Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

MANUSIA DAN ALAM SEKITAR HBSS3103 SEPT 2008

VIEWS: 5,690 PAGES: 9

Contoh Dan Cadangan Jawapan Ujian Akhir Manusia dan Alam Sekitar HBSS3103 semester sept2008

More Info
									HBSS3103 SEP 2008


ARAHAN                                 3. Terangkan dengan ringkasnya proses pembentukan gunung
Bahagian A mengandungi SEPULUH soalan. Jawab SEMUA           lipat.
soalan                                 Gunung Lipat
                                    Ia terjadi disebabkan oleh kuasa mampatan berhubung dengan
1. Nyatakan DUA ciri yang membezakan sistem tertutup dengan       pergerakan arus perolakan dalam mantel lalu menyebabkan
sistem terbuka.                             pergerakan kerak bumi. Contoh-contoh gunung lipat ialah Alp,
Sistem tertutup mempunyai sempadan yang menghalang kemasukan      Himalaya, Rocky, Andes dan Atlas. Biasanya gunung berapi yang
bahan, mengalami degradasi tenaga mengikut masa dan akan luput     aktif terletak di gunung lipat muda.
kerana berada dalam keadaan sistem tertutup yang seimbang. Sistem
ini tertutup daripada kemasukan bahan daripada sistem lain tetapi
membenarkan pengaliran masuk tenaga.
Sistem terbuka pula mempunyai sempadan arbitrari tetapi terbuka
kepada kemasukan tenaga dan bahan. Fungsi kemasukan ini adalah
untuk membekalkan dan memelihara sistem supaya boleh terus
wujud dan tidak luput mengikut masa.

2. Senaraikan EMPAT punca tenaga yang dihasilkan oleh
matahari dan bumi.


                                    4. Huraikan SATU punca yang menyebabkan berlakunya kesan
                                    rumah hijau.
                                    Kesan Rumah Hijau
                                    Kesan rumah hijau ialah pemanasan yang berlaku apabila kepekatan
                                    gas-gas rumah hijau di dalam sesuatu ruang tertutup meningkat dan
                                    menyekat haba daripada mudah terbebas. Kesan ini tidak tertakluk
                                    pada pemanasan global sahaja, tetapi juga di dalam mana-mana
                                    ruang. Kesan rumah hijau berlaku apabila komposisi gas-gas rumah
                                    hijau seperti, karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida
(a) Tenaga Kinetik                           meningkat melebihi tahap normal. Secara amnya, di dalam atmosfera
Tenaga ini berpunca daripada cahaya dan haba matahari. Jenis tenaga   sesuatu ruang tertutup, komposisi gas ini tidak akan melebihi 0.03%.
ini juga dihasilkan oleh peredaran bumi dan putaran bumi atas      Apabila komposisinya meningkat, molekul-molekul gas ini yang
paksinya yang tercondong. Pelbagai fenomena yang terjadi akibat     bersifat penyimpan haba, akan memerangkap haba lalu melambatkan
tenaga ini.                               proses pembebasan haba. Penggunaan penyembur aerosol, sesetengah
(b) Tenaga keupayaan                          peti sejuk dan penyaman udara yang membebaskan
Tenaga ini berpunca dari pelbagai entiti semula jadi yang terdapat di  Klorofluorokarbon (CFC) juga menyumbang kepada kesan
bumi. Contohnya keupayaan air.                     pemanasan global ini.
(c) Tenaga Kimia
Jenis tenaga ini berpunca dari matahari dan bumi. Sebagai contoh,    5. Jelaskan SATU faktor yang menyebabkan kejadian banjir.
tumbuhan hijau menggunakan tenaga matahari untuk membuat        Banjir adalah satu keadaan limpahan air atau kenaikan aras air
makanan sendiri. Dalam proses fotosintesis, larutan mineral dan gas   sehingga melebihi daya tampung sesebuah saluran seperti laut, tasik
karbon dioksida bertindak dengan bantuan cahaya dan haba matahari.   dan sungai lalu mengalir ke kawasan sekelilingnya terutamanya ke
Terdapat banyak juga tenaga kimia yang terhasil digunakan oleh     kawasan lebih rendah.
manusia dan haiwan. Tenaga kimia juga berpunca dari bumi.
Contohnya apabila haiwan, tumbuhan dan manusia mati, tenaga
nutrien kimia dibebaskan ke tanah untuk digunakan oleh tumbuhan.
(d) Tenaga Radiasi
Jenis tenaga dalam bentuk gelombang radiasi ini dihasilkan oleh
matahari. Tenaga yang berpunca dari matahari ini banyak digunakan
dalam system angin dan tekanan udara serta kitaran air di bumi.
(e) Tenaga Elektrik
Tenaga ini terhasil apabila berlaku ribut petir. Perubahan caj-caj
positif dan negatif yang berlaku di awan menghasilkan tenaga      Hujan lebat yang luar biasa
elektrik melalui kejadian kilat. Tenaga ini pula banyak ditukarkan ke  Hujan yang lebat merupakan faktor utama yang menyebakan
jenis tenaga cahaya,                          kita mengalami kejadian banjir. Bekalan air hujan yang berlebihan,
bunyi dan haba.                             iaitu melebihi muatan alur sungai dan cawangannya sehingga
(f) Tenaga Geoterma                           melimpah keluar tebing mengakibatkan banjir. Pengaruh hujan yang
Tenaga geoterma ini banyak dihasilkan oleh fenomena seperti geiser,   menyebabkan banjir bergantung kepada sifat-sifat hujan seperti jenis,
pancutan air panas dan letusan gunung berapi. Tenaga jenis ini     intensiti jangka masa dan taburan.
banyak digunakan untuk menjana tenaga elektrik untuk aktiviti
manusia. Negara seperti Iceland dan Amerika Syarikat banyak       Tanah runtuh
menggunakan jenis tenaga ini.                      Hakisan yang berleluasa menyebabkan aliran sungai dan
Walaupun banyak jenis tenaga yang terhasil dari matahari dan bumi,   sungai menjadi cetek. Banjir akan berlaku apabila hujan lebat
terdapat variasi dalam penerimaan tenaga dalam sistem bumi. Jumlah   turun.
tenaga yang diterima bumi berbeza dari segi tempat dan masa.

http://oumclub.blogspot.com.                                                      1/9
HBSS3103 SEP 2008


Pencairan salji                            yang dieksport adalah seperti ikan siakap, udang harimau
Ini bergantung kepada keadaan tertentu seperti jumlah salji      dan kerapu.
yang turun dan kadar pencairannya. Di pedalaman Amerika
Syarikat dan Kanada, pencairan salji dipengaruhi oleh angin      8. Bagaimana faktor bentuk muka bumi dan iklim
Chinook (Foehn) yang panas dan kering. Ini telah            mempengaruhi kepadatan penduduk. Jelaskan dengan ringkas.
mengakibatkan banjir di Sungai Mississippi.              Bentuk muka bumi kita ini sebenarnya mempengaruhi kepadatan dan
                                    taburan penduduk di sesebuah kawasan. Pengaruh bentuk muka bumi
Eksploitasi manusia ke atas alam sekitar                terhadap taburan dan kepadatan manusia bermula sejak wujudnya
Faktor keempat yang menyebakan kejadian banjir ialah          manusia di muka bumi ini lagi. Kawasan yang mempunyai bentuk
eksploitasi manusia ke atas alam sekitar. Eksploitasi tersebut     muka bumi yang bergunung ganang tidak ramai penduduknya.
secara meluas telah mengakibatkan kadar air larian permukaan      Sebaliknya, kawasan lembah lebih disukai dan mempunyai lebih
menggalakkan kejadian banjir. Pembalakan pesat dan pembukaan      ramai penduduk.
kawasan hutan yang meluas mengurangkan keupayaan resapan dan
serapan air. Ini menyebabkan peningkatan isi padu air larian dan
banjir. Kadar hakisan tanah ditingkatkan kerana kegiatan manusia
seperti pembalakan, perlombongan dan pertanian. Pemendapan
kelodak mula berlaku di dalam aliran sungai. Alur sungai menjadi
semakin cetek menyebabkan kadar dan keupayaan alur sungai
mengangkut air semakin lemah. Bila berlaku hujan lebat, air akan
melimpah dari tebing sungai dan banjir terus berlaku.

