BART elektronika Horvatovac 41 1

Document Sample
BART elektronika Horvatovac 41 1 Powered By Docstoc
					               BART elektronika
                Horvatovac 41
                10000 Zagreb
              Tel./Fax: 01/46 33 669
                095/2266 885
                098/9486 261         -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
         -     K A T A L O G        -
         L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-        POPIS UPUTA ZA IZRADU ELEKTRONIČKIH SKLOPOVA
Nakon dugogodišnjeg rada sakupljen je iz vodečih stručnih časopisa velik
broj uputa za gradnju različitih elektroničkih ureĎaja. Uz shemu spoja
svaka uputa sadrţi opis rada sklopa, izgled tiskane pločice, montaţnu
shemu, specifikaciju materijala, a kod kompliciranijih ureĎaja dana je
i shema meĎusobnog povezivanja. Upute za izradu sklopova dovoljno su
opširne da se pomoću njih moţe bez poteškoća načiniti svaki sklop.
Vjerujemo da će ove upute dobro doći svim elektroničarima i amaterima
koji se bave elektronikom te učenicima strukovnih škola, posebno
prilikom odabira tema za završni stručni rad.

Uz kopiju uputa za gradnju moţe se naručiti i odgovarajuća tiskana
pločica ili "TRANSFER" folija sa izgledom tiskane pločice pomoću koje
se moţe vrlo jednostavno načiniti ţeljena pločica. Uputa za rad sa
folijom priloţena je uz svaku foliju.

Upute za izradu elektrončkih sklopova sakupljene su iz časopisa
"ELEKTOR" (kodna oznaka dana je samo brojevima), "ELRAD" (ispred
brojčane oznake nalazi se slovo X), iz časopisa "ERWO" (ispred
brojčane oznake nalazi se slovo W) i iz magazina "MAJSTOR" (ispred
brojčane oznake nalazi se slovo M). Dokumentacija iz časopisa Elektor i
Elrad su na njemačkom, a iz časopisa Erwo i Majstor na našem jeziku.

Svim budućim korisnicima uputa ţelimo uspjeh u izradi ţeljenog sklopa !
            -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
            -  S A D R Ţ A J     -
            L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
+SA

1.  KOMPLETI (KITOVI) "BART"  BT
2.  ALARMNI UREĐAJI      AL
3.  AUDIO           AU
4.  AUTO ELEKTRONIKA      AE
5.  FOTOGRAFIJA        FO
6.  IMITATORI         IM
7.  MAKETARSTVO        MA
8.  MJERNI INSTRUMENTI     MI
9.  MOTORI           MO
10.  NAPAJANJE         NA
11.  PRIJEMNICI        PR
12.  PRETVARAČI        PT
13.  PUNJAČI          PU
14.  RAČUNALA         RA
15.  RASVJETA         RS
16.  REGULATORI        RE
17.  SVJETLOSNI EFEKTI     SV
18.  TELEFON          TE
19.  VIDEO           VI
20.  OSTALO          OS

DODATAK

21. POSTUPCI IZRADE
  TISKANIH PLOČICA      PI
22. MJERNI INSTRUMENTI ZA
  MJERENJE DEBLJINE      MT
========================  ALARMNI UREĐAJI  ============================

+AL
730532    Alarmni ureĎaji za automobil sa tranzistorima ili CMOS
       integriranim krugom (4011)
770448    Alarmni ureĎaj sa ultrazvukom (MA40L1, 741, 555)
820534    Alarmni ureĎaj za automobil (4024, 4093, BD136, BC140, BC547)
821128    Alarmni ureĎaj "Zerberus" za osiguranje stambenih prostorija,
       automobila, plovila ... (LS7220, 4093, 4098, 4013)
840137    Detektor pokreta-indicira pokretanje objekata
       (2x741, LM324, 4001, 78L15, 79L15) ** uz shemu spoja i opis
       izrade ureĎaja nije dan izgled tiskane pločice!!**
840773    Alarmni ureĎaj za hladnjak-signalizira ako su vrata
       otvorena duţe vremena
841147    Imitator alarmnog ureĎaja sa LED diodom
850622    Infracrveni detektor za alarmne centrale
850950    Alarmni ureĎaj
             - centrala
             - jedinica osjetila
860130    Alarmni ureĎaj za automobil
             - centralna jedinica
             - jedinica tastature
8607111   Alarmni ureĎaj za osiguranje automobilskih radio prijemnika
870670    Pasivni infracrveni detektor za alarmne ureĎaje (PID 11)
870795    Sklop za elektroničku bravu i alarmne sisteme (tastatura sa
       10 tipaka i integriranim krugom CD 4022)
X 870721   Elektroniča brava sa epromom
900662    Alarmni ureĎaj
900741    Automatsko elektroničko otvaranje ulaznih vratiju
947882    Sklop za uključivanje alarma pri prekoračenju
       temperature PC računala
960432    Alarmni ureĎaj za indikaciju vode (4093)
970166    Sklop za automatsku indikaciju otvorenih vrata hladnjaka
       (TLC271, TLC272)
970430    Alarmni ureĎaj za stan kontroliran mikrokontrolerom PIC16C84
970614    Jednostavan alarmni ureĎaj za zaštitu predmeta
       (TL 074, TL081)
970976    Elektronička brava-pritiskanjem odreĎene kombinacije tipaka
      sklop proizvodi impuls koji otvara električnu bravu
      (4068, 4093, 4538, 4017)
990124   PIC-Alarm; alarmni uredaj sa PIC-om koji se programira
      pomocu PC racunala (PIC16C84, 4096, 7805, BC547 - potreban
      program za programiranje PIC-a: EPS986519-1)
001122   Elektronički sklop za aktiviranje dvaju releja pomoću ključa
      baziranog na poznatom integriranom krugu iButton tvrtke
      Dallas (BC547, 7805, AT90S1200 - potrebni programi:
      EPS 000089-41 i EPS 000089-11)
021064   Alarmni ureĎaj za motocikle sa daljinskim upravljačem
      - IC predajnik (CQW13, PIC16F84 programiran s EPS000191-11)
      - Bazna stanica (BC547, BUK101, LM393, 78L05, PIC16F84
      programiras s EPS000191-42, SFH5110-36)
-AL


============================  A U D I O  =============================


+AU
710343   Predpojačalo sa regulatorima boje tona
710523   NF pojačalo 10...40W "EDWIN"-pojačalo je tako načinjeno
      da nije potrebno nikakvo podešavanje!
71787022  Mikrofonsko predpojačalo
71121213  Dinamički ograničavač šuma
71121218  Stereo dekoder PLL
7201124  Visokokvalitetno predpojačalo sa regulacijom boje tona
7201133  Izlazno pojačalo sa predpojačalom i regulacijom boje tona
7202212  Jeka (sa spiralama)
7204426  Izlazno pojačalo sa reg. boje tona "EDWIN-2" (CA3046,
      BC177, 2N1613, BD241/242)
7278730  HI-FI stereo pojačalo snage 3W
72121216  NF pojačalo "EQUA" (10...100W, k=0,007%)
7306644  Dinamički ograničavač šuma
7378780  Indikator balansa
770889   HI-FI izlazno pojačalo snage 20...50 W (LM391, BD139/140,
      TIP2955/3055)
800356   Minijaturno mikrofonsko predpojačalo i izlazno pojačalo
      (TAA 611B)
800360   "Digitalno" NF pojačalo snage 3W
800769   Mini pojačalo snage 1,25 W (LM386)
810128   200W NF izlazno pojačalo
      (CA3130, 2 x BD249C i 2 x BD250C) - I.dio
810441   200W NF izlazno pojačalo      - II. dio
810146   Četverokanalni mješač audio signala
810220   Udvostručavač frekvencije za el. gitaru
810644   SCRAMBLER - sklop za izobličenje signala
810723   HI-FI stereo predpojačalo (TDA 1054)
810782   PEAK - indikator za zvučničke kutije
810817   Generator tona frekvencije 440 Hz kontroliran kvarcom za
      podešavanje muzičkih instrumenata (točnost +/- 0,05 Hz)
811128   HIGHT BOOST za bas gitaru
811148   Pojačalo za telefon (LM386)
820442   120 W NF izlazno pojačalo (BD67B, BD66B)
820538   Visokokvalitetno predpojačalo za gitaru
820722   Supermalošumno MD/MC predpojačalo
821230   2x140W NF izlazno pojačalo sa mosfet izlaznim tranzistorima
      (2 x 2SK125 i 2 x 2SJ50)
830141   Elektronički sklop za zakašnjeno uključivanja zvučnika na
      NF izlazni stupanj        - II. dio
831274       "             - III. dio
830238  Visokokvalitetno NF predpojačalo - I. dio
830346       "            - II. dio
830438       "            - III. dio
830458  INTERLUDE predpojačalo za
     visokokvalitetno NF predpojačalo   - I dio
830531       "              -II. dio
830544  MAESTRO - daljinsko upravljanje infracrvenim svjetlom
     predpojačala INTERLUDE (pojačanje, regulacija boje tona,...)
                      - I. dio
830640       "            - II. dio
830762       "            - III. dio
830247  Stereo pojačalo za slušalice u klasi "A"
830339  Elektonička indikacija izlaznog stupnja sa LED diodama
830644  Analizator spektra audio signala
           - jedinica filtra
           - jedinica pobude
           - jedinica komparatora
830730  PDM NF pojačalo u mosnom spoju
830812  Mikrofonsko pojačalo sa regulacijom boje tona (LM387)
831124  Elektronički generator takta - "metronom"
831226  Izrada HI-FI zvučničke kutije sa 3 zvučnika i pasivnim
     skretnicama
831266  Phaser-sklop za zvučne efekte
840160  STEREO-SIMULATOR
           - napajanje
           - jedinica filtera
           - jedinica dinamičkog ograničavača šuma
840348  Analizator spektra NF signala I. dio
           - filterska jedinica
           - napajanje
840450  Analizator spektra NF signala II. dio
           - jedinica pokazivača
           - centralna jedinica
840564  Analizator spektra NF signala III. dio
           - generetor šuma
840556  NF-izlazno pojačalo snage 2x70W sa MOSFET tranzistorima
     u izlaznom stupnju
840936  Elektronička skretnica za aktivne zvučničke kutije
841038  MD predpojačalo sa simetričnim ulazom
841138  HI-FI NF izlazno pojačalo snage 12W sa elektronkama
850140  Subsonikindikator
850150  Univerzalno predpojačalo sa jekom (mikser) za el. gitaru
850158  NF hibridno pojačalo snage 30W (STK 077)
850247  Mikrofonsko predpojačalo za simetrične linije
850366  NF pojačalo u klasi A ili AB snage do 70W
850732  Disko mikser za audio signale
850742  Audiotester (NF milivoltmetar sa audio generatorom)
850777  Disko VU metar
           - jedinica VU metra
           - jedinica LED pokazivača
850789  Mini pojačalo (LM 1895)
850802  Mikrofonsko pojačalo sa mogučnošću potiskivanja šuma
           - simetrični mikrofon
           - asimetrični mikrofon
850812  HI-FI pojačalo za slušalice (LF 356)
850934  Samogradnja zvučničke kutije za zvučnicima "KEF"
           - jedinica skretnica
851022  LESLEY (elektronička simulacija rotirajućeg zvučnika)
851224  Samogradnja aktivne zvučničke kutije
           - jedinica elektroničkih skretnica
851240  Elektronička zaštita aktivnih zvučničkih kutija
X850132  Mini audio mikser signala
X850169  Univerzalna aktivna frekvencijska skretnica
X850222  500 W MOSFET NF izlazno pojačalo - I. dio
X850457  500 W MOSFET NF izlazno pojačalo - II. dio
X850237  Predpojačalo za piezokeramičku zvučnicu
X850522  NF pojačalo snage 20 W u "A" klasi
X850536  Digitalna jeka - I. dio
X857892  Digitalna jeka - II. dio
X850651  De-Voicer
X850628  Visokokvalitetno modularno predpojačalo - I. dio
X857836  Visokokvalitetno modularno predpojačalo - II. dio
X850955  Visokokvalitetno modularno predpojačalo - III. dio
X851058  Visokokvalitetno modularno predpojačalo - IV. dio
X851161  Visokokvalitetno modularno predpojačalo - V. dio
X851265  Visokokvalitetno modularno predpojačalo - VI. dio
X8578112  Sklop za zaštitu zvučnika
X850920  Izrada zvučničke kutije za frekvencije niţe od 100 Hz
X850936  Prijenosno ozvučenje s napajanjem iz akumulatora od 12 V
X851122  NF pojačalo sa elektronkama za elektrostatske slušalice
X851158  Mikrofon - FADER
X851226  STEREO-EQUALIZER
X851278  Sklop za simetriranje NF signala
860134   HI-FI stereo pojačalo za automobil snage 2x18W
860232   NF izlazno pojačalo za automobil snage 100W (TDA 2030)
860452   Prijenosni modularni mješač audio signala (I. dio)
            - mikrofonski i linijski modul
            - ulazni stereo modul A
            - ulazni stereo modul B
            - napajanje
860549   Prijenosni modularni mješač audio signala (II. dio)
            - izlazni modul A
            - izlazni modul B
860632   Prijenosni modularni mješač audio signala (III. dio)
            - izlazni modul C
860532   HI-FI NF izlazno pojačalo snage 2x250W (k<0,01%) (I. dio)
            - sklop izlaznog pojačala
860624   HI-FI NF izlazno pojačalo snage 2x250W (II. dio)
            - jedinica napajanja i zaštite
860566   EQUILIZER za električnu gitaru
860730   Mikrofonsko pojačalo s mogučnošću pojačanja odreĎenog dijela
      spektra
8607115  FUZZ za el. gitaru
860938   Visokokvalitetno stereo pojačalo za slušalice
      (sa napajanjem)
861132   Visokokvalitetno univerzalno predpojačalo - I. dio
            - jedinica konektora
            - relejna i ispravljačka jedinica
861258   Visokokvalitetno univerzalno predpojačalo - II. dio
            - ulazna jedinica
861274   Sedam kanalni univerzalni mješač NF signala (mikser)
            - jedinica mješača
            - napajanje
            - pojačalo za slušalice
X860136  Pojačalo za gitaru - I. dio
X860257  Pojačalo za gitaru - II. dio
X860356  Pojačalo za gitaru - III. dio
X860141  Način izrade zvučničke kutije "OSCAR"
X860228  Ograničavač šuma
X860339  Izrada zvučničke kutije sa pasivnim skretnicama
X860420  Instrumentalno i gitarsko pojačalo "EXPERIENCE" - I. dio
X860558  Instrumentalno i gitarsko pojačalo "EXPERIENCE" - II. dio
X860660  Instrumentalno i gitarsko pojačalo "EXPERIENCE" - III. dio
X867893  Instrumentalno i gitarsko pojačalo "EXPERIENCE" - IV. dio
X861236  Instrumentalno i gitarsko pojačalo "EXPERIENCE" - V. dio
X860444  Analizator izlaznog signala NF pojačala
X867830  Samogradnja zvučničke kutije "ETON 200 hex"
X867834  Digitalna elektronička jeka
X861022  HI-FI izlazno pojačalo sa elektronkama - I. dio
X61120  HI-FI izlazno pojačalo sa elektronkama - II. dio
X861043  Elektronički bubnjevi
X861140  Izrada zvučničke kutije "ACR BK202"
X861231  Elektronički ureĎaj za zvučne efekte (Chorus, Flanging,
     i Phasing)
870234  NF predpojačalo sa elektronskim cijevima (I. dio)
            - jedinica pojačala
            - jedinica prednje ploče
870356  NF predpojačalo sa elektronskim cijevima (II. dio)
            - napajanje
            - upravljačka jedinica
870368  VU metar (U 2066 ili U 2067)
870370  Djelitelj frekvencije za el. gitaru (sa običnom dobiva se
     zvuk bas gitare)
870434  Interkom za motoriste
870462  Razvodnik za MIDI signale
870536  BI-FAZER, ureĎaj za zvučne efekte
870636  HI-FI mikrofonsko pojačalo za simetrične mikrofone
870717  Regulacija boje tona, balansa i pojačanja u stereo izvedbi
     (TCA 5500)
870739  Stereo pojačalo za slušalice sa ispravljačem i
     stabilizatorom napajanja
870924  Elektronički sklop za zakašnjelo uključivanje zvučnika
870952  Aktivni trokanalni elektronički filter za zvučnike
870960  Pojačalo za slušalice sa VMOS tranzistorima i TL 071
871170  Magnetofonsko stereo pojačalo za snimanje i reprodukciju
     (TDA 1002)
X87015  "GRAPHIC"-Equalizer
X87016  Interkom
X870218  Aktivna elektronička skretnica za audio signale - II. dio
X870248  Stereo simulator (sklop za dobivanje pseudo stereo zvuka
     iz mono signala)
X870236  Elektronički dvotonski generator zvuka
X870330  Ograničavač šuma za kasetne magnetofone
X870336  Digitalno kašnjenje audio signala - I. dio
X870450  Digitalno kašnjenje audio signala - II. dio
X870551  Digitalno kašnjenje audio signala - III. dio
X870364  Stereo pojačalo 2x60W sa elektronkama - I. dio
X871164  Stereo pojačalo 2x60W sa elektronkama - II. dio
X870422  UreĎaj za obradu MIDI signala
X870436  Elektronička zaštita zvučnika
X870444  Izrada zvučničke kutije "Multicel-Tower"
X870527  Interface "MIDI TO DRUM"
X870619  "SOUNDPROCESSOR" - I. dio
     -mikroprocesorom kontrolirani ureĎaj za tonske efekte
      (Wah-Wah, Verzerrer, Phasing, Echo, Shifting,...)
X877888  "SOUNDPROCESSOR" - II. dio
X870728  Izrada elektrostatske zvučničke kutije (I. dio)
X870952  Izrada elektrostatske zvučničke kutije (II. dio)
X870736  14 kanalni mješač audio signala
X870935  Mini elektronički klavir
X871026  UreĎaj za memoriranje NF signala (do 10 sekundi)
X871246  Sintetizator zvuka za C64
X871263  "MIDI interface" za C64
880224  Stereo ograničavač za HI-FI ureĎaje
880248  Izobličavač zvuka električne gitare (VERZERRER)
880250  UreĎaj za prijenos mikrofonskog signala neosjetljiv na
     vanjske smetnje
            - mikrofonsko pojačalo
            - prijemnik
            - napajanje
880256  Generator zvuka za 8 oktava sa priključkom na I/O sabirnicu
880324  Digitalni prijenos audio signala svjetlovodom (I. dio)
            - predajnik
880451  Digitalni prijenos audio signala svjetlovodom (II. dio)
            - prijemnik
            - napajanje
            - jedinica preklopnika
880370  MIDI davač heksadecimalnog koda za upravljanje MIDI ureĎajima
880432  NF izlazno pojačalo snage 40W (k<0,01%) (2N3055, BD139/140)
880458  Univerzalno hibridno pojačalo snage 55 do 150W (STK 40XX)
880558  Postupak izrade aktivne zvučničke kutije (mehanička izvedba!)
880626  UreĎaj za prijenos NF signala infracrvenim svjetlom
            - predajnik
            - prijemnik sa pojačalom za slušalice
880756  Grafički ekvilajzer (TL072)
880790  IC-NF pojačalo snage 150W (LM 12)
8807100  Sklop za automatsko podešavanje glasnoće
880948  Univerzalno visokokvalitetno predpojačalo za CD
            - napajanje
            - upravljačka jedinica
            - linijsko pojačalo
881125  NF HI-FI izlazno pojačalo snage 200W (I. dio)
            - jedinica 1
            - jedinica 2
881274  NF HI-FI izlazno pojačalo snage 200W (II. dio)
            - sklop za zaštitu
            - ispravljač
881132  Predpojačalo za kondenzatorski mikrofon
881160  MINI - MIDI klavijatura
890134  PDM-NF pojačalo
890222  HARMONIC ENHANCER (modifikator NF spektra) za el. gitaru
     (NE5534, TL072, BF264, BC547, BC550, BC560)
890247  MIDI-CONTROL
            - jedinica prednje ploče
            - centralna jedinica
890252  Univerzalni regulator boje tona (TL 071)
890718  X-Y pokazivač za audio signale
890720  Visokokvalitetni ureĎaj za jeku
890730  Ultra malošumno mikrofonsko pojačalo (SSM 2015)
890732  Stereo pojačalo za slušalice sa SCART ulazom
890735  MIDI-INTERFACE za AMIGA računalo
890926  Babyphon-elektronički sistem za prijenos NF signala preko
     gradske mreţe
            - predajnik
            - prijemnik
890930  Elektronička sklopka koja se uključuje audio signalom, a
            isključuje se sama nakon 5 do 8 minuta
891120  CMOS predpojačalo      - I. dio
            - predpojačalo
            - upravljačka jedinica
891274  CMOS predpojačalo      - II. dio
            - kontrolna jedinica
X891224  NF-Scanner    - I. dio
X900178  NF-Scanner    - II. dio
            - jedinica prednje ploče i ulaznog pojačala
X900263  NF-Scanner    - III.dio
            - analogni dio
X900386  NF-Scanner    - IV. dio
891267  IC-NF izlazno pojačalo snage 2x30W (TDA 4935)
900230  Sklop za otklanjanje mikrofonije u audio sistemima
900252  Univerzalni ureĎaj za jeku
900328  Audio predpojačalo (TDA 1524)
900420  Mini audio pojačalo s napajanjem od 12V snage 2x17W
     (TDA 7374)
900522  Predpojačalo za magnetofon
900659  Kompresor za mikrofon mono/stereo
900730  PHASER za električnu gitaru
901022  Ultrastabilno HI-FI pojačalo snage 60-200W (k<0,0006% pri
     50W)- (MAT02, MAT03, BD140, BD139, BD679, BD911, BD912,
     BC880, LF411)              I. dio
901158  Ultrastabilno HI-NF pojačalo...     II. dio
     - podešavanje i povezivanje pojačala
910134  Ultrastabilno HI-FI pojačalo...    III. dio
     - napajanje
901124  Malošumno NF-MD predpojačalo
901272  Dvoţični mikrofon sa kompenzacijom akustične povratne
     veze - sklop se moţe koristiti kao dobar interfon!
X900133  RIAA predpojačalo
X900250  NF - Bas - pojačalo u kutiji od 19''
X900433  Profesionalni eliminator šuma iz NF signala
X900556  NF-izlazno pojačalo snage 50 ... 150W
X900678  20 kanalni audio analizator
X900733  MOSFET-NF izlazno pojačalo snage 190W
X901018  NF izlazno pojačalo sa elektronkama u klasi A snage 10W
910214  Visokokvalitetno predpojačalo "BELCANTO" (I.dio)
            - jedinica prednje ploče
910360  Visokokvalitetno predpojačalo "BELCANTO" (II. dio)
            - centralna jedinica
910322  MC (Moving-Coil) predpojačalo
910334  MIDI - PROGRAM - CHANGER
910519  SUBWOOFER (aktivni) sa nacrtima zvučničke kutije (I. dio)
910668  SUBWOOFER (aktivni) sa nacrtima zvučničke kutije (II. dio)
            - izlazni stupanj
910632  UreĎaj za simetriranje audio signala (otklanjanje brujanja!)
917837  Elektronička zaštita zvučnika kod NF pojačala
917854  Indikator maksimalne snage NF pojačala
9178116  Pojačalo za telefon
9178121  70W - MOSFET - NF pojačalo
911033  Visokokvalitetno NF izlazno pojačalo snage 50W (I. dio)
            - jedinica naponskog pojačala
            - jedinica pojačala snage
911152  Visokokvalitetno NF izlazno pojačalo snage 50W (II. dio)
            - sklop zaštite
            - napajanje
911052  AUDIO - SCRAMBLER
X910147  NF-izlazno pojačalo snage 50W
X910628  NF-pojačalo sa elektronkama
W0506   Pojačalo snage 20 W u A-klasi
W0844   Pojačala srednje snage (I. dio)
W0940   Pojačala srednje snage (II. dio)
W1141   Pojačala srednje snage (III. dio)
W1245   Eliminator mikrofonije
W1345   Vrhunsko predpojačalo (I. dio)
W1660   Vrhunsko predpojačalo (II. dio)
W1644   Vrhunsko predpojačalo (III. dio)
W1442   Niskošumno predpojačalo
W1442   Jednostavno NF-pojačalo
W1457   Mikrofonsko predpojačalo s kompresorom
W1746   BBD-odjek i efekti (elektronička jeka)
W1753   RIAA karakteristika-neposredno
W1843   Skretnica za dvostazne aktivne boksove
920232  Indikator izobličenja za NF pojačala (CLIPPING-INDIKATOR)
927840  Izlazno pojačalo snage 40 W ( TDA 2030+BD 712 i BD 711)
9278124  Sklop koji omogučava prijenos audio signala kroz duge linije
9278130  Pojačalo snage 60 W (LM 391-80)
920932  DIN-CHINC-adapter
921010  The Audio-DAC/28-bit/8-fach-Oversampling (I. dio)
921166         "              (II. dio)
             - napajanje
             - osnovna ploča
921266  The Audio-DAC/28-bit/8-fach-Oversampling (III. dio)
             - centrala
921034  Sound-Sampler za Amigu
921124  THE CURRENT - AMP - visokokvalitetno NF izlazno pojačalo za
     zvučnike impedancije od 0,4 do 8 Ohma (I. dio)
921270        "              (II. dio)
             - jedinica pojačala
             - jedinica zaštite
921154  Scrambler (izobličavač signala)
930160  Stereo dekoder sa mini pojačalom za FM prijemnike
     (TEA5581, TDA7053, 7808)
930232  Elektronički ureĎaj za prijenos diditalnog audio signala
     preko koaksialnog ili optičkog voda (TORX173, TLC272,
     74HCU04, 74HC86, 74HC74, 74HC4046, 74HC4040)
940208  Sklop za kopiranje digitalnih audio kazeta - I. dio
940364           "             - II. dio
940256  MIDI-pokazivač kanala
940320  Visokokvalitetno NF pojačalo - I. dio
940670  Visokokvalitetno NF pojačalo - II. dio
940418  Visokokvalitetno pojačalo za slušalice
947834  Mini aktivna zvučnička kutija
947837  Elektronički mikrofon za telefonski aparat
947844  Visokokvalitetno NF izlazno pojačalo snage 30...56W
947895  Quadrogong
947896  Visokokvalitetno audio predpojačalo (THD =0,00005%)
947898  Aktivna dubokotonska zvučnička kutija
940926  Izrada otvorenih zvučničkih kutija sa pasivnim skretnicama
940952  MIDI-pedala
941014  NF pojačalo 2 x 200W za automobil
941134  Interfon sa samo jednim spojnim vodom
950110  Mini-Audio-DAC za CD
950126  Pretvornik ultrazvuka u čujni spektar
950154  Dolby-Surround dekoder (I. dio)
950214        "       (II. dio)
950268  MIDI-MULTIPLEXER
950330  NF izlazno pojačalo snage 30 W za automobil (TDA 1560Q)
950574  MIDI-analizator
950664  Mini pojačalo za gitaru
957826  Razvodnik audio signala koji se prenose optičkim vlaknom
957832  NF izlazno pojačalo snage 50 W sa LM 3876
957884  Aktivni sklop za regulaciju glasnoće pomoću potenciometara
     pokretanih motorom
9578120  Sklop za podešavanje nivoa NF signala
950922  IGBT - NF izlazno pojačalo vrhunske kvalitete muzičke
     snage 167 W, k=0,002% (GT20D201, GT20D101, BD139/140
950974  Copybit-Killer II (sklop koji omogućava kopiranje zaštičenih
     digitalnih audio signala)
951030  Upute za izradu zvučničkih kutija "Surround-Boxen"
951120  NF-izlazno pojačalo snage 300 W
951262  NF-stereo pojačalo za slušalice
951264  Jednostavan VU-metar bez integrigranih krugova
M950357  Pojačalo za svakoga (30-50 W)    I. dio
     - sklop mjašača signala (NE5532, 7815)
M950458  Pojačalo za svakoga         II. dio
     - regulacija boje tona (LM387, BD679)
M950559  Pojačalo za svakoga         III. dio
     - izlazni stupanj snage 30-50 W
      (TDA2030, BD710/709, BD810/809)
M950656  Dva sklopa-bezbroj mogućnosti
     - minialarm (555, BC549)
     - sirena (555, 741)
     - NF pojačalo snage 10 W (741, BD139, BD140)
M950659  Jednostavno stereo hi-fi integrirano CD predpojačalo
     (TL072)
M957858  Stereo pretpojačalo za pobudu VU-metra (TL072)
M950972  Integrirano stereo hi-fi korekciono pretpojačalo za
     gramofonsku magnetsku zvučnicu (TL072)
M950973  Stereo hi-fi pojačalo za niskoomske slušalice
     (TL082, BC141, BC161)
M951058  Univerzalno integrirano pretpojačalo za ozvučenje (TL072)
M951059  Elektronički sklop za smanjenje čujnosti šuma (TL072)
M951164  Integrirano pretpojačalo za električnu gitaru (TL072)
M951264  Pojačalo snage 50 W sa VMOSFET izlaznim tranzistorima
     (3SJ50, 2SK135, BF469, BF470, BC546)
960228  Pojačalo za slušalice sa elektronkama i tranzistorima
960330  PC NF mjerni sistem - softver koji omogućava korištenje
     standardne 16 bitne zvučne kartice za mjerenje audio
     frekvencija na pojačalima, filterima te za odreĎivanje
     impedancije zvučnika, zavojnica i kondenzatora.
960354  Upute za izradu superdubokotonske (subwoofer) zvučničke
     kutije za frekvencijski opseg 0d 45 ... 105 Hz (zvučnik:
     Monakor" SPH-300TC)
960416  Digitalni VU-metar sa indikacijom nivoa sedam segmentnim LED
     pokazivačem i pomoću LED dioda (MAX7219, CS8412, 27C512,
     ADSP2105)            I. dio
960554          "        II. dio
960440  Aktivna skretnica i izlazno pojačalo za dubokotonske
     zvučničke kutije (subwoofer) izlazne snage 245 W/4 Ohma,
     frekvencijskog opsega 20 ... 100 Hz (NE5532, TL084, LM319,
     AD847, MJE15030, MJE15031, GT20201, GT20D101)  I. dio
960558          "                II. dio
960776  NF izlazno pojačalo snage 60 W/4 Ohma sa integriranim krugom
     OPA541AP
960796  Mini izlazni stupanj snage 0,8 W/4 Ohma sa napajanjem od
     +/- 3 V (TLC271, BD140, BD139)
960942  Elektronički osigurač za zaštitu visokotonskih zvučnika
961124  Pojačalo za slušalice namjenjeno posebno slušanju el. gitare,
     za frekvencije od 20 Hz do 30 kHz, izobličenja <0,1 % (TL071,
     BD139 i BD 140)
961020  Sample-rate-Konverter, pretvara DAT signale (48 kHz) u CD
     signale (44,1 kHz); (TDA1373H, CS8402A i ST62T10)
961140  NF izlazno pojačalo snage 82 W (4 Ohma) ili 50 W (8 Ohma),
     frekvencijskog opsega od 16 Hz do 100 kHz i izobličenja od
     0,1 % (TDA7294)
961226  20 bitni A/D pretvornik za NF signale
     (AD711, TL071, CS5390, SG51P, LS8402A)
961246  Sklop za uključivanje različitih efekata za el. gitaru
     (BS170)
M970140  Filtar za tutnjavu pri reprodukciji gramofonskih ploča
     (TL072)
M960152  Stereo hi-fi integrirana mikseta
     - sabirno pretpojačalo
     - mikrofonsko pretpojačalo (TL072)
     - sabirno pojačalo (TL072)
M960347  Izlazno pojačalo snage 100 W s MOSFET izlaznim tranzistorima
     (2SJ50, 2SK135, BF469, BF470, BC546)
M961072  Kanalno pretpojačalo za razglasne miksete   II. dio
     (TL074)
M961172  Sabirno pretpojačalo za razglasne miksete   III. dio
     (TL074)
M961267  Pojačalo snage 300 W za razglasne miksete
     (MJ15004, MJ15003, BD239, BF469, BF470, BC546)
970118  Visokokvalitetno HI-FI predpojačalo izobličenja 0,0007%
                           I. dio
970256            "           II. dio
970149  Dekoder videoteksta za PC (SAA5231, SAA5243, 6243-100)
970320  Audio mješač signala za 8 kanala upravljan mikrokontrolerom
     (SSM2163, ST62T25, SSW2163)        I. dio
970462            "           II. dio
970426  Opto-Koax-Opto-Konverter, sklop za meĎusobno povezivanje
     ulaza i izlaza digitalnih audio ureĎaja (TOTX173, TORX173)
970516  Kvalitetno izlazno NF pojačalo snage 50 W sa izobličenjem
     <0,0025 % kod 1 kHz načinjeno korištenjem tranzistora
977820  Sintetizator sa YAMAHA karticom DB50XG
     (74HCT00, 7805, TDA7050)
977863  Sklop za indikaciju istosmjernog napona - sluţi za zaštitu
     zvučnika kod snaţnijih pojačala (4093, TL082)
9778101  Subwoofer filter za Surround (TL072)
9709X2  Opis rada i postupak izrade cijevnog pojačala Williamson
     iz godine 1974 ! (pojačalo nema tiskanu pločicu!)
9709X10  Stereo izlazno pojačalo sa tranzistorima i elektronkama
     "Musikus" ST 265 snage 2 x 65 W (PCC88, 2Sk176, 2SJ56)
971056  Elektronički stereo potenciometar čijim se radom upravlja
     pomoću standardnog daljinskog upravljača
     (SFH506-36, SAA3049, 74HC688, 4052, 4538)
971066  Opis izrade sklopa usmjerenog mikrofona koji pri zadu ne
     koristi reflektor već još jedan pomočni mikrofon
     (OP413, BC547, BC557)
971069  FUZZBOX za električnu gitaru
     (TL072, TL081)
971128  Stereo mikrofonsko pojačalo sa simetričnim ulazom i
     fantomskim napajanjem (SSM2017, OP275, TL783, 7818, 7918)
971166  Upute za izradu zvučničke kutije i pasivnih skretnica
     "Wall Box" koja se pričvršćuje na zid (zvučnici: Visaton
     WS13BF, DTW95NG, FRWS5)
971230  Sklop za kopiranje digitalnih audio kaseta SCMS sistema
     (TORX173, TOTX173, 74HCT4046, 74HCT574, 74HC164, 27C512,
     74HC86, LM339, 74HC02 - programirani eprom je oznake
     EPS970069-C)
9712X2  Upute sa nacrtima za izradu zvučničke kutije i
     pasivnih skretnica Premium 33 - 33 litre basreflex-
     200 W/600 W/4 oma
     (zvučnici: Vifa PL18WO-09PL kom. 2 i Scan Speak D2905/9500)
9712X6  Upute za izradu zvučničkog sistema Tolomeo - 30 l. basreflex)
     100 W/150 W/8 oma
     (zvučnici: Eton 8-472/32HEX 8 oma, Peerless CSC145G 8 oma i
     Seas K21 FD 8 oma)
9712X9  Upute za izradu zvučničke kutije Fontana - 23 l. basreflex-
     70 W /100 W/8 oma
     (zvučnici: Visaton AL170, Visaton DT94)
9712X14  Zpute za izradu zvučničke kutije "Voigt tapered pipe"
     - bas sistem (zvučnici: Chassis Davis KLV8A ili Focal 8V 412)
M970568  Mini NF-izlazna pojačala snage 10 i 20 W pogodna za ugradnju
     u automobil (TDA2003)
M977830  Visokokvalitetno pretpojačalo za gramofonske zvučnice
     (LT1028, BC550, BC560, 7815, 7915)
M971129  Integrirano NF pojačalo snage 40 W (LM3876T)
980128  Predpojačalo za stereo mikrofon - dodatak za PC zvučnu
     karticu (OP484, 7805)
980254  Vrlo dobar elektronički metronom (TLC556, 4017, LF351,
     BC560, BC337, BC527)
980326  Sklop za simetriranje audio signala za nesimetrične i
     simetrične signale (SSM2142; SSM2141, NE5534)
990216  GIGANT 2000 - NF izlazno pojačalo snage do 2000 W  I. dio
     - opis sheme spoja
990362  Gigant 2000                     II. dio
     - sklop za napajanje i zaštita
990464  Gigant 2000                    III. dio
     - opis izrade pojačala i izgledi tiskanih pločica
990528  Gigant 2000
     Elektronički sklop za uključivanje i regulaciju ventilatora
     za hlaĎenje hladnjaka (OP484, BD679, BD680)
990665  Gigant 2000                     IV. dio
     - postupak povezivanja i mjerenja
990670  Gigant 2000
     Postupak spajanja dvaju pojačala u mosni spoj
990226  WAV-Player - sklop za snimanje i reprodukciju kratkih tonskih
     zapisa od 8 do 43 sekunde - primjenjivo u modelarstvu, kao
     High-Tech zvoni i sl. (AT90S2313, LTC1257, LTC1063, TDA7052
     potreban program: EPS 996006-1)
990660  MD/MC-pretpojačalo (B80C150, BC547, BC550, BC560, LT1115CN8,
     LT1028CN8)
997836  State-variable-Aktivfilter sa upravljanjem pomoću PC računala
     (OP279G, AD8403AR10 - potreban program EPS 996018-1)
990925  Ispitivač Lambda sondi koje se koriste kod benzinskih
     motora sa katalizatorom (LM3914, 78L05, relej 12 V)
991116  Audio DAC 2000, 24 bitni DA pretvornik za CD (do 96 kHz)
     I. dio (CS8414, 22V10, DF1704, PCM1704, OPA627)
991268  Audio DAC 2000   II. dio
     Digitalni filter i D/A pretvornik (DF1704, CM1704, OPA627)
000156  Audio DAC 2000   III. dio
     - napajanje i izgled tiskanih pločica
991214  Elektronički sklop za poboljšanje PC zvučničke kartice
     "SoundBlaster Live!" - Izvedba sa ulaznim i izlaznim
     priključcima preko optičkih vlakana (TORX173, TOTX173,
     74HCU04, 74HC86, 7805)
991224  Uputa za samogradnju basrefleksne zvučničke kutije
     "A4-Monitor" zapremnine 9 l.
000214  Infracrveni daljinski upravljač ua Sony MD Walkman
     (HT12A, HT12D, 4028, LP2950CZ5.0, 4016, SFH506-36)
000220  NF izlazno pojačalo snage 50 W u klasi H sa naponom napajanja
     od 12 V (TDA 1562)
000230  Mikrokontrolersko upravljanje MIDI parametrima (MAX183,
     PIC16FF84, 7805 - potreban program EPS 996521-1)
000330  Digitalna regulacija glasnoće za DAC 2000
     (SFH506, 80C32, 74HC573, 27C256, 6264, kvarc 16 MHz, 7805)
000461  Elektronički sklop za postizanje različitih efekata kod POP
     glazbe kao što su Phaser, Clipper... (NE612, 7806, SFD455)
000516  MP3 CD-Player OSCAR
     I. dio - teoretski opis sistema
000952  MP3 CD-Player OSCAR
     II. dio - shema spoja opis načina povezivanja - nema izgleda
     tiskanih pločica!
001070  MP3 CD-Player OSCAR
     III. dio - upute za rukovanje, rezultati mjerenja, popis
     naredbi i upute gdje nabaviti komplet komponenata.
000522  MIDI-MERGER sklop za priključak dvaju izvora signala na
     jedan prijemnik (AT90S2313, 78L05, kvarc 4 MHz, CNY17,
     74HCT14 - otreban softver: EPS996038-1)
000526  RC5-Sleep-Timer sklop kojim se nakon isteka odreĎenog vremena
     isključuje TV prijemnik ili odreĎeni audio ureĎaj
     infracrvenom svjetlošću (PIC16F84-04/P)
000620  Pretpojačalo sa elektronkom ECL86  I. dio
     (ECL86, 555, 4023, BD139, BC546, BUZ92, 7812, 7815, 7915)
0078104  Pretpojačalo sa elektronkom ECL86  II. dio
000972  Pretpojačalo sa elektronkom ECL86  IIa. dio
001020  S/PDIF-Konverter za MP3-Player OSCAR i ostale audio ureĎaje
     (CS8402A-CP, 74HCT74, TOTX173)
001262  RIAA pretpojačalo sa elektronkom ECL86
010144  RIAA pretpojačalo sa elektronkom ECL86
     - izvor anodnog napona od 330 V (KA78T12, BY329-1000,
     BAT85, BC550, BUZ11, SG3525)
010276  MIDI-pretvornik napona sa mogučnoću pretvaranja 16 istosmjer-
     nih napona u MIDI signale (PIC16F84-10/p, 6N138, 7805, TL061,
     16 kom. LTC1452CN8 - potrebn1 programi EPS 000158-41 i
     EPS 000158-11)
010362  Audio-DAC 2000, 24 bitni visokokvalitetni A/D pretvornik
     signala frekvencije 96 kHz (BAT85, OPA627AP, CS5396-KS,
     CS8404A, TOTX173, 24,576 MHz SG5315P, 74HC74, 74HC14, 7805,
     torusna feritna jezgra TN13/7,5/5-3E25 Philips)
     *tiskane pločice su dvostrane!
010416  Visokokvalitetno audiopojačalo izlazne snage 90 W/8 oma ili
     135 W/4 oma i izobličenja od 0,002 do 0,04% ovisno o
     frekvenciji, izlaznoj snazi i otporu zvučnika! Uz pojačalo se
     nalazi i sklop za automatsku kompenzaciju istosmjernog
     napona na izlazu.
     - NF pojačalo (BC546, BC556, BC560, MJE350, BC550, MJE340,
     2SK537, 2SK1530, 2SJ201)
     - sklop za zaštitu (BAT85, MJE340, MJE350, BC556, BC546,
     BC516, BD140, OP77GP, CNY17-3, rele G2R-1-E)
010470  96 kHz-Upsampling-Converter za High-End Digital Audio
     (CS8420-CS, TORX173, TOTX173, 74HCU04, 7805, kvarc 24,576
     MHz, feritni prsten TN/7,5/5-3E25 Philips) * Tiskana pločica
     je dvostrana!
010518  NF izlazno pojačalo maksimalne snage 43 W sa elektronkama
     EL34 ili KT88 (ECC83, ECC81, EL34 ili KT88, AP-234)
010570  RS232-MIDI-Interface za serijski veznik (80C320-MCG, 74F573,
     27C256, 74LS04, MAX232, 7805, 6N137, kvarc 24 MHz -potreban
     program EPS 000139-11)
010670  Elektronički metronom sa PIC16F84 i LCD pokazivačem
     (PIC16F84-04P, 74HC574, LM386, 7805 - potreban program
     EPS000198-11)
017840  Jednostavan adapter za SB Live! Player 1024 (TOTX173,
     TORX173, 74HC04)
017846  Sklop za digitalno memoriranje (do 16 sek.) i reprodukciju
     audio signala (ISD1416, zvučnik 16 oma, mikrofon elektret)
017894  Filter za izdvajanje audio signala od 300 do 3300 Hz/100dB po
     dekadi (3 kom. OP27A ili TL081)
011054  MDX/MIDI-Interface (DS80C320MCG, 74HCT573, 27C256, 6264,
     LTC490, TL16C450, 6N137, 74LS04, 7605, 74LS14, NMF05055,
      potreban program EPS 010003-11) - tiskana pločica je
      dvostrana!
011128   Surround-Sound izlazno pojačalo namjenjeno za ugradnju u PC
      računalo (TDA7370)
020228   Hibridno NF pojačalo sa TDA 7294 izlazne snage 47 W/8 oma
      ili 73 W/4 oma. Harmonička izobličenja pri snazi od 25 W
      iznose samo 0,003%
020522   Elektronički sklop koji korigira zvuk tranzistorskih
      pojačala tako da ona zvuče kao pojačala sa elektronkama
      (3 kom. TL072) - tiskana pločica je dvostrana!
020628   Digital-Audio-Workstation, sklop kojim se elinira zaštita
      za presnimavanje audio signala ali i za različite druge
      namjene (CS8412, CS8402, TORX173, TOTX173, 74HC74, 74HC590,
      74HC32, 74HC86, 27C256 programiran s EPS 020091-21). Tiskana
      pločica je dvostrana!
020668   Samogradnja usmjerenog mikrofona pomoću dvaju mikrofona i
      pojačala (TL 071)
027824   Switchbox - sklop za uključenje jednog od 4 pojačala -
      skop se često koristi u specijaliziranim prodavaonicama
      za ocjenu kvalitete različitih audio komponenata
      (4xBC547, 2xB80C1500, 4xrelej 12 V)
027830   Audio-Limiter, sklop za ograničenje audio signala specijalno
      namjenjen za priključak na DVD reproduktor (4067, NE5532,
      LM339, 4538, 4093)
027846   Mini-Audio-DAC (UDA1351H)
0278110  Audio-skopka za uključenje 4 audio sistema (4xBC547)
0278118  Generator šuma (74HCT164, BC547, BC557, 74HCT14, 4077)
0278120  Filter za audio limiter (TL084, LM339)
020940   Univerzalno napajanje za cijevna pojačala (IRFBC40, LM317)
021138   Baby-telefon bez elektrosmoga, sklop za nadzor djeteta koji
      prenosi signal preko telefonske mreţe (BC547, BC557, TS9221,
      7805, AT90S2313-10PC programiran s EPS 012016-41)
021168   Sklop za prilagodbu različitih amplituda stereo signala na
      ulaz zvučne kartice, pojačala i slično (TS942, LM339)
-AU


