Manusia Dan Alam sekitar HBSS 3103 SMP SEMESTER SEPT 2009 by nuefail

VIEWS: 3,490 PAGES: 7

More Info
									HBSS3103 SEP 2009


           BAHAGIAN A                     jatuh ke permukaan bumi, maka air ini akan melitupi permukaan
ARAHAN                                 bumi setinggi 2.5 cm, iaitu 1 inci.
Bahagian A mengandungi LIMA soalan. Jawab SEMUA soalan
                                    Kadar sejatan secara langsung dipengaruhi oleh suhu air. Apabila
1.(a) Nyatakan DUA gas yang amat panas dalam komposisi         suhu air meningkat bermakna tekanan wap air atau keupayaan wap
matahari.                                air untuk terbebas ke atmosfera akan meningkat dengan cepat.
Komposisi Matahari terdiri daripada gas-gas yang amat panas, iaitu
Hidrogen (70%), gas Helium (28%) dan bahan-bahan lain (2%).       3. Nyatakan DUA langkah untuk mengurangkan fenomena
                                    banjir.
(b) Berikan maksud geomorfologi.
Geomorfologi adalah gabungan daripada tiga perkataan, iaitu Geo,
                                     1. Membina tetambak atau benteng di sepanjang tebing sungai
Morphe dan Logos. Geo bermaksud bumi, Morphe bermaksud bentuk
                                    Pelbagai kaedah boleh digunakan untuk membina benteng
dan Logos bermaksud kajian. Oleh yang demikian, geomorfologi itu
                                    seperti meletakkan guni-guni pasir di sepanjang tebing
bermaksud kajian ke atas bentuk muka bumi. Ia merupakan satu
                                    sungai. Kaedah ini sering digunakan oleh penduduk negara
bidang sains bumi yang mengkaji interaksi antara proses, bentuk,
                                    China seperti di Sungai Hwang Ho. Di Belanda, daik atau
faktor di permukaan bumi secara saintifik. Ia juga berkait rapat
                                    benteng kukuh dibina untuk mengurangkan risiko banjir laut
dengan disiplin-disiplin sains bumi yang lain seperti fizik, kimia,
                                    sejak abad ke-13 dan ke-14 setelah kerajaan Belanda menyedari
biologi, kartografi, geologi, pedologi dan lain-lain. Secara amnya,
                                    bahawa kedudukan negara Belanda rendah dan mudah dibanjiri oleh
proses geomorfologi boleh dibahagikan kepada dua proses, iaitu
                                    air laut.
endogenik dan eksogenik. Jadual 2.1 menunjukkan kepada anda
tentang apakah itu proses endogenik dan juga proses eksogenik.
                                    2.Mengawal aktiviti penyahhutanan
                                    Ini khususnya melibatkan pembalakan di kawasan tadahan
2. Terangkan dengan ringkas pengaruh suhu terhadap kadar
                                    air. Kawasan tadahan merupakan storan air utama sesebuah
sejatan.
                                    negara. Aktiviti pembalakan perlu dikawal dan penguatkuasaan
Sejatan adalah proses yang melibatkan perubahan air daripada cecair
                                    undang-undang yang ketat dikenakan kepada pembalak-pembalak
kepada gas atau wap. Ia merupakan cara yang penting bagi air untuk
                                    haram. Aktiviti penurapan muka bumi di bandar mesti dikurangkan.
menyerap semula ke dalam kitaran air daripada bentuk cecair kepada
                                    Selain itu, harus diperbanyakkan zon berumput serta menanam
bentuk wap di atmosfera. Lautan, laut, tasik dan sungai membekalkan
                                    pokok-pokok peneduh yang mampu bertindak menangguhkan air
lebih kurang 90% lembapan atmosfera melalui proses sejatan, dengan
                                    hujan daripada terus memasuki sistem perparitan dalam bandar.
10% lagi melalui proses transpirasi tumbuhan.
Bahangan (tenaga) daripada matahari diperlukan untuk proses
                                    3. Membina empangan-empangan yang besar
sejatan. Tenaga ini digunakan untuk memutuskan ikatan-ikatan kimia
                                    Empangan-empangan besar boleh dibina untuk menakung
yang memegang molekul-molekul air bersama. Hal ini dapat
                                    dan menyimpan air lebihan daripada curahan hujan lebat
menjelaskan sebab air dapat menyejat dengan mudah pada titik didih
                                    serta pencairan salji-salji. Sistem empangan bukan sahaja
(212°F atau 100°C) dan sejatan semakin berkurang apabila
                                    mengawal banjir tetapi juga membekalkan air untuk kawasan
mendekati titik beku. Apabila kelembapan relatif bagi udara ialah
                                    pertanian, menjana kuasa elektrik hidro, membekalkan air kepada
100% (dalam fasa tepu),
                                    penduduk dan sebagainya. Contoh empangan yang besar dengan
sejatan tidak akan berlaku. Proses sejatan dapat menghilangkan
                                    tujuan mengawal banjir ialah Empangan Aswan di Sungai Nil, Mesir.
kepanasan di alam sekeliling kita, maka inilah sebab utama sejatan
daripada permukaan kulit dapat menyejukkan badan kita.
