hoach dinh nhu cau NVL tai xi nghiep thep va2 vat lieu xay dung HN

Document Sample
hoach dinh nhu cau NVL tai xi nghiep thep va2 vat lieu xay dung HN Powered By Docstoc
					Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

      Lời mở đầu
   Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát
triển phải có những phương án sản xuất và chiến lược kinh doanh có hiệu
quả. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp phải luôn cải tiến và nâng cao
chất lượng sản phẩm, tiết kiệm các yếu tố đầu vào, hạ giá thành sản phẩm.
Do đó việc hoạch định nhu cầu và khả năng cung ứng nguyên vật liệu được
coi là nhiệm vụ quan trọng của mỗi doanh nghiệp.
   Mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh rất nhiều loai sản phẩm khác
nhau và có xu thế ngày càng đa dạng hoá những sản phẩm của mình. Để sản
xuất mỗi loại sản phẩm lại đòi hỏi một số lượng các chi tiết, bộ phận và
nguyên vật liệu rất đa dạng, nhiều chủng loại khác nhau. Hơn nữa lượng
nguyên vật liệu cần sử dụng vào nhưngc thời điểm khác nhau thường xuyên
thay đổi.
   Vì thế nên việc quản lý tốt nguồn vật tư đảm bảo cho quá trình sản
xuất diễn ra nhịp nhàng, thoả mãn nhu cầu của khách hàng trong mọi thời
điểm. Tổ chức hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tốt sẽ cung cấp kịp thời,
chính xác cho các nhà quản lý và các bộ phận chức năng trong doanh
nghiệp. Để từ đó có thể đưa ra phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả .
Nội dung của quá trình hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu là vấn đề có tính
chất chiến lược, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải thực hiện trong quá trình sản
xuất kinh doanh của mình.
   Xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội là một đơn vị kinh doanh,
sản xuất lớn, chủng loại đa dạng. Chính vì vậy mà việc hoạch định nhu cầu
nguyên vật liệu taị Xí nghiệp rất được chú trọng, và là một bộ phận không
thể thiếu trong toàn thể công tác quản lý của Xí nghiệp.Chuyên đề tốt nghiệp                           1
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

      Với nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp cho Xí nghiệp còn
hạn chế nên việc hoạch định chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh là rất
quan trọng và cần thiết.
   Bởi vì chiến lược hoạt động tối ưu là chiến lược làm cho tổng chi phí
nhỏ nhất, khả năng quay vòng vốn nhanh nhất và lợi nhuận cao nhất.
   Do vậy, hoạch định tốt chiến lược sẽ góp phần quan trọng thực hiện
việc nâng cao khả năng hoạt động, hiệu quả sử dụng vốn của Xí nghiệp một
cách tối ưu nhất.
   Sau một thời gian thực tập tại Xí nghiệp, nhận thấy được tầm quan
trọng của công tác hoạch định chiến lược, em đi sâu vào nghiên cứu đề tài:
“Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại Xí nghiệp thép và vật liệu xây
dựng Hà Nội".. Với mục đích là nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của
nguyên vật liệu đối với một doanh nghiệp sản xuất.
  Nội dung cuả chuyên đề ngoài phần mở đầu, được chia làm 3 phần:
   Phần I : Những vấn dề lý luận cơ bản về hoạch định nhu cầu nguyên
vật liệu trong doanh nghiệp.
   Phần II : Thực trạng công tác hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại
Xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội .
   Phần III : Hoàn thiện công tác hoạch định nhu cầu tại Xí nghiệp.
Những giải pháp chiến lược trong thời gian tới.
   Trong quá trình nghiên cứu chuyên đề, em đã nhận được sự giúp đỡ
thường xuyên, tận tình của thầy Phan Huy Đường và của các cô chú trong
phòng kế toán cũng như các phòng nghiệp vụ khác.
   Tuy nhiên do trình độ và thời gian có hạn nên bản chuyên đề này
không tránh khỏi những thiếu xót. Em mong nhận được sự giúp đỡ của thầyChuyên đề tốt nghiệp                           2
Ngô Nguyên Khôi                          Chuyên đề
Thực Tập

   Đường cùng toàn thể các cô chú trong phòng kế toán để bản chuyên đề
thêm phong phú về lý luận và thiết thực hơn với thực tiễn.
    Phần I
    Những vấn đề lý luận cơ bản về hoạch định
    nhu cầu nguyên vật liệu trong doanh nghiệp


I. Thực chất và yêu cầu của hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (NVL)
    1. Khái niệm và đặc điểm nguyên vật liệu
    1.1. Khái niệm
    Nguyên vật liệu là những đối tượng lao động chủ yếu và được thể
hiện dưới dạng vật hoá.
    1.2. Đặc điểm
    Trong quá trình sản xuất cần 3 yếu tố cơ bản, đó là TLLĐ, ĐTLĐ và
SLĐ. NVL là một trong 3 yếu tố cơ bản đó, NVL là đối tượng lao động và là
cơ sở để hình thành nên sản phẩm mới. Quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm
mới nguyên vật liệu bị tiêu hao toàn bộ và thay đổi về hình thái chất ban đầu
để cấu thành thực thể sản phẩm, chúng chỉ tham gia vào 1 chu kỳ sản xuất.
Về mặt giá trị NVL chuyển dịch toàn bộ 1 lần vào giá trị sản phẩm mới tạo
ra.
    2. ý nghĩa và yêu cầu quản lý NVL.
    2.1. ý nghĩa
Chuyên đề tốt nghiệp                             3
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

      Như ta đã biết, chi phí NVL và ĐTLĐ sử dụng trong sản xuất
NVL thường chiếm một tỷ lệ lớn (60 - 80%) trong chi phí sản xuất và giá
thành sản phẩm.
   Thực hiện giảm chi phí NVL sẽ làm tốc độ vốn lưu động quay nhanh
hơn và tạo điều kiện quan trọng để hạ giá thành sản phẩm. Do vậy, mỗi công
đoạn từ việc quản lý quá trình thu mua, vận chuyển bảo quản, dự trữ và sử
dụng NVL đều trực tiếp tác động đến chu trình luôn chuyển vốn lưu động
của doanh nghiệp.
   Tổ chức tốt công tác hoạch định, nhiệm vụ và kế hoạch cung ứng
NVL là điều kiện không thể thiếu, cung cấp kịp thời, đồng bộ NVL cho quá
trình sản xuất, là cơ sở để sử dụng và dự trữ NVL hợp lý. Tiết kiệm ngăn
ngừa hiện tượng tiêu hao, mất mát, lãng phí NVL. Trong tất cả các khâu của
quá trình sản xuất kinh doanh.
   Trong quá trình kinh doanh chiến lược NVL thì việc tồn tại NVL dự
trữ là những bước đệm cần thiết đảm bảo cho quá trình hoạt động liên tục
của doanh nghiệp, các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường không thể
tiến hành sản xuất kinh doanh đến đâu thì mua NVL đến đó mà cần phải có
NVL dự trữ. NVL dự trữ không trực tiếp tạo ta lợi nhuận nhưng lại có vai
trò rất lớn để cho quá trình sản xuất kinh doanh tiến hành liên tục. Do vậy
nếu doanh nghiệp dự trữ quá lớn sẽ tốn kém chi phí, ứ đọng vốn. Nếu dự trữ
quá ít sẽ làm cho quá trình sản xuất kinh doanh bị gián đoạn, gây ra hàng
loạt các hậu quả tiếp theo.
   Nguyên vật liệu là một trong những tài sản lưu động của doanh
nghiệp, thường xuyên luân chuyển trong quá trình kinh doanh.
   Quản trị và sử dụng hợp lý chúng có ảnh hưởng rất quan trọng đến
việc hoàn thành nhiệm vụ chung của doanh nghiệp.

Chuyên đề tốt nghiệp                           4
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

      Mặc dù hầu hết các vụ phá sản trong kinh doanh đều là hệ quả
của nhiều yếu tố chứ không phải chỉ do quản trị, hoạch định NVL. Nhưng
cũng cần thấy rằng sự bất lực của một số doanh nghiệp trong việc hoạch
định và kiểm soát chặt chẽ tình hình nguyên vật liệu là một nguyên nhân dẫn
đến thiệt hại cuối cùng của họ.
   2.2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu.
   Do đặc điểm, ý nghĩa của NVL trong quá trình sản xuất kinh doanh
đòi hỏi công tác quản lý cần phải thực hiện chặt chẽ ở các khâu sau:
   a. Khâu thu mua: Quản lý về khối lượng, chất lượng, quy cách, chủng
loại, giá mua và chi phí mua cũng như kế hoạch mua theo đúng tiến độ thời
gian phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
   b. Khâu bảo quản: Tổ chức tốt kho tàng, bến bãi, trang bị đầy đủ các
phương tiện cân đo, thực hiện đúng chế độ bảo quản đối với từng loại vật tư,
tránh hư hỏng mất mát, hao hụt, bảo đảm an toàn.
   c. Khâu sử dụng: Sử dụng hợp lý, tiết kiệm trên cơ sở xác định mức
dự toán chi phí nhằm hạ thấp mức tiêu hao NVL trong giá thành sản phẩm,
tăng thu nhập, tích luỹ cho doanh nghiệp. Tổ chức tốt công tác hoạch định,
phản ánh tình hình xuất dùng và sử dụng trong quá trình sản xuất kinh
doanh.
   d. Khâu dự trữ: Doanh nghiệp phải xác định được mức dự trữ tối đa,
tối thiểu cho từng loại NVL để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh
bình thường không bị ngừng trệ do việc cung cấp hoặc mua NVL không kịp
thời hoặc gây ra tình trạng ứ đọng vốn do dự trữ NVL quá nhiều. Kết hợp
hài hoà công tác hoạch định với kiểm tra, kiểm kê thường xuyên, đối chiếu
nhập - xuất - tồn.
   Bảng số 1: Lịch trình sản xuất

Chuyên đề tốt nghiệp                           5
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập     Tuần     1  2  3  4   5  6  7  8
     Số lượng          200         300


    Để có thể hoạch định được chiến lược NVL trong doanh nghiệp, ta
phải hiểu công tác kế toán NVL thông qua việc phân loại và đánh giá NVL.
    3. Phân loại - đánh giá NVL
    3.1. Phân loại NVL
    Để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải sử
dụng nhiều loại NVL khác nhau. Chúng có vai trò, công dụng, tính chất lý
hoá rất khác nhau, và biến động liên tục trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Để tổ chức tốt công tác quản lý và hạch toán NVL, đảm bảo sử dụng có hiệu
quả NVL trong sản xuất kinh doanh, cần phải phân loại NVL. Tuỳ theo nội
dung kinh tế và chức năng của NVL mà chúng được phân chia thành các loại
khác nhau. Nhìn chung trong doanh nghiệp NVL được chia thành các loại
sau:
    + Nguyên vật liệu chính: Là đối tượng lao động chủ yếu trong doanh
nghiệp và là cơ sở vật chất chủ yếu hình thành nên thực thể của sảm phẩm
mới.
    VD: Sắt, thép trong công nghiệp cơ khí. Gạch ngói xi măng trong xây
dựng cơ bản. Hạt giống, phân bón trong nông nghiệp.
    Bán thành phẩm mua ngoài cũng phản ánh vào NVL chính như: bàn
đạp, khung xe đạp … trong công nghệ lắp ráp xe đạp, vật liệu kết cấu xây
dựng cơ bản.
    + Nguyên vật liệu phụ: Là đối tượng lao động nhưng không phải là cơ
sở vật chất chủ yếu hình thành nê thực thể sảm phẩm, mà chỉ có tác dụng

Chuyên đề tốt nghiệp                            6
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

  phụ trong quá trình sản xuất, chế tạo sảm phẩm như: làm tăng chất
lượng NVL chính, tăng chất lượng sảm phẩm hoặc phục vụ cho công tác
quản lý, phục vụ sản xuất.
   VD: Dầu mỏ bôi trơn máy trong sản xuất …
   + Nhiên liệu: Có tác dụng cung cấp nhiệt lượng cho quá trình sản
xuất, kinh doanh như: xăng, dầu, hơi đốt, chất khí, than củi …
   + Phụ tùng thay thế, sửa chữa như: Những chi tiết, phụ tùng, máy
móc, thiết bị phục vụ cho quá trình sửa chữa hoặc thay thế những bộ phận,
chi tiết máy móc thiết bị.
   VD: Vòng bi, vòng đệm, xăm lốp.
   + Thiết bị xây dựng cơ bản: Các loại thiết bị, phương tiện sử dụng
trong xây dựng cơ bản (cả thiết bị cần lắp và không cần lắp như: công cụ,
khí cụ và vật liệu kết cấu dùng để lắp đặt vào công trình xây dựng cơ bản:
thông gió, chiếu sáng, toả nhiệt …).
   + Nguyên vật liệu khác: Là các loại NVL loại ra khỏi quá trình sản
xuất, chế tạo sản phẩm hoặc là phế liệu thu nhập thu hồi trong quá trình
thanh lý TSCĐ và các loại NVL khác chưa đề cập đến trong các loại kể trên.
   Để phục vụ tốt hơn yêu cầu quản lý chặt chẽ NVL cần phải biết cụ thể
và đầy đủ số hiện có và tình hình biến động của từng thứ NVL. Trong hoạt
động sản xuất kinh doanh. Do vậy, doanh nghiệp cần phải phân chia một
cách chi tiết hơn theo tính năng lý hoá học, theo quy cách, phẩm chất NVL.
Doanh nghiệp phân chia NVL trên cơ sở xây dựng và lập sổ danh điểm
NVL. Tuỳ theo số liệu của từng thứ, từng nhóm, từng loại NVL mà xây
dựng mã số cho nó, có thể gồm 1, 2, 3 hoặc 4 thứ số …
Chuyên đề tốt nghiệp                          7
Ngô Nguyên Khôi                        Chuyên đề
Thực Tập

      Số điểm danh NVL
    Loại: NVL chính
    Ký hiệu: 1521


Ký hiệu            Tên, nhãn hiệu, quy Đơn vị Đơn       giá Ghi
Nhóm    Danh điểm NVL    cách NVL         tính   hạch toán    chú
1     2          3            4     5        6
1521-01 1521-01-01       Thép tròn 6 60 m/m   Kg    60.000
      1521-01-02
      …………..       ………….          ……..   ………       ….
………. 1521-02-01
      ………
      1521-02-99
      ……..        ……….           ….    ……       ….
………              ……….
1521-99 1521-99-01
      1521-99-99     ……….           ……..   ……..      ….


    Các “chữ số” dùng để chỉ loại NVL thường sử dụng là số hiệu của TK
cấp 1 hoặc cấp 2 … dùng để hạch toán NVL đó các chứ số dùng để chỉ
nhóm NVL là số thứ tự liên tục.
    + Nếu dưới 10 nhóm thì dùng 1 chữ số (từ 1 đến 9)
    + Nếu dưới 100 nhóm thì dùng 2 chữ số (từ 01 đến 99)
    Các chữ số dùng để chỉ thứ NVL là số thứ tự liên tục sắp xếp theo quy
cách, cỡ loại của các thứ nguyên vật liệu trong nhóm.
    + Nếu dưới 1000 nhóm thì dùng 3 chữ số (từ 001 đến 999)
Chuyên đề tốt nghiệp                             8
Ngô Nguyên Khôi                       Chuyên đề
Thực Tập

       Khi lập sổ điểm danh NVL, sau mỗi loại, mỗi nhóm cần phải dự
trữ một số hiệu để sử dụng cho các thứ hoặc loại NVL mới thuộc nhóm đó
xuất hiện sau này. Số điểm danh NVL có tác dụng rất lớn trong công tác
trong việc đưa tin học vào hoạt động hoạch định chiến lược ở đơn vị.
   3.2. Đánh giá NVL
   Đánh giá chi tiết, cụ thể NVL là nhiệm vụ cơ bản của công tác kế
toán. Trong phạm vi chuyên đề này người viết chỉ đánh giá NVL một cách
tổng quát.
   - Đánh giá NVL là dùng thước đo tiền tệ để biểu hiện giá trị của nó
theo những nguyên tắc nhất định: (nguyên tắc giá phí thực tế, nhất quán,
công khai, thận trọng …)
   a. Đánh giá NVL theo giá thực tế
   * Giá thực tế NVL nhập kho:
   - Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.
   - Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
   + Với NVL mua ngoài
   + Với NVL tự sản xuất
   + Với NVL thuê ngoài gia công chế biến
   + Với NVL nhận đóng góp từ các đơn vị, cá nhân tham gia liên
doanh.
   + Với phế liệu
   + Với NVL được tặng, thưởng.
   * Giá thực tế NVL xuất kho
   Căn cứ vào việc tính giá thực tế nhập để tính giá thực tế xuất.
Chuyên đề tốt nghiệp                          9
Ngô Nguyên Khôi                         Chuyên đề
Thực Tập

      Giá thực tế   Giá thực tế    Giá thực tế    Giá thực tế
      NVL  tồn + NVL nhập  NVL xuất           NVL    tồn
                 =     +
      đầu kỳ    trong kỳ  trong kỳ           cuối kỳ


    * Phương pháp giá đơn vị bình quân
    - Cả kỳ dự trữ
    - Cuối kỳ trước
    - Sau mỗi lần nhập
    * Phương pháp nhập trước, xuất trước (Fifo)
    * Phương pháp nhập sau, xuất trước (Lifo)
    * Phương pháp trực tiếp
    b. Đánh giá NVL theo giá hạch toán
    Giá hạch toán vật     Số lượng vật tư     Đơn  giá
               =            x
    tư nhập (xuất)      nhập (xuất)       hạch toán


    Từ đó mà kế toán có thể tổng hợp số liệu về tình hình thu mua, tổ
chức ghi chép phản ánh, vận chuyển, tình hình nhập - xuất - tồn. Tính giá
thành NVL thực tế đã thu mua về các mặt hàng: số lượng, chủng loại, giá cũ,
thời hạn … nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ, đúng chủng loại NVL.
    áp dụng đúng các phương pháp và kỹ thuật hạch toán NVL, mở sổ thẻ
kho kế toán chi tiết, thực hiện hạch toán NVL đúng chế độ, đúng phương
pháp quy định kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản, dự trữ và sử dụng
NVL. Tính toán, xác định chính xác số lượng và giá trị NVL đã tiêu hao và
sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh.
    Tham gia kiểm kê, đánh giá lại NVL theo đúng chế độ Nhà nước quy
định.