6. Nyatakan SATU perbezaan antara biotik dengan abiotik.
Biotik (benda-benda hidup) Pengeluar terdiri daripada tumbuhan
hidup yang boleh menghasilkan makanan atau bahan organik melalui
proses fotosintesis, manakala pengguna pula merupakan organisma
yang memperoleh makanan atau tenaga daripada organisma lain.
Abiotik (benda-benda bukan hidup) Komponen abiotik pula merujuk
kepada faktor-faktor fizikal yang boleh mempengaruhi pertumbuhan
dan komuniti tumbuhan dan haiwan.

7. Huraikan DUA perbezaan antara aktiviti perikanan pinggir
pantai dengan perikanan air tawar.
                                    Iklim
Perikanan Pinggir Pantai                        Pengaruh iklim terhadap taburan penduduk adalah jelas dan diketahui
Perikanan pinggir pantai merupakan aktiviti menangkap         umum. Gurun panas dan gurun sejuk merupakan sempadan kawasan
ikan yang tidak lebih daripada 32 km dari pinggir pantai. Ia      penempatan utama. Iklim yang keterlaluan menyebabkan manusia
juga dilakukan di kawasan laut cetek yang kedalamannya         enggan mendiami kawasan-kawasan ini. Begitu juga gurun sejuk,
tidak lebih daripada 180 m (pentas benua). Perikanan jenis ini     dengan suhunya yang sejuk melampau serta musim sejuknya panjang
dilakukan di Laut China Selatan, Selat Melaka serta Selat       dan musim panas yang pendek menyebabkan iklim kawasan ini tidak
Tebrau di Melaka dan dijalankan oleh nelayan-nelayan kecil,      sesuai untuk penempatan manusia dan tumbuhan-tumbuhan.
menggunakan bot-bot kecil, bubu dan sebagainya. Teknologi       Sungguhpun begitu, pada akhir-akhir ini kemajuan sains dan
tradisional seperti pukat hanyut, pukat tarik dan sebagainya      teknologi telah dapat memperluas sempadan (had) kawasan yang
biasanya digunakan dalam perikanan pinggir pantai. Hasil        boleh didiami.
tangkapan perikanan laut dalam adalah kecil dan sedikit
untuk sara diri atau dijual yang merupakan sumber pendapatan      9. Jelaskan SATU kesan terhadap alam sekitar yang dihadapi
nelayan-nelayan pinggir pantai. Para nelayan adalah miskin dan tidak  oleh sektor pertanian.
mempunyai modal yang cukup untuk mengusahakan aktiviti         Terdapat beberapa masalah yang timbul sebenarnya akibat daripada
perikanan secara besarbesaran. Di Malaysia, kerajaan menyediakan    pelbagai aktiviti pertanian.
bantuan modal, subsidi bot dan pukat sebagai langkah membantu
nelayan mengusahakan aktiviti perikanan tanpa bergantung kepada    Masalah Ancaman Fizikal
                                    Negara-negara Asia Pasifik yang beriklim tropika lembap dan
orang tengah.
                                    khatulistiwa sering mengalami bencana alam seperti banjir, letupan
Perikanan Air Tawar                          gunung berapi, serangan perosak serta penyakit tanaman. Contohnya
Jenis perikanan air tawar dijalankan di dalam sungai, kolam      di Malaysia, ancaman banjir yang sering berlaku pada bulan
dan sawah padi. Kawasan popular di negara Malaysia adalah       November hingga Mac akibat daripada tiupan angin Monsun Timur
seperti di Mercang dan Kuala Setiu di Terengganu, Temerloh       Laut yang membawa hujan lebat ke pantai timur Semenanjung
di Pahang dan Mersing di Johor. Ternakan yang biasanya
                                    Malaysia terutamanya di negeri-negeri Terengganu dan Kelantan.
dipelihara ialah ikan patin, karp, talapia, udang galah dan
sebagainya. Bagi kegiatan marinkultur pula, ternakan yang       Masalah Tanah
dipelihara pula ialah seperti ikan siakap, udang harimau,       Terdapat masalah-masalah tanah yang menyebabkan produktiviti
ketam dan sebagainya. Kaedah moden sering digunakan          pertanian merosot. Antaranya ialah saiz tani yang tidak ekonomik
seperti kolam buatan, ternakan dalam sangkar atau ternakan       atau saiz tanah terlalu kecil. Amalan pecahan tanah secara pusaka
dibiak secara khusus seperti mengasingkan ikan mengikut        menyebabkan tanah luas menjadi semakin kecil sehingga tidak
saiz dan umur. Jenis perikanan ini diusahakan oleh sektor       berekonomi untuk mengerjakannya dengan cara moden dan secara
swasta menggunakan modal yang besar seperti ternakan          sistematik.
udang harimau di Rompin untuk dieksport. Antara ikan
http://oumclub.blogspot.com.                                                     2/9
HBSS3103 SEP 2008