                                    4.Memperluas dan memperdalamkan alur-alur sungai
Sejatan daripada lautan adalah cara utama penyerapan air laut ke
                                    Kaedah ini dilakukan untuk mempercepatkan proses aliran
dalam atmosfera. Permukaan laut yang luas (lebih daripada 70%
                                    air keluar ke laut. Kerja-kerja meluruskan alur sungai,
permukaan bumi dilitupi oleh lautan) membolehkan sejatan dapat
                                    memotong liku-liku sungai dan memperbanyakkan laluan air
berlaku secara besar-besaran. Secara global, kuantiti air yang hilang
                                    keluar ke laut dilakukan. Kaedah-kaedah tersebut walaupun
secara sejatan akan dikembalikan pada kuantiti yang sama ke
                                    berkesan tetapi alur yang lurus boleh meningkatkan kadar
permukaan bumi melalui titisan air hujan. Tetapi penerimaan air
                                    hakisan tebing sungai, maka menggalakkan kejadian
hujan adalah tidak sekata dan berbeza-beza mengikut kedudukan
                                    runtuhan tebing sungai.
geografi sesebuah negara. Proses sejatan lebih mudah berlaku
daripada hujan di kawasan lautan manakala hujan mudah didapati
                                    5.Langkah-langkah persediaan, pencegahan dan kawalan
daripada proses sejatan di kawasan daratan. Sebahagian besar air
                                    Langkah-langkah persediaan, pencegahan dan kawalan dilakukan
sejatan daripada laut akan kembali semula ke dalam lautan sebagai
                                    dari awal secara sistematik, saintifik dan bersepadu. Penyelidikan dan
titisan air hujan. Hanya 10% daripada air sejatan laut akan dipindah
                                    pembangunan dilakukan untuk meramal banjir yang akan melanda,
ke daratan melalui proses hujan. Molekul air akan
                                    lokasi, risikonya, kapasiti dan aspek iklim bagi tujuan mengelakkan
berada di udara selama 10 hari selepas melalui proses sejatan. Udara
                                    banjir berlaku tanpa persiapan. Dapatan penyelidikan sangat
juga mengandungi air-air yang terkandung dalamnya partikel kecil
                                    mustahak terutamanya untuk membuat perancangan, melaksanakan
yang sukar dilihat dengan mata kasar. Isi padu air di atmosfera pada
                                    program mencegah banjir, pengairan dan penggunaan sumber air
masa ini ialah lebih kurang 12 900 km3 (3,100 batu3 ). Jika semua air
di atmosfera bertukar bentuk kepada air hujan dan semua titisan ini   yang lain-lain.
http://oumclub.blogspot.com.                                                       1/7
HBSS3103 SEP 2009


4. (a) Berikan SATU contoh bagi komponen biotik dan SATU       Kesan Positif
contoh komponen abiotik.                       (i) Menambah keupayaan modal dalam negara
Biotik (benda-benda hidup) - Tumbuhan, haiwan, manusia dan      Arus globalisasi akan membawa banyak modal luar dan
organisma                              seterusnya mengerakkan pertumbuhan ekonomi negara. Suntikan
Abiotik (benda-benda bukan hidup)- Cahaya, suhu, kelembapan dan   modal asing membolehkan industri di negara membangun
angin                                berkembang pesat, mewujudkan peluang pekerjaan kepada
                                   rakyat, mengurangkan masalah pengangguran, meningkatkan
(b) Terangan dengan ringkas, SATU kesan terhadap manusia       taraf hidup dan memutuskan lingkaran kemiskinan yang selama
akibat daripada pembakaran hutan.                  ini menghimpit negara-negara sedang membangun.
Kesan-kesan Kebakaran dan Pembakaran Hutan (Kesan          (ii) Menggalakkan pemindahan teknologi, kepakaran dan
Terhadap Manusia)                          penyelidikan dan pembangunan
Pembakaran hutan menyebabkan pencemaran udara. Gas karbon      Kemasukan teknologi moden dan pemindahan kepakaran dari
dioksida, karbon monoksida, wap air dan hidrokarbon yang lain akan  negara-negara yang lebih maju seperti Jepun, Amerika Syarikat,
terapung di udara. Kuantiti gas yang banyak pula akan        Jerman dan lain-lain dapat dilaksanakan. Oleh itu, rakyat dapat
menyebabkan berlakunya jerebu. Jerebu adalah fenomena        mempelajari kaedah pengendalian teknologi melalui latihan
kewujudan kuantiti bahan pencemaran yang banyak di udara       lanjutan dan usaha sama dalam konteks penyelidikan dan
yang mengganggu penglihatan. Biasanya ia berlaku apabila udara    pembangunan tenaga manusia.
lembap, wap air terpeluwap atas bahan-bahan pencemaran dan      (iii) Perluasan pasaran
menghalang kemasukan cahaya dan mengganggu penglihatan.       Penghapusan dasar perlindungan dan sekatan tarif (GATT),
                                   penghapusan stok penimbal, serta provokasi pasaran akan
Gangguan ke atas penglihatan akan menimbulkan kesulitan       memberikan peluang kepada produk negara sedang membangun
dalam sistem perhubungan. Jerebu yang tebal boleh menyebabkan    menembusi pasaran negara maju dengan hak yang sama.
jarak penglihatan kurang 0.5 km. Ini akan menjadi sangat       Globalisasi memberi kuasa mutlak kepada kuasa-kuasa pasaran
bahaya kepada kenderaan di jalan raya. Disebabkan jerebu,      iaitu permintaan dan cita rasa pengguna dalam urus niaga
kenderaan perlu memasang lampu walaupun memandu pada waktu      barangan iaitu permintaan dan cita rasa pengguna dalam urus
siang Pada kejadian jerebu tahun 1997 di Malaysia, jadual      niaga barangan dan perkhidmatan. Ia juga membolehkan
penerbangan kapal terbang terpaksa diubah dan banyak         perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap
penerbangan terpaksa dibatalkan kerana jerebu telah         negara memperoleh pasaran yang jauh lebih luas dari pasaran
menyebabkan jarak penglihatan yang sangat rendah. Kes        dalam negeri.
