Docstoc

quran dan sains (PowerPoint)

Document Sample
quran dan sains (PowerPoint) Powered By Docstoc
					SEJARAH PENGUMPULAN AL-
QURAN
 AL-QURAN DITURUNKAN KEPADA NABI SAW
 YANG BERSIFAT UMMI (TIDAK BOLEH
 MEMBACA DAN MENULIS), BERTUJUAN
 MENOLAK SEGALA KERAGUAN BAHAWA AL-
 QURAN ITU DIREKA DAN DITULIS OLEH
 MUHAMMAD.
 AL-QURAN JUGA DITURUNKAN KEPADA
 UMMAT ARAB YANG JUGA KEBANYAKAN
 MEREKA ADALAH UMMI. ALLAH
 BERFIRMAN:
BUKTI AL-QURAN, NABI ITU UMMI
  ُ ‫ق ْ ٝ أٖٝ ْ س إِ سص ُ َٔ إى‬
            ّ
ٌْ‫ ُو َب َُ َب اى َب ُ ِّٜ َ ُ٘ه اىي ِ َِْٞن‬
  ِ ْ ٗ ‫جَ ع ىز َ ُ ٍ ل ضَ ٗ د‬
 ‫َ ِٞ ًب اَ ِٛ ىٔ ُيْ ُ اى َ َب َا ِ َاألسض ال‬
 َٔ ‫إَٔ إ ٕ َ ٝ ٞ ٗ َُ ُ ف ِْ ث‬
ِ ‫ِى َ ِال ُ٘ ُحْ ِٜ َٝ ِٞذ َآٍ ُ٘ا ِبىي‬
 ِ َ ‫ٗسص ِ ِ ْ ِٜ ٍ ِ ىز ٝ ٍْ ُ ث‬
          ّٜ ّ
 ٔ‫َ َ ُ٘ىٔ اى َج ِ األ ِ ّ اَ ِٛ ُؤ ِِ ِبىي‬
     َ ‫َميَ ِٔ ٗ رجع ُ ىعي ُ ْ ر زذ‬
 )١٥٨( ُُٗ َ َْٖ ٌ‫ٗ َ ِ َبر ِ َاَ ِ ُ٘ٓ َ َ َن‬
 Katakanlah (Wahai Muhammad): "Wahai sekalian
 manusia! Sesungguhnya Aku adalah pesuruh Allah
 kepada kamu semuanya, (di utus oleh Allah) Yang
 Menguasai langit dan bumi, tiada Tuhan (yang berhak
 disembah) melainkan dia; Yang menghidupkan dan
 mematikan. oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan
 RasulNya, Nabi Yang Ummi Yang beriman kepada Allah
 dan Kalimah-kalimahNya (Kitab-kitabNya); dan ikutilah
 Dia, supaya kamu beroleh hidayah petunjuk".
 SURAH AL-A’RAF /158
   ‫ِ ِ ِ َص ٍ ْٖ ْ ٝ ي‬   ٍٞ    ‫ُ َ َز ثعث ف‬
  ُ٘ ْ‫ٕ٘ اى ِٛ َ َ َ ِٜ األ ّّٞ َ س ُ٘ال ِْ ٌُ َز‬
َ َ ْ‫َ َٞ ٌِ آَبِ ِ َ ُ َ ّٞ ٌِْ َ ُعَّ ُ ُ اى ِ َب َ َاىْحن‬
              ‫ي‬     ‫م‬
‫عي ْٖ ْ ٝ رٔ ٗٝز ِ ٖ ٗٝ َ ِ ٌُٖ ْنز ة ٗ ِ َخ‬
     ِ ‫َإ م ّ ٍ ق و ىف ظ ٍ ٍج‬
     ٍ ِٞ ُ ‫ُِْٗ َب ُ٘ا ِِْ َجْ ُ َ ِٜ َاله‬
  “Dia lah Yang telah mengutuskan dikalangan orang-orang
  (Arab) yang Ummiyyin, seorang rasul (Nabi Muhammad
  s.a.w) dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan
  kepada mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan
  keesaan Allah dan kekuasaanNya), dan membersihkan
  mereka (dari iktiqad Yang sesat), serta mengajarkan
  mereka Kitab Allah (Al-Quran) dan Hikmah (pengetahuan
  Yang mendalam mengenai hukum-hukum Syarak). dan
  sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi
  Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata.”
