Udredning_ kirurgisk behandling by liuqingzhan

VIEWS: 161 PAGES: 53

									  Udredning, kirurgisk
behandling af ovarie cancer
   Erik Søgaard-Andersen
          Tumor-typer
• Epiteliale            • Non-epiteliale
                   – Germinal-celle tumorer
  – Serøs*                •  Dysgerminom
  – Mucinøs*               •  Endodermal sinus tumor
  – Endometrioid*            •  Embryonal carcinom
                     •  Polyembryon
  – Brenner*               •  Choriocarcinom
  – Clear-cell*             •  Teratom
  – Mixed*                •  Andre
                   – Sex-cord stromale
  – Udifferentieret           • Granulosa-celle tumor
  – Uklassificeret               – Adult/Juvenil
                     •  Thecom-fibrom
  *: som benigne, Borderline og
                     •  Sertoli-Leidig celle tumor
   invasive              •  Gynandroblastom
                     •  Andre
        Epidemiologi
• Højeste incidens i
 USA/Europa/Skandinavien
• Incidens-rate: 16/100.000
• Paritet beskytter
 – 1 graviditet beskytter, flere beskytter mere! 6
  gennemførte graviditeter: OR: 0.29!!
 – Ingen beskyttende effekt af aborter/X-uterin
  graviditet.
• P-piller beskytter
         Epidemiologi
• Infertilitet:
  – Nulli-para, primær infertile øget risiko
  – Infertilitetsbehandling:
   • Øget risiko for Borderline tumorer efter 10 år!!
   • Invasiv cancer øget??
                  ESGO, Berlin, okt 2007
• Varighed af fertile periode uden sikker
 betydning
        Epidemiologi
• Arvelighed
 – Formodentlig ca 10% af ovariecancere
 – BRCA1/BRCA2, HNPCC….
• HRT
 – Usikkerhed, måske let øget risiko, OR: 1.15
• Kirurgi:
 – Sterilisation / Hysterektomi beskyttende
  effekt?
 – Effekten svinder efter 15-10 år!!
   Stadieinddelingen (FIGO)
• Stadium I: Sygdom i ovarierne
  – IA: et ovarium  IB: begge ovarier      IC: +pos
   skyl/ascites
• Stadium II: Sygdom i bækkenet:
  – IIA: uterus/tubae IIB: andre organer
   IIC:+pos.skyl/ascites
• Stadium III: Spredning uden for bækkenet:
  – IIIA: mikroskopisk IIIB: <2 cm     IIIC: >2 cm
  (pelvine, paraaortale, inguinale lymfekn.metastaser: IIIC)
• Stadium IV: Spredning uden for abdomen,
 leverparenkym.

• Ca 70% diagnosticeres som Stadium III/IV
    Præ-operativ imaging
Hovedformål:

 – Risikovurdering, malignitet/benignitet?
 – Operabilitet?
 – Differentialdiagnostik
   Præ-operativ risikovurdering
 ”Kvinde med udfyldning i bækkenet”
Mål: At vurdere risikoen for malignitet med henblik
  på:
1. Operationsindikation
2. Operations-tidspunkt
3. Kirurgisk tilgang
4. Centraliseret primær kirurgi
5. Valid, relevant patient-information
        Alderen
• 80% af ovarie cancerne diagnosticeres
 hos post-menopausale kvinder
• 30% af epiteliale tumorer hos post-
 menopausale er maligne
• 7% af epiteliale tumorer hos præ-
 menopausale er maligne
      Ultralyd-undersøgelse
Forf.    Metode Kir   Cancer %
Ferrazzi   TVS/MI  330   69    21

