Docstoc

CLASSE 1

Document Sample
CLASSE 1 Powered By Docstoc
					CLASSE 1

Productes químics destinats a la indústria, la ciència, la fotografia, l’agricultura, l’horticultura i la silvicultura;
resines artificials en estat brut, matèries plàstiques en estat brut;
adobs per a terres;
composicions extintores;
preparacions per a tremp i soldadura de metalls;
productes químics destinats a conservar els aliments;
matèries adobadores;
adhesius (coles) destinats a la indústria.Nota explicativa

La classe 1 comprèn essencialment els productes químics destinats a la indústria, la ciència i l’agricultura,
incloent aquells que formen part de la composició de productes pertanyents a altres classes.

Aquesta classe comprèn principalment:
    - la femta, el pallet (adob);
    - la sal per conservar que no sigui per a aliments.

Aquesta classe no comprèn, en particular:
    - les resines naturals en estat brut (cl. 2);
    - els productes químics destinats a la ciència mèdica (cl. 5);
    - els fungicides, els herbicides i els productes per a la destrucció d’animals danyosos (cl. 5);
    - els adhesius (coles) per a la papereria o per a la casa (cl. 16);
    - la sal per conservar els aliments (cl. 30);
    - el pallet (mantell d’humus) (cl. 31).
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 1
Català                        Français                           English                 Español
 Productes químics destinats a la           Produits chimiques destinés à           GEN0101  Chemicals used in industry, science   Productos químicos destinados a la
indústria, la ciència, la fotografia,        l’industrie, aux sciences, à la               and photography, as well as in      industria, ciencia, fotografía,
l'horticultura i la silvicultura           photographie, ainsi qu’à l’agriculture,           agriculture, horticulture and forestry  agricultura*, horticultura y silvicultura
                           l’horticulture et la sylviculture


 Resines artificials en estat brut, matèries     Résines artificielles à l’état brut, matières   GEN0102  Unprocessed artificial resins,     Resinas artificiales en estado bruto,
plàstiques en estat brut               plastiques à l’état brut                   unprocessed plastics           materias plásticas en estado bruto


 Adobs per a terres, composicions           Engrais pour les terres, compositions       GEN0103  Manures, fire extinguishing      Abono para las tierras, composiciones
extintores, preparacions per a tremp i        extinctrices, préparations pour la              compositions, tempering and soldering extintoras, preparaciones para el
soldadura de metalls                 trempe et la soudure des métaux               preparations             temple y soldadura de metales


 Productes químics destinats a conservar       Produits chimiques destinés à conserver      GEN0104  Chemical substances for preserving    Productos químicos destinados a
els aliments                     les aliments                         foodstuffs                conservar los alimentos


Matèries adobadores                 Matières tannantes                 GEN0105  Tanning substances            Materias curtientes


 Adhesius (coles) destinats a la                                    GEN0106
indústria.
                           Adhésifs (matières collantes)                Adhesives used in industry        Adhesivos (pegamentos) destinados a la
                           destinés à l’industrie                                        industria
Adhesius (coles) destinats a la indústria                                GEN0112


Adobs per a terres                  Engrais pour les terres              GEN0107  Manures                 Abono para las tierras


Composicions extintores               Compositions extinctrices             GEN0108  Fire extinguishing compositions     Composiciones extintoras


* Agricultura no figura en la versió en espanyol de la 7a. edició de la Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques
                                                                                                     2
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                  Classe 1
Català                        Français                           English                    Español
Preparacions per a tremp i soldadura                                  GEN0109
demetalls
                           Préparations pour la trempe et la soudure          Tempering and soldering preparations     Preparaciones para el temple y soldadura
                           des métaux                                                 de metales
Preparacions per a tremp i soldadura de                                 GEN0111
metalls


 Productes químics destinats a la           Produits chimiques destinés à l’industrie,    GEN0110  Chemicals used in industry, science and    Productos químicos destinados a la
indústria, la ciència, la fotografia,        aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à         photography, as well as in agriculture,    industria, ciencia, fotografía, agricultura*,
l’agricultura, l’horticultura i la silvicultura   l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture       horticulture and forestry           horticultura y silviculturaComburents (additius químics per a          Comburants [additifs chimiques pour         10001  Combusting preparations [chemical       Comburentes [aditivos químicos para
carburants)                     carburants]                         additives to motor fuel]           carburantes]


Adhesius (matèries adhesives per a la        Collantes (matières -) pour l'industrie       10002  Adhesives for industrial purposes       Adhesivas (materias -) para la industria
indústria)
                           Adhésifs [matières collantes] pour                                     Adhesivos [materias adhesivas] para usos
                           l'industrie                                                industriales


Sal per conservar que no sigui per a         Sel pour conserver, autre que pour les       10003  Preserving (Salt for -), other than for    Sal para conservar que no sea para los
aliments                       aliments                           foodstuffs                  alimentos

                                                         Salt for preserving, other than for
                                                         foodstuffs


Fluids auxiliars per a abrasius           Abrasifs (fluides auxiliaires pour -)        10004  Abrasives (Auxiliary fluids for use with -)  Fluidos auxiliares para abrasivos

                           Fluides auxiliaires pour abrasifs              Fluids for use with abrasives (Auxiliary -)  Abrasivos (fluidos auxiliares para -)

                                                         Auxiliary fluids for use with abrasives
                                                                                                        3
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 1
Català                        Français                          English                    Español
Acceleradors de vulcanització            Vulcanisation (accélérateurs de -)         10005  Accelerators (Vulcanisation -)        Vulcanización (aceleradores de -)

                           Accélérateurs de vulcanisation               Vulcanisation accelerators          Aceleradores de vulcanización


Solucions per impedir la formació          Accumulateurs (solutions pour prévenir la     10006  Batteries (Anti-frothing solutions for -)   Acumuladores (soluciones para impedir la
d'escuma en els acumuladors             formation d'écume dans les -)                                      formación de espuma en los -)
                                                        Anti-frothing solutions for batteries

                                                        Anti-frothing solutions for accumulators


Acetats                       Acétates *                     10007  Acetates [chemicals] *            Acetatos*


Acetat de cel.lulosa en brut             Cellulose (acétate de -) à l'état brut       10008  Cellulose (Acetate of -), unprocessed     Celulosa (acetato de -) en bruto

                           Acétate de cellulose à l'état brut             Acetate of cellulose, unprocessed       Acetato de celulosa en bruto


Preparacions bacteriològiques per a         Acétification (préparations            10009  Acetification (Bacteriological preparations  Acetificación (preparaciones
l'acetificació                    bactériologiques pour l'-)                 for -)                    bacteriológicas para la -)

                           Bactériologiques (préparations -) pour           Bacteriological preparations for       Bacteriologicas (preparaciones -) para la
                           l'acétification                      acetification                 acetificación


Anhídrid acètic                   Acétique (anhydride -)               10010  Acetic anhydride               Acético (anhídrido -)


Acetona                       Acétone                      10011  Acetone                    Acetona


Acetilè                       Acétylène                     10012  Acetylene                   Acetileno


Tetraclorur d'acetilè                Acétylène (tétrachlorure d'-)           10013  Acetylene tetrachloride            Acetileno (tetracloruro de -)
                                                                                                     4
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 1
Català                        Français                          English                  Español
Àcids                        Acides *                      10014  Acids *                   Ácidos*


Productes químics de condensació           Condensation (produits chimiques de -)       10015  Condensation preparations (Chemical -)   Condensación (productos químicos de -)


Compostos químics resistents als àcids        Chimiques (compositions -) résistant aux      10016  Acid proof chemical compositions      Químicos (compuestos -) resistentes a los
                           acides                                                 ácidos

                           Acides (compositions chimiques résistant                                Ácidos (compuestos químicos resistentes
                           aux -)                                                 a los -)


Preparacions per al perfeccionament de        Acier (préparations pour le            10017  Steel (Finishing preparations for use in the Acero (preparaciones para el
l'acer                        perfectionnement de l'-)                  manufacture of -)              perfeccionamiento del -)

                                                        Finishing preparations for use in the
                                                        manufacture of steel


Actini                        Actinium                      10018  Actinium                  Actinio


Additius químics per a fangs de perforació Boues de forage (additifs chimiques pour -          10019  Drilling muds (Chemical additives to -)   Aditivos químicos para barros de
                      )                                                        perforación
                                                        Additives, chemical, to drilling muds
                           Forage (additifs chimiques pour boues de                                Perforación (aditivos químicos para barros
                           -)                                                   de -)

                           Additifs chimiques pour boues de forage                                Barros de perforación (aditivos químicos
                                                                              para -)


Additius químics per a carburants          Carburants (additifs chimiques pour -)       10020  Motor fuel (Chemical additives to -)    Aditivos químicos para carburantes

                           Additifs chimiques pour carburants             Additives, chemical, to motor fuel     Carburantes (aditivos químicos para -)
                                                                                                     5
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                Classe 1
Català                        Français                          English                    Español
Additius detergents per a benzina          Détergents (additifs -) pour l'essence       10021  Additives (Detergent -) to gasoline [petrol]  Gasolina (aditivos detergentes para la -)

                           Essence (additifs détergents pour l'-)           Gasoline (Detergent additives to -)      Detergentes (aditivos -) para la gasolina

                           Additifs détergents pour l'essence             Detergent additives to petrol [gasoline]    Aditivos detergentes para gasolina


Adhesius per a embenats quirúrgics          Bandages chirurgicaux (adhésifs pour -)      10022  Bandages (Adhesive preparations for      Vendajes quirúrgicos (adhesivos para -)
                                                        surgical -)
                           Bandages chirurgicaux (matières collantes                              Adhesivas (materias -) para vendajes
                           pour -)                          Surgical bandages (Adhesive preparations quirúrgicos
                                                        for -)
                           Collantes (matières -) pour bandages                                Adhesivos para vendajes quirúrgicos
                           chirurgicaux                        Adhesive preparations for surgical
                                                        bandages                 Vendajes quirúrgicos (productos
                           Adhésifs pour bandages chirurgicaux                                 adhesivos para -)


Productes per ablanir l'aigua            Eau (produits pour adoucir l'-)          10023  Softening preparations (Water -)        Agua (productos para ablandar el -)

                           Adoucir l'eau (produits pour -)              Water-softening preparations          Ablandar el agua (productos para -)


Goma adragant                    Adragante (gomme -)                10024  Gum (Tragacanth -) for use in         Adragante (goma -)
                                                        manufactures

                                                        Tragacanth gum for use in manufactures


Carbó actiu                     Actif (charbon -)                 10025  Carbons (Activated -)             Carbón activo

                           Charbon actif                       Activated carbons               Activo (carbón -)


Gas propulsor per a aerosols             Aérosols (gaz propulseurs pour -)         10026  Aerosols (Gas propellents for -)        Gas propulsor para aerosoles

                           Gaz propulseurs pour aérosols               Gas propellents for aerosols          Aerosoles (gases propulsores para -)
                                                                                                      6
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 1
Català                        Français                          English                   Español
Debilitadors fotogràfics               Photographiques (affaiblisseurs -)         10027  Photography (Reducing agents for use in - Debilitadores fotográficos
                                                        )
                           Affaiblisseurs photographiques                                    Fotográficos (debilitadores -)
                                                        Reducing agents for use in photography


Coles per a cartells                 Affiches (colles pour -)              10028  Billposting (Adhesives for -)        Carteles (colas para -)

                           Colles pour affiches                    Adhesives for billposting          Colas para carteles


Agar-agar                      Agar-agar                     10029  Agar-agar                  Agar-agar


Aglutinants per a formigó              Béton (agglutinants pour le -)           10030  Concrete (Agglutinants for -)        Aglutinantes para hormigón

                           Agglutinants pour le béton                 Agglutinants for concrete          Hormigón (aglutinantes para -)


Productes químics per a l'agricultura llevat Chimiques (produits -) pour l'agriculture [à        10031  Chemicals (Agricultural -), except      Químicos (productos -) para la agricultura
dels fungicides, herbicides, insecticides i l'exception des fongicides, herbicides,              fungicides, weedkillers, herbicides,     [excepto fungicidas, herbicidas,
parasiticides                insecticides et des parasiticides]                 insecticides and parasiticides        insecticidas y parasiticidas]

                           Agriculture (produits chimiques pour l'-) [à        Agricultural chemicals, except fungicides,  Agricultura (productos químicos para la -)
                           l'exception des fongicides, herbicides,          weedkillers, herbicides, insecticides and  [con excepción de fungicidas, herbicidas,
                           insecticides et des parasiticides]             parasiticides                insecticidas y parasiticidas]


Composicions per a la reparació de          Chambres à air (compositions pour la        10032  Inner tubes of tires [tyres] (Compositions  Cámaras de aire (composiciones para la
cambres d'aire                    réparation des -)                     for repairing -)               reparación de -)


Albúmina animal o vegetal (matèria          Albumine [animale ou végétale, matière       10033  Albumen [animal or vegetable, raw      Albúmina [animal o vegetal, materia
primera)                       première]                         material]                  prima]


Albúmina iodada                   Iodée (albumine -)                 10034  Albumen (Iodised -)             Yodada (albúmina -)

                           Albumine iodée                       Iodised albumen               Albúmina yodada


                                                                                                     7
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                   Classe 1
Català                        Français                          English           Español
Albúmina de malt                   Malt (albumine de -)                10035  Albumen (Malt -)      Albúmina de malta

                           Albumine de malt                      Malt albumen        Malta (albúmina de -)


Paper albuminat                   Albuminé (papier -)                10036  Albuminized paper      Papel albuminado

                           Papier albuminé                                    Albuminado (papel -)


Àlcalis                       Alcalis                      10037  Alkalies          Álcalis


Àlcali càustic                    Alcali caustique                  10038  Caustic alkali       Álcali cáustico


Metalls alcalinoterris                Alcalino-terreux (métaux -)            10039  Metals (Alkaline-earth -)  Alcalino-terrosos (metales)

                           Métaux alcalino-terreux                  Alkaline-earth metals    Metales alcalino-terrosos


Alcohol                       Alcool *                      10040  Alcohol *          Alcohol*


Alcohol etílic                    Éthylique (alcool -)                10041  Alcohol (Ethyl -)      Etílico (alcohol -)

                           Alcool éthylique                      Ethyl alcohol        Alcohol etílico


Aldehids                       Aldéhydes *                    10042  Aldehydes *         Aldehídos*


Algues (fertilitzants)                Algues [fertilisants]               10043  Seaweeds [fertilizers]   Algas [fertilizantes]
                                                                                         8
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                Classe 1
Català                        Français                          English                   Español
Productes químics per a la conservació        Aliments (produits chimiques pour la        10044  Preserving foodstuffs (Chemical       Conservación de los alimentos (productos
dels aliments                    conservation des -)                    substances for -)              químicos para la -)

                           Conservation des aliments (produits            Foodstuffs (Chemical substances for     Alimentos (productos químicos para la
                           chimiques pour la -)                    preserving -)                conservación de los -)


Productes químics destinats a facilitar       Chimiques (produits -) destinés à faciliter    10045  Alloying of metals (Chemical preparations  Químicos (productos -) destinados a
l'aliatge de metalls                 l'alliage de métaux                    for facilitating the -)           facilitar la aleación de los metales

                           Métaux (produits chimiques destinés à           Chemical preparations for facilitating the  Aleación de metales (productos químicos
                           faciliter l'alliage de -)                 alloying of metals              destinados a facilitar la -)

                           Alliage de métaux (produits chimiques                                  Metales (productos químicos destinados a
                           destinés à faciliter l'-)                                        facilitar la aleación de los -)


Alúmina                       Alumine                      10046  Alumina                   Alúmina


Alum d'alúmina                    Alumine (alun d'-)                 10047  Aluminium alum                Alúmina (alumbre de -)


Hidrat d'alúmina                   Alumine (hydrate d'-)               10048  Aluminium hydrate              Alúmina (hidrato de -)


Silicat d'alúmina                  Alumine (silicate d'-)               10049  Aluminium silicate              Alúmina (silicato de -)


Clorur d'alumini                   Aluminium (chlorure d'-)              10050  Aluminium chloride              Aluminio (cloruro de -)


Iodur d'alumini                   Aluminium (iodure d'-)               10051  Aluminium iodide               Aluminio (yoduro de -)


Alum                         Alun                        10052  Alum                     Alumbre
                                                                                                      9
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 1
Català                        Français                          English                   Español
Productes químics per a la millora de sòls      Sols (produits chimiques pour           10053  Soil-conditioning chemicals         Mejora de suelos (productos químicos
                           l'amendement des -)                                           para la -)

                           Amendement des sols (produits chimiques                                 Suelos (productos químicos para mejorar
                           pour l'-)                                                los -)


Americi                       Américium                     10054  Americium                  Americio


Fècula per a ús industrial              Amidon à usage industriel             10055  Starch for industrial purposes        Fécula para uso industrial

Midó per a ús industrial               Fécule à usage industriel                                        Almidón para uso industrial


Agents químics per fluïdificar el midó        Décollage (agents de -) [agents chimiques     10056  Liquifying chemicals (Starch- -) [ungluing  Almidón (agentes químicos para fluidificar
(agents per desenganxar)               pour fluidifier l'amidon]                 agents]                   el -) [agentes para despegar]

                           Amidon (agents chimiques pour fluidifier l'-        Ungluing agents [chemical preparations    Desencolar (agentes para -) [agentes
                           ) [agents de décollage]                  for liquifying starch]            químicos para fluidificar el almidón]

                                                        Starch-liquifying chemicals [ungluing
                                                        agents]


Sal amoníac                     Ammoniac (sel -)                  10057  Sal ammoniac                 Amoniaco (sal -)


Essència de sal                   Ammoniac (esprit de sel -)             10058  Sal ammoniac spirits             Amoniaco (esencia de sal -)

Essència de sal amoníac               Sel (esprit-de- -)                     Spirits of salt               Sal (espíritu de -)

                           Esprit-de-sel                                              Espíritu de sal


Sals amoniacals                   Ammoniacaux (sels -)                10060  Ammoniacal salts               Amoniacales (sales -)


Amoníac                       Ammoniaque *                    10061  Ammonia *                  Amoniaco*


                                                                                                    10
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 1
Català                        Français                          English                  Español
Aldehid d'amoníac                  Ammoniaque (aldéhyde- -)              10062  Ammonium aldehyde             Amoniaco (aldehído de -)


Alum d'amoníac                    Ammoniaque (alun d'-)               10063  Ammonia alum               Amoniaco (alumbre de -)


Acetat d'amil                    Amyle (acétate d'-)                10064  Amyl acetate               Amilo (acetato de -)


Alcohol amílic                    Amylique (alcool -)                10065  Amyl alcohol               Amílico (alcohol -)


Amoníac anhidre                   Anhydre (ammoniaque -)               10066  Anhydrous ammonia             Anhidro (amoniaco -)


Anhídrids                      Anhydrides                     10067  Anhydrides                Anhídridos


Negre animal o negre d'ossos             Animal (noir -)                  10068  Charcoal (Animal -)            Animal (negro -)

                           Noir animal                        Animal charcoal              Negro animal o negro de huesos


Albúmina animal (matèria primera)          Animale (albumine -) [matière première]      10069  Animal albumen [raw material]       Animal (albúmina -) [materia prima]


Àcid antranílic                   Anthranilique (acide -)              10070  Antranilic acid              Antranílico (ácido -)


Antidetonants per a motors d'explosió        Moteurs à explosion (antidétonants pour -)     10071  Internal combustion engines (Anti-knock  Motores de explosión (antidetonantes
                                                        substances for -)             para -)
                           Antidétonants pour moteurs à explosion
                                                        Anti-knock substances for internal    Antidetonantes para motores de explosión
                                                        combustion engines


Anticongelants                    Antigels                      10072  Antifreeze                Anticongelantes
                                                                                                   11
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 1
Català                        Français                          English                   Español
Antiincrustants                   Anti-incrustants                  10073  Anti-incrustants              Anti-incrustantes

Productes antitàrtrics                Antitartriques (produits -)                                      Antitártricos (productos -)


Antimoni                       Antimoine                     10074  Antimony                  Antimonio


Òxid d'antimoni                   Antimoine (oxyde d'-)               10075  Antimony oxide               Óxido de antimonio

                           Oxyde d'antimoine                                           Antimonio (óxido de -)


Sulfur d'antimoni                  Antimoine (sulfure d'-)              10076  Antimony sulphide              Antimonio (sulfuro de -)


Aprest                        Apprêts *                     10077  Dressing and finishing preparations for   Aprestos*
                                                        textiles

                                                        Starch size [chemical preparations]


Goma aràbiga                     Arabique (gomme -)                 10078  Gum arabic for industrial purposes     Arábiga (goma -)


Emplastres per a arboricultura            Engluement (produits d'-) pour           10079  Tree-banding (Glutinous preparations for - Arboricultura (emplastros para -)
                           l'arboriculture                      )
                                                                               Emplastro (productos de -) para la
                           Arboriculture (produits d'engluement pour         Tree-grafting (Glutinous preparations for -) arboricultura
                           l'-)
                                                        Glutinous tree-banding preparations

                                                        Glutinous tree-grafting preparations
                                                                                                    12
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 1
Català                        Français                          English                Español
Massilla per farcir les cavitats dels arbres     Arbres (mastic pour remplir les cavités des    10080  Fillers (Tree cavity -) [forestry]  Árboles (masilla para rellenar las
(arboricultura)                   -) [arboriculture]                                        cavidades de los -) [arboricultura]
                                                        Tree cavity fillers [forestry]
                           Mastic pour remplir les cavités des arbres                            Masilla para rellenar las cavidades de los
                           [arboriculture]                                         árboles [arboricultura]


Solucions de sals d'argent per argentar       Argenture (solutions pour l'-)           10081  Silver salt solutions for silvering  Platear (soluciones para -)

                           Sels d'argent (solutions de -) pour                               Sales de plata (soluciones de -) para
                           l'argenture                                           platear


Argó                         Argon                       10082  Argon                 Argón


Arseniat de plom                   Plomb (arséniate de -)               10083  Arsenate (Lead -)           Plomo (arseniato de -)

                           Arséniate de plomb                     Lead arsenate             Arseniato de plomo


Arsènic                       Arsenic                      10084  Arsenic                Arsénico


Àcid arseniós                    Arsénieux (acide -)                10085  Arsenious acid            Arsenioso (ácido -)


Àstat                        Astate                       10086  Astatine               Astato


Combustibles per a piles atòmiques          Atomiques (combustibles pour piles -)       10087  Atomic piles (Fuel for -)       Pilas atómicas (combustibles para -)

                           Piles atomiques (combustibles pour -)           Fuel for atomic piles         Combustibles para pilas atómicas

                           Combustibles pour piles atomiques                                Atómicas (combustibles para pilas -)
                                                                                                  13
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 1
Català                        Français                          English                 Español
Productes químics per descalaminar els        Moteurs (produits chimiques pour le        10089  Decarbonising engines (Chemical     Descalaminar los motores (productos
motors                        décalaminage des -)                    preparations for -)           químicos para -)

                           Décalaminage des moteurs (produits             Engine-decarbonising chemicals      Motores (productos químicos para
                           chimiques pour le -)                                        descalaminar los -)


Paper autovirador (fotografia)            Autovireur (papier -) [photographie]        10090  Self-toning paper [photography]     Papel autovirador [fotografía]

                           Papier autovireur [photographie]                                  Autovirador (papel -) [fotografía]


Productes químics per avivar els tèxtils       Textiles (produits chimiques pour l'avivage    10091  Textile-brightening chemicals      Textiles (productos químicos para avivar
                           des matières -)                                           los -)


Azot                         Azote                       10092  Nitrogen                 Ázoe


Protòxid d'azot                   Azote (protoxyde d'-)               10093  Nitrous oxide              Protóxido de ázoe

                           Protoxyde d'azote                     Nitric monoxide             Ázoe (protóxido de -)


Adobs nitrogenats                  Azotés (engrais -)                 10094  Nitrogenous fertilisers         Nitrogenados (abonos -)


Àcid azoic                      Azotique (acide -)                 10095  Nitric acid               Azoico (ácido -)


Bactericides per a enologia (productes        Oenologie (bactéricides pour l'-) [produits    10096  Bactericides (Oenological -) [chemical  Bactericidas para enología [productos
químics utilitzats en la fabricació del vi)     chimiques utilisés au cours de la             preparations used in wine making]    químicos utilizados en la fabricación del
                           fabrication du vin]                                         vino]
                                                        Fermenting wine (Chemicals used in -)
                           Bactéricides pour l'oenologie [produits                               Enología (bactericidas para la -)
                           chimiques utilisés au cours de la             Wine (Chemicals used in fermenting -)  [productos químicos utilizados en la
                           fabrication du vin]                                         fabricación del vino]
                                                        Oenological bactericides [chemical
                                                        preparations used in wine making]


                                                                                                   14
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 1
Català                        Français                          English                 Español
Banys de fixació (fotografia)            Fixage (bains de -) [photographie]         10097  Baths (Fixing -) [photography]      Fijado (baños de -) [fotografía]

                           Bains de fixage [photographie]               Fixing baths [photography]        Baños de fijación [fotografía]


Banys de galvanització                Galvanisation (bains de -)             10098  Baths for galvanizing           Galvanización (baños de -)

                           Bains de galvanisation                   Galvanizing baths             Baños de galvanización


Banys de viratge (fotografia)            Virage (bains de -) [photographie]         10099  Baths (Toning -) [photography]      Viraje (baños de -) [fotografía]

                           Bains de virage [photographie]               Toning baths [photography]        Baños viradores [fotografía]


Fada de barrella                   Barille (soude de -)                10100  Ash (Soda -)               Sosa de barrilla

                           Soude de barille                      Soda ash                 Barrilla (sosa de -)


Bari                         Baryum                       10101  Barium                  Bario


Barita                        Baryte                       10102  Baryta                  Barita


Paper bàric                     Barytique (papier -)                10103  Baryta paper               Papel barítico

                           Papier barytique                                           Barita (papel de -)


Compostos de bari                  Baryum (composés du -)               10104  Barium compounds             Bario (compuestos de -)


Productes per impedir el desmallat de les      Bas (produits pour empêcher le           10105  Stockings (Substances for preventing runs Medias (productos para impedir el
mitges                        démaillage des -)                     in -)                   desmallado de las -)

                           Démaillage des bas (produits pour             Runs in stockings (Substances for     Desmallado de las medias (productos
                           empêcher le -)                       preventing -)               para impedir el -)


                                                                                                  15
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 1
Català                        Français                          English                 Español
Bases (productes químics)              Bases [produits chimiques]             10106  Bases [chemical preparations]      Bases [productos químicos]


Productes químics per a la preparació        Émaux (produits chimiques pour la         10107  Enamel (Chemical preparations, except  Esmaltes (productos químicos para la
dels esmalts (excepte dels colors)          préparation des -) [à l'exception des           pigments, for the manufacture of -)   preparación de los -) [con excepción de
                           couleurs]                                             los colores]


Bauxita                       Bauxite                      10108  Bauxite                 Bauxita


Bentonita                      Bentonite                     10109  Bentonite                Bentonita


Àcids de la sèrie del benzè             Benzène (acides de la série du -)         10110  Benzene-based acids           Benceno (ácidos de la serie del -)


Derivats del benzè                  Benzène (dérivés du -)               10111  Benzene derivatives           Benceno (derivados del -)


Àcid benzoic                     Benzoïque (acide -)                10112  Benzoic acid              Benzoico (ácido -)


Sulfamida benzol                   Benzoïque (sulfimide -)              10113  Benzoic sulphinide           Benzoico (sulfimida -)

                           Sulfimide benzoïque                                        Sulfimida benzoica


Sacarina                       Saccharine                     10114  Saccharin                Sacarina


Berkeli                       Berkélium                     10115  Berkelium                Berkelio


Productes químics per a l'aireig del         Béton (produits chimiques pour l'aération     10116  Concrete-aeration chemicals       Hormigón (productos químicos para la
formigó                       du -)                                               aireación del -)
                                                                                                 16
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 1
Català                        Français                          English                   Español
Productes per a la conservació del          Béton (produits pour la conservation du -)     10117  Preservatives (Concrete -), except paints  Hormigón (productos para la conservación
formigó (excepte les pintures i els olis)      [à l'exception des peintures et des huiles]        and oils                  del -) [con excepción de pinturas y
                                                                              aceites]
                                                        Concrete preservatives, except paints and
                                                        oils


Biclorur d'estany                  Étain (bichlorure d'-)               10118  Bichloride of tin              Estaño (bicloruro de -)

                           Bichlorure d'étain                                           Bicloruro de estaño


Bicromat de potassa                 Bichromate de potasse               10119  Bichromate of potassium           Biocromato de potasa


Bicromat de sosa                   Bichromate de soude                10120  Bichromate of soda             Bicromato de sosa


Productes per a la clarificació i          Bière (produits pour la clarification et la    10121  Beer-clarifying and preserving agents    Cerveza (productos para la clarificación y
conservació de la cervesa              conservation de la -)                                         conservación de la -)


Catalitzadors bioquímics               Biochimiques (catalyseurs -)            10122  Biochemical catalysts            Bioquímicos (catalizadores -)


Bioxalat de potassa                 Bioxalate de potasse                10123  Dioxalate (Potassium -)           Biozalato de potasa

                                                        Potassium dioxalate


Biòxid de manganès                  Manganèse (bioxyde de -)              10124  Manganese dioxide              Manganeso (bióxido de -)

                           Bioxyde de manganèse                                          Bióxido de manganeso


Bismut                        Bismuth                      10125  Bismuth                   Bismuto
                                                                                                     17
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 1
Català                        Français                          English                   Español
Gal.lat bàsic de bismut               Bismuth (gallate basique de -)           10126  Bismuth (Basic gallate of -)        Bismuto (galato básico de -)

                           Gallate basique de bismuth                 Gallate (Basic -) of bismuth        Galato básico de bismuto

                                                        Basic gallate of bismuth


Productes de bany (rentat de roba)          Mouillage (produits de -) [blanchisserie]     10127  Wetting preparations for use in bleaching  Baños (productos de -) [lavado de ropa]

                                                        Moistening [wetting] preparations for use
                                                        in bleaching


Productes químics per emblanquinar les        Blanchir les cires (produits chimiques pour    10128  Bleaching chemicals (Wax- -)        Blanquear las ceras (productos químicos
ceres                        -)                                                   para -)
                                                        Wax-bleaching chemicals
                           Cires (produits chimiques pour blanchir                                Ceras (productos químicos para
                           les -)                                                 blanquear las -)


Productes per blanquejar les matèries        Blanchir les matières organiques (produits     10129  Bleaching chemicals (Organic- -)      Blanquear las materias orgánicas
orgàniques                      pour -)                                                (productos para -)
                                                        Organic-bleaching chemicals


Fusta per colrar                   Bois à tanner                   10130  Wood (Tan -)                Madera para curtir

                                                        Tan-wood


Esperit de fusta                   Bois (esprit-de- -)                10131  Wood alcohol                Madera (espíritu de -)

                           Esprit-de-bois                                             Espíritu de madera


Pasta de fusta                    Bois (pâte de -)                  10132  Pulp (Wood -)                Madera (pasta de -)

                           Pâte de bois                        Wood pulp                  Pasta de madera                                                                                                   18
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 1
Català                        Français                          English                Español
Vinagre de fusta (àcid pirolignós)          Bois (vinaigre de -) [acide pyroligneux]      10133  Pyroligneous acid [wood vinegar]    Madera (vinagre de -) [ácido piroleñoso]

                           Pyroligneux (acide -) [vinaigre de bois]          Vinegar (Wood -) [pyroligneous acid]  Vinagre de madera [ácido piroleñoso]

                           Vinaigre de bois [acide pyroligneux]            Wood vinegar [pyroligneous acid]    Piroleñoso (ácido -) [vinagre de madera]


Bòrax                        Borax                       10134  Borax                 Bórax


Àcid bòric per a ús industrial            Borique (acide -) à usage industriel        10135  Boric acid for industrial purposes   Bórico (ácido -) para usos industriales


Fangs per facilitar la perforació          Forage (boues pour faciliter le -)         10136  Muds (Drilling -)           Perforación (barros para facilitar la -)

                           Boues pour faciliter le forage               Drilling muds             Barros para facilitar la perforación


Productes per soldar                 Brasage (produits pour le -)            10137  Brazing preparations          Soldadura (productos para la -)


Productes per evitar el baf             Buée (produits pour éviter la -)          10138  Condensation-preventing chemicals   Vaho (productos para evitar el -)


Catxú                        Cachou                       10139  Catechu                Cachunde


Caïnita                       Kaïnite                      10140  Kainite                Cainita


Cianamida càlcica (adob)               Calcique (cyanamide -) [engrais]          10141  Lime (Nitrogenous -) [manure]     Cianamida cálcica [abono]

                           Cyanamide calcique [engrais]                Calcium cyanamide [fertilizer]     Cálcica (cianamida -) [abonos]

                                                        Nitrogenous lime [manure]


Californi                      Californium                    10142  Californium              Californio                                                                                                  19
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                   Classe 1
Català                        Français                          English         Español
Plastificants                    Plastifiants                    10143  Plasticizers      Plastificantes


Cautxú líquid                    Caoutchouc liquide                 10144  Rubber (Liquid -)    Caucho líquido

                                                        Liquid rubber


Productes per a la conservació del cautxú      Caoutchouc (produits pour la conservation     10145  Rubber preservatives  Caucho (productos para la conservación
                           du -)                                       del -)


Carbonats                      Carbonates                     10146  Carbonates       Carbonatos


Carbonat de magnesi                 Magnésie (carbonate de -)             10147  Magnesium carbonate   Magnesia (carbonato de -)


Carboni                       Carbone                      10148  Carbon         Carbono


Sulfur de carboni                  Carbone (sulfure de -)               10149  Carbon sulphide     Carbono (sulfuro de -)


Àcid carbònic                    Carbonique (acide -)                10150  Carbonic acid      Ácido carbónico


Carburs                       Carbures                      10151  Carbide         Carburos


Carbur de calci                   Calcium (carbure de -)               10152  Calcium carbide     Calcio (carburo de -)


Luteci                        Lutécium [cassiopeium]               10153  Lutetium [cassiopium]  Lutecio [cassiopeo]

                           Cassiopeium [lutécium]                   Cassiopium [lutetium]  Cassiopeo [lutecio]


Catalitzadors químics                Catalyseurs chimiques               10154  Catalysts        Catalizadores

                                                                                         20
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                           Classe 1
Català                        Français                          English              Español
Cel.lulosa                      Cellulose                     10155  Cellulose             Celulosa


Pasta de paper                    Papier (pâte à -)                 10156  Pulp (Paper -)           Pasta de papel

                           Pâte à papier                       Paper pulp             Papel (pasta de -)


Viscosa                       Viscose                      10157  Viscose              Viscosa


Cements                       Céments                      10158  Cement [metallurgy]        Cementos


Fermi                        Centurium [fermium]                10159  Fermium              Fermio [centurio]

                           Fermium [centurium]                                      Centurio [fermio]


Vidrats per a la ceràmica              Céramique (glaçures pour la -)           10160  Glazings (Ceramic -)        Cerámica (vidriados para la -)

                           Glaçures pour la céramique                 Ceramic glazings          Vidriados para la cerámica


Ceri                         Cérium                       10161  Cerium               Cerio


Sals de metalls de terres rares           Métaux des terres rares (sels de -)        10162  Rare earth metals (Salts from -)  Sales de metales de tierras raras

                           Sels de métaux des terres rares              Salts from rare earth metals    Metales de tierras raras (sales de -)


Cesi                         Césium                       10163  Caesium              Cesio


Cetones                       Cétones                      10164  Ketones              Cetonas
                                                                                                21
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                         Classe 1
Català                        Français                          English             Español
Preparacions de carbó animal             Animal (préparations de charbon -)         10165  Carbon preparations (Animal -)  Animal (preparaciones de carbón -)

                           Charbon animal (préparations de -)             Animal carbon preparations    Carbón animal (preparaciones de -)


Carbó per a filtres                 Filtres (charbon pour -)              10166  Carbon for filters        Filtros (carbón para -)

                           Charbon pour filtres                                    Carbón para filtros


Carbó d'ossos                    Os (charbon d'-)                  10167  Charcoal (Bone -)        Huesos (carbón de -)

                           Charbon d'os                        Bone charcoal          Carbón de huesos


Carbó de sang                    Sang (charbon de -)                10168  Charcoal (Blood -)        Carbón de sangre

                           Charbon de sang                      Blood charcoal          Sangre (carbón de -)


Productes per economitzar carbó           Charbon (produits pour économiser le -)      10169  Coal saving preparations     Carbón (productos para economizar -)


Massilles per al calçat               Chaussures (mastics pour -)            10170  Boots (Cement for -)       Calzados (masilla para -)

                           Mastics pour chaussures                  Shoes (Cement for -)       Masillas para el calzado

                                                        Cement for boots and shoes


Acetat de calç                    Chaux (acétate de -)                10171  Lime acetate           Cal (acetato de -)


Carbonat de calç                   Chaux (carbonate de -)               10172  Lime carbonate          Cal (carbonato de -)


Clorur de calç                    Chaux (chlorure de -)               10173  Lime chloride          Cal (cloruro de -)
                                                                                              22
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 1
Català                        Français                          English                   Español
Productes per a la neteja de xemeneies        Nettoyage des cheminées (produits         10174  Cleaners, chemical (Chimney -)       Limpieza de chimeneas (productos para la
                           chimiques pour le -)                                          -)
                                                        Chimney cleaners, chemical
                           Cheminées (produits chimiques pour le                                 Chimeneas (productos químicos para la
                           nettoyage des -)                                            limpieza de -)


Productes químics per refrescar el cuir       Cuir (produits chimiques pour rafraîchir le    10175  Renovating chemicals (Leather- -)      Cuero (productos químicos para refrescar
                           -)                                                   el -)
                                                        Leather-renovating chemicals


Productes químics per a la indústria         Industrie (produits chimiques pour l'-)      10176  Chemicals (Industrial -)          Industria (productos químicos para la -)

                           Chimiques (produits -) pour l'industrie          Industrial chemicals            Químicos (productos -) para la industria


Preparats químics per a ús científic que       Chimiques (préparations -) à usage         10177  Chemical preparations for scientific    Químicas (preparaciones -) para uso
no siguin d'ús mèdic o veterinari          scientifique [autres qu'à usage médical ou         purposes [other than for medical or     científico [que no sean para uso médico o
                           vétérinaire]                        veterinary use]               veterinario]


Reactius químics que no siguin d'ús         Chimiques (réactifs -) autres qu'à usage      10178  Reagents (Chemical -) other than for    Reactivos químicos [que no sean para
mèdic o veterinari                  médical ou vétérinaire                   medical or veterinary purposes       uso médico o veterinario]

                           Réactifs chimiques [autres qu'à usage           Chemical reagents [other than for medical  Químicos (reactivos -) que no sean para
                           médical ou vétérinaire]                  or veterinary purposes]           uso médico o veterinario


Moderadors per a reactors nuclears          Réacteurs nucléaires (modérateurs pour -)     10179  Nuclear reactors (Moderating materials for Reactores nucleares (moderadores para -
                                                        -)                     )
                           Modérateurs pour réacteurs nucléaires
                                                        Moderating materials for nuclear reactors  Moderadores para reactores nucleares


Elements químics fissibles              Chimiques (éléments -) fissiles          10180  Chemical elements (Fissionable -)      Químicos (elementos -) fisibles

                                                        Fissionable chemical elements                                                                                                    23
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 1
Català                        Français                          English                   Español
Productes químics per a anàlisi en el        Chimiques (produits -) pour analyses en      10181  Analyses in laboratories (Chemical      Análisis en laboratorio (productos
laboratori que no siguin d'ús mèdic o        laboratoire [autres qu'à usage médical ou         preparations for -) other than for medical  químicos para los -) que no sean para uso
veterinari                      vétérinaire]                        or veterinary purposes            médico o veterinario

                           Analyses en laboratoire (produits             Chemical substances for analyses in     Químicos (productos -) para análisis en
                           chimiques pour -) autres qu'à usage            laboratories [other than for medical or   laboratorio [que no sean para uso médico
                           médical ou vétérinaire                   veterinary purposes]             o veterinario]


Clorats                       Chlorates                     10182  Chlorates                  Cloratos


Clor                         Chlore                       10183  Chlorine                   Cloro


Clorhidrats                     Chlorhydrates                   10184  Hydrochlorates                Clorhidratos


Àcid clorhídric                   Chlorhydrique (acide -)              10185  Hydrochloric acid              Clorhídrico (ácido -)


Àcid còlic                      Cholique (acide -)                 10186  Cholic acid                 Cólico (ácido -)


Cromats                       Chromates                     10187  Chromates                  Cromatos


Alum de crom                     Chrome (alun de -)                 10188  Chrome alum                 Cromo (alumbre de -)


Òxid de crom                     Chrome (oxyde de -)                10189  Chromium oxide                Óxido de cromo

                           Oxyde de chrome                                             Cromo (óxido de -)


Sals de crom                     Chrome (sels de -)                 10190  Chrome salts                 Cromo (sales de -)


Àcid cròmic                     Chromique (acide -)                10191  Chromic acid                 Crómico (ácido -)

                                                                                                   24
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 1
Català                        Français                          English                  Español
Massilles per al cuir                Cuir (mastics pour le -)              10192  Leather (Mastic for -)          Masillas para el cuero

                           Mastics pour le cuir                    Mastic for leather            Cuero (masillas para el -)


Massilles per a pneumàtics              Pneumatiques (mastics pour -)           10193  Tires (Mastic for -)           Masillas para neumáticos

                           Mastics pour pneumatiques                 Tyres (Mastic for -)           Neumáticos (masilla para -)

                                                        Cement for pneumatic tires [tyres]

                                                        Mastic for tires [tyres]


Ciments per a la reparació d'objectes        Réparation des objets cassés (ciments       10194  Cement for mending broken articles    Cementos para la reparación de objetos
trencats                       pour la -)                                              rotos

                           Ciments pour la réparation des objets                                Reparación de objetos rotos (cementos
                           cassés                                                para la -)


Preparacions per a la impermeabilització       Imperméabilisation du ciment            10195  Waterproofing chemicals (Cement- -),   Impermeabilización del cemento
del ciment (excepte pintures)            (préparations pour l'-) [à l'exception des         except paints               (preparaciones para la -) [con excepción
                           peintures]                                              de pinturas]
                                                        Cement-waterproofing preparations,
                           Ciment (préparations pour                 except paints               Cemento (preparaciones para
                           l'imperméabilisation du -) [à l'exception                              impermeabilización del -) [excepto
                           des peintures]                                            pinturas]


Productes per a la conservació del ciment      Conservation du ciment (produits pour la -     10196  Preservatives (Cement -), except paints  Conservación del cemento (productos
(excepte de pintures i olis)             ) [à l'exception des peintures et des           and oils                 para la -) [con excepción de pinturas y
                           huiles]                                               aceites]
                                                        Cement preservatives, except paints and
                           Ciment (produits pour la conservation du -         oils                   Cemento (productos para conservación
                           ) [à l'exception des peintures et des                                del -) [con excepción de pinturas y
                           huiles]                                               aceites]
                                                                                                   25
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 1
Català                        Français                          English                Español
Líquids per a circuits hidràulics          Circuits hydrauliques (liquides pour -)      10197  Hydraulic circuits (Fluids for -)   Circuitos hidráulicos (líquidos para -)

                           Hydrauliques (liquides pour circuits -)          Hydraulic circuits (Liquids for -)  Líquidos para circuitos hidráulicos

                           Liquides pour circuits hydrauliques            Fluids for hydraulic circuits     Hidraulicos (líquidos para circuitos -)


Cera per empeltar els arbres             Greffer les arbres (cire à -)           10198  Wax (Grafting -) for trees      Injertar los árboles (cera para -)

                           Cire à greffer les arbres                 Grafting wax for trees        Cera para injertar los árboles


Àcid cítric per a ús industrial           Citrique (acide -) à usage industriel       10199  Citric acid for industrial purposes  Cítrico (ácido -) para uso industrial


Productes per a la clarificació de mostos      Moûts (produits pour le collage des -)       10200  Fining preparation (Must- -)     Mostos (productos para aclarar los -)

                           Collage des moûts (produits pour le -)           Must-fining preparations       Encolado de mostos (productos para el -)


Dissolucions de cautxú                Caoutchouc (dissolutions de -)           10201  Rubber solutions           Disoluciones de caucho

                           Dissolutions de caoutchouc                                    Caucho (disoluciones de -)


Coles (aprests)                   Colles [apprêts]                  10202  Size for finishing and priming    Colas [aprestos]


Coles per a papers pintats              Papiers peints (colles pour -)           10203  Paperhanging (Adhesives for -)    Papeles pintados (colas para -)

                           Colles pour papiers peints                 Wallpaper (Adhesives for -)      Colas para papeles pintados

                                                        Adhesives for paperhanging


Cola per a la clarificació del vi          Vin (colle à -)                  10205  Finings (Wine -)           Cola para la clarificación del vino

                           Colle à vin                        Wine finings             Vino (cola para la clarificación del -)                                                                                                   26
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 1
Català                        Français                          English                 Español
Col.lodió                      Collodion *                    10206  Collodion *               Colodión*


Sals per colorar els metalls             Coloration des métaux (sels pour la -)       10207  Coloring metal (Salts for -)       Colorear metales (sales para -)

                           Sels pour colorer les métaux                Colouring metal (Salts for -)      Sales para colorear los metales

                                                        Salts for coloring [colouring] metal


Banys (adobat en blanc)               Confits [mégisserie]                10208  Skins (Dressing, except oils, for -)   Baños [curtido en blanco]

                                                        Bate for dressing skins

                                                        Dressing, except oils, for skins


Productes per conservar les flors          Conservation des fleurs (produits pour la -    10209  Preservatives (Flower -)         Conservación de las flores (productos
                           )                                                  para la -)
                                                        Flower preservatives
                           Fleurs (produits pour la conservation des -                             Flores (productos para conservar las -)
                           )


Productes per a la conservació de          Pharmaceutiques (produits pour la         10210  Preservatives for pharmaceutical     Farmacéuticos (productos para la
productes farmacèutics                conservation des produits -)                preparations               conservación de productos -)

                           Conservation des produits                                      Conservación de productos farmacéuticos
                           pharmaceutiques (produits pour la -)                                (productos para la -)


Productes químics per a la fotografia        Photographie (produits chimiques pour la -     10211  Photography (Chemical preparations for  Fotografía (productos químicos para la -)
                           )                             use in -)


Tela sensibilitzada per a la fotografia       Toile sensibilisée pour la photographie      10212  Sensitized cloth for photography     Tela sensibilizada para la fotografía
                                                                                                   27
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 1
Català                        Français                          English                 Español
Plaques fotosensibles                Photosensibles (plaques -)             10213  Plates (Photosensitive -)        Fotosensibles (placas -)

                           Plaques photosensibles                   Photosensitive plates          Placas fotosensibles


Productes corrosius                 Corrosifs (produits -)               10214  Corrosive preparations         Corrosivos (productos -)


Productes per a l'enduriment del cuir        Cuirs (produits pour le corroyage des -)      10215  Leather (Currying preparations for -)  Cuero (productos para el endurecimiento
                                                                            del -)
                           Corroyage des cuirs (produits pour le -)          Currying preparations for leather
                                                                            Endurecimiento del cuero (productos para
                                                                            el -)


Productes per a l'enduriment de la pell       Corroyage des peaux (produits pour le -)      10216  Skins (Currying preparations for -)   Endurecimiento de la piel (productos para
                                                                            el -)
                           Peaux (produits pour le corroyage des -)          Currying preparations for skins
                                                                            Pieles (productos para el endurecimiento
                                                                            de las -)


Crémor tàrtar que no sigui per a ús         Crème de tartre non à usage            10219  Cream of tartar, other than for     Crémor tartárico que no sea para uso
farmacèutic                     pharmaceutique                       pharmaceutical purposes         farmacéutico


Aldehid crotònic                   Crotonique (aldéhyde -)              10220  Crotonic aldehyde            Crotónico (aldehído -)


Productes criogènics                 Cryogéniques (produits -)             10221  Cryogenic preparations         Criogénicos (productos -)


Coles per al cuir                  Cuir (colles pour le -)              10222  Leather glues              Cuero (colas para el -)


Productes per preparar el cuir            Habillage des cuirs (produits pour l'-)      10223  Dressing chemicals (Leather- -)     Preparación del cuero (productos para la -
                                                                            )
                           Cuirs (produits pour l'habillage des -)          Leather-dressing chemicals
                                                                            Cuero (productos para preparar el -)


                                                                                                  28
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 1
Català                        Français                          English                  Español
Productes químics per a la impregnació        Imprégnation du cuir (produits chimiques      10224  Impregnating chemicals (Leather- -)    Cuero (productos químicos para la
del cuir                       pour l'-)                                              impregnación del -)
                                                        Leather-impregnating chemicals
                           Cuir (produits chimiques pour                                    Impregnación del cuero (productos
                           l'imprégnation du -)                                         químicos para la -)


Vidriol                       Cuivre (sulfate de -)               10225  Copper sulphate [vitriol]         Vitriolo

Sulfats de coure                   Vitriol                          Vitriol                  Cobre (sulfato de -)


Curi                         Curium                       10226  Curium                  Curio


Solucions per a la cianosi              Cyanotypie (solutions pour la -)          10227  Cyanotyping (Solutions for -)       Cianotipia (soluciones para la -)


Cianurs                       Prussiates                     10228  Prussiates                Prusiatos

                           Cyanures [prussiates]                   Cyanides [prussiates]           Cianuros


Ferro-cianurs                    Ferrocyanures                   10229  Ferrocyanides               Ferrocianuros


Cimè                         Cymène                       10230  Cymene                  Cimeno


Productes de desgreixatge utilitzats         Dégraissage (produits de -) utilisés au      10231  Grease-removing preparations for use in  Desengrasado (productos de -) utilizados
durant els processos de fabricació          cours d'opérations de fabrication             manufacturing processes          durante los procesos de fabricación

                                                        Degreasing preparations for use in
                                                        manufacturing processes
                                                                                                   29
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 1
Català                        Français                          English                   Español
Productes per desencolar               Décoller (produits pour -)             10232  Ungluing preparations            Desencolar (productos para -)

                                                        Unsticking and separating preparations

                                                        Separating and unsticking [ungluing]
                                                        preparations


Productes per a la dissociació dels olis       Huiles (produits pour la dissociation des -)    10233  Oil-separating chemicals           Aceites (productos para la disociación de
                                                                               los -)


Productes de descruïment               Décreusage (produits de -)             10234  Degumming preparations            Descrudecimiento (productos de -)

                                                        Gum solvents


Preparacions químiques per rebutjar els       Agresseurs (préparations chimiques pour      10235  Self defence (Chemical preparations for -)  Agresores (preparaciones químicas para
agressors                      repousser les -)                                            rechazar los -)
                                                        Aggressor repellent chemicals


Defoliants                      Défoliants                     10236  Defoliants                  Defoliantes


Productes per facilitar el              Démoulage (produits pour faciliter le -)      10237  Mold-release preparations          Desmoldeado (productos para facilitar el -
desemmotllament                                                                       )
                                                        Mould-release preparations


Matèries per desllustrar               Dépolir (matières à -)               10238  Removing polish (Substances for -)      Deslustrar (materias para -)

                                                        Polish removing substances


Deshidratants per a ús industrial          Déshydratants à usage industriel          10239  Dehydrating preparations for industrial   Deshidratantes para uso industrial
                                                        purposes
                                                                                                     30
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 1
Català                        Français                          English                  Español
Desincrustants                    Désincrustants                   10240  Disincrustants              Desincrustantes


Detergents emprats durant els processos       Détergents [détersifs] utilisés au cours      10241  Detergents for use in manufacturing    Detergentes [detersivos] utilizados
de fabricació                    d'opérations de fabrication                processes                 durante los procesos de fabricación


Dextrina (aprest)                  Dextrine [apprêt]                 10242  Dextrine size               Dextrina [apresto]


Preparacions per al diagnòstic que no        Diagnostic (préparations pour le -) autres     10243  Diagnostic preparations, other than for  Diagnóstico (preparaciones para el -) que
siguin d'ús mèdic o veterinari            qu'à usage médical ou vétérinaire             medical or veterinary purposes      no sean para uso médico o veterinario


Diastases per a ús industrial            Diastases à usage industriel            10244  Diastase for industrial purposes     Diastasas para uso industrial


Paper diazo                     Diazo (papier -)                  10245  Papers (Diazo -)             Diazo (papel -)

                           Papier diazo                        Diazo paper                Papel diazo


Productes per a la renovació de discs        Acoustiques (produits pour la rénovation      10246  Phonograph records (Renovating      Acústicos (productos para la renovación
acústics                       des disques -)                       preparations for -)            de discos -)

                           Rénovation des disques acoustiques             Records (Renovating preparations for   Discos acústicos (productos para la
                           (produits pour la -)                    phonograph -)               renovación de -)

                           Disques acoustiques (produits pour la           Renovating preparations for phonograph  Renovación de discos acústicos
                           rénovation des -)                     records                  (productos para la -)


Aigua destil.lada                  Distillée (eau -)                 10247  Water (Distilled -)            Destilada (agua -)

                           Eau distillée                       Distilled water              Agua destilada


Dolomita per a ús industrial             Dolomite à usage industriel            10248  Dolomite for industrial purposes     Dolomita para uso industrial                                                                                                   31
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 1
Català                        Français                          English                   Español
Productes per endurir els metalls          Durcir les métaux (produits pour -)        10249  Hardening preparations (Metal -)       Metales (productos para endurecer los -)

                           Métaux (produits pour la trempe des -)           Metal hardening preparations         Endurecer los metales (productos para -)

                           Trempe des métaux (produits pour la -)

                           Métaux (produits pour durcir les -)


Disprosi                       Dysprosium                     10250  Dysprosium                  Disprosio


Aigua acidulada per recarregar            Acidulée (eau -) pour la recharge des       10251  Accumulators (Acidulated water for      Acidulada (agua -) para la recarga de los
acumuladors                     accumulateurs                       recharging -)                acumuladores

                           Accumulateurs (eau acidulée pour la            Batteries (Acidulated water for recharging  Acumuladores (agua acidulada para la
                           recharge des -)                      -)                      recarga de -)

                           Recharge des accumulateurs (eau              Recharging accumulators (Acidulated     Recarga de acumuladores (agua
                           acidulée pour la-)                     water for -)                 acidulada para la -)

                           Eau acidulée pour la recharge des             Water (Acidulated -) for recharging     Agua acidulada para recargar
                           accumulateurs                       accumulators                 acumuladores

                                                        Acidulated water for recharging batteries

                                                        Acidulated water for recharging
                                                        accumulators


Glicerina per a ús industrial            Glycérine à usage industriel            10252  Glycerine for industrial purposes      Glicerina para uso industrial


Aigua pesant                     Lourde (eau -)                   10253  Water (Heavy -)               Pesada (agua -)

                           Eau lourde                         Heavy water                 Agua pesada
                                                                                                     32
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 1
Català                        Français                          English                  Español
Preparacions de clarificació             Clarification (préparations de -)         10254  Purification preparations         Clarificación (preparaciones de -)

                                                        Clarification preparations


Canviadors de ions (productes químics)        Ions (échangeurs d'-) [produits chimiques]     10255  Exchangers (Ion -) [chemicals]      Cambiadores de iones [productos
                                                                             químicos]
                           Échangeurs d'ions [produits chimiques]           Ion exchangers [chemical preparations]
                                                                             Iones (cambiadores de -) [productos
                                                                             químicos]


Productes per a la producció de flaixos       Flashes (produits pour la production de -)     10256  Flashlight preparations          Flashes (productos para la producción de
                                                                             -)


Productes per economitzar combustibles        Économiser les combustibles (produits       10257  Fuel-saving preparations         Combustibles (productos para economizar
                           pour -)                                               -)

                           Combustibles (produits pour économiser                                Economizar combustible (productos para -
                           les -)                                                )


Paper reactiu                    Réactif (papier -)                 10259  Reagent paper               Papel reactivo

                           Papier réactif                                            Reactivo (papel -)


Productes contra l'electricitat estàtica que     Statique (produits contre l'électricité -) non   10260  Antistatic preparations, other than for  Estática (productos contra la electricidad -
no siguin per a ús domèstic             à usage ménager                      household purposes            ) que no sean para uso doméstico

                           Électricité statique (produits contre l'-) non                            Electricidad estática (productos contra la -
                           à usage ménager                                           ) que no sean para uso doméstico
                                                                                                   33
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                           Classe 1
Català                        Français                          English               Español
Sals per a elements galvànics            Galvaniques (sels pour éléments -)         10261  Batteries (Salts for galvanic -)   Elementos galvánicos (sales para -)

                           Éléments galvaniques (sels pour -)             Salts for galvanic cells       Sales para elementos galvánicos

                           Sels pour éléments galvaniques                                 Galvánicos (sales para elementos -)


Productes per fer opac l'esmalt           Émail (produits pour opacifier l'-)        10262  Enamel (Opacifiers for -)      Esmalte (productos para hacer opaco el -)


Productes per fer opac el vidre           Verre (produits pour opacifier le -)        10263  Glass (Opacifiers for -)       Vidrio (productos para hacer opaco el -)


Productes per fer opac l'esmalt o el vidre      Opacifier l'émail ou le verre (produits pour    10264  Opacifiers for enamel or glass    Hacer opaco el esmalte o el vidrio
                           -)                                               (productos para -)


