quran dan sains by wankola

VIEWS: 806 PAGES: 40

									  AL-QURAN MENURUT BAHASA ARAB IALAH
  “BACAAN” DARI PERKATAAN ‫قشأ‬
  FIRMAN ALLAH:


 ْ ‫ُح ِ ثٔ ىغ ّ َ ىز ْجو ِٔ ُِ عي‬     ‫ش‬
‫ال ر َ ّكْ ِ ِ ِ َبَل ِ َع َ َ ث ِ إ َ َ َْٞ َب‬
ّٔ ‫ج ع ُ ٗق ّٔ فئر ق َ ّْ ٓ ف رج ق‬
ُ َ‫ََْ َٔ َ ُشْآَ ُ َِ َا َشأَب ُ َبَ ِعْ ُشْآ‬
       ّٔ ٞ‫ثٌ ُِ عي ْ ث‬
       ُ َ‫ُ َ إ َ َ َْٞ َب َ َب‬
Maksudnya:
“Janganlah engkau (Muhammad)
 menggerakkan lidahmu untuk segera
 dengannya (menguasai/mengingati Al-Quran).
 Sesungguhnya Kamilah yang yang
 mengumpulkannya dan membacakannya Maka
 apabila Kami telah membacanya, maka
 ikutlah bacaaannya. Kemudian Kamilah yang
 akan menerangkannya “-SURAH AL-QIAMAH
 /16-19
  DARI ISTILAH ULAMAK TAFSIR IALAH:
     ‫ج‬
    ‫اىقشآُ مالً اهلل اىَعجض اىَزع َذ‬
   ٚ‫ثزالٗرٔ, اىَْضه عيٚ ٍحَذ صي‬
    ‫اهلل عيٞٔ ٗعيٌ اىَْق٘ه ثبىز٘ارش‬
         ‫اىَنز٘ة فٜ اىَصبحف‬
  AL-QURAN IALAH KALAM ALLAH YANG MERUPAKAN
  MUKJIZAT, DIBERI PAHALA ORANG MEMBACANYA,
  DITURUNKAN KEPADA NABI SAW, DIPINDAHKAN
  SECARA TAWATUR (MUTAWATIR) DAN DITULIS DI
  DALAM MUSHAF.
   ‫اىقشآُ ٕ٘ اىيفع اىعشثٜ اىَْضه عيٚ عٞذّب‬
    ‫ٍحَذ صيٚ اهلل عيٞٔ ٗعيٌ اىَْق٘ه إىْٞب‬
   ‫ر٘ارشا اىَزعجذ ثزالٗرٔ اىَزحذٛ ثأقصش ع٘سح‬
  ‫ٍْٔ اىَجذٗء ثغ٘سح اىفبرحخ ٗاىَخززٌ ثغ٘سح‬
                    ‫اىْبط‬
  AL-QURAN IALAH LAFAZ DALAM BAHASA ARAB DITURUNKAN
  KEPADA NABI SAW, DINAQALKAN KEPADA KITA SECARA
  TAWATUR (MUTAWATIR), DIKIRA SATU IBADAT DENGAN
  MEMBACANYA, YANG MENCABAR (MANUSIA) DENGAN SATU
  SURAH YANG TERPENDIK, BERMULA DENGAN SURAH AL-
  FATIHAH DAN BERAKHIR DENGAN SURAH AL-NAS.
  TIDAK TERMASUK PERKATAAN YANG LAIN,
  SEPERTI PERKATAAN MUHAMMAD SAW,
  PERKATAAN JIBRIL DSB.
  ADAPUN PERKATAAN YANG DINISBAHKAN
  KEPADA SELAIN ALLAH, YANG TERDAPAT DI
  DALAM AL-QURAN, MAKA ITU BEERTI KALAM
  ALLAH YANG MENGIKUT BAHASA MEREKA.
  SEPERTI :
   ٌ‫قبىذ َّيخ ٝبأٖٝب اىَْو ادخي٘ا ٍغبمْنٌ الٝحطَْن‬
           ُٗ‫عيَٞبُ ٗجْ٘دٓ ٌٕٗ الٝشعش‬
 ٌ‫قبىذ َّيخ ٝبأٖٝب اىَْو ادخي٘ا ٍغبمْنٌ الٝحطَْن‬
                     ُ‫عيَٞب‬
             ُٗ‫ٗجْ٘دٓ ٌٕٗ الٝشعش‬
Maksudnya: Berkatalah Raja Semut: “Wahai
semut-semut! Masuklah kamu sekelian ke
dalam lubang-lubang kamu, supaya kamu
tidak dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya,
dalam keadaan mereka tidak menyedarinya”.