AL-QURAN DIPELIHARA DALAM
BENTUK HAFAZAN
  DALIL AL-QURAN TIDAK AKAN DILUPAKAN DAN TETAP AKAN
   TERUS DIHAFAZ.


   ُ َ َْ‫ال رح ّك ِٔ ى َبّ َ ِ َعجو ِ ِ ِ َ َ َْٞ َب ج‬
   ٔ‫ُ َ ِ ْ ث ِ ِض َل ىز ْ َ َ ثٔ إُ عي ْ َ ع‬      ‫ش‬
  ّٔ ٞ‫ٗ ُ ّٔ فئر َ َ ّْ ٓ ف رج ُ ّٔ ثٌ ُِ عي ْ ث‬
  ُ َ‫َقشْآَ ُ َِ َا قشأَب ُ َبَ ِعْ قشْآَ ُ ُ َ إ َ َ َْٞ َب َ َب‬
   Janganlah Engkau (Wahai Muhammad), menggerakkan
   lidahmu untuk bersegera mengingatinya dan menghafaznya,
   (sebelum selesai dibacakan kepadamu). Sesungguhnya
   Kamilah Yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu (dalam
   dadamu), dan menetapkan bacaannya (pada lidahmu). Oleh
   itu, apabila Kami telah menyempurnakan bacaannya
   (kepadamu, Dengan perantaraan Jibril), maka bacalah
   menurut bacaannya itu;
   Kemudian, Sesungguhnya kepada Kamilah terserah urusan
   menjelaskan kandungannya (yang memerlukan penjelasan).
ِ ‫ث ٕ٘ ٝ ٌ ث ِْ د ف صذ س َز‬
             ٞ
َ ِٝ ‫َوْ ُ َ آَبد َّ َب ٌ ِٜ ُ ُٗ ِ اى‬
   ‫ع َ ٍٗ ٝ ح ُ ث ٝ رْ إ‬      ‫أ ر‬
 ‫ُٗ ُ٘ا اىْ ِيٌْ َ َب َجْ َذ ِآَبِ َب ِال‬
        َ ُ٘ ِ‫اى َب‬
        ُ َ‫ّظ ى‬
 “ Bahkan ia (Al-Quran) itu adalah ayat-ayat
 keterangan yang jelas nyata, yang
 terpelihara di dalam dada orang-orang yang
 berilmu; dan tiadalah yang mengingkari ayat-
 ayat keterangan Kami melainkan orang-
 orang yang zalim.”
 SURAH AL-ANKABUT / 49
ْ ٍ ٖ‫َىق ٝض ّْ ق َ ى ّ ش ف‬
       ِ
ِِ ْ‫َٗ َذْ َ َشَب اىْ ُشْآُ ِيزمْ ِ َ َو‬
        ‫ٍذ ِش‬
        ٍ ‫ُ َم‬
Dan sesungguhnya, Kami telah
mudahkan Al-Quran untuk peringatan
dan pengajaran, maka adakah sesiapa
yang mahu mengambil peringatan dan
pelajaran (daripadanya)- SURAH AL-
QAMAR/32
             ّ
   ‫إُ ججشٝو مبُ ْٝزه عيٜ فٞذاسصْٜ اىقشآُ ٍشح‬
          ّ  َ‫ز‬
  ِٞ‫ٗاحذح فٚ سٍعبُ, ٗقذ ّ َه عيٜ ٕزا اىعبً ٍشر‬
           ٜ‫, ٍٗب أساّٜ إال قذ اقزشة أجي‬
”Sesungguhnya Jibril, dia turun kepadaku, dan
 mengajarkan Al-Quran (secara semakan
 hafalan) sekali pada bulan Ramadhan, dan
 dia telah turun kepadaku dua kali pada tahun
 ini. Aku tidak melihat hal tersebut, melainkan
 tanda hampirnya ajalku (Hadith Aisyah)
  RASULULULAH SAW SENTIASA
  MENGGALAKKAN PARA SAHABAT
  MENGHAFAZ AL-QURAN DAN BERUSAHA
  MEMELIHARANYA.
