programiranje

Document Sample
programiranje Powered By Docstoc
					     Programiranje
Od problema do programa

Cilji:
 razumevanje, da je računalnik le en od pripomočkov, ki jih
 uporabljamo pri reševanju problemov;
 ugotavljanje, katere probleme lahko rešujemo z
 računalnikom;
 poznavanje, da za reševanje problemov z računalnikom
 potrebujemo navodila in podatke;
 poznavanje opredelitve programa;
 ugotavljanje kakšne programe poznamo, kakšne
 probleme rešujejo, za kateri problem bi bil računalnik
 primeren, vendar nimamo programa.
         Uvod
 Računalnik premešča bite iz ene
 lokacije na drugo
 Za svoje delo računalnik potrebuje
 program:
  Gre za zaporedje navodil, ki jih procesor
  v računalniku razume in izvede
Pot od problema do računalniškega
       programa
       PROBLEM      ALGORITEM   ZAPIS V PROGRAMSKEM JEZIKU       PROGRAM
           Problem

• Opredelitev problema zaradi lažjega razvoja
  programa
 •  jasna opredelitev, kaj že vemo, katere podatke
   poznamo (vhodni podatki), kaj naj bo rezultat
  Algoritem, programiranje in
Cilji:
      program
 poznavanje sestave programa
razumevanje pomena dokumentiranja
 programa;
 poznavanje algoritma in programiranja;
 naštevanje glavnih korakov za
 izdelavo programa.
       Programiranje
• Rešitev problema z izvajanjem programa
   Programiranje je proces izdelave
   računalniškega programa
 Poznavanje programiranja pomaga
 razumeti računalnike
 Znanje programiranja uporabimo tudi na
 področjih, ki niso neposredno povezana
 z računalništvom.
Algoritem programiranje in program
 Glavni koraki za izdelavo programa:
  Opredelitev problema
  Načrtovanje postopka rešitve (algoritma)
  Zapis postopka rešitev v programskem
  jeziku;
  Izvršitev programa na računalniku;
  Preverjanje programa
  Izdelava dokumentacije programa.
           Algoritem
 Rešitev načrtujemo, ko je problem dovolj
 podrobno opredeljen
   Problem nadgradimo na manjše probleme dokler ne
   pridemo do zaporedja preprostih navodil – algoritma,
   ki privede do rezultata
 Algoritem je spisek navodil za izvedbo kakega
 postopka;
  vsako navodilo (= korak algoritma) mora biti DOBRO poznana
  operacija
 Algoritmi morajo biti:
   nedvoumni
   končati se morajo v KONČNEM številu korakov.
       Algoritem

 Kako podrobno je algoritem razdeljen,
 je odvisno od tega, komu je namenjen
 Zapis algoritma v izbranem
 programskem jeziku = (računalniški)
 program.
        Izrazi

 Algoritem
 Program
 Programski jezik
       Zapis algoritma
Cilji:
 poznavanje algoritma izdelanega v
 različnih oblikah (besedni, diagram poteka, ..)
 poznavanje značilnosti algoritma;
 razumevanje postopka izdelave algoritma;
 izdelava algoritma.
      Zapis algoritma
 Algoritem zapišemo:
  s slikami
  z besedami
  znaki, ki jih le mi razumemo
 Da je algoritem razumljiv, uporabljamo za
 njegovo izdelavo dogovorjene znake in
 označbe.
Zaporedje preprostih
 opravil, ki nas v
 končnem številu
 korakov pripelje do
   rezultata
               Potrebujemo 5 jajc, 20 dag
              sladkorja, ščepec soli, 20 dag
              jedilne čokolade, 25 dag masla.
Algoritem za poznavalca
je drugače razčlenjen od  Čokolado razlomimo na koščke
               in omehčamo nad soparo
 algoritma za začetnika
              Umešamo maslo sol in sladkor.


              Dodamo omehčano čokolado in
                  rumenjake


               Stepamo, dokler zmes ne
                 postane penasta.


                Zmes zlijemo v pekač


               Beljake stepemo v trd sneg.


