Sainsbury's Archives Virtual Mus by fjhuangjun

VIEWS: 121 PAGES: 15

									1


Sainsbury's Archives Virtual Museum                Amgueddfa Rithwir Archifau Cwmni Sainsbury
Key Stage 1 Material                       Deunydd Cyfnod Allweddol 1
(Front Page)                           (Tudalen Blaen)
Children's Gallery                        Oriel y Plant
Welcome to the Children's Gallery of the Virtual         Croeso i Oriel y Plant yn yr Amgueddfa Rithwir.
Museum. There are four main places to visit            Mae yma bedwar man a ddyluniwyd ar gyfer
which have been designed for use by children at          plant sydd yng Nghyfnod Allweddol 1 y
Key Stage 1 of the National Curriculum.              Cwricwlwm Cenedlaethol.
(Options)                             (Opsiynau)
Outside a shop                          Y tu allan i siop
Harry's Story                           Stori Harry
Inside a shop                           Tu mewn i siop
What can I buy?                          Beth allaf ei brynu?
Staff Room                            Ystafell Athrawon
Teachers and parents can find Key Stage 1             Gall athrawon a rhieni cael gafael ar adnoddau
support materials here and further resources in the        cefnogi Cyfnod Allweddol 1 yma ac adnoddau
Staff room.                            ychwanegol yn yr Ystafell athrawon.
An approved NGfL approved content provider.            Darparwr cynnwys cymeradwy NGfL.
Please Note: For hints on how to get the most out         Dalier Sylw: Mae awgrymiadau ar sut i wneud y
of this site please refer to the help in the museum.       gorau o’r safle ar gael yn yr adran ‘cymorth’ yn
This site is best viewed in a 800x600 screen.           yr amgueddfa. Mae angen sgrin 800x600 i weld
                                 y wefan ar ei gorau.
(Option selected: Outside a shop)                 (Dewis opsiwn: Y tu allan i siop)
Click on the door to go into the store              Clicia ar y drws i fynd i mewn i’r siop
Come inside                            Dewch i mewn
(Option selected: Inside a side a shop)              (Dewis opsiwn: Tu mewn i siop)
Move your mouse over the photograph and click           Symud y llygoden dros y ffotograff a’i chlicio i
to see more, or use the menu                   weld rhagor neu defnyddia’r ddewislen ar y
bar on the left.                         chwith.
(Words on the image:)                       (Geiriau ar y llun:)
Click Here, Try Here, Or here                   Clicia Yma, Rho Gynnig Yma, Neu yma
(Option bar details)                       (Manylion y bar dewislen)
Left side, Centre Left, Back left, Centre, Back          Ochr chwith, Canol Chwith, Cefn chwith, Canol,
right, Right side                         Cefn de, Ochr dde.
(Option selected: Left side)                   (Dewis opsiwn: Ochr chwith)
Here you can see the tins on the shelf at the back,        Fe weli yma duniau ar y silff yn y cefn a’r hwyaid
and the ducks at the front.                    yn y blaen.
Back to the shop                         Yn ôl i’r siop
Look at the tins                         Edrych ar y tuniau
(Option selected: look at the tins)                (Dewis opsiwn: edrych ar y tuniau)
Tins                               Tuniau
There are many different types of tins on the shelf.       Mae sawl math o duniau gwahanol ar y silff. I
To have a look at a pear and pineapple tin, click         edrych ar dun gellyg a thun pinafal, clicia’r
your mouse on the picture below.                 llygoden ar y llun isod.
Look at a Pear Tin                        Edrych ar Dun Gellyg
Pear Tin                             Tun Gellyg
Look at a Pineapple Tin                      Edrych ar Dun Pinafal
Pineapple Tin                           Tun Pinafal
D:\Docstoc\Working\pdf\b787d0f3-b7cf-4ded-aad1-132cf4bfec25.doc
2
(Option selected: Centre left)                  (Dewis opsiwn: Canol chwith)
On these shelves there are packets of tea and tins        Ar y silffoedd yma mae pacedi te a thuniau bwyd.
of food.                             Clicia’r llygoden ar y te neu’r tuniau i weld
Click on the tea or the tins to see more.             rhagor.
Look at the tea                          Edrych ar y te
(Option selected: Look at the tea)                (Dewis opsiwn: Edrych ar y te)
J Sainsbury's Pure Teas                      Te Pur J. Sainsbury
Tea was sold in brown paper packets. You could          Gwerthwyd te mewn pecynnau papur brown.
tell what type of tea was in the packet by the          Roedd labeli lliw yn dangos pa fath o de oedd yn
colour of the label. There were four kinds, Blue         y pecyn. Roedd pedwar math o label: Label Glas,
Label, Brown Label, Green Label and Red Label.          Label Brown, Label Gwyrdd a Label Coch. I
To see what Red Label looked like, click on the          weld y Label Coch, clicia ar y llun.
picture.
Red Label tea                           Te Label Coch
(Option selected: tea)                      (Dewis opsiwn: te)
Below is a picture of Red Label tea. This tea is         Dyma lun o de Label Coch. Mae’r te yn dal i gael
still sold today, but the packaging is now very          ei werthu heddiw, ond mae’r pecyn yn wahanol
different.                            iawn erbyn hyn.
(Option selected: Back left)                   (Dewis opsiwn: Cefn chwith)
This is where you could buy butter and groceries         Dyma ble byddai pobl yn prynu menyn a
in packets and tins. You could also buy jam. Can         nwyddau mewn pacedi a thuniau. Roedd posibl
you find the jam? Move your mouse over the            prynu jam hefyd. Fedri di weld y jam? Symud y
picture.                             llygoden dros y llun.
Scales were used to weigh some foods. There are          Roedd rhai bwydydd yn cael eu pwyso ar dafol.
some in this part of the picture.                 Mae rhai o’r bwydydd hyn yn y rhan yma o’r
                                 llun.
Jam would be here!                        Byddai jam fan yma!
(Option selected: Jam)                      (Dewis opsiwn: Jam)
Jams                               Jamiau
Jam is great in sandwiches and on toast, just as it        Mae jam yr un mor flasus heddiw mewn brechdan
was in Victorian times.                      ac ar dost ag yr oedd yn oes Fictoria.
