka cipta
seni khat, fauna, awan larat, kosmos dan geometri.           • kemahiran mengaplikasikan alat, bahan dan teknik
R Flora                                • kemasan
– Daun:
– bayam kukur, bayam perasi, janggut keli, beremi, jari buaya,     – Apresiasi
ketola, ketumbit, kangkung, pucuk kacang, pucuk rebung,        Perbincangan dan memperkatakan tentang hasil karya individu
pucuk paku, piya, pulut, setulang, selit, ringgit dan lain-lain.    dan orang lain.
– Bunga:                                – Aktiviti cadangan
– cempaka, ketumbit, kecubung, kundur, kala bukit, kemunting,     Membuat satu lawatan ke kilang batik atau tempat membuat
kedup. Ladu, lawang, pecan, raya, ros, teratai, manggis, tanjung,   ukiran
matahari, cengkih dan lain-lain.                    Tempat : kilang atau tempat membuat ukiran yang berhampiran
R Seni Khat                              Kegiatan : memerhati, mengambil gambar dan membuat catatan
– ayat-ayat Al-Quran                          (i) bagaimana ukiran dihasilkan
R Fauna                                (ii) proses bagaimana ukiran dihasilkan di peringkat permulaan
– itik pulang petang                          hingga akhir
RAwan Larat                              (iii) kepelbagaian barangan yang dihasilkan dari ukiran
– awan yang bergerak di langit. Awan ini melarat-larat ditiup angina  (iv) pemasaran barangan ukiran
sehingga menghasilkan pelbagai bentuk yang indah.           R Aktiviti pembelajaran tambahan
R Kosmos                                (i) Latihan
Matahari, bulan, bintang, awan, gunung, bukit, logam dan lain-lain.  Buat koleksi gambar pelbagai jenis seni ukiran. Teliti setiap contoh
R Geometri                               dari segi corak, kesan warna dan bahan yang gunakan.
Corak berupa corak geometri dan unsur lain yang disusun dalam     (ii) Latihan
rupa bentuk geometri. Huruf-huruf Arab dan tulisan jawi juga      Kumpulkan gambar atau lakaran motif-motif yang terdapat pada
digunakan.                               ukiran.
R Pengunan warna
– biasaan ukiran Melayu tidak menggunakan warna tetapi di pantai    Topik 4 Tenunan
timur didapati penggunaan warna terdapat pada ukiran bangau      – seni tekstil yang terkenal di Malaysia.
perahu dan ukiran alat muzik seperti rebab. Cat dan air perada     – halus dan tinggi mutunya mencerminkan kreativiti
emas digunakan juga di mihrab, mimbar dan ukiran khat pada       dan kemahiran pandai tukang tempatan dalam bidang ini.
bangunan masjid di seluruh Semenanjung. Pada keseluruhannya      – banyak terdapat di negeri Kalantan, Terengganau dan Pahang.
ukiran kayu Melayu menegaskan sifat keaslian bahan kayu yang      – merupakan salah satu daripada kraf tradisional.
digunakan yang memaparkan jalinan selain kemasan.           R DefinIsi Tenunan
                                    – Tenunan dihasilkan daripada jalinan benang lonseng (yang
                                    menunggu) dengan benang pakan (yang mendatang).
                                    Rr Sejarah
                                    Tenunan sonkat adalah dipercayai berasal daripada kerajaan
                                    Dongson di Kemboja sebelum ianya diperkenalkan di negara ini.
                                    R Jenis-jenis Tenunan

http://oumclub.blogspot.com.                                                     4 / 14
HBAE3103 NOTA RINGKAS KRAF TRADISIONAL                                     OUMClub
Terdapat tiga jenis tenunan yang popular di Malaysia iaitu:     Poses menenun dikenali sebagai mengarat. Ia dimulakan dengan
– Tenunan Pahang                           benang loseng digerakkan turun naik silih berganti apabila jijak
– Tenunan songket (kain benang emas)                 karat ditekan serta torak dilancarkan dari kiri ke kanan atau
– Tenunan Pua                            sebaliknya bereulang-ulang kali. Setiap kali torak dilancarkan,
R Tenunan Pahang                           selembar benang akan ditenun. Ia perlu diketatkan dengan asakan
– tenunan kain yang bercorak ragi atau tanpa corak yang tidak    alat jentera. Proses ini dibuat berulang kali sehinggalah helaian
mempunyai ragam hias. Di Kelantan, tenunan jenis ini dikenali    kain terbentuk.
sebagai tenunan balas sementara di kampong Gerung, Kelantan     R Proses menyungkit corak
dikenali sebagai setuli benang. Tenunan ini ditenun dengan      – Sebelum menyusun lidi atau bilah nibung, saiz reka bentuk motif
menggunakan kek Siam.                        perlu ditentukan dengan mengambil kira saiz gigi belalang. Saiz
– diusahakan di kawasan Pekan, Pahang dan Kelantan.         gigi belalang terdiri daripada songketan tekat tiga atau songketan
Bahan utama yang digunakan ialah benang sutera dan kapas.      lima.
Bagi negeri Kelantan pula, pembuatannya banyak menggunakan      – Setelah itu lidi atau bilah nibung dimasukkan ke celah benang
benang setul (benang Rayon).                     loseng mengikut bacaaan geraf setiap corak. Proses ini juga
R Tenunan songket                          dikenali sebagai menyolek. Ia bertujuan untuk menyediakan
– Menggunakan kaedah tenunan asas (Tenunan Tabby) iaitu       benang butang. Benang butang ini akan diangkat semasa proses
tenunan asas, benang pakan dan satu benang loseng. Tenunan ini    menenun bagi menimbulkan
sama seperti tenunan Pahang tetapi menggunakan benang emas      corak songket.
atau perak (benang pakan).                      R Motif songket
R Terdapat dua jenis songket:                    tiga jenis motif dalam ragam hias songket:
– Tekat 3                              R Motif berasaskan flora
– Tekat 5                              • Pucuk Rebung • Bunga Tanjung • Bunga Gorek
R Jenis Kain Tenunan                         • Bunga Cengkeh • Bunga Telepok • Bunga Lawang
Terdapat tujuh jenis kain tenunan:                  • Bunga Kunyit • Bunga baling-baling
– Kain bujang atau Samping                      • Bunga Cina • Bunga Tampuk Berembang • Bunga Tampuk
– Kain sarung tenunan corak berang                  Manggis
– Kain sarung                            R Motif berasaskan fauna
– Kain kampuh – Kain lepas – Kain destar/Tanjak/Tengkolok      • Lawi Ayam • Kuda laut • Dada kaki Lipan
– Kain selendang                           • Kupu-kupu • Ayam Jantan • Burung Merak
R Proses Menghasilkan Songket                    • Siku Keluang Besar • Siku Keluang Kecil • Gigi Belalang
bahan-bahan yang digunakan:                     R Motif berasaskan geometri
– Benang – Benang loseng                       • Bintang Pecah Lapan • Makhota
– Benang pakan –vBahan pewarna                    Struktur Ragam hias Songket
R alatan yang digunakan:                       – mempunyai tiga bahagian yang paling nyata, iaitu:
– Kek (loom)/tumpoh/kek pua                     R Kepala kain
– Anak geliging – Lidi – Belira                   Biasanya menggunakan motif Pucuk Rebung dan Lawi Ayam
– Torak, cubaan dan pelting (peleting)                R Badan kain
– Pasong dan papan gulung                      Motifnya bebas
R Proses menenun songket                       R Kaki kain
Benang dan bahan pewarna merupakan bahan asas untuk         Seperti juga kepala kain, bahagian ini dihiasi dengan motif Pucuk
menghasilkan   tekstil  melalui  proses  tenunan   dengan  Rebung dan Lawi Ayam, atau motif yang disusun secara berbaris
menggunakan alat seperti kek                     (melintang) serta diapit oleh tali air secara berlapis.
tumpoh atau kek injik kaki. Benang diwarnakan dengan warna
pencelup yang dipilih bagi menentukan reka corak permukaan      R Susunan Letak Motif Songket
sehelai kain.                            tiga jenis susunan letak motif songket:
Persediaan sebelum menenun:                     – Susunan Bunga Penuh. – Susunan Bunga Tabur.
R Menerai benang                           – Susunan bercorak.
Mencerai benang-benang dari tungkulan besar dengan
menggunakan alat rahat dan ruwing. Benang-benang dililitkan     Aktiviti Latihan Pembelajaran Membuat
kepada peleting buluh atau besi (bobbin) untuk digunakan sebagai   Songket: Menggunakan Benang Kait/Tali Rafia
benang atau loseng untuk proses menganing.              R bahan yang digunakan:
R Menganing                             – Benang kait atau tali rafia pelbagai warna
Proses menyusun benang loseng dalam pemidang anian bagi       – Bingkat kayu yang berpaku di sekelilingnya
mendapatkan panjang kain dan corak tanah kain.            – Jarum yang besar
R Menggulung benang losing ke papan gulung              R langkah-langkah aktiviti ini:
Benang yang telah siap proses menganing dipindahkan ke papan     Langkah 1 : Guru menunjukkan dan berbincang tentang reka
gulung melalui proses menggulung. Benang yang telah siap       corak yang terdapat dalam songket.
digulung pada papan gulung digantung pada kayu pasung yang      Langkah 2 : Guru mengarahkan pelajar untuk membuat lakaran
terletak di hujung kek. Benang daripada papan gulung ini       reka corak songket kepada pelajar.
dinamakan benang loseng.                       Langkah 3 : Guru menunjukkan perkembangan peringkat demi
R Menyapuk                              peringkat cara bagaimana sesuatu corak dihasilkan di kertas.