UK-screening (okt 2007)           ca.
 5%


Ultralyd alene har lav prædiktiv værdi.
Cystestørrelsen ingen prædiktiv værdi, men
 morfologien.
       CA-125
     (andre markører)
• CA-125 forhøjet hos ca. 85-90% af alle C.
 Ovarii
• CA-125 forhøjet hos ca. 50% af Stadium I
• CA-125 forhøjet hos ca. 60% af Stadium II
• CA-125 forhøjet hos >90% af Stadium
 III/IV
• CA-125 forhøjet hos 25-30% af Borderline
   Risk of Malignancy Index
        RMI
• Baseret på en vægtet vurdering af risiko-
 faktorerne:
 – Menopausal status
 – Ultrasonisk morfologi
 – CA-125
                RMI
• Menopausal status:
  – Præ-meno:     1    Hyst, <50:  1
  – Post-meno:     4 (3)  Hyst, >50:  4 (3)
• Ultralyd:
  – Uni-/bi-lokulær:  0
  – Multilokulær:   1
  – Solide partier:  1
  – Bilateral:     1
  – Extra-ovariel   1
  – Ascites:      1
  Sum: 0/1: 1
  Sum: >1: 4 (3)
• CA-125:    Absolutte værdi IU/liter
         RMI
• RMI = M(14) •U(14)•CA-125
• Cut-off niveau: 200
S. Tingulstad et al.: Andersen et al.:
 Sensitivitet: 80%   73% (90%)
 Specificitet: 92%    88.3%
 PPV:     89%    70%
 NPV:     91/98%  90.3%(98%)
   Præ-operativ udredning
• Præ-operativ udredning ikke generelt
 indiceret, men vil være symptomafhængig
 og afhængig af objektive fund (GU)
• Røntgen af thorax
• Røntgen af colon, ved fikseret ve-sidig
 tumor/tarmsymptomer
• CT-scanning/MRI ingen selvstændig plads
 generelt, men:
 CT/MRI/Pet-CT ved Cancer Ovarii
• Ved primær non-kirurgisk behandling (neo-
 adjuvant behandling) – Primær
 sygdomsudbredning
• Ascites, uden sikker primær tumor
• Staging?
• Operabilitets-vurdering?
 – Score-system?
 – Diagnostikers erfaring?
• Diffus Peritoneal Fortykkelse!!
• Ascites-mængde!!
  Kirurgien ved ovarie cancer
• Primær kirurgi:
 – Staging procedure
 – Tumor reduktion (cytoreduktion/debulking)
• Sekundær kirurgi:
 – Interventionskirurgi (interval debulking)/Neo-
  adjuvant kirurgi
 – Second-look
 – Salvage (pallierende) kirurgi
       Præcis staging
        Hvorfor?
• Faktiske sygdomsudbredning
• Ensartet selektion til adjuverende behandling
• Undgå under- og overbehandling
• Reel vurdering af effekt af adjuverende
 behandling
• Sammenlignelige behandlingsresultater
• Forståelse af sygdommens biologi
      Staging’s betydning
• McGowan et al. (Obstet Gynecol 1985)

          FIGO     Komplet staging
Stadium I     28%        16%
Stadium II     17%        4%
Stadium III/IV   55%        80%

Generelt: ca. 40% vil up-stages ved komplet staging
  Krav til ovarie cancer kirurgi
     (EORTC & GOG)
• Kvalificeret kirurg (bækkenkirurgisk ekspertice)
• Sufficient peri-operativ set-up: Intensiv terapi,
 koagulations-lab, blodbank
• Adgang til og benyttelse af frysemikroskopi
• Sufficient kirurgisk tilgang: forlænget midtlinieincision,
 symfyse til prox xiphoideus
• Histologisk verificering af per-operative fund og præcis
 beskrivelse.
 European Guidelines of Staging of Ovarian
   Cancer 1991 (EORTC) - EGSOC
• Peritoneal skylning
• Biopsi af suspekte læsioner + faste adhærenser
 + tumornære adhærenser
• Bilateral salpingoooforektomi
• Total abdominal hysterektomi
• Infra-kolisk omentektomi
• Blinde biopsier
• Pelvin lymfeknudefjernelse (externa-karrene)
• Para-aortal lymfeknudefjernelse
     Tidlig ovarie cancer
     Konservativ kirurgi
• Fertil alder og fertilitetsønske
• Stadium IA, G1 (G2?), IC?
• Sufficient kirurgisk staging