Masalah Kekurangan Modal                        bumi, terutamanya dari matahari. Tenaga dari matahari ini
Kos pengeluaran yang semakin meningkat telah menjadi halangan     mempengaruhi iklim dan cuaca serta agen-agen geomorfologi seperti
utama bagi petani-petani yang miskin untuk memajukan sektor      pancaran cahaya, aliran air, ombak, angin, glasier dan luluhawa.
pertanian mereka. Kebanyakan daripada dan kebun kecil mengalami    Tindakan tenaga ini secara langsung dan tidak langsung
kemelut modal untuk membeli barang-barang keperluan pertanian     menghasilkan pelbagai rupa bumi.
moden seperti jentera, racun serangga, baja-baja kimia dan membayar
kos-kos pemasaran dan pengangkutan.                  (b) Bincangkan peranan suria terhadap ekosistem.
                                    Peranan Suria Pada Tumbuhan, Haiwan dan
10. Nyatakan DUA prinsip alam sekitar yang seharusnya         Manusia
diterapkan untuk menjaga keharmonian alam sekitar.           (a) Tumbuh-tumbuhan
Antara prinsip nilai-nilai yang seharusnya diterapkan untuk      Tumbuh-tumbuhan hijau di bumi menggunakan tenaga matahari
keharmonian pengurusan alam sekitar ialah:               untuk membuat makanannya sendiri (autotrop) melalui proses
(a) Prinsip rendah diri                        fotosintesis. Dalam proses ini, larutan air dan karbon dioksida
Bumi bukanlah milik kita manusia, kita hanya merupakan sebahagian   digunakan bersama cahaya matahari. Kepadatan tumbuh-tumbuhan di
daripada bumi dan alam.                        satu-satu kawasan juga dipengaruhi oleh keamatan tenaga matahari.
(b) Prinsip bekerjasama                        Contohnya kawasan tropika yang menerima suhu yang tinggi
Peranan kita adalah untuk memahami alam semula jadi dan bekerja    menghasilkan kepadatan tumbuh-tumbuhan yang tinggi bagi setiap
serta hidup dengan cara seiring jalan atau dengan cara yang      kilometer persegi. Cahaya matahari juga menyebabkan stratifikasi
berharmoni dengannya dan bukan melawan atau memusnahkannya.      hutan di kawasan tropika.
(c) Prinsip menghormati alam atau bumi                 (b) Ekosistem
Semua spesies mempunyai hak untuk hidup dan hak ini tidak       Tenaga matahari juga menghasilkan aliran tenaga dalam sesuatu
bergantung kepada sama ada spesies itu berguna atau tidak kepada    ekosistem. Tenaga yang berpunca dari matahari digunakan oleh
manusia.                                tumbuhan. Tenaga dari tumbuh-tumbuhan kemudiannya berpindah ke
(d) Prinsip hidup seimbang                       pengguna primer. Seterusnya, ia berpindah ke pengguna yang lain.
Semua perkara baik bukan kebendaan sahaja tetapi perasaan       Apabila pengguna terakhir mati, bahan-bahan geokimia termasuk
kebahagiaan juga penting.                       nitrogen, karbon dioksida serta nutrien yang lain dipulangkan ke alam
(e) Prinsip mementingkan kemampanan ekosistem             sekitar. Seterusnya aliran tenaga kedua bermula.
Sesuatu itu adalah baik jika ia dapat mengekalkan ekologi, keterusan
dan kepelbagaian sistem dan salah apabila ia mengakibatkan yang    (c) Bezakan proses hidraul dengan proses lelasan sungai.
sebaliknya.                              Hidraul
(f) Prinsip mengekalkan hidupan liar dan kepelbagaian hidup      Proses ini merupakan penyerbuan dan hempasan air ke atas
atau biodiversiti                           struktur batuan lemah seperti di retakan, rekahan dan di lubang
Adalah salah jika manusia memusnahkan mana-mana spesies atau      pada bahagian tebing dan dasar sungai. Halaju air yang mengalir
habitat mereka.                            dalam alur yang deras akan mencungkil keluar butiran batuan
(g) Prinsip kerosakan yang minimum                   daripada struktur yang lemah dalam bentuk turbulen dan eddi.
Pilihlah cara yang melibatkan kerosakan yang minimum apabila      Proses ini biasanya berlaku di bahagian air terjun, jeram dan
menjalankan perubahan kepada alam atau bumi.              lubang periuk.
(h) Prinsip perubahan berterusan
Gunalah cara dan kadar yang sesuai untuk melakukan perubahan      Lelasan
kepada bumi.                              Muatan sungai yang dibawa bergesel dengan bahagian tebing dan
(i) Prinsip ekonomi bukanlah segala-galanya              dasar sungai. Muatan sungai ini terdiri daripada batu kelikir dan
Adalah tidak benar menganggap manusia dan benda-benda hidup      butiran pepejal yang kasar seperti pasir. Proses ini melicinkan
tidak mempunyai nilai selain daripada nilai ekonomi.          ketulan batuan yang berbucu tajam sehingga menjadi lebih bulat
(j) Prinsip menaik taraf hidup generasi akan datang          dan licin pada permukaannya seperti batu kerikil. Saiz muatan
Manusia seharusnya meninggalkan bumi dalam keadaan yang sama      sungai bergantung kepada proses luluhawa dan pergerakan jisim
atau dalam keadaan yang lebih baik lagi.                di sepanjang lurah sesuatu sungai. Akibat tindakan lelasan boleh
(k) Prinsip tanggungjawab setiap individu               mendalamkan dan melebarkan lurah atau alur sungai
Setiap individu seharusnya bertanggungjawab atas segala
tindakannya terhadap alam sekitar.                   (d) Sistem geomorfologi mempunyai peranan yang penting dari
                                    segi pelancongan di negara Malaysia. Guna contoh-contoh yang
                                    sesuai untuk menyokong huraian anda.
              BAHAGIAN B                 Pelancongan
ARAHAN                                 Karst batu kapur merupakan daya tarikan pelancong. Jika dimajukan
Bahagian B mengandungi EMPAT soalan. Jawab TIGA soalan         sebagai pusat eko-pelancongan, ia boleh mendatangkan pendapatan
SAHAJA                                 lumayan bagi negara seperti di Malaysia, iaitu kawasan Gua Niah dan
1.(a) Jelaskan dengan ringkas tentang tenaga endogenetik dan tenaga  Batu Caves. Tanah tinggi di Malaysia seperti gunung Kinabalu dan
eksogenik.                               Gunung Tahan merupakan pusat peranginan yang menarik. Gunung-
Tenaga Endogenetik                           gunung ini juga menjadi tumpuan pendaki gunung. Ramai pelancong
Tenaga endogenetik iaitu tenaga yang terbentuk dari dalam bumi     juga melawat kawasan-kawasan penanaman teh, bunga dan sayur-
yang digerakkan oleh haba radioaktif. Tenaga ini merupakan tenaga   sayuran di Tanah tinggi Cameron. Air terjun Parit di Tanah tinggi
yang menghasilkan gangguan tektonik di permukaan bumi. Tindakan    Cameron turut menjadi tumpuan pelancong.
ini menyebabkan perubahan pada permukaan bumi.             Tanah tinggi Genting walau pun tidak diliputi salji terdapat
Tenaga Eksogenik                            kemudahan kereta kabel yang menarik pelancong ke kawasan
Tenaga Eksogenik merupakan tenaga yang berpunca dari luar       tersebut. Sungai mempunyai potensi tinggi dimajukan sebagai pusat
permukaan                               eko-pelancongan. Sungai juga menjadi tempat rekreasi dan tarikan
                                    pelancong seperti air terjun di Sekayu, Terengganu dan air terjun
http://oumclub.blogspot.com.                                                       3/9
HBSS3103 SEP 2008

