Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

bd_cz-5-roszfederbazydanych

VIEWS: 158 PAGES: 273

									    SYSTEMY BAZ DANYCH
                       Część V
                      Rozproszone i
                   federacyjne bazy danych
Opracowanie : Dr Bożena Śmiałkowska
Wprowadzenie do systemów
   rozproszonych
     Co to jest system rozproszony?
 Systemem rozproszonym nazywamy taki system, w którym
 przetwarzanie informacji odbywa się na wielu komputerach, często
 znacznie oddalonych geograficznie (od kilku metrów do dziesiątków
 tysięcy kilometrów). Przeciwieństwem jest system izolowany lub
 scentralizowany.
 Obecnie właściwie wszystkie systemy (poza domowymi komputerami) są
 rozproszone. Ogromnym katalizatorem rozproszenia systemów jest
 Internet. Komputer z Internetem można już uważać za system
 rozproszony.
 Projektowanie i własności systemów rozproszonych w dużej mierze są
 takie same jak systemów scentralizowanych, ale istnieją także istotne
 różnice, który specjalista inżynierii oprogramowania musi być świadomy.
 Tendencja do budowy systemów rozproszonych jest pochodną rozbudowy
 tanich, szybkich, uniwersalnych i niezawodnych sieci komputerowych.
 Przykłady systemów rozproszonych: sieć bankomatów, system rezerwacji
 biletów, system pracy grupowej, itd.
Co to jest system rozproszony?
  Cztery najważniejsze problemy do
   rozwiązania w systemach r.b.d.

 Przezroczystość (transparency): traktowanie rozproszonych zasobów i usług
 tak, jak gdyby były one wewnątrz przestrzeni adresowej jednego komputera.
 Bezpieczeństwo: przeciwdziałanie losowym awariom oraz możliwościom atak
 z zewnętrz.
 Interoperacyjność (interoperability): umożliwienie współpracy
 heterogenicznych platform, aplikacji, logik biznesowych i organizacji danych.
 Efektywność: uzyskanie czasów przetwarzania akceptowalnych dla szerokiego
 kręgu użytkowników rozproszonych aplikacji.
        Przezroczystość Redukcja złożoności przy pracy z rozproszonymi
 zasobami danych i usług, polegająca na uwolnieniu
 programisty od myślenia na temat położenia i organizacji
 rozproszonych danych.

 Przezroczystość ma bezpośrednie skutki dla czasu i
 kosztu wytworzenia rozproszonej aplikacji, jej
 przenaszalności i pielęgnacyjności.
    Formy przezroczystości (1) Przezroczystość położenia i dostępu: Uwolnienie
 użytkowników od konieczności korzystania z informacji o
 aktualnym położeniu geograficznym danych i usług.
 Przezroczystość współbieżności: Umożliwienie wielu
 użytkownikom jednoczesnego dostępu do danych i usług.
 Przezroczystość skalowania: Umożliwienie dodawania
 lub usuwania serwerów, danych i usług bez wpływu na
 działanie aplikacji i pracę użytkowników.
 Przezroczystość fragmentacji (podziału): automatyczne
 scalanie obiektów lub kolekcji, których fragmenty są
 przechowywane w różnych miejscach.
     Formy przezroczystości (2)


 Przezroczystość replikacji: Umożliwienie tworzenia i
 usuwania kopii danych w innych miejscach
 geograficznych ze skutkiem dla efektywności
 przetwarzania.
 Przezroczystość awarii: Umożliwienie nieprzerwanej
 pracy większości użytkowników rozproszonej bazy
 danych w sytuacji, gdy niektóre z jej węzłów lub linie
 komunikacyjne uległy awarii.
 Przezroczystość migracji: Umożliwienie przenoszenia
 zasobów danych do innych miejsc bez wpływu na pracę
 użytkowników.
        Interoperacyjność


 Krytyczny problem dla projektu bottom-up, czyli systemu
 integrującego istniejące (spadkowe) niekompatybilne
 (heterogeniczne) dane i usługi.
 Interoperacyjność na poziomie transportu (transport-level
 interoperability) jako podstawa wyższych form
 interoperacyjności. Chodzi o umożliwienie fizycznej
 komunikacji pomiędzy danymi i usługami, np. na gruncie
 TCP/IP, HTTP, wspólnej pamięci, itp.
Interoperacyjność kontra przezroczystość


  Konieczność poszukiwania kompromisowych rozwiązań na zasadzie tzw.
  „wspólnego rozwiązania”.
  Może być to łatwe: Dla danej populacji serwerów istnieje prosty model
  kanoniczny powiązań inter-operacyjnych w jedną przezroczystą całość.
  Może to być trudne: Jeżeli rozbieżności pomiędzy serwerami są duże, to
  informacja o zawartości poszczególnych serwerów musi być
  doprowadzona do programisty i do modelu kanonicznego. Jest to
  problem złożony i nieprzezroczysty.
   Zalety systemów rozproszonych cd..
 Podział zasobów: system rozproszony pozwala dzielić zasoby sprzętowe
 i programowe (pamięci dyskowe, drukarki, pliki, kompilatory, itd.)
 pomiędzy wielu użytkowników pracujących na różnych komputerach
 pracujących w sieci.
 Otwartość: jest ona definiowana jako zdolność systemu do dołączania
 nowego sprzętu, oprogramowania i usług. Otwarte systemy często mają tę
 zdolność również w stosunku do w/w zasobów ulokowanych na
 platformach sprzętowych i systemach operacyjnych dostarczanych przez
 różnych dostawców.
 Współbieżność: w systemie rozproszonym wiele procesów może działać
 w tym samym czasie na różnych komputerach w sieci. Procesy te mogą
 (jakkolwiek nie muszą) komunikować się podczas swego działania.
 Skalowalność: Moc i możliwości przetwarzania może wzrastać w miarę
 dodawania do systemu nowych zasobów, w szczególności komputerów.
 W praktyce skalowalność jest często ograniczona poprzez przepustowość
 sieci oraz (niekiedy) poprzez np. specyficzne protokoły wymiany
 informacji. Niemniej skalowalność systemu rozproszonego jest
    Zalety systemów rozproszonych (2)
 Tolerancja błędów: Dostępność wielu komputerów oraz umożliwienie
 zdublowania informacji (replikacje) oznacza, że rozproszony system jest
 tolerancyjny w stosunku do pewnych błędów zarówno sprzętowych jak i
 programowych. Np. awaria węzła komunikacyjnego powoduje
 wygenerowanie innej trasy przepływu informacji.
 Przezroczystość: Oznacza ukrycie przed użytkownikiem szczegółów
 rozproszenia, np. gdzie ulokowane są zasoby lub jak są one fizycznie
 zaimplementowane, pod jakim systemem pracują, itd. Przezroczystość
 ma zasadnicze znaczenie dla komfortu działania użytkownika oraz dla
 niezawodności budowanego oprogramowania. Niekiedy, np. dla celów
 optymalizacyjnych, użytkownik może zrezygnować z pełnej
 przezroczystości. Przykładem przezroczystości jest Internet: klikając w
 aktywne pole na stronie WWW nie interesujemy się, gdzie znajduje się
 odpowiadająca mu strona, oraz jak i na czym jest zaimplementowana.
     Wady systemów rozproszonych
 Złożoność: systemy rozproszone są trudniejsze do zaprogramowania i do
 administrowania niż systemy scentralizowane. Zależą od własności sieci,
 np. jej przepustowości i czasu transmisji, co utrudnia zaprojektowanie i
 zrealizowanie wielu algorytmów i procesów przetwarzania.
 Ochrona: Dla systemu scentralizowanego wystarcza w zasadzie strażnik
 z karabinem. System rozproszony nie może być chroniony w ten sposób,
 przez co może być narażony na różnorodne ataki (włamania, wirusy,
 sabotaż, odmowa płatności, itd.) z wielu stron, które trudno
 zidentyfikować.
 Zdolność do zarządzania: jest ona utrudniona wskutek tego, że
 konsekwencje różnych działań administracyjnych w systemie
 rozproszonym są trudniejsze do zidentyfikowania. Podobnie z
 przyczynami sytuacji anormalnych, w szczególności awarii.
 Nieprzewidywalność: system rozproszony jest nieprzewidywalny w
 swoim działaniu, ponieważ zakłócenia mogą być powodowane przez wiele
 przyczyn: małą przepustowość i awarię łączy, awarię komputerów, zbyt
 duże obciążenie danego serwera, lokalne decyzje administracji serwera,
  Krytyczne zagadnienia projektowe dla
     systemów rozproszonych
 Identyfikacja zasobów: zasoby w systemie rozproszonym są podzielone
 pomiędzy wiele komputerów, w związku z czym schematy ich nazywania
 muszą być zaprojektowane tak, aby użytkownicy mogli zidentyfikować
 interesujące ich zasoby. Przykładem takiego schematu jest URL (Uniform
 Resource Locator) znany z WWW.
 Komunikacja: może być zaprojektowana w sposób uniwersalny, na bazie
 np. protokołu internetowego TCP/IP lub któregoś protokołu pochodnego
 (ftp, http, itd.). Niektóre wymagania dotyczące szybkości, kosztu,
 niezawodności lub bezpieczeństwa mogą prowadzić do specjalnych
 technik komunikacyjnych.
 Jakość obsługi: odzwierciedla wydajność systemu, jego dostępność i
 niezawodność. Podlega ona wielu czynnikom, w szczególności,
 przypisaniu zadań do procesorów, optymalności geograficznego podziału
 danych, itd.
 Architektura oprogramowania: opisuje ona w jaki sposób
 funkcjonalności systemu są przypisane do logicznych i fizycznych
   Popularne architektury rozproszenia
 Klient-serwer: rozproszony system ma wyróżniony węzeł zwany
 serwerem, oraz szereg podłączonych do niego węzłów zwanych klientami.
 Związek nie jest symetryczny: serwer wykonuje usługi zlecane przez
 klientów, nie może im odmówić i nie może im zlecić wykonanie usług.
 Klient-multi-serwer: podobnie jak dla architektury klient-serwer, ale
 istnieje wiele serwerów. Przykładem jest WWW.
 Koleżeńska (peer-to-peer, P2P): wiele węzłów świadczy sobie wzajemne
 usługi poprzez bezpośrednie połączenie; nie ma wyraźnego podziału na
 usługodawców i usługobiorców. Przykładem jest Gnutella, NXOR, w
 mniejszym stopniu Napster ma centralne sterowanie. Komercyjny buzz
 dookoła P2P.
 Architektura oparta na oprogramowaniu pośredniczącym
 (middleware): nie występuje podział na klientów i serwery. Węzły
 komunikują się poprzez specjalne oprogramowanie pośredniczące, które
 zakłada wspólny (przezroczysty dla użytkowników) protokół
 komunikacyjny. Przykładem jest CORBA (rozproszone obiekty),
 .NET/COM/DCOM, Java Beens/RMI, SOAP, ...
Rozproszone a scentralizowane BD
    Co to jest rozproszona baza danych?
                               distributed database
Termin ten jest powtarzany w wielu kontekstach, często bez przypisywania mu
konkretnego, technicznego znaczenia.
Czy to, że z pewnego systemu można dostać się do danych innego odległego
systemu jest wystarczającym wyróżnikiem rozproszonej bazy danych?

  Dla wielu zastosowań cecha ta jest istotna, lecz
  Rozproszona baza danych musi spełniać określone kryteria
  dotyczące spójności, bezpieczeństwa, zintegrowania i wygody
  użytkowników.

  Możliwość dostania się do danych innego systemu (np. poprzez
  pakiety oparte o standardy ODBC, JDBC, DCOM lub CORBA)
  oznacza wyłącznie ustanowienie niezbędnej bazy technicznej. Fakt
  ten nie przesądza jednak o tym, czy zachodzą dostateczne warunki
  dla sprawnego, efektywnego oraz niezawodnego wykorzystywania
  danych.
    Podstawowe pojęcia związane z
        rozproszeniem
 Rozproszona baza danych: zbiór składający się z wielu logicznie
 ze sobą powiązanych elementów bazy danych, oddalonych
 geograficznie i połączonych ze sobą poprzez sieć komputerową.
 System zarządzania rozproszoną bazą danych (SZRBD):
 oprogramowanie umożliwiające połączenie rozproszonych
 zasobów w jedną całość, utrzymanie spójność zasobów oraz
 udostępnianie ich użytkownikom przy założeniu przezroczystości
 rozproszenia.
 Dane są przechowywane w wielu miejscach - węzłach sieci.
 Rozproszona baza danych jest bazą danych, a nie kolekcją plików,
 które mogą być indywidualnie przechowywane w każdym węźle
 sieci komputerowej.
 SZRBD posiada pełną funkcjonalność systemu zarządzania
 scentralizowaną BD. Nie jest to system zarządzania rozproszonymi
 plikami, ani też wyłącznie system przetwarzania transakcji.
    Przykład rozproszonej bazy danych
Rozproszona baza danych dla linii lotniczych (biuro obsługi klienta w
Warszawie może dostać się do danych linii lotniczych w Sydney, Tokio,
Paryżu, i setkach innych miast).
Jeżeli w każdym miejscu organizacja bazy danych, środki manipulacji,
reguły dostępu, itd. byłyby inne, to praca byłaby bardzo utrudniona.
Zatem konieczne są:
     standardy w zakresie połączenia (protokoły),
     standardy w zakresie organizacji danych i dostępu do
     danych,
     moduły dla odwzorowania pewnej specyficznej bazy danych
     na format oczekiwany przez danego klienta,
     przezroczystość rozproszenia (a la CORBA),
     zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem.
Klasyfikacja rozproszonych baz danych
Klasyfikacja rozproszonych baz danych cd..
               Systemy wielu baz danych
                  (multidatabases)   Niefederacyjne rozproszone BD        Federacyjne BDJednorodne   Rozproszone BD z      Słabo skojarzone  Ściśle skojarzone
  BD    globalnym schematem     (loosely coupled)  (tightly coupled)Niefederacyjne BD: brak autonomii.             Pojedyncze   Wielokrotne
                              federacje    federacje
Słabo skojarzone FBD: brak federacyjnego schematu i    (pojedynczy    (wiele
zarządzania, operacje ad hoc, w zależności od aplikacji.   schemat)   schematów)
Ściśle skojarzone FBD: FSZBD jest odpowiedzialny za
zarządzanie całością federacji.
Postulaty rozproszenia BD
Komunikacja w rozproszonych BD
    Ważne cechy rozproszonych BD
 Architektury rozproszonego przetwarzania: bazy danych oparte o
 architekturę klient-serwer, bazy danych oparte o schemat globalny.
 Federacyjne bazy danych - (przezroczyste) połączenie wielu
 (relewantnych części) heterogenicznych i autonomicznych baz
 danych w jedną całość.
 Przetwarzanie transakcji w rozproszonych bazach danych;
 globalne transakcje, lokalne transakcje, dwufazowe i trójfazowe
 potwierdzenie (two-phase commit, 2PC).
 Długie transakcje, wymagające osłabienia poziomu izolacji i
 minimalizujące ryzyku utraty już wykonanej pracy.
 Współdziałanie heterogenicznych, autonomicznych, rozproszonych
 (Heterogeneous, Autonomous, Distributed, HAD) baz danych
 (określane także jako współdziałanie multi baz danych,
 multidatabase interoperability).
Główne problemy rozproszonych baz danych Wieloaspektowa niezgodność i konflikty między
 lokalnymi bazami danych z powodu:

   Awarii,
   Aktualizacji wielu źródeł i ogniw rozproszonego
   środowiska,
   Odniesienia danych do tej samej skali czasu
  Tematy związane z rozproszonymi BD
 Replikacje, czyli utrzymywanie kopii danych w wielu miejscach w
 rozproszonych bazach danych.
 Rozproszone przetwarzanie zapytań; optymalizacja zapytań w
 sytuacji rozproszenia zasobów.
 Systemy operacyjne dla podtrzymywania rozproszenia: OSF DCE i
 inne systemy oparte o wołanie odległej procedury (Remote
 Procedure Call, RPC).
 Podtrzymywanie różnych form niewidoczności rozproszenia
 (distribution transparency) dla programistów i klientów baz danych.
 Standardy w zakresie rozproszenia: OMG CORBA, DCOM firmy
 Microsoft, RMI i Java Beans, OpenDoc, ActiveX, SOAP/XML.
 Pośrednicy (broker, ORB) wg standardu CORBA, np. Orbix,
 Visibroker, ...
 Tematy związane z rozproszonymi BD cd..
 Środki wspomagające rozproszenie bazy danych i rozproszone
 przetwarzanie zrealizowane w konkretnych systemach relacyjnych
 (Oracle, Sybase, Ingres, i inne), post-relacyjnych lub obiektowo-
 relacyjnych (Informix Universal Server, DB2 Universal Database,
 Oracle8, UniSQL/X, OSMOS, OpenIngres, Sybase Adaptive Server
 i inne) oraz obiektowych (Gemstone, Versant, O2, Objectivity/DB,
 ObjectStore i inne).
 Niezawodność, spójność, bezpieczeństwo i prywatność w
 rozproszonych bazach danych.
 Rozproszone bazy danych w sieciach Internet oraz Intranet.
 Rozproszenie danych i przetwarzania w systemach pracy grupowej
 oraz systemach zarządzania przepływem pracy.
Transakcje w rozproszonych BD
Rozproszone BD: relacyjne czy obiektowe?
 Prace prowadzone nad rozproszonymi BD (w ciągu ostatnich 20-tu
 lat), były oparte głównie o relacyjny model danych.
 Zaletami modelu relacyjnego jest prosta, ujednolicona struktura
 danych oraz prosta organizacja katalogów bazy danych.
 W ostatnich latach obserwuje się odchodzenie od modelu
 relacyjnego w stronę modeli obiektowych.
 Złożoność samego problemu rozproszenia danych jest
 prawdopodobnie niezależna od modelu danych.
 Niektóre metody systemów relacyjnych związane z rozproszeniem
 dają się przenieść na grunt systemów obiektowych.
 Problemy nowe: metamodel (ontologia), przetwarzania zapytań.
 W przeciągu najbliższych 10-ciu lat obiektowość będzie
 odgrywać główną rolę w rozwijaniu koncepcji rozproszonych
 baz danych, w różnych wariantach, np. XML/RDF.
Reguły rozproszenia
Replikacja
Fragmentaryzacja
   Reguły rozproszonych baz danych (1) 1987)
                   (C.J. Date,

12 reguł: w praktyce spełnienie wszystkich jest trudne lub
niemożliwe. Jest to spekulacyjny ideał.

  Autonomia lokalnych BD: lokalne dane powinny podlegać
  lokalnym regułom własności i powinny być zarządzane lokalnie.
  Dotyczy to funkcji związanych z bezpieczeństwem, integralnością i
  reprezentacją wewnątrz pamięci. Wyjątki dotyczą sytuacji, kiedy
  więzy integralności muszą obejmować jednocześnie wiele miejsc
  oraz sytuacji, kiedy rozproszone transakcje muszą być sterowane
  przez pewne zewnętrzne miejsce.
  Brak podporządkowania przetwarzania do konkretnego
  miejsca: uniknięcie wąskich gardeł dzięki decentralizacji
  wszystkich funkcji rozproszonego SZBD.
  Ciągłość funkcjonowania: Przestoje w wykonywaniu operacji nie
  powinny być skutkiem dodania nowych miejsc, ich usunięcia ze
  środowiska rozproszonej BD, dokonania zmian w meta-informacji
  lub unowocześnienia wersji SZBD w pewnym indywidualnym
  Reguły rozproszonych baz danych (2)
 Niezależność od lokalizacji: Użytkownicy lub programy
 aplikacyjne nie muszą wiedzieć, gdzie dane są fizycznie
 przechowywane.
 Niezależność od fragmentacji: Fragmenty jednego zbioru danych
 mogą być przechowywane i zarządzane przez rozproszony SZBD
 jako jedna całość, bez uświadamiania użytkowników lub aplikacji o
 sposobie ich rozczłonkowania. Pożądaną własnością
 rozproszonego SZBD jest to, aby w sposób automatyczny unikał
 przetwarzania nierelewantnych fragmentów.
  • Np. jeżeli grupa obiektów jest podzielona geograficznie ze względu na
   atrybuty w ten sposób, że atrybuty A1...Am są w miejscu X, zaś
   atrybuty Am+1...An są w miejscu Y, i konkretne zapytanie odwołuje się
   wyłącznie do atrybutów A1...Am, należy pominąć odwołania do miejsca
   Y podczas realizacji tego zapytania.
  • Podobnie, fragmenty tej samej tabeli w różnych miejscach
   rozproszonej bazy danych powinny być widocznej jako jedna tabela.
  Reguły rozproszonych baz danych (3)
 Niezależność od replikacji: Istnienie replik danych w wielu
 miejscach, ich pojawianie się lub usuwanie nie powinno wpływać
 na postępowanie użytkowników ani na poprawność bądź spójność
 aplikacji.
 Rozproszone przetwarzanie zapytań: System powinien
 zapewniać sprawne przetwarzanie rozproszonych zapytań
 umożliwiające zredukowanie zarówno czasu przetwarzania, jak i
 obciążenia sieci transmisji danych.
 Zarządzanie rozproszonymi transakcjami: Zasady zarządzania
 transakcjami oraz sterowania współbieżnością powinny
 obowiązywać dla operacji w rozproszonej bazie danych. Zasady te
 włączają: wykrywanie i usuwanie zakleszczeń (deadlocks),
 zarządzanie przekroczeniami dopuszczalnego czasu (timeout),
 rozproszone protokóły potwierdzenia (commit) i odwracania
 (rollback), oraz inne metody.
 Niezależność od sprzętu: oprogramowanie rozproszonego SZBD
  Reguły rozproszonych baz danych (4)
 Niezależność od systemu operacyjnego: oprogramowanie
 rozproszonego SZBD powinno pracować pod różnymi systemami
 operacyjnymi.
 Niezależność od sieci: Miejsca mogą być połączone poprzez
 szeroką gamę środowisk sieciowych i komunikacyjnych. Modele
 warstwowe istniejące dla współczesnych protokółów
 komunikacyjnych (obowiązujące w większości obecnych systemów
 informacyjnych, takich jak OSI 7, TCP/IP, warstwy SNA i DECnet)
 zapewniają środki do osiągnięcia tego celu nie tylko dla
 rozproszonych baz danych, lecz w ogólności dla systemów
 informacyjnych.
 Niezależność od SZBD: Powinno być możliwe przyłączenie do
 rozproszonej bazy danych lokalnej bazy danych zarządzanej przez
 dowolny lokalny SZBD.
Reguła: niezależność od centralnego miejsca
 Rozproszona baza danych nie może zależeć od jednego,
 centralnego miejsca odpowiedzialnego za całość
 funkcjonowania.
  • Zależność taka może "wkraść się" niepostrzeżenie, jako konsekwencja
   pewnych (wydawałoby się drugorzędnych) decyzji projektowych, np.
   powołanie jednego serwera nazw, lub rejestracja nowych miejsc
   przyłączających się do rozproszonej bazy danych.
 Zależność taka jest niekorzystna, gdyż:
  • Centralne miejsce może stać się wąskim gardłem dla operacji na
   danych
  • Awaria centralnego miejsca powoduje awarię całej rozproszonej bazy
   danych.
 Dla niektórych zastosowań brak centralnego miejsca jest
 niekorzystny:
  • z powodu nadmiernego wzrostu obciążenia sieci związanego z
   wymianą metadanych;
  • z powodu zbyt niskiej wydajności (indeksy w jednym miejscu)
 Nazwy elementów danych w rozproszonych BD
 Problem nazywania i identyfikacji danych w rozproszonych BD
 staje się znacznie bardziej trudny niż w scentralizowanych BD.
 Kryteria zarządzania nazwami:
  • 1. Każda dana, która ma być niezależnie identyfikowana w systemie
   rozproszonym, musi mieć swoją unikalną nazwę (identyfikator).
  • 2. Nazwa powinna zapewniać efektywne odszukanie lokalizacji danej.
  • 3. Nazwa nie powinna utrudniać zmiany lokalizacji danej.
  • 4. Każde lokalne miejsce w rozproszonej BD powinno powinno mieć
   możliwość autonomicznego nadawania unikalnych nazw dla danych.
 Centralny serwer nazw - nadaje wszystkie nazwy, udziela
 informacji o lokalizacji nielokalnych danych na podstawie ich nazw:
  • nie spełnia warunku 4,
  • może powodować wąskie gardło dla transakcji,
  • jest pojedynczym powodem awarii całości.
 Rozwiązanie: prefiksowanie nazwy identyfikatorem miejsca -
 trudności ze zmianą lokalizacji danych (przy zachowaniu
Pojęcia związane z
 rozproszeniem
Główne aspekty rozproszenia baz danych (1)

Przezroczystość (transparency)
Rozproszony SZBD powinien podtrzymywać rozproszenie
danych przy założeniu odizolowania programisty/użytkownika
od większości aspektów rozproszenia.
Współdziałanie (interoperability)
Oznacza współpracę zbudowanych niezależnie od siebie
heterogenicznych systemów (heterogeneous systems).
Aspektem współdziałania jest przyłączenie do rozproszonej BD
starych systemów, tzw. spadkowych (legacy)
Przenaszalność (portability)
Własność języka programowania i jego kompilatorów/interpreterów
umożliwiająca przenoszenie programów na różne platformy.
Główne aspekty rozproszenia baz danych (2)
Autonomia (autonomy)

Lokalne bazy danych podlegają własnym lokalnym regułom. Tylko
określona część lokalnych zasobów i usług jest udostępniana na
zewnątrz.
Niezależność danych (data independence)

Możliwość projektowania, utrzymywania, udostępniania, zmiany nośników,
zmiany reprezentacji, itp. działań na danych niezależnie od programów,
które na nich operują.

