Docstoc

______________sensor

Document Sample
______________sensor Powered By Docstoc
					                       ภัทราวุธ นาวีการ 4310317
              รายงานการทดสอบsensor

LDR
             R(Ω)   ไม่มีแสง (v)  มีแสง (v)
              1k     0.02      1.48
             10k     0.18      4.08
             50k     0.44      4.79
             100k     1.62      4.89จากการทดสอบค่าความต้านทานที่ควรนามาใช้คือ 10 kΩ เพราะว่าในช่วงที่ ldr
ได้รับแสงมีค่าความต่างศักย์ ต่างกับเมื่อ ldr ไม่ได้รับแสง
INFARED SENSOR
              R(Ω)    ไม่มีแสง (v)  มีแสง (v)
               1k       5       4.7
              10k      4.97      3.04
              39k      4.86      1.00
              100k      4.62      0.56จากการทดสอบค่าความต้านทานที่ควรนามาใช้คือ 39 kΩ เพราะว่าในช่วงที่
ได้รับแสงมีค่าความต่างศักย์ ต่างกับเมื่อ ldr ไม่ได้รับแสง ส่วนความต้านทานขนาด 100k
นั้นมีค่าความต้านทานมากเกินไปจะทาให้ I source ต่า
                       1
                           2            3
                                           4

การทดสอบว่าขาใดของ infared sensor เป็นของ transistor ขาใดเป็น led
ทาได้โดยการวัดค่าความต้านทานคร่อม ขาคู่ใดที่ไม่สามารถวัด R ได้แสดงว่าเป็น led
หรือทดลองจ่ายกระแสให้วงจรแบบ forward แล้ววัดความต่างศักย์คร่อมดูว่าขาคู่ใดวัดได้ประมาณ
2โวลต์เป็นled
และทาการทดสอบขั้วโดยวัดความต่างศักย์คร่อมขาถ้าค่าที่วัดได้เป็นค่าบวกแสดงว่าทาการวัดถูกขั้ว
แล้วแต่ถ้าวัดแล้วได้ค่าเป็นลบต้องทาการกลับให้ถูกขั้ว จากการทดสอบทาให้ทราบว่าขาที่เป็นของ
led คือขา 1 และ 2 และขาที่เป็นของ transistor คือขา 3 และ4

PHOTO DIODE
        R (Ω)    มีแสง (V)   ไม่มีแสง (V)
         1k      5.00      5.02
         10k      4.82      5.00
         50k      4.00      4.98
         75k      3.55      4.97
         100k     3.17       4.94
          3M      0.9       3.44

จากการทดสอบค่าความต้านทานขนาด 100 k เหมาะทาจะนามาต่อเข้ากับ photo diode
การควบคุม ดีซี มอเตอร์ ขนาดเล็ก
โดยใช้ รีเลย์ชนิด SPDT เป็นสวิตซ์ และใช้รีเลย์ชนิด DPDT เป็นตัวขับ ดีซี มอเตอร์
จากวงจรทาการทดสอบโดยการนาตัวinvertorมาควบคุมโดยมีเอาต์พุตเข้าขาcoilด้านที่ต่อกับกราวแ
ล้วนากราวออกเมื่อเราจ่าย5โวลต์ให้อินพุตของinvertorทาให้มอเตอร์หมุนและเมื่อจ่าย0โวลต์ให้ก็จ
ะทาให้มอเตอร์หมุนอีกทาง
แต่เมื่อเปลี่ยนให้เอาต์พุตเข้าขาcoilอีกขาแทนปรากฏว่ามอเตอร์เมื่อจ่าย0โวลต์มอเตอร์ไม่หมุนเนื่อง
จากแรงดันขับที่ออกจากinvertorมีค่าไม่ถึง5โวลต์เราจึงแก้ปัญหาโดยการนาทรานซิสเตอร์มาขยายแ
รงดัน
การออกแบบรถที่ขับเคลื่อนด้วย servo ใช้เก็บลูกปิงปอง


    Sensorกั
    นชน                         ควบคุม
                              ล้อ
              ปรั บ
    Sensorจั      Sensor       Microcontr
    บลูกปิ                 oller
    ง ปอง                        ควบคุม
    Sensorจั                      Clipper
    บแสง