  SABDA RASULLULLAH SAW:
ٓ‫رعبٕذٗا ىٖزا اىقشآُ, ف٘اىزٛ ّفش ٍحَذ ثٞذ‬
    ‫ىٖ٘ أشذ رفيزب ٍِ اإلثو فٚ عقيٖب‬
  “BERUSAHALAH SUNGGUH-SUNGGUH
  DENGAN AL-QURAN, MAKA DEMI DIRI
  MUHAMMAD YANG BERADA DITANGANNYA,
  AL-QURAN ITU LEBIH SENANG TERLEPAS,
  LEBIH DARIPADA (SEPERTI TERLEPAS)
  UNTA DARIPADA IKATANNYA.”
NABI SAW BERSABDA:
‫أششاف أٍزٜ حَيخ اىقشآُ ٗأصحبة اىيٞو‬
“Semulia-mulia umatku ialah penghafaz Al-
 Quran dan orang yang sentiasa bangun
 malam (untuk beribadat)
AL-QURAN DIPELIHARA DALAM
BENTUK TULISAN
 AL-QURAN DIHAFAZ OLEH PARA
 SAHABAT, ADA DIKALANGAN MEREKA
 YANG MENGHAFAZ SELURUHNYA, DAN
 ADA TANG MENGHAFAZ SEBAHAGIAN
 SAHAJA.
 DAN AL-QURAN ITU JUGA DITULIS,
 MEREKA MENULISNYA, MENGIKUT
 ALAT DAN KEADAAN YANG ADA PADA
 MASA ITU, IAITU DI BATU-BATU NIPIS,
 PELEPAH-PELEPAH TAMAR, KULIT-
 KULIT BINATANG, KAYU-KAYU DSB
  TERDAPAT 40 ORANG SAHABAT YANG
  DILANTIK KHAS SEBAGAI PENULIS
  WAHYU, DIANTARANYA IALAH: ABU
  BAKAR AS-SIDDIQ, UMAR AL-KHATTAB,
  UTHMAN BIN AFFAN, ALI BIN ABI TALIB,
  SAAD BIN ABI WAQQAS, ABDULLAH BIN
  ABBAS, ABDULLAH BIN UMAR, ZAID BIN
  THABIT, UMMUL MUKMININ HAFSAH
  BINTI UMAR DAN LAIN-LAIN.
 NABI MEMERINTAHKAN PARA SAHABAT
 MENULIS AL-QURAN, DAN MELARANG
 MEREKA MENULIS HADITH PADA MASA
 PENURUNAN WAHYU, KERANA BIMBANG
 TERDAPAT PERCAMPURAN AYAT AL-QURAN
 DENGAN HADITH.
 SABDA RASULLULLAH SAW
  ٔ‫الرنزج٘ا عْٜ ٍِٗ مزت عْٜ غٞش اىقشآُ فيَٞح‬
 “JANGAN KAMU MENULIS SESUATU DARIKU,
 SESIAPA YANG MENULIS SESUATU SELAIN
 AL-QURAN, MAKA HENDAKLAH DIA
 MEMADAMNYA.”
NAMUN BEGITU LARANGAN TERSEBUT
ADALAH LARANGAN YANG BERSIFAT
UMUM, TETAPI DALAM BEBERAPA
KEADAAN, NABI MASIH MENGIZINKAN
BEBERAPA SAHABAT UNTUK MENULIS
HADITH DENGAN SYARAT TIADA
PERCAMPURAN YANG BERLAKU. ADA
PENDAPAT ULAMAK, YANG MENYATAKAN
LARANGAN ITU ADALAH BERSIFAT
SEMENTARA, KEMUDIAN
MENGIZINKANNYA PULA.
 AL-QURAN DITULIS PADA ZAMAN NABI,
 SECARA TIDAK TERSUSUN KEDUDUKAN
 SURAH DAN AYAT, KERANA WAHYU
 MASIH LAGI TIDAK SEMPURNA.
 TERDAPAT SEBAHAGIAN SAHABAT YANG
 MEMPUNYAI MUSHAF KHAS YANG
 DICATAT DAN DITULIS SENDIRI,
 DISAMPING MEREKA MENGHAFALNYA.