Proses jentera menarik benang dari papan gulung untuk        Langkah 4 : Pelajar melakarkan beberapa rekaan corak yang baru
dimasukkan ke gigi jentera dengan menggunakan jarum di mana     dia atas kertas lakaran. Guru membimbing pelajar.
proses ini dinamakan proses menyapuh/menyapuk.            Langkah 5 : Pelajar menyiapkan lakaran songket.
R Mengarat                              R Proses
Proses membentuk dua lapisan loseng melalui proses jalinan      Benang atau tali rafia diikat atau disangkutkan pada penghujung
karat. Benang loseng akan berada di dalam mata karat secara     kedua bingkai kayu tersebut pada paku yang terdapat padanya
mata karat berselang seli pada baris barisan karat depan atau    disusun secara teratur, baris demi baris, mengikut jarak yang
karat belakang.                           sama. Setelah siap, dengan menggunakan pelbagai warna
R Menenun                              benang atau tali rafia, teknik menenun dilakukan secara

http://oumclub.blogspot.com.                                                   5 / 14
HBAE3103 NOTA RINGKAS KRAF TRADISIONAL                                      OUMClub
pergerakan selang seli pada barisan benang atau tali rafia tersebut   – Rotan – Rotan yang telah diproses – Bakul, bekas pakaian,
hingga siap mengikut ragam corak yang lakarkan.             tempat buaian anak dan lain-lain.
R Persembahan hasil kerja                        – Lidi – Lidi kelapa – Lekar, bekas buah, bekan telur
(i) Penilaian berdasarkan                        – Ribu-ribu – Paku pakis ribu-ribu Tempat tembakau, bekas sirih
• ide rekacipta                             terbus, bakul, bekas serba guna dan lain-lain
• kemahiran mengaplikasikan alat, bahan dan teknik           R alatan yang digunakan dalam menghasilkan anyaman
• kemasan                                – Parang – Peyisip – Pisau – Palurus
(ii) Apresiasi                             – Jangka – Daun mengkuang/pandan
Perbincangan dan memperkatakan tentang hasil kerja diri sendiri     R Proses Penyediaan Mengkuang/Pandan
dan orang lain.                             (i) Menetak Daun
R Aktiviti cadangan                           Mengkuang atau pandan ditetakkan setelah daun matang.Daun
Membuat satu lawatan ke kilang tenunan atau tempat membuat       diambil dengan secara menetak di bahagianpangkal daun
tenunan                                 tersebut.
Tempat : kilang atau tempat membuat tenunan yang berhampiran      (ii) Melayur
Kegiatan : memerhati, mengambil gambar dan membuat catatan       Daun dilayur di atas bara api sehingga menjadi kekuningan.
(i) bagaimana tenunan dihasilkan                    Proses ini dilakukan bagi tujuan melambutkan daun dan tahan
(ii) proses bagaimana ukiran dihasilkan di peringkat permulaan     lebih lama. Proses menjangka akan menjadi lebih mudah apabila
hingga akhir                              daun tersebut menjadi lembut.
(iii) kepelbagaian barangan yang dihasilkan dari tenunan        (iii) Menjangka
(iv) pemasaran barangan tenunan.                    Daun dijangka dengan menggunakan alat penjangka. Tujuan
Aktiviti pembelajaran tambahan                     menjangka ialah untuk mendapat beberapa lembaran yang lebih
(i) Latihan                               kecil dan seragam. Bagi pandan berduri seperti mengkuang,
Buat koleksi gambar pelbagai jenis seni tenunan. Teliti setiap     proses ini turut dapat membuang duri di tepi.
contoh dari segi corak, kesan warna dan bahan yang gunakan.       (iv) Menitik
(ii) Latihan                              Proses menitik mengkuang dilakukan oleh dua orang. Seorang
Kumpulkan gambar atau lakaran motif-motif yang terdapat pada      menitik
tenunan.                                dan seorang lagi memintal. Ia dimulakan dari bahagian pangkal
                                    hingga ke
Topik 5 Anyaman                             bahagian hujung. Anggaran helaian mengkuang semasa menitik
Definisi Anyaman                            ialah kirakira secekak.
– satu proses menjalin, menjaring-jaringkan menyilangkan helaian    R Teknik dan Proses Menganyam
bahan-bahan daripada tumbuh-tumbuhan seperti daun buluh,        teknik dan proses menganyam:
rotan, lidi, bertam, paku pakis ribu-ribu dengan menggunakan      R Lagang
teknik menyilang-nyelikan helaian antara satu sama lain untuk      (i) dikenali sebagai proses menaja
dijadikan satu rumpun yang kuat dan boleh digunakan.          (ii) Lagang ialah tulang sesuatu ciptaan anyaman
– lidi, rotan, akar, bilah, pandan, mengkuang dan lain-lain lagi yang  (iii) Ukuran panjang tikar bergantung kepada ukuran lagangnya.
dikeringkan.                              (iv) Setiap bilah daun berbentuk seperti huruf ’V’ di tengahnya,
R Seni Anyaman                             iaitu tempat anyaman bermula.
– seni yang mempengaruhi kehidupan dan kebudayaan            R Menganyam
masyarakat Melayu                            (i) Anyaman tengah:
– Menganyam merupakan proses menjalin jaluran daun,           • Dilakukan di tengah atau badan sesuatu anyaman
lidi, rotan, akar, buluh dan beberapa jenis tumbuhan yang lain. -    • Daun diselang seli secara menegak dan melintang dengan
topi, tudung saji, bakul dan mengayam tikar untuk mengalas       sehelai di atas dan sehelai lagi di bawah.
tempat duduk.                              (ii) Mengepai: Proses mematikan tepi anyaman tikar supaya tidak
– menjalinkan jaluran daun, lidi, rotan, akar, buluh dan beberapa    terburai.
jenis tumbuhan yang lain.                        (iii) Anyaman sudut:
R Sejarah dan Perkembangan                       • Disebut juga sebagai anyaman bucu.
– seni tradisi dipercayai muncul dan berkembang dan tidak        • Hanya dilakukan pada anyaman berbantuk arca atau tiga
mempunyai pengaruh dari luar. Perkembangan anyaman adalah        dimensi
sama dengan perkembangan seni tikar.                  R Pepeh atau lepih
– anyaman pada masa neolitik kebanyakannya adalah            – dikenali sebagai anyaman mati pada tepi tikar untuk mengakhiri
menghasilkan tali, dinding rumah dan keperluan hidup seperti      kerja anyaman.
bakul.                                 – boleh dianyam secara berasingan, kemudian dijahit pada
– akar dan rotan adalah bahan asas yang terawal digunakan untuk     barang yang dikehendaki.
menghasilkan anyaman.
– dilakukan oleh kaum wanita untuk mengisi masa lapang dan       R Sisip
bukan sebagai mata pencarian utama.                   (i) Proses mengelakkan anyaman daripada terburai.
Hasil seni anyaman sekarang ini tidak lagi terhad pada bentuk      (ii) Alat peyisip (biasanya diperbuat daripada buluh) digunakan.
tradisional sahaja.                           (iii) Hujung lebihan daun direncongkan untuk memudahkan kerja
– organisasi dan perbadanan yang mengusahakan industri ini       sisipan.
dengan skala yang besar seperti, cawangan-cawangan           R Kerat
Perbadanan Kemajuan Krat Tangan Malaysia, Persatuan Gerakan       (i) Pisau kecil yang tajam digunakan dalam proses ini.
Wanita Felda, Pusat Kraf tangan Felda dan lain-lain lagi.        (ii) Lebihan atau baki bilah anyaman dipotong supaya hasil
R Jenis Anyaman                             kelihatan lebihm kemas dan menarik.
– Mengkuang – Daun mengkuang – Tikar, tudung saji, bekas        Teknik Membuat Bakul Rotan
pakaian dan lain-lain.                         R Bahan Utama
– Pandan – Daun pandan duri – Tikar sembahyang, hiasan dinding     Rotan merupakan bahan utama untuk membuat bakul. Terdapat
– Buluh – Jenis-jenis buluh yang                    pelbagai jenis rotan yang boleh digunakan untuk dijadikan bakul.