=========================  AUTO ELEKTRONIKA  =========================


+AE
7203340  Mjerač broja okretaja automobilskog motora (2xBC108)
7306632  Mjerač broja okretaja automobilskog motora
800434   Sklop za upravljanje brisačima automobila, sa mogućnošču
      podešavanja trajanja i memoriranja podešenog stanja
800440   Aktivna auto antena za AM i FM područje
800444   Sklop za indikaciju stanja auto akumulatora pomoću dvije
      LRD diode (LM 10)
800446   Tranzistorsko paljenje benzinskih motora
800471   Sklop za indikaciju temperature ulja u motoru pomoću NTC
      otpornika i LED dioda
800474   Automatsko isključivanje svjetala i svih potrošača prilikom
      parkiranja vozila
801145   Indikator potrošnje goriva benzinskih motora
      diode
810554   CHOCKE-ALARM, sklop koji signalizira da je uključen "čok"
      - uz opis sklopa nije dan izgled tiskane pločice!
811058   Tranzistorsko paljenje za četverotaktne benzinske motore
820332   Automatski punjač akumulatora (6 i 12V)
820534   Alarmni ureĎaj za automobil
821226   Ionizator zraka (555, 2xBD139, 27x1N4007)
830258  Dimer za automobilske reflektore
830956  UreĎaj za ispitivanje rada automobilskog motora sa LCD
     pojazivačem (voltmetar, ampermetar, mjerač broja okretaja
     i kuta otvaranja platina)
831072  Elektronički regler za automobil
840226  Analogni pokazivač broja okretaja dizel motora
840949  Elektronički mjerač broja okretaja benzinskih motora sa
     LCD pokazivačem (4056, 4518, 4060, 4093, 78L05, LCD 3 1/2)
841270  Vremenska sklopka za punjače akumulatora
850560  UreĎaj za analizu rada benzinskih motora (mjerač broja
     okretaja, napunjenost akumulatora i potrošnje goriva)
850426  Mjerač broja okretaja i zakretnog momenta motora sa LED
     indikacijom
860138  Tranzistorsko paljenje četverotaktnih benzinskih motora
     (4093, 4069, 4538, BD437, BUX80)
8607117  Mjerač broja okretaja motora visoke rezolucije sa LED
     indikacijom
8607111  Alarmni ureĎaj za osiguranje automobilskih radio prijemnika
860759  Indikator ispravnosti ţarulja
860138  Tranzistorsko paljenje
860134  HI-FI stereo pojačalo snage 2x4W za automobil
870730  Sklop za elektroničku zaštitu osigurača
870434  Interkom za motoriste
880164  Tranzistorsko regulirani punjač akumulatora od 6 i 12 V
     Umax=6 A sa sklopom koji onemogućava prepunjavanje
     akumulatora (2N3055, BD139, BC557)
890737  Sklop za naizmjenično paljenje dviju ţarulja od 12V (L 165)
890727  Automatski punjač akumulatora
890338  Automat za kontrolu brisača straţnjeg stakla automobila
890226  Elektronički ureĎaj za ispitivanje automobilskih motora
X900218  Profesionalni ureĎaj za ispitivanje rada benzinskih motora
                          (I.dio)
X900378             "         (II. dio)
X900491             "         (III. dio)
X900534             " - Autocheck     (I. dio)
X900654             " - Autocheck     (II. dio)
X900756             " - Autocheck     (III. dio)
X900850             " - Autocheck     (IV. dio)
X900960             " - opis mjerenja   (I. dio)
X901092             " - opis mjerenja   (II. dio)
917843  Indikator stanja automobilskog akumulatora
917829  UreĎaj za automatsko provjetravanje kabine automobila
920964  Elektronički regler za automobil
W1859   Aktivna auto-antena
940334  Ispitivač stanja akumulatora
940614  Elektronički mjerač potrošnje goriva
9478126  Sklop za elektroničku kontrolu napona akumulatora
940922  Univerzalni mjerač broja okretaja
940934  Sklop za provjeravanje stanja akumulatora
951260  Pretvarač napona sa 12V na 2x12 ... 15V/1A
960231  Ispitivač akumulatora napona do 17 V (dodatak PC-računalu);
     (MAX186, CA3140, BUZ11)
960769  Sklop za kontrolu stanja auto akumulatora
970626  Set elektroničkih sklopova za nadzor stanja automobilskog
     akumulatora - napon akumulatora, punjenje i praţnjenje
     (CA3140E, LM3914, CA3130E, 78L05, BD136, BC547, BC557)
977844  Mjerač broja okretaja automobilskog benzinskog motora
     sa digitalnom LED indikacijom - 4 segmenta
     (74HC221, CA3161, CA3162, 7805)
977872  Elektronički sklop za upravljanje brisačima automobila
     (4029, 4093, 4063)
977887   Sklop za automatsku regulaciju pojačanja autoradio aparata
      ili pojačala ovisno o buci okoline
      (OP17, 78L08, TL084, TL072, 4066)
977890   Carbooster - Adapter (TL071)
M870568  Mini NF-izlazna pojačala snage 10 i 20 W pogodna za ugradnju
      u automobil (TDA2003)
M970629  Elektronički mjerač broja okretaja benzinskih automobilskih
      motora (BC107)
M977868  Mini sklop za kontrolu napona akumulatora (LM339)
0078101  Dvostruki alarm za uppaljena automobilska svjetla
      (40106, 4070, BC547, buzzer)
021116   Elektronički dijagnostički ureĎaj za automobilske motore nove
      generacije (BC547, BC557, ELM323, kvarc 3,579545 MHz)
-AE


============================  FOTOGRAFIJA  =============================


+FO
811042   UreĎaj za mjerenje točnosti ekspozicije fotografskih aparata
      (MK5098)
811050   Digitalni uklopni sat za foto laboratorij
820940   Elektronički sat za foto laboratorij (6205+2716+6532)
                         - I. dio
             - centralna jedinica
             - jedinica prednje ploče
             - jedinica pobude
             - softver za eprom
821044   Elektronički sat za foto laboratorij - II. dio
             - indikator trajanja procesa
             - mjerač intenziteta svjetla
             - mjerač temperature
X860544  Elektronička foto-bljeskalica
890739   Sklop za zakašnjelo uključivanje foto bljeskalice
010477   Digitalni uklopni sat sa mikrokontrolerom (PIC16F84-04/P,
      S201S01, 7805, rezonator 4 MHz - potreban program
      EPS000182-11)
-FO


============================  IMITATORI  =============================


+IM
810540   "Elektronički pletao"-pojavom svjetlosti aktivira se sklop
      koji imitira kukurikanje pijetla
810824   Elektronička sirena "Kojak"
820330   Sklop za imitaciju vjetra
850447   Elektronička kukavica
850783   Elektronički imitator laveţa psa
X870548  Kućno zvono koje imitira zvonjenje telefona
880572   Imitator zvuka velikih dizel motora od 10 do 20 cilindara
900732   Imitator brodskog dizel motora
940158   Imitator zvona modernih telefona
947895   Quadrogong
9478107  Elektronička imitacija pješčanog sata
961148   Sklop za imitaciju zvuka lokomotive na paru (HT2830C)
-IM
==============================  MAKETE  ==============================