              Sneg nanesemo na čokoladno
                   zmes


                Pečemo na 150° 20 min
      Zapis algoritma
 V računalništvu zapisujemo algoritme z
 diagramom poteka, ki ga izvajamo tako, da
 sledimo puščicam v diagramu.
 Lastnosti algoritma:
   sestavljen iz zaporedja korakov
   ustavljiv (pri različnih kombinacijah vhodnih
   podatkov)
   nedvoumen
   splošen (rešuje čim več podobnih problemov).
        PODATKI
1. Konstanta    1. Vrednost, ki se med
           izvajanjem programa
           ne spreminja

2. Spremenljivka  2. Ime za prostor v
           pomnilniku, ki je
           rezerviran za
           podatke (vsebina),
           ki je določena s
           podatkovnim
           tipom.
    Prireditev vrednosti
 Kadar ne vemo kakšno vrednost ima
 podatek, uporabimo v algoritmu
 spremenljivko
  spremenljivke omogočajo, da sestavimo
  diagram poteka ne glede na to, kakšno
  vrednost imajo.
 Vsaka spremenljivka ima svoje
  ime
  in vrednost

     Ime      Vrednost
     Prireditev vrednosti
 V diagramu poteka priredimo
 spremenljivki vrednost s prireditvenim
 operatorjem

                matematični
 spremenljivka  prireditveni   izraz
         operator
   N               1
    Prireditev vrednosti
 Spremenljivka n na obeh straneh izraza
         prireditveni  matematični
 spremenljivka
         operator     izraz
  n               n+1

spremenljivki n naj se vrednoti poveča za 1
   Prireditev vrednosti
 V diagramu poteka uporabimo za
 prireditev pravokotnik

     START


     A    5

      STOP    Diagram poteka s
             prireditvijo
             vrednosti
            spremenljivki
      Branje ali izpis
 Za prikaz branja in izpisovanja uporabimo
 v diagramih poteka paralelogram
    START

    Beri A

  A      A+5
            Diagram potek z
    Izpiši A    branjem, z izpisom
            in s prireditvijo
    STOP
    Simboli diagrama poteka
        PRIMER           PRIMER
START
                PRIREDITEV  a   a+1
    POTEK
STOP

                VEJITEV     a+b<c

 BRANJE
PODATKOV    Beri a,b,c
 IZPIS
        izpiši a,b,c
PODATKOV
  Naloga           Narišite diagram
                poteka za izpis
  Narišite diagram      absolutne vrednosti
  poteka, ki prebere in    števila (ST), ki ga
  izpiše poljubno celo    vpišete preko
  število (x)         tipkovnice..
  Naloga            Narišite diagram
                 poteka, ki prebere
  Narišite diagram       poljubno celo število
  poteka, ki izpiše      (X) in ga izpiše
  srednjo vrednost       trikrat.
  (SR) treh prebranih
  celih števil (A, B, C)
    Naloga


  Narišite diagram poteka,
  ki prebere dve celi števili
  (x y), zamenja njuni
  vrednosti (POMOZNA)
  med seboj in ju izpiše.
       Izrazi

 Diagram poteka
 Programiranje
 Spremenljivka
     Zapis algoritma

Cilji:
 izdelava algoritma z vejitvijo;
 izdelava algoritma z zanko
Izdelava algoritma s tabelarično
 spremenljivko
         Vejitev
   Za prikaz vejitve uporabljamo v
   diagramih poteka deltoid.
         START

         Beri A, B

          A>B
C     B         C        A

         Izpiši C
         STOP      Diagram poteka z vejitvijo
        Zanka
 Za zaporedje enakih ukazov
 uporabimo v diagramih poteka
 zanko

        START

      C      5
        Zanka
   Zanka          START

 Izvajanje zanke     Beri A, B
 nadziramo z določenim
 pogojem          C      1

              Izpiši A * C

              C    C+1
             ne
                C>B
                 da
 Diagram poteka z zanko    STOP
   Tabelarična spremenljivka
               Indeks  Število
 Tabelarične         1    15
 spremenljivke imajo
                2    17
 skupno ime, med
 seboj pa jih ločujemo     3    16
 z indeksom          4    20
                5    21

             Vrednost spremenljivke
                A3 je 16…
     Tabelarična spremenljivka
                          C  TC  M
 V algoritmu izvedemo postopek nad enim
 elementom, nato pa le spreminjamo indeks     1  10  10
                          2  5  10
 C    1                    3  15  15
                          4  25  25
 M    T(C)
                   ne      5  17  25
         da             da   Na koncu je
   C <= N     C  C+1  M < T(C)     največje število
                          shranjeno v
     ne
                         spremenljivki M.