You could choose from sixteen different kinds at         Roedd stondin y groser yn cynnwys dewis o un
the grocery counter, where the salesman would           deg a chwech o fathau gwahanol o jam, a byddai’r
serve you from the shelves behind. Click on the          gwerthwr yn dod â nwyddau i chi o'r silffoedd y tu
shelf to see a jam jar.                      cefn iddo. Clicia ar y silff i weld pot jam.
(Option selected: Click)                     (Dewis opsiwn: Clicia)
Raspberry Jam                           Jam Mafon
Here you can see a jam jar that was used in an          Dyma bot jam a gafodd ei ddefnyddio mewn
advertisement in 1914. The string is wrapped           hysbyseb yn 1914. Mae cordyn wedi’i lapio’n
tightly around the top to keep the lid on.            dynn o amgylch y clawr i’w ddal yn sownd.
The two labels here show the colours that were          Mae’r ddau label yma yn dangos pa liwiau oedd
used on the jam jar.                       ar y potiau jam.
(Option selected: Centre)                     (Dewis opsiwn: Canol)
You went to the back of the shop to pay for your         Roedd pobl yn mynd i gefn y siop i dalu am y
shopping. Click on the manager with his long           siopa. Clicia ar y rheolwr yn ei ffedog hir. Fe
apron. You can also see the tiles on the walls.          weli di’r teils ar y waliau hefyd.
Tiles                               Teils
The Manager                            Y Rheolwr
(Option selected: Tiles)                     (Dewis opsiwn: Teils)
Tiles in the shop                         Teils yn y siopD:\Docstoc\Working\pdf\b787d0f3-b7cf-4ded-aad1-132cf4bfec25.doc
3
Tiles were used on all of the walls. Many colours         Roedd teils yn cael eu gosod ar bob wal. Roedd
were used to make the shopbright and attractive.         lliwiau gwahanol yn cael eu defnyddio i wneud i’r
To see some of them in colour, click on the            siop edrych yn llachar a deniadol.
picture.                             I weld rhai ohonynt mewn lliw, clicia ar y llun.
(Option selected: Click)                     (Dewis opsiwn: Clicia)
These are the colours of the tiles in the shop.          Dyma liwiau’r teils yn y siop. Roedd rhai yn
Green, yellow, brown, blue and cream were used.          wyrdd, melyn, brown, glas a hufen. Roedd lluniau
They showed pictures of animals and plants.            anifeiliaid a phlanhigion arnynt. Dyma lun dwy
Below are two tiles from the shop.                o’r teils o’r siop.
This tile showed a picture of a flower called a          Mae llun blodyn o’r enw Ffarwél Haf ar y deilsen
chrysanthemum.                          hon.
These tiles showed a picture of two dolphins and         Mae llun dau ddolffin ac ychydig o ddail a blodau
some leaves and flowers.                     ar y teils hyn.
(Option selected: The Manager)                  (Dewis opsiwn: Y Rheolwr)
The manager is wearing a long apron to keep his          Mae’r rheolwr yn gwisgo ffedog hir i gadw’i
clothes clean.                          ddillad yn lân.
His name is Mr Newport.                      Mr Newport yw ei enw.
He is wearing different clothes from the rest of the       Mae’n gwisgo dillad gwahanol i bawb arall yn y
people in the shop.                        siop.
Click on him to find out more about what he is          Clicia ar y rheolwr i ddysgu mwy am ei ddillad.
wearing.
(Option selected: Click)                     (Dewis opsiwn: Clicia)
Shirt, Jacket, Oversleeves, Apron, Shoes             Crys, Siaced, Llewys Dodi, Ffedog, Esgidiau.
To see the different clothes that were worn, help         Beth am helpu Mr Newport i baratoi ar gyfer y
get him ready for his days work.                 gwaith er mwyn gweld y gwahanol ddillad yr
                                 oedd yn eu gwisgo.
(Option selected: Ready)                     (Dewis opsiwn: Barod)
The Manager's Clothes                       Dillad y Rheolwr
First he puts on his undergarments.                Yn gyntaf mae’n gwisgo’i ddillad isaf.
Back, Next                            Yn ôl, Nesaf
After his morning wash he puts on his shirt and          Ar ôl ymolchi yn y bore mae’n gwisgo’i grys a’i
tie.                               dei.
He then puts on his trousers, braces and shoes.          Yna mae’n gwisgo’i drowsus, bresys ac esgidiau.
Next is his waistcoat.                      Wedyn mae’n gwisgo’i wasgod.
He then puts on his jacket.                    Yna mae’n gwisgo’i siaced.
Finally, he puts on his over-sleeves and apron and        Yn olaf, mae’n gwisgo’i lewys dodi a’i ffedog ac
is ready for work.                        mae’n barod am waith.
Back or Return to the start.                   Yn ôl neu Yn ôl i’r cychwyn
(Option selected: Back right)                   (Dewis opsiwn: Cefn de)
This shop sold lots of different sorts of meat.          Roedd y siop yn gwerthu sawl math gwahanol o
Click on the counter.                       gig.
                                 Clicia ar y cownter
Find out about the Sausages                    Darganfod mwy am Selsig
(Option selected: Sausages)                    (Dewis opsiwn: Selsig)
Sausages                             Selsig
Can you see the sausages on the counter, behind          A weli di’r selsig ar y cownter, y tu ôl i’r dafol?
the scales? They had to be wrapped before they          Roedd rhaid eu lapio cyn eu gwerthu.
could be sold.                          I weld hyn yn digwydd, clicia ar y selsig.
To see how this was done click on the sausages.
Wrapping Sausages                         Lapio SelsigD:\Docstoc\Working\pdf\b787d0f3-b7cf-4ded-aad1-132cf4bfec25.doc
4
(Option Selected: Click)                     (Dewis opsiwn: Clicia)
To see how the sausages were wrapped, click on          I weld sut roedd y selsig yn cael eu lapio, clicia ar
the arrows below.                         y saethau isod.
1. Place the sausages on the greaseproof paper in         1. Rho’r selsig ar y papur gwrthsaim yng nghanol
the centre of the brown                      y papur lapio llwyd
wrapping paper.
