Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

luluhawa

VIEWS: 790 PAGES: 153

									Luluhawa  batuan mendak
      Learning objectives

             1 Apa itu
        6 hasil

 5 Impak/kesan          2 Bagaimana
                  terjadi
7 kepentingan  luluhawa

                 3 Jenis2 luluhawa
  4 Faktor2 yg mempengaruhi
  luluhawa
Luluhawa – suatu proses yang
berlaku di permukaan bumi untuk
memecah dan menguraikan
batuan (break and decompose
rocks)
Enviromen: terhad kepada sejauh
mana air tanah (groundwater)
boleh menusuk masuk (penetrate)
ke dalam permukaan bumi
        luluhawa
 Boleh dilihat sebagai destructive forces
 - yang memecah, mengurai, mengubah
 bentuk dan keadaan fizikal dan kimia batuan
 Boleh dilihat sebagai constructive forces –
 yang menghasilkan sedimen, membentuk
 batuan mendak, mineral, mendapan
 mineral, landform baru
    Fakta asas luluhawa
 Berlaku perlahan sepanjang masa
 Mengambil masa yang lama
 Semua jenis luluhawa berlaku kadang2
 serentak dan tak terpisah satu sama lain.
 Dipisahkan untuk memudahkan
 pemahaman sahaja
 Keadaan di keliling menentukan segalanya
 Jenis2 luluhawa

1. Luluhawa fizikal
2. Luluhawa kimia
3. Luluhawa biologi
    1. Luluhawa fizikal

 Memecahkan batuan yang bersaiz besar kepada
 bahagian yang lebih kecil
 contoh: wedging (pembajian), exfoliation
 (pengelupasan), thermal expansion (kembang
 haba), lelasan (abrasion), (wetting and drying (esp
 in shales), pressure release by erosion of
 overburden
      Luluhawa fizikal
1 Frost wedging (pembajian ibun) – water
 expands when it freezes, breaking rocks
 into angular fragments; lazim berlaku
 dalam iklim temperat (ada ais)
 Nota: apabila air menjadi ais, isipadu
 meningkat sebanyak 10% => mebungkah
 (pries) batuan
talus – terdapat di kaki bukit
      Luluhawa fizikal
2 Exfoliation (pengelupasan) – bedrocks
 (batuan hampar) breaks into flat sheets
 along joints (kekar) which parallel the
 ground surface. This phenomenon is
 caused by expansion of rock when the
 pressure of overlying rock is removed by
 erosion => sometimes called unloading

                Apa itu kekar?
Exfoliation Stone Mt
exfoliation
exfoliation
Active exfoliation Stone Mt
goblin
Mt Kinabalu
Mt Kinabalu
Mt Kinabalu
      Luluhawa fizikal
3 Thermal expansion (kembang haba) – heat
 causes action; cooling causes contraction
 => expand and contract at different rate
 causes stresses along mineral boundaries.
 Repeated heating and cooling => batuan
 pecah
    4  Lelasan (abrasion)
 Batuan menjadi lebih kecil hasi drpd
 pergeseran dan pelanggaran semasa
 terangkut, contohnya di dasar sungai
 Glasial, ombak dan angin juga boleh
 menjadi agen lelasan
   Kelebihan kimia fizikal

 Luluhawa fizikal memecahkan batuan ke
 saiz yg lebih kecil => menyediakan lebih
 banyak luas permukaan batuan bersaiz
 kecil untuk tindakbalas kimia berlaku
     2. Luluhawa kimia
 Memecahkan batuan secara kimia dgn
 menambah atau menanggalkan (removing)
 unsur2 kimia, mengubah unsur2 tersebut
 menjadi bahan2 baru
 contoh: dissolution (pelarutan), hydrolysis
 (hidrolisis), oxidation (pengoksidaan)
      Luluhawa kimia
1 Dissollution (pelarutan) – alters rocks by
 removing soluble minerals => soluble ions
 and insoluble ions => precipitate and
 crystallize (dalam tasik atau laut)
 Ex: pembentukan garam, batu kapur,
 travertine

Batuan => ion larut/ tak larut => pemendakan
      Luluhawa kimia
2 Hydrolisis – proses di mana feldspar are
 weathered to form clay
 Note: clay make up half of sedimentary
 rocks on Earth

  (Berapa jenis feldspar kita ada? Apakah
  komposisinya?)
Weathering of feldspar
   Beberapa contoh t/b kimia
A. Solution of carbon dioxide in water to form
  acid
  CO2 + H2O     H2CO3   H+ + HCO3-
B. Solution of calcite
  CaCO3 + CO2 + H2O     Ca2+ + 2HCO3-