+MA
810822   Regulator broja okretaja motora modela brodova (SN28654)
811250   Elektronički pokazivači smjera voţnje za modele automobila
821142   UreĎaj za osvjetljavanje maketa ţeljezničkih vagona (snaţan
      NF signal)
821251   Model automobila koji se samostalno kreče prema izvoru
      svjetla
831134   Regulator brzine voţnje maketa ţeljeznica
850530   Elektronički ureĎaj za zagrijavanje svječica modelarskih
      motora
X860944  Elektronički regulator broja okretaja motora maketa
      ţeljeznica i sl.
921257   Power-Off za daljinski upravljane modele
950465   Elektronička kibernetička igračka
960146   Regulator motora ţeljezničkih modela
960764   Zaštitni sklop za RC modele (4093)
970124   Regulator motora maketa el. ţeljeznica
      (LM324, 7812, 7912, BD646)
970224   Regulator motora maketa kontroliran sa PIC mikrokontrolerom
      0...10 V, 40 A (PIC16C84, BC517, PC827, IRF9530, BUZ11)
970662   RC-BISWITSCH - sklop koji omogučava osim proporcionalne
      regulacije i uključivanje odreĎenih trošila na modelu npr.
      svjetla, štrcaljke i sl. (4538, 4013, BC547B)
990416   BASIC-Buggy, maketa automobila koji se samostalni kreće
      izbjegavajući prepreke pomou infracrvenog i mehaničkog
      osjetila (LD271, 74HC04, L293D, 78L05, IS741F, BASIC-
      Briefmarke Typ I). Uz opis sklopa dan je i program za
      programiranje!
990630   PC upravljanje maketama ţeljeznice (MC68HC705B16, MAX232,
      7805, 74HCT04 - potreban program EPS 986027-1a/b)
997868   Pojačalo izmjeničnog signala za napajanje maketa
      (BDV83, BDW84, BC640, BC557)
991060   EDiTS Pro, Super-Lokodekoder (PIC16F84, ULN2004)
010266   Speed-Combi         I. dio
      modularni regulator brzine za makete automobila
      (ST6260, 4xBC547)
010370   Speed-Combi         II. dio
      postupak programiranja i opis stupnjeva za regulaciju
      izlazne snage
      - SpeedPower I
      (STPS3045, IRL2203N, HCPL2630, TC4426CPA, L4940V5, rele
      Fujitsu 51ND05-N)
      - SpeesPower II
      (STPS3045CT, MTP50P03HDL, IRL2203N, HCPL2630, TC4428CPA,
      L4940V05)
      -Upravljačka pločica
      (BAT85, BC547, BC557, ST62T60BB6, kvarc 4 MHz
      potrebni programi: EPS 000070, EPS000070-11, EPS000070-41)
010562   Daljinsko upravljanje modelima pomoću infracrvenih RC5
      signala (COP8782, 7805, TSOP1736, SFH5110-36, kvarc 10 MHz
      -potrebni programi: EPS 000160-11 i EPS 000160-41)
0178100  Sklop za hlaĎenje ventilatorom malih akumulatora predviĎenih
      za brzo punjenje (BC547, BC557, BD139, TIP141, TL072,
      ventilator 12 V)
011014   Daljinsko PCM upravljanje modela     I. dio
      sa mogučnošću rada izlaznog stupnja kao predajnik frekvencije
      433 MHz ili pomoću infracrvene svjetlosti
      - predajnik (87LPC768, TIP110, odašiljački modul Radiometrux
       TX2)
      _ prijemnik (87LPC762, SUP75N03, IRF4905L, BUZ11, prijemni
       modul Radiometrix RX2)
011158   Daljinsko PCM upravljanje modela    II. dio
      - opis rada sklopa i izgled tiskanih pločica
020428   I2C-Interface za Lego RCX (PCF8574, 74HCT245, BC547, CNY 17)
-MA


========================  MJERNI INSTRUMENTI  ========================


+MI
7102239  Digitalni mjerač frekvencije  I. dio
      -brojačka i jedinica pokazivača
      (TTL+Niksi pokazivač)
7104437  Digitalni mjerač frekvencije  II. dio
      - upravljačka jedinica
7104447  Digitalni sat (TTL)
7203343  Digitalni univerzalni instrument I. dio
      - bazna jedinica (TTL)
      - jedinica pokazivača
      - ulazna jedinica
7278739  Univerzalana vremenska baza kontrolizana kvarcom (TTL)
7302244  Upravljačka jedinica za digitalni brojač (TTL)
730748   "Elektronički" promjenjivi induktivitet (CA3046)
731051   Vremenska baza za digitalne satove (ICM7038)
7507748  Generator sinusnog, pravokutnog i trokutastog valnog oblika
      10 Hz...100 kHz (CD4011, BC547, BD135/136)
800149   Mjerač ionizacijskog zračenja
800168   Jednostavan sklop za prikazivanje digitalnih signala na
      katodnom osciloskopu
800540   Ispitivač tranzistora sa LED indikacijom
800634   Sklop za mjerenje temperature - dodatak za analogni ili
      digitalni univerzalni mjerni instrument
800662   Sklop za prikazivanje karakteristika tranzistora na
      katodnom osciloskopu
800742   AM-generator signala za ispitivanje prijemnika 50 kHz ...
      30 MHz
800791   Mjerač srčane aktivnosti (pulsa) sa 3 digitnim LED
      pokazivačem
800958   Generator TV signala
801143   Mjerač strujanja zraka ("propuha")
801245   Jednostavan pokazivač temperature vode za kupanje pomoću
      LED dioda (UAA 170, 78L12)
810132   Mjerač intenziteta zvuka
810158   VU-metar sa LED diodama i ţaruljama kao pokazivačima
810243   2 1/2 digitni digitalni voltmetar točnosti 0,5% izraĎen sa
      standardnim elementima
810444   UreĎaj za uparivanje tranzistora
810635   Sklop za pronalaţenje prekida vodova
810640   Digitalna memorija za katodni osciloskop
810656   HYDRO-METAR, indikator vlaţnosti tla (nema izgleda tiskane
      pločice)
810760   Elektronička vaga za pisma
810782   Peak-indikator za zvučnike
810799   Univerzalni digitalni voltmetar(CA3162E i CA3161E)
810804   Mjerač vlaţnosti zraka (osjetilo "Valvo"+4001+723)
810817   Generator tona frekvencije 440 Hz pogodan za podešavanje
      muzičkih instrumenata kontroliran kvarcom točnosti +/-0,05%
810927   Mjerač broja okretaja (UP/DOWN) sa 6 digitnim LED pokazivačem
     (MK50398)
810937  Barometar-mjerni instrument za digitalno pokazivanje
     atmosferskog tlaka od 980 ... 1050 mb/+/- 2mb
811026  Univerzalni LED pokazivač (UA1700+LM324)
811038  Digitalni 3 1/2 digitni voltmetar sa LCD pokazivačem
     (ICL7106)
811042  UreĎaj za mjerenje točnosti ekspozicije fotografskih aparata
     (MK5098)
811046  HI-FI generator sinusnog valnog oblika frekvencije 10 Hz ...
     100 kHz sa izobličenjem manjim od 0,01%
811050  Digitalni uklopni sat za foto laboratorij
811161  Detektor metala (vrlo kvalitetan)
811231  VF-test generator za CB, 2 m, 70cm i 23 cm
811240  Sklop za mjerenje kapaciteta kondenzatora-dodatak mjeraču
     frekvencije
820440  Sklop za ispitivanje vodova-ispitivač prekida (741+4093) sa
     zvučnom indikacijom
820526  Mjerač frekvencije i digitalni voltmetar raĎen pomoću
     klasičnih integriranih krugova
820548  Mjerač broja okretaja motora avio modela
820777  Skop za ispitivanje vodova-ispitivač prekida (741+4093) sa
     LED indikacijom
820809  Kvarcom kontrolirana vremenska baza za frekvencije od 50,
     100 i 200 Hz (4060+4013)
820932  Elektronički sklop za indikaciju prisutnosti plinova
820958  Indikator redosljeda faza u trofaznim sistemima
821026  Termometar sa LCD pokazivačem (ICL7106, KTY10)
821154  Digitalni LCD termometar vrlo male potrošnje
     (ICL7136+ICL8073)
830158  Miliommetar sa analognim pokazivačem
830334  Digitalni mjerač osvjetljenja sa LCD pokazivačem
830442  Vatmetar
830644  Analizator audio signala
830664  Elektroničko mjerenje utroška el. energije sa LED
     pokazivačem
830736  Mjerač temperature hladnjaka tranzistora
830744  Generator TV signala
830752  Jednostavan D/A pretvornik sa TTL integriranim krugovima
830786  Digitalno mjerenje temperature hladnjaka tranzistora
     (CA3162, CA3161, 723, LM335, LF356, 7805)
830808  Generator sinusnog valnog oblika 20Hz...20kHz
830956  UreĎaj za ispitivanje rada automobilskog motora sa LCD
     pojazivačem (voltmetar, ampermetar, mjerač broja okretaja
     i kuta otvaranja platina)
831052  Mjerač jačine vjetra sa analognom indikacijom
831060  Elektronički termostat sa mogučnošću regulacije histereze
831235  Digitalni indikator mraza (temperature)
840127  Elektronička metereološka stanica
840140  UreĎaj za podešavanja hoda mehaničkih satova
840226  Analogni pokazivač broja okretaja dizel motora
840236  Mjerač kapaciteta kondenzatora sa LCD pokazivačem
840328  Digitalni mjerač trajanja prolaza trake kod magnetofona
840348  Analizator audio signala - I. dio
840564     "          - II. dio
840426  Generator impulsa
840626  Mjerač dubine vode "ECHOLOT"
840734  Digitalni mjerač frekvencije (ICL7226B)
840788  Analizator logičkih stanja integriranih krugova
840924  UreĎaj za mjerenje foto bljeskalica
840949  Elektronički mjerač broja okretaja benzinskih motora sa
     LCD pokazivačem (4056, 4518, 4060, 4093, 78L05, LCD 3 1/2)
841136   Bezkontaktni indikator izmjeničnog napona
841229   Generator funkcija (poboljšana verzija)
841238   Univerzalni mjerač frekvencija kontroliran mikroprocesorom
850124   Univerzalni mjerač frekvencije sa mikroprocesorom
             - bazna jedinica
             - jedinica pokazivača
             - oscilator
850222   RLC mjerni most
850358   pH-metar sa LCD pokazivačem (ICL7106, TL084, 4070, 4066)
850426   Mjerač broja okretaja i zakretnog momenta sa LED pokazivačem
850560   UreĎaj za analizu rada benzinskog motora (mjerač broja
      okretaja, napunjenosti akumulatora i potrošnje goriva)
850656   TONBURST generator
851034   Digitalni anemometar sa LCD pokazivačem
      (mjerač brzine vjetra)
851140   Vobler za audio područje
851270   Elektronički mjerač temperature i vremena sa LED pokazivačem
      - uz shemu spoja prikazan je raspored elemenata na tiskanoj
      ploici ali ne i izgled ploice !! (27(C)16, 74HC157, ADC0804
      74HC163, 74HC152, 74HC390, CA3130, LM335, 555, 7805)
X850137  Digitalni generator šuma
X850144  Univerzalni digitalni mjerni modul
X850146        "           - mjerenje DC napona
X850146        "           - mjerenje AC napona
X850147        "           - mjerenje otpora
X850148        "           - spoj multimetra
X850148        "           - mjerenje temperature
X850150        "           - mjerenje kapaciteta
X850152        "           - mjerenje frekvencije
X850228  Analogni mjerač kapaciteta kondenzatora
X850550  TV-test generator-generator rešetke (4040, 4528, AF239)
X850558  TON-BURST-Generator
X850622  Mjerač otpora sa linearnom skalom
X8578111  Etalon napona i struje
X857828  Milivoltmetar za audio signale
X857844  Mjerač izobličenja
X857896  Mjerač ionizirajučeg zračenja (Geiger- Mullerov brojač)
X850928  Detektor metala
X850943  Generator sinusnog valnog oblika
X850945  Univerzalni tajmer
860259   Sklop za proširenje jednokanalnog osciloskopa u dvokanalni
860328   Sklop za mjerenje temperature pomoću digitalnog voltmetra
      (LM35C, BC547B)
860560   Mjerač impendancije zvučnika
860645   Mjerač kapaciteta kondenzatora (analogni)
860654   Detektor metala
860724   Zvučni i optički indikator srčane aktivnosti (pulsa)
861158   Barometar i visinometar sa LCD pokazivačem
861226   LCD digitalni voltmetar za mjerenje pojačanja i efektivne
      vrijednosti napona
             - jedinica mjerača
             - jedinica pokazivača
X860144  Ispitivač ispravnosti baterija
X860329  Generator sinusnog valnog oblika malog izobličenja ( I. dio)
X860430  Generator sinusnog valnog oblika malog izobličenja (II. dio)
870156   Digitalni generator sinusoidalnog valnog oblika (20Hz do
      20kHz, k<0,02%)
             - bazna ploča
             - napajanje
870161   VHF/UHF generator šuma
870264   Digitalna memorija za katodni oscilosop
870468  VU metar (2066 ili U 2067)
870430  SPOT-SINUS-GENERATOR (100Hz, 500Hz, 1kHz i 5kHz; k=0,008%)
            - jedinica generatora
            - jedinica filtera
870552  TONBURST adapter
            - sabirnica
            - jedinica adaptera
            - jedinica sklopke
            - filterska jedinica
870558  LCD digitalni multimetar (3999) sa automatskim odabirom
     mjernih opsega
870654  Ispitivač aktivnih i pasivnih elektroničkih elemenata
     (dodatak osciloskopu)
870719  Digitalna indikacija napona i struje za regulirane
     ispravljače (3 digita)
870710  Digitalni mjerač faznog kuta
871226  Univerzalni 8 digitni mjerač frekvencije (ICM 7226B)
871264  Modularni digitalni instrument sa LCD pokazivačem
            - voltmetar
            - AC/DC pretvornik
            - jedinica za mjerenje struje i otpora
X870126  Analogni mjerač kapaciteta kondenzatora
X870136  Digitalni mjerač vlaţnosti zraka
X870230  Digitalna memorija za katodni osciloskop - I. dio
X870348  "SWEEP" generator ("voblerski" dodatak za generator funkcija)
X870442  Ispitivač prekida vodova
X870534  Digitalni mjerač frekvencije za FM prijemnik
X877854  Generator šuma
X877860  Ultrazvučni mjerač duljine
X877864  Univerzalni generator impulsa
X877883  Etalon napona (7,5 V)
X870990  Mjerni ureĎaj za ispitivanje NF-pojačala i zvučničkih
      sistema kontroliran računalom      (I. dio)
X871054        "              (II. dio)
X871167        "              (III. dio)
X870938  Pojačalo signala za katodni osciloskop ("aktivna sonda")
X871224  Kvarcni oscilator kontroliran predajnikom DCF-77
X871236  Audio pojačalo i izvor napajanja za potrebe servisa
880160  Mjerač temperature sa LCD pokazivačem i sunčanim napajanjem
880466  Vremenska baza za mikroprocesorski upravljan mjerač
     frekvencije
880658  Ispitivač logičkih nivoa kod TTL i CMOS integriranih krugova
880740  Marker generator za frekvencije od 1 MHz do 2 GHz
880786  Ispitivač unipolarnih i tranzistora sa efektom polja
881022  Mjerač induktiviteta sa LCD pokazivačem
881031  Ultrazvučni mjerač udaljenosti sa LCD pokazivačem
881166  Digitalno pokazivanje frekvencije KV prijemnika (7 digitno)
            - upravljačka jedinica
            - brojačka jedinica
            - jedinica pokazivača
881243  Snimač karakteristika tranzistora
881262  UreĎaj za ispitivanje operacionih pojačala
890128  Detektor mikrovalova
890226  Elektronički ureĎaj za ispitivanje automobilskih motora
890418  NF milivoltmetar
890426  Ispitivač tranzistora u elektroničkom sklopu-pri ispitivanju
     tranzistor netreba vaditi iz sklopa (4027)
890529  Superstabilna normala frekvencije od 10 MHz (DCF 77 i kvarc)
890718  X-Y pokazivač za audio signale
890723  Indikator isključenja gradske mreţe
890722  Digitalni voltmetar u SMD izvedbi sa LED pokazivačem
     i indikacijom napona: >11 V, >12 V,>13 V i >14 V
890725  Audio dB metar sa linearnom skalom
890735  Ispitivač kvarc kristala
890736  UreĎaj za automatsko okidanje vremenske baze katodnog
     osciloskopa kod odreĎenog postavljenog ulaznog binarnog koda
890740  Zvučni ispitivač neprekinutosti električnih vodova
890968  LED indikator napona u SMD izvedbi
891030  Mjerač frekvencije-8 digitni (ICM 7217)
            - centralna jedinica
            - jedinica sklopki
            - pokazivačka jedinica A
            - pokazivačka jedinica B
891130  PLL generator sinusnog valnog oblika
891134  Digitalni sklop (Chopper) koji omogućava dvokanalni prikaz na
     jednokanalnom osciloskopu
891156  Analizator kvalitete CD-a ( pokazuje broj grešaka tokom
     reprodukcije)
891162  Mjerač impedancije zvučnika
891220  UreĎaj za mjerenja na audio sistemima (NF-voltmetar, mjerno
     pojačalo, generator sinusa, monitorsko pojačalo i napajanje)
891224  Visokokvalitetni mjerač induktiviteta i Q faktora
901270  Barometar elektronički (analogni)
891282  Snimač karakteristika PNP i NPN tranzistora (dodatak za
     osciliskop)
891286  Digitalni voltmetar 3 1/2 LED digita u SMD izvedbi
900124  AC milivoltmetar
900164  Mjerač faznog kuta
900226  Mjerač kapaciteta kondenzatora
900364  Mjerač rezonancije (DIP-metar) od 100 kHz do 50 MHz
900424  Generator funkcija i vobler (XR 2206)
900529  Elektroničko opterečenje snage do 1000 W
900618  Q-metar
900630  Snimač karakteristika tranzistora za ATARI ST
900724  Jednostavan ispitivač tranzistora (BC547, BC557)
900727  Audio vatmetar
900729  Analogni voltmetar za mjerenje mreţnog napona (210-250 V)
900739  Indikacija temperature tekućine pomoću 16 LED dioda
900742  IC-monitor
900934  Miliommetar
900952  Ispitivač tranzistora snage
901120  PT-100 termometar
901233  Generator funkcija sa operacionim pojačalima
901237  Elektronički ureĎaj za podešavanje ţičanih instrumenata
901278  Ispitivač polariteta mikrofona i zvučnika
            - davač signala
            - prijemnik
X900178  NF-SCANNER (10 kanalni audio kontrolni i pokazivački centar)
            - II. dio
            - jedinica prednje ploče i ulaznog pojačala
X900263  NF-SCANNER - III. dio
            - analogni dio
X900371  Sklop koji omogućava korištenje monitora kao demo-osciloskopa
X901277  Generator šuma
W0119   SMD logička sonda sa detektorom impulsa
W0606   LCD-luksmetar
W1055   Generator valnih oblika -I. dio
W1151        "       -II. dio
W1345   Mjerač djelatne snage
W1456   SWR metar
W1464   Ispitivač zener dioda
W1648   Generator impulsa
W1840   Programabilni digitalni generator sinusnih valova
            - osnovna ploča
            - napajanje
X910138  Digitalni mjerač malih otpora
X910244  Sklop za automatsku promjenu mjernih posega mjernog
     instrumenta
X910528  PC-SCOPE (PC kao osciloskop) - I. dio
X910681        "        - II. dio
X910650  Sklop za digitalno mjerenje temperature pomoću PC računala
920130  RS232-AD-pretvornik (digitalni voltmetar)
920214  Jeftin instrument za njerenje L i C-a sa LCD pokazivačem
920324  Adapter za mjerenje malih otpora ((20()
920328  Univerzalni LCD digitalni mjerni modul (ICL 7106)
920422  Marker-generator
920426  Instrument za podešavanje gitare
927827  Digitalni pretvornik temperature u frekvenciju
W1456   SWR metar
9278109  Detektor metala
9278139  Univerzalni brojački modul (74C926)
920908  Univerzalni brojač frekvencije (do GHz) (I. dio)
            - osnovna ploča
921070  Univerzalni brojač frekvencije     (II. dio)
            - opis rada
920955  Jednostavan generator funkcija (XR 2206CP)
921018  4-digitni mjerač frekvencije (ICL7216A)
921062  PAL-Testsignal-generator
921160  Preddjelitelj i predpojačalo za digitalne mjerače frekvencija
921209  80C535-Powermeter; ureĎaj za mjerenje snage sa LCD
     pokazivačem                I. dio
930109  80C535-Powermeter; postupak podešavanja II. dio
921220  Kabel-Analizator sa mogučnošću indikacije 255 ţila
            - prijemnik
            - predajnik
921238  LED-VU-metar
921266  Optoakustički mjerač broja okretaja
930116  NPN/PNP snimač karakteristika tranzistora, dodatak
     za ATARI ili PC računalo (74HCT4040, ZN425, TLC1541,
     LM358) - Program se naručuje posebno pod oznakom 1782
930120  Mjerač granične frekvencije filtera ili NF pojačala
     frekvencijskog opsega 8 Hz...400 kHz sa indikacijom pomoću
     6 LED dioda (TL084)
930154  Sklop za dinamičko mjerenje temperature od -20...+120 C,
     pri čemu je osjetilo PNP tranzistor a rezultat mjerenja
     se očitava na standardnom digitalnom mjernom instrumentu
     (4066, TL072, 4013, 4011, LP2950, ICL7660, TL071, TL431)
930226  Linearni mjerač zvučnog tlaka, elektronički mjerni
     instrument za mjerenje zvučnog tlaka zvučničkih
     kutija i sl. (LT1004, TLC2201, AD636, TLC27L2)
940126  Mjerenje brzine protoka diferencijalnim osjetilom pritiska
940130  Generator sinusnog valnog oblika malog izobličenja
940222  Mjerač harmoničkih izobličenja
940230  DIP-metar
940330  NF-generator i tragač signala
940334  Ispitivač stanja akumulatora
940428  Mjerač brzine prijenosa podataka na RS-232
940532  Ispitivač tranzistora i dioda
940614  Elektronički mjerač potrošnje goriva
940652  Digitalni pokazivač frekvencije za KV prijemnike
947822  Indikator prekida voda
947878  Elektronička kontrola temperature trošila
947891  Sonda za mjerenje struje sa odnosom 1:1000
9478114  Mjerač kapaciteta akumulatora
9478117  Brojač telefonskih poziva
9478126  Sklop za elektroničku kontrolu napona akumulatora
940918  Mjerač statičkog elektriciteta
940922  Univerzalni mjerač broja okretaja
940934  Sklop za provjeravanje stanja akumulatora
941022  Elektronički sklop za mjerenja na video signalima
941027  Sklop za kontrolu napona napajanja PC-a
941056  Ispitivač ispravnosti daljinskih infra crvenih
     upravljača
941068  LCR-metar
941120  Mjerač kapaciteta
941225  Pomagalo za podešavanje satelitskih antena
941237  RC generator sa vrlo malim izobličenjem
950158  SLIC - programator za X88C64
950234  Brojač Ah sa LED pokazivačem
950322  DSP-PC kartica digitalnog mjerača frekvencije
950424  Akustički i optički ispitivač polariteta mreţnih priključaka
950564  Ispitivač kapaciteta NC-akumulatora
950613  Generator funkcija do 10 MHz
            - osnovna ploča
            - jedinica digitalnog pokazivača frekvencije
957845  Indikator prisutnosti mreţnog napona
957880  Ispitivač LED dioda
9578118  Univerzalna aktivna sonda opsega 150 MHz
950928  Jednostavan VF-generator
950931  Mjerač vlaţnosti zemlje
951020  Mjerni modul za mjerenje frekvencije do 1 GHz
951112  Vanjska vremenska baza za katodni osciloskop omogućava
     promatranje sporih pojava (do 30 sati)
951130  Elektronički sklop koji omogućava jednostavnije i sigurnije
     mjerenje struje kod potrošača priključenog na mreţni napon
951134  Jednostavan ureĎaj za mjerenje rezonantnih frekvencija
     titrajnih krugova
951212  "Inteligentni" ispitivač tranzistora
951265  Mjerač kapaciteta kondenzatora
951264  VU - metar bez integriranih krugova
960146  Generator funkcija 1 Hz ... 100 kHz (AD827, OP249,
     AD847, 7815 i 7915)
960152  Konverter SECAM/RGB - PAL
960116  8-bitni-50MHz logički analizator
960216  Ispitivač SIM memorija sa LCD pokazivačem (8032, 27128, ..)
960254  Jednostavan ispitivač elektroničkih komponenata (dodatak
     katodnom osciloskopu!) - (TL081, TL082, L165V)
960231  Ispitivač akumulatora napona do 17 V (dodatak PC-računalu);
     (MAX186, CA3140, BUZ11)
960248  PWM-signal generator
960320  Instrument za podešavanje satelitskih antena (MAR 8)
960326  Indikator vlaţnosti zemlje posebno pogodan pri uzgoju sobnog
     bilja
960330  PC NF mjerni sistem - softver koji omogućava korištenje
     standardne 16 bitne zvučne kartice za mjerenje audio
     frekvencija na pojačalima, filterima te za odreĎivanje
     impedancije zvučnika, zavojnica i kondenzatora   - I. dio
960450  PC NF mjerni sistem - upute za mjeranje      - II. dio
960340  NF univerzalni filter za frekvencije od 10 Hz do 25 kHz/12
     ili 24 dB po oktavi za ispitivanje i mjerenje na NF
     pojačalima (MF10, NE5534, NE5532)
960416  Digitalni VU-metar sa indikacijom nivoa sedam segmentnim LED
     pokazivačem i pomoću LED dioda (MAX7219, CS8412, 27C512,
     ADSP2105)            I. dio
960554         "        II. dio
960550  Indikator napona gradske mreţe za područje napona od 160 ...
     250 V sa indikacijom pomoću LED dioda za svakih 10 V (LM3914)
960515  50 MHz 64 kanalni logički analizator - dodatak za PC
     (PLSI1096, TL5588P)
960726  Adapter za log. analizator koji omogućava očitanje 28 i 32
     pinskih eproma i RAM-ova
960736  Adapter za log. analizator koji omogućava ispitivanje
     mikrokontrolera 8031
960790  Adapter za log. analizator kojim se 34 polni priključak
     reducira na 20 polni
960616  Flash-EPROM-programator/emulator (29F040)
960626  PULSMETAR - mjerač otkucaja srca sa indikacijom pomoću LED
     dioda (74HC4514, 4060, LM324)
960718  50 MHz - dBm metar sa LCD pokazivačem (AD606, MAX138CPL)
960721  Lambda monitor - sklop koji omogućava mjerenje ispušnih
     plinova kod automobila sa katalizatorom
960740  Mjerač faznog kuta - dodatak digitalnom voltmetru (TLC3702,
     TLC271)
960748  Jednostavan i jeftin AD/DA pretvornik (ZN426-8)
960755  EMI - detektor, detektor štetnih zračenja elektromagnetskih
     polja, npr. monitora (TLC272)
960756  Mjerač stvarnog kapaciteta akumulatora (LM358, BUZ11)
960769  Sklop za kontrolu stanja auto akumulatora
960770  Elektronički sklop za uparivanje kondenzatora (40106, 4013,
     4066, TLC272)
960785  RC dekada u načinjena sa SMD elementima
960789  UreĎaj za mjerenje kuta paljenja dvocilindričnih benzinskih
     motora (CA3260, 4098)
960793  DC pojačalo za digitalni voltmetar koji omogućava mjerenje
     izmjeničnih napona od 0 ... 1000 mV frekvencije do 40 kHz
     (TLC274)
960916  Elektronički kompas sa pokazivanjem strana svijeta pomoću LED
     dioda (magnetsko osjjetilo: 6945, 74HC154, 78L05)
960920  Super-Video-PAL-Testgenerator; PAL, PALplus, S-VHS i VGA
     (EPM7032, 74AC4040, CXA1645P, 27C040)    - I. dio
961058  Super-Video-PAL-Testgenerator        - II. dio
     - montaţna shema i izgled tiskane pločice
960920  Jednostavan ispitivač daljinskih upravljača
960946  Digitalni termometar sa memoriranjem maksimalne i minimalne
     vrijednosti (ST62T10, TLC272, 7805)
961040  Elektronički regulirani termostat za kvarcne kristale (TL081
     i 555)
961044  Jednostavni mjerač ekspozicije za fotolaboratorij (555)
961048  UreĎaj za ispitivanje ispravnosti i odreĎivanje snage
     standardnih ţarulja od 15 ... 100 W
970149  Dekoder videoteksta za PC (SAA5231, SAA5243, 6243-100)
970152  Sklop za mjerenje istosmjernih i izmjeničnih napona sa
     analognim i digitalnim prikazom na PC računalu
     (LTC1286, REF25Z, BAT42 - softver "Multi")
970114  Mjerač elektro zagaĎenja okoline - mjerenje jačine štetnog
     magnetskog polja (TLC274, LM3915)
970346  Generator sinusnog valnog oblika sa baterijskim napajanjem
     i izobličenjem manjim od 0,1% (BF256, LF353, TL072, LM358)
970414  Visokokvalitetan mjerni instrument za mjerenje otpora (100uE.
     ..100 M), induktiviteta (100 nH...10 kH) i kondenzatora (0,5
     pF...10 uF). (ADSP2101KP80, GAL22V10, 27C512, ST93C46CB1,
     AD1847JP, AD847, AD620, OP282)      I. dio
970552            "         II. dio
970672            "         III. dio
     - opis podešavanja ureĎaja
970420  Digitalni termometar-termostat sa RS232 veznikom za tempera-
     turni opseg od -40...+80 C i pogreškom manjom od 0,5%. Sklop
     nije potrebno podešavati. (PIC16C54, 74LS247, DS1620, LM741
     HD1105)
970524  4 kanalni logički analizator (74HC132, CNY17-2)
970540  Širokopojasni milivoltmetar 30 Hz...3 MHz (+-0,2 dB) i napon
     skih mjernih opsega 200 mV, 2 V i 20 V sa LCD pokazivačem
970630  Instrument za mjerenje struje pogreške u gradskoj mreţi
     (TL071, TLC274, LM3914)
9706X4  Univerzalni 16 digitni LCD pokazivač (LM16155) koji se moţe
     sa integriranim krugom 68HC11 iskoristiti kao brojač, termo-
     metar ili termostat
     (MC68HC11, MAX232, MC34064, 78L05, LM336 - potreban je
     softver EPS 976009-1)
970660  Digitalni mjerač temperature - dodatak standardnom
     digitalnom voltmetru (LM317 i bilo koji NPN tranzistor)
977834  Jednostavan generator funkcija
     (LF351, 4066, NE5532)
977858  Sklop za ispitivanje logičkih stanja
     (74HCT574, 74HCT14, 7805)
977868  Mjerač kapaciteta Li-Ion-akumulatora
     (TSM39341)
970920  Autonomes Messdaten-Erfassungssystem
     (80C31, ADC0804, 74HCT4051, 74HCT573, 27C256, MAX232
     MAX791, 62256)
970984  Ispitivač prekida vodova-visokoomski i niskoomski
     (LM324, BC547, BC557)
971010  Jednostavan mjerač frekvencije (fmax040kHz) i broja
     impulsa (o...9999999)
     (PIC16C56, 74HCT153, 74LS292, LM016L)
971024  Sklop za elektroničku kompenzaciju napona ofseta kod
     katodnog osciloskopa (PZ5032, AD667, LM311)
971029  A/D pretvornik sa MAX187-omogućava mjerenje analognih
     signala preko veznika za pisač
971124  Hygrometar sa led diodama kao pokazivačem i relejnim izlazom
     za uključivanje trošila (sonda: NH-3 (Figaro), BC337,
     TLC3702CP, LM3914N)
971266  Jednostavan ispitivač stanja baterija od 1,5 i 9 V sa indika-
     cijom pomoću LED dioda (BC550, LED)
M970428  Generator napona frekvencije 50 Hz kontroliran kvarcom
     (kvarc 6,553 MHz, 4060, 4018)
M970486  Digitalni voltmetar 0-200 mV sa LCD pokazivačem
     (LCD pokazivač 3+1/2 digita, ICL 7106)
M970629  Elektronički mjerač broja okretaja benzinskih automobilskih
     motora (BC107)
M977868  Mini sklop za kontrolu napona akumulatora (LM339)
M970968  Generator funkcija (XR2206, BC548, BC549, BC140, BC160)
M971070  Univerzalni mjerač frekvencije (ICM7216B, kvarv 10 MHz)
M971170  Dodatak univerzalnom mjeraču frekvencije:
     - sklop za oblikovanje impulsa (2N914, 7420)
     - djelitelj frekvencije sa 10 (95H90)
M971268  Dodatak univerzalnom mjeraču frekvencije:
     - djelitelj sa 100 (SDA4212, 74LS00, 74LS02, 74LS390)
M971228  Jednostavan elektronički sklop za kontrolu gradske mreţe
     (tinjalica, 1N4007)
980120  Mjerač zvučnog tlaka sa LED pokazivačem od 20 dioda
     (TL074, LM3915, 20 LED dioda)
980132  Sklop za mjerenje nivoa tekućina - vodljive ili nevodljive
     (ST62T20, 74HC14, 93C06CB1, MAX232, 7805 - potreban program
     976015-1)
9801X6  Elektronički ureĎaj za odreĎivanje vodova kod višeţilnih
     kablova - od 12 ţila - prijemnik i predajnik
     (PIC16C84-4, LM2940CT, HD1105)
9801X9  Monitor Refresch Meter (AT90S1200, 4051, 4017, IRFD9120,
     74HC04, kvarc 32,768 kHz - potreban softver!)
980220  Ispitivač JFET tranzistora - za očitananje mjerenja potreban
     je standardni digitalni voltmetar (TL071, 79L12)
980318  IC-Tester, elektronički sklop pomoću kojeg je moguće
     provjeriti rad gotovo svih integriranih krugova serije 74XX
     i 40XX. Skopom upravlja mikrokontroler 80C535, a sklop se
     moţe preko veznika RS232 povezati sa PC računalom.
     (MAX232, SAB80C535-N, GAL 16V8, Z80PIO, 74HC4094, LM324,
     74HC573, 7805 - potreban softver EPS 986506-1 i EPS 986507-1)
     I. dio
990121  Instrument za mjerenje vodljivosti (ICL7106, BF245A, BC557,
     BC547, LCD pokazivac 3+1/2 digita)
990128  HF-Pegelmesser; mjerac mivoa izlaznog signala za frekvencije
     od 100 kHz do 200 MHz sa tocnoscu boljom od 2 dB i za nivo
     signala od -26 dB do +14 dB
990132  Multiburst-Videogenerator; uredaj za ispitivanje TV
     prijemnika i video monitora (XC9536-15-PC44, 74HCT4046,
     7805, BC547)
9901X14  Temperatur-Rekorder; elektronicki sklop za mjerenje i pohranu
     izmjerenih vrijednosti-sklop se prikljucuje na PC racunalo
     (MAX232, 89C1051, kristal 12,000 MHz, DS1620 * za rad sa
     sklopom potreban je program koji se narucuje posebno!)
990260  Datenlogger-System - dodatak za Metex/Volcraft univerzalne
     instrumente kojim se omogučava korištenje instrumenta kao
     osciloskopa za promatranje vrlo sporih promjena (80C31,
     74HCT573, 62256, 27C256, 78L05, LCD pokazivač 2x16 znakova
     npr. LTN211 R-10 ili LM16A211)
990264  SX-PACK - razvojni kit za superbrze SX-mikrokontrolere
     - teoretski dio             I. dio
990329  SX-PACK - razvojni kit za superbrze SX-kikrokontrolere
     - opis izrade adaptera za programiranje  II. dio
      (BC557, MAX232, SG531P, 89C2051, 74HCT04, 74LS06, TL497ACN)
990320  Izvor roza i bjelog i roza šuma za ispitivanje audio sklopova
     (4070, 4006, TLC272)
990324  VGA-tester; sklop za ispitivanje VGA monitora pomoću 8
     ispitnih slika - sklop stabiliziran kvarcom (EPM7064SLC44-10
     programiran sa EPS 996501-1, 7805)
990356  Sklop za ispitivanje audio pojačala pomoću trokutastog napona
     (LM317, BSX20, BC550)
990426  SERVOTESTER-ispitivač i generator impulsa za ispitivanje
     servo ureĎaja (ST62T65B, BC557, kvarc 6 MHz, 3xHDSP-H103)
9905X2  Video DVM, digitalni voltmetar sa prikazom izmjerenih
     vrijednosti napona u analognom i digitalmom obliku te
     minimalne i maksimalne vrijednosti izmjerenog napona na
     standardnom TV prijemniku (MAX192ACPP, AVR90S1200 16PC)
990627  Sklop za napajanje LCD digitalnih voltmetara iz izvora
     napajanja koji se mjeri (78L09, TLC271)
990656  VF-marker generator (BC550, 4013, 4518, 4001, 7812)
997824  LPT/COM - Tester (BC560, LED diode)
997832  Elektronički sobni termometar sa indikacijom min. i max.
     temperature (PIC16F84, kvarc 4MHz, 78L05 - potreban program
     EPS 996020-1)
997872  Univerzalni Countdown-Timer (89C2051, 7805, BC556, HD1131O)
990920  Elektronički sklop za mjerenje temperature za PC računala
     sa integriranim krugovima tvrtke Dallas (DS1615, DS275,
     7805 - potreban program moţe se besplatno presnimiti sa
     interneta)
990925  Ispitivač Lambda sondi koje se koriste kod benzinskih
     motora sa katalizatorom (LM3914, 78L05, relej 12 V)
991015  Instrument za uparivanje tranzistora snage koji se koriste
     kod snaţnih NF izlaznih pojačala (OP77, BC547)
991121  Instrument za mjerenje nagiba sa ADXL105
991124  Zeilen-Monitor, ureĎaj za kontrolu video signala
     (ADC1175, EPM7064, RAM 6164, SG531P)
000320  Mjerenje temperature sa osjetilom DS1621 preko I2C sabirnice
     (DS1621, LED low current)
0003X13  Sklop za mjerenje napona i struje koji se priključuje na
     paralelni ulaz računala. Njime se mogu mjeriti naponi od
     +2,048 V do -2,048 V i strije od +-40 uA do +-40 mA.
     - uz opis sklopa dan je i program!
     (MAX663, MAX664, MAX531, MAX189, MAX492, MAX478)
000362  Mjerač broja okretaja za modele automobila (SFH9201,
     74HC132SO, 4017SO, BC547, BC557)
000534  EKG-Simulator (4521, 4017, kvarc 4,194304 MHz)
007822  Mjerni filter 20. reda (AD828AN)
007878  Detektor maksimalne temperature - pri postizanju maksimalne
     temperature sklop će automatski uključiti 12 V ventilator
     (BF245A, LM385-1.2, TPC271, BC547)
000934  RJ45-Tester - ureĎaj za ispitivanje ISDN i Ethernet kablova
     (555C, 74HC193, 74HC138, 78L05, BC547B)
001014  GBDSO Gameboy-Digital-Speicher-Oscilloskop
     I. dio - opis pregradnje Nintendo Gameboy-a u osciloskop sa
     memorijom
001170  GBDSO Gameboy-Digital-Speicher-Oscilloskop
     II. dio - izgled tiskane ppločice (BAV199, ZR25D01, MC33182D,
     DS1267S100, MAX104CAG, 74HC175, 74HC138, AT27C256R,
     TLC27C256R-12JC,TLC27L2CD, MAX828EUK - potreban program:
     EPS 996035-1)
001272  GBDSO Gameboy-Digital-Speicher-Oscilloskop
     III. dio
001148  PAL-TV-Generator (EPM7064, L4941BV, BC550, kvarc 17,7 MHz,
     UHF modulator
010262  GBPC GamwBoy Prototyping Card - Postupak izrade sklopa koji
     poznati ureĎaj za igre pretvara u osciloskop s pamčenjem
     (27C256, 74HC138)
010272  Digitalni LED termometar (DS1621, COP8782-CN, 74HCT244, 7805,
     - potreban program: EPS 000125-1)
010426  Programirani generator pravokutnog signala (BC547, 4027,
     4098,40100,4011, 4093 - potreban program: EPS 000200-11a/b)
010670  Elektronički metronom sa PIC16F84 i LCD pokazivačem
     (PIC16F84-04P, 74hc574, LM386, 7805 - potreban program:
     EPS000198-11)
017848  Jednostavan marker generator za signale od 1o Hz do 1 MHz
     (74HC00, 74HC390, 74121, 7805, kvarc 1 MHz)
017894  Filter za izdvajanje audio signala od 300 do 3300 Hz/100dB po
     dekadi (3 kom. OP27A ili TL081)
011028  IR-Kode-Analyzer; sklop za identifikaciju kodova IC
     daljinskih upravljača sa prikazom rezultata mjerenja na
     matričnim LCD pokazivaču. (87LPC764, SFH505A, kvarc 6 MHz,
     pokazivač 1x16 znakova npr. LM161556), potreban program
     EPS010029-41)
020324  Mjerenje udaljenosti infracrvenom svjetlošću - uz opis sklopa
     nije dan izgled tiskane pločice! (GP2DO2, 87LPC62, SLR2016)
020425  Mjerenje udaljenosti infra crvenom svjetlošću (GP2DO2,
     87LPC762, SLR2016)
020514  UreĎaj za pronalaţenje mobilnih telefona (LM358, BAT43)
020662  Prijenosni DMX-tester (LTC490, 7805, BC547, AT90S8515
     programiran s programom EPS 010203-41, LCD pokazivač 1x16
     znakova)
027844   60 dB VU-metar (2xLM3915, 20xLED)
020914   Instrument za mjerenje kapaciteta kondenzatora koji se nalaze
      u sklpu - za mjerenje nije potrebno vaditi kondenzator iz
      sklopa! (4093, 74ACT74PC, 74VHC4066, LF412, LM2931-5,0,
      4070, ICL7660, LM358, ICL7106)
020920   Ispitivač prekida (BC337, BC557)
021012   Digitalni VF-vatmetar za frekvencije od 1 kHz do 1 GHz
      (AD8307, 7805, PIC16F876, LCD2x20 - potreban program
      EPS 020026-11)
021020   Mjerač jačine zvuka sa indikacijom pomoću 10 ţarulja od 220 V
      (TLC274, TLC272, LM3915, S202S02, 7808)
021062   Akustički voltmetar - jednostavan sklop kod kojeg se mjenja
      visina tona ovisno o ulaznom naponu (1-50 V)
      (2xBC547, mini piezo zvučnik)