–SURAH AL-NAML
MAKA ITU BEERTI KALAM ALLAH YANG
MENGIKUT BAHASA MEREKA.
  TIDAK TERMASUK YANG TIDAK DITURUN
  KAN, SEPERTI KALAM ALLAH YANG
  DISIMPANKAN, ATAU DIRAHSIAKAN DISISI
  ILMU ALLAH SWT SEBAGAIMANA FIRMAN
  ALLAH:
     ٌ ‫ٗى٘ َّ َب ِٜ األس ِ ِِْ َجشح َقْال‬
     ً ‫ْض ٍ ش َ َ ٍ أ‬        ‫ََ ْ أََ ف‬
     ٍ ‫ٗ ْج ش َٝ ُٓ ٍ ث ِٓ َ َ ُ أ حش‬
     ‫َاى َحْ ُ َ ُذ ُ ِِْ َعْذ ِ عجْعخ َثْ ُ ٍ َب‬
    ٌ ‫َفذ ميَ ُ َ ِ إ َ َٔ عض ض حن‬
    ٌ ِٞ َ ٌ ِٝ َ َ ‫ّ ِ َدْ َ ِ َبد اىئ ُِ اىي‬
  Maksudnya: “Dan sekiranya Segala pohon Yang
  ada di bumi menjadi pena, dan Segala lautan
  (menjadi tinta), Dengan dibantu kepadanya
  tujuh lautan lagi sesudah itu, nescaya tidak
  akan habis Kalimah-kalimah Allah itu ditulis.
  Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha
  Bijaksana”. –SURAH LUQMAN /27.
  MAKA TIADA BOLEH MENUTURKAN AL-QURAN
  DENGAN LAFAZ YANG BUKAN ARAB (AJAM)
  DAN TIADA DI DALAM AL-QURAN LAFAZ AJAM,
  MELAINKAN PERKATAAN YANG DIPINJAM DARI
  BAHASA LAIN DAN KEMUDIAN DI’ARAB’KAN.
  AL-QURAN ADALAH MUKJIZAT NABI SAW YANG
  KEKAL DAN TERPELIHARA HINGGA HARI
  KIAMAT.(DAPAT DILIHAT HINGGA KINI)
               ‫ز‬
          ُ ‫إّ ّ ْ ُ َ َىْ ِ ْ َ َإّ ى‬
  FIRMAN ALLAH: َٔ ‫َِب َحِ ّض ْ َب اى ّمش َِٗب‬
  َ ُ٘ ِ ‫َ َب‬
  ُ ‫ىح فػ‬
  ”Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-
  Quran dan Kamilah yang memeliharanya.“-
  SURAH HIJR /9
  MUKJIZAT IALAH PERKARA LUAR BIASA YANG
  MENCABAR KEUPAYAAN MANUSIA, DIBERIKAN
  KEPADA ORANG MENDAKWA MENDAPAT NUBUWWAH
  (KENABIAN), SEBAGAI MEMBUKTIKAN KEBENARAN
  DAKWAAN TERSEBUT.
  MUKJIZAT AL-QURAN IALAH DARI SUDUT
  LEMAHNYA MANUSIA UNTUK MENIRU SUSUNAN
  BAHASANYA DENGAN MAKNA-MAKNA YANG
  SEMPURNA MENGIKUT KESUSTERAAN ARAB
  YANG FASIH DAN SEMPURNA. KERANA ITU,
  SETIAP LAFAZ AL-QURAN ADALAH MUKJIZAT
  DAN TERPELIHARA DARIPADA DIUBAH ATAU
  DISELEWENGKAN.
  CABARAN ALLAH KEPADA MANUSIA SUPAYA
  MEMBUAT SATU SURAH TERPENDEK SEPERTI AL-
  QURAN.