Kota Tinggi, Johor. Aktivitiaktiviti sungai seperti membawa
pelancong menyusur sungai dengan bot dari Kuala Jengai ke Kuala
Sungai Ceralak di Terengganu juga dipergiatkan untuk menarik
pelancong. Kemudahan sukan air seperti di Jeram Pelagus di
sepanjang Sungai Rejang mempunyai potensi baik untuk dimajukan
sebagai pusat rekreasi dan eko-pelancongan. Di negara Malaysia
terdapat banyak teluk dan tanjung. Antara contoh teluk adalah Teluk
Darvel dan Teluk Kimanis di Sabah dan Teluk Ramunia di Johor.
Pelabuhan perikanan dan perkampungan nelayan sesuai didirikan di
kawasan teluk kerana perairannya dalam dan terlindung. Kawasan     Membina tetambak atau benteng di sepanjang tebing sungai
tanjung sesuai dijadikan kawasan rekreasi dan pelancongan seperti   Pelbagai kaedah boleh digunakan untuk membina benteng
Tanjung Piai di Johor, Tanjung Bungah di Pulau Pinang dan Tanjung   seperti meletakkan guni-guni pasir di sepanjang tebing
Tuan di Negeri Sembilan. Pantai terbentuk akibat daripada       sungai. Kaedah ini sering digunakan oleh penduduk negara
pemendapan pasir, kelikir dan batu-batu di sepanjang pinggir laut   China seperti di Sungai Hwang Ho. Di Belanda, daik atau
menghasilkan pantai berpasir bersih menarik. Pantai-pantai seperti   benteng kukuh dibina untuk mengurangkan risiko banjir laut
Pantai Batu Ferringghi, Pantai Port Dickson, Pantai Cahaya Bulan    sejak abad ke-13 dan ke-14 setelah kerajaan Belanda
dan Pantai Cherating menjadi pusat tarikan pelancong. Hotel bertaraf  menyedari bahawa kedudukan negara Belanda rendah dan
antarabangsa telah dibina di sepanjang kawasan-kawasan ini untuk    mudah dibanjiri oleh air laut.
menggalakkan industri pelancongan.
                                    Mengawal aktiviti penyahhutanan
2.(a) Terangkan perbezaan antara kelembapan mutlak dan         Ini khususnya melibatkan pembalakan di kawasan tadahan
kelembapan bandingan.                         air. Kawasan tadahan merupakan storan air utama sesebuah
KELEMBAPAN MUTLAK                           negara. Aktiviti pembalakan perlu dikawal dan
Kelembapan mutlak merupakan jumlah wap air yang terkandung       penguatkuasaan undang-undang yang ketat dikenakan
dalam udara pada sesuatu suhu tertentu dan biasanya          kepada pembalak-pembalak haram. Aktiviti penurapan
disebut dalam gram meter padu. Kandungan wap air dalam udara      muka bumi di bandar mesti dikurangkan. Selain itu, harus
bergantung kepada sejatan dan sejatan pula bergantung kepada suhu   diperbanyakkan zon berumput serta menanam pokok-pokok
dan kekeringan.                            peneduh yang mampu bertindak menangguhkan air hujan
KELEMBAPAN BANDINGAN                          daripada terus memasuki sistem perparitan dalam bandar.
Kelembapan bandingan merupakan nisbah di antara jumlah wap air
yang terkandung dalam udara dengan jumlah maksimum wap air       Membina empangan-empangan yang besar
yang dapat di kandung pada suatu                    Empangan-empangan besar boleh dibina untuk menakung
takat suhu tertentu.                          dan menyimpan air lebihan daripada curahan hujan lebat
                                    serta pencairan salji-salji. Sistem empangan bukan sahaja
(b) Jelaskan maksud hujan tiruan dan hujan batu.            mengawal banjir tetapi juga membekalkan air untuk
                                    kawasan pertanian, menjana kuasa elektrik hidro,
Hujan Tiruan                              membekalkan air kepada penduduk dan sebagainya. Contoh
Hujan boleh dibentuk oleh manusia dengan menggunakan bahan       empangan yang besar dengan tujuan mengawal banjir ialah
kimia seperti bahan penyejuk atau argentum iodida seperti ais kering  Empangan Aswan di Sungai Nil, Mesir. Di negara China,
di dalam awan. Ia digunakan untuk mempercepatkan pembentukan      ÂXiaolangdi Multipurpose Dam ProjectÊ mempunyai 10 laluan
titisan air, menambahkan nukleus pembekuan dan menggalakkan      utama, 9 lorong banjir dan kelodan dan 6 lorong jana kuasa
pertumbuhan hablur-hablur ais. Ais kering digunakan untuk       bawah tanah. Projek ini mampu mengurangkan risiko banjir
mempercepatkan penurunan suhu. Dengan ini, pemeluwapan akan      di Sungai Hwang Ho.
berlaku dengan lebih awal lagi. Hujan tiruan akan terbentuk apabila
titisan air sudah mencapai saiz yang sesuai. Contohnya di Sarawak   Memperluas dan memperdalamkan alur-alur sungai
dan Kuala Lumpur. Apabila masalah jerebu menjadi teruk akibat     Kaedah ini dilakukan untuk mempercepatkan proses aliran
daripada pembakaran hutan di Indonesia pada tahun 1997,        air keluar ke laut. Kerja-kerja meluruskan alur sungai,
pembenihan hujan tiruan sering dilakukan.               memotong liku-liku sungai dan memperbanyakkan laluan air
                                    keluar ke laut dilakukan. Kaedah-kaedah tersebut walaupun
Hujan Batu                               berkesan tetapi alur yang lurus boleh meningkatkan kadar
Kerpasan ini adalah dalam bentuk pepejal yang besar dan paling berat  hakisan tebing sungai, maka menggalakkan kejadian
dan ia terjadi dalam keadaan angin kencang atau ribut. Ia dihasilkan  runtuhan tebing sungai.
akibat daripada ribut yang kuat yang bertindak memutar,
menggolakkan titisan hujan ke atas sehingga ke satu paras bawah    Langkah-langkah persediaan, pencegahan dan kawalan
takat beku. Kesannya ialah titisan hujan ini membeku kemudian     Langkah-langkah persediaan, pencegahan dan kawalan
menjadi besar, berat dan jatuh sebagai bebola ais           dilakukan dari awal secara sistematik, saintifik dan
                                    bersepadu. Penyelidikan dan pembangunan dilakukan untuk
(c) Hujan yang turun dengan lebat, tidak berhenti-henti boleh     meramal banjir yang akan melanda, lokasi, risikonya,
menyebabkan berlakunya banjir. Bincangkan langkah-langkah       kapasiti dan aspek iklim bagi tujuan mengelakkan banjir
yang boleh diambil untuk mengurangkan kejadian banjir.         berlaku tanpa persiapan. Dapatan penyelidikan sangat
                                    mustahak terutamanya untuk membuat perancangan,
                                    melaksanakan program mencegah banjir, pengairan dan
                                    penggunaan sumber air yang lain-lain.http://oumclub.blogspot.com.                                                    4/9
HBSS3103 SEP 2008


(d) Jelaskan DUA kesan gunung berapi terhadap iklim dunia.      tumbuhan sehingga tidak perlu dibakar lagi. Kaedah ini telah
                                   digunakan dalam pembersihan tanaman kelapa sawit.
Aktiviti gunung berapi sebenarnya mampu mengubah sistem        Kebun-kebun kecil yang terhimpit antara kawasan konsesi
cuaca. Namun, sesebuah gunung berapi perlu mempunyai tiga ciri    syarikat ini dibakar dengan sengaja oleh mereka untuk
berikut sebelum ia boleh mempengaruhi cuaca atau iklim dunia.     mengurangkan pembayaran ganti rugi kepada pekebun kecil ini.
                                   Keadaan ini dirumitkan lagi oleh kejadian El Nino yang
                                   membawa keadaan musim kemarau yang serius yang boleh
                                   menggalakkan lagi kebakaran hutan. Kawasan yang dibakar di
                                   kawasan Sumatera dan Kalimantan dianggarkan antara 170 000
                                   hektar hingga dua juta hektar dan kebakaran pada tahun 1982
                                   menyebabkan kemusnahan hutan sebanyak tiga juta hektar.