ُ‫فنبُ إرا ّزه عيٞٔ اىشٜء دعب ثعط ٍِ مب‬
 ‫ٝنزت فٞق٘ه ظع٘ا ٕزٓ اٟٝبد فٜ اىض٘سح‬
    ....‫اىزٜ ٝزمش فٖٞب مزا ٗمزا‬
 Adalah Nabi SAW, apabila turun kepadanya
 sesuatu wahyu, baginda memanggil
 sebahagian yang boleh menulis sambil
 bersabda: Letakkan ayat-ayat ini di dalam
 surah begini, begini (disebut tentangnya)-
 Hadis Tirmizi.
 HADIS INI MENTHABITKAN PERLETAKAN
 AYAT ADALAH TAUQIFI (DARIPADA NABI
 SAW)
SEBAB AL-QURAN TIDAK DAPAT
DIKUMPULKAN DALAM SATU
MUSHAF PADA ZAMAN NABI SAW.
 AL-QURAN DITURUNKAN SECARA
 BERANSUR-ANSUR, MAKA
 PENURUNAN TIDAK MENGIKUT TERTIB.
 TERDAPAT AYAT YANG TURUN,
 DINASAKHKAN KEMUDIANNYA.
 (NASAKH BACAAN).
 NABI SAW TIDAK SEMPAT
 MELAKUKANNYA , KERANA NABI HIDUP
 DALAM MASA YANG SINGKAT SELEPAS
 TURUN WAHYU TERAKHIR.
PENGUMPULAN AL-QURAN
ZAMAN ABU BAKAR
  FAKTOR UTAMA PENGUMPULAN AL-
  QURAN DI ZAMAN ABU BAKAR IALAH
  BERLAKU PEPERANGAN AL-YAMAMAH,
  MEMERANGI ORANG-ORANG YANG
  MURTAD DIMANA RAMAI PARA HUFAZ DI
  KALANGAN SAHABAT YANG SYAHID.
  UMAR MEMBERIKAN PANDANGANNYA
  KEPADA ABU BAKAR BERHUBUNG
  KEKUATIRANNYA TERHADAP KEHILANGAN
  AL-QURAN.
  AKHIRNYA ABU BAKAR BERSETUJU,
  SETELAH DIYAKINI KEBENARAN
  PANDANGAN UMAR.
  ABU BAKAR MELANTIK ZAID BIN THABIT UNTUK
  MENJALANKAN TUGAS MENGUMPULKAN KESEMUA
  AYAT-AYAT AL-QURAN ,
  DIPINDAHKAN TULISANNYA DARI TULISAN-TULISAN
  YANG TERDAPAT PADA BATU, PELEPAH TAMAR, DSB
  KE SATU TEMPAT (SUHUF –LEMBARAN KERTAS YANG
  DIIKAT DENGAN BENANG), DENGAN MENYUSUN
  SEMULA AYAT DAN SURAHNYA, MENGIKUT YANG
  DIPASTIKAN DENGAN TELITI SECARA TAWATUR,
  SETELAH DIPISAHKAN AYAT-AYAT YANG DINASKHKAN
  DARI SEGI BACAANNYA DAN DIBUANG SEGALA
  BENTUK TAFSIR YANG TERTULIS, MENGIKUT
  SEMAKAN TERAKHIR NABI SAW DENGAN JIBRIL AS.
  DAN MENGIKUT TERTIB SURAH DAN AYAT SECARA
  TAUQIFI.
  UMAR MENGISTIHARKAN :

  ُ‫ٍِ مبُ ريقٚ ٍِ سص٘ه اهلل شٞئب ٍِ اىقشآ‬
            ٔ‫فيٞؤد ث‬
  “SESIAPA YANG PERNAH MENERIMA SESUATU AYAT AL-
  QURAN DARI NABI, MAKA HENDAKLAH DIA MEMBAWANYA”

  ZAID TELAH MENELITI PENULISAN DENGAN
  MENGUMPULKAN DUA SUMBER SEKALI GUS,
  IAITU HAFAZAN DARI PARA SAHABAT DAN BUKTI
  TULISAN DARI MEREKA, DISAMPING
  MENSYARATKAN TERDAPAT DUA ORANG SAKSI
  YANG MENGESAHKAN TULISAN ITU DITULIS
  PADA MASA TURUNNYA WAHYU.
