Apa itu Rekod Awam

Document Sample
Apa itu Rekod Awam Powered By Docstoc
					        PENGURUSAN REKOD
        BERKUALITI
                        Oleh
                    Zailan binti Yussoff
                   Quality Quest Resources
                    zaiyus57@yahoo.com
                      0192697004
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
      Pengarah Urusan QQR / Penceramah Bebas
      Sarjana Muda (Komunikasi)
      Sarjana Kaunseling
      25 tahun pengalaman bekerja dalam Perkhidmatan Awam
      termasuk 9 tahun di INTAN Bukit Kiara


    ISO 9000, Audit Kualiti Dalaman, Benchmarking, MPK & FM,
    Penyeliaan, Kesetiausahaan , Amalan 5 S, Perkhidmatan
    Pelanggan, Kaunter & Telefon, Pembentukan Imej, Protokol
    & Etiket Sosial, Pembentukan Budaya Korporat, Pengurusan
    Organisasi, Pentadbiran Pejabat, Training of Trainers,
    Pengucapan Awam, Pengurusan Mesyuarat, Perhubungan
    Awam, Penulisan Dokumen Resmi Kerajaan, KMK, KPI
      zaiyus57@yahoo.com        0192687004     fax - 78425830
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
                    OBJEKTIF
      Di akhir program ini diharapkan :
       sistem rekod akan lebih teratur dan
       berkesan;
       pegawai-pegawai akan
       mengamalkan sistem rekod dengan
       lebih sistematik;
       sistem rekod dapat dijaga dan
       dikawal agar dapat memastikan
       urusan aktiviti harian tidak terjejas
       akibat kehilangan atau kesilapan
       rekod.
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         TOPIK DIBINCANGKAN
        PENGENALAN KEPADA KONSEP DAN
        KEPENTINGAN PENGURUSAN REKOD
        YANG SISTEMATIK
        PENDAFTARAN DAN PENGENDALIAN FAIL
        KONSEP SISTEM FAIL DAN KLASIFIKASI
        FAIL
        KAWALAN PENYIMPANAN DAN
        PEMULIHARAAN REKOD

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
          TOPIK 1
      PENGENALAN KEPADA KONSEP
        PENGURUSAN REKOD
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
           Istilah-ISTILAH
           Dalam Pengurusan Rekod
           Akta Arkib Negara Malaysia 2003 (Akta 629)


           •   REKOD
           •   REKOD AWAM
           •   REKOD KERAJAAN
           •   DOKUMEN RESMI
           •   PENGURUSAN REKOD
           •   ARKIB
           •   ARKIB AWAM
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
                            REKOD

      • Sebarang maklumat yang tercatat

      • Akta ANM - Kertas, Buku,
       Dokumen, Filem, Pita bentuk lain

      • RASMI - Diterima / Dihasilkan
                                                            7
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
                          REKOD AWAM


    Rekod yang diterima secara rasmi atau yang
    dikeluarkan oleh mana-mana pejabat awam
     bagi perjalanan hal ehwalnya atau oleh
     mana-mana pekhidmat awam atau pekerja
      pejabat awam dalam perjalanan tugas
     rasminya dan termasuk segala rekod di
    bawah jagaan Akta Arkib Negara 1966 (Akta
              511)
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
           Yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah
            sebagai mempunyai nilai kebangsan
            atau sejarah yang kekal dan lama
            bertahan atau kedua-duanya sekali;dan
           Yang telah dipindahkan ke Arkib Negara
            atau mana-mana tempat lain yang
            diarahkan oleh Ketua Pengarah dari
            semasa ke semasa.


2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
       DEFINISI REKOD KERAJAAN
                      Akta Arkib Negara Malaysia
                         2003 (Akta 629)
      BAHAN DALAM BENTUK BERTULIS ATAU BENTUK LAIN
       YANG MENYATAKAN FAKTA ATAU PERISTIWA ATAU
         SELAINNYA MERAKAMKAN MAKLUMAT DAN
       TERMASUKLAH KERTAS, DOKUMEN,DAFTAR,BAHAN
       BERCETAK, BUKU, PETA, PELAN, LUKISAN,GAMBAR
       FOTO,MIKROFILEM,RAKAMAN BUNYI,REKOD YANG
      DIHASILKAN SECARA ELEKTRONIK OLEH MANA-MANA
       PEGAWAI AWAM DI DALAM MENJALANKAN TUGAS
              RASMI JABATAN
       TANPA MENGIRA BENTUK ATAU CIRI-CIRI FIZIKAL
            DAN APA-APA SALINANNYA.
                                                            10
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         DOKUMEN RASMI
      Apa-apa jenis maklumat yang tercatit berkenaan
      dengan perkara-perkara rasmi termasuk:

    bertulis, bertaip, bertulis trengkas, disalin,
    berstensil,bercetak, draf dan buangan perkara
    itu;
    Fotograf, fotosalinan, pelan cetak, negatif foto,
    filem dan rakaman;
    Pelan, pelan lakar, lukisan, gambarajah, peta dan
    aneka jenis carta
    Huruf cetak, huruf cetak atur, acuan, stensil dan
    lain-lain alat yang digunakan untuk membuat
    dokumen rasmi
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
                                ARKIB
         REKOD YANG DIPELIHARA BAGI NILAI
       KEBANGSAAN ATAU SEJARAHNYA YANG KEKAL
        DAN LAMA BERTAHAN ATAU KEDUA-DUANYA