                                    Pembakaran terbuka juga turut berlaku di Malaysia. Antara sebab
kesan gunung berapi terhadap cuaca dan iklim dunia.
                                   yang dikenal pasti berlakunya pembakaran terbuka di Malaysia
                                   ialah disebabkan oleh petani-petani membakar secara tidak
(i) Hujan asid
                                   bersistem dan tanpa kawalan. Pembakaran terbuka ini juga
 Hujan asid berlaku kerana semasa letusan berlaku, lava, bahan
                                   merupakan punca atau pencetus kepada berlakunya pembakaran
piroklastik dan gas-gas dibebaskan. Antara gas yang dibebaskan
                                   hutan yang kemudian membawa bencana yang besar terhadap
ialah gas sulfur dioksida. Gas ini bertindak balas dengan air hujan
                                   ekosistem bumi seperti jerebu, peningkatan karbon dioksida di
untuk membentuk hujan asid.
                                   udara dan peningkatan suhu.
(ii) Kesan kenaikan suhu global
                                   (iii) Sikap Individu
 Gas dan debu yang banyak dikeluarkan semasa letusan gunung
                                    Beberapa tahun kebelakangan ini, beberapa episod kebakaran
berapi menyebabkan bahang bumi tidak dapat keluar lalu
                                   yang berpunca daripada sikap tidak bertanggungjawab oleh
menyebabkan peningkatan suhu secara global.
                                   individu yang melakukan aktiviti pembakaran terbuka telah
                                   menjejaskan ekosistem. Sikap membuang puntung rokok yang
(iii) Tahun yang tidak ada musim panas
                                   masih menyala juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan
 Gas dan debu yang banyak dikeluarkan semasa letusan gunung
                                   hutan terbakar.
berapi juga menyebabkan satu lapisan terbentuk di atmosfera bagi
tempoh masa yang lama. Lapisan ini menyebabkan kekurangan
                                   (b) Bincangkan DUA langkah untuk memelihara dan
sinaran matahari sampai ke bumi. Ini menyebabkan penurunan
                                   memulihara alam sekitar fizikal.
suhu dan tidak berlakunya musim panas.
                                   Penghutanan Semula
(iv) Kesan penipisan lapisan ozon
                                   Penghutanan semula telah dijalankan di Amerika Syarikat, Kanada,
 Bahan aerosol sulfat yang dibebaskan semasa letusan gunung
                                   China, Korea dan negara-negara Asia Tenggara. Pokok yang
berapi boleh menipiskan lapisan ozon.
                                   ditebang telah digantikan dengan pokok yang cepat tumbuh dan
                                   batang-batang lurus supaya ia dapat menghasilkan sumber kayu
3. (a) Huraikan DUA punca kejadian kebakaran hutan.
                                   pada masa depan. Di Malaysia, rancangan penanaman semula telah
                                   dijalankan dengan tanaman seperti akasia mangium, eucalyptus dan
                                   paraserianthe

                                   Pengekalan Hutan Bakau
                                   Hutan bakau adalah sejenis hutan yang tumbuh di kawasan paya
                                   pinggir pantai atau muara sungai. Ia merupakan satu ekosistem
                                   pinggir pantai dan muara sungai di kawasan tropika yang telah
                                   berkembang sejak dahulu. Ia adalah satu kawasan
                                   menyimpan, mengumpul dan mengitar semula bahan-bahan nutrien,
                                   maka ia menjadi satu kawasan pembiakan bagi ikan, udang dan
(i) Faktor tanah gambut terdedah                   hidupan laut lain yang penting.
 Tanah gambut merupakan jenis berbatu muda. Ketiadaan hutan
akan menyebabkan batu-bata itu akan terdedah secara langsung     Mengurangkan Kadar Perhutanan
kepada sinar matahari. Hal ini membuat batu-bata ini mengering.    Satu lagi tindakan memelihara dan memulihara alam sekitar fizikal
Akibatnya, jika titik tertinggi pemanasan matahari sudah tercapai,  ialah dengan cara mengurangkan kadar perhutanan. Antara
kawasan gambut akan mudah terbakar. Fungsi hutan adalah        tindakan-tindakan yang perlu diambil bagi mengurangkan kadar
untuk membuat tanah gambut tetap basah sehingga tidak mudah      perhutanan ialah dengan cara menghadkan
terbakar. Berdasarkan foto pemantauan satelit sehingga Ogos 21,    pengeluaran lesen pembalakan, mengurangkan pencerobohan
2002, 11 Daerah Riau, Indonesia terdapat 10 214 kawasan gambut    hutan secara haram, penguatkuasaan undang-undang pembalakan
yang terbakar, Kalimantan Barat sejumlah 5 496 kawasan dan      dengan ketat, memantau aktiviti pembalakan oleh syarikat-
Kalimantan Tengah sebanyak 4 418 kawasan.               syarikat dan mencari sumber alternatif pembalakan.
(ii) Pembakaran yang disebabkan oleh kegiatan pertanian
 Pembakaran hutan juga berlaku disebabkan oleh tindakan       c) Faktor demografi dan faktor hayat merupakan faktor-faktor
syarikat-syarikat besar. Pembakaran hutan merupakan satu cara     yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Jelaskan.
yang menjimatkan wang. Satu cara lain adalah teknik zero
burning (Schindler 1998) iaitu teknik yang memerlukan masa      Faktor demografi
yang lebih lama dan berkos tinggi. Dalam teknik zero burning,     Struktur umur menentukan nisbah penduduk dalam kumpulan
jentera berat digunakan untuk memotong dan menghancurkan       umur pembiakan dan seterusnya mempengaruhi kadar kelahiran.
http://oumclub.blogspot.com.                                                     5/9
HBSS3103 SEP 2008