kemalangan berlaku pada tahun itu juga telah meningkat kerana    (iv) Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu
kejadian jerebu ini.                         negara
                                   Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari
Jerebu juga boleh mempengaruhi kesihatan kita. Gas-gas jerebu    pelbagai negara mengimport lebih banyak barang dari luar negeri.
boleh menyerang paru-paru dan juga saluran pernafasan manusia.    Hal ini juga menyebabkan pengguna mempunyai pilihan barang
Ini mengakibatkan tisu-tisu kerongkong dan paru-paru merangsang   yang lebih banyak. Pengguna juga dapat menikmati barang yang
diikuti dengan cabang tenggorok menjadi sesak. Ia menyebabkan    lebih baik dengan harga yang lebih rendah.
kes asma dan penyakit paru-paru meningkat. Jerebu juga        (v) Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi
menyebabkan sakit mata dan penyakit kulit. Pada tahun 1997,     Pembangunan sektor industri dan pelbagai sektor lain bukan saja
jerebu hasil pembakaran hutan di Indonesia telah menyebabkan     dikembangkan oleh perusahaan asing, tetapi juga melalui campur
rekod kes sakit mata, kulit dan paru-paru meningkatkan secara    tangan perusahaan swasta domestik. Perusahaan domestik ini sering
mendadak di Malaysia                         kali memerlukan modal dari bank atau pasaran saham. Dana dari luar
Jerebu juga mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Tumbuhan       negeri terutama dari negaranegara maju yang memasuki pasaran dan
yang mempunyai daun yang lebar akan mengalami klorosis resap     pasaran modal di dalam negeri dapat membantu menyediakan modal.
apabila terdedah lama kepada jerebu, sebahagian sel-sel daun
akan mati dan ini mengganggu pertumbuhannya. Selain daripada     Nota
itu, jerebu menghalang kemasukan cahaya matahari dan ini       Kesan Negatif
menyebabkan proses fotosintesis tumbuh-tumbuhan terganggu      Di sebalik kesan positif, anda juga harus tahu kesan negatif akibat
dan mempengaruhi hasil pertanian.                  globalisasi. Globalisasi sebenarnya turut memberi risiko kepada
                                   Negara sedang membangun yang amat bergantung kepada modal
Di samping itu, jerebu akan menyebabkan kejadian hujan asid     asing untuk menggerakkan dan membangunkan ekonomi. Antara
kerana kandungan karbon dioksida yang tinggi bercampur dengan    kesan negatif yang ditimbulkan adalah seperti dapat anda lihat di
air akan membentuk asid lemah.                    bawah:
                                   (i) Kegawatan ekonomi
Hujan asid boleh memusnahkan tanaman kerana hujan asid        Jumlah aliran masuk modal antarabangsa yang begitu besar ke
bertindak secara kimia dengan nutrien dalam tanah. Ini menjadi    dalam negara-negara serantau Asia Pasifik maka pasaran
tanih berasid dan kurang sesuai untuk tanaman.            kewangan negara-negara serantau menjadi lebih mudah.
                                   (ii) Serangan spekulator
5. Berikan DUA kesan positif akibat daripada globalisasi.      Kegawatan ekonomi sebenarnya berpunca daripada kejatuhan nilai
1. Menambah keupayaan modal dalam negara               mata wang dan pasaran saham sesebuah negara akibat mainan
2. Menggalakkan pemindahan teknologi,                spekulator. Apabila nilai mata wang sesebuah negara jatuh,
kepakaran dan penyelidikan dan pembangunan              keyakinan para pelabur turut hilang dan menyebabkan mereka
3. Perluasan pasaran                         akan menarik balik pelaburan secara besar-besaran di negara
4. Meningkatkan kemakmuran masyarakat                terlibat demi mengelakkan kerugian jangka panjang.
dalam suatu negara                          (iii) Menghambat pertumbuhan sektor industri Kesan globalisasi
5. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi        adalah perkembangan sistem perdagangan luar

http://oumclub.blogspot.com.                                                    2/7
HBSS3103 SEP 2009

negeri yang lebih bebas. Perkembangan ini menyebabkan        (b) Bincangkan bagaimana tenaga suria mempengaruhi proses
negaranegara berkembang tidak dapat lagi menggunakan tarif yang   fotosintesis dan ekosistem.
tingi untuk memberikan perlindungan kepada industri yang baru    Tumbuh-tumbuhan hijau di bumi menggunakan tenaga matahari
berkembang (infant industry). Perdagangan luar negeri yang lebih  untuk membuat makanannya sendiri (autotrop) melalui proses
bebas menimbulkan hambatan kepada negara berkembang untuk      fotosintesis. Dalam proses ini, larutan air dan karbon dioksida
memajukan sektor industri domestik yang lebih cepat. Selain itu,  digunakan bersama cahaya matahari. Kepadatan tumbuh-tumbuhan di
kebergantungan kepada industri-industri yang dimiliki perusahaan  satu-satu kawasan juga dipengaruhi oleh keamatan tenaga matahari.
multinasional semakin meningkat.                  Contohnya kawasan tropika yang menerima suhu yang tinggi
(iv) Memburukkan kadar pembayaran                  menghasilkan kepadatan tumbuh-tumbuhan yang tinggi bagi setiap
Globalisasi cenderung menaikkan harga barang-barang import.     kilometer persegi. Cahaya matahari juga menyebabkan stratifikasi
Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka     hutan di kawasan tropika.
eksport tidak berkembang. Keadaan ini dapat memburukkan kadar    Ekosistem
pembayaran. Pelaburan asing yang bertambah banyak menyebabkan    Tenaga matahari juga menghasilkan aliran tenaga dalam sesuatu
aliran pembayaran keuntungan (pendapatan) modal ke luar negeri   ekosistem. Tenaga yang berpunca dari matahari digunakan oleh
semakin meningkat. Aktiviti eksport yang tidak berkembang boleh   tumbuhan. Tenaga dari tumbuh-tumbuhan kemudiannya berpindah ke
memberi akibat buruk terhadap pembayaran.              pengguna primer. Seterusnya, ia berpindah ke pengguna yang lain.