Next                               Nesaf
2. Bring the edges of the brown paper together          2. Tynna ymylon y papur llwyd at ei gilydd a’u
and and fold over.                        plygu.
3. Fold over each corner to make a point.             3. Plyga pob cornel i wneud pigyn.
4. Tuck the points underneath the parcel.             4. Plyga’r pigau o dan y parsel.
5. Tie up neatly with string.                   5. Clyma’r cwbl yn daclus â chordyn.
Back                               Yn ôl
(Option selected: Right side)                   (Dewis opsiwn: Ochr dde)
Click on the eggs or click on the pie boxes to see        Clicia ar yr wyau neu glicia ar y blwch pasteiod i
more.                               weld rhagor.
Look at the pies                         Edrych ar y pasteiod
Look at the eggs                         Edrych ar yr wyau.
(Option selected: Look at the pies)                (Dewis opsiwn: Edrych ar y pasteiod)
Pie Box                              Blwch Pasteiod
When you bought a pie, it was put into a box for         Pan roedd pobl yn prynu pastai, roedd hi’n cael ei
you to take home.                         rhoi mewn blwch arbennig.
Can you find a pie box in the picture?              Fedri di weld blwch pasteiod yn y llun?
Take a closer look at the pie box                 Edrych yn fanylach ar y blwch
(Option selected: Look at the eggs)                (Dewis opsiwn: Edrych ar yr wyau)
Eggs                               Wyau
You could buy 8 eggs for a shilling, the price          Roedd posibl prynu 8 wy am swllt, mae’r tocyn
ticket behind them says 1/- which was a short way         pris y tu ôl iddynt yn dangos 1/-
to write this. A shilling was an old coin equal to        sy’n golygu un swllt. Hen ddarn arian oedd swllt
5p today.                             yn debyg i’r darn 5c heddiw.
Click on the eggs to see more about them.             Clicia ar yr wyau i weld rhagor.
(Option selected: Click)                     (Dewis opsiwn: Clicio)
Eggs had to be put into a paper bag before being         Roedd rhaid rhoi’r wyau mewn bag papur cyn eu
handed to the customer.                      rhoi i’r cwsmer.
There were no cardboard cartons to hold them in.         Nid oedd blychau cardbord ar gael i ddal yr wyau.
(Option Selected: What can I buy?)                (Dewis opsiwn: Beth allaf ei brynu?)
Tea Packet, Jam Jars, Tins, Pie Box, Eggs,            Pecyn o De, Potiau Jam, Tuniau, Blwch Pasteiod,
Sausages                             Wyau, Selsig
Find out about some of the products that             Beth am ddarganfod mwy am y cynnyrch oedd ar
Sainsbury's sold in 1912.                     werth yn siop Sainsbury’s yn 1912?
(Option Selected: Harry's story)                 (Dewis opsiwn: Stori Harry)
Welcome to Harry Webb's story. This on-line            Croeso i stori Harry Webb. Mae’r llyfr ar-lein
audio book describes through pictures a typical          hwn yn disgrifio drwy gyfrwng lluniau, sain a
day in the life of a delivery boy working for           geiriau ddiwrnod nodweddiadol ym mywyd
Sainsbury's in 1912. Click on Harry to start the         bachgen ifanc a oedd yn gweithio i gwmni
story.                              Sainsbury yn 1912 yn dosbarthu nwyddau. Clicia
                                 ar Harry i ddechrau y stori.
To be able to hear the story you will need            I glywed y stori bydd arnoch angen Realplayer.
Realplayer. To download the free player, click the        Cliciwch ar y ddelwedd isod i lwytho’r
image below.                           chwaraewr i lawr yn ddi-dâl.D:\Docstoc\Working\pdf\b787d0f3-b7cf-4ded-aad1-132cf4bfec25.doc
5
'Harry's Story, illustrated by Arthur Robins. These        'Stori Harry, lluniau gan Arthur Robins. Cewch
pages may be printed out for classroom use but          argraffu’r tudalennau hyn i’w defnyddio yn y
remain the copyright of J Sainsbury plc. They           dosbarth ond mae’r hawlfraint yn eiddo i J
may not be used in any other form.                Sainsbury ccc. Ni chaniateir eu defnyddio ar
Arthur Robins has asserted his right to be            unrhyw ffurf arall.
identified as the illustrator of Harry's Story under       Mae Arthur Robins wedi arfer ei hawl i gael ei
the Copyright, Designs and Patents Act 1988.'           adnabod fel darlunydd Stori Harry o dan Ddeddf
                                 Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1998’
Back to the Children's Gallery                  Yn ôl i Oriel y Plant
(Options follow through each page)                (Opsiynau yn dilyn drwy bob tudalen)
Harry Webb was a delivery boy for Sainsbury's in         Roedd Harry Webb yn dosbarthu nwyddau i
1912.                               gwmni Sainsbury yn 1912.
Back to the Front Page                      Yn ôl i’r Tudalen Blaen
Listen to the Words                        Gwrando ar y Geiriau
On to page 2                           Ymlaen i dudalen 2
(Option selected: Page 2)                     (Dewis opsiwn: Tudalen 2)
Every day before breakfast he would get up and          Bob bore cyn brecwast fe fyddai’n codi ac yn
clean his delivery bike.                     glanhau ei feic.
Back to page 1                          Yn ôl i dudalen 1
On to page 3                           Ymlaen i dudalen 3
(Option selected: Page 3)                     (Dewis opsiwn: Tudalen 3)
After breakfast he would put on his uniform. First        Ar ôl brecwast fe fyddai’n gwisgo’i wisg. Yn
his big strong boots and then the coat with shiny         gyntaf, roedd rhaid gwisgo’r esgidiau mawr cryf,
buttons and finally the hat.                   yna’r got â’r botymau sgleiniog ac yna’i het.
Back to page 2                          Yn ôl i dudalen 2
On to page 4                           Ymlaen i dudalen 4
(Option selected: Page 4)                     (Dewis opsiwn: Tudalen 4)
A hundred years ago very few people had cars.           Can mlynedd yn ôl ychydig iawn o bobl oedd â
Harry's job was to carry their shopping in his          char. Gwaith Harry oedd cario nwyddau i bobl ar
tricycle.                             ei feic tair olwyn.