Productes químics per al desllustrament       Émaux (produits chimiques pour la         10265  Enamel-staining chemicals      Esmaltes (productos químicos para el
dels esmalts                     ternissure des -)                                        deslustre de los -)


Emulsions fotogràfiques               Photographiques (émulsions -)           10267  Emulsions (Photographic -)      Emulsiones fotográficas

                           Émulsions photographiques                 Photographic emulsions        Fotográficas (emulsiones -)


Emulsionants                     Émulsificateurs                  10268  Emulsifiers             Emulsionadores

Emulsors                       Émulsifiants                                          Emulsionantes


Plaques fotogràfiques sensibilitzades        Photographiques (plaques -) sensibilisées     10269  Plates (Sensitized photographic -)  Fotográficas (placas -) sensibilizadas

                           Plaques photographiques sensibilisées           Sensitized photographic plates    Placas fotográficas sensibilizadas


Productes per encolar                Encollage (produits pour l'-)           10270  Sizing preparations         Encolado (productos para el -)
                                                                                                34
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 1
Català                        Français                          English                    Español
Adobs per a les terres                Agriculture (engrais pour l'-)           10271  Agriculture (Manure for -)           Abonos para las tierras

                           Engrais pour les terres                  Fertilizers                  Agricultura (abonos para la -)

                                                        Manure for agriculture


Preparacions enzimàtiques per a ús          Enzymatiques (préparations -) à usage       10272  Enzyme preparations for industrial       Enzimáticas (preparaciones -) para uso
industrial                      industriel                         purposes                    industrial


Enzims per a ús industrial              Enzymes à usage industriel             10273  Enzymes for industrial purposes        Enzimas para uso industrial


Resines epòxid en brut                Époxy (résines -) à l'état brut          10274  Resins (Epoxy -), unprocessed         Epoxy (resinas -) en bruto

                                                        Epoxy resins, unprocessed


Productes per a la depuració del gas         Épuration du gaz (produits pour l'-)        10275  Purification of gas (Preparations for the -)  Depuración del gas (productos para la -)

                           Gaz (produits pour l'épuration du -)            Gas purifying preparations           Gas (productos para la depuración del -)


Erbi                         Erbium                       10276  Erbium                     Erbio


Esperit de vinagre                  Vinaigre (esprit de -)               10277  Spirits of vinegar [dilute acetic acid]    Espíritu de vinagre

                           Esprit de vinaigre                                            Vinagre (espíritu de -)


Paper químic per a assaigs              Essais (papier chimique pour -)          10278  Test paper, chemical              Papel químico para ensayos

                           Papier chimique pour essais                                        Ensayos (papel químico para -)


Esters                        Esters *                      10279  Esters *                    Ésteres *                                                                                                     35
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 1
Català                        Français                          English                  Español
Età                         Éthane                       10280  Ethane                  Etano


Èters                        Éthers *                      10281  Ethers *                 Éteres *


Èter etílic                     Éthylique (éther -)                10282  Ethyl ether                Etílico (eter -)


Èters de glicol                   Glycol (éthers de -)                10283  Glycol ether               Glicol (éteres de -)


Èter metílic                     Méthylique (éther -)                10284  Methyl ether               Metílico (éter -)


Èter sulfúric                    Sulfurique (éther -)                10285  Sulphuric ether              Sulfúrico (éter -)


Productes químics per impedir la formació Étoffes (produits chimiques pour               10286  Fabrics (Stain-preventing chemicals for  Manchas (productos químicos para
de taques a les teles           empêcher la formation de taches sur les -)              use on -)                 impedir la formación de -) en las telas

                           Taches (produits chimiques pour              Stain-preventing chemicals for use on   Telas (productos químicos para impedir la
                           empêcher la formation de -) sur les étoffes        fabrics                  formación de manchas en las -)


Europi                        Europium                      10287  Europium                 Europio


Composicions extintores               Extinctrices (compositions -)           10288  Extinguishing compositions (Fire -)    Extintoras (composiciones -)

                                                        Fire extinguishing compositions


Farines per a ús industrial             Farines à usage industriel             10289  Flour for industrial purposes       Harinas para uso industrial


Sals de ferro                    Fer (sels de -)                  10290  Iron salts                Hierro (sales de -)
                                                                                                  36
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                Classe 1
Català                        Français                          English                  Español
Ferments per a ús químic               Ferments à usage chimique             10291  Ferments for chemical purposes       Fermentos para uso químico


Plaques ferrotípiques (fotografia)          Ferrotypiques (plaques -) [photographie]      10292  Ferrotype plates [photography]       Ferrotípicas (placas -) [fotografía]


Productes fertilitzants               Fertilisants (produits -)             10293  Fertilizing preparations          Fertilizantes (productos -)


Ignífugues                      Feu (produits pour la protection contre le -    10294  Fireproofing preparations         Ignífugos
                           )
Productes per a la protecció contra el foc                                                         Fuego (productos para la protección
                           Ignifuges                                               contra el -)


Composicions de roscatge               Filetage (compositions pour le -)         10295  Threading (Compositions for -)       Aterrajado (composiciones para el -)


Agents de filtració per a la indústria de les    Filtrage (agents de -) pour l'industrie des    10296  Filtering preparations for the beverages  Bebidas (agentes de filtrado para la
begudes                       boissons                          industry                  industria de las -)

                           Boissons (agents de filtrage pour                                   Filtrado (agentes de -) para la industria de
                           l'industrie des -)                                          las bebidas


Cossos fissibles (energia nuclear)          Fissiles (corps -) [énergie nucléaire]       10297  Fissionable material for nuclear energy  Fisibles (cuerpos -) [energía nuclear]


Fixadors (fotografia)                Fixateurs [photographie]              10298  Fixing solutions [photography]       Fijadores [fotografía]


Flor de sofre per a ús químic            Soufre (fleur de -) à usage chimique        10299  Flowers of sulphur for chemical purposes  Azufre (flor de -) para uso industrial

                           Fleur de soufre à usage chimique                                   Flor de azufre para uso químico


Productes per a la impermeabilització        Fluatation (produits pour la -)          10301  Hardening substances (Limestone -)     Impermeabilización con fluatos (productos
                                                                              para la -)
                                                        Limestone hardening substances


                                                                                                     37
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 1
Català                        Français                          English                  Español
Fluor                        Fluor                       10302  Fluorine                 Flúor


Composts de fluor                  Fluor (composés de -)               10303  Fluorspar compounds            Flúor (compuestos de -)


Àcid fluorhídric                   Fluorhydrique (acide -)              10304  Hydrofluoric acid             Fluorhídrico (ácido -)


Grafit per a ús industrial              Graphite à usage industriel            10305  Graphite for industrial purposes     Grafito para uso industrial


Morter (argamassa) per a la fundició         Fonderie (liants pour la -)            10306  Binding substances (Foundry -)      Fundición (morteros para la -)

                           Fonderie (liaisons pour la -)                                    Mortero [argamasa] para la fundición

                           Liants pour la fonderie                                       Fundición (aglutinantes para la -)


Productes de modelatge per a la foneria       Moulage (produits de -) pour la fonderie      10307  Molding preparations (Foundry -)     Fundición (productos de modelado para la
                                                                             -)
                           Fonderie (produits de moulage pour la -)          Moulding preparations (Foundry -)
                                                                             Moldeo (productos de -) para la fundición
                                                        Foundry molding [moulding] preparations


Additius químics per als insecticides        Insecticides (additifs chimiques aux -)      10308  Insecticides (Chemical additives to -)  Insecticidas (aditivos químicos para los -)

                                                        Additives, chemical, to insecticides


Additius químics per als fungicides         Fongicides (additifs chimiques aux -)       10309  Fungicides (Chemical additives to -)   Fungicidas (aditivos químicos para los -)

                                                        Additives, chemical, to fungicides


Àcid fòrmic                     Formique (acide -)                 10310  Formic acid                Fórmico (ácido -)
                                                                                                    38
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 1
Català                        Français                          English                  Español
Aldehid fòrmic per a ús químic            Formique (aldéhyde -) à usage chimique       10311  Formic aldehyde for chemical purposes   Fórmico (aldehído -) para uso químico


Productes de batanadura per a la           Foulage (produits de -) pour l'industrie      10312  Fulling preparations for use in textile  Batanadura (productos de -) para la
indústria tèxtil                   textile                          industry                 industria textil


Matèries per estovar                 Foulon (matières à -)               10313  Fulling preparations           Batanear (materias para -)


Franci                        Francium                      10314  Francium                 Francio


Líquids per a frens                 Freins (liquides pour -)              10315  Fluids (Brake -)             Líquidos para frenos

                           Liquides pour freins                    Brake fluid                Frenos (líquidos para -)


Negre de fum per a ús industrial           Fumée (noir de -) à usage industriel        10316  Black (Lamp -) for industrial purposes  Negro de humo para uso industrial

                           Noir de fumée à usage industriel              Lamp black for industrial purposes    Humo (negro de -) para uso industrial


Productes per fumar la carn             Fumiger la viande (produits pour -)        10317  Meat (Chemical preparations for smoking - Fumigar la carne (productos para -)
                                                        )
                           Viande (produits pour fumiger la -)                                 Carne (productos para ahumar la -)
                                                        Smoking meat (Chemical preparations for
                                                        -)


Gadolini                       Gadolinium                     10318  Gadolinium                Gadolinio


Nou d'agalla                     Galle (noix de -)                 10319  Nuts (Gall -)               Agalla de tinte [o de aleppo] [nuez de
                                                                             agalla]
                           Noix de galle                       Gallnuts
                                                                             Nuez de agalla
                                                                                                   39
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                 Classe 1
Català                        Français                          English                    Español
Àcid gàl.lic per a la fabricació de tinta      Gallique (acide -) pour la fabrication de     10320  Gallic acid for the manufacture of ink     Gálico (ácido -) para la fabricación de tinta
                           l'encre


Gal.li                        Gallium                      10321  Gallium                    Galio


Paper per a la fotografia              Photographie (papier pour la -)          10322  Photographic paper               Papel para la fotografía

                           Papier pour la photographie                                        Fotografía (papel para la -)


Àcid gal.lotànnic                  Gallotannique (acide -)              10323  Gallotannic acid                Galotánico (ácido -)


Productes per a la galvanització           Galvanisation (produits pour la -)         10324  Galvanizing preparations            Galvanización (productos para la -)


Gambiar                       Gambir                       10325  Gambier                    Gambiar


Gas protector per soldar               Soudage (gaz protecteurs pour le -)        10326  Gases (Protective -) for welding        Soldadura (gases protectores para la -)

                           Gaz protecteurs pour le soudage              Welding (Protective gases for -)        Gas protector para la soldadura

                                                        Protective gases for welding


Gas solidificat per a ús industrial         Gaz solidifiés à usage industriel         10328  Gases (Solidified -) for industrial purposes  Gas solidificado para uso industrial

                                                        Solidified gases for industrial purposes


Gelatina per a ús fotogràfic             Gélatine à usage photographique          10329  Gelatine for photographic purposes       Gelatina para uso fotográfico


Gelatina per a ús industrial             Gélatine à usage industriel            10330  Gelatine for industrial purposes        Gelatina para uso industrial
                                                                                                      40
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 1
Català                        Français                          English                 Español
Sal gemma                      Gemme (sel -)                   10331  Rock salt                Sal gema

                           Sel gemme                                              Gema (sal -)


Getters (matèries reactives)             Réactives (matières -) [getters]          10332  Getters [chemically active substances]  Reactivas (materias -) para getters

                           Getters [matières réactives]                                    Getters [materias reactivas]


Gel sec (carbònic)                  Glace sèche [carbonique]              10333  Ice (Dry -) [carbon dioxide]       Hielo seco [carbónico]

                                                        Dry ice [carbon dioxide]


Vesc                         Glu                        10334  Birdlime                 Liga


Glucòsids                      Glucosides                     10335  Glucosides                Glucósidos


Glicèrids                      Glycérides                     10336  Glycerides                Glicéridos


Glicol                        Glycol                       10337  Glycol                  Glicol


Productes per blanquejar els greixos         Blanchir les graisses (produits pour -)      10339  Bleaching chemicals (Fat- -)       Blanquear las grasas (productos para -)

                           Graisses (produits pour blanchir les -)          Fat-bleaching chemicals         Grasas (productos para blanquear las -)


Àcids greixos                    Gras (acides -)                  10340  Fatty acids               Grasos (ácidos -)


Massilla per empeltar els arbres           Greffer les arbres (mastic à -)          10341  Mastic (Grafting -) for trees      Injertar los árboles (masilla para -)

                           Mastic à greffer les arbres                Grafting mastic for trees        Masilla para injertar los árboles                                                                                                   41
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 1
Català                        Français                          English                   Español
Guano                        Guano                       10342  Guano                    Guano


Bàlsam de gurjun per a la fabricació de       Gurgu [gurgum] (baume de -) pour la        10343  Gurjun [gurjon, gurjan] (Balm of -) for   Bálsamo de gurjún [gurgu, gurgum o
vernissos                      fabrication de vernis                   making varnish                gurjún] para la fabricación de barnices

                           Gurjum [gurjun] (baume de -) pour la            Balm of gurjun [gurjon, gurjan] for making  Gurjún [gurgún] (bálsamo de -) para la
                           fabrication de vernis                   varnish                   fabricación de barnices

                           Baume de gurjun [gurgu, gurgum ou
                           gurjum] pour la fabrication de vernis


Heli                         Hélium                       10344  Helium                    Helio


Holmi                        Holmium                      10345  Holmium                   Holmio


Hormones per activar la maduració de les       Fruits (hormones pour activer la          10346  Fruit (Hormones for hastening the ripening Hormonas para activar la maduración de
fruites                       maturation des -)                     of -)                   las frutas

                           Maturation des fruits (hormones pour            Hormones for hastening the ripening of    Frutas (hormonas para activar la
                           activer la -)                       fruit                    maduración de las -)

                           Hormones pour activer la maturation des                                 Maduración de la fruta (hormonas para
                           fruits                                                 activar la -)


Productes químics per a l'horticultura        Horticulture (produits chimiques pour l'-) [à   10347  Horticulture chemicals, except fungicides,  Horticultura (productos químicos para la -)
llevat dels fungicides, herbicides,         l'exception des fongicides, herbicides,          herbicides, insecticides and parasiticides  [con excepción de los fungicidas,
insecticides i parasiticides             insecticides et des parasiticides]                                   herbicidas, insecticidas y parasiticidas]


Olis per a la conservació dels aliments       Huiles pour la conservation des aliments      10348  Oils for the preservation of food      Aceites para la conservación de los
                                                                               alimentos
                                                                                                    42
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                 Classe 1
Català                        Français                          English                    Español
Olis per preparar el cuir              Huiles pour l'habillage des cuirs         10349  Oils for preparing leather in the course of  Aceites para preparar el cuero
                                                        manufacture


Olis adobadors                    Tannerie (huiles pour la -)            10350  Oils for tanning leather           Aceites curtientes

                           Huiles pour la tannerie                                         Curtiduría (aceites para la -)


Agents per destruir el petroli            Pétrole (agents pour détruire le -)        10351  Dispersants (Petroleum -)           Petróleo (agentes para destruir el -)

                                                        Petroleum dispersants


Agents per destruir els olis             Huiles (agents pour détruire les -)        10352  Dispersants (Oil -)              Aceites (agentes para destruir los -)

                                                        Oil dispersants


Productes per blanquejar els olis          Blanchir les huiles (produits pour -)       10353  Bleaching chemicals (Oil- -)         Aceites (productos para blanquear los -)

                           Huiles (produits pour blanchir les -)           Oil-bleaching chemicals            Blanquear los aceites (productos para -)


Productes per a la purificació dels olis       Purification des huiles (produits pour la -)    10354  Purifying chemicals (Oil- -)         Purificación de los aceites (productos para
                                                                               la -)
                                                        Oil-purifying chemicals


Humus                        Humus                       10355  Humus                     Humus [mantillo]

Humus (fem)                     Terreau                                                 Mantillo


Hidrats                       Hydrates                      10356  Hydrates                   Hidratos


Hidrats de carboni                  Carbone (hydrates de -)              10357  Carbonic hydrates               Carbono (hidratos de -)                                                                                                      43
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 1
Català                        Français                          English                Español
Hidracina                      Hydrazine                     10358  Hydrazine               Hidracina


Hidrogen                       Hydrogène                     10359  Hydrogen                Hidrógeno


Hipoclorit de sosa                  Hypochlorite de soude               10360  Hypochlorite of soda          Hipoclórito de sosa


Hiposulfits                     Hyposulfites                    10361  Hyposulphites             Hiposulfitos


Preparacions per a la impermeabilització       Textiles (préparations pour            10362  Waterproofing chemicals (Textile- -)  Textiles (preparaciones para la
de matèries tèxtils                 l'imperméabilisation des matières -)                               impermeabilización de las materias -)
                                                        Textile-waterproofing chemicals
                           Imperméabilisation des matières textiles                             Impermeabilización de materias textiles
                           (préparations pour l'-)                                      (preparaciones para la -)


Productes químics per a la impregnació        Imprégnation des matières textiles         10363  Impregnating chemicals (Textile- -)  Impregnación de materias textiles
de matèries tèxtils                 (produits chimiques pour l'-)                                   (productos químicos para la -)
                                                        Textile-impregnating chemicals
                           Textiles (produits chimiques pour                                 Textiles (productos químicos para la
                           l'imprégnation des matières -)                                  impregnación de materias -)


Productes químics per a la              Imperméabilisation du cuir (produits        10364  Waterproofing chemicals (Leather- -)  Impermeabilización del cuero (productos
impermeabilització del cuir             chimiques pour l'-)                                        químicos para la -)
                                                        Leather-waterproofing chemicals
                           Cuir (produits chimiques pour                                   Cuero (productos químicos para la
                           l'imperméabilisation du -)                                    impermeabilización del -)


Iode per a ús químic                 Iode à usage chimique               10365  Iodine for chemical purposes      Yodo para uso químico


Sals de iode                     Iode (sels d'-)                  10366  Iodised salts             Yodo (sales de -)
                                                                                                  44
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 1
Català                        Français                          English                  Español
Àcid iòdic                      Iodique (acide -)                 10367  Iodic acid                Yódico (ácido -)


Iodurs per a ús industrial              Iodures à usage industriel             10368  Iodine for industrial purposes      Yoduros para uso industrial


Isòtops per a ús industrial             Isotopes à usage industriel            10369  Isotopes for industrial purposes     Isótopos para uso industrial


Caolí                        Kaolin                       10370  China slip                Caolín

                                                        Clay (China -)

                                                        Kaolin


Kieselgur                      Kieselgur                     10371  Kieselgur                 Kieselgur


Criptó                        Crypton                      10372  Krypton                  Criptón

                           Krypton


Àcid làctic                     Lactique (acide -)                 10373  Lactic acid                Láctico (ácido -)


Ferments làctics per a ús químic           Lactiques (ferments -) à usage chimique      10374  Ferments (Milk -) for chemical purposes  Lácticos (fermentos -) para uso químico

                                                        Milk ferments for chemical purposes


Lantà                        Lanthane                      10375  Lanthanum                 Lantano


Productes perquè no s'entelin les llentilles     Lentilles (produits contre la ternissure des    10377  Lenses (Preparations for preventing the  Lentillas (productos para que no se
                           -)                             tarnishing of -)             empañen las -)
                                                                                                   45
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                 Classe 1
Català                        Français                          English                   Español
Litina                        Lithine                      10378  Lithia [lithium oxide]            Litina


Liti                         Lithium                      10379  Lithium                   Litio


Productes per a la conservació del treball      Conservation de la maçonnerie (produits      10380  Preservatives (Masonry -), except paints   Albañilería (productos para la
de paleta (excepte pintures i olis)         pour la -) [à l'exception des peintures et         and oils                   conservación de la -) [con excepción de
                           des huiles]                                               pinturas y aceites]
                                                        Masonry preservatives, except paints and
                           Maçonnerie (produits pour la conservation         oils                     Conservación de la albañilería (productos
                           de la -) [à l'exception des peintures et des                              para la -) [con excepción de pinturas y
                           huiles]                                                 aceites]


Productes per a la conservació dels         Conservation des briques (produits pour la     10381  Preservatives (Brickwork -), except paints  Ladrillos (productos para la conservación
maons (excepte pintures i olis)           -) [à l'exception des peintures et des           and oils                   de los -) [con excepción de pinturas y
                           huiles]                                                 aceites]
                                                        Brickwork preservatives, except paints
                           Briques (produits pour la conservation des         and oils                   Conservación de los ladrillos (productos
                           -) [à l'exception des peintures et des                                 para la -) [con excepción de pinturas y
                           huiles]                                                 aceites]


Magnesita                      Magnésite                     10382  Magnesite                  Magnesita


Clorur de magnesi                  Magnésium (chlorure de -)             10383  Magnesium chloride              Magnesio (cloruro de -)


Manganat                       Manganate                     10384  Manganate                  Manganato


Escorça de mangle per a ús industrial        Manglier (écorce de -) à usage industriel     10385  Mangrove bark for industrial purposes    Mangle (corteza de -) para uso industrial


Productes per esmerilar el vidre           Mater le verre (produits pour -)          10386  Frosting chemicals (Glass -)         Esmerilar el vidrio (productos para -)

                                                        Glass-frosting chemicals


                                                                                                      46
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 1
Català                        Français                          English                    Español
Mercuri                       Mercure                      10387  Mercury                    Mercurio


Sals de mercuri                   Mercure (sels de -)                10388  Mercury salts                 Mercurio (sales de -)


Òxid de mercuri                   Mercure (oxyde de -)                10389  Mercuric oxide                Mercurio (óxido de -)

                           Oxyde de mercure                                             Óxido de mercurio


Metal.loides                     Métalloïdes                    10390  Metalloids                  Metaloides


Sals de metalls preciosos per a ús          Métaux précieux (sels de -) à usage        10391  Precious metals (Salts of -) for industrial  Metales preciosos (sales de -) para uso
industrial                      industriel                         purposes                   industrial

                           Sels de métaux précieux à usage              Salts of precious metals for industrial    Sales de metales preciosos para uso
                           industriel                         purposes                   industrial


Metalls terrosos                   Terreux (métaux -)                 10392  Earths (Metal -)               Terrosos (metales -)

                           Métaux terreux                       Metal earths                 Metales terrosos


Productes per al tremp dels metalls         Revenu des métaux (produits pour le -)       10393  Tempering preparations (Metal -)       Metales (productos para el temple de los -
                                                                               )
Productes per revenir els metalls          Adoucissement (produits d'-) [métallurgie]         Metal annealing preparations
                                                                               Revenido de metales (productos para el -)
                           Métaux (produits pour le revenu des -)           Metal tempering preparations
                                                                               Metales (productos para revenir los -)

                                                                               Temple de los metales (productos para el
                                                                               -)


Metà                         Méthane                      10394  Methane                    Metano                                                                                                     47
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 1
Català                        Français                          English                   Español
Productes químics per la protecció contra      Mildiou (produits chimiques pour la        10395  Mildew (Chemical preparations to prevent  Mildeu (productos químicos para la
el míldiu                      protection contre le -)                  -)                     protección contra el -)


Àcids minerals                    Minéraux (acides -)                10396  Mineral acids                Minerales (ácidos -)


Sals per a ús industrial               Sels à usage industriel              10397  Salts for industrial purposes        Sales para uso industrial


Productes de banys (tintoreria)           Mouillage (produits de -) [teinturerie]      10398  Wetting preparations for use in dyeing   Baños (productos de -) [tintorería]

                                                        Moistening [wetting] preparations for use
                                                        in dyeing


Naftalina                      Naphtalène                     10399  Naphtalene                 Naftalina


Neodimi                       Néodyme                      10400  Neodymium                  Neodimio


Neó                         Néon                        10401  Neon                    Neón


Neptuni                       Neptunium                     10402  Neptunium                  Neptunio


Neutralitzants de gasos tòxics            Gaz toxiques (neutralisants de -)         10403  Neutralizers (Toxic gas -)         Gas tóxico (neutralizantes de -)

                           Neutralisants de gaz toxiques               Toxic gas neutralizers           Neutralizantes de gases tóxicos


Productes químics per a la protecció         Nielle (produits chimiques pour la         10404  Wheat smut (Chemical preparations to    Tizón (productos químicos para la
contra el tió                    protection contre la -)                  prevent -)                 protección contra el -)

                                                        Wheat blight [smut] (Chemical
                                                        preparations for protection against -)                                                                                                    48
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                Classe 1
Català                        Français                          English                   Español
Nitrat d'urà                     Urane (nitrate d'-)                10405  Nitrate of uranium             Urano (nitrato de -)


Plaques sensibilitzades per a offset         Offset (plaques sensibilisées pour -)       10406  Plates for offset printing (Sensitized -)  Offset (placas sensibilizadas para -)

                           Plaques sensibilisées pour offset             Printing plates (Sensitized -) for offset  Placas sensibilizadas para offset

                                                        Sensitized plates for offset printing


Àcid oleic                      Oléique (acide -)                 10407  Oleic acid                 Oleico (ácido -)


Olivina (producte químic)              Olivine [produit chimique]             10408  Olivine [chemical preparations]       Olivina [producto químico]


Sals d'or                      Or (sels d'-)                   10409  Gold salts                 Sales de oro

                           Sels d'or                                               Oro (sales de -)


Sal d'agrella                    Oseille (sel d'-)                 10410  Sorrel salt                 Acederas (sal de -)

                           Sel d'oseille                                             Sal de acedera


Oxalats                       Oxalates                      10411  Oxalates                  Oxalatos


Àcid oxàlic                     Oxalique (acide -)                 10412  Oxalic acid                 Oxálico (ácido -)


Oxigen                        Oxygène                      10413  Oxygen                   Oxígeno


Aigua oxigenada                   Oxygénée (eau -)                  10414  Dioxide of hydrogen             Agua oxigenada

                           Eau oxygénée                        Hydrogen peroxide              Oxigenada (agua -)                                                                                                     49
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                 Classe 1
Català                        Français                          English        Español
Clorurs de palladi                  Palladium (chlorures de -)             10415  Palladious chlorides  Paladio (cloruros de -)


Paper nitrat                     Nitré (papier -)                  10416  Nitrate paper     Nitrado (papel -)

                           Papier nitré                                   Papel nitrado


Paper fotomètric                   Photométrique (papier -)              10417  Photometric paper   Fotométrico (papel -)

                           Papier photométrique                               Papel fotométrico


Paper sensible                    Sensible (papier -)                10418  Sensitized paper    Sensible (papel -)

                           Papier sensible                                  Papel sensible


Paper de tornassol                  Tournesol (papier de -)              10419  Litmus paper      Tornasol (papel de -)

                           Papier de tournesol                                Papel de tornasol


Pectina per a ús fotogràfic             Pectine à usage photographique           10420  Pectin [photography]  Pectina para uso fotográfico


Perborat de sosa                   Perborate de soude                 10421  Perborate of soda   Perborato de sosa


Percarbonats                     Percarbonates                   10422  Percarbonates     Percarbonatos


Perclorats                      Perchlorates                    10423  Perchlorates      Percloratos


Persulfats                      Persulfates                    10424  Persulphates      Persulfatos


Àcid persulfúric                   Persulfurique (acide -)              10425  Persulphuric acid   Persulfúrico (ácido -)

                                                                                      50
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                        Classe 1
Català                        Français                          English             Español
Fenol per a ús industrial              Phénol à usage industriel             10426  Phenol for industrial purposes  Fenol para uso industrial


Fosfats (abonaments)                 Phosphates [engrais]                10427  Phosphates [fertilisers]     Fosfatos [abonos]


Escòries (adobs)                   Scories [engrais]                 10428  Slag [fertilisers]        Escorias [abonos]


Fosfàtids                      Phosphatides                    10429  Phosphatides           Fosfátidos


Fòsfor                        Phosphore                     10430  Phosphorus            Fósforo


Superfosfats (adobs)                 Superphosphates [engrais]             10431  Superphosphates [fertilisers]  Superfosfatos [abonos]


Paper per a fotocalcs                Photocalques (papier pour -)            10432  Blueprint paper         Fotocalcos (papel para -)

                           Papier pour photocalques                                  Papel para fotocalcos


Àcid fosfòric                    Phosphorique (acide -)               10433  Phosphoric acid         Fosfórico (ácido -)


Teixit per a fotocalcs                Photocalques (tissu pour -)            10434  Cloth (Blueprint -)       Fotocalcos (tejido para -)

                           Tissu pour photocalques                  Blueprint cloth         Tejido para fotocalcos


Reveladors fotogràfics                Photographiques (révélateurs -)          10435  Developers (Photographic -)   Reveladores fotográficos

                           Révélateurs photographiques                Photographic developers     Fotográficos (reveladores -)


Sensibilitzadors fotogràfics             Photographiques (sensibilisateurs -)        10436  Sensitizers (Photographic -)   Fotográficos (sensibilizadores -)

                           Sensibilisateurs photographiques              Photographic sensitizers     Sensibilizadores fotográficos

                                                                                             51
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 1
Català                        Français                          English                Español
Àcid pícric                     Picrique (acide -)                 10437  Picric acid              Pícrico (ácido -)


Matèries plàstiques en brut             Plastiques (matières -) à l'état brut       10438  Plastics, unprocessed         Plásticas (materias -) en bruto

                           Matières plastiques à l'état brut                                 Materias plásticas en bruto


Plastisols                      Plastisols                     10439  Plastisols               Plastisols


Acetat de plom                    Plomb (acétate de -)                10440  Lead acetate              Plomo (acetato de -)


Òxid de plom                     Plomb (oxyde de -)                 10441  Lead oxide               Óxido de plomo

                           Oxyde de plomb                                          Plomo (óxido de -)


Plutoni                       Plutonium                     10442  Plutonium               Plutonio


Poloni                        Polonium                      10443  Polonium                Polonio


Farina de patates per a ús industrial        Pommes de terre (farine de -) à usage       10444  Potato flour for industrial purposes  Patatas (harina de -) para uso industrial
                           industriel


Testos de torba per a l'horticultura         Tourbe (pots en -) pour l'horticulture       10445  Pots (Peat -) for horticulture     Turba (macetas de -) para la horticultura

                           Pots en tourbe pour l'horticulture             Peat pots for horticulture       Macetas de turba para la horticultura


Potassa                       Potasse                      10446  Potash                 Potasa


Potassi                       Potassium                     10447  Potassium               Potasio                                                                                                  52
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                           Classe 1
Català                        Français                          English                Español
Aigües potàssiques                  Potassiques (eaux -)                10448  Potash water             Aguas potásicas

                           Eaux potassiques                                         Potásicas (aguas -)


Praseodimi                      Praséodyme                     10449  Praseodymium             Praseodimio


Prometi                       Prométhium                     10450  Promethium              Prometio


Protactini                      Protactinium                    10451  Protactinium             Protactinio


Proteïna (matèria primera)              Protéine [matière première]            10452  Protein [raw material]        Proteína [materia prima]


Àcid pirogàl.lic                   Pyrogallique (acide -)               10453  Pyrogallic acid            Pirogálico (ácido -)


Quebratxo per a ús industrial            Quebracho à usage industriel            10454  Quebracho for industrial purposes   Quebracho para uso industrial


Resines sintètiques en brut             Résines synthétiques à l'état brut         10455  Resins (Synthetic -), unprocessed   Resinas sintéticas en bruto

                                                        Synthetic resins, unprocessed


Elements radioactius per a ús científic       Radioactifs (éléments -) à usage          10456  Radioactive elements for scientific  Radiactivos (elementos -) para uso
                           scientifique                        purposes               científico


Radó                         Radon                       10457  Radon                 Radón


Radi per a ús científic               Radium à usage scientifique            10458  Radium for scientific purposes    Radio para uso científico
                                                                                                53
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 1
Català                        Français                          English                   Español
Productes frigorífics                Frigorifiques (produits -)             10459  Refrigerants                Frigoríficos (productos -)

Productes refrigerants                Réfrigérants (produits -)                 Refrigerating preparations         Refrigerantes (productos -)


Residus per al tractament dels grans de       Céréales (résidus du traitement des grains     10460  Cereals (By-products of the processing of  Residuos para el tratamiento de los
cereals per a ús industrial             de -) à usage industriel                  -) for industrial purposes         granos de cereales para uso industrial

                           Résidus du traitement des grains de            By-products of the processing of cereals  Cereales (residuos del tratamiento de los
                           céréales [à usage industriel]               for industrial purposes           granos de -) para uso industrial


Resines acríliques en brut              Acryliques (résines -) à l'état brut        10461  Resins (Acrylic -), unprocessed       Acrílicas (resinas -) en bruto

                                                        Acrylic resins, unprocessed


Resines artificials en brut             Résines artificielles à l'état brut        10462  Resins (Artificial -), unprocessed     Resinas artificiales en bruto

                                                        Artificial resins, unprocessed


Reni                         Rhénium                      10463  Rhenium                   Renio


Pel.lícules raigs-x sensibilitzades però no     Roentgen (films -) sensibilisés mais non      10464  Roentgen films, sensitized but not     Roentgen (películas -) sensibilizadas pero
impressionades                    impressionnés                       exposed                   no impresionadas

Pel.lícules roentgen sensibilitzades però                                    X-ray films, sensitized but not exposed   Rayos-X (películas -) sensibilizadas pero
no impressionades                                                                      no impresionadas
                                                                                                    54
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                 Classe 1
Català                        Français                          English                    Español
Composicions per a la reparació de          Bandages de roues (compositions pour la      10465  Tire repairing compositions          Ruedas (composiciones para la
pneumàtics                      réparation des -)                                             reparación de las cubiertas de las -)
                                                        Tyre repairing compositions
Composicions per a la reparació de les        Roues (compositions pour la réparation                                  Neumáticos (composiciones para la
cobertes de les rodes                des bandages de -)                     Repairing tires [tyres] (Compositions for -)  reparación de -)

                           Pneumatiques (compositions pour la
                           réparation des -)


Rubidi                        Rubidium                      10466  Rubidium                    Rubidio


Sorra de fundició                  Sable de fonderie                 10467  Sand (Foundry -)                Arena de fundición

                                                        Foundry sand


Àcid salicílic                    Salicylique (acide -)               10468  Salicylic acid                 Salicílico (ácido -)


Salnitre                       Salpêtre                      10469  Salpetre                    Salitre

                                                        Saltpeter


Samari                        Samarium                      10470  Samarium                    Samario


Mitjà de cultiu per a tabac             Tabac (sauce pour le -)              10471  Tobacco (Sauce for preparing -)        Tabaco (caldo para el -)

                           Sauce pour le tabac                    Sauce for preparing tobacco          Caldo para tabaco


Sabons metàl.lics per a ús industrial        Savons métalliques à usage industriel       10472  Soap [metallic] for industrial purposes    Jabones metálicos para uso industrial


Escandi                       Scandium                      10473  Scandium                    Escandio                                                                                                      55
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                        Classe 1
Català                        Français                          English             Español
Àcid sebàcic                     Sébacique (acide -)                10474  Sebacic acid          Sebácico (ácido -)


Sals (productes químics)               Sels [produits chimiques]             10475  Salts [chemical preparations]  Sales [productos químicos]


Sal en brut                     Sel brut                      10476  Salt, raw            Sal en bruto


Sals cròmiques                    Chromiques (sels -)                10477  Chromic salts          Crómicas (sales -)


Sals (adob)                     Sels [engrais]                   10478  Salts [fertilisers]       Sales [abonos]


Seleni                        Sélénium                      10479  Selenium            Selenio


Productes per preservar les granes          Semences (produits pour préserver les -)      10480  Seed preserving substances   Semillas (productos para preservar las -)


Silicats                       Silicates                     10481  Silicates            Silicatos


Silici                        Silicium                      10483  Silicon             Silicio


Silicones                      Silicones                     10484  Silicones            Siliconas


Sodi                         Sodium                       10485  Sodium             Sodio


Sulfur                        Sulfures                      10486  Sulphides            Sulfuros


Preparacions químiques per soldar          Soudage (préparations chimiques pour le      10487  Soldering chemicals       Soldadura (preparaciones químicas para
                           -)                                             la -)
                                                        Welding chemicals

                                                                                              56
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                 Classe 1
Català                        Français                          English                    Español
Fada calcinada                    Soude calcinée                   10488  Soda (Calcined -)               Sosa calcinada

                                                        Calcined soda


Càustics per a ús industrial             Caustiques à usage industriel           10489  Caustics for industrial purposes        Cáusticos para uso industrial


Fada càustica per a ús industrial          Soude caustique à usage industriel         10490  Caustic soda for industrial purposes      Sosa cáustica para uso industrial


Sals de fada (productes químics)           Soude (sels de -) [produits chimiques]       10491  Sodium salts [chemical preparations]      Sosa (sales de -) [productos químicos]


Sofre                        Soufre                       10493  Sulphur                    Azufre


Subnitrat de bismut per a ús químic         Bismuth (sous-nitrate de -) à usage        10494  Nitrite (Bismuth -) for chemical purposes   Bismuto (subnitrato de -) para usos
                           chimique                                                 químicos
                                                        Bismuth nitrite for chemical purposes


Espat pesat                     Spath pesant                    10495  Barytes                    Espato pesado


Espinel.les (productes químics)           Spinelles [produits chimiques]           10496  Spinel [chemical preparations]         Espinelas [productos químicos]


Àcid esteàric                    Stéarique (acide -)                10497  Stearic acid                  Esteárico (ácido -)


Estronci                       Strontium                     10498  Strontium                   Estroncio


Sutge per a ús industrial o agrícola         Suie à usage industriel ou agricole        10499  Soot for industrial or agricultural purposes  Hollín para uso industrial o agrícola
                                                                                                      57
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 1
Català                        Français                          English                   Español
Líquids per dessulfatar els acumuladors       Accumulateurs électriques (liquides pour      10500  Batteries (Liquids for removing sulphates  Acumuladores eléctricos (líquidos para
elèctrics                      désulfater les -)                     from -)                   desulfatar los -)

                                                        Liquids for removing sulphates from
                                                        batteries

                                                        Liquids for removing sulphates from
                                                        accumulators


Àcid sulfònic                    Sulfonique (acide -)                10501  Sulphonic acids               Sulfónico (ácido -)


Àcid sulfurós                    Sulfureux (acide -)                10502  Sulphurous acid               Sulfuroso (ácido -)


Àcid sulfúric                    Sulfurique (acide -)                10503  Sulphuric acid                Sulfúrico (ácido -)


Sumac per l'adoberia                 Tannerie (sumac pour la -)             10504  Sumac for use in tanning           Curtiduría (zumaque para la -)

                           Sumac pour la tannerie                                         Zumaque para la curtiduría


Productes químics per a la silvicultura       Sylviculture (produits chimiques pour la -)    10505  Forestry (Chemicals for -), except      Silvicultura (productos químicos para la -)
llevat dels fungicides, herbicides,         [à l'exception des fongicides, herbicides,         fungicides, herbicides, insecticides and   [con excepción de los fungicidas,
insecticides i parasiticides             insecticides et des parasiticides]             parasiticides                herbicidas, insecticidas y parasiticidas]

                                                        Chemicals for forestry, except fungicides,
                                                        herbicides, insecticides and parasiticides


Talc (silicat de magnesi)              Talc [silicate de magnésium]            10506  Talc [magnesium silicate]          Talco [silicato de magnesio]


Escorça                       Tan                        10507  Tan                     Casca curtiente
                                                                                                      58
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 1
Català                        Français                          English                 Español
Taní                         Tanin                       10508  Tannin                 Tanino

                           Tannin


Matèries d'adoberia                 Tannantes (matières -)               10509  Tanning substances           Curtientes (materias -)


Sals de calci                    Calcium (sels de -)                10510  Calcium salts              Calcio (sales de -)


Àcid tànnic                     Tannique (acide -)                 10511  Tannic acid               Tánico (ácido -)


Farina de tapioca per a ús industrial        Tapioca (farine de -) à usage industriel      10512  Tapioca flour for industrial purposes  Tapioca (harina de -) para uso industrial


Composicions per roscar               Tarauder (compositions pour -)           10513  Tapping compositions          Aterrajar (composiciones para -)


Tàrtar que no sigui per a ús farmacèutic       Tartre non à usage pharmaceutique         10514  Tartar other than for pharmaceutical  Tártaro que no sea para uso farmacéutico
                                                        purposes


Àcid tartàric                    Tartrique (acide -)                10515  Tartaric acid              Tartárico (ácido -)


Tecneci                       Technétium                     10516  Technetium               Tecnecio


Tellur                        Tellure                      10517  Tellurium                Telurio


Agents tensioactius                 Tensio-actifs (agents -)              10518  Surface-active chemical agents     Tensio-activos (agentes -)

                                                        Tensio-active agents


Terbi                        Terbium                      10519  Terbium                 Terbio

                                                                                                  59
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 1
Català                        Français                          English                   Español
Productes químics per al desllustrament       Ternissure des émaux et du verre          10520  Staining-chemicals (Enamel and glass- -)   Deslustrado de los esmaltes y del vidrio
dels esmalts i del vidre               (produits chimiques pour la -)                                     (productos químicos para el -)


Productes químics per al deslluït del vidre     Verre (produits chimiques pour la         10521  Glass-staining chemicals           Vidrio (productos químicos para el
                           ternissure du -)                                            deslustre del -)


Productes contra el deslluït del vidre        Verre (produits contre la ternissure du -)     10522  Glass (Preparations for preventing the    Vidrio (productos contra el deslustre del -)
                                                        tarnishing of -)


Productes contra el deslluït de cristalls      Vitres (produits contre la ternissure des -)    10523  Windows (Anti-tarnishing chemicals for -)  Cristales (productos contra el deslucido
                                                                               de -)
                                                        Anti-tarnishing chemicals for windows


Terra per al cultiu                 Culture (terre pour la -)             10524  Earth for growing              Tierra para el cultivo

                           Terre pour la culture                                          Cultivo (tierra para el -)


Terra de motlle per a la indústria tèxtil      Terre de foulage pour l'industrie textile     10525  Fuller's earth for use in textile industry  Tierra de moldeo para la industria textil


Terres rares                     Terres rares                    10526  Earths (Rare -)               Tierras raras

                                                        Rare earths


Terra vegetal                    Terre végétale                   10527  Loam                     Tierra vegetal


Tetraclorur de carboni                Carbone (tétrachlorure de -)            10528  Carbon tetrachloride             Carbono (tetracloruro de -)


Tetraclorurs                     Tétrachlorures                   10529  Tetrachlorides                Tetracloruros
                                                                                                     60
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                 Classe 1
Català                        Français                          English                    Español
Productes de bany per a la indústria tèxtil     Mouillage (produits de -) pour l'industrie     10530  Wetting preparations for use in the textile  Baños (productos de -) para la industria
                           textile                          industry                   textil

                                                        Moistening [wetting] preparations for use
                                                        in the textile industry


Lal.li                        Thallium                      10532  Thallium                   Talio


Tiocarbanilida                    Thiocarbanilide                  10533  Thiocarbanilide                Tiocarbanilida


Tuli                         Thulium                      10534  Thulium                    Tulio


Tori                         Thorium                      10535  Thorium                    Torio


Anhídrid titànic per a ús industrial         Titanique (anhydride -) à usage industriel     10536  Dioxide (Titanium -) for industrial purposes Titánico (anhídrido -) para uso industrial

                           Anhydride titanique à usage industriel           Titanium dioxide for industrial purposes   Anhídrido titánico para uso industrial


Titanita                       Titanite                      10537  Titanite                   Titanita


Toluè                        Toluol                       10538  Toluol                    Toluol

Toluè en estat brut                 Toluène                          Toluene                    Tolueno


Turba (adob)                     Tourbe [engrais]                  10539  Peat [fertiliser]               Turba [abono]
                                                                                                      61
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 1
Català                        Français                          English                   Español
Productes per a la conservació de les        Conservation des tuiles (produits pour la -)    10540  Tiles (Preservatives for -), except paints  Conservación de las tejas (productos para
teules (excepte pintures i olis)           [à l'exception des peintures et des huiles]        and oils                   la -) [con excepción de pinturas y aceites]

                           Tuiles (produits pour la conservation des -        Preservatives for tiles, except paints and  Tejas (productos para la conservación de
                           ) [à l'exception des peintures et des           oils                     las -) [con excepción de pinturas y
                           huiles]                                                 aceites]


Àcid túngstic                    Tungstique (acide -)                10541  Tungstic acid                Túngstico (ácido -)


Urani                        Uranium                      10542  Uranium                   Uranio


Urà                         Urane                       10543  Uranium oxide                Urano


Vidre soluble (silicat)               Verre soluble [silicate]              10544  Glass (Water -) [soluble glass]       Vidrio soluble [silicato]

                                                        Water glass [soluble glass]


Productes per ablanir la carn per a ús        Attendrir la viande (produits pour -) à      10545  Meat tenderizers for industrial purposes   Carne (productos para ablandar la -) para
industrial                      usage industriel                                            uso industrial

                           Viande (produits pour attendrir la -) à                                 Ablandar la carne (productos para -) de
                           usage industriel                                            uso industrial


Productes químics per a la protecció         Vigne (produits chimiques pour la         10546  Vine disease preventing chemicals      Vid (productos químicos para la
contra les malalties del cep             protection contre les maladies de la -)                                 protección contra las enfermedades de la
                                                                               -)


Alcohol vínic                    Vinique (alcool -)                 10547  Vinic alcohol                Vínico (alcohol -)
                                                                                                    62
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 1
Català                        Français                          English                   Español
Sals de viratge (fotografia)             Virage (sels de -) [photographie]         10548  Toning salts [photography]         Sales de viraje [fotografía]

                           Sels de virage [photographie]                                     Viraje (sales de -) [fotografía]


Productes de vulcanització              Vulcanisation (produits de -)           10549  Vulcanising preparations          Vulcanización (productos de -)


Witherita                      Withérite                     10550  Witherite                  Witerita


Xenó                         Xénon                       10551  Xenon                    Xenón


Iterbi                        Ytterbium                     10552  Ytterbium                  Iterbio


Itri                         Yttrium                      10553  Yttrium                   Itrio


Clorurs                       Chlorures                     10554  Chlorides                  Cloruros


Sulfats                       Sulfates                      10555  Sulphates                  Sulfatos


Zircó                        Zircone                      10556  Zirconia                  Zircón


Productes per activar la cocció per a ús       Cuisson (produits pour activer la -) à       10557  Cooking (Preparations for stimulating -) for Cocción (productos para activar la -) para
industrial                      usage industriel                      industrial purposes             uso industrial
                                                                                                     63
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                  Classe 1
Català                        Français                          English                    Español
Àlcali volàtil (amoníac) per a ús industrial     Ammoniaque [alcali volatil] à usage        10558  Alkali (Volatile -) [ammonia] for industrial  Álcali volátil [amoniaco] para uso industrial
                           industriel                         purposes
                                                                                Volátil (álcali -) [amoniaco] para uso
                           Volatil (alcali -) [ammoniaque] à usage          Volatile alkali [ammonia] for industrial    industrial
                           industriel                         purposes
                                                                                Amoniaco [álcali volátil] para uso industrial
                           Alcali volatil [ammoniaque] à usage            Ammonia [volatile alkali] for industrial
                           industriel                         purposes


Iodurs alcalins per a la indústria          Alcalins (iodures -) à usage industriel      10559  Alkaline iodides for industrial purposes    Alcalinos (yoduros -) para la industria


Metalls alcalins                   Alcalins (métaux -)                10560  Metals (Alkaline -)              Metales alcalinos

                           Métaux alcalins                      Alkaline metals                Alcalinos (metales -)


Sals de metalls alcalins               Métaux alcalins (sels de -)            10561  Alkaline metals (Salts of -)          Alcalinos (sales de metales -)

                           Alcalins (sels de métaux -)                Salts of alkaline metals            Metales alcalinos (sales de -)


Alcaloides                      Alcaloïdes *                    10562  Alkaloids *                  Alcaloides*


Garrofí per a adobats                Algarobilla pour la tannerie            10563  Algarovilla [tanning material]         Algarrobilla para curtidos


Alginats (productes per inflar i congelar)      Alginates [produits gonflants, gélifiants]     10564  Alginates [gelling and inflating        Alginatos [productos para hinchar y
per a ús no alimentari                non à usage alimentaire                  preparations] other than for alimentary    congelar] para uso no alimenticio
                                                        purposes


Acetat d'alúmina                   Alumine (acétate d'-) *              10565  Acetate (Aluminium -) *            Alúmina (acetato de -)*

                           Acétate d'alumine *                    Aluminium acetate *              Acetato de alúmina*
                                                                                                       64
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 1
Català                        Français                          English                   Español
Cola de midó que no sigui per a papereria      Amidon (colle d'-) autre que pour la        10566  Starch paste [adhesive], other than for   Almidón (cola de -) que no sea para
o parament                      papeterie ou le ménage                   stationery or household purposes       papelería o menaje


Sals d'amoni                     Ammonium (sels d'-)                10567  Ammonium salts                Amonio (sales de -)


Carbó animal                     Animal (charbon -)                 10568  Animal carbon                Carbón animal

                           Charbon animal                                             Animal (carbón -)


Azotat de plata                   Argent (azotate d'-)                10569  Silver nitrate                Plata (azoato de -)

Nitrat de plata                   Argent (nitrate d'-)                                          Plata (nitrato de -)


Productes químics per avivar els colors       Couleurs (produits chimiques pour         10570  Color-brightening chemicals for industrial  Colores (productos químicos para avivar
per a ús industrial                 l'avivage des -) à usage industriel            purposes                   los -) para uso industrial

                           Avivage des couleurs (produits chimiques          Colour-brightening chemicals for industrial Avivar los colores (productos químicos
                           pour l'-) à usage industriel                purposes                  para -) para uso industrial

                                                        Brightening chemicals (Color- [colour-] -)
                                                        for industrial purposes


Productes contra la germinació dels         Germination des légumes (produits contre      10571  Anti-sprouting preparations for vegetables  Germinación (productos contra la - de las
llegums                       la -)                                                  legumbres)


Azotats                       Azotates                      10572  Nitrates                   Azoatos

Nitrats                       Nitrates                                                Nitratos
                                                                                                     65
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 1
Català                        Français                          English                  Español
Adhesius per a rajoles de revestiment        Carreaux de revêtement (adhésifs pour -)      10573  Wall tiles (Adhesives for -)        Baldosas de revestimiento (adhesivos
                                                                              para -)
                           Adhésifs pour carreaux de revêtement            Adhesives for wall tiles
                                                                              Adhesivos para baldosas de revestimiento


Sulfat de bari                    Baryum (sulfate de -)               10574  Barium sulphate              Bario (sulfato de -)


Productes químics per a la preparació de       Couleurs (produits chimiques pour la        10575  Pigments (Chemical preparations for the  Colores (productos químicos para la
colors                        préparation des -)                     manufacture of -)             preparación de -)

                                                        Paints (Chemical preparations for the
                                                        manufacture of -)


Metil benzol                     Benzol méthylé                   10576  Benzol (Methyl -)             Metil benzol

                                                        Methyl benzol


Metil benzè                     Benzène méthylé                  10577  Benzene (Methyl -)             Metil benceno

                                                        Methyl benzene


Bicarbonat de sosa per a ús químic          Bicarbonate de soude à usage chimique       10578  Bicarbonate of soda for chemical      Bicarbonato de sosa para usos químicos
                                                        purposes


Preparacions biològiques que no siguin        Biologiques (préparations -) autres qu'à      10579  Biological preparations [other than for  Biológicas (preparaciones -) que no sean
d'ús mèdic o veterinari               usage médical ou vétérinaire                medical or veterinary purposes]      para uso médico o veterinario


Descolorants per a ús industrial           Blanchiment (produits de -) [décolorants] à    10580  Bleaching preparations [decolorants] for  Blanqueo (productos de -) [decolorantes]
                           usage industriel                      industrial purposes            para uso industrial
Productes de blanqueig (descolorants) per
a ús industrial              Décolorants à usage industriel                    Decolorants for industrial purposes    Decolorantes para uso industrial                                                                                                   66
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 1
Català                        Français                          English                  Español
Films (pel.lícules) sensibilitzades però no     Pellicules [films] sensibilisées mais non     10581  Films (Sensitized -), unexposed      Films [películas] sensibilizadas pero no
impressionades                    impressionnées                                            impresionadas
                                                        Sensitized films, unexposed
                           Films [pellicules] sensibilisés mais non                               Películas [films] sensibilizadas pero no
                           impressionnés                                             impresionadas


Productes de destil.lació de l'esperit de      Bois (produits de distillation de l'esprit-de-   10582  Wood alcohol (Preparations of the     Madera (productos de destilación del
fusta                        -)                             distillation of -)             espíritu de -)

                           Esprit-de-bois (produits de distillation de l'-                            Espíritu de madera (productos de
                           )                                                   destilación del -)


Fundents per soldar indirectament          Brasage (fondants pour le -)            10583  Fluxes (Brazing -)             Soldadura (fundentes para la -)

                           Fondants pour le brasage                  Brazing fluxes               Fundentes para la soldadura indirecta


Fundents per soldar                 Soudage (fondants pour le -)            10584  Fluxes (Soldering -)            Fundentes para la soldadura

                           Fondants pour le soudage                  Soldering fluxes


Brom per a ús químic                 Brome à usage chimique               10585  Bromine for chemical purposes       Bromo para uso químico


Carbonil per a la protecció de les plantes      Carbonyle pour la protection des plantes      10586  Carbolineum for the protection of plants  Carbonilo para la protección de las
                                                                              plantas


Floculants                      Floculants                     10587  Flocculants                Floculantes


Lecitina (matèria primera)              Lécithine [matière première]            10588  Lecithin [raw material]          Lecitina [materia prima]


Substrats per al cultiu fora del sòl         Substrats pour la culture hors sol         10589  Substrates for soil-free growing      Substratos para el cultivo fuera del suelo
(agricultura)                    [agriculture]                       [agriculture]               [agricultura]


                                                                                                    67
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                Classe 1
Català                        Français                          English                    Español
Esters de cel.lulosa per a ús industrial       Cellulose (esters de -) à usage industriel     10590  Cellulose esters for industrial purposes   Celulosa (ésteres de -) para uso industrial


Caseïna per a ús industrial             Caséine à usage industriel             10591  Casein for industrial purposes        Caseína para uso industrial


Derivats químics de la cel.lulosa          Cellulose (dérivés chimiques de la -)       10592  Cellulose derivatives [chemicals]       Celulosa (derivados químicos de la -)


Èters de cel.lulosa per a ús industrial       Cellulose (éthers de -) à usage industriel     10593  Cellulose ethers for industrial purposes   Celulosa (éteres de -) para uso industrial


Preparacions bacterianes que no siguin        Bactériennes (préparations -) autres qu'à     10594  Bacterial preparations other than for     Bacterianas (preparaciones -) que no
d'ús mèdic o veterinari               usage médical ou vétérinaire                medical and veterinary use          sean para uso médico o veterinario


Preparacions bacteriològiques que no         Bactériologiques (préparations -) autres      10595  Bacteriological preparations other than for  Bacteriológicas (preparaciones -) que no
siguin d'ús mèdic o veterinari            qu'à usage médical ou vétérinaire             medical and veterinary use          sean para uso médico o veterinario


Cultius de microorganismes que no siguin       Micro-organismes (cultures de -) autres      10596  Microorganisms (Cultures of -) other than   Micro-organismos (preparaciones de -)
d'ús mèdic o veterinari               qu'à usage médical ou vétérinaire             for medical and veterinary use        que no sean para uso médico o
                                                                               veterinario
                           Micro-organismes (préparations de -)            Microorganisms (Preparations of -) other
                           autres qu'à usage médical ou vétérinaire          than for medical and veterinary use      Micro-organismos (cultivos de -) que no
                                                                               sean para uso médico o veterinario
                           Cultures de micro-organismes autres qu'à          Cultures of microorganisms other than for
                           usage médical ou vétérinaire                medical and veterinary use          Cultivos de micro-organismos que no
                                                                               sean para uso médico o veterinario


Negre de carbó per a ús industrial          Charbon (noir de -) à usage industriel       10597  Carbon black for industrial purposes     Negro de carbón para uso industrial

                           Noir de charbon à usage industriel                                    Carbón (negro de -) para uso industrial


Pel.lícules cinematogràfiques            Cinématographiques (films -) sensibilisés     10598  Cinematographic film, sensitized but not   Cinematográficas (peliculas -)
sensibilitzades però no impressionades        mais non impressionnés                   exposed                    sensibilizadas pero no impresionadas                                                                                                      68
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 1
Català                        Français                          English                  Español
Òxid de cobalt per a ús industrial          Cobalt (oxyde de -) à usage industriel       10599  Cobalt oxide for industrial purposes    Cobalto (óxido de -) para uso industrial

                           Oxyde de cobalt à usage industriel                                  Óxido de cobalto para uso industrial


Coles per a la indústria               Colles pour l'industrie              10600  Glue for industrial purposes        Colas para la industria


Olis per endurir el cuir               Huiles pour le corroyage des cuirs         10601  Oils for currying leather         Aceites para endurecer el cuero


Creosota per a ús químic               Créosote à usage chimique             10602  Creosote for chemical purposes       Creosota para uso químico


Composicions per a la fabricació de discs      Disques acoustiques (compositions pour       10603  Phonograph records (Compositions for the Composiciones para la fabricación de
acústics                       la fabrication de -)                    manufacture of -)            discos acústicos

                           Compositions pour la fabrication de            Compositions for the manufacture of    Discos acústicos (composiciones para la
                           disques acoustiques                    phonograph records             fabricación de -)


Productes per a la dissociació dels         Graisses (produits pour la dissociation des    10604  Greases (Preparations for the separation  Grasas (productos para la disociación de
greixos                       -)                             of -)                   las -)


Dispersions de matèries plàstiques          Matières plastiques (dispersions de -)       10605  Plastics (Dispersions of -)        Dispersiones de materias plásticas

                           Plastiques (dispersions de matières -)           Dispersions of plastics          Materias plásticas (dispersiones de -)

                           Dispersions de matières plastiques                                  Plásticas (dispersiones de materias -)


Dissolvents per a vernissos             Vernis (dissolvants pour -)            10606  Varnishes (Solvents for -)         Barnices (disolventes para -)

                           Dissolvants pour vernis                  Solvents for varnishes           Disolventes para barnices
                                                                                                    69
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                Classe 1
Català                        Français                          English                    Español
Edulcorants artificials (productes químics)     Édulcorants artificiels [produits chimiques]    10607  Sweeteners (Artificial -) [chemical      Edulcorantes (artificiales -) [productos
                                                        preparations]                 químicos]

                                                        Artificial sweeteners [chemical        Edulcorantes artificiales [productos
                                                        preparations]                 químicos]


Productes per a la purificació de l'aigua      Eau (produits pour la purification de l'-)     10608  Purifying chemicals (Water- -)        Agua (productos para la purificación del -)

                           Purification de l'eau (produits pour la -)         Water purifying chemicals           Purificación del agua (productos para la -)


Emol.lients per a la indústria            Émollients pour l'industrie            10609  Emollients for industrial purposes      Emolientes para la industria


Matèries filtrants (matèries plàstiques en      Filtrantes (matières -) [matières plastiques    10610  Filtering materials [unprocessed plastics]  Filtrantes (materias -) [materias plásticas
estat brut)                     à l'état brut]                                              en bruto]


Matèries filtrants (productes químics)        Filtrantes (matières -) [produits chimiques]    10611  Filtering materials [chemical preparations]  Filtrantes (materias -) [productos
                                                                               químicos]


Matèries filtrants (substàncies minerals)      Filtrantes (matières -) [substances        10612  Filtering materials [mineral substances]   Filtrantes (materias -) [sustancias
                           minérales]                                                minerales]


Matèries filtrants (substàncies vegetals)      Filtrantes (matières -) [substances        10613  Filtering materials [vegetable substances]  Filtrantes (materias -) [sustancias
                           végétales]                                                vegetales]


Glucosa per a ús industrial             Glucose à usage industriel             10614  Glucose for industrial purposes        Glucosa para uso industrial


Gluten (cola) que no sigui per a la         Gluten [colle] autre que pour la papeterie     10615  Gluten [glue], other than for stationery or  Gluten [cola] que no sea para la papelería
papereria o el parament               ou le ménage                        household purposes              o el menaje
                                                                                                      70
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 1
Català                        Français                          English                   Español
Gomes (coles) que no siguin per a la         Gommes [colles] autres que pour la         10616  Gums [adhesives] other than for stationery Gomas [colas] que no sean para la
papereria o el parament               papeterie ou le ménage                   or household purposes           papelería o el menaje


Productes contra la humitat de les obres       Hydrofuges (produits -) pour la          10617  Damp proofing preparations, except      Humedad de la albañilería (productos
(excepte pintures)                  maçonnerie [à l'exception des peintures]          paints, for masonry             contra la -) [con excepción de pinturas]

                           Maçonnerie (produits hydrofuges pour la -                                Albañilería (productos hidrófugos para la -
                           ) [à l'exception des peintures]                                     ) [con excepción de pinturas]

                           Humidité de la maçonnerie (produits                                   Hidrófugos (productos -) para la
                           contre l'-) [à l'exception des peintures]                                albañilería [con excepción de pinturas]


Ictiocol.la que no sigui per a la papereria,     Ichtyocolle autre que pour la papeterie ou     10618  Isinglass other than for stationery,     Ictiocola que no sea para la papelería, el
per al parament o per a ús alimentari        le ménage ou à usage alimentaire              household or alimentary purposes       menaje o para uso alimenticio


Productes per a la conservació de la         Conservation de la bière (produits pour la     10619  Beer preserving agents            Conservación de la cerveza (productos
cervesa                       -)                                                   para -)


Matèries sintètiques per a l'absorció d'oli     Huile (matières synthétiques pour         10620  Oil (Synthetic materials for absorbing -)  Absorción de aceite (materias sintéticas
                           l'absorption d'-)                                            para la -)
                                                        Absorbing oil (Synthetic materials for -)
                           Absorption d'huile (matières synthétiques                                Aceite (materias sintéticas para la
                           pour l'-)                                                absorción de -)


Materials ceràmics en partícules per a        Filtres (matériaux céramiques en          10621  Filtering media (Ceramic materials in    Filtros (materiales cerámicos en partículas
filtres                       particules pour -)                     particulate form, for use as -)       para -)

                           Céramiques (matériaux -) en particules           Ceramic materials in particulate form, for  Cerámicos (materiales -) en partículas
                           pour filtres                        use as filtering media            para filtros


Femta (adob compost)                 Paillis [engrais]                 10622  Compost                   Estiércol [abono compuesto]

Pallet (adob)                    Compost                                                 Pajote [abono]


                                                                                                     71
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 1
Català                        Français                          English                  Español
Composicions per a la fabricació de         Céramique technique (compositions pour       10631  Ceramics (Compositions for the       Cerámica técnica (composiciones para la
ceràmica tècnica                   la fabrication de la -)                  manufacture of technical -)        fabricación de -)


Terra per a diatomees                Diatomées (terre à -)               10632  Earth (Diatomaceous -)           Tierra para diatomeas

                           Terre à diatomées                     Diatomaceous earth             Diatomeas (tierra para -)


Mordents per a metalls                Mordants pour métaux                10633  Mordants for metals            Mordientes para metales


Preparacions per a la regulació del         Plantes (préparations pour la régulation      10634  Growth regulating preparations (Plant -)  Regulación del crecimiento de las plantas
creixement de les plantes              de la croissance des -)                                        (preparaciones para la -)
                                                        Plant growth regulating preparations
                           Régulation de la croissance des plantes                                Plantas (preparaciones para la regulación
                           (préparations pour la -)                                       del crecimiento de las -)


Desincrustants que no siguin per a ús        Détartrants, autres qu'à usage           10635  Scale removing preparations, other than  Desincrustantes que no sean para uso
domèstic                       domestique                         for household purposes           doméstico


Aigua de mar per a ús industrial           Eau de mer [à usage industriel]          10636  Water (Sea -) [for industrial purposes]  Agua de mar [para uso industrial]

                                                        Sea water [for industrial purposes]


Preparacions a base d'oligoelements per       Oligo-éléments (préparations d'-) pour les     10637  Trace elements (Preparations of -) for   Oligoelementos (preparaciones a base de
a les plantes                    plantes                          plants                   -) para las plantas


Càmfora d'ús industrial               Camphre à usage industriel             10638  Camphor, for industrial purposes      Alcanfor para uso industrial


Reforçadors químics per a paper           Renforçateurs chimiques pour papier        10639  Chemical intensifiers for paper      Reformadores químicos para papel


Reforçadors químics per a cautxú           Renforçateurs chimiques pour caoutchouc      10640  Chemical intensifiers for rubber      Reforzadores químicos para caucho


                                                                                                   72
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 1
Català                        Français                          English                 Español
Recobriments d'humus                 Couvertures d'humus                10641  Humus top dressing            Humus (coberturas de -)

                           Humus (couvertures d'-)                                       Coberturas de humus


Fluid magnètic d'ús industrial            Fluide magnétique à usage industriel        10642  Magnetic fluid for industrial purposes  Fluido magnético para uso industrial


Fluids per a direcció assistida           Fluides pour direction assistée          10643  Fluid (Power steering -)         Fluidos para dirección asistida

                                                        Power steering fluid


Fluids per a transmissió automàtica         Fluides pour transmission automatique       10644  Fluid (Transmission -)          Fluidos para transmisión automática
                                                        Transmission fluid
                                                                                                   73
CLASSE 2

Colors, vernissos, laques;
conservants contra el rovell i el deteriorament de la fusta;
matèries tintòries;
mordents;
resines naturals en estat brut;
metalls en fulles i en pols per a pintors, decoradors, impressors i artistes.Nota explicativa

La classe 2 comprèn essencialment les pintures, colorants i productes de protecció contra la corrosió.