• Generelt ved Borderline og Non-epiteliale
  Tumor type, differentiering og
 lymfeglandel metastasering (”Stad I”)
• (DiRe; Petru; Onda; Baiocchi)
      Serøs         28.2%
      Mucinøs     2.6%
      Endometrioid   4.1%
      Clear-cell    14.5%
      G1        6.1%
      G2        9.7%
      G3        36.1%
      Kirurgisk staging
     Prognostisk betydning
• Mayer et al. (Gyn Oncol 1992):
  – Stadium I/II-patienter
                    5-års overlevelse

            Gyn-Onk Center: 83% Gyn-Obs: 59%
• Trimbos et al (Int J Gyn Cancer 1991)
  – Stadium I-IIA
                    5-års DFS
            Komplet stag: 100% Inkomplet: 88%
• Zanetta et al. (Ann Oncol 1998)
  – Stadium I (351)
        Signifikante prognostiske faktorer:
            Tumordifferentiering
            Inkomplet kirurgisk staging
     Staging og prognose
• Onda et al. (Cancer     • Suzuki et al. (Gyn Oncol
 1998)             2000)

                       5-års overlev
        5-års overlev  I, ly.node-    100%
I/II, ly.node-    96%   I, ly.node+     83%
I/II, ly.node+    84%
IIIC (peritoneal)   26%
       Lymfadenektomi
       Omfang og teknik
• Lymfadenektomi baseret på
 palpationsfund
 – 37-55% af positive glandler normale ved
  palpation
      (Wu 1986; Petru 1994; Chuang 1995; Girardi 1996)

• Systematisk vs selektiv lymfadenektomi
 – Ingen forskel på recidivfrekvens
 – Signifkant forskel på per-/post-operativ
  morbiditet
      (Benedetti Panici 2000; Trimbos 2000)
       ACTION/ICON1-studiet

• 923 patienter: Stadium IA/B, G2/G3; Stadium IC;
 Stadium IIA. Randomiseret til +/- adjuverende
 behandling (platinholdig)
 – Signifikant effekt af adjuverende behandling, både
  PFS og over-all survival (8%)
 – Sub-studie: komplet stagede patienter (<50% af alle
  patienter) ingen effekt af adjuverende behandling
   •  Optimal Staging/Observation 87% 5-års overlevelse
   •  Optimal Staging/Kemo        86%    do.
   •  Suboptimal/Observation       74%    do.
   •  Suboptimal/Kemo       86%    do.
        Tidlig ovarie cancer
       Væsentlige problemer
• ”Staging is often sub-optimal because malignancy was
 not suspected and not confirmed during surgery. Frozen
 section should be performed in all adnexal tumors”
              (JF Stratton 2001)

• ”The inclusion of inaccurately staged, incompletely
 evaluated patients in trials attempting to test the potential
 value, if any, of adjuvant treatment will be difficult to
 interpret at best and misleading at worst”
           (RC Young 1987; JB Trimbos 2000)
         Tidlig ovarie cancer
           Konklusioner
• Frysemikroskopi på adnex tumorer

• Ved malignitet: omhyggelig kirurgisk, komplet staging

• Sikrer selektion af ”god-prognose-patient”:
  – Stadium IA/IB, G1, G2, 5-års overlevelse: >90%
  – Ingen effekt af adjuverende behandling

