Docstoc

MODUL JAWI 1

Document Sample
MODUL JAWI 1 Powered By Docstoc
					                            ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


LATIHAN 1

Senaraikan semua huruf jawi yang anda tahu.
LATIHAN 2a

Tukarkan huruf rumi di bawah kepada huruf jawi :


  a           b            c   d

  e           f            g   h

  i           j            k   l

  m           n            o   p

  q           r            s   t

  u           v            w   x

  y           z            ng  ny

 kh
‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬          1
                          ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


LATIHAN 2b
Lati tubi pertukaran huruf rumi kepada jawi.

 a           b       c    d    e
  f           g       h    i    j
 k           l       m    n    o
 p           q       r    s    t
‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬           2
                      ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬
 ‫‪u‬‬           ‫‪v‬‬  ‫‪w‬‬    ‫‪x‬‬    ‫‪y‬‬
 ‫‪z‬‬           ‫‪ng‬‬  ‫‪ny‬‬    ‫‪kh‬‬    ‫‪a‬‬
 ‫‪c‬‬           ‫‪g‬‬  ‫‪s‬‬    ‫‪d‬‬    ‫‪t‬‬
 ‫‪h‬‬           ‫‪z‬‬  ‫‪l‬‬    ‫‪y‬‬    ‫‪d‬‬
‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬       ‫3‬
                ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


‫3 ‪LATIHAN‬‬
‫: ‪Latihan sambungan huruf‬‬
‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬   ‫4‬
                                ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


Latihan 4
Menukar satu suku kata terbuka kepada jawi :

 a            i   u     ”e pepet”  ”e taling”   o
Ba            Bi  Bu     Be     Be       Bo

Ca            Ci  Cu     Ce     Ce       Co

Da            Di  Du     De     De       Do

Fa            Fi  Fu     Fe     Fe       Fo

Ga            Gi  Gu     Ge     Ge       Go

Ha            Hi  Hu     He     He       Ho

Ja            Ji  Ju     Je     Je       Jo

Ka            Ki  Ku     Ke     Ke       Ko

La            Li  Lu     Le     Le       Lo

Ma            Mi  Mu     Me     Me       Mo

Na            Ni  Nu     Ne     Ne       No

Pa            Pi  Pu     Pe     Pe       Po

Ra            Ri  Ru     Re     Re       Ro

Sa            Si  Su     Se     Se       So

Ta            Ti  Tu     Te     Te       To

Wa            Wi  Wu     We     We       Wo

Ya            Yi  Yu     Ye     Ye       Yo

Za            Zi  Zu     Ze     Ze       Zo

Nga           Ngi  Ngu     Nge     Nge      Ngo

Nya           Nyi  Nyu     Nye     Nye      Nyo
‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬         5
                                 ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


    Latihan 5
    Menulis satu suku kata tertutup : ban = ban
 a        a         a        a   a         a
Ban          Bam     Bah        Bar  Bas        Bat

Can          Cam     Cah        Car  Cas        Cat

Dan          Dam     Dah        Dar  Das        Dat

Fan          Fam     Fah        Far  Fas        Fat

Gan          Gam     Gah        Gar  Gas        Gat

Han          Ham     Hah        Har  Has        Hat

Jan          Jam     Jah        Jar  Jas        Jat

Kan          Kam     Kah        Kar  Kas        Kat

Lan          Lam     Lah        Lar  Las        Lat

Man          Mam     Mah        Mar  Mas        Mat

Nan          Nam     Nah        Nar  Nas        Nat

Pan          Pam     Pah        Par  Pas        Pat

Ran          Ram     Rah        Rar  Ras        Rat

San          Sam     Sah        Sar  Sas        Sat

Tan          Tam     Tah        Tar  Tas        Tat

Wan          Wam     Wah        War  Was        Wat

Yan          Yam     Yah        Yar  Yas        Yat

Zan          Zam     Zah        Zar  Zas        Zat

Ngan         Ngam     Ngah        Ngar  Ngas       Ngat

Nyan         Nyam     Nyah        Nyar  Nyas       Nyat

Cang         Kang    Lang        Mang  Nang       Sang    ‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬         6
                                   ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