Ontologia (ontology), często w kontekście "ontologia biznesowa"

Formalny opis wszystkich tych własności lokalnej bazy danych, które są
niezbędne do tego, aby projektant/programista mógł prawidłowo
zaprogramować nową aplikację (np. mobilnego agenta).
Niekiedy ontologia jest określana jako metadane.
          Przezroczystość (1)
Rozproszona BD musi spełniać warunki komfortu pracy programistów,
administratorów i użytkowników, jak również niezawodności,
bezpieczeństwa danych, zwiększenie odporności na błędy
programistów. To oznacza konieczność redukcji złożoności przy pracy z
rozproszoną bazą danych, co jest określane jako „przezroczystość”.
Ma ona następujące formy:

  Przezroczystość położenia: Umożliwienie jednorodnych metod
  operowania na lokalnych i odległych danych. Tego warunku nie
  spełnia np. system, w którym lokalna baza danych jest
  obsługiwana przez pewien język 4GL, zaś odległa - przez
  specjalny zestaw procedur (API).
  Przezroczystość dostępu: Uwolnienie użytkowników od
  konieczności(a niekiedy również uniemożliwienie) korzystania z
  informacji o aktualnym położeniu danych.
         Przezroczystość (2)
 Przezroczystość współbieżności: Umożliwia wielu użytkownikom
 jednoczesny dostęp do danych bez konieczności uzgodnień i
 porozumiewania się, przy zapewnieniu pełnej spójności danych i
 przetwarzania.
 Przezroczystość skalowania: Umożliwienie dodawania nowych
 elementów bazy danych bez wpływu na działanie starych aplikacji i
 pracę użytkowników.
 Przezroczystość replikacji: Umożliwienie tworzenia i usuwania
 kopii danych w innych miejscach geograficznych z bezpośrednim
 skutkiem dla efektywności przetwarzania, ale bez skutków dla
 postaci programów użytkowych lub pracy użytkownika końcowego.
 Przezroczystość wydajności: Umożliwienie dodawania nowych
 elementów systemu komputerowego (np. serwerów, dysków) bez
 wpływu na pracę większości użytkowników rozproszonej bazy
 danych.
         Przezroczystość (3)

  Przezroczystość fragmentacji (podziału): automatyczne scalanie
  obiektów, tabel lub kolekcji, których fragmenty są przechowywane
  w różnych miejscach.
  Przezroczystość awarii: Umożliwienie nieprzerwanej pracy
  większości użytkowników rozproszonej bazy danych w sytuacji, gdy
  niektóre z jej węzłów lub linie komunikacyjne uległy awarii.
  Przezroczystość migracji: Umożliwienie przenoszenia zasobów
  danych do innych miejsc bez wpływu na pracę użytkowników.

W praktyce spełnienie wszystkich wymienionych warunków jest
ideałem, który prawdopodobnie nie został zrealizowany w żadnym
ze znanych systemów.
   Współdziałanie i heterogeniczność
                   interoperability, heterogeneity
 Umożliwienie współdziałania heterogenicznych systemów
 baz danych jest drugim ważnym aspektem rozproszenia.

 Heterogeniczność jest nieodłączną cechą dużych sieci
 komputerowych, takich jak Internet, WWW, sieci
 intranetowych, rozproszonych baz danych, systemów
 przepływu prac, zasobów WWW opartych na plikach HTML i
 XML, itd.
    Heterogeniczność (niejednorodność)
 Np. system Intranetowy może składać się ze sprzętu:
  •  komputerów klasy mainframe
  •  stacji roboczych UNIX
  •  komputerów PC pracujących pod MS Windows
  •  komputerów Apple Macintosh
  •  central telefonicznych, robotów, zautomatyzowanych linii
    produkcyjnych

 ...włączać różnorodne protokoły komunikacyjne: Ethernet,
 FDDI, ATM, TCP/IP, Novell Netware, protokoły oparte na
 RPC,...
 ...bazować na różnych systemach zarządzania bazą
 danych/dokumentów: Oracle,SQL Server, DB2, Lotus
 Notes,....
 ...oraz wymieniać pomiędzy sobą niejednorodne dane,
 podlegające różnym modelom danych, schematom,
      Przyczyny heterogeniczności
 Niezależność działania: wytwórcy systemów nie uzgadniają między sobą
 ich cech. Standardy, o ile się pojawiają, są spóźnione, niekompletne i nie
 przestrzegane w 100%.

 Konkurencja: wytwórcy systemów starają się wyposażyć systemy w
 atrakcyjne cechy, których nie posiadają konkurujące systemy

 Różnorodność pomysłów: Nie zdarza się, aby było jedno rozwiązanie
 dla złożonego problemu. Różne zespoły znajdują różne rozwiązania,
 bazujące często na odmiennych celach i założeniach.

 Efektywność finansowa i kompromisy: Wytwórcy oferują produkty o
 różnej cenie, funkcjonalności i jakości, zgodnie z wyczuciem
 potencjalnych potrzeb klientów, dostosowaniem się do ich portfela i
 maksymalizacją swoich zysków.

 Systemy spadkowe (legacy): Systemy, które dawno zostały wdrożone i
 działają efektywnie, nie mogą być z tego działania wyłączone. Nie jest
 możliwe (lub jest bardzo kosztowne) zastąpienie ich nowymi systemami.
 Nowe systemy, o podobnym przeznaczeniu, posiadają inne założenia,
            Przenaszalność              portability

Typy przenaszalności:
• Na poziomie składni, koncepcji języka i edukacji (np. SQL-92).
• Na poziomie kodu źródłowego (np. C++ (?), JDBC).
• Na poziomie interpretowanego kodu skryptowego lub pośredniego (np. Java).
• Na poziomie kodu binarnego (? - trudno podać przykład).
 Przenaszalność wymaga precyzyjnej specyfikacji składni i
 semantyki języka, oraz wyeliminowania z niego własności
 specyficznych dla poszczególnych platform.
 Wiele standardów nie spełnia kryterium przenaszalności z powodu
 niedospecyfikowania i/lub nie spełniania standardu przez
 wytwórców systemów.
 Przenaszalność jest celem standardów SQL, CORBA oraz ODMG,
 niekoniecznie celem już osiągniętym.
 Przenaszalność realizuje kod pośredni języka Java, ale dotyczy to
 funkcjonalności niskiego poziomu, np. nie dotyczy API do baz
 danych.
               Autonomia                autonomy
Autonomia lokalnej bazy danych w federacji baz danych oznacza, że:
  Lokalne dane podlegają lokalnym priorytetom, regułom własności,
  autoryzacji dostępu, bezpieczeństwa, itd. Lokalna baza danych może
  odrzucić zlecenia przychodzące z federacji, o ile naruszają one lokalne
  ograniczenia lub zbytnio obciążają czas procesora lub inne lokalne
  zasoby.
  Lokalna baza danych może udostępniać aplikacjom działającym na
  federacji baz danych tylko określoną część swoich danych i usług.
  Programiści tych aplikacji nie mają jakichkolwiek środków dostępu do
  pozostałych danych i usług.
  Włączenie lokalnej bazy danych do federacji nie może powodować
  konieczności zmiany programów aplikacyjnych działających na lokalnej
  BD.
  Federacja może przetwarzać lokalne zasoby tylko poprzez interfejs
   programowania aplikacji (API) specyficzny dla lokalnego systemu. Inne
   metody (np. bezpośredni dostęp do plików) są niedozwolone.
Możliwa jest pewna skala autonomii. Pojęcie autonomii jest raczej intuicyjne.
  Federacja nie może żądać od lokalnej bazy danych zmiany/rozszerzenia
          Niezależność danych           data independence

Oznacza, że nie ma potrzeby zmiany kodu programów aplikacyjnych mimo
zmian organizacji lub schematów danych. Jest osiągana poprzez interfejsy
programistyczne umożliwiające dostęp do danych na odpowiednim poziomie
abstrakcji, gdy niewidoczne są szczegóły organizacji i implementacji danych.

  Fizyczna niezależność danych: ukrycie detali organizacji
  fizycznej i technik dostępu, dzięki czemu możliwa jest ich zmiana
  bez wpływu na kod aplikacji.
  Logiczna niezależność danych: umożliwienie niektórych zmian
  schematu logicznego bez wpływu na kod aplikacji, np. dodanie
  atrybutów do relacji, zmiana kolejności atrybutów, zmiana ich
  typów, utworzenie nowych relacji, itd.
  Ewolucja schematu (schema evolution): umożliwienie daleko
  idących zmian schematu danych przy jednoczesnym utworzeniu
  perspektyw (views) dla starych lub nowych danych. Perspektywy
  mają umożliwić minimalną pracochłonność przy zmianach aplikacji
  (idealistycznie).
              Ontologia                ontology

 W filozofii: nauka o bytach, teoria bytu, opis charakteru i struktury
 rzeczywistości, specyfikacja konceptualizacji.
 W sztucznej inteligencji: formalna specyfikacja (przy użyciu logiki
 matematycznej) obiektów, pojęć i innych bytów, które istnieją w
 pewnej dziedzinie, oraz formalna specyfikacja związków, które
 pomiędzy tymi bytami zachodzą.
  • Podejście sztucznej inteligencji jest naiwne.
  • Np. Giełda Papierów Wartościowych: wiele tysięcy stron aktów
   prawnych, zarządzeń, regulacji, itd. Jako (dożywotnia) kara dla
   sztucznego (ćwierć-) inteligenta wypisującego bzdury na temat
   "formalnej ontologii": niech to zapisze przy użyciu formuł rachunku
   predykatów.
 W biznesie (ontologia biznesowa, business ontology): wszystko to,
 co projektanci systemów informatycznych powinni wiedzieć o
 biznesie, aby poprawnie napisać aplikacje wspomagające ten
 biznes. Wiedza ta powinna być formalnie zapisana. "Formalnie"
 oznacza zwykle pewien standardowy i uzgodniony język, np.
         Ontologia i metadane
 Głównym celem prac na biznesową ontologią jest standardyzacja
 następujących elementów:
  • Gramatyki opisów poszczególnych bytów,
  • Nazw i znaczeń nazw obowiązujących w ramach danego
   biznesu (np. co oznaczają słowa "autor", "klient", "instrument",
   "akcja", itd.),
  • Ograniczeń związanych z opisywanymi bytami,
  • Metadanych związanych z bytami (autor opisu, data stworzenia
   opisu, data ostatniej aktualizacji, itd.),
  • Dopuszczalnych operacji na bytach.
 W tym zakresie zapis ontologii jest pewną meta-bazą danych, w
 które ustala się zarówno strukturę samej bazy danych, jak i pewne
 dodatkowe informacje (meta-atrybuty) będące podstawą
 przetwarzania bazy danych.
 Nieco inne podejście prezentuje standard RDF opracowany przez
 W3C, gdzie ontologię reprezentują wyrażenia RDF.
              Metadane
 Metadane są kluczowe dla wielu rozproszonych aplikacji, ponieważ
 umożliwiają rozpoznanie z zewnętrz własności lokalnego zasobu
 danych
 Ogólna definicja: są to dane o danych - co dane zawierają, jaką
 mają budowę, jakie jest ich znaczenie, jakim podlegają
 ograniczeniom, jak są zorganizowane, przechowywane,
 zabezpieczane, udostępniane, itd.
 Metadane są pewnym rozszerzeniem pojęcia schematu bazy
 danych, albo też pewną implementacją tego schematu w postaci
 katalogów.
 Metadane przykrywają także informację niezależną od treści
 samych danych, np. kiedy pewna dana została utworzona, w jakim
 jest formacie, kto jest jej autorem, do kiedy jest ważna, itd.
 Opisy danych zawarte w metadanych mają dwie podstawowe
 zalety:
  • Zawierają wspólne abstrakcje dotyczące reprezentacji danych, takie
   jak format; ogólnie "wyciągają przed nawias" wszystkie wspólne
       Klasyfikacja metadanych
 Metadane niezależne od treści danych: lokacja danych, data
 modyfikacji, typ kamery służącej do sporządzenia zdjęcia, itd.
 Mimo, że nie składają się bezpośrednio na treść danych, mogą być
 ważnym kryterium wyszukiwania.
 Metadane zależne od treści danych: rozmiar dokumentu, liczba
 kolorów, liczba wierszy, liczba kolumn w tabeli. Metadane zależne
 od treści mogą być dalej podzielone na:
  • Bezpośrednie metadane dotyczące treści, np. indeksy, klasyfikacje,
   itd.
  • Metadane opisujące treść: adnotacje o zawartości zdjęcia, np. opis
   zapachu kwiatu przedstawionego na zdjęciu.
  • Metadane niezależne od dziedziny biznesowej, której dotyczy treść,
   np. definicje typu dokumentu HTML/SGML
  • Metadane zależne od dziedziny biznesowej, np. schemat danych lub
   opis ontologii biznesowej
 Podział na dane i metadane nie jest do końca jasny i silnie zależy
 od nastawienia projektanta i podziału zadań podczas redakcji treści
      Protokół wymiany informacji
         w rozproszonej BD
 Protokół wymiany informacji pomiędzy rozproszonymi miejscami
 musi uwzględniać:
  • przesyłanie danych z jednego miejsca do drugiego miejsca
  • przesyłanie zleceń (np. zapytań) do odległych miejsc celem
   przetwarzania danych
  • zwrotne przesyłanie wyników tych zleceń do zlecającego klienta
  • automatyczną dystrybucję niektórych metadanych (np. schematu BD)
   pomiędzy uczestników rozproszonej bazy danych.
  • przesyłanie zapytań dotyczących metadanych
  • przekazywanie wyników zapytań dotyczących metadanych do
   pytającego
 Aktualnie, protokoły takie istnieją w bardzo uproszczonej lub silnie
 wyspecjalizowanej formie
  • IIOP (Internet Inter-Orb Protocol) - bardzo uproszczony
  • LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) - silnie
   wyspecjalizowany
 Wiele ośrodków prowadzi prace badawcze nad uniwersalnymi
             Migracje obiektów
Migracja: przemieszczanie się obiektów między węzłami sieci, przy czym
obiekty muszą być skojarzone (statycznie lub dynamicznie związane) ze
swoimi klasami i przechowywanymi w ramach tych klas metodami. Problemy:
  Określenie jednostki migracji
  Śledzenie obiektów
  Utrzymywania porządku w katalogu systemu bazy danych
  Okresowa kondensacja łańcuchów obiektów pośrednich
  Przemieszczanie obiektów złożonych
  Zapewnienie globalnej przestrzeni nazw
  Zapewnienie właściwych mechanizmów zakresu i wiązania
  Dostępność metod umożliwiających przetwarzanie obiektów
Jak dotąd, metody są najczęściej składowymi aplikacji, a nie bazy danych.
Konsekwencją jest to, że po przemieszczeniu obiektu aplikacja działająca w jego
nowym miejscu musi mieć wbudowane (powielone, skompilowane, zlinkowane)
metody do jego przetwarzania.
     Oprogramowanie komponentowe
Komercyjny buzzword, niezrealizowane marzenie informatyków od 30 lat.
Oznacza technologie zmierzające do budowy standardów oraz
wspomagającego je oprogramowania, które pozwoliłoby na składanie
dużych aplikacji lub systemów z mniejszych standardowych części -
komponentów, na zasadzie podobnej do składania komputera z
podzespołów.
Inne terminy: mega-programming, programming-in-the-large.
Jako przykłady komponentowego podejścia wymienia się: OMG CORBA, OpenDoc firm
Apple, IBM i innych, technologia .NET/COM/DCOM, Java Beans i Enterprise Java Beans.
 Komponenty odnoszą wiele sukcesów. Istnieją jednak problemy
 utrudniające szerokie ich stosowanie, tj:
 problemy z osiągnięciem akceptowalnej wydajności,
 trudności w precyzyjnym a jednocześnie dostatecznie
 abstrakcyjnym wyspecyfikowaniu interfejsów pomiędzy
 komponentami,
 dynamiczny postęp w informatyce, powodujący pojawianie się
 coraz to nowych wymagań na interfejsy.
Obiektowość w systemach
   rozproszonych
  Obiektowość w rozproszonych bazach
         danych
 Obiektowość zakłada zwiększenie stopnia abstrakcji,
 przystosowanie modeli realizacyjnych systemów informatycznych
 do naturalnych konstrukcji i obrazów myślowych projektantów,
 programistów i użytkowników.
 Główny problem - opanowanie złożoności przy wytwarzaniu
 oprogramowania.
 Punktem zainteresowania twórców narzędzi informatycznych
 stają się procesy myślowe zachodzące w umysłach osób
 pracujących nad oprogramowaniem => modelowanie
 pojęciowe.
 Obiektowość przerzuca ciężar problemu z kwestii narzędziowej (jak
 mam to zrobić?) na kwestię merytoryczną (co mam zrobić i po
 co?).
Źródła złożoności projektu oprogramowaniaDziedzina problemowa,                   Zespół projektantów
obejmująca ogromną liczbę                 podlegający ograniczeniom
wzajemnie uzależnionych                  pamięci, percepcji, wyrażania
aspektów i problemów.       Oprogramowanie:     informacji i komunikacji.
                  decyzje strategiczne,
                     analiza,
                   projektowanie,
                   konstrukcja,
                   dokumentacja,
                    wdrożenie,
                    szkolenie,
                   eksploatacja,
                    pielęgnacja,
                   modyfikacja.
Środki i technologie                    Potencjalni użytkownicy:
informatyczne:                       czynniki psychologiczne,
sprzęt, oprogramowanie, sieć,               ergonomia, ograniczenia pamięci
języki, narzędzia, udogodnienia.              i percepcji, skłonność do błędów
                              i nadużyć, tajność, prywatność.
    Jak walczyć ze złożonością ?

Zasada dekompozycji:
rozdzielenie złożonego problemu na podproblemy, które można rozpatrywać i
rozwiązywać niezależnie od siebie i niezależnie od całości.

Zasada abstrakcji:
eliminacja, ukrycie lub pominięcie mniej istotnych szczegółów rozważanego
przedmiotu lub mniej istotnej informacji; wyodrębnianie cech wspólnych i
niezmiennych dla pewnego zbioru bytów i wprowadzaniu pojęć lub symboli
oznaczających takie cechy.

Zasada ponownego użycia:
wykorzystanie wcześniej wytworzonych schematów, metod,      wzorców,
komponentów projektu, komponentów oprogramowania, itd.

Zasada sprzyjania naturalnym ludzkim własnościom:
dopasowanie modeli pojęciowych i modeli realizacyjnych systemów do
wrodzonych ludzkich własności psychologicznych, instynktów oraz mentalnych
mechanizmów percepcji i rozumienia świata.
      Modelowanie pojęciowe
Projektant i programista muszą dokładnie wyobrazić sobie problem
oraz metodę jego rozwiązania. Zasadnicze procesy tworzenia
oprogramowania zachodzą w ludzkim umyśle i nie są związane z
jakimkolwiek językiem programowania.

Pojęcia modelowania pojęciowego (conceptual modeling) oraz
modelu pojęciowego (conceptual model) odnoszą się procesów
myślowych  i  wyobrażeń  towarzyszących  pracy  nad
oprogramowaniem.

Modelowanie pojęciowe jest wspomagane przez środki
wzmacniające ludzką pamięć i wyobraźnię. Służą one do
przedstawienia rzeczywistości opisywanej przez dane, procesów
zachodzących w rzeczywistości, struktur danych oraz programów
składających się na konstrukcję systemu.
  Perspektywy w modelowaniu pojęciowym
         odwzorowanie       odwzorowanie


                                 ...   ... ...
                                 ...
                              ... ...   ... ...
                                     ...
                             ... ......  ...
                                     ... ...
                                ...   ... ...
  Percepcja       Analityczny         Model
 rzeczywistego        model       struktur danych
   świata       rzeczywistości      i procesów SI

Trwałą tendencją w rozwoju metod i narzędzi projektowania oraz
konstrukcji SI jest dążenie do minimalizacji luki pomiędzy
myśleniem o rzeczywistym problemie a myśleniem o danych i
procesach zachodzących na danych.
 Przykład: pojęciowy schemat obiektowy w UML

      Osoba
      Nazwisko
      Imię *
      Adres *                   Zatrudnienie        Firma
      Pracownik    PZ              FZ
                   Wypłata *         Nazwa
      Zawód *  0..*    1        0..*    1 Miejsce *
                   Ocena *Nie więcej niż 10 sekund zastanawiania się, co ten diagram przedstawia
i jak jest semantyka jego elementów.

Potem można już programować np. w C++ lub Java.