• Og ”dårlig-prognose-patient”:
  – Stadium IC, G3, Clear-cell: 5-års overlevelse: 70-75%
  – Effekt af adjuverende behandling??
• Og identificerer Stadium III-patienter med forventet effekt af
 adjuverende behandling
   Avanceret ovarie cancer
• Debulking-rationalet:
 – Kemoterapi eliminerer lettere små tumormasser
 – Store tumormasser dårligere vaskulariseret, mindre
  koncentration af kemoterapeutikum
 – Større fraktion af non-prolifererende celler i store
  tumor masser
 – Risiko for kemo-resistens større i store tumorer
  (Goldie-Coldman)
    Avanceret ovarie cancer
• Debulking-effekt:
 –  Restlevetid 
 –  Helbredelse 
 –  Livskvalitet ()
 –  Metaboliske forstyrrelser 
 –  Ernæringstilstand 
 –  Tolerancen for intensiv kemoterapi 
    Ovarie cancer kirurgi
      Terminologi
• Optimal debulking:
 – Makroradikal op: Intet tumorvæv efterladt
 – (Største efterladte element <1 cm (<2 cm))
• Sub-optimal debulking:
 – Største efterladte element >1 cm (>2 cm)

 Debulking-begrebet refererer til intra-peritoneal
  sygdom + glandler /Defineret af Griffith
       Betydning af rest-tumor
     Stad III/IV, +CAP (Baker et al.)
 1
0,9
0,8
0,7
0,6                     <1 cm
0,5                     1-2 cm
0,4                     >2 cm
0,3
0,2
0,1
 0
   0   1  2  3  4  5  6
         DACOVA
         Stad III/IV
 1
0,9
0,8
0,7
0,6                   <1 cm
0,5                   >1 cm
0,4                   Total
0,3
0,2
0,1
 0
   0  1  2   3  4   5  6
        Succes-rater
       Optimal debulking
• DACOVA
 – Center:    30%      Gyn-Obs:  25%
• Internationale centre:
 – Heintz et al. 70%
 – Neijt et al.  50%
 – Piver et al.  87%
 – Vergote et al. 95%*
 – Eisenkop et al.   98%
 – Aletti et al.  68%
 *: primær + sekundær kirurgi
      Tekniske forudsætninger

• Ekstra-peritoneal bækkenkirurgi
  – én-bloc fjernelse af uterus+adnexa+peritoneum
  – Eventuel modificeret bagerste exenteration
•  Total omentektomi (ved curvatura major)
•  Diafragmal stripping/resektion
•  Splenektomi.
•  Lever-resektion
•  Carcinose fjernelse (el-kirurgi, ultrasonisk
  aspiration, argon-beam)
 Aletti et al. (Obstet Gynecol 2006)
   (Stadium IIIC+carcinose)
 1
0,9
0,8
0,7
0,6
                   Non-radikal
0,5
                   Radikal
0,4
0,3
0,2
0,1
 0
   0  1  2  3  4  5  6  7
       Interval debulking
       Interventions kirurgi
Teoretisk baggrund: Inoperable patienter kan efter
  kemoterapi (3-4 kure) med større
  sandsynlighed optimalt debulkes. Herefter
  fortsat kemoterapi.
Men:
Kan primær optimal debulking opnås (70-90%)
  skal dette gennemføres
Interventions kirurgi kan ikke erstatte den primære
  kirurgi.
      Interventions kirurgi
    Van der Burg et al. N Engl J Med 1995

• Randomiseret studie
• Multi-institutionel, multinationalt
• Sub-optimalt debulkede patienter
• Randomiseres til +/- interval kirurgi efter 3
 kure med kemoterapi indeholdende
 cisplatin + cyclofosfamid +/- 3. stof
• 140 +kirurgi, 138 -kirurgi
      Van der Burg/EORTC
     (N Eng J Med 1995; 332: 629-34)

1,2

 1

0,8
                       +kirurgi
0,6
                       -kirurgi
0,4

0,2                     P=0,012

 0
   0   1   2   3   4   5
       GOG, ASCO 2002
      (N Eng J Med 2004;351: 2489)
•  Suboptimal primær debulking
•  216 + interval kirurgi, 209 – intervalkirurgi
•  Kemoterapi: Carboplatin-Paclitaxel
•  Median overlevelse: 32 mdr vs 33 mdr
•  PFS: 10,5 mdr vs 10,8 mdr