Aquesta classe comprèn principalment:
    - els colors, els vernissos i laques per a la indústria, l’artesania i l’art;
    - els colorants per a la tintura de vestits;
    - els colorants per a aliments i begudes;

Aquesta classe no comprèn, en particular :
    - les resines artificials en estat brut (cl. 1);
    - els colorants per a la bugada i el blanqueig (cl. 3);
    - els tints cosmètics (cl. 3);
    - els mordents per a llavors (cl. 5);
    - les capses de pintures (material escolar) (cl. 16);
    - les pintures i vernissos aïllants (cl. 17).
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                Classe 2
Català                        Français                           English                   Español
Colors, vernissos, laques              Couleurs, vernis, laques              GEN0201  Paints, varnishes, lacquers         Colores, barnices, lacas


 Conservants contra el rovell i el          Préservatifs contre la rouille et contre la    GEN0202  Preservatives against rust and against    Conservantes contra la herrumbre y el
deteriorament de la fusta              détérioration du bois                    deterioration of wood            deterioro de la madera


Matèries tintòries                  Matières tinctoriales               GEN0203  Colorants                  Materias tintóreas


Mordents                       Mordants                      GEN0204  Mordants                   Mordientes


Resines naturals en estat brut            Résines naturelles à l’état brut          GEN0205  Raw natural resins              Resinas naturales en estado bruto


 Metalls en fulles i en pols per a pintors,      Métaux en feuilles et en poudre pour       GEN0206  Metals in foil and powder form for      Metales en hojas y en polvo para
decoradors, impressors i artistes          peintres, décorateurs, imprimeurs et             painters, decorators, printers and artists  pintores, decoradores, impresores y
                           artistes                                                 artistas


Pintures                       Peintures *                     20001  Paints *                   Pinturas*

                                                                                Colores


Mordents                       Mordants *                     20002  Mordants *                  Mordientes *


Vernissos                      Vernis *                      20003  Varnishes *                 Barnices*


Colorants per a begudes               Boissons (colorants pour -)             20004  Colorants for beverages           Bebidas (colorantes para -)
                                                                                                      2
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                Classe 2
Català                        Français                          English                   Español
Colorants per a aliments               Aliments (teintures pour -)            20005  Colorants (Food -)              Alimentos (tintes para -)

Tints per a aliments                 Aliments (colorants pour -)                Dyes (Food -)                Alimentos (colorantes para -)

                           Colorants pour aliments                  Food colorants                Colorantes para alimentos

                                                        Food dyes


Colors d'alitzarina                 Alizarine (couleurs d'-)              20006  Alizarine dyes                Alizarina (colores de -)


Pintures d'alumini                  Aluminium (peintures -)              20007  Aluminium paints               Aluminio (pinturas de -)


Pols d'alumini per a la pintura           Aluminium (poudre d'-) pour la peinture      20008  Powder (Aluminium -) for painters, artists  Aluminio (polvo de -) para la pintura
                                                        and decorators
                           Peinture (poudre d'aluminium pour la -)                                 Polvo de aluminio para la pintura
                                                        Aluminium powder for painting
                           Poudre d'aluminium pour la peinture                                   Pintura (polvo de aluminio para la -)


Pintures d'amiant                  Amiante (peintures à l'-)             20009  Asbestos paints               Amianto (pinturas de -)


Productes contra la corrosió             Anticorrosion (produits -)             20010  Anti-corrosive preparations         Corrosión (productos contra la -)

                           Corrosion (produits contre la -)                                    Anticorrosivos (productos -)


Fixadors per a aquarel.la              Aquarelle (fixatifs pour l'-)           20011  Watercolors (Fixatives for -)        Acuarela (fijadores para -)

                                                        Watercolours (Fixatives for -)

                                                        Fixatives for watercolors [watercolours]
                                                                                                      3
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                          Classe 2
Català                        Français                          English              Español
Plata brillant (ceràmica)              Argent brillant [céramique]            20012  Paint (Silver -) for ceramics   Plata brillante [cerámica]

                                                        Silver paint for ceramics


Plata en fulles                   Argent en feuilles                 20013  Foil (Silver -) [leaf]      Plata en hojas

                                                        Silver foil [leaf]


Plata en forma de pasta               Argent sous forme de pâte             20014  Paste (Silver -)         Plata en forma de pasta

                                                        Silver paste


Emulsions de plata (pigments)            Argent (émulsions d'-) [pigments]         20015  Emulsions (Silver -) [pigments]  Plata (emulsiones de -) [pigmentos]

                           Émulsions d'argent [pigments]               Silver emulsions [pigments]    Emulsiones de plata [pigmentos]


Pols per platejar                  Argenter (poudres à -)               20016  Powders (Silvering -)       Platear (polvos para -)

                                                        Silvering powders


Vernissos d'asfalt                  Asphalte (vernis d'-)               20017  Japan (Black -)          Asfalto (barnices de -)

                                                        Black japan


Auramina                       Auramine                      20018  Auramine             Auramina


Pintures bactericides                Bactéricides (peintures -)             20019  Paints (Bactericidal -)      Pinturas bactericidas

                           Peintures bactéricides                   Bactericidal paints        Bactericidas (pinturas -)


Pintures al tremp per a parets            Badigeons                     20020  Badigeon             Pinturas al temple para muros


                                                                                                4
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                      Classe 2
Català                        Français                          English          Español
Cintes protectores contra la corrosió        Bandes protectrices contre la corrosion      20021  Bands (Anti-corrosive -)  Bandas protectoras contra la corrosión

                                                        Anti-corrosive bands


Bàlsam de canadà                   Baume du Canada                  20022  Balsam (Canada -)     Bálsamo del Canadá

                                                        Canada balsam


Colorants per a la mantega              Beurre (colorants pour le -)            20023  Butter (Colorants for -)  Mantequilla (colorantes para la -)

                                                        Colorants for butter


Colorants per a la cervesa              Bière (colorants pour la -)            20024  Beer (Colorants for -)   Cerveza (colorantes para la -)

                                                        Colorants for beer


Vernís de betum                   Bitume (vernis au -)                20025  Bitumen varnish      Betún (barniz de -)


Enllustrats per a la fusta (pintures)        Bois (enduits pour le -) [peintures]        20026  Wood coatings [paints]   Madera (enlucidos para la -) [pinturas]


Mordents per a la fusta               Bois (mordants pour le -)             20027  Wood mordants       Madera (mordientes para la -)


Tintures per a la fusta               Bois (teintures pour le -)             20028  Stains (Wood -)      Madera (tintes para la -)

                                                        Wood stains


Terra de siena                    Sienne (terre de -)                20029  Earth (Sienna -)      Siena (tierra de -)

                           Terre de Sienne                      Sienna earth        Tierra de Siena
                                                                                            5
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 2
Català                        Français                          English                 Español
Platí brillant (ceràmica)              Platine brillant [céramique]            20030  Paint (Glossy platinum -) for ceramics  Platino brillante [cerámica]

                                                        Platinum paint (Glossy -) for ceramics

                                                        Bright platinum for ceramics


Laques de bronzejat                 Bronzage (laques de -)               20031  Bronzing lacquers            Bronceado (lacas de -)


Pols de bronze                    Bronze (poudre de -)                20032  Powder (Bronze -) [paint]        Bronce (polvo de -)

                                                        Bronze powder


Tintes per al cuir                  Cuir (encres pour le -)              20033  Leather (Ink for -)           Tintas para el cuero

                           Encres pour le cuir                    Ink for leather             Cuero (tintas para el -)


Caramels (colorants alimentaris)           Caramels [colorants alimentaires]         20034  Caramel [food colorant]         Caramelos [colorantes alimenticios]


Malt encaramel.lat (colorant alimentari)       Caramélisé (malt -) [colorant alimentaire]     20035  Malt caramel [food colorant]       Malta acaramelada [colorante alimenticio]

                           Malt caramélisé [colorant alimentaire]                               Acaramelada (malta -) [colorante
                                                                             alimenticio]


Emblanquinats per al cartó bituminós         Carton bitumé (enduits pour le -)         20036  Tarred felt (Coatings for -) [paints]  Cartón bituminado (enlucidos para el -)
                           [peintures]                                             [pinturas]
                                                        Coatings for roofing felt [paints]


Colors per a la ceràmica               Céramique (couleurs pour la -)           20037  Paints (Ceramic -)            Cerámica (colores para la -)

                                                        Ceramic paints
                                                                                                   6
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 2
Català                        Français                          English                  Español
Cerussa                       Céruse                       20038  Lead (White -)               Albayalde [cerusa]

                                                        White lead


Negre de carbó (pigment)               Charbon (noir de -) [pigment]           20039  Carbon black [pigment]           Carbón (negro de -) [pigmento]

                           Noir de charbon [pigment]                                       Negro de carbón [pigmento]


Revestiments de protecció per a xassís de Châssis de véhicules (revêtements de             20040  Chassis of vehicles (Undercoating for -)  Chasis de vehículos (revestimientos de
vehicles                 protection pour -)                                                protección para -)
                                                        Chassis of vehicles (Undersealing for -)
                           Revêtements de protection pour châssis                                Revestimientos de protección para chasis
                           de véhicules                        Vehicle chassis (Undercoating for -)    de vehículos

                                                        Vehicle chassis (Undersealing for -)

                                                        Undersealing for vehicle chassis

                                                        Undercoating for vehicle chassis


Tints per al calçat                 Chaussures (teintures pour -)           20041  Shoe dyes                 Calzados (tintes para -)


Llet de calç                     Chaux (lait de -)                 20042  Wash (Lime -)               Leche de cal

                           Lait de chaux                       Lime wash                 Cal (leche de -)


Pastes d'impremta (tintes)              Imprimerie (pâtes d'-) [encres]          20043  Printing compositions [ink]        Pastas de imprenta [tintas]

                           Pâtes d'imprimerie [encres]                Printers' pastes [ink]           Imprenta (pastas de -) [tintas]


Òxid de cobalt (colorant)              Cobalt (oxyde de -) [colorant]           20044  Cobalt oxide [colorant]          Cobalto (óxido de -) [colorante]
                                                                                                   7
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                       Classe 2
Català                        Français                          English            Español
Carmí de cotxinilla                 Cochenille (carmin de -)              20045  Carmine (Cochineal -)     Cochinilla (carmín de -)

                           Carmin de cochenille                    Cochineal carmine       Carmín de cochinilla


Colofònia                      Colophane                     20046  Colophony           Colofonia


Colorants                      Couleurs                      20047  Dyestuffs           Colorantes *

Colors                        Tinctoriales (matières -)                 Colorants *          Tintóreas (materias -)

Matèries tintòries                  Colorants *


Malt colorant                    Colorant (malt- -)                 20048  Colorants (Malt -)       Colorante (malta -)

                           Malt-colorant                       Malt colorants         Malta colorante


Productes per a la conservació de la fusta      Conservation du bois (produits pour la -)     20049  Preservatives (Wood -)     Madera (productos para la conservación
                                                                        de la -)
                           Bois (produits pour la conservation du -)         Wood preservatives
                                                                        Conservación de la madera (productos
                                                                        para la -)


Copal                        Copal                       20050  Copal             Copal


Negres (matèries colorants o pintures)        Noirs [matières colorantes ou peintures]      20051  Blacks [colorants or paints]  Negros [materias colorantes o pinturas]


Colors d'anilina                   Aniline (couleurs d'-)               20052  Aniline dyes          Anilina (colores de -)
                                                                                             8
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                         Classe 2
Català                        Français                          English             Español
Diluents per a colors                Couleurs (diluants pour -)             20053  Paints (Thinners for -)     Diluyentes para pinturas

Diluents per a pintures               Diluants pour couleurs                   Thinners for paints       Diluyentes para colores

                           Peintures (diluants pour -)                                 Colores (diluyentes para -)

                           Diluants pour peintures                                   Pinturas (diluyentes para -)


Diluents per a laques                Laques (diluants pour -)              20054  Lacquers (Thinners for -)    Diluyentes para lacas

                           Diluants pour laques                    Thinners for lacquers      Lacas (diluyentes para -)


Espesseïdors per a colors              Couleurs (épaississants pour -)          20055  Paints (Thickeners for -)    Colores (espesantes para -)

                           Épaississants pour couleurs                Thickeners for paints      Espesantes para colores


Creosota per a la conservació de la fusta      Créosote pour la conservation du bois       20056  Creosote for wood preservation  Creosota para la conservación de la
                                                                         madera


Mordents per al cuir                 Cuir (mordants pour le -)             20057  Leather (Stains for -)      Cuero (mordientes para el -)

                                                        Leather (Mordants for -)

                                                        Mordants for leather

                                                        Stains for leather


Tints                        Teintures *                    20058  Dyes *              Tintes*


Pigments                       Pigments                      20059  Pigments             Pigmentos


Cúrcuma (colorant)                  Curcuma [colorant]                 20060  Turmeric [colorant]       Cúrcuma [colorante]


                                                                                               9
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 2
Català                        Français                          English                 Español
Resines naturals en brut               Résines naturelles à l'état brut          20061  Resins (Natural -) [raw]        Resinas naturales en bruto


Tempres                       Détrempes                     20062  Distempers               Temples


Daurats                       Dorures                      20063  Gildings                Dorados


Esmalts (vernissos)                 Émaux [vernis]                   20064  Enamels [varnishes]           Esmaltes [barnices]


Esmalts per a la pintura               Peinture (émaux pour la -)             20065  Paints (Enamel -)            Esmaltes para la pintura

                           Émaux pour la peinture                   Enamels for painting          Pintura (esmaltes para la -)


Tintes d'impremta                  Imprimerie (encres d'-)              20066  Ink (Printing -)            Imprenta (tintas de -)

                           Encres d'imprimerie                    Printing ink              Tintas de imprenta


Tintes per marcar els animals            Animaux (encres pour marquer les -)        20067  Inks (Marking -) for animals      Animales (tintas para marcar los -)

                           Marquer les animaux (encres pour -)            Marking ink for animals         Marcar los animales (tintas para -)

                           Encres pour marquer les animaux                                  Tintas para marcar los animales


Assecants per a pintura               Siccatifs pour couleurs              20068  Siccatives [drying agents] for paints  Secantes para pinturas


Tintes per a la pelleteria              Peausserie (encres pour la -)           20069  Skin-dressing (Ink for -)        Tintas para la peletería

                           Encres pour la peausserie                 Ink for skin-dressing          Peletería (tintas para la -)


Emblanquinats (pintures)               Enduits [peintures]                20070  Coatings [paints]            Enlucidos [pinturas]                                                                                                  10
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                          Classe 2
Català                        Français                          English              Español
Productes per treure els papers pintats       Papiers peints (produits pour l'enlèvement     20071  Wallpaper removing preparations  Papeles pintados (productos para quitar
                           des -)                                            los -)

                                                                         Pintados (productos para quitar los
                                                                         papeles -)


Fixadors (vernissos)                 Fixatifs [vernis]                 20072  Fixatives [varnishes]       Fijadores [barnices]


Negre de fum (pigment)                Fumée (noir de -) [pigment]            20073  Lamp black [pigment]       Humo (negro de -) [pigmento]

                           Noir de fumée [pigment]                                   Negro de humo [pigmento]


Fustina (colorant)                  Fustine [colorant]                 20074  Yellowwood [colorant]       Fustina [colorante]


Vidrats (emblanquinat)                Glaçures [enduits]                 20075  Glazes [paints, lacquers]     Vidriados [enlucidos]


Goma guta per a pintura               Guttes (gommes- -) pour la peinture        20076  Gamboge for painting       Guta (goma -) para la pintura

                           Gommes-guttes pour la peinture                                Gutagamba [gomorresinas] para la pintura


Gomes-laques                     Laques (gommes- -)                 20077  Gum-lac              Gomas-lacas

                           Gommes-laques                       Shellac              Lacas (gomas--)


Goma resina                     Résines (gommes- -)                20078  Resins (Gum -)          Resinas (gomas--)

                           Gommes-résines                       Gum resins            Gomorresinas


Greixos contra el rovell               Graisses contre la rouille             20079  Greases (Anti-rust -)       Grasas contra la herrumbre

                                                        Anti-rust greases


                                                                                               11
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 2
Català                        Français                          English                 Español
Tintes per al gravat                 Gravure (encres pour la -)             20080  Engraving ink              Grabado (tintas para el -)


Gris de zinc (pigment)                Gris de zinc [pigment]               20081  Oxide (Zinc -)             Gris de cinc [pigmento]

                                                        Zinc oxide [pigment]


Olis per a la conservació de la fusta        Bois (huiles pour la conservation du -)      20082  Wood (Preservative oils for -)     Madera (aceites para la conservación de
                                                                            la -)
                           Huiles pour la conservation du bois            Wood (Oils for the preservation of -)
                                                                            Aceites para la conservación de la
                                                        Oils for the preservation of wood    madera


Olis contra el rovell (antioxidants)         Huiles contre la rouille              20083  Oils (Anti-rust -)           Aceites contra la herrumbre
                                                                            [antioxidantes]
                                                        Anti-rust oils


Massilla a l'oli                   Huile (mastics à l'-)               20084  Cement (Oil -) [putty]         Masilla al aceite

                           Mastic à l'huile                      Oil cement [putty]           Aceite (masillas al -)


Pintures ignífugues                 Ignifuges (peintures -)              20085  Paints (Fireproof -)          Pinturas ignífugas

                           Peintures ignifuges                    Fireproof paints            Ignífugas (pinturas -)


Anyil (colorant)                   Indigo [colorant]                 20086  Indigo [colorant]            Índigo [colorante]
                                                                                                 12
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                Classe 2
Català                        Français                          English                     Español
Aglutinants per a colors               Couleurs (liants pour -)              20087  Paints (Agglutinants for -)           Aglutinantes para pinturas

Aglutinants per a pintures              Couleurs (agglutinants pour -)               Paints (Binding preparations for -)       Pinturas (aglutinantes para -)

                           Peintures (liants pour -)                 Agglutinants for paints             Colores (aglutinantes para -)

                           Agglutinants pour couleurs                 Binding preparations for paints         Aglutinantes para colores

                           Liants pour peintures                                           Colores (ligantes para -)


Colorants per a licor                Liqueurs (colorants pour -)            20088  Liqueurs (Colorants for -)           Licores (colorantes para -)

                                                        Colorants for liqueurs


Litargiri                      Litharge                      20089  Lead (Orange -)                 Litargirio

                                                        Litharge

                                                        Orange lead


Metalls en pols per a pintors, decoradors,      Métaux en poudre pour peintres,          20090  Powder form (Metals in -) for painters,     Metales en polvo para pintores,
impressors i artistes                décorateurs, imprimeurs et artistes            decorators, printers and artists        decoradores, impresores y artistas

                                                        Metals in powder form for painters,
                                                        decorators, printers and artists


Massilla (resina natural)              Mastic [résine naturelle]             20091  Mastic [natural resin]             Masilla [resina natural]


Metalls en fulles per a pintors, decoradors, Métaux en feuilles pour peintres,             20092  Foil (Metal -) for painters, decorators,    Metales en hojas para pintores,
impressors i artistes            décorateurs, imprimeurs et artistes                printers and artists              decoradores, impresores y artistas

                                                        Metal foil for painters, decorators, printers
                                                        and artists                                                                                                     13
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 2
Català                        Français                          English                  Español
Productes contra el desllustrament dels       Métaux (produits contre la ternissure des -    20093  Anti-tarnishing preparations for metals  Metales (productos contra el deslustre de
metalls                       )                                                  los -)

                           Ternissure des métaux (produits contre la                              Deslustre de los metales (productos
                           -)                                                  contra el -)


Productes per a la protecció dels metalls      Métaux (produits pour la protection des -)     20094  Protective preparations for metals    Metales (productos para la protección de
                                                                             los -)
                           Protection des métaux (produits pour la -)
                                                                             Protección de los metales (productos para
                                                                             la -)


Mini                         Minium                       20095  Lead (Red -)               Minio

                                                        Minium

                                                        Red lead


Paper per acolorir els ous de pasqua         Oeufs de Pâques (papier pour teindre les      20096  Easter eggs (Paper for dyeing -)     Huevos de Pascua (papel para colorear
                           -)                                                  los -)
                                                        Paper for dyeing Easter eggs
                           Papier pour teindre les oeufs de Pâques                               Papel para colorear los huevos de Pascua


Or brillant (ceràmica)                Or brillant [céramique]              20097  Bright gold for ceramics         Oro brillante [cerámica]


Vermelló o bixa                   Rocou                       20098  Annotto [dyestuffs]            Bija o achiote

                                                        Annatto [dyestuffs]


Safrà (colorant)                   Safran [colorant]                 20099  Saffron [colorant]            Azafrán [colorante]


Sandàraca (resina)                  Sandaraque                     20100  Sandarac                 Sandáraca [resina]


                                                                                                   14
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 2
Català                        Français                          English                   Español
Sutge (color)                    Suie [couleur]                   20101  Soot [colorant]               Hollín [color]


Sumac                        Vernis (sumac pour les -)             20102  Sumac for varnishes             Barnices (zumaque para los -)

                           Sumac pour les vernis                                         Zumaque para los barnices


Blaus (matèries colorants o pintures)        Bleus [matières colorantes ou peintures]      20103  Blues [colorants or paints]         Azules [materias colorantes o pinturas]


Massilla de vidrier                 Vitrier (mastic de -)               20104  Putty (Glaziers' -)             Masilla de vidriero

                           Mastic de vitrier                     Glaziers' putty               Vidriero (masilla de -)


Anhídrid titànic (pigment)              Titanique (anhydride -) [pigment]         20106  Dioxide (Titanium -) [pigment]       Titánico (anhídrido -) [pigmento]

                           Anhydride titanique [pigment]               Titanium dioxide [pigment]         Anhídrido titánico [pigmento]


Preservatius contra el rovell (oxidació)       Antirouille (produits -) [préservatifs contre   20107  Anti-rust preparations [for preservation]  Herrumbre (preservativos contra la -)
                           la rouille]
                                                                              Antioxidantes (productos -) [preservativos
                           Rouille (préservatifs contre la -)                                   contra la herrumbre]

                           Préservatifs contre la rouille                                     Preservativos contra la herrumbre
                                                                              [oxidación]


Colors per a aprest                 Apprêt (teintures pour -)             20108  Primers                   Apresto (colores para -)

Tints per a aprest                  Apprêt (couleurs pour -)                                        Apresto (tintes para -)


Blancs (matèries colorants o pintures)        Blancs [matières colorantes ou peintures]     20109  Whites [colorants or paints]        Blancos [materias colorantes o pinturas]
                                                                                                    15
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                         Classe 2
Català                        Français                          English             Español
Blanc de calç                    Chaux (blanc de -)                 20110  Whitewash            Blanco de cal

                           Blanc de chaux                                       Cal (blanco de -)


Fusta colorant                    Bois de teinture                  20111  Wood (Dye- -)          Madera colorante

Fusta per tenyir                   Colorant (bois -)                     Wood (Coloring [colouring] -)  Teñir (madera para -)

                           Teinture (bois de -)                    Dyewood             Colorante (madera -)

                           Bois colorant                                       Madera para teñir


Extractes de fusta colorant             Colorant (extraits de bois -)           20112  Dyestuffs (Wood -)       Colorante (extractos de madera -)

                           Bois colorant (extraits de -)               Dyewood extracts        Madera colorante (extractos de -)


Carbonil per a la preservació de la fusta      Carbonyle pour la préservation du bois       20113  Carbonyl [wood preservative]  Carbonilo para la preservación de la
                                                                        madera


Vernís de copa                    Copal (vernis au -)                20114  Copal varnish          Copal (barniz de -)


Laques                        Laques *                      20115  Lacquers            Lacas


Tintes (tòners) per a fotocopiadores         Photocopier (encres [toner] pour appareils     20121  Ink [toners] for photocopiers  Fotocopiadoras (tintas [toner] para
                           et machines à -)                                      aparatos y máquinas -)
                                                        Toners [ink] for photocopiers
                           Encres [toner] pour photocopieurs                             Tintas [toner] para aparatos y máquinas
                                                                        fotocopiadoras
                                                                                              16
CLASSE 3

Preparacions per blanquejar i altres substàncies per a la bugada;
preparacions per netejar, polir, desgreixar i raspar;
sabons;
perfumeria, olis essencials, cosmètics, locions per als cabells;
dentifricis.
Nota Explicativa
La classe 3 comprèn essencialment els productes de neteja i els productes de tocador.

Aquesta classe comprèn principalment:
    - els desodorants d’ús personal (perfumeria);
    - els productes higiènics que siguin productes de tocador.

Aquesta classe no comprèn, en particular:
    - els productes químics per a la neteja de xemeneies (cl. 1);
    - els productes de desgreixatge utilitzats durant els processos de fabricació (cl. 1);
    - els desodorants que no siguin per a ús personal (cl. 5);
    - les pedres d’esmolar o les moles d’esmolar a mà (cl. 8).
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                Classe 3
Català                        Français                           English                  Español

 Preparacions per blanquejar i altres         Préparations pour blanchir et autres       GEN0301  Bleaching preparations and other      Preparaciones para blanquear y otras
substàncies per a la bugada             substances pour lessiver                   substances for laundry use         sustancias para la colada


 Preparacions per netejar, polir,           Préparations pour nettoyer, polir         GEN0302  Cleaning, polishing, scouring and     Preparaciones para limpiar, pulir,
desgreixar i raspar                 dégraisser et abraser                    abrasive preparations           desengrasar y raspar


Sabons                        Savons                      GEN0303  Soaps                    Jabones


 Perfumeria, olis essencials, cosmètics,       Parfumerie, huiles essentielles,         GEN0304  Perfumery, essential oils, cosmetics, hair Perfumería, aceites esenciales,
locions per als cabells               cosmétiques, lotions pour les cheveux            lotions                   cosméticos lociones para el cabello


Dentifricis                      Dentifrices                    GEN0305  Dentifrices                 Dentífricos
Adhesius per fixar els postissos           Postiches (adhésifs pour fixer les -)        30001  False hair (Adhesives for affixing -)   Adhesivos para fijar los postizos

                           Adhésifs pour fixer les postiches              Adhesives for affixing false hair     Postizos (adhesivos para fijar los -)


Pedra per afinar                   Adoucir (pierres à -)                30002  Smoothing stones              Piedra para afinar

                           Pierre à adoucir                                            Alísar (piedra para -)


Productes per afilar                 Affûtage (produits pour l'-)            30003  Grinding preparations           Amolado (productos para el -)

Productes per esmolar                Aiguiser (produits pour -)                  Sharpening preparations          Afilar (productos para -)


Pedres per a la barba (antisèptics)         Barbe (pierres à -) [antiseptiques]         30005  Shaving stones [antiseptic]        Barba (piedras para la -) [antisépticos]

                           Pierres à barbe [antiseptiques]                                     Piedras para la barba [antisépticos]


                                                                                                      2
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                     Classe 3
Català                        Français                          English               Español

Oli d'ametlles                    Amandes (huile d'-)                30006  Almond oil             Almendras (aceite de -)

                           Huile d'amandes                                        Aceite de almendras


Sabó d'ametlles                   Amandes (savon d'-)                30007  Almond soap             Almendras (jabón de -)


Ambre (perfumeria)                  Ambre [parfumerie]                 30008  Amber [perfume]           Ámbar [perfumería]


Midó per donar lluentor               Amidon à lustrer                  30009  Starch glaze for laundry purposes  Almidón para dar brillo


Aprest de midó                    Apprêt d'amidon                  30010  Laundry starch           Engrudo [almidón]

Engrut (midó)                    Amidon [apprêt]                      Starch for laundry purposes     Apresto de almidón

                           Empois                                             Almidón [apresto]


Vermell per polir                  Polir (rouge à -)                 30011  Jewellers' rouge          Rojo para pulir

                           Rouge à polir                       Rouge (Jewellers' -)        Pulir (rojo para -)

                                                        Polishing rouge


Sabons                        Savons                       30012  Soap                Jabones


Sabons per avivar                  Avivage (savons d'-)                30013  Soap for brightening textile    Avivar (jabones para -)

                           Savons d'avivage                                        Jabones para avivar
                                                                                          3
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 3
Català                        Français                          English                Español

Anyil per blavejar la roba              Azurage du linge (bleu pour l'-)          30014  Bluing for laundry          Azul para la colada [añil]

Blau per a la bugada (anyil)             Lessive (bleu de -)                    Blueing for laundry          Añil para azulear la ropa

                           Bleu de lessive                                         Azulear la ropa (añil para -)

                           Bleu pour l'azurage du linge                                   Ropa (añil para azulear la -)

                                                                           Colada (azul de -) [añil]


Essència de badiana                 Badiane (essence de -)               30015  Badian essence            Badián (esencia de -)


Preparacions cosmètiques per al bany         Bain (préparations cosmétiques pour le -)     30016  Baths (Cosmetic preparations for -)  Baño (preparaciones cosméticas para el -
                                                                           )


Sabó per a la barba                 Barbe (savon à -)                 30017  Shaving soap             Barba (jabón para la -)


Vermell de llavis (pintallavis)           Lèvres (rouge à -)                 30018  Lipsticks               Rojo de labios [lápiz de labios]

                           Rouge à lèvres                                          Labios (lápiz de -)


Bastonets de cotó per a ús cosmètic,         Bâtonnets ouatés à usage cosmétique        30019  Cotton sticks for cosmetic purposes  Varillas de algodón [bastoncillos de
barnilles de cotó                                                                   algodón para uso cosmético]
                                                        Swabs [toiletries]
                                                                           Bastoncillos de algodón para uso
                                                                           cosmético [varillas de algodón]


Mascaretes de bellesa                Beauté (masques de -)               30020  Masks (Beauty -)           Belleza (mascarillas de -)

                           Masques de beauté                     Beauty masks             Mascarillas de belleza                                                                                                  4
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                          Classe 3
Català                        Français                          English               Español

Essència de bergamota                Bergamote (essence de -)              30021  Bergamot oil             Bergamota (esencia de -)


Blanc de guix                    Craie (blanc de -)                 30022  Whiting               Tiza (blanco de -)

                           Blanc de craie                                         Blanco de tiza


Crema per emblanquinar la pell            Blanchir la peau (crème pour -)          30023  Creams (Skin whitening -)      Piel (crema para blanquear la -)

                           Peau (crème pour blanchir la -)              Whitening the skin (Cream for -)   Blanquear la piel (crema para -)

                                                        Skin whitening creams


Productes per emblanquinar el cuir          Blanchir le cuir (produits pour -)         30025  Bleaching (Leather -) preparations  Blanquear el cuero (productos para -)

                           Cuir (produits pour blanchir le -)             Leather bleaching preparations    Cuero (productos para blanquear el -)


Sals per blanquejar                 Blanchir (sels pour -)               30026  Bleaching salts           Sales para blanquear

                           Sels pour blanchir                                       Blanquear (sales para -)


Fada per emblanquinar                Blanchir (soude pour -)              30027  Soda (Bleaching -)          Sosa para blanquear

                           Soude pour blanchir                    Bleaching soda            Blanquear (sosa para -)


Productes de blanqueig                Blanchissage (produits de -)            30028  Laundry bleach            Blanqueo (productos de -)
                                                                                                5
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 3
Català                        Français                          English                 Español

Productes de setinar per rentar la roba       Blanchissage (produits de glaçage pour le     30029  Glaze (Laundry -)            Glaseado (productos de -) para el lavado
                           -)                                                 de ropa
                                                        Laundry glaze
                           Glaçage (produits de -) pour le                                   Blanqueo (productos de glaseado para -)
                           blanchissage


Fustes aromàtiques                  Bois odorants                   30030  Scented wood               Maderas aromáticas


Productes per a la cura de la boca d'ús       Soins de la bouche (produits pour les -)      30031  Mouth washes, not for medical purposes  Cuidado de la boca (productos para el -)
no mèdic                       non à usage médical                                         no para uso médico

                           Bouche (produits pour les soins de la -)                              Boca (productos para el cuidado de la -)
                           non à usage médical                                         para uso no médico


Laques per a les ungles               Ongles (laques pour les -)             30032  Nail polish               Uñas (lacas para las -)

                           Laques pour les ongles                   Varnish (Nail -)             Lacas para las uñas

                                                        Nail varnish


Productes de maquillatge               Maquillage (produits de -)             30033  Make-up preparations           Maquillaje (productos de -)


Locions capil·lars                  Capillaires (lotions -)              30034  Hair lotions               Capilares (lociones -)

                           Lotions capillaires                                         Lociones capilares


Carburs metàl·lics (abrasius)            Carbures métalliques [abrasifs]          30035  Carbides of metal [abrasives]      Carburos metálicos [abrasivos]


Carbur de silici abrasiu               Silicium (carbure de -) [abrasif]         30036  Silicon carbide [abrasive]        Silicio (carburo de -) [abrasivo]                                                                                                  6
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 3
Català                        Français                          English                  Español

Olis essencials de cedre               Cèdre (huiles essentielles de -)          30037  Cedarwood (Essential oils of -)      Cedro (aceites esenciales de -)


Cendres volcàniques per a la neteja         Volcaniques (cendres -) pour le nettoyage     30038  Ash (Volcanic -) for cleaning       Cenizas volcánicas para la limpieza

                           Cendres volcaniques pour le nettoyage           Volcanic ash for cleaning         Volcánicas (cenizas -) para la limpieza


Cremes per a sabates                 Chaussures (crèmes pour -)             30039  Boot polish                Calzados (betunes para -)

Betums per al calçat                 Chaussures (cirages pour -)                Shoe cream                Calzados (cremas para -)

                           Crèmes pour chaussures                   Shoe polish                Cremas para calzados

                                                        Boot cream


Colorants per als cabells              Cheveux (colorants pour -)             30040  Hair dyes                 Cabello (tintes para el -)

Tints per als cabells                Cheveux (teintures pour -)                 Hair colorants              Cabello (colorantes para el -)


Preparacions per a l'ondulació dels         Ondulation des cheveux (préparations        30041  Waving preparations for the hair     Cabello (preparaciones para la
cabells                       pour l'-)                                              ondulación del -)
                                                        Hair waving preparations
                           Cheveux (préparations pour l'ondulation                               Ondulación del cabello (preparaciones
                           des -)                                                para la -)


Pestanyes postisses                 Postiches (cils -)                 30042  Eyelashes (False -)            Pestañas postizas

                           Cils postiches                       False eyelashes              Postizas (pestañas -)


Cosmètics per a pestanyes              Cils (cosmétiques pour -)             30043  Eyelashes (Cosmetic preparations for -)  Pestañas (cosméticos para -)
                                                                                                   7
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                          Classe 3
Català                        Français                          English               Español

Productes per fer brillar              Astiquer (matières à -)              30044  Furbishing preparations       Brillar (productos para hacer -)


Preparats per polir                 Polir (préparations pour -)            30045  Polishing preparations       Pulir (preparaciones para -)


Ceres                        Cirages                      30046  Shoe wax              Ceras


Encàustics                      Encaustiques                    30047  Polish for furniture and flooring  Encáusticos


Matèries per brunyir                 Briller (produits pour faire -)          30048  Shining preparations [polish]    Bruñir (materias para -)


Cera per a sabaters                 Cordonniers (cire pour -)             30049  Shoemakers' wax           Zapateros (cera para -)

                           Cire pour cordonniers                                     Cera para zapateros


Pega per a sabaters                 Cordonniers (poix pour -)             30050  Wax (Cobblers' -)          Pez para zapateros

                           Poix pour cordonniers                   Cobblers' wax            Zapateros (pez para -)


Cera per rentar roba (bugaderia)           Blanchisserie (cire pour la -)           30051  Wax (Laundry -)           Cera para el lavado de ropa [lavandería]

                           Cire pour la blanchisserie                 Laundry wax             Lavandería [lavado de ropa] (cera para -)


Cera per a bigotis                  Moustaches (cire à -)               30052  Wax (Moustache -)          Cera para bigotes

                           Cire à moustaches                     Moustache wax            Bigotes (cera para -)

                                                        Mustache wax
                                                                                                8
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                       Classe 3
Català                        Français                          English            Español

Cera per al terra                  Parquet (cire à -)                 30053  Floor wax           Cera para suelos

                           Cire à parquet                       Wax (Parquet floor -)     Suelos (cera para -)

                                                        Parquet floor wax


Cera per polir                    Cire à polir                    30054  Wax (Polishing -)       Cera para pulir

                                                        Polishing wax


Cera per a sastres                  Tailleurs (cire pour -)              30055  Wax (Tailors' -)        Cera para sastres

                           Cire pour tailleurs                    Tailors' wax          Sastres (cera para -)


Olis essencials de llimona              Citrons (huiles essentielles de -)         30056  Citron (Essential oils of -)  Limón (aceites esenciales de -)

                                                        Lemon (Essential oils of -)


Aigua de colònia                   Cologne (eau de -)                 30058  Eau de Cologne         Agua de Colonia

                           Eau de Cologne                                      Colonia (agua de -)


Colorants per a la bugada i el blanqueig       Blanchissage (colorants pour le -)         30059  Blueing (Laundry -)      Blanqueo (colorantes para el -)

                           Lessive (colorants pour la -)               Laundry blueing        Colorantes para la colada y el blanqueo

                           Colorants pour la lessive et le                              Colada (colorantes para la -)
                           blanchissage
                                                                                             9
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                          Classe 3
Català                        Français                          English                Español

Colorants de tocador                 Toilette (colorants pour la -)           30060  Colorants for toilet purposes     Tocador (tintes de -)

Tintures de tocador                 Toilette (teintures pour la -)                                  Tocador (colorantes para -)

                           Colorants pour la toilette                                    Colorantes de tocador


Productes per a la conservació del cuir       Conservation du cuir (produits pour la -)     30061  Preservatives for leather [polishes]  Cuero (productos para la conservación
(betums)                       [cirages]                                             del -) [betunes]
                                                        Leather preservatives [polishes]
                           Cuir (produits pour la conservation du -)                             Conservación del cuero (productos para
                           [cirages]                                             la -) [betunes]


Corindó (abrasiu)                  Corindon [abrasif]                 30062  Corundum [abrasive]          Corindón [abrasivo]


Cosmètics per a animals               Cosmétiques pour animaux              30063  Cosmetics for animals         Cosméticos para animales


Necessers de cosmètica                Cosmétique (nécessaires de -)           30064  Kits (Cosmetic -)           Neceseres de cosmética

                           Nécessaires de cosmétique                 Cosmetic kits             Cosmética (neceseres de -)


Cosmètics                      Cosmétiques                    30065  Cosmetics               Cosméticos


Buata per a ús cosmètic               Ouate à usage cosmétique              30066  Cotton wool for cosmetic purposes   Guata para uso cosmético


Cera per netejar                   Craie pour le nettoyage              30067  Chalk (Cleaning -)           Cera para la limpieza

                                                        Cleaning chalk


Llevataques                     Détachants                     30068  Stain removers             Quitamanchas


                                                                                                10
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 3
Català                        Français                          English                 Español

Llapis per a ús cosmètic               Crayons à usage cosmétique             30069  Pencils (Cosmetic -)           Lápices para uso cosmético


Cremes per treure lluentor              Crèmes à polir                   30070  Polishing creams             Cremas para sacar brillo


Cremes cosmètiques                  Crèmes cosmétiques                 30071  Creams (Cosmetic -)           Cremas cosméticas


Cristalls de sosa per a la neteja          Cristaux de soude pour le nettoyage        30072  Washing soda, for cleaning        Cristales de sosa para la limpeza


Pastes per a cuirs de navalles d'afaitar       Cuirs à rasoir (pâtes pour -)           30073  Razor strops (Pastes for -)       Pastas para cueros de navajas de afeitar

                           Rasoir (pâtes pour cuirs à -)               Pastes for razor strops         Cueros de navajas de afeitar (pastas para
                                                                             -)
                           Pâtes pour cuirs à rasoir
                                                                             Afeitar (pastas para cueros de navajas de
                                                                             -)


Cremes per al cuir                  Cuir (crèmes pour le -)              30074  Leather (Creams for -)          Cremas para el cuero

                           Crèmes pour le cuir                    Waxes for leather            Cuero (cremas para el -)

                                                        Creams for leather


Detergents que no siguin els utilitzats       Détergents [détersifs] autres que ceux       30075  Detergents other than for use in     Detergentes [detersivos] que no sean los
durant les operacions de fabricació i els      utilisés au cours d'opérations de             manufacturing operations and for medical utilizados durante las operaciones de
d'ús mèdic                      fabrication et ceux à usage médical            purposes                 fabricación y los de uso médico


Desoxidants (brunyidor de metalls)          Décapants                     30076  Scouring solutions            Desoxidantes [limpiametales]
                                                                                                 11
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 3
Català                        Français                          English                 Español

Productes de desgreixatge que no siguin       Dégraissage (produits de -) autres que       30077  Degreasers other than for use in    Desengrasado (productos de -) que no
els utilitzats durant les operacions de       ceux utilisés au cours d'opérations de           manufacturing processes         sean los utilizados durante las
fabricació                      fabrication                                            operaciones de fabricación


Productes per a desmaquillatge            Démaquillage (produits de -)            30078  Make-up removing preparations      Desmaquillar (productos para -)


Dentifricis                     Dentifrices                    30079  Dentifrices               Dentífricos


Sabons desinfectants                 Désinfectants (savons -)              30080  Soap (Disinfectant -)          Jabones desinfectantes

                           Savons désinfectants                    Disinfectant soap            Desinfectantes (jabones -)


Desincrustants per a ús domèstic           Détartrants à usage domestique           30081  Scale removing preparations for     Desincrustantes para uso doméstico
                                                        household purposes


Diamantina (abrasiu)                 Diamantine [abrasif]                30082  Diamantine [abrasive]          Diamantina [abrasivo]


Productes contra l'electricitat estàtica per     Statique (produits contre l'électricité -) à    30083  Antistatic preparations for household  Electricidad estática (productos contra la -
a ús domèstic                    usage ménager                       purposes                ) para uso doméstico

                           Électricité statique (produits contre l'-) à                            Estática (productos contra la electricidad -
                           usage ménager                                           ) para uso doméstico


Paper esmerilat                   Émeri (papier -)                  30084  Emery paper               Papel esmerilado

                           Papier émeri                                            Esmerilado (papel -) [papel de lija]


Productes per treure les laques           Laques (produits pour enlever les -)        30085  Lacquer-removing preparations      Lacas (productos para quitar las -)                                                                                                  12
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                          Classe 3
Català                        Français                          English             Español

Tela esmerilada                   Émeri (toile -)                  30086  Emery cloth           Esmerilada (tela -)

                           Toile émeri                                        Tela esmerilada


Productes per treure els tints            Teintures (produits pour enlever les -)      30087  Color-removing preparations   Tintes (productos para quitar los -)

                                                        Colour-removing preparations


Productes per treure els vernissos          Vernis (produits pour enlever les -)        30088  Varnish-removing preparations  Barnices (productos para quitar los -)


Aigua de javel (lleixiu)               Javel (eau de -)                  30089  Hypochloride (Potassium -)   Javel (agua de -) [lejía]

                           Eau de Javel                        Javelle water          Agua de Javel [lejía]


Aigua d'espígol                   Lavande (eau de -)                 30090  Lavender water         Agua de lavanda

                           Eau de lavande                                       Lavanda (agua de -)


Aigües perfumades                  Senteur (eaux de -)                30091  Scented water          Aguas perfumadas

                           Eaux de senteur                                      Perfumadas (aguas -)


Aigües de tocador                  Toilette (eaux de -)                30092  Toilet water          Tocador (aguas de -)

                           Eaux de toilette                                      Aguas de tocador


Escorça de quil·laia per rentar           Quillaja (écorce de -) pour le lavage       30093  Bark (Quillaia -) for washing  Quillay (corteza de -) para el lavado

                           Écorce de quillaja pour le lavage             Quillaia bark for washing    Corteza de quillay para el lavado                                                                                              13
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 3
Català                        Français                          English                Español

Esmeril                       Émeri                       30094  Emery                 Esmeril


Encens                        Encens                       30095  Incense                Incienso


Depilatoris                     Dépilatoires                    30096  Depilatories              Depilatorios (productos -)

Productes depilatoris                Épilatoires (produits -)                  Depilatory preparations        Depilatorios


Cera per depilar                   Cire à épiler                   30097  Wax (Depilatory -)           Cera para depilar


Matèries per posar en remull la roba         Essanger le linge (matières à -)          30098  Soaking laundry (Preparations for -)  Echar en remojo la ropa (materias para -)

                           Linge (matières à essanger le -)              Laundry soaking preparations      Ropa (materias para echar en remojo la -
                                                                            )


Essències etèriques                 Essences éthériques                30099  Essences (Ethereal -)         Esencias etéricas

                                                        Ethereal essences


Olis essencials                   Essentielles (huiles -)              30100  Essential oils             Aceites etéreos

Olis eteris                     Éthérées (huiles -)                    Ethereal oils             Esenciales (aceites -)

                           Huiles éthérées                                          Aceites esenciales

                           Huiles essentielles                                        Etéreos (aceites -)


Extractes de flors (perfumeria)           Fleurs (extraits de -) [parfumerie]        30101  Flowers (Extracts of -) [perfumes]   Extractos de flores [perfumería]

                           Extraits de fleurs [parfumerie]              Extracts of flowers [perfumes]     Flores (extractos de -) [perfumería]


                                                                                                 14
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 3
Català                        Français                          English                   Español

Afaits (pintures per a la cara)           Fards                       30102  Make-up                   Afeites [pinturas para la cara]


Guies de paper per pintar els ulls          Farder les yeux (guides en papier pour -)     30103  Eye make-up (Paper guides for -)      Ojos (guías de papel para pintar los -)

                           Yeux (guides en papier pour farder les -)         Guides (Paper -) for eye make-up      Pintar los ojos (guías de papel para -)

                           Guides en papier pour farder les yeux           Paper guides for eye make-up        Guías de papel para pintar los ojos


Productes de neteja                 Nettoyage (produits de -)             30104  Cleaning preparations            Limpieza (productos de -)


Bases per a perfums de flors             Parfums de fleurs (bases pour -)          30105  Flower perfumes (Bases for -)        Perfumes de flores (bases para -)

                           Fleurs (bases pour parfums de -)                                    Flores (bases para perfumes de -)


Productes per a fumigacions (perfums)        Fumigations (produits pour -) [parfums]      30106  Fumigation preparations [perfumes]     Fumigaciones (productos para -)
                                                                              [perfumes]


Aromes per a pastissos (olis essencials)       Gâteaux (aromates pour -) [huiles         30107  Cake flavourings [essential oils]      Pasteles (aromas para -) [aceites
                           essentielles]                                             esenciales]
                                                        Flavourings for cakes [essential oils]


Oli de gaulteria                   Gaulthérie (huile de -)              30108  Gaultheria oil               Aceite de gaulteria

                           Huile de gaulthérie                                          Gaulteria (aceite de -)


Gelea de petroli per a ús cosmètic          Pétrole (gelée de -) à usage cosmétique      30109  Jelly (Petroleum -) for cosmetic purposes  Petróleo (jalea de -) para uso cosmético

                           Gelée de pétrole à usage cosmétique            Petroleum jelly for cosmetic purposes    Jalea de petróleo para uso doméstico
                                                                                                    15
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 3
Català                        Français                          English                Español

Geraniol                       Géraniol                      30110  Geraniol                Geraniol


Greixos per a ús cosmètic              Graisses à usage cosmétique            30111  Greases for cosmetic purposes      Grasas para uso cosmético


Peròxid d'hidrogen per a ús cosmètic         Hydrogène (peroxyde d'-) à usage          30112  Hydrogen peroxide for cosmetic purposes Peróxido de hidrógeno para uso
                           cosmétique                                             cosmético

                           Peroxyde d'hydrogène à usage                                    Hidrógeno (peróxido de -) para uso
                           cosmétique                                             cosmético


Heliotropina                     Héliotropine                    30113  Heliotropine              Heliotropina


Olis per a ús cosmètic                Huiles à usage cosmétique             30114  Oils for cosmetic purposes       Aceites para uso cosmético


Oli de gessamí                    Jasmin (huile de -)                30115  Jasmine oil               Jazmín (aceite de -)


Oli de lavanda                    Lavande (huile de -)                30116  Lavender oil              Lavanda (aceite de -)


Olis de neteja                    Huiles de nettoyage                30117  Oils for cleaning purposes       Aceites de limpieza


Olis per a la perfumeria               Huiles pour la parfumerie             30118  Oils for perfumes and scents      Aceites para perfumería


Oli de rosa                     Rose (huile de -)                 30119  Rose oil                Rosa (aceite de -)
                                                                                                 16
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 3
Català                        Français                          English                 Español

Olis de tocador                   Toilette (huiles de -)               30120  Oils for toilet purposes         Tocador (aceites de -)

                           Huiles de toilette                                         Aceites de tocador


Ionones (perfumeria)                 Ionone [parfumerie]                30121  Ionone [perfumery]            Iononas [perfumería]


Locions per a ús cosmètic              Lotions à usage cosmétique             30122  Lotions for cosmetic purposes      Lociones para uso cosmético


Llets de tocador                   Toilette (laits de -)               30123  Milk (Cleansing -) for toilet purposes  Leches de tocador

                           Laits de toilette                     Cleansing milk for toilet purposes    Tocador (leches de -)


Lleixius                       Blanchiment (produits de -) [lessive]       30124  Washing preparations           Lavado (productos de -)