Co otrzymamy po odwzorowaniu tego schematu na schemat relacyjny?
           Schemat relacyjny
               Firma(NrF, Nazwa)


      Lokal(NrF, Miejsce)       Zatrudnienie(NrF, NrP)

                         Pracownik(NrP, NrOs)


    Oceny(NrOceny, Ocena, NrF, NrP)

        Dochód(NrDochodu, Wypłata, NrF, NrP)    Osoba(NrOs, Nazwisko)

                 Wyszkolenie(Zawód, NrP)

                       Imiona(NrOs, Imię)   Adresy(NrOs, Adres)


Jest to jedno z kilku możliwych rozwiązań.
Schemat relacyjny jest trudniejszy do odczytania i zinterpretowania przez
programistę. Będzie on musiał co najmniej 10 minut zastanawiać się, co ten
diagram reprezentuje i jaką semantykę mają atrybuty i zaznaczone powiązania.
Efektem jest zwiększona skłonność do błędów (mylnych interpretacji).
 Skutki niezgodności modelu pojęciowego i
         relacyjnego
Programy odwołujące się do schematu relacyjnego są dłuższe od programów
odwołujących się do schematu obiektowego (szacunkowo od 30% do 70%). Ma
to ogromne znaczenie dla tempa tworzenia oprogramowania, jego jakości,
pielęgnacyjności, itd. Programy te są też zwykle znacznie wolniejsze.
  Mini przykład:
  Podaj adresy pracowników pracujących w firmach zlokalizowanych w Radomiu

 SBQL: (Firma where ”Radom” in Miejsce).FZ.Zatrudnienie.PZ.Pracownik.Adres

 SQL: select a.Adres
   from Lokal as k, Zatrudnienie as z, Pracownik as p, Osoba as s, Adresy as a
   where k.Miejsce = “Radom” and k.NrF = z.NrF and z.NrP = p.NrP
       and p.NrOs = s.NrOs and s.NrOs =a.NrOs
 Zapytanie w SQL jest znacznie dłuższe wskutek tego, że w SQL konieczne są
 „złączeniowe” predykaty (takie jak k.NrF=z.NrF i następne) kojarzące
 informację semantyczną "zgubioną" w relacyjnej strukturze danych.
  Rozproszone obiektowe bazy danych
 Problemy są podobne jak w przypadku rozproszonych relacyjnych
 BD.
 Nie jest jednak pewne czy do przetwarzania zapytań w tych
 systemach będą się odnosić te same metody.
 Problemy, różniące przetwarzanie zapytań w rozproszonych
 obiektowych BD i w rozproszonych relacyjnych BD:
  • Obiekty nie zawsze są implementowane jako "płaskie" zapisy.
  • Obiekty mogą mieć referencje do obiektów zlokalizowanych w innych
   węzłach sieci.
  • Przetwarzanie zapytań może dotyczyć kolekcji złożonych obiektów
  • Zapytania mogą mieć odwołania do metod.
 Przetwarzanie zapytań w rozproszonych systemach obiektowych
 jest tematem bardzo istotnym. Standard ODMG tym się nie
 zajmuje.
 Jak dotąd, w zakresie przetwarzania rozproszonych zapytań nie
 rozwiązano podstawowych problemów koncepcyjnych.
   Rozproszona obiektowa baza danych
Przedmiotem przetwarzania i wymiany informacji w obiektowej
rozproszonej bazie danych są obiekty. Zarządzanie rozproszonymi
obiektami ma na celu utrzymywanie spójności i przezroczystości
(niewidoczności) geograficznego rozproszenia obiektów.
               Zapytanie  Aplikacja
                   użytkownika         użytkownika                         Oprogramowanie
                         klient/serwer

                                        Oprogramowanie
                                          serwera

          Oprogramowanie       Podsystem
            serwera        komunikacyjny


                                     Oprogramowanie
                Oprogramowanie               klient/serwer
                 klient/serwer
        Zapytanie                   Aplikacja       Zapytanie
        użytkownika                  użytkownika      użytkownika
     Zalety rozproszonych obiektów
 Zgodność z logiką biznesu - bezpośrednia implementacja obiektów
 biznesowych.
 Umożliwienie projektantom opóźnienie decyzji - gdzie i jakie usługi
 powinny być zapewnione.
 Skalowalność aplikacji: mała zależność czasu reakcji systemu od
 zwiększenia ilości danych, liczby użytkowników, liczby węzłów.
 Dekompozycja aplikacji na małe elementy wykonawcze (obiekty,
 metody,...).
 Przyrostowe dodawanie/odejmowanie funkcjonalności (“płacę tylko za
 to, czego używam”).
 Podział zasobów i zbalansowanie obciążeń.
 Współbieżność i asynchroniczne przetwarzanie.
 Elastyczność zmian w oprogramowaniu (konserwacja), w
 szczególności, przenoszenie obiektów i usług do innych miejsc.
 Możliwość przyłączania aplikacji spadkowych (funkcjonujących
 wcześniej jako scentralizowane).
Projektowanie rozproszonych
    baz danych
Podejścia do projektowania rozproszonych
    BD: top-down i bottom-up

       Od ogółu do szczegółów:
       Odgórne zaprojektowanie całej bazy danych,
       z uwzględnieniem optymalizacji
 top-down  przechowywanych danych, narzuconej przez
       fakt geograficznego rozproszenia
       producentów i konsumentów informacji
       przechowywanej w bazie danych.
       Od szczegółów do ogółu:
 bottom-up
       Zintegrowanie już istniejących (spadkowych)
       lub zaprojektowanych lokalnych baz danych
       w jedną globalną rozproszoną bazę danych.
     Projektowanie: podejście top-down
         Analiza       Analiza systemowa: rozpoznanie
                    wymagań, precyzowanie
                    kontekstu przyszłej bazy danych.
Model pojęciowy
                    Projektowanie schematu
scentralizowany
                    pojęciowego

                    Projektowanie struktury
                    logicznej
Model logiczny     Kryteria
scentralizowany     rozproszenia  Kryteria rozproszenia są
                    związane z faktem fizycznego
                    rozproszenia źródeł i
                    odbiorców danych oraz
                    autonomii lokalnych baz
Modele logiczne            danych. Ustalają one decyzje,
dla                  które fragmenty projektu
poszczególnych
                    pojęciowego będą
miejsc
                    przechowywane w
                    poszczególnych miejscach, a
      Dalsze fazy postępowania
       w podejściu top-down
 Określenie danych podlegających replikacjom (lokalnych kopii)
 oraz strategii replikacji.
 Zróżnicowanie logicznego schematu danych w zależności od
 typu SZBD w poszczególnych miejscach.
 Określenie lokalnych schematów dla poszczególnych miejsc.
 Określenie danych autonomicznych dla poszczególnych
 miejsc, nie uczestniczących w rozproszonej bazie danych; co
 prowadzi do określenia schematu pojęciowego i logicznego dla
 danych widzianych z zewnątrz.
 Podział schematu logicznego: Wg różnych reguł związanych
 na ogół z fizycznym ulokowaniem obiektów rzeczywistych
 (np. osób zatrudnionych, sprzętu, co pociąga za sobą
 odpowiedni podział schematu logicznego) lub też z fizycznym
 ulokowaniem programów aplikacyjnych działających na tych
 obiektach.
          Fragmentacja

 Najpopularniejszym modelem jest fragmentacja
 pozioma, oznaczająca, że każdy serwer ma ten sam
 schemat danych, ale inną populację danych.
 • Sumowanie zbiorów danych w taki sposób, że informacja o
  serwerach jest zbędna dla programisty/użytkownika.
 Fragmentacja pionowa: podział obiektów na
 fragmenty przechowywane w różnych miejscach.
 • Musi być zapewniony sposób „sklejenia” całości obiektu z
  fragmentów (np. NIP dla obywateli RP).
 Przy integracji zasobów mogą pojawiać się
 wyrafinowane kombinacje fragmentacji poziomej,
 pionowej i replikacji (redundancji).
Podstawowe metody fragmentacji schematu
 Fragmentacja pionowa oznacza przyporządkowanie
 poszczególnych klas obiektów do poszczególnych miejsc, lub
 rozbicie obiektów danej klasy na dwa lub więcej podobiektów,
 przy czym takie podobiekty są przechowywane w różnych
 miejscach.
 Fragmentacja pionowa może oznaczać konieczność
 odpowiedniego podziału informacji zawartych w klasach
 obiektów oraz ustalenia środków podtrzymania
 jednoznacznej tożsamości obiektów.
 Fragmentacja pozioma oznacza rozbicie populacji obiektów
 danej klasy na dwa lub więcej miejsc geograficznych.
 Fragmentacja pozioma może być dokonywana na podstawie
 różnych kryteriów, które często wiązane są z geograficznym
 ulokowaniem obiektów rzeczywistych, lub też z
 geograficznym ulokowaniem przetwarzania tych obiektów.
Fragmentacja pionowa relacyjnej bazy danych
 Warszawa                 Kutno
 DOSTAWCA_DANE               DC
 DNR NAZW    STATUS           DNR CNR ILOŚĆ

  D1  Abacki    20           D1  C1  300
  D2  Bober    10
                   Sieć  D1  C2  200
  D3  Czerny    30           D1  C3  400
  D4  Dąbek    20           D1  C4  200
  D5  Erbel    30           D1  C5  100
                       D1  C6  100
                       D2  C1  300
              Gdańsk      D2  C2  400
                       D3  C2  200
             DOSTAWCA_MIASTO
                       D4  C2  200
             DNR  MIASTO    D4  C4  300
                       D4  C5  400
              D1  Lublin
              D2  Poznań
              D3  Poznań
              D4  Lublin
              D5  Radom
Fragmentacja pozioma relacyjnej bazy danych

        Poznań     DC
 DOSTAWCA           DNR CNR ILOŚĆ
 DNR NAZW   STATUS MIASTO
                D2  C1  300
 D2 Bober    10 Poznań  D2  C2  400
 D3 Czerny    30 Poznań  D3  C2  200


                                 Lublin
                     DOSTAWCA
                     DNR NAZW     STATUS MIASTO
          Sieć
                        D1 Abacki     20 Lublin
                        D4 Dąbek      20 Lublin

                     DC
 DOSTAWCA    Radom          DNR CNR ILOŚĆ
 DNR NAZW   STATUS MIASTO        D1   C6   100
                      D4   C2   200
 D5 Erbel    30 Radom         D4   C4   300
    Przykład fragmentacji poziomej

Radom     Klasa
      Pracownik
                      Obiekty Pracownik są
Pracownik    Pracownik
 Nowak     Kowalski
                ...     przechowywane zgodnie z
                      geograficznym położeniem
                      pracodawcy.

                           Kalisz    Klasa
            Sieć                  Pracownik

                          Pracownik   Pracownik
                           Styka     Malina
                                        ...

          Klasa
  Kielce
         Pracownik

  Pracownik    Pracownik
   Malasa     Zagórny.
                   ...
Fragmentacja pionowa obiektów Pracownik

 Radom      Klasa danych
         osobistych

  Nowak        Kowalski
 dane osobiste    dane osobiste
                    ...


                           Kalisz    Klasa danych o
                Sieć                  ocenach

                           Nowak        Kowalski
                          dane o ocenach    dane o ocenach
                                             ...

   Kraków     Klasa danych o
            zatrudnieniu

    Nowak        Kowalski
   dane o zatrud.    dane o zatrud.
                       ...
Fragmentacja danych
Inne fragmentacje danych w rozproszonej BD
 Możliwe są inne, bardziej złożone fragmentacje danych, które łączą
 fragmentacje pionowe, fragmentacje poziome oraz redundantne
 dane (replikacje).
 Bardziej złożone fragmentacje rodzą trudności z:
  • zarządzaniem metadanymi: gdzieś muszą być ulokowane
   informacje odnośnie tego w jaki sposób podzielone dane mają
   być scalone w kompletne obiekty lub kolekcje w ramach
   rozproszonej bazy danych. Jest to rola metadanych oraz
   mechanizmu właściwej dystrybucji metadanych pomiędzy
   uczestników rozproszonej bazy danych.
  • przetwarzaniem zapytań: dekompozycja zapytania na pod-
   zapytania adresowane do poszczególnych miejsc staje się
   znacznie bardziej kłopotliwa. Przesyłanie fragmentów obiektów
   celem ich zmaterializowania po stronie klienta może być zbyt
   kosztowne.
 Bardziej złożone fragmentacje mogą być nie do uniknięcia w
 rozproszonej bazie danych integrującej istniejące bazy danych
            Replikacje


 Replikacja jest kopią danych i usług na innym serwerze.
 Replikacje mają na celu zwiększenie dostępności danych i
 usług oraz ich ochronę przed zniszczeniem.
 Przy integracji bottom-up replikacje (redundancje) są
 często cechą nieuchronną i niepożądaną.
  • Może występować redundancja danych o dowolnym stopniu
   skomplikowania.
 Replikacje i redundancje stanowią poważny problem dla
 przezroczystości i operacji aktualizacji danych.
   Projektowanie: podejście bottom-up
 Podejście ad hoc: Budowa uniwersalnych lub specyficznych dla
 danego zastosowania pomostów (gateways) umożliwiających
 dostęp z danego systemu bazy danych do innych baz danych.
 Pomost może (nie musi) zapewniać przezroczystość rozproszenia.
 Podejście oparte o globalny schemat: Wszystkie składniki
 rozproszonej BD są objęte jednym globalnym schematem,
 jednakowym dla każdego miejsca i zapewniającym
 przezroczystość rozproszenia. Istotną wadą podejścia opartego na
 globalnym schemacie jest brak możliwości sterowania zakresem
 autonomii każdego lokalnego systemu.
 Federacyjna baza danych: Każda lokalna baza danych
 zachowuje swoją autonomię, udostępniając tylko część danych dla
 innych miejsc w RBD. Podejście federacyjne zakłada, że każda
 lokalna baza danych jest widziana poprzez pewną perspektywę
 (view), ukrywającą niektóre dane dla rozproszonych aplikacji.
Replikacja
 Federacyjna BD tworzona metodą bottom-up
                  Aplikacje globalne
                  Aplikacje globalne
                  Aplikacje globalne


             Schemat federacyjnej bazy danych

          Perspektywa            Perspektywa
          Mediator              Mediator
           Osłona               Osłona

        Schemat lokalny 1           Schemat lokalny 2
  Miejsce 1               Miejsce 2
   Aplikacje
   Aplikacje
    Aplikacje
   lokalne
    lokalne
    lokalne
             Baza
            danych 1
                      Aplikacje
                      Aplikacje
                       Aplikacje
                      lokalne
                       lokalne
                       lokalne
                                Baza
                               danych 2
                                     .....
Podejście federacyjne okazało się skuteczne ze względu na zapewnienie
autonomii, bezpieczeństwa i efektywności. Rodzi jednak dużo problemów, m.in.
z zapewnieniem jednolitej ontologii biznesowej, uniwersalnością aplikacji,
wydajnością, itd.
Architektury rozproszonych
    baz danych
       Architektura klient - serwer


 Serwer - komputer (proces) oferujący określony rodzaj
 usługi
 Klient - komputer (proces) korzystający z usługi
                      Klient
 Klient
     Klient   Serwer          Klient
        Architektura klient-serwer

    Całość pracy wykonywanej przez system komputerowy jest
           podzielona na dwie części:


 wykonywaną po stronie klienta     wykonywaną po stronie serwera
 (zwykle związaną z interakcją z   (komunikacja, dostęp do bazy danych,
     użytkownikiem)        zarządzanie repozytoriami pamięci,
                    zarządzanie globalną przestrzenią
                           nazw)


          Określenie mechanizmu komunikacji pomiędzy
          klientem a serwerem.
Podstawowe     Podział funkcji na te, które są wykonywane po stronie
 problemy:     klienta i te, które są wykonywane po stronie serwera

          Określenie jednostki komunikacji klient - serwer
    Heterogeniczne środowisko
    w architekturze klient-serwer                              Windows 95
Windows 95    Windows NT        UNIX
                               or NT
 Client       Client        Client
                               Client
             TCP/IP network
   Windows NT Server              UNIX Server
   with repository on            with repository on
     SQLserver                 Informix
Architektury serwerów w dostępie do bazy
         danych


       Serwer plików,
       Serwer SQL,
       Serwer obiektów,
       Serwer stron.
 Architektura z serwerem plików
  klient                    serwer
            Zapotrzebowanie na
            odczyt/zapis
Aplikacja po stronie  danych w plikach
klienta odwołuje się
                       Alokacja pamięci
   do danych
                         WE/WY
 umieszczonych w    Odczytane dane z
            plików bazy danych
 pliku bazy danych             obsługa plików z bazą
                          danych
          Transfer plików


 Protokół FTP (File Transfer Protocol)
 Usługa FTP:
  • kopiowanie plików z komputerów odległych do komputera
   użytkownika
  • kopiowanie plików z komputera użytkownika do komputerów
   odległych
 Dostęp do danych (ograniczony, system weryfikacji
 użytkownika)
 Środowisko pracy:
  • tekstowe (program ftp w środowisku systemowym)
  • graficzne (dedykowane aplikacji komercyjne, przeglądarki)
   Procedura transferu plików


 Podłączenie się do serwera odległego
 Wejście użytkownika do systemu plików
 Nawigacja w strukturze katalogów
 Określenie rodzaju transferu
 Pobranie/osadzenie plików
 Zamknięcie połączenia
   Typowe instrukcje usługi FTP

 open - podłączenie się do serwera
 user - wejście użytkownika do systemu (ftp, anonymous)
 close - zamknięcie połączenia
 dir - wyświetlenie zawartości katalogu na serwerze
 cd - zmiana katalogu bieżącego na serwerze
 lcd - zmiana katalogu bieżącego na komputerze klienta
 bin - binarny rodzaj transferu
 asc - znakowy rodzaj transferu
 put - przesłanie pliku z komputera klienta do serwera
 get - pobranie pliku z serwera
 mput - przesłanie plików z komputera klienta do serwera
 mget - pobranie plików z serwera
Architektura z serwerem SQL
Aplikacja klienta  Zapytanie SQL
zadaje zapytanie
   SQL
                  Maszyna SQL
 Zarządzanie
  kursorem      krotka

                    serwer
   klient
      Architektura z serwerem stron

         klient             serwer
         aplikacja
                Pamięć    Menadżer Menadżer
        Menadżer    podręczna
                      stron pamięci dziennika
                 stron
        obiektów          podręcznej blokowania
         Menadżer
       plików/indeksów
       Menadżer stron
        pamięci            Alokacja pamięci
       podręcznej              WE/WY
                strony Pamięć
podręczna
 obiektów
         Pamięć
         podręczna
          stron
      Architektura serwera stron

                   Aplikacja
          Interfejs
         zapytaniowy   Przeglądarka      Interfejs
Przedmiotem   Optymalizacja    obiektów     programistyczny
          zapytań
zarządzania          Zarządzanie obiektami
są fizyczne        Zarządzanie plikami i indeksami
              Zarządzanie kieszenią stron
strony dyskowe
                       strony

                Zarządzanie zamkami
                Zarządzanie składem
               Zarządzanie kieszenią stron
                   Obiektowa
                    baza
                   danych
Architektura z serwerem obiektów


                serwer
 klient     Pamięć
        podręczna  Menadżer Menadżer
        obiektów
              obiektów dziennika
                  blokowania
 Aplikacja
                Menadżer
              plików/indeksów

                Menadżer     Pamięć
                         podręczna
 Menadżer           stron pamięci    stron
 obiektów            odręcznej
       obiekty
               Alokacja pamięci
                 WE/WY
  Pamięć
 podręczna
  obiektów
    Architektura serwera obiektów

                 Aplikacja
        Interfejs    Przeglądarka      Interfejs
       zapytaniowy     obiektów     programistyczny
Przedmiotem         Zarządzanie obiektami
zarządzania
są obiekty                obiekty

              Zarządzanie obiektami
              Optymalizacja zapytań
             Zarządzanie zamkami
              Zarządzanie składem
           Zarządzanie stronami i kieszeniami
                 Obiektowa
                  baza
                 danych
   Reguły architektury klient-serwer (1)
 Zachowanie autonomii serwera. Klienci powinni zachowywać
 reguły wykorzystania serwera, nie powinni powodować jego
 niedostępność (np. zamykać duże ilości danych), nie powinni
 łamać ograniczeń integralności.
 Zachowanie autonomii klienta. Klienci nie powinni zachowywać
 się różnie w zależności od tego, czy serwer jest lokalny czy odległy.
 Powinni być odizolowani od kwestii fizycznego ulokowania danych.
 Wspomaganie dla aplikacji niezależnych od serwera.
 Dostęp do własności (danych, usług) serwera. Klienci mogą
 żądać od serwera wykonanie przewidzianych dla niego funkcji.
 Wspomaganie dla bieżącego dostępu do danych. Dostęp ten
 powinien być bezpośredni, bez pośrednictwa plików
 przekazywanych do/od klienta.
 Minimalny wpływ architektury K/S na wymagania dla klienta.
 Oprogramowanie klienta w architekturze K/S nie powinno
 wykazywać znacznego zwiększenia zapotrzebowania na RAM lub
   Reguły architektury klient-serwer (2)
 Kompletność opcji niezbędnych do połączenia. Oprogramowanie
 klienta nie powinno zawierać kodu realizującego połączenie z
 serwerem.Powinien to zapewniać serwer komunikacyjny.
 Możliwość budowy lokalnych prototypów. Programista powinien mieć
 możliwość budowy i testowania aplikacji K/S wyłącznie na stacji klienta.
 Kompletność narzędzi użytkownika końcowego. Projektowanie
 ekranów, generacja zapytań, itd. powinny być częścią środowiska.
 Kompletność środowiska budowy aplikacji. Powinno przewidywać
 możliwość łączenia się w sieci, dostęp do usług globalnych w zakresie
 nazw, lokacji danych, itd.
 Otwarte środowisko języka-gospodarza. Powinno zapewniać
 możliwość użycia uniwersalnego języka programowania do budowy
 aplikacji.
 Szczególna troska o standardy. Im bardziej będą one przestrzegane,
 tym mniej będzie późniejszych kłopotów ze współdziałaniem.
Przykład architektury SZBD typu klient-serwer
   Aplikacja generująca transakcje                  Aplikacja generująca transakcje

   Zarządzanie    Zarządzanie                   Zarządzanie    Zarządzanie
   transakcjami    buforami
                         ...          transakcjami    buforami

   Zarządzanie zasobami                        Zarządzanie zasobami

   Klient 1                              Klient n


                       Zarządzanie
                        siecią


                       Interfejs serwera

              Zarządzanie    Zarządzanie    Zarządzanie
               zasobami     transakcjami    buforami

                    Zarządzanie    Zarządzanie
                     logiem      zamkami
             Serwer
   Architektura klient-(multi) serwer (1)
Połączenia bezpośrednie:

              k2    k3
                         k7
         k1

                      s4
       k4         s1        k8

                      s3
      k5       s2           k9


      k6                  k10
                   k11
   Architektura klient-(multi) serwer (2)
Połączenia poprzez sieć: nie ma bezpośrednich połączeń, zarówno serwery jak i
klienci są przyłączani w jednakowy sposób do wspólnej sieci komputerowej.


                    k1
               k2           s4
          k3
                                k9
       k4

     s1          Sieć komputerowa            k8


       k5                        s3

             k6      s2      k7
Architektura trzywarstwowa i wielowarstowa
                             three-tier architecture
                             multi-tier architecture
 Architektura klient-serwer podzielona na trzy
 warstwy:
  • interfejs użytkownika,                Interfejs
  • logikę przetwarzania (reguły biznesu, logikę    użytkownika
   biznesu)
  • serwer (serwery) bazy danych.
 Warstwy są zaprojektowane i istnieją niezależnie,  Logika przetwarzania
 co ma duże znaczenie dla pielęgnacyjności
 systemu ze względu na możliwość zmian w
 dowolnej warstwie bez konieczności zmian w
 pozostałych warstwach.
 Często warstwy są zrealizowane na odrębnych
 platformach: interfejs na MS Windows, logika    Serwer     Serwer
 przetwarzania na serwerze aplikacji i baza      bazy      bazy
 danych na serwerze bazy danych.           danych     danych

 Środkowa warstwa może składać się z wielu
 warstw, co jest określane jako architektura
   Logiczna architektura oprogramowania
     Architektura klient-serwer powinna odzwierciedlać logiczny podział
     oprogramowania na części. Nie jest to tak istotne w systemie scentralizowanym.

 Architektura trójwarstwowa:         Staranne rozdzielenie tych warstw jest
                        bardzo istotne z punktu widzenia
cienki   Warstwa prezentacyjna       tworzenia i modyfikowalności
klient   (interfejs użytkownika)
                        oprogramowania. Dzięki temu
                   gruby  rozdzieleniu, możliwa jest np. poprawa
                   klient  interfejsu użytkownika bez jakichkolwiek
      Warstwa przetwarzania       interwencji w pozostałe warstwy
       (logika biznesu)         oprogramowania.