   Latihan 5b
   Menulis satu suku kata tertutup :

 i       ‫ي‬        u   ‫و‬  ”e pepet”  ”e taling”=‫ي‬     o    ‫و‬
Bin              Bun    Ben     Ben         Bon

Cin              Cun    Cen     Cen         Con

Din              Dun    Den     Den         Don

Fin              Fun    Fen     Fen         Fon

Gin              Gun    Gen     Gen         Gon

Hin              Hun    Hen     Hen         Hon

Jin              Jun    Jen     Jen         Jon

Kin              Kun    Ken     Ken         Kon

Lin              Lun    Len     Len         Lon

Min              Mun    Men     Men         Mon

Nin              Nun    Nen     Nen         Non

Pin              Pun    Pen     Pen         Pon

Rin              Run    Ren     Ren         Ron

Sin              Sun    Sen     Sen         Son

Tin              Tun    Ten     Ten         Ton

Win              Wun    Wen     Wen         Won

Yin              Yun    Yen     Yen         Yon

Zin              Zun    Zen     Zen         Zon

Ngin             Ngun    Ngen     Ngen        Ngon

Nyin             Nyun    Nyen     Nyen        Nyon
   ‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬           7
                               ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


 Latihan 6a
 Mengeja perkataan dua suku kata : (a+i) (a+u) (u+a) (u+i) (i+a) (i+i)
                   (u+a)          (i+a)
(a+i)       (a+u)
                    (u+i)          (i+i)
Baki            Baju      Buta         Bila

Basi            Bahu      Duda        Bina

Cari            Batu      Gula        Hina

Daki            Jamu      Huma         Gila

Dahi            Kayu      Kuda         Kira

Hari            Kaku      Lupa         Sira

Kari            Lalu      Mula         Nira

Kati            Laju      Pula        Hiba

Lali            Laku      Puja         Nila

Mari            Labu      Rusa         Sita

Pari            Malu      Buli         Diri

Padi            Palu      Curi         Kini

Saji            Pasu      Cuci         Kiri

Hati            Pusu      Duli         Pipi

Tali            Madu      Guni         Gigi

Sari            Mahu      Juri         Sisi

Tari            Maju      Kuli         Titi

Tasi            Paku      Sudi         Tiri

Pati            Rabu      Suri         Siri

Badi            Ratu      Guri         Sini
 ‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬        8
                                 ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


Latihan 6b :
Mengeja perkataan dua suku kata : (o+a) (o+o) & Membezakan ejaan ”e pepet” dan
”e taling” di dalam perkataan dua suku kata.
  (o+a)                          E
                E pepet
  (o+o)                         taling
   Bola           Kera            Meja

   Sofa           Dera            Teko

  Roda            Peta            Beta

   Nota           Peka            Ceri

  Goda            Beri            Feri

  Noda            Beli            Jeli

   Kota           Besi           Belon

  Soda            Beku           Telon

  Koma            Geli           Sewa

   Cota           Peti           Becak

  Logo            Jemu            Beca

   Toto           Peri            Bela

   Soto           Seri            Pena

   Kopi           Sepi            Jeti

   Topi           Seru           Teksi

   Loji           Temu            Cedok

   Lori           Tepi            Ceti

   Lobi           Tebu           Perak

  Koko            Segi           Celak

  yoyo            Peri           Selak‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬        9
                                        ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


  Latihan 7 :
  Mengeja perkataan dua suku kata terbuka : (a + a)

  a) Hukum BTPGNSYCMJ :
  - Alif dibuang jika huruf ketiga dalam perkataan tersebut adalah huruf berikut :
  (b , t, p, g, n , s, nya , c , y , k, m, j)
  ) ‫(ب،ت،ف،ضـ،ى،س،ث،خ،ي،ك،م،ج‬contoh :
   mata   =   ‫هات‬      bapa                   =      ‫باف‬
  *Huruf alif ditambah semula apabila menerima imbuhan. Contoh :
mata =   ‫هات‬     matanya =    ‫هاتاث‬      bapa  = ‫باف‬  Bapanya     = ‫بافاث‬
  b) Hukum ‘DARLUNG’ :
   - Huruf alif tidak dibuang jika huruf ketiga dalam perkataan tesebut terdiri dari
       huruf-huruf = D , R , L , W, NG iaitu (  ‫ )د ر ل و غ‬Contoh :
           nganga     bawa       jala   bara      dada