 Diagram poteka za iskanje največjega števila med N
     števili tabelarične spremenljivke T
               Naloge
 Narišite diagram
 poteka z zanko, ki
 prebere poljubno celo
 število (x) in ga izpiše
 trikrat.                ALI
                Naloge
 Narišite diagram poteka, ki prebere dve števili (X, Y). Prvo
 število izpiše tolikokrat, kot je vrednost drugega števila.
                 ALI
 Naloge

 Napišite algoritem,
 ki prebere celo
 število. Če je
 prebrano število
 deljivo z 2 in s 3, ga
 izpiše. Algoritem
 predstavite z
 diagramom poteka.
 Naloge
 Narišite diagram
 poteka, ki pri danem
 podatku X izračuna
 vrednost funkcije Y.
 Vrednost funkcije
 določimo po pravilu:
 -če je X manjši od 1, naj
 bo Y=X*10,
 -če je X večji ali enak 1,
 naj bo Y=X.
Ali dani diagram poteka predstavlja
  START
       algoritem?
          korak  x
  x 1


   x
  x
   2


       ne
  x>1

     da

  STOP
START   Kakšna vrednost se izpiše?
x 1
           korak  x
  x
x
  2


      ne
x < 0,3

   da

Izpiši xSTOP
Naloga
Imamo geometrijsko zaporedje 1,3,9,27, …
Razvijmo algoritem,
  a) ki izpiše tisti člen, ki prvi preseže
    vrednost 10 000.
  b) izpiše kateri po vrsti je ta člen.
      Programski jeziki

Cilji:
 spoznajo programski jezik;
 opišejo funkcijo programskega jezika;
 naštejejo vrste (strojni, …) programskih
 jezikov in opredeliti njihove funkcije;
 spoznajo, da računalnik neposredno »razume« le
 strojni jezik;
 razlikujejo med prevajanjem in tolmačenjem.
          Jeziki
1. Naravni jeziki
  Problem: razumljivost (kaj jo omogoča?)
     sintaksa in semantika
2. Umetni jeziki
  esperanto, jezik kemijskih formul, jezik
  aritmetičnih izrazov, pascal
   Razvoj programskih jezikov
1.  strojni jezik (1950)
2.  zbirni jezik (assembler) (1955)
3.  višji programski jeziki (1960)
4.  jeziki 4. generacije ( po1980)
5.  jeziki, podobni naravnemu jeziku ali jeziki
   UI (po 1990)
      Programski jeziki
 Programski jezik mora omogočiti
  Opis problema
    zajema opredelitev izhodiščnih podatkov in
    končni rezultat
  Opis postopka za njegovo rešitev
    vsebuje opis korakov, ki nas od izhodiščnih
    podatkov pripelje k rezultatom
  Programski jeziki in človek
 Nepostopkovni programski jezik
 (Prolog, LISP, SQL)
  vsebujejo sredstva za opis podatkov in
  relacije med njimi
 Postopkovno programiranje (Pascal,
 Basic, Pyton, C, Java, Javascript,)
  Vsebujejo izrazna sredstva za opredelitev
  podatkov in algoritmičnih gradnikov za opis
  postopka rešitve
 Programski jeziki in računalnik

 Računalnik razume le program napisan v
 strojnem jeziku
 Strojni jezik ima vsaj dve veliki nerodnosti:
  Človeku težko razumljiv dvojiški zapis,
  Odvisnost od uporabljenega mikroprocesorja.
  Programski jeziki in računalnik
      Strojni jezik
 dve vrednosti napetosti = 0, 1
 vsi ukazi = zaporedje 0 in 1
 primer programa:
    01110010
    10011001
    00100101
    11001100
    ...
Seštevanje dveh števil (procesor Pentium)
Seštevanje dveh števil (procesor Pentium)
  Prvi ukaz: mov eax,[$0043F808]
Seštevanje dveh števil (procesor Pentium)
  Drugi ukaz: add eax,[$0043F810]
Seštevanje dveh števil (procesor Pentium)
  Tretji ukaz: mov [$0043F80C],eax
 Programski jeziki in računalnik

 Simbolno označevanje ukazov strojnega
 jezika imenujemo zbirni jezik ali assembler
 Zbirni jezik je za človeka bolj razumljiv kot
 strojni jezik
  Programski jeziki in računalnik
      Zbirni jezik
 Vsakemu strojnemu ukazu so priredili
 besedno oznako (mnemonik)
 npr. ADD, JP, INC, …
 Program ZBIRNIK - prevajalnik
 Vsak procesor ima svoj zbirni jezik
  move acc, #5
  add acc, #1
  move acc, #145
  ...
 Programski jeziki in računalnik -
   Višji programski jeziki
 Višji programski jeziki so se razvili z
  združitvijo več ukazov zbirnega jezika.

