On and off the job training - Danish experiences

Document Sample
On and off the job training - Danish experiences Powered By Docstoc
					On and Off the Job Training
  - Danish Experiences
  By Leon Østergaard, Statistics Denmark

     UNECE/OECD Work Session
on Statistical Dissemination and Communication
        14-15 February 2005
       Henley-on-Thames, UK
Introduction

• We have to become better at telling
 the story behind the figures
• Statisticians are not well equipped
 to do just that
• We cannot let journalists take over
 this task entirely
• Hence, we have to train statisticians
 to conduct (part of) the task
Principle of Equal Professional Rights

• ”In the dissemination of statistical
 products - with particular reference
 to News from Statistics Denmark -
 statistical professionalism and
 communication expertise are
 regarded as equally important”

• Statistics Denmark Strategy 2006
         News from Statistics Denmark
                                                                                        Arbejdsomkostninger i Øresundsregionen. 2003
NYT
                                                                                                                         Løn Arbejdsgiver-   Øvrige   Samlede
                                                                                                                             bidrag1 omkostninger omkostninger
                                                                                                                                 beløb i kr.
                                                                                        Danmark               I alt          28 903      3 909      1 166      33 978
                                                                                                          Mænd           31 308      4 246      1 163      36 718
FRA DANM ARKS STATISTIK                                                                                               Kvinder         24 947      3 355      1 171      29 473
                                                                                        Øresundsregion Danmark        I alt          30 312      4 237      1 287      35 837
Emnegruppe: Løn                                                                                                   Mænd           32 842      4 611      1 295      38 748
                                                                                                          Kvinder         26 394      3 658      1 274      31 326
Arbejdsomkost ninger i Øresundsregionen 2003
Nr. 42  1. februar 2005                                                                            Sverige               I alt          23 265      11 419      1 012      35 697
                                                                                                          Mænd           25 530      12 565      1 091      39 187
                                                                                                          Kvinder         19 741      9 637       889      30 267
                  Arbejdsomkostningerne er lavere i Skåne                                                   Øresundsregion Sverige        I alt          22 346      10 967       940      34 253
                                                                                                          Mænd           24 651      12 131      1 019      37 800
    Forskel på 1.584 danske  Skånske arbejdsgivere har alt i alt lavere arbejdsomkostninger end arbejdsgiverne på                                               Kvinder         18 746      9 149       816      28 711
       kroner pr. måned   den danske side af Øresund. Arbejdsomkostningerne for private virksomheder                                 1  Arbejdsgiverbidrag indeholder bidrag til arbejdsskades- og erhvervssygdomsforsikring, bidrag til bl.a. barselsfond og
                  beliggende i den danske del af Øresundsregionen, var i 2003 i gennemsnit på 35.837
                  danske kr. pr. måned. Det er 4,6 pct. mere end i den svenske del af                                       bidrag til bedriftssundhedstjeneste. Langt den største del af arbejdsgiverbidraget kommer dog fra pensionsbidraget,
                  Øresundsregionen, hvor arbejdsomkostningerne var på 34.253 danske kr. pr. måned.                                som er inkl. såvel lønmodtagers som arbejdsgivers andel. Arbejdsgiverafgifterne i Sverige indeholder yderligere en
                  Arbejdsomkostningerne er alle de omkostninger, der for en virksomhed er forbundet                                række bidrag, hvor et af de tungest vejende er den såkaldte sygeforsikringsafgift.
                  med at have én person ansat på fuld tid i én måned.
                                                                                Højere løn i  De samlede arbejdsomkostninger deles i statistikken op på henholdsvis løn, arbejds-
                  Opgørelsen er lavet på baggrund af en ny statistik om de samlede arbejdsomkostnin-                   Danmark – højere   giverbidrag og øvrige omkostninger. Som det ses af tabellen er der stor forskel på
                  ger i Øresundsregionen. Den danske del af Øresundsregionen består af Danmark ø st
                                                                            arbejdsgiverbidrag i  lønniveauet mellem de to sider af Øresund. Den højere løn i Danmark opvejes af
                  for Storebælt, mens den svenske del af Øresundsregionen består af Skåne Län. Stati-
                  stikken omfatter kun de fastlønnede lønmodtagere, ansat i private virksomheder med                        Sverige  højere arbejdsgiverbidrag i Sverige.
                  10 eller flere fuldtidsbeskæftigede.
                                                                            Større forskel mellem  Arbejdsomkostningerne er højere i den danske del af Øresun dsregionen end i den
                  Arbejdsomkostninger pr. måned i Øresundsregionen. 2003                                 kønnene i Sverige  svenske del af Øresundsregionen. Af tabellen ses, at det forholder sig omvendt når
                                          1.000 kr.                                         hele Danmark sammenlignes med hele Sverige. Et andet interessant forhold som kan
                                      I alt
                                                                                        ses af tabellen er, at forskellen mellem kønnene er større i Sverige en d i Danmark.
                                                                                        Arbejdsomkostningerne for mænd er i den danske del af Øresundsregionen 19 pct.
                                    Industri
                                                                                        højere end for kvinder, mens arbejdsomkostningerne for mænd i den svenske del af
                       l-,
                      E gas-, varme- og vandforsyning
                                                                                        Øresundsregionen er 24 pct. højere end for kvinder.
                         Bygge- og anlægsvirksomhed