Sesuai – Bakul, bekas pakaian, beg dan lain-lain            Di antaranya ialah rotan sega. Terdapat juga rotan yang lain yang
                                    telah dibentuk seperti rotan isi atau

http://oumclub.blogspot.com.                                                    6 / 14
HBAE3103 NOTA RINGKAS KRAF TRADISIONAL                                       OUMClub
dikenali sebagai rotan pulor,rotan kulit dan rotan ikat tanpa kulit.  – Bakul rotan yang telah siap akan dibuang bulu-bulu yang
Bilah-bilah rotan ini akan diwarnakan mengikut corak corak bakul    terdapat pada rotannya. api digunakan untuk membuangnya.
yang dikehendaki. Jalinan                        R Aktiviti Latihan Pembelajaran Membuat Anyaman Kelarai
warna digabungkan akan menghasilkan bentuk bakul yang begitu      Bercorak: Menggunakan Kertas
menarik. Bahan dan peralatan perlu disediakan sebelum kerja-      R bahan yang digunakan:
kerja pembuatan bakul dimulakan. Di antara bahan yang          – Kertas Pelbagai Warna – Pisau
digunakan adalah seperti berikut:                    – Pembaris – Gunting – Gam
(a) Rotan pulor 2 mm – digunakan untuk membentuk jalinan        R langkah-langkah aktiviti
dipermukaan bakul                            Langkah 1 : Guru menunjukkan dan berbincang tentang reka
(b) Rotan pulor 3 mm – digunakan untuk dijadikan asas tiang atau    corak yang terdapat dalam anyaman.
rangka bakul                              Langkah 2 : Guru mengarahkan pelajar untuk membuat lakaran
(c) Rotan sega – digunakan untuk pembentukan bingkai dan        reka corak anyaman kepada pelajar.
tangkai.                                Langkah 3 : Guru menunjukkan perkembangan peringkat demi
R alatan yang digunakan:                        peringkat cara bagaimana sesuatu corak dihasilkan di kertas.
– Gunting besi                             Langkah 4 : Pelajar melakarkan beberapa rekaan corak yang baru
– Ragum atau playar memotong                      dia atas kertas lakaran. Guru membimbing pelajar.
– Penyucuk ais (penyisip rotan)                     Langkah 5 : Pelajar menganyam satu kelarai mengikut lakaran.
– Penyembur air (melembutkan rotan)                   R cara-cara membuat kelarai:
– ‘Blow torch’ (mengemaskan permukaan hasilk anyaman)          (i) Kertas berwarna dipotong/digunting untuk menghasilkan
– Pita pengukur (mengukur saiz anyaman)                 jaluran-jaluranm garisan mengikut ukuran yang tertentu sebagai
– Penukul dan paku kecil                        tapak anyaman.
– Pelarut (meluruskan rotan)                      (ii) Beberapa kertas warna juga dipotong mengikut ukuran yang
– Pisau raut                              tertentu untuk dijadikan jalur-jalur garisan sebagai bahan dianyam
– Paku                                 di atas tapak anyaman.
– Lilin                                 (iii) Kertas warna itu dianyam selang seli, atas bawah, satu persatu
Proses Menganyam bakul                         denganm menggabungkan pelbagai warna supaya kelihatan
R tiga peringkat kerja yang mesti dilakukan di dalam proses       menarik mengikut.
pembuatan bakul, iaitu:                         (iv) Anyamlah sehingga ia memenuhi atau padatkan pada ruang
– Tapak bakul                              tapak anyaman tersebut.
– Badan bakul                              R Persembahan hasil Kerja
– Bingkai/Tangkai bakul.                        (i) Penilaian berdasarkan
R Rotan direndam                            • idea reka cipta
Rotan direndam terlebih dahulu di lama air untuk melembutkannya     • kemahiran mengaplikasikan alat, bahan dan teknik
sebelum proses menganyam bakul bermula.                 • kemasan
R Cara-cara Menganyam Bakul                       (ii) Apresiasi
R cara-cara menganyam bakul:                      Perbincangan dan memperkatakan tentang hasil kerja sendiri
(a) Tapak Bakul                             danorang lain.
(i) bermula dengan potongan-potongan rotan berukiran 3 mm dan      R Aktiviti cadangan
panjangnya dianggaran 3 kali daripada ketinggian ukiran bakul.     – lawatan ke kilang anyaman atau tempat membuat anyaman
(ii) Rotan berukiran 2 mm pula akan dibentuk dua dan dimasukkan     Tempat : kilang atau tempat membuat anyaman yang
ke salah satu bicu asas tapak tersebut.                 berhampiran.
(iii) Kedua-dua jalinan ini dibentuk sebanyak 3 kali lilitan. Setelah  Kegiatan : memerhati, mengambil gambar dan membuat catitan
itu tiang-tiang rotan dipecahkan sama rata menjadi 10 tiang rangka   – bagaimana anyaman dihasilkan.
yang berkembar dua. Ini diikuti jalinan turun-naik seperti mana     – berapa jenis anyaman dihasilkan.
yang telah dibuat sebelum ini, sehingga mencukupi ukuran tapak     – proses bagaimana anyaman rotan dihasilkan diperingkat
yang diperlukan.                            permulaan hingga akhir.
(iv) Tiang-tiang rangka tapak diperkemaskan dengan jalinan pintal    – kepelbagaian barangan yang dihasilkan dari anyaman.
sebanyak 2 lilitan. Kemudian tiap-tiap rangka dinaikkan 90% untuk    – pemasaran barangan anyaman.
dijadikan bahan.                            R Aktiviti pembelajaran tambahan
                                    – Latihan
R Badan Bakul                              Buat koleksi gambar pelbagai jenis seni anyaman. Teliti setiap
– Jalinan badan bakul dibentuk dengan menggunakan anyaman 2       contoh dari segi corak, kesan warna dan bahan yang gunakan.
serentak berpintal iaitu menngunakan 2 rotan untuk dijalinkan      – Latihan
sekali.                                 Kumpulkan gambar atau lakaran motif-motif yang terdapat pada
– pembentukannya perlu dikawal untuk mendapatkan 90% lurur       anyaman.
tiang rangka.
– Setelah mencapai ketinggian ukuran bakul, ianya dimatikan       Topik 6 Tembikar
hujungnya dengan menyelitkan di antara satu sama lain.         R Definisi tembikar
R Bingkai Bakul                             – kesenian yang asli.telah wujud di negara ini sejak beribu tahun
– Rotan sega yang dibelah dua digunakan untuk mendapat bingkai     dahulu.
yang kukuh. Panjangnya bergantung kepada lilitan garis pusat      – Ragam bentuk dan ragam hias yang terdapat pada sei tembikar
bakul yang dikehendaki. Kedua-dua bilah rotan sega dicantumkan     melambangkan keunikan penciptaan tukang pandai Melayu.
dengan paku kecil.                           – Terdapat pelbagai bentuk dan jenis tembikar – mempunyai ciri-ciri
– Setelah siap dipaku ianya dililit dengan rotan isi (2mm) sehingga   kegunaan harian.
menutup bingkai bakul.                         – dibezakan antara satu sama lain melalui reka corak, reka bentuk
– Bagi tangkainya pula rotan yang telah dibentuk dan ukur,       atau warnanya kerana setiap negeri mempunyai teknik
hujungnya diraut hingga nipis.                     pembuatannya yang tersediri serta dipengaruhi oleh budaya dan
– Tangkai tersebut kemudiannya dililit dengan rotan isi seperti     latar belakang si pembuat.
mana yang dilakukan kepada bingkai tadi.
– Lilitan tersebut dimatikan di sebelah hujungnya.

http://oumclub.blogspot.com.                                                     7 / 14
HBAE3103 NOTA RINGKAS KRAF TRADISIONAL                                    OUMClub
– Menggunakan bahan tanah liat yang dibentuk, dibakar dan     – Bunga pecah lapan – Bunga kedudut
digilap untuk dijadikan alat kegunaan harian seperti bekas     – Bunga tanjung – Bunga lawang
menyimpan air, balang dan lain-lain                – Kelopak – Sambas
lagi. Ia juga dikenali sebagai porselin wares dan seramik.     – Tampuk manggis – Tapak pelanduk
R Sejarah                             – Belalang bercula
Seni tembikar telah wujud di Malaysia sejak beribu tahun dahulu.  RTeknik membentuk
Ini terbukti                            – Langkah 1: Picitan
dengan penemuan tembikar di Gua Cha, Kelantan. Bukit Tambun,    – Langkah 2: Lingkaran
Ipoh, Perak,                            – Langkah 3: Kepingan
Bukit Tengku Lembu, Perlis dan Ulu Tembeling, Pahang.       – Langkah 4: Lempar alin
Kebanyakan tembikar yang dijumpai mempunyai ciri-ciri barangan   R Proses membuat tembikar secara tradisional
harian.                              bahan-bahan yang digunakan.
– bentuk periuk, belanga dan kukusan merupakan yang paling     – Tanah liat
awal dicipta oleh tukang tempatan.                 – Piring – Pisau buluh – Penepek berukir
– barangan tembikar yang dihasilkan oleh setiap negeri       – Sekam padi – Tanur pembakaran – Damar
mempunyai teknik pembuatannya yang tersendiri serta        – Dawai pemotong. – Jarum
dipengaruhi oleh budayan latar belakang si pembuat.        Berikut adalah proses menghasilkan tembikar:
– labu hitam yang rupa bentuknya diilhamkan daripada buah labun  R Penyediaan tanah liat
dan masih mengekalkan ciri pembuatan secara tradisional.      • Tanah liat diambil dari lokasi seperti tanah busu, tebing sungai
Terdapat beberapa kawasan di Malaysia yang terkenal dengan     dan sawah padi.
penghasilann                            • diproses terlebih dahulu untuk mengasingkan benda
– Sayong dan Pulau Tiga di Perak, Mambong di Kelantan dan di    asing/organik yang tidak diperlukan seperti akar-akar kayu, daun,
Serawak.                              batu-batu kecil dan lain-lain.
R Jenis-jenis tembikar                       • kemudiannya dijemur untuk dikeringkan.