   Neodvisni od procesorja -
   PRENOSLJIVOST
   Prevajalnik!
   PRIMERI: C, Java, JavaScript, Basic,
   Python, pascal, COBOL, Perl, PHP…
  Programski jeziki in računalnik
    Jeziki četrte generacije
    Jeziki četrte generacije so namenjeni
    reševanju posebnih problemov
    Za reševanje problemov na določenem
    področju
    Značilnosti:
     usmerjeni so k rezultatu, hitri
     namenjeni so natančno določenim nalogam
     zmogljiva strojna oprema
     tolmači
    Npr.: za generiranje raznih poročil (poslovnih) -
    delo z bazami podatkov
    Focus, SQL, ...
 Jeziki pete generacije – jeziki UI
 Podobni naravnim (angleščina)
 Strogo specializirani (sestavni deli
 programov za delo z bazami podatkov)
 Dovoljujejo slovnične napake (zahtevajo
 dodatna pojasnila)
 PRIMER: Cash Managment System
Programski jeziki in računalnik
   Časovni trak uporabe generacij jezikov
  Prevajanje programskih jezikov
    S prevajalnim programom računalnik
    prevede program , zapisan v programskem
    jeziku, v strojni jezik.
    Zahtevnost prevajalnikov
  
  Npr.: ukaz zbirnega jezika LA C1
   prevajalnik namesto oznake LA
    napiše ustrezno dvojiško zaporedje,
    npr 1001
   namesto imena spremenljivke C1 pa
    naslov, npr. 0011
 Problem sintaktičnih napak
 Načini prevajanja:
  Prevajanje - prevajalnik (compiler)
  Tolmačenje - tolmač (interpreter)
Prevajanje programskih jezikov
         Program v višjem

 Pomenskih
        programskem jeziku

 ali        prevajanje
 semantičnih
 napak       Ali so v     da  Podatki o napakah
 prevajalnik    programu
          napake
 ne zna           ne

 odkriti.      Program v
         strojnem jeziku   Podatki  Izvajanje programa

                     Od programa v
          rezultat       višjem jeziku do
                       rezultata
    Prevajalniki in tolmači
 Prevajalnik celoten program naenkrat
 prevede v strojni jezik.
 Tolmač ali interpreter kaže sproti, tolmači
 v ukaze strojnega jezika.
 Razlika med prevajalnikom in tolmačem je
 predvsem v hitrosti izvajanja programa
  Tolmač stavke v notranjosti zanke vedno
  znova prevaja, prevajalnik pa to stori le enkrat
  Pri jezikih, ki se tolmačijo, pa laže
  odkrivamo napake v programu
           Izrazi
  Jeziki četrte generacije –
  Nepostopkovno programiranje –
  Postopkovno programiranje –
  Prevajalni program –
  Prevajanje –
  Semantična napaka –
  Sintaktična napaka –
  Strojni jezik –
  Strukturirano programiranje –
  Tolmačenje –
  Višji programski jezik –
  Zbirni jezik –
 Izbira programskega jezika

Cilji:
 znajo opredeliti pojme strukturirano
 programiranje, objektno programiranje in
 uporabniški vmesnik;
 poznajo nekaj programskih jezikov (Cobol,
 C++, Pascal, Visual Basic, Java, JavaScript,
 Pyton…) in znajo opredeliti, kaj vpliva na
  njihov izbor;
  Izbira programskega jezika
 Programski jezik izberemo glede na
 problem, ki ga rešujemo.
  jezik mathematica je primeren za reševanje
  problemov, ki zahtevajo uporabo mat.
  postopkov
  jezik SQL uporabljamo pri delu z bazami
  podatkov
  jezik Java je primeren za programe, ki se
  uporabljajo na različnih računalnikih v omrežju
     Pisanje programa
 Pisanje programa se lotimo, ko imamo:
  opredeljen problem,
  izdelan algoritem in
  izbran programski jezik
 Algoritmi so hitro tako obsežni, da
 izgubimo pregled nad tem, kaj se v njih
 dogaja.
   Postopki pri programiranju
 Strukturirano programiranje:
 razčlenjevanje algoritma (jasna notranja struktura)
 Objektno (predmetno) programiranje:
             objekti, lastnosti, metode;
             razredi objektov,
               hierarhija,
               dedovanje
 Dogodkovno programiranje
    Strukturirano programiranje
 Pri strukturiranem
 programiranju
 razgrajujemo problem,
 dokler ne pridemo do
 preprostih problemov.

              Strukturirano urejanje
                  pričeske
             Pri urejanju pričeske frizerka
              lasišče najprej razdeli v
             pramene, nato se osredotoči na
             en sam pramen las, drugi pa jo
                  ne zanimajo
                  Naloge
 Izračun Y v strukturnem jeziku!
          0, če je n<0

  Y: =      1 če je n = 0

         1 *2 * 3 * n, če je n > 0       y=n!