            ‫غاغا‬      ‫باوا‬       ‫جاال‬   ‫بارا‬      ‫دادا‬
  1    Bara              Para            Lama

  2    Baja              Mata             Lara

  3    Bata              Pala             Lada

  4    Baca              Raba             Laga

  5    Cara              Rata             Jaja

  6    Dara              Raja            Masa

  7   Hama              Mara             Kara

  8    Haba              Sara             Kata

  9    Jasa              Sasa             Kaca

  10    Jala              Saja            Nganga

  11   Kaya               Taja           Raga
  ‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬               10
                                   ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


Latihan 8 :
Menulis perkataan yang berakhir dengan huruf ”kaf” & ”ga”

c) Hukum KAGA : (vokal ’a’ selepas huruf ’kaf’ & ’ga’
  - Semua perkataan yang terdapat vokal ’a’ selepas huruf ‘kaf’ & ‘ga’ : huruf alif
   dibelakang hendaklah dibuang ;
  - Contoh :
          ‫ـ‬
          ‫هىض‬     ‫ـ‬
                ‫الض‬        ‫ـ‬
                          ‫تيل‬       ‫ساك‬
                                  ‫ـ‬
   -  Huruf alif ditambah semula apabila menerima imbuhan akhiran.
   -  Contoh :
         laga     melagakan      luka     lukanya

           ‫ـ‬
           ‫الض‬   ‫هالضامي‬        ‫لىمـ‬      ‫لىماث‬
PERHATIAN :
  Kaedah ini digunakan untuk mengeja semua perkataan dua, tiga dan empat
  sukukata.
1    Raga           Harga            Buka

2    Saga           Hingga            Suka

3    Laga           Geliga            Luka

4     Tiga          Dahaga            Peka

5    Moga           Sangka           Mereka

6     Liga          Bangga            Murka

7    Tega           Duka            Bingka

8    Lega           Ketika           Neraka

9    Duga           Baka            Maka

10    Mega           Teka           Merdeka

11 Tangga             Seka           Dermaga

12 Sangga             Leka           Cempaka


‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬           11
                                   ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬Latihan 9 :
Menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata terbuka & tertutup :

- Huruf Alif dalam suku kata tertutup hendaklah dibuang ; contoh :
              bahan     =   Ba / han       ‫باهي‬

1   Badan           Tawan            Bilas

2   Cawan           Tajam            Jiran

3   Dahan           Tayar            Kidal

4   Dalam           Tawar            Lipas

5    Harap          Macam             Lipan

6    Jalan          Malam            Minat

7   Kawan           Padat            Pikat

8   Masam           Jahat            Sikat

9   Makam           Jabat            Tilam

10   Pagar          Salak            Bukan

11   Pasar           Jalak            Bulat

12   Pahat          Sakat            Hutan

13   Pasak           Takat            Lumat

14   Rapat          Bakat            Pusat

15   Radar          Pakat            Curam
‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬          12
                                   ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


Latihan10 :
Menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata terbuka & tertutup :

- Huruf Alif dalam suku kata tertutup hendaklah dibuang ; contoh :
              bantu    =    Ban / tu       ‫ب‬
                                   ‫ًتى‬

1    Hantu           Warta            Warna

2   Lampu           Bandar           Santan

3   Mampu           Campak            Tamban

4    Mandi          Gambar            Pandan

5    Nanti          Hantar           Tandan

6    Panji          Handal            Saksi

7    Paksi          Mandat            Ganti

8    Pasti          Mantap            Papan

9    Sakti          Panjat            Malam

10   Jampi          Sambal           Mampat

11   Pandu           Sandar           Nampak

12   Tanda          Tampal

13   Laksa          Tambat

14   Harta          Tampan

15   Tandu           Santap
‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬          13
                                    ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


Latihan 10 :
Menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata terbuka & tertutup :

