ICT - PowerPoint by liuqingzhan

VIEWS: 127 PAGES: 47

									   ICT Support & Service
          หลักสูตร 6 ชั่วโมง


      “สำนักคอมพิวเตอร์
     http://cc.swu.ac.th/ ”


ธนรรณพ อินตำสำย
somkiat@swu.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์
6 มิถุนำยน 2548
Agenda
• ประชุมผู้ประสานงาน itok@swu.ac.th
 หลักการและเหตุผล
 วัตถุประสงค์
 รายละเอียดกิจกรรม


• สถานการณ์ปัจจุบันของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
  การปรับเปลี่ยนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
 การขยายช่องสัญญาณ ระหว่าง มศว ประสานมิตร – มศว องครักษ์
Agenda
- ระบบคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
 • สรุปผลโครงการ (PM2006)
- ทาความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ในปัจจุบัน
- ศึกษามาตรฐานการเชื่อมต่อและใช้งานเครือข่ายบัวศรี
- ฝึกปฏิบัติในการดูแลและตรวจสอบระบบ Windows ด้านคอมปลอดภัยและการ
ป้องกันไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์
ประชุมผู้ประสานงาน itok@swu.ac.th

 • หลักการและเหตุผล

      เนื่องจากสานักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานที่มีลักษณะงานการให้บริการแก่
  หน่วยงาน อาจารย์ บุคลากร และนิสิต เช่น โครงการบริการวิชาการทางด้าน
  คอมพิวเตอร์ งานให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อสมาชิก
  งานให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องานการเรียนการสอน งานซ่อมบารุง
  เครื่องคอมพิวเตอร์ งานให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์อีกทั้งยังมีหน้าที่เผยแพร่
  ความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
  ให้บริการและให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว
  และทันเหตุการในกรณีที่เกิดปํญหาทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยมีผู้
  ประสานงานในหน่วยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้แจ้งการขอรับบริการหรือข่าวสารต่างๆ
ประชุมผู้ประสานงาน itok@swu.ac.th

 • วัตถุประสงค์
  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่หน่วยงานและนิสิตได้รับทราบถึงข้อมูล
  และกิจกรรมของสานักคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
  - เพื่อให้การบริการแก่หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว
  และทันเหตุการณ์
ประชุมผู้ประสานงาน itok@swu.ac.th


 • รายละเอียดของกิจกรรม
  - ประสานงานติดต่อกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย
    เพื่อรับทราบข้อมูลและรายละเอียด
สถานการณ์ปัจจุบันของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์

• การปรับเปลี่ยนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
http://facstaff.swu.ac.th/somkiat/plan50.jpg

•การขยายช่องสัญญาณ ระหว่าง มศว ประสานมิตร – มศว องครักษ์
http://facstaff.swu.ac.th/somkiat/metroLAN.pdf
ระบบคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์


 • สรุปผลโครงการ (PM2006)

  โครงการจานวนตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ ประจาปี 2549
  http://facstaff.swu.ac.th/somkiat/pm49.pdf
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส

          โปแกรมต่อต้านไวรัส (Antivirus Software)
Antivirus Vendor
 •Norton Antivirus
 •McAfee Antivirus
 •Trend Micro
 •Panda
 •NOD32

 •AVG Antivirus (Freeware)
 •AntiVir (Freeware)
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส

           Antivirus สาหรับองค์กร
 •ควบคุมจากศูนย์กลาง
 •ปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสจากศูนย์กลาง         ตัวอย่าง Antivirus สาหรับองค์กร
 •Trend Micro Office Scan
 •Norton Enterprise Edition
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส

            ประเภทของ Antivirus Software

 •Antivirus สาหรับเครื่อง Desktop
 •Antivirus สาหรับไฟล์เซิฟเวอร์
 •Antivirus สาหรับเครื่องอีเมล์เซิฟเวอร์
 •Antivirus สาหรับเครื่องเว็บพร็อกซี่

           โหมดการทางานของ Antivirus Software
 •ทางานในโหมดเบื้องหลัง (background mode)  เช่น McAfee Vshield หรือ AVG’s Resident shield
 •ทางานในโหมดเบื้องหน้า (foreground mode)
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส
         โหมดการทางานของ Antivirus Software
 •เราอาจจะแจกแจงโหมดการทางานได้อีกแบบคือ
  - On Demand
  - On Access