     START


 da           ne
     N=0
               ne             da
Y←1                    N<1
                                Y←0
             Y ← n!

                       Izpis y

                       end
       Naloge
 Y: = n!   Y: = 1*2*3*4….z

   START


   Y←1


    I←1


    Y←Y*i


      i←i+1
ne         da
      N<i      Izpis y  end
                 Naloge
 Izračun Y v strukturnem jeziku!
          1 za x=1

  Y: =      1+x+x2 +… za X > 1

          1+1/x+1/x2 +… za X > 1


     START


             ne               ne
     X=1              X >1
     Y: = 1         Y: = 1 + 1/x + 1/ x2    Y: = 1 + x + x2                    Izpis y

                      end
Y: = 1 + 1/x + 1/ x2…. 1/ xK  za  X>1     Naloge
Y: = 1+x+x2 +… za X > 1

       START

             NE
       X>1
    DA

      X ← 1/X


      Y←0

       Z←1
                DA
                      NE
      Y←Y+Z
                  Z<=V  Izpis y  end
      Z←X*Z
Objektno programiranje


 Pri objektnem programiranju
 sestavlja program množica
 objektov
 Objekti so zgrajeni iz podatkov in
 metod
   Objektno programiranje
 Osnovni element objektnega
 programiranja je razred.
  Razred je skupek pravil, ki opredeljujejo,
  katere spremenljivke in metode vsebujejo
  objekti tega razreda
  Razred predmetov ima določene lastnosti
  skupine, v nekaterih pa se razlikujejo
  V razredu so predmeti organizirani
  hierarhično
 Objekti dedujejo podatke in metode od
 svojih predhodnikov
Objektno programiranje
 Zgled razreda objektov sadja
     Objekti in razredi
                   name = “Janez”
                   address =       Atributi
                    “Trzaska 25”    primerkov
                   budget = 2000
Ime razreda    Kupec
                  placeOrder( ): void
         Name: String
  atributi   address: String      janez      primerki
         budget: int
                  name = “Metka”
  metode  placeOrder( ): void  address =
                   “Slovenska 55”
                  budget = 1000
   razred
                  placeOrder( ): void

                      metka
                            referenca
  Dogodkovno programiranje

 Programer med programiranjem ne predvidi,
 kako bo program tekel od začetka do konca,
 ampak o njegovem poteku neposredno
 odloča uporabnik programa
 Pri dogodkovnem programiranju se določen
 program sproži, ko se izvrši ustrezen
 dogodek.
   Program je razdeljen na več manjših
   delov, od katerih vsak vsebuje navodila,
   potrebna za izvršitev določenega dogodka
         Izrazi


 Strukturirano programiranje –
 Objektno programiranje –
 Dogodkovno programiranje -
          Pyton
Cilji:
 razumejo delovanje programa
  (npr. izpiše neko številko), ki ga vnesejo v
  računalnik ob razlagi učitelja;
  za aritmetične operacije znajo uporabiti
  operatorje;
  znajo uporabljati spremenljivko in jo primeru
  napake popraviti:
 Znajo zapisati niz in uporabiti knižnjico z moduli
  Programski jezik za uvod v
     programiranje
 Programski jeziki: Fortran, Algol, Lisp,
 Basic,
 Pascal/( Delphi, Kylix), C, Logo, Elica,
 Squeak / Smalltalk, Java, Javascript,
 Scheme, ML, Python.
  enostavnost
  koncepti
  prosta dostopnost
            Pyton
 Python je potomec programskega jezika ABC,
  ki so ga v drugi polovici osemdesetih let razvili
  Leo Guerts, Lambert Meertens, Steven
  Pemberton na CWI v Amsterdamu.
  Python je razvil Guido van Rossum v začetku
  devetdesetih.
  Zakaj Python? CP4E – Computer Programming
  for Everybody.
  Na Pythonu temelji Zope – orodje za
  upravljanje z gradivi in njegove nadgradnje
  Plone, ZopeWiki, . . .
  Različica 2.3.4 na http://www.python.org/
  http://www.activestate.com/Python.plex
Jezik Python (imenovan po Monty Python)
      Namestitev programa