Back to page 3                          Yn ôl i dudalen 3
On to page 5                           Ymlaen i dudalen 5
(Option selected: Page 5)                     (Dewis opsiwn: Tudalen 5)
'This hill is steep' said Harry, 'I wish I had          'Mae’r rhiw yma’n serth’ meddai Harry, ‘Hoffwn
somebody to help me pedal.'                    i pe bai rhywun yn fy helpu i bedlo.’
Back to page 4                          Yn ôl i dudalen 4
On to page 6                           Ymlaen i dudalen 6
(Option selected: Page 6)                     (Dewis opsiwn: Tudalen 6)
At last Harry has delivered the goods. Then it was        O’r diwedd mae Harry wedi dosbarthu’r
back to the shop for another delivery.              nwyddau. Yna rhaid mynd yn ôl i’r siop i gasglu
                                 rhagor o bethau.
Back to page 5                          Yn ôl i dudalen 5
On to page 7                           Ymlaen i dudalen 7
(Option selected: Page 7)                     (Dewis opsiwn: Tudalen 7)
Riding a bike was bumpy because the streets were         Roedd y daith yn anwastad iawn oherwydd y
made of cobbles and the bike had tyres made of          cerrig crynion oedd ar y stryd ac roedd teiars y
solid rubber.                           beic yn rhai caled, rwber.
Back to page 6                          Yn ôl i dudalen 6
On to page 8                           Ymlaen i dudalen 8
D:\Docstoc\Working\pdf\b787d0f3-b7cf-4ded-aad1-132cf4bfec25.doc
6
(Option selected: Page 8)                     (Dewis opsiwn: Tudalen 8)
After a long day's work, Harry was tired and           Ar ôl diwrnod hir o waith, roedd Harry wedi blino
ready for a plate of bangers and mash back at the         ac yn barod am ei swper - selsig a thato potsh yn y
shop.                               siop.
Back to page 7                          Yn ôl i dudalen 7
On to the front page                       Ymlaen i’r tudalen blaen
(Option selected: Staff Room)                   (Dewis opsiwn: Ystafell Athrawon)
KS1 - What were shops like a long time ago?            CA1 - Sut le oedd siopau ‘slawer dydd?
(Option selected: the one above)                 (Dewis opsiwn: yr un uchod)
An Introduction to the Key Stage 1 Gallery. What         Cyflwyniad i Oriel Cyfnod Allweddol 1. Sut le
were shops like a long time ago?                 oedd siopa ‘slawer dydd?
Description of the site                      Disgrifio’r safle
The Key Stage 1 allows the exploration of a            Mae Cyfnod Allweddol 1 yn gyfle i ymchwilio i
c1909 shop, and looks at some of the products           siop oddeutu’r flwyddyn 1909 a gweld rhai o’r
available. There is also Harry's story, an eight         cynnyrch oedd ar gael. Fe welwch hefyd Stori
page on-line talking book and 'My Victorian S           Harry sef llyfr stori wyth tudalen ar-lein a ‘Llyfr
crapbook', a collection of downloadable              Lloffion Fictoraidd sef casgliad o daflenni gwaith
worksheets to support children's exploration of the        y gellir eu llwytho i lawr i helpu’r plant grwydro
website.                             drwy’r wefan.
Description of the activites                   Disgrifio’r gweithgareddau
Here we have information on how the resources           Yma ceir gwybodaeth am sut mae’r adnoddau
available support the exploration of the site, and        sydd ar gael yn cynnig cymorth wrth grwydro’r
the creation of a Victorian shop in the classroom.        wefan a chreu siop o Oes Fictoria yn y dosbarth.
Creating a Victorian shop in the classroom for          Creu siop o Oes Fictoria yn y dosbarth ar gyfer
role play                             chwarae rôl
Click above for information on how the resources         Cliciwch uchod am wybodaeth ynghylch sut i
can be used for role play.                    ddefnyddio’r adnoddau wrth chwarae rôl.
How the site relates to the QCA scheme of work          Sut mae’r wefan yn ymwneud â chynllun gwaith
for history at KS1                        QCA ar gyfer hanes yn CA1
Click above for a description of how the site           Cliciwch uchod i weld disgrifiad o sut mae’r
relates to the QCA scheme of work.                wefan yn cysylltu â chynllun gwaith QCA.
Downloading resources                       Llwytho’r adnoddau i lawr
Click above to download the resources for the site.        Cliciwch uchod i lwytho’r adnoddau o’r wefan.
(Options:)                            (Opsiynau: )
KS1 What were shops like a long time ago?             CA1 Sut le oedd siopau ‘slawer dydd?
Description of the site                      Disgrifio’r wefan
Description of the activities                   disgrifio’r gweithgareddau
Classroom role play                        Chwarae rôl yn y dosbarth
Relating the site to the QCA scheme of work            Cysylltiadau rhwng y wefan a chynllun gwaith
                                 QCA
Download                             Llwytho i lawr
(Option selected: description of the site)            (Dewis opsiwn: disgrifio’r wefan)
Description of the site                      Disgrifio’r wefan
A picture gallery of a Sainsbury shop in the           Oriel luniau o siop Sainsbury yn Oes Fictoria.
Victorian era.                          Mae’n cynnwys:
This includes:
D:\Docstoc\Working\pdf\b787d0f3-b7cf-4ded-aad1-132cf4bfec25.doc
7
Exterior of the Romford store from circa 1902 as         Llun o’r tu allan i’r siop yn Romford tua 1902 -
reproduced in the National Motor Museum at            atgynhyrchiad yn yr Amgueddfa Foduro
Beaulieu                             Genedlaethol yn Beaulieu
Interior of the Folkestone store in c1909             Y tu mewn i’r siop yn Folkestone tua 1909
A variety of products and packaging from the           Amrywiaeth o gynnyrch a phecynnau o Oes
Victorian era which can be explored by clicking          Fictoria y gellir ymchwilio iddynt drwy glicio ar
on different parts of the store interior.             wahanol rannau y tu mewn i’r siop.