 KERJA-KERJA PENGUMPULAN BERJAYA
 SEPENUHNYA DENGAN MENGAMBIL
 MASA KIRA-KIRA SETAHUN DENGAN
 AYAT YANG TERAKHIR DIDAPATI TULISAN
 DARI SEORANG SAHABAT BERNAMA ABU
 KHUZAIMAH AL-ANSARI IAITU DUA AYAT
 TERAKHIR SURAH AT-TAUBAH:
  ‫ى َ ج ءم ْ سص ٌ ِ ْ أ فضن ْ َز ٌ عي ِ ٍ عْز‬
ٌُْ ِ َ ‫َقذْ َب َ ٌُ َ ُ٘ه ٍِ َّْ ُ ِ ٌُ ع ِٝز َ َْٞٔ َب‬
 ْ ‫َش ٌ عي ن ْ ث َ ٍْْ َ َء ٌ سح ٌ فئ ْ ر َى فق‬
 ‫ح ِٝص َ َْٞ ٌُ ِبىْ ُؤ ِ ِِٞ س ُٗف َ ِٞ ٌ َُِ ََْ٘٘ا َ ُو‬
   ‫َ ِ َ ي ُ ِى َ إ ٕ َ عي ِ ر٘م ْ ُ ٕٗ َ سة‬
   ُ َ ُ٘ َ ‫حضْجٜ اى َٔ ال إَٔ ِال ُ٘ َ َْٞٔ َ َ َيذ‬
            ٌ ‫َ ْ ِ عّظ‬
            ِ ِٞ َ ْ‫اىْعشط اى‬
 MUSHAF INI BERPINDAH TANGAN SELEPAS
 KEWAFATAN ABU BAKAR KE TANGAN UMAR
 RA, KEMUDIAN KE TANGAN HAFSAH BINTI
 UMAR RA SEHINGGA BELIAU WAFAT PADA
 TAHUN 45 HIJRIAH.
 SETELAH BELIAU WAFAT, MUSHAF
 TERSEBUT DISERAHKAN OLEH ADIKNYA,
 ABDULLAH BIN UMAR KEPADA MARWAN BIN
 AL-HAKAM, PEMIMPIN MADINAH PADA MASA
 PEMERINTAHAN MUAWIAH BIN ABI SUFIAN.
 MUSHAF ITU TELAH DIBAKAR ATAS
 PERINTAH MARWAN, KERANA TAKUT
 MENIMBULKAN KEKELIRUAN DI KALANGAN
 UMAT ISLAM.
PENGUMPULAN AL-QURAN DI
ZAMAN KHALIFAH UTHMAN
 FAKTOR PENGUMPULAN AL-QURAN DI ZAMAN ABU
 BAKAR IALAH APABILA BERLAKU BANYAK
 PERSELISIHAN BACAAN AL-QURAN DI KALANGAN
 KAUM MUSLIMIN.
 KETIKA BERLAKU PEPERANGAN PENAKLUKAN
 ARMENIA DAN AZERBAIJAN PADA TAHUN 25 HIJRAH
 (YAHUN KEDUA / KETIGA PEMERINTAHAN UTHMAN
 BIN AFFAN), TENTERA-TENTERA ISLAM DARI SYAM
 DAN IRAQ BERKUMPUL DI SATU TEMPAT UNTUK
 MEMBUAT PERSIAPAN MENGHADAPI MUSUH,
 KETIKA MEREKA MEMBACA AL-QURAN, DISANA
 BERLAKULAH PERBEZAAN DALAM BACAAN AL-
 QURAN DAN MASING-MASING MEMPERTAHANKAN
 BACAAN MASING-MASING.
 PERKARA ITU DISAKSIKAN OLEH SEORANG
 SAHABAT BERNAMA HUZAIFAH BIN AL-YAMAN.