– jenis-jenis tembikar:                      • ditumbuk dengan lesung kaki hingga menjadi serbuk.
R Geluk                              • Serbuk halus yang dihasilkan diayak dengan ayak tepung.
Pada asalnya diperbuat daripada tempurung dan berfungsi      • kemudiannya dicampurkan dengan air daun pepulut
sebagai bekas air. Geluk mempunyai ragam hias dari motif-motif   (secukupnya – 25% air 1:4) dan diperam semalaman.
yang kecil dan ringkas.                      R Proses menguli tanah
R Buyung                              • diuli agar sebati untuk menyingkirkan gelembung udara yang
– dibentuk tanpa bahagian kaki seperti labu lesap.         terperangkap
Buyung berkaki hanya diperoleh dari Sayong. Umumnya buyung     • 2 teknik menguli iaitu secara ‘spiral’ dan ‘bullhead’
nmempunyai bahagian leher dan badan.                • Setelah diuli tanah liat dipotong dengan dawai untuk memastikan
 – permukaan buyung dibiarkan licin tanpa dihias. Saiznya besar  tiada gelembong udara dan bendasing.
dan bahagian badan atau perut berbentuk bulat penuh.        R Proses membentuk
R Jambangan                            • Secara Picitan
– berfungsi sebagai tempat meletak bunga. Saiznya boleh      – Membuat lengkaran dan diletakkan di dalam pinggan untuk
mencapai sehingga ketinggian 0.6 m -0.9 m. bahagian badannya    membuat bahagian badan.
seperti labu yang ditinggikan menjadi seperti tempayan atau    – Tembikar dibentuk dari bawah dan bergerak ke atas tahap demi
buyung berkaki.                          tahap.
R Labu                               – Semasa membentuk, permukaan tanah liat ditekan dengan
diilhamkan daripada buah labu. Bahagian pucuk berbentuk separti  kayu di sebelah dalam dan ditahan dengan tangan untuk
kubah masjid. Berfungsi sebagai bekas untuk mengambil air atau   menguatkan tembikar.
menyimpan air. Corak hiasan labu bersumberkan alam sekeliling   – Pisau buluh digunakan untuk melicinkan permukaan tembikar.
dan berupa bentuk geometri. Labu ini hanya dihasilkan oleh kaum  – Tekan dan gerakkan bahagian mata pisau dari bawah ke atas.
wanita di                             – Tapak atau kaki tembikar yang telah dibuat secara berasingan
Sayong, Perak.                           dicantumkan kepada bahagian badan tembikar yang telah siap
R Bekas Perasapan/Bekas Bara                    dibuat semasa tanah liat tersebut dalam keadaan separuh kering.
Dalam kepercayaan magis, bekas ini digunakan untuk membakar    – Sambung bahagian tengkuk dan muncung tembikar.
kemiyan.                              – Rata dan kemaskan bahagian muncung tembikar.
– digunakan sehingga hari ini dalam upacara pengubatan dan     – Potong lebihan muncung tembikar untuk kemasan.
kematian masyarakat tertentu                    • Secara Lingkaran
                                  – Tekan dan ratakan bentukan kepingan untuk dijadikan tapak.
R Motif Ragam Hias                         – Membuat lingkaran tanah liat dengan kedua belah tangan di atas
– aspek penting dalam tembikar tradisional. Motif yang       permukaan datar seperti meja.
digunakan terdiri daripada unsur persekitaran tempatan       – Guris bahagian tepi tapak dan bahagian lingkaran dengan jarum,
berdasarkan motif     geometri dan organik. Motif ragam hias  sapu dengan lumpur tanah liat (slip) menggunakan berus.
berunsurkan geometri terdiri daripada garis, titik dan bentuk-   – Cantumkan lingkaran dan tekan pada bahagian tapak.
bentuk yang berunsur garis (contohnya susunan garis        – Ulang proses ini sehingga mendapat bentuk yang dikehendaki.
panjang yang melilit pada seluruh permukaan tembikar dan      – Ratakan bahagian sambungan pilihan dengan berus atau alatan
bersilang antara satu garis dengan garis yang lain) selalunya   memodel.
dijadikan motif tembikar.                     – Secara Kepingan
R Motif Geometri                          – Membuat templet daripada kadbod mengikut skala sebagai
– Garisan bersilang - seli. – susun kisi-kisi           panduan.
– Titik tahi alat – Garis keluh – Garis berkotak.         – Buat kepingan tanah liat dengan penggelek setebal 2 kepingan
– Garis tulang ikan – Pucuk rebung – Bentuk potong wajik      kayu yang diletakkan di kiri kanan tanah liat.
– Bentuk segi tiga – Bentuk bujur – Balung kuku          – Letakkan templet di atas kepingan tanah liat dan potong.
– Rantai perak – Susur kelapa – Siku keluang            – Potong bahagian tepi kepingan secara menyerong 45 darjah.
R Motif Gayaan Organik                       – Guris bahagian-bahagian tepi yang akan disambung dengan
– Sulur kakung – Bunga cengkih                   menggunakan jarum.

http://oumclub.blogspot.com.                                                  8 / 14
HBAE3103 NOTA RINGKAS KRAF TRADISIONAL                                     OUMClub
– Sapu/celup bahagian-bahagian hujung yang akan disambung      Langkah 3 : Biarkan ia separuh kering sebelum membuat corak
dengan Lumpur tanah liat (slip).                   atau mengemaskannya.
– Sambungkan bahagian-bahagian kepingan yang telah          Langkah 4 : Pisau buluh atau plastik bag digunakan untuk
disediakan sehingga menjadi bentuk yang dikehendaki.         melicinkan pembukaan tembikar. Tekan dan gerakkan bahagian
– Tekan bahagian sambungan di sebelah dalam supaya rata,       mata pisau dari bawah ke atas.
kemudian tambahkan lingkaran kecil pada bahagian sambungan      Langkah 5 : Biarkan ia kering sepenuhnya.
tersebut dan ratakan.                        R Persembahan hasil kerja
– Ratakan seluruh permukaan dengan menggunakan span basah.      (a) Penilaian berdasarkan
R Proses Hiasan                           – idea reka cipta
Ragamhias dibuat dengan menggunakan penepek berukir,         – kemahiran mengaplikasikan alat, bahan dan teknik
sewaktu permukaan masih dalam keadaan lembut.            –c kemasan
R Proses melicinkan                         (b) Apresiasi
Kemudian dilicinkan dengan batu sungai tembikar yang telah siap   Perbincangan dan memperkatakan tentang hasil kerja sendiri dan
dibiarkan kering sebelum dibakar.                  orang lain.
R Proses pembakaran                         (e) Aktiviti cadangan
• Teknik tanur                            Membuat satu lawatan ke kilang atau tempat membuat tembikar
– tembikar yang telah kering dimasuk dan disusunkan dalam      Tempat : kilang tembikar atau tempat membuat tembikar yang
tanur untuk pembakaran.                       berhampiran
– Pembakaran dilakukan sekurang-kurangnya 8 – 12 jam.        Kegiatan : memerhati, mengambil gambar dan membuat catitan
• Teknik penggunaan para                       – bagaimana tembikar dihasilkan
– Tetakkan tembikar di atas para dengan mengkhalakan mulutnya    – berapa teknik tembikar dihasilkan
ke atas api untuk disalai selama lebih kurang 6 hingga 8 jam.    – proses bagaimana tembikar dihasilkan di peringkat
• Teknik diangkan pada unggun api.                  permulaan hingga akhir
– Diangkan tembikar pada unggung api sehingga benar-benar      – kepelbagaian barangan yang dihasilkan dari kraf tembikar
kering dan keras.                          – pemasaran barangan tembikar.
R Proses mewarna                           R Aktiviti pembelajaran tambahan
Apabila tembikar itu telah masak, dalam keadaan yang masih      – Latihan - Buat koleksi gambar pelbagai jenis seni tembikar. Teliti
panas ia dikeluarkan daripada tanur dan dimasukkan ke dalam     setiap contoh dari segi corak, kesan warna dan bahan yang
sekam padi selama 10 minit sehingga menjadi hitam seakan-akan    gunakan.
sepuh. Damar disapu di bahagian bawah tembikar untuk         – Latihan - Kumpulkan gambar atau lakaran motif-motif yang
menghindarkan ketelapan.                       terdapat pada tembikar.

Aktiviti Latihan Pembelajaran                    Topik7 Tekat
Membuat labu atau pasu bunga: Menggunakan tanah liat         DefinIsi
(R Bahan untuk membuat tembikar                   – Tekat digolongkan dalam seni sulaman tekstil iaitu proses
– Tanah liat                             menyulam benang emas ke atas kain dasar iaitu baldu.
– Pinggan – Pisau buluh – Bekas air – Air              – seni hias permukaan kain secara timbul atau suji timbul (Tuji
R teknik picitan.                          timbul) di kalangan pengusaha tekatan.
Langkah 1 : Guru menunjukkan dan berbincang tentang beberapa     – Suji juga sering dikaitkan dengan sulaman sutera. Sama
bentuk tembikar.                           ada disulam, ditekat atau disuji, ragam hias hiasnya semua
Langkah 2 : Guru mengarahkan pelajar untuk membuat lakaran      dibentuk sama iaitu dalam keadaan yang timbul dari permukaan
bentuk tembikar kepada pelajar.                   dasar kain kerana bahagian dalamnya diisi dengan mempelur.