  ALLAH MENCABAR MANUSIA MELALUI TIGA
  PERINGKAT:
  PERTAMA: MENDATANGKAN SEUMPAMA AL-QURAN
  KESELURUHANNYA SEBAGAIMANA ALLAH
  MENYATAKAN:
 ‫ق ْ ىئِ زَع ِ ظ ٗ ْجِ عي أ‬
َُْ َٚ َ ُ ِ ‫ُو َ ِ ِ اجْ َ َ َذ اإلّْ ُ َاى‬
 ٔ‫ٝ ْر ثَ و ٕز ق ُ َ ْر َ ثَ ي‬
 ِ ِ ْ‫َأ ُ٘ا ِ ِثْ ِ َ َا اىْ ُشْآ ِ ال ٝأ ُُ٘ ِ ِث‬
    ‫َى م َ ث ْعٖ ْ ىج ط غٖ ش‬
    ‫َْٗ٘ َبُ َع ُ ٌُ ِ َعْ ٍ َ ِٞ ًا‬
  “Katakanlah (Wahai Muhammad): "Sesungguhnya
  jika seluruh manusia dan jin berhimpun dengan
  tujuan hendak membuat dan mendatangkan
  sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak
  akan dapat membuat dan mendatangkan yang
  sebanding dengannya, walaupun mereka bantu-
  membantu sesama sendiri".-SURAH AL-ISRA’ /88
  KEDUA: MEMBAWA 10 SURAH SEUMPAMA AL-QURAN.
ٔ‫أ َق ى َ َش ُ ق ْ ف ْر ثع ش ع َ ٍ ٍ ي‬
ِ ِ ْ‫ًَْ ٝ ُ٘ ُُ٘ افْز َآ ُو َأ ُ٘ا ِ َشْ ِ ُ٘س ِث‬
 ُ ‫زط ز ٍ ْ د‬      ِ ٍ ‫ُ َشٝ ٍ ٗ ع‬
 ِ ُٗ ِِ ٌُْ ْ‫ٍفْز ََبد َادْ ُ٘ا َِ اعْ َ َع‬
      ِ ‫ي ِ إ ُ ْز ص ِق‬
      َ ِٞ ‫اى َٔ ُِْ مْ ٌُْ َبد‬
  “Bukan itu sahaja kata-kata mereka bahkan mereka
  menuduh dengan mengatakan: "Ia (Muhammad) yang
  mereka-reka Al-Quran itu! " Katakanlah (Wahai
  Muhammad): "(Jika demikian tuduhan kamu), maka
  cubalah buat serta datangkan sepuluh surah rekaan
  yang sebanding dengan Al-Quran itu, dan panggilah
  siapa sahaja yang kamu sanggup memanggilnya, yang
  lain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang
  benar".
  -SURAH HUD/13
  KETIGA: MEMBAWA SATU SURAH YANG SERUPA DENGAN
  AL-QURAN.

  ٍ ‫أ ٝق ى َ ْزش ُ ُ ْ َ ْر ِغ س‬
  ‫ًَْ َ ُ٘ ُُ٘ اف َ َآ قو فأ ُ٘ا ث ُ٘ َح‬
  ْ ِ ْ ُ َ َ ْ َِ ‫ٍ ئ ٗ ع‬
  ٍِ ٌ‫ِثْ ِ ِ َادْ ُ٘ا ٍ ِ اعزطعْز‬
    َ ‫د ِ ي ِ إ م ز ص دق‬
    ِِٞ ِ ‫ُُٗ اى َٔ ُِْ ُْْ ٌُْ َب‬
  (orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang
  demikian itu) bahkan mereka mengatakan: "Dia lah
  (Muhammad) yang mengada-adakan Al-Quran menurut
  rekaannya". Katakanlah (Wahai Muhammad): "Kalau
  demikian, datangkanlah satu surah yang sebanding
  dengan Al-Quran itu, dan panggilah siapa sahaja Yang
  kamu dapat memanggilnya, yang lain dari Allah (untuk
  membantu kamu), jika betul kamu orang-orang Yang
  benar!".-SURAH YUNUS / 38
  FIRMAN ALLAH:


 ِّ ‫َِ م ز ف َ ت ٍَ ّ َ ْ عي ع‬
‫ٗإُْ ُْْ ٌُْ ِٜ سْٝ ٍ ِ َب َضىْ َب َ َٚ َجْذَب‬
      ‫ف ْر ِغ سح ٍ ْ ٍ ْ ِ ِ ٗ ْع‬
    ‫َأ ُ٘ا ث ُ٘ َ ٍ ِِ ِثئ َاد ُ٘ا‬
   ْ ‫شٖذ ءم ٍ د ُ ئ ِ م ز‬
   ٌُ ُْْ ُْ‫ُ َ َا َ ٌُْ ِِْ ُٗ ِ اى َ ِ إ‬
           َ ِٞ ِ ‫َب‬
           ِ ‫ص دق‬
   “Jika kamu ragu tentang kebenaran al-Quran yang
   telah kami turunkan kepada hamba Kami
   (Muhamad), maka bawakanlah satu surah
   seumpama al-Quran, dan panggillah penolong-
   penolong kamu (untuk membuat seumpama al-
   Quran), selain dari Allah, jika kamu adalah
   benar.”-SURAH AL-BAQARAH/23
  DIPERINTAHKAN MEMBACANYA DI DALAM IBADAH
  KHUSUS SEPERTI SOLAT. TIDAK SAH MEMBACA QIRAAT
  AAHAD ATAU AYAT AL-QURAN YANG TELAH
  DINASAKHKAN BACAANNYA, KERANA IA BUKAN AL-
  QURAN.
