Docstoc

ร่างขอบเขตงาน Terms of Reference TOR

Document Sample
ร่างขอบเขตงาน Terms of Reference TOR Powered By Docstoc
					           ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR)
              โครงการจ้างปรับปรุงห้อง ประชุม

1. ความเป็นมา
       กรมบัญชีกลาง ได้ นาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน สนับสนุนภารกิจหลักของกรม
โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ได้ความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานสาหรับผู้บริหาร
จึงจาเป็นต้องมีห้องประชุมที่ทันสมัยสาหรับติดตามงาน สั่งการ ประเมินผลความคืบหน้าในการทางาน
และตัดสินใจได้อย่างแม่นยา บนพื้นฐานข้อมูลความเป็นจริงแบบ       Online Real Time
โดยเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลางโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย (        Wireless)
การปรับปรุงห้องประชุมพร้อมติดตั้งระบบแสงเสียงภาพ และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ณ. ห้องประชุม

2. วัตถุประสงค์
       กรมบัญชีกลางมีความประสงค์จะทาการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมพร้อมติดตั้งระ
บบแสงเสียงภาพ และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ณ. ห้องประชุม กรมบัญชีกลาง
       โดยมีขอบเขตของงาน, ข้อกาหนดและเงื่อนไขทั่วไปดังรายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไป
ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของงานเพื่อให้ได้ผลงานทั้งหมดมีมาตรฐาน มีคุณภาพดี
มีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีและมีความถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดี

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
    3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานในประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้
วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียวและทาสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ อายุผลงานไม่เกิน 5 ปี
โดยในผลงานต้องประกอบด้วยงานตกแต่งภายในและ
งานติดตั้งระบบแสงเสียงภาพหรือระบบโสตทัศนูปกรณ์ โดยแนบสาเนาคู่สัญญามาในบัญชีส่วนที่ 2
ด้วย
    3.2 ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจาบริษัท(โดยมีเอกสารประกอบ) ดังนี้
        3.2.1 วิศวกรโยธา อย่างน้อย 1 คน
        3.2.2 วิศวกรไฟฟ้า-สื่อสาร อย่างน้อย 1 คน
                       2
        3.2.3 วิศวกรทางด้าน Audio-visual อย่างน้อย 1 คน
        3.2.4 มัณฑนากร อย่างน้อย 1 คน

โดยแสดงประวัติผลงานและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอก
ารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
     3.3 ผู้เสนอราคาต้องจัดทาแผนงานการดาเนินงานในการ
ปรับปรุงห้องประชุมพร้อมติดตั้งระบบแสงเสียงภาพ และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ณ. ห้องประชุม
กรมบัญชีกลางแนบมาในวันยื่นซองด้วย

4. ขอบเขตของงาน
   หมวดงานตกแต่งภายใน
    ขอบเขตของงาน       ปรับปรุงห้องประชุมพร้อมติดตั้งระบบแสงเสียงภาพ
และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ณ. ห้อง                 ประชุม กรมบัญชีกลาง
เพื่อการปรับปรุงห้องประชุมพร้อมติดตั้งระบบแสงเสียงภาพ และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วยหมวดงานต่างๆ ดังนี้ งานตกแต่งภายใน งานระบบปรับอากาศ งานระบบแสงเสียง ภาพ
งานระบบคอมพิวเตอร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง การออกแบบต้องคานึงถึง ประโยชน์ใช้สอย
ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ การใช้งาน รูปแบบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์
รูปแบบการตกแต่งภายในที่ทันสมัย คุณสมบัติของวัสดุเหมาะสมกับการใช้งาน
การผสมผสานของวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุประดิษฐ์ที่มีความคงทนถาวร ดูแลรักษาง่าย
โดยมีขอบเขตการปรับปรุงดังนี้
       4.1.1 ห้องประชุม ผู้บริหาร 35 ที่นั่ง ขนาดประมาณ 10.900 x 19.00
ตร.ม.มีพื้นที่ไม่ต่ากว่า 190.00 ตร.ม.ประกอบด้วย
              (1) ส่วนผู้ประชุม         ่ ่ั
                            35 ทีนง
              (2) ส่วนผู้เข้าร่วมประชุม 21 ทีนง ่ ่ั
              (3) รวมผู้ประชุม      56 ที่นั่ง
       4.1.2 ห้องควบคุม(Control )ขนาดประมาณ 2.50 x 5.00 ตร.ม.มีพื้นที่ไม่ต่ากว่า 12.50
ตร.ม.ประกอบด้วย ส่วนควบคุม 2 ทีนง    ่ ่ั
       4.1.3 ห้องเตรียมอาหาร ( Pantry )ขนาดประมาณ 2.10 x 6.50 ตร.ม.มีพื้นที่ไม่ต่ากว่า
13.65 ตร.ม.ประกอบด้วย ส่วนเตรียมอาหาร
                         3
      ห้องโถงทางเข้า ( Foyer ) ขนาดประมาณ 2.50 x 5.00 ตร.ม.มีพื้นที่ไม่ต่ากว่า 12.50
ตร.ม.ประกอบด้วย ส่วนโถงด้านหน้า ( ทางเข้าอาคาร )
    ผู้รับจ้างต้อง ปรับปรุง จัดหา จัดทา งานตกแต่งภายใน ,งานระบบแสงเสียงภาพ
,งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และงานระบบที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ
อีกทั้งทาการทดสอบจนใช้การได้ดีจนเป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างให้แล้วเสร็จตามข้อกา
หนดเงื่อนไข
และก่อนส่งมอบงานผู้รับจ้างจะต้องตรวจสภาพความเรียบร้อยและทาความสะอาดภายในบริเวณที่ก่อส
ร้างตกแต่งให้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
    พื้นที่ที่กาหนดให้ทาการปรับปรุง อาคาร กรมบัญชีกลาง ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร.

    หมวดงานระบบแสงเสียงภาพ และระบบคอมพิวเตอร์
        4.2.1 ผู้รับจ้างต้อง จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์
ให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ตามที่ได้เสนอมาตามรูปแบบที่ได้นาเสนอให้ผู้ว่าจ้าง
        4.2.2 ผู้รับจ้างต้องเดินสายสัญญาณ สายควบคุม สายกาลัง และสายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งระบบนี้ รวมถึงการติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
        4.2.3 ผู้รับจ้างต้องเสนอรายการวัสดุอุปกรณ์ประกอบหลักทั้งหมดซึ่งจะต้องใช้ในการติดตั้ง
ระบบ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ระบบสามารถทางานได้อย่างสมบูรณ์ตามความต้องการในการใช้งาน
โดยนาเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้งจริง
        4.2.4 ผู้รับจ้างต้องดาเนินการครอบคลุมถึงงานติดตั้ง , งานฝึกอบรม , การรับประกัน
และการจัดเตรียม เอกสารประกอบการส่งมอบงาน
โดยมีรายละเอียดครอบคลุมตามข้อกาหนดทั่วไปนี้

5. การดาเนินงาน
  ความต้องการทั่วไป หมวดการตกแต่งภายใน
                ่ ่ั
     5.1.1 ห้องประชุม 35 ทีนง
        Size :    10.90 x 19.00 ต.ร.ม.
        Area :    190.00 ตร.ม.
        Seat :         ่ ่ั
               Total 56 ทีนง
                          4
           5.1.1.1แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายใน การจัดห้องประชุมผู้บริหารยุคใหม่
ที่ทันสมัย ประกอบด้วย Function ที่ครบครัน รูปแบบสวยหรูงดงาม มีความก้าวหน้าทันสมัย โปร่ง สบายตา
สีสันสร้างสรรค์อารมณ์ในการประชุม เสริมสร้างแนวความคิดแปลกใหม่ โดยมี
 ลักษณะการใช้ห้อง      ประชุมสาหรับประชุมผู้บริหารสามารถจัดการประชุมได้หลากหลายเช่น การ
Presentation สัมมนาวิชาการ
ซึ่งห้องประชุมนี้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถจัดโต๊ะ
ผู้ประชุมได้ 35 ที่นั่งและยังมีพื้นที่ว่างสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมอีกประมาณ 21 ที่นั่ง รวมทั้งห้อง 56
ที่นั่งและมีพื้นที่สาหรับพักคอยเพื่อการพักผ่อนลักษณะโซฟาที่ไม่เป็นทางการส่วนรูปแบบการตกแต่งที่ทั
นสมัยใน Style Contemporary Thai โดยการนาเอาวัสดุสีเข้มเช่น ไม้อัดสักทาสีโอ๊ค ไม้สักทาระแนง
มาตกแต่งเสริมด้วยไฟจากฝ้าเพดานและจากผนังเสริมบรรยากาศไทยๆได้เป็นอย่างดี
           5.1.1.2 การออกแบบพื้น พื้นห้องประชุม ต้องการความอ่อนนุ่มผ่อนคลายขณะนั่ง
เนื่องจากการประชุมต้องใช้เวลาในการประชุมมากประกอบกับการประชุมในแต่ละครั้งมีความเครียดเป็
นปัจจัยในการประชุมอยู่แล้ว ซึ่งในการออกแบบครั้ งนี้ได้ออกแบบพื้นเป็นพรมชิ้น ( Carpet Tile )
หรือพรมม้วนที่มีลวดลาย Thai Graphic โทนสีสีเย็นหรือสีกลางเช่น สีเทา สีครีม หรือสีน้าตาล
           5.1.1.3 การออกแบบผนัง
      (1)                                        ผนังด้านหน้า
ผนังด้านหน้าประกอบด้วยจอฉายภาพพร้อมตกแต่งขอบจอภาพด้วย สีโอ๊คเข้ม
เพื่อเน้นให้ภาพที่ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น ผนังด้านข้างตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสค สีน้าตาล-ทอง
สร้างความหรูหรา สง่างาม เน้นความสว่างภายในช่องที่มีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ หรือบุคคลสาคัญ
      (2)          ผนังด้านข้าง ผนังด้านข้างประกอบด้วยการตีกล่องไม้กรุไม้อัดทาสีโอ๊ค
ลงสีทองผสมผสานกับไม้ระแนง
เพื่อควบคุมการกระจายของเสียงให้ส่งผ่านสู่ผู้ฟังได้อย่างทั่วถึงไม่ว่าผู้ฟังจะนั่งอยู่ส่วนใดของห้องก็ตาม
มีการซ่อนไฟสาหรับสร้างบรรยากาศในการประชุมเป็นระยะ
มีพื้นที่สาหรับการตั้งโชว์รางวัลหรือวัสดุตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
              (3) ผนังด้านหลัง ผนังด้านหลังเป็นส่วนที่สาคัญมากอีกด้านหนึ่งเนื่องจาก
ผนังด้านหลังต้องสามารถดูดซับเสียงได้เป็นอย่างดีจึงทาการออกแบบโดยใช้ผนังกรุฉนวนหุ้มผ้าบุ
ผสมผสานกับรูปแบบผนังที่มีการตกแต่งเช่นเดียวกับด้านหน้าให้สอดคล้องและไหลลื่อสู่จุดหมายเดียวกัน
                        5
           5.1.1.4                        การออกแบบฝ้าเพดาน
เนื่องจากฝ้าเพดานยกระดับสูงขึ้นมากไม่ได้เกิดจากระดับของคานอยู่ต่ามากทาให้ไม่สามารถยกระดับฝ้
าได้ทั่วทั้งห้องโดยทาการยกเฉพาะภายในคาน และกรุไม้อัดสักเป็นทางตรง ซ่อนไฟไว้ภายใน
           5.1.1.5      การออกแบบเฟอร์นิเจอร์     เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องประชุม
ส่วนประชุมเป็นโต๊ะประชุมติดตายรูปเรือ                             Top
โต๊ะกรุไม้อัดทาสีให้มีความแตกต่างกันระหว่างขอบโต๊ะกับส่วนกลางโต๊ะ
ภายในโต๊ะมีการเดินท่อร้อยสายสาหรับการวางไมโครโฟนชุดประชุมและสาหรับคอมพิวเตอร์ Note Book
เก้าอี้ประชุม ใช้รูปแบบที่ทันสมัยนั่งสบายขนาดพอเหมาะ โดยเลือกใช้หุ้มหนังเทียมสีดา ขาโครเมี่ยม

      5.1.2 ห้องควบคุม    ่ ่ั
               2 ทีนง
         Size :    2.500 x 5.00 ตร.ม.
         Area :    12.500 ตร.ม.
         Seat :    2 ทีนง ่ ่ั

         5.1.2.1 แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายใน
     การจัดวางอุปกรณ์ในการควบคุมมีความสาคัญกับการใช้งานเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากอุปกรณ์ต้อง
อยู่ในระยะที่สะดวกต่อการใช้งาน การจัดวางโต๊ะและการเจาะช่องกระจก One Way
เพื่อมองด้านเดียวต้องสามารถมองได้อย่างทั่วถึงไม่มีจุดอับในการมองส่วนควบคุมระบบควรอยู่ในห้องค
วบคุมด้วย
         5.1.2.2                           การออกแบบพื้น
พื้นห้องควบคุมต้องการความเงียบและไม่มีเสียงรบกวนควรใช้พื้นพรมที่สามารถดูดซับเสียงได้เป็นอย่าง
ดี
         5.1.2.3 การออกแบบผนัง ผนังห้องควบคุมทาสีน้าพลาสติก อะคิลิค 100      %
เพื่อทาความสะอาดได้ง่ายและดูแลรักษาได้ง่ายเช่นกัน
         5.1.2.4 การออกแบบฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานโครง C-Line ชนิดหนา กรุยิปซั่ม 9 มม.
ขอบลาดฉาบเรียบทาสีน้าพลาสติก