-MI

==============================  MOTORI  ==============================


+MO
810822   Regulator broja okretaja motora modela brodova (SN28654)
820548   Mjerač broja okretaja motora avio modela
840784   Elektronički sklop za upravljanje malim istosmjernim motorima
860728   Upravljačka jedinica za koračni motor
X867882  Impulsna regulacija broja okretaja istosmjernih motora
X860944  Elektronički regulator broja okretaja motora maketa
      ţeljeznica i sl.
X871120  Pobuda koračih motora - I. dio
X871270       "      - II. dio
X871270       "      - III. dio
870254   Univerzalna upravljačka kartica za koračne motore
      (u opisu je dana montaţna shema ali ne i izgled tiskane
      pločice!)
880746   Sklop za kontrolu koračnih motora (stepera)
881028   Daljinsko upravljanje koračnim motorom pomoću infracrvene
      svjetlosti
             - predajnik
             - prijemnik
9478124  Sklop za elektroničku kontrolu istosmjernog napona
941214   Regulator broja okretaja asinhronih motora do 735 VA (I. dio)
950170             "                (II. dio)
950256   Regulacija broja okretaja asinhronih motora
941256   Sklop za elektroničko upravljanje motorom šivaće
      mašine
950414   "Inteligentna" kartica za upravljanje koračnim motorima
960125   Sklop za jednostavno upravljanje koračnim motorima
960794   Regulator broja okretaja istosmjernih motora (LM385, 4805,
      BUK555)
970224   Regulator motora maketa kontroliran sa PIC mikrokontrolerom
      0...10 V, 40 A (PIC16C84, BC517, PC827, IRF9530, BUZ11)
977894   Upravljanje koračnim motorima (2 kom.) pomoću PC računala
      (4094, ULN2803)- program je dan uz opis sklopa!
9905X14  I2C pobuda za unipolarne koračne motore (PCF8574, 74HCT193,
      74HCT155, 74HCT00 - potreban program EPS 996014-1)
9907816  Upravljački sklop za pogon koračnih motora
      (L297, L6203)
991022   Upravljački sklop za pogon koračnih motora  I. dio
      (PBL3717, GAL 16V8, LT1076, SB360, 74HC123)
991170   Upravljački sklop za pogon koračnih motora  II. dio
      - opis izrade i uravljanja
991257   EDiTS Pro - IC prijemnik signala lokomotive (SFH505A,
      PIC16F48, 4014)
000642   EDiTS Pro - sklop za zaustavljanje vlaka pred signalom
      (BC547, TIP112)
000938   Detektor objekta (prepreka) za sklopove robota (PPLL4148,
      IS471F)
000948   Sklop za upravljanje maketama ţeljeznica pomoću računala
      I. dio - shema spoja i opis sklopa (ULN2803A, MC145026,
      L6203, 4001, BC547)
001058   Sklop za upravljanje maketama ţeljeznica pomoću računala
      II. dio
001114   Način ugradnje video kamere u model vagona
0178118  Ispitivač napona za akumulatore koji se koriste u modelima
      (LM3914, 74HC123, BC517, BC557)
011222   Sklop za upravljanje svjetlom i mjenjačem modela automobila
      (4051, PIC16C57, BC817, kvarc 16 MHz - potreban program za
      programiranje PIC-a: 010204-11)
020120   Multifunkcionalni sklop sa 14 funkcija na 4 tiskane   I. dio
      pločice/pobuda servo upravljača, servo filter, servoinverter,
      kontrola napona napajanja prijemnika, dvokanalna sklopka,
      modefilter (74LPC762BN, kvarc 6 MHz - potreban program EPS
      010008-41)
020270   Multifumkcionalni sklop sa 14 funkcija        II. dio
020570   Kompas senzor za Lego-RCX (74HCT4066, BAT 85, senzor Pewa-
      tron 6945)
-MO============================  NAPAJANJE  =============================


+NA
710728   Mini stabilizator napona 4...10 V (BC108, 2N1613)
720623   Regulirani ispravljač 0...30 V/4 A
730450   Stabilizirani ispravljač 1,5...60 V/0,1...5 A
740723   Stabilizirani ispravljač 0...35 V/2 A
800784   Laboratorijski stabilizirani ispravljač 0...50 V/0...2 A
      (2xL10)
810446   Univerzalni stabilizirani ispravljač 0...20 V/0-2 A
810756   Stabilizirani ispravljač 2...60 V/10 mA...1 A (L146)
820728   Stabilizirani ispravljač 2,5...6 V/6...8 A
821240   Visokokvalitetan stabilizirani ispravljač 0...35 V/0...3 A sa
      mogučnošću regulacije napona istruje (741+723)
831027   Adapter (utikač)-ispravljač sa stabilizatorom napona i
      elektroničkim ograničavačem struje 4,8...14,6 V/0,25 A
      (741, BD139, BC547, BC557)
7206623  Regulirani ispravljač od 5 do 30 V/4 A
7304450  Stabilizirani ispravljač "PLUS" od 1,5 do 60 V/0,1 do 5 A
7478723  Stabilizirani ispravljač 0...35 V/2 A
780777   Mini stabilizator napona za integrirane stabilizatore
      LM78L05...LM78L24
830125   Stabilizator napona 5V/3A (napon brujanja <1 mVeff)
831029   Jednostavan ispravljač 4,3V...14,6V/250mA sa elektroničkom
      zaštitom
831238   Simetrični izvor napajanja 0...18V/0...1A
840436   Izvor izmjeničnog napona
840526   Stabilizirani ispravljač 5...24 V/5 A u prekidačkom reţimu
      rada (svičer)
850423   Regulirani ispravljač za napone od 1,2 do 32 V i struje
      do 10 A (LM 338)
X851132  Dvostruki stabilizirani i podesivi izvor napajanja,
     2 x 0...50V/2,5A
860318  Dvostruki regulirani ispravljač sa digitalnim pokazivanjem
     napona i struje (2x0..20 V/2x0...1,25 A)
            - ispravljački dio
            - regulacioni i digitalni dio
860777  Regulirani ispravljač sa indikacijom struje pomoću LED
     dioda (L 200)
X860222  Stabilizirani i podesivi ispravljač 0...50V/10A
X861220  Ispravljač sa regulacijom napona 0...260V/2A
870362  Napajačka jedinica za He-Ne lasersku cijev
870719  Digitalna indikacija napona i struje za regulirane
     ispravljače (3 digita)
X870630  Stabilizirani ispravljač +/- 0...25V/2A
880228  Impulsno regulirani stabilizirani ispravljač snage 100 W
     (L 4960)
880424  Stabilizirani ispravljač za napone od 0 do 30 V i struje
     od 0 do 2,5 A kontroliran mikroprocesorom - I. dio
880522  Stabilizirani ispravljač za napone od 0 do 30 V i struje
     od 0 do 2,5 A kontroliran mikroprocesorom - II. dio
            - analogni dio
            - digitalni dio
            - pokazivački dio
880650  Stabilizirani ispravljač za napone od 0 do 30 V i struje
     od 0 do 2,5 A kontroliran mikroprocesorom - III. dio
            - priključak na računalo
881264  Stabilizirani ispravljač sa simetričnim napajanjem
     od 5 do 18 V
890330  Elektronički osigurač za napone od 8 do 35 V i struje
     od 0 do 5 A (BUZ72, BC547)
890722  Sklop za dobivanje simetričnog iz nesimetričnog napajanja
900432  Laboratorijski stabilizirani ispravljač od 1,2 do 20 V/5 A
            - jedinica stabilizatora
            - jedinica regulatora
900714  Laboratorijski stabilizirani ispravljač snage 400 W
900725  Ispravljač 5 V/3 A
901031  Stabilizirani izvor izmjeničnog napona
901114  Stabilizirani regulirani ispravljač od 4 do 20 V/10 A
            - stabilizator
            - regulator
900428  Regulator napona "LOW-DROP"
X901181  Napajanje za računalo izvedeno klasičnom serijskom
     regulacijom napona
910930  Sklop za elektroničko ograničenje snage potrošača
            - ograničenje u + vodu
            - ograničenje u - vodu
911216  Laboratorijski dvostruki izvor napajanja od
     0 do +/-28 V/0...2,3 A
911236  Automatski mreţni prekidač
W1144   Stabilizator napona baterije (RC 4190)
W1147   Adapter napona 12 V/Ux
920220  Stabilizirani ispravljač 5...20 V/1,5 A
927809  Stabilizirani izvor napajanja 0...30 V/0...20 A
            - upravljačka jedinica
            - jedinica energetike
9278127  Jednostavan i kvalitetan stabilizator napona 12 V/2 A (5 A)
940158  Elektronički osigurač
940250  Jednostavan a kvalitetan stabilizirani ispravljač
     za napone od 3...18V/400mA (LM317, BC557)
941027  Sklop za kontrolu napona napajanja PC-a
941226  Stabilizator napona 13,8 V/10 A otporan na VF smetnje
      pogodan za napajanje primopredajnika
951258   Ispravljač i stabilizator napona za 3,3,5,6,9,12 i 15V
960646   Sklop za eliminaciju napona brujanja iz istosmjernog
      nestabiliziranog napona-pogodno za napajanje NF pojačala
961154   Stabilizirani ispravljač 1,5 ... 37 V sa dva ulazna napopna i
      automatskom kompenzacijom gubitaka (LM317 i TIP120)
970326   Univerzalni elektronički osigurač podesiv za struje od 50 mA
      do 1 A (TL082, AD633, 7912, 7812, BC557)
970448   Univerzakni stabilizator napona (79XX, 79XX)
M970270  Stabilizirani izvor napajanja 0-35 V/0-3 (10) A (723, 741,
      BD241, 2N3055)
980330   Regulirani izvor napajanja od 0 do 24V i struje do 1 ili 2A
      (TLC271, BUK455, 7809)
9803X2   Mreţni filter sa sklopom za prenaponskom zaštitom
990432   Univerzalni izvor napajanja od 10 do 40 V/0,5 do 2,5 A
      (BC557, BC547, BD140, 2N3055)
997820   Skop za automatsko uključenje perifernih jedinica (printer
      i sl.) na ATX PC računalo
997823   Jednostavan regulirani i stabilizirani izvor napajanja (2 A)
      sa osjetilnim ulazima - odlika sklopa je da izlazni napon ne
      ovisi o struji kroz trošilo (L200C)
997850   Napajanje za WAV-Player (LM317, BC547)
997880   Poziciono svjtlo za bicikl koje je uključeno još neko
      vrijeme nakon što se bicikl zaustavi. Energiju za svoj zad
      crpi iz elektrolitskog kondenzatora koji se napuni tokom
      voţnje (LP2950CZ5.0, 555, kondenzator 1 F)
997887   Detektor mreţnog napona (B250C1500, CNY65, BC547)
991016   Kvalitetni i snaţni punjač NC i Ni/Metalhidrid akumulatora
      za struje do 3 A   I dio
991156   Kvalitetni i snaţni punjač NC i Ni/Metalhidrid akumulatora
      za struje do 3 A  II. dio
      (LM324, LM339, TL431, 7806, 68HC05C4, BUZ11, TIC116A)
007838   Kvalitetni izvor napajanja za operaciona pojačala
      220 V AC/+-17,5 V/3...16 VA (B80C150, LM317, LM337)
010146   DC/DC pretvornik sa 12 V na 330 V (KA78T12, BY329-1000,
      BAT85, BC550, BUZ11, SG3525)
011114   Digitalni stabilizirani izvor napajanja   I. dio
      - shema spoja i opis rada sklopa (74HC164, MAX232, PIC16F84,
      TLC272, LT1491, 78L05, 4066, TIP142, BC547, BC557 - potreban
      progra za upis u PIC: BART 011114)
      Digitalni stabilizirani izvor napajanja   II. dio
      - opis postupka izrade
020156   Digitalni stabilizirani izvor napajanja   III. dio
      - detaljan opis softvera
011118   Adapter za napajanje prijenosnog računala iz akumulatora od
      12 V aksialne struje od 2,5 A (TLC272, BDX53, BD912, BC337)
011122   "Inteligentni" sklop za praţnjenje akumulatora od pojedinačne
      čelije pa sve do napona od 35 V        I. dio
      (BAT85, 4001, ST62T65 prograiran sa EPS010201-41, 4066,
      ST24C16, 4094)
011254   "Inteligentni" sklop za praţnjenje akumulatora II. dio
      - opis izrade sklopa i meĎusobno povezivanje jedinica
020940   Univerzalno napajanje za cijevna pojačala (IRFBC40, LM317)
-NA