Productes per rentar                 Lavage (produits de -)                   Bleaching preparations [laundry]     Lejías

                           Lessives                          Laundry preparations           Blanqueo (productos de -) [colada]


Productes de tocador                 Toilette (produits de -)              30125  Toiletries                Tocador (productos de -)


Líquids netejavidres                 Lave-glaces (liquides pour -)           30126  Windscreen cleaning liquids       Limpiaparabrisas (líquidos para -)

                           Glaces (liquides pour lave- -)               Windshield cleaning liquids       Parabrisas (líquidos para lava -)


Productes per allisar                Lisser (produits pour -)              30127  Smoothing preparations [starching]    Alisar (productos para -)


Essència de menta                  Menthe (essence de -)               30128  Mint essence [essential oil]       Menta (esencia de -)
                                                                                                 17
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 3
Català                        Français                          English                 Español

Menta per a la perfumeria              Menthe pour la parfumerie             30129  Mint for perfumery           Menta para la perfumería


Sabons medicinals                  Savons médicinaux                 30130  Medicated soap             Jabones medicinales


Cosmètics per a les celles              Sourcils (cosmétiques pour les -)         30131  Eyebrow cosmetics            Pestañas (cosméticos para las -)


Mesc (perfumeria)                  Musc [parfumerie]                 30132  Musk [perfumery]            Almizcle [perfumería]


Neutralitzants per a permanents           Permanentes (neutralisants pour -)         30133  Permanent waving (Neutralizers for -)  Permanentes (neutralizantes para -)

                           Neutralisants pour permanentes               Neutralizers for permanent waving    Neutralizantes para permanentes


Xampús                        Shampooings                    30134  Shampoos                Champús


Perfums                       Parfums                      30135  Perfumes                Perfumes


Ungles postisses                   Postiches (ongles -)                30136  Nails (False -)             Uñas postizas

                           Ongles postiches                      False nails               Postizas (uñas -)


Productes per a la cura de les ungles        Ongles (produits pour le soin des -)        30137  Nail care preparations         Uñas (productos para el cuidado de las -)


Productes per a la neteja de papers         Papiers peints (produits pour le nettoyage     30138  Wallpaper cleaning preparations     Papeles pintados (productos para la
pintats                       des -)                                               limpieza de -)
                                                                                                 18
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 3
Català                        Français                          English                  Español

Paper per polir                   Polir (papier à -)                 30139  Polishing paper              Papel para pulir

                           Papier à polir                                            Pulir (papel para -)


Paper de vidre                    Verre (papier de -)                30140  Glass paper                Papel de vidrio [lija]

                           Papier de verre [verré]                  Sandpaper                 Vidrio (papel de -) [lija]


Productes de perfumeria               Parfumerie (produits de -)             30141  Perfumery                 Perfumería (productos de -)


Productes cosmètics per a l'atenció de la      Soins de la peau (produits cosmétiques       30142  Skin care (Cosmetic preparations for -)  Cuidado de la piel (productos cosméticos
pell                         pour les -)                                             para el -)

                           Peau (produits cosmétiques pour les                                 Piel (productos cosméticos para el
                           soins de la -)                                            cuidado de la -)


Sabons contra la transpiració dels peus       Pieds (savons contre la transpiration des     30143  Foot perspiration (Soap for -)      Pies (jabones contra la transpiración de
                           -)                                                  los -)
                                                        Soap for foot perspiration


Pedra per polir                   Polir (pierre à -)                 30144  Polishing stones             Pulir (piedra para -)

                           Pierre à polir                                            Piedra para pulir


Pedra tosca                     Ponce (pierre -)                  30145  Pumice stone               Piedra pómez

                           Pierre ponce                                             Pómez (piedra -)


Pomades per a ús cosmètic              Pommades à usage cosmétique            30146  Pomades for cosmetic purposes       Pomadas para uso cosmético                                                                                                   19
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                          Classe 3
Català                        Français                          English              Español

Pólvores per al maquillatge             Poudre pour le maquillage             30147  Powder (Make-up -)        Polvos para el maquillaje

                                                        Make-up powder


Productes per afaitar                Rasage (produits de -)               30148  Shaving preparations       Afeitado (productos para el -)


Sabons desodorants                  Désodorisants (savons -)              30149  Soap (Deodorant -)        Jabones desodorantes

                           Savons désodorisants                    Deodorant soap          Desodorantes (jabones -)


Productes per perfumar la roba            Parfumer le linge (produits pour -)        30150  Linen (Sachets for perfuming -)  Perfumar la ropa (productos para -)

                           Linge (produits pour parfumer le -)            Sachets for perfuming linen    Ropa (productos para perfumar la -)


Safrole                       Safrol                       30151  Safrol              Safrol


Pastilles de sabó                  Savonnettes                    30152  Soap (Cakes of -)         Pastillas de jabón

                                                        Cakes of toilet soap


Lleixiu de fada                   Soude (lessive de -)                30153  Soda lye             Sosa (lejía de -)


Llapis per a les pestanyes              Sourcils (crayons pour les -)           30154  Pencils (Eyebrow -)        Pestañas (lápices para las -)

                                                        Eyebrow pencils


Talc per a tocador                  Talc pour la toilette               30155  Talcum powder, for toilet use   Talco para tocador
                                                                                              20
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                          Classe 3
Català                        Français                          English              Español

Tints cosmètics                   Teintures cosmétiques               30156  Dyes (Cosmetic -)         Tintes cosméticos


Trementina (producte de desgreixat)         Térébenthine [produit de dégraissage]       30157  Turpentine, for degreasing     Trementina [producto de desengrasado]


Essència de trementina (producte per         Essence de térébenthine [produit de        30158  Oil of turpentine for degreasing  Esencia de trementina [producto para
desengreixar)                    dégraissage]                                         desengrasar]


Terpè                        Terpènes                      30159  Terpenes [essential oils]     Terpenos


Tela per polir (allisar)               Polir [rendre lisse] (toile à -)          30160  Abrasive cloth           Tela para pulir [alisar]

                           Toile à polir [rendre lisse]                Sandcloth             Pulir [alisar] (tela para -)


Tela de vidre                    Toile verrée                    30161  Glass cloth            Tela de vidrio


Productes de tocador contra la            Toilette (produits de -) contre la         30162  Antiperspirants [toiletries]    Tocador (productos de -) contra la
transpiració                     transpiration                                         transpiración

                           Transpiration (produits de toilette contre                          Transpiración (productos de tocador
                           la -)                                             contra la -)


Sabons contra la transpiració            Savons contre la transpiration           30163  Soap (Antiperspirant -)      Jabones contra la transpiración

                                                        Antiperspirant soap


Trípol per polir                   Tripoli pour le polissage             30164  Tripoli stone for polishing    Trípoli para pulir


Abrasius                       Abrasifs *                     30165  Abrasives *            Abrasivos*

                                                                                               21
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                Classe 3
Català                        Français                          English                   Español

Papers abrasius                   Abrasifs (papiers -)                30166  Abrasive paper               Abrasivos (papeles -)

                           Papiers abrasifs                                            Papeles abrasivos


Amoníac (àlcali volàtil) utilitzat com a       Alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme     30167  Alkali (Volatile -) [ammonia] [detergent]  Volátil (álcali -) [amoniaco] utilizado como
detergent                      détergent                                               detergente
                                                        Volatile alkali [ammonia] [detergent]
                           Volatil (alcali -) [ammoniaque] utilisé                                Álcali volátil [amoniaco] utilizado como
                           comme détergent                      Ammonia [volatile alkali] [detergent]    detergente

                           Ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme                               Amoniaco [álcali volátil] utilizado como
                           détergent                                               detergente


Pedres d'alum (antisèptics)             Alun (pierres d'-) [antiseptiques]         30168  Alum stones [antiseptic]          Alumbre (piedras de -) [antisépticos]

                           Pierres d'alun [antiseptiques]                                     Piedras de alumbre [antisépticos]


Llet d'ametlles per a ús cosmètic          Amandes (lait d'-) à usage cosmétique       30169  Almond milk for cosmetic purposes      Almendras (leche de -) para uso
                                                                              cosmético
                           Lait d'amandes à usage cosmétique
                                                                              Leche de almendras para uso cosmético


Productes antioxidants per treure el rovell Antirouille (produits -) [pour l'enlèvement         30170  Rust removing preparations         Herrumbre (productos para quitar la -)
                      de la rouille]                                                 [oxidación]
Productes per a la desoxidació
                      Rouille (produits pour l'enlèvement de la -                                   Antioxidantes (productos -) [para quitar la
                      )                                                        herrumbre]

                           Dérouillement (produits pour le -)                                   Desoxidación (productos para la -)
                                                                                                    22
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 3
Català                        Français                          English                   Español

Productes antisolars (preparacions          Bronzage de la peau (préparations         30171  Sun-tanning preparations [cosmetics]     Bronceado de la piel (preparaciones
cosmètiques per al bronzejat de la pell)       cosmétiques pour le -)                                         cosméticas para el -)

                           Antisolaires (produits -) [préparations                                 Antisolares (productos -) [preparaciones
                           cosmétiques pour le bronzage de la peau]                                cosméticas para el bronceado de la piel]


Aromatitzants o aromes (olis essencials)       Aromates [huiles essentielles]           30172  Aromatics [essential oils]          Aromatizantes o aromas [aceites
                                                                               esenciales]


Aromatitzants per a begudes (olis          Boissons (aromates pour -) [huiles         30173  Flavorings for beverages [essential oils]  Bebidas (aromatizantes para -) [aceites
essencials)                     essentielles]                                              esenciales]
                                                        Flavourings for beverages [essential oils]

                                                        Beverages (Flavorings [flavourings] for -)
                                                        [essential oils]


Productes químics per avivar els colors       Couleurs (produits chimiques pour         30174  Color-brightening chemicals for       Avivar los colores (productos químicos
per a ús domèstic (rentat de roba)          l'avivage des -) à usage domestique            household purposes [laundry]         para -) para uso doméstico [lavado de
                           [blanchisserie]                                             ropa]
                                                        Colour-brightening chemicals for
                           Avivage des couleurs (produits chimiques          household purposes [laundry]         Colores (productos químicos para avivar
                           pour l'-) à usage domestique                                      los -) para uso doméstico [lavandería]
                           [blanchisserie]                      Brightening chemicals (Color- [colour-] -)
                                                        for household purposes [laundry]


Sals per al bany que no siguin d'ús mèdic Bain (sels pour le -) non à usage médical           30175  Bath salts, not for medical purposes     Sales para el baño que no sean para uso
                                                                               médico
                           Sels pour le bain non à usage médical
                                                                               Baño (sales para el -) para uso no médico


Tints per a la barba                 Barbe (teintures pour la -)            30176  Beard dyes                  Barba (tintes para la -)                                                                                                    23
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                Classe 3
Català                        Français                          English                   Español

Preparacions cosmètiques per aprimar         Amincissement (préparations            30177  Slimming purposes (Cosmetic         Cosméticas (preparaciones -) para el
                           cosmétiques pour l'-)                   preparations for -)             adelgazamiento

                           Cosmétiques (préparations -) pour             Cosmetic preparations for slimming
                           l'amincissement                      purposes


Adhesius per fixar les pestanyes           Cils postiches (adhésifs pour fixer les -)     30178  Eyelashes (Adhesives for affixing false -)  Pestañas postizas (adhesivos para fijar
postisses                                                                          las -)


Productes per treure els colors           Couleurs (produits pour enlever les -)       30179  Paint stripping preparations         Pintura (productos para quitar la -)

Productes per treure la pintura           Peinture (produits pour enlever la -)                                  Colores (productos para quitar los -)


Desodorants per a ús personal            Désodorisants à usage personnel          30180  Deodorants for personal use         Desodorantes para uso personal
(perfumeria)                     [parfumerie]                                              [perfumería]


Motius decoratius per a ús cosmètic         Cosmétique (motifs décoratifs à usage -)      30181  Transfers (Decorative -) for cosmetic    Cosmético (motivos decorativos para uso
                                                        purposes                   -)
                           Décoratifs (motifs -) à usage cosmétique
                                                                               Motivos decorativos para uso cosmético


Astringents per a ús cosmètic            Astringents à usage cosmétique           30191  Astringents for cosmetic purposes      Astringentes para uso cosmético


Descolorants per a ús cosmètic            Décolorants à usage cosmétique           30192  Bleaching preparations [decolorants] for   Decolorantes para uso cosmético
                                                        cosmetic purposes


Suavitzants                     Assouplisseurs                   30193  Softeners (Fabric -) [for laundry use]    Suavizantes

                                                        Fabric softeners [for laundry use]                                                                                                     24
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 3
Català                        Français                          English                   Español

Preparacions per a la neteja de pròtesis       Prothèses dentaires (préparations pour le     30194  Dentures (Preparations for cleaning -)   Prótesis dentales (preparaciones para la
dentals                       nettoyage des -)                                            limpieza de -)
                                                        Cleaning dentures (Preparations for -)
                           Nettoyage des prothèses dentaires                                   Limpieza de prótesis dentales
                           (préparations pour le -)                                        (preparaciones para la -)


Preparacions per desembussar els tubs        Tuyaux d'écoulement (préparations pour       30195  Waste pipes (Preparations for cleaning -)  Tubos de desagüe (preparaciones para
de desguàs                      déboucher les -)                                            desatascar los -)
                                                        Cleaning waste pipes (Preparations for -)
                           Déboucher les tuyaux d'écoulement                                   Desatascar los tubos de desagüe
                           (préparations pour -)                                         (preparaciones para -)


Xampús per a animals de companyia          Animaux de compagnie (shampooings         30196  Pets (Shampoos for -)            Animales de compañía (champús para -)
                           pour -)
                                                        Shampoos for pets              Champús para animales de compañía
                           Shampooings pour animaux de
                           compagnie


Tovalloletes impregnades de locions         Lotions cosmétiques (serviettes          30197  Lotions (Tissues impregnated with      Toallitas impregnadas de lociones
cosmètiques                     imprégnées de -)                      cosmetic -)                 cosméticas

                           Serviettes imprégnées de lotions              Tissues impregnated with cosmetic      Lociones cosméticas (toallitas
                           cosmétiques                        lotions                   impregnadas de -)


Preparacions per polir les pròtesis dentals Dentaires (préparations pour polir les           30198  Polishes (Denture -)            Prótesis dentales (preparaciones para
                      prothèses -)                                                  pulir las -)
                                                        Denture polishes
                           Polir les prothèses dentaires                                     Dentales (preparaciones para pulir las
                           (préparations pour -)                                         prótesis -)

                           Prothèses dentaires (préparations pour                                 Pulir las prótesis dentales (preparaciones
                           polir les -)                                              para -)                                                                                                    25
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                         Classe 3
Català                        Français                          English              Español

Adhesius (matèries adherents) per a ús        Adhésifs [matières collantes] à usage       30199  Adhesives for cosmetic purposes  Adhesivos [pegamentos] para uso
cosmètic                       cosmétique                                          cosmético


Locions per a després de l'afaitat          Lotions après-rasage                30200  After-shave lotions        Lociones para después del afeitado


Laques per als cabells                Laques pour les cheveux              30201  Hair spray            Lacas para el cabello


Màscara                       Mascara                      30202  Mascara              Máscara


Ambientadors aromàtics variats            Pots-pourris odorants               30203  Potpourris [fragrances]      Potpurris aromáticos
                                                                                              26
CLASSE 4

Olis i grasses industrials;
lubricants;
productes per absorbir, regar i concentrar la pols;
combustibles (incloses les gasolines per a motors) i matèries d’enllumenat;
bugies, metxes.
Nota explicativa
La classe 4 comprèn essencialment els olis i grasses industrials, els combustibles i les matèries per a
l’enllumenat.

Aquesta classe no comprèn, en particular:
    - alguns olis i grasses industrials especials (consultar la llista alfabètica de productes).
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 4
Català                        Français                           English                Español
Olis i grasses industrials              Huiles et graisses industrielles         GEN0401  Industrial oils and greases      Aceites y grasas industriales


Lubricants                      Lubrifiants                    GEN0402  Lubricants               Lubricantes


 Productes per absorbir, regar i           Produits pour absorber, arroser et lier la    GEN0403  Dust absorbing, wetting and binding  Productos para absorber, regar y
concentrar la pols                  poussière                          compositions              concentrar el polvo


 Combustibles (incloses les gasolines per       Combustibles (y compris les essences       GEN0404  Fuels (including motor spirit) and  Combustibles (incluyendo gasolinas para
a motors), matèries d'enllumenat           pour moteurs) et matières éclairantes            illuminants              motores) y materias de alumbrado


Bugies, metxes                    Bougies, mèches                  GEN0405  Candles, wicks             Bujías, mechasCera d'abelles                    Abeilles (cire d'-)                 40001  Beeswax                Abejas (cera de -)


Alcohol per cremar                  Alcool à brûler                   40002  Methylated spirit           Alcohol para quemar


Alcohol utilitzat com a combustible         Alcool utilisé comme combustible          40003  Alcohol [fuel]             Alcohol utilizado como combustible


Combustibles a base d'alcohol            Alcool (combustibles à base d'-)          40004  Fuel with an alcoholic base      Alcohol (combustibles a base de -)


Bandes de paper per a l'encesa            Papier (bandes de -) pour l'allumage        40005  Lighting (Paper spills for -)     Encendido (bandas de papel para el -)

                           Allumage (bandes de papier pour l'-)             Paper spills for lighting       Papel (bandas de -) para el encendido
                                                                                                  2
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 4
Català                        Français                          English                  Español
Encenalls de fusta per a l'encesa          Allumage (copeaux de bois pour l'-)        40006  Lighting (Wood spills for -)       Encendido (virutas de madera para el -)

                           Bois (copeaux de -) pour l'allumage            Wood spills for lighting         Virutas de madera para el encendido

                           Copeaux de bois pour l'allumage                                   Madera (virutas de -) para encender
                                                                             fuego


Teia                         Feu (allume- -)                  40007  Firelighters               Encendedores

                           Allume-feu


Antracita                      Anthracite                     40008  Anthracite                Antracita


Antilliscants per a corretges            Courroies (antidérapants pour -)          40009  Belts (Non-slipping preparations for -)  Correas (antiderrapantes para -)
(preparacions)                    [préparations]                                            [preparaciones]
                                                        Non-slipping preparations for belts
                           Antidérapants pour courroies                                     Antiderrapantes para correas
                           [préparations]                                            [preparaciones]


Espelmes per a arbres de nadal            Arbres de Noël (bougies pour -)          40010  Candles (Christmas tree -)        Árboles de Navidad (bujías para -)

                           Bougies pour arbres de Noël                Christmas tree candles          Bujías para árboles de Navidad


Greix per a armes                  Armes (graisse pour -)               40011  Arms [weapons] (Grease for -)       Armas (grasa para -)

                                                        Grease for arms [weapons]


Instruments per escombrar per            Balayage (compositions pour le -) pour       40012  Sweeping (Dust binding compositions for  Barrido (composiciones para el -) para
concentrar la pols                  lier la poussière                     -)                    concentrar el polvo

                                                        Dust binding compositions for sweeping
                                                                                                   3
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                       Classe 4
Català                        Français                          English            Español
Fusta per cremar (llenya)              Bois de feu                    40013  Firewood           Leña de lumbre

Llenya de foc                    Bois à brûler                                      Madera para quemar [leña]


Carbó de fusta (combustible)             Bois (charbon de -) [combustible]         40014  Charcoal [fuel]        Carbón de madera [combustible]

                           Charbon de bois [combustible]                              Madera (carbón de -) [combustible]


Bugies (enllumenat)                 Chandelles                     40015  Candles            Cerillos [bujías]

Ciris                        Cierges                          Tapers            Cirios

Sentinelles                     Bougies [éclairage]                                   Bujías [alumbrado]

                                                                       Velas


Boles de carbó                    Boulets de charbon                 40016  Coal briquettes        Bolas de carbón


Briquetes de torba (combustibles)          Briquettes de tourbe [combustibles]        40017  Peat (Blocks of -) [fuel]   Briquetas de turba [combustibles]

                                                        Peat briquettes [fuel]


Briquetes de fusta                  Bois (briquettes de -)               40018  Briquettes (Wood -)      Madera (briquetas de -)

                           Briquettes de bois                     Wood briquettes        Briquetas de madera


Briquetes (combustibles)               Briquettes combustibles              40019  Briquettes (Combustible -)  Briquetas combustibles


Mescles de carburants gasificats           Carburants gazéifiés (mélanges -)         40020  Fuel mixtures (Vaporized -)  Carburantes gasificados (mezclas de -)

                                                        Vaporized fuel mixtures


                                                                                             4
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                Classe 4
Català                        Français                          English        Español
Cera de carday                    Carnauba (cire de -)                40021  Carnauba wax      Carnauba (cera de -)


Goma de cerer                    Cérésine                      40022  Ceresine        Ceresina


Carbó (combustible)                 Charbon [combustible]               40023  Coal          Hulla

Hulla                        Houille                                      Carbón [combustible]


Turba (combustible)                 Tourbe [combustible]                40024  Peat [fuel]      Turba [combustible]


Combustibles                     Combustibles                    40025  Fuel          Combustibles


Greixos per a calçats                Chaussures (graisses pour -)            40026  Boots (Grease for -)  Calzados (grasas para -)

Greix per a sabates                 Souliers (graisses pour -)                 Grease for shoes    Grasas para calzados

                           Graisses pour chaussures                  Shoes (Grease for -)  Zapatos (grasas para -)

                                                        Grease for boots


Ceres (matèries primeres)              Cires [matières premières]             40027  Wax [raw material]   Ceras [materias primas]


Cera per a corretges                 Courroies (cire pour -)              40028  Belting wax      Cera para correas

                           Cire pour courroies                                Correas (cera para -)


Cera per a enllumenat                Éclairage (cire pour l'-)             40029  Illuminating wax    Cera para alumbrado

                           Cire pour l'éclairage                               Alumbrado (cera para el -)                                                                                     5
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 4
Català                        Français                          English                  Español
Ceres per a ús industrial              Cires à usage industriel              40030  Industrial wax              Ceras para uso industrial


Coc                         Coke                        40031  Coke                   Coque


Combustibles minerals                Minéraux (combustibles -)             40032  Mineral fuel               Minerales (combustibles -)


Greix per a corretges                Courroies (graisse pour -)             40033  Belts (Grease for -)           Correas (grasa para -)

                                                        Grease for belts


Greixos per al cuir                 Graisses pour le cuir               40034  Leather (Grease for -)          Grasas para el cuero

                                                        Grease for leather


Greixos industrials                 Graisses industrielles               40035  Industrial grease             Grasas industriales


Olis de desencofrat                 Décoffrage (huiles de -)              40036  Oils for releasing form work [building]  Desencofrado (aceites de -)

                           Huiles de décoffrage                                         Aceites de desencofrado


Degras                        Dégras                       40037  Tallow                  Degras


Productes per a l'eliminació de la pols       Dépoussiérage (produits pour le -)         40038  Dust removing preparations        Eliminación del polvo (productos para la -)


Greixos per a l'enllumenat              Éclairage (graisses pour l'-)           40039  Grease (Illuminating -)          Grasas para el alumbrado

                           Graisses pour l'éclairage                 Illuminating grease            Alumbrado (grasas para el -)
                                                                                                    6
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 4
Català                        Français                          English                  Español
Gas d'enllumenat                   Éclairage (gaz d'-)                40040  Lighting (Gas for -)           Gas del alumbrado

                           Gaz d'éclairage                      Gas for lighting             Alumbrado (gas del -)


Matèries d'enllumenat                Éclairantes (matières -)              40041  Lighting fuel               Alumbrado (materias de -)


Olis de greixatge                  Graissage (huiles de -)              40042  Lubricating oil              Aceites de engrase

                           Huiles de graissage                                         Engrase (aceites de -)


Benzina                       Benzine                      40043  Benzine                  Bencina

Gasolina (carburants)                Essences [carburants]                   Petrol                  Gasolina [carburantes]


Èter de petroli                   Pétrole (éther de -)                40044  Ether (Petroleum -)            Éter de petróleo

                           Éther de pétrole                      Petroleum ether              Petróleo (éter de -)


Ligroïna                       Ligroïne                      40045  Ligroin                  Ligroina


Metxes per a l'enllumenat              Mèches de lampes                  40046  Wicks for candles             Mechas para el alumbrado


Gelea de petroli per a ús industrial         Pétrole (gelée de -) à usage industriel      40047  Petroleum jelly for industrial purposes  Petróleo (jalea de -) para uso industrial

                           Gelée de pétrole à usage industriel                                 Jalea de petróleo para uso industrial


Gas oil                       Gasoil                       40048  Diesel oil                Gasoil

                                                        Gas oil                                                                                                    7
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 4
Català                        Français                          English                  Español
Gasos combustibles                  Gaz combustibles                  40049  Fuel gas                 Gases combustibles


Gas d'oli                      Huile (gaz d'-)                  40050  Oil-gas                  Acetatos *

                           Gaz d'huile                                             Gas de aceite


Gasolina                       Gazoline                      40051  Gasoline                 Gasolina


Grafit lubrificant                  Graphite lubrifiant                40052  Graphite (Lubricating -)         Grafito lubrificante

                                                        Lubricating graphite


Oli de quitrà d'hulla                Houille (huile de goudron de -)          40053  Coal tar oil               Alquitrán de hulla (aceite de -)

                           Goudron de houille (huile de -)                                   Hulla (aceite de alquitrán de -)


Oli d'hulla                     Houille (huile de -)                40054  Coal naphtha               Hulla (aceite de -)


Olis per a la conservació de les obres        Conservation de la maçonnerie (huiles       40055  Masonry (Oil for the preservation of -)  Conservación de las obras de albañilería
                           pour la -)                                              (aceites para la -)
                                                        Preservation of masonry (Oil for the -)
                           Maçonnerie (huiles pour la conservation                               Obras de albañilería (aceites para la
                           de la -)                          Oil for the preservation of masonry    conservación de las -)

                           Huiles pour la conservation de la                                  Aceites para la conservación de las obras
                           maçonnerie                                              de albañilería


Olis de bany                     Mouillage (huiles de -)              40056  Moistening oil              Aceites de baño

                           Huiles de mouillage                                         Baño (aceites de -)                                                                                                    8
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 4
Català                        Français                          English                  Español
Oli de peix no comestible              Poisson (huile de -) non comestible        40057  Fish oil, not edible            Pescado (aceite de -) no comestible


Preparacions d'oli de soja per al          Huile de soja (préparations d'-) pour le      40058  Soya bean oil preparations for non-stick  Soja (preparaciones de aceite de -) para
revestiment antiadhesiu dels utensilis de      revêtement anti-adhésif des ustensiles de         treatment of cooking utensils       el revestimiento antiadhesivo de los
cocció                        cuisson                                                utensilios de cocción

                           Soja (préparations d'huile de -) pour le                               Aceite de soja (preparaciones de -) para
                           revêtement anti-adhésif des ustensiles de                               el revestimiento antiadhesivo de los
                           cuisson                                                utensilios de cocción


Querosè                       Kérosène                      40059  Kerosene                  Keroseno


Greixos per greixar                 Graissage (graisses de -)             40060  Lubricating grease             Engrasar (grasas para -)

                                                                              Grasas para engrasar


Metxes de llums                   Lampes (mèches de -)                40061  Wicks (Lamp -)               Lámparas (mechas de -)

                                                        Lamp wicks                 Mechas de lámparas


Lignit                        Lignite                      40062  Lignite                  Lignito


Lubrificants                     Lubrifiants                    40063  Lubricants                 Lubrificantes


Mazut (fuel)                     Mazout                       40064  Mazut                   Mazut [fuel]


Oli de llavor de nap industrial           Navette (huile de -) industrielle         40065  Rape oil for industrial purposes      Nabina (aceite de -) industrial


Nafta                        Naphte                       40066  Naphta                   Nafta


                                                                                                    9
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 4
Català                        Français                          English                 Español
Oli d'ossos industrial                Os (huile d'-) industrielle            40067  Bone oil for industrial purposes    Huesos (aceite de -) industrial


Oleïna                        Oléine                       40068  Oleine                 Oleína


Ozocerita (ozokerita)                Ozocérite [ozokérite]               40069  Ozocerite [ozokerite]          Ozocerita [ozokerita]


Parafina                       Paraffine                     40070  Paraffin                Parafina


Petroli brut o refinat                Pétrole [brut ou raffiné]             40071  Petroleum [raw or refined]       Petróleo [bruto o refinado]


Pols de carbó (combustible)             Poussier [combustible]               40072  Coal dust [fuel]            Polvo de carbón [combustible]


Estearina                      Stéarine                      40073  Stearine                Estearina


Suarda (greix de la llana)              Suint                       40074  Wool grease               Churre [grasa de la lana]


Oli de tornassol industrial             Tournesol (huile de -) industrielle        40075  Sunflower oil for industrial purposes  Tornasol (aceite de -) industrial


Llantiols, bugies                  Veilleuses [bougies]                40076  Nightlights [candles]          Lamparillas [bujías]


Xilol                        Xylol                       40077  Xylol                  Xilol


Xilè                         Xylène                       40078  Xylene                 Xileno
                                                                                                10
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 4
Català                        Français                          English                   Español
Aglomerats de pols                  Poussière (agglomérants de -)           40079  Dust laying compositions           Polvo (aglomerantes de -)

                           Agglomérants de poussière                                        Aglomerantes de polvo


Olis per als teixits                 Ensimage (huiles d'-)               40080  Textile oil                 Ensimaje (aceites de -)

Olis d'ensimatge                   Tissus (huiles pour les -)                                       Tejidos (aceites para los -)

                           Huiles pour les tissus                                         Aceites para los tejidos


Carburants                      Carburants                     40081  Motor fuel                  Carburantes

                                                        Carburants


Benzè                        Benzène                      40082  Benzene                   Benceno


Benzol                        Benzol                       40083  Benzol                    Benzol


Olis combustibles                  Huiles combustibles                40084  Combustible oil               Aceites combustibles

                                                        Fuel oil


Additius no químics per a carburants         Carburants (additifs non chimiques pour -     40085  Motor fuel (Additives, non-chemical, to -)  Carburantes (aditivos no químicos para -)
                           )
                                                        Additives, non-chemical, to motor-fuel    Aditivos no químicos para carburantes
                           Additifs non chimiques pour carburants


Productes per a la conservació del cuir       Conservation du cuir (produits pour la -)     40086  Leather (Preservatives for -) [oils and   Cuero (productos para la conservación
(olis i greixos)                   [huiles et graisses]                    greases]                   del -) [aceites y grasas]

                           Cuir (produits pour la conservation du -)         Preservatives for leather [oils and     Conservación del cuero (productos para
                           [huiles et graisses]                    greases]                   la -) [aceites y grasas]

                                                                                                   11
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 4
Català                        Français                          English                Español
Olis industrials                   Huiles industrielles                40087  Industrial oil            Aceites industriales


Gasos solidificats (combustibles)          Gaz solidifiés [combustibles]           40088  Gas (Solidified -) [fuel]       Gases solidificados [combustibles]

                                                        Solidified gases [fuel]


Oli de ricí per a ús tècnic             Ricin (huile de -) à usage technique        40089  Castor oil for technical purposes   Aceite de ricino para uso técnico

                           Huile de ricin à usage technique                                 Ricino (aceite de -) para uso técnico


Olis per a la conservació del cuir          Huiles pour la conservation du cuir        40090  Oil for the preservation of leather  Aceites para la conservación del cuero


Oli per al tall                   Coupe (huile de -)                 40101  Fluids (Cutting -)          Aceite para el corte

                           Huile de coupe                       Cutting fluids            Corte (aceite para el -)


Olis per a la pintura                Peinture (huiles pour la -)            40102  Paints (Oils for -)          Aceites para la pintura

                           Huiles pour la peinture                  Oils for paints            Pintura (aceites para la -)


Gas pobre                      Gaz pauvre                     40103  Gas (Producer -)           Gas pobre

                                                        Producer gas


Olis per a motors                  Huiles pour moteurs                40104  Motor oil               Aceites para motores
                                                                                                 12
CLASSE 5

Productes farmacèutics, veterinaris i higiènics;
substàncies dietètiques d’utilització mèdica, aliments per a nadons;
emplastres, material per a apòsits;
material per empastar les dents i per a motllos dentals;
desinfectants;
productes per a la destrucció d’animals danyosos;
fungicides, herbicides.
Nota Explicativa
La classe 5 comprèn essencialment els productes farmacèutics i altres productes d’ús mèdic.

Aquesta classe comprèn principalment:
    - els productes higiènics per a la medicina i la higiene íntima;
    - els desodorants el destí dels quals és el d’un ús diferent al personal;
    - els cigarrets sense tabac d’ús mèdic.

Aquesta classe no comprèn, en particular:
    - els productes per a la higiene que siguin productes d’higiene personal (cl. 3);
    - els desodorants per a ús personal (perfumeria) (cl. 3);
    - les benes ortopèdiques (cl. 10).
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 5
Català                        Français                           English                  Español
 Productes farmacèutics, veterinaris i        Produits pharmaceutiques, vétérinaires      GEN0501  Pharmaceutical, veterinary and sanitary  Productos farmacéuticos, veterinarios e
higiènics                      et hygiéniques                        preparations                higiénicos


Substàncies dietètiques d'utilització        Substances diététiques à usage           GEN0502  Dietetic substances adapted for      Sustancias dietéticas para uso
mèdica                        médical                           medical use                médico


Aliments per a nadons                 Aliments pour bébés                GEN0503  Food for babies              Alimentos para bebés


Emplastres, material per a apòsits          Emplâtres, matériel pour pansements        GEN0504  Plasters, materials for dressings     Emplastos, material para apósitosMaterial per empastar les dents i per a        Matières pour plomber les dents et pour      GEN0505  Material for stopping teeth, dental wax   Material para empastar los dientes y
motllos dentals                   empreintes dentaires                                          para moldes dentales


Desinfectants                     Désinfectants                   GEN0506  Disinfectants               Desinfectantes


 Productes per a la destrucció d'animals       Produits pour la destruction des animaux     GEN0507  Preparations for destroying vermin     Productos para la destrucción de
danyosos                       nuisibles                                                animales dañinos


Fungicides, herbicides                Fongicides, herbicides              GEN0508  Fungicides, herbicides           Fungicidas, herbicidas


Substàncies dietètiques d'utilització         Substances diététiques à usage médical,      GEN0509  Dietetic substances adapted for medical  Sustancias dietéticas para uso médico,
mèdica, aliments per a nadons            aliments pour bébés                     use, food for babies            alimentos para bebésAbrasius d'ús dental                 Abrasifs à usage dentaire              50001  Abrasives (Dental -)            Abrasivos para uso dental

                                                         Dental abrasives                                                                                                    2
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 5
Català                        Français                          English                 Español
Aconitina                      Aconitine                     50002  Aconitine                Aconitina


Adhesius per a pròtesis dentals           Dentaires (adhésifs pour prothèses -)       50003  Dentures (Adhesives for -)       Adhesivos para prótesis dentales

                           Prothèses dentaires (adhésifs pour -)           Adhesives for dentures         Prótesis dentales (adhesivos para -)

                           Adhésifs pour prothèses dentaires                                 Dentales (adhesivos para prótesis -)


Productes per refredar l'aire            Rafraîchissement de l'air (produits pour le    50004  Air freshening preparations       Aire (productos para el enfriamiento del -)
                           -)
                                                                            Enfriamiento del aire (productos para el -)
                           Air (produits pour le rafraîchissement de
                           l'-)


Productes per a la purificació de l'aire       Purification de l'air (produits pour la -)     50005  Air purifying preparations       Purificación del aire (productos para la -)

                           Air (produits pour la purification de l'-)                             Aire (productos para la purificación del -)


Aliments a base d'albúmina d'ús mèdic        Albumine (aliments à base d'-) à usage       50006  Albuminous foodstuffs for medical    Albúmina (alimentos a base de -) para
                           médical                          purposes                uso médico


Preparacions albuminoses d'ús mèdic         Albumineuses (préparations -) à usage       50007  Albuminous preparations for medical   Albuminosas (preparaciones -) para uso
                           médical                          purposes                médico


Alcohols medicinals                 Alcools médicinaux                 50008  Medicinal alcohol            Alcoholes medicinales


Aldehids d'ús farmacèutic              Aldéhydes à usage pharmaceutique          50009  Aldehydes for pharmaceutical purposes  Aldehídos para uso farmacéutico
                                                                                                   3
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 5
Català                        Français                          English                 Español
Aliatges de metalls preciosos d'ús dental      Métaux précieux (alliages de -) à usage      50010  Alloys of precious metals for dental  Metales preciosos (aleaciones de -) para
                           dentaire                          purposes                uso dental

                           Alliages de métaux précieux à usage                                Aleaciones de metales preciosos para
                           dentaire                                              uso dental


Te aprimador d'ús mèdic               Amaigrissant (thé -) à usage médical        50011  Reducing tea for medical purposes    Adelgazante (té -) para uso médico


Amalgames dentals                  Dentaires (amalgames -)              50012  Amalgams (Dental -)           Dentales (amalgamas -)

                           Amalgames dentaires                    Dental amalgams             Amalgamas dentales


Midó per a ús dietètic o farmacèutic         Amidon à usage diététique ou            50013  Starch for dietetic or pharmaceutical  Almidón para uso dietético o farmacéutico
                           pharmaceutique                       purposes


Pastilles de sal amoníac               Ammoniac (pastilles de sel -)           50014  Sal ammoniac lozenges          Amoniaco (pastillas de sal -)


Braçalets antireumàtics               Antirhumatismaux (bracelets -)           50015  Anti-rheumatism bracelets        Brazaletes antirreumáticos

                           Rhumatismes (bracelets contre les -)                                Reumatismo (bronzaletes contra el -)

                           Bracelets antirhumatismaux                                     Antirreumáticos (brazaletes -)


Anells antireumàtics                 Antirhumatismaux (anneaux -)            50016  Rings (Anti-rheumatism -)        Anillos antirreumáticos

                           Rhumatismes (anneaux contre les -)             Anti-rheumatism rings          Reumatismo (anillos contra el -)

                           Anneaux antirhumatismaux                                      Antirreumáticos (anillos -)


Anestèsics                      Anesthésiques                   50017  Anaesthetics              Anestésicos                                                                                                  4
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 5
Català                        Français                          English                Español
Essència d'anet d'ús mèdic              Aneth (essence d'-) à usage médical        50018  Dill oil for medical purposes     Agua de eneldo

                           Essence d'aneth à usage médical                                 Eneldo (agua de -)


Esparadrap                      Gommés (taffetas -)                50019  Sticking plasters           Engomado (tafetán -)

Tafetà engomat                    Sparadrap                         Taffeta plasters (Gummed -)      Tafetán engomado

                           Taffetas gommés                      Adhesive plaster           Esparadrapo

                                                        Court plaster


Escorça d'angostura d'ús mèdic            Angusture (écorce d'-) à usage médical       50020  Angostura bark for medical purposes  Angostura (corteza de -)

                           Angosture (écorce d'-) à usage médical


Pesticides                      Animaux nuisibles (produits pour la        50021  Noxious animals (Preparations for   Pesticidas
                           destruction des -)                     destroying -)
                                                                           Animales dañinos (productos para la
                           Pesticides                         Pesticides              destrucción de los -)


Te antiasmàtic                    Antiasthmatique (thé -)              50022  Asthmatic tea             Antiasmático (té -)


Bàlsam anticongelant d'ús farmacèutic        Antigel (baume -) à usage             50023  Frostbite salve for pharmaceutical  Anticongelante (bálsamo -) para uso
                           pharmaceutique                       purposes               farmacéutico


Productes antihemorroïdals              Antihémorroïdaux (produits -)           50025  Haemorrhoid preparations       Antihemorroidales (productos -)

                                                        Hemorrhoid preparations


Antifloridura                    Antimérule                     50026  Dry rot fungus (Preparations for   Anti-moho
                                                        destroying -)

                                                                                                 5
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                     Classe 5
Català                        Français                          English           Español
Articles antimigranyes                Antimigraineux (articles -)            50027  Headache (Articles for -)  Antijaquecas (artículos -)


Productes mata-arnes de la roba           Antimites (produits -)               50028  Mothproofing preparations  Matapolillas (productos -)


Productes antiparasitaris              Antiparasitaires (produits -)           50029  Antiparasitic preparations  Antiparasitarios (productos -)


Antisèptics                     Antiseptiques                   50030  Antiseptics         Antisépticos


Cotó antisèptic                   Antiseptique (coton -)               50031  Antiseptic cotton      Antiséptico (algodón -)


Productes antiúrics                 Antiuriques (produits -)              50032  Anti-uric preparations    Antiúricos (productos -)


Llapis antiberrugues                 Antiverrue (crayons -)               50033  Wart pencils         Antiverruga (lápices -)

                           Crayons antiverrue                                   Lápices antiverrugas


Cotó asèptic                     Aseptique (coton -)                50034  Aseptic cotton        Aséptico (algodón -)


Atrapamosques                    Mouches (attrape- -)                50035  Fly catching paper      Atrapa-moscas

                           Attrape-mouches                                     Moscas (atrapa -)
                                                                                          6
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 5
Català                        Français                          English                   Español
Mitjans de cultiu per a la bacteriologia       Bactériologie (bouillons de culture pour la    50036  Bacteriological cultures (Media for -)    Bacteriología (caldo de cultivo para la -)
                           -)
                                                        Bacteriological cultures (Bouillons for -)  Cultivo para la bacteriología (caldos de -)
                           Culture pour la bactériologie (bouillons de
                           -)                             Mediums (Bacteriological culture -)     Caldos de cultivo para la bacteriología

                           Bouillons de culture pour la bactériologie         Bouillons for bacteriological cultures

                                                        Media for bacteriological cultures


Preparacions bacteriològiques d'ús mèdic Bactériologiques (préparations -) à usage           50037  Bacteriological preparations for medical   Bacteriológicas (preparaciones -) para
o veterinari               médical ou vétérinaire                         and veterinary use              uso médico o veterinario


Verins bacterians                  Bactériens (poisons -)               50038  Bacterial poisons              Bacterianos (venenos -)


Preparacions bacterianes d'ús mèdic o        Bactériennes (préparations -) à usage       50039  Bacterial preparations for medical and    Bacterianas (preparaciones -) para uso
veterinari                      médical ou vétérinaire                   veterinary use                médico o veterinario


Anells per a les durícies dels peus         Anneaux pour cors aux pieds            50040  Corn rings for the feet           Anillos para los callos de los pies

                           Bagues pour cors aux pieds


Banys medicinals                   Bains médicinaux                  50041  Bath preparations, medicated         Baños medicinales


Sals per a banys d'aigües minerals          Eaux minérales (sels pour bains d'-)        50042  Baths (Salts for mineral water -)      Baños de aguas minerales (sales para -)

                           Bains d'eaux minérales (sels pour -)            Salts for mineral water baths        Aguas minerales (sales para baños de -)


Banys d'oxigen                    Oxygène (bains d'-)                50043  Baths (Oxygen -)               Oxígeno (baños de -)

                           Bains d'oxygène                      Oxygen baths                 Baños de oxígeno


                                                                                                      7
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 5
Català                        Français                          English                   Español
Aigua de mar per a banys medicinals         Bains médicinaux (eau de mer pour -)        50044  Water (Sea -) for medicinal bathing     Baños (agua de mar para -)

                           Mer (eau de -) pour bains médicinaux            Sea water for medicinal bathing       Mar (agua de -) para baños

                           Eau de mer pour bains médicinaux                                    Agua de mar para baños


Preparacions terapèutiques per al bany        Thérapeutiques (préparations -) pour le      50045  Bath (Therapeutic preparations for the -)  Terapéuticas (preparaciones -) para el
                           bain                                                  baño

                           Bain (préparations thérapeutiques pour le                               Baño (preparaciones terapéuticas para el
                           -)                                                   -)


Balsàmics d'ús mèdic                 Balsamiques à usage médical            50046  Balsamic preparations for medical      Balsámicos
                                                        purposes


Benes higièniques                  Hygiéniques (bandes -)               50047  Bandages (Hygienic -)            Paños higiénicos [salvaslip]

                           Bandes hygiéniques                     Hygienic bandages              Higiénicos (paños -)[salvaslip]


Benes per a apòsits                 Bandes pour pansements               50049  Bandages for dressings           Vendas para apósitos


Bàlsams d'ús mèdic                  Baumes à usage médical               50050  Balms for medical purposes         Bálsamos para uso médico


Productes per rentar el bestiar           Bestiaux (produits pour laver les -)        50051  Cattle washes                Ganado (productos para lavar el -)


Biocides                       Biocides                      50052  Biocides                  Biocidas


Preparacions de bismut d'ús farmacèutic       Bismuth (préparations de -) à usage        50053  Bismuth preparations for pharmaceutical   Bismuto (preparaciones de -) para uso
                           pharmaceutique                       purposes                  farmacéutico                                                                                                    8
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 5
Català                        Français                          English                   Español
Aigua blanca                     Blanche (eau -)                  50054  Goulard water                Agua blanca

                           Eau blanche                        Lead water                  Blanca (agua -)


Insecticides                     Insecticides                    50055  Insecticides                 Insecticidas


Carbó de fusta d'ús farmacèutic           Bois (charbon de -) à usage            50056  Charcoal for pharmaceutical purposes     Madera (carbón de -) para uso
                           pharmaceutique                                             farmacéutico

                           Charbon de bois à usage pharmaceutique                                 Carbón de madera para uso farmacéutico


Caramels d'ús farmacèutic              Bonbons à usage pharmaceutique           50057  Candy, medicated               Caramelos para uso farmacéutico

                                                        Confectionery, medicated


Fangs medicinals                   Boues médicinales                 50058  Sediment (Medicinal -) [mud]         Lodos medicinales

                                                        Mud (Medicinal -)


Llot per a banys                   Bains (boue pour -)                50059  Mud for baths                Baños (lodo para -)


Braçalets d'ús mèdic                 Bracelets à usage médical             50060  Bracelets for medical purposes        Brazaletes para uso médico


Productes contra les cremades            Brûlures (produits contre les -)          50061  Burns (Preparations for the treatment of -  Quemaduras (productos contra las -)
                                                        )


Catxú d'ús farmacèutic                Cachou à usage pharmaceutique           50062  Cachou for pharmaceutical purposes      Cachunde para uso farmacéutico


Productes contra les callositats           Callosité (produits contre la -)          50063  Callouses (Preparations for -)        Callosidades (productos contra las -)


                                                                                                    9
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 5
Català                        Français                          English                Español
Calomelans                      Calomel                      50064  Calomel                Calomelano


Pólvores de cantàrida                Cantharide (poudre de -)              50065  Cantharides (Powder of -)       Cantárida (polvo de -)

                                                        Powder of cantharides


Cautxú d'ús dental                  Caoutchouc à usage dentaire            50066  Rubber for dental purposes      Caucho para uso dental


Xarops d'ús farmacèutic               Sirops à usage pharmaceutique           50067  Syrups for pharmaceutical purposes  Jarabes para uso farmacéutico


Càpsules per a medicaments              Capsules pour médicaments             50068  Capsules for medicines        Cápsulas para medicamentos


Productes farmacèutics                Pharmaceutiques (produits -)            50069  Pharmaceutical preparations      Farmacéuticos (productos -)


Cataplasmes                     Cataplasmes                    50070  Poultices               Cataplasmas


Cinturons per a draps higiènics           Serviettes périodiques (ceintures pour -)     50071  Belts for sanitary napkins [towels]  Paños periódicos (cinturones para -)

                           Ceintures pour serviettes périodiques                              Cinturones para paños higiénicos


Buata d'ús mèdic                   Ouate à usage médical               50072  Wadding for medical purposes     Guata para uso médico


Fileres                       Charpie                      50073  Lint for medical purposes       Hilas


Productes a base de calç d'ús            Chaux (produits à base de -) à usage        50074  Lime (Preparations of -) for     Cal (productos a base de -) para uso
farmacèutic                     pharmaceutique                       pharmaceutical purposes        farmacéutico
                                                                                                 10
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 5
Català                        Français                          English                  Español
Productes per rentar els gossos           Chiens (produits pour laver les -)         50075  Dog washes                Perros (productos para lavar los -)


Repulsius per a gossos                Chiens (répulsifs pour -)             50076  Dogs (Repellents for -)          Perros (repulsivos para -)

                           Répulsifs pour chiens                   Repellents for dogs            Repulsivos para perros


Productes químico-farmacèutics            Pharmaceutiques (produits chimico- -)       50077  Chemico-pharmaceutical preparations    Químico-farmacéuticos (productos -)

                           Chimico-pharmaceutiques (produits -)                                 Farmacéuticos (productos químico--)


Teixits quirúrgics                  Chirurgicaux (tissus -)              50078  Surgical tissues             Tejidos quirúrgicos

                           Tissus chirurgicaux                    Tissues (Surgical -)           Quirúrgicos (tejidos -)

                                                        Surgical cloth [tissues]


Cloral hidratat d'ús farmacèutic           Chloral hydraté à usage pharmaceutique       50079  Hydrated chloral for pharmaceutical    Cloral hidratado para uso farmacéutico
                                                        purposes


Cloroform                      Chloroforme                    50080  Chloroform                Cloroformo


Cigarrets sense tabac d'ús mèdic           Cigarettes [sans tabac] à usage médical      50081  Cigarettes (Tobacco-free -) for medical  Cigarrillos [sin tabaco] para uso médico
                                                        purposes

                                                        Tobacco-free cigarettes for medical
                                                        purposes


Ciments dentals                   Dentaires (ciments -)               50082  Dental cements              Dentales (cementos -)

                           Ciments dentaires                                          Cementos dentales                                                                                                   11
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 5
Català                        Français                          English                 Español
Ciment per a peülles d'animals            Animaux (ciment pour sabots d'-)          50083  Hooves (Cement for animal -)      Cemento para pezuñas de animales

                           Ciment pour sabots d'animaux                Cement for animal hooves        Animales (cemento para pezuñas de -)


Ceres de modelar d'ús dental             Modeler (cires à -) à usage dentaire        50084  Molding wax for dentists        Ceras de modelar para uso dental

                           Cires à modeler à usage dentaire              Moulding wax for dentists        Modelar (ceras de -) para uso dental


Pastilles de fumigació                Fumants (clous -)                 50085  Fumigating pastilles          Pastillas de fumigación

                           Clous fumants                       Pastilles (Fumigating -)        Fumigación (pastillas de -)

                                                        Sticks (Fumigating -)

                                                        Fumigating sticks


Cocaïna                       Cocaïne                      50086  Cocaine                 Cocaína


Collars antiparasitaris per a animals        Antiparasitaires (colliers -) pour animaux     50087  Collars for animals (Antiparasitic -)  Antiparasitarios (collares -) para animales

                           Colliers antiparasitaires pour animaux           Antiparasitic collars for animals    Collares antiparasitarios para animales


Col.liri                       Collyre                      50088  Eye-wash                Colirio


Compreses                      Compresses                     50089  Compresses               Compresas


Preparats de vitamines                Vitamines (préparations de -)           50090  Vitamin preparations          Vitaminas (preparaciones de -)
                                                                                                  12
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                Classe 5
Català                        Français                          English                   Español
Conductors químics per a elèctrodes         Électrodes d'électrocardiographe          50091  Conductors (Chemical -) for         Electrodos de electrocardiógrafo
d'electrocardiògrafs                 (conducteurs chimiques pour -)               electrocardiograph electrodes        (conductores químicos para -)

                           Électrocardiographe (conducteurs              Electrocardiograph electrodes (Chemical   Electrocardiógrafo (conductores químicos
                           chimiques pour électrodes d'-)               conductors for -)              para electrodos de -)

                           Conducteurs chimiques pour électrodes           Electrodes (Chemical conductors for     Conductores químicos para electrodos de
                           d'électrocardiographe                   electrocardiograph -)            electrocardiógrafos

                                                        Chemical conductors for
                                                        electrocardiograph electrodes


Escorça de condurango                Condurango (écorce de -)              50092  Condurango bark for medical purposes     Condurango (corteza de -)


Remeis contra el restrenyiment            Constipation (remèdes contre la -)         50093  Constipation (Medicines for alleviating -)  Estreñimiento (remedios contra el -)


Solucions per a lents de contacte          Contact (solutions pour verres de -)        50094  Contact lenses (Solutions for use with -)  Lentes de contacto (soluciones para -)

                           Verres de contact (solutions pour -)            Solutions for contact lenses         Contacto (soluciones para lentes de -)


Contraceptius químics                Contraceptifs chimiques              50095  Contraceptives (Chemical -)         Contraceptivos químicos


Substàncies de contrast radiològic d'ús       Radiologique (substances de contraste -)      50096  Radiological contrast substances for     Radiológico (substancias de contraste -)
mèdic                        à usage médical                      medical purposes               para uso médico

                           Contraste radiologique (substances de -)                                Contraste radiológico (substancias de -)
                           à usage médical                                             para uso médico


Emplastres                      Emplâtres                     50097  Plasters for medical purposes        Emplastos
                                                                                                    13
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 5
Català                        Français                          English                  Español
Callicides                      Coricides                     50098  Corn remedies               Callos de los pies (productos contra los -)

                           Cors aux pieds (produits contre les -)                                Callicidas


Cotó d'ús mèdic                   Coton à usage médical               50099  Cotton for medical purposes        Algodón para uso médico


Productes contra les insolacions d'ús        Coups de soleil (produits contre les -) à     50100  Sunburn preparations for pharmaceutical  Insolaciones (productos contra las -) para
farmacèutic                     usage pharmaceutique                    purposes                 uso farmacéutico

                           Soleil (produits contre les coups de -) à
                           usage pharmaceutique


Llapis antimigranyes                 Crayons antimigraineux               50101  Headache pencils             Lápices antijaquecas


Llapis càustics                   Crayons caustiques                 50102  Caustic pencils              Lápices cáusticos


Productes contra els penellons            Engelures (produits contre les -)         50103  Chilblain preparations          Sabañones (productos contra los -)


Llapis hemostàtics                  Hémostatiques (crayons -)             50104  Haemostatic pencils            Lápices hemostáticos

                           Crayons hémostatiques                   Hemostatic pencils            Hemostáticos (lápices -)


Escorça de cròton                  Croton (écorce de -)                50105  Croton bark                Crotón (corteza de -)


Curare                        Curare                       50106  Curare                  Curare


Vacunes                       Vaccins                      50107  Vaccines                 Vacunas
                                                                                                  14
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 5
Català                        Français                          English                  Español
Detergents d'ús mèdic                Détergents [détersifs] à usage médical       50108  Detergents for medical purposes      Detergentes [detersivos] para uso médico


Decoccions d'ús farmacèutic             Décoctions à usage pharmaceutique         50109  Decoctions for pharmaceutical purposes  Decocciones para uso farmacéutico


Matèries per empastar les dents           Plomber les dents (matières pour -)        50110  Teeth filling material          Empastar los dientes (materias para -)

                           Dents (matières pour plomber les -)                                 Dientes (materias para empastar los -)


Matèries per a motlles dentals            Dentaires (matières pour empreintes -)       50111  Dental impression materials        Moldes dentales (materias para -)

                           Empreintes dentaires (matières pour -)


Laques dentals                    Dentaires (laques -)                50112  Lacquer (Dental -)            Dentales (lacas -)

                           Laques dentaires                      Dental lacquer              Lacas dentales


Massilles dentals                  Dentaires (mastics -)               50113  Mastics (Dental -)            Dentales (masillas -)

                           Mastics dentaires                     Dental mastics              Masillas dentales


Articles per a apòsits                Pansements (articles pour -)            50114  Dressings [medical]            Apósitos (artículos para -)


Porcellanes per a pròtesis dentals          Dentaires (porcelaine pour prothèses -)      50115  Porcelain for dental prostheses      Dentales (porcelana para prótesis -)

                           Prothèses dentaires (porcelaine pour -)                               Porcelana para prótesis dentales

                           Porcelaine pour prothèses dentaires                                 Prótesis dentales (porcelana para -)


Preparacions per facilitar la dentició        Dentition (préparations pour faciliter la -)    50116  Teething (Preparations to facilitate -)  Dentición (preparaciones para facilitar la -
                                                                             )


                                                                                                   15
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 5
Català                        Français                          English                  Español
Depuratius                      Dépuratifs                     50117  Depuratives                Depurativos


Desinfectants d'ús higiènic             Désinfectants à usage hygiénique          50118  Disinfectants for hygiene purposes    Desinfectantes para uso higiénico


Desodorants que no siguin per a ús          Désodorisants autres qu'à usage          50119  Deodorants, other than for personal use  Desodorantes que no sean para uso
personal                       personnel                                              personal


Productes per destruir les rates           Souris (produits pour détruire les -)       50120  Mice (Preparations for destroying -)   Ratones (productos para destruir los -)


Pa per a diabètics                  Diabétiques (pain pour -)             50121  Bread (Diabetic -)            Pan para diabéticos

                           Pain pour diabétiques                   Diabetic bread              Diabéticos (pan para -)


Digestius d'ús farmacèutic              Digestifs à usage pharmaceutique          50122  Digestives for pharmaceutical purposes  Digestivos para uso farmacéutico


Digitalina                      Digitaline                     50123  Digitalin                 Digitalina


Analgèsics                      Analgésiques                    50124  Analgesics                Analgésicos


Drogues d'ús mèdic                  Drogues à usage médical              50125  Drugs for medical purposes        Drogas para uso médico