      5.1.3 ห้องเตรียมอาหาร
         Size :    2.100 x 6.50 ตร.ม.
                       6
         Area :    13.650 ตร.ม.
         Seat :     ่ ่ั
               ทีนง
         5.1.3.1 แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายใน การจัดห้องเตรียมอาหาร
( Pantry)
ต้องสามารถจัดเตรียมได้อย่างคล่องตัวมีทางเดินสัญจรเพียงพอไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินในการเสริฟอาห
าร พื้นที่ในการทาอาหารหรือเตรียมเครื่องดื่มควรมีมากพอในการทางาน
         5.1.3.2 การออกแบบพื้น
พื้นห้องเตรียมอาหารควรมีคุณสมบัติในการทาความสะอาดง่าย
ดูแลรักษาง่ายผิวขรุขระไม่ลื่นและไม่อันตรายในขณะพื้นเปียก
         5.1.3.3 การออกแบบผนัง ผนังห้องเตรียมอาหารกรุกระเบื้องขนาด 4x4 หรือ 8x8
หรือ 8x10 หรือ 10x16 นิ้ว โดยรอบทั้ง 4 ด้านของผนัง
         5.1.3.4 การออกแบบฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานโครง C-Line ชนิดหนา กรุยิปซั่ม 9 มม.
ขอบลาดฉาบเรียบทาสีน้าพลาสติก

      5.1.4 ห้องโถงทางเข้า ( Foyer Staff )
         Size :    2.500 x 5.00 ตร.ม.
         Area :    12.500 ตร.ม.
         Seat :      ่ ่ั
                ทีนง

        5.1.4.1 การออกแบบพื้น พื้นโถงทางเข้าควรมีคุณสมบัติในการทาความสะอาดง่าย
ดูแลรักษาง่ายผิวขรุขระไม่ลื่นและไม่อันตรายในขณะพื้นเปียก
       5.1.4.2 การออกแบบผนัง ผนังโถงทางเข้ากรุยิปซั่ม 12 มม.2
หน้าฉาบเรียบทาสีน้าพลาสติก
       5.1.4.3 การออกแบบฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานโครง C-Line ชนิดหนา กรุยิปซั่ม 9 มม.
ขอบลาดฉาบเรียบทาสีน้าพลาสติก

   ความต้องการทางด้านคุณสมบัติทางเทคนิค หมวดงานตกแต่งภายใน
        ฝ้าเพดาน 1 (แผ่นฝ้า)          สาหรับห้องประชุม ห้องควบคุม
ห้องเตรียมอาหารมีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
  เป็นแบบ GYPSUM BOARD หรือเทียบเท่า
                      7
          เป็นชนิดธรรมดา ไม่ติดไฟ กันความร้อน และเสียง ได้รับมาตรฐาน ASTM
C 36, BS 1230 และมาตรฐาน มอก. 219-2524
          มีขนาด 120 x 240 ซม.
          มีความหนา 9 มม. ขอบลาด
          ลักษณะการใช้งาน ใช้ติดตั้งฝ้าเพดาน

        ฝ้าเพดาน 2 MDF กรุไม้อัดเชอรี่ สาหรับห้องประชุม มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
           MDF กรุฝ้าเพดาน
           (1) มีขนาดเต็มแผ่น 1.20 x 2.90 ม. เกรด A
           (2) มีความหนา 9 มม. ได้มาตรฐาน มอก
           (3) ไม่บิดงอ ไม่แตกร้าว ไม่มีตาหนิ
           (4) ไม่มีรอยน้า หรือบวมชื้น
           (5) เรียบเสมอกันทั่วแผ่น
           (6) สามารถทาสีพ่นได้โดยไม่ร่อน,แตก
       5.2.2.2 ไม้อัดเชอรี่
       (1)    นาไม้อัดเชอรี่ตัวอย่างไปเทียบสี
           (2) มีขนาดเต็มแผ่น 1.20 x 2.90 ม.เกรด A
           (3) มีความหนา 8 มม. ได้มาตรฐาน มอก
           (4) ไม่บิดงอ ไม่แตกร้าว ไม่มีตาหนิ
           (5) ไม่มีรอยน้า หรือบวมชื้น
           (6) เรียบเสมอกันทั่วแผ่น
           (7) สามารถทาสีพ่นได้โดยไม่ร่อน,แตก

        ผนัง 0 Acoustic WALL สาหรับห้องประชุม มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
  เป็นแบบ GYPSUM BOARD หรือเทียบเท่า
           เป็นชนิดธรรมดา ไม่ติดไฟ กันความร้อน และเสียง ได้รับมาตรฐาน ASTM
C 36, BS 1230 และมาตรฐาน มอก. 219-2524
           มีขนาด 120 x 240 ซม.
           มีความหนา 12 มม.
                        8
            ลักษณะการใช้งาน ใช้ติดตั้งฝ้าเพดานและผนังด้านใน

          ผนัง 0 Acoustic WALL สาหรับห้องประชุม Doc มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
  เป็นแบบ โครงผนัง ACOUSTICS หรือเทียบเท่า
             โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี                  GypframeTM
เป็นโคร่งคร่าวที่ผลิตและจาหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก ภายใต้
มาตรฐานสากลพร้อมวิธีการติดตั้งที่ชัดเจนตามมาตรฐานของกลุ่ม บีพีบี ตามข้อกาหนดดังนี้
             (1) BS EN 10142: 1991 และ BSEN 10143: 1993 Specification for
Continuously Hot-Dip Metal Coated Steel Sheet and Strip
             (2) BS 7364: 1990 Specification for Galvanized Steel Studs and
Channels for Stud and Sheet partitions and linings using screw-fixed gypsum wallboard
             (3) BS 5234: Parts 1&2: 1992 Code of Practice: Internal non – load
bearing partitions
             (4) มอก.863-2532:
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโครงคร่าวเหล็กกล้าสาหนับยึดแผ่นฝ้าและแผ่นผนัง
             (5) มอก.50-2538: แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มความร้อน
  มีความหนา 0.50 ( C-Stud), 0.50 ( U-Track)
  มีความกว้าง 62      ( C-Stud), 64 ( U-Track)
  มีความสูง 32 ( C-Stud), 32 ( U-Track)
  มีความยาวมาตรฐาน 3000 มม.
  เหล็กกล่องมีขนาด 0.60 x 0.60 ม.

         ผนัง 0 Acoustic WALL สาหรับห้องประชุม Doc มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
  เป็นแบบฉนวนเยื่อกระดาษ หรือเทียบเท่า
  ฉนวนเยื่อกระดาษและฉนวนเยื่อไม้ เป็นชนิด Cellulose Insulation
            Wall Spray เป็นแบบฉนวนเยื่อไม้ขนาด 3” ภายในโครง Metal Stud 0.60 x
0.60เป็นระบบฉีดเข้าสู่โครงภายในให้เต็ม แล้วปาดด้วยลูกกลิ้ง หนาเสมอ Metal Stud
  ส่วนผสมเป็นแบบเยื่อไม้และเยื่อกระดาษ
  สารเคมี เป็นแบบ Borax และ Boric Acid
                        9
        ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย จาก U.S. Consumer Products Safety
Commission for Flame Resistance And The Ability to Resist Corrosion

         ผนัง 1 กรุแผ่น MDF ทาสีพ่น สาหรับห้องประชุม มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
            เป็นแบบ MDF กรุผนัง หรือเทียบเท่า
            มีขนาดเต็มแผ่น 1.20 x 2.90 ม. เกรด A
            มีความหนา 6 มม.และ 9มม.
            ไม่บิดงอ ไม่แตกร้าว ไม่มีตาหนิ
            ไม่มีรอยน้า หรือบวมชื้น
            เรียบเสมอกันทั่วแผ่น
            สามารถทาสีพ่นได้โดยไม่ร่อน,แตก

         ผนัง 2 กระจกใสสาหรับเขียน สาหรับห้องประชุม มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
            เป็นแบบ GLASS Board กระจกใส หรือเทียบเท่า
            มีความหนา 9มม.หรือ 3 หุน (เต็มขนาด)
            ขนาดสั่งตัดตามแบบ (วัดหน้า Site)
            สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
            ทนแดด ทนฝน ทนต่อรอยขีดข่วน
            เจียเหลี่ยม โดยรอบข้างละ 1 มม.
            ไม่มีรอยขีดข่วน ไม่มีรอยแตกร้าว ไม่ผ่านการใช้งาน
                                   ้
            ยึดด้วยหมุดสแตนเลสด้าน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิว อย่างน้อย 6 ตัว

        ผนัง 4        กรุระแนงไม้สักทับไม้อัดสักลายภูเขา   สาหรับห้องประชุม
มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
            ไม้อัดสัก
            (1) มีความหนา 4 มม.
            (2) ขนาด 1.20x2.40 ม เต็มแผ่น
            (3) ไม่แตก ไม่บิดงอ ไม่มีตาหนิ
            (4) ลายภูเขา
                       10
            (5) สีอ่อนไม่มีตาไม้
ไม้สักจริง ( Solid )
            (1)  มีความหนา 15 มม. ( 5 หุน )
            (2)  มีความกว้าง 11/2 นิว้
            (3)  ระยะห่างกัน 1 นิว้
            (4)  ไม่แตก ไม่บิดงอ ไม่มีตาหนิ
            (5)  ลายภูเขา
            (6)  สีอ่อนไม่มีตาไม้

        ผนัง 5 ฟองยางหนา 1 ½ นิ้วหุ้มผ้า สาหรับห้องประชุม มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
           เป็นแบบ ผ้าบุผนัง
           หน้ากว้าง 58 นิ้ว หรือ 145 ซม
           Silky Polyester 100 %
           ลายในตัว สีครีม
           No CC 88/03
           Vc-Fabric หรือ Np –Fabric หรือ Kacee
           วิธีเย็บ ให้เป็นรอยบุ๋มเช่นเดียวกับดึงดุมแต่ไม่มีดุมและไม่ต้องมีตะเข็บ
           แบ่งออกเป็น 2 แผ่นๆละ 1.00 ม.
        ผนัง 6 กรุไม้อัดสักกรุผ้าบุ สาหรับห้องประชุม มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
            ไม้อัดสัก
           (1) มีความหนา 4 มม.
           (2) ขนาด 1.20x2.40 ม เต็มแผ่น
           (3) ไม่แตก ไม่บิดงอ ไม่มีตาหนิ
           (4) ลายภูเขา
           (5) สีอ่อนไม่มีตาไม้
            ผ้าบุ
           (1) หน้ากว้าง 54 นิ้ว หรือ137 ซม.
           (2) Polyester 100 %
           (3) ลายในตัว สีครีม
                           11
              (4)  No AVKE-BEN1/14W
              (5)  Vc-Fabric หรือ Np –Fabric หรือ Nitas Tessile
              (6)  แผ่นละ 1 ชุด
              (7)  ติดแผ่นโลหะส่วนกลาง

            ผนัง 7 กระจกแพรว ลามิเนต 15 มม.สาหรับห้องประชุม มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
               เป็นแบบ กระจกลามิเนต หรือกระจกแพรว ( ลายแตก ) หรือเทียบเท่า
               กระจกลามิเนต 3 ชั้น
               หนา 15 มม.
               ไม่มีตาหนิ ไม่แตกร้าว
               ไม่มีรอยขีดข่วน
               ไม่บิดงอ ไม่โค้งบิดเบี้ยว
               ติดตั้ง 3 ด้านยกเว้นบน-ล่าง
               ติดตั้งโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนจาหน่าย

            ผนัง 9 ผนังหินอ่อน สาหรับห้องประชุม มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
               เป็นแบบ หินอ่อนครีมาเฟล หรือเทียบเท่า
               มีขนาด 0.60x0.60 ม.ความหนา 2 ซม
               สีครีม
               มีตาข่ายกันหินแตกร้าวด้านหลัง
               ลวดลายและสีสม่าเสมอกันทั่วแผ่น
               ไม่แตกร้าว บิดงอ ไม่มีตาหนิ ความหนาเท่ากันทุกแผ่น
               ติดตั้งแบบเว้นร่องไม่ต้องมียาแนว
               เจียเหลี่ยม ( เพ่ 45 องศา )ทุกแผ่นโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนจาหน่าย(ใช้เครื่อง
)เพื่อให้แนวเป็นตัววี
               ติดตั้งโดยปูนกาวที่มีแรงดึงสูง

            ผนัง 10 ผนังหินอ่อนเซาะร่อง สาหรับห้องประชุม มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
               เป็นแบบ หินอ่อนครีมาเฟลเซาะร่อง หรือเทียบเท่า
                          12
              มีขนาด 0.40x0.80 ม.ความหนา 2 ซม
              เซาะร่องกระแทกหน้า
              สีครีม
              มีตาข่ายกันหินแตกร้าวด้านหลัง
              ลวดลายและสีสม่าเสมอกันทั่วแผ่น
              ไม่แตกร้าว บิดงอ ไม่มีตาหนิ ความหนาเท่ากันทุกแผ่น
              ติดตั้งแบบต่อชนไม่ยาแนว
              เจียเหลี่ยม ( เพ่ 45 องศา )ทุกแผ่นโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนจาหน่าย ( ใช้เครื่อง )
เพื่อให้แนวเป็นตัววี
              ติดตั้งโดยปูนกาวที่มีแรงดึงสูง