   -  Huruf ”Alif” dalam suku kata tertutup hendaklah dibuang ;
   -  Huruf e pepet tidak perlu digantikan dengan huruf ”ya” contoh :
                Bekas     =   Be / kas      ‫ب‬
                                    ‫مس‬
   -  Huruf e taling hendaklah digantikan dengan huruf ”ya” contoh :
                Belon     =   Be / lon      ‫ب‬
                                   ‫يلىى‬

1    Bekal            Sepat            Besen

2    Beban           Sesak            Penat

3    Bendi            Cerek            Perap

4    Cepat            Sekat            Selak

5    Petak            Sesat            Celak

6    Dekat            Rehat            Cekap

7    Geram           Teman             Kelat

8    Gelas            Tepat            Tewas

9    Heboh            Tebal            Gelak

10 Kecoh              Kekok            Getah

11    Jerat            Lebat            Lepak

12    Ketat           Lekas            Tetak

13    Kesal           Bebas            Kedet

14 Kelam               Pekat            Pejam

15    Besar            Beres            Merah


‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬            14
                                    ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


Latihan 12 :
Menulis perkataan yang berakhir dengan huruf K :


   -  Huruf ”K” dipermulaan / ditengah perkataan hendaklah diganti dengan  ‫;ك‬
   -  Huruf ’K’ diakhir perkataan hendaklah digantikan dengan  ‫ق‬
               Kakak     =   ka / kak       ‫مامق‬

 1    Balak           Lagak            Tekak

 2    Bajak           Bijak              Tetak

 3    Galak           Pijak              Selak

 4    Jarak          Bongkak              Celak

 5    Kacak           Corak            Pokok

 6    Kapak           Jolok              Tolak

 7    Lawak           Kotak           Songkok

 8    Layak           Kocak            Tokok

 9    Masak          Kelopak           Congkak

10 Marak              Kepak            Merak

11 Pajak              Lobak              Perak

12 Sajak              Pekak              Gelak

13 Salak              Serak

14 Tapak              Sorak

15 Katak              Borak‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬           15
                                     ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


Latihan 1 : Perkataan satu suku kata

     -   Setiap perkataan yang terdiri daripada satu suku kata dalam bahasa Melayu
        dan bahasa Inggeris, TIDAK perlu ditulis HURUF ALIF ditengahnya.
     -   Setiap satu suku kata yang dimulai dengan huruf WAU )‫ , (و‬hendaklah
        diwujudkan huruf ALIF )‫ (ا‬ditengahnya.
     -   Contoh :

                     ‫اد (ا) دتغهج‬      ‫تياد (ا) دتغهج‬
                       ٍ‫وا‬       ‫جن واغ‬    ‫ضن‬
                       ‫واد‬       ‫بس واو‬    ‫ؤس‬
Tuliskan perkataan berikut dengan tulisan jawi.

BIL    RUMI       JAWI   BIL  RUMI    JAWI   BIL  RUMI   JAWI
 1      Bas    ‫سىسيال‬   9   Kad         17   Tin   ‫عقم‬
 2    Gam      ‫ايكىوىمي‬  10   Das         18   Bil  ‫ايستيميىا‬
 3      Bar     ‫طرف‬    11   Pau         19   Pos   ‫وضىء‬
 4      Tar    ‫مىيغكتكه‬  12   Cat         20  Tong   ‫تروس‬
 5    Cap      ‫فراوبهه‬   13   Jam         21   Jut   ‫تمدون‬
 6    Sen      ‫مالكىكه‬   14   Tas         22   Pun   ‫فمبيىاءن‬
 7   Wang            15   Bon         23   Had

 8    Jem      ‫بربىديغ‬   16   Bom         24   Tos   ‫هيدوف‬
‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬              16
                                          ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