                        Zasada oddzielania aspektów
                        (separation of concerns principle,
       Warstwa zarządzania        E.Dijkstra)
        bazą danych
         Cienki i gruby klient
Terminy cienki klient (thin client) oraz gruby klient (fat client) odnoszą się do
mocy i jakości przetwarzania po stronie klienta w architekturze klient-serwer.
Model cienkiego klienta: klient posiada niezbyt wielką moc przetwarzania,
ograniczoną do prezentacji danych na ekranie. Przykładem jest klient w postaci
przeglądarki WWW.
Model grubego klienta: klient posiada znacznie bogatsze możliwości
przetwarzania, w szczególności może zajmować się nie tylko warstwą
prezentacji, lecz także warstwą przetwarzania aplikacyjnego (logiki biznesu).
Powyższy podział posiada oczywiście pewną gradację.
Model cienkiego klienta jest najczęstszym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy
system scentralizowany jest zamieniany na architekturę klient-serwer. Wadą jest
duże obciążenie serwera i linii komunikacyjnych.
Model grubego klienta używa większej mocy komputera klienta do
przetwarzania zarówno prezentacji jak i logiki biznesu. Serwer zajmuje się tylko
obsługą transakcji bazy danych. Popularnym przykładem grubego klienta jest
bankomat. Zarządzanie w modelu grubego klienta jest bardziej złożone.
        Architektury dwuwarstwowe

  Uproszczone architektury trójwarstwowe z cienkim lub grubym klientem.


cienki  Warstwa prezentacyjna       Warstwa prezentacyjna
klient  (interfejs użytkownika)      (interfejs użytkownika)    gruby
                      + Warstwa przetwarzania    klient
                        (logika biznesu)

     Warstwa przetwarzania
      (logika biznesu) +
     Warstwa zarządzania        Warstwa przetwarzania
       bazą danych           (logika biznesu) +
                       Warstwa zarządzania
                         bazą danych

                      W tym modelu przetwarzanie
                      (logika biznesu) jest dzielone
                      pomiędzy klienta i serwera.
                      Zaprojektowanie jej jest trudniejsze.
Przykład architektury K/S - sieć bankomatów

    Bankomat   Bankomat        Serwer kont klientów banku
           Monitor      Baza danych kont
           tele-przetwarzania klientów banku
    Bankomat

          Oprogramowanie pośredniczące
          organizujące komunikację z odległymi
    Bankomat  klientami i szeregujące transakcje klientów
          celem przetwarzania ich przez bazę danych.
Przykład architektury K/S - portal WWW

     interakcja
     poprzez
klient   HTTP
                      zapytania
            Serwer Web:      SQL
klient           generacja          Serwer bazy
           dynamicznych stron         danych:
            HTML dla klienta         wykonywanie
klient            +
                      wyniki   zapytań w SQL
            zlecenia do bazy
                      zapytań
              danych
                       SQL
klient
  3-warstwowa architektura aplikacji Web                   Serwer Web

            Sieć    Serwer aplikacji
           Internet
                 Serwer bazy danych
        HTTP
                 Baza     Baza
                 danych    danych
Przeglądarka

                   Serwer
  2-warstwowa architektura aplikacji Web
 Wiele warstw pośredniczących powoduje dodatkowe obciążenie.
                        Serwer Web
            Sieć         Serwer aplikacji
           Internet
                      Serwer bazy danych
        HTTP
                       Baza     Baza
                      danych    danych
Przeglądarka

                        Serwer
  Zastosowanie różnych architektur K/S
 Dwuwarstwowa architektura K/S z cienkim klientem
 • Systemy spadkowe (legacy), gdzie oddzielenie przetwarzania i zarządzania
  danymi jest niepraktyczne.
 • Aplikacje zorientowane na obliczenia, np. kompilatory, gdzie nie występuje lub
  jest bardzo mała interakcja z bazą danych.
 • Aplikacje zorientowane na dane (przeglądanie i zadawanie pytań) gdzie nie
  występuje lub jest bardzo małe przetwarzanie.
 Dwuwarstwowa architektura K/S z grubym klientem
 • Aplikacje w których przetwarzanie jest zapewnione przez wyspecjalizowane
  oprogramowanie klienta, np. MS Excel.
 • Aplikacje ze złożonym przetwarzaniem (np. wizualizacją danych,
  przetwarzaniem multimediów).
 • Aplikacje ze stabilną funkcjonalnością dla użytkownika, użyte w środowisku z
  dobrze określonym zarządzaniem.
 Trzywarstwowa lub wielowarstwowa archiktektura K/S
 • Aplikacje o dużej skali z setkami lub tysiącami klientów.
 • Aplikacje gdzie zarówno dane jak i aplikacje są ulotne (zmienne).
 • Aplikacje integrujące dane z wielu rozproszonych źródeł.
   Architektura rozproszonych obiektów
 W architekturze klient-serwer istnieje wyraźna asymetria pomiędzy
 klientem i serwerem; w szczególności, nie występuje tam komunikacja
 bezpośrednio pomiędzy klientami. Model taki dla wielu zastosowań jest
 mało elastyczny i zapewnia zbyt małą skalowalność.
 Architektura rozproszonych obiektów znosi podział na klientów i
 serwery. Każde miejsce w rozproszonym systemie jest jednocześnie
 klientem i serwerem.
 Konieczne jest sprowadzenie wszystkich danych i usług do jednego
 standardu.
 Taki standard obejmuje:
  • Model (pojęciowy i logiczny) danych i usług, który jest w stanie "przykryć"
   wszystkie możliwe dane i usługi, które mogą kiedykolwiek pojawić się w
   systemie rozproszonym;
  • Specjalne oprogramowanie zwane pośrednikiem (broker), które akceptuje
   wspólny model danych i usług umożliwiając ich udostępnienie dla dowolnych
   miejsc w systemie rozproszonym.
  • Specjalne oprogramowanie, zwane osłoną, adapterem lub mediatorem, które
    Architektura klient-broker-serwer
 Dostęp do odległych zasobów sieci komputerowej odbywa
 się miedzy klientem (klientami) a serwerem (serwerami) nie
 odbywa się bezpośrednio lecz za pomocą pośrednika
 (brokera)
 Pośrednik zapewnia przezroczystość do odległych
 geograficznie zasobów,
 Broker przedstawia wszystkie zasoby w postaci zbioru
 obiektów, dzięki czemu możliwe jest ujednolicenie operacji
 wykonywanych na zasobach, niezależnie od ich
 implementacji i realizacji wewnętrznej,
 Fizyczna lokalizacja obiektów nie jest istotna dla
 użytkownika, gdyż położenie obiektów znane jest brokerowi,
 Pośrednik otrzymuje zadanie od klienta, lokalizuje serwer z
 potrzebnymi zasobami, przekazuje zlecenie oraz
 przekazuje zwrotnie wynik zlecenia zrealizowanego przez
 Architektura klient-broker-serwer
 Host klienta
                   Host serwera

           zlecenie
Wywołanie    Pośrednik (Broker)
 operacji
           wynik,
  Klient     parametry WY
                   Obiekt
 Architektura rozproszonych obiektów (2)

    Aplikacja      Aplikacja na        Aplikacja
    napisana w       relacyjnej        na Lotus
     C++        bazie danych        Notes    Osłona 1        Osłona 2         Osłona 3...  Pośrednik        Pośrednik        Pośrednik  ...
         Szyna oprogramowania (software bus)   Miejsce 1        Miejsce 2         Miejsce 3
 Struktura logiczna rozproszonych obiektów
       O1        O3     O5       O7
Obiekty         O2                       O9
                   O4       O6     O8Operacje na    K1              K3
obiektach          K2                K4


             Szyna oprogramowania (software bus)Aplikacje     A1         A2          A3
Szyna oprogramowania tworzy jedną przestrzeń obiektów. Obiekty te są dostępne dla
dowolnego miejsca poprzez operacje (zgrupowane w klasach). Miejsca i sposoby
implementacji obiektów są niewidoczne. Aplikacje korzystają z całej puli obiektów.
  „Semistrukturalna” architektura aplikacji
        internetowych
                        Narzędzia
                     wspomagające XML :                 Warstwa klienta
           Przeglądarka     system autorski, itd.     Przeglądarka
             WWW                        WWW

                XML                  XML

                        Serwer Web
                       Serwer aplikacji         Logiczna warstwa pośrednia

    Interakcja z aplikacjami poprzez
    protokoły oparte na XML                         Serwer integrujący XML,
                      Baza danych w XML            serwer zapytań,
                       (strukturalizowana)         serwer hurtowni danych
                                  XML
              XML      XML    XML
                                  Translatory formatów
                                  z/do XML, pomosty
                                                Zasoby danych

                          Dokumenty
                          Dokumenty        Inne
                                        Inne
Obiektowo-relacyjna    Obiektowa baza      XML         dokumenty na     Zasoby danych
                           XML         dokumenty na
  baza danych        danych         na         Webie: HTML      pod OLE/DB
                            na         Webie: HTML
wspomagająca XML     wspomagająca XML      Webie
                           Webie        Word,...
                                       Word,...
 Standardy łączenia
rozproszonych zasobów
Standardy łączenia rozproszonych danych (1)
 Open DataBase Connectivity (ODBC): standard [zdalnego]
 dostępu do relacyjnych baz danych
  • bazuje na Call Level Interface (CLI) opracowanym przez konsorcjum
   X/Open
  • definiuje API oraz cechy SQL które muszą być zapewnione na różnych
   poziomach zgodności.
 Java DataBase Connectivity (JDBC): analogiczny do ODBC
 standard dla Java.
 Standardy X/Open XA: definiują zarządzanie transakcjami ze
 wspomaganiem protokołu 2PC.
 OLE-DB: API podobne do ODBC, ale wspomagające źródła nie-
 bazodanowe, takie jak płaskie pliki.
  • OLE-DB program może negocjować ze źródłem danych aby znaleźć
   własności, które ono podtrzymuje.
  • API jest podzbiorem SQL
Standardy łączenia rozproszonych danych (2)
 ADO (Active Data Objects): łatwy interfejs do funkcji OLE-DB
 Kilka standardów bazujących na XML dla E-commerce
  • Np. RosettaNet (łańcuchy dostaw), BizTalk
  • Definiują katalogi, opisy usług, faktury, zamówienia, itd.
  • osłony XML są używane do eksportu informacji z relacyjnej BD do
   XML
 Resource Description Framework (RDF): specyfikacja ontologii dla
 zasobów Web.
 Simple Object Access Protocol (SOAP): bazujący na XML standard dla
 zdalnego wołania procedur (RPC). SOAP jest mniej elastyczny i
 uniwersalny w stosunku do CORBA, ale pozostaje pytanie, czy aż taka
 elastyczność i uniwersalność jest potrzebna.
  • Używa XML do zakodowania danych, HTTP jako protokołu
   transportowego
  • Dalsze standardy są oparte na SOAP dla specyficznych aplikacji, np.
   OLAP i Data Mining (standardy Microsoft'u)
Standardy łączenia rozproszonych danych (3)
 Object Data Management Group (ODMG) standard obiektowych
 baz danych
  • jest używany w projektach przyszłościowych związanych z
   rozproszonymi lub federacyjnymi bazami danych, np. IRO/DB.
 OMG CORBA (Common Object Request Broker Architecture) -
 najbardziej uniwersalny standard obejmujący ogromną liczbę
 aspektów. W szczególności, notacja UML jest jego składową.
 Pakiety ORB (Object Request Broker) są oprogramowaniem
 realizującym tę architekturą.
 .NET/DCOM (Distributed Component Object Model) - standard
 Microsoftu zintegrowany z systemami operacyjnymi Microsoftu.
 Znacznie ograniczony w stosunku do standardu CORBA.
 RMI (Remote Method Invocation) - oprogramowanie firmy Sun,
 ograniczone w stosunku do standardu CORBA do oprogramowania
 pisanego w Java. Java Beans i Enterprise Java Beans
 wykorzystują RMI jako transport.
Replikacje
              Replikacje

Technologia replikacji oznacza przechowywanie dwóch lub więcej
kopii danych (replik) w oddalonych geograficznie miejscach.


 Cele:
     Zwiększenie dostępności danych poprzez:
     - zminimalizowanie czasu i kosztów ich transmisji z odległego
     miejsca
     - rozłożenie obciążenia w zakresie dostępu na wiele kopii danych

     Zwiększenie odporności danych na zniszczenie.

     Zwiększenie bezpieczeństwa
         Aktualizacja replikacji

Aktualizacja dowolnej kopii danych powinna spowodować jednoczesną
aktualizację wszystkich pozostałych kopii. W idealnym przypadku powinno to
następować jednocześnie, aby zapobiec sytuacji, gdy dane przechowywane w
różnych kopiach są wzajemnie niespójne. Ten ideał nie daje się zrealizować tak
łatwo z kilku powodów:
Czas transmisji zleceń aktualizacyjnych powoduje, że kopie są chwilowo
wzajemnie niezgodne;
Zawodność łączy i węzłów sieci może spowodować czasową niemożliwość
wykonania zlecenia aktualizacyjnego;
Koszt transmisji zleceń aktualizacyjnych może być nieakceptowalny w przypadku
bardzo częstych zmian.
Można wyobrazić sobie sytuację, kiedy każda aktualizacja dowolnej kopii jest
wykonywana w ramach transakcji, która nie będzie potwierdzona aż do momentu
zaktualizowania wszystkich kopii. Takie rozwiązanie w większości przypadków
powoduje jednak znaczne zmniejszenie dostępności danych.
             Modele replikacji
 Jednoczesne aktualizacje               Propagacja aktualizacji
 ze sterowaniem współbieżnościa
                         Transakcja aktualizująca
  Transakcja aktualizująca

                                propagacja
                                aktualizacji


                       Replika 1            Replika 3
Replika 1   Replika 2  Replika 3
                                  Replika 2
      Planowane odświeżanie kopii dla replik tylko do czytania
             Transakcja aktualizująca

                    planowana
                    aktualizacja
                                Transakcja czytająca

       Replika 1                Replika 3
                              Transakcja czytająca
                      Replika 2
            Wady replikacji
 Konieczna dodatkowa przestrzeń dyskowa
 Możliwość powstania niespójności pomiędzy repliką i
 oryginałem => zagrożenie dla spójności procesów
 biznesowych
  • Np. jeżeli dane o wysokości kont są powtórzone w wielu miejscach,
   wówczas ktoś korzystając z (celowo) uszkodzonych linii
   transmisyjnych może dokonać nielegalnych wypłat.
 Zwiększenie kosztów aktualizacji danych: aktualizacja
 oryginału pociąga za sobą dodatkowy koszt aktualizacji replik
  • reguła kciuka (bardzo uproszczona):
          ilość zapytań czytających
      Jeżeli                > ilość replik
          ilość zleceń aktualizujących
      to warto tworzyć repliki.
      W przeciwnym przypadku - nie warto.


  • Przy dokładnej analizie należy utworzyć bardziej złożone modele
   kosztów, które ustalą opłacalność replik.
Przetwarzanie transakcji
        Przetwarzanie transakcji
Problemy z transakcjami w systemach rozproszonych:
  Faza potwierdzenia (commit) może trwać długo. Niepowodzenie
  (awaria) w tej fazie może spowodować niespójność bazy danych i
  przetwarzania. Stąd nowe protokoły przetwarzania transakcji w
  systemie rozproszonym: 2PC, 3PC.
  Zakleszczenie: wykrywanie i usuwanie jest znacznie trudniejsze,
  gdyż wymaga przesyłania w sieci informacji która transakcja czeka
  na którą.
  Ziarnistość mechanizmu transakcji: bezpośrednio związana z
  dostępnością rozproszonej bazy danych (liczbą jednocześnie
  pracujących użytkowników).
  Wydajność (performance): złożone protokoły powodują jej
  zmniejszenie; stąd 2PC i 3PC są często nieadekwatne.
  Długie transakcje: konieczność zmniejszenia poziomu izolacji aby
  umożliwić dostęp do zablokowanych danych.
   Implementacja transakcji poprzez zamki
Zamek (lock): jedna z transakcji rezerwuje sobie dostęp do obiektu.
Spójność przetwarzania transakcji jest zachowana, jeżeli cała transakcja ma dwie fazy:
rosnącą i skracającą.
                              potwierdzenie
                              (commit)       koniec
     start

                     zakładanie zamków   zwalnianie
                     (nie ma zwalniania)  zamków (nie
                                ma zakladania)
                                             czas
Awaria w fazie potwierdzenia jest krytyczna, gdyż grozi utratą spójności.
  W systemach rozproszonych faza potwierdzenia może trwać minuty i
  włącza zawodne zawodne elementy infrastruktury (łącza).
  Warunek atomowości oznacza, że jeżeli transakcja dzieli się na wiele
  podtransakcji wykonywanych na odległych serwerach, to nie może zajść
  sytuacja, gdy podtransakcja na serwerze A jest potwierdzona, zaś
  podtransakcja na serwerze B jest zerwana.
  Stąd konieczność dodatkowej ochrony fazy potwierdzenia => 2PC.
      Dwufazowe potwierdzenie (2PC)
          Koordynator (program aplikacyjny klienta)


                 SZBD klienta
                    potwierdź
     SZBD serwera      SZBD serwera      SZBD serwera
1. Serwery wysyłają komunikaty “gotów “ do koordynatora.
2. Po skompletowaniu wszystkich zgłoszeń koordynator wysyła komunikat
“potwierdź” do wszystkich serwerów.
Jeżeli nie nadejdą wszystkie zgłoszenia “gotów”, koordynator wysyła komunikat
“zerwij transakcję” do wszystkich serwerów.
Wada: duże straty wykonanej pracy w przypadku zerwania.
      2PC - zarządzanie awariami
 Dość złożone postępowanie zależne od tego, czy awarii uległ
 serwer czy też koordynator.
 Protokół 2PC określa:
  • Czas graniczny (timeout) nadesłania sygnału "gotów" od wszystkich
   serwerów do koordynatora . Jeżeli czas graniczny minął oraz nie ma
   wszystkich sygnałów "gotów", to koordynator wysyła do wszystkich
   serwerów sygnał "zerwij".
  • Sposób rejestracji sygnałów od koordynatora w dzienniku serwera. W
   razie awarii serwera, po jego ponownym postawieniu, analizowany jest
   dziennik celem stwierdzenia, czy transakcja ma być potwierdzona, czy
   zerwana.
 Problem blokowania: w razie awarii koordynatora wszystkie
 transakcje na serwerach, które zgłosiły "gotów" są przyblokowane.
 Serwery "nie wiedzą", co dalej robić. Postawienie koordynatora
 może trwać długo.
 Bardziej złożony protokół 3PC uwzględnia awarie koordynatora .
 3PC nie znalazł jednak szerszego zastosowania ze względu na
Transakcje w federacyjnej bazie danych (1)
 Lokalne transakcje są wykonywane autonomicznie przez
 lokalny SZBD. Federacja nic o nich nie wie i (z reguły) nie
 może się dowiedzieć.
 Globalne transakcje są wykonywane przez aplikacje
 globalne. Mogą składać się z wielu podtransakcji,
 wykonywanych przez lokalne SZBD.
 Z punktu widzenia lokalnego SZBD podtransakcja globalnej
 transakcji jest normalną lokalną transakcją.
 W związku z tym, zapewnienie szeregowalności globalnych
 transakcji (niezbędny warunek dla utrzymania spójności
 przetwarzania) w FBD jest trudne lub wręcz niemożliwe.
 Dlaczego? - następny slajd.
Transakcje w federacyjnej bazie danych (2)
 Lokalne bazy danych mogą stosować różnorodne algorytmy
 przetwarzania transakcji. Autonomia oznacza, że federacja nie ma
 wpływu na te algorytmy.
 Lokalna BD może w każdej chwili z różnych powodów (np.
 zakleszczenia) zerwać dowolną transakcję, w tym podtransakcję
 indukowaną przez globalną transakcję.
 Informacja o wewnętrznym stanie lokalnie przetwarzanych
 transakcji (np. stan dziennika transakcji, zamki zakładane przez
 transakcje, itd.) nie jest widoczna na zewnątrz.
 Stosowanie typowych algorytmów, np. 2PC (two phase commit)
 jest niemożliwe, gdyż lokalna BD może nie posiadać możliwości
 zawieszenia podtransakcji w stanie “gotowa” i czekać na sygnał
 potwierdź ze strony globalnej transakcji.
Niezgodności schematów i
    ontologii
        Niezgodności schematów
                   schematic discrepancies
Przy integracji niezależnie zaprojektowanych baz danych w jeden schemat należy się
liczyć z tym, że organizacja, struktura i semantyka danych będzie niezgodna.
Nie istnieje ani “jeden” ani “najlepszy” sposób odwzorowania dziedziny
przedmiotowej w struktury danych zapamiętane w bazie danych. Różni projektanci
projektują całkowicie odmienne struktury dla tego samego problemu.
Dlaczego?

 Obiekty tej samej dziedziny problemowej mogą być widziane przez
 różnych projektantów całkowicie odmiennie.
 Systemy zarządzenia BD mają ograniczenia struktur danych, które
 wymuszają sposób myślenia projektantów nad koncepcją struktur danych.
 Różne środki manipulacji strukturami dostarczane przez SZBD
 wymuszają często różną koncepcję.
 Projektanci podejmują różnorodne decyzje co do koncepcji struktur
 danych w związku z zamierzonymi własnościami użytkowymi, np.
 szybkością dostępu.
 Niezgodności ontologii w rozproszonych BD
          (1)
Są one poważną przeszkodą, która pojawia się podczas konstruowania
federacyjnych rozproszonych BD.
Niezgodności te dotyczą różnych aspektów organizacji i działania:
  Niezgodności pomiędzy modelami danych: relacyjna vs. obiektowa vs.
  hierarchiczna XML-owa, itd.
  Niezgodności pomiędzy schematami pojęciowymi. Np. w jednej BD
  informacja o dzieciach pracownika jest atrybutem jego obiektu, zaś w
  innej jest związkiem łączącym obiekt pracownika z obiektami osób. W
  zależności od BD te same dane mogą występować raz jako nazwy
  (obiektów, atrybutów), a raz jako ich wartości. Nawet gdy zespoły stosują
  tę samą metodykę projektowania, to na ogół ich projekty pojęciowe są
  zasadniczo różne.
  Niezgodności pomiędzy schematami logicznymi. Można oczekiwać,
  że w niezależnie zbudowanych bazach danych nazwy obiektów, nazwy
  atrybutów oraz ich zestaw będą inne. Mogą występować poważniejsze
  różnice w zakresie organizacji logicznej; np. w pewnej lokalnej bazie
  danych informacja o pracownikach może być rozbita na dwie lub więcej
  tablic.
Niezgodności ontologii w rozproszonych BD
          (2)
 Niezgodności w zakresie interpretacji semantycznej danych.
 W jednej bazie danych zarobek pracownika może być zarobkiem
 brutto, w innej - netto, zaś jeszcze w innej może być rozbity na
 pensję, premię i dodatki.
 Niezgodności dotyczące budowy i środków dostępu do
 katalogów. W relacyjnej BD katalog jest zbiorem relacji dostępnym
 przy pomocy SQL, w innej bazie katalog może nie istnieć explicite,
 zaś informacje katalogowe są dostępne poprzez zmienne
 środowiskowe oraz specjalne procedury i funkcje.
 Niezgodności dotyczące reprezentacji danych. W jednej BD
 informacja o zawodzie pracownika jest przechowywana na
 przykład w postaci ciągu znaków, a w innej przy pomocy numeru
 zawodu i specjalności, którym towarzyszy tabela umożliwiająca
 interpretację (niekoniecznie przechowywana w BD). Mogą
 występować różnice w reprezentacji dat, czasu i innych atrybutów,
 różnice w zakresie precyzji reprezentacji wielkości liczbowych oraz
 zarezerwowanych długości obszarów dla wartości znakowych, itp.
Niezgodności ontologii w rozproszonych BD
          (3)
 Niezgodności dotyczące odniesienia danych do skali
 czasowej. Informacje mogą być np. aktualizowane natychmiast,
 zaś w innej BD raz na miesiąc.
 Niezgodności w sposobach dostępu. W jednej BD dostęp do
 danych będzie realizowany na przykład przy pomocy
 standardowego SQL, a w innej poprzez środki dostępu pewnego
 języka czwartej generacji lub API.
 Różna strukturalizacja informacji. Np. w jednej BD utworzono
 odrębną tabelę PrzynależnośćDoZwiązkuZawodowego, zaś w innej
 ta przynależność jest atrybutem tabeli Pracownik; w jednej BD
 atrybut Adres jest polem tekstowym, w innej zaś strukturą z polami
 Miejscowość, Ulica, NrDomu, itd.
 Podział danych i metadane. Np. w jednej BD atrybut Zawód tabeli
 Pracownicy jest stringiem, zaś w innej utworzono odrębne tabele.
 Piekarze, Stolarze, itd. dużo. Niezależnie zbudowane lokalne bazy
  Niezgodności jest bardzo
  danych zawsze będą obciążone tego rodzaju konfliktami.
       Kanoniczny model danych
                              canonical data model

 Jeżeli wiele baz danych ma tworzyć jedną federacyjną bazę danych w której
 będzie obowiązywać jeden wspólny API f, wówczas potrzebny jest model
 danych w terminach którego dadzą się wyrazić wszystkie inne modele danych.
 Model powinien także uwzględniać fakt, że w federacji mogą pojawić się nowe
 bazy danych, których założeń nie rozpatrywaliśmy podczas jej tworzenia.
 Który z modeli danych mógłby być takim kanonicznym modelem danych?
 Relacyjny? Encja-związek? UML? CORBA? ODMG? Jakiś inny?
 Jeżeli nie chcemy debaty religijnej o wyższości modelu A nad B, to powstaje
 pytanie o obiektywne kryteria. Czy istnieją?