            พื้น 1 พรม Carpet Tile สาหรับห้องประชุมทั้งหมด มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
               Time Warp Machine Tufted
               Product Code : Chenille 9462900008 หรือเทียบเท่า
               Product Definition : Intersculpt Tufted Tip Sheared Pattern Loop
               Yarn/Fibre : Interface Approved Optimum SD Type 6.6 Nylon
               Colour System : Solution Dyed
               Machine Gauge : 1/12
               Pile Height : 4 mm+/-0.5mm
               Total Thickness : 7 mm+/-0.5mm
               Tile Size : 50x50 cm
                Backing Structure: Interface GlasBac.
                NO. : Time Warp 903687 Lasting Impression หรือเทียบเท่า
                วิธีติดตั้ง : ติดตั้งลายตรงทางยาวห้อง

            พื้น 2 พรม Carpet Tile สาหรับห้องประชุมส่วนรับแขก มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
               Machine Tufted
               Product Code : paint Box สีเทาเข้มหรือเทียบเท่า
               Product Definition : Intersculpt Tufted Tip Sheared Pattern Loop
              13
   Yarn/Fibre : Interface Approved Optimum SD Type 6.6 Nylon
   Colour System : Solution Dyed
   Machine Gauge : 1/12
   Pile Height : 4 mm+/-0.5mm
   Total Thickness : 7 mm+/-0.5mm
   Tile Size : 50x50 cm
   Backing Structure: Interface GlasBac.
   NO. : Paint Box สีเทาเข้ม
   วิธีติดตั้ง : ติดตั้งลายตรงทางยาวห้อง

พื้น 3 พรม Carpet Tile สาหรับห้องควบคุม มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
    Machine Tufted
    Product Code : ระบุสีและลายภายหลัง
    Product Definition : Intersculpt Tufted Tip Sheared Pattern Loop
    Yarn/Fibre : Interface Approved Optimum SD Type 6.6 Nylon
    Colour System : Solution Dyed
    Machine Gauge : 1/12
    Pile Height : 4 mm+/-0.5mm
    Total Thickness : 7 mm+/-0.5mm
    Tile Size : 50x50 cm
    Backing Structure : Interface GlasBac.
    NO. : ระบุสีและลายภายหลัง
    วิธีติดตั้ง : ติดตั้งลายตารางหมากฮอล์ส

พื้น 4 กระเบื้องเซรามิค สาหรับ Foyer,Pantry มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
    เป็นแบบ กระเบื้องเซรามิค หรือเทียบเท่า
    มีขนาด 16” x 16”
    มีความหนา 1 ซม.
    พื้นผิว เรียบมัน
              14
   สีครีมงาช้าง Super White
   NO. 8001

สีพ่นเฟอร์นิเจอร์ สาหรับ ผนังตกแต่งทั้งหมด มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
   เป็นแบบ สีพ่นอุตสาหกรรม
   คุณสมบัติ สีพ่นเฟอร์นิเจอร์สาหรับพ่นไม้
   ระบบสี โพลียูนีเทน หรือ อะคิลิค
   พื้นผิว กึ่งเงา
   สี ระบุภายหลัง
   คงทนต่อกรด ด่าง และสารเคมีอื่นๆ
   ป้องกันความชื้น และเชื้อราได้ดี
   สีเรียบสม่าเสมอ
   ให้ความเงางามสูงพื้น 4 กระเบื้องเซรามิค สาหรับ Foyer, Pantry มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
    เป็นแบบ กระเบื้องเซรามิค
    มีขนาด 16” x 16”
    มีความหนา 1 ซม.
    พื้นผิว เรียบมัน
    สี ครีมงาช้าง Super White
    No. 8001

เครื่องปรับอากาศ สาหรับ ห้องประชุม จานวน 8 ตัว มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
    เป็นแบบระบบ Rotary
    ขนาด ไม่ต่ากว่า 30,000 Btu
    แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์
    รูปแบบติดตั้งฝ้าเพดานชนิดคอยล์เปลือยต่อท่อลม
    ปริมาณลมหน้าหัวจ่าย 1000-1200 CFM
                       15
            ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
            ได้รับมาตรฐานมอก.2134-2545,ISO
9001,สินค้าคุณภาพผลิตโดยสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.มาตรฐาน             UKAS
ของอังกฤษ,NAC

         เครื่องปรับอากาศ สาหรับ ห้องควบคุม จานวน 1 ตัว มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
             เป็นแบบระบบ Rotary
             ขนาด ไม่ต่ากว่า 9,000 Btu
             แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์
             รูปแบบติดตั้งฝ้าเพดาน
             ปริมาณลมหน้าหัวจ่าย 900-1000 CFM
             ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
             การควบคุมแบบรีโมท
             ได้รับมาตรฐานมอก.2134-2545,ISO                9001,
สินค้าคุณภาพผลิตโดยสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.มาตรฐาน UKAS ของอังกฤษ, NAC,
ประหยัดไฟเบอร์ 5 ของ กฟผ.

         ผนัง 8 กรุไม้อัดสัก ทาสีทองภายใน สาหรับ ห้องประชุม มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
            เป็นแบบไม้อัดสัก
            มีความหนา 4 มม.
            มีขนาด 1.20x2.40 ม เต็มแผ่น
            ไม่แตก ไม่บิดงอ ไม่มีตาหนิ
            ลายภูเขา
            สีอ่อนไม่มีตาไม้
            ภายในช่องทาสีทอง

         F1 เก้าอี้ประธาน สาหรับ ห้องประชุม จานวน 1 ตัว มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
             มีขนาด 0.62 x 0.66 x 1.17 ม.
             Shell โครงวีเนียร์หนา 12-15 มม.ดัดโค้งตามรูปทรง
                      16
                                      Kg/m3
            Backrest Cushion รองด้วยโพลียูนิเทน ความหนาแน่น 33 Hardness 11Kg
            Seat Cushion รองด้วยโพลียูนิเทนโฟม ความหนาแน่น 45 Kg/m3 Hardness 15Kg
            Outer Cushion รองด้วยโพลียูนิเทนโฟม หนา 6 มม.
            Base ขา 5 แฉก ทาจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ ทาสี Powder Coated
            Mechanism ปรับระดับสูง-ต่า ด้วย Gaslift
            Armrest โพลียูนิเทนขึ้นรูปชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ
            หุ้มหนังแท้ด้านหน้า หนังเทียมด้านหลัง หรือเทียบเท่า


         F-2 เก้าอี้ประชุม สาหรับ ห้องประชุม จานวน 34 ตัว มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
            มีขนาด 0.62 x 0.66 x 0.95 ม.
            Shell โครงวีเนียร์หนา 12-15 มม.ดัดโค้งตามรูปทรง
                                      Kg/m3
            Backrest Cushion รองด้วยโพลียูนิเทน ความหนาแน่น 33 Hardness 11Kg
                                    45
            Seat Cushion รองด้วยโพลียูนิเทนโฟม ความหนาแน่นKg/m3 Hardness 15Kg
            Outer Cushion รองด้วยโพลียูนิเทนโฟม หนา 6 มม.
            Base ขา 5 แฉก ทาจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ ทาสี Powder Coated
            Mechanism ปรับระดับสูง-ต่า ด้วย Gas lift
            Armrest โพลียูนิเทนขึ้นรูปชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ
            หุ้มหนังแท้ด้านหน้า หนังเทียมด้านหลัง หรือเทียบเท่า         F-3 เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม สาหรับ      ห้องประชุม จานวน 21 ตัว
มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
              มีขนาด 0.62 x 0.66 x 0.86 ม.
              Shell โครงวีเนียร์หนา 12-15 มม.ดัดโค้งตามรูปทรง
                                       Kg/m3
              Backrest Cushion รองด้วยโพลียูนิเทน ความหนาแน่น 33 Hardness 11Kg
                                     45
              Seat Cushion รองด้วยโพลียูนิเทนโฟม ความหนาแน่นKg/m3 Hardness 15Kg
              Outer Cushion รองด้วยโพลียูนิเทนโฟม หนา 6 มม.
              Base ขา 5 แฉก ทาจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ ทาสี Powder Coated
              Mechanism ปรับระดับสูง-ต่า ด้วย Gaslift
              17
   Armrest โพลียูนิเทนขึ้นรูปชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ
   หุ้มหนังแท้ด้านหน้า หนังเทียมด้านหลัง หรือเทียบเท่า

F-4 Control Table สาหรับ Control Room จานวน 1 ตัว มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
   มีขนาด 0.80 x 1.80- x 0.75 ม.
   วัสดุ เป็นแบบ TOP PRATICLE BOARD หนา 28 มม.
   สีไม้เมเปิ้ล ปิดขอบ ABS สีไม้เมเปิ้ล หนา 2 มม.
   แผ่นปิดหน้าไม้ P.B.หนา 16 มม. ปิดขอบ PVC.0.5 มม.
   ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม


F-5 Control Chair สาหรับ Control Room จานวน 2 ตัว มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
   มีขนาด 0.60 x 0.67 x 1.09 ม.
   วัสดุเป็นแบบเบาะนั่งและพนักพิงโครงไม้ขึ้นรูป บุฟองน้า หุ้ม PVC หรือผ้าบุ
   ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมหรือพ่นดา
   ปรับระดับสูง-ต่า ด้วยระบบแก๊สสปริงค์

            ห้
F-6 โซฟา 3 ที่นั่ง สาหรับ องประชุมส่วนรับรอง จานวน 1 ตัว มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
   มีขนาด 1.85 x 0.82x0.90 ม.
   วัสดุเป็นแบบโครงภายในไม้เนื้อแข็ง บุฟองน้า หุ้มผ้าบุ
   ขาไม้บีชหรือไม้สักย้อมโอ๊คเข้มF-7 Armchair สาหรับ ห้องประชุมส่วนรับรอง จานวน 2 ตัว มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
   มีขนาด 0.85 x 0.90x0.83 ม.
   วัสดุเป็นแบบโครงภายในไม้เนื้อแข็ง บุฟองน้า หุ้มผ้าบุ
   ขาไม้บีชหรือไม้สักย้อมโอ๊คเข้ม
   หุ้มผ้าบุสีพื้น ( ระบุภายหลัง ) หรือเทียบเท่า
                        18
          F-8 Coffee Table สาหรับห้องประชุม จานวน 1 ตัว มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
             มีขนาด 1.10x1.10x0.38 ม.
             วัสดุเป็นแบบขาเหล็กแบนชุบโครเมี่ยม
             Top กระจกใสนิรภัย ด้านล่างกรุไม้จริงทาสี


         F-9 Side Table สาหรับห้องประชุมส่วนรับแขก จานวน 2 ตัว
มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
              มีขนาด 0.55 x 0.55 x 0.36 ม.
              วัสดุเป็นแบบ TOP กระจกใส เจียเหลี่ยม
              ขาไม้จริงทรงเหลี่ยม

          F-10 Carpet Tile สาหรับส่วนรับแขก จานวน 1 ผืน มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
             มีขนาด 1.70x2.40 ม.
             วัสดุเป็นแบบ Felted Yarn         F-11 โต้ะผู้เข้าร่วมประชุม สาหรับห้องประชุมส่วนรับแขก จานวน 7 ตัว
มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
              มีขนาด 0.60 x 2.00- x 0.75 ม.
              Top Panal PRATICLE BOARD หนา 28 มม. สีไม้เมเปิ้ล
              Edges PVC 1-2 มม.
              Finishing Laminate Wilsonart
              ขา Aluminum Extrusion With Metal Die-Casting Plate Silver Anodize
Finishing
              หมายเหตุ เฉพาะโต๊ะและแผ่นปิดหน้าโต๊ะกันโป๊เท่านั้น ไม่รวมโต๊ะต่อและตู้ใต้โต๊ะ

  ความต้องการทั่วไป งานติดตั้ง หมวดงานระบบเสียงภาพ และระบบคอมพิวเตอร์
                        19
            ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ,             เดินสายไฟฟ้า
และสายสัญญาณของระบบฯ ต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานของ ระบบ                 ISO, IEC, NEC,
การไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น
            ผู้รับจ้างต้องทาแบบรายละเอียดตาแหน่งการเดินท่อร้อยสาย และงานติดตั้งอุปกรณ์
(Shop      Drawing) และผลการคานวณค่ากาลังงานที่ใช้ (             Load    Schedule)
โดยต้องมีวิศวกรไฟฟ้าเซ็นชื่อกากับ เสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้งจริง
            ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
และไม่เป็นของเก่าเก็บค้างสต็อก และล้าสมัย
            ผู้รับจ้างต้องจัดหาและ ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ต้องยึดกับที่ให้เรียบร้อย(ยกเว้นในส่วนที่ต้องเคลื่อนย้ายได้) และ ต้องทาเครื่องหมายแสดงรหัสสี     ,
รหัสของปลายสายสัญญาณต่าง ๆ ทุกเส้น
            ผู้รับจ้างต้องติดตั้ง อุปกรณ์ เครื่องประกอบของระบบแสง เสียง ภาพ ลงใน ตู้ใส่อุปกรณ์
ผู้รับจ้างต้องนาเสนอแบบให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้งจริงเพื่อให้ได้ความสอดคล้องกับการใช้งาน