  DIBERI PAHALA BAGI SETIAP HURUF YANG DIBACA.
  SABDA RASULLULLAH SAW.:
  “SESIAPA YANG MEMBACA SATU HURUF DARI AL-
  QURAN, MAKA BAGINYA SATU PAHALA, DAN SATU
  PAHALA DIGANDAKAN MENJADI SEPULUH PAHALA.
  AKU TIDAK MENGATAKAN ALIF LAM MIM, SATU
  HURUF, TETAPI ALIF SATU HURUF, LAM SATU HURUF
  DAN MIM ATU HURUF (MAKSUD HADITH …….)
  TAWATUR / MUTAWATIR IALAH PERKHABARAN
  YANG DISAMPAIKAN OLEH KUMPULAN MANUSIA
  YANG RAMAI, DARI SATU GENERASI KE
  GENERASI YANG BERIKUTNYA, YANG MUSTAHIL
  PADA KEBIASAAN (AKAL YANG WARAS) MEREKA
  BOLEH BERPAKAT UNTUK MELAKUKAN
  PEMBOHONGAN (MENGADA-ADAKAN SATU
  PERKHABARAN BOHONG)
  MERUJUK KEPADA ZAMAN SAIDINA UTHMAN.
  AMIN AL-WAHYU IALAH JIBRIL AS
  JIBRIL MENYAMPAIKAN WAHYU KEPADA NABI
   SAW MELALUI BEBERAPA CARA:
1.  JIBRIL MENYERUPAI SEBAGAI SEORANG
   MANUSIA LELAKI YANG BOLEH DILIHAT OLEH
   ORANG YANG HADIR DAN MEREKA BOLEH
   MENDENGAR DIALOG NABI BERSAMA JIBRIL.
2.  JIBRIL MEMPELIHATKAN RUPANYA YANG ASAL.
3. KADANG KALA WAHYU TURUN SECARA
  TERSEMBUNYI, YANG TIDAK DILIHAT, TETAPI
  NAMPAK KESAN-KESAN PERUBAHAN KEPADA NABI
  SAW, SEOLAH-OLAH NABI SAW SEDANG MEMIIKUL
  SESUATU YANG AMAT BERAT DAN KADANG-KADANG
  MENYEBABKAN NABI DIBASAHI PELUH WALAUPUN
  DI MUSIM YANG AMAT SEJUK.
  KADANG-KADANG NABI MENDENGAR BUNYI
  DERINGAN LOCENG YANG AMAT KUAT. SAHABAT
  YANG MELIHAT KEADAAN TERSEBUT MENYAKSIKAN,
  TETAPI MEREKA TIDAK MEMAHAMI KEADAAN
  SEBENAR. INI ADALAH MERUPAKAN CARA YANG
  AMAT BERAT KEPADA NABI SAW.
   AL-QURAN DITURUNKAN MELALUI DUA
   PERINGKAT.
1.  DITURUNKAN SECARA SEKALI GUS
2.  DITURUNKAN SECARA BERANSUR-ANSUR
  PERTAMA- Al-QURAN BERADA DALAM KEADAAN
  TERKUMPUL, DI LUHUL MAHFUZ PADA SATU MASA
  YANG TIADA SESIAPAPUN YANG MENGETAHUI
  KECUALI ALLAH SWT.