C. CaCO3 + H+ HCO3-      Ca2+ + 2HCO3-
D. Chemical weathering of feldspar to form
  clay mineral
2KAlSi3O8 + 2H+ + 2HCO3- + H2O
K feldspar
 Al2Si2O5(OH)4 + 2K+ + 2HCO3- + 4SiO2
  clay mineral        Silica in solution
                or as fine solid
                particles
 Cara jurutera bahan mengungkap formula
 untuk memudahkan kefahaman

        K2O
2KAlSi3O8    Al2O3
        6SiO2


        Al2O3
Al2Si2O5(OH)4
        2SiO2
        2H2O
       Luluhawa kimia
3 oxidation – the process by which iron-
 bearing minerals (pyroxene, amphibole,
 biotite) weather to produce iron oxides
 Di kawasan tropik iron bearing
 aluminosilicate => lateritic soils, red clayey
 soils
       Oxidation reaction
4FeSiO3 + O2 +10H2O   4FeO.OH +
Fe pyroxene        Goetite
                4H4SiO4

2Fe2SiO4 + 2O2 + 4H2O  4FeO.OH +
              2H4SiO4
Fe olivine
     3. Luluhawa biologi
 Pemecahan batuan disebabkan oleh
 tindakan organisma hidup spt tumbuh2an,
 haiwan dalam tanah dan lichen (kulat? yang
 hidup di atas batuan dan kayu)


    Pengaruh => minimum
Hasil luluhawa
Weathering products
        Malaysia

 Average daily temperatures range from a
 minimum of 25o C to a maximum of 33o C.
 has an average annual rainfall of more
 than 2500 mm
     Hujan dan suhu
             wettest
driest
 Mineral stability in the weathering
      environment
Mineral didapati tak stabil dalam enviromen
tertentu
Minerals which formed at high temperature
and pressures are least stable in the
weathering environment and weather most
quickly
Minerals which formed at lower temperatures
and pressures are most stable under
weathering conditions
Rates of weathering
       Soil profile
D horizon
Fresh rocks
Soil profile

 Eluviation
 illuviation
 leaching
 Leaching/larutlesap: proses kimia yang
 menghasilkan unsur larut dan tak larut.
 Yang larut akan lesap ke bawah dalam
 profil tanah sementara yang tak larut akan
 terkumpul di bahagian atas profil tanah =>
 warna membezakan lapisan tanah
 Eluviation: removal of materials dissolved
 or suspended in water
 Illuviation: horizon of maximum
 accumulation of suspended material or
 clay
 Chelation: pembentukan kompleks kimia
Laterite profile
Acid run-off at gold mine
bryce
Oxidation effect
Oxidation effects
Staglatite-staglamite
sinkholes
 Gred luluhawa (weathering grade), kekuatan
     ekapaksi dan rock-soil ratio

                 UCS(MPa) RSR
Gred VI  tanah/soil
Gred V   completely weathered  <0.15   0-30
Gred IV  highly weathered    0.2-0.15  30-60
Gred III  moderately weathered  0.4-0.2  60-90
Gred II  slightly weathered   0.9-0.4  90-95
Gred I   Fresh rock            95-100

            Tengok transparensi lain
   Sinkholes (tanah benam)
 Bagaimana terjadi?
 Enviromental problem?
        Jenis2 tanah
 Residual soil - laterit, iklim tropik
 Transported soil – till, loess, iklim temperat

  Tanih -  pelbagai jenis tanah
       contoh: laterit, pedalfer, latosol,
       paleosol
   Wentworth scale  - grain size scale
  Particle name   Particle diameter Gravel
  Boulders      > 256 mm
  Cobbles      64 - 256 mm
  Pebbles      2 - 64 mm
  Granules      2 - 4 mm
  Sand
  Very coarse sand  1 - 2 mm
  Coarse sand    0.5 - 1 mm
  Medium sand    0.25 - 0.5 mm
  Fine sand     0.125 - 0.25 mm
  Very fine sand   0.0625 - 0.125 mm
  Silt        1/256 - 1/16 mm
            (or 0.004 - 0.0625 mm)
 Clay         < 1/256 mm
            (or < 0.004 mm) sesetengah
            buku guna takrif <2 mikron
Kitar batuan (Rock cycle)
    Hakisan (erosion)
The movement of weathered material from
the site of weathering. Primary agent is
gravity, but gravity acts in concert with
running water

pergerakan bahan terluluhawa dari tempat
luluhawa berlaku ke tempat ia ditemui
Sedimentary cycle
Malaysia bagaimana?
   Faktor yang mempengaruhi
    pembentukan tanah