Na spletni strani http://www.python.org/ najdemo
povezavo na Python, ga naložimo in namestimo.
Opomba: Namestimo ga v standardni direktorij, kot predvideva namestitev
Opomba: Namesto tega lahko namestimo ActivePython
   Razvojno okolje IDLE
Lupina za interaktivno delo.
Urejevalnik teksta za tvorbo datotek
Python. Nudi barvanje kode in
avtomatske zamike.
Menujski ukazi za spreminjanje nastavitev
sistema in za izvajanje datotek.
     Interaktivna “lupina”
Lahkotno učenje jezika
Lahkotno preskušanje knjižnic
Lahkotno preskušanje lastnih modulov
Stavke tipkamo kot odgovor na “prompt”:

  >>> print “Pozdrav vsem"
  Pozdrav vsem
  >>> x = 12**2
  >>> x/2
  72
  >>> # to je komentar
Standardna knjižnica Python
  GUI – grafični uporabniški vmesniki
  Nizi
  Regularni izrazi
  Povezljivost s podatkovnimi bazami
  HTTP, CGI, HTML, XML
  Numeriče obdelave
  Razhroščevalnik
  objekti
ActivePython
    Vpython – Visual Python
VPython združuje Python, Numerical Python, Tcl/Tk in grafični paket,
ki temelji na OpenGL. Je enostaven sistem za programiranje 3D
grafike v realnem času.
      Interaktivne animacije
    Visual Python (http://www.vpython.org)
Python je prost, interaktiven,
objektno usmerjen jezik
(spominja na Javo).

Ima preprosto in konsistentno
sintakso.

Visual python (vpython) je
Pythonov modul, ki izvaja 3D
simulacije v realnem času.


                  Crystal.py
                 Simulacija kristala
Knjige in druga gradiva?
      Kratek učbenik
Interaktivna “lupina"
Osnovni tipi: števila, nizi
Vsebovalniki: seznami, slovarji, tuples
Spremenljivke
Krmilne strukture
Funkcije in procedure
Razredi in primerki (instance)
Moduli in paketi
Izjeme
Datoteke in standardna knjižnica
     Interaktivna “lupina”
Lahkotno učenje jezika
Lahkotno preskušanje knjižnic
Lahkotno preskušanje lastnih modulov
Stavke tipkamo kot odgovor na “prompt”:

  >>> print “Pozdrav vsem"
  Pozdrav vsem
  >>> x = 12**2
  >>> x/2
  72
  >>> # to je komentar
Običajne stvari
            Števila
   12, 3.14, 0xFF, 0377, (-1+2)*3/4**5, abs(x), 0<x<=5
Pomikanje in maskiranje v stilu C
   1<<16, x&0xff, x|1, ~x, x^y
Celoštevilčno deljenje
   1/2 -> 0   # 1./2. -> 0.5, float(1)/2 -> 0.5

Dolga cela števila, kompleksna števila
   2L**100 -> 1267650600228229401496703205376L
   1j**2 -> (-1+0j)
  "hello"+"world"
               Nizi
           "helloworld"     # konkatenacija
  "hello"*3     "hellohellohello"  # ponavljanje
  "hello"[0]     "h"         # indeksiranje
  "hello"[-1]    "o"         # (od konca)
  "hello"[1:4]    "ell"        # del
  len("hello")    5          # velikost
  "hello" < "jello" 1           # primerjanje
  "e" in "hello"   1          # iskanje
  "escapes: \n etc, \033 etc, \if etc"
  'single quotes' """triple quotes""" r"raw strings"
           Seznami
Fleksibilna polja,
  a = [99, "bottles of beer", ["on", "the", "wall"]]
Isti operatorji kot za nize
  a+b, a*3, a[0], a[-1], a[1:], len(a)
Prirejanje enot in delov enot
  a[0] = 98
  a[1:2] = ["bottles", "of", "beer"]
   -> [98, "bottles", "of", "beer", ["on", "the", "wall"]]
  del a[-1]   # -> [98, "bottles", "of", "beer"]
   Še več operacij s seznami
>>> a = range(5)   # [0,1,2,3,4]
>>> a.append(5)    # [0,1,2,3,4,5]
>>> a.pop()      # [0,1,2,3,4]
5
>>> a.insert(0, 42)  # [42,0,1,2,3,4]
>>> a.pop(0)     # [0,1,2,3,4]
5.5
>>> a.reverse()    # [4,3,2,1,0]
>>> a.sort()     # [0,1,2,3,4]
         Slovarji
Hash tabele, "asociativna polja"
 d = {"duck": "eend", "water": "water"}
Lookup:
 d["duck"] -> "eend"
 d["back"] # sprozi KeyError exception
Delete, insert, overwrite:
 del d["water"] # {"duck": "eend", "back": "rug"}
 d["back"] = "rug" # {"duck": "eend", "back": "rug"}
 d["duck"] = "duik" # {"duck": "duik", "back": "rug"}
   Še več operacij s slovarji
 Ključi, vrednosti, elementi:
  d.keys() -> ["duck", "back"]
  d.values() -> ["duik", "rug"]
  d.items() -> [("duck","duik"), ("back","rug")]
 Preverjanje prisotnosti:
  d.has_key("duck") -> 1; d.has_key("spam") -> 0
 Values of any type; keys almost any
  {"name":"Guido", "age":43, ("hello","world"):1,
    42:"yes", "flag": ["red","white","blue"]}
  Podrobnosti o seznamih
Ključev ne smemo spreminjati:
 števila, nizi, tuples konstant
   Po tvorbi jih ne smemo več spreminjati
 Razlog je hashing (tehnika hitrega iskanja)
 ne seznami ali drugi slovarji
   Te tipe objektov lahko spreminjamo “na mestu"
 Ni omejitev pri vrednostih
Ključe lahko navajamo v poljubnem zaporedju
 Spet zaradi hashing
            Tuples
ključ = (priimek, ime)
tocka = x, y, z      # lahko tudi z oklepaji
x, y, z = tocka      # razpakiranje
lastname = key[0]
singleton = (1,)      # vejica na koncu!!!
empty = ()         # oklepaji!