Chuyên đề tốt nghiệp                             10
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

     A. Phương pháp MRP
   1. Khái niệm
   Mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh rất nhiều loại sản phẩm khác
nhau và có xu thể ngày càng đa dạng hoá những sản phẩm của mình. Để sản
xuất mỗi loại sản phẩm lại đòi hỏi phải có một số lượng chi tiết, bộ phận và
NVL rất đa dạng, nhiều chủng loại khác nhau. Hơn nữa, lượng nguyên vật
liệu cần sử dụng vào những thời điểm khác nhau và thường xuyên thay đổi.
Vì vậy, tổng số danh mục các loại vật tư, nguyên liệu và chi tiết bộ phận mà
doanh nghiệp quản lý rất nhiều và phức tạp, đòi hỏi phải cập nhật thường
xuyên. Quản lý tốt nguồn vật tư, nguyên vật liệu này góp phần quan trọng
giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sảm phẩm. Lập kế hoạch chính xác
nhu cầu nguyên liệu, đúng khối lượng và thời điểm yêu cầu là cơ sở quan
trọng để dự trữ lượng nguyên vật liệu ở mức thấp nhất, nhưng lại là một vấn
đề không đơn giản. Các mô hình quản trị hàng dự trữ chủ yếu là giữ cho
mức dự trữ ổn định mà không tính tới những mối quan hệ phụ thuộc với
nhau giữa nguyên vật liệu, các chi tiết bộ phận trong cấu thành sảm phẩm,
đòi hỏi phải đáp ứng sẵn sàng vào những thời điểm khác nhau. Cách quản lý
này thường làm tăng chi phí. Để đảm bảo yêu cầu nâng cao hiệu quả của
hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm thiểu chi phí dự trữ trong quá trình sản
xuất, cung cấp những loại nguyên vật liệu, linh kiện đúng thời điểm khi có
nhu cầu người ta đưa ra phương pháp hoạch định nhu cầu NVL. Hoạch định
nhu cầu NVL là một nội dung cơ bản của quản trị sản xuất, được xây dựng
trên cơ sở trợ giúp của kỹ thuật máy tính được phát hiện và đưa vào sử dụng
lần đầu tiên ở Mỹ vào những năm 70. Cách tiếp cận MRP là xác định lượng
dự trữ nguyên vật liệu, chi tiết bộ phận là nhỏ nhất, không cần dự trữ nhiều
nhưng khi cần sản xuất là có ngay. Điều này đòi hỏi phải lập kế hoạch hết

Chuyên đề tốt nghiệp                           11
Ngô Nguyên Khôi                       Chuyên đề
Thực Tập

  sức chính xác, chặt chẽ đối với từng loại vật tư, đối với từng chi tiết và
từng nguyên liệu. Người ra sử dụng kỹ thuật máy tính để duy trì đơn đặt
hàng hoặc lịch sản xuất nguyên vật liệu dự trữ sao cho đúng thời điểm cần
thiết. Nhờ sự mở rộng ứng dụng máy tính vào hoạt động quản lý sản xuất,
phương pháp MRP đã giúp cho các doanh nghiệp thực hiện được công tác
lập kế hoạch hết sức chính xác, chặt chẽ và theo dõi các loại vật tư, nguyên
vật liệu chính xác, nhanh chóng và thuận tiện hơn, giảm nhẹ các công việc
tính toán hàng ngày và cập nhật thông tin thường xuyên, đảm bảo cung cấp
đúng số lượng và thời điểm cần đáp ứng. Phương pháp hoạch định nhu cầu
vật tư tỏ ra rất có hiệu quả, vì vậy nó không ngừng được hoàn thiện và mở
rộng ứng dụng sang các lĩnh vực khác của doanh nghiệp.
   Lúc đầu nó được gọi là MRP1 vì chủ yếu ứng dụng trong việc xác
định lượng dự trữ nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất, nhưng ngày nay
nó được mở rộng sang các lĩnh vực tài chính, marketing và gọi là hệ thống
hoạch định nhu cầu các nguồn lực (MRP II).
   MRP là hệ thống hoạch định và xây dựng lịch trình về những nhu cầu
nguyên liệu, linh kiện cần thiết cho sản xuất trong từng giai đoạn, dựa trên
việc phân chia nhu cầu nguyên vật liệu thành nhu cầu độc lập và nhu cầu
phụ thuộc.
   Nó được thiết kế nhằm trả lời các câu hỏi:
   - Doanh nghiệp cần những loại nguyên liệu, chi tiết, bộ phận gì?
   - Cần bao nhiêu?
   - Khi nào cần và trong khoảng thời gian nào?
   - Khi nào cần phát đơn hàng bổ sung hoặc lệnh sản xuất?
   - Khi nào nhận được hàng?Chuyên đề tốt nghiệp                           12
Ngô Nguyên Khôi                       Chuyên đề
Thực Tập

      Kết quả thu được là hệ thống kế hoạch chi tiết về các loại nguyên
vật liệu, chi tiết, bộ phận với thời gian biểu cụ thể nhằm cung ứng đúng thời
điểm cần thiết. Hệ thống kế hoạch này thường xuyên được cập nhật những
dữ liệu cần thiết cho thích hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp và sự biến động của môi trường bên ngoài.
    2. Mục tiêu của MRP (Modular Resources and Process – Hệ thống
hoạch định và xây dựng lịch trình về nhu cầu các nguồn lực)
    Sự phát triển và đưa vào ứng dụng rộng rãi phương pháp hoạch định
các nguồn lực trong doanh nghiệp thể hiện ý nghĩa quan trọng của nó trong
thực tế. Vai trò của MRP thể hiện trong những mục tiêu mà hệ thống MRP
nhằm đạt tới. Những mục tiêu chủ yếu của hoạch định nhu cầu các nguồn
lực đặt ra là:
    - Giảm thiểu lượng dự trữ nguyên vật liệu.
    - Giảm thời gian sản xuất và thời gian cung ứng. MRP xác định mức
dự trữ hợp lý, đúng thời điểm, giảm thời gian chờ đợi và những trở ngại cho
sản xuất.
    - Tạo sự thoả mãn và niềm tin tưởng cho khách hàng.
    - Tạo điều kiện cho các bộ phận phối hợp chặt chẽ thống nhất với
nhau, phát huy tổng hợp khả năng sản xuất của doanh nghiệp.
    - Tăng hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.
    3. Các yêu cầu trong ứng dụng MRP
    Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, đem lại lợi ích rất lớn trong việc
giảm mức dự trữ trong quá trình chế biến mà vẫn duy trì, đảm bảo đầy đủ
nhu cầu vật tư tại mọi thời điểm khi cần và là phương tiện để phân bổ thời
gian sản xuất hoặc đặt hàng. Những lợi ích này của MRP phục vụ rất lớn vào
việc khai thác sử dụng máy tính trong quá trình lưu trữ, thu thập, xử lý và

Chuyên đề tốt nghiệp                           13
  Ngô Nguyên Khôi                       Chuyên đề
  Thực Tập

     cập nhật thường xuyên các dữ liệu về nguyên vật liệu. Để MRP có hiệu
  quả, cần thực hiện những yêu cầu sau:
     - Có đủ hệ thống máy tính và chương trình phần mềm để tính toán và
  lưu trữ thông tin.
     - Chuẩn bị đội ngũ cán bộ, quản lý có khả năng và trình độ về sử dụng
  máy tính và những kiến thức cơ bản trong xây dựng MRP.
     - Đảm bảo chính xác và liên tục cập nhật thông tin mới trong:
         + Lịch trình sản xuất
         + Hoá đơn nguyên vật liệu
         + Hồ sơ dự trữ nguyên vật liệu
     - Đảm bảo đầy đủ và lưu giữ hồ sơ dữ liệu cần thiết
     B. Xây dựng hệ thống hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
     1. Những yếu tố cơ bản của hệ thống MRP
     1.1. Toàn bộ quá trình hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu có thể biểu
  hiện bằng sơ đồ sau:       Đầu vào            Quá             Đầu ra
                      trình
                      xử lý
 Đơn      Lịch                            Những
 hàng
Dự báo     trình                           thay đổi
         sản
        xuất
                                      Lịch đặt
                                     hàng theo
                                      kế hoạch
                                      Xoá bỏ
                                     đơn hàng


 Thiết    Hồ sơ            Chương             Báo cáo
   Chuyên đề tốtđơn                            14
 kế sự    hoá nghiệp         trình máy             nhu cầu
 thay     NVL            tính MRP            NVL hàng
  đổi                                    ngày
Ngô Nguyên Khôi                     Chuyên đề
Thực Tập
   1.2. Để thực hiện những quá trình đó cần biết một loạt các yếu tố đầu
vào chủ yếu như:
   - Số lượng, nhu cầu sản phẩm dự báo
   - Số lượng đơn đặt hàng
   - Mức sản xuất và dự trữ
   - Cấu trúc của sản phẩm
   - Danh mục nguyên vật liệu, chi tiết, bộ phận
   - Thời điểm sản xuất.
   - Thời hạn cung ứng hoặc thời gian thi công
   - Dự trữ hiện có và kế hoạch
   - Mức phế phẩm cho phép

Chuyên đề tốt nghiệp                          15
Ngô Nguyên Khôi                        Chuyên đề
Thực Tập

       Những thông tín này được thu nhập, phân loại và xử lý bằng
chương trình máy tính. Chúng được thu thập từ 3 tài liệu chủ yếu:
     - Lịch trình sản xuất
     - Bảng danh mục nguyên vật liệu.
     - Hồ sơ dự trữ nguyên vật liệu.
     Lịch trình sản xuất chỉ rõ nhu cầu sản phẩm cần sản xuất và thời gian
phải có. Đây là những nhu cầu độc lập. Số lượng cần thiết được lấy ra từ
những người khác nhau. Như đơn đặt hàng của khách, số liệu dự báo. thời
gian thường lấy là đơn vị tuần. Hợp lý nhất là lấy lịch trình sản xuất bằng
tổng thời gian để sản xuất ra sảm phẩm cuối cùng.
     Đó là tổng số thời gian cần thiết trong quá trình lắp ráp sản phẩm. Vấn
đề đặc biệt quan trọng trong MRP là sự ổn định trong kế hoạch sản xuất
ngắn hạn. Rất nhiều Công ty quy định khoảng thời gian của lịch trình sản
xuất trong khoảng 8 tuần.
     Khi xác định bảng danh mục NVL của các loại sản phẩm người ta
thường thiết kế các loại hoá đơn NVL. Trong doanh nghiệp thường dùng 3
loại hoá đơn NVL là hoá đơn theo nhóm bộ phận, chi tiết sản phẩm, hoá đơn
sản phẩm điển hình và hoá đơn cho những NVL bổ sung.
     - Hoá đơn theo nhóm bộ phận, nhóm chi tiết của sảm phẩm (Modular
bills)
     - Hoá đơn theo sản phẩm điển hình. Để bớt khối lượng công việc
trong xây dựng lịch trình sản xuất, người ta phác hoạ một sản phẩm điển
hình. Đây là sản phẩm không có thật nhưng rất cần thiét để lập hoá đơn
NVL cho những loại hàng phát sinh có liên hệ mật thiết với sản phẩm điển
hình gốc này. Lập hoá đơn theo sản phẩm điển hình có lợi rất lớn: tiết kiệm
được thời gian, công sức và các chi phí có liên quan. Trong một số trường

Chuyên đề tốt nghiệp                             16
Ngô Nguyên Khôi                        Chuyên đề
Thực Tập

  hợp, người ta còn lập hoá đơn cho các loại hàng lắp ráp bổ sung. Các
chi tiết này chỉ cần thiết trong từng trường hợp cụ thể có tính chất cá biệt đối
với từng loại sản phẩm chứ không phải sản phẩm nào cũng có.
   Vì vậy loại chi tiết được ký hiệu và quản lý riêng biệt, thường không
dự trữ chúng.
   Hồ sơ dự trữ cho biết lượng dự trữ nguyên vật liệu, bộ phận hiện có.
Nó dùng đê ghi chép, báo cáo tình trạng của từng loại nguyên vật liệu, chi
tiết bộ phận trong từng thời gian cụ thể. Hồ sơ dự trữ cho biết trong nhu cầu,
đơn hàng sẽ tiếp nhận và những thông tin chi tiết khác như người cung ứng,
độ dài thời gian cung ứng và độ lớn lô cung ứng. Hồ sơ dự trự NVL, bộ
phận cần phải chính xác, do đó đòi hỏi công tác theo dõi, ghi chép thận trọng
cụ thể chi tiết. Những sai sót trong hồ sơ dự trữ sẽ dẫn đến những sai sót lớn
trong MRP.
   Những yếu tố đầu ra chính là kết quả của MRP cần trả lời được các
vấn đề cơ bản sau:
   - Cần đặt ra hàng hoá sản xuất những loại linh kiện phụ tùng nào?
   - Số lượng bao nhiêu?
   - Thời gian khi nào?
   Những thông tin này được thể hiện trong các văn bản, tài liệu như
lệnh phát đơn đặt hàng kế hoạch, lệnh sản xuất nếu tự gia công, báo cáo về
dự trữ. Có nhiều loại tài liệu báo cáo hồ sơ NVL, chi tiết bộ phận dự trữ.
   Các báo cáo này gồm có báo cáo sơ bộ và báo cáo thứ cấp. Báo cáo sơ
bộ liên quan đến hoạch định và kiểm soát sản xuất và dự trữ NVL. Những
báo cáo chủ yếu là:
   - Lệnh phát đơn hàng hoặc lệnh sản xuất nếu tự gia công đối với từng
loại NVL, linh kiện.

Chuyên đề tốt nghiệp                             17
Ngô Nguyên Khôi                       Chuyên đề
Thực Tập

      - Đơn hàng phát đi
   - Những thay đổi của đơn hàng kế hoạch.
   * Báo cáo thứ cấp liên quan đến việc kiểm soát và hoạch định kết quả
thực hiện trong quá trình sản xuất.
   - Báo cáo kiểm soát, đánh giá hoạt động của hệ thống dự trữ.
   - Báo cáo về kế hoạch những trục trặc về chất lượng chậm đơn hàng
hoặc cung cấp những bộ phận không đúng yêu cầu.
   2. Trình tự hoạch định nhu cầu NVL
   Xây dựng MRP bắt đầu đi từ lịnh trình sản xuất sản phẩm cuối cùng,
sau đó chuyển đổi thành nhu cầu về các bộ phận chi tiết và nguyên liệu cần
thiết. Trong những giai đoạn khác nhau.
   Từ sản phẩm cuối cùng xác định nhu cầu dự kiến về các chi tiết, bộ
phận ở cấp thấp hơn tuỳ theo cấu trúc của sản phẩm.
   MRP tính số lượng chi tiết, bộ phận trong từng giai đoạn cho từng loại
sản phẩm dự trữ hiện có. Và xác định chính xác thời điểm cần phát đơn hàng
hoặc lệnh sản xuất đối với từng loại chi tiết, bộ phận đó.
   MRP tìm cách xác định mối liên hệ giữa lịch trình sản xuất, đơn đặt
hàng, lượng tiếp nhận và nhu cầu sản phẩm. Mối quan hệ này được phân tích
trong khoảng thời gian từ khi một sản phẩm được đưa vào phân xưởng cho
tới khi rời phân xưởng đó để chuyển sang bộ phận khác. Để xuất xưởng một
sản phẩm trong một vài ngày ấn định nào đó, cần phải sản xuất các chi tiết,
bộ phận hoặc đặt mua NVL, linh kiệm bên ngoài trước một thời hạn nhất
định. Quá trình xác định MRP được tiến hành theo các bước sau:
   Sơ đồ 1: Phân tích kết cấu sảm phẩm.
Chuyên đề tốt nghiệp                           18
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

      Như trên đã đề cập, phương pháp hoạch định nhu cầu nguyên vật
liệu được tiến hành dựa trên việc phân loại nhu cầu thành nhu cầu độc lập và
nhu cầu phụ thuộc.
   Nhu cầu độc lập là nhu cầu sản phẩm cuối cùng và các chi tiết bộ
phận khách hàng đặt hoặc dùng để thay thế. Nhu cầu độc lập được xác định
thông qua công tác dự báo hoặc đơn hàng. Chất lượng của công tác dự báo
kể cả dài hạn, trung hạn và ngắn hạn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính chính xác
của MRP.
   Nhu cầu phụ thuộc là những nhu cầu thứ sinh chúng là những bộ
phận, chi tiết, nguyên vật liệu dùng trong quá trình sản xuất nhằm tạo ra sản
phẩm cuối cùng, nhu cầu dự báo, đơn đặt hàng, kế hoạch, dự trữ và lịch trình
sản xuất.
   Để tính tổng nhu cầu phụ thuộc, cần tiến hành phân tích cấu trúc của
sảm phẩm. Cách phân tích dùng trong MRP là sử dụng kết cấu hình cây của
sảm phẩm. Mã hàng mục trong kết cấu hình cây tương ứng với từng chi tiết,
bộ phận cấu thành sảm phẩm. Chúng được biểu hiện dưới dạng cấp bậc từ
trên xuống dưới theo trình tự sản xuất và lắp ráp sảm phẩm. Sử dụng kết cấu
hình cây có những đặc điểm sau:
   - Cấp trong sơ đồ kết cấu: Nguyên tắc chung cấp 0 là cấp ứng với sảm
phẩm cuối cùng. Cứ mỗi lần phân tích thành phần cấu tạo của bộ phận ta lại
chuyển sang một cấp.
   - Mối liên hệ trong sơ đồ kết cấu: Đó là những đường liên hệ giữa 2
bộ phận trong sơ đồ kết cấu hình cây. Bộ phận trên gọi là bộ phận hợp thành
và bộ phận dưới là bộ phận thành phần. Mối liên hệ có ghi kèm theo khoảng
thời gian (chu kỳ sản xuất, mua sắm …) và hệ số nhân. Số lượng các loại chi
tiết và mối liên hệ trong sơ đồ thể hiện tính phức tạp của cấu trúc sản phẩm.