Harry's Story                           Stori Harry
An eight page talking book of an imaginary day          Llyfr llafar wyth tudalen yn olrhain diwrnod
in the life of Harry Webb, a real-life delivery boy        dychmygol ym mywyd Harry Webb sef bachgen
at the Enfield branch of Sainsbury's in 1912. You         go iawn a oedd yn gweithio yn siop Sainsbury,
can play the book from the web site and,             cangen Enfield, yn 1912. Cewch wrando ar y llyfr
providing you have RealPlayer, get the computer          ar y wefan a, chyn belled â bod RealPlayer ar y
to read out the text on each page. Great care has         cyfrifiadur, medrwch ofyn iddo ddarllen y testun
been taken to ensure that the content and the           ar bob tudalen. Cymerwyd gofal arbennig i
illustration of Harry's story is as historically         sicrhau bod cynnwys a darluniau stori Harry mor
accurate as a fictional story can be. The             hanesyddol gywir ag y gall stori ffuglen fod.
illustrations contain depictions of Victorian street       Mae’r darluniau yn dangos golygfeydd o
and home scenes which you could use to add to           strydoedd a chartrefi Oes Fictoria y gallech eu
the children's awareness of that era.               defnyddio i ychwanegu at ymwybyddiaeth y plant
                                 o’r cyfnod.
The main themes explored in Harry's story are:          Dyma’r prif themâu a geir yn stori Harry:
Getting ready for work in the morning               Paratoi i fynd i’r gwaith yn y bore
Why home delivery boys were used in Victorian           Pam roedd bechgyn yn cael eu cyflogi i
times                               ddosbarthu nwyddau yn Oes Fictoria.
How physically hard Harry's job was                Pa mor gorfforol galed oedd gwaith Harry
Road and bicycle technology in Victorian Britain.         Technoleg ffyrdd a beiciau ym Mhrydain yn Oes
                                 Fictoria.
My Victorian Shop Scrapbook                    Fy Llyfr Lloffion Fictoraidd
A collection of downloadable worksheets and            Casgliad o daflenni gwaith a gweithgareddau y
activities to support the children s exploration of        gellir eu llwytho i lawr i gynorthwyo‘r plant wrth
the website.                           iddynt grwydro’r wefan.
Creating our own Victorian shop                  Creu ein siop Fictoraidd ein hunain
A collection of downloadable materials, artefacts         Casgliad o ddefnyddiau, arteffactau a chyngor y
and advice to support the creation of a Victorian         gellir eu llwytho i lawr i’ch cynorthwyo i greu
shop in the classroom to support role play            siop Fictoraidd yn y dosbarth er mwyn cynnal a
activities.                            chwarae rôl.
(Option selected: description of the activities)         (Dewis opsiwn: disgrifio’r gweithgareddau)
Description of the activities                   Disgrifio’r gweithgareddau
The downloadable resources include                Mae’r adnoddau y gellir eu llwytho i lawr yn
                                 cynnwys:
My Victorian Scrapbook A collection of 5             Llyfr Lloffion Fictoraidd. Casgliad o 5
activities to support the children's exploration of        gweithgaredd sy’n cynorthwyo’r plant wrth iddynt
the 'Inside the Shop' section of the site. The          chwilio drwy’r adran ‘Tu Mewn i’r Siop’ ar y
activities are:                          wefan. Dyma’r gweithgareddau:
Searching the site. 8 simple search questions to         Chwilio’r wefan: 8 cwestiwn chwilio syml sy’n
encourage the children to search the site.            annog y plant i chwilio drwy’r wefan.
Wrapping sausages. A cut out and paste              Lapio’r selsig. Tasg torri a gludo a gosod mewn
sequencing activity based on how Victorian shops         dilyniant sy’n edrych ar sut roedd siopau
used to package their goods.                   Fictoraidd yn lapio’u nwyddau.D:\Docstoc\Working\pdf\b787d0f3-b7cf-4ded-aad1-132cf4bfec25.doc
8
What can I buy in the Victorian shop? A set of          Beth gaf i brynu yn y Siop Fictoraidd? Cyfres o
cloze exercises on the produce that could be found        ymarferiadau llenwi’r bylchau ar y cynnyrch a
in a shop 100 years ago.                     werthwyd mewn siopau 100 mlynedd yn ôl.
My book of packages in a Victorian shop. A mini-         Fy llyfr o becynnau o siop Fictoraidd. Llyfr bach
book in which the children can record their            lle gall y plant gofnodi eu hymchwiliadau i’r
investigations of the range of packaging found in         ystod o becynnau a oedd ar gael mewn siop fwyd
a Victorian grocers.                       Fictoraidd.
Shops - then and now. A table in which the            Siopau - ddoe a heddiw. Tabl ar gyfer cofnodi
children can record their observations of the           arsylwadau’r plant ar y gwahaniaeth rhwng
difference between shops today and shops in            siopau heddiw a siopau yn Oes Fictoria.
Victorian times.
Harry's Story                           Stori Harry
A collection of 3 activities to support the            Casgliad o 3 gweithgaredd sy’n helpu’r plant i
children's reading of the 'Harry's Story' section of       ddarllen yr adran ar Stori Harry. Dyma’r
the site. The activities are:                   gweithgareddau:
Complete the story. A simple cloze exercise of one        Cwblhau’r stori. Ymarferiad llenwi’r bylchau, yn
page, based closely on the text of the story.           seiliedig ar destun y stori.
Write your own story. A reproduction of the full         Ysgrifenna dy stori dy hun. Copi o’r stori lawn,
story, with outline pictures and lines for the          ynghyd â lluniau amlinell a llinellau sy’n rhoi’r
children to write their own text, on four sheets of        cyfle i’r plant ysgrifennu eu geiriau eu hunain, ar
A4.                                bedair dalen A4.
Extension activities. Some ideas for independent         Gwaith Estynedig: Rhai syniadau ar gyfer
imaginative writing based on the story of Harry          ysgrifennu dychmygol annibynnol yn seiliedig ar
Webb.                               stori Harry Webb.