V primerjavi tuples s seznami tuples niso spremenljivi
        Spremenljivke
Ni potrebna deklaracija
Potreba po prirejanju (inicializacija)
   Uporaba neinicializiranih spremenljivk povzroči izjemo
Ni tipov
  if prijateljsko: pozdrav = “Dober dan"
  else: pozdrav = 12**2
  print pozdrav

Vse so “spremenljivke":
   Tudi funkcije, razredi, moduli
      Pomen referenc
Prirejanje dela z referencami
  x = y #ne naredi kopije y
  x = y # x naslavlja objekt, ki ga naslavlja y
Zelo uporabno; toda previdnost!
Primer:
 >>> a = [1, 2, 3]
 >>> b = a
 >>> a.append(4)
 >>> print b
 [1, 2, 3, 4]
Spreminjanje souporabljenega
     seznama

 a = [1, 2, 3]  a  1  2  3


         a
 b=a         1  2  3
         b

         a
 a.append(4)     1  2  3  4
         b
Spreminjanje celoštevilčnega podatka

  a=1    a   1


       a
  b=a       1
       b     new int object created
            by add operator (1+1)


       a   2
  a = a+1       old reference deleted
            by assignment (a=...)
       b   1
       Krmilne strukture
if pogoj:       while pogoj:
  stavki       stavki
[elif pogoj:
  stavki] ...    for var in zaporedje:
else:          stavki
  stavki
           break
           continue
          Zamik skupin
                                  0
V jeziku Python:       V jeziku C:             Zadetek!
                                  ---
                                  ---
                                  ---
                                  3

for i in range(20):      for (i = 0; i < 20; i++)       ---
                                  ---
                                  ---

  if i%3 == 0:        {                  6
                                  ---
                                  ---
                 if (i%3 == 0) {          ---
    print i                           9
                   printf("%d\n", i);      ---
                                  ---
    if i%5 == 0:                        ---
                   if (i%5 == 0) {        12

      print “Zadetek!"       printf(“Zadetek!\n"); }
                                  ---
                                  ---
                                  ---
  print "---"           }
                                  15
                                  Zadetek!
                                  ---
                                  ---
                  printf("---\n");        ---
                                  18
               }                  ---
                                  ---
     Funkcije, Procedure
def ime(arg1, arg2, ...):
 """dokumentacija""" # opcijski opis
 stavki

return         # iz procedure
return izraz      # iz funkcije
        Primer funkcije
def gcd(a, b):
 "greatest common divisor"
 while a != 0:
   a, b = b%a, a # paralelno prirejanje
 return b

>>> gcd.__doc__
'greatest common divisor'
>>> gcd(12, 20)
4
           Razredi
class ime:
  "dokumentacija"
  stavki
-ali-
class ime(osnova1, osnova2, ...):
  ...
Stavki so večinoma definicije metod:
  def ime(self, arg1, arg2, ...):
    ...
Lahko pa so tudi prireditve rezrednih spremenljivk
            Primer razreda
class Sklad:
  “zelo znana podatkovna struktura…"
 def __init__(self):      # konstructor
  self.items = []
 def push(self, x):
  self.items.append(x)    # ni omejitve
 def pop(self):
  x = self.items[-1]     # kaj se zgodi, ce je prazen?
  del self.items[-1]
  return x
 def empty(self):
  return len(self.items) == 0 # Boolov rezultat
              razredov
      Uporaba s klicem konstruktorja:
Primerek tvorimo preprosto
  x = Sklad()    # Ni operatorja 'new'!