(v) Sektor kewangan semakin tidak stabil              Apabila pengguna terakhir mati, bahan-bahan geokimia termasuk
Pengaliran pelaburan (modal) portfolio yang semakin besar.     nitrogen, karbon dioksida serta nutrien yang lain dipulangkan ke alam
Pelaburan ini terutama meliputi penglibatan dana luar negeri ke   sekitar. Seterusnya aliran tenaga kedua bermula.
pasaran saham. Ketika pasaran saham sedang meningkat, dana ini
akan mengalir masuk, menyebabkan pembayaran bertambah dan      (c) Huraikan peranan tenaga suria terhadap aktiviti pertanian
nilai wang akan bertambah baik. Sebaliknya, ketika harga-harga   dan pelancongan.
saham di pasaran saham menurun, dana dalam negeri akan
mengalir ke luar negeri dan pembayaran cenderung menjadi      Pertanian
bertambah buruk dan nilai mata wang domestik merosot.        pancaran dan tenaga matahari serta hujan yang banyak sepanjang
Ketidakstabilan di sektor kewangan ini dapat menimbulkan kesan   tahun membolehkan aktiviti pertanian dapat dijalankan sepanjang
buruk kepada kestabilan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.    tahun. Tenaga matahari yang banyak serta hujan juga menggalakkan
(vi) Memburukkan prospek pertumbuhan ekonomi jangka         kepelbagaian jenis tanaman yang dapat ditanam. Sebaliknya di
panjang                               kawasan hawa sederhana, aktiviti pertanian hanya dapat dijalankan
Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu     dalam jangka masa pendek. Contohnya aktiviti pertanian di Prairie,
negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya       Kanada hanya dapat dijalankan selama 100 hingga 120 hari sahaja.
menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang     Oleh itu, jenis pertanian yang ditanam juga hendaklah bersesuaian
seperti ini akan melambatkan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan    dengan tempoh sinaran matahari, hujan dan suhu.
nasional dan peluang pekerjaan akan semakin lambat
pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi     Pelancongan
malah semakin memburuk. Pada akhirnya, apabila globalisasi     Aktiviti pelancongan dapat dipelbagaikan serta dapat dijalankan
menimbulkan kesan buruk kepada prospek pertumbuhan         sepanjang tahun berbanding dengan kawasan hawa sederhana
ekonomi jangka panjang suatu negara, agihan pendapatan menjadi   dan sejuk. Tenaga matahari yang berubah di kawasan hawa
semakin tidak adil dan masalah sosioekonomi masyarakat semakin   sederhana mengakibatkan berlakunya empat musim. Ini menjadikan
bertambah buruk.                          kawasan seperti ini menjadi kawasan pelancongan yang lebih
                                  menarik. Walau bagaimanapun aktiviti pelancongan tidak dapat
                                  dijalankan sepanjang tahun di kawasan hawa sederhana.
           BAHAGIAN B
ARAHAN                               2. (a) Terangkan bagaimana kebenuaan dan ketinggian
Bahagian B mengandungi LIMA soalan. Jawab TIGA soalan        mempengaruhi taburan suhu secara mendatar.
SAHAJA                               Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan suhu secara
                                  mendatar.
1. (a) Terangkan bagaimana siang dan malam berlaku hasil daripada  Kebenuaan
putaran bumi.                            Pengaruh kebenuaan juga mempengaruhi perbezaan
Bumi kita ini berputar dari barat ke timur dan satu putaran bumi  suhu antara kawasan di permukaan bumi. Kawasankawasan
mengambil masa selama 24 jam atau satu hari. Putaran bumi akan   pedalaman kebenuaan adalah lebih panas pada musim panas kerana
menyebabkan beberapa kejadian Siang dan malam            angin kering bertiup pada masa itu. Pada musim sejuk pula ia
                                  menjadi lebih sejuk berbanding dengan kawasan pinggir pantai yang
                                  dipengaruhi oleh lautan dan tiupan angin panas.
                                  Ketinggian
                                  Permukaan bumi yang semakin tinggi menyebabkan suhu menjadi
                                  semakin rendah. Suhu berkurangan 1 C bagi setiap kenaikan 165 m
                                  dari aras laut. Kadar pertambahan suhu berkadar songsang dengan
                                  pertambahan ketinggian. Oleh itu, semakin tinggi sesuatu kawasan
                                  dari aras laut semakin rendah suhunya. Penurunan suhu adalah
                                  mengikut ketinggian. Udara dipanaskan oleh permukaan bumi
                                  melalui konduksi, perolakan dan sinaran. Haba dipindah dari paras
                                  yang lebih rendah ke paras yang lebih tinggi di mana ia akan menjadi
                                  semakin sejuk.