   ٍ ُ٘ ْ‫َوْ ٕ َ ُشْآ ٌ َ ِٞ ٌ ِٜ ىْ٘ ٍ ٍح‬
   ‫ث ُ٘ ق ُ ٍج ذ ف َ ح َ ف ظ‬
MAKSUDNYA: “bahkan ialah Al-Quran Yang tertinggi
          kemuliaannya;
 lagi Yang terpelihara )Dengan sebaik-baiknya)
 pada Lauh Mahfuz.” SURAH AL-BURUJJ / 21-22
  KEDUA- DARI LUHUL MAHFUZ KE BAITUL
  IZZAH DI LANGIT DUNIA IAITU PADA MALAM AL-
  QADR, PADA BULAN RAMADHAN
     ‫إّ أ َ ْْ ٓ ف ى ْ َخ ُج س َخ‬
     ٍ ‫َِب َّْضى َب ُ ِٜ َٞي ٍ ٍ َب َم‬
  “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-
  Quran itu pada malam yang diberkati.”
  -SURAH AL-DUKHAN /3
      ‫إّ أ َ ْْ ٓ ف ى ْ َ ِ ْق ْس‬
      ِ ‫َِب َّْضى َب ُ ِٜ َٞيخ اى َذ‬
  “ Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-
  Quran) ini pada malam Lailatul-Qadar”-
  SURAH AL-QADR/1
 ُ ‫َ ش س َع َ ىز ُ ِه ف ِ ق‬
 ُ ‫شْٖ ُ ٍَ َبُ اَ ِٛ أّْض َ ِٞٔ اىْ ُشْآ‬
   ‫ٕذ ى ْ ط َث ِْ د ٍ َ ٖذ‬
            ٞ
  َٙ ُ ْ‫ُ ًٙ ِي َب ِ َّٗ َب ٍ ِِ اى‬
         ُ‫ٗ ف ق‬
         ِ ‫َاىْ ُشْ َب‬
 “Bulan Ramadan, padanya diturunkan Al-
 Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian
 manusia, dan menjadi keterangan-keterangan
 yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan)
 perbezaan antara yang benar dengan yang
 salah.”
- SURAH BAQARAH /185
  DITURUNKAN SECARA BERANSUR-ANSUR DARI
  BAITUL IZZAH KEPADA NABI SAW, SELAMA 23
  TAHUN ATAU 22 TAHUN 2 BULAN DAN 2 HARI
  (13 TAHUN DI MEKAH & 10 TAHUN DI
  MADINAH), MENGIKUT KEPERLUAN NABI SAW.
1.  MENJADI PENETAP HATI / PENGHIBUR NABI SAW MENGHADAPI
   MEHNAH DALAM MENJALANI DAKWAH MENGHADAPI KAUM
   MUSYRIKIN SEBAGAIMANA FIRMAN ALLAH:


‫ٗق َ َز ِ َفش َ ّ ِه َ َ ْ ِ ْق ُ ج ْ َخ‬
               ‫ض‬
ً ‫َ َبه اى ِٝ َ م َ ُٗا ىْ٘ال ُ ّ َ عيٞٔ اى ُشْآ ُ َُي‬
  ‫ٗ ح َح م َى َ ِ ُ َ ِذ ِٔ ُؤ دك ٗسَ ْْ ٓ ر ر‬
                 ‫ج‬
‫َا ِذ ً َزِل ىْثّ َ ث ِ ف َا َ َ َ َري َب ُ َشِْٞال‬
   “ Dan orang-orang yang kafir berkata: "Mengapa tidak
   diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad semuanya
   sekali (dengan sekaligus)?" Al-Quran diturunkandengan cara
   (beransur-ansur) itu kerana Kami hendak menetapkan hatimu
   (Wahai Muhammad) dengannya, dan Kami nyatakan
   bacaannya kepadamu Dengan teratur satu persatu.”-
   SURAH AL-FURQAN/32
  FIRMAN ALLAH:
   ٓ ْ َ ََ ٍ ٍ ‫ْ ط عي‬      ‫ٗ ُ ّ َش ْ ُ ى َ ْ َأٓ عي‬
   ُ ‫َقشْآًب ف َقْ َبٓ ِزقشَ ُ َ َٚ اى َب ِ َ َٚ ُنْث ّٗضىْ َب‬
     ‫ر ْض‬
   ‫َْ ِٝال‬
  “Dan al-Quran itu telah Kami turunkan dengan
  beransur-ansur agar kamu membacakannya
  perlahan-lahan kepada manusia dan Kami
  menurunkannya bahagian demi bahagian.”