Creating our own Victorian shop                  Creu Siop Fictoraidd
This collection of downloadable materials to           Mae modd llwytho’r casgliad hwn o ddefnyddiau
support the creation of a Victorian Shop in the          oddi ar y we er mwyn cynorthwyo i greu siop
classroom includes the following outline             Fictoraidd yn yr ystafell ddosbarth. Mae’r pecyn
reproductions of Victorian Sainsbury artefacts:          yn cynnwys y copïau canlynol o arteffactau o siop
                                 Sainsbury yn oes Fictoria.
An A4 poster of a Victorian advertisement for           Poster maint A4 yn hysbysebu te Sainsbury.
Sainsbury's tea.
An outline copy of the Dolphin wall tile.             Copi amlinelliad o’r teils Dolffin.
An outline copy of the Chrysanthemum border            Copi amlinelliad o deils border Ffarwél Haf.
tile.
Outline labels for Pear and Pineapple tins.            Amlinelliad o labeli tuniau Gellyg a Phinafal
Label and top for Apricot jam.                  Label a chlawr ar gyfer pot o jam Bricyll
An exploded net of a Red Label tea packet.            Fframwaith ar gyfer creu pecyn o de Label Coch.
(Option selected: Classroom role play)              (Dewis opsiwn: Chwarae rôl yn y dosbarth)
Creating a Victorian shop in the classroom for          Creu siop Fictoraidd yn yr ystafell ddosbarth er
role play                             mwyn chwarae rôl
Role play can play an important part in giving          Mae chwarae rôl yn bwysig o ran helpu plant
young children an understanding of the past. The         ifanc iawn i ddeall y gorffennol. Mae’r wefan yn
site contains some downloadable material which          cynnwys defnyddiau y gellir eu llwytho i lawr a’u
the children can use to create a Victorian shop in        defnyddio i greu siop Fictoraidd yn y ‘Cornel
their 'Home corner'. These materials include:           Cartref’. Mae’r defnyddiau’n cynnwys:
An A4 poster of a Victorian advertisement for           Poster maint A4 yn hysbysebu te Sainsbury
Sainsbury's tea
An outline copy of the Dolphin wall tile             Copi amlinelliad o’r teils Dolffin.
An outline copy of the Chrysanthemum border tile         Copi amlinelliad o deils border Ffarwél Haf.
Outline labels for Pear and Pineapple tins            Amlinelliad o labeli tuniau Gellyg a Phinafal


D:\Docstoc\Working\pdf\b787d0f3-b7cf-4ded-aad1-132cf4bfec25.doc
9
Label and top for Apricot jam                   Label a chlawr ar gyfer pot o jam Bricyll
An exploded net of a Red Label tea packet             Fframwaith ar gyfer creu pecyn o de Label Coch.
If you look in the first photograph you will see         Os edrychwch ar y ffotograff cyntaf fe welwch sut
how children from Valerie Mason's Year 1 class          y bu plant o ddosbarth Blwyddyn 1 Valerie
at Fossdene School in Charlton, south east            Mason yn Ysgol Fossdene, Charlton, de-ddwyrain
London, have used these materials to create their         Llundain yn defnyddio’r defnyddiau hyn i greu eu
own shop.                             siop eu hunain.
Reading the photograph from left to right:            Gan edrych ar y ffotograff o’r chwith i’r dde:
The first child is holding a tin of pineapples. Each       Mae’r plentyn cyntaf yn dal tun o binafal. Daeth
child brought in an empty washed baked bean tin          pob plentyn â thun ffa pob (neu dun tebyg) gwag
(or similar) and completed their own Victorian          a glân i’r dosbarth ac yna aethant ati i greu label
label from the set of downloadable resources.           Fictoraidd o’r gyfres o adnoddau a lwythwyd oddi
                                 ar y we.
The next is holding a reconstructed net of a Red         Mae’r nesaf yn dal pecyn o de Label Coch a
Label tea packet (again downloaded from the            wnaed o’r fframwaith parod (eto ar gael ar y
site), but in this case the label is white because the      wefan), ond yn yr achos hwn mae’r label yn wyn
packet is red!                          am fod y pecyn yn goch!
The third child has a jar of apricot jam, using an        Mae gan y trydydd plentyn jar o jam bricyll, a
old peanut butter jar.                      wnaed o hen jar menyn pysgnau.
And the fourth is acting as the customer.             A’r pedwerydd yw’r cwsmer.
Behind the children are two versions of the A4          Y tu ôl i’r plant y mae dau fersiwn o’r poster
poster of a Victorian advertisement for              maint A4 yn hysbysebu te Sainsbury, wedi i
Sainsbury's tea, blown up to A3 on a photocopier.         chwyddo i faint A3 ar y llungopïwr. O’u
Each is edged by 10 copies of the chrysanthemum          hamgylch y mae 10 copi o’r teils border Ffarwél
border tile, photocopied onto pale yellow paper to        Haf, a lungopïwyd ar bapur melyn golau i arbed
save on colouring-in                       amser lliwio.
time.
If you leave a border of 1 cm around the tea           Pe baech chi’n gadael border o 1cm o amgylch y
poster then the 10 chrysanthemum border tiles           poster te yna bydd 10 o’r teils border ffarwél haf
will fit perfectly. Every child in the class           yn ffit berffaith. Fe wnaeth pob plentyn yn y
completed a border tile, taking about 20 minutes.         dosbarth liwio un deilsen, a oedd yn cymryd tua
                                 20 munud.
The attempt here is to re-create the wall displays        Y nod yma oedd ail-greu’r arddangosfeydd ar wal
in the Victorian store which are just visible in this       y siop Fictoraidd fel y gwelir yn y llun hwn.
picture.
Above the bordered tea poster are the children's         Uwch ben y poster te fe welwch ymdrechion y
efforts at completing the dolphin wall tile, using        plant i gwblhau’r teils dolffin gan ddewis eu
their own choice of colours. This is quite a           lliwiau eu hunain. Mae hon yn dasg eithaf anodd
difficult and sometimes time-consuming job so           ac yn cymryd cryn amser felly hwyrach y
you might want to restrict the number of children         byddai’n well cyfyngu ar nifer y plant sy’n
who do this.                           gwneud y dasg hon.