1.  Iklim (climate)
2.  Batuan induk (parent material)
3.  Relief (keadaan permukaan bumi)
4.  Vegetation (tumbuhan)
5.  Masa (time)
Sambung => batuan mendak


 (lihat beberapa transparensi
 mengenai luluhawa)
       Apa kesudahannya?

 kepentingan        apa


        Batuan    Bagaimana
 jenis2
        mendak    terjadi
Ciri2 utama            Di mana

   Perubahan sebelum, semasa dan
   selepas pembentukan
 Hasil drpd luluhawa ialah sedimen

 Sediment = loose particulate material (clay,
 sand, silt, gravel, etc.)
 Sediment becomes sedimentary rock
 through lithification, which involves:
 Compaction
 Cementation
 Recrystallization (of carbonate sediment)
   Wentworth scale  - grain size scale
  Particle name   Particle diameter Gravel
  Boulders      > 256 mm
  Cobbles      64 - 256 mm
  Pebbles      2 - 64 mm
  Granules      2 - 4 mm
  Sand
  Very coarse sand  1 - 2 mm
  Coarse sand    0.5 - 1 mm
  Medium sand    0.25 - 0.5 mm
  Fine sand     0.125 - 0.25 mm
  Very fine sand   0.0625 - 0.125 mm
  Silt        1/256 - 1/16 mm
            (or 0.004 - 0.0625 mm)
 Clay         < 1/256 mm
            (or < 0.004 mm) sesetengah
            buku guna takrif <2 mikron
Ternary diagram Sand-Silt-Clay
Kitar batuan (Rock cycle)
Pengelasan batuan mendak

1 Terrigenous (detrital or clastic) – bumi/benua
 –  Conglomerate or Breccia
 –  Sandstone
 –  Siltstone
 –  Shale
2 Chemical/biochemical
 – Evaporites
 – Carbonate sedimentary rocks (limestones and dolostone)
 – Siliceous sedimentary rocks
3 Organic (coals)
 – Other - ironstones
Classification of sedimentary rocks
     Hjulstrom Curve
Menghubungkait vel-size dgn proses (1939)
 A. Terrigenous (also called detrital or clastic)
  Terrigenous sedimentary rocks are derived from
  the weathering of pre-existing rocks, which have
  been transported to the depositional basin. They
  have a clastic (broken or fragmental) texture
  consisting of:
1. Clasts (larger pieces, such as sand or gravel)
2. Matrix (mud or fine-grained sediment
  surrounding the clasts)
3. Cement (the glue that holds it all together), such
  as:
  1.calcite
  2.iron oxide
  3.silica
Clasts and
matrix
(labelled),
and iron oxide
cement
(reddish brown
color)
 Sand: Grain size 1/16 to 2 mm
 Sandstone
 If dominated by quartz grains = quartz
 sandstone (also called quartz arenite)
 If dominated by feldspar grains = arkose
 If dominated by sand-sized rock fragment
 grains = lithic sandstone (also called
 litharenite or graywacke)
conglomerate
breccia
Quartz sandstone
Arkose (mengandungi banyak feldspar)
Greywacke (sand-sized rock
    fragments)
 Silt: Grain size 1/256 to 1/16 mm (gritty)
 Siltstone
 Clay: Grain size less than 1/256 mm
 (smooth) (< 2 micron)
 Shale (if fissile)
 Claystone (if massive)
 Note: Mud is technically a mixture of silt and
 clay. It forms a rock called mudstone (or
 mudshale if fissile).
shale
kaolin
 B. Chemical/biochemical Sedimentary
 Rocks
 This group includes the evaporites, the
 carbonates (limestones and dolostone),
 and the siliceous rocks. These rocks form
 within the depositional basin from chemical
 components dissolved in the seawater
 Evaporites - The evaporites form from the
 evaporation of water (usually seawater).
 Rock salt - composed of halite (NaCl).
 Rock gypsum - composed of gypsum
 (CaSO4.2H20)
 Travertine - composed of calcium
 carbonate (CaCO3), and therefore, also
 technically a carbonate rock; travertine
 forms in caves and around hot springs.
Bonneville Salt Flats of the Great Salt Lake, Utah. The lake
bed is covered with rock salt which gives it the white color.
   The salt is mined by the Morton Salt Company.
gypsum
Gypsum crystals, Marion lake,
     Australia
 Carbonates - The carbonate sedimentary rocks
 are formed through both chemical and
 biochemical processes. They include the
 limestones (many types) and dolostones.
 Two minerals are dominant in carbonate rocks:
 – Calcite (CaCO3) (batu  kapur)-mudah berbuih
  dgn asid lemah
               digores jadi
 – Dolomite (CaMg(CO3)2) – perlu
  serbuk, baru bertindakbalas dgn asid
 Carbonate rock names:
 Micrite (microcrystalline limestone) - very fine-
 grained; may be light gray or tan to nearly black in
 color. Made of lime mud, which is also called
 calcilutite.
 Oolitic limestone (look for the sand-sized oolites)
 Fossiliferous limestone (look for various types of
 fossils in a limestone matrix)
 Coquina (fossil hash cemented together; may
 resemble granola)
 Chalk (made of microscopic planktonic organisms
 such as coccolithophores; fizzes readily in acid)
 Crystalline limestone
 Travertine (see evaporites)
 Others - intraclastic limestone, pelleted limestone
Stromatolitic limestone
Batuan karbonat di Mexico
 Siliceous rocks - The siliceous rocks are those
 which are dominated by silica (SiO2). They
 commonly form from silica-secreting organisms
 such as diatoms, radiolarians, or some types of
 sponges. Chert is formed through chemical
 reactions of silica in solution replacing
 limestones.
 Diatomite - looks like chalk, but does not fizz in
 acid. Made of microscopic planktonic organisms
 called diatoms. May also resemble kaolinite, but
 is much lower in density and more porous).
 Also referred to as Diatomaceous Earth.
 Chert - Massive and hard, microcrystalline
 quartz. May be dark or light in color. Often
 replaces limestone. Does not fizz in acid.
 . Organic Sedimentary Rocks (Coals)
 This group consists of rocks composed of organic
 matter (mainly plant fragments). Because of this, they
 lack minerals (which must be inorganic, be definition).
 These are the coals. In order of increasing depth of
 burial (temperature and pressure):
 Peat (porous mass of brownish plant fragments
 resembling peat moss)
 Lignite (crumbly and black)
 Bituminous coal (dull to shiny and black; sooty;
 layers may be visible)
 Anthracite coal (extremely shiny and black, may
 have a slight golden shine; low density; not sooty;
 technically a metamorphic rock due to high
 temperatures and pressures to which it has been
 subjected)
        others