=======================  P R I J E M N I C I  ========================


+PR
7101137  FM-Superregenarativni prijemnik sa dva tranzistora
710915   FM meĎufrekventno pojačalo (TBA120)
711218   Stereo dekoder (CA3090Q)
721038   FM-MF pojačalo i demodulator (CA3089)
721140   Stereo dekoder (MC1310P)
730217   FM-tuner
770953   Predajnik i prijemnik sa infracrvenom svjetlošću
      (555, 723, TBA120, E300)
800170   "VOX" - sklop za automatsku puljučivanje prijem/predaja
      pomoću glasa        - I. dio
800632         "       - II. dio
800234   "Omega" aktivna antena za prijem KV područja
800799   NF filter za prijem DX signala
800828   AM/FM-Superregenerativni prijemnik za opseg od 88...180 MHz
      osjetljivosti 0,4 uV pri odnosu S/Š 10 dB kod AM (BF324,
      BF900, BC547, LM386)
801044   Prijemnik za prijem odašiljača DCF 77 koji emitira signal
      "atomskog" sata (TCA 440)
810336   Jednostavan srednjevalni prijemnik (ZN414)
810537   Roger-Gong, sklop za signalizaciju uključivanja mikrofona
810626   Transverter za 70 cm/2 m - I. dio
810666         "       - II. dio
811147   AM/FM radio prijemnik (TDA1220A+TBA820M)
811252   UreĎaj za prijenos NF signala (govor, muzika ...) pomoću FM
      signala (vrlo se često koristi pri simultanom prevoĎenju)
820222   Pojačalo za opseg od 70 cm
820531   Minijaturni srednjevalni prijemnik (ZN414)
820624   SSB kratkovalni prijemnik
821034   Konverter za 13 opsega-dodatak SSB kratkovalnom prijemniku
821056   Predpojačalo za SSB kratkovalni prijemnik
821063   Aktivna DX antena za frekvencije od 1,5...30 MHz
830150   Video i audio modulator (LM1886 i LM1889)
830222   Akustički modem za telefonsku liniju
830544   Infracrveni daljinski upravljač (prijemnik i predajnik sa
      LED pokazivačem)          - I. dio
830640   Infracrveni daljinski upravljač - II. dio
             - prijemnik
830553   Svjetlosni telefon (prijenos NF signala pomoću svjetlosti)
830625   One-Chip-FM-prijemnik (TDA7000)
830932   Mini FM prijemnik (TDA7000 i LM386)
831132   Sklop koji omogućava pseudo stereo prijem FM stanica
      pogodno kao dodatak prijemniku sa TDA7000 (TDA3810,
      LM386, BC550)
840536   KV prijemnik
840662   FM mikrofon (beţični mikrofon)
840662   Eliminator šuma kod UKW stereo prijemnika
840750   Prijemnik i predajnik za infracrvenu svjetlost
840776   Konverter za amaterski opseg od 2 metra
850162   VHF/UHF modulator
850450   Minijaturni prijemnik za srednji val napajan iz sunčanih
      čelija (ZN 416)
850567   UKW/HI-FI-STEREO prijemnik
X857856A  Prijemnik odašiljača DCF-77
850806   Predajnik i prijemnik sa infracrvenim svjetlom
X851127  Predpojačalo za prijem satelitskih signala
860740   Malošumno antensko pojačalo
             - pojačalo
             - jedinica napajanja
861170   Infracrveni daljinski upravljač
             - predajnik (NE567, BC517, 4093, 4013)
             - prijemnik (BC517, BC516, BC337)
X860128  Prijemnik satelitskih signala - I. dio
X860246          "       - II. dio
X860339          "       - III. dio
X860452          "       - IV. dio
X860524          "       - V. dio
X861052          "       - VI. dio
X870120          "       - VII. dio
X870258          "       - VIII. dio
X877897          "       - IX. dio
870229  VHF/UHF generator šuma
870351  Prijemnik za DCF 77 odašiljač
            - predpojačalo
            - bazna ploča
870452  Prijemnik za DCF 77 kontroliran mikroprocesorom
            - pokazivačka jedinica
871058  Dodatni pokazivač za DCF 77 prijemnik
            - centralna jedinica
            - jedinica pokazivača
870658  UKW - FM stereo prijemnik u SMD izvedbi
871162  SSB prijemnik za 20 i 80 m
X870522  FM-prijemnik   - I.dio
X870656       "   - II. dio
X877843       "   - III. dio
X870534  Digitalni mjerač frekvencije za FM prijemnik
X871134  UKW-aktivna antena (izvedba sa SMD elementima)
X871147  Beţični mikrofon (PLL, 10 kanala)
880336  SAT - razvodnik signala (MSA 0404)
880232  Beţični mikrofon
            - predajnik
880355  Beţični mikrofon
            - prijemnik
880362  Aktivna DX antena za frekvencije od 15 kHz od 30 MHz
            - pojačalo
            - napajanje
880462  VHF antensko pojačalo (BFG 65)
880462  UHF antensko pojačalo (BFG 65)
880630  Konverter signala 15 - 300 kHz na frekvenciju ud 10 MHz
880648  SSB adapter za kratkovalne prijemnike
880739  Predajnik "lisica" za opseg od 80 m
881166  Digitalno prikazivanje prijemne frekvencije kod KV
     prijemnika (7 digitno)
            - upravljačka jedinica
            - brojačka jedinica
            - jedinica pokazivača
890256  VHF/UHF razvodnik signala (MSA 0304)
890431  Dekoder kodiranih TV programa - I. dio
            -prijemnik sinhro signala
890559  Dekoder kodiranih TV programa - II. dio
890458  RDS demodulator
890656  Kratkovalni SSB/CW/FSK i RTTY prijemnik za 80 m
890664  Malošuman ATV konverter za amatersku TV (opseg od 23 cm)
890721  Konverter za frekvencije od 280 - 515 kHz
890738  Antensko pojačalo za TV i UKW (BFG 65)
890952  Sintetizator frekvencije
            - procesorska jedinica
            - jedinica tastature
            - sintetizator
            - preddjelitelj za UKW
            - preddjelitelj za KV
            - pokazivačka jedinica za LCD
            - pokazivačka jedinica LED
891070  Širokopojasno hibridno pojačalo za frekvencije od
     40 do 860 MHz (OM...)
891243  UKW prijemnik sa 4 tranzistora
900654  VHF prijemnik
900744  UHF pojačalo
901028  SAT demodulator tona
901136  Uskopojasno UHF pojačalo (CF 300)
901266  UHF-FM odašiljač
901282  Prijemnik za DCFF 77 odašiljač
             - prijemnik
             - PLL
             - napajanje
X900146  Širokopojasno antensko pojačalo
X900578  TV-selektivno antensko pojačalo - I. dio
X900644        "          - II. dio
X900634  TV-PAL-STEREO prijemnik sa izlazom za standardni
     monitor                 - I. dio
X900783            "          - II. dio
X900883            "          - III. dio
X901262  Sklop za prijenos mjernog signala pomoću svjetlovoda
910158  Konverter za 2 m
910224  RDS dekoder
910357  Single-Chip-AM-FM-prijemnik
910460  50 MHz - Transverter
910556  Univerzalni prijemnik infra crvene svjetlosti sa i bez
     demodulatora (TDE4061, 74HCT73, 74HCT132)
910628  Univerzalna aktivna antena 20 kHz do 150 MHz
917892  UHF-pojačalo signala od 100 MHz do 1 GHz
910914  Daljinsko upravljanje preko gradske mreţe
             - centralna jedinica
             - jedinica tastature
             - jedinica prijemnika A
             - jedinica prijemnika B
             - jedinica prijemnika C
911164  Daljinski upravljiva elektronička skretnica za aktivne antene
911258  Prijemnik za infracrvenu svjetlost RC5 koda sa mogučnošću
     prijema 2048 kanala (TDA3048, SAA3049, 74HCT74)
X910761  Prijemnik i predajnik audio signala preko optičkog vlakna
X911060  Pretvornik digitalnih signala u optičke i obrnuto
W0707   Ručni FM primporedajnik
W1045   VF pretvarač dugih u ultrakratke valove
W1045   FM UKW odašiljač
W1454   Paket radio-modem za Macintosha
W1456   SWR-metar
W1644   Antensko pojačalo opsega 80 do 800 MHz
W1762   SMD aktivna antena
W1764   Pojačalo za TV i UKW-antenu
W1859   Aktivna auto antena
W1863   Širokopojasno pojačalo za satelitsku antenu
920109  FM 2000-vrhunski FM-stereo prijemnik -I. dio
             - MF pojačalo i dekoder
920210  FM 2000                - II. dio
920364  FM 2000                - III. dio
920458  FM 2000                - IV. dio
             - jedinica tastature
             - jedinica pokazivača
920564  FM 2000                - V. dio
             - indikacija jačine polja
920616  FM prijemnik za 2m
927895  Odašiljač za otvaranje garaţnih vrata
9278129  CB konverter na kratki i srednji val
9278136  Aktivna teleskopska antena 60 ... 900 MHz
930256  VHF-LOW-Konverter, konvertira signal iz VHF područja
     u područje 88... 108 MHz (BFG65, NE602)
940326  Mini FM-stereo prijemnik
940628  TV-odašiljač (ATV za opseg od 24 cm)
940662  Dekoder morzeovih signala
9478102  30 m-QRP-CW-Transmitter
941152  Antensko pojačalo za više TV prijemnika
921237  Aktivna antena 10 kHz ... 220 MHz
950358  Aktivna LOOP-antena
951236  Prijemnik FAX signala sa dugog i kratkog vala (vremenske
     satelitske karte, amaterska televizija ...)
M950258  Infracrveni daljinski upravljač-prijemnik i predajnik
     (4093, LD271, BC547, SFH505, 74HCT123, 74HCT74)
M957856  Prijemnik i predajnik za daljinsko otvaranje garaţnih
     vrata (BPW34, BC171, BC251, 555, 7808; 4011, BD679,LD27)
960152  Pretvornik SECAM/RGB u PAL
960224  Sklop za potiskivanje šuma i smetnji kod FM-modulacije
     kratkovalnih i CB prijemnika
960320  UreĎaj za podešavanje satelitskih antena
960348  Radiotext-Dekoder (RDS)
     (TDA7330, PIC16C84 i LCD modul 2 X 16)
960640  23 cm - ATV pojačalo signala pojačanja >35 dB sa šumom <1 dB,
     frekvencija 1250 ... 1300 MHz (MSA0685, MGF1302)
960930  Daljinsko uključivanje potrošača infracrvenom svjetlošću pri
     čemu sklop u "standby" reţimu troši samo 1,5 W (SAA3049,
     74HCT688)
961250  Daljinsko upravljanje relejom pomoću vidljive svjetlosti
     (XR2211, TLC555)
970528  IC Prijemnik i predajnik digitalnih signala za udaljenosti
     do 20 m (89C2051, MAX232, 74HCT123, 7805, 7812, BUK552,
     SIR2)
977854  PIC-infracrveni predajnik sa standardnim nosiocem od 36 kHz
     (PIC16C54, ULN2003)
     Mini prijemnik za područje od 80 m (BF224, BC547, LM386)
980124  Elektronički sklop za povećanje dometa daljinskih upravljača
     sistema RC5 (SFH506-36, 74HC221, 7805)
980228  VFO-stabilizator; sklop za digitalno podešavanje analognih
     radio prijemnika sa ispisom frekvencije na LCD pokazivaču
     (PIC16C54-XT-P, TL071, 74HC393, 74HC00, BSX20, 7805 - potre
     ban program za PIC: 986006-1)
990116  AM/FM/SSB prijemnik; dvostruki super sa mikroprocesorskim
     upravljanjem (TCA440, MC33171, MB501-L, MC145156-2, NE612,
     LM386, SFR455J, BF961, BS170, LM7805, LM7809, PIC16F84-04/P,
     SRG4, 74HCT4017, 7812)          I. dio
990276           "           II. dio
990422  D-Netz-Yagi; opis izrade Yagi antene
990614  Prijemnik i dekoder satelitskih vremenskih karata (TL072,
     LM567, MAX280CPA, 4066, ST62T10 programiran programom
     EPS 996513-1, 78L05, ICL7660 - program sa kodovima ST6
     EPS 996019-1)
991066  Mini kratkovalni prijemnik (TDA1572, TDA7052, BF245)
000120  Aktivna antena za kratkovalni prijemnik (BF494, BF451)
000224  Konverter za opseg od 144 do 146 MHz (BFR91, BF961, BF494)
000324  Mini srednjevalni prijemnik (BF245, BC550, BD139, BD140,
     BB509)
000449  Aktivna štapna antena za prijem kratkih valova
     (BF961, J310)
007863  IC prijemnik sa izlazom za optičko vlakno (SFH506-36,
     TOTX173, 78L05)
007892  Prijemnik signala sa optičkog vlakna i izlaza na IC diode
     (kvarc 18,432 MHz, 74HCU04, TORX173, 74HCT4040, 7805, LD271)
001132   KV prijemnik-audion za prijem radiodifuznih, SSS i CW signala
      (TDA7052, BC558, BC549, promjenjivi kondenzator 500 pF)
001268   Samoučeći daljinski upravljač sa RC5 kodom
      (AT90S2343-10PC, SFH506-36 - potreban program: EPS 000081-11)
010228   VLF/LF/MW prijemnik za frekvencije od DC do 1,8 MHz (MV1401,
      BF961, BF494, BC550C, J310, SA612AN, TDA1572, LM386M, 78L09,
      78L06, 10M7A, SFR455H, kvarc 10,245 MHz)
010354   Prijemnik i predajnik za frekvenciju od 433 MHz (HT12E,
      78L05, HT12D - potreban program za podešavanje EPS
      00108-11a/b/c)
010566   Srednjevalni mikro prijemnik (MK484 BC550). Tiskane pločice
      nema već je prijemnik načinjen na univerzalnoj pločici što je
      prikazano u dokumentaciji.
017830   Kabel-Booster, pojačalo UKW signala (BF199)
017842   Univerzalni prijemnik za IC RC5 signale (TIC206D,, 79L05
      Atmel ATtiny22L-8PC, TSOP1836, SFH5110 -potreban program
      EPS000189-11)
017890   Jednostavan četverokanalni infracrveni prijemnik i predajnik
      - predajnik (LD271, BAT5, BC639, BC640, 4021, 74HC4060)
      - prijemnik (BAT85, SFH5110, 74HC14, 74HC4094, 74HC4060,
      74HC4538, 74HC5414)
0178120  FM-demodulator kojeg netreba podešavati (BC547, NE612AN)
020170   Opis izrade prijemnika sa elektronkom ECC82 - sagraĎeni
      prijemnik liči na prijemnike iz početka radiodifuzije!
020318   IR-Mlticode-Prijemnik za gotovo sva daljinska upravljanja
      (P87LPC764, 93C46, TSOP1736, PIC26043SM, 7805)
020418   IR-Multicode-prijemnik (P87LPC764BN, 93C46,TSOP1736,
      7805, kvarc 6 MHz, SFH506 - potreban program EPS 012018-11)
027826   Proširenje memorije za Futaba odašiljče (24C16)
027832   IC-prijemnik za priključak na I2C sabirnicu (SFH5510,
      SAA3049, PCF8574)
027860   Sklop za prijenos signala preko gradske mreţe - predajnik
      (BF245A, BD139, BD140, AD827JN, 7812)
027864   Sklop za prijenos signala preko gradske mreţe - prijemnik za
      pobudu dva trošila (4017, BC547, BC547)
027872   Sklop za prijenos signala preko gradske mreţe - enkoder
      (4040, HT12E, 4066)
027876   Sklop za prijenos signala preko gradske mreţe - sklopka
      (BC557)
0278108  Sklop za prijenos signala preko gradske mreţw - dekoder
      (HT12D, BAT85, BC547, 4069U, 4538, 7812)
020924   Prijemnik za opseg od 20 m (KV1235, BAT85, NE612, LP2950-50,
      LP2951, MAX7400, LM386, BF981, J310, BS170)
-PR


============================  PRETVARAČI  ============================


+PT
720440   Pretvarač napona 12 V DC/220 V AC
801162   Pretvarač napona 12 V/30...60 V za napajanje snaţnijih
      NF pojačala (741, 555, BD240, 3 x BD245)
810770   Jednostavan pretvarač napona 6 V/12 V (TDA2002)
X850128  Pretvarač napona 12V DC/22O V AC
860236   Udvostručivač istosmjernog napona sa 12 V na 20 V (3 A) sa
      LM3524
X870252  Tranzistorski pretvarač napona 12V/2V/2A
X870362  Pretvarač za napajanje brijačeg aparata
X870648  DC/DC pretvarač napona 6V/24V
X871218  Pretvarač napona 12V DC/220V AC - 300W
X871232   Pretvarač napona velike iskoristivosti
880744   Pretvarač istosmjernog napona sa 6 na 12 V
890520   Pretvarač istosmjernog napona od 12 V u izmjenični napon od
      220 V snage 60 W kontroliran kvarcom
890548   Pretvarač za napajanje fluorescentnih cijevi snage do 8 W
      iz akumulatora od 12 V
890340   Pretvarač napona sa +12 V na -5 V
X900478   DC/DC pretvornik 11...16V/75...350V
910548   DC-DC konverter od 12..16 V na 18 V (podesivo), P=55 W
      (UC3843, BUZ11)
X910368   Elektronički sklop za automatsko uključenje pretvarača
      12V/220V
W1051    Pretvarač 12 V/220 V-50 Hz/100 VA
W1148    12-voltni pretvarač za fluorescentne svjetiljke
W1442    Pretvarač 12 V DC/220 V AC - 150 W
920125   DC/DC pretvarač sa 8...35 V na 4,8...20 V/4,5 A
920516   Pretvarač 12 V DC/220 V AC - 600 W
             - osnovna ploča
             - jedinica energetike (4 komada)
920634   CMOS-DC/DC pretvarač (MAX660)
921056   Pretvarač za TL cijevi sa 12 V DC
940557   Pretvarač 12V DC/230V AC snage 100W
941060   Pretvarač napona baterija (MAX660, MAX667)
941156   Pretvarač 12V DC/2x43V DC snage 650W - I. dio
941274            "         - II. dio
- II. dio
950968   DC/DC pretvarač sa 6 na 12 V ili sa 12 na 24 V, P=29 W
      (TDA2004)
951160   Pretvarač sa 12V DC na 2x12...15V DC/1A
970926   Pretvarač napona za mobilne punjače akumulatora
      - punjači za NC akumulatore modela brodova i aviona
      (NE555, LM393, BUZ11, BYW29)
990164   DC/DC pretvornik sa 6 do 10 V na 12 do 16 V maksimalne
      struje od 0,21 A (TDA2822M)
010623   DC/DC pretvornik za auto koji napon od 12 V pretvara u napone
      od 5 V/5A i 10 V/2 A (LT1074CT, BMR745, 2SJ334, BC557, BC547,
      BF245A, 2 kom. feritnih prstena za namatanje zavojnica
017854   Pretvarač napona 12V DC/ 24 V DC/1,5 A iskoristivisti 90 %
      (SB650, BF494, BC557, BF540, BC547, BUZ11)
011118   Adapter za napajanje prijenosnog računala iz akumulatora od
      12 V aksialne struje od 2,5 A (TLC272, BDX53, BD912, BC337)
-PT


=============================  PUNJAČI  ==============================

+PU
770744   Punjač NC akumulatora-1,2 V/450 mAh (74132, L129)
797882   Automatski punjač akumulatora od 12 V sa kontroliranom
      strujom punjenja u pojedinim fazama punjenja
      ('741, BC107, BD140, TIP2055)
820236   Univerzalni punjač NC akumulatora (741)
820332   Automatski punjač akumulatora od 6 i 12 V
841270   Vremenska sklopka za punjače nikal-kadmijevih akumulatora
850746   Automatski punjač akumulatora (L 200)
X850781   Brzi punjač NC akumulatora
851056   Super punjač NC akumulatora sa digitalnim pokazivačem
      kapaciteta
             - jedinica punjača
             - jedinica pokazivača
860787   Jednostavan punjač NC akumulatora (za 4 NC akumulatora)
870528   Elektronički punjač olovnih i NC akumulatora sa digitalnim
      pokazivanjem (izvor za punjač je 12 V akumulator !)
871232   Super brzi punjač NC akumulatora
880164   Tranzistorsko regulirani punjač akumulatora od 6 i 12 V
      Umax=6 A sa sklopom koji onemogućava prepunjavanje
      akumulatora (2N3055, BD139, BC557)
880530   Regulator punjenja akumulatora od 12 V za solarne
      sisteme (1..100Ah)
880728   Punjač akumulatora (LM 317)
900158   Punjač NC akumulatora (U 2400B)
900743   Jednostavan punjač NC akumulatora
901220   Punjač NC akumulatora iz izvora akumulatora od 12 V
      (U 2400B)
910424   Automatski punjač olovnih akumulatora (UC 3906)
927857   Sklop za elektroničku kontrolu stanja NC akumulatora pri
      punjenju
927866   Regulator punjenja akumulatora za solarne sisteme
921110   Punjač NC akumulatora upravljan mikroračunalom
921118   Delta-Peak-punjač nikal-kadmijevih akumulatora
921130   U 2400 punjač za NC-akumulatore
950622   Brzi punjač NC akumulatora
957852   Punjač alkalnih akumulatora
9578102  Jednostavan punjač olovnih akumulatora od 6 V
960422   Automatski punjač nakal-kadmijevih akumulatora za dvije ili 4
      čelije (U2400B, BUZ10)
M950156  Za siguran start - sklop za kontrolu napunjenosti olovnih
      akumulatora napona 12 V (555, TLC271, BDV65, BC557, BC547)
M970668  Ispravljač za dopunjavanje akumulatora (BC547)
961220   Punjač standardnih alkalnih baterija (TLC272, 7805, 7808)
970354   Simulator baterija za punjače (LT1004-2,5, TIP125, LT1211)
971262   Elektronički punjač za 6 i 12 V olovne akumulatore sa moguć-
      automatskog nadopunjavanja (7805, TLC271, BC337)
990223   Jednostavan punjač nikal-kadmijevih akumulatora (4017, 4093,
      78L05, 4040, BAT85, BC557, BC547)
990520   Punjač 6 i 12 V olovnih "gel" akumulatora
      (BD711, L200)
991016   Kvalitetni i snaţni punjač NC i Ni/Metalhidrid akumulatora
      za struje do 3 A   I dio
991156   Kvalitetni i snaţni punjač NC i Ni/Metalhidrid akumulatora
      za struje do 3 A  II. dio
      (LM324, LM339, TL431, 7806, 68HC05C4, BUZ11, TIC116A)
000314   Punjač akumulatora za solarne sistemime (BF256, TL071,
      BZU100, PBYR745)
017826   Li-Ion punjač (BAT85, LM4040a-2,5Z, 1N5401/SB530, BS170,
      BUZ71, BC547, TIP121/TIP142, LM3647IM, LM7301, 78L05)
0178100  Sklop za hlaĎenje ventilatorom malih akumulatora predviĎenih
      za brzo punjenje (BC547, BC557, BD139, TIP141, TL072,
      ventilator 12 V)
010920   Revitalizator standardnih olovnih akumulatora kojim se
      umnogome otklanju sulfatne naslage na elektrodama i povečava
      kapacitet (4047, BUZ41,BAT85, SB560, BZT03 27, LM339)
-PU