Debata nad kanonicznym modelem danych traktuje modele danych jako
obiektywne byty o ostro zarysowanych własnościach i granicach.
Nie jest to słuszne. Modele danych są tworami subiektywnymi, o niejasnych
granicach, podlegają ciągłej ewolucji, możliwe są różnorodne ich mutacje i
rozszerzenia. Istnieje potencjalnie wiele modeli relacyjnych i wiele modeli
obiektowych.
Kryteria wyboru kanonicznego modelu danych

Ekspresyjność (expressiveness): w jakim stopniu dany model jest w stanie
bezpośrednio odwzorować pojęcia z modelu pojęciowego dziedziny
aplikacyjnej oraz definiować nowe operacje, typy danych i więzy integralności.
Np. model relacyjny nie ma bezpośrednich odwzorowań złożonych obiektów,
dziedziczenia, agregacji, informacji behawioralnych, itd., wobec czego ma
niską ekspresyjność. Pod tym względem model obiektowy ma przewagę.
Relatywizm semantyczny (semantic relativism): stopień, w jakim dany model
umożliwia wiele punktów widzenia na tę samą dziedzinę aplikacyjną. Miarą
relatywizmu semantycznego danego modelu jest możliwość budowania
dowolnych schematów zewnętrznych (perspektyw) nad schematem bazy
danych. Model relacyjny posiada pewien stopień relatywizmu, dzięki jego
zdolności definiowania perspektyw (ograniczonej, szczególnie w zakresie
aktualizacji perspektyw). Definiowanie perspektyw nie jest mocną stroną
systemów obiektowych, jakkolwiek nie istnieją tu ograniczenia koncepcyjne.
Federacyjne bazy danych
 Co to jest Federacyjna Baza Danych?
                             Federated Database


Jest to kolekcja heterogenicznych, autonomicznych baz danych, połączonych
siecią komputerową, zarządzana specjalnym systemem określanym jako
Federacyjny System Zarządzania Bazą Danych (FSZBD). Może włączać
dziesiątki, setki, tysiące lub więcej lokalnych baz danych.
FSZBD umożliwia tworzenie aplikacji globalnych, działających na całości
federacyjnej bazy danych. Jest ona zdefiniowana schematem federacyjnym,
będącym sumą schematów eksportowych lokalnych baz danych.
FSZBD zapewnia warunki pracy twórców aplikacji globalnych określane jako
przezroczystość i niezależność danych.
FSZBD może być zainstalowany w wielu węzłach sieci (m.in. w każdym
lokalnym miejscu FBD), umożliwiając tworzenie aplikacji globalnych w wielu
miejscach geograficznych. Poszczególne FSZBD współpracują ze sobą celem
zapewnienia spójności i integralności przetwarzania.
  Architektura federacyjnej bazy danych
           Aplikacje globalne        Aplikacje globalne


        FSZBD
         1
                Przestrzeń
                robocza

            Schemat FBD
                       ...    FSZBD
                             m
                                 Przestrzeń
                                 robocza

                             Schemat FBD
                     Sieć
                    komputerowa


Schemat eksportowy 1      Schemat eksportowy 2           Schemat eksportowy n
   Osłona 1            Osłona 2                 Osłona n


Lokalny
SZBD 1
    API 1


       BD 1
                Lokalny
                SZBD 2
                    API 2


                       BD 2
                            ...       Lokalny
                                    SZBD n
                                        API n


                                           BD nAplikacje lokalne       Aplikacje lokalne            Aplikacje lokalne
   Architektura dostępu do lokalnej BD matrix)
           Global schema
         (in an extended ODL)
                      External sub-schemata
                    (through an accessibility
Lokalna baza danych       Lokalny schemat      Zewnętrzne podschematy
                 eksportowy      użytkowników (macierz dostępu)
                              Zewnętrzny   Zewnętrzny   Zewnętrzny
                             podschemat 1  podschemat 2  podschemat 3

   Obiekty A           Interfejs IA1     Dostęp     Zakaz     Zakaz
   Obiekty A
    Obiekty A
    Dane A
                   Interfejs IA2
                               Zakaz     Zakaz     Dostęp
   Obiekty A
   Obiekty A   Mediator
    Obiekty A           Interfejs IB1
           Osłona
    Dane B                       Dostęp     Zakaz     Dostęp
           API
    Obiekty A
    Dane C            Interfejs IC1      Zakaz     Dostęp     Zakaz


   Ob.wirt. V3
   Ob.wirt. V3 V          Perspektywa V1     Zakaz     Dostęp     Dostęp
   Dane wirt. 1

   Ob.wirt. V3                       Dostęp     Zakaz     Zakaz
   Ob.wirt. V3 V          Perspektywa V2
   Dane wirt. 2              definiuje


                  Administrator    Użytkownik Użytkownik     Użytkownik
                 lokalnej bazy danych     1     2          3
Trój-warstwowa architektura federacyjnej BD
       Użytkownik 1     Użytkownik 2        Użytkownik 3
3    Schemat zewnętrzny 1  Schemat zewnętrzny 2     Schemat zewnętrzny 3


                 Schemat federacyjny
2                FSZBD     Przestrzeń
                         robocza
                     Sieć1  Schemat eksportowy 1    Schemat eksportowy 2
     Osłona 1


  Lokalny
  SZBD 1
      API 1


         BD 1
                  Osłona 2


                Lokalny
                SZBD 2
                   API 2


                       BD 2
                                  ...
       Przetwarzanie zapytań w FBD
 Podstawowe algorytmy przetwarzania zapytań w homogenicznych i federacyjnych
 relacyjnych BD są podobne. Różnice dotyczą cech autonomii i heterogeniczności,
 które znacznie komplikują problem. Algorytmy polegają na dekompozycji zapytania
 na pewne podzapytania kierowane do lokalnych BD, następnie na skomponowaniu
 globalnego wyniku z wyników cząstkowych zwróconych przez lokalne BD.
 Komplikacje
 • Niezgodności schematów, które wymagają mechanizmu refleksji lub nowych
  operatorów w SQL.
 • Brak algorytmicznej uniwersalności SQL.
 • Ograniczona moc mechanizmu definiowania perspektyw.


Problem został rozwiązany dla niektórych przypadków, ale nie dla generalnego.
Wygląda na to, ze w ramach obecnych paradygmatów modelu relacyjnego niewiele
więcej da się zrobić.

W obiektowych bazach danych problem jest na początku drogi. Nie są mi znane
istotne prace, które dałyby nadzieję na rozwiązanie. Przymiarki, spekulacje,...
   Rozproszone BD w standardzie CORBA
 Oprogramowanie komponentowe budowane wg standardu CORBA może być
 podstawą rozproszonych/federacyjnych baz danych.

   Host globalnej aplikacji                 Host lokalnej BD

    Klient                            Obiekty
                                   Obiekty
                                    Obiekty

    Wywołanie                      Implementacja
    operacji                      interfejsów do
          Pieniek                  obiektów
                    zlecenie
          klienta                (szkielety + kod)
          Pośrednik (ORB, Object Request Broker)
                 wynik, parametry wyj
Implementacja interfejsów do obiektów po stronie serwera powstaje ze szkieletu
automatycznie generowanego z wyrażenia IDL, który jest wypełniany kodem operacji.
Taki szkielet pełni jednocześnie funkcję osłony oraz funkcję perspektywy. ORB jest w
stanie zapewnić autonomię lokalnej BD.
  Problemy z RBD w standardzie CORBA
 CORBA nie jest nastawiona na przetwarzanie danych trwałych i
 masowych przy pomocy języków zapytań. Jest to poziom języków
 takich jak C++ i Java, znacznie niższy. Obecny stan standardyzacji
 w zakresie Query Service i Persistence Service jest uważany za
 niezadowalający.
 CORBA nie wprowadza pojęcia perspektywy. Osłony w CORBA są
 pisane w językach niskiego poziomu, są zorientowane na daną
 aplikację, nie dają konceptualizacji takiej, jaką dają perspektywy.
 Mogą być znaczne narzuty na wydajność maszynową i
 produktywność programistów globalnych aplikacji.
 CORBA nie rozwiązuje problemów związanych z przetwarzaniem
 transakcji w rozproszonych/federacyjnych bazach danych.
 Model obiektowy CORBA jest ograniczony, m.in. nie uwzględnia
 związków i zagnieżdżonych kolekcji. Te możliwości są
 uwzględniane w usługach (np. Relationship Service), które nie są
Osłony i mediatory
              Osłona               wrapper
      Moduł oprogramowania umożliwiający przystosowanie interfejsu
      lokalnej bazy danych do pewnego standardu obowiązującego w
      systemie rozproszonym.

Podstawowe zadanie: fizyczne połączenie różnych baz danych.
 Osłona nie zajmuje się bardziej wyrafinowanym odwzorowaniem;
 chodzi o translację danych, parametrów i wywołań funkcji
 płynących z zewnątrz lokalnego systemu (o specyficznych
 formatach i reprezentacji) na analogiczne dane, parametry i funkcje
 wyrażone w API konkretnego lokalnego systemu bazy danych.
 Dla niektórych przypadków, np. dla niektórych stron HTML,
 napisanie osłony jest bardzo trudnym zadaniem ze względu na
 nieregularności formatu (dane pół-strukturalne, semi-structured).
 Osłona jest niezbędna do tego, aby budować bardziej
 wyrafinowane środki odwzorowania schematów i aplikacji, takie jak
 mediatory i perspektywy
       Osłony w federacyjnych BD
Osłona udostępnia dane i usługi lokalnego systemu i (dostępne w pewnym API i)
dla aplikacji globalnych (wykorzystujących wspólny API f).
Osłony przystosowują lokalne   SZBD   do  interfejsu   programistycznego
obowiązującego w federacji.


              Federacyjny
                 SZBD


      API f        API f                 API f
 Osłona 1       Osłona 2                Osłona n

 Lokalny
      API 1
           Lokalny
                 API 2   ...        Lokalny
                                    API n

 SZBD 1        SZBD 2                 SZBD n
  Osłony dla lokalnych relacyjnych SZBD
Problem pojawia się wtedy, gdy API f dla federacyjnej bazy danych nie jest
oparty o model relacyjny, lecz o model obiektowy a la CORBA lub ODMG.
Potencjalne problemy i rozwiązania:
 Konieczność silnego ograniczenia modelu obiektowego, np. brak
 złożonych obiektów, metod, związków, hermetyzacji, polimorfizmu, itd.;
 Odwzorowanie krotek tabel na złożone obiekty - wiele krotek składających
 się na jeden obiekt. Przetwarzanie np. w OQL+Java. Problemy
 koncepcyjne.
 Odwzorowanie obiektowego API, np. OQL +Java na relacyjne API, np.
 JDBC. Ogólne rozwiązanie jest bardzo trudne.
 Zredukowanie API relacyjnej BD do prymitywnych operacji (get first, get
 next,...), dzięki czemu relacyjną bazę danych można będzie potraktować
 jako prymitywną obiektową bazę danych. Następnie, zdefiniowanie
 obiektowych, wirtualnych, aktualizowalnych perspektyw.
 Problemy koncepcyjne. Problemy z wydajnością.
                 Mediatory              mediator
Warstwa pośrednia pomiędzy lokalną bazą danych a globalnymi aplikacjami.
Jest konieczny wtedy, gdy nie ma odwzorowania 1:1 pomiędzy ontologiami.
Np. w jednej bazie podany jest zarobek brutto z ubezpieczeniem, w innej
zarobek brutto bez ubezpieczenia. Jak to sprowadzić do wspólnego
mianownika?
Zadania mediatora:
  Rozstrzyganie rozbieżności pomiędzy schematem lokalnym a schematem
  federacyjnym.
  Wspomaganie dla wyłowienia cech formalnych z danych niesformatowanych.
  Selekcja właściwej informacji.
  Wspomaganie dla informacji sumarycznych, wyliczalnych oraz o większym
  stopniu abstrakcji.
  Wspomaganie dla wykrywania niezidentyfikowanych związków w danych
  (eksploracja danych).

Zasady konstrukcji mediatorów nie są jasne. W większości przypadków mediator musi
być zaprojektowany ad hoc, pisany techniką niskiego poziomu i przypisany do
konkretnej aplikacji (nie uniwersalny).
Perspektywy
             Perspektywy
                              view, database view
Perspektywa (view) jest to odwzorowanie schematu lokalnego w inny
(zmodyfikowany) schemat. Temu odwzorowaniu towarzyszy
odwzorowanie danych rzeczywistych lokalnej bazy danych na dane
wirtualne lub dane zmaterializowane (wyliczone). Przykładem są
perspektywy w SQL. Podstawowe problemy:
  W przypadku istotnych różnic pomiędzy schematami lokalnymi baz
  danych, odwzorowanie ich w zadany schemat może być złożone lub
  niemożliwe. Środki definiowania perspektyw np. w SQL są za mało
  uniwersalne.
  Aktualizacja perspektyw (view updating): problem nie jest rozwiązany w
  stopniu zadowalającym.
  Aplikacje (np. w C++) są często przywiązane do fizycznej postaci danych.
  Odwzorowanie ich w dane wirtualne powoduje, że większość aplikacji
  przestaje działać. Ograniczenie do zapytań (np. w SQL) silnie redukuje
  rodzaj aplikacji, które mogą działać na schemacie federacyjnym.
  Wydajność (performance) aplikacji.
    Perspektywa jak schemat zewnętrzny
W szerokim znaczeniu:
Perspektywą nazywa się odwzorowanie globalnego schematu bazy danych
(określającego zapamiętane zasoby danych) na schemat “zewnętrzny”,
przystosowany do potrzeb i przyzwyczajeń konkretnego użytkownika.

 Architektura    Użytkownik 1   Użytkownik 2   Użytkownik 3
 ANSI/SPARC:

                                    Schematy
                                    “zewnętrzne”
           Perspektywa 1  Perspektywa 2   Perspektywa 3


                                    Projektant BD
    W tym sensie         Schemat globalny
                                    Administrator BD
  pojęcie perspektywy
funkcjonuje w literaturze z
 zakresu modeli danych,       Poziom fizyczny          Administrator BD
 analizy i projektowania.       bazy danych
      Perspektywa jako odwzorowanie
W węższym znaczeniu:
Perspektywą określa się nazwane odwzorowanie danych zapamiętanych w
bazie danych na dane “wirtualne”, t.j. pochodne lub wyliczalne.
 Matematycznie, perspektywa jest dowolną funkcją określoną na danych.
 Ten punkt widzenia nie jest jednak dostatecznie precyzyjny, gdyż nie uwzględnia
 mechanizmów nazywania (naming), wiązania (binding) i zakresu (scoping), które są
 kluczowe, szczególnie w przypadku obiektowości z hierarchią klas, tożsamością
 obiektów, hermetyzacją i innymi pojęciami.
 Bardziej precyzyjny punkt widzenia:
 Perspektywa jest procedurą funkcyjną, która (najczęściej, ale niekoniecznie)
 zwraca wynik będący daną typu masowego (zbiór, wielozbiór, sekwencję). Taki
 wynik powinien być wyposażony w dodatkowe nazwy (np. nazwy atrybutów
 wirtualnych obiektów zwracanych przez perspektywę).
 Perspektywy znane z SQL mieszczą się w tej definicji. Są to uproszczone procedury
 funkcyjne, których ciało można sprowadzić do pojedynczego zdania:
         return <zapytanie SQL>
          Po co są perspektywy?
Istnieje wiele ważnych zastosowań perspektyw, które czynią z nich
bardzo gorący i aktualny temat.
  Uproszczenie modeli pojęciowych dla poszczególnych użytkowników.
  Uproszczenie zapytań poprzez “wyliczane” obiekty, atrybuty, związki.
  Dostosowanie się do punktu widzenia i terminologii dziedziny zastosowań
  Ograniczenie dostępu do obiektów, ochrona prywatności.
  Ograniczenie dostępu w systemach rozproszonych federacyjnych
  baz danych.
  Logiczna niezależność obiektów i aplikacji działający na obiektach.
  Współdziałanie systemów heterogenicznych (wspólny schemat).
  Przystosowanie systemów spadkowych (legacy) do nowszych
  technologii i wymagań.
  Hurtownie danych: analiza informacji gromadzonych z różnych źródeł.
Jak są widziane perspektywy w relacyjnych BD?

 Perspektywę wyznacza zapytanie, np. w SQL, plus drugorzędne środki
 syntaktyczne i semantyczne, takie jak zmiana nazw kolumn wirtualnych tablic.
 Po ewaluacji perspektywa zwraca tablicę, koncepcyjnie taka samą jak
 zapamiętane tablice.
 Popularną i efektywną techniką przetwarzania perspektyw jest nie ich ewaluacja
 (materializacja), lecz modyfikacja zapytań, traktująca perspektywę jako makro-
 definicję, oraz łączna optymalizacja tekstu zapytania z rozwiniętym tekstem
 definicji perspektywy.
 Aktualizacja perspektyw jest ograniczona do pionowego/poziomego obcięcia
 zapamiętanych tablic. Nie występują i nie są dyskutowane środki sterowania
 intencją aktualizacji perspektywy.
 Aktualizacja perspektyw odbywa się w tym samym języku, co ich definicja
 (SQL); nie jest rozważana (chociaż być może osiągalna) aktualizacja perspektyw
 z języków niższego poziomu (np. z C).
Perspektywy w relacyjnych bazach danych
Perspektywę określa pewne zapytanie, np. SQL.
Zdanie definiujące perspektywę określa nazwy atrybutów “wirtualnej tabeli”.
Zapamiętana tabela:
 Pracownicy( Id_pracownika, Imię, Nazwisko, Stanowisko, Kierownik,
      Data_zatrudnienia, Zarobki, Premia, Id_działu )


Definicja perspektywy:
 CREATE VIEW Urzędnicy( Id_pracownika, Imię, Nazwisko, Zarobki )
 AS
 SELECT Id_pracownika, Imię, Nazwisko, Zarobki FROM Pracownicy
 WHERE Stanowisko = „urzędnik‟;

Użycie perspektywy:   (Zarobki urzędnika o nazwisku Nowak: )

 SELECT Zarobki FROM Urzędnicy             Perspektywy wolno użyć w
 WHERE Nazwisko = „Nowak‟                zdaniach SQL (prawie) na
                             takich samych zasadach jak
                             zapamiętanej tabeli.
Relacyjna baza danych z perspektywami

Użytkownik lub           SQL
program aplikacyjny
Dane wirtualne             Perspektywa   Perspektywa
                      V1       V2
Dane rzeczywiste
  (logiczne)     Tablica BD  Tablica BD  Tablica BD  Tablica BD
             B1      B2      B3      B4
Dane zapamiętane
  (fizyczne)
     Przykład relacyjnej bazy danych

DOSTAWCA                    DC
DNR NAZW    STATUS MIASTO          DNR CNR ILOŚĆ

 D1  Abacki    20  Lublin          D1  C1  300
 D2  Bober    10  Poznań          D1  C2  200
 D3  Czerny    30  Poznań          D1  C3  400
 D4  Dąbek    20  Lublin          D1  C4  200
 D5  Erbel    30  Radom          D1  C5  100
                         D1  C6  100
                         D2  C1  300
CZĘŚĆ                      D2  C2  400
                         D3  C2  200
CNR NAZWAC    KOLOR    WAGA MIASTO    D4  C2  200
                         D4  C4  300
 C1  Nakrętka  Czarwony    12  Lublin   D4  C5  400
 C2  Wkręt    Zielony    17  Poznań
 C3  Podkładka  Niebieski   17  Rzeszów
 C4  Nit     Czerwony    14  Lublin
 C5  Nit     Niebieski   12  Poznań
 C6  Tulejka   Czerwony    19  Lublin
  Przykład bardziej złożonej perspektywy
Perspektywa OcenaDostawcy podaje numer dostawcy i sumę dostarczanych przez
niego części.
 CREATE VIEW OcenaDostawcy( DNR, suma ) AS
    SELECT DNR, SUM( ILOŚĆ ) FROM DC
    GROUP BY DNR;

Perspektywa DobryDostawca ustala DNR, nazwisko, status i sumę dostarczanych
części dla tych dostawców, którzy dostarczają ich ponad 600:
 CREATE VIEW DobryDostawca( DNR, nazwisko, status, suma ) AS
    SELECT V.DNR, D.NAZW, D.STATUS, V.SUMA
    FROM DOSTAWCA AS D, OcenaDostawcy AS V
    WHERE V.DNR = D.DNR AND V.SUMA > 600;

       Rezultat:             DobryDostawca
       Wirtualna tabela o postaci:    DNR nazwisko status suma

                         D1 Abacki   20 1300
 DROP VIEW DobryDostawca;             D2 Bober    10 700
                         D4 Dąbek    20 900
 - usunięcie perspektywy z bazy danych.
       Perspektywy wirtualne

 Perspektywa istnieje wyłącznie w postaci definicji (np.
 zapytania, procedury funkc.).
 Wyliczenie (materializacja) następuje w momencie użycia
 perspektywy.
 Wynik jest “konsumowany” i następnie kasowany (tak jak
 wynik procedury funkcyjnej) .
 Zalety: nie ma dublowania danych, problemów aktualizacji
 wyliczonych danych, problemów z przetwarzaniem transakcji.
 Wada: czas ewaluacji perspektyw+czas ewaluacji zapytań
 używających perspektyw - bez optymalizacji jest bardzo
 często nieakceptowalny.
    Perspektywy zmaterializowane
 Perspektywa jest wyliczona “na zapas”, jej wynik jest
 przechowywany w bazie danych na normalnych
 zasadach. Aktualizacja danych stanowiących podstawę
 wyliczenia pociąga za sobą aktualizację
 zmaterializowanej perspektywy (lub jej skasowanie i
 ewentualnie, ponowne wyliczenie).
 Tego rodzaju perspektywy określa się także jako “zdjęcie
 migawkowe” (snapshot).
 Zalety: szybki dostęp, łatwa implementacja.
 Wady: dodatkowe zapotrzebowanie na pamięć, dodatkowy
 koszt aktualizacji zmaterializowanych perspektyw (często
 prowadzący do problemów koncepcyjnych i realizacyjnych),
 dodatkowe wąskie gardło dla transakcji.
    Zasada przezroczystości perspektyw
                               view transparency
Z punkty widzenia użytkownika dowolne operacje na perspektywach nie
powinny niczym różnić się od podobnych operacji na zapamiętanych danych.
  Np. jeżeli w federacyjnej bazie danych administrator udostępnia tylko część
  danych poprzez perspektywę, wówczas programista końcowy nie powinien
  być zmuszany do modyfikacji programów działających na zapamiętanych
  danych z tego powodu, że mają one teraz działać na perspektywach.
  Warunek przezroczystości perspektyw jest trudny, gdyż:
  Dla pewnych odwzorowań danych zapamiętanych w wirtualne przyjęte
  środki definicji perspektyw (np. SQL) mogą okazać się
  niewystarczające (schematic discrepancies).
  Problem aktualizacji perspektyw pozostaje nierozwiązany.
  Pewne dane mogą być manipulowane wyłącznie przez przypisane im
  interfejsy, a nie przez języki zapytań.
  Problemy z wydajnością mogą unicestwić rozwiązania trzech
  poprzednich problemów.
         Aktualizacja perspektyw
Najpoważniejszym, nierozwiązanym problemem jest aktualizacja perspektyw.
Aktualizacja „wirtualnych” danych jest oczywiście niemożliwa, wobec czego należy
zamienić tę aktualizację na aktualizację zapamiętanych danych.
        Aktualizacja
                           Dane wirtualne               Perspektyw
               a

                           Dane zapamiętane
               Baza danych


Na ogół odwzorowanie danych wirtualnych w dane zapamiętane nie jest
jednoznaczne. Odwzorowanie aktualizacji danych wirtualnych w aktualizacje
danych zapamiętanych można zrobić na wiele sposobów. Czasami takie
odwzorowanie odwrotne w ogóle nie istnieje.
   Przykład aktualizacji perspektyw (1)
 Dane rzeczywiste                  Dane wirtualne

        Pracownik              /MojeDziały
Dział zatrudnia
        Nazwisko               Nazwa
Nazwa     *
        Zarobek               ŚredniZarobek


 Podwyższ średni zarobek w dziale „Krasnale ogrodowe” o 500 zł:

 update MojeDziały set ŚredniZarobek = ŚredniZarobek + 500
 where Nazwa = „Krasnale ogrodowe‟;                ?
Zlecenie jest błędne, gdyż:
Nie ma danej o nazwie ŚredniZarobek.
Nawet gdybyśmy chcieli je poprawnie wykonać na danych rzeczywistych, mamy
do wyboru nieskończenie wiele sposobów. Prawdopodobnie tylko jeden z nich
satysfakcjonowałby naszego szefa, który wydał takie polecenie.
    Przykład aktualizacji perspektyw (2)
  Dane rzeczywiste                   Dane wirtualne

      zatrudnia Pracownik              /MoiPracownicy
Dział        * Nazwisko
         szef                  Nazwisko
Nazwa
   0..1      Zarobek              NazwiskoSzefa

 Przyjmujemy strategię implementacji perspektyw polegającą na tym, że po
 wyliczeniu perspektywy MoiPracownicy zwraca ona referencje do nazwiska
 pracownika i nazwiska jego szefa. Czy problem aktualizacji został rozwiązany?
 Pracownik Kowalski, pracujący dla Styki, ma mieć nowego szefa Nowaka.