http://oumclub.blogspot.com.                                                    3/7
HBSS3103 SEP 2009


(b) Jelaskan maksud kelembapan bandingan dan proses sejatan.     merupakan salah satu sumber pendapatan tetapi ia juga membantu
                                   meningkatkan sumber ekonomi negara. Kebanggaan negara Malaysia
KELEMBAPAN BANDINGAN                         adalah hidupan liar, taman-taman negara, gunung-ganang, sungai-
Kelembapan bandingan merupakan nisbah di antara jumlah wap air    sungai dan sebagainya. Contohnya: Taman Negara Endau-Rompin,
yang terkandung dalam udara dengan jumlah maksimum wap air      Taman Negara Mulu dan sebagainya yang penting sebagai
yang dapat di kandung pada suatu takat suhu tertentu.         ekopelancongan. Pencapaian dan peningkatan teknologi dan sains
Sejatan ialah proses penukaran air daripada bentuk pepejal atau    juga memainkan peranan yang penting dalam pemeliharaan dan
cecair kepada wap air                         pemuliharaan organisma hidup. Teknologi dan teknik-teknik seperti
                                   persenyawaan tiruan (artificial insemination) dan kultur tisu telah
(c) Huraikan ciri-ciri ribut taufan dan siklon.            digunakan untuk menambah populasi spesies yang unggul. Imej-imej
Ribut Taufan (Tornado)                        satelit digunakan untuk mengesan pembakaran dalam ekosistem.
-Saiz liputan kecil                          Masa depan kita bergantung kepada cara kita mengguna alam sekitar
-Halajunya lebih tinggi tetapi tempoh ia berlaku lebih pendek     dengan sumbernya untuk masa kini dan masa akan datang kerana ia
berbanding dengan ribut tropika.                   berkait rapat dengan mewujudkan satu kualiti hidup yang sejahtera
-Terjadi akibat perbezaan kecerunan tekanan udara yang begitu     dan lebih baik untuk semua manusia bukan sahaja dari segi ekonomi
besar antara tekanan udara sekeliling yang amat tinggi dengan     mahupun sosial.
kawasan yang mengalami tekanan udara yang amat rendah,        (b) Kepadatan penduduk berlaku di sesebuah kawasan kerana
misalnya di sempadan perenggan jisim udara panas dengan udara     pengaruh bentuk muka bumi, sumber alam dan iklim. Jelaskan.
lembap.
Siklon                                Bentuk muka bumi
Siklon dan antisiklon merupakan dua kumpulan udara yang bergerak   Seperti yang telah dinyatakan kepada anda sebelum ini, taburan
secara berputar. Gerakan udara ini berputar mengelilingi pusat    penduduk dunia adalah tidak sama rata. Ada kawasan yang padat dan
tekanan udara rendah atau pusat tekanan udara tinggi. Kumpulan    ada kawasan yang jarang penduduknya. Bentuk muka bumi kita ini
udara berputar mengelilingi pusat tekanan udara rendah dikenali    sebenarnya mempengaruhi kepadatan dan taburan penduduk di
sebagai siklon dan sebaliknya kumpulan udara yang berputar      sesebuah kawasan. Pengaruh bentuk muka bumi terhadap taburan dan
mengelilingi pusat tekanan udara tinggi dinamakan antisiklon.     kepadatan manusia bermula sejak wujudnya manusia di muka bumi
                                   ini lagi. Kawasan yang mempunyai bentuk muka bumi yang
3. (a) Huraikan TIGA impak aktiviti manusia terhadap         bergunungganang tidak ramai penduduknya. Sebaliknya, kawasan
ekosistem.                              lembah lebih disukai dan mempunyai lebih ramai penduduk.
Impak aktiviti manusia terhadap ekosistem.
(a) Penghapusan / Kewujudan Pemangsa                 Sumber alam
Manusia sentiasa suka memburu pemangsa sama ada untuk makanan     Penduduk juga boleh tertarik oleh sumber alam seperti mineral dan
atau kerana pertandingan untuk mendapatkan beberapa binatang     logam.
seperti beruang, burung helang, musang dan singa gunung.
Pada awal 1990an, terdapat pertambahan bilangan musang, serigala
dan singa gunung di Arizona. Populasi rusa bertambah daripada 4
juta kepada 100 juta menjelang 1924. Akan tetapi pertumbuhan
tumbuhtumbuhan tidak berubah.
(b) Memperkenalkan organisma penyakit
Ini juga merupakan satu masalah jika organisma penyakit yang
diperkenalkan tidak ada kawalan semula jadinya.
Contohnya pada 1904, sejenis kulat pada buah berangan telah dikenal  Iklim
pasti di Taman Zoological New York mengakibatkan kemusnahan      Pengaruh iklim terhadap taburan penduduk adalah jelas dan diketahui
semua buah berangan di Amerika Syarikat.               umum. Gurun panas dan gurun sejuk merupakan sempadan kawasan
(c) Memperkenalkan Pesaing-pesaing                  penempatan utama. Iklim yang keterlaluan menyebabkan manusia
Sekarang kita akan melihat satu contoh di mana di negara Venezuela,  enggan mendiami kawasan-kawasan ini. Begitu juga gurun sejuk,
lebah madu Afrika telah dipelihara dengan lebah madu Eropah yang   dengan suhunya yang sejuk melampau serta musim sejuknya panjang
tidak tahan kepanasan. Jenis lebah ini adalah dikenali sebagai    dan musim panas yang pendek menyebabkan iklim kawasan ini tidak
pembunuh lebah. Pada tahun 1957, seorang pelancong telah       sesuai untuk penempatan manusia dan tumbuhan-tumbuhan.
melepaskan 26 ‘queen bees’. Lebah-lebah ini boleh bergerak sejauh
200 hingga 300 batu setiap tahun. Pembunuh lebah ini telah membiak  4. (a) Huraikan apa yang anda faham tentang konsep penduduk
dengan lebah madu domestic lain. Akibatnya lebah-lebah ini turut   optimum.