LATIHAN 3 : Perkataan yang bermula dgn vokal
   -  Huruf ”A” dipermulaan : hendaklah diganti dengan ;    ‫ا‬
   -  Huruf ’K’ diakhir perkataan hendaklah digantikan dengan       ‫ق‬
                                ‫ا‬
 A     =      ‫ا‬     ‫اي‬      ‫او‬        =          ‫او‬
BIL    RUMI        JAWI    BIL  RUMI     JAWI    BIL  RUMI       JAWI
 1    Ayam      ‫سىسيال‬     13   Itik          25  Engkau      ‫عقم‬
 2    Ayah      ‫ايكىوىمي‬    14   Intim          26    Esok    ‫ايستيميىا‬
 3     Adik      ‫طرف‬      15   Ibu           27   Emak      ‫وضىء‬
 4    Abang      ‫مىيغكتكه‬    16   Inti          28  Enggang     ‫تروس‬
 5    Anak      ‫فراوبهه‬     17   Obor          29  Empat      ‫تمدون‬
 6    Asap      ‫مالكىكه‬     18  Orang          30   Enam      ‫فمبيىاءن‬
 7    Aduh      ‫بربىديغ‬    19   Oren          31    Ulam     ‫هيدوف‬
 8    Apam              20   Otak          32    Usah

 9    Atap              21   Ubat          33    Usik

10    Ampun              22  Usap           34    Ubi

11     Ajak             23  Ungkap          35    Ulit

12     Alih             24   Ular          36    Ulat
‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬                 17
                                 ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


LATIHAN 4a: Perkataan Berimbuhan (awalan)
Tuliskan perkataan berikut dengan tulisan jawi.

 BIL       RUMI    JAWI      BIL   RUMI      JAWI
 1       Dibawa   ‫سىسيال‬      13  Pembawa
 2       Digalas  ‫ايكىوىمي‬     14  Pembuka
 3       Dilayan   ‫طرف‬       15   Penyapu
 4       Memakai   ‫مىيغكتكه‬     16   Penjahat
 5      Memaling   ‫فراوبهه‬      17   Pendiam
 6       Melarang  ‫مالكىكه‬      18   Pendidik
 7       Mencari   ‫بربىديغ‬     19  Ke sekolah
 8      Mendapat            20  Ke kolam
 9      Membuka            21  Ke ladang
 10     Membasuh            22   Sehari
 11       Berjaya           23   Sekata
 12      Berkawan            24   Seulas
LATIHAN 4b: Perkataan Berimbuhan (akhiran)
Tuliskan perkataan berikut dengan tulisan jawi.

 BIL       RUMI    JAWI       BIL   RUMI      JAWI
  1       Balasan  ‫سىسيال‬      13   Banduan
  2      Cetusan   ‫ايكىوىمي‬     14   Jamuan
  3       Pilihan  ‫طرف‬       15   Panduan
  4       Kasihan  ‫مىيغكتكه‬     16   Perpaduan
  5      Kenangan   ‫فراوبهه‬      17   Keraguan
  6      Harapan   ‫مالكىكه‬      18   Kemahuan
  7       Binaan   ‫بربىديغ‬     19   Merasai
  8       Siksaan           20   Menyinari
  9    Perpustakaan           21   Dikuasai
 10      Kekayaan            22   Disudahi


‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬          18
                                  ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


 11      Ketiadaan             23  Dijumpai
 12      kesetiaan             24  Mengulangi

LATIHAN 5 : Perkataan Tradisi
Tuliskan perkataan berikut dengan tulisan jawi.

BIL        RUMI     JAWI      BIL    RUMI       JAWI
 1        Apa   ‫سىسيال‬      12     Dan       ‫عقم‬
 2        Ada   ‫ايكىوىمي‬     13      Ini     ‫ايستيميىا‬
 3        Pada    ‫طرف‬       14    Daripada     ‫وضىء‬
 4        Kita   ‫مىيغكتكه‬     15     Bin      ‫تروس‬
 5        Jika   ‫فراوبهه‬      16    Kepada      ‫تمدون‬
 6         Ia            17     Binti
 7        Lima            18     Dari
 8         Dia            19    Syurga
 9        Tiga            20    Demikian
 10        Maka            21    Neraka
 11         Itu            22    Manusia
‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬          19
                                 ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