Langkah 3 : Guru menunjukkan perkembangan peringkat demi       – Tuji mengikut Kamus Dewan adalah sesuatu
peringkat cara bagaimana melakar bentuk tembikar.          perkataan lama yang bermaksud bertubi-tubi dan berturut-turut
Langkah 4 : Pelajar melakarkan beberapa rekaan bentuk tembikar    (melakukan sesuatu).
yang baru dia atas kertas lakaran. Guru membimbing pelajar.     – Tekatan merupakan hasil seni yang dibentuk dengan kertas
Langkah 5 : Pelajar membentuk tembikar mengikut lakaran.       yang sederhana tebal dan di salit dengan benang emas di atas
R Proses pembentukan tanah liat (menguli)              lain atau baldu yang lazimnya berwarna tua.
Langkah 1 : Seketul tanah liat diuli. Menguli secara ‘spiral’ atau  – menyerupai bentuk ukiran kayu tebukan tembus dan timbul..
‘bullhead’.                             – Tekatan kelingkan menggunakan pita kelingkan yang berkilat. –
Langkah2 : Potong tanah liat tersebut untuk memastikan tiada     Tekatan tebukan perada sejenis tekatan yang menggunakan
gelembong udara dan berdesing.                    tampalan kertas perada di atas kain berwarna.
Langkah 3 : Kepingan tanah ditekan-tekan dengan jari untuk      – seni tekat merupakan seni rupa yang bersifat dua dimensi, seni
mengetahui dan menghilangkan butiran-butiran yangkeras pada     ini digunakan untuk hiasan barang-barang tiga dimensi seperti
tanah liat.                             tudung saji, tepak sirih dan kasut. Corak yang digunakan untuk
Langkah 4 : Ambil tanah liat dan pegang dengan tangan kiri,     tekat berasaskan corak awan larat
tangan                                tan tumbuh-tumbuhan seperti yang terdapat pada ukiran kayu. –
kanan mengambil sebahagian tanah liat tadi dan lagakan        motif yang sering digunakan ialah pucuk rebung, daun paku, daun
hingga bersatu.                           keladi, daun bunga padi, daun peria dan lain-lain lagi. Motif
Langkah 5 : Tanah ditekan lagi dan dihempap di atas meja secara   bunganya pula adalah seperti bunga cengkih. bunga pecah lima,
berulang                               bunga kekwa, bunga lawang, dan sebagainya.
supaya menjadi lembut dan liut.                   – bunga raya, bunga cempaka dan bunga lalang.
R Proses membentuk tembikar                     R Sejarah
Langkah 1 : Memulakan proses membentuk dengan membuat        – berasal dari India dan negeri Cina yang kemudiannya
lengkaran dan diletakkan di dalam pinggan untuk membuat       dipengaruhi dengan motif pilihan yang diubahsuai dari sumber
bahagian badan.                           alam oleh tukang-tukang tempatan.
Langkah 2 : Tembikar dibentuk dari bawah dan bergerak ke atas    – berkembang pesat di istana pada zaman Kesultanan Melayu
tahap demi tahap secara picitan dan ditahan dengan tangan yang    Melaka, iaitu pada kurun ke 15.
satu lagi untuk menguatkan tembikar.                 – Hasil tekat dijadikan pakaian kebesaran dan alat kelengkapan di
                                   kalangan kerabat di raja. Di Perak, seni tekat pada asalnya

http://oumclub.blogspot.com.                                                    9 / 14
HBAE3103 NOTA RINGKAS KRAF TRADISIONAL                                       OUMClub
dimonopoli oleh golongan istana. Raja Permaisuri Perak pada       ini dilekatkan atas kain dasar tekat sebelum proses menyulam
akhir abad ke 19 merupakan pereka bentuk tukang yang banyak       benang emas dimulakan.
menghasilkan reka bentuk tekat.                     R Proses tekatan
– dilangsungkan oleh masyarakat Cina Peranakan berketurunan       – Menyediakan mempelur berdasarkan motif pilihan kajian
baba dan Nyonya Melaka serta orang-orang tempatan di beberapa      daripada sumber alam dengan melukis dan memotong kad tebal.
negeri Melayu lain setelah kejatuhan Kesultanan Melayu melaka. .     Mempulur bukan hanya sebagai rangka reka corak tetapi juga
– Tukang yang bersuji atau menekat dipanggil tukang sebu.        berperanan untuk mengukuhkan dan juga menimbulkan bentuk
Kehalusan dan keunikan seni tekat menampakkan mutu seni yang       ragam hias, agar kelihatan menonjol keluar daripada latar (kain
rumit, indah dan mewah.                         dasar).
– Konsep seni bersifat dua dimensi tetapi kebanyakan hasilnya      – Pemidang terbahagi kepada dua, iaitu yang berkaki dan tanpa
tekatan digunakan untuk penghasilan barangan tiga dimensi        kaki. Tujuan pemidang adalah untuk memegang dan meregang
seperti tudung saji, sarung bantal, ciur, tepak sirih, kasut dan lain-  kain putih yang turut menjadi pinggir kain tekatan bila kain baldu
lain lagi.                                diletakkan di atasnya. Kain baldu seterusnya
– terbatas dan kegunaannya adalah terhad.                akan disembat kasar supaya lekat pada kain putih yang diregang.
Jenis-jenis Tekat                            – Sebelum proses menyulam atau menekat dilakukan mempulur
jenis-jenis tekat:                            diletakkan di atas kain dasar. Kain dasar biasanya terdiri daripada
R Tekat timbul benang emas atau perak                  kain baldu yang berwarna gelap seperti merah hati, biru tua, hijau
• Benang emas atau perak diuji berulang-ulang dan berturut-turut     tua atau ungu gelap. Pilihan warna ini
di atas irasan baldu, melangkahi mempulur kertas yang digunakan     adalah untuk menjadikan warna pada hasil tekatan yang berwarna
sehingga seluruh permukaan mempulur kertas diliputi benang        emas atau perak nampak jelas dan bercahaya. Untuk menambah
emas atau perak.                             kilauannya, kadangkala labuci digunakan.
R Tekat gubah                              – Cuban yang dililitkan dengan benang emas akan merentasi
• Selain kain baldu, kain biasa boleh digunakan sebagai kain       bahagian batang mempulur.
dasar. Mempulur tidak digunakan. Acu yang diperbuat daripada       – ditindih dan diikat serta dijahit dengan benang putih. Benang
kertas yang ditebuk diletakkan di atas kain dasar sebagai panduan    putih harus melalui bahagian bawah mempulur tanpa
untuk melukis corak.                           memperlihatkan kesan jahitan benang pada permukaan
• Benang ijuk urat daripada pelepah pokok Kabong atau enau        mempulur. Tiap kali merentas, benang-benang emas harus
berwarna hitam dililit rapi dengan benang sutera merah (benang      disusun rapat supaya batang mempulur tidak kelihatan. Dengan
untina) sebagai bahan membentuk motif. Beberapa benang emas       cara ini, sulaman benang emas akan lebih teratur dan kemas.
atau perak boleh diatur di atas kain dan ditindih ikat pada kain     Proses ini diulangi sehingga seluruh bentuk mempulur
dengan menggunakan benang sutera berwarna.                tertutup dengan sulaman. Bahagian penyambung biasanya ditutup
• Kedua-dua jenis tekat timbul dan tekat gubah sering diserikan     dengan labuci atau manik, kecuali sambungan itu kemas dan tidak
lagi dengan manik dan labuci yang ditaburkan pada ruang-ruang      memerlukan bahagian itu ditutup.
kosong atau yang tidak bertekat.
R Tekat perada                              Aktiviti latihan pembelajaran membuat tekat
• Kertas yang agak tebal permukaannya diliputi perada emas tulen     R Menggunakan Benang Kait
yan ditebuk berkerawang, kemudian ditampal pada kain. Bahagian      Alat:
tepi kerawang disusuri dengan empat lembar benang emas,         • Benang kait • Benang putih
ditindih ikat dengan benang sutera merah. Kadangkala bahagian      • Jarum kasar (berlubang besar) • Pemidang kayu
bawah kerrawang yang bertepuk dilapikkan dengan kain berwarna      • Kain • Kad bod (untuk membuat membulur)
lain atau cermin untuk                          • Pisau • Cuban
mengindahkannya lagi.                          Langkah 1 : Guru menunjukkan dan berbincang tentang reka
• tidak lagi diusahakan sekarang.                    corak yang terdapat dalam tekat.
                                     Langkah 2 : Guru mengarahkan pelajar untuk membuat lakaran
Alatan Tekatan                              reka corak tekat kepada pelajar.
R Pemidang kayu                             Langkah 3 : Guru menunjukkan perkembangan peringkat demi
– dua jenis pemidang kayu,iaitu yang berkaki dan tidak berkaki.     peringkat cara bagaimana sesuatu corak dihasilkan di
– digunakan untuk tujuan meregang kain dan memudahkan          kertas. Langkah 4 : Pelajar melakarkan beberapa rekaan corak
tekatan dengan menggunakan peregang, akan memudahkan           yang baru dia atas kertas lakaran. Guru membimbing pelajar.
bahagian tepi kain digunting.                      Langkah 5 : Pelajar membuat tekatan mengikut lakaran.