• ”patients underwent primary surgery in centers
 where maximum effort was done to perform
 optimal primary debulking!!”
    Primary vs Secondary
       Debulking
100

80

60
                      Resistent
40                     Sensitive

20

 0
   Primary  Secondary  Recur/Progres
    Muligheder for selektion til primær
    debulking/sekundær debulking??

• Vergote et al.
 – Primær vurdering ved ”åben” laparoskopi
   • 30 min, 10 ml blodtab
   • 60% primær kirurgi, 40% neoadjuvant kemoterapi
 – Total: >90% optimal debulking
         Konklusioner
• Maximal indsats for optimal primær debulking
• Bedret selektion til primær debulking?
• Interventionskirurgi værdi ved ikke optimalt debulkede
 med kemoterapi-respons (ikke-center opererede)
• Kirurg uddannelse
• Kirurg holdning
• Kirurg indsats
• Center-set-up
        Non-epiteliale
      Granulosa celle tumorer
•  70% af de maligne SCST
•  Forekommer i alle aldersklasser
•  Adult type: AGCT (95%)
•  Juvenil type: JGCT (5%)
     Adult granulosa celle tumor
          AGCT
•  Abnorm vaginalblødning
•  Abdominal distention
•  Abdominal smerter
•  50% endometriehyperplasi
•  3-27% cancer endometri
•  Myom hypertrofi
•  Mastodyni
•  Hisutisme/virilisering sjældent
             AGCT
•  80-90% Stadium I
•  Sene recidiver (gennemsnit 9 år)
•  Sene re-recidiver
•  Stadium I: 92-100% 5-års overlevelse
•  >Stadium I: 33-53% 5-års overlevelse
•  Mortalitet efter recidiv 70%
•  Kirurgisk stadium vigtigste prognostiske faktor
•  Differentiering ved Stadium I
           AGCT
          Behandling
• Fertil alder: Konservativ kirurgisk behandling
 (Unilateral salpingoooforektomi)
• Staging:
 – Peritoneale biopsier
 – >10 cm: glandelfjernelse?
 – Endometrie biopsi
• Ikke-fertil alder/ikke fertilitetsønske:
• Bilateral salpingoooforektomi + Hysterektomi
           AGCT
           Kontrol
• Tumor-markør:
 – Serum Inhibin
 – Østradiol uanvendelig
• Livslang, helårlige kontroller
• Recidiv: Sekundær kirurgi overvejes
            JGCT

•  90% af GCT i præpuberteten
•  50% af GCT før 30-års alderen
•  Pseudo-pubertas præcox
•  Abdominal distention
•  Smerter
•  Abnorm vaginalblødning
•  Virilisering
•  (Ollier’s disease; Marfucci’s syndrom)
           JGCT

• 95% Stadium I
• Stadium I: 95-100% 5-års overlevelse
• >Stadium I: 20-25% 5-års overlevelse
• Tidlig recidiv.
• Ikke beskrevet recidiv mere end 3 år efter
 primær behandling
• Kirurgi som ved AGCT
• Præ-pubertet: Se-Østradiol
• Serum Inhibin
       Germinalcelle tumorer
        Dysgerminom
• 30-40% af maligne germinalcelle tumorer
• Alder: 10-30 år
• 5% ved dysgenetiske ovarier
  – 46 XY ovarier eller mosaiker
•  Store tumorer
•  Ca. 20% bilaterale
•  70% i Stadium I
•  Ikke endokrint aktive
          Dysgerminom

• Behandling:
 –  Fertilitetsbevarende kirurgi, generelt
 –  Debulking ved spredt sygdom??
 –  Sekundær kirurgi??
 –  KEMOTERAPI

 Gen-etablering af menstruationscyklus og af
  fertiliteten efter kemoterapi i næsten 100%

								
To top