LATIHAN 6 : Kata Pinjaman Arab
Tuliskan perkataan berikut dengan tulisan jawi.
BIL  RUMI    JAWI      RUMI      JAWI   RUMI     JAWI
 1     Insan     ‫سىسيال‬    Tabligh      Rezeki     ‫عقم‬
 2     Ikrar     ‫ايكىوىمي‬   Tasbih      Rahmat    ‫ايستيميىا‬
 3    Ikhlas     ‫طرف‬     Takdir       Rukuk     ‫وضىء‬
 4     Asal     ‫مىيغكتكه‬   Jumaat       Rasul    ‫تروس‬
 5    Akhlak     ‫فراوبهه‬   Jemaah       Riadah    ‫تمدون‬
 6    Akhirat     ‫مالكىكه‬   Jawab        Solat    ‫فمبيىاءن‬
 7    Hafaz      ‫بربىديغ‬   Jahil       Taat     ‫هيدوف‬
 8     Hadir            Jihad       Zahir
 9     Hajat           Khianat       Ilmu
 10    Hujjah           Khidmat       Umur
 11   Haiwan            Khatib       Umum
 12    Hakim           Khutbah       Ziarah

LATIHAN 7 : Kata Pinjaman Bahasa Inggeris
 Tuliskan perkataan berikut dengan tulisan jawi.
BIL  RUMI    JAWI     RUMI      JAWI  RUMI      JAWI
 1    Subsidi     ‫سىسيال‬    Teks        Analisis

 2   Kapitalis    ‫ايكىوىمي‬   Volt       Sistematik

 3     Virus     ‫طرف‬     Golf       Prinsip

 4   Reformasi     ‫مىيغكتكه‬  Badminton      Individu

 5   Universiti    ‫فراوبهه‬  Akuarium       Stabil

 6     Siber     ‫مالكىكه‬  Spekulasi      Negatif

 7    Internet     ‫بربىديغ‬  Sabotaj       Fizikal

 8   Televisyen          Akaun        Mental

 9   Alternatif          Insuran       Kualiti

10    Bursa           Profession      Media

11   Komputer          Geografi      Elektronik


‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬             20
                        ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


12    Kontrak     Monopoli    Generasi

13     Skim     Hidrolik    Institusi
‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬       21
                                      ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


LATIHAN 8 : Homograf
Tuliskan perkataan berikut dengan tulisan jawi.
BIL RUMI   JAWI    BIL  RUMI     JAWI       BIL    RUMI    JAWI
 1    Biru    ‫سىسيا‬     7   Merekah         13  Pantas    ‫عقم‬
 2    Biro    ‫ايكىوى‬     8     Markah       14  Pentas   ‫ايستيميىا‬
 3    Sesi    ‫طرف‬      9   Sambilan        15  Kandung   ‫وضىء‬
 4    Sisi    ‫مىيغك‬     10  Sembilan        16  Kendong   ‫تروس‬
 5   Kuku     ‫فراوبه‬     11    Puasa        17  Tandas   ‫تمدون‬
 6   Koko     ‫مالكى‬     12    Puas        18  Tendas   ‫فمبيىاءن‬
LATIHAN 9 : Diftong
Tuliskan perkataan berikut dengan tulisan jawi.
BIL RUMI    JAWI     BIL  RUMI   JAWI       BIL    RUMI    JAWI
 1    Tupai      ‫سىسيال‬     11   Halau       21  Sampai    ‫عقم‬
 2   Lambai      ‫ايكىوىمي‬    12   Kacau       22  Ngingau  ‫ايستيميىا‬
 3   Amboi       ‫طرف‬      13   Kalau       23   Sungai   ‫وضىء‬
 4    Relai      ‫مىيغكتكه‬    14   Pukau       24  Kemarau   ‫تروس‬
 5   Ramai      ‫فراوبهه‬     15   Pulau       25  Engkau   ‫تمدون‬
 6    Tuai      ‫مالكىكه‬     16   Gurau       26  Perangai  ‫فمبيىاءن‬
 7    Misai              17   Garau       27  Rangkai
 8    Kedai              18   Parau       28  Rambai
 9    Cukai              19   Surau       29   Serai
10    Badai      ‫بربىديغ‬     20   Payau       30   Pandai   ‫هيدوف‬
LATIHAN 10 : Penggunaan Hamzah
Tuliskan perkataan berikut dengan tulisan jawi.
BIL  RUMI    JAWI    BIL RUMI    JAWI       BIL    RUMI     JAWI
 1    Lain      ‫سىسيال‬     8    Aur     15    Al-quran   ‫عقم‬
 2    e-mel      ‫ايكىوىمي‬    9   Ghaib    16    Malaikat  ‫ايستيميىا‬
 3    Baik      ‫طرف‬      10   Pais     17    Faedah    ‫وضىء‬
 4    Paus      ‫مىيغكتكه‬    11   Laut     18    Perasaan   ‫تروس‬

‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬                 22
                                          ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


 5     Eh      ‫فراوبهه‬   12  Islam           19   Walfaizin   ‫تمدون‬
 6    Paip      ‫مالكىكه‬   13  Ikhfak          20  Pancaindera  ‫فمبيىاءن‬
 7   Agama      ‫بربىديغ‬   14  Iaitu           21   Masalah    ‫هيدوف‬
LATIHAN 11 : Rangkai Kata

Tuliskan perkataan berikut dengan tulisan jawi.

 BIL       RUMI        JAWI         BIL    RUMI        JAWI
 1      Olahraga      ‫سىسيال‬          11   bijak pandai
 2    Tanggungjawab      ‫ايكىوىمي‬         12   aman damai
 3    Jawatankuasa       ‫طرف‬           13   buah hati
 4     Kakitangan      ‫مىيغكتكه‬         14   bulan madu
 5      Tatacara      ‫فراوبهه‬         15  Sahabat handai
 6    Penguatkuasa      ‫مالكىكه‬         16   Jalan raya
 7   Penyalahgunaan       ‫بربىديغ‬         17   Kadang kala
 8     Malapetaka                   18    Jual beli
 9     bekerjasama                   19  Saudara mara
 10      Matahari                   20  Rakan taulan

LATIHAN 12 : Kata Ulang

Tuliskan perkataan berikut dengan tulisan jawi.

BIL      RUMI         JAWI         BIL    RUMI         JAWI
 1   Masing-masing       ‫سىسيال‬         13   Bau-bauan
 2    Negeri-negeri       ‫ايكىوىمي‬        14   Seakan-akan
 3    Hujah-hujah        ‫طرف‬          15   Semata-mata
 4   Kadang-kadang       ‫مىيغكتكه‬        16   Berjalan-jalan
 5    Kanak-kanak       ‫فراوبهه‬        17   Bersiar-siar
 6     Kata-kata       ‫مالكىكه‬        18   Sebaik-baik
 7      Lain-lain       ‫بربىديغ‬        19   Berhati-hati‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬                23
                           ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


 8   Undang-undang      20   Kedua-dua
 9     Cara-cara     21   Seolah-olah
10      Ciri-ciri    22  Selama-lamanya
11     Gula-gula     23  Bersama-sama
12    Syarat-syarat     24   Berkira-kira
‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬  24
                                      ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


LATIHAN 13 : Perkataan Tiga Suku Kata / lebih

Tuliskan perkataan berikut dengan tulisan jawi.

BIL    RUMI       JAWI   RUMI      JAWI      RUMI     JAWI
 1    Bahasa     ‫سىسيال‬   Bahawa            Bencana

 2     Sahaja    ‫ايكىوىمي‬  Sarapan            Maruah

 3    Bahagia     ‫طرف‬    Harapan            Pengaruh

 4    Halilintar   ‫مىيغكتكه‬  Hadapan            Perempuan

 5    Cakrawala    ‫فراوبهه‬   Balapan           Tenteram

 6    Masyarakat   ‫مالكىكه‬  Perhatian           Suasana

 7    Sementara          Sahabat            Percaya

 8    Sengsara     ‫بربىديغ‬  Bahagi            Kembali


LATIHAN 13 : Perkataan yang berakhir dengan RAMA

Tuliskan perkataan berikut dengan tulisan jawi.

 BIL        RUMI       JAWI         BIL  RUMI      JAWI
   1      rama-rama     ‫سىسيال‬         8   Asrama
   2       Drama      ‫ايكىوىمي‬        9   Serama
   3      Panorama      ‫طرف‬          10

   4     Cerekarama     ‫مىيغكتكه‬        11


LATIHAN 14 : Akronim

Tuliskan perkataan berikut dengan tulisan jawi.