                          ARKIB AWAM
                  REKOD AWAM     

           MANA-MANA REKOD PERSENDIRIAN ATAU
            BAHAN LAIN YANG DITETAPKAN SEBAGAI
                ADA NILAI SEJARAH

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
          PENGURUSAN REKOD
        SUATU PROSES YANG MELIBATKAN
        KAEDAH KAWALAN MAKLUMAT/
        REKOD DARI PERINGKAT:

                 PEWUJUDAN REKOD
                 PENGGUNAAN DAN
                 PEMELIHARAAN REKOD
                 PEMISAHAN REKOD
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
      PROSES PENGURUSAN REKOD
                                            SISTEM
   PENERIMAAN             P’WUJUDAN       FAIL
                                                      JENIS FAIL MENGIKUT
                                                       PERKARA/SUBJEK
   PROSES                                          PENYIMPANAN
  PELUPUSAN
                         DI MUSNAHKAN
   PUSAT REKOD/ARKIB
  NEGARA/NEGERI ARKIB                 PENGASINGAN
    ORGANISASI                   DAN PEMINDAHAN
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004      PENCARIAN
                                                  fax : 03-55112760
            PEWUJUDAN REKOD
      MENGKAJI DAN MENENTUKAN JENIS-JENIS
      REKOD YANG PERLU DIWUJUDKAN OLEH
      SESEBUAH AGENSI:

         MENGAWAL PERTUMBUHAN REKOD
         MEMASTIKAN IA DISALURKAN DENGAN BETUL
          SUPAYA KEUTUHAN REKOD TERPELIHARA.
         KAITAN ANTARA SATU KUMPULAN REKOD
          DENGAN YANG LAIN TIDAK TERHALANG.


2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
           KEPENTINGAN REKOD

           WARISAN NEGARA
           ILMU PENGETAHUAN
           SUMBER UTAMA RUJUKAN
           MAKLUMAT


2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
           KEPENTINGAN SISTEM REKOD

   KLASIFIKASI                                LOKASI
   ACCESSIBILITY                               PENINGKATAN
   KEANJALAN                                 PRODUKTIVITI
   RUJUKAN SILANG                              EKONOMI
   PERHUBUNGAN                                TEMPOH
   AWAM                                   SIMPANAN YANG
   PERANCANGAN                                JELAS
   JABATAN


2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
           APAKAH TANGGUNGJAWAB
           TERHADAP REKOD AWAM?

     ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
     PEGAWAI REKOD JABATAN
     ORANG AWAM
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam,Tel : 03:79565004 atau 0192697004 fax : 03-79560145 : 03-55112760
10A, Jalan 17/54, 46400 Petaling Jaya Selangor.  Selangor.   Tel : 03:55112750 atau 0192697004 fax        03/04/06
       CABARAN DAN MASALAH YANG DIHADAPI :
       Kepekaan jabatan terhadap kepentingan
       rekod-rekod yang telah ditutup.
       Kerjasama antara pegawai dan kakitangan
       dalam menjaga kepentingan rekod.
       Tiada kesungguhan yang diberikan oleh
       pegawai dan kakitangan dalam pengurusan
       rekod.
       Kurangnya sokongan pihak atasan kepada
       PRJ dalam hal-hal berkaitan dengan
       pengurusan rekod.
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
                   PERUNDANGAN DALAM
                   PENGURUSAN REKOD
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
      •      AKTA 629 ARKIB NEGARA 2003
      •      SURAT PEKELILING AM BIL 1/1970
      •      SURAT PEKELILING AM BIL 23 TAHUN 1972
      •      SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL 10
            TAHUN 1984
      •      ARAHAN PERBENDAHARAAN 156
      •      ARAHAN PERBENDAHARAAN 299

      •      ARAHAN PERKHIDMATAN BAB 5
      •      SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL 9 TAHUN
            1986

      •      SURAT KEMENTERIAN KEWANGAN 3 NOVEMBER
            1993


                                                            21
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
    1997
    Peraturan Pemeliharaan Rekod-rekod
    Kerajaan

         PENYENARAIAN REKOD-REKOD BERUMUR 5
         TAHUN
         PEMINDAHAN REKOD-REKOD TERPERINGKAT
         PEMUSNAHAN REKOD KEWANGAN.
         PENYELARASAN DI PERINGKAT AGENSI
         PEMUSNAHAN REKOD
         PENYELIDIKAN REKOD
         RUJUKAN KEMBALI REKOD