  update MoiPracownicy set NazwiskoSzefa = „Nowak‟
  where Nazwisko = „Kowalski‟;              ?
Tym razem aktualizację można wykonać, zaś nowym szefem Kowalskiego będzie
Nowak. Niestety, nasz system zmienił pewnemu pracownikowi nazwisko „Styka” na
nazwisko „Nowak”, a chodziło o zupełnie coś innego, mianowicie, o przeniesienie
Kowalskiego do innego działu. Intencja tego zlecenia została zniekształcona.
 Ograniczenia w aktualizacji perspektyw
System Oracle:
   W klauzuli SELECT nie ma słowa DISTINCT
   W klauzuli FROM jest tylko jedna nazwa tabeli lub tylko jedna nazwa -
   tabeli lub aktualizowalnej perspektywy
   Na liście SELECT (wynikowej) znajduja się tylko nazwy kolumn
   W klauzuli WHERE nie ma podzapytania
   W zapytaniu nie mogą występować klauzule GROUP BY i HAVING


  Ta lista powinna być uzupełniona o ważny warunek: mianowicie, wynikowa
  wirtualna tablica powinna posiadać pełny klucz główny (primary key) pewnej
  zapamiętanej tablicy. Warunek ten (Ch.Date) jest logiczną konsekwencją tego,
  że identyfikacja zapamiętanej krotki następuje wyłącznie na podstawie wartości
  klucza głównego. W istocie jednak, systemy relacyjne odeszły od filozofii
  “klucza głównego” na rzecz “wewnętrznego identyfikatora krotki”, w związku z
  czym ten warunek okazał się zbędny.
     Dodatkowe możliwości aktualizacji
          perspektyw
 W Oracle można aktualizować perspektywy powstające w wyniku złączenia, ale
 tylko atrybuty relacji znajdujące się po stronie “klucza obcego”:

 CREATE VIEW MoiLudzie( IdPracownika, Nazwisko, IdDziału, NazwaDziału, Zarobek)
 AS
 SELECT p.Id_pracownika, p.Nazwisko, p.Id_działu, d.Nazwa, p.Zarobek
 FROM Pracownicy AS p, Działy AS d
 WHERE p.Id_działu = d.Id_działu AND p.Stanowisko = „programista‟;

Podwyższyć o 500 zarobki    UPDATE MoiLudzie
wszystkim programistom z    SET Zarobek = Zarobek + 500        OK.
działu Krasnali ogrodowych:  WHERE NazwaDziału = „Krasnale ogrodowe‟


                UPDATE MoiLudzie
Przenieść programistę Nowaka
                SET NazwaDziału = „Lalki Barbie‟     Źle!
do działu Lalek Barbie:
                WHERE Nazwisko = „Nowak‟
   Perspektywy są trudnym problemem
 Perspektywy są problemem, który doczekał się efektywnych
 rozwiązań w relacyjnych bazach danych.
 Podstawowy problem - aktualizacja wirtualnych danych - nie
 został rozwiązany w stopniu zadowalającym.
 Środki definicji perspektyw w relacyjnych bazach danych są
 ograniczone.
 Implementacje perspektyw nie zakładają sterowania intencją
 aktualizacji. Powoduje to, że wszelkie zapowiedzi opanowania
 poprzez perspektywy problemów takich jak współdziałanie
 (interoperability), przenaszalność (portability), ewolucja
 schematu (schema evolution), itp., są pobożnym życzeniem.
 Dotyczy to szczególnie kolejnych prac na temat obiektowych
 perspektyw relacyjnych baz danych.
 W powszechnej opinii, problem aktualizacji wirtualnych perspektyw
 jest uważany za bardzo trudny.
 Rośnie liczba prac nt. zmaterializowanych perspektyw, gdzie
    Klasyfikacja złożoności perspektyw
 Proste perspektywy, np. definiowane poprzez operatory selekcji i projekcji
 w relacyjnych BD. Mała przydatność dla federacyjnych baz danych.
 Perspektywy bardziej złożone, np. wymagające złączeń i grupowania, ale
 wyrażalne w SQL i OQL. Problemy z aktualizacją perspektyw i
 wydajnością.
 Perspektywy umożliwiające zmianę reprezentacji danych.
 Perspektywy uwzględniające niezgodności schematów, np. zamieniające
 atrybut Zawód z wartościami “piekarz”, “stolarz” itd. na wirtualne tabele
 Piekarz, Stolarz, itd. Wymagają dostępu do metabazy i mechanizmu
 refleksji (reflection).
 Perspektywy uwzględniające niezgodności semantyczne pomiędzy
  danymi. Często nie ma możliwości odzyskania informacji, która
  pozwoliłaby usunąć te niezgodności. Konieczne jest wtedy zrezygnowanie
  z pełnej przezroczystości.
Pozostałe kryteria klasyfikacyjne: generyczność, moc, stopień uwzględnienia pojęć
 Perspektywy z (trwałym) stanem, o pełnej mocy algorytmicznej.
modelu obiektowego, perspektywy rekurencyjne, perspektywy z parametrami,
możliwości aktualizacji perspektyw, możliwości optymalizacji, itd.
 Wydajność?
    Kryteria aktualizowalności perspektyw
  Brak nadmiarowej akualizacji. Jeżeli użytkownik aktualizuje pewien element perspektywy,
  nie powinien bezwiednie powodować aktualizacji innego jej elementu.

  Brak niedostatecznej/błędnej aktualizacji - wynik aktualizacji nie powinien odbiegać od
  intencji użytkownika. Np. użytkownik aktualizuje zarobek netto o 100 zł, tymczasem okazuje
  się, ze faktyczna aktualizacja wyniosła 91,50 zł.

  Brak efektów ubocznych aktualizacji. Np. takim efektem jest zniknięcie krotki z
  perspektywy BiednyPracownik (Zarobek < 500) po zaktualizowaniu tego zarobku.

  Brak spontanicznej aktualizacji bazy danych poza jej fragmentem widocznym poprzez
  perspektywę.

  Zdeterminowany translator aktualizacji perspektywy - dla każdego stanu bazy danych
  powinien działać tak samo, mimo niejednoznaczności odwzorowania aktualizacji
  perspektywy w aktualizację zapamiętanych danych.
Podane kryteria są spekulatywnym stereotypem i dotyczą sytuacji, kiedy translacja
aktualizacji perspektyw jest dokonywana w pewien automagiczny sposób.
Przestają mieć sens, jeżeli pełna kontrola nad aktualizacją perspektyw jest w rękach
definiującego perspektywę.
    Perspektywy z opcją sprawdzania
CREATE VIEW MałoZarabiający( Nazwisko, Zarobek) AS
SELECT Nazwisko, Zarobek FROM Pracownicy
WHERE Zarobek < 500
WITH CHECK OPTION;

Końcowa klauzula oznacza brak efektów ubocznych w postaci “znikania” krotki po
aktualizacji perspektywy.


 UPDATE MałoZarabiający       Taka aktualizacja spowoduje, że Marucha
 SET Zarobek = Zarobek + 500    zostanie usuniety z perspektywy (ale
 WHERE Nazwisko = „Marucha‟     oczywiście, nie z bazy danych)


CHECK OPTION oznacza, że ta aktualizacja zostanie odrzucona.
 Aktualizacja perspektyw w relacyjnych BD
 Duża liczba artykułów, głównie teoretycznych, ale (poza opisanymi
 praktycznymi rozwiązaniami) rezultaty tego nurtu są gorzej niż
 mizerne.
  • Artykuły zakładają jakiś "automagiczny" sposób aktualizacji
   perspektyw, bez sterowania intencją aktualizacji.
  • Środki formalne modelu relacyjnego (algebra relacji i inne) są
   nieprzystosowane do operacji imperatywnych takich jak aktualizacja.
    • Model relacyjny nie zaoferował dostatecznie uniwersalnego formalizmu do
     opisu konstrukcji imperatywnych, procedur, metod, itd.
  • W ten sposób zmarnowano masę czasu, wysiłku i papieru.
    • Przede wszystkim, zmarnowano czas czytelników.
 Prosty pomysł polega na przyjęciu założenia, że sterowanie
 intencją aktualizacji perspektywy powinno być:
  • składową definicji perspektywy,
  • znajdować się w rękach definiującego perspektywę,
  • zakładać imperatywny język (programowania) jako środek określania
   tej intencji.
           Perspektywy ze stanem
                         capacity augmenting views, stateful views
 Klasyczne perspektywy udostępniają (w inny sposób) informacje, która już są
 zapamiętane w bazie danych. Często takie ograniczenie jest nieakceptowalne.
     Lokalna BD zawiera atrybut “stanowisko”, którego wartością są numery 11,
Przykład 45, 77, itd., gdzie 11 oznacza projektant, 45 oznacza analityk, 77 oznacza
  1:  sprzątaczka, itd. Federacja wymaga pełnych nazw zawodów. Potrzebna jest
     dodatkowa funkcja, która zamieni numery na stringi. Definicja perspektywy
     musi więc zawierać definicję trwałej tabeli z numerami i stringami.

      Dla celów kontroli utworzona jest perspektywa w postaci tabeli
Przykład
  2:    WynikiKontroli( NrUrządzenia, NazwaUrządzenia, OcenaKontrolera )
      NrUrządzenia i NazwaUrządzenia pochodzą z lokalnej BD. Natomiast
      OcenaKontrolera jest atrybutem, którego w lokalnej BD nie ma. Jest on
      własnością globalnej aplikacji, gdzie kontroler wpisuje swoją ocenę. Jest to
      zapamiętany atrybut, wprowadzony na potrzeby tej perspektywy.
 Perspektywy ze stanem (oraz autonomia lokalnych BD) oznaczają konieczność
 wprowadzenia na poziomie federacji specjalnej BD przechowującej dane niezbędne
 do definicji perspektywy. Komplikuje to architekturę federacyjnej bazy danych.
 Przetwarzanie perspektyw w zapytaniach
Obowiązują dwie strategie:
  Materializacja. Perspektywa jest całkowicie liczona w momencie, kiedy sterowanie
  programu/zapytania osiągnie punkt, w którym wynik tej perspektywy staje się niezbędny
  dla dalszego przetwarzania. Każde odwołanie się do perspektywy powoduje jej ponowne
  wyliczenie (dla uniknięcia niespójności związanych z ewentualną aktualizacją BD). Ta
  strategia może być optymalizowana poprzez zmaterializowane perspektywy.


  Modyfikacja zapytań (query modyfication). Tekst zapytania, w którym występuje
  odwołanie do perspektywy, jest scalany z tekstem definicji perspektywy. Następnie takie
  rozwinięte zapytanie jest wspólnie optymalizowane na normalnych zasadach. W tej
  strategii definicja perspektywy jest traktowana jako makro.
  Ponieważ wcześniejszy SQL nie dopuszczał klauzuli SELECT wewnątrz klauzuli FROM,
  kwestia banalnego tekstowego zastępowania przybrała cudaczne formy, owocując w
  super-naukowe “algorytmy” :-) (Stonebraker et al). W SQL-92 tę wadę usunięto.

W różnych sytuacjach pierwsza lub druga strategia może być bardziej optymalna, ale
najczęściej strategia modyfikacji zapytań jest bardziej skuteczna. Z tego powodu jest
ona standardem we wszystkich relacyjnych SZBD.
Przykład modyfikacji i optymalizacji zapytania
         CREATE VIEW Urzędnicy( Id_pracownika, Imię, Nazwisko, Zarobki ) AS
 Definicja
         SELECT Id_pracownika, Imię, Nazwisko, Zarobki FROM Pracownicy
perspektywy:
         WHERE Stanowisko = „urzędnik‟;

  Użycie    SELECT Zarobki FROM Urzędnicy
perspektywy:   WHERE Nazwisko = „Nowak‟

         SELECT Zarobki FROM
Po tekstowej
          (SELECT Id_pracownika, Imię, Nazwisko, Zarobki FROM Pracownicy
modyfikacji
          WHERE Stanowisko = „urzędnik‟)
 zapytania:
         WHERE Nazwisko = „Nowak‟

         SELECT Zarobki FROM
 Usunięcie
          (SELECT Nazwisko, Zarobki FROM Pracownicy
 zbędnych
          WHERE Stanowisko = „urzędnik‟)
 astrybutów:
         WHERE Nazwisko = „Nowak‟

 Ostateczna   SELECT Zarobki FROM Pracownicy
optymalizacja:   WHERE Stanowisko = „urzędnik‟ AND Nazwisko = „Nowak‟
 Perspektywy łączące dane zapamiętane i
        wirtualne
Dla integracji systemów spadkowych lub sfederowanych potrzebne są perspektywy,
które łączą w jedną kolekcję zarówno dane wirtualne (odwzorowanie danych ze
starszych systemów) jak i dane rzeczywiste (pochodzące z nowszych systemów).

Stary system:   StaryStudent (Id, Nazwisko, RokStudiów, ŚredniaOcena )

Nowy system:    NowyStudent (Id, Nazwisko, NrIndeksu )
                    Pewne atrybuty zniknęły, pojawił się nowy.

Tego rodzaju sytuacje można sprowadzić do sumy dwóch perspektyw: jednej
działająca na starych danych i drugiej działającej na starych i nowych:
CREATE VIEW StaryNowyStudent( Id, Nazwisko, NrIndeksu) AS
SELECT Id, Nazwisko, NULL FROM StaryStudent              Pozostają
                                  problemy spójnej
CREATE VIEW Student( Id, Nazwisko, NrIndeksu) AS          aktualizacji oraz
SELECT * FROM StaryNowyStudent                    wydajności.
UNION
SELECT * FROM NowyStudent
Aktualizacja zmaterializowanych perspektyw
Główny problem w aktualizacji zmaterializowanych perspektyw polega na tym, jak
uniknąć ponownego generowania całej zmaterializowanej perspektywy po
aktualizacji bazy danych. Istnieją dwie strategie:
 Określenie kryteriów do stwierdzenia, że dana aktualizacja nie wpływa na
 wyliczoną zmaterializowaną perspektywę.
 Np. najprostsze kryterium może być następujące:
 Jeżeli zlecenie aktualizacyjne używa nazw danych n1, n2,..., definicja perspektywy używa
 nazw m1, m2,... przy czym zbiory {n1, n2,...} i {m1, m2,... } są rozłączne, wówczas
 zlecenie aktualizacyjne nie wpływa na wynik materializacji perspektywy.

 Ustalenie związku pomiędzy fragmentami bazy danych i fragmentami
 zmaterializowanej perspektywy w taki sposób, aby dany fragment
 zmaterializowanej perspektywy był funkcją danego fragmentu bazy danych.
 W tym przypadku możliwa jest aktualizacja przyrostowa (incremental), tj. po aktualizacji
 bazy danych modyfikowany/przeliczany jest tylko fragment perspektywy. Metoda zależy
 od formy definicji perspektywy. Możliwe jest włączenie aktywnych reguł wyzwalających
 przeliczenie fragmentów zmaterializowanej perspektywy.
 Mało prac zajmuje się odwzorowaniem aktualizacji perspektywy na aktualizację
 oryginalnych danych, ale problem bardzo przypomina techniki replikacji.
       Perspektywy obiektowe (1)
 Wskutek “wtłoczenia” w problem perspektyw ogromnej liczby pojęć
 obiektowych i innych, przy braku spójnego i jednorodnego modelu
 formalnego, propozycje rozwiązania tego problemu są
 partykularne, nieregularne, niedostatecznie generalne, obciążone
 drugorzędnymi szczegółami, sporym bagażem syntaktycznym i
 mętnymi dywagacjami semantycznymi.

 Podstawowa metoda przetwarzania perspektyw, czyli modyfikacja
 zapytań, została zapomniana. O optymalizacji zapytań włączającej
 perspektywy w ogóle się nie wspomina.

 Nawet jeżeli są propozycje aktualizacji perspektyw, z reguły są one
 ograniczone do takich ich rodzajów, które “zwracają” zapamiętane
 obiekty w niezmienionej postaci. W tym względzie sytuacja jest
 gorsza niż w modelu relacyjnym.
       Perspektywy obiektowe (2)
 Nie występują środki sterowania intencją aktualizacji perspektywy.
 Nie występują perspektywy rekurencyjne i perspektywy z
 parametrami. Świat nie dojrzał...

 Problemem są niespójne i ograniczone podejścia do obiektowych
 języków zapytań. Funkcjonuje duża ilość fałszywych stereotypów, z
 których część pochodzi ze zbyt dosłownego przeniesienia do
 obiektowości paradygmatów modelu relacyjnego

 Brak zintegrowania obiektowych języków zapytań z konstrukcjami
 imperatywnymi, niepotrzebny nacisk (patrz ODMG), aby tego
 rodzaju konstrukcje “oddelegować” do obiektowych języków
 programowania takich jak C++, Java i Smalltalk (gdzie problem
 aktualizacji perspektyw staje się niewyrażalny).
  Refleksja nt. obiektowych perspektyw...
Problem obiektowych perspektyw dla prostego przypadku jest banalny.
 Można przyjąć, że perspektywa wyznacza podzbiór obiektów pewnej
 klasy, zaś cała semantyka rzeczywistych obiektów jest przeniesiona do
 obiektów wirtualnych. To rozwiązanie można wzmocnić ograniczeniem
 dostępu do pewnych atrybutów (patrz rozwiązanie w O2 lub COCOON)
 Podejście to można zastosować w stosunku do aktualizacji perspektyw.
 Analogią są perspektywy w SQL z wykorzystaniem wyłącznie selekcji.
 Generalny problem perspektyw jest trudny, ponieważ brakuje
 uniwersalnego modelu obejmującego wszystkie najważniejsze aspekty
 obiektowości, włączając klasy, cechy proceduralne, metody, itd.
 Rozwiązanie problemu perspektyw dla bardziej ogólnego przypadku
 jest możliwe przy zastosowaniu podejścia stosowego, które
 zapewnia niezbędną ogólność, prostotę i unifikację pojęć.
 Jak dotąd nikt nie wynalazł lepszego podejścia. Produkuje się nowe
 kulawe podejścia (np. w kontekście XML) dające złudzenie, że problem da
 się opanować przy pomocy prostszych środków.
   Podejścia do obiektowych perspektyw
Podejście Abiteboula i Bonnera, Rundensteinter et al (MultiView), Kifera, Kima i
Sagiv‟a, Scholl‟a et al (COOL/COCOON), LIVING IN A LATTICE, Eder‟a i inne.

Różnice pomiędzy tymi podejściami polegają na arbitralnym wyborze własności
perspektyw i ustaleniu dla nich konstrukcji składniowej. Konstrukcja ta obejmuje
szereg ortogonalnych cech pochodzących z dwóch wymienionych na początku
poglądów na pojęcia perspektywy oraz ich potencjalnych zastosowań (np.
ograniczenie dostępu, zintegrowanie z systemem klas, itd.)
Moje podejście jest różne od zaproponowanych. Polega na przyjęciu założenia, że:

   Perspektywa jest procedurą funkcyjną zdefiniowaną w języku zapytań,
       zwracającą kombinację referencji, nazw i wartości.

To początkowe założenie jest następnie nieco modyfikowane.
Tak rozumiana perspektywa korzysta z normalnych własności obiektowych struktur
danych, w szczególności, struktury modułów i klas, środków ograniczenia dostępu,
itd. Środki dodatkowe dla tak rozumianej perspektywy są ograniczone do minimum.
  Perspektywy jako procedury funkcyjne
Konieczne jest określenie:
 Gdzie taka procedura funkcyjna jest umieszczona w strukturze
  obiektowej? W zależności od tego, możemy mieć wirtualne obiekty,
  jeżeli procedura jest na czubku struktury obiektowej, lub wirtualne
  atrybuty, jeżeli procedura jest metodą zdefiniowaną wewnątrz klasy.
 Na jakim środowisku taka funkcja działa? Chodzi o reguły zakresu. Jak
  wynik takiej procedury ma być podłączony do istniejących lub nowych
  klas?
 Co taka procedura funkcyjna zwraca? Chodzi o ich dziedzinę
  semantyczną.
 W jaki sposób wynik takiej procedury (czyli wirtualne dane) jest
  udostępniony dla innych konstrukcji danego języka zapytań lub
  programowania?
 Czy taka procedura funkcyjna może mieć parametry? Jakie to ma
  konsekwencje?
 Czy taka procedura może być rekurencyjna? Jakie to ma konsekwencje?
 Czy taka procedura może mieć imperatywne ciało i lokalne środowisko
  danych?
Przetwarzanie zapytań
 Przetwarzanie zapytań w rozproszonych BD
Przetwarzanie zapytań powinno minimalizować zarówno obciążenie linii
transmisyjnych jak i pracochłonność przetwarzania po stronie klienta
(globalnej aplikacji) jak i po stronie serwerów.
  Przetwarzanie wyłącznie po stronie klienta (gruby klient): ogromne
  obciążenie linii transmisyjnych.
  Przetwarzanie wyłącznie po stronie serwerów (chudy klient): może
  powstać wąskie gardło wskutek tego, że jednocześnie wielu
  klientów będzie żądać usługi od jednego serwera.
  Generalna zasada: "wyślij zapytanie do danych, a nie dane do
  zapytanie" nie dla wszystkich przypadków jest słuszna i rodzi
  problemy koncepcyjne.
  Przetwarzanie zapytań odbywa się poprzez:
   • dekompozycję zapytania na operacje wysyłane do różnych
    węzłów,
   • porządkowanie tych operacji,
   • zbieranie ich rezultatów oraz ich przetwarzanie przez klienta w
Strategie optymalizacji zapytań w rozprosz.
          BD
 Przetwarzanie wyłącznie po stronie klienta. Pobiera on wszystkie dane
 potrzebne do realizacji zapytania do swojego obszaru => duży czas i koszt
 transmisji danych, małe problemy koncepcyjne.
 "Statyczna" (jednoczesna) dekompozycja zapytania na podzapytania,
 wysłanie ich do lokalnych miejsc, przesłanie rezultatów podzapytań do
 klienta, który łączy tych rezultaty w globalny rezultat. Skuteczna dla podziału
 poziomego danych i zapytań ograniczonych do selekcji/projekcji,
 nieskuteczna dla zapytań złożonych.
 "Dynamiczna" dekompozycja: generacja podzapytania do miejsca 1 i
 przesłanie wyniku 1 do centralnego miejsca; generacja podzapytania do
 miejsca 2 i przesłanie wyniku 2 do centralnego miejsca, itd. Brak
 równoległości działania serwerów, trudności koncepcyjne.
 Hybrydowa dekompozycja - połączenie dekompozycji statycznej i
 dynamicznej.
 Hybrydowa dekompozycja z przesłaniem danych do serwera. Klient nie
 tylko dokonuje wysłania podzapytania do serwera, ale również przesyła do
 niego część danych, które otrzymał od innych serwerów (aby umożliwić
 serwerowi skuteczniejszą optymalizację podzapytania).
  Indeksowanie rozproszonych zasobów
 Szczególnie istotne w przypadku technologii P2P, ale nie
 tylko.
 Indeks centralny, adresujący całe zasoby rozproszonej sieci.
 Przykładem wykorzystania indeksów centralnych jest Napster
 oraz liczne motorki wyszukiwawcze takie jak Google lub
 AltaVista,
 Indeksy lokalne replikowane, trzymane przez klientów
 celem szybkiego zlokalizowania miejsc z interesującymi
 danymi. W tym przypadku duża część optymalizacji zapytania
 może być wykonana przez klienta zanim on wyśle zlecenia do
 odległych serwerów.
 Problem z indeksami centralnymi - zależność całości
 rozproszonej bazy danych od jednego miejsca.
 Problemy z indeksami lokalnymi replikowanymi:
  • kłopotliwa aktualizacja indeksów
Statyczny schemat przetwarzania zapytań (1)
 1. Klient realizuje zapytanie Z odwołujące się do danych na serwerach S1,
 S2,..., Sk
 2. Klient dokonuje odwzorowania zapytania Z na zapytania Z1, Z2, ... , Zk
 adresowane do serwerów S1, S2,..., Sk. Odwzorowanie wymaga
 znajomości lokalnych schematów danych.
 3. Zapytania Z1,Z2,...,Zk są konstruowane z Z w taki sposób, aby wyniki
 tych zapytań W1, W2,...,Wk uzyskane z poszczególnych serwerów dały
 możliwość utworzenia globalnego wyniku W.
 4. Zapytania Z1,Z2,...,Zk są kierowane do serwerów S1, S2,..., Sk, gdzie są
 wykonywane.
 5. Serwery zwracają do klienta wyniki W1, W2,...,Wk zapytań Z1,Z2,...,Zk
 6. Klient dokonuje scalenia wyników W1, W2,...,Wk w globalny wynik w.
 Statyczny schemat przetwarzania zapytań (2)