BIL    RUMI       JAWI    RUMI      JAWI      RUMI     JAWI
 1    PLKN      ‫سىسيال‬    JAPIM             UKM     ‫عقم‬
 2    BPR      ‫ايكىوىمي‬   KAGAT             MRSM    ‫ايستيميىا‬
 3    MIC       ‫طرف‬     FELDA             JKK     ‫وضىء‬
 4    PLO      ‫مىيغكتكه‬   AIDS             TNB     ‫تروس‬
 5    OIC      ‫فراوبهه‬   MARA              SPM     ‫تمدون‬

‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬             25
                           ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


 ‫6‬   ‫‪MUET‬‬       ‫مالكىكه‬  ‫‪UMNO‬‬     ‫‪UIA‬‬    ‫فمبيىاءن‬
 ‫7‬    ‫‪WHO‬‬       ‫بربىديغ‬  ‫‪JAKIM‬‬    ‫‪UM‬‬     ‫هيدوف‬
‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬           ‫62‬
                                  ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


LATIHAN 15 : Penggunaan ’ta’
Tuliskan perkataan berikut dengan tulisan jawi.
BIL  RUMI    JAWI      RUMI      JAWI    RUMI      JAWI
 1    Karat     ‫سىسيال‬   Solat         Kerabat     ‫عقم‬
 2    Hebat     ‫ايكىوىمي‬  Kiblat         Selat    ‫ايستيميىا‬
 3    Kerat      ‫طرف‬    Ibarat        Cepat     ‫وضىء‬
 4    Sesat     ‫مىيغكتكه‬  Ibarat        Tepat     ‫تروس‬
 5    Pekat     ‫فراوبهه‬   Darjat        Hormat     ‫تمدون‬
 6    Lekat     ‫مالكىكه‬   Berkat         Ketat     ‫فمبيىاءن‬
 7    Pesat      ‫بربىديغ‬  Akhirat        Tebat     ‫هيدوف‬
LATIHAN 16 : Penggunaan ’ha’
Tuliskan perkataan berikut dengan tulisan jawi.
BIL  RUMI    JAWI      RUMI     JAWI    RUMI      JAWI
 1    Halus     ‫سىسيال‬    Sah          Hari     ‫عقم‬
 2    Merah      ‫ايكىوىمي‬   Haji        Syarah    ‫ايستيميىا‬
 3    Harap      ‫طرف‬     Halal        Marah     ‫وضىء‬
 4   Hendak      ‫مىيغكتكه‬  Haram         Padah     ‫تروس‬
 5    Hidup     ‫فراوبهه‬   Hikmat        Hakim     ‫تمدون‬
 6     Hati     ‫مالكىكه‬   Hukum         Hasil     ‫فمبيىاءن‬
 7    Hasut      ‫بربىديغ‬  Harus         Salah     ‫هيدوف‬
LATIHAN 17 : Penggunaan ’Kaf’ & ’Qaf’
Tuliskan perkataan berikut dengan tulisan jawi.
BIL  RUMI    JAWI       RUMI       JAWI   RUMI     JAWI
 1    Pokok     ‫سىسيال‬    Klinik         Tolak     ‫عقم‬
 2    Tetak     ‫ايكىوىمي‬  Fanatik        Rosak    ‫ايستيميىا‬
 3    Petak      ‫طرف‬     Panik         Kotak    ‫وضىء‬
 4    Katak     ‫مىيغكتكه‬   Teknik         Galak    ‫تروس‬
 5    Lagak     ‫فراوبهه‬   Gimik         Talak    ‫تمدون‬
 6    Gelak     ‫مالكىكه‬   Hidrolik        Kepak     ‫فمبيىاءن‬

‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬             27
                          ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬


 ‫7‬    ‫‪Pekak‬‬     ‫بربىديغ‬  ‫‪Kontrak‬‬   ‫‪Kapak‬‬  ‫هيدوف‬
 ‫8‬    ‫‪Tekak‬‬          ‫‪Antiseptik‬‬  ‫‪Kakak‬‬
‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬          ‫82‬
               ‫فروضرم ضويلغ حاوي‬
‫فاًيتيا فٌديديقي إسالم‬  ‫92‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:325
posted:4/10/2010
language:Malay
pages:29
Description: Modul tahap 1 untuk pelajar tingkatan 1