                       Handel og reparationsvirksomhed
                                                                             Mere information   Undersøgelsens resultater offentliggøres i mere detaljeret form på Øresundsstati-
                      Hotel- og restaurationsvirksomhed                                                 stikkens hjemmeside www.orestat.scb.se. Under afsnittet ’Labour Costs in Øresund’
                             Transportvirksomhed                                                 findes tal over arbejdsomkostningerne for henholdsvis 2002 og 2003 fordelt på
                  Pengeinst., finansierings- og forsikringsvirk.                                               branche, arbejdsfunktion, uddannelse og alder. Tallene opdateres ultimo oktober
                  Fast ejendom, udlejning, forretningsservice                                                 2005.

                                          15    20     25    30   35     40     45    Kilder og metoder  Arbejdsomkostningsstatistikken udgør en del af Øresundsstatistikken. Den forelig -
                                             Øresundsregion Danmark    Øresundsregion Sverige
                                                                                        gende statistik udarbejdes i et samarbejde mellem Danmarks Statistik og Sveriges
                                                                                        Statistiska Centralbyrån (SCB). Ved opslag i arbejdsomkostningstabellerne på
     Omkost ningsf orskelle  Hvorvidt arbejdsomkostningerne er højest i den danske eller i den svenske del af
     af hænger af branchen                                                                         Øresundsstatistikkens hjemmeside, kan der hentes en mere detaljeret metode -
                  Øresundsregionen, afhænger bl.a. af, hvilken branche virksomhederne tilhører. Inden
                  for hotel- og restaurationsvirksomhed er arbejdsomkostningerne 5,6 pct. højere i den
                                                                                        beskrivelse under punktet ’’Detailed information”.
                  svenske del af Øresundsregionen end i den danske del. Inden for pengeinstitutter,
                  finansierings- og forsikringsvirksomheder er arbejdsomkostningerne 21,5 pct. højere                Næste offentliggørelse  Der er ikke planlagt flere offentliggørelser.
                  i den danske del af Øresundsregionen end i den svenske del. En af forklaringerne på
                  den store forskel er, at branchen i Danmark er omfattet af lønsumsafgift , som                       Henvendelse   Steen Bielefeldt Pedersen, tlf. 39 17 32 42, sbp@dst.dk
                  pålægges næsten alle virksomheder, der sælger momsfri ydelser . I handel og                                 Maria Boye, tlf. 39 17 34 22, mab@dst.dk
                  reparationsvirksomheder er omkostningerne stort set de samme, uanset om
                  virksomheden ligger på den ene eller den anden side af Øresund.
News from Statistics Denmark

• 550 issues each year
• 2 issues on an average working day
• 250 different statistics
• The media are the primary target
 group
• Revised guidelines issued recently
News from Statistics Denmark

• Statistical Division writes first draft
 manuscript
• Must have news focus, headline
 and one comprehensible graph
• Forwarded to Dissemination Centre
 10 a.m. on the day before
 publication
1st Strategy: Daily dialogue
• Communication professional suggests
 improvements
• Dialogue via e-mail, telephone or face-
 to-face
• Communication professional may re-
 write parts of the text
• Dialogue continues until agreement is
 reached (by noon at the latest)
• Both parties learn from the process,
 provided they argue their points
Procedure in case of disagreement

• If disagreement is a matter of principle…
• …Head of Communication meets Head
 of Statistical Division
• If disagreement can’t be settled…
• …the version of the Statistical Division is
 printed…
• … and the involved parties are
 summoned on a later date to find a
 solution
Disadvantages

• The short deadline (10 a.m. to noon) is
 not well suited for major changes in
 format, focus etc.
• The short deadline makes it difficult to
 produce new graphs etc.
2nd Strategy: Recurrent workshops
• Recurrent offer to all Statistical Divisions
• Not compulsory…
• 8-10 publications discussed in 3 hours
• Heads of divisions participate
• Qualitative criticism as well as…
• …quantitative facts on the use of the
 publications
• Written report on agreements
• If necessary, two or more workshops
Disadvantages

• Time-consuming
• Demands meticulous preparation
• Capacity 8-10 workshops a year…
• …corresponding to 3-4 Statistical
 Divisions a year
• 3 years necessary to cover all Statistical
 Divisions
3rd Strategy: Internal Courses
• Introduction to dissemination (half day)
 - compulsory for new staff members
• Press course (one day) - compulsory for
 staff dealing with the media
• Efficient written communication (two
 days) - compulsory for all staff members
• To tell with statistics (two days) -
 compulsory for statisticians
• External courses is used only for
 communication professionals
4th Strategy: Recruiting

• In recruiting statisticians, communication
 skills might be regarded as an additional
 qualification…
• …or even be required!
• A suggestion is put forward in our draft
 language policy...
• …and favourably received
To tell with internal statistics…

• Managing change by making it
 quantitatively visible
• Measuring media coverage
• Relating media coverage directly to each
 publication and each Statistical Division
• Improving media coverage year by year -
 in each Statistical Division
• Progress monitored by internal statistics

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:14
posted:4/9/2010
language:English
pages:14