Chuyên đề tốt nghiệp                           19
Ngô Nguyên Khôi                       Chuyên đề
Thực Tập

  Sản phẩm càng phức tạp thì sổ chi tiết, bộ phận càng nhiều và mối quan
hệ giữa chúng càng lớn. Để quản lý theo dõi và tính toán chính xác từng loại
NVL, cần phải sử dụng máy tính để hệ thống hoá, mã hoá chúng theo sơ đồ
cấu trúc thiết kế sản phẩm.
   Kết quả của phân tích sơ đồ kết cấu sản phẩm cần phản ánh được số
lượng các chi tiết và thời gian thực hiện.
   Ví dụ: Sản phẩm hoàn chỉnh được ghi ở cấp 0 trên đỉnh cây. Sau đó là
những bộ phận cần thiết để lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh ở cấp 1. Sau
đó mỗi bộ phận này lại được cấu tạo từ những chi tiết khác và các chi tiết
này được biểu diễn ở bậc cấp 2. Cứ như vậy tiếp diễn để hình thành cây cấu
trúc sản phẩm.

     Cấp 0                     X
     Cấp 1          B(2)               C(2)
     Cấp 2      E(4)      D(3)       G(2)     F(2)
     Cấp 3          H(4)     I(5)
Chuyên đề tốt nghiệp                            20
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

      Khi phân tích có thể gặp trường hợp một bộ phận, chi tiết có mặt
ở nhiều cấp trong kết cấu của sản phẩm. Trong trường hợp như vậy ta áp
dụng nguyên tắc học cấp thấp nhất.

                   Y
  A          B        C        D       E
G    E                      G    F
    E                      E          E
    Theo nguyên tắc này tất cả các bộ phận, chi tiết, đó được chuyển về
cấp thấp nhấy. Nhờ đó tiết kiệm được thời gian và tạo ra sự dễ dàng trong
tính toán. Nó cho phép chỉ cần tính nhu cầu của bộ phận, chi tiết đó một lần
và xác định mức dự trữ đối với chi tiết, bộ phận cần sớm nhất chứ không
phải với sảm phẩm cuối cùng ở cấp cao nhất.
    Ví dụ: Sản phẩm cánh cửa thép của Xí nghiệp thép và vật liệu xây
dựng Hà Nội được phân cấp như sau :Chuyên đề tốt nghiệp                           21
    Ngô Nguyên Khôi                       Chuyên đề
    Thực Tập
       Cấp
      Cấp          Cánh cửa thép
      0Cấp1  Khung cửa        Thanh nan cửa            Tấm đan cửa            Thanh nan     Thanh nan       Mặt       Mặt
            tròn        dẹt          trước      sau

Cấp
 Cây        Cây
2 khung 1      khung 2


Cấp3 Khớp nối    Khớp nối
    1,3      2,4


        Từ nguyên tắc này, Xí nghiệp có thể lên kế hoạch tổng quát với nhiều
    phương án vật tư, sản xuất. Khi có đơn hàg cụ thể, dựa trên các nghiệp vụ đã
    thực hiện, Xí nghiệp dễ dàng cho ra một lịch trình sản xuất hoàn chỉnh, có
    thể tiết kiệm chi phí một cách tối đa. Cụ thể được phản ánh ở ví dụ trong
    phần II của bản chuyên đề..
       2.2. Bước 2. Tính tổng nhu cầu
        Tổng nhu cầu chính là tổng số lượng dự kiến đối với một loại chi tiết
    hoặc NVL trong từng giai đoạn mà không tính đến dự trữ hiện có hạơc
    lượng sẽ tiếp nhận được. Tổng nhu cầu hạng mục cấp 0 lấy ở lịch trình sản    Chuyên đề tốt nghiệp                           22
Ngô Nguyên Khôi                       Chuyên đề
Thực Tập

   xuất. Đối với hạng mục cấp thấp hơn, tổng nhu cầu được tính trực tiếp
số lượng phát đơn hàng của hạng mục cấp cao hơn ngay trước nó.
    Đó là nhu cầu phát sinh do nhu cầu thực tế về một bộ phận hợp thành
nào đó đòi hỏi tổng nhu cầu của các bộ phận, chi tiết bằng số lượng đặt hàng
theo kế hoạch của các bộ phận trung gian trước nó nhân với hệ số nhân nếu
có.
    2.3. Bước 3: Tính nhu cầu thực
    Nhu cầu thực là tổng số lượng nguyên liệu, chi tiết cần thiết bổ sung
trong từng giai đoạn. Đại lượng này được tính như sau:
    Nhu cầu thực = Tổng nhu cầu - Dự trữ hiện có + Dự trữ an toàn
    Trong trường hợp doanh nghiệp chấp nhận một tỷ lệ phế phẩm theo
kế hoạch thì nhu cầu thực cần cộng thêm phần phế phẩm cho phép đó.
Nhưng để đơn giản, chúng ta không tính đến yếu tố này.
    Dự trữ sẵn có là tổng dự trữ đang có ở thời điểm bắt đầu của từng thời
kỳ. Dự trữ sẵn có theo kế hoạch là số lượng dự trữ dự kiến có thể sử dụng để
thoả mãn nhu cầu của sản xuất … Đó là tổng của dự trữ còn lại từ giai đoạn
trước cộng với số lượng sẽ tiếp nhận.
    Lượng tiếp nhận là tổng số bộ phận, chi tiết đủ đưa vào sản xuất
nhưng chưa hoàn thành hoặc là số lượng đặt hàng mong đợi sẽ nhận được tại
điểm bắt đầu của mỗi giai đoạn.
    Đơn hàng phát ra theo kế hoạch là tổng khối lượng dự kiến kế hoạch
đặt hàng trong từng giai đoạn. Lệnh đề nghị phản ánh số lượng cần cung cấp
hay sản xuất để thoả mãn nhu cầu thực. Lệnh đề nghị có thể là đơn đặt hàng
đối với các chi tiết bộ phận ngoài và là lệnh sản xuất nếu chúng được sản
xuất tại doanh nghiệp. Khối lượng hàng hoá và thời gian của lệnh đề nghịChuyên đề tốt nghiệp                           23
Ngô Nguyên Khôi                             Chuyên đề
Thực Tập

   được xác định trong đơn hàng kế hoạch. Tuỳ theo chính sách đặt hàng
có thể đặt theo lô hoặc theo kích cỡ.
   Đặt hàng theo lô là số lượng hàng đặt bằng với nhu cầu thực. Đặt
hàng theo kích cỡ là số lượng hàng đặt có thể vượt nhu cầu thực bằng cách
nhân với 1 lượng cụ thể hoặc bằng đúng lượng yêu cầu trong thời điểm đó.
Bất kỳ lượng vượt nào đều được bổ sung vào dự trữ hiện có của giai đoạn
tiếp theo.
   2.4. Bước 4: Xác định thời gian phát đơn đặt hàng hoặc lệnh sản xuất.
   Để cung cấp hoặc sản xuất NVL, chi tiết cần tốn thời gian cho chờ
đợi, chuẩn bị, bỗc dỡ, vận chuyển, sắp xếp hoặc sản xuất. Đó là thời gian
phân phối hay thời gian cung cấp, sản xuất của mỗi bộ phận.
   Do đó từ thời điểm cần có sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng
sẽ phải tính ngược lại để xác định khoảng thời gian cần thiết cho từng chi
tiết, bộ phận. Thời gian phải đặt hàng hoặc tự sản xuất được tính bằng cách
lấy thời điểm cần có trừ đi khoảng thời gian cung ứng hoặc sản xuất cần
thiết đủ để cung cấp đúng lượng hàng yêu cầu. Theo ví dụ trên, thời gian cần
thiết để cung cấp hoặc sản xuất các chi tiết bộ phận:
       Chi tiết   X   B   C   D   E   F   G   H    I
       Tuần     1   3   2   3   2   4   2   1    1


   Ta có sơ đồ cấu trúc sảm phẩm theo thời gian:


 Tuần 1   Tuần 2  Tuần 3    Tuần 4    Tuần 5    Tuần 6    Tuần 7  Tuần 8


   Mua H
   Mua I          Sản xuất D

Chuyên đề tốt nghiệp                                  24
Ngô Nguyên Khôi                   Chuyên đề
Thực Tập

               Mua E              Lắp ráp
X
                Mua G
                       Lắp ráp C
             Sản xuất F


   Kết quả của quá trình hoạch định nhu cầu NVL linh kiện được thể
hiện trong biểu kế hoạch có dạng:
Chuyên đề tốt nghiệp                       25
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập Tuần            1   2  3   4   5   6   7   8
 Hạng mục
 Tổng nhu cầu
 Lượng tiếp nhận theo
 tiến độ
 Dự trữ sẵn có
 Nhu cầu thực
 Lượng tiếp nhận đơn đặt
 hàng theo kế hoạch
 Lượng đơn hàng phát ra
 theo kế hoạch


   C. Phương pháp xác định kích cỡ lô hàng.
   Đối với nhu cầu độc lập thường áp dụng phương pháp EOQ để xác
định kích cỡ lô hàng cần mua. Tuy nhiên đối với những nhu cầu phụ thuộc
vào thì vấn đề trở nên phức tạp hơn do tính đa dạng về chủng loại, số lượng
và thời gian cần thiết của chủng loại, số lượng và thời gian cần thiết của
chúng. Trong MRP khi mua những NVL dự trữ có nhu cầu phụ thuộc, có rất
nhiều cách xác định cỡ lô hàng được áp dụng.
   Thực tế cho thấy không có một cách nào có ưu điểm nổi trội hơn tất
cả các cách khác, vì vậy tuỳ từng trường hợp cụ thể mỗi doanh nghiệp có thể
liệu chọn cho mình một chính sách hợp lý. Một số cách chủ yếu thường
được sử dụng là mua theo lô, cỡ hoặc mua theo mô hình EOQ hoặc mua
theo phương pháp cân đối giai đoạn bộ phận. Việc lựa chọn phương pháp
xác định cỡ lô phải căn cứ vào bản chất của nhu cầu về các loại NVL chi

Chuyên đề tốt nghiệp                          26
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

  tiết, bộ phận mối quan hệ tương hỗ giữa chi phí đặt hàng và chi phí lưu
kho, số loại NVL.
   1. Mua theo lô
   Nguyên tắc cấp hàng theo nhu cầu thực gọi là cấp theo lô. Theo
phương pháp này là cần bằng nào mua bằng nấy, đúng thời điểm cần, số
lượng mua, đặt hàng bên ngoài hoặc tự sản xuất đúng bằng số lượng cần
thiết đảm bảo cung cấp đủ số lượng NVL hoặc chi tiết, bộ phận. Có thể minh
hoạ cụ thể qua ví dụ ở phần trên.
   Cách làm này thích hợp đối với những lô hàng cỡ nhỏ, đặt thường
xuyên, lượng dự trữ để cung cấp đúng lúc thấp và không tốn chi phí lưu kho.
   Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sảm phẩm
hoặc sảm phẩm có cấu túc phức tạp gồm rất nhiều chi tiết bộ phận thì cần
quá nhiều lô đặt hàng khác nhau sẽ mất nhiều chi phí đặt hàng và không
thích hợp với những phương tiên chuyên chở đã được tiêu chuẩn hoá.
   2. Phương pháp đặt hàng cố định theo một số giai đoạn.
   Để giảm số lần đặt hàng và đơn giản hơn trong theo dõi, ghi chép
nguyên vật liệu dự trữ, người ta có thể dùng phương pháp ghép nhóm các
nhu cầu thực tế của một số cố định các giai đoạn và một đơn hàng hình
thành một chu kỳ đặt hàng.
   Chẳng hạn muốn cung cấp 2 giai đoạn một lần thì lấy tổng nhu cầu
thực hiện của 2 tuần liên tiếp.
   Thời điểm cần có hàng sẽ bằng thời điểm cần có hàng của thời kỳ đầu
tiên trừ đi chu kỳ sản xuất hoặc cung ứng. Phương pháp này tiện lợi, đơn
giản, nhưng lại khó khăn là đối tượng của đơn hàng rất khác biệt nhau. Bởi
vậy, để có cỡ lô hợp lý hơn, người ta áp dụng biến dạng của nó theo nhóm
các giai đoạn không cố định theo phương pháp thử “đúng sai”

Chuyên đề tốt nghiệp                          27
Ngô Nguyên Khôi                       Chuyên đề
Thực Tập

      3. Phương pháp cân đối các giai đoạn bộ phận
   Thực chất cũng là phương pháp ghép lô, nhưng với chu kỳ không cố
định các giai đoạn. Các lô được ghép với nhau trên cơ sở xem xét tổng chi
phí dự trữ đạt tới mức thấp nhất có thể được. Đây là chính sách cơ lô nếu
trong đó lượng đặt hàng và chi phí lưu kho. Phương pháp này không cho
phép xác định cỡ lô tối ưu nhưng lại là phương pháp có chi phí thấp, do đó
nó là cách tiếp cận được sử dụng phổ biến. Phương pháp này cố gắng cân
đối giữa chi phí đặt hàng và chi phí lưu kho. Thuật thực hiện là lấy tổng nhu
cầu về NVL hoặc chi tiết, bộ phận trong các giai đoạn liên tiếp cho đến khi
có chi phí đặt hàng gần nhất với chi phí lưu kho thành một đơn hàng.
   Về mặt kinh tế, cỡ lô tối ưu được tính theo công thức sau:


          Chi phí đặt hàng
     EPP  =
          Chi phí lưu kho 1 đơn vị hàng trong 1 giai đoạn


   Thực tế cỡ lô tìm được sau khi ghép các giai đoạn theo nguyên tắc
cộng dồn sẽ được lựa chọn khi tổng lượng nhu cầu gần nhất với cỡ tối ưu
vừa tính được phương pháp nào tạo ra sự linh hoạt trong hình thành các đơn
đặt hàng mà vẫn quan tâm đảm bảo giảm thiểu được chi phí dự trữ. Nó cũng
làm khoảng cách chênh lệch giữa các cơ lô trong các đơn đặt hàng. Tuy
nhiên cũng cần nhắc lại là nó không phải là giải pháp tối ưu.
   4. Phương pháp xác định cỡ lô theo mô hình EOQ
   Trong một số trường hợp có thể xác định cỡ lô hàng theo mô hình
kinh điển là lượng đặt hàng kinh tế cơ bản (EOQ). Phương pháp này cho chi
phí tối ưu nếu như NVL tương đối đồng nhất. Tuy nhiên, trong nhữngChuyên đề tốt nghiệp                           28
Ngô Nguyên Khôi                       Chuyên đề
Thực Tập

  trường hợp nhu cầu phụ thuộc ở các cấp của cấu trúc sảm phẩm quá
nhiều loại, lại chênh lệch nhau lơn thì áp dụng mô hình này sẽ bất lợi.
   Đây là phương pháp có nhiều nhược điểm không được áp dụng trong
quá trình hoạt động của xí nghiệp.
   D. Đảm bảo sự thích ứng của hệ thống MRP với những thay đổi
của môi trường
   1. Sự cần thiết đảm bảo MRP thích ứng với môi trường
   Phương pháp MRP giúp ích rất nhiều cho các doanh nghiệp chủ động
trong quản trị điều hành sản xuất nhằm đáp ứng đầy đủ, nhanh, kịp thời nhu
cầu trên cơ sở giảm thiểu chi phí sản xuất. Để lập MRP cần nhiều thông tin
từ môi trường bên ngoài và nội bộ doanh nghiệp. Hơn nữa MRP chỉ phát
huy tác dụng khi những thông tin đầu vào chính xác phản ánh đúng tình hình
thực tế của môi trường kinh doanh bên ngoài và bên trong doanh nghiệp. Bất
kỳ một sự thay đổi sẽ dẫn đến MRP không còn chính xác. Vì vậy, nó đòi hỏi
phải thường xuyên cập nhật thông tin.
   Những thay đổi chủ yếu của môi trường dẫn đến thay đổi khả năng
ứng dụng thực tế của MRP gồm:
   - Nhu cầu thường xuyên thay đổi làm cho những số liệu dự báo tương
lai phải được điều chỉnh và cập nhật.
   - Đơn đặt hàng từ phía khách hàng cũng thường xuyên được bổ sung
hoặc xóa bỏ.
   - Sự cải tiến, thay đổi của thiết kế sảm phẩm để thoả mãn nhu cầu
ngày càng cao về chất lượng dẫn đến sự thay đổi về các chi tiết bộ phận sử
dụng và lượng dự trữ.
Chuyên đề tốt nghiệp                           29
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