membunuh semua ternakan tempatan, kuda-kuda dan manusia.       Penduduk optimum merujuk kepada keseimbangan yang dicapai di
Dengan itu semua lebah madu di Amerika Syarikat terpaksa       antara jumlah penduduk dengan ciri-ciri teknologi moden yang
dihapuskan untuk mengawal pembunuh lebah. Industri madu di      menguruskan sumber-sumber pengeluaran Negara tersebut. Justeru
Amerika Syarikat merupakan perniagaan 140 juta dolar Amerika.     itu, penduduk optimum dicapai apabila pertambahan penduduk
Tambahan lagi, lebah madu ini mendebungakan sebanyak 90        diiringi oleh pertambahan eksploitasi sumber-sumber pengeluaran
tanaman utama berjumlah 19 bilion dolar Amerika. Manusia perlu    dengan secukupnya yang seterusnya dapat meningkatkan pendapatan
menjaga sumber-sumber alam semula jadi dengan pengurusan cermat    per kapita penduduk negara tersebut. Penduduk optimum
dan tidak membazir. Jika hutan dapat diuruskan dengan         memperlihatkan ciri-ciri seperti tingkat pendapatan, pendidikan dan
baik untuk kayu-kayannya dengan mengamalkan cara-cara ekologi     teknologi yang tinggi, struktur penduduk yang seimbang dan tiadanya
dan saintifik, maka pokok-pokok boleh ditebang untuk memperoleh    pengangguran. Penduduk optimum berubah-ubah mengikut
keuntungan maksimum. Tambahan pula, pokok-pokok untuk masa      perubahan teknologi dan teknik-teknik moden yang digunakan.
depan akan masih ada lagi kerana hutan masih boleh wujud lagi.    Dengan kemajuan teknologi moden, pengeluaran hasil dapat
Pemeliharaan hidupan liar dan tumbuh-tumbuhan di dalam hutan     ditinggikan dengan taraf hidup semakin meningkat. Ini mungkin
adalah sangat penting kepada negara Malaysia kerana ia bukan sahaja  meninggikan saiz penduduk optimum.
http://oumclub.blogspot.com.                                                     4/7
HBSS3103 SEP 2009


(b) Pertanian pindah dan perladangan ekstensif merupakan        dan penggunaan kuasa elektrik untuk menangkap ikan di
jenis- jenis pertanian yang dijalankan di negara-negara Asia      kawasan kolam, sungai, tasik dan kawasan paya.
Pasifik. Terangkan ciri-ciri kedua jenis pertanian tersebut.      (iii) Pencemaran
                                    Pencemaran air laut terjadi apabila terdapat pembuangan sisa-sisa
Pertanian Pindah                            ikan yang tidak diperlukan, air pembersihan bot, sisa domestik
Pertanian pindah juga dikenali sebagai pertanian sara diri       dari petempatan nelayan. Bot-bot yang rosak dan tidak
ringkas dan digunakan dengan pelbagai nama seperti ladang       digunakan yang dibiarkan tersadai dan reput di tepi pelabuhan
di Malaysia dan tamrai di Thailand. Pertanian pindah ini        atau muara sungai boleh menyebabkan pencemaran fizikal dan
biasanya dijalankan di kawasan pedalaman di lereng-lereng       kualiti air laut.
bukit terpencil atau di tanah-tanah tinggi. Keluasan tanah
adalah kecil iaitu antara 0.5 1.0 hektar. Jenis tanaman yang      5. (a) Beberapa kaedah digunakan untuk memajukan ekonomi
sering di tanam adalah tanaman yang kaya dengan karbohidrat seperti  Asia Pasifik. Terangkan bagaimana ia dilakukan.
sekoi dan jagung. Pelbagai cara seperti gabungan kegiatan memburu   Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik atau APEC telah ditubuhkan pada
dan memungut disertai dengan penanaman pelbagai tanaman berubi     tahun 1989. Matlamat sebenar APEC adalah untuk mengangkat
dan bijirin digunakan. Hasil pertanian adalah untuk keperluan petani  dinamisme ekonomi Asia Pasifik maju ke hadapan serta mewujudkan
dan keluarganya sahaja. Jika ada lebihan, hasil tersebut akan     komuniti yang saling bekerjasama. Berdasarkan maklumat yang
ditukarkan dengan keperluan lain seperti parang dan cangkul. Kerja-  diperoleh daripada laman Kementerian Tenaga dan Komunikasi,
kerja menanam adalah primitif dan menggunakan alat mudah seperti    APEC telah menjadi jentera utama bagi rantau ini dalam usaha
tugal.                                 menggalakkan perdagangan terbuka serta kerjasama ekonomi yang
                                    praktikal. Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) merupakan satu
Perladangan Ekstensif                         forum ekonomi sekumpulan negara yang bersempadan dengan
Perladangan ekstensif ini bersifat komersial sepenuhnya, berskala   Lautan Pasifik. Antara isu yang dibincangkan termasuklah ekonomi
besar, kos tinggi, pengurusan sistematik, berorientasikan pasaran   serantau, kerjasama, perdagangan dan pelaburan. Negara-negara ini
dan keuntungan. Di Malaysia perladangan ekstensif ini dimiliki     mewakili 60 peratus ekonomi seluruh dunia. Sekretariat APEC
oleh kerajaan (FELDA, FELCRA) dan pelabur asing (Guthrie).       berpusat di Singapura. APEC mengadakan persidangan kemuncak
Lokasi perladangan ekstensif ini biasanya terletak di kawasan     setiap tahun yang dihadiri oleh ketua kerajaan setiap negara ahli.
hutan yang diteroka secara besar-besaran. Contohnya seperti di     Lokasi persidangan bergilir-gilir antara negara-negara ahli.