Estoigs portàtils per a medicines          Voyage (droguiers de -)              50126  Medicine cases [portable] [filled]    Estuches portátiles para medicinas
(farmacioles)                                                                       [botiquines]
                           Droguiers de voyage
                                                                             Portátiles (estuches -) para medicinas
                                                                             [botiquines]


Magnesi d'ús farmacèutic               Magnésie à usage pharmaceutique          50127  Magnesia for pharmaceutical purposes   Magnesio para uso farmacéutico


                                                                                                  16
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 5
Català                        Français                          English                  Español
Aigua de melissa d'ús farmacèutic          Mélisse (eau de -) à usage             50128  Melissa water for pharmaceutical     Agua de melisa para uso farmacéutico
                           pharmaceutique                       purposes
                                                                             Melisa (agua de -) para uso farmacéutico
                           Eau de mélisse à usage pharmaceutique


Aigües minerals d'ús mèdic              Minérales (eaux -) à usage médical         50129  Waters (Mineral -) for medical purposes  Minerales (aquas -) para uso médico

                           Eaux minérales à usage médical               Mineral water for medical purposes    Aguas minerales para uso médico


Sals d'aigües minerals                Eaux minérales (sels d'-)             50130  Salts (Mineral water -)          Sales de aguas minerales

                           Minérales (sels d'eaux -)                 Mineral water salts            Aguas minerales (sales de -)

                           Sels d'eaux minérales                                        Minerales (sales de aguas -)


Aigües termals                    Thermales (eaux -)                 50131  Thermal water               Termales (aguas -)

                           Eaux thermales                                            Aguas termales


Escorces d'ús farmacèutic              Écorces à usage pharmaceutique           50132  Barks for pharmaceutical purposes     Cortezas para uso farmacéutico


Elixirs (preparacions farmacèutiques)        Élixirs [préparations pharmaceutiques]       50133  Elixirs [pharmaceutical preparations]   Elixires [preparaciones farmacéuticas]


Dissolvents per treure l'esparadrap         Sparadrap (solvants pour enlever le -)       50134  Solvents for removing adhesive plasters  Esparadrapo (disolventes para quitar el -)

                           Solvants pour enlever le sparadrap                                  Disolventes para quitar el esparadrapo


Productes anticriptogàmics              Anticryptogamiques (produits -)          50135  Anticryptogamic preparations       Anticriptogámicos (productos -)
                                                                                                  17
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 5
Català                        Français                          English                 Español
Esponges vulneràries                 Vulnéraires (éponges -)              50136  Sponges (Vulnerary -)          Vulnerarias (esponjas -)

                           Éponges vulnéraires                    Vulnerary sponges            Esponjas vulnerarias


Sals d'ús mèdic                   Sels à usage médical                50137  Salts for medical purposes        Sales para uso médico


Esters d'ús farmacèutic               Esters à usage pharmaceutique           50138  Esters for pharmaceutical purposes    Ésteres para uso farmacéutico


Èters d'ús farmacèutic                Éthers à usage pharmaceutique           50139  Ethers for pharmaceutical purposes    Éteres para uso farmacéutico


Teles per a apòsits                 Étoffes pour pansements              50140  Dressings (Surgical -)          Telas para apósitos

                                                        Surgical dressings


Eucaliptol d'ús farmacèutic             Eucalyptol à usage pharmaceutique         50141  Eucalyptol for pharmaceutical purposes  Eucaliptol para uso farmacéutico


Eucaliptus d'ús farmacèutic             Eucalyptus à usage pharmaceutique         50142  Eucalyptus for pharmaceutical purposes  Eucalipto para uso farmacéutico


Evacuants                      Purgatifs                     50143  Evacuants                Purgantes

Purgants                       Évacuants                         Purgatives                Evacuantes


Farines d'ús farmacèutic               Farines à usage pharmaceutique           50144  Meal for pharmaceutical purposes     Harinas para uso farmacéutico

                                                        Flour for pharmaceutical purposes


Farines lactants per a bebès             Lactées (farines -) pour bébés           50145  Lacteal flour [for babies]        Harinas lacteadas [para bebés]

                           Farines lactées [pour bébés]                                    Lacteadas (harinas -) para bebés


                                                                                                18
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                          Classe 5
Català                        Français                          English                Español
Febrífugs                      Fébrifuges                     50146  Febrifuges               Febrífugos


Fonoll d'ús mèdic                  Fenouil à usage médical              50147  Fennel for medical purposes      Hinojo para uso médico


Infusions medicinals                 Infusions médicinales               50148  Infusions (Medicinal -)        Infusiones medicinales

                                                        Medicinal infusions


Te medicinal                     Thé médicinal                   50149  Medicinal tea             Té medicinal


Oli de fetge de bacallà               Foie de morue (huile de -)             50150  Oil (Cod liver -)           Bacalao (aceite de hígado de -)

                           Morue (huile de foie de -)                 Cod liver oil             Aceite de hígado de bacalao

                           Huile de foie de morue                                      Hígado de bacalao (aceite de -)


Fungicides                      Fongicides                     50151  Fungicides               Fungicidas


Nervins                       Nervins                      50152  Nervines                Nervinos


Guaiacol d'ús farmacèutic              Gayacol à usage pharmaceutique           50153  Guaiacol for pharmaceutical purposes  Guayacol para uso farmacéutico

                           Gaïacol à usage pharmaceutique


Vermicides                      Vermifuges                     50154  Anthelmintics             Vermífugos

                                                        Vermifuges


Gasa per a apòsits                  Gaze pour pansements                50155  Gauze for dressings          Gasa para apósitos


                                                                                               19
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                          Classe 5
Català                        Français                          English                Español
Laxants                       Laxatifs                      50156  Laxatives               Laxantes


Gelatina d'ús mèdic                 Gélatine à usage médical              50157  Gelatin(e) for medical purposes    Gelatina para uso médico


Genciana d'ús farmacèutic              Gentiane à usage pharmaceutique          50158  Gentian for pharmaceutical purposes  Genciana para uso farmacéutico


Germicides                      Germicides                     50159  Germicides              Germicidas


Glicerofosfats                    Glycérophosphates                 50160  Glycerophosphates           Glicerofosfatos


Gomes d'ús mèdic                   Gommes à usage médical               50161  Gum for medical purposes       Gomas para uso médico


Grans de lli d'ús farmacèutic            Lin (graines de -) à usage             50162  Linseed for pharmaceutical purposes  Granos de lino para uso farmacéutico
                           pharmaceutique
                                                                           Lino (granos de -) para uso farmacéutico
                           Graines de lin à usage pharmaceutique


Greixos d'ús mèdic                  Graisses à usage médical              50163  Greases for medical purposes     Grasas para uso médico


Greixos d'ús veterinari               Graisses à usage vétérinaire            50164  Greases for veterinary purposes    Grasas para uso veterinario


Greix per munyir                   Traire (graisse à -)                50165  Milking grease            Grasa para ordeñar

                           Graisse à traire                                         Ordeñar (grasa para -)
                                                                                                 20
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                           Classe 5
Català                        Français                          English                Español
Preparacions químiques per diagnosticar       Grossesse (préparations chimiques pour       50166  Pregnancy (Chemical preparations for the Embarazo (preparaciones químicas para
l'embaràs                      diagnostiquer la -)                    diagnosis of -)             diagnosticar el -)

                                                        Diagnosis of pregnancy (Chemical
                                                        preparations for the -)


Olis d'ús mèdic                   Huiles à usage médical               50167  Oils (Medicinal -)           Aceites para uso médico

                                                        Medicinal oils


Hematogen                      Hématogène                     50168  Haematogen               Hematógeno

                                                        Hematogen


Hemoglobina                     Hémoglobine                    50169  Haemoglobin               Hemoglobina

                                                        Hemoglobin


Herbes medicinals                  Herbes médicinales                 50170  Herbs (Medicinal -)           Hierbas medicinales

                                                        Medicinal herbs


Hormones d'ús mèdic                 Hormones à usage médical              50171  Hormones for medical purposes      Hormonas para uso médico


Oli de mostassa d'ús mèdic              Moutarde (huile de -) à usage médical       50172  Mustard oil for medical purposes    Mostaza (aceite de -) para uso médico


Olis contra els tàvecs                Taons (huiles contre les -)            50173  Oils (Anti-horse-fly -)         Aceites contra los tábanos

                           Huiles contre les taons                  Anti-horse-fly oils           Tábanos (aceites contra los -)
                                                                                                 21
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 5
Català                        Français                          English                 Español
Hidrastina                      Hydrastine                     50174  Hydrastine               Hidrastina


Hidrastinina                     Hydrastinine                    50175  Hydrastinine              Hidrastinina


Cotó hidròfil                    Hydrophile (ouate -)                50176  Absorbent cotton            Hidrófilo (algodón -)

                           Hydrophile (coton -)                    Absorbent wadding


Esperma per a la inseminació artificial       Insémination artificielle (sperme pour l'-)    50177  Insemination (Semen for artificial -)  Inseminación artificial (esperma para la -)

                           Sperme pour l'insémination artificielle          Semen for artificial insemination    Esperma para la inseminación artificial


Insectífugs                     Insectifuges                    50178  Repellents (Insect -)          Insectífugos

                                                        Insect repellents


Tintura de iode                   Iode (teinture d'-)                50179  Tincture of iodine           Yodo (tintura de -)


Peptones d'ús farmacèutic              Peptones à usage pharmaceutique          50180  Peptones for pharmaceutical purposes  Peptonas para uso farmacéutico


Iodoform                       Iodoforme                     50181  Iodoform                Yodoformo


Molsa d'irlanda d'ús mèdic              Mousse d'Irlande à usage médical          50182  Moss (Irish -) for medical purposes   Musgo de Irlanda para uso médico

                                                        Irish moss for medical purposes


Jalapa                        Jalap                       50183  Jalap                  Jalapa
                                                                                                 22
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 5
Català                        Français                          English                 Español
Pasta de gínjol                   Jujube (pâte de -)                 50184  Jujube [medicated]           Azufaifa (pasta de -)

                           Pâte de jujube                                           Pasta de azufaifa


Regalèssia d'ús farmacèutic             Réglisse à usage pharmaceutique          50185  Liquorice for pharmaceutical purposes  Regaliz para uso farmacéutico


Extractes de tabac (insecticides)          Tabac (extraits de -) [insecticides]        50186  Tobacco extracts [insecticides]     Tabaco (extractos de -) [insecticidas]


Ferments làctics d'ús farmacèutic          Lactiques (ferments -) à usage           50187  Ferments (Milk -) for pharmaceutical  Lácticos (fermentos -) para uso
                           pharmaceutique                       purposes                farmacéutico

                                                        Milk ferments for pharmaceutical
                                                        purposes


Llet maltada d'ús mèdic               Malté (lait -) à usage médical           50188  Malted milk beverages for medical    Malteada (leche -) para uso médico
                                                        purposes
                           Lait malté à usage médical                                     Leche malteada para uso médico


Productes per rentar els animals           Laver les animaux (produits pour -)        50189  Animal washes              Animales (productos para lavar los -)

                           Animaux (produits pour laver les -)                                Lavar los animales (productos para -)


Farina de lli d'ús farmacèutic            Lin (farine de -) à usage pharmaceutique      50190  Linseed meal for pharmaceutical     Harina de lino para uso farmacéutico
                                                        purposes
                           Farine de lin à usage pharmaceutique                                Lino (harina de -) para uso farmacéutico


Locions d'ús farmacèutic               Lotions à usage pharmaceutique           50191  Lotions for pharmaceutical purposes   Lociones para uso farmacéutico
                                                                                                  23
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                           Classe 5
Català                        Français                          English                Español
Lactosa                       Lactose                      50192  Lactose                Azúcar de leche

Sucre de llet                    Lait (sucre de -)                     Milk sugar [lactose]         Leche (azúcar de -)

                           Sucre de lait [lactose]                                     Lactosa


Productes per destruir les larves          Larves (produits pour détruire les -)       50193  Larvae exterminating preparations   Larvas (productos para destruir las -)


Llevat d'ús farmacèutic               Levure à usage pharmaceutique           50194  Yeast for pharmaceutical purposes   Levadura para uso farmacéutico


Productes per destruir els llimacs          Limaces (produits pour détruire les -)       50195  Slug exterminating preparations    Babosas (productos para destruir las -)


Liniments                      Liniments                     50196  Liniments               Linimentos


Lupulina d'ús farmacèutic              Lupuline à usage pharmaceutique          50197  Lupulin for pharmaceutical purposes  Lupulina para uso farmacéutico


Goma de mastegar d'ús mèdic             Mâcher (gommes à -) à usage médical        50198  Chewing gum for medical purposes   Goma de mascar para uso médico

                           Gommes à mâcher à usage médical


Escorça de mangle d'ús farmacèutic          Manglier (écorce de -) à usage           50199  Mangrove bark for pharmaceutical   Mangle (corteza de -) para uso
                           pharmaceutique                       purposes               farmacéutico
                                                                                                24
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 5
Català                        Français                          English                   Español
Bragues higièniques                 Hygiéniques (culottes -)              50200  Knickers (Sanitary -)            Bragas higiénicas

Eslips periòdics                   Slips périodiques                     Knickers (Menstruation -)          Slips periódicos

                           Culottes hygiéniques                    Pants (Sanitary -)             Higiénicas (bragas -)

                                                        Panties (Sanitary -)

                                                        Sanitary knickers

                                                        Menstruation knickers

                                                        Sanitary panties


Menta d'ús farmacèutic                Menthe à usage pharmaceutique           50201  Mint for pharmaceutical purposes      Menta para uso farmacéutico


Productes químics per al tractament del       Mildiou (produits chimiques pour le        50202  Mildew (Chemical preparations to treat -)  Mildiu (productos químicos para el
míldiu                        traitement du -)                                            tratamiento del -)


Malt d'ús farmacèutic                Malt à usage pharmaceutique            50203  Malt for pharmaceutical purposes      Malta para uso farmacéutico
                                                                                                   25
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                           Classe 5
Català                        Français                          English                Español
Herbicides                      Destruction des herbes (produits pour la -     50204  Noxious plants (Preparations for   Vegetales (productos para la destrucción
                           )                             destroying -)             de los -)
Productes per a la destrucció de les
plantes                       Désherbants                        Plants (Preparations for destroying  Hierbas (productos para la destrucción de
                                                        noxious -)              las -)
Productes per a la destrucció dels          Herbes (produits pour la destruction des -
vegetals                       )                             Weedkillers              Herbicidas

                           Plantes (produits pour la destruction des -        Herbicides              Destrucción de las hierbas (productos
                           )                                                para la -)

                           Végétaux (produits pour la destruction                              Plantas (productos para la destrucción de
                           des -)                                              las -)

                           Herbicides


Metxes ensofrades per a la desinfecció        Mèches soufrées pour la désinfection        50205  Sticks (Sulphur -) [disinfectants]  Mechas azufradas [azufrín] para la
                                                                           desinfección
                                                        Sulphur sticks [disinfectants]


Pomades d'ús mèdic                  Pommades à usage médical              50207  Pomades for medical purposes     Pomadas para uso médico


Tints d'ús mèdic                   Teintures à usage médical             50208  Tinctures for medical purposes    Tintes para uso médico


Sèrums                        Sérums                       50209  Serums                Sueros


Mentol                        Menthol                      50210  Menthol                Mentol


Ungüents mercurials                 Mercuriels (onguents -)              50211  Mercurial ointments          Mercuriales (ungüentos -)
                                                                                                 26
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 5
Català                        Français                          English                  Español
Substàncies nutritives per a             Nutritives (substances -) pour micro-       50212  Microorganisms (Nutritive substances for  Micro-organismos (substancias nutritivas
microorganismes                   organismes                         -)                     para -)

                           Organismes (substances nutritives pour           Nutritive substances for microorganisms  Organismos (substancias nutritivas para
                           micro- -)                                               micro--)

                           Micro-organismes (substances nutritives                                Nutritivas (substancias -) para micro-
                           pour -)                                                organismos


Cultius de microorganismes d'ús mèdic o       Micro-organismes (cultures de -) à usage      50213  Microorganisms (Cultures of -) for     Organismos (cultivos de micro--)
veterinari                      médical ou vétérinaire                   medical and veterinary use
                                                                              Cultivos de micro-organismos para uso
                           Micro-organismes (préparations de -) à           Microorganisms (Preparations of -) for   médico o veterinario
                           usage médical ou vétérinaire                medical and veterinary use
                                                                              Micro-organismos (preparaciones de -)
                           Organismes (cultures de micro- -) à            Cultures of microorganisms for medical   para uso médico o veterinario
                           usage médical ou vétérinaire                and veterinary use
                                                                              Micro-organismos (cultivos de -) para uso
                           Cultures de micro-organismes à usage                                 médico o veterinario
                           médical ou vétérinaire


Pastilles d'ús farmacèutic              Pastilles à usage pharmaceutique          50214  Lozenges for pharmaceutical purposes    Pastillas para uso farmacéutico

                                                        Pastilles for pharmaceutical purposes


Mordents per a llavors                Mordants pour semences               50215  Mordants for seeds             Mordientes para simientes


Mata-rates                      Mort-aux-rats                   50216  Rat poison                 Matarratas
                                                                                                   27
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 5
Català                        Français                          English                Español
Pega contra les mosques               Mouches (glu contre les -)             50217  Adhesives (Fly catching -)       Liga contra las moscas

                           Glu contre les mouches                   Fly catching adhesives         Moscas (liga contra las -)

                                                        Glue (Fly -)

                                                        Fly glue


Matamosques                     Mouches (tue- -)                  50218  Fly destroying preparations      Moscas (mata -)

                           Tue-mouches                                            Matamoscas


Mostassa d'ús farmacèutic              Moutarde à usage pharmaceutique          50219  Mustard for pharmaceutical purposes  Mostaza para uso farmacéutico


Locions d'ús veterinari               Lotions à usage vétérinaire            50220  Lotions for veterinary purposes    Lociones para uso veterinario


Escorça de mirabolaner d'ús farmacèutic       Myrobalan [myrobolan] (écorce de -) à       50221  Myrobalan bark for pharmaceutical   Mirobálano (corteza de -) para uso
                           usage pharmaceutique                    purposes                farmacéutico


Productes químics per al tractament del       Nielle (produits chimiques pour le         50222  Wheat smut (Chemical preparations to  Niel (productos químicos para el
niell                        traitement de la -)                    treat -)                tratamiento del -)

                                                        Wheat blight [smut] (Chemical
                                                        preparations to treat -)


Estupefaents                     Stupéfiants                    50223  Narcotics               Narcóticos

Narcòtics                      Narcotiques                                            Estupefacientes
                                                                                                28
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 5
Català                        Français                          English                 Español
Sals contra l'esvaïment               Odorants (sels -)                 50224  Smelling salts             Desvanecimiento (sales contra el -)

Sals aromàtiques                   Évanouissement (sels contre l'-)                                  Sales contra el desvanecimiento

                           Sels contre l'évanouissement                                    Aromáticas (sales -)


Ungüents d'ús farmacèutic              Onguents à usage pharmaceutique          50225  Ointments for pharmaceutical purposes  Ungüentos para uso farmacéutico


Opiates                       Opiats                       50226  Opiates                 Opiatas


Opi                         Opium                       50227  Opium                  Opio


Opodeldoch                      Opodeldoch                     50228  Opodeldoc                Opodeldoch


Productes opoteràpics                Opothérapiques (produits -)            50229  Organotherapy preparations       Opoterápicos (productos -)

                                                        Opotherapy preparations


Amalgames dentals d'or                Or (amalgames dentaires en -)           50230  Gold (Dental amalgams of -)       Oro (amalgamas dentales de -)


Pectina d'ús farmacèutic               Pectine à usage pharmaceutique           50231  Pectin for pharmaceutical purposes   Pectina para uso farmacéutico


Tampons per a la menstruació             Menstruation (tampons pour la -)          50232  Menstruation tampons          Menstruación (tampones para la -)

                           Tampons pour la menstruation                Menstruation pads            Tampones para la menstruación
                                                                                                 29
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 5
Català                        Français                          English                 Español
Benes periòdiques                  Bandes périodiques                 50233  Bandages (Menstruation -)        Paños periódicos

                                                        Sanitary pads              Menstruación (paños para la -) [paños
                                                                             higiénicos o compresas]
                                                        Menstruation bandages


Compreses higièniques                Hygiéniques (serviettes -)             50234  Sanitary napkins             Higiénicos (paños -)

                           Serviettes périodiques                   Towels (Sanitary -)           Paños higiénicos [compresas]

                           Serviettes hygiéniques                   Sanitary towels


Píndoles d'ús farmacèutic              Pilules à usage pharmaceutique           50235  Pills for pharmaceutical purposes    Píldoras para uso farmacéutico


Fenol d'ús farmacèutic                Phénol à usage pharmaceutique           50236  Phenol for pharmaceutical purposes    Fenol para uso farmacéutico


Paper per a sinapismes                Papier à sinapismes                50237  Paper for mustard plasters        Papel para sinapismos

                                                        Paper for mustard poultices


Parasiticides                    Parasiticides                   50238  Parasiticides              Parasiticidas


Productes farmacèutics per a l'atenció de      Soins de la peau (produits             50239  Skin care (Pharmaceutical preparations  Piel (productos farmacéuticos para el
la pell                       pharmaceutiques pour les -)                for -)                  cuidado de la -)

                           Peau (produits pharmaceutiques pour les                               Cuidado de la piel (productos
                           soins de la -)                                           farmacéuticos para el -)


Tisanes                       Tisanes                      50240  Herb teas                Tisanas
                                                                                                 30
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 5
Català                        Français                          English                  Español
Productes farmacèutics contra la caspa        Pellicules (produits pharmaceutiques        50241  Dandruff (Pharmaceutical preparations for Caspa (productos farmacéuticos contra la
                           contre les -)                       treating -)                -)

                                                        Pharmaceutical preparations for treating
                                                        dandruff


Pepsines d'ús farmacèutic              Pepsines à usage pharmaceutique          50242  Pepsins for pharmaceutical purposes    Pepsinas para uso farmacéutico


Segells d'ús farmacèutic               Cachets à usage pharmaceutique           50243  Capsules for pharmaceutical purposes    Sellos para uso farmacéutico

                                                        Cachets for pharmaceutical purposes


Farmacioles                     Pharmacies portatives               50244  First-aid boxes [filled]          Botiquines


Fosfats d'ús farmacèutic               Phosphates à usage pharmaceutique         50245  Phosphates for pharmaceutical purposes   Fosfatos para uso farmacéutico


Productes químics per al tractament de la Phylloxéra (produits chimiques pour le            50246  Phylloxera (Chemical preparations for   Filoxera (productos químicos para el
fil.loxera                traitement du -)                           treating -)                tratamiento de la -)


Remeis contra la transpiració dels peus       Pieds (remèdes contre la transpiration       50247  Foot perspiration (Remedies for -)     Pies (remedios contra la transpiración de
                           des -)                                                los -)
                                                        Remedies for foot perspiration


Plasma sanguini                   Sanguin (plasma -)                 50248  Plasma (Blood -)              Plasma sanguíneo

                           Plasma sanguin                       Blood plasma                Sanguíneo (plasma -)


Metzines                       Poisons                      50249  Poisons                  Venenos
                                                                                                    31
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 5
Català                        Français                          English                Español
Sals de potassi d'ús mèdic              Potassium (sels de -) à usage médical       50251  Potassium salts for medical purposes  Potasio (sales de -) para uso médico


Pols de piretre                   Pyrèthre (poudre de -)               50252  Pyrethrum powder            Pelitre (polvo de -)


Quebratxo d'ús mèdic                 Quebracho à usage médical             50253  Quebracho for medical purposes     Quebracho para uso médico


Quàssia d'ús mèdic                  Quassia à usage médical              50254  Quassia for medical purposes      Cuasia para uso médico


Quina d'ús mèdic                   Quinquina à usage médical             50255  Cinchona for medical purposes     Quina para uso médico

                                                        Quinquina for medical purposes


Quinina d'ús mèdic                  Quinine à usage médical              50256  Quinine for medical purposes      Quinina para uso médico


Quinoleïna d'ús mèdic                Quinoléine à usage médical             50257  Chinoline for medical purposes     Quinoleína para uso médico


Productes radioactius d'ús mèdic           Radioactifs (produits -) à usage médical      50258  Radioactive substances for medical   Radioactivos (productos -) para uso
                                                        purposes                médico


Radi d'ús mèdic                   Radium à usage médical               50259  Radium for medical purposes      Radio para uso médico


Arrels medicinals                  Racines médicinales                50260  Roots (Medicinal -)          Raíces medicinales

                                                        Medicinal roots


Arrels de ruibarbre d'ús farmacèutic         Rhubarbe (racines de -) à usage          50261  Rhubarb roots for pharmaceutical    Ruibarbo (raíces de -) para uso
                           pharmaceutique                       purposes                farmacéutico                                                                                                 32
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 5
Català                        Français                          English                 Español
Reconstituents medicaments              Reconstituants [médicaments]            50262  Tonics [medicine]            Reconstituyentes [medicamentos]


Subazot de bismut d'ús farmacèutic          Bismuth (sous-nitrate de -) à usage        50263  Bismuth subnitrate for pharmaceutical  Bismuto (subazoato de -) para uso
                           pharmaceutique                       purposes                farmacéutico


Sarsaparrella d'ús mèdic               Salsepareille [à usage médical]          50264  Sarsaparilla [for medical purposes]   Zarzaparrilla [para uso médico]


Sang d'ús mèdic                   Sang à usage médical                50265  Blood for medical purposes       Sangre para uso médico


Sangoneres d'ús mèdic                Sangsues à usage médical              50266  Leeches for medical purposes      Sanguijuelas para uso médico


Escapularis d'ús quirúrgic              Scapulaires à usage chirurgical          50267  Scapulars for surgical purposes     Escapularios para uso quirúrgico


Calmants                       Calmants                      50268  Sedatives                Calmantes

Sedants                       Sédatifs                          Tranquillizers             Sedantes


Sègol rovellat d'ús farmacèutic           Seigle ergoté à usage pharmaceutique        50269  Ergot for pharmaceutical purposes    Centeno atizonado para uso farmacéutico


Sèrums terapèutics (medicaments)           Sérothérapiques (médicaments -)          50270  Serotherapeutic medicines        Sueroterápicos (medicamentos -)


Sinapismes                      Sinapismes                     50271  Plasters (Mustard -)          Sinapismos

                                                        Poultices (Mustard -)

                                                        Mustard plasters

                                                        Mustard poultices                                                                                                33
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 5
Català                        Français                          English                 Español
Productes esterilitzants per a terres        Stérilisants (produits -) pour sols        50272  Sterilising (Soil--) preparations    Suelos (productos esterilizantes para -)

                           Sols (produits stérilisants pour -)            Soil-sterilising preparations      Esterilizantes (productos -) para suelos


Somnífers                      Somnifères                     50273  Soporifics                Somníferos


Sals de fada d'ús mèdic               Soude (sels de -) à usage médical         50274  Sodium salts for medical purposes    Sosa (sales de -) para uso médico


Productes per a l'esterilització           Stérilisation (produits pour la -)         50275  Sterilising preparations         Esterilización (productos para la -)


Estricnina                      Strychnine                     50276  Strychnine                Estricnina


Estíptics (astringents)               Styptiques                     50277  Styptic preparations           Estípticos [astringente]


Sucre d'ús mèdic                   Sucre à usage médical               50278  Sugar for medical purposes        Azúcar para uso médico


Sulfamides (medicaments)               Sulfamides [médicaments]              50279  Sulphonamides [medicines]        Sulfamidas [medicamentos]


Supositoris                     Suppositoires                   50280  Suppositories              Supositorios


Tàrtar d'ús farmacèutic               Tartre à usage pharmaceutique           50281  Tartar for pharmaceutical purposes    Tártaro para uso farmacéutico


Trementina d'ús farmacèutic             Térébenthine à usage pharmaceutique        50282  Turpentine for pharmaceutical purposes  Trementina para uso farmacéutico


Essència de trementina d'ús farmacèutic       Essence de térébenthine à usage          50283  Oil of turpentine for pharmaceutical   Esencia de trementina para uso
                           pharmaceutique                       purposes                 farmacéutico                                                                                                  34
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 5
Català                        Français                          English                  Español
Timol d'ús farmacèutic                Thymol à usage pharmaceutique           50284  Thymol for pharmaceutical purposes     Timol para uso farmacéutico


Remeis contra la transpiració            Transpiration (remèdes contre la -)        50285  Remedies for perspiration         Transpiración (remedios contra la -)


Paper antiarnes                   Papier antimite                  50286  Paper (Mothproof -)            Papel matapolillas

                                                        Mothproofing paper


Productes veterinaris                Vétérinaires (produits -)             50287  Veterinary preparations          Veterinarios (productos -)


Productes químics per al tractament de        Vigne (produits chimiques pour le         50288  Vine disease treating chemicals      Vid (productos químicos para el
malalties del cep                  traitement des maladies de la -)                                   tratamiento de las enfermedades de la -)


Productes per destruir la vermina (polls)      Vermine (produits pour détruire la -)       50289  Vermin destroying preparations       Miseria [piojos] (productos para destruir la
                                                                              -)


Versicants                      Vésicants                     50290  Vesicants                 Vesicantes


Acetats d'ús farmacèutic               Acétates à usage pharmaceutique          50291  Acetates for pharmaceutical purposes    Acetatos para uso farmacéutico


Àcids d'ús farmacèutic                Acides à usage pharmaceutique           50292  Acids for pharmaceutical purposes     Ácidos para uso farmacéutico


Additius per a pinsos d'ús mèdic           Fourrages (additifs pour -) à usage        50293  Fodder (Additives to -) for medical    Piensos (aditivos para -) para uso médico
                           médical                          purposes
                                                                              Aditivos para piensos para uso médico
                           Additifs pour fourrages à usage médical          Additives to fodder for medical purposes
                                                                                                   35
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 5
Català                        Français                          English                   Español
Bandes adhesives per a la medicina          Adhésifs (rubans -) pour la médecine        50294  Bands (Adhesive -), for medical purposes   Cintas adhesivas para la medicina

Cintes adhesives per a la medicina          Adhésives (bandes -) pour la médecine           Tapes (Adhesive -), for medical purposes   Adhesivas (cintas -) para la medicina

                           Bandes adhésives pour la médecine             Adhesive tapes for medical purposes     Adhesivas (bandas -) para la medicina

                           Rubans adhésifs pour la médecine              Adhesive bands for medical purposes     Bandas adhesivas para la medicina


Llet albuminosa                   Albumineux (lait -)                50295  Milk (Albuminous -)             Leche albuminosa

                           Lait albumineux                      Albuminous milk               Albuminosa (leche -)


Alcaloides d'ús mèdic                Alcaloïdes à usage médical             50296  Alkaloids for medical purposes        Alcaloides para uso médico


Aliments dietètics d'ús mèdic            Diététiques (aliments -) à usage médical      50297  Food preparations (Dietetic -) adapted for  Alimentos dietéticos para uso médico
                                                        medical purposes
                           Aliments diététiques à usage médical                                  Dietéticos (alimentos -) para uso médico
                                                        Dietetic foods adapted for medical
                                                        purposes


Aliments per a bebès                 Bébés (aliments pour -)              50298  Food for babies               Bebés (alimentos para -)

                           Aliments pour bébés                                           Alimentos para bebés


Acetat d'alúmina d'ús farmacèutic          Alumine (acétate d'-) à usage           50299  Aluminium acetate for pharmaceutical     Alúmina (acetato de -) para uso
                           pharmaceutique                       purposes                   farmacéutico


Llet d'ametlles d'ús farmacèutic           Amandes (lait d'-) à usage             50300  Almonds (Milk of -) for pharmaceutical    Almendras (leche de -) para uso
                           pharmaceutique                       purposes                   farmacéutico

                           Lait d'amandes à usage pharmaceutique           Milk of almonds for pharmaceutical      Leche de almendras para uso
                                                        purposes                   farmacéutico


                                                                                                    36
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 5
Català                        Français                          English                 Español
Productes antisolars (ungüents contra les Brûlures du soleil (onguents contre les -)          50301  Sunburn ointments            Antisolares (productos -) [ungüentos
cremades del sol)                                                                    contra las quemaduras del sol]
                     Antisolaires (produits -) [onguents contre
                     les brûlures du soleil]                                            Quemaduras del sol (ungüentos contra
                                                                             las -)


Sals per al bany d'ús mèdic             Bain (sels pour le -) à usage médical       50302  Bath salts for medical purposes     Baño (sales para el -) para uso médico

                           Sels pour le bain à usage médical                                  Sales para el baño para uso médico


Pals de regalèssia d'ús farmacèutic         Bâtons de réglisse à usage             50303  Stick liquorice for pharmaceutical    Palos de regaliz para uso farmacéutico
                           pharmaceutique                       purposes


Bicarbonat de sosa d'ús farmacèutic         Bicarbonate de soude à usage            50304  Bicarbonate of soda for pharmaceutical  Bicarbonato de sosa para uso
                           pharmaceutique                       purposes                 farmacéutico


Preparacions biològiques d'ús mèdic         Biologiques (préparations -) à usage        50305  Biological preparations for medical   Biológicas (preparaciones -) para uso
                           médical                          purposes                 médico


Brom d'ús farmacèutic                Brome à usage pharmaceutique            50306  Bromine for pharmaceutical purposes   Bromo para uso farmacéutico


Begudes dietètiques d'ús mèdic            Diététiques (boissons -) à usage médical      50307  Dietetic beverages adapted for medical  Dietéticas (bebidas -) para uso médico
                                                        purposes
                           Boissons diététiques à usage médical                                Bebidas dietéticas para uso médico


Oli camforat d'ús mèdic               Camphrée (huile -) à usage médical         50308  Camphor oil for medical purposes     Aceite alcanforado

                           Huile camphrée à usage médical                                   Alcanforado (aceite -)


Càmfora d'ús mèdic                  Camphre à usage médical              50309  Camphor for medical purposes       Alcanfor


                                                                                                  37
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 5
Català                        Français                          English                  Español
Sucre candi d'ús mèdic                Candi (sucre -) à usage médical          50310  Candy for medical purposes        Candi (azúcar -) para uso médico

                           Sucre candi à usage médical                                     Azúcar candi para uso médico


Carbonil (antiparasitari)              Carbonyle [antiparasitaire]            50311  Carbolineum [parasiticide]        Carbonilo [antiparasitario]


Algicides                      Algicides                     50312  Algicides                 Algicidas


Lecitina d'ús mèdic                 Lécithine à usage médical             50313  Lecithin for medical purposes       Lecitina para uso médico


Gas d'ús mèdic                    Gaz à usage médical                50314  Gases for medical purposes        Gas para uso médico


Protector íntim (productes higiènics)        Protège-slips [produits hygiéniques]        50315  Panty liners [sanitary]          Protege-slips [productos higiénicos]


Gelea reial d'ús mèdic                Gelée royale [à usage médical]           50316  Royal jelly [for medical purposes]    Jalea real [para uso médico]


Preparacions medicinals per a            Amincissement (préparations médicales       50317  Slimming purposes (Medical preparations  Adelgazamiento (preparaciones
l'aprimament                     pour l'-)                         for -)                  medicinales para el -)


Esters de cel.lulosa d'ús farmacèutic        Cellulose (esters de -) à usage          50318  Cellulose esters for pharmaceutical    Celulosa (ésteres de -) para uso
                           pharmaceutique                       purposes                 farmacéutico


Càustics d'ús farmacèutic              Caustiques à usage pharmaceutique         50319  Caustics for pharmaceutical purposes   Cáusticos para uso farmacéutico


Eters de cel.lulosa d'ús farmacèutic         Cellulose (éthers de -) à usage          50320  Cellulose ethers for pharmaceutical    Celulosa (éteres de -) para uso
                           pharmaceutique                       purposes                 farmacéutico
                                                                                                   38
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 5
Català                        Français                          English                  Español
Residus del tractament dels grans de         Céréales (résidus du traitement des        50321  By-products of the processing of cereals  Cereales (residuos del tratamiento de los
cereals d'ús mèdic                  grains de -) [à usage médical]               [for medical purposes]           granos de -) [para uso médico]

                           Résidus du traitement des grains de                                  Residuos del tratamiento de los granos
                           céréales [à usage médical]                                      de cereales [para uso médico]


Locions per a gossos                 Chiens (lotions pour -)              50322  Dog lotions                Perros (lociones para -)


Preparats químics d'ús farmacèutic          Chimiques (préparations -) à usage         50323  Chemical preparations for pharmaceutical Químicas (preparaciones -) para uso
                           pharmaceutique                       purposes                 farmacéutico


Collodió d'ús farmacèutic              Collodion à usage pharmaceutique          50324  Collodion for pharmaceutical purposes   Colodión para uso farmacéutico


Crémor tàrtar d'ús farmacèutic            Crème de tartre à usage pharmaceutique       50325  Cream of tartar for pharmaceutical     Crémor tartárico para uso farmacéutico
                                                        purposes


Creosota d'ús farmacèutic              Créosote à usage pharmaceutique          50326  Creosote for pharmaceutical purposes    Creosota para uso farmacéutico


Medicaments d'ús dental               Remèdes à usage dentaire              50327  Medicines for dental purposes       Remedios para uso dental

Remeis d'ús dental                  Médicaments à usage dentaire                                     Medicamentos para uso dental


Medicaments per a la medicina humana         Remèdes pour la médecine humaine          50328  Medicines for human purposes        Remedios para la medicina humana

Remeis per a la medicina humana           Médicaments pour la médecine humaine                                 Medicamentos para la medicina humana


Medicaments d'ús veterinari             Remèdes à usage vétérinaire            50329  Medicines for veterinary purposes     Remedios para uso veterinario

Remeis d'ús veterinari                Médicaments à usage vétérinaire                                    Medicamentos para uso veterinario                                                                                                  39
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 5
Català                        Français                          English                  Español
Productes per al diagnòstic d'ús mèdic        Diagnostic (produits pour le -) à usage      50330  Diagnostic preparations for medical    Diagnóstico (productos para el -) para
                           médical                          purposes                 uso médico


Glicerina d'ús mèdic                 Glycérine à usage médical             50331  Glycerine for medical purposes      Glicerina para uso médico


Pocions medicinals                  Potions médicinales                50332  Drinks (Medicinal -)           Pociones medicinales

                                                        Medicinal drinks


Ferments d'ús farmacèutic              Ferments à usage pharmaceutique          50333  Ferments for pharmaceutical purposes   Fermentos para uso farmacéutico


Flor de sofre d'ús farmacèutic            Soufre (fleur de -) à usage            50334  Flowers of sulphur for pharmaceutical   Azufre (flor de -) para uso farmacéutico
                           pharmaceutique                       purposes
                                                                             Flor de azufre para uso farmacéutico
                           Fleur de soufre à usage pharmaceutique


Aldehid fòrmic d'ús farmacèutic           Formique (aldéhyde -) à usage           50335  Formic aldehyde for pharmaceutical    Fórmico (aldehído -) para uso
                           pharmaceutique                       purposes                 farmacéutico


Herbes per fumar d'ús mèdic             Fumer (herbes à -) à usage médical         50336  Herbs (Smoking -) for medical purposes  Fumar (hierbas para -) de uso médico

                           Herbes à fumer à usage médical               Smoking herbs for medical purposes    Hierbas para fumar para uso médico


Productes per a fumigacions d'ús mèdic        Fumigations (produits pour -) à usage       50337  Fumigation preparations for medical    Fumigaciones (productos para -) para uso
                           médical                          purposes                 médico


Àcid gàl.lic d'ús farmacèutic            Gallique (acide -) à usage             50338  Gallic acid for pharmaceutical purposes  Gálico (ácido -) para uso farmacéutico
                           pharmaceutique
                                                                                                   40
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 5
Català                        Français                          English                  Español
Gelea de petroli (vaselina) d'ús mèdic        Pétrole (gelée de -) à usage médical        50339  Jelly (Petroleum -) for medical purposes  Petróleo (jalea de -) [vaselina] para uso
                                                                              médico
                           Gelée de pétrole à usage médical              Petroleum jelly for medical purposes
                                                                              Jalea de petróleo [vaselina] para uso
                                                                              médico


Glucosa d'ús mèdic                  Glucose à usage médical              50340  Glucose for medical purposes        Glucosa para uso médico


Goma-guta d'ús mèdic                 Guttes (gommes- -) à usage médical         50341  Gamboge for medical purposes        Guta (goma -) para uso médico

                           Gommes-guttes à usage médical                                     Goma-guta para uso médico


Bàlsam de gurjun d'ús mèdic             Gurgu [gurgum] (baume de -) à usage        50342  Gurjun [gurjon, gurjan] balsam for medical Gurgú [gurgún] (bálsamo de -) para uso
                           médical                          purposes                  médico

                           Gurjum [gurjun] (baume de -) à usage                                 Gurjún [gurgún] (bálsamo de -) para uso
                           médical                                                médico

                           Baume de gurjun [gurgu, gurgum ou                                   Bálsamo de gurjún [gurgú o gurgún] para
                           gurjum] à usage médical                                        uso médico


Extractes de llúpol d'ús farmacèutic         Houblon (extraits de -) à usage          50343  Hops (Extracts of -) for pharmaceutical  Lúpulo (extractos de -) para uso
                           pharmaceutique                       purposes                  farmacéutico


Oli de ricí d'ús mèdic                Ricin (huile de -) à usage médical         50344  Castor oil for medical purposes      Aceite de ricino para uso médico

                           Huile de ricin à usage médical                                    Ricino (aceite de -) para uso médico


Peròxid d'hidrogen d'ús mèdic            Hydrogène (peroxyde d'-) à usage          50345  Hydrogen peroxide for medical purposes   Hidrógeno (peróxido de -) para uso
                           médical                                                médico

                           Peroxyde d'hydrogène à usage médical                                 Peróxido de hidrógeno para uso médico


                                                                                                    41
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 5
Català                        Français                          English                  Español
Iode d'ús farmacèutic                Iode à usage pharmaceutique            50346  Iodine for pharmaceutical purposes    Yodo para uso farmacéutico


Iodurs d'ús farmacèutic               Iodures à usage pharmaceutique           50347  Iodides for pharmaceutical purposes    Yoduros para uso farmacéutico


Iodurs alcalins d'ús farmacèutic           Alcalins (iodures -) à usage            50348  Alkaline iodides for pharmaceutical    Alcalinos (yoduros -) para uso
                           pharmaceutique                       purposes                 farmacéutico


Isòtops d'ús mèdic                  Isotopes à usage médical              50349  Isotopes for medical purposes       Isótopos para uso médico


Substàncies dietètiques d'ús mèdic          Diététiques (substances -) à usage         50350  Dietetic substances adapted for medical  Dietéticas (substancias -) para uso
                           médical                          use                    médico


Bolquers higiènics per a incontinents        Incontinents (couches hygiéniques pour -)     50351  Incontinents (Napkins for -)       Incontinentes (pañales higiénicos para -)

                           Couches hygiéniques pour incontinents           Napkins for incontinents         Pañales higiénicos para incontinentes


Preparacions biològiques d'ús veterinari       Biologiques (préparations -) à usage        50361  Biological preparations for veterinary  Biológicas (preparaciones -) para uso
                           vétérinaire                        purposes                 veterinario


Preparats químics d'ús mèdic             Chimiques (préparations -) à usage         50362  Chemical preparations for medical     Químicas (preparaciones -) para uso
                           médical                          purposes                 médico


Preparats químics d'ús veterinari          Chimiques (préparations -) à usage         50363  Chemical preparations for veterinary   Químicas (preparaciones -) para uso
                           vétérinaire                        purposes                 veterinario
                                                                                                   42
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 5
Català                        Français                          English                  Español
Reactius químics d'ús mèdic o veterinari       Réactifs chimiques à usage médical ou       50364  Reagents (Chemical -) for medical or   Reactivos químicos para uso médico o
                           vétérinaire                        veterinary purposes            veterinario

                                                        Chemical reagents for medical or
                                                        veterinary purposes


Preparacions per a la neteja de lents de       Verres de contact (préparations pour le      50365  Cleaning preparations (Contact lens -)  Lentes de contacto (preparaciones para
contacte                       nettoyage des -)                                           la limpieza de -)
                                                        Contact lens cleaning preparations
                           Nettoyage des verres de contact                                   Limpieza de lentes de contacto
                           (préparations pour le -)                                       (preparaciones para la -)


Diastases d'ús mèdic                 Diastases à usage médical             50366  Diastase for medical purposes       Diastasas para uso médico


Fibres vegetals comestibles (no           Fibres végétales comestibles [non         50367  Fibres (Edible plant -) [non-nutritive]  Fibras vegetales comestibles [no
nutritives)                     nutritives]                                             nutritivas]
                                                        Fibers (Edible plant -) [non-nutritive]

                                                        Plant fibers [fibres] (Edible -) [non-
                                                        nutritive]


Enzims d'ús mèdic                  Enzymes à usage médical              50368  Enzymes for medical purposes       Enzimas para uso médico


Enzims d'ús veterinari                Enzymes à usage vétérinaire            50369  Enzymes for veterinary purposes      Enzimas para uso veterinario


Preparacions enzimàtiques d'ús mèdic         Enzymatiques (préparations -) à usage       50370  Enzyme preparations for medical      Enzimáticas (preparaciones -) para uso
                           médical                          purposes                 médico


Preparacions enzimàtiques d'ús veterinari Enzymatiques (préparations -) à usage             50371  Enzyme preparations for veterinary    Enzimáticas (preparaciones -) para uso
                     vétérinaire                              purposes                 veterinario                                                                                                  43
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 5
Català                        Français                          English                  Español
Bragues higièniques per a incontinents        Incontinents (culottes hygiéniques pour -)     50372  Incontinents (Pants, absorbent, for -)  Bragas higiénicas para incontinentes

                           Culottes hygiéniques pour incontinents           Pants, absorbent, for incontinents    Incontinentes (bragas higiénicas para -)


Dessecants d'ús mèdic                Siccatifs à usage médical             50373  Siccatives [drying agents] for medical  Desecativos para uso médico
                                                        purposes


Tovalloletes impregnades de locions         Lotions pharmaceutiques (serviettes        50374  Lotions (Tissues impregnated with     Toallitas impregnadas de lociones
farmacèutiques                    imprégnées de -)                      pharmaceutical -)             farmacéuticas

                           Serviettes imprégnées de lotions              Tissues impregnated with pharmaceutical  Lociones farmacéuticas (toallitas
                           pharmaceutiques                      lotions                  impregnadas de -)


Preparacions a base d'oligoelements per       Oligo-éléments (préparations d'-) pour la     50375  Trace elements (Preparations of -) for  Oligoelementos (preparaciones a base de
al consum humà i animal               consommation humaine et animale              human and animal use           -) para el consumo humano y animal


Aminoàcids d'ús mèdic                Aminoacides à usage médical            50376  Amino acids for medical purposes     Aminoácidos para uso médico


Aminoàcids d'ús veterinari              Aminoacides à usage vétérinaire          50377  Amino acids for veterinary purposes    Aminoácidos para uso veterinario


Protectors d'alletament               Coussinets d'allaitement              50378  Pads (Breast-nursing -)          Almohadillas para la lactancia

                                                        Breast-nursing pads


Fusta de cedre antiinsectes             Bois de cèdre anti-insectes            50379  Cedar wood for use as an insect repellent Madera de cedro anti-insectos


Desinfectants per a vàters químics          Désinfectants pour W.-C. chimiques         50380  Disinfectants for chemical toilets    Desinfectantes para W.C. químicos
                                                                                                   44
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 5
Català                        Français                          English                   Español
Farina de peix d'ús farmacèutic           Farine de poisson à usage             50381  Fishmeal for pharmaceutical purposes     Harina de pescado para uso farmacéutico
                           pharmaceutique


Suplements alimentaris minerals           Suppléments alimentaires minéraux         50382  Mineral food-supplements           Suplementos alimenticios minerales


Productes per a la cura de la boca d'ús       Bouche (produits pour les soins de la -) à     50383  Mouthwashes for medical purposes       Cuidado de la boca (productos para el -)
mèdic                        usage médical                                              para uso médico

                           Soins de la bouche (produits pour les -) à                               Boca (productos para el cuidado de la -)
                           usage médical                                              para uso médico


Complements nutricionals d'ús mèdic         Compléments nutritionnels à usage         50384  Nutritional additives for medical purposes  Complementos nutricionales para uso
                           médical                                                 médico
                                                                                                    45
CLASSE 6

Metalls comuns i els seus aliatges;
materials de construcció metàl.lics;
construccions transportables metàl.liques;
materials metàl.lics per a vies fèrries;
cables i fils metàl.lics no elèctrics;
manyeria i ferreteria metàl.lica;
tubs metàl.lics;
caixes de cabals;
productes metàl.lics no compresos en altres classes;
minerals.
Nota Explicativa
La classe 6 comprèn essencialment els metalls comuns en brut i semielaborats, així com els productes
simples fabricats a partir d’aquests.

Aquesta classe no comprèn, en particular:
    - la bauxita (cl. 1);
    - el mercuri, antimoni, els metalls alcalins i els metalls alcalinoterris (cl. 1);
    - els metalls en fulles i en pols per a pintors, decoradors, impressors i artistes (cl. 2).
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 6
Català                        Français                           English                  Español
Metalls comuns i els seus aliatges          Métaux communs et leurs alliages         GEN0601  Common metals and their alloys      Metales comunes y sus aleaciones


Materials de construcció metàl.lics          Matériaux de construction métalliques       GEN0602  Metal building materials         Materiales de construcción metálicos


Construccions transportables             Constructions transportables métalliques     GEN0603  Transportable buildings of metal     Construcciones transportables metálicas
metàl.liques


Materials metàl.lics per a vies fèrries        Matériaux métalliques pour les voies       GEN0604  Materials of metal for railway tracks   Materiales metálicos para vías férreas
                           ferrées


Cables i fils metàl.lics no elèctrics         Câbles et fils métalliques non électriques    GEN0605  Non-electric cables and wires of common  Cables e hilos metálicos no eléctricos
                                                         metal


Manyeria i ferreteria metàl.lica           Serrurerie et quincaillerie métalliques      GEN0606  Ironmongery, small items of metal    Cerrajería y ferretería metálica
                                                         hardware


Tubs metàl.lics                    Tuyaux métalliques                GEN0607  Pipes and tubes of metal         Tubos metálicos


Caixes de cabals                   Coffres-forts                   GEN0608  Safes                   Cajas de caudales


 Productes metàl.lics no compresos en         Produits métalliques non compris dans       GEN0609  Goods of common metal not included in   Productos metálicos no comprendidos en
altres classes                    d’autres classes                       other classes               otras clases


Minerals                       Minerais                     GEN0610  Ores                   MineralesAcer en brut o semielaborat             Acier brut ou mi-ouvré               60001  Steel, unwrought or semi-wrought     Acero bruto o semielaborado                                                                                                   2
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                         Classe 6
Català                        Français                          English              Español
Aliatges d'acer                   Acier (alliages d'-)                60002  Steel alloys           Acero (aleaciones de -)


Tires estretes d'acer                Acier (feuillards d'-)               60003  Strip (Steel -)          Flejes de acero

Fleixos (llantes) d'acer               Feuillards d'acier                     Hoop steel            Acero (flejes [llantas] de -)

                                                        Steel strip


Filferro d'acer                   Acier (fils d'-)                  60004  Steel wire            Acero (alambre de -)


Foneria d'acer                    Acier (fonte d'-)                 60005  Cast steel            Acero (fundición de -)


Pals d'acer                     Acier (mâts en -)                 60006  Steel masts            Acero (mástiles de -)


Persianes d'acer                   Acier (stores en -)                60009  Roller blinds of steel      Acero (persianas de -)


Xapes d'acer                     Acier (tôles d'-)                 60010  Steel sheets           Acero (chapas de -)


Canonades d'acer                   Acier (tubes d'-)                 60011  Steel tubes            Acero (tubos de -)

Tubs d'acer                     Acier (tuyaux d'-)                     Steel pipes            Acero (tuberías de -)


Grapes de corretges de màquines           Courroies de machines (agrafes de -)        60012  Machine belt fasteners of metal  Grapas de correas de máquinas
metàl.liques                     métalliques                                         [metálicas]

                           Agrafes de courroies de machines                               Correas de máquinas (grapas de -)
                           [métalliques]                                        metálicas
                                                                                              3
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                Classe 6
Català                        Français                          English                    Español
Agulles de ferrocarril                Chemins de fer (aiguilles de -)          60013  Points (Railway -)              Vía (cambios de -) [ferrocarriles]

Canvis de via (ferrocarrils)             Voie (changements de -) [chemins de fer]          Switches (Railway -)             Ferrocarriles (agujas de -)

                           Aiguilles de chemins de fer                Railway points                Cambios de vía [ferrocarriles]

                           Changements de voie [chemins de fer]            Railway switches               Agujas de ferrocarril


Toveres metàl.liques                 Tuyères métalliques                60014  Nozzles of metal               Toberas metálicas


Guarniments d'alfènid per a edificis o        Alfénide (garnitures en -) pour bâtiments     60015  Building or furniture fittings of nickel-silver Alfénido (guarniciones de -) para edificios
mobles                        ou pour meubles                                              o muebles


Aliatge d'argent-níquel               Argent-nickel (alliage -)             60016  Nickel-silver                 Aleación de plata-níquel

                           Alliage argent-nickel                                          Plata-níquel (aleación de -)


Alumini                       Aluminium                     60017  Aluminium                   Aluminio


Bronze                        Bronze                       60018  Bronze                    Bronce


Filferro d'alumini                  Aluminium (fils d'-)                60019  Aluminium wire                Aluminio (alambre de -)


Planxes d'ancoratge                 Ancrage (plaques d'-)               60020  Anchor plates                 Anclaje (planchas de -)

                                                        Tie plates


Tubuladures metàl.liques               Ajutages                      60021  Jets of metal                 Tubuladoras [toberas]
                                                                                                       4
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 6
Català                        Français                          English                 Español
Pestells                       Clenches                      60022  Bars (Latch -) of metal         Pestillos

                                                        Latch bars of metal


Arbres (pals) metàl.lics               Mâts [poteaux] métalliques             60023  Masts of metal              Mástiles [postes] metálicos


Penjadors metàl.lics                 Perches métalliques                60024  Poles of metal              Perchas metálicas


Trampes per a animals ferotges            Animaux (pièges pour -) *             60025  Animals (Traps for wild -) *       Animales (trampas para -) *

                           Bêtes féroces (pièges à -) *                Traps for wild animals *         Animales feroces (trampas para -) *

                           Pièges à bêtes féroces *                                      Trampas para animales feroces *


Elàstics per a la manipulació de           Manutention de fardeaux (bretelles pour      60026  Load handling (Braces of metal for -)  Tirantes para la manipulación de cargas
càrregues pesades (metàl.lics)            la -) métalliques                                          pesadas [metálicos]
                                                        Load handling (Harness of metal for -)
                           Bretelles pour la manutention de fardeaux                              Manipulación de cargas pesadas (tirantes
                           [métalliques]                       Braces of metal for handling loads    para la -) metálicos

                                                        Harness of metal for handling loads


Metall antifricció                  Antifriction (métal -)               60027  Anti-friction metal           Antifricción (metal -)


Proteccions d'arbres (metàl.liques)         Arbres (protections d'-) métalliques        60028  Tree protectors of metal         Protecciones de árboles [metálicas]

                           Protections d'arbres [métalliques]                                 Árboles (protecciones de -) metálicas


Caixetes de cabals (metàl.liques)          Argent (cassettes à -) métalliques         60029  Cashboxes of metal            Cajitas de caudales metálicas

                           Cassettes à argent métalliques                                   Caudales (cajitas de -) metálicas


                                                                                                   5
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 6
Català                        Français                          English                Español
Soldadura d'argent                  Argent (soudure d'-)                60030  Solder (Silver -)           Plata (soldadura de -)

                           Soudure d'argent                      Silver solder             Soldadura de plata


Alpaca                        Argentan                      60031  German silver             Plata alemana

Plata alemanya                    Maillechort                                            Alpaca


Aliatge d'estany argentat              Argenté (alliage d'étain -)            60032  Silver plated tin alloy        Plateado (aleación de estaño -)


Armadures metàl.liques per a formigó         Béton (armatures métalliques pour -)        60033  Reinforcing materials, of metal, for  Hormigón (armaduras metálicas para -)
                                                        concrete
                           Armatures métalliques pour béton                                 Armaduras metálicas para hormigón


Caixes de cabals                   Coffres-forts                   60034  Safes [strong boxes]          Cajas de caudales


Passadors de finestres (metàl.lics)         Fenêtres (arrêts de -) métalliques         60035  Sash fasteners of metal for windows  Pasadores de ventanas [metálicos]

                           Arrêts de fenêtres [métalliques]              Window stops of metal         Ventanas (pasadores de -) metálicos


Passadors de portes (metàl.lics)           Portes (arrêts de -) métalliques          60036  Gate stops of metal          Puertas (pasadores de -) metálicos

                           Arrêts de portes [métalliques]               Door stops of metal          Pasadores de puertas [metálicos]


Volanderes de metall                 Rondelles en métal                 60037  Washers of metal            Arandelas de metal


Anelles metàl.liques                 Anneaux métalliques *               60038  Rings of metal *            Anillos metálicos*

Anells metàl.lics                  Bagues métalliques                     Stop collars of metal *        Anillas metálicas*                                                                                                 6
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                      Classe 6
Català                        Français                          English            Español
Golfos                        Pentures                      60039  Strap-hinges of metal     Goznes


Rajoles metàl.liques                 Dalles métalliques                 60040  Floor tiles, of metal     Baldosas metálicas


Filferro espinós                   Barbelé (fil de fer -)               60041  Barbed wire          Espinoso (alambre de hierro -)


Barrots per a reixes (metàl.lics)          Grilles métalliques (barreaux de -)        60042  Bars for metal railings    Rejas metálicas (barrotes de -)

                           Barreaux de grilles métalliques                             Barrotes para rejas metálicos


Beril.li (glucini)                  Beryllium [glucinium]               60043  Beryllium [glucinium]     Glucinio [berilio]

Glucini (beril.li)                  Glucinium [beryllium]                   Glucinium [beryllium]     Berilio [glucinio]


Cadenes per a bestiar                Bestiaux (chaînes pour -)             60044  Cattle chains         Ganado (cadenas para -)


Bigòrnies                      Bigornes                      60045  Irons (Beak -) [bick-irons]  Bigornias

                                                        Beak-irons [bick-irons]


Metall blanc                     Blanc (métal -)                  60046  White metal          Blanco (metal -)


Blindatges                      Blindages                     60047  Armour plating        Blindajes


Tanques de caixes (metàl.liques)           Boîtes (fermetures de -) métalliques        60048  Box fasteners of metal    Cierres de cajas [metálicos]

                           Fermetures de boîtes [métalliques]                            Cajas (cierres de -) metálicos
                                                                                           7
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                Classe 6
Català                        Français                          English                   Español
Cargols metàl.lics                  Boulons métalliques                60049  Bolts of metal               Pernos metálicos


Ampolles (recipients metàl.lics per al gas      Bouteilles [récipients métalliques pour le     60050  Bottles [metal containers] for compressed Botellas [recipientes metálicos para el gas
a pressió o l'aire líquid)              gaz sous pression ou l'air liquide]            gas or liquid air             a presión o aire líquido]


Braçalets d'identificació per a hospitals      Identification (bracelets d'-) pour hôpitaux    60051  Bracelets of metal (Identification -) for  Identificación (brazaletes de -) para
(metàl.lics)                     [métalliques]                       hospitals                  hospitales [metálicos]

                           Bracelets d'identification pour hôpitaux          Identification bracelets of metal, for   Brazaletes de identificación para
                           [métalliques]                       hospitals                  hospitales [metálicos]


Desbastadors                     Brames                       60052  Iron slabs                 Desbastadores


Soldadures                      Brasures                      60053  Brazing alloys               Soldaduras


Brides (collars o abraçadores)            Brides [colliers] métalliques           60054  Flanges of metal [collars]         Bridas [collares o abrazaderas] metálicas
metàl.liques


Bronzes (monuments funeraris)            Bronzes [monuments funéraires]           60055  Tombs (Monuments of bronze for -)      Bronces [monumentos funerarios]

                                                        Bronzes for tombstones


Bronzes (objectes d'art)               Bronzes [objets d'art]               60056  Bronzes [works of art]           Bronces [objetos de arte]


Cables telefèrics                  Câbles téléphériques                60057  Telpher cables               Cables teleféricos
                                                                                                     8
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 6
Català                        Français                          English                   Español
Guardacaps de cables                 Cordages (cosses de -)               60058  Thimbles (Rope -) of metal          Cordajes (guarda-cabos para -)

Guardacaps per a cordes               Câbles (cosses de -)                    Rope thimbles of metal            Cables (guarda-cabos de -)

                           Cosses de câbles                                            Guarda-cabos de cables


Unions metàl.liques de cables no elèctrics Câbles (raccords métalliques de -) non            60059  Linkages of metal (Cable -) [non-electric]  Cables (empalmes metálicos de -) no
                      électriques                                                    eléctricos
                                                        Cable joints of metal, non-electric
                           Raccords métalliques de câbles [non                                   Empalmes de cables [no eléctricos]
                           électriques]


Cadmi                        Cadmium                      60061  Cadmium                   Cadmio


Cadenats                       Cadenas                      60062  Padlocks                   Candados


Làmines metàl.liques de calat            Calage (lames métalliques de -)          60063  Shims                    Calado (placas metálicas de -)

Plaques metàl.liques de calat            Calage (plaques métalliques de -)                                    Calado (láminas metálicas de -)


Virolles de bastons (metàl.liques)          Cannes (embouts métalliques de -)         60064  Walking sticks (Ferrules of metal for -)   Bastones (conteras metálicas de -)

                           Embouts de cannes [métalliques]              Ferrules of metal for walking sticks     Conteras de bastones [metálicas]


Recipients metàl.lics per a àcids          Récipients métalliques pour acides         60065  Containers of metal for storing acids    Recipientes metálicos para ácidos


Caixetes de seguretat                Sûreté (cassettes de -)              60066  Boxes (Safety cash -)            Cajitas de seguridad

                           Cassettes de sûreté                    Safety cashboxes               Seguridad (cajitas de -)
                                                                                                    9
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 6
Català                        Français                          English                  Español
Celti (hafni)                    Hafnium [celtium]                 60067  Hafnium [celtium]             Hafnio [celtio]

Hafni (celti)                    Celtium [hafnium]                     Celtium [hafnium]             Celtio [hafnio]


Cadenes metàl.liques                 Chaînes métalliques *               60068  Chains of metal *             Cadenas metálicas *


Cadenes de gossos                  Chiens (chaînes de -)               60069  Dogs (Chains for -)            Perros (cadenas de -)

                                                        Chains for dogs


Cadenes de seguretat                 Sûreté (chaînes de -)               60071  Safety chains of metal           Cadenas de seguridad

                           Chaînes de sûreté                                           Seguridad (cadenas de -)


Enganxalls (connexions) per a cadenes        Chaînes (raccords pour -)             60073  Couplings of metal for chains       Cadenas (empalmes para -)

                           Raccords pour chaînes                                         Enganches [conexiones] para cadenas


Carcasses metàl.liques (construcció)         Châssis métalliques [construction]         60074  Frames of metal for building        Armazones metálicos [construcción]


Rodetes de finestres                 Fenêtres (galets de -)               60075  Sash pulleys                Ventanas (ruedecillas de -)

                           Galets de fenêtres                     Window pulleys               Ruedecillas de ventanas


Conduccions metàl.liques de calefacció        Chauffage central (conduits métalliques      60076  Central heating installations (Ducts and  Calefacción central (conducciones
central                       de -)                           pipes of metal for -)           metálicas de -)

                           Conduits métalliques de chauffage central         Ducts of metal, for central heating    Conducciones metálicas de calefacción
                                                        installations               central

                                                        Pipes of metal, for central heating
                                                        installations

                                                                                                  10
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                   Classe 6
Català                        Français                          English         Español
Claus per a ferradures per a cavall         Fers à cheval (crampons pour -)          60077  Horseshoe nails     Herraduras para caballo (crampones para
                                                                    -)


Clavilles metàl.liques                Chevilles métalliques               60078  Pegs of metal      Clavijas metálicas


Crom                         Chrome                       60079  Chromium        Cromo


Ferro-crom                      Ferrochrome                    60080  Iron (Chrome -)     Ferrocromo

                                                        Chrome iron


Minerals de crom                   Chrome (minerais de -)               60081  Chrome ores       Cromo (minerales de -)


Pleatres                       Clavettes                     60082  Pins (Cotter -)     Clavetes

                                                        Pins for wheels, etc.