     - Những trục trặc trong hệ thống sản xuất như hư hỏng máy móc,
thiết bị, thay đổi tiến độ sản xuất và thời hạn giao hàng, cũng làm thay đổi
kế hoạch nhu cầu NVL.
   - Bản thân hệ thống MRP có khả năng hoạch định lại một cách nhanh
chóng, chính xác khi có những thay đổi xảy ra nhờ sử dụng hệ thống máy
tính và những kỹ thuật riêng biệt mang tính chuyên môn cao.
   Do đó, hệ thống MRP phải được cập nhật với những thông tin mới,
đồng thời, cũng phải bảo đảm sự ổn định tương đối cho các hoạt động sản
xuất trong môi trường luôn biến động.
   2. Các kỹ thuật đảm bảo MRP thích ứng với những thay đổi của
môi trường.
   Các biện pháp và kỹ thuật cơ bản nhằm đảm bảo cho hệ thống MRP
không bị lạc hậu, luôn luôn bám sát và phản ánh đúng tình hình hiện tại gồm
có phát hiện tìm hiểu nguyên nhân, hạch toán theo chu kỳ, cập nhật.
   3. Phát hiện, tìm hiểu nguyên nhân.
   Kế hoạch NVL có thể bị phá vỡ do rất nhiều nguyên nhân khác nhau.
Giữa các cấp trong cấu trúc của sảm phẩm có mối quan hệ đáp ứng thoả mãn
nhu cầu về NVL, chi tiết rất chặt chẽ cả về mặt số lượng và thời gian cung
cấp. Sự thay đổi của một loạt NVL, bộ phận ở một cấp có thể dẫn tới phá vỡ
các hợp đồng cung cấp sảm phẩm. Vì vậy việc tìm kiếm, phát hiện các bộ
phận gốc gây ra sự phá vỡ đó để điều chỉnh kịp thời là một trong những biện
pháp đảm bảo cho hệ thống MRP thích ứng với những thay đổi của môi
trường. Người ta nghiên cứu, xem xét mối quan hệ từng cấp giữa các bộ
phận và tình trạng về mặt thời gian trong cấu trúc sảm phẩm, phát hiện
những bộ phận nhạy cảm nhất, dễ xảy ra thay đổi để chủ động dự kiến trướcChuyên đề tốt nghiệp                           30
Ngô Nguyên Khôi                       Chuyên đề
Thực Tập

  và có những biện pháp phòng ngừa, điều chỉnh, bổ sung làm cho hệ
thống MRP luôn hoạt động tốt.
   4. Hạch toán theo chu kỳ
   Đó là việc tính toán lượng dự trưc sẵn có trong những khoảng thời
gian thường kỳ để thấy được lượng dự trữ trong MRP. Hạch toán theo chu
kỳ đảm bảo rằng dự trữ sẵn có tương ứng với lượng dự trữ ghi trong MRP.
Nhờ có hạch toán chu kỳ, các bộ phận được hạch toán bao gồm việc loại trừ
phể phẩm tại mỗi giai đoạn sản xuất và bảo quản trên cơ sở thường kỳ, các
bộ phận được hạch toán bao gồm việc loại trừ phế phẩm hay mỗi giai đoạn
sản xuất và bảo quản trên cơ sở thường kỳ. Do đó MRP được cập nhật hàng
tuần hàng ngày, phản ánh được những tính toán dự trữ thực tế. Thông tin cập
nhật cho biết được sự thiếu hụt hoặc dư thừa của từng loại bộ phận, nhờ đó
điều chỉnh được kế hoạch tiến độ sản xuất cho thích hợp. Nhờ việc tính toán
và nắm chính xác hồ sơ dự trữ trong quá trình MRP sẽ góp phần đảm bảo
thực hiện đúng tiến độ sản xuất, phân phối và khai thác sử dụng có hiệu quả
hơn máy móc thiết bị và lao động.
   5. Cập nhật thông tin.
   Khi có những công việc mới thì MRP phải được đổi mới. Sự thay đổi
xảy ra trong lịch trình sản xuất, hồ sơ dự trữ hoặc kết cấu sảm phẩm. Khi có
sự thay đổi về thiết kế sảm phẩm.
   Có hai cách tiếp cận là cập nhật thường kỳ (hệ thóng tái tạo) và cập
nhật liên tục. Chúng khác nhau ở tần số cập nhật, đổi mới thông tin.
   Cập nhật thường kỳ phù hợp với hệ thống sản xuất theo loạt. Phương
pháp cập nhật thường kỳ xử lý lại toàn bộ các thông tin và tái tạo lại toàn bộ
MRP từ thời kỳ đầu cho đến thời kỳ cuối cùng. Nó thu thập và xử lý tất cả
những thay đổi xảy ra trong một khoảng thời gian và thường xuyên đổi mới
hệ thống. Sử dụng những thông tin đó để điều chỉnh kế hoạch sản xuất.


Chuyên đề tốt nghiệp                            31
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

      Hệ thống cập nhật liên tục, chỉ xử lý lại những bộ phận của kế
hoạch đã lập trực tiếp bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về thông tin. Phương
pháp này chỉ chú ý đến những yếu tố làm thay đổi hoặc gây rối loạn cho hệ
thống hoạch định nhu cầu và sản xuất, còn những yếu tố khác được cho là
thứ yếu. Do đó cần tập hợp, đánh giá phân loại thông tin theo mức độ tác
động và tính phổ biến của chúng. Kế hoạch sản xuất cơ sở được thay đổi để
phù hợp với những thay đổi đang xảy ra. Khi có một thay đổi xảy ra, nó
được thông báo và sử dụng ngay để hoàn thiện hệ thống. Hệ thống tái tạo rất
phù hợp với những doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất tương đối ổn định,
còn hệ thống đổi mới liên tục phù hợp với những doanh nghiệp có kế hoạch
sản xuất thay đổi thường xuyên.
   Nhược điểm của hệ thống tái tạo là có nhiều thông tin bị lạc hậu
nhưng chi phí lại nhỏ và có thể những nguyên nhân gây ra sự thay đổi trong
cùng một thời kỳ tự triệt tiêu lẫn nhau, không mất sức lực và thời gian để
thay đổi hệ thống.
   Nhược điểm của hệ thống thay đổi liên tục là chi phí cao và có rất
nhiều những thay đổi nhỏ không dẫn đến làm thay đổi hệ thống. Ưu điểm
chủ yếu là liên tục có được những thông tin để thay đổi hệ thống.
   6. Thiết lập khoảng thời gian bảo vệ
   Thực chất đó là xác định một khoảng thời gian phải giữ ổn định không
có sự thay đổi MRP, nhằm ổn định hệ thống hoạch định nhu cầu nguyên vật
liệu. Sự ổn định của hệ thống MRP thu được nhờ có khoảng thời gian bảo
vệ. Chẳng hạn doanh nghiệp xác định trong khoảng thời gian 4 tuần, 8 tuần
không có sự thay đổi. Đây có thể coi như những hàng rào chắn về mặt thời
gian để đảm bảo sản xuất ổn định. Sau khoảng thời gian đó mới cho phép có
sự thay đổi trong hệ thống MRP. Trong khoảng thời gian này, khi có sự thay
đổi một loại hàng nào đó sẽ dùng một bộ phận có sẵn và nhờ đó kế hoạch
sản xuất không thay đổi.

Chuyên đề tốt nghiệp                          32
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

     Trên đây là một số lý luận chung, cơ bản về hoạch định nhu cầu
NVL trong doanh nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động sản xuất kinh
doanh, không phải doanh nghiệp nào cũng áp dụng một chuẩn mực cho việc
hoạch định nhu cầu NVL theo lý thuyết, mà nó biến đổi linh hoạt tuỳ từng
doanh nghiệp.
   Dựa vào quy mô doanh nghiệp, số lượng sảm phẩm, mức độ sản xuất,
khả năng cung ứng … mà mỗi doanh nghiệp sẽ chọn lọc và áp dụng thực
hiện những chiến lược hoạch định phù hợp nhất, hiệu quả nhất và tạo tính
đồng bộ nhất.
   Do đó ta chuyển sang phần II để nghiên cứu một cách chi tiết, cụ thể
về một doanh nghiệp sản xuất đã khá thành công trong việc áp dụng lý
thuyết vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh.


Phần II
Thực trạng công tác hoạch định nhu cầu NVL tại xí nghiệp thép và vật
liệu xây dựng Hà Nội.


I.Đặc điểm tình hình chung về cơ quan thực tập
   Tên cơ quan : Xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội trực thuộc
   Công ty vật liệu xây dựng và lâm sản – Bộ thương mại
   1. Qúa trình hình thành và phát triển
   Xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội – Công ty vật liệu xây
   dựng và lâm sản – Bộ thương mại là một trong những doanh nghiệp
   nằm trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Được thành lập theo
   quyết định số 0581 TM/TCCB ngày 11/12/1981. Trước đây xí nghiệp
   mang tên là xí nghiệp vật liệu xây dựng III thuộc Công ty vật liệu xây
   dựng và lâm sản Hà Nội.

Chuyên đề tốt nghiệp                           33
Ngô Nguyên Khôi                     Chuyên đề
Thực Tập

  Xí nghiệp có nhiêm vụ chuyên kinh doanh các mặt hàng vật liệu như :
   xi măng, sắt thép, giấy dầu (đa chủng loại ), đồng thời còn làm đại lý
   ký gửi cho tất cả các thành phần kinh tế
   Cùng với sự phát triển của đất nước, nhằm đáp ứng được nhu cầu của
   thị trường cũng như sự tồn tại của xí nghiệp. Năm 1999 Xí nghiệp
   thành lập thêm xưởng sản xuất lấy tên là xưởng cán thép Quang
   Trung, đông thời Xí nghiệp được đổi tên theo quyết định số 0582
   TM/TCCB ngày 08/02/1999 của Bộ thương mại với tên gọi: X í
   nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội (viết tắt là XN thép và
   VLXD).
   Xí nghiệp nằm trong hệ thống của Công ty vật liệu xây dựng và lâm
   sản. Vì vậy xí nghiệp xí nghiệp là đơn vị thực hiện chế độ hạch toán
   phụ thuộc trong tổng thể hạch toán của Công ty.
   Xí nghiệp được bổ sung con dấu riêng theo thể thức Nhà Nước quy
   định.
   Xí nghiệp có tài khoản tại ngân hàng: Mã số 6640442.
   Trụ sở của Xí nghiệp : Số 463 phố Minh Khai – Phường Vĩnh Tuy –
   Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội.
   Xưởng cán thép Quang Trung đặt tại phường Phương Liệt – Quận
Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội
   Bộ phận thực tập: Phòng Kế toán – Tổng hợp.
   Người trực tiếp giúp đỡ sinh viên thực tập: Thạc sỹ Đặng Thị Rạng –
Trưởng phòng Kế toán.
   Số điện thoại: 04.8622747
   2. Bộ máy tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanhChuyên đề tốt nghiệp       Giám đốc                34
 Ngô Nguyên Khôi                     Chuyên đề
 Thực Tập
 Phân
 xưởng
cán thép
  I
    Ghi chú:       Quan hệ chỉ đạo trực tiếp
               Quan hệ ngang hàng và phối hợp thực hiện
    Mô hình bộ máy của xí nghiệp được hình thành gam có 3 phòng
 nghiệp vụ tham mưu cho giám đốc (như sơ đồ).
    Các phân xửơng chính boa gam 4 phân xưởng và một khối gián tiếp
 như: Ban bảo vệ xí nghiệp, tổ điện nước.
    Giám đốc: là người quyết định việc điều hành hoạt động sản xuất
 kinh doanh của xí nghiệp theo đúng chế độ pháp luật mà Nhà Nước quy định Chuyên đề tốt nghiệp                          35
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

  và đại hội công nhân viên chức, là người chịu trách nhiệm trước Nhà
Nước và tập thể lao động về kết quả kinh doanh của Xí nghiệp
   Trong mối quan hệ tổng thể toàn Xí nghiệp, giams đốc là người chỉ
đạo trực tiếp các phòng ban, là người có quyết định cuối cùng đối với các
vấn đề có liên quan tới trách nhiệm, quyền hạn của toàn Xí nghiệp. Đồng
thời Giám đốc có quyền điều hành, sắp xếp cán bộ dưới sự phối hợp của các
phòng nghiệp vụ.
   Phòng tổng hợp: Có trách nhiệm quản lý về mặt nhân sự và bảo vệ
an ninh cho toàn Xí nghiệp, tham mưu cho lãnh đạo và định ra đường lối xắp
xếp, phân phối lao động một cách hợp lý. Xây dựng kế hoạch cán bộ quản lý
và cán bộ khoa học kỹ thuật trong toàn bộ Xí nghiệp tại mọi thời điểm cho
Giám đốc xây dựng chế độ lương thưởng, bảo hiểm xã hội.
   Hoạch định một cách tổng thể các vấn đề liên quan tới Xí nghiệp, đưa
ra các phương án giải quyết có sự tham khảo của các phòng chức năng
khác,. sau đó trình lên Giám đốc xin duyệt.
   Phòng kế hoạch: Có trách nhiệm theo dõi các công đoạn sản xuất tại
phân xưởng và ra kế hoạch sản xuất trình lên Giám đốc. Trước hết là bám
sát từng công đoạn trong quá trình sản xuất, đó là trách nhiệm cuả bộ phận
chuyên trách sản xuất có nhiệm vụ kiểm tra giám sát, đôn đốc việc sản xuất.
   Bộ phận kế hoạch: chuyên về lập, đưa ra các kế hoạch sản xuát, như
về khả năng sản xuất, số sản phẩm cần đạt chỉ tiêu…              Trưởng phòng kế
                 hoạch
Chuyên đề tốt nghiệp                           36
 Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
 Thực Tập
    Phó phòng hoạch            Phó phòng hoạch
     định kế hoạch
                         định sản xuất
                            xuất


Nhân viên      Nhân viên      Nhân viên       Nhân viên
 hoạch        hoạch       giám sát       giám sát
 định 1        định 2         1           2    Ghi chú :         Quan hệ chỉ đaon trực tiếp
                 Quan hệ ngang hàng phối hợp thực hiện
    Phòng vật tư kỹ thuật: Phụ trách vấn đề trang thiết bị kỹ thuật,
 hoạch , phối hợp với phòng kế hoạch đề xuất kiến nghị về kế hoạch thay thế,
 bảo dưỡng máy móc thiết bị phụ tùng cho quá trình sản xuất.
              Trưởng phòng kỹ
               thuật vật tư
     Nhân viên              Nhân viên giám
     thiết kế              sát
 Chuyên đề tốt nghiệp                           37
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập
    Ghi chú :          Quan hệ chỉ đạo trực tiếp
                  Quan hệ ngang hàng phối hợp thực hiện


    Phòng kế toán: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc, có nhiệm vụ
hạch toán hiệu quả sản xuất kinh doanh trong kế toán thống kê, lưu trữ cung
cấp các số liệu thông tin chính xác kịp thời, đầy đủ về tình hình sản xuất
kinh doanh của Xí nghiệp tại mọi thời điểm cho Giám đốc và các bộ phận có
liên quan. Phòng kế toán gam 6 người, đứng đầu là kế toán trưởng chỉ đạo
hoạt động của kế toán viên trong phòng kế toán .
    Kế toán trưởng: có nhiệm vụ điều hành và tổ chức công việc trong
phòng kế toán , hướng dẫn hạch toán chỉ đạo hoạt động của kế toán viên
trong phòng kế toán , giúp Giám đốc công ty ký kết hợp đồng kinh tế, các
chỉ thị về kế toán đều do kế trưởng thông qua. Ngoài ra kế toán trưởng còn
có nhiệm vụ báo cáo tài chính và thm mưu chính sách Xí nghiệp cho Giám
đốc.
    Công tác kế toán ở Xí nghiệp được thực hiện theo thể thức báo số về
Công ty. Tại phòng kế toán, bộ máy kế toán thực hiện từ khâu nhập chứng từ
phân xưởng , xử lý chứng từ đó cho đến khâu ghi sổ và lập báo cáo kế toán
theo từng quý gửi về Công ty. Hiện nay Xí nghiệp đang áp dụng chế độ kế
toán mới ban hành theo quyết định số 1141/TC/CĐKT ngày 1/11/1995 của
Bộ tài chính.
    Về hình thức thanh toán, Xí nghiệp đang áp dụng hình thức kế toán
nhât ký chứng từ . Đay là hình thức lãnh đạo Xí nghiệp đã thực hiện trong
nhiều năm.