R Cuban dan benang emas                         R Proses membuat tekat dengan menggunakan benang
– Cuban dianggap sebagai jarum besar untuk melilit benang emas.     mengait
– diperbuat daripada buluh yang diraut, kayu bercabang, perak      – Corak dilukiskan ke atas ke atas kad bod dan dipotong hingga
atau tanduk berukir.                           menjadi
– Cuban diperbuat daripada dua keratin buluh yang diikat dalam      satu mempulur.
bentuk palang.                              – Kain diregangkan pada pemidang kayu.
R Irasan atau kain dasar                         – Mempulur diletakkan di atas kain dasar tersebut.
– Merupakan kain yang dijadikan dasar tekatan atau sulaman kain     – Cuban yang dililitkan dengan benang kait akan merintasi
baldu untuk tekatan dan kain kapas untuk sulaman.            bahagian batang mempulur bawah kain.
R Benang putih atau benang kapas                     – Benang kait tersebut ditindih dan diikat serta dijahit dengan
– Digunakan untuk mengetatkan kedudukan tekat benang emas        benang putih.
pada mempulur. Benang ini tidak kelihatan di permukaan kain       – Kemudian benang kait tadi akan ditindih dan diikat serta dijahit
kerana benang ini seolah menyambut benang emas dan            dengan benang putih.
mengetatkan atau mengemaskan tekatan. Jarum digunakan bagi        – Tiap kali merintas, benang kait mesti disusun rapi supaya batang
mengait dan mendapatkan jarak tekatan                  mempulur tidak kelihatan.
yang rapat.                               – Proses diulang sehingga seluruh mempulur tertutup dengan
R Mempelur                                sulaman.
Adalah isi tekat yang bermotif. Biasanya dibuat daripada kertas     R Persembahan hasil kerja
tebal dan dipotong sehingga meninggalkan bentuk. Bentuk motif      (i) Penilaian berdasarkan
                                     • idea reka cipta

http://oumclub.blogspot.com.                                                     10 / 14
HBAE3103 NOTA RINGKAS KRAF TRADISIONAL                                     OUMClub
• kemahiran mengaplikasikan alat, bahan dan teknik          dan corak sering diletakkan sebagai hiasan di dinding ruang
• kemasan                              tetamu, restoran, firma, hotel, pejabat,
(ii) Apresiasi                            rumah dan tempat-tempat lain.
Perbincangan dan memperkatakan tentang hasil karya individu     R Corak hiasan wau
dan orang lain.                           – Corak wau tradisional biasanya digubah halus dan padat
(d) Aktiviti cadangan                        dengan awan larat yang motifkan tumbuh-tumbuhan.
Membuat satu lawatan ke kilang tekat atau tempat membuat tekat    – Corak berulang pada birai (tepi) bingkai wau juga disusun rapat.
Tempat : kilang atau tempat membuat tekat yang berhampiran      – Bagi melahirkan corak yang jelas, keseluruhan corak diukir
Kegiatan : memerhati, mengambil gambar dan membuat catatan      (Tebuk). Tidak sekali-kali dilukis dengan mrenggunakan berus dan
(i) bagaimana tekat dihasilkan                    semburan warna.
(ii) proses bagaimana tekat dihasilkan di peringkat         – Setelah diukir, barulah ditampal pada kertas warna.
permulaan hingga akhir                        – Beberapa lapisan warna digunakan dalam wau.
(iii) kepelbagaian barangan yang dihasilkan dari kraf tekat     R Jenis-Jenis Motif
(iv) pemasaran barangan tekat.                    – Bunga matahari
                                   – Daun ketumbit
Topik 8 Wau (Layang-layang)                     – Ketamguri.
R DefinIsi                              – Pucuk rebung
– Diertikan sebagai layangan iaitu rangka kayu yang baluti kertas  – Itik pulang petang
dan diterbangkan dengan tali layang-layang dan dijadikan aktiviti  – Badak mudik
untuk tujuan tertentu terutamanya sebagai aktiviti rekreasi.     Proses Membuat Wau
– merupakan alat permainan yang dibuat daripada kertas,gentian    (a) Alatan dan bahan yang digunakan:
atau kain yang berangka daripada buluh atau gentian. Wau yang    R Alat
berkepala, bersayap,berekor dan bertali teraju diterbangkan     – Pisau kecil, pisau raut, pisau pemotong, pensil dan gunting
dengan bantuan angina                        R Bahan
– Wau yang terdapat dalam palbagai-bagai bentuk dan nama       Buluh (jenis yang kuat, liut dan ringan seperti buluh duri), kertas
dikenali juga dengan nama layang-layang di johor, Negeri       minyak atau kertas warna, gam dan benang
sembilan dan Selangor.                        R Langkah-langkah untuk membuat wau:
R Istilah Layang-layang di Malaysia                 – Ambil beberapa kepingan buluh yang telah diurut.
– lebih sinonim di negeri-negeri di pantai barat dan selatan     – Ikat buluh yang telah diraut untuk dijadikan bingkai wau.
Semenanjung Malaysia seperti di Selangor, Melaka dan Johor      – Ambil beberapa helai kertas warna mengikut warna kehendak
berbanding dengan negeri di pantai timur. Ini terbukti berdasarkan  kita.
catatan tun Sri lanang,di mana menurut beliau, Raja Ahmad      – Lipat dua helai kertas warna tadi dan tekap bentuk wau tersebut.
bermain layang-layang bersama-sama dengan              – Lipat bahagian atas kertas menjadi 1/4 dan lukis ukiran awan
pemuda-pemuda serta kerabat di raja.                 larat.
R terbahagi kepada empat:                      – Potong dan sobek bahagian awan larat yang telah dilukis.
– Layang-layang laga                         – Bahagian yang telah dilsobek itu harus ditampal pada kertas
– Layang-layang anak                         warna.
– Layang-layang hiasan                        – Tampal kertas tersebut untuk dihiasai pada rangka wau.
(d) Layang-layang atau wau                      – Aktiviti latihan pembelajaran membuat wau hiasan:
R Wau                                R Menggunakan kertas
– Perkataan wau digunakan oleh rakyat di negeri-negeri di utara   Bahan:
Semenanjung Malaysia terutama sekali di Kelantan, Terengganu,    • Kertas pelbagai warna • Kadbod • Pisau
Kedah dan Perlis.                          • Pembaris • Gunting • Gam
– Menurut Wayne Hosking dalam “kites of Malaysia” perkataan     Langkah 1 : Guru menunjukkan dan berbincang tentang rekacorak
wau berasal daripada Belanda iaitu berasal daripada perkataan    yang terdapat dalam wau.
“Wouw”. I                              Langkah 2 : Guru mengarahkan pelajar untuk membuat lakaran
– merujuk kepada sejenis burung besar yang biasa           rekacorak wau kepada pelajar.
dijumpai di Asia tenggara. Pandangan ini bercanggah dengan      Langkah 3 : Guru menunjukkan perkembangan peringkat demi
pendapat orang tua-tua di Kedah. Menurut mereka perkataan wau    peringkat cara bagaimana untuk membuat lakaran
berasal daripada perkataan Thailand. Di Thailand layang-layang    rekacorak wau hiasan.
dipanggil sebagai wau. Fakta terbaharu yang dijumpai,        Langkah 4 : Pelajar melakarkan beberapa rekaan corak yang baru
menyatakan bahawa perkataan wau wujud daripada bunyi yang      dia atas kertas lakaran. Guru membimbing pelajar.
dihasilkan oleh busar yang tedapat pada wau. Apabila wau       Langkah 5 : Pelajar menghasilkan satu rekacorak wau hiasan.
dinaikkan ke udara, daun ibus yang dipasang pada busur itu      R Membuat wau hiasan
menghasilakan bunya ‘wau’, ’wau’, ’wau’ secara irama.        • Ambil beberapa helai kertas warna mengikut warna kehendak
R Ciri-ciri utama wau                        kita.
– mesti mempunyai kepala, sayap dan ekor.              • Lipat 2 helai kertas warna tadi dan tekap bentuk wau tersebut.
RJenis-jenis wau                           • Lipat bahagian atas kertas menjadi 1/4 dan lukis rekacorak wau
– Wau bulan – Wau Jala Budi – Wau Kucing               tersebut.
– Wau daun atau barat                        • Potong bahagian sobek rekacorak yang telah dilukis.
Jenis kegunaan wau                          • Bahagian yang telah dilukis itu harus ditampal pada kertas
R kegunaan wau:                           warna.
R ditayangkan di udara.                       • Tampal kertas yang dihiasi pada kadbod.
R dipertandingkan keindahan hiasannya.                R Persembahan hasil kerja
R untuk hiasan dinding dan dijual kepada pelancung.         • Penilaian berdasarkan
Wau dimensi baru                           – idea reka cipta
– dicipta khas untuk hiasan kerana reka bentuk, corak        – kemahiran mengaplikasikan alat, bahan dan teknik
serta warna yang begitu mengagumkan. Wau hiasan mempunyai      – kemasan
pasaran yang baik di dalam dan juga di luar negeri, serta telah   • Apresiasi
menjadi satu identity istimewa negara. Wau dengan pelbagai saiz   Perbincangan dan meperkatakan tentang hasil karya individu dan

http://oumclub.blogspot.com.                                                   11 / 14
HBAE3103 NOTA RINGKAS KRAF TRADISIONAL                                     OUMClub
orang lain.                              – Gasing pangkah
R Aktiviti cadangan                          Pembuat perlu memilih jenis kayu yang sesuai mendapat berat
Membuat satu lawatan ke kilang wau atau tempat membuat wau       yang betul, memastikan imbangan yang baik dan mendapat
Tempat : kilang atau tempat membuat wau yang berhampiran        keligatan yang baik supaya tahan urinya walaupun setelah
Kegiatan : memerhati, mengambil gambar dan membuat catatan       dipangkah.