     Klient                  Serwer S1
                   Z1   W1
                   Z2      Serwer S2
     Dekompozycja zapytania Z
                       W2
         Scalenie wyników          ...
                   Zk

       Wynik W zapytania Z         Serwer Sk
                       Wk

 Statyczny schemat ma przede wszystkim zastosowanie w przypadku
 poziomej fragmentacji danych, np. rozbicia obiektów Pracownik na
 wiele podzbiorów o takiej samej budowie przechowywanych na
 poszczególnych serwerach.
 W tym przypadku dekompozycja zapytania oznacza po prostu jego
 skopiowanie: Z = Z1 = Z2 = ... = Zk
 Scalenie wyników polega na sumie mnogościowej wyników
 cząstkowych.
Dynamiczny schemat przetwarzania zapytań
1. Klient realizuje zapytanie Z odwołujące się do danych na serwerach S1, S2,..., Sk
2. Klient dokonuje odwzorowania zapytania Z na podzapytanie Z1 adresowane do serwera S1
(na podstawie schematu S1). Z1jest konstruowane z Z w taki sposób, aby jego wynik W1
uzyskany z S1 wystarczył do realizacji zapytania Z.
3. Z1jest kierowane do serwera S1, gdzie jest wykonywane. Serwer S1 zwraca do klienta
wynik W1 podzapytania Z1.
4. Na podstawie znajomości W1 klient konstruuje z Z kolejne podzapytanie Z2 kierowane do
serwera S2. Może do tego serwera skierować pewien fragment W1, nazwijmy go F1;
.... proces jest powtarzany dla wszystkich serwerów, aż do uzyskania rezultatu.
     Klient     Z  Z1           Z1
                          W1         Serwer S1

         (Z, W1)  Z2, F1        Z2, F1
                          W2         Serwer S2
      (Z, W1, W2)  Z3, F2
                         Z3, F2

          Scalenie wyników            W3      Serwer S3
      Przykład: technika pół-złączeń (1)          semijoin

Serwer 1                   Serwer 2
DOSTAWCA                   DC
DNR NAZW   STATUS MIASTO          DNR CNR ILOŚĆ

 D1 Abacki    20 Lublin           D1  C4  200
 D2 Bober    10 Poznań           D1  C5  100
 D5 Erbel    30 Radom           D2  C1  300
                        D2  C2  400
                        D3  C2  200
                        D4  C2  200
                        D4  C4  300
                        D4  C5  400

  Klient ma dokonać złączenia relacji DOSTAWCA i relacji DC:

  select * from DOSTAWCA, DC
  where DOSTAWCA.DNR = DC.DNR
      Przykład: technika pół-złączeń (2)
W celu realizacji zapytania klient musi wykonać następujące czynności:
1. Sciagą dane z serwera 1 przy pomocy zapytania Z1:
  select * from DOSTAWCA
  Uzyska w ten sposób wynik W1.
    W1
    DNR NAZW    STATUS MIASTO

      D1 Abacki    20 Lublin
      D2 Bober    10 Poznań
      D5 Erbel    30 Radom
2. Tworzy pomocniczą tabelę poprzez projekcję W1 na DNR: tę tabelę nazywa F1.
    F1
    DNR
    D1
    D2
    D5
3. Wysyła tabelę F1 do serwera 2 żądając tymczasowego ulokowania jej w bazie
danych serwera 2; następnie wysyła tam zapytanie Z2:
  select * from DC, F1 where DC.DNR = F1.DNR
      Przykład: technika pół-złączeń (3)
 4. Uzyska w ten sposób wynik W2: Jest to tzw. pół-złączenie relacji DC,
                 parametryzowane relacją DOSTAWCA.
      W2
      DNR CNR ILOŚĆ
      D1 C4  200
                   Pół-złączenie relacji R1, parametryzowane relacją
      D1 C5  100       R2, powstaje poprzez złączenie R1 z R2, a
      D2 C1  300       następnie projekcję wyniku na atrybuty relacji R1
      D2 C2  400

 5. Przesyła wynik W2 - pół-złączenie - do klienta
 6. Klient dokonuje ostatecznego scalenia wyników - złączenia relacji W1 i W2.

      Wynik
      DNR   NAZW   STATUS  MIASTO CNR ILOŚĆ
      D1   Abacki    20  Lublin C4  200
      D1   Abacki    20  Lublin C5  100
      D2   Bober    10  Poznań C1  300
      D2   Bober    10  Poznań C2  400

W zależności od oceny kosztów przetwarzania i transmisji klient może zacząć od
ściągnięcia danych z serwera 2 i następnie dokonać pół-złączenia relacji DOSTAWCA.
Metody dostępu do baz danych
     sterowniki
            Potrzeby ?
 Różne DBMS mogą realizować różne wersje SQL dla
 realizacji języków definicji danych (DDL) i manipulacji danymi
 (DML).
 Interfejsy bezpośredniego dostępu do tych DBMS, stworzone
 przez różnych producentów, też mogą się różnić.
 Wskutek tego konsekwentności zapytań SQL do różnych baz
 danych, różnych serwerów SQL mogą też się różnić. To
 znaczy, np., że dla bazy danych w środowisku „ORACLE”
 trzeba konstruować inne konsekwentności zapytań SQL niż
 dla tej samej bazy w środowisku „INFORMIX”.
 W celu usunięcia tej wady firma MICROSOFT w 1992r
 opracowała standard ODBC (Open Database Connectivity).
           Co to jest ODBC ?
 Technologia ODBC wprowadza jedyny interfejs dostępu do różnych typów
 baz danych.
 Język SQL jest wykorzystywany jako główny uniwersalny dialekt
 wszystkich baz danych.
 Standard ODBC pozwala realizować technologię „Klient – Serwer”, która
 realizuje główne operacji przetwarzania danych na serwerze, a klient tylko
 otrzymuje rezultaty.
 Aplikacje nie są połączone z konkretnym interfejsem jakikolwiek DBMS, a
 realizują jedyny standard zapytań do menedżera ODBC – sterowników
 (ODBC-drivers).
 Menedżer ODBC podłącza potrzebny ODBC – sterownik, który jest
 stworzony przez producenta konkretnej DBMS.
 Dla podłączenia ODBC – sterownika trzeba stworzyć profile ODBC w
 trybie (Source ODBC…) panelu sterowania systemu operacyjnego.
 Teraz istnieją ponad 50 typów ODBC – sterowników dla różnych DBMS.
 Standard ODBS pozwala realizować zapytania SQL bezpośrednio z
 programów użytkownika. W tym celu można wykorzystywać dynamiczny
 SQL.
Architektura ODBC
 Application 1  Application 2  ...   Application N
         The manager of
          drivers ODBC
    Driver      Driver         Driver
    ODBC       ODBC          ODBC
   ACCESS      SYBASE    ...    ORACLE
Source of data  Source of data  Source of data
  ODBC       ODBC       ODBC
 ACCESS      SYBASE      ORACLE
                  ...


            Fig. 33
 Schemat współpracy różnych narzędzi w
architekturze „ Klient – Serwer” w sieci LAN
                    Client
                              Client MS Windows
                   application

                   ODBC driver
Aplikacja na stancji         manager

klienta realizuje zapytania    ODBC
                           text
                           ODBC     ODBC     Server 1
do baz danych przez ODBC     driver local
                   data
                           driver
                          DBMS-2
                                  driver
                                 DBMS-1
Manager.                                     DBMS - 1
                  File
                            Net Driver
Zapytania mogą być dla      System


lokalnej bazy danych lub do                           Net Driver

baz danych umieszczonych
na innych serwerach sieci   Local Disk
lokalnej.
                   LocalNet                   Server 2
Na rys. pokazano trasy
wszystkich zapytań.                                 DBMS - 2                                          Net Driver

                              Fig. 34
Główne wady technologii dostępu do baz danych
        przez ODBC
  Aplikacje są przystosowane do platformy MS Windows
  Wzrasta czas obróbki zapytań dzięki dodatkowej warstwie
  programówJest potrzebna uprzednia instalacja ODBC –
  sterownika, profile ODBC dla każdej stacji. Parametry tej
  instalacji jest statyczne i użytkownik nie może ich zmienić.
      Uniwersalne strategii dostępu
 Technologia ODBC firmy Microsoft zaopatrzy ogólny interfejs
 dostępu do baz danych, które są kompatybilne przez SQL.
 Każda baza danych mająca interfejs ODBC zawiera
 sterownik (driver) , który realizuje bezpośrednio ten interfejs.
 Interfejs zawiera bibliotekę funkcji specjalnych napisanych w
 języku C++ .
 Zastosowanie tej biblioteki może być wadą przy realizacji
 dostępu aplikacji stworzonych w innym środowisku języków
 oprogramowania.
 Żeby usuwać te wady różne producenci stwarzają specjalne
 komponenty obiektowe dostępu do baz danych.
Przykład komponentów firmy Microsoft
              User Aplication
     DAO (RDO)              ADO
                    OLE DB
           ODBC
                 DB SQL

                 Fig 35
Przykład komponentów firmy Microsoft – cd…
  Obiektowy model DAO (Data Access Objects) jest przeznaczony w
  środowiskach Microsoft Access oraz Visual C++. DAO zawiera obiekty
  baz danych (component DataBase), obiekty tabel(component TableDef),
  obiekty definicji kwerend (component QueryDef), obiekty rezultatów
  zapytań do bazy danych (component RecordSet) oraz inne obiekty. Model
  DAO jest przeznaczony przede wszystkim dla dostępu do baz danych
  Access. Ten model nie odpowiada wszystkim standardom oraz
  specyfikacjom SQL . Ten model teraz jest zamieniony nowym modelem
  RDO (Remote Data Obiekt). RDO wchodzi do Visual Basica, Visual
  FoxPro oraz do Microsoft SQL Servera.
  Firma Microsoft zaproponowała zbiór obiektów OLE DB( Object Linking
  and Embedding for DataBase), który pozwala aplikacjom wykorzystywać
  oraz sterować danymi w bazach danych przez swoje obiekty. Technologia
  OLE DB gwarantuje dostęp do jakikolwiek baz danych włącznie nie
  relacyjne modeli danych. Oprócz tego przez OLE DB można udostępnić
  do plikowych oraz pocztowych systemów, graficznych plików, innych
  obiektów stworzonych w różnych aplikacjach. Technologia OLE DB jest
  obiektowo - orientowana specyfikacja na podstawie C++ API.
Przykład komponentów firmy Microsoft – cd…
 
   Technologia ADO (Active Data Obiects) to jest rozwiązanie
   technologii ASP dostępu do baz danych, które jest
   realizowane we WWW serwerze IIS (Internet Information
   Server) firmy Microsoft. Technologia ADO zawiera wszystkie
   lepsze cechy technologii RDO oraz DAO i musi zamienić te
   ostanie technologii. Technologia ADO zawiera następne
   funkcje:
      Stworzenia niezależnych obiektów baz danych
      Wsparcie zapamiętanych procedur baz danych
      Stworzenia kursorów dostępu do danych
      Wsparcie mechanizmów transakcji.
  Głównymi zaletami technologii ADO są nie komplikowane
 wykorzystanie, prędkość, małe obciągi RAM oraz disku.
Przykład komponentów firmy Microsoft – cd…
  Model obiektowy ADO zawiera 6 głównych klasy obiektów:
    CONNECTION
    COMMAND
    PARAMETERS
    RECORDSET
    FIELDS
    ERRORS.
  Obiekt CONNECTION połączy związek pomiędzy aplikację oraz źródłem
  danych. Utworzenia takiego połączenia zawsze jest pierwszym etapem
  obsługi bazy. Ten obiekt pozwala także uruchomić instrukcje SQL. Dla
  zachowywania rezultatów instrukcji trzeba stworzyć obiekt klasy
  RECORDSET. Klasa CONNECTION zawiera następne metody:
  Open( ) , Close( ) – połączenie lub wyłączenia ze źródłem danych
  Execute( ) – uruchomienie instrukcji dla wyznaczonego połączenia
  BeginTrans( ), CommitTrans( ) oraz RollbackTrans( ) – sterowanie
  transakcjami dla danego połączenia.
Przykład komponentów firmy Microsoft – cd…
      Connect     Errors       Error
    Open()
    Execute( )
    BeginTrans()      Command
    CommitTrans( )
    RollbackTrans ( )  Execute ( )
              CreateParametr ()


                Parameters

              Append ( )
              Delete ( )
              Item ()
      Recordset
              Refresh ()
    BOF
    EOF
    RecordCount
    MoveFirst ( )      Parameter
    MoveLast ( )
    MoveNext ()
    MovePrevious ()
    Move()
    AddNew ()
              Fields
    UpDate ()
    Delete ()
    Open()               Fig 36
    Close()       Field
Przykład komponentów firmy Microsoft – cd…
  Obiekt COMMAND zawiera instrukcję SQL lub wywołanie
  zapamiętanej procedury. Ten obiekt może mieć kolekcję
  parametrów, które mogą być zadane przez obiekty klasy
  PARAMETER. Klasa COMMAND zawiera następne metody:
    Execute( ) – uruchomianie instrukcji dla danego połączenia
    CreateParameter( ) – tworzenie nowego parametru(obiektu klasy
    PARAMETER)
  Kolekcja PARAMETERS zawiera wszystkie parametry, które
  są wykorzystywane razem z danym obiektem COMMAND.
  Parametry te są przechowywane w obiektach klasy
  PARAMETER. Klasa PARAMETERS zawiera następne
  metody:
    Append(), Delete() – dodawanie (usuwanie) parametru dla danej
    kolekcji
    Item() – wywołanie wyznaczonego obiektu PARAMETR
    Refresh() – wywołanie informacji pro parametry właściciela
Przykład komponentów firmy Microsoft – cd…
  Obiekt RECORDSET pozwala na operowania danymi
  przechowywanymi w tabeli.
  Obiekt ten zawiera zbiór rekordów pobranych z tabeli.
  Pozwala on na odczytywanie danych przechowanych w
  tabeli, modyfikowanie ich oraz gromadzenie informacji, jakie
  mają być dodane do bazy.
  Aktualne analizowany rekord oraz jego położenie względem
  pozostałych rekordów zbioru określane przez kursor bazy
  danych.
  Kursor to jest obiekt zawierający rezultat polecenia do bazy
  danych.
  Przy stworzeniu obiektu RECORDSET wskaźnik rekordu
  bieżącego kursora odwzorowuje pierwszy rekord zbioru, a
  atrybuty BOF oraz EOF otrzymają wartości FALSE. Kiedy
  zbiór jest pusty atrybut RecordCount otrzyma wartość 0
  (zero), lecz BOF oraz EOF – wartości TRUE.
Przykład komponentów firmy Microsoft – cd…
  Klasa RECORDSET zawiera następne metody:
  MoveFirst(), MoveLast(), MoveNext(), MovePrevious() oraz Move() –
  przesuwają wskaźnik rekordu bieżącego. Obiektami RECORDSET są
  kursory, które mogą być sterowanymi tylko w jednym kierunku lub w
  dwóch kierunkach zbioru rekordów. W przypadku jednokierunkowego
  kursora można przechodzić jedynie do następnego rekordu zbioru, nie
  istnieje możliwości cofania się do poprzedniego wiersza lub
  przeskakiwania o kilka rekordów do przodu lub do tylu zbioru. Tutaj może
  być wykorzystywana tylko metoda MoveNext(). Dla wyznaczenia końca
  lub początku rekordów trzeba wykorzystać atrybuty BOF oraz EOF
  obiektu RECORDSET.
  AddNew(), Update() oraz Delete() – dodawanie nowych rekordów,
  aktualizacja oraz usuwanie istniejących rekordów, które jest związane z
  obiektem REKORDSET.
  Open(), oraz Close() – uruchomienie (Zamknięcie ) kursora, który
  reprezentuje rezultaty instrukcji, która jest poprzednio stworzona przez
  obiekt COMMAND. Metoda Open() odsyła na już stworzony obiekt
  CONNECT.
Przykład komponentów firmy Microsoft – cd…
  Każdy obiekt RECORDSET zawiera kolekcję FILDS, która są
  zbiorem obiektów klasy FIELD. Każdy obiekt FIELD
  reprezentuje jedną kolumnę tabeli danych. Na każdy obiekt
  FIELD w kolekcji FIELDS można odwalać przez nazwę lub
  liczbę numeryczną.
  Kolekcja ERRORS jest stworzona dla zachowywania
  informacji pro jakikolwiek błędy. Obiekt ERROR reprezentuje
  błąd wygenerowany przez źródło danych. Kolekcja ERRORS
  jest używana w sytuacji, gdy jedno wywołanie metody może
  wygenerować większą ilość błędów.
  Przy stworzeniu obiektu RECORDSET można wykorzystać
  dwa typy kursorów: jednokierunkowy lub dwukierunkowy.
  Podczas wywołania metody Open() obiektu RECORDSET
  domyślnie tworzony jest kursor jednokierunkowy. Kursor tego
  typu jest najbardziej efektywny, jednak oferuje ograniczone
  możliwości poszukiwania się po zbiorze rekordów .
Przykład komponentów firmy Microsoft – cd…
 Dwukierunkowe kursory zawierają następne typy:
  Statyczny. Wyniki wykonania zapytania są przechowywane
  w tabeli tymczasowej, której wierszy nie są modyfikowane w
  momencie, gdy kursor jest otwarty.
  Zbiór kluczy. Kursory tego typu zapisują w tymczasowej
  bazie danych klucze wszystkich wierszy zwróconych w
  wyniku wykonania polecenia. Dzięki przechowywaniu jedynie
  kluczy, wszelkie modyfikację rekordów wykonane w czasie
  gdy kursor jest otwarty, będą zauważane.
  Dynamiczny. W przypadku użycia kursora dynamicznego za
  każdym razem, gdy zażądamy nowego rekordu, polecenie
  określające zawartość zwracanych wyników jest ponownie
  wykonywane. Oznacza to, że wszelkie modyfikacje
  wprowadzane w tabeli bazy danych będą widoczne, a co
  więcej, dodanie nowego rekordu może mieć wpływ na
  zawartość wynikowego zbioru rekordów.
 Dostęp w Jawie przez JDBC - sterownik
 Java, jako nowoczesny język programowania, posiada m.in.
 możliwości związane z podłączeniem się i operowaniem na
 bazach danych.
 Jednak założeniem projektantów Javy było stworzenie języka,
 którego kod byłby przenośny między różnymi systemami
 operacyjnymi. Taką przenośność posiada Java w dziedzinie
 zastosowań aplikacji bazodanowych.
 Java także wykorzysta technologię ODBC. Została ona
 realizowana jako interfejs niezależny od architektury bazy
 danych i ma nazwę JDBC (ang. Java DataBase Connectivity).
 JDBC jest pomostem pomiędzy przestrzeniami bazy danych,
 mającą sterownik ODBC, i aplikacji, napisanej w języku Java.
 Interfejs ten operuje na poziomie SQL.
 Dzięki JDBC aplikacje bazodanowe napisane w Javie są
 niezależne od sprzętu oraz stosowanej bazy danych.
 Niezależność od systemu operacyjnego zapewnia sama
 Java.
         JDBC - sterownik
 Sterownikiem JDBC, łączącym aplikację z konkretną bazą
 danych, nazywa się zestaw klas, które implementują interfejs
 ODBC. Zadaniem JDBC jest ukrycie przez programista
 wszelkich specyficznych własności bazy danych. Dzięki temu
 programista może skupić się wyłączne na swojej aplikacji, nie
 wdając się w szczegóły związane z obsługą używanej przez
 niego bazy danych.
 Aby umożliwić niezależność od platformy, JDBC udostępnia
 menedżera sterowników ODBC, który dynamiczne zarządza
 różnymi obiektami sterowników. Obiekty te będą
 wykorzystywać zapytania do bazy danych.
   JDBC - sterownik –kolejność czynności
Kolejność dostępu do bazy danych zawiera następne czyności:
1) Załadować do pamięci potrzebny sterownik JDBC. To można zdarzyć
  następnym sposobem:     Class.forName ("sun.
  jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver")
 Argumentem metody forName() jest obiekt typu STRING. Jest on nazwą
  klasy sterownika wraz z nazwą pakietu, który trzeba załadować. Po
  załadowaniu sterownik staje się dostępnym dla aplikacji.
2) Dla połączenia z bazą danych wykorzystają konstrukcję :
         DriverManager.getConnection(url,user,password)
 Pierwszy parametr w metodzie getConnection() to URL do bazy danych.
  Pozwala on na identyfikację bazy danych w taki sposób, że możliwe jest
  załadowanie do pamięci odpowiedniego sterownika ODBC i uzyskanie
  połączenia z bazą. Drugi i trzeci parametry oznaczają odpowiednio nazwę
  użytkownika bazy danych i hasło dostępu do niej. Jeżeli baza danych nie
  potrzebuje identyfikatora oraz hasła, drugi oraz trzeci parametry są
  nieobecne. Standartowa składnia URL–a jest następująca:
  jdbc:<subprotokół>:<subnazwa>.
 JDBC – to typ protokółu, subprotokół określa nazwę wykorzystanego
  sterownika (w tym wypadku – ODBC), subnazwa jest nazwą identyfikującą
  bazę danych, nazwa profilu ODBC. Przykład połączenia z bazą danych:
 Connection con;
 String url = "jdbc:odbc:biblio";
JDBC - sterownik –kolejność czynności cd…
3) Wykonać zapytanie SQL do bazy danych. Dla wykonania
  zapytania SQL do bazy danych, mamy do wyboru jeden z
  interfejsów: Statement, PreparedStatement lub
  CallableStatement. Wszystkie trzy służą zasadniczo
  jednemu: wykonaniu zapytania SQL-owego.
 Tworzenie obiektów z grupy Statement ma następującą
  postać:
    Statement stmt;
gdzie stmt = con.createStatement();
 Obiektu Statement używamy do wykonania zapytań SQL.
  Rezultaty zapytania są przechowywane w obiektu ResultSet:
 String query; // wiersz operatora SQL
 query = "SELECT …FROM…WHERE…”;
 ResultSet rs; // pole dla rezultatu zapytania SQL
 rs = stmt.executeQuery(query);
JDBC - sterownik –kolejność czynności cd…
4) Wywolać dane ze zbioru skutecznego. Obiekt ResultSet
  reprezentuje wynik zapytania SQL i zawiera zbiór rekordów z
  danymi. Stosując metodę next() tego obiektu, możemy mieć
  dostęp do wszystkich danych:
 more = rs.next();
 Zatem stosując metodę getXXX(nazwa_pola) trzeba zdarzyć
  dostęp do danych bieżącego rekordu. Na przykład:
     While (rs.next()) {
      Int x   = rs.getInt („pole1‟);
      String s =rs.getString („pole2‟);
      Float f = rs.getFloat („pole3‟);
     }
JDBC - sterownik –kolejność czynności cd…
             Struktura JDBC

      ResultSet    ResultSet     ResultSet
      Statement  PreparedStatement  CallableStatement             Connection


             DriverManager      Oracle    JDBC-ODBC
      Driver     Driver        ...