Chuyên đề tốt nghiệp                          38
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

       Trong phần chuyên đề, người viết có đi sâu vào phần nguyên vật
liệu nên chúng ta cần xem xét sơ đồ hạch toán nguyên vật liệu đang áp dụng
tại Xí nghiệp.
     Và cũng từ sơ đồ đó ta thấy được mối quan hệ giữa công tác tổ chức
kế toán có nhiện vụ rất quan trọng không chỉ với công việc hạch toán kế toán
độc lập mà còn nằn trong tổng thể mối quan hệ với các phòng chức năng
khác .
Chuyên đề tốt nghiệp                           39
Ngô Nguyên Khôi           Chuyên đề
Thực Tập       Chứng từ gốc
       và bảng phân
        bổ vật liệu
       Nhật ký chứng    Thẻ và sổ kế
       từ số 1, NKCT   toán chi tiết
          số 5       vật liệu                Bảng kê tổng
     Sổ cái TK 152    hợp nhập xuất
                tồn vật liệu
        Báo cáo tài
         chính
Chuyên đề tốt nghiệp              40
Ngô Nguyên Khôi                     Chuyên đề
Thực Tập

       Ghi chú:      Ghi hàng ngày
                Ghi cuối ngày
                Đối chiếu kiểm tra
   3. Nhiệm vụ sản xuất
   Xí nghiệp có nhiệm vụ chính là sản xuất các loại thép đáp ứng cho
   nhu cầu nội địa .
   Với nhiệm vụ đó, Xí nghiệp có mạng lưới tiêu thụ sản phẩm rộng
   khắp nước. Biểu hiện là Xí nghiệp đã liên hệ chào hàng (tiếp thị) và
   ký được hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, cung cấp vật tư rộng khắp nước.
   Xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nộiưởng sản xuất của Xí
   nghiệp có hơn 300 công nhân lao động (cả trực tiếp và gián tiếp ),
   cùng phối hợp sản xuất dưới phân xưởng cũng như đợc chia ra làm 5
   tổ sản xuất theo từng bước công nghệ, ở mỗi bước công nghệ lại có
   các quy trình nhỏ lẻ khác nhau tạo nên một mạng lới đặc trưng của
   doanh nghiệp sản xuất thép. Các sản phảm cuối cùng có được đánh
   giá là tốt hay không còn tuỳ thuộc vào người tiêu dùng và các điều
   kiện sử dụng , nhưng một công nghệ tốt là điều kiện đảm bảo cho sản
   xuất tốt.
   Các bước công nghệ của Xí nghiệp được sắp xếp một cách hợp lý nên
   có thể tận dụng một cách tối đa sức lao động cũng như nguyên vật
   liệu.
Chuyên đề tốt nghiệp                         41
Ngô Nguyên Khôi                Chuyên đề
Thực Tập
       Sơ đồ công nghệ sản xuất thép            Phôi thép


             Lò nung            Máy cán thô


                        Nước
            Máy cán tinh
             Máy cắt
             Máy nắn
         Đóng bó thép các
            loạiChuyên đề tốt nghiệp                   42
Ngô Nguyên Khôi                     Chuyên đề
Thực Tập
4. Tình hình hoạt động sản xuất
   Nhìn chung vài năm trước đây , toàn bộ Công ty cũng như Xí nghiệp
   gặp không ít khó khăn. Một phần do chưa có sự gắn kết hoàn toàn ,
   đồng bộ giữa các phòng ban trong Xí nghiệp cũng như công ty.
   Nhưng phần lớn là do thị trường vật liệu có sự biến động mạnh.
   Nhưng gần đây với sự đoàn kết nhất trí của tập thể cán bộ công nhân
   viên toàn Xí nghiệp cùng với sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo Xi
   nghiệp kết hợp với những thử nghiệm trong công cuộc đổi mới từng
   phần của đất nước đã tạo ra nhưngx kinh nghiệm quý báu, khoa học
   công nghệ gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, thích nghi dần
   với cơ chế thị trường.
   Với tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chiu trách nhiệm, lãnh đạo Xí
   nghiệp đã từng bước tháo gỡ những khó khăn. Cán bộ công nhân viên
   trong Xí nghiệp vừa học vừa làm kết hợp với kinh nghiệm. Xí nghiệp
   đã từng bước trang bị thêm máy móc thiết bị, công nghệ, đàu tư xây
   dựng kế hoạch phương án tiêu thụ, mua nguyên vật liệu. Đội ngũ công
   nhân viên tay nghề dần được nâng cao và ngày càng hoàn thiện.
   Lãnh đạo Xí nghiệp luôn cố gắng tìm hiểuhu cầu tiêu dùnh của thị
   trường và đưa vào sản xuất những sản phẩm được thị trường chấp
   nhận , kiên trì củng cố thị trường truyền thống, từng bước mở rộng thị
   trường mới, mở thêm nhiều đại lý bán hàng và giói thiệu sản phẩm ởChuyên đề tốt nghiệp                          43
Ngô Nguyên Khôi                       Chuyên đề
Thực Tập

  khắp các thị trường . Do vậy mà tình hình snr xuất của Xí nghiệp cũng
   đi vào thế dự định và có chiều hướng phát triển toàn diện .
   Cụ thể việc mua nguyên vật liệu: Xí nghiệp xây dựng kế hoạch chỉ
   đạo linh hoạt, thu mua vật tư với phương châm đâu có vật tư rẻ, có
   chát
   lượng là mua tăng cường khả năng dự phòng vật tư, phuc vụ sản xuất.
   Các kế hoạch về nguyên vật liệu đều được hoạch định, vạch ra một
   cách cụ thể , hoạch định luôn luôn tiến hành trước một bước so với
   nhu cầu, nhưng có tính dến sự biến động của thị trường như: nhu cầu
   thị trường, thị trường tiềm năng…
   Đồng thời cũng tính đến khả năng sản xuất của Xí nghiệp, của người
   công nhân.
     Đó chính là công tác sản xuất của Xí nghiệp : Xí nghiệp đã đưa ra
   cơ chế khoán sản phẩm tới công nhân, có chế độ thưởng phù hợp với
   người lao động, có quy chế thưởng phạt nghiêm minh, quản lý tốtvật
   tư, thực hành tiết kiệm hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả
   sản xuát kinh doanh.
   Về tiêu thụ sản phẩm: Với phương châm coi trọng người tiêu dùng,
   đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng. Có thể nói từ khi thành lập
   thêm xưởng cán thép , kết hợp với việc sản xuất các mặt hàng truyền
   thống, Xí nghiệp đã từng bước ổn định và phát triển.
   Cụ thể ta thấy được qua chỉ tiêu sau:
Năm     Doanh thu (tỷ đồng) Tổng sản Tổng     Lợi nhuận (1000đ)Chuyên đề tốt nghiệp                           44
Ngô Nguyên Khôi                         Chuyên đề
Thực Tập


       Kinh    Sản xuất  lượng    quỹ     Kinh     Sản xuất
       doanh               lương    doanh
                        (1000đ)
2000     14.652   6.75    68570    686850   282370    52340
2001     12.630   8.64    8627    794860   248965    12852
2002     16.850   8.92    8934    823468   297360    13062
Phương hướng của Công ty trong năm tới, tổng doanh thu đạt 35 tỷ đồng,
sản phẩm sản xuất chính 10.000 tấn, lao động 450 người, lương bình quân
850.000đ/người/tháng.
    Nhìn một cách tổng quan, vài năm gần đây Xí nghiệp hoạt động khá
tốt : cụ thể doanh thu tăng qua các năm với những mức độ khác nhau làm
cho tổng quỹ lương tăng lên và tổng lợi nhuận tăng theo, làm tổng sản lượng
tăng mạnh.
    Xí nghiệp đang thực hiện việc tinh giảm bộ máy biên chế, sắp xếp lại
bộ máy tổ chức, phối kết hợp một cách chặt chẽ giữa các phòng ban nhằm
mục đích tạo đà cho sự phát triển của Xí nghiệp cũng như toàn Công ty.
II. Tình hình chung về công tác cung ứng nguyên vật liệu tại xí nghiệp
    A. Đặc điểm vật liệu của xí nghiệp
    Theo ứng dụng của sảm phẩm mà xí nghiệp sản xuất ra thì sảm phẩm
của xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng là sảm phẩm thuộc hàng công
nghiệp sản xuất ra vật liệu xây dựng, khối lượng sảm phẩm của xí nghiệp
sản xuất ra là rất lớn. Do đó, vật liệu dùng để sản xuất sảm phẩm cũng rất
lớn. Vật liệu của xí nghiệp chủ yếu có sảm phẩm trên thị trường trong nước
như phôi thép, than, các sảm phẩm hoàn thiện từ công nghệ cán thép, đúc
Chuyên đề tốt nghiệp                         45
Ngô Nguyên Khôi                       Chuyên đề
Thực Tập

  gang … Ta thấy vật liệu của xí nghiệp là sảm phẩm của nghành chế
biến và khai thác, vì vậy rất thuận lợi đối với xí nghiệp. Bởi vì vật liệu dùng
trong sản xuất luôn có sẵn trên thị trường Việt Nam. Do vậy, việc thu mua
NVL đối với xí nghiệp cũng dễ dàng. Xí nghiệp không phải đầu tư vốn lớn
cho dự trữ NVL. Giá cả NVL nói chung biến động theo giá thị trường.
   Sảm phẩm của xí nghiệp là sảm phẩm sản xuất phục vụ trực tiếp cho
xây dựng các công trình nhà ở, sinh hoạt. Do đó đòi hỏi sảm phẩm phải có
chất lượng cao, phải đảm bảo được tiêu chuẩn công nghiệp.
Như vậy vật liệu để sản xuất ra sản phẩm phải được kiểm tra kỹ lưỡng theo
quy định trước khi hoạch định mua, đối với vật liệu đã mua về nhập kho
phải được bảo quản tốt.
   Chính vì những đặc điểm này của vật liệu đã có không ít ảnh hưởng
đến sản xuất và quản lý sản xuất của xí nghiệp, từ đó ảnh hưởng đến chi phí
vật liệu trong giá thành sản phẩm.
   Nguồn cung cấp NVL của xí nghiệp bao gồm mua của các Công ty và
tư nhân trong nước.
   2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu.
   NVL tại xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng gồm rất nhiều loại và
nhiều thứ có nội dung kinh tế và công dụng khác nhau. Để có thể quản lý
một cách chặt chẽ và tổ chức tổng hợp, hoạch định chi tiết với từng loại
cũng như tiện lợi cho việc xác định cơ cấu vật liệu trong giá thành sảm
phẩm, cần thiết phải nắm rõ được tình hình công tác kế toán phân loại vật
liệu trên cơ sở nội dung kinh tế, vai trò và tác dụng của từng loại NVL. Tại
xí nghiệp hiện nay vật liệu được phân loại như sau:
   * NVL chính (TK 1521):Chuyên đề tốt nghiệp                            46
Ngô Nguyên Khôi                       Chuyên đề
Thực Tập

      Là đối tượng lao động chủ yếu của xí nghiệp là cơ sở vật chất chủ
yếu để hình thành lên sảm phẩm mới như là phôi thép các loại
   * Vật liệu phụ (TK 1522):
   Là đối tượng lao động tuy không cấu thành lên thực thể sảm phẩm.
Nhưng vật liệu có tác dụng nhất định và cần thiết cho quá trình sản xuất sảm
phẩm như cáp PVC, que hàn, ống nối, giấy giáp …
   * Nhiên liệu (TK 1523):
   Là một loại vật liệu khi sử dụng nó có tác dụng cung cấp nhiệt lượng
cho quá trình sản xuất kinh doanh. Nhiên liệu dùng trực tiếp vào quy trình
công nghệ như sản xuất than củi, củi khô, mỡ chịu nhiệt.
   * Phụ tùng thay thế sửa chữa (TK 1524):
Là chi tiết phục vụ máy móc, thiết bị mà xí nghiệp mua sắm, dự trữ phục vụ
cho việc sửa chữa các phương tiện máy móc, thiết bị cho từng loại máy như:
vòng bi, dây culoa, bu lông, lò xo …
   * Nguyên vật liệu khác (TK 1528):
   Bao gồm: Chổi đánh xi, bột màu, xi măng trắng, ve đỏ , cáp điện.
   Việc phân loại vật liệu giúp cho việc quản lý vật liệu được dễ dạng
hơn. Dựa trên cơ sở phân loại này, xí nghiệp theo dõi được số lượng chất
lượng của từng thứ vật chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế. Từ
đó đề ra hình thức hạch toán phù hợp.
   Công tác quản lý vật liệu: Xuất phát từ việc chi phí vật liệu trong điều
kiện kỹ thuật hiện nay còn chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sảm phẩm: đòi
hỏi công tác quản lý phải chặt chẽ, an toàn về số lượng cũng như chất lượng,
chủng loại ở tất cả các khâu từ thu mua, vận chuyển, bảo quản luôn phải
được đặt ra trong xí nghiệp.Chuyên đề tốt nghiệp                            47
Ngô Nguyên Khôi                       Chuyên đề
Thực Tập

      Chính vì vậy, quy chế quản lý vật liệu ở xí nghiệp rất được coi
trọng ở phòng kế toán vật. Thực tế chuyên viên theo dõi quản lý vật liệu,
thống kê lưu trữ cung cấp các số liệu chính xác, kịp thời về số liệu nhập xuất
vật liệu thực tế trong kỳ lượng vật tư tồn kho.
   Công tác bảo quản và sử dụng vật liệu cũng được thực hiện một cách
hợp lý thông qua việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổ chức và kinh tế. Xí
nghiệp tổ chức kho tàng bến bãi thực hiện đúng chế độ bảo quản đối với
từng loại NVL. Bên cạnh đó, xí nghiệp sử dụng hợp lý và tiết kiệm NVL
đảm bảo đúng nội dung thực hiện sử dụng vật liệu trong quá trình sản xuất,
hạn chế sảm phẩm hỏng, tránh được lượng mất mát hư hỏng vật liệu. Thể
hiện xí nghiệp tổ chức việc ghi chép, phản ánh tình hình xuất dùng và sử
dụng vật liệu trong sản xuất kinh doanh. Thực hiện chế độ thu mua theo
đúng tiến độ thời gian. Xí nghiệp tổ chức kho tàng bến bãi. Thực hiện đúng
chế độ bảo quản với từng nguyên vật liệu.
   Chế độ trách nhiệm vật liệu ở xí nghiệp được quy định rõ ràng, cán bộ
vật tư có chế độ thu mua vật liệu, trước hết phải kiểm tra xem xét kỹ lưỡng
chất lượng vật liệu, giá cả và phải chịu trách nhiệm về chất lượng sảm phẩm.
   Thủ tục nhập xuất vật liệu được quản lý chặt chẽ và phải tuân thủ theo
nguyên tắc tính cũ nhu cầu sử dụng phải xuất phát từ nhiệm vụ sản xuất, cụ
thể là sản xuất theo tháng. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất của giám đốc xí
nghiệp duyệt và định mức chi phí NVL sản xuất sảm phẩm. Khi có nhu cầu
phát sinh, cán bộ phân xưởng xuất kho lĩnh vật tư do phòng kế toán lập, thủ
kho căn cứ vào số lượng ghi trên phiếu lĩnh vật tư để xuất kho. Trên phiếu
lĩnh vật tư thực tế có ghi rõ ràng từng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất.
   * Đánh giá vật liệu:Chuyên đề tốt nghiệp                             48
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

      Là xác định giá trị của chúng theo nguyên tắc nhất định, về
nguyên tắc ta thấy kế toán nhập, xuất, tồn kho NVL phải phản ánh theo giá
thực tế.
   Tại xí nghiệp, nguồn cung cấp NVL chủ yếu do mua ngoài. Do vậy,
để thuận tiện cho việc mua bán, xí nghiệp đã đánh giá NVL như sau:
   - Đối với NVL nhập kho: Giá NVL được bộ phận kế toán tính theo
giá thực tế của NVL nhập kho bao gồm: Giá mua theo hoá đơn nhập và chi
phí vận chuyển thực tế phát sinh khi mua bao gồm chi phí bỗc dỡ, vận
chuyển, bảo quản vật tư từ nơi mua về xí nghiệp. Chi phí của bộ phận thu
mua, bộ phận thu mua độc lập, công tác phí của cán bộ thu mua, giá trị vật
tư hao hụt (nếu có) trừ các khoản chiết khấu (nếu có). Vật liệu nhập kho của
xí nghiệp chủ yếu từ nguồn mua ngoài, chi phí thu mua đã tính trong giá
mua của NVL. Vì vậy mà hình thức mà xí nghiệp tổ chức thu mua NVL đã
tính trong giá thu mua NVL, nên trong khi về nhập kho, bộ phận kế toán có
thể tính ngay ra giá thực tế.
   - Đối với NVL xuất kho: Hàng ngày khi xuất kho NVL, các công tác
kế toán, giá trị vật liệu đều phải phối hợp kết hợp với nhau trong quá trình
hoạt động. Vật liệu của xí nghiệp được sử dụng và sản xuất sản phẩm. Các
loại vật liệu này khi xuất kho phải kiểm tra cẩn thận về số lượng cũng như
chất lượng. Khi có nhu cầu về sản xuất vật tư, các phân xưởng phải báo cáo
lên phòng kế hoạch về sản xuất và tiêu hao vật tư.
   Biểu 1
Đơn vị XN Thép và VLXD     Phiếu nhập kho     Mẫu 01-VT
                            QĐ số 1141-TC/QD
              Ngày 5 tháng 2 năm 2001Chuyên đề tốt nghiệp                           49
  Ngô Nguyên Khôi                     Chuyên đề
  Thực Tập

       Đơn vị bán hàng: Công ty dầu khí Hải Phòng
     Chứng từ số:       025228
     Biên bản kiểm nghiệm
     Nhập vào kho:    NVL chính
Tên, nhãn hiệu, quy Đơn   Số lượng          Giá đơn vị     Ghi
cách        vị tính Xin nhập   Thực nhập         Thành chú
                                  tiền
Phôi thép 100 x 100  kg   116800   1750     204400000
Cộng                          204400000


     Cộng thành tiền: (Viết băng chữ): Hai trăm linh bốn triệu bốn trăm
  nghìn đồng
  Thủ kho   Người giao    Kế toán trưởng      Thủ trưởng đơn vị


     Biểu 2
  Đơn vị: XN Thép và VLXD    Phiếu nhập kho 193     Mẫu 01-VT
                             QĐ số 1141-TC/QD
               Ngày 8 tháng 2 năm 2001


     Đơn vị bán hàng: Công ty vận tải Thành Trang
     Chứng từ số:       025229

  Chuyên đề tốt nghiệp                          50
  Ngô Nguyên Khôi                         Chuyên đề
  Thực Tập

        Biên bản kiểm nghiệm
      Nhập vào kho:    Nguyên liệu chính


Tên, nhãn hiệu, Đơn      Số lượng          Giá    Thành tiền  Ghi chú
quy cách       vị tính Xin nhập    Thực nhập  đơn vị
Phôi thép 60 x 60  kg    111241     111241   1620   180166680
                             Cộng   180166680


      Cộng thành tiền: (Viết băng chữ): Một trăm tám mươi triệu một trăm
  sáu sáu nghìn sáu trăm tám mươi đồng.