The shop uniforms                         Gwisgoedd y siop
The attempt here was to produce something             Gwnaed ymgais yma i gynhyrchu rhywbeth tebyg
similar to Mr Newport's uniform, using old school         i wisg Mr Newport. Gan ddefnyddio hen grysau
shirts from boys in the juniors and aprons made          ysgol y bechgyn o’r dosbarth iau a ffedogau a
from an old white tablecloth.                   wnaed o hen liain ford gwyn.
Wrapping the goods                        Lapio’r nwyddau
D:\Docstoc\Working\pdf\b787d0f3-b7cf-4ded-aad1-132cf4bfec25.doc
10
The second photograph shows some of the              Mae’r ail ffotograff yn dangos rhai o’r plant yn
children wrapping pretend slabs of butter using          lapio darnau o fenyn gan ddefnyddio papur
greaseproof and other paper, cut to just larger than       gwrthsaim a phapur arall, sydd ychydig yn fwy na
A4. You could stick with A4 if you reduced the          maint A4. Gallech ddefnyddio papur maint A4 os
size of your 'pretend' butter. The children got a         byddwch yn lleihau maint eich menyn ffug.
great deal of fun out of doing this activity as well       Roedd y plant wrth eu bodd gyda’r dasg hon ac yn
as practical experience in area and volume.            cael profiad ymarferol o arwynebedd a chyfaint.
The third photo shows some children completing          Mae’r trydydd ffotograff yn dangos rhai o’r plant
their parcels.                          yn gorffen eu parseli.
The Victorian shop in the home corner has proved         Bu’r siop Fictoraidd yn y cornel cartref yn
to be a very popular and successful example of          enghraifft boblogaidd a llwyddiannus iawn o
role play supporting the children's understanding         ddefnyddio chwarae rôl i gynnal dealltwriaeth y
of the past, aided perhaps by the fact that they         plant o’r gorffennol, wedi ei gynorthwyo, efallai,
contributed extensively to the design and content         gan y ffaith iddynt gyfrannu’n helaeth at ddylunio
of the corner.                          a chreu’r cynnwys ar gyfer y cornel.
The fourth photo shows some more of the class           Mae’r pedwerydd llun yn dangos rhagor o’r
role-playing in the shop.                     dosbarth yn chwarae rôl yn y siop.
(Option selected: Relating the site to the QCA
scheme of work Though I expect that this will be
different for the Welsh Curriculum)
How the site relates to the QCA scheme of work
for History at KS1
Theme - What were shops like a long time ago?
ABOUT THE ACTIVITY
It looks at similarities and differences between
shops today and shops in the past. Features of
shops, shop products and artefacts and stories
about shop life are used to develop children's
ability to distinguish old from new, and to learn
about life at a time beyond living memory.
WHERE THIS ACTIVITY FITS INTO THE
QCA SCHEME OF WORK FOR HISTORY
Key Stage 1
This activity builds on or could be a substitute for
Unit 2 'What were homes like a long time ago?' by
introducing children to an aspect of the past
beyond living memory. Children use a range of
sources, including the Sainsbury's Virtual
Museum web-site, to help them answer questions
about the past, and are introduced to shops as a
source of information about the past.
D:\Docstoc\Working\pdf\b787d0f3-b7cf-4ded-aad1-132cf4bfec25.doc
11
RESOURCES
In this unit, children will have opportunities to
use:
names of different types of shops, eg supermarket,
butcher, baker
names of architectural features, eg windows,
doors, signs, counter
names of unfamiliar shop artefacts and objects
time-related vocabulary, eg new, old, older,
oldest, long ago, modern,
pre-computer paper-based activities
a section of Sainsbury's Virtual Museum website
illustrating shop life in a time beyond living
memory
a downloadable selection of Victorian or
Edwardian shop objects from this website, eg
packaging nets, outlines of tile design etc.
EXPECTATIONS
at the end of this unit
most children will:
identify features of shops today and at a time
before living memory;
recognise objects from the past and present; know
how the objects were used and where they
belonged; observe and draw the objects in order to
find out about them; use appropriate language
when talking, writing and role playing
some children will not have made so much
progress and will:
identify some characteristics of shops and shop
life; describe objects of the past
some children will have progressed further and
will:
make comparisons across the time periods;
identify and describe a range of
different features of modern shops and shops built
a long time ago; compare shop life now and in the
past beyond living memory.
The section below suggests how the topic might
be introduced and supported
with activities based on shops today. QCA
LEARNING OBJECTIVES POSSIBLE
TEACHING ACTIVITIES QCA LEARNING
OUTCOMES
What sorts of shops do people use today?
that people use different sorts of shops.
to talk about shops using appropriate vocabulary.
Show the children pictures of different sorts of
shops. Which shops have you been to? Which are
different? Encourage them to talk about shops
they are familiar with. Why do people use
different sorts of shops?

D:\Docstoc\Working\pdf\b787d0f3-b7cf-4ded-aad1-132cf4bfec25.doc
12
Get children to place the correct labels on the
pictures of different types of shops or on different
parts of a supermarket.
recognise and name different types of shops and
parts of shops.
The purpose of this activity is to provide
opportunities for children to appreciate the
diversity and complexity of shops that people use
today, so that they can use this knowledge as a
basis for comparisons with the past.
Optional visit activity
to recognise common external features of shops.
to record their observations appropriately.
What can we find out from the outside of shops?
Take the children to look at shops near the school.
Help them to recognise common features by
asking them to look for what is the same and what
is different about the shops. Encourage them to
talk about what the shops are built from, details of
the windows, doors, signs, adverts, etc.
Ask the children to draw one of the shops,
showing everything they can recognise. On their
return to school, ask the children to improve their
drawing and to include all the key features.
identify key features common to shops, eg
windows, doors, displays, signs, counter etc.
This activity provides opportunities to make links
with Unit 1 'Around our school - the local area'
from the QCA geography scheme of work
Optional ICT activity Floor robots
Draw a floor map of a supermarket
Get children to label and add pictures (drawn or
cut out) of products found in a supermarket
Create list of instructions for a floor robot (Pip,
Pixie, Roamer) to go shopping
Literacy strategy
The following books might provide the
opportunity to mirror this history activity within
the literacy hour; Sarah Garland, Going
Shopping, Puffin Pat Barker, Don't Forget the
Bacon.