                                                        Cotter pins


Claus                        Clés [clefs]                    60083  Keys          Llaves

                           Clefs [clés]


Claus per donar corda                Remontage (clefs de -)               60084  Draw handles      Llaves para dar cuerda

                           Clefs de remontage                     Winding keys of metal  Dar cuerda (llaves para -)


Claus (claveteria)                  Clouterie (articles de -)             60085  Nails          Clavetería (artículos de -)

Articles de claveteria                Clous                                       Clavos


                                                                                       11
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                         Classe 6
Català                        Français                          English             Español
Puntes (claus)                    Semences [clous]                  60086  Brads              Puntas [clavos]

Tatxes per a tapisseria (claus)           Pointes [clous]                      Tacks [nails]          Tachuelas para tapicero [clavos]


Tacs (clavilles) de metall              Tampons [chevilles] en métal            60087  Plugs of metal (Wall -)     Tacos [clavijas] de metal

                                                        Wall plugs of metal


Cobalt brut (metall)                 Cobalt brut [métal]                60088  Cobalt [raw]           Cobalto bruto [metal]


Materials per a vies fèrries metàl.lics       Ferrées (matériaux pour voies -)          60089  Railway material of metal    Férreas (materiales para vías -) metálicos
                           métalliques
                                                                         Vías férreas (materiales para -) metálicos
                           Voies ferrées (matériaux pour -)
                           métalliques


Columnes metàl.liques (parts de           Colonnes métalliques [parties de          60090  Pillars of metal for buildings  Columnas metálicas [partes de
construcció)                     constructions]                                       construcciones]


Conductes d'aigua (metàl.lics)            Eau (conduites d'-) métalliques          60091  Water-pipes of metal       Agua (conductos de -) matálicos

                           Conduites d'eau métalliques                                 Conductos de agua metálicos


Maneguets (ferreteria metàl.lica)          Manchons [quincaillerie métallique]        60092  Sleeves [metal hardware]     Manguitos [ferretería metálica]


Pots per a conserves metàl.lics           Conserves (boîtes à -) métalliques         60093  Tin cans             Conservas (cajas [botes] para -)
                                                                         metálicas
                           Boîtes à conserves [métalliques]              Preserve tins
                                                                         Botes para conservas [metálicos]
                                                        Preserving boxes of metal                                                                                             12
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 6
Català                        Français                          English                  Español
Contenidors metàl.lics                Conteneurs métalliques               60094  Containers of metal [storage, transport]  Contenedores metálicos


Contraguies (contracarrils)             Contre-rails                    60095  Guard rails of metal            Contrarrieles [contracarriles]


Forn vertical (foneria)               Coquilles [fonderie]                60096  Chill-molds [foundry]           Coquillas [fundición]

                                                        Chill-moulds [foundry]


Encluses                       Enclumes                      60097  Anvils                   Yunques


Angles per a teulades metàl.lics           Toitures (cornières pour -) métalliques      60098  Roof flashing of metal           Tejados (ángulos para -) metálicos


Colzes de tubs (metàl.lics)             Coudes de tuyaux [métalliques]           60099  Elbows of metal for pipes         Codos de tubos [metálicos]


Portes metàl.liques                 Portes métalliques *                60100  Doors of metal *              Puertas metálicas*


Tensors de corretges (metàl.lics)          Courroies (tendeurs de -) métalliques       60101  Stretchers of metal (Belt -)        Correas (tensores de -) metálicos

                           Tendeurs de courroies [métalliques]            Belt stretchers of metal          Tensores de correas [metálicos]


Grapes metàl.liques                 Crampons métalliques                60102  Crampons of metal [cramps]         Crampones metálicos

                                                        Cramps of metal [crampons]


Clemàstecs                      Crémaillères                    60103  Pot hooks of metal             Cremalleras


Fallebes                       Crémones                      60104  Window casement bolts           Fallebas                                                                                                  13
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 6
Català                        Français                          English                 Español
Ganxos (ferreteria metàl.lica)            Crochets [quincaillerie métallique]        60105  Hooks [metal hardware]          Ganchos [ferretería metálica]


Ferros de finestres                 Ferrures de fenêtres                60106  Ironwork for windows           Herrajes de ventanas


Cuirasses                      Cuirasses                     60107  Armour plate               Corazas


Fils metàl.lics (filferros)             Fils métalliques                  60108  Wire of common metal           Hilos metálicos [alambres]


Coure brut semielaborat               Cuivre brut ou mi-ouvré              60109  Copper, unwrought or semi-wrought    Cobre bruto o semielaborado


Anells de coure                   Cuivre (anneaux de -)               60110  Copper rings               Cobre (anillos de -)


Apuntalaments metàl.lics               Cuvelages métalliques               60111  Tubbing of metal             Entibaciones metálicas


Recipients metàl.lics per al gas a pressió      Gaz sous pression (récipients pour le -)      60112  Containers of metal for compressed gas  Recipientes metálicos para el gas a
o l'aire líquid                   métalliques                        or liquid air              presión o aire líquido

                           Récipients métalliques pour le gaz sous                               Gas a presión (recipientes para el -)
                           pression ou l'air liquide                                      metálicos


Netejafangs                     Décrottoirs                    60113  Door scrapers              Limpiabarros

                                                        Foot scrapers


Tubs de drenatge metàl.lics             Drainage (tuyaux de -) métalliques         60114  Drain pipes of metal           Drenaje (tubos de -) metálicos


Ferro brut o semielaborat              Fer brut ou mi-ouvré                60115  Iron, unwrought or semi-wrought     Hierro bruto o semi-elaborado                                                                                                   14
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                           Classe 6
Català                        Français                          English             Español
Unions de rails (eclisses)              Rails (éclisses de -)               60116  Fish plates [rails]       Raíles (eclisas [uniones] de -)

                           Éclisses de rails                                      Uniones de raíles [eclisas]


Pantalles de forns                  Fourneaux (écrans de -)              60117  Screens (Furnace -)       Pantallas de hornos

                           Écrans de fourneaux                    Furnace fire screens       Hornos (pantallas de -)


Visos metàl.lics                   Vis métalliques                  60118  Screws of metal         Tornillos metálicos


Embalatges de llauna                 Emballages en fer-blanc              60119  Packings (Tin-plate -)      Embalajes de hojalata

                                                        Tinplate packings


Bústies per a cartes (metàl.liques)         Lettres (boîtes aux -) métalliques         60120  Letter boxes of metal      Cartas (buzones para -) metálicos

                           Boîtes aux lettres [métalliques]                              Buzones para cartas [metálicos]


Timbres de portes no elèctrics            Portes (sonnettes de -) [non électriques]     60121  Door bells [non-electric]    Puertas (timbres de -) [no eléctricos]


Esperons                       Éperons                      60122  Spurs              Espuelas


Esquadres metàl.liques (construcció)         Équerres métalliques [construction]        60123  Brackets of metal for building  Escuadras metálicas [construcción]


Escales metàl.liques                 Escaliers métalliques               60124  Staircases of metal       Escaleras metálicas


Fallebes metàl.liques                Espagnolettes métalliques             60125  Window fasteners of metal    Fallebas metálicas
                                                                                               15
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 6
Català                        Français                          English                Español
Llaunes                       Estagnons                     60126  Tins                  Latas


Tubs metàl.lics                   Tubes métalliques                 60127  Pipes of metal             Tubos metálicos

                           Tuyaux métalliques                     Tubes of metal


Estreps                       Étriers                      60128  Stirrups of metal           Estribos


Rails                        Rails                       60129  Rails of metal             Raíles


Guarniments de finestres (metàl.lics)        Fenêtres (garnitures de -) métalliques       60130  Windows (Fittings of metal for -)   Ventanas (guarniciones de -) metálicas

                           Garnitures de fenêtres [métalliques]            Fittings of metal for windows     Guarniciones de ventanas [metálicas]


Tires estretes de ferro               Fer (feuillards de -)               60131  Strip (Iron -)             Hierro (flejes de -)

                           Feuillards de fer                     Hoop iron               Flejes de hierro

                                                        Iron strip


Filferro de ferro                  Fer (fil de -)                   60132  Iron wire               Hierro (alambre de -)


Foneria bruta o semielaborada            Fonte brute ou mi-ouvrée              60133  Cast iron, unwrought or semi-wrought  Fundición bruta o semielaborada


Minerals de ferro                  Fer (minerais de -)                60134  Iron ores               Hierro (minerales de -)


Tancaportes que no siguin elèctrics         Porte (ferme- -) [non électriques]         60135  Door springs [non-electric]      Cierra-puertas [que no sean eléctricos]

                           Ferme-porte [non électriques]               Door closers [non-electric]      Puertas (cierra--) [que no sean eléctricos]


                                                                                                 16
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                           Classe 6
Català                        Français                          English                Español
Ferro-molibdè                    Ferromolybdène                   60136  Iron (Molybdenum -)          Ferromolibdeno


Ferro-silici                     Ferrosilicium                   60137  Iron (Silicon -)            Ferrosilicio

                                                        Silicon iron


Ferro-titani                     Ferrotitane                    60138  Ferrotitanium             Ferrotitanio

                                                        Titanium iron


Ferro-tungstè                    Ferrotungstène                   60139  Tungsten iron             Ferrotungsteno


Eines per a la construcció              Ferrures pour la construction           60140  Buildings (Fittings of metal for -)  Herrajes para la construcción

                                                        Fittings of metal for building


Endolls (ferreteria)                 Fiches [quincaillerie]               60141  Pins [hardware]            Enchufes [ferretería]


Filferro d'antenes                  Antennes (fils d'-)                60142  Wire for aerials            Antenas (alambres de -)

                           Fils d'antennes                                          Alambre de antenas


Tirafons                       Tire-fond                     60143  Eye bolts               Tirafondo

                                                        Screw rings


Panys metàl.lics que no siguin elèctrics       Serrures métalliques [autres            60144  Locks [other than electric] of metal  Cerraduras metálicas [que no sean
                           qu'électriques]                                          eléctricas]
                                                                                                17
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                          Classe 6
Català                        Français                          English                Español
Galena (mineral)                   Galène [minerai]                  60145  Galena [ore]              Galena [mineral]


Ploms de garantia                  Garantie (plombs de -)               60146  Seals (Lead -)             Garantía (plomos de -)

                           Plombs de garantie                     Lead seals               Plomo de garantía


Germani                       Germanium                     60147  Germanium               Germanio


Penells                       Girouettes                     60148  Weather vanes of metal         Veletas

                                                        Wind vanes of metal

                                                        Vanes of metal (Weather- or wind- -)


Grapes per al gel                  Glace (crampons à -)                60149  Crampons [climbing irons]       Hielo (crampones para -)

                           Crampons à glace                      Ice nails [climbing irons]       Crampones para el hielo


Motlles per a gel (metàl.lics)            Glace (moules à -) métalliques           60150  Ice moulds of metal          Moldes para hielo metálicos

                           Moules à glace métalliques                                    Hielo (moldes para -) metálicos


Broquets de greixatge                Graissage (raccords de -)             60151  Nipples (Grease -)           Engrase (boquillas de -)

                           Raccords de graissage                   Grease nipples             Boquillas de engrase


Reixes metàl.liques                 Grilles métalliques                60152  Grilles of metal            Rejas metálicas

                                                        Gratings of metal
                                                                                               18
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 6
Català                        Français                          English                  Español
Molles (panys)                    Houssets [serrures]                60153  Spring locks                Muelles [cerraduras]


Indi                         Indium                       60154  Indium                   Indio


Escuts per a vehicles (metàl.lics)          Écussons pour véhicules [métalliques]       60155  Badges of metal for vehicles        Escudos para vehículos [metálicos]


Gelosies metàl.liques                Jalousies métalliques               60156  Jalousies of metal             Celosías metálicas


Llautó brut o semielaborat              Laiton brut ou mi-ouvré              60157  Brass, unwrought or semi-wrought      Latón bruto o semielaborado


Persianes d'exterior (metàl.liques)         Stores d'extérieur métalliques           60158  Outdoor blinds of metal          Persianas de exterior metálicas


Rampes de llançament de coets            Fusées (rampes de lancement de -)         60159  Rocket launching platforms of metal    Lanzamiento de cohetes (rampas de -)
(metàl.liques)                    métalliques                                              metálicas

                           Lancement de fusées (rampes de -)                                   Rampas de lanzamiento de cohetes
                           métalliques                                              [metálicas]

                           Rampes de lancement de fusées                                     Cohetes (rampas de lanzamiento de -)
                           [métalliques]                                             metálicas


Llistons metàl.lics                 Lattes métalliques                 60160  Laths of metal               Listones metálicos


Llimadures                      Limailles                     60161  Filings of metal              Limaduras


Cames (parts d'escales) metàl.liques         Limons [parties d'escaliers] métalliques      60162  Stringers [parts of staircases] of metal  Zancas [partes de escaleras] metálicas


Limonita                       Limonite                      60163  Limonite                  Limonita


                                                                                                  19
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                           Classe 6
Català                        Français                          English               Español
Lingots de metalls comuns              Métaux communs (lingots de -)           60164  Ingots of common metal        Metales comunes (lingotes de -)

                           Lingots de métaux communs                                    Lingotes de metales comunes


Llindes metàl.liques                 Linteaux métalliques                60165  Lintels of metal           Dinteles metálicos


Rodetes de llits metàl.liques            Lits (roulettes de -) métalliques         60166  Bed casters of metal         Camas (ruedecillas de -) metálicas


Picaportes metàl.lics                Loquets métalliques                60167  Latches of metal           Picaportes metálicos


Llúpies (metal.lúrgia)                Loupes [métallurgie]                60168  Blooms [metallurgy]         Lupias [metalurgia]


Magnesi                       Magnésium                     60169  Magnesium              Magnesio


Construccions transportables metàl.liques Constructions transportables métalliques           60170  Buildings, transportable, of metal  Construcciones transportables metálicas


Mànecs d'eines (metàl.lics)             Outils (manches d'-) [métalliques]         60171  Tool handles of metal        Mangos de herramientas [metálicos]

                           Manches d'outils [métalliques]                                 Herramientas (mangos de -) metálicos


Abraçadores per a mànecs               Manches (viroles pour -)              60172  Handles (Ferrules of metal for -)  Mangos (abrazaderas para -)

                                                        Ferrules of metal for handles


Maneguets de tubs (metàl.lics)            Tuyaux (manchons de -) métalliques         60173  Pipe muffs of metal         Manguitos de tubos [metálicos]

                           Manchons de tuyaux [métalliques]                                Tubos (manguitos de -) metálicos
                                                                                                20
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                           Classe 6
Català                        Français                          English               Español
Manganès                       Manganèse                     60174  Manganese              Manganeso


Paletes de manipulació (metàl.liques)        Manutention (palettes de -) métalliques      60175  Pallets of metal (Handling -)    Paletas de manipulación metálicas

                           Palettes de manutention métalliques            Handling pallets of metal      Manipulación (paletas de -) metálicas


Paletes de transport (metàl.liques)         Transport (palettes de -) métalliques       60176  Pallets of metal (Transport -)   Paletas de transporte metálicas

                           Palettes de transport métalliques             Transport pallets of metal     Transporte (paletas de -) metálicas


Escambells                      Marchepieds métalliques              60177  Steps [ladders] of metal      Escabeles


Marquesines construcció (metàl.liques)        Marquises [construction] métalliques        60179  Porches of metal [building]     Marquesinas [construcción] metálicas


Baldes                        Portes (marteaux de -)               60180  Knockers (Door -)          Puertas (aldabas de -)

                           Marteaux de portes                     Door knockers            Aldabas de puertas


Manilles                       Menottes                      60181  Handcuffs              Esposas


Metalls comuns bruts o semielaborats         Métaux communs bruts ou mi-ouvrés         60182  Common metals, unwrought or semi-  Metales comunes brutos o
                                                        wrought               semielaborados


Minerals metàl.lics                 Minerais métalliques                60183  Ores of metal            Minerales metálicos


Teixits metàl.lics                  Tissus métalliques                 60184  Wire gauze             Tejidos metálicos

Teles metàl.liques                  Toiles métalliques                     Wire cloth             Telas metálicas                                                                                               21
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 6
Català                        Français                          English               Español
Metalls pirofòrics                  Pyrophoriques (métaux -)              60185  Pyrophoric metals          Metales pirofóricos

                           Métaux pyrophoriques                                      Pirofóricos (metales -)


Rodetes de mobles (metàl.liques)           Meubles (roulettes de -) métalliques        60187  Casters of metal (Furniture -)    Ruedecillas de muebles [metálicas]

                           Roulettes de meubles [métalliques]             Furniture casters of metal      Muebles (ruedecillas de -) metálicas


Planxes d'apuntalar (metàl.liques)          Palplanches métalliques              60188  Pilings of metal           Planchas de entibar metálicas

                                                        Sheet piles of metal


Molibdè                       Molybdène                     60189  Molybdenum              Molibdeno


Monuments metàl.lics                 Monuments métalliques               60190  Monuments of metal          Monumentos metálicos


Mordasses de torn (ferreteria metàl.lica)      Mordaches [quincaillerie métallique]        60191  Vice claws of metal         Mordazas [de torno] [ferretería metálica]


Revestiments de murs metàl.lics           Murs (revêtements de -) [construction]       60192  Wall claddings of metal [building]  Muros (revestimientos de -)
(construcció)                    métalliques                                           [construcción] metálicos


Níquel                        Nickel                       60193  Nickel                Níquel


Niobi                        Niobium                      60194  Niobium               Niobio


Canaleres metàl.liques (construcció)         Noues [construction] métalliques          60195  Flashing of metal, for building   Canalizas [construcción] metálicas
                                                                                                 22
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 6
Català                        Français                          English                  Español
Números de cases no lluminosos            Maisons (numéros de -) non lumineux        60196  House numbers of metal, non-luminous    Números de casas no luminosos
(metàl.lics)                     [métalliques]                                             [metálicos]

                           Numéros de maisons non lumineux                                    Casas (números de -) no luminosos
                           [métalliques]                                             [metálicos]


Porticons metàl.lics                 Volets métalliques                 60197  Shutters of metal             Contraventanas metálicas


Palissades metàl.liques               Palissades métalliques               60198  Palings of metal              Empalizadas metálicas


Cistells metàl.lics                 Corbeilles métalliques               60199  Baskets of metal              Cestos metálicos

                           Paniers métalliques                                          Canastos metálicos


Taulers de senyalització (senyals de         Panneaux de signalisation ni lumineux, ni     60200  Signalling panels, non-luminous and non-  Tableros de señalización [señales de
tràsit) que no siguin lluminosos ni         mécaniques [métalliques]                  mechanical, of metal            tráfico], que no sean luminosos, ni
mecànics (metàl.lics)                                                                   mecánicos [metálicos]


Revestiments de parets metàl.lics          Parois (revêtements de -) [construction]      60201  Wall linings of metal [building]      Paredes (revestimientos de -)
(construcció)                    métalliques                                              [construcción] metálicos


Pàteres (penjadors) per a vestits          Vêtements (patères [crochets]           60202  Clothes hooks of metal           Vestidos (páteras [colgadores] para -)
(metàl.lics)                     métalliques pour -)                                          metálicas

                           Patères [crochets] métalliques pour                                  Páteras [colgadores] para vestidos
                           vêtements                                               [metálicos]


Pistes de patinatge metàl.liques           Patinoires [constructions] métalliques       60203  Skating rinks [structures of metal]    Pistas de patinaje [construcciones]
(construccions)                                                                      metálicas
                                                                                                   23
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 6
Català                        Français                          English                 Español
Pestells de panys                  Pênes de serrures                 60204  Bolts (Lock -)              Pestillos de cerraduras


Pals metàl.lics                   Poteaux métalliques                60205  Posts of metal              Postes metálicos


Molles (ferreteria metàl.lica)            Ressorts [quincaillerie métallique]        60206  Springs [metal hardware]         Muelles [ferretería metálica]


Politges metàl.liques que no siguin per a      Poulies métalliques [autres que pour        60207  Pulleys of metal [other than for machines] Poleas metálicas [que no sean para
màquines                       machines]                                               máquinas]


Estaques de tendes de campanya            Tente (piquets de -) métalliques          60208  Tent pegs of metal            Tienda de campaña (estacas de -)
(metàl.liques)                                                                      metálicas
                           Piquets de tente métalliques
                                                                             Estacas de tiendas de campaña
                                                                             metálicas


Sostres metàl.lics                  Plafonds métalliques                60209  Ceilings of metal             Techos metálicos


Terres metàl.liques                 Planchers métalliques               60210  Floors of metal              Suelos metálicos


Revestiments metàl.lics (construcció)        Revêtements [construction] métalliques       60211  Cladding of metal for construction and  Revestimientos [construcción] metálicos
                                                        building

                                                        Linings of metal [building]


Plaques giratòries                  Plaques tournantes                 60212  Turntables [railways]           Placas giratorias


Teules metàl.liques                 Tuiles métalliques                 60213  Tiles of metal              Tejas metálicas
                                                                                                  24
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                          Classe 6
Català                        Français                          English               Español
Plom brut o semielaborat               Plomb brut ou mi-ouvré               60214  Lead, unwrought or semi-wrought   Plomo bruto o semielaborado


Trampolins metàl.lics                Plongeoirs métalliques               60215  Diving boards of metal        Trampolines metálicos


Empunyadures de portes (de metall)          Portes (poignées de -) en métal          60216  Door handles of metal        Puertas (empuñaduras de -) de metal

                           Poignées de portes [en métal]                                  Empuñaduras de puertas [de metal]


Reblons metàl.lics                  Rivets métalliques                 60217  Rivets of metal           Remaches metálicos


Pòrtics metàl.lics                  Portails métalliques                60218  Gates of metal            Pórticos metálicos


Plafons de portes metàl.lics             Portes (panneaux de -) métalliques         60219  Door panels of metal         Puertas (paneles de -) metálicos


Forrellats de portes                 Portes (verrous de -)               60220  Door bolts              Puertas (cerrojos de -)


Anelles metàl.liques per a claus           Clefs (anneaux métalliques pour -)         60221  Keys (Rings of common metal for -)  Llaveros

Clauers                       Anneaux métalliques pour clefs               Rings of common metal for keys    Llaves (anillas metálicas para -)

                                                                           Anillas metálicas para llaves


Pals telegràfics metàl.lics             Télégraphiques (poteaux -) métalliques       60222  Telegraph posts of metal       Postes telegráficos metálicos

                           Poteaux télégraphiques métalliques                               Telegráficos (postes -) metálicos


Zinc                         Zinc                        60223  Zinc                 Cinc
                                                                                               25
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 6
Català                        Français                          English                 Español
Bigues metàl.liques                 Poutres métalliques                60224  Girders of metal            Vigas metálicas


Biguetes metàl.liques                Poutrelles métalliques               60225  Joists of metal             Viguetas metálicas


Molls prefabricats metàl.lics            Quais préfabriqués métalliques           60226  Platforms, prefabricated, of metal   Muelles prefabricados metálicos


Quincalleria metàl.lica (ferreteria)         Quincaillerie métallique *             60227  Hardware * of metal [small]       Quincalleria metálica [ferretería]

                                                        Ironmongery *


Fites per a carreteres que no siguin         Routières (bornes -) non lumineuses et       60228  Signs, non-luminous and non-mechanical, Carreteras (mojones de -) que no sean
lluminoses ni mecàniques (metàl.liques)       non mécaniques [métalliques]                of metal, for roads           luminosos ni mecánicos [metálicos]

                           Bornes routières non lumineuses et non                               Mojones para carreteras que no sean
                           mécaniques [métalliques]                                      luminosos ni mecánicos [metálicos]


Unions de tubs (metàl.liques)            Tuyaux (raccords de -) métalliques         60229  Junctions of metal for pipes      Tubos (conexiones de -) metálicas

                           Raccords de tuyaux [métalliques]                                  Empalmes de tubos [metálicos]


Tensors de fils metàl.lics (estreps de        Fils métalliques (tendeurs de -) [étriers de    60230  Wire stretchers [tension links]     Hilos metálicos (tensores de -) [estribos
tensió)                       tension]                                              de tensión]

Reforços, tensors (utensilis metàl.lics)       Raidisseurs [quincaillerie métallique]                               Refuerzos [tensores] [ferretería metálica]

                           Tendeurs de fils métalliques [étriers de                              Tensores de hilos metálicos [estribos de
                           tension]                                              tensión]


Recipients d'embalatge de metall           Emballage (récipients d'-) en métal        60231  Packaging containers of metal      Embalaje (recipientes para -) de metal

                           Récipients d'emballage en métal                                  Recipientes de embalaje, de metal


                                                                                                  26
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 6
Català                        Français                          English                 Español
Dipòsits de metall                  Réservoirs en métal                60232  Tanks of metal             Depósitos de metal


Llindars metàl.lics                 Seuils métalliques                 60233  Sills of metal             Umbrales metálicos


Persianes de metall                 Rideaux en métal                  60234  Blinds of metal             Persianas de metal


Senyalització que no sigui lluminosa ni       Signalisation non lumineuse et non         60235  Signs, non-luminous and non-mechanical, Señalización que no sea luminosa ni
mecànica (metàl.lica)                mécanique [métallique]                   of metal                mecánica [metálica]


Hivernacles transportables metàl.lics        Serres transportables métalliques         60236  Greenhouses of metal, transportable   Invernaderos transportables metálicos


Panys per a vehicles (metàl.lics)          Véhicules (serrures pour -) métalliques      60237  Locks of metal for vehicles       Vehículos (cerraduras para -) metálicas

                           Serrures pour véhicules [métalliques]                               Cerraduras para vehículos [metálicas]


Topalls de metall                  Butoirs en métal                  60238  Stops of metal             Topes de metal


Graners metàl.lics                  Silos métalliques                 60239  Silos of metal             Silos metálicos


Esquelles                      Sonnailles                     60240  Bells for animals            Cencerros


Campanes                       Clochettes                     60241  Bells *                 Cascabeles

Campanetes                      Grelots                                              Timbres*

Cascavells                      Cloches                                              Campanillas

Timbres                       Sonnettes *                                            Campanas                                                                                                 27
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 6
Català                        Français                          English                Español
Fils de soldar de metall               Souder (fils à -) en métal             60242  Soldering wire of metal        Soldar (hilos de -) de metal


Comportes (que no siguin parts de          Soupapes [autres que parties de          60243  Valves of metal [other than parts of  Compuertas [que no sean partes de
màquines) metàl.liques                machines] métalliques                   machines]               máquinas] metálicas

Vàlvules (que no siguin parts de           Vannes [autres que parties de machines]                              Válvulas [que no sean partes de
màquines) metàl.liques                métalliques                                            máquinas] metálicas


Estàtues de metalls comuns              Statues en métaux communs             60244  Statues of common metal        Estatuas de metales comunes


Travesses de ferrocarrils metàl.liques        Chemins de fer (traverses de -)          60245  Sleepers of metal (Railway -)     Ferrocarriles (traviesas de -) metálicas
                           métalliques
                                                        Ties of metal (Railroad -)       Traviesas de ferrocarriles [metálicas]
                           Traverses de chemins de fer [métalliques]
                                                        Railroad ties of metal

                                                        Railway sleepers of metal


Tàntal (metall)                   Tantale [métal]                  60246  Tantalum [metal]            Tántalo [metal]


Baldons                       Targettes                     60247  Bolts [flat]              Resbalones [pestillos]


Bigòrnia (enclusa portàtil)             Tasseaux [enclumes portatives]           60248  Anvils [portable]           Tas [yunque portátil]


Estreps de tensió                  Tension (étriers de -)               60249  Tension links             Tensión (estribos de -)


Guardioles metàl.liques               Tirelires métalliques               60250  Money boxes of metal          Huchas metálicas


Titani                        Titane                       60251  Titanium                Titanio


                                                                                                 28
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                        Classe 6
Català                        Français                          English           Español
Teulades metàl.liques                Toitures métalliques                60252  Roofing of metal      Techados metálicos


Tumbaga                       Tombac                       60253  Tombac           Tumbaga


Tombes metàl.liques                 Tombes métalliques                 60254  Tombs of metal       Tumbas metálicas


Torniquets (portells giratoris) no          Tourniquets [portillons tournants] non       60255  Turnstiles, non-automatic  Torniquetes [portillos giratorios] no
automàtics                      automatiques                                      automáticos


Filats metàl.lics                  Treillis métalliques                60256  Latticework of metal    Entramados metálicos

                                                        Trellis of metal


Tungstè                       Tungstène                     60257  Tungsten          Tungsteno

Wolfram                       Wolfram                                        Wolframio


Canonades metàl.liques                Tuyauteries métalliques              60258  Pipework of metal      Tuberías metálicas


Vanadi                        Vanadium                      60259  Vanadium          Vanadio


Ventallons metàl.lics                Vasistas métalliques                60260  Casement windows of metal  Ventanillos metálicos


Forrellats                      Verrous                      60261  Bolts            Cerrojos


Abraçadores                     Viroles                      60262  Ferrules of metal      Abrazaderas
                                                                                            29
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 6
Català                        Français                          English                   Español
Gabials metàl.lics (construccions)          Volières [constructions] métalliques        60263  Aviaries of metal [structures]        Pajareras [construcciones] metálicas


Zirconi                       Zirconium                     60264  Zirconium                  Circonio


Boles d'acer                     Acier (boules d'-)                 60265  Balls of steel                Bolitas de acero

Boletes d'acer                    Acier (billes d'-)                                           Bolas de acero

                           Billes d'acier                                             Acero (bolitas de -)

                           Boules d'acier                                             Acero (bolas de -)


Construccions d'acer                 Acier (constructions en -)             60266  Steel buildings               Acero (construcciones de -)


Armadures per a conduccions d'aire          Air comprimé (armatures pour conduites       60267  Fittings of metal for compressed air ducts  Aire comprimido (armaduras para
comprimit metàl.liques                d'-) métalliques                                            conducciones de -), metálicas


Filferros d'aliatges de metalls comuns        Alliages de métaux communs (fils en -) [à     60268  Wire of common metal alloys [except fuse Alambres de aleaciones de metales
(excepte els fusibles)                l'exception des fusibles]                 wire]                  comunes [con excepción de fusibles]

                           Fils en alliages de métaux communs [à                                  Aleaciones de metales comunes
                           l'exception des fusibles]                                        (alambres de -) [con excepción de
                                                                               fusibles]


Aliatges de metalls comuns              Métaux communs (alliages de -)           60269  Alloys of common metal            Metales comunes (aleaciones de -)

                           Alliages de métaux communs                                       Aleaciones de metales comunes


Fulles d'alumini                   Aluminium (feuilles d'-) *             60270  Foil (Aluminium -)              Aluminio (hojas de -)*

                                                        Aluminium foil *


                                                                                                   30
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                Classe 6
Català                        Français                          English                    Español
Puntals (estaques) d'amarratge            Amarrage (pieux d'-) métalliques          60271  Mooring bollards of metal           Amarre (estacas de -) metálicas
(metàl.lics)
                           Pieux d'amarrage métalliques                                       Pilotes [estacas] de amarre metálicos


Molls flotants per a l'amarratge de vaixells Amarrage des bateaux (quais flottants           60272  Docks of metal for mooring boats       Muelles flotantes para el amarre de
(metàl.lics)                 pour l'-), métalliques                       (Floating -)                 barcos [metálicos]

                           Quais flottants pour l'amarrage des            Mooring boats (Floating docks of metal,    Amarre de barcos (muelles flotantes para
                           bateaux [métalliques]                   for -)                    el -) metálicos

                                                        Floating docks of metal for mooring boats


Àncores                       Ancres *                      60273  Anchors *                   Anclas*


Sòcols metàl.lics                  Lambris métalliques                60274  Wainscotting of metal             Zócalos metálicos


Armadures per a conduccions             Conduites (armatures pour -) métalliques      60275  Pipes (Reinforcing materials of metal for - Conducciones (armaduras para -)
(metàl.liques)                                                 )                      metálicas
                           Armatures pour conduites [métalliques]
                                                        Reinforcing materials of metal for pipes   Armaduras para conducciones [metálicas]


Armadures per a la construcció            Armatures pour la construction           60276  Building (Reinforcing materials of metal   Armaduras para la construcción
(metàl.liques)                    [métalliques]                       for -)                    [metálicas]

                                                        Reinforcing materials of metal for building


Armadures per a corretges (metàl.liques)       Courroies (armatures pour -) métalliques      60277  Machine belts (Reinforcing materials of    Armaduras para correas [metálicas]
                                                        metal for -)
                           Armatures pour courroies [métalliques]                                  Correas (armaduras para -) metálicas
                                                        Reinforcing materials of metal for
                                                        machine belts
                                                                                                    31
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 6
Català                        Français                          English                 Español
Objectes d'art de metalls comuns           Art (objets d'-) en métaux communs         60278  Works of art of common metal       Arte (objetos de -) de metales comunes


Pasteres per a argamassa (metàl.liques)       Mortier (auges à -) métalliques          60279  Mortar (Troughs of metal for mixing -)  Argamasa (artesas para -) metálicas

                           Auges à mortier métalliques                Troughs of metal for mixing mortar    Artesas para argamasa metálicas


Banyeres d'ocells (construccions           Oiseaux (baignoires d'-) [constructions      60280  Baths (Bird -) [structures of metal]   Bañeras de pájaros [construcciones
metàl.liques)                    métalliques]                                            metálicas]
                                                        Bird baths [structures of metal]
                           Baignoires d'oiseaux [constructions                                 Pájaros (bañeras de -) [construcciones
                           métalliques]                                            metálicas]


Mànecs d'escombres (metàl.lics)           Balais (manches à -) métalliques          60281  Broom handles of metal          Mangos de escobas [metálicos]

                           Manches à balais [métalliques]                                   Escobas (mangos de -) metálicos


Balises no lluminoses (metàl.liques)         Balises non lumineuses [métalliques]        60282  Beacons of metal, non-luminous      Balizas no luminosas [metálicas]


Bancs de torns (metàl.lics)             Établis (étaux--) métalliques           60283  Benches (Vice -) of metal        Bancos de torno [metálicos]

                           Étaux-établis [métalliques]                Vice benches of metal          Torno (bancos de -) metálicos


Tensors de bandes de ferro (estreps de        Fer (tendeurs de bandes de -) [étriers de     60284  Iron bands (Stretchers for -) [tension  Hierro (tensores de bandas de -) [estribos
tensió)                       tension]                          links]                  de tensión]


Tires metàl.liques per lligar            Lier (bandes à -) métalliques           60285  Wrapping or binding bands of metal    Tiras metálicas para atar

                           Bandes à lier métalliques                 Bands of metal for tying-up purposes   Atar (listones para -) metálicos
                                                                                                  32
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 6
Català                        Français                          English                 Español
Fils metàl.lics per lligar              Lier (fils à -) métalliques            60286  Thread of metal for tying-up purposes  Hilos metálicos para atar

                           Fils à lier métalliques                                      Atar (alambres para -) metálicos


Barrils metàl.lics                  Barils métalliques                 60287  Barrels of metal            Barriles metálicos

                           Tonneaux métalliques                                        Toneles metálicos


Encerclaments per a barrils (metàl.lics)       Barils (cerceaux pour -) métalliques        60288  Hoops of metal (Barrel -)        Cercos para barriles [metálicos]

Encerclaments per a bótes (metàl.lics)        Tonneaux (cercles pour -) métalliques           Barrel hoops of metal          Toneles (flejes [cercos] para -) metálicos

                           Cerceaux pour barils [métalliques]                                 Barriles (cercos para -) metálicos

                           Cercles pour tonneaux [métalliques]                                Cercos para toneles [metálicos]


Bótes metàl.liques                  Barriques métalliques               60289  Casks of metal             Barricas metálicas


Estanys, piscines (construccions           Bassins [piscines, constructions          60290  Pools (Swimming -) [metal structures]  Piscinas [construcciones metálicas]
metàl.liques)                    métalliques]
                                                        Swimming pools [metal structures]    Estanques [piscinas, construcciones
Piscines (construccions metàl.liques)        Piscines [constructions métalliques]                                metálicas]


Materials de construcció metàl.lics         Bâtir (matériaux à -) métalliques         60291  Building materials of metal       Construcción (materiales de -) metálicos

                           Construction (matériaux de -) métalliques

                           Matériaux de construction métalliques


Encofrats per al formigó (metàl.lics)        Béton (coffrages pour le -) métalliques      60292  Shuttering of metal for concrete    Hormigón (encofrados para el -)
                                                                            metálicos
                           Coffrages pour le béton métalliques
                                                                            Encofrados para hormigón metálicos

                                                                                                   33
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 6
Català                        Français                          English                 Español
Instal.lacions per aparcar les bicicletes      Bicyclettes (installations pour parquer des    60293  Bicycle parking installations of metal  Bicicletas (instalaciones para aparcar las
(metàl.liques)                    -) métalliques                                           -) metálicas


Paviments metàl.lics                 Pavés métalliques                 60294  Paving blocks of metal          Pavimentos metálicos


Caixes de metalls comuns               Boîtes en métaux communs              60295  Boxes of common metal          Cajas de metales comunes


Desguassos metàl.lics                Bondes métalliques                 60296  Bungs of metal              Desagües metálicos

                                                        Plugs of metal


Càpsules per tapar (metàl.liques)          Bouchage (capsules de -) métalliques        60297  Sealing caps of metal          Taponado (cápsulas de -) metálicas

                           Capsules de bouchage métalliques                                  Cápsulas para taponado metálicas


Sivelles de metalls comuns              Boucles en métaux communs             60298  Buckles of common metal         Hebillas de metales comunes


Càpsules d'ampolles (metàl.liques)          Bouteilles (capsules de -) métalliques       60299  Caps (Bottle -) of metal         Botellas (cápsulas de -) metálicas

                           Capsules de bouteilles [métalliques]            Sealing caps of metal for bottles    Cápsulas de botellas [metálicas]

                                                        Bottle caps of metal

                                                        Capsules of metal for bottles


Tancadors d'ampolles (metàl.lics)          Bouteilles (fermetures de -) métalliques      60300  Bottle closures of metal         Botellas (cierres de -) metálicas

                           Fermetures de bouteilles [métalliques]           Bottle fasteners of metal        Cierres de botellas [metálicos]


Tiradors (poms) de metall              Boutons [poignées] en métal            60301  Knobs of metal              Tiradores [empuñaduras] de metal


                                                                                                   34
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 6
Català                        Français                          English                 Español
Varetes metàl.liques per soldar           Brasage (baguettes métalliques pour le -)     60302  Brazing (Rods of metal for -)      Soldadura (varillas metálicas para la -)


Barnilles metàl.liques per polir i soldar      Baguettes métalliques pour le brasage et      60303  Rods of metal for brazing and welding  Varillas metálicas para pulimento y
                           le soudage                                             soldadura


Barnilles metàl.liques per soldar          Soudage (baguettes métalliques pour le -)     60304  Welding (Rods of metal for -)      Soldar (varillas metálicas para -)


Cingles per a la manipulació de càrregues Manutention de fardeaux (sangles pour la           60305  Load handling (Straps of metal for -)  Manipulación de cargas pesadas (cinchas
pesants metàl.lics            -) métalliques                                                 para la -) metálicas
                                                        Belts of metal for handling loads
                           Sangles pour la manutention de fardeaux
                           [métalliques]                       Straps of metal for handling loads


Eslingues per a la manipulació de          Manutention de fardeaux (élingues pour       60306  Loads (Slings of metal for handling -)  Manipulación de cargas pesadas
càrregues pesades (metàl.liques)           la -) métalliques                                          (eslingas para la -) metálicas
                                                        Slings of metal for handling loads
                           Élingues pour la manutention de fardeaux                              Eslingas para la manipulación de cargas
                           [métalliques]                                            pesadas [metálicas]


Bustos de metalls comuns               Bustes en métaux communs              60307  Busts of common metal          Bustos de metales comunes


Cabines de bany metàl.liques             Bain (cabines de -) métalliques          60308  Cabanas of metal             Cabinas de baño metálicas

                           Cabines de bain métalliques                                     Baño (cabinas de -) metálicas
                                                                                                  35
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 6
Català                        Français                          English                  Español
Cabines per a la pintura amb pistola         Peinture au pistolet (cabines pour la -)      60310  Paint (Booths of metal for spraying -)   Pintura a pistola (cabinas para la -)
(metàl.liques)                    métalliques                                              metálicas
                                                        Paint spraying booths, of metal
                           Pistolet (cabines pour la peinture au -)                               Pistola (cabinas para la pintura a -)
                           métalliques                                              metálicas

                           Cabines pour la peinture au pistolet                                 Cabinas para la pintura a pistola
                           métalliques                                              metálicas


Cables metàl.lics no elèctrics            Câbles métalliques non électriques         60311  Cables of metal, non-electric       Cables metálicos no eléctricos


Collars (abraçadores) metàl.lics de         Attache (colliers d'-) métalliques pour      60312  Fastening pipes (Collars of metal for -)  Sujeción (collares [abrazaderas]
subjecció per a tubs                 tuyaux                                                metálicos de -) para tuberías
                                                        Pipes (Clips of metal for -)
                           Colliers d'attache métalliques pour tuyaux                              Collares [abrazaderas] metálicas de
                                                        Collars of metal for fastening pipes    sujeción para tubos

                                                        Wall hooks of metal for pipes


Potes de subjecció de cables o tubs         Attache de câbles ou de tubes (pattes d'-)     60313  Cables and pipes (Clips of metal for -)  Patas de sujeción de cables o de tubos
(metàl.liques)                    métalliques                                              [metálicos]
                                                        Clips of metal for cables and pipes
                           Pattes d'attache de câbles ou de tubes                                Sujeción de cables o de tubos (patas de -
                           [métalliques]                                             ), metálicas


Tancacables metàl.lics                Câbles (serre- -) métalliques           60314  Binding screws of metal for cables     Cierracables metálicos

                           Serre-câbles métalliques                                       Cables (cierra--) metálicos
                                                                                                    36
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 6
Català                        Français                          English                  Español
Contramarcs (xassís) de finestres          Fenêtres (cadres de -) métalliques         60315  Window frames of metal           Marcos de ventanas [metálicos]
(metàl.lics)
                           Fenêtres (châssis de -) métalliques                                  Contramarcos [chasis] de ventanas
Marcs de finestres (metàl.lics)                                                              [metálicos]
                           Cadres de fenêtres [métalliques]
                                                                              Ventanas (cuadros de -) metálicos
                           Châssis de fenêtres [métalliques]                                   [marcos]

                                                                              Ventanas (contramarcos [chasis] de -)
                                                                              metálicos


Carcasses d'hivernacles (metàl.liques)        Serres (châssis de -) métalliques         60316  Greenhouse frames of metal         Armazones de invernaderos [metálicos]

                           Châssis de serres [métalliques]                                    Invernaderos (armazones de -) metálicos


Enreixats metàl.lics                 Caillebotis métalliques              60317  Duckboards of metal            Enrejados metálicos


Barrets de xemeneies (metàl.lics)          Cheminées (capuchons de -) métalliques       60318  Chimney cowls of metal           Chimeneas (sombreretes [copas] de -)
                                                                              metálicos
                           Capuchons de cheminées [métalliques]
                                                                              Sombreretes de chimeneas [metálicos]


Llibants metàl.lics per a ús agrícola        Liens métalliques à usage agricole         60319  Binding thread of metal for agricultural  Sogas metálicas para uso agrícola
                                                        purposes


Dispositius que no siguin elèctrics per       Portes (dispositifs non électriques pour      60320  Door openers, non-electric         Puertas (dispositivos que no sean
obrir les portes                   l'ouverture des -)                                          eléctricos para abrir las -)


Rajoles per a la construcció (metàl.liques) Carreaux pour la construction métalliques          60321  Tiles of metal for building        Baldosas para la construcción metálicas


Enrajolats metàl.lics                Carrelages métalliques               60322  Tile floorings of metal          Embaldosados metálicos


                                                                                                   37
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 6
Català                        Français                          English                   Español
Cellers metàl.lics                  Caveaux métalliques                60323  Vaults of metal [burial]          Bodegas metálicas


Guarniments de fèretres (metàl.lics)         Cercueils (garnitures de -) métalliques      60324  Coffins (Fittings of metal for -)      Ataúdes (guarniciones de -) metálicas

                           Garnitures de cercueils [métalliques]           Fittings of metal for coffins        Guarniciones de ataúdes [metálicas]


Plataformes (paletes) de càrrega           Chargement (plateaux [palettes] de -)       60325  Pallets of metal (Loading -)        Paletas [plataformas] de carga metálicas
(metàl.liques)                    métalliques
                                                        Loading pallets, of metal          Carga (plataformas [paletas] de -)
                           Plateaux [palettes] de chargement                                   metálicas
                           métalliques
                                                                              Plataformas [paletas] de carga metálicas
                           Palettes [plateaux] de chargement
                           métalliques


Gàlibs de càrrega per a ferrocarrils         Chemins de fer (gabarits de chargement       60326  Loading gauge rods, of metal, for railway  Ferrocarriles (gálibos de carga para -)
(metàl.lics)                     pour -) métalliques                    wagons                   metálicos

                           Chargement (gabarits de -) pour chemins          Loading gauge rods, of metal, for railway  Carga (gálibos de -) para ferrocarriles
                           de fer [métalliques]                    waggons                   [metálicos]

                           Gabarits de chargement pour chemins de                                 Gálibos de carga para ferrocarriles
                           fer [métalliques]                                           [metálicos]


Frontisses metàl.liques               Charnières métalliques               60327  Hinges of metal               Bisagras metálicas


Carcasses metàl.liques                Charpentes métalliques               60328  Building (Framework of metal for -)     Armazones metálicos

                                                        Framework of metal for building
                                                                                                    38
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 6
Català                        Français                          English                  Español
Carcasses de portes (metàl.liques)          Armatures de portes [métalliques]         60329  Door cases of metal            Contramarcos [chasis] de puertas
                                                                              [metálicos]
Contramarcs (xassís) de portes            Huisseries métalliques                   Door frames of metal
(metàl.lics)                                                                        Marcos de puertas [metálicos]
                           Portes (cadres de -) métalliques
Marcs de portes (metàl.lics)                                                                Puertas (marcos de -) metálicos
                           Portes (châssis de -) métalliques
                                                                              Puertas (chasis de -) metálicos
                           Portes (armatures de -) métalliques
                                                                              Puertas (armazones de -) metálicas
                           Cadres de portes [métalliques]
                                                                              Armazones de puertas [metálicas]
                           Châssis de portes [métalliques]


Material fix de funiculars              Funiculaires (matériel fixe de -)         60330  Materials of metal for funicular railway  Funiculares (material fijo de -)
                                                        permanent ways


Mitres de xemeneies metàl.liques           Cheminées (mitres de -) métalliques        60331  Chimney pots of metal           Chimeneas (mitras de -) metálicas

                           Mitres de cheminées [métalliques]                                   Mitras de chimeneas [metálicas]


Canalons metàl.lics                 Gouttières métalliques               60332  Gutters of metal              Canalones metálicos

                           Chéneaux métalliques


Ferradures per a cavall (metàl.liques)        Cheval (fers à -) métalliques           60333  Horseshoes of metal            Herraduras para caballo metálicas

                           Fers à cheval métalliques                                       Caballo (herraduras de -) metálicas
                                                                                                   39
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 6
Català                        Français                          English                Español
Vàlvules de tubs de drenatge (de metall)       Drainage (clapets de tuyaux de -) en        60335  Drain traps [valves] of metal     Válvulas de tubos de drenaje [de metal]
                           métal
                                                                           Tubos de drenaje (válvulas de -) de metal
                           Tuyaux de drainage (clapets de -) en
                           métal                                              Drenaje (válvulas de tubos de -) de metal

                           Clapets de tuyaux de drainage [en métal]


Paredons metàl.lics                 Cloisons métalliques                60336  Partitions of metal          Tabiques metálicos


Encofrats metàl.lics per a pous de petroli      Puits de pétrole (coffrages métalliques      60337  Oilwells (Casings of metal for -)   Encofrados metálicos, para pozos de
                           pour -)                                             petróleo
                                                        Casings of metal for oilwells
                           Coffrages métalliques pour puits de                               Pozos de petróleo (encofrados metálicos
                           pétrole                                             para -)


Recipients per a combustibles líquids        Combustibles liquides (récipients pour -)     60338  Containers of metal for liquid fuel  Combustibles líquidos (recipientes para -)
(metàl.lics)                     métalliques                                           metálicos

                           Récipients pour combustibles liquides                              Recipientes para combustibles líquidos
                           [métalliques]                                          [metálicos]


Construccions metàl.liques              Constructions métalliques             60339  Buildings of metal          Construcciones metálicas


Contenidors flotants (metàl.lics)          Flottants (conteneurs -) métalliques        60340  Floating containers of metal     Contenedores flotantes metálicos

                           Conteneurs flottants métalliques                                 Flotantes (contenedores -) metálicos


Cordes metàl.liques                 Cordages métalliques                60341  Ropes of metal            Cordajes metálicos
                                                                                                 40
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                           Classe 6
Català                        Français                          English               Español
Mànecs de ganivets (metàl.lics)           Couteaux (manches de -) métalliques        60342  Knife handles of metal        Mangos de cuchillos [metálicos]

                           Manches de couteaux [métalliques]                                Cuchillos (mangos de -) metálicos


Cornises metàl.liques                Corniches métalliques               60343  Cornices of metal          Cornisas metálicas


Motllures de cornises metàl.liques          Corniches (moulures de -) métalliques       60344  Moldings of metal for cornices    Cornisas (molduras de -) metálicas

                                                        Mouldings of metal for cornices


Canalons (escaire) metàl.lics            Cornières métalliques               60345  Angle irons             Canales de tejado metálicos


Finestres metàl.liques                Fenêtres métalliques                60346  Windows of metal           Ventanas metálicas


Eines de portes                   Portes (ferrures de -)               60347  Ironwork for doors          Herrajes de puertas

                           Ferrures de portes                                       Puertas (herrajes de -)


Rodetes de portes                  Portes (galets de -)                60348  Runners of metal for sliding doors  Ruedecillas de puertas

                           Galets de portes                                        Puertas (ruedecillas de -)


Tapes de boca de pas d'home             Trous d'homme (couvercles de -)          60349  Manhole covers of metal       Tapas de la boca de paso de hombre
metàl.liques                     métalliques                                           metálicas

                           Couvercles de trous d'homme                                   Boca de paso de hombre (tapas de la -)
                           [métalliques]                                          metálicas
                                                                                               41
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                           Classe 6
Català                        Français                          English                Español
Cobertes de teulades (metàl.liques)         Toits (couvertures de -) métalliques        60350  Roof coverings of metal        Tejados (cubiertas de -) metálicas