  Thủ kho    Người giao      Kế toán trưởng       Thủ trưởng đơn vị
      Biểu 3.
      Hoá đơn (GTGT)          Mẫu số 01 GTKT - 311
         Liên 2 (Giao cho khách hàng)           BT/99 - B
                                    No: 000336
  Ngày 1 tháng 2 năm 2001  Chuyên đề tốt nghiệp                              51
Ngô Nguyên Khôi                         Chuyên đề
Thực Tập

       Đơn vị bán :    Công ty dầu khí Hải Phòng
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    Họ tên người mua hàng: Nguyễn Văn Chuẩn
    Đơn vị: XN Thép và VLXD
    Địa chỉ:


 STT   Tên hàng hoá, dịch ĐV       Số lượng   Đơn giá  Thành tiền
     vụ
 A    B             C    1       2     3=1+2


     Phôi thép 100 x 100    Kg   116800    1750    204400000


              Cộng tiền hàng:             204400000


 Thuế suất GTGT: 5%           Tiền thuế GTGT:       10220000
 Tổng cộng tiền thanh toán                      214620000
 Số tiền viết bằng chữ: Hai trăm mười bốn triệu sáu trăm hai mươi sáu
 nghìn đồng


    Người mua hàng       Kế toán trưởng       Thủ trưởng đơn vị
    (Ký, ghi họ tên)      (Ký, ghi họ tên)      (Ký, ghi họ tên)


    Biểu 4.
    Hoá đơn (GTGT)           Mẫu số 01 GTKT - 311
       Liên 2 (Giao cho khách hàng)          BT/99 - B

Chuyên đề tốt nghiệp                               52
Ngô Nguyên Khôi                        Chuyên đề
Thực Tập

                                 No: 000336
Ngày 6 tháng 2 năm 2001


    Đơn vị bán :    Công ty vận tải Thành Trang
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    Họ tên người mua hàng: Nguyễn Văn Chuẩn
    Đơn vị: XN Thép và VLXD
    Địa chỉ:


 STT   Tên hàng hoá, dịch ĐV      Số lượng   Đơn giá  Thành tiền
     vụ
 A    B            C    1       2     3=1+2


     Phôi thép 60 x 60    kg   111241    1620    180166680

             Cộng tiền hàng:             180166680


 Thuế suất GTGT: 5%          Tiền thuế GTGT:       9008334
 Tổng cộng tiền thanh toán                     189175014
 Số tiền viết bằng chữ: Một trăm tám mươi chín triệu bảy mươi ngìn không
 trăm mười bốn đồng.
    Người mua hàng      Kế toán trưởng       Thủ trưởng đơn vị
    (Ký, ghi họ tên)     (Ký, ghi họ tên)      (Ký, ghi họ tên)
Biểu 5
Đơn vị: XN Thép và VLXD     Phiếu xuất kho        Mẫu 01-VT

Chuyên đề tốt nghiệp                              53
   Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
   Thực Tập

         Địa chỉ                      QĐ số 1141-TC/QD
               Ngày 16 tháng 2 năm 2001


      Họ và tên người nhận hàng:   Ông Ngô Hoàng Hoà
                      Phân xưởng cán thép I
      Lý do xuất kho:  Sản xuất thép (NVL chính)
STT Tên, nhãn hiệu, quy Đơn vị Số lượng            Giá        Ghi
   cách           tính    Yêu cầu  Thực nhập đơn vị   Thành chú
                                    tiền
01  Phôi thép (100 x 100) kg      3600   3600
02  Phôi thép (60 x 60)   kg     10.000  10.000
   Cộng                     13600

   Biểu số 6
   Đơn vị: XN Thép và VLXD     Hoá đơn kiểm phiếu xuất kho số 140
                   Ngày 20 tháng 2 năm 2001   Chuyên đề tốt nghiệp                           54
Ngô Nguyên Khôi                     Chuyên đề
Thực Tập

     Họ và tên người mua:
   Xuất tại kho:
   Lệnh điều động số:
   Ngày đi ……..\…….\   ngày đến ……\ …..\


STT  Quy cách sảm phẩm Đơn       vị Số lượng hay Ghi chú
   vật tư           tính   trọng lượng


01  Phối thép (60 x 60)    Kg    49870
   Biểu số 7
Đơn vị: XN Thép và VLXD   Phiếu xuất kho       Mẫu 02-VT
   Địa chỉ                         QĐ
Chuyên đề tốt nghiệp                         55
   Ngô Nguyên Khôi                          Chuyên đề
   Thực Tập


          Tên nhãn hiệu sản phẩm: Phối thép 60 x 60


          Đơn vị tính: kg


TT    Chứng từ Trích yếu           Số lượng sản phẩm      Ký xác nhận
     S   N                Nhập  Xuất    Tồn   của kế toán
A    B   C    D           1    2      3


             Tháng 1 năm 2001              50.000
8/2       101   Công ty dầu khí 111241           161241
             Hải Phòng
5/2       122   Công ty dầu khí 60.000           221241
             Hải Phòng
6/2       125   Phân   xưởng  cán      10.000
             thép I
20/2      140   Phân   xưởng  cán      49870
             thép I
             Cộng T2/2001      60000  500642 490642
       Biểu số 8


   Chuyên đề tốt nghiệp                             56
   Ngô Nguyên Khôi                           Chuyên đề
   Thực Tập

      Đơn vị: XN Thép và VLXD        Phiếu xuất kho        Mẫu   02-
   VT
        Địa chỉ                             QĐ


            Tên nhãn hiệu sản phẩm: Phối thép 100 x 100
            Đơn vị tính: kg


TT     Chứng từ Trích yếu           Số lượng sản phẩm      Ký xoá nhãn
      S   N                Nhập  Xuất    Tồn   của kế toán
A     B   C    D            1    2      3


             Tháng 1 năm 2001              49500
5/2        93   Công ty vận tải 116800
             Thành Trang
5/2        138   Phân   xưởng  cán      68590
             thép I
11/2       87   Công ty vận tải         45600
             Thành Trang
20/2       125   Phân   xưởng  cán 36000
             thép I
             Cộng T2/2001      162400 164590 47310
   Chuyên đề tốt nghiệp                              57
  Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
  Thực Tập     Biểu số 9:
     Báo cáo tồn kho vật liệu chính


STT Tên vật tư    sản Đơ  Tồn T1    Nhập T2    Xuất T2     Tồn T2
  phẩm        n vị
            tính


…
3  Phôi (60 x 60)   Kg   50.000    500642    490642     60.000
4  Phôi (100 x 100)  Kg   49000     162400    164490     47310
5  Phôi (85 x 85)   Kg   37000     183170    154720     65450


…


     B. Một số nguyên tắc cung ứng NVL được áp dụng tạo xí nghiệp.
     1. Cung ứng vật tư theo số lượng
     Yêu cầu đầu tiên đối với việc cung ứng NVL cho sản xuất là phải đảm
  bảo đủ về số lượng. Nghĩa là, nếu cung cấp với số lượng quá lớn, dư thừa sẽ
  gây ra ứ đọng vốn (nếu không phải là NVL có tính chất thời vụ). Nhưng
  ngược lại nếu cung cấp không đủ về số lượng sẽ ảnh hưởng đến tính liên tục
  của quá trình sản xuất, kinh doanh. Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp
  không hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh phần lớn là do thiếu NVL.
     Trong thực tế, xí nghiệp đã tiến hành phân tích tình hình cung ứng
  NVL theo tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch:  Chuyên đề tốt nghiệp                          58
Ngô Nguyên Khôi                        Chuyên đề
Thực Tập
Tỷ lệ % hoàn thành       Số lượng NVL loại i thực tế nhập kho trong kỳ
              =
kế hoạch cung ứng        Số lượng NVL loại i cần mua (theo kế hoạch trong kỳ)
NVL loại i (i= i, n )


    Số lượng NVL loại i (i= i, n ) cần mua theo kế hoạch trong kỳ được xác
định bằng nhiều cách. Xí nghiệp áp dụng cách tính lượng NVL cần dùng
theo số lượng thành phẩm hoặc chi tiết cần sản xuất trong kỳ.
            Mi = q . mi
    Mi: Nhu cầu về số lượng loại NVL i trong kỳ
    q: Số lượng sảm phẩm hay chi tiết sản xuất trong kỳ
    mi: Định mức hao phí NVL i cho một đơn vị sảm phẩm hoặc chi tiết.
    Ví dụ: Trong tháng 5/2002 xí nghiệp nhập số lượng thép thô  16 loại
3: 700574 kg để sản xuất cửa thép cho Công ty XD 26 - BqP
    - Định mức hao phí NVL thép thô này cho 4 đơn vị sảm phẩm cửa
thép là: 1946 kg.
    - Số lượng của thép cần sản xuất là: 350


  Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch cung       700574
                       =         = 1,0285
  ứng về khối lượng NVL loại thép thô      350 x 1946

    Hay việc thu mua NVL vượt kế hoạch 2,85%


    2. Cung ứng vật tư theo chủng loại
    Theo phương pháp thực tế xí nghiệp, chial àm 2 loại:


Chuyên đề tốt nghiệp                            59
Ngô Nguyên Khôi                        Chuyên đề
Thực Tập

      - Vật liệu có thể thay thế được: là loại vật liệu có giá trị sử dụng
tương đương, khi sử dụng không làm thay đổi lớn đến chất lượng sảm phẩm.
Khi phân tích loại vật liệu này, ngoài các chỉ tiêu về số lượng, chất lượng
cần chú ý đến chỉ tiêu chi phí (giá cả các loại vật liệu thay thế).
    - Vật liệu không thể thay thế được: là loại vật liệu mà trong thực tế
không có vật liệu khác thay thế hoặc nếu thay thế sẽ làm thay đổi tính năng,
tác dụng của sảm phẩm (cụ thể như: thép thô 3 loại, gang loại 1)
    Ví dụ: Trong năm 2002 doanh nghiệp thực hiện cung ứng vật liệu như
sau:
 STT   Tên vật liệu      Số   lượng Số thực nhập    Hoàn  thành
                 cung cấp             về chủng loại
 1    Thép thường tròn    70        80       70
 2    Thép thô vuông     80        90       80
 3    Thép dẹt        30        20       40
 4    Gang loại 1      90        120       90
 5    Thép thô loại 1    40        40       40
     Cộng          310       350       320


              350
    Theo số lượng 100%     112,9% (+ 12,9%)
              310
    Số tuyệt đối: 350 - 310 = 40 (tấn)
    Xí nghiệp đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cung ứng vật tư về số
lượng là 12,9%
                320
    Theo chủng loại: 100%     103,2% (3,2%)
                310
    3. Cung ứng vật tư về mặt đồng bộ


Chuyên đề tốt nghiệp                            60
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

      Để sản xuất 1 loại sảm phẩm, cần nhiều loại vật tư khác nhau
theo một tỷ lệ nhất định. Mặt khác các vật liệu này không thể thay thế bằng
các loại vật liệu khác được. Chính vì thế, mà việc cung ứng vật tư phải đảm
bảo tính chất đồng bộ mới tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp.
   Ví dụ: Có số liệu ở xí nghiệp tháng 6/ 2002
                             Đơn vị: Tấn
Tên vật liệu    Số cần Số thực Tỷ lệ % hoàn Số sử dụng được
          nhập   nhập   thành cung ứng Số lượng    %
Thép thường tròn  70    40    57        30      42
Thép thô loại 1   30    38    126       26      86
Gang loại 1     60    50    80        50      83


   Số lượng vật liệu thực nhập so với số lượng cần nhập đạt tỷ lệ khác
nhau, trong đó đạt tỷ lệ cao nhất là loại vật liệu thép thô loại 1 bằng 126%,
thấp nhất là loại vật liệu thép thường tròn bằng 57%. Nhưng số liệu sử dụng
sẽ phụ thuộc vào nhóm hoặc loại vật liệu đạt tỷ lệ % thấp nhất (vật liệu C).
Do vậy, khả năng kỳ tới, doanh nghiệp chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ kế
hoạch sản xuất cao nhất là 42%.
   Thực tế xí nghiệp đạt 40% trong tháng 6 năm 2002
   Đó gọi là hệ số sử dụng đồng bộ
   4. Cung ứng về mặt chất lượng
   Thực tế xí nghiệp chỉ áp dụng phương pháp chỉ số chất lượng NVL
(ICL), bỏ qua phương pháp hệ số loại không phù hợp. Chỉ số chất lượng NVL

Chuyên đề tốt nghiệp                            61
Ngô Nguyên Khôi                         Chuyên đề
Thực Tập

    là tỷ số giữa giá bán buôn bình quân của NVL thực tế với giá bán buôn
bình quân cung ứng theo kế hoạch


                   MiK SiK
       Chất lượng   =
                   MiK


     MiK: Khối lượng NVL từng loại theo cấp bậc chất lượng loại i kỳ thực
tế và kỳ hạch toán (tính theo đơn vị hiện vật)
     SiK: Đơn giá NVL từng loại theo cấp bậc chất lượng loại i kỳ hạch
toán
     Chất lượng càng lớn hơn 1 chứng tỏ chất lượng NVL thực tế nhập kho
càng cao.
     Ví dụ: Có số liệu của xí nghiệp tháng 8/2002


Thép     Giá mua bình Số cần cung ứng         Số thực nhập
thường    quân  1  lần Số     lượng Thành tiền Số    lượng Thành tiền
tròn     (1000đ)       (tấn)      (1000đ)  (tấn)     (1000đ)
Loại I    90         60       7000   80       9000
Loại II    80         40       3800   30       2600
Loại III   70         30       2600   30       3500


Cộng               130       13400   140      15100


               15100 107 ,85
           ICL =     :     1,04 %
               140 103 ,07

                      13400
           Theo kế hoạch:         0,79
                     130x130
Chuyên đề tốt nghiệp                             62
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

              15100
      Theo thực tế:       0,82
              130x140
   Như vậy chất lượng cung ứng thép thường tròn thực tế tốt hơn so với
kế hoạch
5. Cung ứng vật tư theo tính chất kịp thời
   Tháng 8/2001, có số liệu sau ở các xí nghiệp.


  Nguồn vật tư    Ngà   Số lượng Đảm bảo nhu cầu Còn        lại
            y    (tiền)   trong tháng     không   cần
            nhập         Số lượng Số ngày  dùng   trong
                                tháng
  1. Tồn đầu tháng 1/4    60     60    12    -
  2. Nhập lần 1   15/4   40     40    8     -
  3. Nhập lần 2   29/4   110     10    2     100
  Tổng cộng          210     110    22    100


   Xí nghiệp đã tiêu dùng cho sản xuất sảm phẩm bình quân trong một
ngày đêm là 5 tấn thì nhu cầu về vật tư A trong tháng là 150 tấn. Vậy số tồn
đầu tháng là 60 tấn có thể đảm bảo cho sản xuất trong 12 ngày, nhưng vì đến
ngày 15/4 mới nhập được vật tư, nên 2 ngày (13 và 14/4) không có vật tư để
sản xuất. Nhập lần thứ hai vào ngày 29/4 nhưng đến ngày 28/4 không có vật


Chuyên đề tốt nghiệp                           63
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

  tư để sản xuất (6 ngày). Vậy, do nhập vật tư không kịp thời theo yêu
cầu của sản xuất, nên trong tháng 4 số ngày đảm bảo vật tư để sản xuất chỉ
có 22 ngày, còn 8 ngày doanh nghiệp phải ngừng sản xuất vì không có vật
tư. Trong đó, số lượng vật tư hiện có của doanh nghiệp tính cả trong tháng 4
là 210 tấn. Vượt nhu cầu là 60 tấn. Điều này cho thấy, khi phân tích tình
hình cung ứng vật tư không phải chỉ thông qua các chỉ tiêu về số lượng,
chủng loại, chất lượng mà còn phải xem xét các chỉ tiêu khác nữa
   6. Cung ứng vật tư theo tiến độ và nhịp độ cung ứng.
   Đây là phương pháp mang nặng tính lý thuyết, rất ít doanh nghiệp áp
dụng nguyên tắc này, và nó không tạo ra hiệu quả cho hoạt động sản xuất.