  ความต้องการด้านงานระบบเสียงภาพ และระบบคอมพิวเตอร์
      5.4.1 ผู้ยื่นซองประกวดราคาต้องดาเนินการสารวจวัดค่าของเสียงต่าง ๆ
ของสภาพห้องประชุมสภา ก่อนที่จะทาการปรับปรุงเพื่อเป็น ข้อมูลในการปรับแก้ระบบอคูสติคส์
ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
        5.4.1.1 ค่าความก้องเสียงของห้อง (RT60)
                                ง
        5.4.1.2 ค่าความตอบสนองความถี่เสียงของสภาพห้อ(Room Frequency Response)
        5.4.1.3 ค่าเสียงรบกวน (Noise Level)
        5.4.1.4 เสนอรายงานการตรวจวัดค่าที่ระบุแนบมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเส
นอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
      5.4.2 ผู้ยื่นซองประกวดราคาต้องรายงานการคานวณค่าต่าง ๆ
ทางเสียงจากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ภายหลังจากปรับปรุงเสร็จสิ้นตามหัวข้อต่อไปนี้
        5.4.2.1 ค่าความเข้าใจและความชัดเจนของเสียง (ค่า RASTI)
        5.4.2.2 ค่าการตอบสนองความถี่จากระบบตามที่แบบกาหนด
        5.4.2.3 ค่าความดังของเสียงตลอดพื้นที่ห้อง
                        20
         5.4.2.4 ให้เสนอแนบมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบ
บอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
       5.4.3 ผู้ยื่นซองประกวดราคาต้องแสดงรายการและนาเสนอรายละเอียดของเครื่องมือวิเครา
ะห์ที่ใช้ในการตรวจวัดค่าและคานวณค่าต่าง ๆ ตามรายละเอียดรายการต่อไปนี้
         5.4.3.1 เครื่องมือวัดและวิเคราะห์ค่าAcoustic ที่สามารถแสดงผลในรูปแบบ ค่าของเวลา
         5.4.3.2 ค่าของระดับพลังงาน (Energy) และค่าของความถี่ (Frequency) หรือ TEF
         5.4.3.3 เครื่องตรวจสอบระดับความถี่เสียง (Spectrum Analyzer)
         5.4.3.4 เครื่องมือวัดความสว่างของแสง( Lux Meter)
         5.4.3.5 เครื่องมือวัดความดังของเสียง (Sound Level Meter)
         5.4.3.6 เครื่องวัดค่าของสัญญาณเสียงทางไฟฟ้า (Audio Precision)
         5.4.3.7 เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องทางเฟสของสัญญาณ และสาย          Phase
Check Meter
       5.4.4 ผู้ยื่นซองต้องเสนอรูปแบบ ของงานและรายการอุปกรณ์ ในขอบเขตงานดังนี้
เป็นอย่างน้อย                     ห้องประชุม ขนาด         35 ที่นั่ง
ผู้รับจ้างสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์
ได้จากเอกสารในส่วนถัดไปและจะต้องนาเสนองานในรูปแบบของ Diagram ของระบบมาโดยละเอียด
พร้อมแนบ Catalogue         มาให้ทางคณะกรรมการพิจารณา ในวันยื่นซองเสนอราคา
โดยรายละเอียดความต้องการเบื้องต้นมีดังนี้
         5.4.4.1 ห้องประชุม ขนาด 3                     5 ที่นั่ง
เป็นห้องประชุมเพื่อใช้ในการประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วยระบบแสง เสียง ภาพ
สามารถประชุมได้ด้วยชุดประชุมแบบฝังบนผิวโต๊ะประชุม สามารถถอดก้านไมโครโฟนเก็บได้
ไม่น้อยกว่า 3 5 ชุด ระบบเสียงต้องสามารถนาเสนองานในลักษณะ Multi-Media ร่วมกับระบบภาพ
ได้เป็นอย่างน้อย มีทั้งลาโพงหลัก แบบ 7 .1 ช่องสัญญาณ และลาโพงบนฝ้าเพดาน
         5.4.4.2 ระบบภาพสามารถนาเสนอภาพ VDO จากเครื่องเล่นแผ่น DVD และเครื่อง
Visualizer และจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ ผ่านเครื่องฉายภาพขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 Ansi-Lumens
                     ้
มีขนาดบนจอภาพไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 100 นิว นอกจากนี้ในการนาเสนอภาพ        จากคอมพิวเตอร์ Note
Book นั้นสามารถเตรียมข้อมูลที่จะเสนอได้ 8 จุด ในบริเวณโต๊ะประชุม และ 1 จุดจากห้องควบคุม
โดยทุกจุดสามารถนาเสนอภาพมาที่เครื่องฉายภาพ และ Plasma Display 42 นิว 2 ชุด บริเวณ ้
ด้านหน้าห้อง โดยสลับการเป็นข้อมูลหลักไปมาได้ รวมกันเป็น 3 ชุดสัญญาณ
                         21
          5.4.4.3 ส่วนข้อมูล หลักที่เสนอผ่านเครื่องฉายภาพ จะถูกส่งสัญญาณมาที่ Plasma
         ้
Display 42 นิว อีก 4 ชุด บริเวณ ผนังห้องด้านข้างทั้ง 2 ฝัง
          5.4.4.4 ในส่วนประธานการประชุมสามารถเลือกสัญญาณภาพมาแสดง
บนจอภาพขนาด 17 นิ้ว ที่โต๊ะประชุมได้ ด้วยการเลือกสัญญาณ จากปุ่มบนโต๊ะประชุม
          5.4.4.5 ระบบแสงสว่างสามารถควบคุมความสว่างด้วย        Digital   Dimmer
สามารถโปรแกรมค่าความสว่างได้ไม่น้อยกว่า 8 โปรแกรม
และต้องจัดแสงสว่างจากดวงโคมที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของการประชุมในวาระต่าง ๆ
ด้วย ระบบ เสียง แสง ภาพ ดังกล่าว สามารถควบคุมผ่านชุดรีโมทไร้สาย ซึ่งควบคุมการทางานของ
เครื่องเล่นต่าง ๆ เช่น การเลือก เล่น หยุด ปิด-เปิด ปรับแต่ง ตามค่า    Protocol ของเครื่องที่สาคัญ
เป็นอย่างน้อย
และยังสามารถควบคุมความสว่างของแสงไฟจากดวงโคมใช้มีแสงที่พอเหมาะสาหรับการประชุมในวาระ
ต่าง ๆ ด้วย
          5.4.4.6 ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าประชุมสามารถนาเสนอข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ Note
Book โดยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ Wireless LAN.
   ความต้องการด้านคุณสมบัติทางเทคนิคหมวดงานระบบเสียงภาพ และระบบคอมพิวเตอร์
        5.5.1 VISUAL SYSTEM
           5.5.1.1 เครื่องฉายภาพ LCD Projector XGA
              (1) เป็นเครื่องฉายภาพวีดีโอ และคอมพิวเตอร์ชนิด 1 เลนส์ 3 LCD Panel
              (2) ใช้ LCD Panel ขนาดไม่น้อยกว่า 0.79 นิ้ว
              (3) ความสว่างของภาพไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI lumen ใช้หลอดไฟชนิด UHP
(Ultra High Performance) ขนาดไม่น้อยกว่า 190 วัตต์ หรือดีกว่า
              (4) ฉายภาพได้ตั้งแต่ 40–300 นิ้ว ขยายภาพได้ 1.2 เท่า หรือดีกว่า
              (5) Short      focal     Length      Zoom       Lens
ที่ใช้พื้นที่ระยะการฉายน้อยกว่าเลนส์ธรรมดาทั่วไป ด้วยระยะฉาย 2.4 เมตร ได้ภาพถึงขนาด 80 นิว   ้
              (6) มีระบบเปิดปิดฝาครอบเลนส์โดยอัตโนมัติ     Power lens protector
เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายของหน้าเลนส์
              (7) มีระบบการปรับระดับขาตั้งเครื่องยกสูง -ต่าโดยอัตโนมัติ Power Tilt
Adjustment สามารถควบคุมจากรีโมทไร้สาย
และสามารถปรับแต่งจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องต่อสาย
                       22
            (8) มีระบบแก้ไขความผิดเพี้ยนจอภาพสี่เหลี่ยมคางหมูไม่น้อยกว่า +/- 30,
+/-20 องศา
                                        ติ
            (9) มีระบบการค้นหา และเลือกสัญญาณภาพเองโดยอัตโนมัAuto Input Search
            (10) รับสัญญาณภาพวีดีโอได้ทั้งระบบ PAL, NTSC, SECAM, NTSC 3.58,
NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N PAL60 ปรับเลือกเองโดยอัตโนมัติ ให้ความละเอียด 750 เส้น
            (11) สามารถต่อเชื่อมได้โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ให้ความละเอียดของภาพ
(Resolution) ระดับ XGA 1,024 X 768 จุดภาพ (Pixels)
            (12) สามารถนาเสนอภาพแบบไร้สายได้ จากคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบ Air
Shot 2ที่แสดงภาพได้อย่างง่ายรวดเร็ว
            (13) มีรีโมทคอนโทรลไร้สายสามารถที่จะควบคุมการทางานของเครื่องฉายภา
พโปรเจคเตอร์ ใช้งานแทนการทางานของ Mouse จากเครื่องคอมพิวเตอร์ และมี Laser Pointer ในตัว
            (14) มีรีโมทคอนโทรลไร้สายสามารถที่จะควบคุมการทางานการเปลี่ยนสไลด์ภ
าพ เดินหน้า และถอยหลังได้ โดยไม่จาเป็นต้องต่อสาย สัญญาณ      USB จากที่เครื่องคอมพิวเตอร์
ไปยังเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ซึ่งสามารถทางานร่วมกับ Air Shot Function ได้ และมี Laser Pointer
ในตัว
            (15) มีระบบ        Off    &      Go     Function
ทาให้สามารถปิดเครื่องและสามารถที่จะถอดสายไฟ Power ออกได้ทันทีหลังจากกดปุ่ม Power Off
โดยไม่จาเป็นต้องรอให้พัดลมหยุดทางาน
            (16) สามารถต่อเชื่อมสัญญาณคอมพิวเตอร์ได้ 2 ช่อง (Analog RGB D-sub
15 PIN) Monitor Out RGB D-sub 15 pin 1 ช่อง, ช่องต่อสัญญาณวีดีโอได้ 2 ช่อง (Composite
Video/S-Video), ช่องต่อสัญญาณ Wireless LAN Card 1 ช่อง, ช่องต่อ Memory Stick 1 ช่อง
ช่องต่อระบบเสียงเข้าไม่น้อยกว่า 1    ช่อง, ช่องต่อสัญญาณเสียงออกไม่น้อยกว่า   1 ช่อง,
ขั้วต่อสัญญาณเพื่อการควบคุมชนิด RS-232C 1 ช่อง และ USB 1 ช่อง หรือดีกว่า
            (17) มีระบบเสียง On-Board ในตัว ขนาด 1 W (Max) x 1.
            (18) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
            (19) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
         5.5.1.2 Screen Motorized 100”
                       23
             (1) เป็นจอภาพแบบชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ
และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
             (2) มอเตอร์ไฟฟ้า
เป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้ซึ่งสามารถควบคุมการหยุดของจอได้ทุกตาแหน่งและหยุดอัตโนมัติเ
มื่อขึ้นสุดหรือลงสุด
             (3) มีสวิทซ์ควบคุมชนิด 3-                 POSITIONS
เพื่อควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตาแหน่ง
             (4) เนื้อจอสีขาวทาจากวัสดุ Fiber ด้านหลังเคลือบสีดาทนต่อการฉีกขาด
ป้องกันการติดไฟ และสามารถทาความสะอาดได้
             (5) กระบอกจอถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งได้กับผนังหรือเพดาน
             (6) วัสดุทาเนื้อผ้าจอส่วนพื้นที่รับภาพ เป็นแบบ MATT WHITE
             (7) ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว (วัดในแนวทแยง)
             (8) สามารถใช้กับไฟ 220 Volt 50 Hz ได้
          5.5.1.3 เครื่องเล่น แผ่น DVD
             (1) ถาดใส่แผ่นได้ 5 แผ่น (5 Disc Changer)
             (2) เล่นได้ทั้งแผ่น DVD ภาพยนตร์ ทั้ง DVD-R, DVD-RW(VR Mode),
DVD+RW, DVD+R : Double-Layer(8.5GB), SVCD, VCD / CD เพลง/ MP3 / JPEG (CD-R/-RW,
DVD+RW/+R/-RW/-R) และ MP3 รวมทั้งไฟล์ DivX
             (3) ระบบแปลงสัญญาณภาพD/A Converter ขนาด 12bit / 108MHz หรือดีกว่า
             (4) Thai OSD เมนูภาษาไทย ง่ายต่อการใช้งาน
             (5) ระบบแปลงสัญญาณเสียงD/A Converter ขนาด 192kHz/ 24 bit หรือดีกว่า
          5.5.1.4 เครื่องเลือกรับสัญญาณภาพและเสียงขนาด 8 In x 8 Out
             (1) ถาดใส่แผ่นได้    5     แผ่น (  5   Disc  Changer)
เป็นเครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง โดยมีช่องรับสัญญาณภาพไม่น้อยกว่า 8 ช่อง         ,8
ช่องสัญญาณเสียงแบบสเตอริโอ และมีช่องสัญญาณภาพออกไม่น้อยกว่า 8 ช่อง           ,   8
ช่องสัญญาณเสียงแบบสเตอริโอ
             (2) ค่า VIDEO BANDWIDTH ไม่น้อยกว่า 195 MHz. -3dB
             (3) ค่า AUDIO BANDWIDTH ไม่น้อยกว่า 90 kHz. -3dB
             (4) ค่า NON LINEARITY น้อยกว่า 0.2%
                      24
            (5) ค่า VIDEO S/N ไม่น้อยกว่า 72 dB
            (6) ค่า AUDIO S/N ไม่น้อยกว่า 86 dB
            (7) ค่า AUDIO THD ไม่น้อยกว่า 0.16% หรือ 100 kHz, -3dB
            (8) ความกว้างของเครื่องขนาด 19 นิว ้
            (9) มีช่องต่อสัญญาณ RS-232 หรือ RS-485 เพื่อควบคุมการทางาน
            (10) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
            (11) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
         5.5.1.5 เครื่องรับสัญญาณภาพระบบ PAL
            (1) เป็นเครื่องรับสัญญาณ RF หรือดีกว่า
            (2) รับสัญญาณทีวีระบบ PAL
            (3) มีค่า Frequency Range 55MHz – 855 MHz หรือดีกว่า
            (4) สัญญาณขาออกเป็นแบบ Composite Video ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
            (5) มีสัญญาณเสียงขาออกไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
            (6) สามารถควบคุมผ่าน RS-232 ได้
            (7) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
            (8) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
         5.5.1.6 จอรับภาพ Plasma 42 นิว  ้
            (1) จอขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิว ้
            (2) คอนทราสต์ไม่น้อยกว่า 4000:1
         5.5.1.7 เครื่องเลือกสัญญาณคอมพิวเตอร์
            (1) มีช่องสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 12 ช่องแบบ HD-15F
            (2) มีช่องสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 8 ช่องแบบ HD-15F
            (3) สามารถรับสัญญาณ VGA-UXGA หรือดีกว่า
            (4) มีค่า Bandwidth ไม่น้อยกว่า 300 MHz
            (5) ค่า K-FACTOR น้อยกว่า 0.05%
                       25
            (6) S / N ไม่น้อยกว่า 60 dB
            (7) ระบบ Linear Sync Processing หรือดีกว่า
            (8) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
            (9) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
         5.5.1.8 เครื่องขยายสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์และเสียง
            (1) เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณคอมพิวเตอร์แบบ เข้า 1 ช่อง, ออก 2 ช่อง
            (2) รองรับการทางานได้ทั้งโหมด VGA / UXGA หรือดีกว่า
            (3) Bandwidth ไม่น้อยกว่า 400 MHz (VGA/UXGA), 100kHz (Audio)
            (4) S / N ไม่น้อยกว่า 0.03 Deg. หรือ 73.2 dB
            (5) ค่า K-FACTOR 0.05% หรือดีกว่า
            (6) ค่า Audio THD+NOISE ไม่น้อยกว่า 0.015%
            (7) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
            (8) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
         5.5.1.9 จอทีวีสาหรับมอนิเตอร์
                                 14
            (1) เป็นโทรทัศน์แสดงภาพสีขนาดไม่น้อยกว่านิ้ว และมีจอภาพเป็นชนิดแบนเรียบ
            (2) สามารถค้นหาช่องสถานีอัตโนมัติ
            (3) มีรีโมทควบคุมการทางานของเครื่อง
            (4) มีช่องต่อสัญญาณ AV IN ด้านหน้าและหลังเครื่อง
            (5) มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ
            (6) รับสัญญาณเสียง 2 ภาษา
         5.5.1.10 จอ LCD มอนิเตอร์ขนาด 17 นิว  ้
            (1) มีค่า Horiz. Rate: 31-81 kHz หรือกว้างกว่า
            (2) มีค่า Vertical Rate: 56-75 Hz หรือกว้างกว่า
            (3) เป็นจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิว ้
            (4) มีค่า Bandwidth (MHz): 135 หรือดีกว่า
                      26
            (5) มีค่า Maximum Resolution: 1280x1024 หรือดีกว่า
            (6) Input Video Signal: Analog RGB, CVBS, S-video,
TV(antenna/cable) หรือดีกว่า
         5.5.1.11 เครื่องเลือกสัญญาณวีดีโอและคอมพิวเตอร์
            (1) สามารถรับสัญญาณขาเข้าได้ไม่น้อยกว่า 3 แบบ แบบละไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
            (2) สามารถรับสัญญาณขาออกได้ไม่น้อยกว่า 3 แบบ แบบละไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
            (3) รับสัญญาณ VGA/XGA, Composite video, S-Video หรือดีกว่า
            (4) มีค่า Bandwidth XGA/VGA ไม่น้อยกว่า 300 MHz
            (5) มีค่า Bandwidth Composite Video ไม่น้อยกว่า 450 MHz
            (6) มีค่า Bandwidth S-Video ไม่น้อยกว่า 250 MHz
            (7) มีช่องต่อสัญญาณเสียงทั้งเข้าและออก
            (8) มีค่า S/N Ratio Video ไม่น้อยกว่า 75 dB
            (9) มีปุ่มปรับ Mic. Level, Audio Level หน้าเครื่องหรือดีกว่า
            (10) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
            (11) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
         5.5.1.12 เครื่องขยายสัญญาณภาพและเสียง
            (1) สามารถรับสัญญาณภาพและเสียงได้ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
            (2) มีช่องสัญญาณขาออกทั้งภาพและเสียงไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
            (3) มีค่า Video Bandwidth ไม่น้อยกว่า 300 MHz
            (4) มีค่า Audio Bandwidth ไม่น้อยกว่า 20 kHz
            (5) มีค่า Video S/N Ratio ไม่น้อยกว่า 75 dB
            (6) สามารถขยายสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 50 เมตรหรือดีกว่า
            (7) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
            (8) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
         5.5.1.13 ลิฟท์ยกจอภาพ LCD มอนิเตอร์ 17 นิ้ว พร้อมชุดควบคุม
                       27
           (1) เป็นลิฟท์ที่สามารถยกจอ LCD มอนิเตอร์ขนาด 17 นิ้วได้เป็นอย่างดี
           (2) สามารถบังคับขึ้นลงได้