There are several other interesting
sedimentary rock types: Ironstones -
Oolitic hematite, banded iron formations
Abundance of sedimentary rocks
        Soalan
Maklumat apakah yang boleh dicerap dari
pemerhatian batuan mendak?
Senaraikan…
       Sedimentary Structures
  Sedimentary structures form in the basin of
  deposition, as a result of the action of
  natural processes such as waves, currents,
  drying events, etc.
  Beds or strata
  Cross-bedding
  Graded beds
  Ripple marks
  -Current ripple marks (asymmetrical ripples)
  Oscillation or wave ripple marks
  (symmetrical ripples)
  Mud cracks
Structures formed during deposition
   1-4, after deposition 5,6
     1     2     3
     4       5     6
Ripple marks
Graded bedding, Jurassic of New
      Jersey
Graded bedding
         halus


         kasar

         halus

         kasar
mudcracks  bagaimana terjadi?
ripples
rounding
         sorting
High energy enviroment  Low energy enviroment
varves
Cross stratification (berlaku semasa
 transgression-regression air laut)
       Important note
 Descriptive properties => interpretive
 properties
 Geology => engineering
 Objective: to aid planning, design,
 construction, mitigation, conservation,
 preservation
  Sedimentary Environments
 Sedimentary environments are places where
 sediments accumulate and sedimentary rocks
 form. They can be grouped into:
 Terrestrial environments (non-marine)
 – Rivers (fluvial environment)/sungai)
 – Alluvial fans (kipas lanar)
 – Lakes (lacustrine environment)/tasik
 - Swamps/paya
 - Deserts (aeolian environment)
 - Glacial environments
 Transitional environments (at the
 transition between the marine and non-
 marine environments)
 Beach and barrier islands
 Delta
 Lagoons
 Estuaries
  Marine environments
  Continental shelf
  Continental slope and rise (deep sea fans)
  Abyssal plain
  Reefs (karang)
Alluvial fan
Enviroment of sedimentary rx
SEDIMENTARY ENVIROMENTS
AGENTS &
 ENERGY
SOURCES
ALLUVIAL
WIND ACTION (Eolian)
Continental enviroment: fluvial
layering
beach
Marine environment
Depositional environments
Model for landform development
         Fossils