            Block diagram
                  ่
            ของรถขับเคลือนด้วย
            Servo


วงจรควบคุม clipper
วงจรควบคุมล้อ Servo
วงจร Sensor กันชน
วงจร Sensor แสง
วงจร Sensor จับลูกปิงปอง
วงจร microcontroller
วงจรเชื่อมเข้ากับคอมพิวเตอร์
    เขียนคาสั่งให้รถทางานโดยใช้ภาษาแอสแซมบลี burn เข้ากับ microcontroller เบอร์ 2051

org 00h
start: call strenght
     mov A,p1.4
     jb catch
     call right
     mov A,p1.0
     jb A,left
     mov A,p1.1
     jb A,right
     ljmp start
strenght:     mov A,ffh
    mov p3.1,A
    call delay1  ;delay 1.6 ms
    mov A,00h
    call delay3
    mov A,ffh
    mov p3.3,A
    call delay2  ;delay 0.6 ms
    mov A,00h
    mov p3.3,A
    call delay3  ;delay 8 ms
    ret
right: mov A,ffh
    mov p3.1,A
    call delay1
    mov A,00h
    mov p3.1,A
    call delay3
    mov A,00h
    mov p3.3,A
    ret
left: mov A,ffh
    mov p3.3,A
    call delay2
    mov A,00h
    mov p3.3,A
    call delay3
    mov A,00h
    mov p3.1,A
    ret
back: mov A,ffh
    mov p3.1,A
    call delay2
    mov A,00h
    call delay3
    mov A,ffh
    mov p3.3,A
    call delay1
    mov A,00h
    mov p3.3,A
    call delay3
    ret
catch:mov A,ffh
    mov p3.2,A
    call delay4   ;delay 0.4 ms
    mov A,00h
    mov p3.2,A
    call delay3
check:mov A,p1.2
    jnb A,right
    mov A,p1.3
    jnb A,right
    mov A,p1.5
    jnb A,left
    call strenght
    mov A,p1.0
    jnb A,check
    mov A,p1.1
    jnb A,check
    mov A,00h
    mov p3.2,A
    call back
    call right
    ret
delay1:push tl0
    push th0
    cjne A,#00h,ok
    orl A,B
    jz done
    clr A
ok: setb tf0
    mov tmod,#00000010b
jud_six:mov th0,#0f9h
    mov tl0,#0c0h
    setb tr0
    jnb tf0,$
    clr tr0
    djnz acc,jud_six
    cjne A,B,dec_b
    sjmp done
dec_b:dec B
    sjmp jud_six
done: pop th0
    pop tl0
    ret
delay2:push tl0
    push th0
    cjne A,#00h,ok
    orl A,B
    jz done
    clr A
ok: setb tf0
    mov tmod,#00000010b
jud_six:mov th0,#0fdh
    mov tl0,#0a8h
    setb tr0
    jnb tf0,$
    clr tr0
    djnz acc,jud_six
    cjne A,B,dec_b
    sjmp done
dec_b:dec B
    sjmp jud_six
done: pop th0
    pop tl0
    ret

delay3:push tl0
    push th0
    cjne A,#00h,ok
    orl A,B
    jz done
    clr A
ok: setb tf0
    mov tmod,#00000010b
jud_six:mov th0,#0e0h
    mov tl0,#0c0h
    setb tr0
    jnb tf0,$
    clr tr0
    djnz acc,jud_six
    cjne A,B,dec_b
    sjmp done
dec_b:dec B
    sjmp jud_six
done: pop th0
    pop tl0
    ret
delay4:push tl0
    push th0
    cjne A,#00h,ok
    orl A,B
    jz done
    clr A
ok: setb tf0
    mov tmod,#00000010b
jud_six:mov th0,#0feh
    mov tl0,#070h
    setb tr0
    jnb tf0,$
    clr tr0
    djnz acc,jud_six
    cjne A,B,dec_b
    sjmp done
dec_b:dec B
    sjmp jud_six
done: pop th0
    pop tl0
    ret

				
DOCUMENT INFO