Klicanje metod primerka z uporabo notacije s piko:
  x.empty()          # -> 1
  x.push(1)          # [1]
  x.empty()          # -> 0
  x.push("hello")       # [1, "hello"]
  x.pop()           # -> "hello"   # [1]


Uporaba spremenljivk primerka s pomočjo notacije s piko:
  x.items      # -> [1]
          Dedovanje
class PosebenSklad (Sklad):
  “sklad z dodano možnostjo vpoglrda v spodnje
  elemente"

 def peek(self, n):
  "peek(0) vrne zgornji element; peek(-1) vrne element
 pod njim itd."
  velikost = len(self.items)
  assert 0 <= n < velikost      # test predpogoj
  return self.items[velikost1-n]
           Dedovanje (2)
class OmejenSklad(PosebenSklad):
  “PosebenSklad z omejitvijo velikosti sklada"

 def __init__(self, limit):
  self.limit = limit
  PosebenSklad.__init__(self)  # Konstruktor dedovanega razreda

 def push(self, x):
  assert len(self.items) < self.limit
  PosebenSklad.push(self, x) # klic metode dedovanega razreda
     Spremenljivke primerkov in
class Connection:
         razredov
 verbose = 0           # spremenljivka razreda
 def __init__(self, host):
  self.host = host        # spremenljivka primerka
 def debug(self, v):
  self.verbose = v        # tvorba spremenljivke primerka!
 def connect(self):
  if self.verbose:        # spremenljivka razreda ali primerka?
    print "connecting to", self.host
Pravila za spremenljivke primerka
Pri uporabi primerka (self.x) je vrstni red iskanja:
 (1) primerek, (2) razred, (3) dedovani razredi
 Tako je tudi pri iskanju metod

Pri prirejanju preko primerka (self.x = ...):
 Vedno tvorimo spremenljivko primerka

Razredne spremenljivke lahko uporabljamo v primerkih
Toda...!
 Razredna spremenljivka: ena kopija, ki jo uporabljajo vsi
 Spremenljivka primerka: vsak primerek ima svojo
           Moduli
Zbirka stvari v datoteki blabla.py file
 funkcije, razredi, spremenljivke
Uvoz modulov:
 import re; print re.match("[a-z]+", s)
 from re import match; print match("[a-z]+", s)
Uvoz s preimenovanjem:
 import re as regex
 from re import match as m
            Paketi
Zbirka modulov v direktoriju
Imeti moramo datoteko __init__.py
Lahko imamo podpakete
Sintaksa za uvoz:
  from P.Q.M import foo; print foo()
  from P.Q import M; print M.foo()
  import P.Q.M; print P.Q.M.foo()
  import P.Q.M as M; print M.foo() # new
       Lovljenje izjem
def deljenje(x):
 return 1/x

def bar(x):
 try:
   print deljenje(x)
 except ZeroDivisionError, message:
   print “Ne morem deliti z 0:", message

bar(0)
   Try-finally: Čiščenje

f = open(file)
try:
  process_file(f)
finally:
  f.close()  # se vedno izvede
print "OK"   # se izvede le ob uspehu
      Proženje izjem
 raise IndexError
 raise IndexError("k out of range")
 raise IndexError, "k out of range"
 try:
  nekaj naredi
 except: # lovimo karkoli
  print "Oops"
  raise # reraise
           Objekti File
f = open(filename[, mode[, buffersize])
 mode je lahko "r", "w", "a" (kot pri C); privzeto "r"
 append "b" za text translation mode
 append "+" za read/write open
 buffersize: 0=unbuffered; 1=line-buffered; buffered
metode:
 read([nbytes]), readline(), readlines()
 write(string), writelines(list)
 seek(pos[, how]), tell()
 flush(), close()
 fileno()
     Standardna knjižnica
Jedro:
 os, sys, string, getopt, StringIO, struct, pickle, ...
Regularni izrazi:
 re module; pravila ujemanja v stilu Perl-5
Internet:
 socket, rfc822, httplib, htmllib, ftplib, smtplib, ...
Razno:
 pdb (debugger), profile+pstats
 Tkinter (Tcl/Tk vmesnik), audio, *dbm, ...
         Izrazi


 Strukturirano programiranje –
 Objektno programiranje –
 Dogodkovno programiranje -

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:287
posted:4/15/2010
language:Slovenian
pages:120