=========================  R A Č U N A L A  ==========================


+RA
820426   Elektronička kapacitivna tastatura
830524   ASCII tipkovnica za računalo
830534   Konverter morzeovih signala za prijem na računalu
830542  Paralelno/serijski pretvornik
830777  Pomagalo za provjeravanje rada mikroprocesora
840151  Sklop za digitalno snimanje podataka na kasetni magnetofon
840460  Brisač eproma sa elektroničkom kontrolom stanja podataka
840758  Stabilizirani ispravljač za napajanje računala načinjen u
     klasičnoj izvedbi
840804  Elektronički osigurač za napajanje računala
840808  Analizator signala za RS 232
841032  UreĎaj za meĎusobnu komunikaciju RS232/CENTRONICS
841126  Postupak preureĎenja TV prijemnika u monitor
841150  Izrada mini pisača sa CENTRONICS priključkom
850147  C64 interface za magnetofon
850258  Elektronički preklopnik za eprome
850520  Univerzalni uklopni sat sa mikroprocesorom
            - jedinica procesora
            - jedinica pokazivača
850547  Univerzalni I/O bus za C 64
850556  A/D pretvornik za univerzalni I/O bus
850636  RAM kao EPROM (simulacija 2734)
850782  uP - tester
851060  RS-232 serijski priključak na I/O sabirnicu
X850128  Pretvarač napona 12V DC/22O V AC
X850964  Daljinsko uključivanje potrošača korištenjem gradske mreţe
860334  Sklop za upravljanje različitim trošilima pomoću računala
860469  Sklop za upravljanje sa 8 releja
861051  8 kanalni A/D pretvornik
            - pretvornik signala
            - sklop mjernog pojačala
X861226  Compact-Disc-Kompressor
870462  Razvodnik za MIDI signale
870930  FAX - INTERFACE za C 64
871074  14 bitni D/A pretvornik (TDA 1540)
871132  Elektronički ureĎaj za pomoć pri razvoju mikroprocesorskih
     sistema sa 8052 AH
871258  EPROM - EMULATOR za eprome 2708, 2716, 2732, 2764,
     27128 i 27256 s priključkom RS-232
X871242  RS 232 za C64
X871255  Paralelno-serijski i serijsko-paralelni pretvornik
880131  Upute za izradu plotera za PC (elektronika i mehanika)
880262       "          (upute za programiranje)
880256  Generator zvuka za 8 oktava sa priključkom na I/O sabirnicu
880358  UreĎaj za upravljanje kursorom pomoću kugle
880370  MIDI davač heksadecimalnog koda za upravljanje MUDI ureĎajima
880522  Stabilizirani ispravljač kontroliran mikroprocesorom - I. dio
            - analogni dio
            - digitalni dio
            - jedinica pokazivača
880650  Stabilizirani ispravljač kontroliran mikroprocesorom -II. dio
            - priključak na računalo
880714  Elektronički sklop koji omogućava priključak dvaju računala
     na jedan pisač
880762  Eksperimentalna ploča za PC
            - izvedba A
            - izvedba B
880914  I/O kartica za PC
880956  Elektronički sklop koji omogućava priključak monitora na
     kompozitni video signal
881228  I/O sklop za obradu 64 digitalna i 12 analogna signala
     kontroliran mikroprocesorom (za RS-232)
            - centralna jedinica
            - digiralna I/O kartica
            - analogna kartica
            - konektorska kartica
880256  Generator zvuka za 8 oktava sa priključkom na I/O sabirnicu
881270  IEC - CENTRONICS - INTERFACE
890130  Modem (za gradsku mreţu)
890154  I/O - BOX za 8052
890247  MIDI - CONTROL (100 Midi presets x 21 parametar)
            - centralna jedinica
            - jedinica prednje ploče
890316  CENTRONICS BAFFER sa menorijom od 4 MB
            - centralna jedinica
            - jedinica tastature
890624  Monitor za RS-232
890660  FAX - INTERFACE za ATARI ST
890712  Dodatna kartica za mjerenje frekvencije pomoću PC-a
890741  Elektronički sklop za povezivanje dvaju računala na jedan
     printer
890742  PC - I/O kartica sa 8255
890911  8 kanalni analizator logičkih stanja za ATARI ST
890920  CENTRONICS MONITOR (omogućava prikazivanje logičkih stanja
     signalnih linija na RS-232 priključku)
891022  12 bitni A/D pretvarač za IBM - PC XT/AT
891034  FLOPPY - MONITOR (prikazuje poziciju glava kod snimanja i
     čitanja podataka - za dva diska) za sva IBM PC AT/XT računala
            - centralna jedinica
            - jedinica pokazivača
891114  EPROM - EMULATOR za sva računala sa CENTRONICS priključkom
891214  HARD - DISK - MONITOR za PC
            - centralna jedinica
            - jedinica pokazivača
891229  Mini EPROM programator
900114  Detaljan opis izrade plotera za PC XT/AT računala (mehanika i
     elektronika)
900438  RS-232 razvodnik (omogućava priključak do 256 perifernih
     ureĎaja na jedan RS-232)
            - osnovna ploča
            - jedinica proširenja
900737  Indikator brzine pristupa tvrdog diska
900740  A/D - D/A pretvornik za računalo C 64
901034  UreĎaj za programiranje mikrokontrolera 8751
901058  Adapter za programiranje mikrokontrolera 8744, 8751 8753
901060  ADC 7802 DEMO - BOARD
901214  Univerzalna mjerna kartica za PC računala - I. dio
910130            "            - II. dio
901286  EPROM analizator
910118  Logički analizator za PC i ST - I. dio
            - filterska jedinica
910264  Logički analizator za PC i ST - II. dio
            - RAM kartica
910470  Logički analizator za PC i ST - III. dio
            - upravljačka jedinica
9100550  Logički analizator za PC i ST - IV. dio
            - napajanje
            - interface PC
            - interface ST
910658  Logički analizator za PC i ST - V. dio
            - opis softvera
910220  Računalo sa 8032
910234  PC meteorološka stanica (mjerenje temperature)
910262  CENTRONICS - PUFFER
910326  8 Bit I/O interface za ATARI ST
910334  MIDI - PROGRAM - CHANGER
910417  8052-/8032-COMPUBOARD
910530  CENTRONICS - DUMMY - ADAPTER (simulacija printera)
910622  HYPER - I/O mjerna kartica (12 bitna)
X910642  Sklop za digitalno mjerenje temperature pomoću PC računala
     (uz opis je nana montaţna shema ali ne i izgled
     tiskanih vodova!)
917826  Eprom - Emulator za 2764
917832  1 Mbitni adapter za programator eproma
910960  PC-BUS-INTERFACE
911022  EPROM-EMULATOR za eprome od 2764 do 27512
911073  Elektronički sat az ATARI ST
911109  4-MB-CENTRONICS-BUFFER
911124  MSC-FILTER (programirani C filter za CENTRONICS priključak)
911234  Ispitivač adresnih linija
911238  Relejna karta za PC-BUS-INTERFACE
911264  Mini - Z80 kartica
911276  Mjerač NC akumulatora pomoču 8052-AH-BASIC-COMPUTER-a
W0506   PC kartica za pogon koračnih motora
W0611   Vanjsko napajanje za PC
W0714   Centronics meĎuspremnik od 4 MB
W0953   Centronics adapter-varalica
W1045   RS-232 Optoizolator
W1248   Gal-programator
W1850   Centronics-EPROM-programator
920130  RS232-AD-pretvornik (digitalni voltmetar)
920117  PC-MULTI-I/O-kartica
920224  Prijenos podataka svjetlovodom
920256  TIMECODE-INTERFACE (II. dio)
920264  HPGL-programator
920332  Eksperimentalna pločica za PC
920408  Elektronički preklopnik za pisač (spoj više pisača na jedno
     računalo)
920434  A/D-D/A sa I/O za I2C
920510  I2C- LED-Display
920536  OPTOKOPPLERKARTE-za PC-BUS-Interface
920610  Ispitivač za RS-232
920629  8751-emulator
927822  Regulacija ventilatora za PC
927847  80C552-Mikrokontroler sa I2C-interf.
9278102  I2C-Talktime
9278113  RS-232-Interface za univerzalnu I/O karticu
920922  80C535- Computercard
921024  Low-Power-TTL/RS-232-adapter
921026  DTMF-Dekoder za Computerboard
921216  80x32-EPC za kontrolere 8031/51, 8032/52, 8751 i 80C652
930116  NPN/PNP snimač karakteristika tranzistora, dodatak
     za ATARI ili PC računalo (74HCT4040, ZN425, TLC1541,
     LM358) - Program se naručuje posebno pod oznakom 1782
930122  Galvansko odvajanje za RS232 (MAX232, MAX250, MAX251)
930210  4 MHz-Buffer-Slotkarte, univerzalna dodatna vanjska
     memorija za pisače
940108  68HC05-RDS-dekoder
940120  II-tester
940148  ROM sklopka za Atari-ST
940216  Pretvornik paralelno-serijski-paralelno
940308  PIC-programator
940408  PC-Telekomander (uključivanje i isključivanje
     potrošača pomoću računala) - I. dio
940562         "       - II. dio
940428  Mjerač brzine prijenosa podataka na RS-232
940516  Mikrokontroler-UART
940608  MULTI I/O eksperimentalna ploča sa 80C535
940618  IIC sklop koji omogućava uspostavljanje duljih
     veza
940614  RS 485-interface
947806  Upravljanje diaprojektorima mikrokontrolerom 8032
947820  Adapter za SIM module od 1 MB
947840  80C451-Controller-Board
947848  Centronics-I/O-Interface
947850  Eksperimentalna ploča za PIC procesore
947856  SIP/SIM adapter
947882  Sklop za uključivanje alarma pri prekoračenju
     temperature PC računala
947892  JOYSTICK/MOUS adapter
940914  "Inteligentni" sklop za brisanje eproma
940956  Prijenos podataka iz PC-a preko gradske el. mreţe
     (uz opis sklopa nije dan izglrd tiskane pločice!)
941027  Sklop za kontrolu napona napajanja PC-a
941120  SILICON-disk
941126  Eksperimentalni sklop sa ISPLSI 1016
941230  Sklop za kontrolu mikrokontrolera
950120  P.O.S.T.-kartica za dijagnozu grešaka kod PC računala
950322  DSP-PC kartica digitalnog mjerača frekvencije za PC
950420  Sklop koji omogućava priključak 3 VGA monitora na jedno
     računalo
950525  DDS-generator sinusnog valnog oblika upravljan pomoću PC-a
957850  Elektronička kontrola ventilatora za PC procesore
957856  Sklop za ispitivanje mikroprocesorskih sistema
957892  Sklop koji omogućava korištenje fax ureĎaja kao skanera
9578124  Sklop za galvansko odvajanje I2C-sabirnica
950914  Izrada hardverskog ključa (DONGL) za PC
950951  BASIC-Matchbox
951226  Mikro - SPS (ureĎaj za upravljanje industrijskim procesima)
960112  Paralelni I2C veznik
960116  8-bitni-50MHz-logički analizator
960121  Uklopni sat sa 80C51H i LCD pokazivačem
960129  Čitač "Chip" kartica
960130  "Green Power" za monitore PC računala
     - isključuje monitor ako se tastatura ne koristi odreĎeno
      vrijeme
960216  Ispitivač SIM memorija
960231  Ispitivač akumulatora napona do 17 V
960248  PWM-signal generator
960330  PC NF mjerni sistem - softver koji omogućava korištenje
     standardne 16 bitne zvučne kartice za mjerenje audio
     frekvencija na pojačalima, filterima te za odreĎivanje
     impedancije zvučnika, zavojnica i kondenzatora  - I. dio
960450  PC NF mjerni sistem - upute za mjeranje      - II. dio
960428  Centronics-interface, sklop za provjeru centronics spojnika
960515  50 MHz - 64 kanalni logički analizator; dodatak za PC
     (PLSI1096, TC5588P)
960524  Sat za šah kontroliran mikroprocesorom (8751, MAX232, MAX641)
960622  Sklop koji omogućava priključak dvuju tastatura na jedan PC
960515  50 MHz 64 kanalni logički analizator - dodatak za PC
     (PLSI1096, TL5588P)
960726  Adapter za log. analizator koji omogućava očitanje 28 i 32
     pinskih eproma i RAM-ova
960736  Adapter za log. analizator koji omogućava ispitivanje
     mikrokontrolera 8031
960790  Adapter za log. analizator kojim se 34 polni priključak
     reducira na 20 polni
960616  Flash-EPROM-programator/emulator (29F040)
960727  Sklop za priključak dviju upravljačkih palica na PC
960772  8052 u "turbo" izvedbi (8052, DS87C530)
960784  Galvansko odvajanje za II2C-BUS
960926  RS232 veznik za A/D pretvornik ICL7106
961014  Mini-Flash-Programmer za kontrolere 89C1051 i 89C2051
961114  RS232-IrDA-Interface, sklop za prijenos podataka infracrvenom
     svjetlošću (TOIM3232 i TFDS4000)
961120  Paralelni veznik RS232 koji omogućava 4 ulaza i 2 izlaza, a
     programira se vrlo jednostavno u QBASIC-u (program se nalazi
     u prilogu objašnjenja)
961128  Univerzalni programator za SGS-Thomson-mikrokontrolere serije
     ST621x, ST622x i ST626x
961226  20 bitni A/D pretvornik za NF signale
     (AD711, TL071, CS5390, SG51P, LS8402A)
970149  Dekoder videoteksta za PC (SAA5231, SAA5243, 6243-100)
970154  Sklop za odvajanje pisača od hardverskog ključa ("DONGL")
     (4066)
970212  68HC11-Emulator, univerzalno pomagalo za aktivne dizajnere
     (68HC11, 74HCT573, 62256, 68HC24FN, Tl7705, MAX232, 74HCT00
     4N35, 7805)
970218  Mjerač induktiviteta od 1 uH do 10 mH dodatak PC računalu
     (BC547, TLC555, 78L05, 4520 + softver ESS976001-1)
970314  Eprom programator za eprome 2764, 27128, 27256 i 27512
     (8243, 74HCT245, 74HCT573, 74HCT08, 74HCT4538, 7406)
970420  Digitalni termometar-termostat sa RS232 veznikom za tempera-
     turni opseg od -40...+80 C i pogreškom manjom od 0,5%. Sklop
     nije potrebno podešavati. (PIC16C54, 74LS247, DS1620, LM741
     HD1105)
970524  4 kanalni logički analizator (74HC132, CNY17-2)
970528  IC Prijemnik i predajnik digitalnih signala za udaljenosti
     do 20 m (89C2051, MAX232, 74HCT123, 7805, 7812, BUK552,
     SIR2)
970620  Sklop za eksperimentiranje sa CPU-om 80C537 koji je načinjen
     na tiskanoj pločici "Evropa" formata
     (80C537, 27C256, 62256, RTC72421, 74HCT373, 74HCT154,
     GAL20V8, MAX691, MAX232) - Potreban softver EPS 976510-1 i
     EPS 976511-1. Tiskana pločica je dvostrana!
9706X2  Mini programator za serijske EEPROM-e
     (78L05 - potreban softver PIP 02 broj 976007-1)
9706X12  Mini - PIC - programator
     (78L06 i potreban softver 976007-1)
970930  Upravljanje sa 8 releja pomoću PC-a
     (74HCT273, 7805)
971018  Preklopnik za serijske veznike - 4 RS232 na jedan
     (74HC240, MAX234, 4017, 4016, 74HC14)
971029  A/D pretvornik sa MAX187 - omogućava mjerenje analognih
     signala preko veznika za pisač
9711X6  ASCOPE-način jednostavnog mjerenja asinhronih signala (na.
     pr. RS 232) PC računalom (potreban softver 976003-1)
9711X9  4-kanalni-logički-analizator sa ili bez galvanskog odvajanja
     (ULN2004, HCPL2630 i softver LOGIKAN)
9711X12  COOL EDIT - program za analizu i obradu audio signala PC
     računalom (potrebno računalo min. 486DX sa WIN95 ili WIN NT)
971170  Sklop koji omogućava priključak dvije tastature na jedno
     računalo
971216  RISC-mikrokontroler sistem za sve primjene  I. dio
     (AT90S1200-P)
980172            "            II. dio
971220  Hardver i softver za PC programiranje kontrolera AT90S1200
     (TL071, 74HC14, LP2950CZ5.0 * potreban program 976017-1)
971224  Elektronički ureĎaj za čitanje i upisivanje na "čip"
     kartice              I. dio
     (MAX232, 74HC00, 7805, PIC16C84 programiran! oznake
     ESS976512-1, kristal 3.579545 MHz)
980170           "        II. dio
980128  Predpojačalo za stereo mikrofon - dodatak za PC zvučnu
     karticu (OP484, 7805)
980216  Upravljačko računalo sa 80 C 32    I. dio
     (80C32, MAX232, 62256, 27128, uPD7002, LM324,...)
980364          "            II. dio
980224  Skop za automatsku regulaciju pojačanja zvučnika koji su
     priključeni na zvučnu karticu računala (TDA1013B, TLC274,
     BF256)
9802X12  RS232-Interface za 68HC11 (TC232CPE i program koji se moţe
     besplatno presnimiti kod firme Motorola u Munchenu na
     Mailbox-u - tel 089-92103111)
9803X12  Modem za prijenos podataka preko telefonske mreţe. Moţe se
     prnjeti 16 digitalnig I/O signala, četri analogna ulaza od
     0 do 2,55V, 16 bitni brojač, ulaz za mjerenje frekvencije
     0 ... 65 kHz, kompatibilan sa ANSI-/VT102 terminalima,
     brzina prijenosa 2400 ili 9600 Bauda (AT93C46, AT89C52-PC16,
     LF356, PCF8591, MAX232, 7805, LM336 - potreban softver
     EPS 986504-1)
990160  Elektrinicki sklop za upravljanje alfanumerickim LCD
     pokazivacem SHARP LM16A211 - dodatak 80C32-BASIC-miroracunalu
     (LCD pokazivac 2x16 znakova LM16A211, 74HCT00, 7805 - uz
     opis izrade sklopa ispisan je i potreban program!)
9902X2  COM-WATCH - sklop za provjeravanje ispravnosti serijskih
     spojnika PC računala (potreeban program: EPS 986035-1)
9902X12  PARAPORT - sklop koji omogućava transformaciju standardnog
     priključka za pisač u sklop sa 256 ulazno-izlaznih veza
     (8243-MCS48, 74LS688, ULN2803 - potreban program u BASIC-u
     dan je u uz shemu spoja)
9903X10  I2C-Interface za veznik pisača koji se programira korištenjem
     Visual-BAsic-a (74LS05)
9903X14  DATEN-BLINKER-INTERFACE beţični spojnik izmeĎu PC računala i
     PIC-a (74LS122, PIC16C54XT, SFH900, BC548)
990457  Evaluationboard za 80C166      II. dio
990470  SX-PACK, razvojni komplet za brze SX mikrokontrolere III. dio
     (MAX232, SX18AC/DP, SX28AC/DP, SG531P)
     (MAX232, SX18AC/DP, SX28AC/DP, SG531P)
990620  Razvojni sistem za 68HC11F1 (68HC11F1, 62256, MAX232, MC33064
     74HC139, 7805)
997820  Skop za automatsko uključenje perifernih jedinica (printer
     i sl.) na ATX PC računalo
997824  LPT/COM-Tester (BC560, LED diode)
997830  A/D pretvornik za I2C veznike (MAX128)
990916  Programiranje sa BASIC-Stamp 2   I. dio
     - Uvod u BoE hardver, opis izrade sklopa za edukaciju
991056  Programiranje za BASIC-Stamp 2   II. dio
990928  Digitalni PID regulator (PIC16C71, AD557, 24C01, TLC272)
9909X2  Heksadecimalna tastatura za PC (PIC16F84-04/P, 4053)
9910X10  Terminator za SCSI-sisteme (DS107AS)
991070  Inteligentni sklop za komunikaciju podataka  II. dio
991130  Inteligentni sklop za komunikaciju podataka III. dio
     (6N137, SAJ1000, PCA82C250, NMV0505SA)
9911X2  Mikro-Datenlogger (CA3130, ST62T60BB6 rogramiran sa
     EPS 996518-1, LP2950CZ5.0)
991214  Elektronički sklop za poboljšanje PC zvučničke kartice
     "SoundBlaster Live!" - Izvedba sa ulaznim i izlaznim
     priključcima preko optičkih vlakana (TORX173, TOTX173,
     74HCU04, 74HC86, 7805)
000116  537-Light-Board (SAB80C537-16-N, 27C256, GAL 16V8, 74HCT57,
     MAX232, MAX807, 62256 70ns)         I. dio
000270      "   - pute za programiranje   II. dio
000122  8-bitni I/O port - upravljanje preko IIC veznika (PCF8574,
     74HCT540, ULN2803)
0001X8  LPT-adapter
0002X2  Elektronički sklop za priključak NINTENDO N64 na PC računalo
     (AT89C2051, kvarc 24 MHz)
0002X6  Elektronički sklop za tekući ispis poruka na LED pokazivaču
     sa 6 znamenki - prijemnik i predajnik (COP8782, 7805,
     ZTX603, TSUS5201, ZSM560, COP8782C, 93C66CB1, 74164, ULN2803)
000320  Mjerenje temperature sa osjetilom DS1621 preko I2C sabirnice
     (DS1621, LED low current)
0003X8  Univerzalno primjenjiv numerički 6 digitni LED pokazivač sa
     programom za procesore serije AT90OS1200...8515 tvrtke ATMEL
     (4028, 4543, HA1143)
0003X13  Sklop za mjerenje napona i struje koji se priključuje na
     paralelni ulaz računala. Njime se mogu mjeriti naponi od
     +2,048 V do -2,048 V i strije od +-40 uA do +-40 mA.
     (MAX663, MAX664, MAX531, MAX189, MAX492, MAX478)
000427  Dodatna tastatura sa 18 po ţelji programiranih tastera koja
     se priključuje na PC računalo.
     I. dio - teoretski opis rada sklopa.
000562  Dodatna tastatura sa 18 po ţelji programiranih tastera
     II. dio - opis izrade sklopa (ST62T60, BC557, MAX323
     - potreban softver: EPS002006-41)
000458  I/O Interface koji se priključuje na aralelni veznik računala
     (74HCT574, 74HCT241, ULN2803, 74LS05, 78L05, 8 releja 12 V
     - potreban program: 002011-11)
000530  Sklop za galvansko odvajanje RS232 veznika (74HC00, MAX232,
     6N137, NMV0505SA, 7805)
000552  OneWireSpy - pomagalo pri komunikaciji izmeĎu mikrokontrolera
     I-Wire-Chis tvrtke Dallas i računala (PIC16C54, CYC42X1,
     PIC16F84, MAX232, 7400, kvarc 10 MHz, 7805 - potreban
     softver: 000048-II)
000630  Elektronički sklop za čitanje magnetskih kartica (7805,
     AT89C2051, MAX232 - potreban softver: EPS000054-11)
000658  CAN-Bus-Interface za PC (PCA82C200, 6N137, PCA82C250,
     NMV0505SA, 7805, kvarc 16 MHz - potreban softver:
     EPS006004-1)
007816  Mini programator za PIC16F84/16C84
     (PIC16F84 - potreban softver: BART 007816)
007844  Mini programator za PIC16F84/16C84 - dodatak za programiranje
     EEPROM-a 24LC16
007817  Izlazni sklop za otičko vlakno S/DIF (TOTX173)
007828  Adapter 2732 na 2532
007837  Izlazni sklop za koaksialni kabel sa S/DIF (74HC86)
007842  Adapter za zvučnu karticu SB Live! Player 1024
007864  8-kanalni D/I (D/I=Digital In) sa izlazom na serijski veznik
     PC računala (4060, 4040, 27C256, 74HC151, MAX232, 7805,
     4N28 - potreban program za programiranje eproma: BART 007864)
007870  8-kanalni D/O (D/O=Digital Out) sa LED indikacijom aktivnog
     stanja izlaza (4040, 74HC573, 74HC541, ULN2803, 7805, 4N28)
007877  CAN-Opener (PCA82C250)
000920  Sklop za eksperimentiranje sa USB (Universal Serial Bus)
     I. dio - (CY7C63001ACP, DS1620 - potreban program:
     EPS 000079-11)
001062  Sklop za eksperimentiranje sa USB
     II. dio
000926  PIC17-računalo sa mikrokontrolerom PIC17C756 u kućištu
     PLCC68 (PIC17C756-16L, 74ACT573, MAX232CPE, 62256, 27C512,
     16C8-D, AM29F010, MCP120D, DS1685-5, kvarc 16 MHz
     - potrebni programi: EPS 000061-21a/b, EPS000061-31)
000966  Sklop za jednostavne elektroničke eksperimente koji se
     priključuje na serijski veznik PC računala (potreban program
     BART 000966)  I. dio
001054  Sklovi za jednostavne elektroničke eksperimente II. dio
001164  Sklovi za jednostavne elektroničke eksperimente III. dio
001238  Sklovi za jednostavne elektroničke eksperimente IV. dio
010160  Sklovi za jednostavne elektroničke eksperimente V. dio
010254  Sklovi za jednostavne elektroničke eksperimente VI. dio
010334  Sklovi za jednostavne elektroničke eksperimente VII. dio
001024  I2C-Interface na EPP sa logičkim analizatorom
     (80C1500, 74LS245, 74LS06, 7805 - Potreban softver :
     EPS 000096-1, EPS 000096-12a...c)
001154  Univerzalni IC prijemnik za IC odašiljač sa PC tastaturom
     (TFMS5360 93C06C81, COP8782, 74LS244, kvarc 10 MHz)
001216  USB-Audio-DAC mini zvučna kartica za PC idealna za prenosna
     računala (B80C1500, BC557, PCM2702E, OPA2353UA, 78L05)
001234  Mini stereo pojačalo za PC (TDA2822M, B80C1500)
010116  EPROM-Simulator za 27C256 (BS170, MAX232, AT89C2051,
     74HCT573, 62256, 74HCT541, 7805 - potreban program:
     EPS 000153-41) * tiskana pločica je dvostrana!
010122  CAN-Adapter za ISA sabirnicu (LMT317T, PCA82C250, 6N137,
     74HCT688, 74HCT32, 74HCT04, SJA1000, 74HCT245 kvarc 16 MHz
     - potreban program 000071-11) * Tiskana pločica je dvostrana!
010154  Programator za termometar/termostat IC DS1621 tvrtke Dallas
     (BC547, 89C2051-12PC, DS1621, 78L05 LCD modul 2x16 LTN211R-10
     kvarc 12 MHz - otreban program EPS 000159-41)
010216  PCI-eksperimentalna pločica za izvoĎenje eksperimenata na PCI
     sabirnici. (ispLSII032, GAL22V10, NMH0515S, oscilator u
     kućištu DIL8 - potrebni programi: EPS 010009-41 i EPS 010009-
     42). * Tiskana pločica je dvostrana!
010328  Harddisk-Interface za 8-bit-Controller (74HCT245, 74HCT573,
     16V8 - potrebni programi: EPS 000202-11 i EPS 000202-31)
010462  MIDI light - sklop za upravljanjem ţarulja pomoću MIDI
     signala (LL4148SMD, MOC3020, 7805, PC900, LM339, 555,
     SAB80C535-N, 74HC4049 ULN2803, 27C256 - potreban program EPS
     000179-21)
010530  Mini-Web-Server       I. dio
     Daljinsko upravljanje preko interneta.
     - Uvod u problematiku.
010632  Mini-Web-Server       II. dio
     - Opisi protokola
017814  Mini-Web-Server       IIIa dio
     - Opis i izgled tiskane pločice (74HCT574, 74HCT573, GAL16V8,
     74HCT541, 7805, MAX233CPP,IPC CHIP SC12,, FS22-101Y4 -
     potreban program EPS010036-11) * tiskana pločica je
     dvostrana!
010970  Mini-Web-Server
     - Upute za programiranje
010614  DCI-SPS upravljanje procesima (4021, 74HCT4094, 7805 -
     potreban program EPS000163-11)