  (SURAH AL-ISRA’ /106)
  PERINGKAT PERTAMA:


 ْٔ ِ ُ ‫ٍٗ ثَش ِ ْخ و ٗ ْ ِ َز ِز‬
 ُ ٍْ َ ُٗ ‫َ ِِْ َ َ َاد اى َ ِٞ ِ َاألعْ َبة ر َخ‬
ًْ َ ِ ً َ ‫عنش َس ق َ َْ إُ ف َىل‬
ٍ ٘‫َ َ ًا ٗ ِصْ ًب حغ ًب ِ َ ِٜ رِ َ ٟٝخ ىق‬
         َ ُ٘ ‫َعق‬
         ُ ‫ٝ ْ ِي‬
  Dan dari buah tamar (kurma) dan anggur kamu jadikan
  daripadanya minuman yang memabukkan dan rezeki yang
  baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu
  tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi orang-
  orang yang mahu menggunakan akalnya.
  -SURAH AN-NAHL /67
PERINGKAT KEDUA:
    ‫ٝ أى َ َ عِ َ ْش ٗ َْ ِش ق‬
   ْ‫َغَْ ُّ٘ل َ ِ اىْخَ ِ َاى َْٞغ ِ ُو‬
     ‫ف َِ ِ ٌ مج ٌ ٍَْ فع ى ْ ط‬
     ِ ‫ِٖٞ َب إثْ ٌ َ ِٞش ٗ َ َب ِ ُ ِي َب‬
        َِ ‫َِ ََْٖ أ جش ٍ ْ َ ع‬
       ‫ٗإث ُ ُ َب َمْ َ ُ ِِ ّفْ ِٖ َب‬
 Maksudnya: Mereka bertanya kepadamu
 tentang khamar dan judi. Katakanlah “Pada
 keduanya itu terdapat dosa besar dan
 beberapa manfaat bagi manusia, tetapi
 dosanya lebih besar dari manfaatnya.”(AL-
 BAQARAH / 219)
  PERINGKAT KETIGA:

ْ ‫ص َ ََ ز‬     ‫ر َث‬    ٍْ َ ‫ٝ َُٖ ىز‬
ٌُ ّْ‫َب أٝ َب اَ ِِٝ آ َ ُ٘ا ال َقْش ُ٘ا اى َالح ٗأ‬
  ُ ‫عن س حز ر يَ ٍ رق ى‬
  َ ُ٘ ُ٘ َ ‫ُ َب َٙ َ َٚ َعْ َ ُ٘ا َب‬
  “ Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah
  kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya)
  sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga
  kamu sedar dan mengetahui akan apa yang
  kamu katakan”.- SURAH AL-NISA’ /43
  PERINGKAT TERAKHIR:
ُ ‫ٝ َٖٝ ىز َ ٍْ َِّ ْ َ ش ٗ َ غ‬
‫َب أُ َب اَ ِِٝ آ َ ُ٘ا إَ َب اىخَْ ُ َاىَْْٞ ِش‬
 ‫ُ س ْ ٌ ٍ ْ ََو‬        ٗ ُ ‫ٗ ْص‬
 ِ َ ‫َاألّ َبة َاألصْالً ِجظ ِِ ع‬
 َ ُ٘ ‫اى َٞ َب ِ َبجْ َ ِ ُ٘ٓ َ َ َ ٌُ ُفْي‬
 ُ ‫ش ْط ُ ف زْج ُ ىعين ْ ر ِح‬
  “Wahai orang-orang Yang beriman!
  Sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala,
  dan bertenung nasib, adalah kotor (keji) dari
  perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu
  menjauhinya supaya kamu berjaya.”
  -SURAH AL-MAIDAH/ 90-91
  TERDAPAT AYAT YANG DINASAKHKAN HUKUMNYA
  SEPERTI PERINTAH MENGADAP KE ARAH
  MASJIDIL HARAM KETIKA SOLAT.