2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
       ARAHAN PERKHIDMATAN
         Bab 3 :             - Surat Menyurat
                          - Menulis minit-minit
                          - Melayani surat-surat yang diterima
         Bab 4 : -                Fail-memail
                        -  Pengelasan fail
                        -  Mendaftar dan menyelenggara fail
                        -  Pengedaran fail
                        -  Simpan Dalam Perhatian
                        -  Memelihara dan menyimpan rekod-
                          rekod kerajaan
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         Bab 5 :
          - Memelihara dan menyimpan rekod
         rekod kerajaan
        - Rekod-rekod kerajaan dan peranan
         Arkib Negara
        - Pemeliharaan Rekod
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
            Akta Arkib Negara 2003 ( Akta
            692)

        TIDAK BOLEH MUSNAH ATAU BENARKAN
         PEMUSNAHAN MANA-MANA REKOD AWAM
         YANG DALAM JAGAAN ATAU DI BAWAH
         KAWALAN ORANG ITU
        JIKA BERNIAT,HENDAKLAH MEMBERITAHU KP
         DALAM BORANG YANG DITETAPKAN DENGAN
         MENYATAKAN SIFAT REKOD AWAM
        KEBENARAN PEMUSNAHAN – OLEH KP
        KESALAHAN : BOLEH DIDENDA TIDAK
         MELEBIHI RM5000/PENJARA TIDAK MELEBIHI
         1 TAHUN ATAU KEDUA-DUANYA.

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
                  TOPIK 2
                PENDAFTARAN DAN
                PENGENDALIAN FAIL
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
        KANDUNGAN FAIL
    Fail yang hendak dibuka perlu mengandungi :

                  Kertas Minit
                  Tali Fail
                  Tajuk Fail
                  Nombor Fail
                  Kad Pengedar

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         Format kulit fail
        Ditetapkan dan direka oleh Arkib Negara
        Ruangan tentang tarikh dibuka dan
        ruangan bagi tarikh patut ditutup dan
        dihantar ke ANM
        Jenis fail: Fail Terbuka (Am 435 Pin 1/80) – Putih
                                  ( Am 435 A Pin 1/82            – Coklat Muda
                       Fail Sulit      ( Am 436)                 – Hijau

        Fail Rahsia (Am 437)    - Merah Jambu Berpalang
                      Merah
        Fail Rahsia Besar (Am 438) - Kuning Muda Berpalang
                      Merah

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam,Tel : 03:79565004 atau 0192697004 fax : 03-79560145 : 03-55112760
10A, Jalan 17/54, 46400 Petaling Jaya Selangor.  Selangor.   Tel : 03:55112750 atau 0192697004 fax        03/04/06
            Maklumat kulit luar fail
     No. rujukan  – nombor fail mengikut kod
              klasifikasi
     Kertas-kertas berhubung – Nombor fail atau
                       fail-fail berkaitan
     Didaftar dibawah perkara – Indek perkara
     Perkara – Tajuk fail mengikut klasifikasi perkara
     Tarikh kandungan akhir – tarikh surat/
                    lampiran terakhir
     Maklumat mengenai edaran fail.

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
           PROSES MEMBUKA FAIL BARU


           Sediakan kulit fail baru

           Lipatkan kulit fail mengikut kesan
           lipatan

           Gunakan penebuk lubang tebukan satu
           lubang satu inci dari atas dan satu inci
           dari tepi tulang fail
           Masukkan tali hijau melalui tebukan
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
          Masukkan kertas minit ke dalam fail
           bahagian kiri setelah ditebuk lubang
           pada kertas minit.

          Tebukan lubang itu hendaklah satu
           inci dari atas dan satu inci dari tepi
           dikedua-dua penjuru atas.

          Berikan nombor fail


2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam,Tel : 03:79565004 atau 0192697004 fax : 03-79560145 : 03-55112760
10A, Jalan 17/54, 46400 Petaling Jaya Selangor.  Selangor.   Tel : 03:55112750 atau 0192697004 fax        03/04/06
          Surat-surat disebelah kanan
          dalam fail.
          Tuliskan catitan ringkas pada
          kertas minit
          Tuliskan tajuk fail
          Masukkan kad edaran

           -
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam,Tel : 03:79565004 atau 0192697004 fax : 03-79560145 : 03-55112760
10A, Jalan 17/54, 46400 Petaling Jaya Selangor.  Selangor.   Tel : 03:55112750 atau 0192697004 fax        03/04/06
          Kaedah Mendaftar Fail Baru
     1. Beri tajuk fail
      > Baca Surat dengan teliti dan pastikan
       perkara yang diutarakan
     2. Beri Nombor Fail
      > Nombor Kod yang diberikan mengikut
       klasifikasi perkara
     3. Taip perkara dan nombor dalam petak-
       petak
      > Doket Faharasat Abjad (borang Am 80A)
      > Doket Faharasat Nombor (borang Am 89)
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
    4. Susun Doket Ke Dalam

       > Jilid Abjad – Untuk mengesan Tajuk Fail
       > Jilid Nombor – Untuk mengesan
        Pergerakan Fail

    5. Sediakan

       a) Kulit Fail
       b) Kertas Minit
       c) Tali Hijau (Green Tags)
       d) Penebuk
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
     6. Rangkaikan

        > Surat disebelah Kanan Fail
        > Kertas minit disebelah Kiri Fail

     7. Catitkan di atas kertas minit

        > Surat masuk – Dakwat Merah
        > Surat Keluar – Dakwat Biru/Hitam

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
             Menulis Minit
     Beri nombor perenggan
     Tulis dengan terang, padat dan
     jelas
     Jadikan satu kandungan jika
     minit terlalu panjang (di taip)
     Mulakan minit ringkasan jawatan
     pegawai yang diminit.