(i) bagaimana wau dihasilkan                      – Gasing permainan
(ii) proses bagaimana wau dihasilkan diperingkat            Gasing yang dibuat untuk pertandingan diberi nama gasing uri.
permulaan hingga akhir                         Ianya bukan untuk pangkah memangkah tetapi untuk pertandingan
(iii) kepelbagaian rupa bentuk yang dihasilkan dari wau        urinya sahaja. Ianya popular di pantai timur sahaja.
(iv) pemasaran barangan wau.                      R Ciri-ciri Istimewa Gasing
                                    – Paksi melambangkan kalbu kerana paksi ialah tempat gasing
Topik 9 Gasing                             berpusing.
Definisi                                – terletak di bahagian tengah sebelah bawah gasing dan diperbuat
– berasal daripada suku kata ‘ka’ dan ‘sing’. ’Ka’ iaitu singkatan   daripada besi waja.
kayu dan ‘sing’ daripada perkataan pusing kerana gasing sifatnya    – Patak melambangkan roh.
berpusing.                               –c Labu melambangkan nafsu.
– popular sejak zaman kesultanan Melaka. Musim bagi          – Kepala melambangkan akal.
petandingan gasing ialah selepas musim menuai atau musim        – Pemotek melambangkan iman. Pemotek ialah pusat ikatan
buah-buahan.                              gasing yang terletak di bahagian tengah sebelah atas gasing dan
– Bentuk gasing, cara pembuatan dan peraturan permainannya       biasanya disalut dengan perak serta dihias dengan rekaan bunga-
berbeza di antara negeri di pantai timur dengan negeri-negeri di    bungaan supaya kelihatan cantik.
pantai barat Semenanjung Malaysia.                   R falsafah Gasing
– merupakan permainan tradisional yang terkenal di kalangan      Paksi gasing mengikut paksi bumi dan edarannya. Keseimbangan
penduduk kampung di Malaysia terutama sekali di pantai timur      amat diperlukan dalam pembuatan gasing supaya gasing tidak
seperti Kelantan dan Terengganu.                    ketetel atau imbal, begitu juga dengan kehidupan manusia yang
– dimainkan oleh kaum lelaki sahaja.                  memerlukan keseimbangan dalam
– Menurut kepercayaan gasing boleh berpusing melebihi         R Bahan Membuat Gasing
24 jam sekiranya ia diserapi oleh banyak semangat.           Bahan
– Gasing yang bermutu diperbuat daripada kayu jenis keras yang     R Kayu
banyak terdapat di Kelantan dan Trengganu.               – diperbuat daripada jenis kayu iaitu daripada kayu yang paling
– Kayu ini kemudiannya akan dibentuk kapada bentuk sebiji piring.   keras hingga yang paling lembut.
– Untuk memperkukuhkan lagi gasing, satu lingkaran besi akan      – Gasing yang keras diperbuat daripada kayu jenis terpilih yang
dipasang pada bibir gasing. Sebiji gasing akan mengambil masa 4    tahan dan tidak mudah pecah, berpusing ligat dan tenang ketika
hingga 8 minggu untuk disiapkan.                    dimainkan.
R Jenis-jenis Gasing                          – Kayu Koran adalah jenis yang terbaik tetapi sukar diperoleh.
Berikut adalah jenis-jenis gasing:                   – Kayu bakau ban digunakan untuk membuat gasing kerana
– Gasing Pahang – Gasing Pari – Gasing Paying             sifatnya yang keras, tidak mudah pecah, tidak begitu imbal dan
– Gasing Puyuh – Gasing Loceng – Gasing Berembang           mudah didapati.
– Gasing Botol – Gasing Bugis – Gasing Bunut              – Kayu ciku dan petai juga sesuai untuk membuat gasing
– Gasing Cina – Gasing Denak – Gasing Jantung             walaupun lebih ringan dari kayu Koran dan bakau.
– Gasing Kanak-kanak Johor – Gasing Leper Kelantan           – Kayu johol dan kerada juga sering digunakan untuk membuat
– Gasing Loceng – Gasing Merlimau – Gasing Paku.            gasing.
R Bahagian-bahagian Tubuh Gasing                    – Kapak – Gerudi
– Paksi                                – Paku – Kertas Pasir – Pemahat
berupa logam yang dipasakkan pada patak untuk meligatkan        R Proses Membuat Gasing
gasing dan juga berfungsi sebagai sangga tuas             – Kayu yang dipilih ditarah dengan kapak untuk membentuk
– Patak                                rangka kasar gasing yang berbentuk seakan-akan dua piring
di antara tubuh dengan paksi gasing                  bertangkup dua.
– Labu                                 –c Gerudi digunakan untuk menebuk lubang di bahagian pusat
antara bahu dengan patak untuk lilitan gasing             kayu.
– Kepala                                – Paku berukuran kira-kira 9cm panjang dibenamkan dan
atas tubuh gasing yang bulat dan kecil                 meninggalkan kirakira 2cm di bahagian luar.
– Leher                                (d) Proses melirik, iaitu proses membuat gasing mengikut bentuk
lekuk di antara kepala dengan bahu untuk melekatkan hujung tali    dan saiz yang dikehendaki.
gasing                                 – Kertas pasir digunakan untuk menggilap. Gasing boleh terus
– Bahu                                 digunakan atau pun dicat dan diwarna terlebih dahulu supaya
atas tubuh gasing sebagai tempat melilit tali             kelihatan lebih menarik.
– Pemotek                               – Gasing yang telah siap menampakkan keindahan dan seni cipta
Hiasan kepala gasing uri daripada sebarang logam atau plastik     yang bermutu tinggi.
yang dilekapkan pada kepala gasing uri                 Aktiviti Latihan Pembelajaran Membuat Gasing
– Turap                                R Penggunaan sabun
Dipasang pada kepala gasing untuk menjaga bahagian kepala       Bahan:
supaya tidak retak, tanggal dan mengelakkan dari pecah         – Sabun buku – Carving tool – Pisau
R Fungsi Gasing                            – Alat tajam untuk melakar seperti jarum peniti, pencungkil gigi
Gasing hiasan                             – Span – Paku
– dibuat hanya untuk dijadikan hiasan. Pereka gasing jenis ini tidak  Langkah 1 : Guru menunjukkan dan berbincang tentang
memilih kayu dan tidak mementingkan fungsi berpusing          rekabentuk gasing.
Gasing permainan                            Langkah 2 : Guru mengarahkan pelajar untuk membuat lakaran
– bukan bertujuan untuk kecantikan tetapi sesuai untuk         rekabentuk gasing kepada pelajar.
permainan.

http://oumclub.blogspot.com.                                                   12 / 14
HBAE3103 NOTA RINGKAS KRAF TRADISIONAL                                   OUMClub
Langkah 3 : Guru menunjukkan perkembangan peringkat demi     dan kulit. Bahagian atas mata sisir dihiasi dengan ukiran yang
peringkat cara bagaimana menghasilkan rekabentuk gasing.     menarik.
Langkah 4 : Pelajar melakarkan beberapa rekabentuk yang baru   R Penutup Kepala
dia kertas lakaran. Guru membimbing pelajar.           Memakai penutup kepala ialah satu kelaziman bagi orang Melayu
Langkah 5 : Pelajar dikehendaki melakarkan rekabentuk gasing.   zaman dahulu sama ada lelaki dan perempuan.
R Proses membuat gasing                      – Tenggolak golongan bangsawan dan pengantin lelaki biasanya
Langkah 1 : Pelajar melakarkan rekabentuk gasing di atas sabun  dihiasi dengan barang kemas yang diperbuat daripada emas
dengan benda                           bermotifkan flora dan fauna dalam berbagai bentuk.
tajam seperti jarum peniti.                    – Mahkota pula, digunakan dalam adat istiadat di raja atau dipakai
Langkah 2 : Pelajar mengukir sabun mengikut rekabentuk yang    oleh pengantin. Ia diperbuat daripada logam biasa atau emas
dilakarkan                            bertahtakan intan permata.
dengan menggunakan carving tool atau pisau.            R Hiasan telinga
Langkah 3 : Pelajar melicinkan hasil ukiran pada sabun dengan   – tiga jenis hiasan telinga tradisional Melayu, iaitu anting-anting
menggunakan                            (subang jurai), kerabu dan sunting malar.
span sedikit air.                         – Anting-anting diperbuat daripada emas dan suasa yang dibuat
Langkah 4 : Pelajar mencucukkan paku pada bahagian bawah     dengan teliti dan halus.
gasing tersebut.                         – dipakai oleh pengantin perempuan dan wanita untuk ke majlis
R Persembahan hasil kerja                     tertentu. Bentuk anting-anting selalunya berjurai dan labuh.Kerabu
– Penilaian berdasarkan                      ialah subang yang melekat pada telinga yang dibuat dalam
(i) idea reka cipta                        pelbagai bentuk seperti geometric, flora dan diikat dengan sebutir
(ii) kemahiran mengaplikasikan alat, bahan dan teknik       batu permata atau mutiara. Sunting malar pula merupakan satu
(iii) kemasan                           hiasan yang digantung di telinga dan berjurai ke bawah. Biasanya
– Apresiasi                            wanita yang memakai sunting malar akan menyanggul rambut
Perbincangan dan memperkatakan tentang hasil karya sendiri dan  agar kelihatan lebih berseri.
orang lain.                            R Hiasan Leher
R Aktiviti cadangan                        – rantai, loket, dokoh dan kalung.