 • On Demand เทียบได้กับการทางานในโหมด foreground
 • On Access เทียบได้กับการทางานในโหมด background
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส
          สาธิตการใช้งานโปรแกรม Norton Antivirus
 •ดูการสาธิตและปฏิบัติตาม
 •การติดตั้ง
 •การ update ฐานข้อมูลไวรัส
 •การตั้งเวลา Scan


         สาธิตการใช้งานโปรแกรม McAfee Antivirus
 •การติดตั้ง
 •การ update ฐานข้อมูลไวรัส
 •การตั้งเวลา Scan
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส
         AVG Antivirus
      สาธิตการใช้งานโปรแกรม AVG Antivirus
 •ดูการสาธิตและปฏิบัติตาม
 •การติดตั้ง
 •การ update ฐานข้อมูลไวรัส
 •การตั้งเวลา Scan
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส
          โปรแกรมต่อต้าน SpyWare
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส

 SpyWare คือ ?
 •คือ โปรแกรมต่าง ๆ ที่ถูกติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผู้ใช้
    - ไม่ได้ตั้งใจ (เช่น อาจจะถูกให้หลอกกด OK)
    - ไม่ได้ตั้งใจ (เช่น ติดมากับโปรแกรม ฟรีแวร์ตวอื่น ๆ)
                           ั
    - ไม่ทราบผลกระทบ (เช่น โปรแกรมนัน ทาการดักจับ Key ที่ผู้ใช้พิมพ์เข้าไป แล้ว
                       ้
    ส่งไปยังเว็บไซต์แม่ของโปรแกรมนั้น หรือไม่ก็คอยติดตามพฤติกรรมการใช้งานหรือการ
               ้
    ท่องเน็ตเวิร์กของผูใช้)

 SpyWare ที่มีชื่อเสียงในด้านลบ ?
 •Gator
 •Alexander
 •Etc.
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส
          Ad-Ware คืออะไร  ?
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส

 Ad-Ware คือ ?
 •คือ โปรแกรมที่มุ่งเน้นในการแสดงหน้าโฆษณามายังผู้ใช้ เช่นมี PoP up หน้าจอโฆษณามาเสมอ
 ไม่ว่าเราจะไปยังเว็บไซต์ไหน หรือ
 •โปรแกรมที่คอยนาโฆษณาของตนมาแทนโฆษณาปกติของเว็บไซต์ ทาให้แทนที่ผู้ใช้จะเห็นโฆษณาปกติ
 ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชม ผู้ใช้ก้อเห็นโฆษณาของ Ad-Ware เอง (เอาเปรียบทางอ้อม)

 Program to help combat Ad ware and Spy ware
 •Ad-aware (http://www.webroot.com/downloads/)
 •Spy Sweeper
 (http://www.lavasoft.de/support/download/)
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส
 ข้อควรระวังในการใช้งานโปรแกรมต่อต้าน Spyware
 •โปรแกรมต่อต้าน Spyware นั้นต้องอาศัย ฐานข้อมูล Spyware ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการ
 ปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
 •โปรแกรมต่อต้าน Spyware บางตัวไม่ทาการปรับปรุงฐานข้อมูล Spyware ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้
 ลงทะเบียนและจ่ายเงินซื้อที่ถูกต้อง
 •โปรแกรมต่อต้าน Spyware บางตัวทางานเฉพาะเมื่อผู้ใช้เรียกใช้ ดังนั้น จึงควรทาการ Scan แบบ
 Manual อย่างสม่าเสมอ
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส
          โปรแกรมต่อต้าน Spam
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส

 ตาแหน่งในการติดตั้ง โปรแกรมต่อต้าน Spam


 •โดยปกติ โปรแกรมต่อต้าน Spam สามารถใช้งานได้อย่างน้อย ดังนี้
  -ที่เครื่องของผู้ใช้เอง ( เช่น โปรแกรม MailWasher) http://www.mailwasher.net/
  - ที่อีเมล์เซิฟเวอร์ (เช่น โปรแกรม SpamAssassins สาหรับ
    Sendmail/gmail/postfix เมล์เซิฟเวอร์) http://spamassassin.apache.org/
  - ที่อีเมล์เกตุเวย์ (เช่น SpamAssassins + ClamAntivirus +MailScanner)
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส
   โปรแกรมไฟล์วอลล์ส่วนบุคคล (Personal Firewall)
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส
 คุณลักษณะของโปรแกรม Personal Firewall