                           Couvertures de toits [métalliques]                                Cubiertas de techos [metálicas]


Ganxos per a pissarres                Ardoises (crochets pour -)             60351  Hooks for slate [metal hardware]   Pizarras (ganchos para -)


Ganxos de penja-robes (metàl.lics)          Portemanteaux (crochets de -)           60352  Hooks of metal for clothes rails   Ganchos de percheros [metálicos]
                           métalliques
                                                                           Percheros (ganchos de -) metálicos
                           Crochets de portemanteaux [métalliques]


Filferro de coure no aïllat             Cuivre (fils de -) non isolés           60353  Copper wire, not insulated      Cobre (alambre de -) no aislado


Tones metàl.liques                  Cuves métalliques                 60354  Vats of metal             Cubas metálicas


Esglaons d'escales (metàl.lics)           Degrés [marches] d'escaliers            60355  Stair treads [steps] of metal     Peldaños de escaleras [metálicos]
                           [métalliques]
                                                                           Escaleras (escalones [peldaños] de -)
                           Escaliers (degrés [marches] d'-)                                 metálicos
                           métalliques
                                                                           Escalones [peldaños] de escaleras
                           Marches d'escaliers [métalliques]                                [metálicos]


Tubs de baixants metàl.lics             Descente (tuyaux de -) métalliques         60356  Gutter pipes of metal         Canalones (tubos de -) metálicos


Debanadores no mecàniques per a tubs         Tuyaux flexibles (dévidoirs non          60357  Reels of metal, non-mechanical, for  Devanaderas no mecánicas para tubos
flexibles (metàl.liques)               mécaniques pour -) métalliques               flexible hoses            flexibles [metálicos]

                           Dévidoirs non mécaniques pour tuyaux                               Tubos flexibles (devanaderas no
                           flexibles [métalliques]                                     mecánicas para -) metálicos                                                                                                42
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 6
Català                        Français                          English                 Español
Distribuïdors fixos de tovalloles          Serviettes (distributeurs fixes de -)       60358  Towel dispensers, fixed, of metal    Toallas (distribuidores fijos de -) metálicos
(metàl.lics)                     métalliques
                                                                            Distribuidores fijos de toallas [metálicos]
                           Distributeurs fixes de serviettes
                           [métalliques]


Vàlvules de conducció d'aigua (de metall)      Conduites d'eau (clapets de -) en métal      60359  Water-pipe valves of metal       Agua (válvulas de conducciones de -) de
                                                                            metal
                           Eau (clapets de conduites d'-) en métal
                                                                            Válvulas de conducciones de agua [de
                           Clapets de conduites d'eau [en métal]                               metal]

                                                                            Conducciones de agua (válvulas de -) de
                                                                            metal


Bastimentades metàl.liques              Échafaudages métalliques              60360  Scaffolding of metal          Andamiajes metálicos


Escales portàtils metàl.liques            Échelles métalliques                60361  Ladders of metal            Escalas metálicas


Escales mòbils per a l'embarcament de        Embarquement des passagers (échelles        60362  Boarding stairs of metal, mobile, for  Embarque de pasajeros (escaleras
passatgers (metàl.liques)              mobiles pour l'-) métalliques               passengers               móviles para el -) metálicas

                           Échelles mobiles pour l'embarquement                                Escaleras móviles para el embarque de
                           des passagers [métalliques]                                    pasajeros [metálicas]


Llibants metàl.lics                 Liens métalliques                 60363  Bindings of metal            Sogas metálicas


Femelles metàl.liques                Écrous métalliques                 60364  Nuts of metal              Tuercas metálicas
                                                                                                   43
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 6
Català                        Français                          English                 Español
Pals de línies elèctriques (metàl.lics)       Lignes électriques (poteaux de -)         60365  Posts of metal for electric lines    Postes de líneas eléctricas [metálicos]
                           métalliques
                                                        Poles of metal, for electric lines   Líneas eléctricas (postes de -)
                           Poteaux de lignes électriques
                           [métalliques]


Tubs de connexió metàl.lics             Embranchement (tuyaux d'-) métalliques       60366  Branching pipes of metal        Conexión (tubos de -) metálicos


Encerclaments de tombes (metàl.lics)         Tombes (encadrements de -) métalliques       60367  Tombs (Enclosures of metal for -)    Cercados de tumbas [metálicos]

                           Encadrements de tombes [métalliques]            Enclosures of metal for tombs      Tumbas (carcados de -) metálicos


Tanques metàl.liques                 Clôtures métalliques                60368  Fences of metal             Vallas [cercas] metálicas


Enrotlladors no mecànics per a tubs         Tuyaux flexibles (enrouleurs non          60369  Winding spools of metal, non-mechanical, Enrolladores no mecánicos para tubos
flexibles (metàl.lics)                mécaniques pour -) métalliques               for flexible hoses            flexibles [metálicos]

                           Enrouleurs non mécaniques pour tuyaux                               Tubos flexibles (enrolladoras no
                           flexibles [métalliques]                                      mecánicas para -) metálicos


Insígnies de metall                 Enseignes en métal                 60370  Signboards of metal           Insignias de metal


Puntals metàl.lics                  Étais métalliques                 60372  Props of metal             Puntales metálicos

                           Étançons métalliques


Estany                        Étain                       60373  Tin                   Estaño


Llauna                        Fer-blanc                     60374  Tinplate                Hojalata                                                                                                 44
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 6
Català                        Français                          English                 Español
Fulles d'estany                   Étain (feuilles d'-)                60375  Tinfoil                 Hojas de estaño

                           Feuilles d'étain                                          Estaño (hojas de -)


Xapes                        Tôles                       60376  Sheets and plates of metal        Chapas


Mànecs de dalles (metàl.lics)            Faux (manches de -) [métalliques]         60378  Scythe handles of metal         Hoces (mangos de -) metálicos

                           Manches de faux [métalliques]                                    Mangos de hoces metálicos


Tanques per a sacs (metàl.liques)          Sacs (fermetures pour -) métalliques        60379  Locks of metal for bags         Cierres para sacos [metálicos]

                           Fermetures pour sacs [métalliques]                                 Sacos (cierres para -) metálicos


Guarniments de mobles (metàl.lics)          Meubles (garnitures de -) métalliques       60380  Furniture (Fittings of metal for -)   Muebles (guarniciones de -) metálicas

                           Garnitures de meubles [métalliques]            Fittings of metal for furniture     Guarniciones de muebles [metálicas]


Plafons per a la construcció (metàl.lics)      Panneaux pour la construction           60381  Boards of metal (Building -)       Paneles para la construcción metálicos
                           métalliques
                                                        Panels of metal (Building -)

                                                        Building boards of metal

                                                        Building panels of metal


Estatuetes de metalls comuns             Statuettes en métaux communs            60382  Statuettes of common metal        Figuritas [estatuillas] de metales comunes

                           Figurines [statuettes] en métaux              Figurines [statuettes] of common metal  Estatuillas de metales comunes
                           communs
                                                                                                 45
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 6
Català                        Français                          English                   Español
Tensors de cintes metàl.liques (estreps       Bandes métalliques (tendeurs de -)         60383  Stretchers for metal bands [tension links]  Bandas metálicas (tensores de -)
de tensió)                      [étriers de tension]                                          [estribos de tensión]


Motlles per a la fundició (metàl.lics)        Fonderie (moules pour la -) métalliques      60384  Foundry molds [moulds] of metal       Moldes para la fundición metálicos

                           Moules pour la fonderie métalliques                                   Fundición (moldes para la -) metálicos


Lloses funeràries metàl.liques            Funéraires (dalles -) métalliques         60385  Gravestones of metal             Tumulares [sepulcrales] (losas -)
                                                                               metálicas
Lloses tumulàries sepulcrals metàl.liques      Tumulaires (dalles -) métalliques             Gravestone slabs of metal
                                                                               Funerarias (losas -) metálicas
                                                        Tombstones of metal


Monuments funeraris metàl.lics            Funéraires (monuments -) métalliques        60386  Tombs (Monuments of metal for -)       Funerarios (monumentos -) metálicos


Plaques funeràries (metàl.liques)          Funéraires (plaques -) métalliques         60387  Tombstone plaques of metal          Funerarias (placas -) metálicas

                           Plaques funéraires métalliques                                     Placas funerarias metálicas


Esteles funeràries (metàl.liques)          Funéraires (stèles -) métalliques         60388  Tombstone stelae of metal          Funerarias (estelas -) metálicas

                           Stèles funéraires métalliques                                      Estelas funerarias metálicas


Plaques commemoratives (metàl.liques)        Plaques commémoratives métalliques         60389  Memorial plaques, of metal          Placas conmemorativas metálicas

                                                        Memorial plates of metal


Guardafoc metàl.lic (pantalla o reixa que      Garde-feu métalliques               60390  Furnace fireguards              Guarda-fuego metálico [pantalla o
es col.loca davant la xemeneia)                                                               enrejado que se coloca ante la chimenea]
                                                                                                   46
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                           Classe 6
Català                        Français                          English              Español
Grades (suports) per a barrils            Fûts (chantiers [supports] pour -)         60391  Stands of metal (Cask -)      Toneles (gradas [soportes] para -)
metàl.liques                     métalliques                                          metálicas
                                                        Cask stands of metal
                           Tonneaux (chantiers [supports] pour -)                            Barriles (gradas [soportes] para -)
                           métalliques                                          metálicos

                           Chantiers [supports] pour fûts                                Gradas [soportes] para barriles
                           [métalliques]                                         [metálicas]


Fresqueres metàl.liques               Manger (garde- -) métalliques           60392  Chests of metal for food      Fresqueras metálicas

                           Garde-manger métalliques                  Meat safes of metal


Guarniments de llits (metàl.lics)          Lits (garnitures de -) métalliques         60393  Beds (Fittings of metal for -)   Camas (guarniciones de -) metálicas

                           Garnitures de lits [métalliques]              Fittings of metal for beds     Guarniciones de camas [metálicas]


Guarniments de portes (metàl.lics)          Portes (garnitures de -) métalliques        60394  Door fittings, of metal      Puertas (guarniciones de -) metálicas

                           Garnitures de portes [métalliques]                              Guarniciones de puertas [metálicas]


Tanques de recipients (metàl.liques)         Récipients (fermetures de -) métalliques      60395  Closures of metal for containers  Cierres de recipientes [metálicos]

                           Fermetures de récipients [métalliques]                            Recipientes (cierres de -) metálicos


Lligats de gavelles metàl.lics            Gerbes (liens de -) métalliques          60396  Sheaf binders of metal       Gavillas (atados de -) metálicos
                                                                                               47
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 6
Català                        Français                          English                 Español
Barreres de seguretat per a carreteres        Routes (glissières de sécurité pour -)       60397  Barriers (Crash -) of metal for roads  Barreras de seguridad para carreteras
(metàl.liques)                    métalliques                                            [metálicas]
                                                        Crash barriers of metal for roads
                           Sécurité (glissières de -) pour routes                               Carreteras (guías de seguridad para -)
                           [métalliques]                                           metálicas

                           Glissières de sécurité pour routes                                 Seguridad (guías de -) para carreteras
                           [métalliques]                                           [metálicas]


Arques (cofres) metàl.liques             Bahuts [coffres] métalliques            60398  Bins of metal              Cofres metálicos

Capses de metall                   Huches métalliques                     Chests of metal             Arcas metálicas

Cofres metàl.lics                  Caisses en métal                                          Arcones [cofres] metálicos

                           Coffres métalliques                                        Cajas de metal


Plaques d'identitat (metàl.liques)          Identité (plaques d'-) métalliques         60399  Identity plates of metal        Identidad (placas de -) metálicas

                           Plaques d'identité métalliques                                   Placas de identidad metálicas


Plaques de matrícula (metàl.liques)         Immatriculation (plaques d'-) métalliques     60400  Numberplates, of metal         Placas de matrícula metálicas

Plaques mineralògiques (metàl.liques)        Minéralogiques (plaques -) métalliques           Plates (Registration -) of metal    Matrícula (placas de -) metálicas

                           Plaques minéralogiques métalliques             Registration plates, of metal      Mineralógicas (placas -) metálicas

                           Plaques d'immatriculation métalliques                               Placas mineralógicas metálicas


Cermets                       Cermets                      60401  Cermets                 Cermets


Aixetes de barrils (metàl.liques)          Tonneaux (robinets de -) métalliques        60402  Casks (Taps for -) of metal       Espitas de toneles [metálicas]

                           Robinets de tonneaux [métalliques]             Taps for casks [of metal]        Toneles (espitas de -) [metálicas]

                                                                                                 48
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 6
Català                        Français                          English                  Español
Columnes d'anuncis (metàl.liques)          Affichage (colonnes d'-) métalliques        60411  Columns (Advertisement -) of metal     Columnas de anúncios metálicas

                           Colonnes d'affichage métalliques              Advertisement columns of metal       Anúncios (columnas de -) metálicas


Boies d'atrac (de metall)              Bouées de corps-morts en métal           60412  Buoys (Mooring -) of metal         Boyas de atraque de metal
                           [amarrage]
                                                        Mooring buoys of metal


Xemeneies metàl.liques                Cheminées métalliques               60413  Chimneys of metal             Chimeneas metálicas


Tubs de xemeneies metàl.lics             Cheminées (tuyaux de -) métalliques        60414  Chimney shafts of metal          Chimeneas (tubos de -) metálicos


Conductes metàl.lics d'instal.lacions de       Climatisation (conduits métalliques        60415  Air conditioning installations (Ducts of  Conductos metálicos de instalaciones de
ventilació i climatització              d'installations de ventilation et de -)          metal for ventilating and -)        ventilación y climatización

                           Ventilation et de climatisation (conduits         Ventilating and air conditioning      Ventilación y climatización (conductos
                           métalliques d'installations de -)             installations (Ducts of metal for -)    metálicos de instalaciones de -)

                           Conduits métalliques d'installations de          Ducts of metal for ventilating and air
                           ventilation et de climatisation              conditioning installations


Làmines metàl.liques per embalar i          Emballage et empaquetage (feuilles         60416  Wrapping and packaging (Foils of metal   Embalaje y empaquetado (láminas
empaquetar                      métalliques pour -)                    for -)                   metálicas para el -)

                           Feuilles métalliques pour emballage et           Foils of metal for wrapping and packaging Láminas metálicas para el embalaje y
                           empaquetage                                             empaquetado


Soldadura d'or                    Or (soudure d'-)                  60417  Solder (Gold -)              Oro (soldadura de -)

                           Soudure d'or                        Gold solder                Soldadura de oro
                                                                                                   49
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 6
Català                        Français                          English                  Español
Tremuges de molí metàl.liques no           Trémies métalliques [non mécaniques]        60418  Hoppers [non-mechanical] of metal     Tolvas de molino metálicas [no
mecàniques                                                                        mecánicas]


Lletres i xifres de metalls comuns excepte Chiffres (lettres et -) [en métaux              60419  Numerals (Letters and -) [of common    Letras y cifras [de metales comunes] con
els caràcters d'impremta          communs], à l'exception des caractères                metal], except type            excepción de los caracteres de imprenta
                      d'imprimerie
                                                        Letters and numerals [of common metal],  Cifras (letras y -) [de metales comunes]
                           Lettres et chiffres [en métaux communs],          except type                con excepción de los caracteres de
                           à l'exception des caractères d'imprimerie                              imprenta


Grup de tubs metàl.lics per a            Canalisations (manifolds métalliques pour     60420  Pipelines (Manifolds of metal for -)   Grupo de tubos metálicos para
canalitzacions                    -)                                                  canalizaciones
                                                        Manifolds of metal for pipelines
                           Manifolds métalliques pour canalisations                               Canalizaciones (grupo de tubos metálicos
                                                                             para -)


Canonades de càrrega metàl.liques          Conduites forcées [métalliques]          60421  Pipes (Penstock -) [of metal]       Tuberías de carga [metálicas]

                                                        Penstock pipes [of metal]


Cabines telefòniques de metall            Cabines téléphoniques en métal           60422  Telephone boxes of metal         Cabinas telefónicas de metal

                                                        Telephone booths of metal


Caixes d'eines de metall (buides)          Outils (boîtes à -) en métal [vides]        60423  Tool boxes of metal [empty]        Cajas de herramientas, de metal [vacías]

                           Boîtes à outils en métal [vides]                                   Herramientas (cajas de -), de metal
                                                                             [vacías]


Cofres d'eines de metall (buits)           Outils (coffres à -) en métal [vides]       60424  Tool chests of metal [empty]       Cofres de herramientas de metal [vacíos]

                           Coffres à outils en métal [vides]                                  Herramientas (cofres de -) de metal
                                                                             [vacíos]

                                                                                                   50
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                   Classe 6
Català                        Français                          English          Español
Galliners metàl.lics                 Poulaillers métalliques              60425  Chicken-houses, of metal  Gallineros metálicos


Parany per immobilitzar vehicles (esclops      Sabots de Denver                  60426  Wheel clamps [boots]    Cepos para bloquear vehículos
de denver)


Caps nàutics d'acer                 Filins d'acier                   60427  Wire rope         Cabos de acero
                                                                                        51
CLASSE 7

Màquines i màquines ferramentes;
motors (excepte per a vehicles terrestres);
acoblaments i òrgans de transmissió (excepte per a vehicles terrestres);
instruments agrícoles altres que els accionats manualment;
incubadores d’ous.
Nota explicativa
La classe 7 comprèn essencialment màquines, màquines ferramentes i motors.

Aquesta classe comprèn principalment:
    - les parts dels motors (de tot tipus);
    - les màquines i els aparells elèctrics per a la neteja.

Aquesta classe no comprèn, en particular:
    - certes màquines i màquines ferramentes especials (consultar la llista alfabètica de productes);
    - les eines i instruments de mà impulsats manualment (cl. 8);
    - els motors per a vehicles terrestres (cl. 12).
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 7
Català                        Français                           English                   Español
Màquines i màquines ferramentes            Machines et machines-outils            GEN0701  Machines and machine tools         Máquinas y máquinas herramientas


 Motors (excepte per a vehicles            Moteurs (à l’exception des moteurs pour      GEN0702  Motors and engines (except for land     Motores (excepto motores para
terrestres)                     véhicules terrestres)                    vehicles)                  vehículos terrestres)


 Acoblaments i òrgans de transmissió         Accouplements et organes de            GEN0703  Machine coupling and transmission      Acoplamientos y órganos de transmisión
(excepte per a vehicles terrestres)         transmission (à l’exception de ceux pour           components (except for land vehicles)    (excepto aquellos para vehículos
                           véhicules terrestres)                                          terrestres)


Instruments agrícoles                 Instruments agricoles               GEN0704  Agricultural implements           Instrumentos agrícolas


Incubadores d'ous                   Couveuses pour les oeufs             GEN0705  Incubators for eggs             Incubadoras de huevos


 Instruments agrícoles altres que els         Instruments agricoles autres que ceux       GEN0706  Agricultural implements other than hand-  Instrumentos agrícolas que no sean
accionats manualment                 actionnés manuellement                    operated                  manualesAcoblaments d'arbres (màquines)           Arbres (accouplements d'-) [machines]        70001  Shaft couplings [machines]         Árboles (acoplamientos de -) [máquinas]


Aparells per a la purificació de l'acetilè      Acétylène (appareils pour la purification      70002  Cleaning apparatus (Acetylene -)      Acetileno (aparatos para la purificación
                           de l'-)                                                 del -)
                                                         Acetylene cleaning apparatus
                           Purification de l'acétylène (appareils pour                               Purificación del acetileno (aparatos para
                           la -)                                                  la -)


Convertidors de foneries d'acer           Aciéries (convertisseurs d'-)            70003  Steelworks (Converters for -)        Fundiciones de acero (convertidores de -)

                           Convertisseurs d'aciéries                  Converters for steel works         Convertidores de fundiciones de acero
                                                                                                     2
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 7
Català                        Français                          English                 Español
Distribuïdors de cinta adhesiva           Adhésif (distributeurs de ruban -)         70004  Adhesive tape dispensers [machines]   Distribuidores de cinta adhesiva
                           [machines]                                             [máquinas]

                           Ruban adhésif (distributeurs de -)                                 Cinta adhesiva (distribuidores de -)
                           [machines]                                             [máquinas]

                           Distributeurs de ruban adhésif [machines]                              Adhesiva (distribuidores de cinta -)
                                                                             [máquinas]


Bombes d'aireig per a aquaris            Aquariums (pompes d'aération pour -)        70005  Aquaria (Aerating pumps for -)      Acuarios (bombas de aireación para -)

                           Pompes d'aération pour aquariums              Aerating pumps for aquaria        Bombas de aireación para acuarios

                                                                             Aireación (bombas de -) para acuarios


Aerocondensadors                   Aérocondenseurs                  70006  Aerocondensers              Aerocondensadores


Agitadors                      Agitateurs                     70007  Agitators                Agitadores


Màquines agrícoles                  Agricoles (machines -)               70008  Agricultural machines          Agrícolas (máquinas -)


Elevadors per a l'agricultura            Agriculture (élévateurs pour l'-)         70009  Agricultural elevators          Agricultura (elevadores para la -)


Filtres per a la neteja de l'aire de         Air de refroidissement (filtres pour le      70010  Filters for cleaning cooling air [for  Aire de refrigeración (filtros para la
refrigeració per a motors              nettoyage de l'-) pour moteurs               engines]                 limpieza del -) para motores


Condensadors d'aire                 Air (condenseurs à -)               70011  Air condensers              Aire (condensadores de -)


Aparells per tirar la cervesa a pressió       Bière (appareils pour tirer la -) sous       70012  Beer (Apparatus for drawing up - under  Cerveza (aparatos para tirar la -) a
                           pression                          pressure)                presión


                                                                                                    3
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 7
Català                        Français                          English                  Español
Màquines per ajustar                 Ajuster (machines à -)               70013  Sizing machines              Ajustar (máquinas para -)


Corrons compressors                 Compresseurs (rouleaux -)             70014  Road rollers                Compresores (rodillos -)

                           Rouleaux compresseurs                   Steamrollers                Rodillos compresores


Alimentadors per a carburadors            Carburateurs (alimentateurs pour -)        70015  Carburetter feeders            Alimentadores para carburadores

                           Alimentateurs pour carburateurs                                    Carburadores (alimentadores para -)


Dispositius d'encesa per a motors          Moteurs à explosion (dispositifs          70016  Igniting devices for internal combustion  Motores de explosión (dispositivos de
d'explosió                      d'allumage pour -)                     engines                  encendido para -)

                           Allumage (dispositifs d'-) pour moteurs à                               Encendido (dispositivos de -) para
                           explosion                                               motores de explosión


Magnetos d'encesa per a motors            Moteurs (magnétos d'allumage pour -)        70017  Igniting magnetos for engines       Motores (magnetos de encendido para -)


Alternadors                     Alternateurs                    70018  Alternators                Alternadores


Vàlvules (parts de màquines)             Soupapes [parties de machines]           70019  Valves [parts of machines]         Compuertas [partes de máquinas]

                                                                              Válvulas [partes de máquinas]


Arbres de màquines                  Arbres de machines                 70020  Axles for machines             Árboles de máquinas


Arbres de maneta                   Arbres à manivelle                 70021  Crank shafts                Árboles de manivela
                                                                                                    4
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 7
Català                        Français                          English                  Español
Arbres de transmissió que no siguin per a Transmission (arbres de -) autres que             70022  Transmission shafts [other than for land  Árboles de transmisión [que no sean para
vehicles terrestres            pour véhicules terrestres                       vehicles]                 vehículos terrestres]

                           Arbres de transmission [autres que pour                                Transmisión (árboles de -) [que no sean
                           véhicules terrestres]                                         para vehículos terrestres]


Ascensors                      Ascenseurs                     70023  Lifts [other than ski-lifts]        Ascensores


Elevadors                      Élévateurs                     70024  Elevators [lifts]             Elevadores


Comportes (parts de màquines)            Vannes [parties de machines]            70025  Valves [parts of machines]         *

Barrejadores (màquines)               Malaxeurs                     70026  Mixing machines              Mezcladores


Paliers autogreixadors                Autograisseurs (paliers -)             70027  Self-oiling bearings            Autoengrasadores (palieres -)


Llauradors                      Charrues                      70028  Ploughs                  Arados


Motors d'avions                   Avions (moteurs d'-)                70029  Aeroplane engines             Aviones (motores de -)


Màquines per pintar al tremp             Badigeonnage (machines pour le -)         70030  Colour-washing machines          Pintar al temple (máquinas para -)

                                                        Whitewashing machines


* En la versió en espanyol de la 7a. edició de la Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques, el número de base 70025 no té associat cap producte
                                                                                                   5
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 7
Català                        Français                          English                  Español
Anells de greixatge (parts de màquines)       Graissage (bagues de -) [parties de        70031  Rings (Grease -) [parts of machines]   Anillos de engrase
                           machines]
                                                        Grease rings [parts of machines]     Engrase (anillos de -)
                           Bagues de graissage [parties de
                           machines]


Anells de pistó                   Pistons (bagues de -)               70032  Rings (Piston -)             Pistones (segmentos [anillos] de -)

Segments de pistons                 Pistons (segments de -)                  Piston segments              Anillos de pistón

                           Bagues de pistons                                          Segmentos de pistones

                           Segments de pistons


Escombretes de dinamo                Dynamo (balais de -)                70033  Brushes (Dynamo -)            Dinamo (escobillas de -)

                           Balais de dynamo                      Dynamo brushes              Escobillas de dinamo


Escombradores mecàniques               Balayeuses automotrices              70034  Sweeping machines (Road -) [self-     Barredoras mecánicas autopropulsadas
autopropulsades                                                 propelled]

                                                        Road sweeping machines [self propelled]


Cavallets per serrar (parts de màquines)       Scier (chevalets pour -) [parties de        70035  Saw benches [parts of machines]      Serrar (caballetes para -) [partes de
                           machines]                                              máquinas]

                           Chevalets pour scier [parties de                                   Caballetes para serrar [partes de
                           machines]                                              máquinas]
                                                                                                    6
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                       Classe 7
Català                        Français                          English            Español
Cintes transportadores                Bandes transporteuses               70036  Belts for conveyors      Correas de transporte [transportadoras]

Corretges de transport, transportadores       Transporteuses (bandes -)                                 Bandas transportadoras

                           Transporteurs (courroies de -)                              Transportadores (correas de -)

                           Courroies de transporteurs                                Transportadoras (bandas -)


Transportadors de cinta               Bande (transporteurs à -)             70037  Belt conveyors         Cinta (transportadores de -)

                           Courroie (transporteurs à -)                               Banda (transportadores de -)


Mantegueres (màquines)                Barattes                      70038  Churns             Mantequeras [máquinas]


Tambors de màquines                 Tambours de machines                70039  Drums [parts of machines]   Tambores de máquinas


Gàbies per a màquines                Cages de machines                 70040  Housings [parts of machines]  Jaulas para máquinas


Estructures (maquinària)               Bâtis [machinerie]                 70041  Stands for machines      Estructuras [maquinaria]


Molins (màquines)                  Moulins [machines]                 70042  Mills [machines]        Molinos [máquinas]


Trilladores                     Batteuses                     70043  Threshing machines       Trilladoras


Màquines per batre                  Battre (machines à -)               70044  Beating machines        Batir (máquinas para -)


Formigoneres d'obra                 Béton (malaxeurs de -)               70045  Concrete mixers [machines]   Hormigón (amasadores de -)

                           Bétonnières de chantier                                  Hormigoneras de obra


                                                                                             7
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 7
Català                        Français                          English                 Español
Màquines per a la fabricació de mantega       Beurre (machines à -)               70046  Butter machines             Mantequilla (máquinas para la fabricación
                                                                            de -)


Dinamos per a bicicletes               Bicyclettes (dynamos pour -)            70047  Bicycle dynamos             Bicicletas (dinamos para -)


Bieles de màquines o de motors            Bielles de machines ou de moteurs         70048  Rods (Connecting -) for machines, motors Bielas de máquinas o de motores
                                                        and engines

                                                        Connecting rods for machines, motors
                                                        and engines


Rodaments de boles                  Billes (paliers à -)                70049  Ball-bearings              Bolas (palieres a -)

Paliers de boles                   Billes (roulements à -)                                      Bolas (rodamientos a -)

                           Roulements à billes                                        Rodamientos a bolas


Màquines per a la fabricació d'asfalt        Bitume (machines à faire le -)           70050  Bitumen making machines         Asfalto (máquinas para la fabricación de -
                                                                            )


Dalladores                      Faucheuses                     70051  Harvesting machines           Guadañadoras

                                                        Mowing and reaping machines


Lligadores garbers                  Lieuses                      70052  Sheaf-binding machines         Atadoras [agavilladoras]


Molins de blat                    Blé (moulins à -)                 70053  Flour mills               Trigo (molinos de -)
                                                                                                   8
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 7
Català                        Français                          English                 Español
Bobines per a telers                 Métiers à tisser (bobines de -)          70054  Weaving loom (Bobbins for -)       Tejer (bobinas de telares para -)

                           Tisser (bobines de métiers à -)              Bobbins for weaving looms        Bobinas para telares

                           Bobines de métiers à tisser                Reels for weaving looms         Telar para tejer (bobinas de -)


Màquines per treballar la fusta           Bois (machines à travailler le -)         70055  Woodworking machines           Madera (máquinas para trabajar la -)


Aparells per a la fabricació de begudes       Gazeuses (appareils pour la fabrication      70056  Aerated beverages making machines    Bebidas gaseosas (aparatos para la
gasoses                       des boissons -)                                           fabricación de -)

                           Boissons gazeuses (appareils pour la                                Gaseosas (aparatos para la fabricación
                           fabrication des -)                                         de bebidas -)


Telers per a confecció de gèneres de         Bonneterie (métiers pour -)            70057  Hosiery looms              Confección de géneros de punto (telares
punt                                                                           para -)


Garbers                       Botteleuses                    70058  Binding apparatus for hay        Agavilladoras

                                                        Trussing apparatus for hay


Col.lectors de fang (màquines)            Boue (collecteurs de -) [machines]         70059  Mud catchers and collectors [machines]  Colectores de barro [máquinas]

                           Collecteurs de boue [machines]                                   Barro (colectores de -) [máquinas]


Bugies d'escalfament per a motors diesel       Diesel (bougies de réchauffage pour        70061  Glow plugs for Diesel engines      Bujías de calentamiento para motores
                           moteurs -)                                             Diesel

                           Bougies de réchauffage pour moteurs                                 Diesel (bujías de encendido para motores
                           Diesel                                               -)


Màquines per filetejar                Fileter (machines à -)               70062  Threading machines            Filetear (máquinas para -)

                                                                                                  9
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                           Classe 7
Català                        Français                          English              Español
Rentadores d'ampolles                Rinceuses                     70063  Rinsing machines          Botellas (lava--)

                                                                          Lavadoras de botellas


Màquines d'omplir (envasadores)           Remplisseuses                   70064  Bottle filling machines      Llenar (máquinas de -) [envasadoras]


Renta-ampolles                    Bouteilles (rince- -)               70065  Bottle washing machines      Lava-botellas

                           Rince-bouteilles


Màquines per a cerveseria              Brasserie (machines de -)             70066  Brewing machines          Cervecería (máquinas para -)


Bastidors per a màquines de brodar          Broder (tambours pour machines à -)        70067  Tambours for embroidery machines  Bordar (bastidores para máquinas de -)

                           Tambours pour machines à broder                                Bastidores para máquinas de bordar


Raspalls (parts de màquines)             Brosses [parties de machines]           70068  Brushes [parts of machines]    Cepillos [partes de máquinas]


Piconadores (bulldozers)               Bouldozeurs                    70069  Bulldozers             Bulldozers

                           Bouteurs [bouldozeurs]


Pales mecàniques                   Pelles mécaniques                 70070  Shovels, mechanical        Palas mecánicas


Mortalles                      Buriner (machines à -)               70071  Mortising machines         Burilar [cincelar] (máquinas para -)

Màquines per burinar, cisellar            Mortaiseuses                        Paring machines          Mortajadoras


Cabrestants                     Cabestans                     70072  Capstans              Cabrestantes


                                                                                               10
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 7
Català                        Français                          English                   Español
Garfis automàtics (marina)              Grappins automatiques [marine]           70073  Grapnels (Automatic -) for marine      Garfios automáticos [marina]
                                                        purposes

                                                        Automatic grapnels for marine purposes


Corretges de màquines                Courroies de machines               70074  Belts for machines             Correas de máquinas


Capots (parts de màquines)              Capots [parties de machines]            70075  Guards [parts of machines]         Capós [partes de máquinas]

                                                        Cowlings [parts of machines]

                                                        Hoods [parts of machines]


Componedores (impremta)               Composeuses [imprimerie]              70076  Type-setting machines [printing]      Componedoras [imprenta]


Injectors per a motors                Moteurs (injecteurs pour -)            70077  Injectors for engines            Motores (inyectores para -)

                           Injecteurs pour moteurs                                        Inyectores para motores


Carburadors                     Carburateurs                    70078  Carburetters                Carburadores


Guarniments de cardes                Cardes (garnitures de -)              70079  Card clothing [parts of carding machines]  Cardas (guarniciones de -)


Ganivetes (parts de màquines)            Couteaux [parties de machines]           70080  Knives [parts of machines]         Cuchillas [partes de máquinas]


Capsetes per a matrius (impremta)          Matrices (cassettes pour -) [imprimerie]      70081  Matrices (Boxes for -) [printing]      Matrices (cajitas para -) [imprenta]

                           Cassettes pour matrices [imprimerie]            Boxes for matrices [printing]        Cajitas para matrices [imprenta]
                                                                                                    11
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                           Classe 7
Català                        Français                          English                Español
Tamís de cendra (màquines)              Cendres (tamiseurs de -) [machines]        70082  Cinder sifters [machines]       Tamizadores de cenizas [máquinas]

                           Tamiseurs de cendres [machines]                                 Cenizas (tamizadores de -) [máquinas]


Desnatadores                     Crème (séparateurs de -)              70083  Cream/milk separators         Crema [nata] (separadores de -)

                           Écrémeuses                                            Desnatadoras


Assecadora                      Essoreuses                     70084  Drying machines            Secadoras

                                                        Spin driers


Greixadores (parts de màquines)           Graisseurs [parties de machines]          70085  Lubricators [parts of machines]    Engrasadoras [partes de máquinas]


Centrifugadores (màquines)              Centrifugeuses [machines]             70086  Centrifuges [machines]        Centrifugadoras [máquinas]

                                                        Centrifugal machines


Molins centrífugs                  Centrifuges (moulins -)              70087  Centrifugal mills           Centrífugos (molinos -)


Bombes centrífugues                 Centrifuges (pompes -)               70088  Centrifugal pumps           Bombas centrífugas

                           Pompes centrifuges                                        Centrífugas (bombas -)


Escorxadores de cereals               Céréales (décortiqueurs de -)           70089  Husking machines (Corn and grain -)  Descortezadores de cereales

                           Décortiqueurs de céréales                 Corn husking machines         Cereales (descortezadoras de -)

                                                        Grain husking machines
                                                                                               12
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                           Classe 7
Català                        Français                          English               Español
Fresadores                      Fraiseuses                     70090  Milling machines          Fresadoras


Suports de coixinets (màquines)           Paliers (chaises de -) [machines]         70091  Brackets (Bearing -) for machines  Soportes de cojinetes [máquinas]

                           Chaises de paliers [machines]               Bearing brackets for machines    Cojinetes (soportes de -) [máquinas]


Cadires per a màquines (seients)           Chaises pour machines               70092  Hangers [parts of machines]     Sillas para máquinas [asientos]


Escombretes de carbó (electricitat)         Charbon (balais de -) [électricité]        70093  Carbon brushes [electricity]    Carbón (escobillas de -) [electricidad]

                           Balais de charbon [électricité]                                Escobillas de carbón [electricidad]


Talladores de carbó (arrabassadores)         Charbon (découpeurs de -)             70094  Coalcutting machines        Carbón (cortadores de -) [rozadoras]

                           Haveuses                                            Cortadoras de carbón [rozadoras]


Muntacàrregues                    Charge (monte- -)                 70095  Hoists               Monta-cargas

                           Monte-charge                                          Cargas (monta--)


Ponts de càrrega                   Chargement (ponts de -)              70096  Loading ramps            Carga (puentes de -)

                           Ponts de chargement                                      Puentes de carga
                                                                                                13
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                           Classe 7
Català                        Français                          English               Español
Carros per a màquines de tricotar          Tricoteuses (coulisseaux de -)           70097  Slides for knitting machines    Carros para máquinas de tricotar

Corredores per a màquines de fer punt        Tricoter (chariots pour machines à -)           Carriages for knitting machines   Punto (correderas para máquinas de
                                                                          hacer -)
                           Chariots pour machines à tricoter             Sliders for knitting machines
                                                                          Tricotar (carros para máquinas de -)
                           Coulisseaux de tricoteuses
                                                                          Correderas para máquinas de hacer
                                                                          punto


Torns màquines-eines                 Tours [machines-outils]              70098  Lathes [machine tools]       Tornos [máquinas-herramientas]


Polipasts                      Moufles [mécanique]                70099  Pulleys *              Muflas [mecánica]

Mufles (mecànica)                  Palans                                             Polipastos


Reixes                        Charrues (socs de -)                70100  Shares (Plough -)          Arados (manceras de -)

Esteves de llauradors                Socs                            Ploughshares            Rejas


Guarniments per a calderes de màquines        Chaudières de machines (garnitures de -)      70101  Fittings for engine boilers     Guarniciones para calderas de máquinas

                           Garnitures de chaudières de machines                              Calderas de máquinas (guarniciones para
                                                                          -)


Premsadores                     Pressoirs                     70102  Presses               Prensadoras

                                                        Presses (Wine -)

                                                        Wine presses


Màquines per a cigarrets d'ús industrial       Cigarettes (machines à -) [à usage         70103  Cigarette machines for industrial  Cigarrillos (máquinas para -) [para uso
                           industriel]                        purposes              industrial]

                                                                                                14
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 7
Català                        Français                          English                Español
Corbadores                      Cintreuses                     70104  Bending machines            Curvadoras


Cisalles elèctriques                 Cisailles électriques               70105  Shears, electric            Cizallas eléctricas


Tisores elèctriques                 Ciseaux électriques                70106  Scissors, electric           Tijeras eléctricas


Tisores de màquines                 Ciseaux de machines                70107  Chisels for machines          Tijeras de máquinas


Vàlvules de màquines                 Clapets de machines                70108  Valves (Clack -) [parts of machines]  Válvulas de máquinas

                                                        Clack valves [parts of machines]


Filtres-premses                   Presses (filtres- -)                70109  Filter presses             Filtros-prensas

                           Filtres-presses                                          Prensa (filtros--)


Col.lectors d'incrustació per a les         Chaudières de machines (collecteurs        70110  Collectors (Machine boiler scale -)  Calderas de máquinas (colectores de
calderes de màquines                 d'incrustations pour -)                                      incrustación para -)
                                                        Scale collectors (Machine boiler -)
                           Incrustations (collecteurs d'-) pour les                             Incrustación (colectores de -) para las
                           chaudières de machines                   Boiler scale collectors (Machine -)  calderas de máquinas

                           Collecteurs d'incrustations pour                                 Colectores de incrustación para las
                           chaudières de machines                                      calderas de máquinas


Comandaments a pedal per a màquines         Machines à coudre (commandes à pédale       70111  Drives (Pedal -) for sewing machines  Coser (mandos a pedal para máquinas
de cosir                       pour -)                                              de -)
                                                        Pedal drives for sewing machines
                           Commandes à pédale pour machines à                                Mandos a pedal para máquinas de coser
                           coudre                                                                                                 15
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 7
Català                        Français                          English                 Español
Màquines per a la fotocomposició           Photocomposition (machines pour la -)       70112  Type-setting machines          Fotocomposición (máquinas para la -)
                                                        [photocomposition]


Compressors (màquines)                Compresseurs [machines]              70113  Compressors [machines]          Compresores [máquinas]


Turbocompressors                   Turbocompresseurs                 70114  Turbocompressors             Turbo-compresores


Condensadors de vapor (parts de           Condenseurs de vapeur [parties de         70115  Condensers [steam] [parts of machines]  Condensadores de vapor [partes de
màquines)                      machines]                                              máquinas]


Instal.lacions de condensació            Condensation (installations de -)         70116  Condensing installations         Condensación (instalaciones de -)


Politges (parts de màquines)             Poulies [parties de machines]           70117  Pulleys [parts of machines]       Poleas [partes de máquinas]


Juntes (parts de motors)               Joints [parties de moteurs]            70118  Sealing joints [parts of engines]    Juntas [partes de motores]

                                                        Joints [parts of engines]


Màquines per trenar                 Cordonner (machines à -)              70119  Cord making machines           Trenzar (máquinas para -)


Màquines per fondre els caràcters          Couler les caractères d'imprimerie         70120  Typecasting machines           Caracteres de imprenta (máquinas para
d'impremta                      (machines à -)                                           fundir los -)

                           Imprimerie (machines à couler les                                  Fundir los caracteres de imprenta
                           caractères d'-)                                           (máquinas para -)

                           Caractères d'imprimerie (machines à                                 Imprenta (máquinas para fundir los
                           couler les -)                                            caracteres de -)
                                                                                                 16
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 7
Català                        Français                          English                Español
Talla-rels (màquines)                Racines (coupe- -) [machines]           70121  Root slicers [machines]        Raíces (corta--) [máquinas]

                           Coupe-racines [machines]                  Turnip cutters [machines]       Corta-raíces [máquinas]


Tonedores (màquines)                 Tondeuses [machines]                70122  Clippers [machines]          Tundidoras [máquinas]


Talladores (màquines)                Coupeuses [machines]                70123  Cutters [machines]           Cortadoras [máquinas]


Generadors de corrent                Courant (générateurs de -)             70124  Generators (Current -)         Corriente (generadores de -)

                                                        Current generators


Corones de sondeig (parts de màquines)        Sondage (couronnes de -) [parties de        70125  Drilling heads [parts of machines]   Coronas de sondeo [partes de máquinas]
                           machines]
                                                                            Sondeo (coronas de -) [partes de
                           Couronnes de sondage [parties de                                 máquinas]
                           machines]


Corretges de dinamo                 Dynamo (courroies de -)              70126  Belts (Dynamo -)            Correas de dinamo

                           Courroies de dynamo                    Dynamo belts              Dinamo (correas de -)


Corretges per a elevadors              Élévateurs (courroies d'-)             70127  Elevator belts             Correas para elevadores

                           Courroies d'élévateurs                   Lift belts               Elevadores (correas de -)


Cosidores enquadernadores              Couseuses                     70128  Stitching machines           Cosedoras [encuadernadoras]


Dispositius per al desplaçament de          Coussins d'air (dispositifs pour le        70129  Air cushion devices for moving loads  Cojines de aire (dispositivos para el
càrregues sobre coixins d'aire            déplacement de charges sur -)                                   deplazamiento de cargas sobre -)


                                                                                                  17
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                        Classe 7
Català                        Français                          English            Español
Coixinets (parts de màquines)            Coussinets [parties de machines]          70130  Bearings [parts of machines]  Cojinetes [partes de máquinas]


Ganivetes elèctriques                Couteaux électriques                70131  Knives, electric        Cuchillas eléctricas


Gafets de cremallera                 Crémaillère (crics à -)              70132  Rack and pinion jacks     Cremallera (gatos de -)


Instal.lacions de crivell              Criblage (installations de -)           70133  Sifting installations     Cribado (instalaciones de -)


Crivelladors                     Cribleurs                     70134  Sifters            Cribadores


Gats (màquines)                   Crics [machines]                  70135  Jacks [machines]        Gatos [máquinas]

                           Vérins [machines]


Màquines per treballar el cuir            Cuir (machines à travailler le -)         70136  Leather-working machines    Cuero (máquinas para trabajar el -)


Culates de motors                  Moteurs (culasses de -)              70137  Cylinder heads for engines   Culatas de motores

                           Culasses de moteurs                                    Motores (culatas de -)


Cultivadors (màquines)                Cultivateurs [machines]              70138  Cultivators [machines]     Cultivadores [máquinas]


Cilindres de màquines                Cylindres de machines               70139  Cylinders for machines     Cilindros de máquinas


Cilindres d'impremta                 Imprimerie (cylindres d'-)             70140  Printing cylinders       Cilindros de imprenta

                           Cylindres d'imprimerie                                  Imprenta (cilindros de -)                                                                                             18
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                          Classe 7
Català                        Français                          English              Español
Cilindres de laminadors               Laminoirs (cylindres de -)             70141  Rolling mill cylinders       Laminadores (cilindros de -)


Màquines per destriar                Séparateurs                    70142  Separators             Separar (máquinas para -)


Màquines separadores per a la indústria       Trier (machines à -) pour l'industrie       70143  Sorting machines for industry   Separadoras (máquinas -) para la
                                                                          industria


Tremuges per a la descàrrega mecànica        Déchargement mécanique (trémies pour        70145  Hoppers [mechanical discharging]  Tolvas para la descarga mecánica
                           le -)
                                                                          Descarga mecánica (tolvas para la -)
                           Trémies pour le déchargement
                           mécanique


Retalladores (màquines)               Découpeuses                    70146  Cutting machines          Recortadoras [máquinas]


Desairejadors (desgasificadors) d'aigua       Dégazeurs [désaérateurs] d'eau           70147  De-aerators for feedwater     Desgasificadores [desaireadores] de
d'alimentació                    d'alimentation                                        agua de alimentación

                           Eau d'alimentation (désaérateurs                               Agua de alimentación (desaireadores de -
                           [dégazeurs] d'-)                                       ) [desgasificadores]

                           Eau d'alimentation (dégazeurs                                 Desaireadores [desgasificadores] de
                           [désaérateurs] d'-)                                      agua de alimentación

                           Désaérateurs [dégazeurs] d'eau                                Agua de alimentación (desgasificadores
                           d'alimentation                                        de -) [desaireadores]


Màquines d'arrencar la gespa             Dégazonneuses                   70148  Turf removing ploughs       Cortadoras de césped


Desgreixadores (màquines)              Dégraisseuses                   70149  Degreasers [machines]       Desengrasadoras [máquinas]                                                                                               19
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 7
Català                        Français                          English                 Español
Motors d'arrencada                  Démarreurs pour moteurs              70150  Starters for motors and engines      Motores de arranque


Màquines per a la fabricació de randes        Dentellières [machines]              70151  Lace making machines           Encajes (máquinas para la fabricación de
                                                                             -)


Desgreixadors de vapor                Vapeur (déshuileurs de -)             70152  Separators (Steam/oil -)         Vapor (desaceitadores de -)

                           Déshuileurs de vapeur                   Steam/oil separators           Desaceitador de vapor


Desintegradors                    Désintégrateurs                  70153  Disintegrators              Desintegradores


Reductors de pressió (parts de màquines) Pression (détendeurs de -) [parties de             70154  Reducers (Pressure -) [parts of machines] Manorreductores de presión [partes de
                     machines]                                                    máquinas]
                                                        Pressure reducers [parts of machines]
                           Détendeurs de pression [parties de                                  Presión (manorreductores de -) [partes
                           machines]                                              de máquinas]


Debanadores mecàniques                Dévidoirs mécaniques                70155  Reeling apparatus, mechanical       Devanadoras mecánicas


Màquines per dolar el cuir              Doleuses                      70157  Leather paring machines          Dolar el cuero (máquinas para -)


Màquines de drenatge                 Drainage (machines de -)              70158  Drainage machines             Drenaje (máquinas de -)


Màquines per redreçar, afilar o esmolar       Dresseuses                     70159  Dressing (Apparatus for -)        Enderezar [afilar] o amolar (máquinas
                                                                             para -)
                                                        Machining (Apparatus for -)

                                                        Trimming machines
                                                                                                  20
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                           Classe 7
Català                        Français                          English               Español
Dinamos                       Dynamos                      70160  Dynamos               Dinamos


Reguladors d'aigua d'alimentació           Eau d'alimentation (régulateurs d'-)        70161  Feedwater regulators        Reguladores de agua de alimentación

                           Régulateurs d'eau d'alimentation                                Agua de alimentación (reguladores de -)


Polvoritzadors per a aigües residuals        Eaux d'égouts (pulvérisateurs pour -)       70162  Pulverisers (Sewage -)       Residuales (pulverizadores para aguas -)

                           Égouts (pulvérisateurs pour eaux d'-)           Sewage pulverizers         Pulverizadores para aguas residuales

                           Pulvérisateurs pour eaux d'égouts                               Aguas residuales (pulverizadores para -)


Aparells per a la fabricació d'aigües        Eaux gazeuses (appareils pour la          70163  Aerated water making apparatus   Aguas gaseosas (aparatos para la
gasoses                       fabrication des -)                                       fabricación de -)


Aparells per a la fabricació d'aigües        Minérales (appareils pour la fabrication      70164  Mineral water making machines    Aguas minerales (aparatos para la
minerals                       des eaux -)                                          fabricación de -)

                           Eaux minérales (appareils pour la                               Minerales (aparatos para la fabricación
                           fabrication des -)                                       de aguas -)


Escalfadors d'aigua (parts de màquines)       Eau (réchauffeurs d'-) [parties de         70165  Water heaters [parts of machines]  Calentadores de agua [partes de
                           machines]                                           máquinas]

                           Réchauffeurs d'eau [parties de machines]                            Agua (calentadores de -) [partes de
                                                                          máquinas]


Màquines per descarnar pells             Écharneuses                    70166  Fleshing machines          Descarnar pieles (máquinas para -)


Roscadores (màquines de roscar)           Taraudeuses                    70167  Die-cutting and tapping machines  Roscadoras [máquinas de roscar]

                                                        Nut-tapping machines

                                                                                                21
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 7
Català                        Français                          English                 Español
Desgranadores (màquines de blat de          Égrappoirs [machines]               70168  Stalk separators [machines]       Desgranadoras [máquinas] [de maíz]
moro)


Desgranadores                    Égreneuses                     70169  Grain separators             Desgranadoras


Ejectors                       Éjecteurs                     70170  Ejectors                 Eyectores


Generadors d'electricitat              Électricité (générateurs d'-)           70171  Generators of electricity        Generadores de electricidad

                           Générateurs d'électricité                                      Electricidad (generadores de -)


Aparells elevadors                  Élévatoires (appareils -)             70172  Elevating apparatus           Elevadores (aparatos -)


Premses per farcir                  Emboutisseuses                   70173  Swaging machines             Prensas para embutir


Embragatges que no siguin per a vehicles Embrayages autres que pour véhicules              70174  Clutches other than for land vehicles  Embraques que no sean para vehículos
terrestres                terrestres                                                   terrestres


Aparells extintadors (impremta)           Encreurs (appareils -) [imprimerie]        70175  Inking apparatus for printing machines  Entintadores (aparatos -) [imprenta]


Dispositius d'arrossegament (parts de        Entraîneurs [parties de machines]         70176  Feeders [parts of machines]       Dispositivos de arrastre [partes de
màquines)                                                                        máquinas]


Màquines per embolicar                Envelopper (machines à -)             70177  Wrapping machines            Envolver (máquinas para -)
                                                                                                  22
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 7
Català                        Français                          English                 Español
Escales rodants                   Escaliers roulants                 70178  Escalators                Escaleras rodantes

                                                        Staircases (Moving -) [escalators]

                                                        Moving staircases [escalators]


Bombes (parts de màquines o de motors) Pompes [parties de machines ou de                70179  Pumps [parts of machines, engines or   Bombas [partes de máquinas o de
                    moteurs]                                 motors]                 motores]


Màquines per timbrar                 Timbrer (machines à -)               70180  Stamping machines            Timbrar (máquinas para -)


Màquines per estampar, encunyar           Estampilleuses                   70181  Die-stamping machines          Estampillar (máquinas para -)

Màquines per estampillar               Estampes [machines]                                         Estampar [troquelar] (máquinas para -)


Etiquetadores                    Étiqueteuses                    70182  Labellers [machines]           Etiquetadoras


Planxadores                     Étireuses                     70183  Metal drawing machines          Estiradoras


Excavadores                     Excavateurs                    70184  Excavators                Excavadoras


Extractores (mines)                 Extracteurs [mines]                70185  Extractors for mines           Extractoras [minas]

                                                        Haulage apparatus [mining]


Fenificadores                    Faneuses                      70186  Tedding machines             Henificadoras


Tamisos (màquines o parts de màquines) Tamis [machines ou parties de machines]             70187  Sieves [machines or parts of machines]  Tamices [máquinas o partes de
                                                                             máquinas]


                                                                                                 23
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                        Classe 7
Català                        Français                          English             Español
Fulles de tall de segadores             Faucheuses (couteaux de -)             70188  Mowing machines (Knives for -)  Segadoras (cuchillas de -)

                                                        Knives for mowing machines


Ferros (parts de màquines)              Fers [parties de machines]             70189  Blades [parts of machines]    Hierros [partes de máquinas]

Fulles, làmines (parts de màquines)         Lames [parties de machines]                                 Hojas (láminas) [partes de máquinas]


Màquines de filatura                 Filature (machines de -)              70190  Spinning machines        Hilatura (máquinas de -)


Torns per filar                   Filer (rouets à -)                 70191  Wheels (Spinning -)       Tornos para hilar

                           Rouets à filer                       Spinning wheels         Hilar (tornos para -)


Màquines de filtrar                 Filtrer (machines à -)               70192  Filtering machines        Filtrar (máquinas de -)


Acabadores (màquines)                Finisseuses [machines]               70193  Finishing machines        Acabadoras [máquinas]


Mandrins (parts de màquines)             Mandrins [parties de machines]           70194  Chucks [parts of machines]    Mandriles [partes de máquinas]


Premses per al farratge               Fourrage (presses à -)               70195  Fodder presses          Prensas para forraje

                           Presses à fourrage                                     Forraje (prensas para -)


Màquines de foneria                 Fonderie (machines de -)              70196  Foundry machines         Fundición (máquinas de -)


Pistons per a cilindres               Cylindres (pistons de -)              70197  Cylinders (Pistons for -)    Cilindros (pistones para -)

                                                        Pistons for cylinders


                                                                                            24
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 7
Català                        Français                          English                  Español
Caixes d'estopa (parts de màquines)         Boîtes à étoupe [parties de machines]       70198  Stuffing boxes [parts of machines]     Cajas de estopa [partes de máquinas]


Bufadors (manxes) per a la compressió,        Gaz (souffleries pour la compression,       70199  Gases (Blowing machines for the      Gas (sopladores [fuelles] para la
l'aspiració i el transport de gasos         l'aspiration et le transport des -)            compression, exhaustion and transport of  compresión, la aspiración y el transporte
                                                        -)                     de -)
                           Souffleries pour la compression,
                           l'aspiration et le transport des gaz            Blowing machines for the compression,   Sopladores [fuelles] para la compresión,
                                                        exhaustion and transport of gases     la aspiración y el transporte de gases


Talladores de gespa màquines             Gazon (tondeuses à -) [machines]          70201  Lawnmowers [machines]           Césped (cortadoras de -) [máquinas]

                           Tondeuses à gazon [machines]                                     Cortadoras de césped [máquinas]


Màquines d'enquitranar                Goudronneuses                   70202  Tarring machines              Alquitranar (máquinas de -)


Bufadors (manxes) per a la compressió,        Grains (souffleries pour la compression,      70203  Fans for the compression, sucking and   Granos (sopladores [fuelles] para la
l'aspiració i el transport de grans         l'aspiration et le transport des -)            carrying of grain             compresión, la aspiración y el transporte
                                                                              de -)
                           Souffleries pour la compression,              Grain (Blowing machines or fans for the
                           l'aspiration et le transport des grains          compression, sucking and carrying of -)  Sopladores [fuelles] para la compresión,
                                                                              la aspiración y el transporte de granos
                                                        Blowing machines for the compression,
                                                        sucking and carrying of grain


Caixes de greixatge (màquines)            Graissage (boîtes de -) [machines]         70204  Grease boxes [parts of machines]      Cajas de engrase [máquinas]

                           Boîtes de graissage [machines]                                    Engrase (cajas de -) [máquinas]


Bombes de greixatge                 Graissage (pompes de -)              70205  Lubricating pumps             Engrase (bombas de -)

                           Pompes de graissage                                          Bombas de engrase
                                                                                                    25
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                      Classe 7
Català                        Français                          English          Español
Màquines per estampar                Bosselage (machines pour le -)           70206  Embossing machines     Máquinas para estampar

Màquines per repujar                 Repousser (machines à -)                               Repujar (máquinas para -)

                           Gaufreuses                                      Estampación (máquinas para la -)


Màquines per gravar                 Graver (machines à -)               70207  Engraving machines     Grabar (máquinas para -)


Brusidors (màquines-eines)              Grugeoirs [machines-outils]            70208  Notchers [machine tools]  Grujidores (brujidores) [máquinas-
                                                                      herramientas]


Guies de màquines                  Guidages de machines                70209  Guides for machines    Guías de máquinas


Talladores de palla                 Paille (hache- -)                 70210  Chaff cutters       Cortadores de paja

                           Hache-paille                        Straw [chaff] cutters   Paja (cortadores de -)


Picadores de carn (màquines)             Viande (hache- -) [machines]            70211  Meat mincers [machines]  Picadoras de carne [máquinas]

                           Hache-viande [machines]                  Meat choppers [machines]  Carne (picadora de -) [máquinas]


Arnesos de telars                  Tisser (harnais de métiers à -)          70212  Gears for weaving looms  Arneses de telares