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam,Tel : 03:79565004 atau 0192697004 fax : 03-79560145 : 03-55112760
10A, Jalan 17/54, 46400 Petaling Jaya Selangor.  Selangor.   Tel : 03:55112750 atau 0192697004 fax        03/04/06
           Fail Baru
          Kandungkan surat/dokumen
          Catat bilangan kandungan fail
           (enclosure) disudut kanan atas
           surat (bulatkan);
          Surat terima : warna merah;
          Hantar surat : warna biru atau
           hitam

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
        Surat masuk. (warna merah)

         Surat bth…………….drp………….dikdg pada………………


        Surat keluar. Catat bilangan kandungan,
        tarikh penghantaran, nama agensi
        penerima dan tarikh surat di hantar ke
        atas kertas minit dengan menggunakan
        “rubber stamp” biru atau hitam

        Surat bth ……………dihantar kpd……… pada…………..

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
         PERKARA PERLU SEMASA
         PENGURUSAN FAIL

          Satu fail untuk satu perkara sahaja
          Kandungan fail hendaklah mengikut
          turutan tindakan dan tarikh
          Surat masuk hendaklah
          dikandungkan pada kertas minit
          Sub-jacket hendaklah dikandungkan

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
          Fail baru hendaklah dibuka jika
          kandungan telah melebihi 3 cm
          atau melebihi 100 kandungan
          mengikut mana yang awal
          Minit bebas hendaklah
          dikandungkan
          Kulit fail baru hendaklah dicatit
          sebagai kulit 2 atau cover 2 atau
          jilid 2

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
          Kulit fail yang kotor atau koyak
          mesti diganti baru dengan
          mengekalkan yang lama
          Tarikh buka dan tutup fail
          hendaklah dicatit diatas fail itu
          Fail yang ditutup perlu dikepilkan
          kepada fail baru jika masih
          diperlukan
          Semua pergerakan fail mesti
          melalui pendaftaran atau direkod.
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
          Membuka fail sambungan
   • Apabila fail mengandungi 100 kandungan
    atau kurang tetapi ketebalan fail melebihi
    3 cm
   • Fail itu hendaklah ditutup dan dibuka
    sambungan kulit 2 atau seterusnya.
   • Di atas fail perlu dicatat dengan terang
    perkataan:
                           DITUTUP-KULIT 2 DIBUKA

   • Di atas kulit baru dicatat nombor rujukan
    yang sama disertai catatan (Klt. 2)

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
         Fail sementara (sampul kecil)
          Apabila fail yang berkenaan tidak dapat
          dikesan atau hilang
          Jika fail sebenar (sama) memerlukan
          tindakan segera lebih dari seorang
          pegawai
          Kulit fail sementara ialah sampul kecil
           (AM 435A-Pin 1/82)
          Nombor rujukan dan tajuk fail mestilah
          sama dengan fail asal
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
              TOPIK 3
           KONSEP SISTEM FAIL DAN
             KLASIFIKASI FAIL2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
                        Definisi fail
         Satu folder yang didaftarkan yang
          mengandungi surat-surat dan
           dokumen yang tersusun

         Asal dari perkataan Latin FILLUM
          bermakna sejenis benang yang
                tersusun

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
                           FAIL
          SALAH SATU DARI JENIS
          REKOD YANG UTAMA
          PALING BANYAK DIGUNAKAN2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
                      SISTEM FAIL
     PROSES MELIPUTI:
            PENGELASAN
            PENYUSUNAN
            MENGINDEKS
            PENYIMPANAN
            PENGAWALAN

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
                       SISTEM FAIL
       MANUAL FAIL
          MENGGARISKAN PROSEDUR-PROSEDUR DAN
          PANDUAN MELAKSANAKAN KERJA

       TESAURUS FAIL
          MENGANDUNGI SENARAI PERKATAAN
          BERKAITAN AKTIVITI DAN FUNGSI SESEBUAH
          JABATAN – HOUSEKEEPING DAN FUNCTIONAL
          TETAPKAN PERATURAN MENGINDEKS
          MEMUDAHKAN PEMBUKAAN FAIL


2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
                       SISTEM FAIL
       SKIMA FAIL

          SENARAI FAIL-FAIL YANG DIBUKA
          BERDASARKAN TAJUK-TAJUK YANG
          DITENTUKAN DALAM TESAURUS
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         JENIS-JENIS PENGKELASAN:


        HOUSEKEEPING / FUNCTIONAL
        KESELAMATAN
        KOD
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam,Tel : 03:79565004 atau 0192697004 fax : 03-79560145 : 03-55112760
10A, Jalan 17/54, 46400 Petaling Jaya Selangor.  Selangor.   Tel : 03:55112750 atau 0192697004 fax        03/04/06
         Jenis Dan Pengelasan Fail

         Fail Rahsia – Warna merah
         Fail Sulit – Warna hijau
         Fail Peribadi
           a) Bahagian Pegawai Eksekutif Ke
             Atas –Warna merah jambu
           b) Bahagian Kumpulan Biasa –
             Warna kuning
         Fail Am (terhad) – Warna putih
         Sampul Kecil – Warna putih

10A, Jalan 17/54, 46400 Petaling Jaya Selangor.  Selangor.   Tel : 03:55112750 atau 0192697004 fax
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam,Tel : 03:79565004 atau 0192697004 fax : 03-79560145 : 03-55112760
   Fail Am         : Kerja-kerja persuratan yang melibatkan
                 tindakan perkara-perkara persuratan am
                 hendaklah menggunakan fail am.

  Fail Rahsia : Khas digunakan untuk tindakan
                     surat-surat serta tindakan sulit
                     pengurus, pegawai kanan yang terlibat
                     dengan polisi.

    Fail Sulit : Khas digunakan untuk tindakan
                    perkara-perkara yang tidak merbahaya
                    keadaan jika maklumat yang disimpan itu
                    bocor.
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam,Tel : 03:79565004 atau 0192697004 fax : 03-79560145 : 03-55112760
10A, Jalan 17/54, 46400 Petaling Jaya Selangor.  Selangor.   Tel : 03:55112750 atau 0192697004 fax        03/04/06
         Fail Sampul Kecil

       Untuk surat-surat memerlukan
       tindakan segera tetapi fail asal
       dalama tindakan oleh sesuatu
         unit dan disimpan untuk
       sementara waktu sehingga fail
           asal dijumpai atau
            dikembalikan.
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam,Tel : 03:79565004 atau 0192697004 fax : 03-79560145 : 03-55112760
10A, Jalan 17/54, 46400 Petaling Jaya Selangor.  Selangor.   Tel : 03:55112750 atau 0192697004 fax        03/04/06
       Sistem Simpan Dalam Perhatian
             (SDP)


       Satu sistem penyimpanan sementara
        bagi tujuan mengasingkan fail
         sehingga diperlukan semula.
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
                   KLASFIKASI


       Konsep adalah berbeza
        daripada mengfail.


2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
           KONSEP
       Memfail
       Satu proses menyusun satu siri
       dokumen (suratan) yang mempunyai
       perkara yang seakan-akan sama
       dalam satu bekas/ folder mengikut
       tarikh dokumen itu sendiri, disusuli
       dengan memberi tajuk, kod, dan
       silang rujuk.
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
           KONSEP
     Klasifikasi fail
      Satu proses kerja intlektual yang
     melibatkan pengumpulan
     maklumat kedalam
     kategori/kumpulan yang sama atau
     seakan-akan sama, dimana setiap
     satu kategori/kumpulan rekod itu
     dikenali dengan identitinya sendiri.
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
       MENGAPA PERLU KLASIFIKASI

        PENYIMPANAN YANG BETUL.
        MUDAH DAN CEPAT DIPEROLEHI.

        PENYELENGGARAAN YANG

        SERAGAM
        KAWALAN KESELAMATAN REKOD
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
           FAEDAH KLASIFIKASI

       PENGESANAN DAN RUJUKAN
       RUJUKAN PENYELIDIKAN.

       PENDOKUMENTASIAN FAKTA
       DAN PERISTIWA.
       PEMELIHARAAN REKOD BAGI
       TUJUAN ARKIB.


2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
      KLASIFIKASI - FAEDAH
     EKONOMIKAL
     KURANGKAN LATIHAN SEKIRANYA
      SESEORANG PERSONEL BERTUKAR KE
      CAWANGAN LAIN.
     MENGAWAL PENGHASILAN REKOD.2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         KLASIFIKASI - CIRI-CIRI
          RINGKAS DAN MUDAH
          MUDAH DIADAPTASI
          MUDAH DIKAJISEMULA
          LOJIK
          KOMPREHENSIF
          BERKESAN
          EKONOMI
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         ASAS UTAMA KLASIFIKASI

             ABJAD
             NOMBOR
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
           SISTEM KLASIFIKASI

    TERBAHAGI KEPADA DUA KATEGORI:

          1.   SISTEM KLASIFIKASI REGISTRI
          2.   SISTEM KLASIFIKASI PERKARA
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
      SISTEM KLASIFIKASI REGISTRI
    Bermula di zaman Rom purba apabila
    hakim-hakim menyusun dokumen
    mahkamah secara kronologi.
    Kaedah paling awal digunakan dalam
    pentadbiran di Malaysia.
    Digunakan untuk menyusun dan
    menyimpan rekod secara teratur
    mengikut nombor seturut tanpa mengira
    perkara.
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
      Sistem Klasifikasi Registri
          Contoh:
          1/1885 –          Banjir Besar Kuala Lumpur
          2/1885 -          Perang Saudara di Selangor
          3/1885 –          Pergaduhan di Ampang
          4/1885 –          Cukai tambahan
          5/1885 –          Masjid Jamek2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
           Sistem Kelasifikasi Registri-
           KELEMAHAN
    Pewujudan fail tidak terkawal

        •  Tajuk fail diberi sewenang-
          wenangnya
        •  Functional atau housekeeping?
        •  Fail sambung atau tutup?
        •  Tidak ekonomi (pembelian kulit fail).

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
           SISTEM KLASIFIKASI PERKARA

       SATU PROSES MENGHIMPUN
       DOKUMEN MENGENAI SESUATU
       PERKARA DIBAWAH SATU TAJUK
       KHUSUS (TAJUK UTAMA) DAN TAJUK-
       TAJUK KECIL MENGIKUT PERINGKAT-
       PERINGKAT YANG DITETAPKAN/
       HIRAKI TERTENTU.

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
       Sistem Klasifikasi Perkara
     Contoh:
     Perkara Utama       Latihan
       Perkara Khusus    Dalam Negeri
         Sub Perkara Khusus    UPM
                   Cuti
                    Cuti Tahun2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
          Sistem Klasifikasi Perkara-
          Kelebihan

          Rekod dapat dingat/dikesan
          semula melalui perkara
          Bahan dibawah tajuk,fail dan

          lokasi yang sama.
          Pewujudan fail dapat dikawal.2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         Sistem Klasifikasi Perkara-
         Kelebihan
       Intergriti, kesinambungan, hubungan
       organik dan kesempurnaan maklumat
       mengenai perkara yang sama
       dikelompokkan didalam satu fail
       Pemberian tajuk dibuat berdasarkan
       perancangan terlebih dahulu
       Maklumat yang sama dapat dikelompokkan
       dibawah satu tajuk perkara yang sama
       mengikut peringkat-peringkat secara lojik
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
       Sistem Klasifikasi Perkara-
       Variasi
          Tiga variasi:
            - sistem abjad
            - sistem fungsi dan perkara
            - sistem struktur pentadbiran


2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
                 PENGKODAN2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         PENGKODAN
             Satu proses memberi simbol
             kepada perkara-perkara
             tertentu, digunakan untuk
             mengenalpasti lokasi fail/folder2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         KOD
             Kod-kod yang digunakan terdiri dari
             data/nombor yang mana mewakili
             makna-makna tertentu berdasarkan
             kepada peraturan yang disediakan.
             Contoh:
             KKR
             500
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
       KOD
         Kod-kod yang digunakan adalah
         untuk menggantikan nama asal/tajuk
         bagi mempercepatkan kerja-kerja
         mengklasifkasi,mengfail dan merujuk.
         Contoh:
         Pentadbiran – 100
         Kewangan – 400
         Personal - 500
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         KOD
         Kod agensi pewujud adalah
         perkara utama/yang perlu
         didahulukan dalam kerja-kerja
         mengklasifikasi bagi
         menunjukkan provenance nya/
         Jabatan pewujud.

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         KOD
         Kod-kod bagi menunujukkan provenance
         biasanya menggunakan singkatan nama.
            Contoh:
            KKR – Kementerian Kerja Raya
            KKR(CPP) - Kementerian Kerja Raya
                 (Caw. Pengurusan
                 Pentadbiran)


2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
        KOD -SISTEM NOMBOR SETURUT

       Lazimnya digunakan bagi jenis
       pengklasan mengikut sistem nombor
       seturut/sistem blok nombor.
       Contoh: sistem registeri.
        - setiap unit fail diberi nombor
         seturut tanpa mengira tajuk/perkara
        - susunan juga secara seturut

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         KOD-SISTEM BLOK NOMBOR
         Sistem ini disediakan berdasarkan kepada
         nombor seturut dan direkabentuk khusus
         untuk satu-satu kumpulan rekod.
         Contoh:
         100 – Pentadbiran
         200 – Bangunan
         300 – Peralatan Pejabat
         400 - Kewangan

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         KOD-SISTEM BLOK NOMBOR

         Kod yang diberikan kepada
         kumpulan rekod ini kemudiannya
         dipecahkan kepada perkara
         utama

         Contoh:
         100 – 1
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         KOD-SISTEM BLOK NOMBOR

          Perkara utama yang diberi kod
          utama boleh dipecahkan
          kepada perkara khusus dan
          diberi kod baru.
          Contoh:
          100 – 1/1