             ODBC Driver
       BD       BD          BD

               Fig 37
           JDBC - przykłady użycia
 Podczas działania aplikacji bazodanowej mogą wystąpić różnego rodzaju
 sytuacje powodujące, że określone operacje na bazie zakończą się
 niepowodzeniem. Dlatego ważne jest, aby aplikacja potrafiła obsłużyć tego
 typu zdarzenia. Pomocny okazuje się mechanizm obsługi wyjątków. W takich
 przypadkach wykorzystujemy klasę SQLException.
 Przykład stworzenia tablicy w aplikacji JAVA
//----------------------------------------------------------------------------------
package jdbc;
import java.sql.*;
// Stworzenie tablicy w bazie danych biblio.
// Najpierw trzeba stworzyć ODBC profile
// bazy danych biblio.
// Do tej bazy aplikacja umieszczona poniżej dodaje nową tabelę SKLEP
public class JdbcCreateTable {
   public static void main(String args[]) {
       String url = "jdbc:odbc:biblio";
       Connection con;
       String createString;
       createString = "create table SKLEP " +
                  "(SKL_NAME varchar(32), " +"SkL_ID int, " +
                "SKL_ADDR varchar(32), " +"SKL_INV varchar(32))";
        JDBC - przykłady użycia cd..
   Statement stmt;
      try {
// Uruchomienie ODBC – sterownika (brydża Java – ODBC)
Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
      } catch(java.lang.ClassNotFoundException e) {
           System.err.print("ClassNotFoundException: ");
           System.err.println(e.getMessage());
      }
      try {
// Realizujemy połączenie z bazą biblio
con = DriverManager.getConnection(url);
//tworzymy obiekt Statement dla przeniesienia SQL instrukcji
stmt = con.createStatement();
// uruchomienie instrukcji
stmt.executeUpdate(createString);
// usunięcie objektów
stmt.close();
           con.close();
      } catch(SQLException ex) {
           System.err.println("SQLException: " + ex.getMessage());
      }
   }
}
          JDBC - przykłady użycia cd..
//----------------------------------------------------------------------------------
Przykład konstruowania zapytań do bazy danych w aplikacji Java
//----------------------------------------------------------------------------------
import java.sql.*;
// Wykorzystanie pakietu Jdbc w bazie danych biblio
// Najpierw trzeba stworzyć ODBC profile
//bazy danych biblio
 public class JdbcExample {
    // Deklaruje się obiekt połączenia z bazą danych
static Connection dbcon;
/* Podprogram główny*/
public static void main(String args[]) throws Exception {
// Uruchomienie ODBC – sterownika (brydża Java – ODBC)
Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
// otworzenie bazy danych
open ();
// Odwzorowanie wszystkich wierszy w bazie
select ("And Authors.Au_ID < 20 )");
// Uaktualnienie rekordów oraz formowanie rezultatu
update ();
// zamknięcie bazy danych
close();
}
       JDBC - przykłady użycia cd..
// Odwzorowanie wszystkich wierszy w bazie
select ("And Authors.Au_ID < 20 )");
// Uaktualnienie rekordów oraz formowanie rezultatu
update ();
// zamknięcie bazy danych
close();
}
/* otworzyć połączenie z bazą danych */
static void open() throws SQLException {
/* Zadać imię źródła ODBC, nazwiska użytkownika i hasła
 String dsn = "jdbc:odbc:biblio";
   String user = "";
   String password = "";
/* Uruchomienie menedżera sterownika dla połączenia
dbcon = DriverManager.getConnection(dsn,user,password);
/* Domyślnie fiksacja transakcji jest dokonywana automatycznie, dla tego
funkcja AutoCommit() jest odłączona */
dbcon.setAutoCommit(false);
 }
/* określenie wszystkich czekających na zakończenie transakcji oraz zamknięcie bazy
   danych */
static void close() throws SQLException {
   dbcon.commit();
   dbcon.close(); }
        JDBC - przykłady użycia cd..
// Odwzorowanie wszystkich wierszy w bazie
/* określenie wszystkich czekających na zakończenie transakcji oraz zamknięcie bazy danych */
static void close() throws SQLException {
   dbcon.commit();
   dbcon.close();
  }
/* Otrzymanie zapytań SQL z klauzulą WHERE*/
static void select(String whereClause) throws SQLException {
   Statement stmt; //Obiekt operatora SQL
   String query; // wiersz operatora SQL
   ResultSet rs; // pole dla rezultatu zapytania SQL
   String pr;
   boolean more; // przełącznik "wiersze dodatkowe są obecne”
/* Przygotowanie zapytania SQL , konstruowanie operatora SQL, wypełnienie zapytania
   SQL */
//query = "SELECT Authors.Author FROM Authors WHERE (Au_ID < 20 // );";
      query = "SELECT Authors.Author, Titles.Title, Publishers.`Company Name` ";
      query = query + "FROM Authors, `Title Author`, Titles, Publishers ";
      query = query + "WHERE (Authors.Au_ID = `Title Author`.Au_ID AND ";
query = query + "`Title Author`.ISBN = Titles.ISBN AND ";
      query = query + "Titles.PubID = Publishers.PubID " + whereClause;
       stmt = dbcon.createStatement();
      rs = stmt.executeQuery(query);
       JDBC - przykłady użycia cd..
/* sprawdzenie obecności wierszy, które będą zwrócone */
   more = rs.next();
      if (!more) { System.out.println("No rows found"); return; }
/* Cykl dla obróbki wierzy, które są wybrane */
while (more) {
    pr = rs.getString("Author");
    System.out.println("Autor: " + pr);
    pr = rs.getString("Title");
    System.out.println("Title: " + pr);
    pr = rs.getString("Company Name");
    System.out.println("Publishers: " + pr);
    System.out.println("");
    more = rs.next();    }
   rs.close();
   stmt.close();
  }
/* Otrzymanie zapytań SQL bez klauzuli WHERE*/
  static void select() throws SQLException {
    select(""); } }
Rozproszone bazy danych a
  technologie dostępu
Przykładowa architektura klient – serwer w
       PostgreSQL

                       SERWER

 UNIX           Połączenie    POSTMASTER
      KLIENT

              Połączenie
 Linux
      KLIENT              POSTMASTER
                                     BAZA
                                    DANYCH

                 Dostęp
              ODBC
Windows  KLIENT              POSTMASTER
     Wielu klientów     Wiele operacji dostępu jednocześnie
    Konieczność dostępu do bd z www
 Protokół HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
 Dostęp do informacji w postaci stron WWW
 Informacja prezentowana w sposób nieliniowy (hipertekst)
 Prezentacja różnych typów informacji (tekst, grafika, wykres,
 wideo)
 Znajomość adresu serwera lub strony jako warunek
 konieczny pozyskania informacji
 Przeglądarka - sposób dostępu do informacji
         Identyfikacja źródeł danych
 URL (Uniform Resource Locator) - uniwersalny sposób lokalizacji
 zasobów
 Struktura URL:
  •  usługa://adres_serwera (http://pluton.pol.lublin.pl)
  •  usługa:użytkownik@adres_serwera (mailto:piotrm@pluton.pol.lublin.pl)
  •  usługa://adres_serwera/katalog (ftp://ftp.wspa.lublin.pl)
  •  usługa://adres _serwera/katalog/dokument (http://pluton.pol.lublin.pl/wti.htm)
 Wykorzystanie:
  • odnośniki do innych stron WWW (linki)
  • odnośniki do innych usług sieciowych
Identyfikacja źródeł danych a bd w internecie
 Dostęp bezpośredni do źródła:
  • znajomość adresu serwera WWW
  • nawigacja między stronami WWW w obrębie danego serwera
 Dostęp pośredni:
  • polskie portale (Onet, Wirtualna Polska, Interia, ...)
  • wyszukiwarki sieciowe (Altavista, Yahoo, Infoseek, Lycos, ...)
 Zalety dostępu staytycznego:
  • prosty sposób wyszukiwania
  • duży wybór różnych informacji
 Wady:
  • długi czas poszukiwania informacji
  • dostęp tylko do wybranych źródeł informacji
  Metody dynamicznego dostępu do baz
     danych z poziomu WWW
Technologie dynamicznego generowania witryn:
 CGI (ang. Common Gateway Interface)
 SSI (ang. Server Side Includes)
 ISAPI (ang. Internet Server API)
 PHP (ang. PHP Hypertext Preprocessor)
 ASP klasyczne (ang. Classic ASP)
 CFML (ang. ColdFusion Markup Language)
 Roxen CMS (ang. Roxen Content Management Solution)
 Serwlety (ang. servlets) oraz JSP (ang. Java Server Pages)
 ASP.NET (ang. Active Server Pages .NET)
Statyczny witryny internetowe w dostępie do
        źródeł danych

                           Serwer


        Klient            2
                         Strona
                         HTML
                Zapytanie
             1
               o stronę HTML             4 Odpowiedź –
                             3
              strona HTML
                              Serwer przetwarza
                                żądanie
  Wykorzystanie dojrzałych protokołów TCP/IP
  Opracowanie podstawowych protokołów i standardów stron WWW
  (HTTP, URL, HTML/XHTML…)
  Brak większej interakcji pomiędzy serwerem WWW, a klientem
  Statyczna zawartość witryn
     Różne metody generacji

Niskopoziomowe API serwera aplikacji (np. CGI, ISAPI).
 Ogólna zasada polega na wywoływaniu zewnętrznych
 programów, które zwracają następnie wyniki swojego
 działania do serwera aplikacji WWW w postaci kodu HTML
Interpretowane skrypty (np. PHP, ASP klasyczne).
 Bezpośrednio w kodzie strony, zanurzany jest skrypt, który
 po wykonaniu się na serwerze, wyświetlany jest na
 maszynie klienta
Kompilowane programy (JSP – serwlety i ASP.NET).
 Strony blisko kooperują z kompilowanym kodem (np. kod
 zakulisowy w ASP.NET oraz komponenty logiki
 biznesowej). Strony również podlegają kompilacji. Raz
 skompilowany element aplikacji rezyduje na serwerze,
 generując zawartość stron przy każdym żądaniu.
ASP klasyczne – schemat działania                    Serwer


                 2
   Klient             Skrypt
                   ASP

        1 Zapytanie o           3
         stronę ASP
                         ASP.DLL
          Odpowiedź –
        5
          strona HTML  4
                   Strona
                   HTML
 Programowe interfejsy baz danych


Potrzeba programowego interfejsu baz danych
Wielość różnych rozwiązań. Przykłady:
         ODBC (ang. Open Database
        Connectivity)
         DAO (ang. Data Access Objects)
         RDO (ang. Remote Data Objects)
         OLE DB (ang. Object Linking and
        Embedding Database)
         ADO (ang. ActiveX Data Objects)
         ADO.NET (ang. ActiveX Data Objects
        .NET)
         JDBC (ang. Java Database Connectivity)
     Technologia ADO.NET


 Integralny element platformy .NET
 Może być wykorzystana jako rodzaj wysokopoziomej nakładki
 ODBC lub OLE DB
 Bezpołączeniowa architektura
 Przejrzysta struktura obiektowa
 Ścisła współpraca ze standardem XML
 Efektywne wywoływanie procedur składowanych
 Obsługa ODBC, OLE DB oraz bezpośrednich interfejsów
 bazodanowych, wybranych systemów (SQL Server, Oracle)
 ADO.NET jest wykorzystywane przez ASP.NET
ADO.NET – warstwy dostępu do danych

                Kod aplikacji          Obiekt DataAdapter lub Command              Obiekt Connection


  Dostawca .NET  Dostawca .NET      Dostawca .NET  Dostawca .NET
   dla Oracle  dla SQL Server      dla OLE DB    dla ODBC


                        OLE DB     ODBC
    Oracle      SQL
            Server


                         Baza     Baza
                        danych    danych
     Architektura ADO.NET     .NET Framework Data Provider  DataSet

Connection       DataAdapter    DataTableCollection
 Transaction      SelectCommand   DataTable

Command         InsertCommand   DataRowCollection

 Parameters       UpdateCommand   DataColumnCollection

DataReader       DeleteCommand   ConstraintCollection


                     DataRelationCollection
           Baza
          danych              XML
Architektura aplikacji baz danych
            Wnioski


 Nierozłączna współpraca technologii dynamicznego
 generowania witryn z interfejsami baz danych
 Najpopularniejsze, niekomercyjne rozwiązanie: PHP + MySQL
 lub PostgreSQL + Apache + Linux
 Technologie stosowane tam gdzie najważniejszym
  priorytetem jest bezpieczeństwo, wydajność i przejrzystość
  rozwijanego projektu: JSP oraz ASP.NET
 Inne popularne rozwiązania: ASP klasyczne, CFML
         Platforma.NETNajważniejsze założenia:
   Zintegrowanie technologii programistycznych w postaci
   jednej platformy
   Współpraca wielu języków programowania
   Współpraca wielu różnych architektur, zarówno
  sprzętowych
   jak i systemowych (na razie ograniczona)
   Próba ustanowienia standardu przemysłowego
   (najważniejsze elementy są standardami ECMA)
Platforma.NET – najważniejsze pojęcia


 CLR (ang. Common Language Runtime)
 BCL (ang. Base Class Library)
 MSIL (ang. Microsoft Intermediate Language)
 CLS (ang. Common Language Specification)
 CTS (ang. Common Type System)
 Podzespół (ang. assembly)
 Kompilator JIT (ang. Just-In-Time compiler)
Model wykonawczy platformy .NET


                                Kompilacja
     Kod źródłowy
                      Komponent niezarządzany

      Kompilator              Kod natywny  Kod pośredni IL + metadane                                Wykonanie
        CLR

     Kompilator kodu
      pośredniego
      Kod natywny               System operacyjny
   Architektura platformy .NET

C#     VB      C++      Python      J#      itd.


         Wspólna specyfikacja języków (CLS)


             Język pośredni (MSIL)
                                       Visual Studio .NET (lub inne IDE)
 Web        Strony
services      Architektura platformy .NET
          ASP.NET
                         Formularze Windows

   Aplikacje ASP.NET


             ADO.NET i XML


          Biblioteka podstawowa (BCL)


         Środowisko uruchomieniowe (CLR)


           System operacyjny Windows
     Środowisko uruchomieniowe
CLR jest agentem odpowiedzialnym za:
 Zarządzanie kodem podczas jego wykonywania
 Zarządzanie pamięcią (mechanizm GC)
 Zarządzanie wątkami
 Wymuszenie zgodności typów pomiędzy różnymi językami
 programowania
 Kompilacja
 Niedopuszczenie do użycia potencjalnie niebezpiecznego
 kodu (np. wskaźników zmiennych)
           Podzespół
 Podstawowa jednostka wdrożeniowa .NET
 Zawiera kod pośredni MSIL, niezależny od procesora (może
 być zależny od OS)
 Jest to komponent samoopisujący się (metadane)
 Nie wymaga rejestracji w systemie (instalacja xcopy)
 Może być dzielony (podobnie jak standardowe DLL) przez
 wiele aplikacji
     Wspólny System Typów (CTS)
 Umożliwia integrację wielu języków programowania
 Dwa podstawowe rodzaje typów:
  • Typy wartości
  • Typy referencyjne
 Opakowywanie zmiennej (ang. boxing)
 Brak wskaźników (zmiennych i funkcji)
 Delegaty
          Klasyfikacja typów .NET                          Typ


         Typy wartości               Typy referencyjne


Wbudowane typy
               Typy wskaźnikowe       Typy samoopisujące się  Typy interfejsów
  wartości

 Typy wartości                         Typy klas      Typy tablic
 użytkownika

                              Typy spakowanych
Typy wyliczeniowe        Typy użytkownika                   Delegaty
                                 wartości
    Współpraca wielu języków – CLI
 Wspólna Infrastruktura Językowa CLI (ang. Common
 Language Infrastructure) – składa się z CLR i CLS. Jest
 publicznie dostępna; każdy może opracować kompilator JIT
 dla dowolnego języka tak by był zgodny z platformą .NET
 Faworyzacja języków podobnych do C#
 Języki programowania .NET w efekcie różnią się pomiędzy
 sobą tylko notacją (dialekty języków oryginalnych). Przykład:
 język Smalltalk, z dynamicznym typowniem
 Standard ECMA (wraz z językiem C#)
 Dostępnych ponad dwadzieścia języków programowania na
 platformie .NET (np. C++, C#, J#, Visual Basic, Smalltalk,
 Python, Perl, Pascal, Eiffel, Fortran…)
         .NET vs J2EE


 Trudno wskazać jednoznacznie lepszą platformę
 J2EE bardziej dojrzała (zaprezentowana w 1999 roku) i
 szerzej akceptowana w przemyśle
 .NET posiada bardziej przejrzystą architekturę
 J2EE współpracuje z najważniejszymi systemami
 operacyjnymi, .NET głównie MS Windows
 .NET umożliwia współpracę wielu języków, J2EE
 ogranicza się praktycznie tylko do języka Java
 .NET oferuje lepszą produktywność
         Technologia ASP.NET
 Ważny element architektury .NET
 Kompilowany kod – wydajność
 Separacja kodu prezentacji od kodu obsługi strony (kod zakulisowy);
 komponenty biznesowe
 Rozbudowane mechanizmy buforowania stron i danych
 Wielość stosowanych języków programowania
 Obsługa elektronicznych urządzeń przenośnych (telefony komórkowe,
 PDA)
 Wysoka produktywność
 Duży poziom bezpieczeństwa
 Naturalna współpraca z bazami danych i XML
  Formularze ASP.NET (ang. Web forms)

 Podstawowy element budulcowy aplikacji ASP.NET
 Separacja kodu interfejsu od jego obsługi
 Obiektowy model projektowania
 Możliwość wykorzystania kodu client-side do walidacji danych
 użytkownika
    Kod zakulisowy – web forms


        MojFormularz.aspx.cs
             Class MojFormularz
MojFormularz.aspx                   MojFormularz

        Witaj                         Witaj
                                Imię:
    Imię:
                                Hasło:
    Hasło:


         OK                           OK

   Te dwa pliki tworzą razem formularz internetowy
Struktura ASP.NET web forms

 Projektowanie      Wykonanie


System.Web.UI.Page
     Dziedziczenie


 WebForm1.cs
             Dziedziczenie
     Kompilacja


  Projekt.dll

Klasa WebForm1
             WebForm1.aspx                            Strona
              temporary.dll
                            HTML


              Wynik do przeglądarki lub
                 urządzenia
    Cykl życia formularza ASP.NET

Przeglądarka internetowa                       Serwer
    (Koszyk.aspx)                       (Koszyk.aspx.cs)

       Koszyk                    ObsluzStrone();
                              PobierzWybProdukt();
   Dodaj      Mąka   Przycisk „Dodaj”      DodajDoKoszyka();
                wysyła żądanie na      StworzNowaStrone();
   Dodaj      Cukier  serwer…           Odswiez();


   Dodaj       Sól                                         Serwer wykonuje
                                         żądanie…
                    Koszyk

                Dodaj      Mąka

                Dodaj      Cukier
                             …w wyniku którego
                Dodaj       Sól   do przeglądarki
                             wracana jest nowa
                             strona
        Zarządzanie stanem
 Potrzeba zarządzania stanem; HTTP jako tzw. stateless
 protocol
 Dwie generalne metody zarządzania stanem:
  • Po stronie klienta (np. cookies, query strings)
  • Po stronie serwera (np. wsparcie serwera aplikacji oraz
   baz danych)
 Każde podejście ma swoje wady i zalety; strategię należy
 dobierać ściśle do konkretnych wymagań
 Aspekt bezpieczeństwa
      Zarządzanie stanem (c.d.)
Przykłady metod zarządzania stanem:
 Widok stanu
 Ukryte pola formularzy HTML
 Ciasteczka (ang. cookies)
 Ciągi zapytań (ang. query strings)
 Stan aplikacji
 Utrzymanie stanu z użyciem baz danych
        Kontrolki serwerowe
 Analogiczne do kontrolek aplikacji desk-top
 Sześć grup kontrolek serwerowych ASP.NET:
  • Serwerowe kontrolki HTML
  • Serwerowe kontrolki internetowe
  • Kontrolki walidacyjne
  • Kontrolki użytkownika
  • Dostosowane kontrolki internetowe
  • Mobilne kontrolki ASP.NET
    Dostęp do danych w ASP.NET
 Wykorzystanie technologii ADO.NET jako interfejsu
 bazodanowego programisty
 Bezpołączeniowy model klient-serwer; potrzeba cyklu
 podróży w obie strony (ang. round trip)
 Częstsze odczytywanie danych aniżeli ich zapis
 Minimalizowanie konsumpcji zasobów serwera
 Dostęp do danych z użyciem rozproszonego przetwarzania
 Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
 danych
 Znaczenie procedur składowanych po stronie serwera bazy
 danych w aplikacjach internetowych
      Mechanizmy buforowania
 Znaczenie buforowania
 Dwa zasadnicze podjeścia:
  • Buforowanie wyjścia (ang. output caching)
  • Buforowanie danych aplikacji (ang. application data
   caching)
 Buforowanie fragmentów strony
   Konfiguracja środowiska ASP.NET
 Pliki konfiguracyjne w standardzie XML
 Możliwość współistnienia wielu plików konfiguracyjnych
 Web.config w ramach jednej aplikacji
 Znaczenie pliku Machine.config
 Dziedziczenie ustawień w hierarchii katalogów wirtualnych
 serwera aplikacji internetowej
 Możliwość zmiany konfiguracji w działającej aplikacji, bez
 potrzeby restartu serwera
 Rozszerzalność plików konfiguracyjnych jako plików XML
 Ochrona przed niepowołanym dostępem do plików
 konfiguracyjnych z zewnątrz
   Bezpieczeństwo aplikacji ASP.NET
 Aspekt bezpieczeństwa w aplikacjach internetowych
 Dwa fundamentalne procesy:
  • Uwierzytelnianie (ang. authentication) – sprawdzenie
   tożsamości danego użytkownika w systemie
  • Autoryzacja (ang. authorization) – określenie do jakich
   danych może mieć dostęp uwierzytelniony użytkownik
 Uwierzytelnianie może następować poprzez:
  • System Windows
  • Formularze ASP.NET
  • Usługę Passport
 Bezpieczeństwo aplikacji ASP.NET (c.d)
 Architektura ASP.NET
                   Klient         Aplikacja ASP.NET        IIS
          .NET Framework
                System operacyjny
       Optymalizacja ASP.NET
Cztery podstawowe czynniki wydajnościowe:
 Czas wykonania (ang. execution time)
 Czas odpowiedzi (ang. response time)
 Skalowalność (ang. scalability)
 Przepustowość (ang. throughput)
     Przyszłość technologii ASP.NET
 Przykłady wykorzystania we współczesnym biznesie (np.
 DELL, London Stock Exchange, NASDAQ, Microsoft)
 Następca obecnej wersji ASP.NET v1.1 – ASP.NET v2.0
 „Whidbey”. Nie zapowiedziano jeszcze terminu prezentacji
 finalnej wersji.
 Główny punkty rozwoju:
  • Produktywność
  • Administracja i zarządzanie
  • Wydajność
      Architektura systemu (c.d.)
 Warstwy programu użytkowego
           Warstwa prezentacji
           Warstwa przetwarzania
          Warstwa zarządzania danymi
       Architektura systemu (c.d.)
 Model klienta cienkiego i klienta grubego
                        Warstwa prezentacji
   Cienki                 (interfejs użytkownika)  Gruby
   klient    Warstwa prezentacji
                             +       klient
        (interfejs użytkownika)
                       Warstwa przetwarzania
                        (logika biznesowa)
        Warstwa przetwarzania
         (logika biznesowa)
                      Warstwa zarządzania danymi
              +
       Warstwa zarządzania danymi
Przykładowa architektura systemu z ADO.NET
            warstwa logiki
            biznesowej     warstwa
    warstwa               danych
    prezentacji

           Komponenty logiki
            biznesowej
   Formularze    korzystające
                     SQL Server 2000
    ASP.NET    z ADO.NET przy
           dostępie do bazy
              danych
Podsumowanie
          Podsumowanie (1)
 Globalizacja przestrzeni informacyjnej powoduje nacisk na
 tworzenie rozproszonych i federacyjnych baz danych, które
 umożliwiłyby tworzenie aplikacji globalnych, działających na
 zestawie dziesiątków, tysięcy lub milionów lokalnych BD.
 Połączenie tych lokalnych baz danych siecią komputerową stwarza
 niezbędną infrastrukturę techniczną, ale nie rozwiązuje ogromnej
 ilości problemów koncepcyjnych, których część została omówiona
 na tym wykładzie.
 Pewna część problemów jest rozwiązana dla rozproszonych
 relacyjnych baz danych. Rozproszone obiektowe bazy danych
 znajdują się na początku drogi.
 Niektóre problemy, takie jak: przetwarzanie globalnych transakcji,
 aktualizowalne perspektywy, rozstrzyganie niezgodności
 schematów, akceptowalna wydajność globalnych aplikacji, itd.,
 prawdopodobnie nie mają ogólnego rozwiązania. Pozostają
 nadzieje na rozwiązania cząstkowe.
          Podsumowanie (2)
 Problemy rozproszenia są skutkiem “spadku” pozostawionego nam
 przez naszych poprzedników. Znaczna część problemów może
 rozwiązać się sama poprzez rezygnację ze spadku, tj. poprzez
 wymarcie kłopotliwych SZBD i powstanie nowych SZBD, lepiej
 przystosowanych do tworzenia rozproszonych federacji.
 Konieczna jest standardyzacja:
  • w zakresie modeli danych
  • w zakresie ontologii biznesowej i metamodeli
  • w zakresie wymiany danych
  • w zakresie API realizującego dostęp do do danych, w szczególności
   języków zapytań
 Konieczne są dalsze prace badawcze i wdrożeniowe w zakresie
 przetwarzania i optymalizacji rozproszonych obiektowych zapytań,
 protokołów dostępu, obiektowych perspektyw, ontologii,
 metamodeli, formatów wymiany danych, rozproszonych transakcji,
 itd.

								
To top