The section below describes how the website can
support the study of working and shopping in the
Victorian and Edwardian eras. QCA LEARNING
OBJECTIVES POSSIBLE TEACHING
ACTIVITIES QCA LEARNING OUTCOMES
How were shops long ago different from shops
today?
to identify the key features of a shop built a long
time ago.
to identify differences between two shops built at
different times.

D:\Docstoc\Working\pdf\b787d0f3-b7cf-4ded-aad1-132cf4bfec25.doc
13
From the website show the children a large picture
of a Victorian or Edwardian Sainsbury's eg.
Romford. Tell them they are going to find out
about the sorts of shops people used a long time
ago. Using the knowledge they have developed
through the previous activity, ask the children to
identify the key features they can see. What is
different about this shop from modern shops? Is it
made from the same material? Are the windows
the same shape? Are the signs the same design?
How is the shop lit? describe the features of a
shop built a long time ago.
identify some differences between two shops built
at different times.
What would we find inside shops a long time ago?
to recognise different objects from a long time
ago.
to describe the characteristics of shop objects from
a long time ago.
Explore the Sainsbury's store on the website.
Click around the shop to 'explode' products,
people etc.
Encourage the children to notice and describe as
many objects as they can in each picture. Ask
them to use their knowledge about shops today to
identify those objects in the picture that are the
same as today's, those that are different but
recognisable, and those they do not know
anything about.
identify the sections of a shop from long ago.
describe, using appropriate vocabulary, features,
furniture and shop objects from shops from long
ago.
Story - Learning about life in a shop
to describe the characteristics of shop life from a
long time ago.
Play the children the story on the website of
Harry's Story, a day in the life of Harry Webb,
delivery boy
Different pictures in the story might ask them to
identify objects related to the Victorian era.
learn about aspects of work and shop life long
ago.
What can we find out about Victorian or
Edwardian times from looking at
shops?
how to answer questions about objects used a long
time ago
to make inferences about aspects of shop life a
long time agoD:\Docstoc\Working\pdf\b787d0f3-b7cf-4ded-aad1-132cf4bfec25.doc
14
Show the children Victorian or Edwardian shop
objects to speak about. (These could be pictures
on the website).
Looking at the objects presented on the website,
work with the children to develop a set of
questions to ask. For example: How did we
package goods a long time ago? What were the
packages made of? What do we use today?
Discuss with the children how the objects would
have been used.
describe the characteristics of a shop object from
long ago.
use clues to infer the use of the object.
talk about aspects of shop life long ago.
How can we turn the 'home corner' into a shop
display from a long time ago?
to apply their knowledge and understanding of
shop life a long time ago.
to communicate, through role play what they have
learnt about shop life.
With the children's help, make a plan of the home
corner. Ask them to create appropriate objects and
place them in the shop corner. Talk about what it
would have been like to work in that shop in the
past. Encourage the children to role-play using the
objects.
Use the resources above to add to the display.
Each child to complete a tea packet and a tile and
bring in a (washed) empty baked bean can to add
a Victorian label to - packets and tins on the shelf,
tiles around the walls.
become familiar with key features of a shop long
ago.
show understanding of an aspect of shop life in the
past through role-play.
use language related to the past and to shop life.
(Option selected: Download)                    (Dewis opsiwn: Llwytho i lawr)
Key Stage 1                            Cyfnod Allweddol 1
KS1 - What were shops like a long time ago?            CA1 - Sut le oedd siopau ‘slawer dydd?
The file below is Harry's story.                 Stori Harry yw’r ffeil isod.

Harry.doc is a MS Word 7 file. 1.15Mb.              Mae Harryw.doc yn ffeil MS Word 7. 1.15Mb.
Download File                           Llwytho’r Ffeil i Lawr
Or alternatively, download the PDF version            Neu llwythwch i lawr y fersiwn PDF (Works
(Works with Adobe V3 onwards).                  gydag Adobe V3 ymlaen).
316kb.                              316kb.
Download File                           Llwytho’r Ffeil i lawr
D:\Docstoc\Working\pdf\b787d0f3-b7cf-4ded-aad1-132cf4bfec25.doc
15
The file below consists of activities based on the        Mae’r ffeil isod yn cynnwys gweithgareddau yn
Harry Webb story.                         seiliedig ar stori Harry Webb

Harryact.doc is a MS Word 7 file. 1.28Mb.             Mae Harryactw.doc yn ffeil MS Word 7. 1.28Mb.
Download File                           Llwytho’r Ffeil i Lawr
Or alternatively, download the PDF version            Neu, llwythwch i lawr y fersiwn PDF (Works
(Works with Adobe V3 onwards).                  gydag Adobe V3 ymlaen).
510kb.                              510kb.
Download File                           Llwytho’r Ffeil i Lawr
The file below is My Victorian Scrapbook.             Fy Llyfr Lloffion Fictoraidd yw’r ffeil isod.

KS1.doc is a MS Word 7 file. 653kb.                Mae KS1w.doc yn ffeil MS Word 7. 653kb.
Download File                           Llwytho’r Ffeil i Lawr
Or alternatively, download the PDF version            Neu llwythwch i lawr y fersiwn PDF (Works
(Works with Adobe V2.1onwards).                  gydag Adobe V2. ymlaen).
462kb.                              462kb.
Download File                           Llwytho’r Ffeil i Lawr
The file below contains the Victorian Shop            Mae’r ffeil isod yn cynnwys arteffactau o’r Siop
artefacts for a home corner                    Fictoraidd ar gyfer arddangosfa yn y cornel
display.                             cartref.

KS1res.doc is a MS Word 7 file. 654kb.              Mae KS1resw.doc yn ffeil MS Word 7. 654kb.
Download File                           Llwytho’r Ffeil i Lawr
Or alternatively, download the PDF version            Neu, llwythwch i lawr y fersiwn PDF (Works
(Works with Adobe V2.1onwards).                  gydag Adobe V2.1 ymlaen).
881kb.                              881kb.
Download File                           Llwytho’r Ffeil i Lawr
D:\Docstoc\Working\pdf\b787d0f3-b7cf-4ded-aad1-132cf4bfec25.doc

								
To top