KEJORA iaitu di kawasan Tenggara Johor. Dari segi modal dan
pemilikan, modal besar digunakan dalam membiayai kos          APEC telah ditubuhkan untuk mencapai pelbagai objektif.
pengurusan, penyeliaan, gaji buruh, pembelian dan penjagaan      Pertama mengekalkan pertumbuhan dan pembangunan wilayah untuk
jentera serta kos pembangunan dan penyelidikan (R & D).        kebaikan penduduk dan dengan ini dapat menyumbangkan kepada
Keluasan kawasan ladang adalah melebihi 40 hektar (100 ekar).     pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dunia.
Jenis perladangan ini juga dikenali sebagai pertanian dagangan.    Kedua ialah untuk memanfaatkan keuntungan positif bagi ekonomi
Hasil pertanian ladang adalah seperti getah, koko, lada hitam dan   wilayah dan dunia melalui hasil peningkatan ekonomi yang saling
hasilnya dijual sama ada di dalam negara atau di luar negara.     bergantung termasuklah menggalakkan pengaliran barangan,
Jenis tanaman adalah bersifat monokultur. Tenaga buruh juga      perkhidmatan, modal dan teknologi di kalangan negara anggota. Ia
digunakan dalam semua peringkat bermula dari kerja           juga diharapkan untuk membentuk dan memperkukuhkan sistem
pembersihan tapak ladang, kerja pembajaan, penanaman,         perdagangan pelbagai hala terbuka untuk kepentingan Asia Pasifik
penjagaan, pengutipan hasil dan penghantaran ke kilang. Jenis     dan wilayah ekonomi yang lain. Akhirnya, ia dapat mengurangkan
pertanian ini di uruskan secara korporat, sistematik dan moden,    halangan dalam perdagangan barangan, perkhidmatan dan pelaburan
mementingkan ciri-ciri keuntungan. Contohnya seperti FELDA.      di kalangan negara anggota dengan cara yang selaras dengan prinsip
                                    perjanjian GATT (Perjanjian Am Tarif dan Perdagangan), sesuai dan
(c) Aktiviti perikanan yang tidak terkawal boleh membawa        tidak membawa mudarat kepada wilayah ekonomi yang lain.
kepada kesan-kesan terhadap alam sekitar seperti kepupusan
sumber perikanan. Jelaskan maksud kenyataan di atas.

Akibat daripada aktiviti perikanan adalah kesan-kesan terhadap alam
sekitar seperti kemusnahan habitat atau kawasan pembiakan,
kepupusan sumber perikanan, pencemaran dan kemusnahan
ekosistem paya bakau.
(i) Kemusnahan habitat atau kawasan pembiakan
Penggunaan pukat harimau, pukat tunda dan pukat apollo bukan
sahaja menyebabkan semua spesies ikan ditangkap tetapi turut
mengaut dan memusnahkan kawasan terumbu karang yang
merupakan habitat ketam, sotong, udang dan ikan. Kemusnahan
ini akan merosakkan rantaian makanan marin, kawasan
pembiakan dan penghijrahan spesies ikan ke habitat lain atau ke
lautan lain.
(ii) Kepupusan sumber perikanan
Sumber perikanan menjadi pupus kerana kadar tangkapan ikan       Kepentingan Kerjasama Negara Anggota APEC
secara berterusan melebihi had, kaedah tangkapan seperti        Kerjasama negara anggota APEC membawa banyak faedah. Antara
penggunaan pukat harimau dan pukat tunda yang mengambil        kepentingan kerjasama negara anggota APEC ialah seperti:
semua saiz dan jenis ikan. Penggunaan pukat tunda di pesisir      • Perdagangan antara negara
pantai (kawasan pembiakan ikan) memusnahkan habitat akuatik.      • Perluasan saiz pasaran dan kesan-kesan positif melalui perluasan
Bagi perikanan air tawar pula, kepupusan sumber-sumber         pasaran
perikanan berlaku kerana aktiviti menuba (menggunakan racun)      • Perkongsian teknologi penyelidikan dan pembangunan (R&D) dan
http://oumclub.blogspot.com.                                                      5/7
HBSS3103 SEP 2009

inovasi baru                               ARAHAN
• Perkongsian pelaburan modal atau kewangan               Bahagian C mengandungi DUA soalan. Jawab SATU soalan
• Pengaliran buruh dan tenaga pakar                   SAHAJA.
• Pembangunan sumber alam sekitar yang lestari              1. Pembangunan lestari bermaksud mengekalkan aktiviti
Kepentingan Kerjasama Negara Anggota APEC                pembangunan dengan mengambil kira kepentingan memelihara dan
Kerjasama negara anggota APEC membawa banyak faedah. Antara       memulihara alam sekitar. Sebagai seorang warga alam sekitar,
kepentingan kerjasama negara anggota APEC ialah seperti:         bagaimana anda boleh menunjukkan peranan dan tanggungjawab
• Perdagangan antara negara                       anda dalam hal ini.
• Perluasan saiz pasaran dan kesan-kesan positif melalui perluasan
pasaran                                 Pembangunan Lestari: Langkah Pemeliharaan dan Pemuliharaan
• Perkongsian teknologi penyelidikan dan pembangunan (R&D) dan      Alam Sekitar
inovasi baru                               (i) Langkah Perundangan
• Perkongsian pelaburan modal atau kewangan               Strategi pembangunan lestari sekarang menjadi agenda utama
• Pengaliran buruh dan tenaga pakar                   kerajaan dalam pembangunan sosioekonomi. Demi mencapai
• Pembangunan sumber alam sekitar yang lestari              kesejahteraan hidup generasi kini dan akan datang, perancangan
                                     pembangunan yang sedia ada perlu diubah. Justeru ini, faktorfaktor
(b) Apabila perbandaran berlaku dengan pesatnya, kemerosotan       seperti polisi ekonomi, polisi sosial, polisi alam sekitar,
kualiti alam sekitar turut terlibat. Jelaskan apa yang          faktor politik, polisi kependudukan dan senario global digabung
dimaksudkan dengan kenyataan berikut.                  jalinkan dalam satu rangka kerja.