Kadar fertiliti di kalangan penduduk muda jauh lebih tinggi      Mungkin pada satu masa nanti, jumlah tangkapan ikan
berbanding penduduk tua. Kadar fertiliti yang tinggi          menjadi lebih tinggi berbanding dengan jumlah pembiakan.
menyebabkan kadar kelahiran turut tinggi dan ini pula         Contohnya di barat laut Atlantik, pada tahun 1960an, oleh
menyebabkan pertumbuhan penduduk tinggi di negara-negara        kerana tangkapan ikan kod keterlaluan, maka sekarang
sedang membangun. Di negara maju, nisbah penduduk mudanya       jumlah tangkapan hanya tinggal 1/3 daripada anggaran
kurang berbanding penduduk tua. Penduduk tua semakin          kemungkinannya.
meningkat, sedangkan kadar kelahiran semakin menurun.
                                    • Pencemaran Air
Faktor hayat                              Pencemaran air sungai dan air laut dengan lumpur yang
Pemerhatian didapati penduduk di negara-negara miskin yang       berlebihan berlaku akibat daripada hakisan tanah dan bahan
sering mengalami kekurangan makanan mencatatkan kadar         kimia beracun daripada kegiatan pertanian, kilang
kelahiran yang paling tinggi. Sebaliknya, di negara-negara maju    perusahaan, pembuangan dari bandar dan tumpahan minyak
yang rata-rata penduduknya serba mampu dan mempunyai tahap       dari kapal. Pencemaran sebegini telah memusnahkan
kesihatan yang baik, mencatatkan kadar kelahiran yang rendah.     kawasan pembiakan ikan.
Negara-negara dunia ketiga yang miskin mencatatkan kadar
kelahiran yang jauh lebih tinggi seterusnya menyebabkan        • Penggunaan Pukat atau Teknik Tangkapan
peningkatan penduduk yang tinggi. Peningkatan penduduk di       Tangkapan ikan berlebihan menggunakan pukat seperti
negara-negara maju sebaliknya menurun.                 pukat harimau adalah diharamkan. Ini kerana ia boleh
                                    mengakibatkan banyak ikan yang masih muda ditangkap
(c) Terangkan perbezaan antara pertanian pindah dengan         atau mati. Pada masa jangka panjang, perbuatan ini akan
perladangan ekstensif.                         merugikan sektor perikanan.
Pertanian Pindah
Pertanian pindah juga dikenali sebagai pertanian sara diri       • Perluasan Zon Ekonomi Eksklusif (EEZ Exclusive
ringkas dan digunakan dengan pelbagai nama seperti ladang       Economic Zone)
di Malaysia dan tamrai di Thailand. Pertanian pindah ini        Pada tahun 1970an, kebanyakan negara mengisytiharkan 370
biasanya dijalankan di kawasan pedalaman di lereng-lereng       km (200 batu nautika) dari pantainya adalah had zon
bukit terpencil atau di tanah-tanah tinggi. Keluasan tanah       ekonomi eksklusif negara mereka. Namun begitu, terdapat
adalah kecil iaitu antara 0.5 1.0 hektar. Jenis tanaman yang      negara-negara lain yang meluaskan sempadan perairannya
sering di tanam adalah tanaman yang kaya dengan karbohidrat seperti  kerana kepentingan ekonomi atau kerana ingin memiliki
sekoi dan jagung. Pelbagai cara seperti gabungan kegiatan memburu   sumber ikan atau sumber minyak. Di negara-negara Kanada
dan memungut disertai dengan penanaman pelbagai tanaman berubi     dan Amerika Syarikat, perebutan dan pertindihan kawasan
dan bijirin digunakan. Hasil pertanian adalah untuk keperluan petani  menangkap ikan dan pencerobohan ke kawasan tangkapan
dan keluarganya sahaja. Jika ada lebihan, hasil tersebut akan     ikan telah menyebabkan konflik. Kadang kala berlaku
ditukarkan dengan keperluan lain seperti parang dan cangkul. Kerja-  kekecohan di antara pengawal pantai dan juga nelayan.
kerja menanam adalah primitif dan
menggunakan alat mudah seperti tugal.                 (b) Bandingkan ciri-ciri hutan hujan tropika dengan hutan
                                    conifer.
Perladangan Ekstensif                         Hutan Hujan Tropika
Perladangan ekstensif ini bersifat komersial sepenuhnya, berskala   Hutan jenis ini terletak di garis lintang 0 hingga 10 U/S iaitu
besar, kos tinggi, pengurusan sistematik, berorientasikan pasaran   di kawasan Khatulistiwa. Contoh hutan hujan tropika ialah
dan keuntungan. Di Malaysia perladangan ekstensif ini dimiliki     Lembangan Amazon (Brazil) dan juga di Asia Tenggara
oleh kerajaan (FELDA, FELCRA) dan pelabur asing (Guthrie).       seperti Malaysia dan Pulau Mindanao, Filipina. Hutan ini
Lokasi perladangan ekstensif ini biasanya terletak di kawasan     beriklim khatulistiwa serta sentiasa panas dan lembap
hutan yang diteroka secara besar-besaran. Contohnya seperti di     sepanjang tahun. Ia mempunyai suhu yang tinggi dan sekata
KEJORA iaitu di kawasan Tenggara Johor. Dari segi modal dan      sepanjang tahun dalam lingkungan 27 C. Hutan hujan
pemilikan, modal besar digunakan dalam membiayai kos          tropika juga mempunyai julat suhu tahunan kecil iaitu
pengurusan, penyeliaan, gaji buruh, pembelian dan penjagaan      kurang daripada 2 C purata hujan turun sepanjang tahun
jentera serta kos pembangunan dan penyelidikan (R & D).        ialah 2,600 mm setahun. Selain itu, ia juga mempunyai tahap
Keluasan kawasan ladang adalah melebihi 40 hektar (100 ekar).     kelembapan bandingan yang sangat tinggi iaitu melebihi
Jenis perladangan ini juga dikenali sebagai pertanian dagangan.    90%. Pokok-pokok hutan hujan tropika berciri malar hijau,
Hasil pertanian ladang adalah seperti getah, koko, lada hitam dan   padat, banyak jenis, kurang tumbuhan di bawah sebab tiada
hasilnya dijual sama ada di dalam negara atau di luar negara.     cahaya matahari seperti meranti, anggerik, rotan dan pokok
Jenis tanaman adalah bersifat monokultur. Tenaga buruh juga      menjalar. Jenis fauna yang terdapat di hutan ini ialah haiwan
digunakan dalam semua peringkat bermula dari kerja           liar, serangga dan burung seperti kelawar, burung dan kupukupu
pembersihan tapak ladang, kerja pembajaan, penanaman,         (lapisan atas).
penjagaan, pengutipan hasil dan penghantaran ke kilang. Jenis
pertanian ini di uruskan secara korporat, sistematik dan moden,    Hutan Konifer
mementingkan ciri-ciri keuntungan. Contohnya seperti FELDA.      Hutan konifer terletak di hemisfera utara antara garis lintang
                                    40 darjahU hingga 65darjahU. Hutan konifer terdapat di Utara Asia,
4. (a) Jelaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh kegiatan      Utara Eropah, Chile Selatan dan Utara Amerika Syarikat.
perikanan.                               Hutan ini juga dikenali dengan pelbagai nama seperti Boreal
                                    di Amerika Utara dan Eropah, Taiga di Rusia dan Siberia.
• Tangkapan Berlebihan                         Hutan Taiga, Siberia merupakan hutan konifer yang paling
Pada suatu masa dahulu, manusia berpendapat bahawa           luas di dunia. Kawasan persekitarannya beriklim sederhana
sumber laut tidak akan pupus. Namun yang nyata sekarang        sejuk jenis Siberia, suhunya terlampau sejuk dan musim
ialah jumlah ikan dan hasil laut lain semakin berkurangan.       dinginnya sangat sejuk serta panjang. Hutan konifer juga
http://oumclub.blogspot.com.                                                       6/9
HBSS3103 SEP 2008