  TERDAPAT AYAT YANG MERUPAKAN KEPUTUSAN
  ALLAH TERHADAP BEBERAPA PERKARA, SEPERTI
  PEMBERSIHAN AISYAH DALAM PERISTIWA
  HADITHUL IFK (BERITA BOHONG), PENJODOHAN
  NABI DENGAN ZAINAB BINTI JAHSYIN,
  PERISTIWA PENERIMAAN TAUBAT 3 ORANG
  SAHABAT DALAM PEPERANGAN TABUK DSB.
ُ ‫َ ث ٌ سِ َ ىز خيق َيق ْغ‬    ‫ث‬
َ ‫اقْشأْ ِبعْ ِ َّل اَ ِٛ َ َ َ خ َ َ اإلّ َب‬
 ٌَ َ ‫َ ُ ىز‬     ‫ٍ َي ٍ ْ َ ٗسُل‬
 َ ‫ِِْ ع َق اقشأْ َ َث َ األمْشً اَ ِٛ عي‬
   ‫ث ْ َيٌ َيٌ ْغ ُ ٍ ى ٝ ْي‬
  ٌَْ ‫ِبىق َ ِ ع َ َ اإلّ َب َ َب ٌَْ َع‬
 “ Bacalah (Wahai Muhammad) Dengan nama
 Tuhanmu Yang menciptakan (sekalian makhluk),
 Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku;
 Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah,
 Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan,
 Ia mengajarkan manusia apa yang tidak
 diketahuinya”-SURAH AL-ALAQ/1-5
  TERDAPAT PERSELISIHAN ULAMAK MENGENAI AYAT
  YANG TERAKHIR DITURUNKAN, PENDAPAT YANG
  RAJIH (KUAT) IALAH SURAH AL-BAQARAH AYAT 281:
  ‫َٔ ثٌ ُ٘ف‬     ‫ٗ َق ٝ ٍ ر جع ُ ف ِ ِى‬
 َٚ َ ‫َار ُ٘ا َْ٘ ًب ُشْ َ ُ٘ َ ِٞٔ إَٚ اىي ِ ُ َ ر‬
 َ ُ٘ ‫ُ ُ ّف ٍ َب مغجذْ ٌَْٕ ال ٝػي‬
 ُ ََ ْ ُ    ُ ٗ َ َ َ ٍ ‫مو َ ْظ‬
“Dan takutlah akan satu hari yang kamu akan
dikembalikan padanya kepada Allah, kemudian
akan disempurnakan setiap diri tentang apa yang
dilakukan sedangkan mereka tidak dizalimi.”
  PENDAPAT KEDUA IALAH AYAT 3 DALAM SURAH AL-
  MAIDAH:
   ْ ‫ٞ َ أ َ ذ ىن ْ د ْن ْ َأ َ ذ عي ن‬
   ٌُ َْٞ َ ُ ََْ ْ‫اىْ ًَْ٘ َمْ َيْ ُ َ ٌُ ِٝ َ ٌُ َٗر‬
                        ‫ّ َز‬
                       ِٜ َ ْ‫ِع‬
             ْ‫ًد‬      ُ ‫َ َظ ذ ىن‬
            ‫ٗس ِٞ ُ َ ٌُ اإلعْال َ ِٝ ًب‬
  “Pada hari ini, Aku telah sempurnakan
  bagi kamu agama kamu, dan Aku telah
  cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan
  Aku telah redakan Islam itu menjadi
  ugama untuk kamu.”
  MENGIKUT PENDAPAT IMAM AL-SUYUTI, AYAT
  DALAM SURAH AL-MAIDAH, BUKANLAH AYAT
  YANG TERAKHIR DITURUNKAN, KERANA
  TURUNNYA AYAT TERSEBUT DI ARAFAH PADA
  HARI HAJJATUL WADA’ (HAJI YANG TERAKHIR),
  IAITU RASULULLAH SAW. MASIH HIDUP SELEPAS
  TURUN AYAT TERSEBUT, SELAMA 9 HARI,
  KEMUDIAN BAGINDA WAFAT PADA MALAM ISNIN,
  3 RABIUL AWWAL.
  INILAH PENDAPAT YANG DINAQALKAN DARI
  IBNU ABBAS RA.

								
To top