 •จัดอยู่ในข่ายโปรแกรมที่ใช้งานยาก
 •เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์ในการป้องกันการโจมตีที่มีเป้าหมายที่เครื่อง PC โดยตรง
 •เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์อย่างมากในการป้องกันเครื่องตอนที่ Worm ระบาด
 ตัวอย่าง Personal Firewall ที่มีให้ download และใช้งานฟรี
 • Sygate Personal Firewall
 • ZoneAlarm Personal Firewall
 • BlackICE Defender
 • TinyFirewall
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส
   โปรแกรมไฟล์วอลล์ส่วนบุคคล (Personal Firewall)
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส
   โปรแกรมไฟล์วอลล์ส่วนบุคคล (Personal Firewall)
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส
   โปรแกรมไฟล์วอลล์ส่วนบุคคล (Personal Firewall)
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส
 ความยากในการใช้งาน Personal Firewall

 • ความยากในการใช้งานคือการตอบคาถามต่าง ๆ ที่ Personal Firewall ถาม

 • การที่เราจะตอบคาถามว่า Yes or No ขึ้นกับ environment ของผู้ใช้เอง และการยอมรับ
 ความเสี่ยงด้วยตนเอง
 • คาถามต่างๆ ที่ firewall ถาม ถ้าเราตอบผิดอาจจะทาให้ใช้งานไม่ได้หรือใช้งานได้แต่อยู่ในความเสี่ยง
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส

        หลักในการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ PC อย่างชิวๆ
 ยกเลิกการติดตั้งเซิฟเวอร์เหล่านี้บนเครื่องของคุณ (ส่วนบุคคล)
 •Web Server
 •Database Server
 •DHCP Server
 Patch  สม่าเสมอโดยใช้ Windows Update
 •ให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง Service pack ล่าสุดแล้วยัง?
 - Sp2 for XP, SP4 for W2K
 • ทาการตรวจสอบระบบกับเว็บไซต์ไมโครซอฟท์ทุกวัน
 -http://windowsupdate.microsoft.com
การตรวจสอบระบบ Windows และตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส
           สาธิตการใช้งาน Windows Update
 (ดูการสาธิตและปฏิบัติตาม)

 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate]
 "WUServer"="http://susonk"
 "WUStatusServer"="http://susonk"
ทาความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายใน
ปัจจุบัน
           รู้จักกับเครือข่าย Gigabit Ethernet
           Media Access Control (MAC)
           Full Duplex / Half Duplex

            Gigabit Media Independent Interface (GMII)

        1000BASE-X 8b/10b          1000BASE-T
         Encoder/Decoder         Encoder/Decoder

1000BASE-CX 1000BASE-LX 1000BASE-SX         1000BASE-T
 Transceiver Transceiver Transceiver         Transceiver

           802.3z             802.3ab
 Fiber Channel Based Technology

          สถาปัตยกรรมของ Gigabit Ethernet
ทาความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปัจจุบัน

 ชนิดของ Gigabit Ethernet บนมาตรฐาน Physical Layer
  • IEEE ได้กาหนดให้มี 2 มาตรฐานหลัก และสามารถใช้สายสัญญาณได้ถึง 4 แบบ
  โดยมี 2 มาตรฐานหลักดังนี้
     IEEE802.z
     IEEE802.ab
  •802.3z Ethernet มีมาตรฐานการใช้สายสัญญาณ 4 แบบคือ
  •1000BASE-SX   ให้การสนับสนุนการใช้สายใยแก้วนาแสงแบบโหมดร่วม (Multi Mode)
  ขนาด 62.5 , 50 ไมครอน ส่วน S ย่อมาจาก Short or Short Wavelength เป็นระบบ
  ที่ใช้สายใยแก้วนาแสงแบบความยาวคลื่นสั้น อยู่ระหว่าง 770-860 nm ระยะทางการ
  เชื่อมต่อสายใยแก้วนาแสงขนาด 62.5/125 จะได้ระยะสูงสุดที่ 275 เมตร และถ้าใช้ 50/125
  จะได้ระยะทางเชื่อมต่อที่ 550 เมตร
ทาความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปัจจุบัน

  •802.3z Ethernet มีมาตรฐานการใช้สายสัญญาณ 4 แบบคือ
  •1000BASE-LX    ให้การสนับสนุนการใช้สายใยแก้วนาแสงแบบโหมดร่วม (Multi Mode)
  ขนาด 62.5 , 50 ไมครอน ระยะทางการเชื่อมต่อสายใยแก้วนาแสงขนาด 62.5/125 หรือ
  50/125 จะได้ระยะทางเชื่อมต่อที่ 550 เมตร และยังให้การสนับสนุนการใช้สายใยแก้วนาแสง
  แบบ Single Mode ขนาด 10 ไมครอน จะได้ระยะทางถึง 5 กิโลเมตร โดยมีความยาว
  คลื่นอยู่ระหว่าง 1,270-1,355 nm
  •1000BASE-CX สาหรับสายทองแดงตีเกลียวที่มีชีลด์ ขนาด 150 โอห์มเป็นมาตรฐานการ

  เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเดียวกัน ระยะทางการเชื่อมต่อไม่เกิน 25 เมตร
  •1000BASE-T สาหรับสายทองแดงตีเกลียวไม่มีชีลด์แบบ UTP CAT5 ความยาวการ

  เชื่อมต่อที่ 25-100 เมตร
ทาความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปัจจุบัน


                          10-micron single mode fiber

   1000Base-LX            50-micron multimode fiber

                   62.5-micron multimode fiber                   50 –micron single mode fiber
   1000Base-SX
               62.5-micron multimode fiber    1000Base-T     Category 5 UTP


   1000Base-CX    Shielded cable
                  25m     50m     250m    500m  2500m 500m
ทาความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปัจจุบัน
ลักษณะของ SC Connector         ลักษณะของอุปกรณ์ GBIC
ทาความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปัจจุบัน

             รู้จักกับเครือข่าย Gigabit Ethernet
 การเปรียบเทียบ Gigabit Ethernet กับเครือข่ายความเร็วสูงอื่น ๆ
  • ก่อนจะมีระบบ Gigabit Ethernet เกิดขึ้น ก็ได้มีเครือข่ายความเร็วสูงแบบต่าง ๆ ใช้งานอยูแล้ว เช่น
                                             ่
  ATM, FDDI, 100VG-AnyLAN, Fiber Channel และ Fast Ethernet

 เครือข่าย ATM
 • เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นบนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนระบบเครือข่ายต่าง ๆ
 เช่น FDDI, Fast Ethernet และ Token Ring เป็นต้น เครือข่าย ATM ใช้ข้อมูลในลักษณะที่
 เรียกว่าเซลล์ (Cell) ขนาดตายตัวคือ 53 ไบต์ ส่งออกมาที่เครือข่าย เนื่องจากขนาดเซลล์เท่ากันหมด จึงมี
                                      ้
 การส่งออกมาอย่างสม่าเสมอคงเส้นคงวา ด้วยสถาปัตยกรรมการทางานเช่นนีจึงทาให้ ATM สามารถ
 สนับสนุนโปรโตคอลการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบของแพ็กเก็ต เช่น Apple Talk, TCP/IP โดยเฉพาะ
 การสื่อสารข้อมูลในรูปแบบของ Audio และ Video ได้เป็นอย่างดี
ทาความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปัจจุบัน

 เปรียบเทียบกับ Gigabit Ethernet
 •ข้อดีของ Gigabit Ethernet ได้แก่ ความสามารถที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว เช่น
                 ่
 Ethernet ,Fast Ethernet เพือให้เครือข่ายเป็นเนื้อเดียวกันได้ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่าย ขณะที่ข้อดี
 ของ ATM อยู่ที่สามารถทางานร่วมกับเครือข่ายในหลายระดับ ซึ่งจะทาให้การสร้างเครือข่ายที่ทางาน
 ร่วมกันสามารถทาได้ง่ายสามารถควบคุมและจัดการเครือข่ายได้ในทางซอฟท์แวร์ (ลักษณะนี้คืออุปกรณ์
 เครือข่ายต่าง ๆ จะต้องทางานภายในเทคโนโลยี ATM


 •ข้อเสียของ Gigabit Ethernet ได้แก่ การเพิ่มอุปกรณ์ Switching , Repeater Hub เข้าไปที่
 เครือข่ายเดิม และยังต้องประสบปัญหาในข้อจากัดระยะทาง (แก้ไขได้โดยใช้สายนาสัญญาณ ไฟเบอร์ชนิด
 ต่างๆ)
Questions and Answers 


  h


  g

								
To top