                           Harnais de métiers à tisser                              Tejer (arneses de telares para -)


Rastells                       Herses                       70213  Harrows          Rastrillos
                                                                                          26
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 7
Català                        Français                          English                  Español
Polvoritzadors (màquines)              Pulvérisateurs [machines]             70214  Spraying machines             Pulverizadores [máquinas]

                                                        Atomisers [machines]

                                                        Pulverisers [machines]


Turbines hidràuliques                Hydrauliques (turbines -)             70215  Turbines (Hydraulic -)           Hidráulicas (turbinas -)

                                                        Hydraulic turbines


Màquines per a la impressió sobre xapa        Impression (machines pour l'-) sur la tôle     70216  Printing machines for use on sheet metal  Impresión (máquinas para la -) sobre
                                                                              chapa
                           Tôle (machines pour l'impression sur la -)
                                                                              Chapa (máquinas para la impresión sobre
                                                                              -)


Planxes per a la impressió              Impression (planches pour l'-)           70217  Plates (Printing -)            Planchas para la impresión

                           Planches pour l'impression                 Printing plates              Impresión (planchas para la -)


Màquines per imprimir                Imprimer (machines à -)              70218  Printing machines             Imprimir (máquinas para -)


Premses d'impremta                  Imprimerie (presses d'-)              70219  Printing presses              Prensas de imprenta

                           Presses d'imprimerie                                         Imprenta (prensas de -)


Corrons d'impremta (màquines)            Imprimerie (rouleaux d'-) [machines]        70220  Rollers (Printing -) for machines     Rodillos de imprenta [máquinas]

                           Rouleaux d'imprimerie [machines]              Printing rollers for machines       Imprenta (rodillos de -) [máquinas]


Màquines d'irrigació per a l'agricultura       Irrigation (machines d'-) pour l'agriculture    70221  Watering machines for agricultural     Irrigación (máquinas de -) para la
                                                        purposes                  agricultura

                                                                                                   27
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 7
Català                        Français                          English                 Español
Màquines per a lleteria               Laiterie (machines pour la -)           70222  Dairy machines             Lechería (máquinas para -)


Fulles de tallapalles                Paille (lames de hache- -)             70223  Blades (Chaff cutter -)         Paja (cuchillas de cortadores de -)

                           Lames de hache-paille                   Chaff cutter blades           Hojas de corta-pajas


Làmines de telers per teixir             Tisser (lames de métiers à -)           70224  Shafts (Loom -)             Tejer (láminas de telares para -)

                           Lames de métiers à tisser                 Loom shafts               Láminas de telares para tejer


Màquines per repassar les fulles, làmines      Repassage des lames (machines pour le       70225  Stropping machines           Repasar las hojas [láminas] (máquinas
                           -)                                                 para -)
                                                        Blade sharpening [stropping] machines
                           Lames (machines pour le repassage des                               Hojas [láminas] (máquinas para repasar
                           -)                                                 las -)


Fulles de serres (parts de màquines)         Scies (lames de -) [parties de machines]      70226  Saw blades [parts of machines]     Sierras (hojas de -) [partes de máquinas]

                           Lames de scies [parties de machines]                                Hojas de sierras [partes de máquinas]


Portafulles, làmines (parts de màquines)       Lames (porte- -) [parties de machines]       70227  Blade holders [parts of machines]    Hojas (láminas) (porta--) [partes de
                                                                            máquinas]
                           Porte-lames [parties de machines]
                                                                            Porta-hojas [láminas] [partes de
                                                                            máquinas]


Laminadors                      Laminoirs                     70228  Rolling mills              Laminadores


Llances tèrmiques d'oxigen (màquines)        Lances thermiques [à oxygène]           70229  Thermic lances [machines]        Lanzas térmicas de oxigeno [máquinas]
                           [machines]                                                                                                  28
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                           Classe 7
Català                        Français                          English               Español
Manetes (parts de màquines)             Manivelles [parties de machines]          70230  Cranks [parts of machines]      Manivelas [partes de máquinas]


Màquines per rentar la vaixella           Vaisselle (machines à laver la -)         70231  Dishwashers             Vajilla (máquinas para lavar la -)
(rentavaixelles)                                                                   [lavavajillas]


Rentadores de roba                  Lessiveuses                    70232  Washing machines           Lavar (máquinas de -)

                           Laver (machines à -)                                      Lavadoras de ropa


Aparells per rentar                 Lavage (appareils de -)              70233  Washing apparatus          Lavado (aparatos de -)


Màquines de rentar roba               Linge (machines à laver le -)           70234  Washing machines [laundry]      Ropa (máquinas de lavar la -)


Instal.lacions de rentar per a vehicles       Lavage (installations de -) pour véhicules     70235  Vehicle washing installations    Lavado (instalaciones de -) para
                                                                           vehículos
                                                        Washing installations for vehicles


Màquines de rentar posades en marxa         Laver (machines à -) à prépaiement         70236  Washing machines (Coin-operated -)  Lavar (máquinas de -) puestas en marcha
mitjançant la introducció de monedes                                                         mediante la introducción de monedas
                                                        Coin-operated washing machines


Aparells d'elevació                 Levage (appareils de -)              70237  Lifting apparatus          Elevación (aparatos de -)


Màquines per escórrer la roba            Tordre le linge (machines à -)           70239  Wringing machines for laundry    Escurrir la ropa (máquinas para -)

                           Linge (machines à tordre le -)                                 Ropa (máquinas para escurrir la -)
                                                                                               29
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                         Classe 7
Català                        Français                          English               Español
Màquines d'allisar                  Lisseuses                     70240  Presses (Smoothing -)        Alisar (máquinas de -)

                                                        Smoothing presses


Màquines motrius que no siguin per a         Motrices (machines -) autres que pour       70241  Driving motors other than for land  Motrices (máquinas -) que no sean para
vehicles terrestres                 véhicules terrestres                    vehicles               vehículos terrestres


Màquines de vapor                  Vapeur (machines à -)               70242  Steam engines            Vapor (máquinas de -)

                           Machines à vapeur                                        Máquinas de vapor


Màquines-eines                    Outils (machines- -)                70243  Machine tools            Máquinas-herramientas

                           Machines-outils                                         Herramientas (máquinas--)


Magnetos d'encesa                  Allumage (magnétos d'-)              70244  Igniting magnetos          Magnetos de encendido

                           Magnétos d'allumage                                       Encendido (magnetos de -)


Aparells de manipulació (càrrega i          Manutention [chargement et             70245  Handling apparatus for loading and  Manipulación [carga y descarga]
descàrrega)                     déchargement] (appareils de -)               unloading              (aparatos de -)


Marginadors (impremta)                Margeurs [imprimerie]               70246  Paper feeders [printing]       Marginadores [imprenta]


Martells (parts de màquines)             Marteaux [parties de machines]           70247  Hammers [parts of machines]     Martillos [partes de máquinas]


Martells-pilons                   Pilons (marteaux- -)                70248  Power hammers            Martillos-pilones

                           Marteaux-pilons                                         Pilón (martillos--)                                                                                               30
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 7
Català                        Français                          English                   Español
Martells pneumàtics                 Pneumatiques (marteaux -)             70249  Hammers (Pneumatic -)            Neumáticos (martillos -)

                           Marteaux pneumatiques                   Pneumatic hammers              Martillos neumáticos


Martinets (martells de fàbriques)          Martinets [marteaux d'usines]           70250  Tilt hammers                 Martinetes [martillos de fábricas]


Pals de càrrega                   Charge (mâts de -)                 70251  Derricks                   Carga (mástiles de -)

                           Mâts de charge                                             Mástiles de carga


Mecanismes de propulsió per a vehicles        Propulsion (mécanismes de -) pour         70252  Propulsion mechanisms other than for     Propulsión (mecanismos de -) para
no terrestres                    véhicules non terrestres                  land vehicles                vehículos no terrestres


Mecanismes de transmissió per a           Transmission (mécanismes de -) pour        70253  Transmissions, other than for land      Transmisión (mecanismos de -) para
vehicles no terrestres                véhicules non terrestres                  vehicles                   vehículos no terrestres


Reguladors (parts de màquines)            Régulateurs [parties de machines]         70254  Regulators [parts of machines]        Reguladores [partes de máquinas]


Màquines per manufacturar tabac           Tabac (machines à travailler le -)         70255  Tobacco processing machines         Tabaco (máquinas para manufacturar -)


Trituradores elèctriques per a ús          Broyeurs ménagers électriques           70256  Crushers/grinders, electric (Domestic -)   Trituradoras eléctricas para uso
domèstic                                                                           doméstico
                                                        Grinders/crushers, electric, for household
                                                        purposes


Membranes de bombes                 Pompes (membranes de -)              70257  Diaphragms (Pump -)             Bombas (membranas de -)

                           Membranes de pompes                    Pump diaphragms               Membranas de bombas
                                                                                                   31
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                    Classe 7
Català                        Français                          English         Español
Màquines per treballar els metalls          Façonner les métaux (machines à -)         70258  Metalworking machines  Trabajar los metales (máquinas -)

                           Métaux (machines à travailler les -)                        Metales (máquinas para trabajar los -)


Telers (màquines)                  Métiers [machines]                 70259  Looms [machines]    Telares [máquinas]


Filadores                      Filer (métiers à -)                70260  Spinning frames     Hiladoras


Telers per teixir                  Tisser (métiers à -)                70261  Looms          Tejer (telares para -)

                                                        Weaving looms


Moles de molí                    Moulin (meules de -)                70262  Millstones       Molino (muelas de -)

                           Meules de moulin                                  Muelas de molino


Pilons (màquines)                  Meuler (machines à -)               70263  Crushing machines    Pilones [máquinas]

Trituradores (màquines)               Broyeurs [machines]                    Grinding machines    Trituradoras [máquinas]

Màquines per moldre                 Concasseurs                        Rammers [machines]   Moler (máquinas para -)

                           Pilons [machines]


Trepants de mines                  Mines (tarières de -)               70264  Borers (Mine -)     Taladros de minas

                           Tarières de mines                     Mine borers       Minas (taladros de -)


Aparells per al tractament de minerals        Minerais (appareils pour le traitement des     70265  Ore treating machines  Minerales (aparatos para el tratamiento
                           -)                                         de -)                                                                                         32
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 7
Català                        Français                          English                  Español
Màquines per a la fabricació de farines       Minoterie (machines pour la -)           70266  Flour mill machines            Fabricación de harinas (máquinas para la
                                                                              -)


Batedores                      Mixeurs                      70267  Mixers [machines]             Batidoras


Segadores                      Moissonneuses                   70268  Reapers                  Segadoras


Segadores-garberes                  Lieuses (moissonneuses- -)             70269  Reapers and binders            Agavilladoras (segadoras -)

                           Moissonneuses-lieuses                                         Segadoras-agavilladoras


Segadores-trilladores                Batteuses (moissonneuses- -)            70270  Reapers and threshers           Trilladoras (segadoras -)

                           Moissonneuses-batteuses                                        Segadoras-trilladoras


Munta-vagons                     Wagon (monte- -)                  70271  Truck lifts                Monta-vagones

                           Monte-wagon                        Waggon lifts                Vagones (monta -)


Motors a reacció que no siguin per a         Réaction (moteurs à -) autres que pour       70272  Jet engines other than for land vehicles  Reacción (motores de -) que no sean
vehicles terrestres                 véhicules terrestres                                         para vehículos terrestres


Dispositius antipol.lució per a motors        Moteurs (dispositifs antipollution pour -)     70273  Anti-pollution devices for motors and   Antipolución (dispositivos -) para motores
                                                        engines
                           Antipollution (dispositifs -) pour moteurs                              Motores (dispositivos antipolución para -)


Pistons de motors                  Moteurs (pistons de -)               70274  Pistons for engines            Motores (pistones de -)
                                                                                                  33
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 7
Català                        Français                          English                  Español
Reguladors de velocitat de màquines i de       Moteurs (régulateurs de vitesse de -)       70275  Speed governors for machines, engines   Reguladores de velocidad de máquinas y
motors                                                     and motors                 de motores
                           Vitesse (régulateurs de -) de machines et
                           de moteurs                                              Velocidad (reguladores de -) de máquinas
                                                                              y de motores
                           Régulateurs de vitesse de machines et de
                           moteurs                                                Motores (reguladores de velocidad de -)


Motlles (parts de màquines)             Moules [parties de machines]            70276  Molds [parts of machines]         Moldes [partes de máquinas]

                                                        Moulds [parts of machines]


Molinets per a ús domèstic que no siguin       Moulins à usage domestique autres qu'à       70277  Mills for household purposes [other than  Molinillos para uso doméstico que no
manuals                       main                            hand-operated]               sean manuales


Màquines de motllurar                Moulurer (machines à -)              70278  Molding machines              Moldurar (máquinas de -)

                                                        Moulding machines


Rodes lliures que no siguin per a vehicles      Roues libres autres que pour véhicules       70279  Freewheels other than for land vehicles  Ruedas libres que no sean para vehículos
terrestres                      terrestres                                              terrestres


Llançadores (parts de màquines)           Navettes [parties de machines]           70280  Shuttles [parts of machines]        Lanzaderas [partes de máquinas]


Màquines per a la neteja elèctriques         Nettoyage (machines et appareils de -)       70281  Cleaning (Machines and apparatus for -)  Limpieza (máquinas para la -)
                           [électriques]                       [electric]


Màquines d'aspiració per a ús industrial       Aspiration (machines d'-) à usage         70282  Suction machines for industrial purposes  Aspiración (máquinas de -) para uso
                           industriel                                              industrial
                                                                                                   34
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 7
Català                        Français                          English                 Español
Màquines per confeccionar vores           Ourler (machines à -)               70283  Hemming machines             Confeccionar dobladillos (máquinas para
                                                                             -)


Eines manuals accionades mecànicament Outils tenus à la main actionnés                 70284  Tools (Hand-held -), mechanically    Herramientas manuales accionadas
                   mécaniquement                               operated                 mecánicamente

                                                        Hand-held tools, mechanically operated


Eines (parts de màquines)              Outils [parties de machines]            70285  Tools [parts of machines]        Herramientas [partes de máquinas]


Portaeines (parts de màquines)            Outils (porte--) [parties de machines]       70286  Tools (Holding devices for machine -)  Herramientas (porta--) [partes de
                                                                             máquinas]
                           Porte-outils [parties de machines]             Holding devices for machine tools
                                                                             Porta-herramientas [partes de máquinas]


Obrellaunes elèctrics                Boîtes (ouvre- -) électriques           70287  Openers (Can -), electric        Abrelatas eléctricos

                           Ouvre-boîtes électriques                  Openers (Tin -), electric

                                                        Can openers, electric

                                                        Tin openers, electric


Màquines per tallar pa                Pain (machines à couper le -)           70288  Bread cutting machines          Pan (máquinas para cortar -)


Paliers de frontisses                Tourillons (paliers de -)             70289  Journal boxes [parts of machines]    Gozne (palieres de -)


Paliers per a arbres de transmissió         Transmission (paliers pour arbres de -)      70290  Shafts (Bearings for transmission -)   Transmisión (palieres para árboles de -)

                           Paliers pour arbres de transmission            Transmission shafts (Bearings for -)   Palieres para árboles de transmisión

                                                        Bearings for transmission shafts

                                                                                                  35
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                        Classe 7
Català                        Français                          English             Español
Màquines de papereria per a la fabricació      Papier (machines pour la fabrication du -)     70291  Papermaking machines      Papelería (máquinas de -) para la
del paper                                                                    fabricación del papel


Calandres màquines                  Calandres [machines]                70292  Calenders            Calandrias [máquinas]

                                                        Mangles


Màquines per a paper                 Papier (machines à -)               70293  Paper machines         Papel (máquinas para -)


Màquines per a l'empaquetat             Empaquetage (machines pour l'-)          70294  Packing machines        Empaquetado (máquinas para el -)


Pastadores mecàniques                Pétrins mécaniques                 70295  Kneading machines        Amasadoras mecánicas


Màquines per a la fabicació de pastes        Pâtes alimentaires (machines pour la        70296  Edible pastes making machines  Pastas alimenticias (máquinas para la
alimentàries                     fabrication des -)                                     fabricación de -)


Màquines per a la pintura              Peinture (machines pour la -)           70297  Painting machines        Pintura (máquinas para la -)


Pistoles per pintar                 Peinture (pistolets pour la -)           70298  Guns (Spray -) for paint    Pintura (pistolas para la -)

                           Pistolets pour la peinture                 Paint (Spray guns for -)    Pistolas para pintar

                                                        Spray guns for paint


Trepadores                      Foreuses                      70299  Drilling machines        Taladradoras


Perforadores elèctriques de mà            Perceuses à main électriques            70300  Drills (Electric hand -)    Perforadoras eléctricas de mano
                                                                                            36
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 7
Català                        Français                          English                  Español
Màquines per treballar la pedra           Pierre (machines à travailler la -)        70301  Stone working machines           Piedra (máquinas para trabajar la -)


Pistons (parts de màquines o de motors)       Pistons [parties de machines ou de         70302  Pistons [parts of machines or engines]   Pistones [partes de máquinas o de
                           moteurs]                                               motores]


Premses tipogràfiques                Typographiques (presses -)             70303  Typographic presses            Tipográficas (prensas -)

                           Presses typographiques                                        Prensas tipográficas


Transportadors pneumàtics              Pneumatiques (transporteurs -)           70304  Transporters (Pneumatic -)         Neumáticos (transportadores -)

                                                        Pneumatic transporters


Punxons de mandrinadores               Poinçonneuses (poinçons de -)           70305  Punches for punching machines       Punzones de punzonadoras

                           Poinçons de poinçonneuses                                       Punzonadoras (punzones de -)


Mandrinadores                    Poinçonneuses                   70306  Punching machines             Punzonadoras


Molinets de pebre que no siguin manuals       Poivre (moulins à -) autres qu'à main       70307  Pepper mills other than hand-operated   Pimienta (molinos de -) que no sean
                                                                              manuales


Màquines i aparells per polir (elèctrics)      Polir (machines et appareils à -)         70308  Polishing (Machines and apparatus for -)  Pulir (máquinas para -) que no sean para
                           [électriques]                       [electric]                 uso doméstico


Bombes màquines                   Pompes [machines]                 70309  Pumps [machines]              Bombas [máquinas]


Bombes d'aire instal.lacions de garatges       Pompes à air [installations de garages]      70310  Air pumps [garage installations]      Bombas de aire [instalaciones de garajes]                                                                                                   37
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 7
Català                        Français                          English                  Español
Bombes per a instal.lacions de calefacció      Chauffage (pompes pour installations de -     70311  Pumps for heating installations      Calefacción (bombas para instalaciones
                           )                                                  de -)

                           Pompes pour installations de chauffage                                Bombas para instalaciones de calefacción


Bombes de buit (màquines)              Vide (pompes à -) [machines]            70312  Pumps (Vacuum -) [machines]        Bombas de vacío [máquinas]

                           Pompes à vide [machines]                  Vacuum pumps [machines]          Vacío (bombas de -) [máquinas]


Ponts rodants                    Ponts roulants                   70313  Bridges (Roller -)            Puentes rodantes

                                                        Roller bridges


Bandes adhesives per a politges           Poulies (bandages adhésifs pour les -)       70314  Bands (Adhesive -) for pulleys      Bandas adhesivas para poleas

                           Bandages adhésifs pour les poulies             Pulleys (Adhesive bands for -)      Poleas (bandas adhesivas para las -)

                                                        Adhesive bands for pulleys


Aparells electromecànics per a la          Boissons (appareils électromécaniques       70315  Beverage preparation machines,      Bebidas (aparatos electromecánicos para
preparació de begudes                pour la préparation de -)                 electromechanical             la preparación de -)


Premses (màquines per a ús industrial)        Presses [machines à usage industriel]       70316  Presses [machines for industrial     Prensas [máquinas para uso industrial]
                                                        purposes]


Reguladors de pressió (parts de           Pression (régulateurs de -) [parties de      70317  Pressure regulators [parts of machines]  Reguladores de presión [partes de
màquines)                      machines]                                              máquinas]

                           Régulateurs de pression [parties de                                 Presión (reguladores de -) [partes de
                           machines]                                              máquinas]
                                                                                                  38
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 7
Català                        Français                          English                 Español
Vàlvules de pressió (parts de màquines)       Pression (soupapes de -) [parties de        70318  Pressure valves [parts of machines]   Presión (válvulas de -) [partes de
                           machines]                                              máquinas]


Màquines de pudelar                 Puddler (machines à -)               70319  Puddling machines            Pudelar (máquinas de -)


Porgadors automàtics                 Purgeurs automatiques               70320  Traps (Steam -)             Purgadores automáticos

                                                        Steam traps


Ribotejadores                    Raboteuses                     70321  Planing machines             Cepilladoras


Màquines per a la col.locació de rails        Rails (machines pour la pose des -)        70322  Rail-laying machines           Raíles (máquinas para la colocación de -)


Rastells de rascladores               Râteleuses (râteaux de -)             70323  Rakes for raking machines        Rastrillos de rastrilladoras

                           Râteaux de râteleuses                                        Rastrilladoras (rastrillos de -)


Rascladores                     Râteleuses                     70324  Raking machines             Rastrilladoras


Frisadors                      Ratineuses                     70325  Friezing machines            Frisadores


Màquines per a rectificar              Rectifieuses                    70326  Trueing machines             Rectificar (máquinas para -)


Aparells i màquines per a l'enquadernació Reliure à usage industriel (appareils et           70327  Bookbinding apparatus and machines for  Encuadernación (aparatos y máquinas
d'ús industrial              machines pour la -)                          industrial purposes           para la -)


Repassadors                     Repasseuses                    70328  Ironing machines             Repasadores                                                                                                 39
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 7
Català                        Français                          English                 Español
Màquines per sargir                 Ravauder (machines à -)              70329  Darning machines            Zurcir (máquinas para -)

                           Repriser [ravauder] (machines à -)


Ressorts (parts de màquines)             Ressorts [parties de machines]           70330  Springs [parts of machines]       Resortes [partes de máquinas]


Dispositius elèctrics per córrer cortines      Rideaux (dispositifs électriques à         70331  Curtain drawing devices, electrically  Cortinas (dispositivos eléctricos para
                           manoeuvrer les -)                     operated                correr -)


Rebcadores (màquines)                Riveuses                      70332  Riveting machines            Remachadoras [máquinas]

                           Riveteuses


Aixetes (parts de màquines o de motors)       Robinets [parties de machines ou de        70333  Taps [parts of machines, engines or   Grifos [partes de máquinas o de motores]
                           moteurs]                          motors]


Rotatives (màquines)                 Rotatives                     70334  Rotary printing presses         Rotativas [máquinas]


Rodes de màquines (rouages)             Rouages de machines                70335  Wheelwork (Machine -)          Máquinas (ruedas de -)

                                                        Machine wheelwork            Rodajes de máquinas


Rodes de màquines (roues)              Machines (roues de -)               70336  Wheels (Machine -)           Ruedas de máquinas

                           Roues de machines                     Machine wheels


Volants de màquines                 Volants de machines                70337  Fly-wheels (Machine -)         Volantes de máquinas

                                                        Machine fly-wheels                                                                                                   40
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 7
Català                        Français                          English                 Español
Rodaments de corrons                 Rouleaux (roulements à -)             70338  Roller bearings             Rodillos (rodamientos a -)

                           Roulements à rouleaux                                        Rodamientos a rodillos


Anells de boles per a rodaments           Billes (bagues à -) pour roulements        70339  Bearings (Ball rings for -)       Bolas (anillos a -) para rodamientos

                           Roulements (bagues à billes pour -)            Rings (Ball -) for bearings       Anillos a bolas para rodamientos

                           Bagues à billes pour roulements              Ball rings for bearings         Rodamientos (anillos a bolas para -)


Màquines per a la construcció de           Construction des routes (machines pour       70340  Road making machines           Carreteras (máquinas para la
carreteres                      la -)                                                construcción de -)

                           Routes (machines pour la construction                                Construcción de carreteras (máquinas
                           des -)                                               para la -)


Serres (màquines)                  Scies [machines]                  70341  Saws [machines]             Sierras [máquinas]


Màquines per a l'explotació de mines         Mines (machines pour l'exploitation des -)     70342  Mineworking machines           Minas (máquinas para la explotación de -)


Corretges per a motors                Courroies pour moteurs               70343  Belts for motors and engines       Correas para motores


Màquines per birbar                 Sarcler (machines à -)               70344  Weeding machines             Escardar (máquinas para -)


Màquines per setinar                 Satiner (machines à -)               70345  Pressing machines [to make satin-like]  Satinar (máquinas para -)

                                                        Satinizing machines


Màquines per a salsitxes               Saucisses (machines à -)              70346  Sausage machines             Salchichas (máquinas para -)                                                                                                  41
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 7
Català                        Français                          English                  Español
Màquines per estampillar (segellar) per a      Cacheter [sceller] (machines à -) à usage     70347  Sealing machines for industrial purposes  Estampillar [sellar] (máquinas para -) para
ús industrial                    industriel                                              uso industrial

                           Sceller [cacheter] (machines à -) à usage                               Sellar [estampillar] (máquinas para -)
                           industriel                                              para uso industrial


Sembradores (màquines)                Semoirs [machines]                 70348  Sowers [machines]             Sembradoras [máquinas]


Màquines elèctriques per soldar           Souder (machines électriques à -)         70349  Welding machines, electric         Soldar (máquinas eléctricas para -)


Màquines injectores d'aire              Soufflantes (machines -)              70350  Bellows [machines]             Inyectores de aire (máquinas -)

                                                        Blowing engines


Manxes de farga                   Forge (souffleries [soufflets] de -)        70351  Forge bellows               Fuelles de fragua

Ventiladors de farga                 Souffleries de forge                                         Fragua (ventiladores de -)

                           Soufflets [souffleries] de forge                                   Fragua (fuelles de -)

                                                                              Ventiladores de fragua


Formes per al calçat (parts de màquines)       Chaussures (formes pour -) [parties de       70352  Shoe lasts [parts of machines]       Calzados (hormas para -) [partes de
                           machines]                                               máquinas]
                                                        Lasts for shoes [parts of machines]
                           Souliers (formes pour -) [parties de                                 Hormas para el calzado [partes de
                           machines]                                               máquinas]

                           Formes pour chaussures [parties de
                           machines]


Màquines per trasbalsar               Soutirer (machines à -)              70353  Filling machines              Trasegar (máquinas para -)


                                                                                                   42
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                         Classe 7
Català                        Français                          English              Español
Estators                       Stators                      70354  Stators [parts of machines]    Estatores


Màquines per estereotipar              Stéréotyper (machines à -)             70355  Stereotype machines        Estereotipar (máquinas para -)


Màquines per a la indústria sucrera         Sucrière (machines pour l'industrie -)       70356  Sugar making machines       Azucarera (máquinas para la industria -)


Sobreescalfadors                   Surchauffeurs                   70357  Superheaters           Supercalentadores


Sobrecompressors                   Surcompresseurs                  70358  Superchargers           Supercompresores


Taules de màquines                  Tables de machines                 70359  Tables for machines        Mesas de máquinas


Caixes del davantal de màquines           Tabliers de machines                70360  Carriage aprons          Cajas del delantal de máquinas

                                                        Aprons [parts of machines]


Màquines per talonar                 Talonnage (machines pour le -)           70361  Heel-making machines       Talonar (máquinas para -)


Màquines per tenyir                 Teinture (machines pour la -)           70362  Dyeing machines          Teñir (máquinas para -)


Cardes (màquines)                  Cardes [machines]                 70364  Carding machines         Cardas [máquinas]


Suports de carretons (parts de màquines) Chariot (supports à -) [parties de               70365  Slide rests [parts of machines]  Carros (soportes de -) [partes de
                     machines]                                                máquinas]

                           Supports à chariot [parties de machines]                           Soportes de carretón [partes de
                                                                         máquinas]                                                                                               43
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                           Classe 7
Català                        Français                          English                Español
Frontisses                      Tourillons                     70366  Journals [parts of machines]      Pernios


Màquines de munyir                  Traire (machines à -)               70367  Milking machines            Ordeñar (máquinas de -)


Ventoses per a màquines de munyir          Traire (ventouses pour machines à -)        70368  Suction cups for milking machines   Ventosas para máquinas de ordeñar

                           Ventouses pour machines à traire              Teat cups for milking machines     Ordeñar (ventosas para máquinas de -)

                                                        Milking machines (Teat cups [suction
                                                        cups] for -)


Transmissions de màquines              Transmissions de machines             70369  Transmissions for machines       Transmisiones de máquinas


Instal.lacions pneumàtiques de transport       Pneumatiques (installations -) de         70370  Tube conveyors, pneumatic       Neumáticas (instalaciones -) de
per tubs                       transport par tubes                                        transporte por tubos
                                                        Pneumatic tube conveyors
                           Transport (installations pneumatiques de                             Transporte (instalaciones neumáticas de -
                           -) par tubes                                           ) por tubos


Transportadores                   Transporteurs                   70371  Conveyors [machines]          Transportadores


Màquines de trenar                  Tresser (machines à -)               70372  Braiding machines           Trenzar (máquinas de -)


Càbries                       Treuils                      70373  Winches                Cabrias


Màquines de tricotar                 Tricoter (machines à -)              70374  Knitting machines           Punto (máquinas de hacer -)

                           Tricoteuses                                            Tricotar (máquinas de -)
                                                                                                44
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 7
Català                        Français                          English                 Español
Turbines que no siguin per a vehicles        Turbines autres que pour véhicules         70375  Turbines other than for land vehicles  Turbinas, que no sean para vehículos
terrestres                      terrestres                                             terrestres


Debanadores mecàniques per a             Dévidoirs mécaniques pour tuyaux          70376  Reels, mechanical, for flexible hoses  Devanadoras mecánicas para tuberías
canonades flexibles                 flexibles                                             flexibles

Enrotlladors mecànics per a canonades        Tuyaux flexibles (enrouleurs mécaniques                              Tuberías flexibles (enrolladores
flexibles                      pour -)                                              mecánicos para -)

                           Enrouleurs mécaniques pour tuyaux                                 Enrolladores mecánicos para tuberías
                           flexibles                                             flexibles


Timpans (impremta)                  Tympans [imprimerie]                70377  Tympans [parts of printing presses]   Tímpanos [imprenta]


Màquines tipogràfiques                Typographiques (machines -)            70378  Typographic machines          Tipográficas (máquinas -)


Ventadores de gra                  Vanneuses                     70379  Winnowers                Aventadoras de grano


Motors de vehicles de coixí pneumàtic        Coussin d'air (moteurs de véhicules à -)      70380  Air cushion vehicles (Engines for -)  Almohada neumática (motores de
                                                                            vehículos de -)
                           Véhicules à coussin d'air (moteurs de -)
                                                                            Vehículos de almohada neumática
                                                                            (motores de -)


Ventiladors per a motors               Ventilateurs pour moteurs             70381  Fans for motors and engines       Ventiladores para motores


Màquines per treballar el vidre           Verre (machines à travailler le -)         70382  Glass working machines         Vidrio (máquinas para trabajar el -)


Màquines per a la construcció de vies        Voies ferrées (machines pour la          70383  Railroad constructing machines     Vías férreas (máquinas para la
fèrries                       construction des -)                                        construcción de -)


                                                                                                  45
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 7
Català                        Français                          English                  Español
Aparells de vulcanització              Vulcanisation (appareils de -)           70384  Vulcanisation apparatus          Vulcanización (aparatos de -)


Acoblaments que no siguin per a vehicles Accouplements autres que pour véhicules            70385  Couplings other than for land vehicles   Acoplamientos que no sean para
terrestres                terrestres                                                    vehículos terrestres


Motors per a l'aeronàutica              Aérostation (moteurs pour l'-)           70386  Aeronautical engines            Aeronáutica (motores para la -)

                           Aéronautique (moteurs pour l'-)


Màquines per afilar                 Aiguisage (machines pour l'-)           70387  Sharpening machines            Afilado (máquinas para el -)

                           Affûtage (machines pour l'-)


Instruments agrícoles que no siguin         Agricoles (instruments -) autres que ceux     70388  Agricultural implements other than hand-  Agrícolas (instrumentos -) que no sean
accionats manualment                 actionnés manuellement                   operated                  manuales


Moles per esmolar (parts de màquines)        Aiguisage (meules pour l'-) [parties de      70389  Grindstones [parts of machines]      Muelas para el afilado [partes de
                           machines]                                               máquinas]
                                                        Sharpening wheels [parts of machines]
                           Meules à aiguiser [parties de machines]                                Afilado (muelas para el -) [partes de
                                                                              máquinas]


Bombes per a la cervesa               Bière (pompes à -)                 70390  Beer pumps                 Cerveza (bombas para la -)

                           Pompes à bière                                            Bombas para la cerveza


Motors d'aire comprimit               Air comprimé (moteurs à -)             70391  Compressed air engines           Aire comprimido (motores de -)


Màquines d'aire comprimit              Air comprimé (machines à -)            70392  Compressed air machines          Aire comprimido (máquinas de -)                                                                                                    46
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 7
Català                        Français                          English                  Español
Bombes d'aire comprimit               Air comprimé (pompes à -)             70393  Compressed air pumps            Aire comprimido (bombas de -)

                           Pompes à air comprimé                                         Bombas de aire comprimido


Bugies d'encesa per a motors d'explosió       Allumage (bougies d'-) pour moteurs à       70394  Sparking plugs for internal combustion   Bujías de encendido para motores de
                           explosion                         engines                  explosión

                           Bougies d'allumage pour moteurs à                                   Encendido (bujías de -) para motores de
                           explosion                                               explosión


Pistons d'amortidors (parts de màquines)       Amortisseurs (pistons d'-) [parties de       70395  Plunger pistons              Amortiguadores (pistones de -) [partes de
                           machines]                                               máquinas]
                                                        Dashpot plungers [parts of machines]

                                                        Shock absorber plungers [parts of
                                                        machines]


Coixinets antifricció per a màquines         Paliers [parties de machines ou de         70396  Anti-friction pads for machines      Antifricción (cojinetes -) para máquinas
                           moteurs]
Paliers antifricció per a màquines                                       Anti-friction bearings for machines    Palieres [partes de máquinas o de
                           Antifriction (paliers -) pour machines                                motores]

                           Antifriction (coussinets -) pour machines                               Antifricción (palieres -) para máquinas


Arrencadores (màquines)               Arracheuses [machines]               70397  Diggers [machines]             Arrancadoras [máquinas]


Injectors d'aire bufadors d'aspiració        Aspiration (souffleries d'-)            70398  Blowing machines for exhaustion of dust,  Aspiración (inyectores de aire de -)
                                                        etc.
                           Souffleries d'aspiration                                       Inyectores de aire [sopladores] de
                                                        Air suction machines            aspiración
                                                                                                   47
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                            Classe 7
Català                        Français                          English                 Español
Economitzadors de carburant per a          Carburant (économiseurs de -) pour         70400  Fuel economisers for motors and engines Economizadores de carburante para
motors                        moteurs                                              motores

                           Économiseurs de carburant pour moteurs                               Carburante (economizadores de -) para
                                                                            motores


Màquines de vaixells                 Bateaux (machines de -)              70401  Boats (Engines for -)          Barcos (máquinas de -)

                                                        Engines for boats


Motors per a canoes                 Bateaux (moteurs de -)               70402  Boats (Motors for -)          Canoas (motores para -)

Motors de vaixells                  Canots (moteurs de -)                   Motors for boats            Barcos (motores de -)


Batedores elèctriques                Batteurs électriques                70403  Beaters, electric            Batidoras eléctricas


Ariets hidràulics (màquines)             Béliers [machines]                 70404  Rams [machines]             Arietes hidráulicos [máquinas]

Màquines per a mecanismes de caiguda         Moutons [machines]                                         Mecanismos de caída (máquinas para -)


Guarniments folres de frens que no siguin Freins (garnitures de -) autres que pour           70405  Brake linings other than for vehicles  Frenos (guarniciones [forros] de -) que no
per a vehicles              véhicules                                                   sean para vehículos

Guarniments de frens que no siguin per a Garnitures de freins autres que pour                                      Guarniciones de frenos que no sean para
vehicles                 véhicules                                                   vehículos


Sabates de frens que no siguin per a         Freins (sabots de -) autres que pour        70406  Brake shoes other than for vehicles   Frenos (zapatas de -) que no sean para
vehicles                       véhicules                                             vehículos

                           Sabots de freins autres que pour                                  Zapatas de frenos que no sean para
                           véhicules                                             vehículos
                                                                                                 48
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 7
Català                        Français                          English                  Español
Segments de frens que no siguin per a        Freins (segments de -) autres que pour       70407  Brake segments other than for vehicles  Segmentos de frenos que no sean para
vehicles                       véhicules                                              vehículos

                           Segments de freins autres que pour                                  Frenos (segmentos de -) que no sean
                           véhicules                                              para vehículos


Bobines per a màquines                Bobines pour machines               70408  Reels [parts of machines]         Canillas [partes de máquinas]

Canyelles (parts de màquines)            Canettes [parties de machines]                                    Bobinas para máquinas


Caixes de canvi que no siguin per a         Vitesses (boîtes de -) autres que pour       70409  Gear boxes other than for land vehicles  Cambios (cajas de -) que no sean para
vehicles terrestres                 véhicules terrestres                                         vehículos terrestres

                           Boîtes de vitesses autres que pour                                  Cajas de cambios que no sean para
                           véhicules terrestres                                         vehículos terrestres


Màquines per tapar ampolles             Bouteilles (machines à boucher les -)       70410  Bottle stoppering machines        Botellas (máquinas para tapar -)


Màquines per capsular les ampolles          Bouteilles (machines à capsuler les -)       70411  Bottle capping machines          Capsular las botellas (máquinas para -)

                           Capsuler les bouteilles (machines à -)                                Botellas (máquinas para capsular -)


Màquines per precintar ampolles           Bouteilles (machines à plomber les -)       70412  Bottle sealing machines          Botellas (máquinas para precintar -)


Escombretes elèctriques (parts de          Brosses électriques [parties de machines]     70413  Brushes, electrically operated      Escobillas eléctricas [partes de máquinas]
màquines)
                                                                                                   49
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 7
Català                        Français                          English                  Español
Trituradores d'escombraries             Ordures (broyeurs d'-)               70414  Garbage disposals             Trituradoras de basuras

                           Broyeurs d'ordures                     Waste disposals              Basuras (trituradoras de -)

                                                        Waste disposers [machines]

                                                        Disposals (Garbage [waste] -)


Molinets de café que no siguin manuals        Café (moulins à -) autres qu'à main        70415  Coffee grinders, other than hand-     Café (molinillos de -) que no sean
                                                        operated                 manuales


Conductes de fums per a calderes de         Chaudières de machines (carneaux de -)       70416  Flues for engine boilers         Conductos de humos para calderas de
màquines                                                                         máquinas
                           Carneaux de chaudières de machines
                                                                             Calderas de máquinas (conductos de
                                                                             humos para -)


Màquines per a treballs de moviment de        Terrassement (machines pour les travaux      70417  Earth moving machines           Movimiento de tierra (máquinas para
terra                        de -)                                                trabajos de -)


Compactadors per als detritus            Compacteurs pour les détritus           70418  Trash compacting machines         Compactadores para los detritus

                                                        Waste compacting machines


Trituradores màquines per a ús industrial      Déchiqueteurs [machines] à usage          70419  Shredders [machines] for industrial use  Trituradoras [máquinas] para uso
                           industriel                                              industrial


Torns de terrissaire                 Tours de potiers                  70420  Potters' wheels              Tornos de alfareros


Manipuladors industrials (màquines)         Manipulateurs industriels [machines]        70421  Handling machines, automatic       Manipuladores industriales [máquinas]
                                                        [manipulators]


                                                                                                  50
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 7
Català                        Français                          English                  Español
Robots (màquines)                  Robots [machines]                 70422  Robots [machines]             Robots [máquinas]


Aparells electromecànics per a la          Aliments (appareils électromécaniques       70423  Food preparation machines,        Alimentos (aparatos electromecánicos
preparació d'aliments                pour la préparation d'-)                  electromechanical             para la preparación de -)


Cartutxos per a màquines de filtrar         Filtrer (cartouches pour machines à -)       70424  Cartridges for filtering machines     Filtrar (cartuchos para máquinas de -)

                           Cartouches pour machines à filtrer                                  Cartuchos para máquinas de filtrar


Cadenes de comandament que no siguin         Commande (chaînes de -) autres que         70425  Chains (Driving -) other than for land  Cadenas de mando que no sean para
per a vehicles terrestres              pour véhicules terrestres                 vehicles                 vehículos terrestres

                           Chaînes de commande autres que pour            Driving chains other than for land vehicles Mando (cadenas de -) que no sean para
                           véhicules terrestres                                          vehículos terrestres


Convertidors del parell motor que no         Couple (convertisseurs de -) autres que      70426  Torque converters other than for land   Convertidores del par motor que no sean
siguin per a vehicles terrestres           pour véhicules terrestres                 vehicles                 para vehículos terrestres

                           Convertisseurs de couple autres que pour                               Par motor (convertidores del -), que no
                           véhicules terrestres                                         sean para vehículos terrestres


Cadenes motrius que no siguin per a         Motrices (chaînes -) autres que pour        70427  Transmission chains other than for land  Motrices (cadenas -) que no sean para
vehicles terrestres                 véhicules terrestres                    vehicles                 vehículos terrestres

                           Chaînes motrices autres que pour                                   Cadenas motrices que no sean para
                           véhicules terrestres                                         vehículos terrestres


Portabroques (parts de màquines)           Forets (porte- -) [parties de machines]      70428  Drill chucks [parts of machines]     Brocas (porta--) [partes de máquinas]

                           Porte-forets [parties de machines]                                  Porta-brocas [partes de máquinas]


Calderes de màquines                 Chaudières de machines               70429  Steam engine boilers           Calderas de máquinas

                                                                                                  51
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 7
Català                        Français                          English                  Español
Alimentadors de calderes de màquines         Chaudières de machines (alimentateurs       70430  Feeding apparatus for engine boilers   Calderas de máquinas (alimentadores de
                           de -)                                                -)

                           Alimentateurs de chaudières de machines                               Alimentadores de calderas de máquinas


Xolladores per a animals (màquines)         Tondeuses pour les animaux [machines]       70431  Hair clipping machines for animals    Esquiladoras para animales [máquinas]

                                                        Hair cutting machines for animals

                                                        Shearing machines for animals


Gasificadors                     Gazéificateurs                   70432  Aerators                 Gasificadores

                                                        Gasifiers


Motors que no siguin per a vehicles         Véhicules terrestres (moteurs autres que      70433  Engines, other than for land vehicles   Vehículos terrestres (motores que no
terrestres                      pour -)                                               sean para -)
                                                        Motors, other than for land vehicles
                           Moteurs autres que pour véhicules                                  Motores que no sean para vehículos
                           terrestres                                              terrestres


Cables de comandament de màquines o         Commande de machines ou de moteurs         70434  Control cables for machines, engines or  Cables de mando de máquinas o de
de motors                      (câbles de -)                       motors                  motores

                           Câbles de commande de machines ou de                                 Mando de máquinas o de motores
                           moteurs                                               (cables de -)


Dispositius de comandament de            Commande de machines ou de moteurs         70435  Control mechanisms for machines,     Mando de máquinas o de motores
màquines o de motors                 (dispositifs de -)                     engines or motors             (dispositivos de -)


Matrius d'impremta                  Imprimerie (matrices d'-)             70436  Matrices for use in printing       Matrices de imprenta

                           Matrices d'imprimerie                                        Imprenta (matrices de -)

                                                                                                  52
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                           Classe 7
Català                        Français                          English                Español
Compressors per a refrigeradors           Compresseurs pour réfrigérateurs          70437  Compressors for refrigerators     Compresores para refrigeradores


Separadors d'aigua                  Eau (séparateurs d'-)               70439  Drain cocks              Agua (separadores de -)

                                                        Water separators


Màquines de cosir                  Coudre (machines à -)               70440  Sewing machines            Coser (máquinas de -)


Corretges de ventiladors per a motors        Ventilateurs (courroies de -) pour moteurs     70441  Fan belts for motors and engines   Ventiladores (correas de -) para motores

                           Courroies de ventilateurs pour moteurs                              Correas de ventiladores para motores


Incubadores per a ous                Couveuses pour oeufs                70442  Incubators for eggs          Incubadoras para huevos

                           Oeufs (incubateurs [couveuses] pour -)                              Huevos (incubadoras de -)

                           Incubateurs [couveuses] pour oeufs


Engranatges que no siguin per a vehicles       Engrenages autres que pour véhicules        70443  Gears, other than for land vehicles  Engranajes que no sean para vehículos
terrestres                      terrestres                                            terrestres


Emulsors elèctrics per a ús domèstic         Émulseurs électriques à usage           70444  Blenders, electric, for household   Emulsionadores eléctricos para uso
                           domestique                         purposes               doméstico


Màquines de cuines elèctriques            Cuisine (machines de -) électriques *       70445  Kitchen machines, electric *     Cocina (máquinas de -) eléctricas


Cilindres de motors                 Moteurs (cylindres de -)              70446  Cylinders for motors and engines   Cilindros de motores

                           Cylindres de moteurs                                       Motores (cilindros de -)                                                                                                 53
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 7
Català                        Français                          English                  Español
Desmultiplicadors que no siguin per a        Démultiplicateurs autres que pour         70447  Reduction gears other than for land    Desmultiplicadores que no sean para
vehicles terrestres                 véhicules terrestres                    vehicles                 vehículos terrestres


Divisors                       Diviseuses                     70448  Dividing machines             Divisores


Corones de perforació (parts de           Forage (couronnes de -) [parties de        70449  Drilling bits [parts of machines]     Perforación (coronas de -) [partes de
màquines)                      machines]                                              máquinas]

                           Couronnes de forage [parties de                                   Coronas de perforación [partes de
                           machines]                                              máquinas]


Canviadors tèrmics (parts de màquines)        Thermiques (échangeurs -) [parties de       70450  Heat exchangers [parts of machines]    Térmicos (cambiadores -) [partes de
                           machines]                                              máquinas]

                           Échangeurs thermiques [parties de                                  Cambiadores térmicos [partes de
                           machines]                                              máquinas]


Tubs d'escapament per a motors            Échappement (pots d'-) pour moteurs        70451  Exhausts for motors and engines      Tubos de escape para motores

                           Pots d'échappement pour moteurs              Silencers for motors and engines     Escape (tubos de -) para motores


Motors elèctrics que no siguin per a         Électriques (moteurs -) autres que pour      70452  Motors, electric, other than for land   Eléctricos (motores -) que no sean para
vehicles terrestres                 véhicules terrestres                    vehicles                 vehículos terrestres


Grues (aparells d'elevació)             Grues [appareils de levage]            70453  Cranes [lifting and hoisting apparatus]  Grúas [aparatos de elevación]


Peladores (màquines)                 Éplucheuses [machines]               70454  Peeling machines             Mondadoras [máquinas]

                                                        Sifting machines
                                                                                                  54
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 7
Català                        Français                          English                  Español
Màquina per ratllar llegums             Légumes (machines à râper les -)          70455  Grating machines for vegetables      Rallar legumbres (máquinas para -)

                           Râper les légumes (machines à -)                                   Legumbres (máquinas para pelar -)


Pistoles d'aire comprimit per a l'extrusió      Extrusion de mastics (pistolets à air       70456  Compressed air guns for the extrusion of  Masillas (pistolas de aire comprimido para
de massilles                     comprimé pour l'-)                     mastics                  la extrusión de -)

                           Mastics (pistolets à air comprimé pour                                Extrusión de masillas (pistolas de aire
                           l'extrusion de -)                                           comprimido para la -)

                           Pistolets à air comprimé pour l'extrusion                               Pistolas de aire comprimido para la
                           de mastics                                              extrusión de masillas


Filtres (parts de màquines o de motors)       Filtres [parties de machines ou de         70457  Filters [parts of machines or engines]   Filtros [partes de máquinas o de motores]
                           moteurs]


Aixadelles, arades                  Fossoirs [charrues]                70458  Ditchers [ploughs]             Azadones [arados]


Batedores elèctriques per a ús domèstic       Fouets électriques à usage ménager         70459  Whisks, electric, for household purposes  Batidoras eléctricas para uso doméstico


Liquadores elèctriques per a ús domèstic       Fruits (presse- -) électriques à usage       70460  Fruit presses, electric, for household   Frutas (prensa -) eléctricas para uso
(espremedores)                    ménager                          purposes                  doméstico

                           Presse-fruits électriques à usage                                   Prensa-frutas eléctricos para uso
                           ménager                                                doméstico [exprimidores]


Motors hidràulics                  Hydrauliques (moteurs -)              70461  Hydraulic engines and motors        Hidráulicos (motores -)
                                                                                                    55
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                                Classe 7
Català                        Français                          English                   Español
Torres de perforació (flotants o           Forage (tours de -) flottantes ou non       70462  Drilling rigs [floating or non-floating]   Torres de perforación [flotantes o no
noflotants)                     flottantes                                               flotantes]

                           Tours de forage [flottantes ou non                                   Perforación (torres de -) [flotantes o no
                           flottantes]                                               flotantes]


Convertidors de combustible per a motors Combustible (convertisseurs de -) pour             70463  Conversion apparatus (Fuel -) for internal  Combustible (convertidores de -) para
de combustió interna           moteurs à combustion interne                      combustion engines              motores de combustión interna

                           Convertisseurs de combustible pour             Fuel conversion apparatus for internal    Convertidores de combustible para
                           moteurs à combustion interne                combustion engines              motores de combustión interna


Radiadors de refrigeració per a motors        Radiateurs de refroidissement pour         70464  Radiators [cooling] for motors and      Radiadores de refrigeración para motores
                           moteurs                          engines


Tubs de calderes (parts de màquines)         Chaudières (tubes de -) [parties de        70471  Tubes (Boiler -) [parts of machines]     Calderas (tubos de -) [partes de
                           machines]                                                máquinas]
                                                        Boiler tubes [parts of machines]
                           Tubes de chaudières [parties de                                     Tubos de calderas [partes de máquinas]
                           machines]


Comandaments hidràulics per a            Hydrauliques (commandes -) pour          70472  Controls (Hydraulic -) for machines,     Hidráulicos (mandos -) para máquinas y
màquines i motors                  machines et moteurs                    motors and engines              motores

                           Commandes hydrauliques pour machines                                  Mandos hidráulicos para máquinas y
                           et moteurs                                               motores


Comandaments pneumàtics per a            Pneumatiques (commandes -) pour          70473  Controls (Pneumatic -) for machines,     Mandos neumáticos para máquinas y
màquines i motors                  machines et moteurs                    motors and engines              motores

                           Commandes pneumatiques pour                                       Neumáticos (mandos -) para máquinas y
                           machines et moteurs                                           motores
                                                                                                     56
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 7
Català                        Français                          English                  Español
Càrters per a màquines i motors           Carters pour machines et moteurs          70474  Crankcases for machines, motors and    Cárteres para máquinas y motores
                                                        engines


Robots de cuina elèctrics              Robots de cuisine [électriques]          70475  Food processors [electric]        Robots de cocina [eléctricos]


Pistoles per encolar elèctriques           Colle (pistolets à -), électriques         70476  Guns (Glue -), electric          Encolar (pistolas para -) eléctricas

                           Pistolets à colle, électriques               Glue guns, electric            Pistolas para encolar eléctricas


Pistoles (eines amb cartutxos explosius)       Pistolets [outils à cartouches explosives]     70477  Guns [tools using explosives]       Pistolas [herramientas con cartuchos
                                                                             explosivos]


Torns per a la pesca                 Pêche (treuils pour la -)             70478  Hauling machines (Net -) [fishing]    Pesca (carretes para la -)

                           Treuils pour la pêche                   Net hauling machines [fishing]      Bobinas para la pesca


Juntes de cardan                   Cardan (joints de -)                70479  Joints (Universal -) [Cardan joints]   Juntas de cardan

                           Joints de cardan                      Universal joints [Cardan joints]     Cardan (juntas de -)


Calandres de vapor per a teixits portàtils      Tissus (calandres à vapeur pour -)         70480  Steam presses (Rotary -), portable, for  Calandrias de vapor para tejidos
                           [portatives]                        fabrics                  [portátiles]

                           Calandres à vapeur pour tissus               Rotary steam presses, portable, for    Tejidos (calandrias de vapor para -)
                           [portatives]                        fabrics                  [portátiles]


Màquines (elèctriques) de netejar catifes i Shampouineuses [électriques] pour tapis           70481  Carpet shampooing (Machines and      Aparatos eléctricos que aplican una
moquetes                  et moquettes                            apparatus for -) [electric]        espuma limpiadora para alfombras y
                                                                             moquetas
                                                                                                   57
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                               Classe 7
Català                        Français                          English                   Español
Convertidor catalític                Convertisseurs catalytiques            70482  Catalytic converters             Transformadores catalíticos


Instal.lacions centrals de neteja          Nettoyage (installations centrales de -)      70483  Central vacuum cleaning installations    Limpieza (instalaciones centrales de -) al
                           par le vide                                               vacío


Serra de cadena                   Scies à chaîne                   70484  Chain saws                  Sierras de cadena


Aparells de neteja de vapor             Nettoyage (appareils de -) à vapeur        70485  Cleaning appliances utilizing steam     Limpieza (aparatos de -) de vapor


Bufadors per tallar, de gas             Découper (chalumeaux à -) à gaz          70486  Cutting blow pipes, gas-operated       Sopletes de cortar de gas

                           Chalumeaux à découper à gaz                                       Cortas (sopletes de -) de gas


Instal.lacions per a l'aspiració de pols       Poussières (installations pour l'aspiration    70487  Dust exhausting installations for cleaning  Polvo (instalaciones para la aspiración del
                           de -) pour le nettoyage                  purposes                   -) para la limpieza

                           Aspiration de poussières (installations                                 Aspiración del polvo (instalaciones para la
                           pour l'-) pour le nettoyage                                       -) para la limpieza


Instal.lacions de treure la pols per a la      Dépoussiérage (installations de -) pour le     70488  Dust removing installations for cleaning   Eliminación del polvo (instalaciones de -)
neteja                        nettoyage                         purposes                   para la limpieza


Martells elèctrics                  Marteaux électriques                70489  Electric hammers               Martillos eléctricos


Màquines electromecàniques per a la         Industrie chimique (machines            70490  Electromechanical machines for chemical   Industria química (máquinas
indústria química                  électromécaniques pour l'-)                industry                   electromecánicas para la -)
                                                                                                     58
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                              Classe 7
Català                        Français                          English                 Español
Cadenes per a elevadors (parts d'una         Chaînes d'élévateurs [parties de          70491  Elevator chains [parts of machines]   Elevadores (cadenas de -) [partes de
màquina)                       machines]                                              máquinas]

                           Élévateurs (chaînes d'-) [parties de                                Cadenas de elevadores [partes de
                           machines]                                              máquinas]


Grups electrògens d'emergència            Groupes électrogènes de secours          70492  Emergency power generators        Grupos electrógenos de emergencia


Vasos (atuells) d'expansió (parts d'una       Vases d'expansion [parties de machines]      70493  Expansion tanks [parts of machines]   Depósitos de expansión [partes de
màquina)                                                                         máquinas]


Diamants de vidries (parts d'una           Diamants de vitriers [parties de machines]     70494  Glaziers' diamonds [parts of machines]  Diamantes para vidrieros [partes de
màquina)                                                                         máquinas]


Aparells de neteja d'alta pressió          Nettoyage (appareils de -) à haute         70495  High pressure washers          Limpieza (aparatos de -) de alta presión
                           pression


Màquines per a la indústria tèxtil          Industrie textile (machines pour l'-)       70496  Machines for the textile industry    Industria textil (máquinas para la -)


Col.lectors d'escapament per a motors        Manifolds d'échappement pour moteurs        70497  Manifold (Exhaust -) for engines     Manifolds de escape para motores


Màquines de refinació de petroli           Raffinage du pétrole (machines de -)        70498  Oil refining machines          Refinado del petróleo (máquinas para el -
                                                                             )


Màquines d'embalar                  Emballage (machines d'-)              70499  Packaging machines            Embalaje (máquinas de -)


Enceradores de parquet elèctriques          Parquet (cireuses à -) électriques         70500  Parquet wax-polishers, electric     Enceradoras de parquet eléctricas

                           Cireuses à parquet électriques                                   Parquet (enceradoras de -) eléctricas


                                                                                                   59
Classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques - Classificació de Niça                                             Classe 7
Català                        Français                          English                  Español
Enceradores per a sabates (elèctriques)       Chaussures (cireuses pour -) électriques      70501  Shoe polishers, electric          Enceradoras para calzado [eléctricas]

                           Cireuses pour chaussures [électriques]                                Calzado (enceradoras para -) eléctricas


Llevaneu                       Chasse-neige                    70502  Snow ploughs                Quitanieves


Aparells de soldar de gas              Souder (appareils à -) à gaz            70503  Welding apparatus, gas-operated      Soldar (aparatos para -) de gas

                                                        Soldering apparatus, gas-operated


Bufadors per soldar de gas              Chalumeaux à souder à gaz             70504  Soldering blow pipes, gas-operated     Sopletes para soldar de gas


Ferro per soldar de gas               Souder (fers à -) à gaz              70505  Soldering irons, gas-operated       Hierros para soldar de gas

                           Fers à souder à gaz                                          Soldar (hierros para -) de gas


Accessoris d'aspiradors de pols           Poussière (accessoires d'aspirateurs de -