      5.5.2 AUDIO SYSTEM
         5.5.2.1 ไมโครโฟน
            (1) สามารถตอบสนองความถี่ 70-15,000 Hz หรือกว้างกว่า
            (2) ลักษณะการรับเสียงเป็นแบบ Cardioid
            (3) ไมโครโฟนเป็นชนิด Dynamic
            (4) มีความต้านทานไม่น้อยกว่า 500 ohms
            (5) กาลังส่งออกที่ (1000 Hz): - 52 dB V/Pa (2.5 mV)
            (6) จุดต่อเชื่อมเป็นแบบ XLR-type
            (7) มีสวิทซ์เปิด-ปิด
            (8) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
            (9) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
         5.5.2.2 ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ (เครื่องส่งสัญญาณ)
            (1) สามารถส่งสัญญาณความถี่ 690.000 – 865.000 MHz. หรือกว้างกว่าได้
            (2) ไมโครโฟนชุดส่งสัญญาณเป็นแบบมือถือ
            (3) สามารถเลือกความถี่การใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 64 ช่องสัญญาณ
            (4) ไมโครโฟนเป็นแบบ Dynamic microphone unit, cardioids
            (5) มีสวิทซ์ เปิด-ปิด
            (6) กาลังส่งน้อยกว่า 50 mW.
            (7) มีสัญญาณเข้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 145 dB SPL
            (8) มีไฟแสดงเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
         5.5.2.3 ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ (เครื่องรับสัญญาณ)
            (1) สามารถรับสัญญาณความถี่ 690.000 – 830.000 MHz. หรือกว้างกว่าได้
            (2) สามารถเลือกความถี่การใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 64 ช่องสัญญาณ
            (3) ตอบสนองความถี่ 100 – 12,000 Hz หรือกว้างกว่าได้
                       28
            (4) ความไวในการรับสัญญาณมากกว่า 80 dB
            (5) อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า 110 dB
            (6) ค่าความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิคน้อยกว่า 1%
            (7) เครื่องรับสัญญาณเป็นแบบ Diversity มีเสารับสัญญาณ 2 เสา
            (8) ใช้ได้ทั้งไฟ AC-DC adapter
            (9) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
            (10) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
         5.5.2.4 ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบเสื้อ (เครื่องส่งสัญญาณ)
            (1) สามารถส่งสัญญาณความถี่ 690.000 – 865.000 MHz. หรือกว้างกว่าได้
            (2) ไมโครโฟนชุดส่งสัญญาณเป็นแบบหนีบเสื้อ
            (3) สามารถเลือกความถี่การใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 64 ช่องสัญญาณ
            (4) ไมโครโฟนเป็นแบบ Electret condenser
            (5) มุมรับเสียงแบบ cardioid
            (6) มีสัญญาณเข้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 120dB SPL
            (7) กาลังส่งน้อยกว่า 50 mW.
            (8) อายุของแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง (Alkaline)
            (9) มีไฟแสดงเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
         5.5.2.5 ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบเสื้อ (เครื่องรับสัญญาณ)
            (1) สามารถรับสัญญาณความถี่ 690.000 – 830.000 MHz. หรือกว้างกว่าได้
            (2) สามารถเลือกความถี่การใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 64 ช่องสัญญาณ
            (3) ตอบสนองความถี่ 100 – 12,000 Hz หรือกว้างกว่าได้
            (4) ความไวในการรับสัญญาณมากกว่า 80 dB
            (5) อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า 110 dB
            (6) ค่าความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิคน้อยกว่า 1%
            (7) เครื่องรับสัญญาณเป็นแบบ Diversity มีเสารับสัญญาณ 2 เสา
            (8) ใช้ได้ทั้งไฟ AC-DC adapter
                       29
            (9) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
            (10) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
         5.5.2.6 เครื่องเล่นแผ่น DVD
            (1) สามารถใส่แผ่นดิสก์ได้ไม่น้อยกว่า 5 แผ่น
            (2) เล่นได้ทั้งแผ่น DVD ภาพยนตร์ ทั้ง DVD-R, DVD-RW(VR Mode),
DVD+RW, DVD+R : Double-Layer, SVCD, VCD / CD เพลง/ MP3 / JPEG รวมทั้งไฟล์ DivX
            (3) Thai OSD เมนูภาษาไทย ง่ายต่อการใช้งาน
            (4) ระบบแปลงสัญญาณภาพ D/A Converter ขนาด 12bit / 108MHz
ให้ภาพสมบูรณ์
         5.5.2.7 เครื่องเล่นเทปแบบตลับคู่
            (1) เป็นเครื่องเล่นเทปชนิด Auto reverse ทั้ง 2 ด้าน หรือดีกว่า
            (2) สามารถเล่นแบบ Playback x 1, Erase and 1 Record/Playback
            (3) มีค่าสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (S/N) 58 dB หรือดีกว่า
            (4) มี Frequency Response (Metal Tape) ไม่น้อยกว่า 25 Hz – 20KHz
            (5) มีค่า WOW / flutter 0.07% หรือดีกว่า
            (6) ระบบมอเตอร์ที่ใช้เป็นระบบ DC motor x 2 หรือดีกว่า
            (7) มีช่องสาหรับต่อ Headphone output หรือดีกว่า
         5.5.2.8 เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 24 ช่องสัญญาณ
            (1) เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า 20 ช่อง (โมโน) และไม่น้อยกว่า
2 ช่อง (สเตอริโอ)
            (2)  มีช่องสัญญาณออกแบบสเตอริโอและแบบโมโน ความต้านทานไม่เกิน 200 
            (3)  มีช่องสัญญาณออก GROUP OUT หรือ Subgroups Out ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
            (4)  มีช่องสัญญาณออก AUX OUT หรือ Aux Sends Out ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
            (5)  มีช่องสัญญาณออก ST SUB OUT (L, R), EFFECT (1, 2)
            (6)  มีช่องสัญญาณออก REC. OUT (L, R), PHONES OUT, GROUP
INSERT, ST INSERT
            (7) มีค่าการตอบสนองความถี่ 20Hz-20kHz หรือกว้างกว่า
                      30
            (8) มี THD ไม่เกิน 0.2%
            (9) มี Phantom power +48V หรือดีกว่า
            (10) มีไม่น้อยกว่า 3-band EQ สาหรับปรับแต่เสียงทุกช่องสัญญาณ
            (11) มีตัวปรับสัญญาณเข้าไม่น้อยกว่า 44 dB แบบปรับค่าได้
            (12) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
            (13) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
         5.5.2.9 เครื่องประมวลผลสัญญาณเสียง
            (1) เป็นเครื่องปรับแต่งเสียงชนิดดิจิตอล สามารถทางาน ด้าน Parametric
EQ, Crossover, Delay Time, Mixer-Send ได้
            (2) มีระบบปรับแต่งสัญญาณเสียงด้วยSoftware ผ่านช่อง RS-232 และ RS-485
            (3) ระบบประมวลผลการทางานของเครื่องแบบ 24 บิท
            (4) มี LED แสดงผลการทางานต่างๆ ดังนี้ Clip, Signal, Bypass, Power,
Comm.
            (5) สามารถบันทึกรูปแบบการปรับแต่งเสียงไว้ และเรียกใช้งานโดย Remote
contact closure ไม่น้อยกว่า 4 Preset พร้อมมี LED แสดงการทางานของแต่ละ Preset
            (6) มี Pink Noise Generator ในตัวเครื่องสาหรับทดสอบเสียง
            (7) ความถี่ตอบสนอง 20 Hz – 20 kHz, +/-0.5 dB หรือกว้างกว่า
            (8) ไดนามคส์เร้นจ์ ไม่น้อยกว่า 105 dB
            (9) ความเพี้ยนฮาร์โมนิค -95 dB at 1 kHz
            (10) CMR ไม่น้อยกว่า 38 dB
            (11) Crosstalk น้อยกว่า -50 dB at 10 kHz
            (12) ระดับสัญญาณขาเข้า ไม่น้อยกว่า +22 dBu
            (13) ระดับสัญญาณขาออก ไม่น้อยกว่า +22 dBu
            (14) สามารถบันทึกโปรแกรมปรับเสียง ไม่น้อยกว่า 3 Programs
            (15) ความสามารถในการต่อพ่วง ไม่น้อยกว่า 16 Units
            (16) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
                        31
            (17) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
         5.5.2.10 เครื่องขยายเสียงลาโพงเพดาน
            (1) มีกาลังขยายปกติไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ และสูงสุดไม่น้อยกว่า 160 วัตต์
            (2) สามารถตอบสนองความถี่ 100 Hz-10 kHz หรือกว้างกว่า
            (3) ค่าความผิดเพี้ยนรวม (THD) ไม่เกิน 2%
            (4) มีช่องสัญญาณเข้า AUX ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
            (5) มีช่องสาหรับต่อไมโครโฟนได้ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
            (6) มีช่องสัญญาณเสียงออกเพื่อต่อกับเครื่องบันเสียงได้ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
            (7) อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนไม่น้อยกว่า 91 dB
            (8) สามารถต่อออกลาโพงแบบ: 100V, 70V line, 4 ohm
            (9) มีปุ่มควบคุมความดัง และปุ่มปรับเสียงทุ้ม-เสียงแหลม
            (10) มีระบบป้องกันไฟเกินขนาด และการลัดวงจรไฟฟ้าในตัว
            (11) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
            (12) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
         5.5.2.11 ลาโพงเพดาน
            (1) เป็นลาโพงติดเพดานชนิดฝัง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ซม. ติดตั้งด้วยสกรู
หน้ากากเป็นพลาสติกพร้อมตาข่าย
            (2) สามารถใช้ได้ทั้งความต้านทานที่ 100 V Line; 1.7 k (6W), 3.3k
(3W), 6.7k (1.5W)/ 70 V Line; 1.7k (3W), 3.3k (1.5W), 6.7k (0.8W) หรือดีกว่า
            (3) สามารถตอบสนองความถี่ 100-10,000 Hz หรือกว้างกว่า
            (4) มีค่า Sound Pressure Level ไม่น้อยกว่า 89 dB / w / m
            (5) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
            (6) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
         5.5.2.12 เครื่องขยายเสียงสาหรับลาโพงหลัก
                        32
            (1) ภาคขยายให้กาลังขับไม่น้อยกว่า 75 วัตต์
            (2) มีชิ่ง Pre Out สาหรับต่อ Sub Bass Speaker
            (3) ภาคขยายให้กาลังขับ เท่ากัน ทั้งหมด 7 ช่องสัญญาณ
            (4) มีวงจร DSP 32 bit หรือดีกว่า
            (5) สามารถใช้รีโมทควบคุมได้
            (6) มีระบบถอดรหัสสัญญาณ แบบ Dolby Digital EX, Dolby Digital PRO
LOGIC IIx , DTS หรือดีกว่า
            (7) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
            (8) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
         5.5.2.13 ลาโพงหลักแบบฝังผนัง
            (1) เป็นลาโพงชนิดฝังผนัง
            (2) มีขนาดลาโพงเสียงต่าไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว และเสียงแหลม ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
            (3) Frequency Response ไม่น้อยกว่า 38 Hz-20kHz
            (4) ขนาดของกาลังวัตต์ ไม่น้อยกว่า 50W
            (5) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
            (6) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
         5.5.2.14 เครื่องขยายเสียงสาหรับลาโพงเสียงต่า
            (1) ภาคขยายให้กาลังขับไม่น้อยกว่า 70 วัตต์ X 2 (ที่ 4 Ohm)
            (2) มีขั้วต่อสัญญาณ I/P 4 ชุด และ O/P 2 ชุด
            (3) สามารถเลือกแหล่งกาเนิดเสียงได้
            (4) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
            (5) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
         5.5.2.15 ลาโพงต่าแบบฝังฝ้าเพดาน
                       33
            (1) เป็นลาโพงชนิดฝังฝ้าเพดาน
            (2) มีขนาดลาโพงเสียงต่าไม่น้อยกว่า 8 นิว้
            (3) Frequency Response ไม่น้อยกว่า 42 Hz-200 Hz
            (4) ขนาดของกาลังวัตต์ ไม่น้อยกว่า 90W
            (5) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
            (6) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
         5.5.2.16 หูฟังเสียง
            (1) มีค่า Nominal Input 100mW หรือดีกว่า
            (2) มีค่าความต้านทาน 32 Ohms.
            (3) น้าหนักไม่เกิน 165g
            (4) เป็นหูฟังชนิด Closed-Back Dynamic 40-millimeter Drivers
            (5) Terminal เป็นแบบ Stereo phone plug
            (6) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
            (7) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย

      5.5.3 CONFERENCE MICROPHONE SYSTEM
         5.5.3.1 ชุดไมโครโฟนประธานฝังโต๊ะ
            (1) เป็นชุดประชุมแบบฝังโต๊ะ
            (2) ขั้วต่อไมโครโฟนเป็นแบบ XLR
            (3) มีลาโพง
            (4) มีปุ่มเปิด-ปิดไมค์
            (5) มี LED แสดงผลการทางาน
            (6) เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับแหล่งจ่ายไฟและชุดควบคุม
            (7) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
                       34
            (8) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
         5.5.3.2 ชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมฝังโต๊ะ
            (1) เป็นชุดประชุมแบบฝังโต๊ะ
            (2) ขั้วต่อไมโครโฟนเป็นแบบ XLR
            (3) มีลาโพง
            (4) มีปุ่มเปิด-ปิดไมโครโฟน
            (5) มี LED แสดงผลการทางาน
            (6) เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับแหล่งจ่ายไฟและชุดควบคุม
            (7) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
            (8) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย

         5.5.3.3 ไมโครโฟน Gooseneck XLR Type 50 CM
            (1) เป็นไมโครโฟนขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซม.
            (2) ไมโครโฟนเป็นแบบ Uni-Directional หรือดีกว่า
            (3) มีค่าความถี่ 90Hz-15kHz หรือกว้างกว่า
            (4) มีค่า S/N Ratio ไม่น้อยกว่า 60 dBA
            (5) มีขั้วต่อแบบ XLR
            (6) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
            (7) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
         5.5.3.4 Microphone Electronic Unit
            (1) ตอบสนองความถี่ที่ 35Hz-19kHz หรือกว้างกว่า
            (2) มีค่า THD 0.1% หรือดีกว่า
            (3) มีค่า S/N Ratio ไม่น้อยกว่า 70 dBA
            (4) มีขั้วต่อแบบ D-Sub 15 Pin
                        35
             (5) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
             (6) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
          5.5.3.5 เครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า
             (1) มีปุ่มกดระดับความดังของเสียงได้ทุกระดับ
             (2) สามารถควบคุมจานวนชุดประชุมได้ 100 ชุด
โดยสามารถขยายการควบคุมจานวนชุดประชุมได้ไม่เกิน 1,000 ชุด
โดยต่อพ่วงเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าจานวน 10 เครื่อง
             (3) สามารถต่อชุดประธานได้ถึง 10 ตัว
             (4) สามารถเลือกวิธีการควบคุมการสนทนาได้แบบอัตโนมัติ
สามารถกาหนดจานวนผู้สนทนาพร้อมกันได้ ตั้งแต่ 1 ถึง 6 คน ตามความเหมาะสมของการใช้งาน
             (5) สามารถเลือกวิธีการควบคุมการสนทนาได้แบบจัดลาดับก่อนหลัง (FIFO)
ทางานเหมือนแบบอัตโนมัติแต่มีลักษณะพิเศษกว่าตรงที่สามารถจัดลาดับผู้สนทนาขอพูดและไมโครโฟน
จะทางานเมื่อถึงลาดับให้พูด
             (6) มีช็อกเก็ตสาหรับต่อร่วมกับเครื่องบันทึกเทปเพื่อบันทึกการประชุมหรือต่อร่
วมกับชุดพ่วงโทรศัพท์ เพื่อประชุมร่วมกับบุคคลภายนอกผ่านทางโทรศัพท์
             (7) มีระบบทดสอบการทางาน           (TEST        FUNCTION)
โดยสามารถทดสอบการทางานของไมโครโฟนทุกตัว หรือตัวใดตัวหนึ่ง
             (8) มีช่องต่อ RS-232 / RS-422 เพื่อใช้ร่วมกับชุดควบคุมอื่นๆ ได้
             (9) ตอบสนองความถี่ MIC IN TO LINE OUTPUT 40Hz – 19KHz หรือดีกว่า
             (10) ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิค รวมน้อยกว่า 0.1%
             (11) อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนมากกว่า 68 dBA
             (12) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
             (13) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย

      5.5.4 INTERGRATED CONTROL SYSTEM
                      36
        5.5.4.1 รีโมทควบคุม
            (1) สามารถที่จะ     Download     และ    Upload   Program
จากตัวเครื่องไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
            (2) สามารถใช้ไฟ 12 V DC ได้
            (3) มี Port RS232/422/485 ไม่น้อยกว่า 3 Ports และมี LED แสดงสถานะ
การทางาน
            (4) มี Port IR/Serial ไม่น้อยกว่า 4 Ports และมี LED แสดงสถานะ การทางาน
            (5) มี Port Relay ไม่น้อยกว่า 4 Relays และมี LED แสดงสถานะ การทางาน
            (6) มี IO channel for contact closure ไม่น้อยกว่า 4 Ports และมี LED
แสดงสถานะ การทางาน
            (7) มีจอ Touch Panel แบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5”
            (8) มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 x 480 Pixels
            (9) มีหน่วยความจาไม่น้อยกว่า 64 MB
            (10) มี Power Supplies ที่สามารถแปลงไฟฟ้า 100-240         VAC
ให้ไม่น้อยกว่า 12 VDC ได้
            (11) สามารถป้องกันการ Over-protected หรือมากกว่านี้
            (12) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
            (13) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
        5.5.4.2 เครื่องควบคุมระดับสัญญาณเสียง
            (1) มีความเพี้ยนไม่เกิน 0.008%
            (2) สามารถที่ปรับลดเสียงได้ 72 Db
            (3) สามารถที่จะรับสัญญาณเสียงได้ทั้งแบบ Balance และ Unbalance
            (4) มีช่องสัญญาณทั้งด้าน Input และ Output ไม่ต่ากว่า 3 ช่อง
            (5) สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกับ Axlink Control Network ได้
            (6) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
                    37
          (7) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
       5.5.4.3 แป้นควบคุมปุ่มกด 32 ปุ่ม
          (1) มีปุ่มกดทั้งหมด 32 ปุ่ม และมี LED แสดงสถานะ การทางาน
          (2) สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกับ Axlink Control Network ได้
          (3) สามารถใช้ไฟ 12 V DC ได้
          (4) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
          (5) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
       5.5.4.4 เครื่องควบคุม RS-232
          (1) มีช่องต่อ RS-232, RS422, RS485 และมี LED แสดงสถานะ การทางาน
          (2) สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกับ Axlink Control Network ได้
          (3) มีค่า Input Buffer ไม่น้อยกว่า 1 KB
          (4) สามารถใช้ไฟ 12 V DC ได้
          (5) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
          (6) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
       5.5.4.5 เครื่องควบคุม IR
          (1) มีช่องต่อ IR ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง และมี LED แสดงสถานะ การทางาน
          (2) สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกับ Axlink Control Network ได้
          (3) มีหน่วยความจาไม่น้อยกว่า 28 K
          (4) สามารถใช้ไฟ 12 V DC ได้
          (5) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
          (6) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
       5.5.4.6 สาย IR สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกับ Axlink Control Network ได้
                     38
       5.5.4.7 สาย RS-232 สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกับ Axlink Control Network ได้
       5.5.4.8 แป้นควบคุมแบบปุ่มกด 8 ปุ่ม
          (1) มีปุ่มกดทั้งหมด 8 ปุ่ม และมี LED แสดงสถานะ การทางาน
          (2) สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกับ Axlink Control Network ได้
          (3) สามารถใช้ไฟ 12 V DC ได้
          (4) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
          (5) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย

    5.5.5 DIMMING SYSTEM
       5.5.4.9 เครื่องหรี่ไฟขนาด 2 กิโลวัตต์ 4 ช่อง (D-1)
          (1) มีระบบควบคุมการทางานของวงจรที่แม่นยาด้วยระบบไมโครคอนโทรลเล
อร์
          (2) สามารถตั้งโปรแกรมได้ 32 โปรแกรม
          (3) มีระบบป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าเกินหรือลัดวงจรด้วย    MCB.
ตามมาตรฐาน IEC 898 , IEC 947-2
          (4) มีระบบความปลอดภัยในการใช้งานด้วยการแยกแรงดันไฟฟ้าด้านควบคุม
กับแรงดันไฟฟ้าภาคจ่ายกาลังด้วย Opto-Isolator ที่มีค่าการทนแรงดันไฟฟ้า AC ด้าน Output ที่
7,500โวลท์
          (5) มีระบบป้องกันสัญญาณรบกวน ( RFI Suppession) ด้วย Toroidal
choke, R-C Network ตามมาตรฐาน BS 800 VDE 0875 และ CISPR14 (EN55015),
(EN55022), (EN50081)
          (6) มีระบบระบายความร้อนด้วย Heatsink
          (7) มีระบบภาคจ่ายกาลังไฟฟ้าแบบ Solid state thyristor phase control 2
ชุด/ช่อง (SCR “Back to Back”) และ Relay
          (8) มีคุณสมบัติการหรี่ไฟแบบ “Square law “B” Dimming curve”
          (9) มี Analog Output 0-10 V.DC สาหรับ Electronic Ballast Analog
Dimmable
                    39
          (10) มีระบบป้องกันข้อมูลภายในสูญหายด้วย “E2 PROM”     (ไม่ต้องใช้
Battary back-up)
          (11) 400C Maximum ambient temperature for 100% duty cycle.
          (12) สามารถใช้ได้กับไฟ 1-Phase, 2 Wires 200-240 V.AC. 50Hz.
          (13) สามารถรับสัญญาณควบคุมได้ทั้งแบบ DMX-512, CAN BUS และ
PSL. Protocol
          (14) ความละเอียดของการ DIM (0-100%) เท่ากับ 256 STEPS
          (15) มีระบบ By pass การทางานของเครื่อง
          (16) สามารถใช้กับหลอดไฟแบบ Incandescent, Halogen, Halogen low
voltage, Fluorescent, Cold Cathode and other.
          (17) มี Function การทางานหลากหลาย
          (18) สามารถตั้งโปรแกรมได้จาก Hand Held Programmable
          (19) สามารถตั้งค่า Start Dimming ของแต่ละ Channel ได้อิสระ (0-100%)
          (20) สามารถตั้งค่า Start Non-Dim ของแต่ละ Channel ได้อิสระ (0-100%)
          (21) สามารถตั้งค่า Preheat ของแต่ละ Channel ได้อิสระ (0-20%)
          (22) ติดตั้งแบบติดฝาผนัง (Wall Mounted) และ Cable Tray
          (23) ได้รับการทดสอบทางด้านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตามมาตรฐานเยอรมัน
CE EMC
          (24) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
          (25) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
       5.5.4.10 เครื่องหรี่ไฟขนาด 2 กิโลวัตต์ 4 ช่อง (D-1)
          (1) มีระบบควบคุมการทางานของวงจรที่แม่นยาด้วยระบบไมโครคอนโทรลเล
อร์
          (2) สามารถตั้งโปรแกรมได้ 32 โปรแกรม
          (3) มีระบบป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าเกินหรือลัดวงจรด้วย MCB.
ตามมาตรฐาน IEC 898 , IEC 947-2
                    40
          (4) มีระบบความปลอดภัยในการใช้งานด้วยการแยกแรงดันไฟฟ้าด้านควบคุม
กับแรงดันไฟฟ้าภาคจ่ายกาลังด้วย Opto-Isolator ที่มีค่าการทนแรงดันไฟฟ้า AC ด้าน Output ที่
7,500โวลท์
          (5) มีระบบป้องกันสัญญาณรบกวน (RFI Suppession) ด้วย Toroidal
choke, R-C Network ตามมาตรฐาน BS 800 VDE 0875 และ CISPR14 (EN55015),
(EN55022), (EN50081)
          (6) มีระบบระบายความร้อนด้วย Heatsink
          (7) มีระบบภาคจ่ายกาลังไฟฟ้าแบบ Solid state thyristor phase control 2
ชุด/ช่อง (SCR “Back to Back”) และ Relay
          (8) มีคุณสมบัติการหรี่ไฟแบบ “Square law “B” Dimming curve”
          (9) มีระบบป้องกันข้อมูลภายในสูญหายด้วย “E2 PROM” (ไม่ต้องใช้ Battary
back-up)
          (10) 400C Maximum ambient temperature for 100% duty cycle.
          (11) สามารถใช้ได้กับไฟ 1-Phase, 2 Wires 200-240 V.AC. 50Hz.
          (12) สามารถรับสัญญาณควบคุมได้ทั้งแบบ DMX-512, CAN BUS และ
PSL. Protocol
          (13) ความละเอียดของการ DIM (0-100%) เท่ากับ 256 STEPS
          (14) มีระบบ By pass การทางานของเครื่อง
          (15) สามารถใช้กับหลอดไฟแบบ Incandescent, Halogen, Halogen low
voltage, Fluorescent, Cold Cathode and other.
          (16) มี Function การทางานหลากหลาย
          (17) สามารถตั้งโปรแกรมได้จาก Hand Held Programmable
          (18) สามารถตั้งค่า Start Dimming ของแต่ละ Channel ได้อิสระ (0-100%)
          (19) สามารถตั้งค่า Start Non-Dim ของแต่ละ Channel ได้อิสระ (0-100%)
          (20) สามารถตั้งค่า Preheat ของแต่ละ Channel ได้อิสระ (0-20%)
          (21) ติดตั้งแบบติดฝาผนัง (Wall Mounted) และ Cable Tray
          (22) ได้รับการทดสอบทางด้านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตามมาตรฐานเยอรมัน
CE EMC
                     41
          (23) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
          (24) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
       5.5.4.11 เครื่องควบคุมแสงสว่างแบบติดผนัง
          (1) มีระบบควบคุมการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
          (2) การใช้งานด้วยระบบจอ Touch Screen ความละเอียด 320 x480 พิกเซล
พร้อม Backlite.
          (3) มีระบบการติดต่อสื่อสารกับ Control Station ด้วย CAN BUS
          (4) มีระบบป้องกันการใช้งานด้วย Function Lock Key.
          (5) มีระบบป้องกันการแก้ไขโปรแกรมด้วย Password.
          (6) มีระบบป้องกันข้อมูลภายในสูญหายด้วย “E2 PROM”       (ไม่ต้องใช้
Battary back-up)
          (7) Power supply 18-24 V.DC.
          (8) สามารถเรียกโปรแกรมมาใช้งานได้ 4,8,16 และ 32 โปรแกรม
          (9) สามารถตั้ง ID ของเครื่องเพื่อขยายระบบการใช้งาน
          (10) สามารถแก้ไขค่า Time Fade ได้แต่ละโปรแกรมอิสระ
          (11) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
          (12) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
       5.5.4.12 เครื่องโปรแกรมแสงสว่างภายใน
          (1) มีระบบควบคุมการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
          (2) การใช้งานด้วยระบบจอ Touch Screen ความละเอียด 320 x480 พิกเซล
พร้อม Backlite.
          (3) มีการติดต่อสื่อสารกับระบบของ Lunar Proud ผ่านทาง RS232 (PSC-PP)
          (4) สามารถเชื่อมต่อกับระบบของ Lunar Proud ผ่านทาง IRDA
          (5) สามารถ Upload & Download กับระบบของ Lunar Proud
          (6) สามารถแก้ไขProgram และ Configurations ต่าง ๆของระบบLunar proud
                     42
          (7) มีระบบป้องกันการใช้งานด้วย Function Lock Key.
          (8) มีระบบป้องกันการแก้ไขโปรแกรมด้วย Password.
          (9) เก็บสารองข้อมูลด้วย Memory ภายในตัวเครื่อง หรือใน Memory card
          (10) Power: Rechargeable battery
          (11) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
          (12) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
       5.5.4.13 อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องโปรแกรมแสงสว่าง
          (1) Programmable Panel Socket : Remote port for PSC-HH (RJ-Type)
          (2) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
          (3) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
       5.5.4.14 อุปกรณ์ควบคุมการขึ้นลงมอเตอร์
          (1) สามารถรับสัญญาณควบคุมได้ทั้งแบบ DMX-512, CAN BUS และ PSL.
Protocol
          (2) มีระบบป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าเกินหรือลัดวงจรด้วย    MCB.
ตามมาตรฐาน IEC 898 , IEC 947-2
          (3) ติดตั้งง่ายเป็นแบบ Wall Mount
          (4) มี Output ให้เลือก 2 Ch.
          (5) มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
          (6) มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ต้นฉบับจริงจากผู้นาเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย

    5.5.6 HOUSE LIGHT SYSTEM
       5.5.6.1 โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ (Daylight)
          (1) เป็นโคมไฟ สาหรับ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์
                       43
           (2)  ตัวโคมทาจากเหล็กคุณภาพสูง
           (3)  เคลือบสีฝุ่น Polyester
           (4)  ขาหลอดมีคุณภาพดี
           (5)  สามารถใช้ร่วมกับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ ให้ความสว่างแสงแบบ
  Daylight
           (6) บัลลาสต์ อีเล็กโทรนิกส์สาหรับหรี่แสงโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์
           (7) เป็นบัลลาสต์ อีเล็กโทรนิกส์ ที่สามารถใช้ร่วมกับ  ระบบ DIMMING
  SYSTEM ได้เป็นอย่างดี
           (8) สามารถใช้ร่วมกับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ ให้ความสว่างแสงแบบ
  Daylight
        5.5.6.2 โคมไฟดาวน์ไลท์ Halogen / 50 วัตต์/12 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ (Cool blue)
                              บ
           (1) เป็นโคมไฟแบบฝังฝ้าเพดาน สาหรัHalogen / 50 วัตต์ /12 โวลท์ แบบ 1 หลอด
           (2) ตัวโคมทาจากโลหะ
           (3) เคลือบสีผิวด้านหน้าสีขาว
           (4) ขาหลอดมีคุณภาพดี
           (5) สามารถใช้ร่วมกับหลอดไฟHalogen / 50 วัตต์ /12 โวลท์ แบบแสงCool blue
           (6) มีบัลลาสต์ ที่สามารถใช้ร่วมกับ ระบบ DIMMING SYSTEM ได้เป็นอย่างดี
        5.5.6.3 โคมไฟดาวน์ไลท์ PL-13 วัตต์พร้อมอุปกรณ์
           (1) เป็นโคมไฟแบบฝังฝ้าเพดาน สาหรับ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
(TCD) ขนาดไม่น้อยกว่า 13 วัตต์
           (2) ตัวโคมทาจากอลูมิเนียม
        5.5.6.4 โคมไฟดาวน์ไลท์ Halogen / 50 วัตต์พร้อมอุปกรณ์
           (1) เป็นโคมไฟแบบฝังฝ้าเพดาน สาหรับ MR16 / 50 วัตต์
           (2) ตัวโคมทาจาก Die-Cast Aluminium
           (3) สามารถปรับมุมส่องสว่างได้
        5.5.6.5 โคมไฟติดผนัง
           (1) เป็นโคมไฟแบบติดผนัง สาหรับตกแต่งผนังห้องประชุมเพื่อความสวยงาม
           (2) สามารถใช้ร่วมกับ ระบบ DIMMING SYSTEM ได้เป็นอย่างดี
                         44
      5.5.7 IT SYSTEM
         5.5.7.1 Access Points
            (1) Security Standards : WPA, WPA2 หรือดีกว่า
            (2) Data Rates Supported : 802.11g : 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36,
48, and 54 Mbps หรือดีกว่า
            (3) Upling : Auto sensing 802.3 10/100BASE-T Ethernet หรือดีกว่า
            (4) Antenna 2.4 GHZ หรือดีกว่า
            (5) มี Voltage Input : 48VDC +/-10%, 18 watt หรือดีกว่า
            (6) มี Voltage Output : 48VDC หรือดีกว่า
            (7) มีขั้วต่อ RJ-45
            (8) Description : 2.2-dBi dipole antenna หรือดีกว่า
         5.5.7.2 Access Switch
                                                Gbps
            (1) ต้องเป็นแบบLAN Switch ที่มี Switching Fabric ความเร็วไม่น้อยกว่า 5.6
            (2) ต้องมีจานวนพอร์ททั้งหมดแบบ 10/100   Base-T(x) จานวนไม่น้อยกว่า 8 พอร์ท
            (3) ต้องมีจานวนพอร์ททั้งหมดแบบ 1000Base-X จานวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ท
            (4) ต้องสามารถจัดแบ่ง VLAN ได้ไม่น้อยกว่า 256 VLAN และสามารถเก็บค่า
MAC Address ไม่น้อยกว่า 4,000 MAC Address
            (5) ต้องสามารถทางานภายใต้Secure Shell (SSH) Protocol ได้เป็นอย่างน้อย
            (6) ต้องสามารถทา Authentication ร่วมกับ Radius หรือ ได้เป็นอย่างน้อย
            (7) ต้องสามารถทางานตามมาตรฐาน IEEE802.1D, 802.1Q, 802.1x,
802.1s, 802.1w, 802.3, 802.3u, 802.3ad
            (8) ใช้งานได้กับไฟฟ้ากระแสสลับที่แรงดันไฟฟ้า 220 Volt ความถี่ 50 Hz
            (9) ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UL และ FCC เป็นอย่างน้อย
            (10) สามารถเชื่อมต่อผ่านสาย                       Fiber
ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมบัญชีกลางมายังอุปกรณ์  Firewall ที่กรม กาหนดได้

      5.5.8 ACESSORIES
          5.5.8.1 ตู้ใส่อุปกรณ์
            (1) เป็นตู้ใส่อุปกรณ์ขนาดมาตรฐานหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
                          45
              (2) ทาด้วยแผ่นโลหะหนา ที่แข็งแรงทนทาน
              (3) มีพัดลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศได้ตามสมควร
              (4) ตู้เป็นโลหะเคลือบสีจากโรงงาน
            5.5.8.2 งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณและติดตั้งเต้ารับสัญญาณต่าง ๆ
              (1) ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ,         เดินสายไฟฟ้า
และสายสัญญาณของระบบฯ ต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานของ ระบบ                 ISO, IEC, NEC,
การไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น
              (2) ผู้รับจ้างต้องทาแบบรายละเอียดตาแหน่งการเดินท่อร้อยสาย
และงานติดตั้งอุปกรณ์ ( Shop Drawing) และผลการคานวณค่ากาลังงานที่ใช้ ( Load Schedule)
โดยต้องมีวิศวกรไฟฟ้าเซ็นชื่อกากับ เสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้งจริง
              (3) ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อ
น และไม่เป็นของเก่าเก็บค้างสต็อก และล้าสมัย
              (4) ผู้รับจ้างต้องจัดหาและ ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ต้องยึดกับที่ให้เรียบร้อย(ยกเว้นในส่วนที่ต้องเคลื่อนย้ายได้) และ ต้องทาเครื่องหมายแสดงรหัสสี      ,
รหัสของปลายสายสัญญาณต่าง ๆ ทุกเส้น
              (5) ผู้รับจ้างต้องติดตั้ง อุปกรณ์ เครื่องประกอบของระบบแสง เสียง ภาพ
ลงในตู้ใส่อุปกรณ์           ผู้รับจ้างต้องนาเสนอแบบให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้งจริง
เพื่อให้ได้ความสอดคล้องกับการใช้งาน