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
       CIRI-CIRI PENGOLAHAN KOD
      Pendek – setiap simbol kod dihadkan
           jumlahnya.
           Nombor/abjad yang digunakan
           jangan terlalu besar.
      Mudah – elakkan drpd menggunakan kod
           yang kompleks.
           Boleh diubahsuai atau ditambah
           atau dilupuskan.
      Bermakna - simbol kod yang boleh
            dipraktikkan.
                         Contoh kod JPJ/kad pengenalan
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         SIMBOL
       Simbol-simbol yang lazim digunakan
       dalam kod:
         - tanda sengkang
         / tanda serong
         ( ) dalam kandungan
         . tanda perpuluhan

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         SIMBOL
       Tanda sengkang dan serong lazimnya
       membawa makna memisahkan.
       Tanda sengkang memisahkan
       kumpulan rekod dengan tajuk utama
       (siri)
       Tanda serong (/) memisahkan tajuk
       utama dengan tajuk khusus

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         SIMBOL

       Contoh simbol memisahkan:
       100 – 1/1
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         SIMBOL
       Tanda perpuluhan (.) dan tanda dalam
       kurungan ( ) lazimnya digunakan
       untuk memisahkan provenancenya.
       Contoh:
       KKR.CPP
       KKR(CPP)

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
                           Contoh
     XXX = Nama Kod Organisasi
     /2. = Kod Kumpulan – Contoh Pengurusan
                Pejabat
     04/ = Kod Perkara – Mesyuarat Utama
     1 = Jilid Fail   - Jilid Satu

  Fail dimaksudkan
  xxx/2.04/I-1 = Tempahan                         Bilik Mesyuarat Utama

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
           KAWALAN PENYIMPANAN
          DAN PEMULIHARAAN REKOD
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
               KAWALAN PERGERAKAN DAN
                 PENYIMPANAN
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         DEFINISI

             BILIK REGISTRI
             BILIK FAIL
             BILIK PENDAFTARAN FAIL
             BILIK REKOD
             PUSAT REKOD
             ARKIB

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         REGISTRI

             SATU UNIT DI DALAM JABATAN/
             AGENSI KERAJAAN YANG
             BERTANGGUNGJAWAB
             MENGENDALIKAN REKOD-
             REKODNYA2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         BILIK REGISTRI

             TEMPAT DI MANA
             PENGENDALIAN SURAT-
             MENYURAT DAN FAIL-MEMAIL
             DILAKSANAKAN SERTA TEMPAT
             PENYIMPANAN REKOD-REKOD
             AKTIF


2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
            MATLAMAT REGISTRI

            SEMUA MAKLUMAT JABATAN
            DIKENDALIKAN DAN DIURUSKAN
            DENGAN BAIK
            MEMBERIKAN PERKHIDMATAN YANG
            BAIK KEPADA PELANGGAN –
            (DALAMAN dan LUARAN)
            MEMBEKALKAN MAKLUMAT (REKOD)
            YANG BETUL PADA MASA YANG
            DITETAPKAN

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
            JENIS-JENIS REGISTRI

      o Sistem Registri Berpusat
       (Centralised Registry System)
      o Sistem Registri Tidak Berpusat

       (Decentralised Registry System)
      o Kombinasi di antara kedua-dua

       di atas
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
        SISTEM REGISTRI BERPUSAT

        SEMUA REKOD DISIMPAN DAN
        DIKENDALIKAN DI SUATU
        TEMPAT YANG TERTENTU DAN
        BERPUSAT
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         SISTEM REGISTRI TIDAK
         BERPUSAT


        UNIT-UNIT, BAHAGIAN-
        BAHAGIAN SESUATU JABATAN/
        AGENSI KERAJAAN MEMPUNYAI
        REGISTRI MASING-MASING2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         FUNGSI REGISTRI
      1.    Penerimaan dan Pendaftaran Surat-
           surat
      2.    Penghantaran Surat

              SURAT TERPERINGKAT - 2 salinan
              SURAT TERBUKA - 3 salinan
               - dihantar
               - di failkan
               - fail timbul (float file)
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
             3. PROSEDUR PEMBUKAAN FAIL

        AKTIVITI UTAMA UNIT REGISTRI

        SEMAK FAIL SUDAH/BELUM DIBUKA
         Rujukan Tuan

         Buku daftar fail

         Indeks

         Komputer

         Senarai fail2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
      4. PROSEDUR KAWALAN PERGERAKAN
       FAIL
       Satu tugas utama merekodkan segala
       pergerakan fail
      Masalah
       Hilang

       Tidak dapat dikesan

       Tersalah letak

       Tersalah hantar

       Diambil sendiri oleh pegawai

       Diedarkan oleh kakitangan bukan dari unit

       registri dsbnya.
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
           5. PROSEDUR PENUTUPAN FAIL

         FAIL AKTIF
          100 Lampiran

          1 inci tebal

           (yang mana terdahulu)

         FAIL TIDAK AKTIF
          5 tahun tidak digunakan/rujuk
         PENGGUNAAN SAMPUL KECIL
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
            KAWALAN PENGENDALIAN
            SISTEM FAIL

        PENGGUNAAN FAIL
        SURAT SELARAS DENGAN TAJUK
        PERGERAKAN FAIL DIREKOD
        CATATAN DIKULIT FAIL BARU
        PERLU BUKA FAIL BARU?