  BELIAU MENCADANGKAN KEPADA
  KHALIFAH UTHMAN SUPAYA DIADAKAN
  JALAN PENYELESAIAN, KATANYA:
  ‫ٝب أٍٞش اىَؤٍِْٞ أدسكْ ٕزٓ األٍخ قجو أُ ٝخزيف٘ا‬
           ‫اخزالف اىٖٞ٘د‬
           ٙ‫ٗاىْصبس‬
  Wahai Amirul Mukminin! Buatlah sesuatu
  kepada ummat ini, sebelum mereka
  berselisih, sebagaimana perselisihan yang
  yang berlaku kepada orang-orang Yahudi
  dan Nasrani
  AKHIR UTHMAN MEMBENTUK SATU LAJNAH
  PENULISAN MUSHAF, YANG DIKETUAI OLEH ZAID BIN
  THABIT UNTUK MENYALIN SEMULA AL-QURAN YANG
  TERDAPAT DALAM MUSHAF INDUK (MUSHAF IMAM)
  DI DALAM SIMPANAN HAFSAH BT UMAR RA.
  SAHABAT LAIN YANG DILANTIK IALAH ABDULLAH BIN
  AZ-ZUBAIR, SAID BIN AL-ASS DAN ABDUL RAHMAN
  BIN AL-HARITH BIN HISYAM
  MEREKA TIDAK MENULIS MELAINKAN SETELAH
  DIBERIKAN KEPADA MASA PENDUDUK MADINAH,
  UNTUK MELIHAT DAN MEMPASTIKAN BAHAWA ITU
  ADALAH AYAT-AYAT AL-QURAN MENGIKUT SEMAKAN
  TERAKHIR JIBRAL BERSAMA NABI SAW.
  UTHMAN MENGARAHKAN JIKA TERDAPAT
  PERBEZAAN QIRAAT, MAKA AL-QURAN AKAN DITULIS
  BERDASARKAN LAHJAH QURAISY.
  AL-QURAN DITULIS BERDASARKAN TULISAN YANG
  TELAH DIIJMAKKAN OLEH PARA SAHABAT PADA
  MASA ITU.
  SETELAH KERJA-KERJA PENYEMPUNAAN SELESAI,
  UTHMAN MENGARAHKAN SEMUA MUSHAF PERIBADI,
  YANG BERADA DI TANGAN SAHABAT-SAHABAT YANG
  LAIN, DIBAKAR KERANA TAKUT MENIMBULKAN
  KEKELIRUAN UMAT ISALM MENGENAI MUSHAF
  TERSEBUT.
  BELIAU TELAH MENBUAT BEBERAPA SALINAN
  MUSHAF, DAN MENGHANTARKAN BERSAMA, PARA
  QURRA DAN GURU-GURU AL-QURAN KE DAERAH-
  DAERAH TAKLUKAN ISLAM UNTUK MEMBIMBING
  MEREKA CARA-CARA PEMBACAAN YANG BETUL DAN
  SAH.
 SATU MUSHAF DIHANTAR KE MEKAH
 (MUSHAF MAKKI) DIKETUAI OLEH
 ABDULLAH BIN AS-SAIB.
 SATU MUSHAF DIHANTAR KE BASRAH
 (MUSHAF BASRI) DIKETUAI OLEH AAMIR
 BIN ABDUL QAIS.
 SATU MUSHAF DIHANTAR KE KUFAH
 (MUSHAF KUFI) DIKETUAI OLEH ABDUL
 RAHMAN AS-SULAMI
 SATU MUSHAF DIHANTAR KE SYAM
 (MUSHAF SYAMI) DIKETUAI OLEH AL-
 MUGHIRAH BIN SYIHAB
 SATU MUSHAF DITINGGALKAN DI MADINAH
 (MUSHAF MADANI AM) DIKETUAI OLEH ZAID
 BIN THABIT.
 SATU MUSHAF DISIMPAN OLEH KHALIFAH
 UTHMAN UNTUKNYA SENDIRI DIKENALI
 SEBAGAI MUSHAF IMAM ATAU MUSHAF
 MADANI KHAS.
 UMUMNYA, MUSHAF TELAH
 DISEMPURNAKAN PADA ZAMAN UTHMAN
 RA., TETAPI TULISANNYA MASIH TIDAK
 BERTITIK DAN BERBARIS, TIADA NOMBOR
 AYAT, TIADA TANDA-TANDA WAKAF DSB.
PERKEMBANGAN PENULISAN AL-
QURAN
PERLETAKAN TANDA BACAAN

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:184
posted:4/9/2010
language:Malay
pages:30