   C. Thực tế tình hình dự trữ NVL tại xí nghiệp.
   Nguyên vật liệu dự trữ bao gồm tất cả các loại NVL chính, NVL phụ,
nhiên liệu, động lực, công cụ lao động đưa vào tiêu dùng sản xuất sảm
phẩm. Dự trữ NVL cho sản xuất là một tất yếu khách quan. Do phân công
lao động xã hội và phát triển chuyên môn hoá sản xuất làm cho sảm phẩm
này của doanh nghiệp trở thành loại vật tư của doanh nghiệp khác nếu sảm
phẩm đó tiêu dùng cho sản xuất. Mặt khác sảm phẩm được sản xuất ở nơi
này nhưng tiêu dùng sảm phẩm đó lại ở nơi khác. Thời gian sản xuất sảm
phẩm không khớp với thời gian và tiến độ tiêu dùng sảm phẩm ấy. Việc vận
chuyển sảm phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng được thực hiện bằng
những phương tiện vận tải khác nhau. Trong những điều kiện như vậy, sự
liên tục của quá trình tái sản xuất ở doanh nghiệp chỉ có thể được bảo đảm
bằng cách dự trữ các loại vật tư.
   1. Dự trữ thường xuyênChuyên đề tốt nghiệp                            64
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

      Dùng để đảm bảo vật tư cho sản xuất của xí nghiệp tiến hành
được liên tục giữa hai kỳ cung ứng nối tiếp nhau của bộ phận cung ứng.
   Dự trữ thường xuyên dùng để đảm bảo vật tư cho sản xuất của xí
nghiệp được tiến hành liên tục với điều kiện là lượng vật tư thực tế nhập vào
và lượng vật tư thực tế xuất ra hàng ngày trùng với kế hoạch.
   2. Dự trữ bảo hiểm
   Xí nghiệp chỉ áp dụng trong các trường hợp:
   - Mức tiêu dùng vật tư bình quân trong 1 ngày đêm thực tế cao hơn so
với kế hoạch. Điều này thường xảy ra khi có sự thay đổi kế hoạch sản xuất
theo chiều sâu hoặc kế hoạch sản xuất không thay đổi nhưng mức tiêu hao
NVL tăng lên.
   - Lượng vật tư nhập giữa 2 kỳ cung ứng nối tiếp nhau thực tế ít hơn so
với kế hoạch (trong khi mức tiêu dùng và lượng vật tư vẫn như cũ)
   - Chu kỳ cung ứng giữa hai kỳ cung ứng nối tiếp nhau thực tế dài hơn
so với kế hoạch.
   Trên thực tế tình hình dự trữ bảo hiểm chủ yếu là do nguyên nhân
cung ứng vật tư không ổn định. Chính vì thế, xí nghiệp phải tổ chưc khâu
cung ứng để đảm bảo đến mức tối đa dự trữ bảo hiểm, góp phần nâng cao
hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
   3. Dự trữ theo thời vụ
   Phương pháp này thường áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất theo
thời điểm. Xí nghiệp tuy nhiên có áp dụng phương pháp này vào thời điểm
sản xuất đặc biệt cuối cùng (tháng, quỹ …)
   D. Tình hình sử dụng NVL vào sản xuất sảm phẩm của xí nghiệp.
   Sử dụng tiết kiệm NVL là một trong những mục tiêu cơ bản để giảm
chi phí sản xuất, hạ giá thành sảm phẩm, tăng mức lợi nhuận cho doanh

Chuyên đề tốt nghiệp                           65
Ngô Nguyên Khôi                        Chuyên đề
Thực Tập

  nghiệp. Bởi vậy, việc phân tích tình hình sử dụng NVL vào sản xuất
sảm phẩm được xí nghiệp tiến hành thường xuyên định kỳ trên các mặt.
Khối lượng NVL, định mức tiêu hao NVL để sản xuất ra đơn vị sảm phẩm.
   1. Tình hình sử dụng khối lượng NVL vào sản xuất sảm phẩm.
   Chỉ tiêu lượng NVL dùng cho sản xuất sảm phẩm của xí nghiệp.


       Lượng   NVL    Lượng     NVL  Lượng NVL còn
       dùng sản xuất = xuất     cho  sản - lại  chưa   hoặc
       sảm phẩm       xuất sảm phẩm    không dùng đến


   Lượng NVL còn lại chưa dùng đến cuối kỳ kiểm kê thường có sự
chênh lệch không đáng kể. Nếu lượng NVL còn lại chưa hoặc không dùng
đến bằng 0, thì:
   Lượng NVL dùng cho sản xuất sản phẩm = Lượng NVL xuất cho sản
                            xuất sản phẩm


 Mức biến động       Khối lượng NVL tiêu dùng thực tế
           =                       x 100 %
 tuyệt đối         Khối lượng NVL kỳ kế hoạch   Ví dụ:
                            Đơn vị: tấn
 Vật liệu      Năm   Tháng  KLNVL dùng thực tế    Kế hoạch
 Thép tròn     2001   6    625           600
 Gang thô      2002   4    428           540
Chuyên đề tốt nghiệp                              66
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

                          625
      Mức biến động tuyệt đối tháng 6/2001 =    x100%  104,6%
                          600
                        428
   Mức biến động tuyệt đối tháng 4/2001 =    x100%  79,25%
                        540
   Như vậy, khối lượng NVL tiêu dùng thực tế cho sản xuất sảm phẩm
thực tế so với kế hoạch 6/2001 tăng 4,16%, 4/2002 giảm 20,75%
   Và như thế theo số tuyệt đối thì 6/2001 xí nghiệp đã sử dụng NVL
không tiết kiệm so với tháng 4/2002.
   * Ngoài ra còn phương pháp phân tích mức tiêu dùng NVL cho sản
xuất đơn vị sảm phẩm, tổng mức chi phí NVL cho sản xuất sảm phẩm. Chỉ
áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất nhỏ, lẻ hoặc các sảm phẩm mang
tính nông sản, thực phẩm.
E. Tình hình thực tế công tác hoạch định nhu cầu NVL tại xí nghiệp.
   1. Tình hình chung về nhu cầu NVL tại xí nghiệp.
   Theo như số liệu đã thu thập và phân tích ở trên tình hình nhu cầu
NVL gần đây là tương đối tốt, cụ thể 2 năm gần nhất 2002, 2003.
   Xí nghiệp đã vận dụng nhiều khả năng khác nhau cho hoạt động
hoạch định nhu cầu chiến lược. Tất cả đều dựa trên cơ sở phân tích hoạt
động cung ứn chi tiết trong năm cũng như các năm trước đó.
   2. Thực tế công tác hoạch định nhu cầu NVL tại xí nghiệp.
   Thực tế xí nghiệp đã áp dụng mô hình hoạch định nhu cầu NVL MRP,
nhưng dưới dạng đã được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của xí
nghiệp.
   a. Trong sơ đồ quy trình hoạch định:
   * Đầu vào: xí nghiệp có thêm hồ sơ mức độ tương quan của các yếu tố
đầu vào.


Chuyên đề tốt nghiệp                           67
Ngô Nguyên Khôi                       Chuyên đề
Thực Tập

      Nó phản ánh việc dự báo về khả năng đáp ứng nhu cầu cũng như
mức độ tương thích với các yếu tố đầu ra.
    * Quá trình xử lý: xí nghiệp dùng chương trình máy tính MRP như
sau:
    - Hồ sơ hoá đơn NVL, hồ sơ NVL dự trữ và hồ sơ mức độ tương quan
của các yếu tố đầu vào được thực hiện bằng chương trình quản lý Word
accss và Power point.
    - Lịch trình sản xuất được thực hiện bằng phầm mềm quản lý Eras
    * Đầu ra: xí nghiệp không áp dụng việc báo cáo nhu cầu NVL hàng
ngày mà thực hiện 2 tuần một lần cho hoạt động sản xuất.
    b. Trình tự hoạch định nhu cầu
    * Bước 1: Phân tích kết cấu sảm phẩm.
    Xí nghiệp ngoài việc phân loại nhu cầu thành nhu cầu độc lập và nhu
cầu phụ thuộc còn phân thành nhu cầu thiết yếu trong từng giai đoạn. Cụ thể
là trong 3 tháng đầu năm, các quý
    Nhằm tạo ra sự liên tiếp trong quá trình hoạch định giúp cho việc
hoạch định chi tiết, tránh tình trạng thiếu hụt NVL trong quá trình sản xuất.
    * Bước 2: Tính tổng nhu cầu:
    Thực tế, xí nghiệp dùng phần mềm kế toán Excel cập nhật thường
xuyên nhu cầu các tháng, quý. Trên cơ sở đó tỉnh tổng nhu cầu thực tế áp
dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp.
    * Bước 3: Tính nhu cầu thực.
    Xí nghiệp loại trừ một tỷ lệ phế phẩm theo kế hoạch không cần thiết
nên nhu cầu thực không có thêm phần phế phẩm.
       Nhu cầu thực = Tổng nhu cầu - Dự trữ hiện có + Dự trữ an toàn
    * Bước 4: Xác định thời gian phát đơn hàng hoặc lệnh sản xuất.

Chuyên đề tốt nghiệp                            68
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

       Thực tế xí nghiệp xác định thời gian phải đặt hàng hoặc tự sản
xuất = Thời điểm cần có - Khoảng thời gian cung ứng hoặc sản xuất cần
thiết đủ để cung cấp đúng lượng hàng yêu cầu.
    Ví dụ: Có số liệu sau ở xí nghiệp.
    Trong kế hoạch năm 2002, xí nghiệp nhận được 2 đơn đặt hàng làm
cửa sắt cỡ lớn cho Công ty xây dựng cơ giới 26 - Bộ quốc phòng. Cụ thể:
    Làm 2000 chiếc giao vào tuần thứ 4 và 300 chiếc giao vào tuần thứ 8.
Mỗi cánh gồm 4 thanh thép  32 và 2 khung (có kích thước 2 x 3m)
    Các thanh thép được sản xuất tại xí nghiệp, mỗi thành mất 1 tuần.
Khung được nhập ngoài với thời gian cung ứng là 2 tuần.
    Việc lắp ráp cánh cửa mất 1 tuần. Có lịch tiếp nhận (dự trữ ban đầu)
của tuần 1 là 100 thanh thép.
    Thực tế xí nghiệp đã hoạch định theo phương pháp lượng đặt hàng
theo lô (nhu cầu thực)
* Xây dựng lịch trình sản xuất:
Tuần   1     2    3    4    5    6    7    8
Số
                  200               300
lượng


    * Xác định kết cấu sản phẩm.

                 Cánh cửa         Khung (2)             Thanh
                          thép (4)Chuyên đề tốt nghiệp                            69
Ngô Nguyên Khôi                         Chuyên đề
Thực Tập

      * Thời gian biểu lắp ráp


     Tuần 1    T2   T3    T4     T5    T6   T7    T8


      Sản xuất              sản xuất
     thanh thép             thanh thép
            Lắp ráp               Lắp ráp
            cánh cửa              cánh cửa
     Mua khung             Mua khung
   Bởi vì phải có 200 cánh cửa để giao vào đầu tuần thứ 4 và do không
có dự trữ sẵn có vào thời kỳ đó nên nhu cầu thực sẽ là 200 cánh cửa. Lịch
tiếp nhận ca tuần thứ 4 sẽ là 200 cánh cửa. Do việc lắp ráp tốn 1 tuần nên
lịch đặt hàng phát ra vào đầu tuần thứ 3. Cũng tương tự như vậy ta có lịch
đặt hàng phát ra vào đầu tuần thứ 7 để tuần thứ 8 có 300 cánh cửa. Lịch đặt
hàng phát ra vào đầu tuần thứ 3, nghĩa là ở thời điểm đó tổng nhu cầu phải
có 200 x 2 = 400 khung. Do không có dự trữ mong đợi nên nhu cầu thực là
400 khung vào đầu tuần thứ 3. Nhưng thời gian đặt hàng vì phải mua ngoài
mất 2 tuần nên phải đặt hàng vào tuần thứ nhất. Tương tự như vậy có tổng
nhu cầu và nhu cầu thực đối với đơn hàng 300 cánh cửa là bằng nhau và
bằng 600 khung. Thời gian đặt hàng phải vào đầu tuần thứ 5.
   Đối với các thanh thép khi xét đơn hàng 200 cánh cửa cũng cần phải
có 800 thanh vào đầu tuần thứ 3. ở đây do có 100 thanh dự trữ nên nhu cầu
thực là: 800 - 100 = 700 thanh. Ta phải phát đơn hàng theo kế hoạch vào đầu
tuần thứ 3 và lịch sản xuất bắt đầu tuần thứ 2.

Chuyên đề tốt nghiệp                            70
Ngô Nguyên Khôi                    Chuyên đề
Thực Tập

      Tương tự với đơn hàng cánh cửa 300 phải phát lệnh đơn hàng
vào đầu tuần thứ 7 với tổng nhu càu là 1200 thanh và lệch sản xuất 1200
thanh phải bắt đầu từ tuần thứ 6.
Chuyên đề tốt nghiệp                        71
Ngô Nguyên Khôi                         Chuyên đề
Thực Tập    * Đặt hàng theo lô (nhu cầu thực)


       Tuần      1  2  3   4   5  6   7  8
       Số lượng           200         300


 Cánh    Tổng nhu cầu                    200        300
 cửa    Lượng tiếp nhận theo tiến độ
 Thời    Dự trữ hiện có
 gian    Nhu cầu thực                    200        300
 lắp ráp Lượng tiếp nhận đặt hàng               200        300
 bằng    theo kế hoạch
 1 tuần   Lượng đơn hàng phát ra theo         200        300
       kế hoạch


 Khung   Tổng nhu cầu               400          600
 cửa    Lượng tiếp nhận theo tiến độ
 Thời    Dự trữ hiện có
 gian    Nhu cầu thực               400          600
 lắp ráp Lượng tiếp nhận đặt hàng          400          600
 bằng    theo kế hoạch
 2 tuần   Lượng đơn hàng phát ra theo 400             600
       kế hoạch
Chuyên đề tốt nghiệp                            72
Ngô Nguyên Khôi                       Chuyên đề
Thực TậpThanh   Tổng nhu cầu                800         1200
gỗ    Lượng tiếp nhận theo tiến 100
Thời   độ
gian   Dự trữ hiện có          100 100 100
sản    Nhu cầu thực                700         1200
xuất   Lượng tiếp nhận đặt hàng          700         1200
bằng   theo kế hoạch
1 tuần  Lượng đơn hàng phát ra        700         1200
     theo kế hoạch


    3. Phương pháp xác định kích cỡ lô hàng
    3.1. Mua theo lô
    Theo phương pháp này là cần bằng nào mua bằng ấy, đúng thời điểm
cần. Xí nghiệp áp dụng phương pháp này là hợp lý bởi các lô hàng của xí
nghiệp đặt thường xuyên, lượng dự trữ cung cấp đúng lúc tốn ít chi phí lưu
kho.
    3.2. Phương pháp cân đối các giai đoạn bộ phận
    Thực chất là phương pháp ghép lô sao cho tổng chi phí dự trữ đạt mức
thấp nhất có thể:
    Cỡ lô được xác định


            Chi phí đặt hàng
      EPP   =
            Chi phí lưu kho 1 đơn vị hàng trong 1 giai đoạn


    4. Tổ chức công tác hoạch định

Chuyên đề tốt nghiệp                            73
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

      Xí nghiệp phân bổ công tác hoạch định cho phòng kế hoạch.
Nhưng thực tế có sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng kế hoạch với phòng kế
toán tổng hợp cũng như các phòng ban khác.
   Cụ thể: Để có các số liệu chi tiết về NVL cũng như tình hình nhập
xuất, tồn kho sảm phẩm phục vụ cho việc phân tích, đưa ra kế hoạch thì
phòng kế hoạch cần có sự hỗ trợ của phòng KT - TH.
   Công tác này phân công cụ thể hơn cho cán bộ phòng kế hoạch
   * Cán bộ phụ trách kế hoạch vật tư: chịu trách nhiệm phân tích số liệu
chi tiết mà phòng KTTH cung cấp và khả năng cung ứng của NVL. Từ đó
vạch ra kế hoạch chiến lược. Kết hợp với cán bộ phụ trách kế hoạch tài
chính hoạch định khả năng cung cầu NVL một cách tiết kiệm nhất và hiệu
quả nhất.
   Dưới sự điều phối chung của trưởng phòng kế hoạch, cán bộ phụ trách
vật tư và tài chính thường xuyên báo cáo tình hình một câch chi tiết, cụ thể.
Từ đó, phòng kế hoạch mới đề xuất cho việc hoạch định nhu cầu NVL cho
giai đoạn tiếp theo.
Chuyên đề tốt nghiệp                           74
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập   Phần III
Hoàn thiện công tác hoạch định nhu cầu NVL tại XN.          Những giải
pháp chiến lược trong thời gian tới.