010628  PC-Remote-Control; prijemnik RC5 signala koji se priključuje
     na PC i omogućava korištenje standardnog IC daljinskog
     upravljača za za upravljanje priključenim sklopovima kao npr.
     karticom TV prijemnika, MP-3 Playerom i sl. (SFH5110,
     AT90S2313, rezonator 4 MHz sa tri izvoda - potreban program
     EPS 000170-41)
010666  Serijski 32 kanalni A/D pretvornik (MAX186-CPP, MAX237CNG,
     7805 - potreban program moţe se besplatno učitati sa
     http://www.elektor.de)
010676  Serijski IIC veznik za COM priključnicu
     (MAX232, 74LS06, 7805)
017821  Jednostavan EE-programator za PIC16C84 kontrolere (74LS06,
     78L05 - potreban program moţe se besplatno presnimiti sa
     WWW.thepicarchive.cwc.net/dtpa/links.html)
017844  VGA/3xBNC pretvornik (BS170, 74HC86, 78L05)
017851  Sklopka tastatura/miš (BC547, monostabilni rele 2xpreklopni,
     bistabilni rele 4xpreklopni)
017898  PC-Link preko printerskog kabela.
010914  Grafički LCD modul za mikrokontrolere familije 8051
     (BAT85, 74LS30, ICL7660, 7805 - potreban program EPS000134-11)
010930  ATMEL programator za 20 pinske procesore 89C1051, 89C2051,
     89C4051 (BC557, BS170, AT89C2051-12PC, 74HC373, MAX232, 7805,
     LM317, kvarc 11,059 MHz - potreban program EPS010005-11)
010938  IIC-Servo-Interface, elektronički sklop za upravljanje servo
     motorima. Jednim sklopom moţe se upravljati sa 8 motora a
     povezivanjem više sklopova zajedno moţe se upravljati sa čak
     64 motora (TDA8444, NE556, NE555 - potreban program
     EPS010006-11)
011036  DATENSPION za RS232 veznike (4011, muška i ţenska
     priključnica 9P-Sub-D, potreban program EPS010041-11)
011128  Surround-Sound izlazno pojačalo namjenjeno za ugradnju u PC
     računalo (TDA7370)
011162  Infracrveni prijemnik i predajnik (Transceiver) za PC
     računalo                      I. dio
     (555, 78L05, TSOP1836, BC337, BC547)
011260  Infracrveni prijemnik i predajnik za PC računalo II. dio
     - Listing programa i upute za rad sa sklopom
011214  Flash-Board, edukativni sklop za upoznavanje sa radom
     mikrokontrolera tipa 89S8252 (BAT85, AT89S8252 24PC, HC126,
     74HCT573, 62256, 74HCT00, MAX232, 7805, kvarc 11,0592 MHz -
     potreban program EPS 010208-1
011228  8-kanalni DMX-Demultiplexer sa naponima na izlazu od 0 do
     10 V (B80C250, P80C32SFPN, 74F573, 27C256, DAC8800FP, TL084,
     LT490 CN8, 6N137, 7815, 79L05, NMF0505S, kvarc 24 MHz -
     potreban program EPS 010002-21) * tiskana pločica je
     dvostrana!!
011234  Harddisk-Interface koji se priključije na printerski izlaz a
     sluţi za priključak IDE/LPT tvrdog diska (Altera 7064LC84-15,
     74HCT14N, 7805 - potreban program BART 011234) * tiskana
     pločica je dvostrana!!
020126  USB-UART, slobodan pristup na sve portove (CY7C63001A-CP,
     kvarc 6 MHz, potreban program: EPS010207-1)
020216  PIC16F84-EPC razvojni sistem (PIC16F84, TL497, 74HCT125,
     7805, kcarc 20 MHz - potreban program EPS 010062-11).
020222  Razvojni sistem za 16 bitni mikrokontroler MI6C/62   I. dio
020314  Compact-Flash-Drive - sklop koji omogućava korištenje
     menorijskih Flash kartica koje se koriste za digitalne kamere
     nao mini čveerst disk na PC račnalu
020328  I2C-Interface za Lego RCX
     - Interface (BC547, CNY17-2, 7805)
     - Test ploča (PCF8574, 74HCT245)
020362  LPT-DMX-Interface / 480 DMX kanala preko paralelnog veznika
     (AT90S8515-8PC, 74HCT00, LTC490CN8)
020368  RS232-adapter za I-Wire-Bus (DS9503, DS2480BS, 78L05)
020414  Compact-Flash-Drive
020462  LPT-DMX-Interface, upravljanje sa 480 DMX kanala preko
     paralelnog veznika(AT90S8515-8PC, 74HCT00, LTC490CN8,
     kvarc 8 MHz - potrevan program EPS 010212-11)
020468   RS232 adapter za I-Wire-Bus (BAT85, DS9503, DS2480BS, 78L05)
020518   UreĎaj za brisanje EEPROM-a (AT90S1200-12PC, ICL7662, 7812,
      7805, BC327, BC337 - potreban program PR020518) - tiskana
      pločica je dvostrana!
020526   Power-ISAC-Motherboard (ISAC-Cube, 74HCT573, RTC72421,
      62256, GAL16V8) - tiskana pločica je dvostrana!
020548   Adapter RS232/RS485 (PIC16C54, MAX232, 74HCT00, 75176BP,
      7805, B40C800)
020624   USB-Interface za I-Wire-Bus (LF33C, DS9503, DS2490)
020658   Prijemnik DCF signala za aplikacije s mikrokontrolerima
      (T4224)
027821   Interface za priključak Metex instrumenata na prijenosno
      računalo (MAX232)
027836   Sklo koji omogučava priključak dvaju miševa i dvije tasta-
      ture na jedno računalo (74HC4066, 74HC02)
0278102  Parallel/JTAG-Interface (74HCT244)
0278106  4-bitni-decimalni displej (78L05, GAL22V10, 2xHDN1075)
020964   Highspeed-Controller-Board   II. dio
      (DC89C40, 74HCT573, 62256, MAX232, 74HCT125, 7805)
      - tiskana pločica je dvostrana!
020972   EDiTS Pro bez PC-a (4029, 4014, 4543, 4008, 4093, 4066,
      HDN1105)
021026   Programator za Atmel-kontroler AT90S8535 (kvarc 4 ili 8 MHz,
      7805)
021048   Postupak izrade univerzalnog serijskog veznika USB  I. dio
      - teoretski dio
021128   EPROM-Emulator za IC 27C256 (BS170, 78L05, 62265-70CP, GAL
      16V89 programiran s EPS 024066-31, 74HCT245). Tiskana
      poločica je dvostrana!
021152   DCI-Bus, RS485-Home-Bus za do 64 prijemnih stanica
      - konverter (MAX232, 7805, SN75LBC184)
      - jedinica stanice (4021, TL7705-ACP, SN75LBC184, 7805,
      AT90S8515-8PC programiran s EPS 010113-41, LCD modul 2 x 20
      znakova, kvarc 3,6864 MHz)
-RA


============================  RASVJETA  =============================


+RS
820658   Elektronički starter za uključivanje fluorescentnih cijevi
820802   Sklop za automatsko uključenje svjetla kada padne mrak
840960   Elektronički sklop za zaštitu i produljenje vijeka trajanja
      el. ţarulja
            - izvedba A
            - izvedba B
860220   Automatsko uključivanje rasvjete infra crvenim svjetlom
X860150  Regulator osvjetljenja pomoću trijaka
900725   Stepenišni automat za svjetlo
W0528   Sklop za postupno uključivanje sijalica
940424   Regulacija jačine osvjetljenja halogenih ţarulja
941220   Daljinska regulacija osvjetljenja
950132   Automat za paljenje i gašenje rasvjete zvukom
950334   Automatska noćna svjetiljka
950571   UreĎaj koji omogučava konstantno osvjetljenje prostorije
M971228  Jednostavan elektronički sklop za kontrolu gradske mreţe
      (tinjalica, 1N4007)
007857   Sklop za pobudu 10 kom. LED dioda koje svjetle dnevnim
      svjetlom (LM2585T-ADJ, PBYR745)
021032   LRD ručna svjetiljka kontrolirana mikrokontrolerom
      (PIC12C672, BS170, BSP308, TL431, feritna jezgra
      P9.0x5.0/N26, BAT 48, LED 5mm-6400 mCd, akumulator Sanyo
      URI18650/1350 mAh
021160   Dimer za napone od 0 do 10 V pogodan za ugradnju u ureĎaje za
      osvjetljavanje scene (BC547, CA3140, TLC271, 7815, S202S11)
      - osnovna jedinica
      - jedinica upravljanja
-RS


============================  REGULATORI   ============================


+RE
820243   Sklop za regulaciju temperature tekućine (cca 20°C), a za
      grijač napona 15...25 V
841259   Elektronička regulacija temperature lemila (220 V)
831060   Elektronički termostat za upravljanje centralnim grijanjem
X870431  Regulator temperature lemila
871053   Regulator napona za induktivne terete-transformatore
      (TIC263D, TIC206D)
891242   Elektronička sklopka upravljana promjenom temperature
W0935   Regulator temperature lemilice
9278122  Upravljamje pumpama u solarnim sistemima
920918   Elektronički regulator napona za induktivne terete (SLB 0587)
940266   Sklop za regulaciju temperature lemila
-RE


========================  SVJETLOSNI EFEKTI   =========================


+SV
810139   Disko osvjetljenje sa 22 različita efekta-putujuća strelica,
      putujuća točka i sl. - I. dio
810164   Sklop za naizmjenično paljenje reflektora-pogodno za
      osvjetljavanje postera u diskotekama
810955   Trokanalni disko Light-Show
820252   Elektronička bljeskalica sa jednim ili četri kanala
830790   Bljeskajuća signalna svjetla (LED diode se pale u nizu jedna
      za drugom)
840257   Programirano disko osvjetljenje sa 32 programa
            - centralna jedinica
            - jedinica pokazivača
840658   Elektronička bljeskalica s napajanjem od 6 ili 12 V
850250   GYRO-FLASH
            - centralna jedinica
            - jedinica bljeskalice
850355   SCIENCE FICTION LIGHT
851162   Profesionalni ureĎaj za osvjetljavanje scene
            - detektor nule
            - jedinica komparatora
X857885  UreĎaj za video efekte
861236   Boţićno "drvce" sa 6 LED dioda (4060)
X860534  UreĎaj za osvjetljavanje scene (POWER DIMMER)
X860544  Elektronička foto-bljeskalica
X860150  Regulator osvjetljenja pomoću trijaka
881241   Trokanalni light-show (pobuda preko mikrofona !)
881266   Ukrasna zvjezda za boţićno drvo sa LED diodama koje se
      uključuju pri promjeni osvjetljenja prostorije
891273   UreĎaj za svjetlosne efekte sa LED diodama
W0105   He-Ne laser
W0751   Boţićno drvce
W0852   Programabilni grafički Light Show-Matrix 25 (I. dio)
            - osnovna ploča
            - Matrix 25 - Display A
            - Matrix 25 - Display B
            - Matrix 25 - Memory
W0944   Programabilni grafički Light Show-Matrix 25 (II. dio)
W1066   Programabilni grafički Light Show-Matrix 25 (III. dio)
921261  Elektroničko boţično "drvce"
920220  2 kW-Powerdimmer, sklop za profesionalno upravljanje
     osvjetljenjem i standardnim ulaznim naponom od 0...10 V
     (TCA280B, TL082, TIL2023, TIC263D)
930255  Sklop za automatsko uključenje pomočne rasvjete pri
     nestanku struje (BF245, BC557, TIC106D)
940526  Random-Light-Switch
9478111  TV-Light-Organ
941230  Jednostavnja bljeskalica-ukras za bor
951261  Jogging - LED
M940661  Zvuk u boji-upute za izradu trokanalnog Light-Show-a sa
     pobudom preko mikrofona i sklopom za okidanje tiristora
     u nuli tako da ureĎaj ne proizvodi smetnje (741, TIC106D)
M961074  Stroboskop sa napajanjem iz gradske mreţe
M961174  Stroboskopski Light-Show
     - središnja jedinica (555, 4017, 7812)
     - jedinica pretvornika (741, 4093, BC108)
     - elektronička bljeskalica (TIC106D, TIL111)
970252  Jednostavno putujuće cvjetlo (4093, BC517)
971021  Bezkontaktna sklopka za uključivanje rasvjete
     (LD271, 74HC107, 78L05, SFH560, S201S02)
971272  Ukras za bor sa 32 LED diode, 87C51, 7805 i kvarc kristalom
     frekvencije 6 MHz
980232  Mini-Disko-Light, mini sklop koji se moţe staviti na odjeću
     (LM3915, TLC271, BF242A, "elektred" mikrofonska kapsula)
980370  Mini sklop koji u odredenom sljedu pali led diode (6 dioda)
     (4060 2 kom i litijeva baterija od 3V)
990166  Inteligentni elektronicki starter za fluorescentne cijevi
     (EFS2-A, EFS2-1)
997826  Regulator rasvjete za halogene ţarulje - intenzitet se moţe
     regulirati doticanjem osjetila ili infra crvenim daljinskim
     upravljačem (SLB 0587, BC516, SFH506, TIC206D)
001140  Elektroničko Boţićno zvono - Elektronički sklop u obliku
     zvona po čijem se rubu nalazi 64 LED dioda koje se ale u
     odreĎenom slijedu a istovremeno se čuje i Boţićna melodija
     (SAE800, 4514, 4001, 4516)
001228  Lightshow kontroliran mikrokontrolerom sa 5 kanala (B80C1500,
     CNY65, 7812, 7805, 7908, TIC106M, BC547, BF256, LM324,
     PIC16F84-10/P - potreban program: EPS 000107-11)
001276  Boţićni CD - elektronički sklop pali i gasi ţaruljice koje su
     smještene na CD (BC327, 4093)
010323  Elektronička kontrola svjetlosti ţerulje načinjena pomoću
     mikrokontrolera (BC337, TIC226D, PIC16F84-04, MOC3021,
     7805, 74HCT14, 4N25, kvarc 4 MHz - potrebni programi:
     EPS 000117-41 i EPS 000117-11)
010462  MIDI light - sklop za upravljanjem ţarulja pomoću MIDI
     signala (LL4148SMD, MOC3020, 7805, PC900, LM339, 555,
     SAB80C535-N, 74HC4049 ULN2803, 27C256 - potreban program EPS
     000179-21)
0178122  Sklop za automatsko paljenje svjetla kada padne mrak (555,
     fotootpornik)
020261  8 kanalni mikser za osvjetljavanje scene (7815, 7915, LM317,
      TL082, 4053, 4013, 555, CNY17-4)
020562   DMX-Dimmer, semiprofesionalni ureĎaj za regulaciju svjetlosti
      do najviše 4 halogena reflektora snage 1000 W po kanalu.
      Linearno upravljanje jačinom osvjetljenja te mogućnost
      predgrijavanja lampi od 0 do 100% snage (B40C80, LLIN4148,
      BAS40, BAV99, 68HC11FIFN, LTC485,LM358, MOC3020, BC847,
      kvarc 16 MHz, BTA26-600 - potreban program EPS010210-1)
      -tiskana pločica je dvostrana!
020622   LED-Powerlampe, sklop za napajanje bjele LED diode iz izvora
      iz izvora od 1,5 V (2 x BC 547)
0278114  Sklop za napajanje bijele LED diode sa litijevom baterijom
      CR2032 (BTS629)
020954   Proširenje za DMX-Dimmer, sklop za 8 kanalni izlaz
      (74HCT1649, ULN2803, 7812, 7805)
021148   Sklop trčećeg svjetla koji osim mikrokontrolera koristi i 96
      dvostruko svjetlećih dioda i omogućava velik broj različitih
      efekata (BC547, 7805, kvarc 7,3728 MHz, AT89C2051-12PC
      programiran s EPS 010134-41)
      - jedinica LED dioda (74HC164, 64 kom. duo LED dioda 3 mm)
-SV


=============================  TELEFON  ==============================


+TE
820964   Telefonska centrala za interni priključak više telefona
830927   Sklop koji omogućava indikaciju zvonjenja telefona (signal
      se prenosi preko vodova gradske mreţe)
840729   Svjetlosni indikator zvonjenja telefona
851258   Interna telefonska centrala za 8 telefonskih aparata
W1345   Interni telefonski sustav (priključenje više telefona
      najednu liniju)
870926   Sklop za priključak dvaju telefonskih aparata na jednu
      liniju (izvedba sa relejima)
917891   Elektronički sklop za priključak više telefona na jednu
      liniju (u sklopu se ne koriste releji već se uključivanje
      vrši tiristorima)
927831   Brojač impulsa na telefonskoj liniji
9478117  Brojač telefonskih poziva
950252   "TELESWITSCH"- upravljanje trošilima putem telefona
9706X14  DTMF-dekoder upravljan sa PC računalom - DTMF telefonski
      signali se dekodiraju i ispisuju kao brojevi na ekranu
      monitora (SSI75T202 i kvarc 3,579 MHz - softver je dan uz
      opis rada u GW Basicu!)
970914   Sklop za upis i čitanje "čip" kartica pomoću PC-računala
      (potreban softver 976010-1)
M971128  Automatski elektronički preklopnik za dva ili više
      telefonska aparata (BRX47)
-TE


==============================  VIDEO  ===============================


+VI
830422   Video-Effekt-Generator
831253   Video pojačalo
X850240  Pojačalo video signala
W0606   Elektronički video-audio preklopnik
W0844   Videoaudiomodulator
W1354   Videopojačalo
901156   Video i audio modulator (TDA 5664)
921239   Dvostruko video pojačalo
960730   VIDEOFADER - sklop koji omogućava da pri promjeni amplitude
      video signala ne doĎe do nestabilnosti slike (LT1251, AD847)
977826   RGB-videopojačalo
      (4xBC560, 4xBC550, 74AC04, 7805)
971118   Video-Copy-Prozessor; sklop za presnimavanje zaštičenih video
      filmova (BC550, BC560, 7805, EPM7032 programiran sa
      EPS976514-1)
007818   Video pojačalo i razvodnik sa 1xCVBS 0,7 Vpp na 2xCVBS 1 Vpp
      (B80C1500 AD828, 78L06, 79L06)
010257   S-VHS/Video-konverter (BC550). Zbog jednostavnosti sklopa
      tiskana pločica je nepotrebna a elementi se leme neposredno
      na ulazne priključnice konektora.
017833   Pojačalo video signala (OPA353UA, 78L05)
010936   Video/S-VHS-pretvornik (BC550B)
027814   DVD-sklop koji omogučava kvalitetnije kopiranje DVD signala
      (74HC4053, EPM7064LC44-10, 7805, BC560, BF245B)
-VI


==============================  OSTALO  ==============================


+OS
800352   Interkom
800558   Sklop za vjeţbanje telegrafije
800637   Upravljanje pumpama za vodu centralnog grijanja - omogućava
      učinkovitiji rad grijanja
800644   Elektronički tjerač komaraca
800825   Sklop za uključivanje svjetla prilikom dolaska osobe -
      kapacitivno osjetilo
800942   Poluautomatsko upravljanje dia projektorima
800949   Senzorski prekidač za električno zvono
800951   Programsko upravljanje dia projektorima (AY-3-1015)
801030   Alarm za hladnjak - zvučnim signalom opominje na predugo
      otvorena vrata
801134   Elektronički mjerač trajanje rada centralnog grijanja
801140   Sklop za upravljanje pumpama centralnog grijanja
800755   Zvučni signalizator maksimalnog nivoa tekućine-vode
      (4093, BC177)
810246   UreĎaj za pračenje odvijanja različitih procesa pomoću LED
      dioda
810352   Sklop za senzorsko uključivanje (12 kanala)
820160   UreĎaj za automatsko odmrzavanje hladnjaka
820630   Elektronička truba za rastjeravanje pasa
820637   Elektronički relej za uključivanje potrošača pri nultoj
      vrijednosti mreţnog napona
830135   Digitalna "kocka" sa LED pokazivačem
830273   Sklop za polagano uključenje jačih potrošača sa
      elektroničkim osiguračem
830786   Sklop za digitalno mjerenje temperature hladnjaka izlaznih
      tranzistora
831129   Indikator zvonjenja pomoću elektroničke bljeskalice
840336   Elektronička igra-prolaz kroz labirint
             - centralna jedinica
             - upravljačka i pokazivačka jedinica
840773   Alarmni ureĎaj za hladnjak (signalizira ako su vrata predugo
      otvorena)
841136   Bezkontaktni indikator izmjeničnih napona od 60 ... 250000 V
X857885  UreĎaj za video efekte
X850964  Daljinsko uključivanje potrošača korištenjem gradske
     mreţe
851151  FLIPPER
X857856  Brzi punjač NC akumulatora
X850928  Detektor metala
860954  Elektronički sklop za isključivanje mreţnog napona u
     domačinstvu (eliminacija štetnog zračenja)
X860322  Digitalni sat sa analognim pokazivačem - I. dio
X860936           "          - II. dio
X861226  Compact-Disc-Kompressor
870739  Wienov oscilator sa jednim integriranim krugom
     (TLC 272, TL 072 ...)
871064  Indikator prisutnosti vode (LM 1830)
871068  Elektronički ureĎaj za automatsko uključivanje pumpe za
     vodu kako bi se odrţao isti nivo vode u spremniku
            - jedinica automatike
            - osjetilo
871152  Infracrveni prijemnik i predajnik za veće udaljenosti
            - prijemnik
            - predajnik
X871048  Punjač NC akumulatora
X871242  RS 232 za C64
X871255  Paralelno-serijski i serijsko-paralelni pretvornik
X871258  "BITMUSTER DETEKTOR"
X871266  Ultrazvučni tjerač ţivotinja
880622  Elektronički upravljan relej sa memorijom
            - upravljačka jedinica
            - relejna jedinica
880734  Univerzalni SMD/DIL adapter
890924  Svjetlosno upravljiv elektronički prekidač
            - sklop za uključivanje ţarulja
            - elektronički dio
            - relejni izlaz
890930  Akustička sklopka-pljeskom ili sl. uključuje se potrošač
     (BC547, TLC272, 78L05, TIC206D)
891239  Univerzalni mjerač vremena (TIMER) sa epromom
900724  Indikator vode
900728  Indikator razine vode
900737  Eksperimentalan ploča za SMD elemente
900741  Automatsko elektroničko otvaranje ulaznih vratiju
900745  Tajmer sa indikacijom pomoću LED dioda za vremena
     0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 min.
     (74HCT4060, 74HCT164, 7805, BC547)
901268  Digitalni sat sa LED diodama kao pokazivačima
W0108   Električna palica
W0518   Sklop za automatsko isključivanje trošila
W0720   Elektronički termostat
W1150   Automatski mreţni prekidač
W1245   Čuvar dječjeg vida
W1266   Djeljenje na lak način
W1348   Detektor metala
927836  Telex-sklopka
920928  Diferencijalni termometar sa relejnim izlazima
921030  Indikator faza trofazne struje
921240  Automatski mreţni preklopnik
940156  Elektroničko zvono sa mogučnošću programiranja
940158  Imitator zvona modernih telefona
940162  Elektronički osigurač
940226  Uključivanje i isključivanje potrošača pomoću
     infracrvenog svjetla (4093, LD271, BC547; SFH505A,
     74HCT123, 74HCT74, BC547, 7805)
940250  Jednostavan i kvalitetan stabilizirani ispravljač
940354  Akustička sklopka
940358  Elektronički brojač za dia projektore
940364  Brzi punjač NC akumulatora
940626  Sklop za upravljanje radom brisača automobila
940658  Elektronički osigurač (pogodan za kampere)
940662  Dekoder morzeovih signala
947818  "Optičko zvono"
947847  UreĎaj za odstranjivanje kamenca iz vodovodnih cijevi
947894  Predajnik RC5 sa 80C535
9478107  Elektronička imitacija pješčanog sata
940960  Sklop za praţnjenje NC akumulatora
941030  Sklop koji upozorava da treba uključiti
     svjetla na automobilu
941034  Punjač akumulatora za motocikle
941239  Digitalni sat sa analognim pokazivačem vremena
941256  Sklop za elektroničko upravljanje motorom šivaće
     mašine
941258  Induktivna sklopka
941260  Generator svjetlosnih efekata
941264  Elektronički sklop za upravljanje punjačem alumulatora
950252  "TELESWITSCH"- upravljanje trošilima putem telefona
950260  Elektroničko poziciono svjetlo za bicikle
950336  Sklop za tjeranje ţivotinja ultrazvukom
950362  Theremin-oscilator
950433  Sklop za elektroničko upravljanje zavjesama
950465  Elektronička kibernetička igračka
950472  Sklop koji automatski slijedi kretanje sunca
950476  Theremin-oscilator-sklop za indikaciju prisutnosti
950530  Bioakustičko daljinsko upravljanje
957898  Sklop za indikaciju nivoa tekučine
9578116  Adapter SMD/DIL
951012  Picture-in-Picture-Processor (prikaz dviju slika na ekranu
     TV prijemnika)
951064  Sklop za automatsko zaljevanje cvijeća
951269  Elektronički pješčani sat
960233  Sklop za provjeravanje rada centralnog grijanja
960250  Sklop za indikaciju ugriza mamca kod ribolova
960119  Punjač akumulatora korištenjem snage vjetra
960125  Sklop za jednostavno upravljanje koračnim motorom
960226  Ograničavač vremena gledanja TV prijemnika
960326  Elektroničko pomagalo za odreĎivanje vlaţnosti zemlje
960524  Sat za šahiste kontroliran mikroprocesorom (8751, MAX232,
     MAX641)
960650  UreĎaj za uključenje svjetlosti kod promjene intenziteta
     osvjetljenja sa mogučnošću odabira trajanja svjetla (4060,
     TLC272, TIC216M)
960782  Sklop za smanjenje "elektroničkog zagaĎenja" - isključuje
     mreţni napon u vodovima stana ako se ne koristi niti jedan
     potrošač (TL082, BD679)
960654  Elektronički ureĎaj koji olakšava dresuru pasa
961028  Mini-detektor metala (CD4030)
961040  Elektronički regulirani termostat za kvarcne kristale (TL081
     i 555)
961044  Jednostavni mjerač ekspozicije za fotolaboratorij (555)
961048  UreĎaj za ispitivanje ispravnosti i odreĎivanje snege
     standardnih ţarulja od 15 ... 100 W
970228  Elektroničko kućno zvono koje ne zvoni već govori, a poruka
     moţe trajati od 4 do 20 sekundi (VP2500, LM324, LM386)
977849  Elektronički gong za dvoja vrata - otvaranjem jednih vratiju
     gong proizvede 3 tona, a otvaranjem drugih vratiju gong
     proizvede 2 tona (SAE800, 7805)
977887  Elektronički sklop koji omogućava da se doticanjem odreĎenih
     senzora proizvedu odreĎeni tonovi (4016, NE556)
9778104  Sklop za postupno uključenje trošila na gradsku mreţu
971164  Sklop za otvaranje vratiju pomoću radarskog signala
     frekvencije 10 GHz (modul radara: MDU1000, 7805, LM324,
     CD4001, NE555, 2N222) **u opisu sklopa nije prikazan izgled
     tiskane pločice!***
M977869  Bioionizator-elektronički sklop za povečanje broja
     negativnih iona u zraku (1N4007, 33..47 nF)
980168  Elektronička kocka (74HC14, 74HC191)
980360  Ionizator zraka - sklop koji proizvodi negativno nabijene
     ione - napon napajanja 12 ... 15V (BC546B, visokonaponski
     transformator koji se namata na feritnoj jezgri). U
     dokumentaciji je dan detaljan opis namatanja transformatora.
997880  Poziciono svjtlo za bicikl koje je uključeno još neko
     vrijeme nakon što se bicikl zaustavi. Energiju za svoj zad
     crpi iz elektrolitskog kondenzatora koji se napuni tokom
     voţnje (LP2950CZ5.0, 555, kondenzator 1 F)
9978100  Elektronički sklop za automatsko uključenje ventilatora
     u sanitarnim prostorijama (4093, 4538, 78L12, BC558)
991230  Elektronička zvijezda - ukras sa bor (74LS145, 4040,
     4520, 4093, 25C512, ULN 2803A - potreban program
     za programiranje eproma: EPROM EPS6526-1)
000130  Elektronički sat-imitacija sata na gradskom tornju u
     Dusseldorf-u; pokazivanje vremena pomoću LE dioda
     (89C2051, 7218A, 7805, BC557)
000420  Elektronički stimulator mišića sa indikacijom intenziteta
     podraţaja pomoću dvoznamenkastog LED pokazivača.
     (89C2051, HD1131, BUZ11, BD140, 7805, kvarc 12 MHz - za
     rad sklopa potreban je program EPS000041-II)
000672  Inteligentna elektronička brava sa tastaturom (AT89C52,
     BC516, 24C04, 7805 - potreban softver 000051-11)
010316  TanBo  I. dio
     Upute za izradu koordinatne bušilice namjenjene
     posebno za bušenje tiskanih pločica
     - Uvodni opis konstrukcije bušilice.
010430  TanBo     II. dio
     - shema spoja upravljačke logike.
010553  TanBo     IIa. dio
     - izgled tiskane pločice (16R8, PBL3717A, PIC16B64-20P,
     74HC165, kvarc 20 MHz - potrebni programi: EPS 010024-31 i
     EPS 010024-41)
010648  TanBo     III. dio
     - Upute za sastavljanje mehaničkih dijelova.
010950  TanBo     IV. dio
     - Upute za ispitivanje i podešavanje CNC stroja.
010452  Indikator vlaţnosti zemlje - vlaţnost se indicira paljenjem
     LED dioda (LM3914, 7805)
010576  Uklopni sat sa 16 izlaza (AT90S8515-8PC, PCF8583P, 24C02,
     MAX232, PCF8574P, 7805, TL7705CP, kvarc 3,6864 MHz i 32,768
     kHz, ridrele MSS21A05B, NC akumulator 3,6 V, LCD modul 2x16
     znakova LM16A211 - potreban program EPS000184-11)
010656  Modularni matrični pokazivač (displej) koji se priključuje na
     COM veznik PC računala i omogučava ispis poruka na
     pokazivaču (89C2051-24PC, 74LS138, 74LS164, BC547, BC640,
     TC12-11HWA, kvarc 22,1184 MHz - potreban program
     EPS010021-41)
0178104  Elektronička brava (BC337, BC327, BD140, 4017, 4069)
011062  WOBBEL - model robota koji se kreće pomoću dvije "noge"
     (LD271, 89C2051, L293, IS471F-sh, 7805, potreban program
     EPS 010038-11)
020114  Daljinsko upravljanje mobitelom Siemens 35      I. dio
     (RTC72421, MAX207, 74ACT240, AT89S8252, 74HCT573, 74ACT240,
     GAL16V8, 7805)
020250  Daljinsko upravljanje mobitelom Siemens 35      II. dio
020138  Quizmaster sa daljinskom upravljanjem za 4 učesnika (HT12D,
     PIC17C44 programiran programom EPS 010030-41, 74LS245,
     ULN2803AP, 7805, UM3561, AM-HRR3-433, DC46-11EWA, BC327 -
     potreban program: EPS010030-11).
027828  Detektor nule izmjeničnog napona sa galvanskim odvajanjem
     (PC817, BC547)
027834  Sklop za uključenje i isključenje trošila u rasponu od 32,8
     sekundi do 27,3 minute (4053, 4060, BC517)
027856  Elektronička brava (PIC16F84)
027896  Open-Term-Monitor (TLC272, 6N139, LP2950)
-OS
            -========================¬
            ¦            ¦
            ¦   D O D A T A K   ¦
            ¦            ¦
            L========================-
  -==============================================================¬
  ¦                               ¦
  ¦            N O V O   !            ¦
  ¦                               ¦
  Ť   Programi iz područja elektronike koji će dobro doći   Ť
  Ť   svim elektroničarima pri proračunima, konstrukciji   Ť
  Ť    elektroničkih sklopova, crtanju shema i izgleda    Ť
  Ť           tiskanih pločica.            Ť
  ¦                               ¦
  ¦   Svi se programi mogu slobodno koristiti (Shareware),   ¦
  ¦       a snimljeni su na disketi od 3,5'.       ¦
  ¦                               ¦
  L==============================================================-      P O S T U P C I  I Z R A D E  T I S K A N I H
               P L O Č I C A


+TP
Tiskane pločice mogu se izraĎivati na više različitih načina. Metoda
izrade ovisi o ţeljenoj kvaliteti gotovih pločica, količini i cijeni.
Kod pojedinačnih i maloserijskih izrada najčešće se tiskane pločice
izraĎuju sitotiskom ili foto postupkom, a u najnovije vrijeme i tzv.
"transfer" postupkom.