berada di bawah takat beku antara 7 hingga 8 bulan. Musim         pembangunan terutamanya HITECH yang sering kali dilaksanakan
panas amat singkat dengan suhu sederhana sejuk di sekitar         oleh Petronas cuba mengesan dan mengkaji sumber serta teknik baru
10 C. Jumlah hujan pula di antara 380 mm dan 630 mm.           bagi menghasilkan produk berkualiti. Contohnya teknologi seismik
Hutan ini bersifat monospesies, malar hijau dan berkayu          dan satelit digunakan untuk mengesan lokasi medan petroleum.
lembut, berkulit tebal, bersaiz besar dan tinggi, berbatang
lurus seperti pokok fir, pain, larch, cedar dan spurs. Jenis                   BAHAGIAN C
haiwan yang terdapat di hutan ini adalah seperti karibu,         ARAHAN
beruang coklat, rusa, musk, elk dan burung hantu.             Bahagian C mengandungi DUA soalan. Jawab SATU soalan
                                     SAHAJA
(c) Kegiatan pertanian yang tidak terkawal boleh meninggalkan       1. Isu globalisasi sering diperkatakan pada masa kini.
kesan-kesan yang negatif terhadap alam sekitar. Bincangkan.        Globalisasi telah memberi impak kepada penduduk dunia.
                                      Bincangkan kesan-kesan yang dihadapi oleh penduduk dunia d
(i) Perubahan landskap fizikal serta pendedahan muka bumi         an nyatakan cara bagaimana kita dapat mengatasinya
secara terus
Perubahan landskap fizikal ialah hutan semula jadi bertukar        Proses globalisasi ekonomi merujuk kepada perubahan aktiviti
kepada hutan tanaman, hutan primer bertukar menjadi hutan         ekonomi dunianm yang bersifat struktural yang banyak dipengaruhi
sekunder, permukaan tanah menjadi terdedah dan gondol. Di         oleh perkembangan teknologiserta perubahan pola pemikiran
negara Malaysia, proses penyahhutanan amat ketara di mana         masyarakat dunia. Perkembangan ini telah meningkatkan kadar
pada tahun 1970an, perladangan kelapa sawit dan getah berlaku       hubungan saling bergantungan ekonomi dan juga memperkuatkan
serentak dengan pelaksanaan skim pembangunan wilayah seperti       persaingan antara negara, tidak hanya dalam perdagangan
di JENGKA, KETENGAH dan DARA.                       antarabangsa tetapi juga dalam pelaburan, kewangan, dan
                                     penghasilan. Globalisasi ekonomi menjadi lebih penting dengan
(ii) Kemusnahan ekosistem dan kepelbagaian biologi            semakin kurang batas-batas geografi. Proses globalisasi ekonomi
(biodiversiti)                              biasanya membawa kesan positif atau kesan negatif dalam ekonomi
Hutan yang dibersihkan untuk tujuan kegiatan pertanian akan        sesebuah negara. Proses ini akan banyak mempengaruhi aspek
menyebabkan spesies flora dan fauna diancam kepupusan kerana       eksport, import, pelaburan dan tenaga kerja sesebuah negara.
kemusnahan ekosistem dan kepelbagaian biologi (biodiversiti).       Kerjasama ekonomi antara negara adalah perlu bagi mengelakkan
Perubahan suhu mikro atau pemanasan setempat seterusnya          keuntungan yang berat sebelah. Pendekatan kerjasama antara negara,
mengganggu kestabilan kitaran hidrologi                  wilayah dan kawasan contohnya seperti ASEAN akan meningkatkan
Fungsi hutan semula jadi adalah untuk menyederhanakan suhu        lagi daya saing dan mempromosikan pengaliran perdagangan serta
sekitar dengan mengekalkan peratus kelembapan udara. Ketika        pelaburan di kalangan negaranegara anggota. Kepentingan kerjasama
hutan dimusnahkan untuk kegiatan pertanian, maka proses          telah mewujudkan pelbagai pertubuhan kerjasama seperti APEC,
sejatpeluhan pokok-pokok akan terganggu. Akibatnya suhu          ASEAN dan Segi Tiga Pertumbuhan Ekonomi Asean
sekitar akan meningkat mewujudkan fenomena pemanasan
setempat. Ini juga akan mengganggu kestabilan kitaran hidrologi.     Kesan Positif
Pencemaran udara , jerebu dan pencemaran air sungai               1. Menambah keupayaan Modal dalam Negara
Kegiatan pertanian juga boleh menyebabkan terjadinya              2. Menggalakkan pemindahan teknologi , kepakaran dan
pencemaran udara akibat penebangan pokok-pokok serta                penyelidikan dan pembangunan
pencemaran sungai.                               3. Perluasan pasaran
                                        4. Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam satu Negara
(d) Aktiviti perlombongan adalah penting dan merupakan             5. menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi
kegiatan yang membawa banyak sumbangan kepada negara.           Kesan Negatif
Huraikan sumbangan-sumbangan yang diterima.                   1. Kegawatan Ekonomi
                                        2. Serangan speculator
Sumbangan kepada pendapatan eksport negara                   3. menghambat pertumbuhan sektor ekonomi
Petroleum mentah yang dieksport menghasilkan pendapatan lumayan         4. menghambat pertumbuhan ector industri
kepada Malaysia. Contohnya pada tahun 2000, petroleum telah           5. memburukan kadar pembayaran
menyumbang kira-kira RM14.2 bilion kepada pendapatan eksport          6. sector kewangan semakin tidak stabil
Malaysia, manakala gas asli menyumbang sebanyak RM11.3 bilion          7. Memburukkan prospek pertumbuhan ekonomi jangka
dan bijih timah hampir RM0.4 bilion. Secara keseluruhannya, sektor         panjang.
perlombongan menyumbang hampir 6.6% daripada keseluruhan         HURAIAN
Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Malaysia.               (a) Kesan Positif
                                     (i) Menambah keupayaan modal dalam negara
Peluang pekerjaan kepada penduduk                     Arus globalisasi akan membawa banyak modal luar dan
Dalam sektor perlombongan, banyak peluang pekerjaan tersedia ada     seterusnya mengerakkan pertumbuhan ekonomi negara. Suntikan
seperti ahli geologi petroleum, jurutera, ahli oseanografi, juruteknik,  modal asing membolehkan industri di negara membangun
buruh dan pegawai tadbir. Kesan daripada peluang pekerjaan        berkembang pesat, mewujudkan peluang pekerjaan kepada
berkenaan, maka kadar pengangguran penduduk akan berkurangan.       rakyat, mengurangkan masalah pengangguran, meningkatkan
Contohnya pada tahun 2000, 41,200 peluang pekerjaan diwujudkan      taraf hidup dan memutuskan lingkaran kemiskinan yang selama
di mana 39,900 terlibat dengan sektor perlombongan dan 12,000       ini menghimpit negara-negara sedang membangun.
terlibat dalam perlombongan bijih timah.                 (ii) Menggalakkan pemindahan teknologi, kepakaran dan
                                     penyelidikan
Mengalakkan pemindahan teknologi dan kepakaran              dan pembangunan
Sektor perlombongan juga menggalakkan pemindahan teknologi dan      Kemasukan teknologi moden dan pemindahan kepakaran dari
kepakaran seterusnya membantu perkembangan bidang penyelidikan      negara-negara yang lebih maju seperti Jepun, Amerika Syarikat,
dan pembangunan (R&D) dalam negara. Usaha penyelidikan dan        Jerman dan lain-lain dapat dilaksanakan. Oleh itu, rakyat dapat
http://oumclub.blogspot.com.                                                      7/9
HBSS3103 SEP 2008