 Fossils are the remains or traces of
 prehistoric life.
 Outcrop in Nova Scotia, Canada of the McCoy
 Brook Formation of Early Jurassic age in which
 a dinosaur skeleton was found (box) Drawing of
 the outcrop on left, emphasizing layering.
 Facies - the characteristics of a unit of
 sediments, which can be used to interpret
 the depositional environment.
      Batuan mendak
 Batuan hos kepada petroleum dan gas asli
 Mendapan mineral spt Cu, Pb, Zn, Tungsten
 dll
a bit about Si
 14         www.webelements.com
 Si
 28.0855(3)The essentials
 Name: silicon
 Symbol: Si
 Atomic number: 14
 Atomic weight: 28.0855 (3) r
 CAS Registry ID: 7440-21-3
 Group number: 14
 Group name: (none)
 Period number: 3
 Block: p-block
 Description
 Here is a brief description of silicon.
 Standard state: solid at 298 K
 Colour: dark grey with a bluish tinge
 Classification: Semi-metallic

Silicon is present in the sun and stars and is a
principal component of a class of meteorites known
as aerolites. Silicon makes up 25.7% of the earth's
crust by weight, and is the second most abundant
element, exceeded only by oxygen. It is found
largely as silicon oxides such as sand (silica),
quartz, rock crystal, amethyst, agate, flint, jasper
and opal. Silicon is found also in minerals such as
asbestos, feldspar, clay and mica.
Silicon is important in plant and animal life.
Diatoms in both fresh and salt water extract silica
from the water to use as a component of their cell
walls. Silicon is an important ingredient in steel.
Silicon carbide is one of the most important
abrasives. Workers in environments where
silicaceous dust is breathed may develop a serious
lung disease known as silicosis.
       Important facts

 Hydrolysis and condensation of substituted
 chlorosilanes can be used to produce a very
 great number of polymeric products, or
 silicones. These range from liquids to hard,
 glasslike solids with many useful properties.
 Elemental silicon transmits more than 95%
 of all wavelengths of infrared and and has
 been used in lasers to produce coherent
 light at 456 nm.
  Isolation
  Here is a brief summary of the isolation of silicon.
  There is normally no need to make silicon in the
  laboratory as it is readily available commercially. Silicon
  is readily available through the treatment of silica, SiO2,
  with pure graphite (as coke) in an electric furnace.
  SiO2 + 2C Si + 2CO
  Under these conditions, silicon carbide, SiC, can form.
  However, provided the amount of SiO2 is kept high,
  silicon carbide may be eliminated.
  2SiC + SiO2 3Si + 2CO
  Very pure silicon can be made by the reaction of SiCl4
  with hydrogen, followed by zone refining of the resultant
  silicon.
  SiCl4 + 2H2 Si + 4HCl
Fakta penting mengenai Malaysia
Most cities and large towns in the
 Peninsula are located on a thin
surface alluvium over limestone
      and granite.
 Malaysia is generally formed by highland,
 floodplain, and coastal zones (Figure 1.2 ).
 In the Peninsula, the Banjaran Titiwangsa
 from north to south divides the West Coast
 and East Coast states, while in Sarawak the
 Banjaran Kapuas Hula and Banjaran Iran
 border Indonesia. All of these ranges are
 governed by virgin forest
 Malaysia is warm and humid throughout the
 year, as characterised by the equatorial
 climate, and has an average annual rainfall
 of more than 2500 mm with spatial variation
 shown in Figure 1 . 3 .
 In the Peninsula wettest area is Taiping in Perak
 whilst the driest is Kuala Pilah in Negeri Sembilan
 (Figure 1 . 5 ).
 Average daily temperatures range from a
 minimum of 25o C to a maximum of 33o C.
 Relative humidity is high, sometimes exceeding
 80%. Daytime cloudy hours are also high while
 haze lately is a frequent occurrence that will
 contribute to acid rains.
 Urbanisation poles are formed in many different
 ways including;
 ·   centrally in dense arrangements such as
 towns, cities, ports, commercial/business centres,
 and new development areas
 ·   linearly along road, highway, railway, river,
 estuary, and coastal areas
 ·   randomly located, including villages and
 high class residential areas
   Next lecture


on metamorphic rocks

								
To top