SITOTISAK

Sitotisak je jedan od najstarijih tiskarskih postupaka. On se sastoji u
tome da se boja protiskuje na podlogu kroz vrlo finu tkaninu. Boja
prilikom tiska prolazi kroz otvore izmeĎu niti tkanja na podlogu gdje se
formira otisak. Mjesta na kojima boja ne smije prolaziti kroz tkaninu
prekrivala su se nekada papirom, dok se danas prekrivanje vrši pomoću
foto osjetljivog laka ili foto osjetljive folije. Protiskivanje boje
vrši se pomoću rastirača ("rakl"). To je u stvari specijalna guma oštrih
bridova sa pogodnim drţačem za ruke.

Ovisno o tome što, kako i na čemu se ţeli tiskati odabire se tkanina
odreĎene debljine i gustoće niti, boja i rastirač. Za izradu tiskanih
vodova dobro je odabrati poliestersku tkaninu slijedeće finoće:

- tiskanje vodova: 110 HD
- tiskanje oznaka: 77 T
- tiskanje zaštitnog sloja ("stop lak"): 55 T

Rastirač treba biti oko 4 cm širi od "slike", a tvrdoća gume mora
iznositi od 70 do 75 šora.
IZRADA NAPRAVE ZA SITOTISAK

Naprava za sitotisak sastoji se od dva dijela, nepomičnog, podloge i
pomičnog, okvira ("sita").

Cijela naprava moţe se načiniti vrlo brzo. Preporuča se da se za podlogu
odabere vodonepropusna šperploča debljine 20 mm, a za ostale dijelove
neko kvalitetnije drvo. Na osnovnu ploču učvrsti se sa jedne strane
letva na koju se stavljaju dvije šarke (muške). Jedan par šarki se
probuši, a na muškom dijelu se nareţe navoj. Uvrtanjem vijka sprečava se
neţeljeno pomicanje okvira te omogućava točno pozicioniranje otiska.

STAVLJANJE TKANINE NA OKVIR

Osnovni uvjet za kvalitetan otisak je mehanički dobro načinjena naprava
te ispravno postavljena, dobro nategnuta i zaljepljena svila. Postoji
više različitih načina napinjanja svile na okvir, a ovdje će biti
objašnjen jedan jednostavan i svima dostupan način. Postupak je
slijedeći:

- načiniti pomočni okvir čije su unutarnje dimenzije oko 10 cm veće od
 vanjskih mjera okvira ("sita");
- na pomočni okvir napeti (koliko je to moguće) i pričvrstiti pomoću
 pribadača tkaninu i to tako da su niti tkanine paralelne sa stranicama
 okvira;
- zaljepiti tkaninu na pomočni okvir pomoću nekog ljepila na bazi
 gume (na pr. "neostik") ili sličnim;
- okvir staviti unutar pomičnog okvira i čvrsto stegnuti stezačima;
- tkaninu na okvir zaljepiti dvokomponentnim ljepilom;
- odrezati tkaninu uz rub okvira.


OSLOJAVANJE SITA

Oslojavanje je postupak nanašanja foto osjetljivog sloja ili foto
osjetljive folije na tkaninu. Kako se na trţištu moţe naći širok
asortiman ovih proizvoda, dobro je prilikom kupovine zatraţiti savjet od
prodavača i proučiti popratnu dokumentaciju. Svi proizvoĎači uz svoj
proizvod daju i podrobna uputstva za njegovu primjenu te ih se potrebno
strogo pridrţavati.


OSVJETLJAVANJE

Kada je foto sloj dobro osušen moţe se na njega prenjeti slika predloška
na slijedeći način:

- na stol postaviti spuţvu (po mogućnosti crnu) veličine unutrašnjosti
 okvira, a debljine nešto veće od debljine okvira;
- sito postaviti na spuţvu tako da je tkanina sa gornje strane;
- pri prigušenom svjetlu staviti pozitiv predloška na sito prekriti ga
 staklom i opteretiti utezima;
- osvjetliti sito prema preporukama proizvoĎača emulzije;
- nakon osvjetljavanja sito oprati pod mlazom hladne vode i pustiti da
 se osuši.


PRIPREMNE RADNJE

Prije početka tiskanja treba načiniti još neke pripremne radnje kako bi
samo tiskanje bilo što jednostavnije i kvalitetnije. Treba učiniti
slijedeće:

-  izrezati pločice, obrusiti rubove i odstraniti srh;
-  staviti pločicu na radnu plohu;
-  centrirati pločicu;
-  učvrstiti drţače (A);
-  staviti pomične pločice (B);
-  na pločicu staviti čist list papira;
-  pomoću vijka podići okvir na odreĎenu visinu;
-  rukom podići okvir za otprilike 10 cm;
-  staviti boju na tkaninu;
-  rastiračem jednoliko prevući boju preko "slike";
-  spustiti okvir;
-  rastirač staviti ispred nanesene boje pod kutem od otprilike
  75° te ga pritisnuti i jednoliko povući prema sebi;
-  dignuti sito za oko 15 cm;
-  boju rastiračem prevući ponovno preko "slike";
-  okvir podignuti za oko 10 cm te izvaditi papir sa otiskom i provjeriti
  dali je otisak dobar;
-  ako je otisak loš postupak ponavljati sve dok se ne dobije dobar
  otisak.

  TISKANJE

Nakon što se na papiru dobiju dobri probni otisci prelazi se na
tiskanje pločica. Tok tiskanja je slijedeći:

  - pločica odrezana na potrebnu veličinu, sa koje je skinut srh,
   postavlja se na radnu plohu;
  - oko ploče postavljaju se pomočne pločice (B), a zatim se spušta sito
   i otiskuje slika povlačenjem rastirača;
  - okvir se malo podigne a boja ponovno nanese rastiračem preko "slike";
  - okvir sita se podiţe, miču se pomočne pločice te se vadi pločica sa
   otisnutom slikom vodova;
  - pločica sa otisnutom slikom stavlja se na sušenje, a cijeli se
   postupak ponavlja dok se ne otisne dovoljan broj pločica.

Po završenom tiskanju sito treba odmah oprati sa odgovarajućim otapalom
i ostaviti da se suši na mjestu gdje nema prašine.FOTOPOSTUPAK

Izrada tiskanih pločica ovim postupkom svodi se zapravo na to da se na
bakrenu površinu buduće tiskane pločice nanese fotoosjetljivi lak koji
se osuši, a zatim se fotografskim postupkom na njega prenese izgled
tiskane pločice. Pločica se nakon toga stavlja u razvijač te na kraju u
otopinu za jetkanje. Kod nas se kao foto lak koristi gotovo isključivo
lak tvrtke Kontakt Chemie, koji na trţište dolazi pod oznakom "POSITIV
20".

Sam postupak izrade dosta je jednostavan. Najprije, a ovo je ujedno
i najvaţniji dio posla, treba dobro očistiti bakrenu površinu pločice.
Praksa je pokazala da se površina najbolje očisti ako se prebrusi pomoću
čelične vune koja se koristi u domačinstvu za čiščenje posuĎa. U prodaji
se mogu nači dvije vrste čeličnih vuna, sa ili bez kemijskih dodataka.
Za čiščenje bakrene površine treba koristiti samo čeličnu vunu koja ne
sadrţi nikakvih kemijskih dodataka. Ovakovom vunom obrusi se cijela
površina pločice, pločica se zatim zakrene za 90 stupnjeva i postupak
još jednom ponovi. Nakon brušenja površina se nekoliko puta dobro
protrlja čistim papirom. Ovako očišćena pločica stavlja se na ravnu
površinu, najbolje na karton pogodne veličine. Bočica sa fotolakom se
protrese, a lak sa udaljenosti od otprilike 30 cm jednoliko poprska po
pločici. Za vrijeme prskanja u prostoriji treba biti prigušeno svjetlo.
Debljina laka na površini nesmije biti previše debela već toliko da on u
jednolikom sloju prekrije cijelu površinu. Poslije prskanja najbolje je
pločicu sta viti na potpuno mračno mjesto da se foto lak osuši. Pri
normalnoj sobnoj temperature već nakon 10 minuta površina će biti
dovoljno suha da se na nju ne ljepi prašina. Da bi se daljnji proces
sušenja ubrzao, dobro je pločicu zagrijati, najjednostavnije pomoću
sušila za kosu. Pločicu treba sušiti sve dok lak nije potpuno suh, a to
traje otprilike još 10 minuta.

Na osušenu površinu stavlja se sada predloţak sa pozitivom izgleda
tiskanih vodova i osvjetli. Izvor svjetla mora sadrţavati dosta VU
zračenja, te je za tu svrhu najbolje koristiti specijalnu UV lampu.
Dakako u nedostatku ovakove sepcijalne lampe pločica se moţe osvjetliti
i nekom drugom ţaruljom koja daje dovoljno jaku svjetlost, na pr. ţivina
ili halogena. Za vrijeme sunčanih dana pločica se moţe osvjetliti i
pomoću sunčeve svjetlosti. Osvjetljena pločica stavlja se u razvijač,
koji se načini tako da se 9 gr. natrijevog hidroksida (NaOH) otopi u
litri hladne vode. Nakon otprilike dvije minute postupak razvijanja je
završen, a pločica se dobro ispere običnom vodom. Ovime je izrada
fotozaštitnog sloja završena i pločica se moţe staviti u otopinu za
jetkanje. Slično kao i kod oslojavanja sita i prilikom korištenja
fotolaka potrebno je dobro proučiti upute proizvoĎača koje su priloţene
uz proizvod.


"TRANSFER"  POSTUPAK


Ovaj postupak najnovijeg je datuma i razlikuje se od svih ostalih
postupaka. On se sastoji u tome da se najprije na specijalnu foliju
debljine 0,1 mm pomoću standardnog fotokopirnog aparata prekopira izgled
tiskane pločice. Fojija je dovoljno temperaturno stabilna da prilikom
kopiranja nemoţe doći savijanja folije. Fotokopiranjem se zapravo na
foliju nanosi boja (toner) koja se u slijedećoj fazi izrade mora
prenjeti na bakrenu površinu buduće pločice. Termičkom obradom boja sa
folije prelazi na bakrenu površinu i tu sada čini sloj otporan na
otopinu za jetkanje.

Zahvaljujući transfer foliji pojednostavnjuje se izrada tiskanih pločica
tako da se sada pločica moţe načiniti u samo nekoliko radnih operacija.
Postupak je slijedeći:

- ţeljeni predloţak izgleda vodova fotokopira se na foliju pomoću
 normalnog fotokopirnog aparata;
- bakrena površina pločice se dobro očisti, a zatim se na nju pomoću dva
 mala komadića ljepljive trake pričvrsti folija i to tako da boja
 (toner) doĎe sa strane bakra;
- pločica se na pogodan način zagrije na otprilike 140 stupnjeva, a
 zatim se gumenim valjkom (dobro će posluţiti onaj koji se koristi u
 fotolaboratoriju), nekoliko puta uz umjereni pritisak preĎe preko
 folije;
- ovako obraĎena pločica se zatim ohladi, a folija polagano skine;
- ako je potrebno izvrši se potrebna korekcija otiska, najjednostavnije
 vodootpornim flomasterom, nakon čega se pločica stavlja u otopinu za
 jetkanje;
- trajanje jetkanja bakra ovisi o vrsti jetkala debljini bakrenog sloja
 i samom tehnološkom postupku jetkanja, a ako su sve prethodne radnje
 dobro učinjene kvaliteta gotove tiskane pločice biti će potuno
 zadovoljavajuća.

Napomena :
Pločicu je najlakše zagrijati na potrebnu temperaturu uz pomoć glačala i
to tako da se temperatura glačala podesi na "pamuk", a glačalo okrene
radnom plohom prema gore. Na glačalo se zatim stavlja pločica koja se za
otprilike dvije minute zagrije na potrebnu temperaturu.JETKANJE PLOČICA

Nakon što se na površinu bakra nekom od metoda (sitotisak, fotopostupak
...) nanese zaštitni sloj vrši se jetkanje nezaštičene bakrene folije.
Za tu svrhu koriste se različiti kemijski postupci, ali iskustvo
pokazuje da je za primjenu najpodesnija otopina solne kiseline,
vodikovog superoksida i vode. Otopinu valja prirediti kako slijedi:

770 ml vode
200 ml solne kiseline koncentracije 30 %
30 ml vodikovog superoksida koncentracije 30 %

OPREZ !
Solna kiselina i vodikov superoksid vrlo su agresivne i opasne tvari te
je prilikom rukovanja potreban najveći oprez!

Da bi se umanjila mogućnost nezgoda dobro je već unaprijed u pogodnoj
posudi izmješati vodu i solnu kiselinu, dok se vodikov superoksid
stavnja u otopinu neposredno prije jetkanja.

Pločice se stavljaju u načinjenu otopinu jedna pored druge, a zatim se
posuda blago pomiče sve dok se jetkanje ne završi. Mnogo bolja, brţa,
sigurnija i ekonomičnija metoda je jetkanje u posebnom ureĎaju sa
jetkanje UJ1000. Ovim se ureĎajem moţe osim jetkanja vršiti razvijanje
fotoosjetljivog sloja, odmaščivanje i slično.NA ŠTO TREBA OBRATITI POSEBNU PAŢNJU
PRI IZRADI TISKANIH PLOČICA


PREDLOŢAK

- Za predloţak kristiti tanku poliestersku prozirnu foliju.
- Budući vodovi, mjesta lemljenja i sl. moraju biti potpuno neprozirni.
- Na predlošku označiti rub tiskane pločice, a kod dvoslojnih pločica i
 stranu (strana elemenata ili strana lemljenja).
- Odabrati odgovarajuću širinu vodova i promjer lemnih mjesta.
- Regulatore i konektore postaviti uz rub pločice.
- Vodove za napajanje izvesti dovoljno širokim vodovima.
- Svi vodovi miraju biti što je moguće kraći.
- Lemna mjesta na koja se leme veći elementi trebaju biti što većeg
 promjera.
- Označiti karakteristične točke.
- Na predlošku napisati naziv ili kodnu oznaku pločice.

SITOTISAK

- Za oslojavanje sita koristiti uvjek svjeţu emulziju.
-  Raditi u suhoj prostoriji u kojoj nema prašine.
-  Oslojeno i osušeno sito dobro je što prije osvjetliti.
-  Rub rastirača mora biti uvjek oštar.
-  Na sito staviti dovoljno boje da prekrije "sliku".
-  Ne raditi na mjestu prejakog strujanja zraka (propuh).
-  Pripremiti mjesto za odlaganje pločica.
-  Pripremiti dovoljno papira za probne otiske.
-  Obrusiti rubove pločica !!
-  Pripremiti razreĎivač za boju i čiste krpe.
-  Ne ţuriti pri tiskanju.
-  Nakon tiskanja odmah oprati sito.

FOTOPOSTUPAK

-  Prije nanašanja fotolaka dobro očistiti bakrenu površinu.
-  Sa površine odstraniti prašinu.
-  Bocu fotolaka prije upotrebe dobro protresti.
-  Fotolak nanašati na pločice u suhoj prostoriji gdje nema prašine.
-  Pločicu osvjetliti neposredno nakon sušenja.
-  Razvijač za fotolak pripremati korištenjem hladne vode.
-  Uvjek pripremiti svjeţ razvijač.
-  Fotolak drţati na hladnom mjestu (hladnjak).

"TRANSFER" POSTUPAK

- Ne presavijati foliju.
- Prije kopiranja odrezati onoliko folije koliko je potrbno.
- Načiniti probni otisak na papiru.
- Kopiranje vršiti samo na kopirnim ureĎajima koji rade na tzv. "suhom"
 postupku.
- Prije oslojavanja dobro je na foliju staviti jedan do dva
 sloja tkanine.
- Pri oslojavanju pločice ne smije se prejako pritiskati
 folija.
- Zaštitnu foliju odvojiti od pločice tek nakon što se pločica
 ohladi.
-TP
       INSTRUMENTI ZA MJERENJE DEBLJINE PREVLAKA NA
             FEROMAGNETSKOJ PODLOZI


            M I K R O N  T E S T E R

            MT 600      MT 1200
            ========================
+MT
Najnoviji instrumenti za mjerenje debljine nanosa na feromagnetskoj
podlozi rade na principu vrtloţnih struja ili mjerenja jačine magnetskog
toka. Oni omogučavaju jednostavno, nerazorno, brzo i točno mjerenje
debljine nanosa nemagnetskih prevlaka (premazi, plastika, guma i sl.) na
feromagnetskoj podlozi. Sam postupak podešavanja i mjerenja je
jednostavan, pri čemu promjene temperature okoline ne utiču na točnost
mjerenja.

Instrument MT 1200 radi na principu mjerenja jačine magnetskog polja.
Ovim instrumentom mogu se mjeriti debljine nanosa nemetalnih ili
nemagnetskih materijala (aluminij, bakar, ...) na feromagnetskoj
podlozi. Za razliku od njega, instrument MT 1000 radi na principu
mjerenja vrtloţnih struja i pomoću njega se mogu mjeriti debljine
nemetalnih nanosa na feromagnetskoj podlozi.

Oba mjerna instrumenta posjeduju tri mjerna opsega. Instrument MT 1200
izraĎuje se sa mjernim opsezima od 0 ... 100, 0 ... 300 i 0 ... 1200 um,
dok se instrument MT 1000 izraĎuje sa šest različitih podjela mjernih
opsega.

Podešavanje instrumenta i mjerenje je vrlo jednostavno i brzo.
Preklopnikom se odabere najniţe mjerno područje, sonda instrumneta
prisloni se na metalnu mjernu podlogu (koja se isporučuje uz instrument)
a regulatorom "ZERO" podesi se kazaljka instrumenta na nulu. Nakon toga
na metalnu podlogu stavi se etalonski listić a regulatorom "CAL" podesi
se potreban otklon kazaljke instrumenta. Ovime je postupak podešavanja
završen i moţe se otpočeti sa mjerenjima.

Za napajanje instrumenta moţe se koristiti baterija od 9 V,
nikal-kadmijev akumulator ili gradska mreţa. Tokom mjerenja poseban
elektronički sklop kontrolira stanje izvora napajanja, a zvučnim
signalom opominje na njegovu istrošenost. Osim automatskog moguća je i
ručna kontrola izvora napajanja postavljanjem centralnog preklopnika u
poloţaj Batt".
     OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MJERNIH INSTRUMENATA


                MT 1200
                =======

PRINCIP RADA:      mjerenje jačine magnetskog polja
MJERNA PODRUČJA:    0 ... 100 um
            0 ... 350 um
            0 ... 1200 um
TOČNOST MJERENJA:    5 %
NAČIN PRIKAZIVANJA REZULTATA:  analogni
TEMPERATURNO PODRUČJE:     0 ... 50 C
NAJMANJA POVRŠINA MJERENJA:   10 x 10 mm
NAJMANJA UDALJENOST O RUBA:   4 mm
NAPAJANJE INSTRUMENTA:
            - alkalna baterija od 9 V,
            - nikal-kadmijev akumulator ili
            - gradska mreţa.
DIMENZIJE INSTRUMENTA: 100 x 140 x 35 mm
TEŢINA INSTRUMENTA:   345 g
INSTRUMENT SE ISPORUČUJE SA:
            - alkalnom baterijom od 9 V,
            - kompletom za baţdarenje,
            - uputstvom za upotrebu i
            - odgovarajućom kutijom.                MT 1000
                =======

PRINCIP RADA:  mjerenje debljine pomoću vrtloţnih struja
MJERNA PODRUČJA: instrumentse isporučuje sa mjernim područjem
         2B, ali se moţe odabrati i neko drugo mjerno
         područje
TOČNOST TOČNOST MJERENJA:    5 %
NAČIN PRIKAZIVANJA REZULTATA:  analogni
TEMPERATURNO PODRUČJE:     10 ... 50 C
NAJMANJA POVRŠINA MJERENJA:   10 x 10 mm
NAJMANJA UDALJENOST OD RUBA:  5 mm
NAPAJANJE INSTRUMENTA:
            - alkalna baterija,
            - nikal-kadmijev akumulator ili
            - gradska mreţa.
DIMENZIJE INSTRUMENTA: 100 x 140 x 35 mm
TEŢINA INSTRUMENTA:   360 g
PROMJER AKTIVNOG DIJELA SONDE: 2 mm
INSTRUMENT SE ISPORUČUJE SA:
            - mjernim područjem 2B,
            - alkalnom baterijom od 9 V,
            - kompletom za baţdarenje,
            - uputstvom za upotrebu i
            - odgovarajučom kutijom.


GARANCIJA, ODRŢAVANJE I SERVISIRANJE

ProizvoĎač MIKRON TESTERA, BART elektronika, daje za svaki instrument
jednogodišnju garanciju i osigurava kompletan servis instrumenta.
NABAVKA I ISPORUKA INSTRUMENTA

Instrument se moţe naručiti direktno kod proizvoĎača, a rok isporuke je
10 dana po izvršenoj uplati.
          M I K R O Č E Š A LJ  3 0 M 5 0 0
          ==================================


30M500 je pomagalo za jednostavno i brzo mjerenje debljine svjeţeg
premaza na ravnoj površini. Koristi se kod nanašanja premaza, a posebno
u djelatnosti antikorozivne zaštite u brodogradnji, mostogradnji,
strojogradnji, kemijskoj industriji, industriji vozila,
itd.

MIKROČEŠALJ 30M500 načinjen je od visokopoliranog čelika posebnog
oblika koji podsjeća na dvostruki češalj. Početni i krajnji zubac sa
svake strane mnogo su širi od ostalih zubaca i sluţe za odreĎinanje
referentne ravnine. Svi ostali zupci više su ili manje kraći od
referentnih zubaca. Koliko je koji zubac kraći piše uz svaki pojedini
zubac. Postupak mjerenja debljine premaza vrlo je jednostavan. Na
ravnu površinu svjeţeg namaza okomito se pritisne MIKROČEŠALJ tako da
referentni zupci sigurno doĎu do podloge na koju je nanesen premaz.
Nakon nekoliko trenutaka pločica se okomito odmakne od površine i
pogleda koji je zadnji zubac bio u doticaju sa premazom. Iz veličine
zadnjeg zupca koji je bio u doticaju sa premazom i veličine prvog
slijedeŠeg zupca nije sada teško odrediti kolika je debljina
premaza.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MJERNO PODRUČJE:   30 ... 500 um
BROJ MJERNIH ZUBACA:    16
PROSJEČNA TOČNOST MJERENJA: cca 10%
MATERIJAL:    visokopolirani nerĎajući čelik
MASA:  10 g
DIMENZIJE: 58 x 30 mm
OPREMA:    navlaka od skaja

MIKROČEŠALJ 30M500 moţe se naručiti direktno kod proizvoĎača, BART
elektronike, a isporučuje se odmah po izvršenoj uplati.
-MT


Ţelimo Vam mnogo uspjeha u gradnji ureĎaja!
             Zagrebu, 01. 09. 2006.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:11062
posted:4/14/2010
language:Dutch
pages:66