2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
        MINIT BEBAS
        KULIT FAIL YANG ROSAK/KOYAK
        FAIL LAMA DKEPIL BERSAMA FAIL
        BARU (JIKA PERLU)
        KETEBALAN FAIL (TUTUP)
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760  03/04/06
         KAWALAN PENYIMPANAN DAN
          PEMULIHARAAN REKOD
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
            PENYIMPANAN REKOD
    BILIK REKOD
       RUANG SIMPANAN SEMENTARA BAGI REKOD-REKOD
       SEPARA AKTIF DAN TIDAK AKTIF
       SUPAYA PENGGUNAAN, PENYELENGGARAAN,
       PENGAWALAN TERHADAP REKOD-REKOD TERSEBUT
       MENJADI LEBIH EKONOMI DAN LEBIH CEKAP
       RUANG ‘ HIGH DENSITY STORAGE’
       BILIK SEMENTARA MENUNGGU TINDAKAN
       PEMISAHAN DIAMBIL KE ATASNYA SAMA ADA
       MUSNAH ATAU SIMPAN
       TIDAK BOLEH DISAMATAKRIF DENGAN STOR

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
       TEMPAT PENYIMPANAN
     Berbeza antara fail terbuka dan
      terperingkat
     Penyimpanan media lain
       Peta, Pelan & Lukisan Kejuruteraan

         Vertical plan cabinets/ cardboard

         tubes
       Fotografi

         Folder bebas asid

       Audiovisual & Eletronik

         Kawasan bebas habuk & medan

         magnet                                                105
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
    PERSEKITARAN BILIK REKOD
     Persekitaran bilik rekod perlu
     menekankan 3W

        Workers
        Workflow
        Workplace

    > T.R. Schellenberg. Modern Archives Principles &
    Techniques
                                                            106
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
            PEMELIHARAAN REKOD

           Keseluruhan proses dan
          pengendalian yang terlibat
         dalam perlindungan fizikal rekod
         awam dan arkib awam daripada
          kerosakan atau kemerosotan
          dan dalam pemulihan atau
         pembaikan rekod dan arkib itu
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
       KESELAMATAN BILIK REKOD
      1.    API : Sistem kawalan kebakaran
           - Pengesan asap
           - Pengesan api
           - Alat pemadam
           - Gelung Pancutan
           - Loceng amaran
           - 45 sentimeter jarak dari siling
           - Latihan memadam api
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         KESELAMATAN BILIK REKOD
     2. Air :
          Elakkan tangki air di bumbung
          bangunan
          Elakkan paip air melalui bilik rekod     3. Kawalan kelembapan
            - Pendingin udara
            - Alat ‘dehumidifier’
            - Silica gel
2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
    4. Kawalan suhu :                             6. Bencana Alam :
          Pendingin udara                             - Pelan Tindakan
          Kipas
          Peredaran udara
          Tingkap

     5. Pencerobohan :
         - Kawalan 24 jam
         - Kunci
         - Kawasan Terhad
         - Pagar Keselamatan Jenis Y Berduri

2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
          Musuh-musuh Rekod

     Musuh                           Kawalan
        Manusia                       - Kawasan larangan
                                   - Larangan merokok,
         - Bakar
                                     makan,minum
         - Sabotaj                      - Perkhidmatan kaunter/
         - Curi                         tingkap
         - Jual                       - Bilik kebal
                                   - Jauh dari orang awam


2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.    Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
         Serangga                   Kawalan
         Lipas                      Bahan kimia
         Gegat                      Ubat gegat

                                 Pewasapan
         Bubuk
                                 Kontrak pembasmian
         Anai-anai
                                 Makanan
         Tikus
                                 racun
         Silver fish


2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
              PEMISAHAN REKOD

           PENGASINGAN REKOD
           PERKARA PERLU DILAKUKAN
           JADUAL PEMISAHAN REKOD
           PELUPUSAN REKOD
           PEMUSNAHAN2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
                   KUMPULAN REKOD
                   BOLEH DIMUSNAHKAN

           REKOD TIDAK AKTIF DAN TIDAK
           DIPERLUKAN LAGI.
           REKOD YANG ROSAK DAN TIDAK BOLEH
           DIGUNAKAN LAGI.
           REKOD YANG TELAH TAMAT TEMPOH
           SIMPANAN MENGIKUT JADUAL PEMISAHAN
           REKOD YANG TELAH DIPERSETUJUI OLEH
           ARKIB NEGARA.


2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760
             CARA PEMUSNAHAN
                     BAKAR
                     RINCIH
                     TANAM
                     JUAL


2A-1F, Jalan Boling Padang E/13E, 40150 Shah Alam, Selangor.  Tel : 03:55112750 atau 0192697004  fax : 03-55112760

				
DOCUMENT INFO