mempelajari kaedah pengendalian teknologi melalui latihan       memberi akibat buruk terhadap pembayaran.
lanjutan dan usaha sama dalam konteks penyelidikan dan         (v) Sektor kewangan semakin tidak stabil
pembangunan tenaga manusia.                      Pengaliran pelaburan (modal) portfolio yang semakin besar.
(iii) Perluasan pasaran                        Pelaburan ini terutama meliputi penglibatan dana luar negeri ke
Penghapusan dasar perlindungan dan sekatan tarif (GATT),        pasaran saham. Ketika pasaran saham sedang meningkat, dana ini
penghapusan stok penimbal, serta provokasi pasaran akan        akan mengalir masuk, menyebabkan pembayaran bertambah dan
memberikan peluang kepada produk negara sedang membangun        nilai wang akan bertambah baik. Sebaliknya, ketika harga-harga
menembusi pasaran negara maju dengan hak yang sama.          saham di pasaran saham menurun, dana dalam negeri akan
Globalisasi memberi kuasa mutlak kepada kuasa-kuasa pasaran      mengalir ke luar negeri dan pembayaran cenderung menjadi
iaitu permintaan dan cita rasa pengguna dalam urus niaga        bertambah buruk dan nilai mata wang domestik merosot.
barangan iaitu permintaan dan cita rasa pengguna dalam urus      Ketidakstabilan di sektor kewangan ini dapat menimbulkan kesan
niaga barangan dan perkhidmatan. Ia juga membolehkan          buruk kepada kestabilan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.
perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap      (vi) Memburukkan prospek pertumbuhan ekonomi jangka
negara memperoleh pasaran yang jauh lebih luas dari pasaran      panjang
dalam negeri.                             Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu
(iv) Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu          negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya
negara                                 menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang
Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari       seperti ini akan melambatkan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan
pelbagai negara mengimport lebih banyak barang dari luar negeri.    nasional dan peluang pekerjaan akan semakin lambat
Hal ini juga menyebabkan pengguna mempunyai pilihan barang       pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi
yang lebih banyak. Pengguna juga dapat menikmati barang yang      malah semakin memburuk. Pada akhirnya, apabila globalisasi
lebih baik dengan harga yang lebih rendah.               menimbulkan kesan buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi
(v) Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi        jangka panjang suatu negara, agihan pendapatan menjadi semakin
Pembangunan sektor industri dan pelbagai sektor lain bukan saja    tidak adil dan masalah sosioekonomi masyarakat semakin bertambah
dikembangkan oleh perusahaan asing, tetapi juga melalui campur     buruk.
tangan perusahaan swasta domestik.
Perusahaan domestik ini sering kali memerlukan modal dari bank     perkongsian sumber-sumber alam khususnya sumber bahan
atau pasaran saham. Dana dari luar negeri terutama dari negaranegara  mentah dan sumber tenaga. Sebuah negara perlu bergantung dengan
maju yang memasuki pasaran dan pasaran modal di dalam         negara lain bagi memperoleh kuasa tersebut. Contohnya negara Teluk
negeri dapat membantu menyediakan modal.                dan Arab bergantung kepada negara Asia Tenggara (Malaysia) untuk
(b) Kesan Negatif                           mendapatkan minyak kelapa sawit. Singapura pula bergantung
Di sebalik kesan positif, anda juga harus tahu kesan negatif akibat  kepada Malaysia untuk mendapatkan sumber air.
globalisasi. Globalisasi sebenarnya turut memberi risiko kepada    Keduanya pula ialah perkongsian dan pemindahan teknologi,
Negara sedang membangun yang amat bergantung kepada modal       penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta inovasi baru dalam
asing untuk menggerakkan dan membangunkan ekonomi. Antara       pelbagai bidang ekonomi.n Pemindahan teknologi dan perkongsian
kesan negatif yang ditimbulkan adalah seperti dapat anda lihat di   teknologi moden akan dapat memajukan lagi bidang-bidang lain
bawah:                                 seperti pembangunan sumber manusia, sumber tenaga, perindustrian,
(i) Kegawatan ekonomi                         sumber marin, pelancongan dan juga pertanian. Sebagai contoh,
Jumlah aliran masuk modal antarabangsa yang begitu besar ke      negara kita bergantung kepada pemindahan teknologi dari negara
dalam negara-negara serantau Asia Pasifik maka pasaran         Jepun seperti teknologi kejenteraan automasi, reka bentuk dan lain-
kewangan negara-negara serantau menjadi lebih mudah.          lain. dalam usaha untuk memperkembangkan Industri Berteknologi
(ii) Serangan spekulator                        Tinggi (HITEC) di Malaysia. Selain itu, negara-negara perlu
Kegawatan ekonomi sebenarnya berpunca daripada kejatuhan nilai     bergantung antara satu sama lain untuk perluasan
mata wang dan pasaran saham sesebuah negara akibat mainan       pasaran dan perdagangan antara negara atau kawasan. Negara-negara
spekulator. Apabila nilai mata wang sesebuah negara jatuh,       di Kesatuan Eropah (EU) dan Amerika Syarikat pula memasarkan
keyakinan para pelabur turut hilang dan menyebabkan mereka       produk mereka ke negara Asia. Perdagangan antara negara juga boleh
akan menarik balik pelaburan secara besar-besaran di negara      dipertingkatkan
terlibat demi mengelakkan kerugian jangka panjang.
(iii) Menghambat pertumbuhan sektor industri              2. Ekosistem merupakan satu unit yang terdiri daripada semua
Kesan globalisasi adalah perkembangan sistem perdagangan luar      organisma hidup di sesuatu kawasan yang berinteraksi dengan
negeri yang lebih bebas. Perkembangan ini menyebabkan          alam sekitar fizikalnya. Pada masa ini, banyak aktiviti manusia
negaranegara                              telah mempengaruhi ekosistem.
berkembang tidak dapat lagi menggunakan tarif yang tingi        Bincangkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan
untuk memberikan perlindungan kepada industri yang baru        masyarakat dan melestarikan ekosistem seiring dengan aktiviti
berkembang (infant industry). Perdagangan luar negeri yang lebih    manusia
bebas menimbulkan hambatan kepada negara berkembang untuk
memajukan sektor industri domestik yang lebih cepat. Selain itu,    Memelihara dan memulihara alam sekitar adalah penting jika
kebergantungan kepada industri-industri yang dimiliki         manusia ingin mencapai kesejahteraan hidup. Maka adalah
perusahaan multinasional semakin meningkat.              tanggungjawab kita untuk memastikan bahawa haiwan dan tumbuh-
(iv) Memburukkan kadar pembayaran                   tumbuhan dilindungi dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.
Globalisasi cenderung menaikkan harga barang-barang import.      Kepupusan apa jenis jua spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan di
Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka      atas bumi ini dapat dielakkan dengan aktiviti pemeliharaan hutan.
eksport tidak berkembang. Keadaan ini dapat memburukkan kadar     Manusia perlu menjaga sumber-sumber alam semula jadi dengan
pembayaran. Pelaburan asing yang bertambah banyak menyebabkan     pengurusan cermat dan tidak membazir. Jika hutan dapat diuruskan
aliran pembayaran keuntungan (pendapatan) modal ke luar negeri     dengan baik untuk kayu-kayannya dengan mengamalkan cara-cara
semakin meningkat. Aktiviti eksport yang tidak berkembang boleh    ekologi dan saintifik, maka pokok-pokok boleh ditebang untuk
http://oumclub.blogspot.com.                                                     8/9
HBSS3103 SEP 2008

memperoleh keuntungan maksimum. Tambahan pula, pokok-pokok
untuk masa depan akan masih ada lagi kerana hutan masih boleh
wujud lagi. Pemeliharaan hidupan liar dan tumbuh-tumbuhan di
dalam hutan adalah sangat penting kepada negara Malaysia kerana ia
bukan sahaja merupakan salah satu sumber pendapatan tetapi ia juga
membantu meningkatkan sumber ekonomi negara. Kebanggaan
negara Malaysia adalah hidupan liar, taman-taman negara, gunung-
ganang, sungai-sungai dan sebagainya. Contohnya: Taman Negara
Endau-Rompin, Taman Negara Mulu dan sebagainya yang penting
sebagai ekopelancongan. Pencapaian dan peningkatan teknologi dan
sains juga memainkan peranan yang penting dalam pemeliharaan dan
pemuliharaan organisma hidup. Teknologi dan teknik-teknik seperti
persenyawaan tiruan (artificial insemination) dan kultur tisu telah
digunakan untuk menambah populasi spesies yang unggul. Imej-imej
satelit digunakan untuk mengesan pembakaran dalam ekosistem.
Masa depan kita bergantung kepada cara kita mengguna alam sekitar
dengan sumbernya untuk masa kini dan masa akan datang kerana ia
berkait rapat dengan mewujudkan satu kualiti hidup yang sejahtera
dan lebih baik untuk semua manusia bukan sahaja dari segi ekonomi
mahupun sosial. Anda juga boleh memainkan peranan dalam
memelihara dan memulihara organisma hidup di negara anda
Malaysia dengan memberi sokongan dan melibatkan diri anda dalam
aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi seperti
Persatuan Alam Semula jadi Malaysia (Malaysian Nature Society),
Sahabat Alam Malaysia, World Wide Fund for Nature dan Wetlands
International Asia Pacific.

             KERTAS SOALAN TAMAT
http://oumclub.blogspot.com.                       9/9

								
To top