   I. Đánh giá chung về công tác
   1. Đánh giá NVL
   Hiện nay, trong nền kinh tế thị trường, cung với yêu cầu của chế độ
hạch toán kinh doanh, mục tiêu của doanh nghiệp đều hướng tới tối đa hoá
lợi nhuận và ngày càng nâng cao lợi ích kinh tế xã hội.
   Vì vậy cần phải có biện pháp quản lý NVL một cách tiết kiệm, sử
dụng đúng đối tượng, đúng mục đích, hao phí ít nhất, mang lại hiệu quả
kinh tế cao nhất. Để đạt được mục đích này, xí nghiệp phải sử dụng đồng bộ
nhiều biện pháp từ khâu kỹ thuật đến quản lý.
   Tại xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội trong những năm gần
đây với sự đoàn kết và nhất trí của tập thể cán bộ công nhân viên, cùng với
sự năng động sáng tạo của lãnh đạo xí nghiệp với tinh thần dám nghĩ, dám
làm. Xí nghiệp đang từng bước tháo gỡ khó khăn và làm ăn có hiệu quả.
   2. Những ưu điểm cơ bản của công tác hoạch định nhu cầu NVL
tại xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội
   a. Trước hết xí nghiệp là một doanh nghiệp sản xuất hàng kỳ có nhu
cầu về NVL là rất lớn, hàng loạt nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mặt khác do
việc hoạch định nhu cầu NVL trên máy tính còn chưa được chú trọng nên
trình tự hoạch định nhu cầu theo 4 bước áp dụng thực tế là hợp lý.
   b. Đối với công tác hoạch định nói chung, xí nghiệp tổ chức hoạch
định nhu cầu trước khi hoạch định khả năng cung ứng. Trong khả năng cung

Chuyên đề tốt nghiệp                          75
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

  ứng đã đặc biệt chú trọng đến khả năng cung ứng theo chủng loại và số
lượng. Đây là 2 yếu tố quan trọng trong quá trình hoạch định cung ứng. Vì
thế mà xí nghiệp có điều kiện quản lý tốt việc nhập xuất NVL. Thực hiện hệ
thống định mức NVL, do đó tiết kiệm được chi phí NVL, mang lại hiệu quả
kinh tế cao.
   c. Trong công tác thu mua NVL, phòng cung ứng vật tư của xí nghiệp
có trách nhiệm quản lý chặt chẽ ngay từ khâu giá cũ, số lượng, kiểm tra chất
lượng, vật liệu trước khi lập phiếu nhập kho.
   d. Về bảo quản, dự trữ vật liệu, xí nghiệp dự trữ vật tư ở mức hợp lý,
đủ đảm bảo cho sản xuất và không gây ra ứ đọng vốn. Bên cạnh đó, kho của
xí nghiệp được xây dựng khá tốt, phù hợp với quy mô sản xuất.
   e. Về cách phân loại NVL, xí nghiệp đã dựa vào vai trò, công dụng
vật liệu kết hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình để phân chia
NVL chính, NVL phụ, nhiên liệu. Và phân loại như vậy là hoàn toàn hợp lý,
đảm bảo thích hợp giữa lý thuyết và thực tế.
   f. Đặc biệt xí nghiệp đã áp dung phương pháp dự trữ bảo hiểm với
quỹ dự trữ bảo hiểm tuyệt đối trong từng giai đoạn, điều này thể hiện mức
độ và khả năng sản xuất kinh doanh của xí nghiệp luôn trong tình trạng tốt.
   3. Một số tồn tại cần cải tiến và hoàn thiện
   a. Trong sơ đồ quy trình hoạch định, xí nghiệp lập thêm hồ sơ mức độ
tương quan của các yếu tố đầu vào. thực ra hồ sơ này không cần thiết lắm.
và thực tế xí nghiệp cho thấy hồ sơ này có thể ghép vào với hồ sơ hoá đơn
NVL, hồ sơ NVL dự trữ.
   * Đầu ra: Việc xí nghiệp không áp dụng việc báo cáo nhu cầu NVL
hàng ngày mà thực hiện 2 tuần một lần là chưa hoàn toàn hợp lý. Bởi như
thế thì mức độ cập nhật của thông tin trong hoạt động sản xuất chưa đầy đủ.

Chuyên đề tốt nghiệp                           76
Ngô Nguyên Khôi                       Chuyên đề
Thực Tập

  Thực tế cho thấy rằng phòng kế hoạch thường phải phân tích gộp số
liệu trong vòng 1 tuần, trong khi đó việc cung cầu NVL diễn ra hàng ngày.
Đây chính là lý do giải thích tại sao nhiều lúc NVL của xí nghiệp vượt hay
thấp hơn mức kế hoạch trong ngắn hạn.
    Do đó xí nghiệp cần áp dụng nghiệp vụ quản lý báo cáo NVL hàng
ngày.


    b. Sơ đồ hạch toán NVL đang áp dụng tại xí nghiệp.


   Chứng từ
  gốc và bảng
  phân bổ vật
    liệu


   Nhật ký                      Thẻ và sổ kế
  chứng từ số                     toán cho chi
  1 NKCT số 5                     tiết vật liệu    Số cái TK                    Thẻ và sổ kế
      152                      toán cho chi
                            tiết vật liệu  Báo cáo tài
    chính                        (2)
Chuyên đề tốt nghiệp                           77
Ngô Nguyên Khôi                        Chuyên đề
Thực Tập

      Như trên: thực tế trong quá trình hoạt động sơ đồ vẫn chưa hoàn
toàn hoàn thiện. ở vị trí số 2 cần thêm báo cáo nhập xuất NVL.
   Báo cáo này là nhân tố quan trọng trước khi đi đến báo cáo tài chính.
Như đã nói ở phần trên: cán bộ phụ trách kế hoạch vật tư sau khi tiến hành
phân tích các số liệu báo cáo của bộ phận kế toán, cùng với cán bộ phụ trách
tài chính đưa ra quyết định tài chính hợp lý, tiết kiệm chi phí nhất.
   c. Phân loại NVL
   Để thuận tiện trong công tác hoạch định nhu cầu NVL xí nghiệp nên
xây dựng hệ thống danh điểm vật tư. Theo phương pháp này, mỗi thứ vật
liệu màng một số liệu riêng gọi là số danh điểm, mỗi số danh điểm bao gồm
nhiều chữ số sắp xếp theo một thứ tự nhất định. để chỉ loại, nhóm và thứ.
Muốn vậy thì doanh nghiệp phải phân loại tài khoản.
       TK 1521 NVL chính
       TK 1522 NVL phụ
       TK 152 Nhiên liệu
       TK 1524 Phụ tùng thay thế
       TK 1528 NVL khác.
   Trên cơ sở đó, để quản lý tốt từng thứ, loại vật liệu trong từng nhóm.
Toàn bộ các danh điểm vật liệu nêu trên sẽ được thể hiện trên sổ danh điểm
vật liệu. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong quản lý và hạch toán trên
máy vi tính như tình hình hiện nay của xí nghiệp.


   Mẫu số danh điểm vật tư.


Ký hiệu                 Tên nhãn hiệu NVL    Đơ  Đơn Ghi
Nhóm vật liệu  Danh điểm vật liệu                n vị giá  chú

Chuyên đề tốt nghiệp                             78
Ngô Nguyên Khôi                Chuyên đề
Thực Tập


1      2      3            4   5  6
1521           Nguyên vật liệu chính
       1521 - 01  Phôi 100 x 100     Kg
       1521 - 02  Phôi 85 x 85      Kg
       1521 - 03  Phôi 60 x 60      Kg
       1521 - 04  Phôi 65 x 65      Kg
1522           Nguyên vật liệu phụ
       1522 - 01  Trục hàn        Kg
       1522 - 02  Giấy giáp        Kg
       1522 - 03  Dây thép buộc      Kg
       1522 - 04  Dây chì         Kg
       1522 - 05  Bột sa mốt       Kg
       1522 - 06  Nước thuỷ tinh     Kg
       1522 - 07  Thép V6         Kg
1523     1523 - 01  Mỡ YC2         Kg
       1523 - 02  Dầu diexen       Lít
       1523 - 03  Củi khô         Kg
       1523 - 04  Than cục        Kg
1524           Phụ tùng thay thế
       1522 - 01  Trục cáp        Kg
       1522 - 02  Chổi than        Cái
       1522 - 03  Bu lông         Cái
       1522 - 04  Máy khoan        Cái
       1522 - 05  Dây culoa        SợiChuyên đề tốt nghiệp                    79
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập


1528                   NVL khác
         1522 - 01        ống sứ        Cái
         1522 - 02        ống nhựa       Cái
         1522 - 03        Cút nhựa       Cái
         1522 - 04        Vòng bi        Cái


    d. Việc áp dụng máy vi tính vào công tác hoạch định nhu cầu NVL
    Để việc tiến hành hoạch định tốt hơn nữa, xí nghiệp nên chú trọng
hơn tới hệ thống máy vi tính sẵn có. Số lượng máy vi tính nhìn chung là khá
đầy đủ các chương trình máy tính tương đối cập nhật.
    Cụ thể xí nghiệp, đặc biệt là phòng kế hoạch cần thiết phòng kế toán
tổng hợp trong quá trình hạch toán nhu cầu trên máy.
    Dùng phần mềm “lioness” phân tích các bước trong quá trình hoạch
định. Với việc xây dựng lịch trình sản xuất, xác định kết cấu sảm phẩm, thời
gian lắp ráp một cách cụ thể chi tiết. Từ đó xác định nhu cầu đặt hàng.
Phòng kế hoạch sau khi đưa ra nhu cầu cụ thể từ việc phân tích có thể dùng
chương trình "Metastock" hay “Omni stock” để hoạch định nhu cầu. Tuy là
chương trình phân tích đầu tư chứng khoán nhưng nền tảng cơ bản của nó
vẫn tập trung vào khả năng cung và cầu của hàng hoá.
    Cuối cùng có thể dùng “Power point” để thực hiện một trình duyệt
phân tích báo cáo trước lãnh đạo.
    Hiện nay xí nghiệp mới dùng mạng “lanscape” mạng thông tin nội bộ
trong xí nghiệp cũng như toàn Công ty.
    Nếu có thể, xí nghiệp có thể vào mạng toàn cầu bởi những thông tin
trên mạng là trực tuyến và rất quan trọng đối với xí nghiệp, đặc biệt là


Chuyên đề tốt nghiệp                           80
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

  thương hiệu và sảm phẩm. Điều này cũng quan trọng hơn khi ta được
chứng kiến hai đợt hội chợ tháng 3 và 4 năm 2003: Hội chợ hàng Việt Nam
chất lượng cao và Hội chợ Expo 2003.


   II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hoạch định nhu
cầu NVL tại xí nghiệp.
   1. Phối kết hợp hơn nữa chức năng giữa các phòng ban trong xí
nghiệp.
   Đây chính là một trong những yếu tố rất quan trọng quyết định hoạt
động của doanh nghiệp có tốt hay không. Đối với xí nghiệp đã có sự liên hệ
khá chặt chẽ giữa các bộ phận, nhưng cụ thể hơn: phòng kế toán tổng hợp
phải thường xuyên truyền số liệu, báo cáo tình hình NVL … cho phòng kế
hoạch một cách kịp thời, đầy đủ.
   Phòng tổng hợp và hành chính với chức năng chủ yếu là nắm rõ ràng,
cụ thể tình hình hoạt động của xí nghiệp mọi mặt. Cần bố trí, tổ chức nhiều
cuộc họp giao ban, mở rộng toàn xí nghiệp, qua đó thấy được ưu nhược
điểm trong quá trình hoạt động của xí nghiệp qua từng giai đoạn, thấy được
nhu cầu, đời sống của cán bộ công nhân viên trong xí nghiệp. Phòng kỹ
thuật điều độ sản xuất phải thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của
các phân xưởng, thấy được khả năng, ưu nhược điểm hoạt động của hệ
thống máy móc. Phù hợp với loại NVL nào? sản xuất bao nhiêu sảm phẩm
trong thời gian bao nhiêu thì phù hợp. Từ đó kết hợp với phòng kế hoạch có
kế hoạch cụ thể cho việc sản xuất.
   2. Chủ động tạo nguồn cung ứng trên cơ sở luôn luôn hoạch định
trước một bước nhu cầu NVL.Chuyên đề tốt nghiệp                          81
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

      Đây là hoạt động cần thiết, không thể thiếu mà bất kỳ doanh
nghiệp sản xuất nào cũng phải chủ động thực hiện, tuy nhiên cách thực hiện
và khả năng thực hiện lại khác nhau.
    Đối với xí nghiệp, nhu cầu sản xuất cung ứng diễn ra hàng ngày. Đòi
hỏi đội ngũ cán bộ các phòng ban cần chủ động trong công tác hoạch định.
    3. Hoàn thiện công tác kho bãi, nhằm đẩy mạnh khả năng cung
ứng.
    Hiện tại xí nghiệp có 2 kho NVL với khả năng chưa tương đối lớn, tuy
nhiên xưởng vật liệu xây dựng cơ khí Quang Trung - Thanh Xuân còn hạn
chế về một số yếu tố: điều kiện vận chuyển tới kho, chức hạn chế vật liệu
gang thô do điều kiện nhiệt độ …


    Như vậy cần tập trung hoàn thiện kho này của xí nghiệp, tăng sức
chứa điều kiện tốt hơn … mới đáp ứng được yêu cầu sản xuất cung ứng
ngày càng nhiều của xí nghiệp.
Chuyên đề tốt nghiệp                          82
Ngô Nguyên Khôi    Chuyên đề
Thực Tập
Chuyên đề tốt nghiệp        83
Ngô Nguyên Khôi                       Chuyên đề
Thực Tập   Kết luận


   Có thể nói rằng nguyên vật liệu là một trong những yếu tố đầu vào
không thể thiếu được của bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào. Trong quá trình
sản xuất, nó được kết tinh vào sảm phẩm và là một bộ phận cấu thành của
giá thành sảm phẩm.
   Có nhiều phương pháp quản lý và hoạch định nhu cầu NVL, mỗi
doanh nghiệp có thể áp dụng các phương pháp phù hợp với điều kiện, tình
trạng của doanh nghiệp mình, tuy nhiên bất kỳ doanh nghiệp nào cũng nhận
thấy sự cần thiết và tầm quan trọng của việc quản lý NVL từ khâu thu mua,
bảo quản, sử dụng, hạch toán cho đến hoạch định tổng hợp chung. Đặc biệt,
tổ chức tốt công tác hoạch định không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản
xuất mà còn có ý nghĩa thiết thực trong quá trình định hướng cho sản xuất.
   Chuyên đề của em đã trình bày một cách khái quát tình hình hoạch
định nhu cầu nguyên vật liệu tại xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội.
Qua đó thấy rằng, trong việc hoạch định nguyên vật liệu tại xí nghiệp có
nhiều ưu điểm nhưng cũng còn nhiều tồn tại cần khắc phục.
   Trên cơ sở đó phân tích thực tế và vận dụng lý luận công tác hoạch
định chiến lược nói chung và hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu nói riêng.
ở xí nghiệp, đã có nhiều bước sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của xí
nghiệp. Khâu quản lý vật tư được thực hiện một cách nghiêm túc, định mức
vật tư được xây dựng chính xác.
   Để góp phần hoàn thiện công tác hoạch định, em đã mạnh dạn đưa ra
một số ý kiến nhỏ. Tuy nhiên, do thời gian thực tập còn hạn chế và trình độ
bản thân còn có hạn chế nên không tránh khỏi sai sót khiếm khuyết nhất

Chuyên đề tốt nghiệp                           84
Ngô Nguyên Khôi                      Chuyên đề
Thực Tập

  định. Vì vậy, em mong nhận được sự đóng góp ý kiến, sự giúp đỡ của
các thầy cô giáo để cho chuyên đề của em có ý nghĩa thực tiễn hơn.


  Trong thời gian thực tập tại xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội,
em đã nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình của tiến sỹ: Phan Huy Đường và
sự chỉ bảo tận tình của các cô chú, anh chị tại Phòng kế toán - tổng hợp cũng
như các phòng ban khác trong toàn xí nghiệp.
   Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn.
Chuyên đề tốt nghiệp                           85
Ngô Nguyên Khôi                   Chuyên đề
Thực Tập
   Mục tài liệu tham khảo


   1. Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp
      TS. Trương Đoàn Thể, Khoa QTKDCN & XD - Bộ môn
      kinh tế công nghiệp - Đại học KTQD - NXB Thống kê - Hà
      Nội 2002
   2. Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh
      Khoa kế toán - Kiểm toán - ĐHKTQD - NXB Thống kê - Hà
      Nội - 2001
   3. Thời báo tài chính số 5/99
   4. Tạp chí ngân hàng - số 7, tháng 4/1998
   5. Báo đầu tư chứng khoán - số 159, ngày 23/12/2002
Chuyên đề tốt nghiệp                       86
Ngô Nguyên Khôi    Chuyên đề
Thực Tập
Chuyên đề tốt nghiệp        87

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:913
posted:4/14/2010
language:Vietnamese
pages:87