Membuat satu lawatan ke kilang atau tempat membuat gasing     (a) Rantai
Tempat : kilang atau tempat membuat ukiran yang berhampiran    – terbahagi kepada dua jenis, iaitu rantai pendek dan rantai labuh.
Kegiatan : memerhati, mengambil gambar dan membuat catatan    – diperbuat daripada emas, suasa atau perak yang bermotifkan
– bagaimana gasing dihasilkan                   awan larat atau flora.Kadang kala ia diikat denga intan atau
– proses bagaimana gasing dihasilkan diperingkat permulaan    berlian.
hingga akhir                           (b) Loket
– kepelbagaian rupa bentuk yang dihasilkan dari gasing      Loket hanya dipakai bersama rantai. Loket selalunya bermotifkan
– pemasaran barangan gasing.                   flora dan fauna dan dibentuk dalam pelbagai rupa seperti
                                 geometrik dan organik. Ada juga loket yang diikat dengan batu
Topik 10 Perhiasan Diri                      permata atau mutiara sebagai hiasan.
LATAR BELAKANG PERHIASAN DIRI                   (c) Dokoh
– Faktor kepercayaan dan kebubayaan menentukan cara        – terkenal di kalangan penduduk di Pantai Timur Semenanjung
penghiasan diri bagi sesuatu kumpulan manusia.          Malaysia. Ia bermotifkan alam semulajadi seperti bentuk daun dan
Apabila manusia bertamadun, rekaan pelbagai alat perhiasan diri  dicantumkan bertingkat-tingkat pada seutus rantai. Selalunya
mula dicipta dengan menngunakan pelbagai bahan yang berharga   dokoh mempunyai tiga tingkat.
seperti emas, perak dan batu permata.               Kalung
– Dengan penemuan perhiasan dan wang emas di Lembah        – dipakai oleh pengantin. Ia diperbuat daripada emas atau perak.
Bujang, Kedah, membuktikan bahawa orang-orang Melayu telah    – Bentuknya berjalur dan bertingkat-tingkat hasil daripada
menggunakan alat perhiasan diri sejak abad tujuh masehi (7 M)   sususan rantai halus. Terdapat dua jenis kalung iaitu kalung
lagi. Pada zaman kegemilangan Raja-Raja Melayu pembuatan     panjang dan kalung pendek dan selalunya leper. Kalung juga
barangan kemas adalah untuk memenuhi keperluan dan        dikenali sebagai aguk.
kegunaan keluarga di raja. Oleh yang demikian,          R Hiasan Tangan dan Leher
penghasilan barangan kemas pada zaman dahulu adalah di      – benda yang disarung pada bahagian anggota badan
bawah naungan istana.                       khususnya pada jari, pergelangan tangan dan kaki seperti
– hiasan kepala, telinga, leher, tangan dan kaki serta hiasan   cincin,gelang tangan, dan kaki.
di kepala.                            – Cincin dipakai di bahagian jari dan biasanya di jari manis. –c
                                 memakai lebih daripada sebentuk cincin. Cincin dibentuk dalam
R Hiasan kepala                          pelbagai rupa seperti bertatahkan permata dan juga cincin tanpa
– Cucuk sanggul                          permata iaitu cincin belah rotan. Ada juga cincin yang diukir indah
wanita Melayu zaman dahulu menyimpan rambut panjang dan      pada birainya untuk menampakkan seri
membuat sanggul.                         dan keunikannya. Gelang tangan sangat disukai oleh wanita dari
– Cucuk sanggul diperbuat daripada buluh, tembaga, perak, suasa  dahulu hingga sekarang. Ia diperbuat daripada emas atau perak.
dan emas. Cucuk sanggul digunakan untuk menyemat dan       – Ada gelang yang berukuran timbul bermotifkan flora dan bentuk
menahan sanggul supaya tidak terburai. Di samping itu, ia juga  geometri. Terdapat juga gelang yang dihiasi dengan permata
berfungsi sebagai hiasan yang menambahkan seri kepada si     mengikut citarasa pemakainya. Ada gelang yang dibuat lohong di
pemakai.                             dalamnya dan ada juga yang padu. Gelang yang berbentuk rantai
– cucuk sanggul dihias dengan batu-batu permata beranika warna.  dinamakan rantai tangan dan dipakai di pergalangan tangan.
Wanita nyonya dan ceti di Melaka menggunakan beberapa cucuk    Bentuknya leper dan kadangkala diikat dengan batu permata.
sanggul yang menyerupai ekor merak yang kembang.         – Gelang kaki biasanya dipakai oleh pasangan pengantin dan
R Sikat atau sisir rambut                     keturunan di raja.
– alat untuk mengemas dan merapikan rambut.            –cBentuk dan pembuatannya adalah serupa dengan gelang
– sebagai hiasan kepala yang telah disematkan pada sanggul    tangan dan selalunya dipakai sepasang. Terdapat pelbagai ukiran
dalam kedudukan tertentu.                     yang dijadikan hiasan pada gelang kaki.
– daripada bahan seperti kayu, tanduk, buluh, tulang, gading   R Hiasan Pinggang

http://oumclub.blogspot.com.                                                  13 / 14
HBAE3103 NOTA RINGKAS KRAF TRADISIONAL                 OUMClub
Hiasan ini terdiri daripada tali pinggang dan pending. Tali pinggang
direka dalam pelbagai jenis dan bentuk untuk menjadikan
seseorang penakainya lebih bergaya dan menarik dengan
memakai pending sebagai kepala tali pinggang. Tali pinggang
diperbuat daripada emas, perak dan tembaga. Pending pula
biasanya dihiasi dengan motif-motif flora dan fauna yang amat
halus dan menarik buatannya.
R Hiasan Pada Pakaian
– . Kerongsang dipakai sebagai kancing dan juga sebagai
penghias baju, terutamanya baju kebaya labuh.
– Terdapat berbagai-bagai jenis kerongsang yang
diperbuat daripada emas atau perak dan diukir atau dihiasi batu
permata. Butang baju pula berfungsi seperti kerongsang tetapi
ianya dipakai pada baju kurung lelaki sahaja. Butang baju Melayu
diperbuat daripada emas, perak dan suasa. Ada di antara butang
baju yang dihiasi dengan batu permata.
R Aktiviti Latihan Pembelajaran membuat Ragam Bentuk
Kalung berhias:
Menggunakan manik atau lain-lain bahan buangan
Bahan
R Manik pelbagai warna dan lain-lain bahan buangan
R tali pancing
R kancing penyangkut
Langkah 1 : Guru menunjukkan dan berbincang tentang ragam
bentuk yang terdapat dalam hiasan rantai.
Langkah 2 : Guru mengarahkan pelajar untuk membuat lakaran
ragam bentuk kalung kepada pelajar.
Langkah 3 : Guru menunjukkan perkembangan peringkat demi
peringkat cara sesuatu ragam bentuk dihasilkan di kertas.
Langkah 4 : Pelajar melakarkan beberapa rekaan corak yang baru
dia atas kertas lakaran. Guru membimbing pelajar.
Langkah 5 : Pelajar membuat ragam bentuk kalung mengikut
lakaran.
R Proses membuat
– Tali pancing diisi dan dipenuhi satu persatu dengan manik
pelbagai warna mengikut reka cipta masing-masing.
–Menyambung dan mengikat rantian manik tersebut kepada
bahagian rantai asas mengikut gubahan masing-masing.
(iii) Setelah kalung itu disiapkan, kancing pengangkut diikatkan
pada penghujung kedua-dua bahagian rantai tersebut.
R Persembahan hasil kerja
(a) Penilaian berdasarkan
– idea reka cipta
– kemahiran mengaplikasikan alat, bahan dan teknik
– kemasan
R Apresiasi
Perbincangan dan meperkatakan tentang hasil karya individu dan
orang lain.
R Aktiviti cadangan
Membuat satu lawatan ke kilang atau tempat membuat hiasan diri
Tempat : kilang atau tempat membuat ukiran yang berhampiran,
seperti
kedai emas
Kegiatan : memerhati, mengambil gambar dan membuat catatan.
– bagaimana perhiasan diri dihasilkan
– proses bagaimana perhiasan diri dihasilkan di peringkat
permulaan hingga akhir
– kepelbagaian barangan yang dihasilkan dari hiasan diri
– pemasaran barangan hiasan diri.
http://oumclub.blogspot.com.                           14 / 14

				
DOCUMENT INFO
Description: Nota Ringkas Modul HBAE3103 SMP Kraf Tradisional OUM