                                     Secara umumnya, semua langkah perundangan yang berkaitan
Kesan Perbandaran                            dengan kawalan alam sekitar di Malaysia sama ada dari segi
Proses perbandaran ataupun peningkatan taraf sesebuah kawasan      bunyi, udara, air, tanah dan sebagainya terkandung dalam Akta
turut memberi kesan yang negatif kepada alam sekitar kita.        Kualiti Alam Sekitar 1974. Akta ini merupakan perundangan
                                     induk yang dirujuk untuk tindakan terhadap pesalah alam sekitar.
                                     Selain itu, negara kita turut mempunyai Penilaian Impak Alam
                                     Sekitar (EIA).
                                     Jabatan Alam Sekitar (JAS) dipertanggungjawabkan untuk
                                     memantau, menilai dan mengawal segala aspek berkaitan dengan
                                     alam sekitar. JAS juga boleh mengenakan kompaun, menyita
                                     premis, mengheret pesalah ke mahkamah dan bertindak dalam
                                     perkara lain yang dibenarkan dalam Akta Kualiti Alam Sekitar
                                     1974. Akta Pemuliharaan Tanah (Bahagian III) adalah tentang
                                     kawalan kelodak dan hakisan. Sebahagian besar daripada
Kemerosotan Kualiti Alam Sekitar
• Peningkatan suhu setempat                       kawalan hakisan adalah tertumpu pada kawasan tanah bukit.
Kemerosotan alam sekitar yang pertamanya adalah dari segi        Seksyen 5 contohnya, menegaskan bahawa tanah bukit tidak
peningkatan suhu setempat. Peningkatan suhu setempat ini biasanya    boleh ditanam dengan tanaman jangka pendek termasuk sayursayuran
berlaku di kawasan-kawasan perindustrian dan di kawasan yang       kecuali mendapat kebenaran daripada pihak bertanggungjawab
mengalami kemusnahan hutan. Suhu di kawasan-kawasan berkenaan      (Dasar Perhutanan Negara 1984).
biasanya di antara 2 darjah Celsius atau 3 darjah Celsius lebih tinggi
berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain.               Jadual 1, Seksyen 2 (1), Perkara 15 (b) adalah tentang pemegang
• Hakisan, tanah runtuh dan tanah tandus                 lesen membalak bertindak mengurangkan hakisan tanah di
Pembersihan hutan kerana pembangunan pertanian,             kawasan pembalakan. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974
penempatan dan perindustrian di bandar telah menyebabkan         menghendaki ruang terbuka di dalam dan di sekeliling bangunan
hakisan berlaku. Hakisan tanah pula akan mengakibatkan          yang sedang dibina dilindungi secara bersesuaian daripada
berlakunya banjir dan banjir kilat. Ini turut mencetekkan        hakisan tanah. Manakala Akta Kerajaan Tempatan 1976, Seksyen 69
sungai-sungai di Malaysia. Contohnya di Delta Kelantan dan        menegaskan tentang kesalahan seseorang yang membuang kotoran di
Kuala Pahang.                              dalam, di tebing sungai, terusan, longkang, saluran dan sebagainya.
• Ancaman kepada Ekosistem                        Akta Perikanan 1985, Seksyen 26(1) mengawal penggunaan bahan
Rancangan kemajuan tanah seperti FELDA dan perladangan          pencemar, racun dan bahan letupan bagi tujuan menangkap ikan
telah mewujudkan ancaman kepada ekosistem.                di pinggir pantai atau di perairan darat. Banyak lagi akta-akta dari
• Banjir dan banjir kilat di desa dan di bandar             segi perundangan yang terdapat di negara Malaysia yang
Banjir mudah berlaku jika hujan turun dengan lebatnya dan        dilaksanakan demi memelihara dan memulihara alam sekitar. Selain
                                     daripada langkah-langkah perundangan, langkah-langkah bukan
berterusan, terutama semasa musim hujan. Banjir di
kawasan-kawasan seperti Kuala Pahang dan Delta Kelantan         perundangan juga dilaksanakan.
berlaku setiap tahun semasa musim monsun timur laut atau         (ii) Langkah Bukan Perundangan
musim tengkujuh kerana Sungai Pahang dan Sungai             Usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar juga
Kelantan cetek dimendap oleh kelodak hakisan.              dijalankan melalui langkah bukan perundangan
(ii) Pencemaran alam sekitar
Pencemaran alam sekitar seperti pencemaran udara, pencemaran
air, pencemaran bau, pencemaran bunyi, pencemaran tanah-tanih,
pembuangan sisa toksik dan pembuangan sampah sarap berlaku
akibat daripada perbandaran
http://oumclub.blogspot.com.                                                       6/7
HBSS3103 SEP 2009

Langkah pengurusan strategik meliputi usaha jangka pendek dan
jangka panjang untuk mengatasi segala masalah alam sekitar
setempat manakala kempen kesedaran dan pendidikan alam
sekitar lebih tertumpu pada langkah menyedarkan masyarakat
tentang perlunya hidup berharmoni dengan alam sekitar.
http://oumclub.blogspot.com.                  7/7

								
To top