6. การฝึกอบรม
     ผู้รับจ้างต้องจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับหมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง
ให้เป็นผู้ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานระบบฯ
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ภายหลังที่ส่งมอบงานให้กับทางผู้ว่าจ้าง

7. การรับประกัน
     ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชารุดและเสียหายจากการใช้งานระบบฯ
ตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้นาเสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา                    2 ปี
โดยผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดขอบเขตการรับประกันมาด้วยในซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค

8. ระยะเวลาดาเนินการและส่งมอบงาน
                               46
         ดาเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องทุกรายการและจัดอบรมแล้วเสร็จภายในเวลา 120
  วันนับจากวันถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือ ที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มทางาน
  9. ระยะเวลาดาเนินงาน
        - เริ่มดาเนินงานตั้งแต่ วันที่ ..... 2549 ถึงวันที่ ...... 2550
  10. วงเงินในการจัดหา
       กาหนดราคากลางเป็นเงิน 9, 107,000 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนเก้าเจ็ดพันบาทถ้วน)
  ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
  ที่ต้องใช้สาหรับโครงการจ้างปรับปรุงห้อง ประชุม พร้อมติดตั้งระบบแสงเสียงภาพ
  และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม กรมบัญชีกลาง ค่าดาเนินการอื่น ๆ ค่ากาไร
  และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไว้ด้วยแล้ว

  11. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการ
         สานักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
            สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์
                 หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่

       1. ทางไปรษณีย์
         ส่งถึง อธิบดีกรมบัญชีกลาง
         ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
       2. โทรศัพท์     0 2273 9537 ,0 2273 9979
       3. โทรสาร     0 2273 9736
       4. ทางเว็บไซต์ http://www.cgd.go.th
       5. E-Mail     informat@cgd.go.thลงชื่อ............................................(ประธานกรรมการ)  ลงชื่อ.................................................(กรรมการ)
      (นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย)                      (นางรัตนาภรณ์ อัศวนุภาพ)
   ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 วช
                               47
ลงชื่อ.................................................(กรรมการ) ลงชื่อ........................................(กรรมการและเลขานุการ)
        (นางสาวจิดาภา นิลภักดิ์)                       (นายวิพัฒน์ ไกรเกียรติสกุล )
                 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ............/2549
      เจ้าหน้าที่บริหารงานการคลัง 6                        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4
      โครงการจ้างปรับปรุงห้อง ประชุม พร้อมติดตั้งระบบแสงเสียงภาพ และติดตั้ง
            ระบบคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม กรมบัญชีกลาง
             ตามประกาศ กรมบัญชีกลาง ลงวันที่ .............................
                   ……………………………….
       กรมบัญชีกลาง                    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า      “กรมฯ ”
   มี ความประสงค์จะประ กวดราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมพร้อมติดตั้งระบบแสงเสียงภาพ
   และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ณ. ห้องประชุม กรมบัญชีกลาง ด้วย         วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์
   โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
   1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
    1.1. รายละเอียดความต้องการปรับปรุงห้องประชุมพร้อมติดตั้งระบบแสงเสียงภาพ และติดตั้ง
       ระบบคอมพิวเตอร์
    1.2. แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    1.3. หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อ และการจ้างโดยการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    1.4. แบบสัญญาจ้าง
    1.5. แบบหนังสือค้าประกัน
        (1) หลักประกันซอง
        (2) หลักประกันสัญญา
    1.6. สูตรการปรับราคา
    1.7. บทนิยาม
        (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
        (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
    1.8. แบบบัญชีเอกสาร
        (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
                        48
      (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2


2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
  2.1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานปรับปรุงห้องประชุมพร้อมติดตั้งระบบแสงเสียงภาพ
    และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานดังกล่าว ในช่วงระยะเวลา 3
    ปี วงเงินไม่น้อยกว่า             5 ,000 ,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
    และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบ
    ริหารราชการส่วนท้องถิ่น
    หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือ
    หน่วยงานเอกชนที่ กรม เชื่อถือ
  2.2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
    และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล
    หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
  2.3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มีผล
     ประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
     ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
     หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7
  2.4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
    แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3. หลักฐานการเสนอราคา
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึกแยกเป็น 2 ส่วนคือ
  3.1. ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
      (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
          (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
            ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม
            พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
          (ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด
            ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองมาแล้วไม่เกิน 6
                         49
             เดือน นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
             หนังสือบริคณห์สนธิ      บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม
             และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
     (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
        ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า
        และในกรณีที่     ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย
        ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือ          ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล
        ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
     (3) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม                (ถ้ามี )
        พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
     (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (1)
 3.2. ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
     (1) ผังโครงสร้าง และ ประวัติผลงานของบุคลากรประจาโครงการ
     (2) แผนงานการดาเนินการปรับปรุงห้องประชุม
        ที่มีความเป็นไปได้ในการทางานตามระยะเวลาที่กาหนด
     (3) ภาพสีเสมือนจริง (        Perspective) ภายหลังการปรับปรุงห้องประชุม
        โดยเสนอมาในวันยื่นซองเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
     (4) แค็ตตาล็อคของอุปกรณ์ ระบบเสียงแสงภาพที่ใช้ในการปรับปรุงห้องประชุม
     (5) แค็ตตาล็อคของอุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปรับปรุงห้องประชุม
     (6) แค็ตตาล็อคของอุปกรณ์ และหรือตัวอย่างวัสดุ
        ของงานตกแต่งภายในที่ใช้ในการปรับปรุงห้องประชุม
     (7) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย
        ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
     (8) หลักประกันซอง ตามข้อ 5.
     (9) สาเนาหนังสือรับรองผลงาน และสาเนาสัญญาพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้องตามข้2.1       อ
     (10) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (2)

4. การเสนอราคา
                       50
4.1. ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประ กวดราคา จ้างด้วย วิธีการ
   ทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน
   ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
4.2. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาทางาน             ไม่เกิน       12 0  วัน
   นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
4.3. ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแบบรูปรายการละเอียดการทางาน ไปพร้อมเอกสารส่วนที่            1
   และเอกสาร                  ส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา
   หลักฐานดังกล่าวนี้กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
                                    (ถ้
4.4. ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวง
   ไว้ด้วยแล้ว โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดยืนราคา            ไม่น้อยกว่า 3 0 วัน
   นับแต่วันยื่นซองประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์            โดยภายในกาหนดยืนราคา
   ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.5. ก่อนยื่น เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดู
   ร่างสัญญา รายละเอียดการจ้างฯลฯให้ถี่ถ้วน
   และเข้าใจเอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
   ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4.6. ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   ในวันที่ ..... เดือน ...... พ.ศ. ...... ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ. ฝ่ายพัสดุ
   สานักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
   กรุงเทพมหานคร
       เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
   จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
       คณะกรรมการ                   ประกวดราคา
   จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอาคาแต่ละรายว่า
   เป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
   หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
   ตามข้อ 1. 7 (1) ณ วันประกาศประ กวดราคา จ้างด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่
   พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2
                     51
 และ แจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาของตน
 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีการอื่นใด ที่มีหลักฐานที่ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว
     หากปรากฏต่อคณะกรรมการ                   ประกวดราคา
 ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้เสนอราคากระทาการอัน
 เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคารอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.         7 (2) คณะกรรมการฯ
 จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา
 และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ
 จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทา
 งราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
     ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกั
 นกับผู้เสนอราคารายอื่น
 หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
 ณ วันประกาศประ        กวดราคา จ้างด้วย วิธีการทาง        อิเล็กทรอนิกส์
 หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้เ
 สนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค
 อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อ หัวหน้าหน่วยงาน ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
 จากคณะกรรมการ                      ประกวดราคา
 การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดทาให้ถือเป็นที่สุด
     หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า
กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์            ประสบข้อขัดข้อง
จนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคา             จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา
โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น
และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว
จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่
ยังเหลือก่อนที่จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา
แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา                 ภายในวันเดียวกัน
เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคา จะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสน
                       52
   อราคา และกาหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้
   ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
        คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดาเนินการใด ๆ
                  เพื
    ระหว่างการประกวดราคาฯ ่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
  4.7 ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
     (1) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ
       ทางอิเล็กทรอนิกส์
     (2)
                                               9,1
       ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จะต้องเริ่มต้นที่
                      ่
       07,000 บาท (เก้าล้านหนึงแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
     (3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
       ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
     (4)
       ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ากว่าราคาสูง
       สุดในการประกวดราคาฯ
     (5) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคาและเมื่อการประกวดราคาฯ
       เสร็จสิ้นแล้วจะ ต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
       ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคา ที่เสนอหลังสุด
     (6) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยว่า30 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย
       โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้
       และจะถอนการเสนอราคามิได้
     (7)       ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ
       จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคาฯ
       และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
       ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

5. หลักประกันซอง
                       53
  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซอง        เอกสารทางด้านเทคนิค จานวน
  455,350 บาท       ( สี่แสน ห้า หมื่น ห้า พัน สาม ร้อย ห้า สิบบาท          )
  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
  5.1. เงินสด
  5.2. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กรมบัญชีกลาง โดยเป็นเช็คลงวันที่
     ที่ยื่นข้อเสนอการประมูลหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
  5.3. หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
  5.4. หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ
     บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
     ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประ
     กาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว
     โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
  5.5. พันธบัตรรัฐบาลไทย
    หลักประกันซองตามข้อนี้ กรมฯ จะคืนให้ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้าประกันภายใน 15 วัน
    นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่
    ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดไม่เกิน 3 ราย
    จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
    การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนโดยไม่มีดอกเบี้ย
  5.6 การยึดหลักประซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา จะดาเนินการในกรณีดังต่อไปนี้
    5.6.1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน
          เวลา และสถานที่ที่กาหนด
    5.6.2 ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้ว LOG IN เข้าสู่ระบบ
    5.6.3 ผู้มีสิทธิเสนอราคา      LOG     IN     แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา
          หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กาหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า
          หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล
    5.6.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.008
          แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
                       54
6.1. ในการประ      จ้                                ย
         กวดราคา างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินด้วราคารวม
6.2. หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่
   ครบถ้วนตามข้อ 3
   หรือยื่นซองประ กวดราคา จ้างด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว
   คณะกรรมการ ประกวดราคา           จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด
   หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทา
   ง     อิเล็กทรอนิกส์
   ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น
6.3. กรม สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
     (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
       หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขงกรม   อ
     (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข
       ที่กาหนดในเอกสารประ กวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ
       หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
6.4. ในการตัดสินการประ กวดราคา จ้างด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญา
   คณะกรรมการ ประกวดราคา หรือ กรมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ
   หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา
   หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
       กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
  หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
  และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
  รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประ          กวดราคา จ้างด้วย วิธีการ อิเล็กทรอนิกส์
  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม
  หากมีเหตุ ที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ
  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
                        55


        ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาไ
    ด้ คณะกรรมการประกวดราคา หรือ
    กรมจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานต
    ามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์
    หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
        ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า
          ท
    ผู้เสนอราคา ี่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่
    น หรือเป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
    ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
    หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 7    1.
    กรมมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวและกรมจะพิจารณาลงโ
    ทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

7. การทาสัญญาจ้าง
  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง)จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสั
  ญญาดังระบุในข้อ 1.       4 กับ กรม ภายใน 7     วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ                  ห้า
  ของราคางานจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
  ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
    (1) เงินสด
    (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ
      โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
    (3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (2)
    (4) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประก
      าศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ
      ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (2)
    (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
                         56
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน
  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง)
  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
   กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้
 งวดที่ 1 เป็นจานวนในอัตราร้อยละ 35 ของค่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงห้องประชุมได้ผลงานไม่น้อยกว่า 35            %
ของมูลค่างานก่อสร้างทั้งสัญญาให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
     งวดที่ 2 เป็นจานวนในอัตราร้อยละ 35 ของค่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงห้องประชุมได้ผลงานไม่น้อยกว่า 35%
ของมูลค่างานก่อสร้างทั้งสัญญาให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
     งวดที่ 3 เป็นจานวนในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุง       ห้องประชุม ได้ผลงานไม่น้อยกว่า 3     0%
ของมูลค่างานก่อสร้างทั้งสัญญาให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 120 วัน นับถัดจาก วัน ลงนามในสัญญา
และปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

9. อัตราค่าปรับ
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15. จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
  ผู้ชนะการประ กวดราคา จ้างด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
  ข้อ 1.4 จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  นับถัดจากวันที่ กรมรับมอบ โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน
  7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
  11.1 ราคากลางของงานปรับปรุงอาคารที่ทาการของกรมบัญชีกลาง
     ในการประกวดราคา จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  9,107,000.00
                         57
   บาท (                 เก้า      ล้าน        หนึ่งแสน
   เจ็ดพันบาทถ้วน)
11.2      เ มื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง
   และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
   ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
   และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
   รับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด
   ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
     (1) แจ้งการสั่งหรือการนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสานักงานคณะกรรมการ
        ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7         วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของ
        จากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
        ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
     (2)             จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย
        หรือเรืออื่นที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย
        เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทุก
        สิ่งของนั้น
        โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น
        หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
     (3)          ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1)                     หรือ (2)
                                    ม
        ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริการพาณิชย์นาวี
 11.3
     ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมแล้วจะถอ
     นตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้
     และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็
     กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข้อ 4.7 (3) (4) และ (5) มิฉะนั้น
     กรมจะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)
     รวมทั้งอาจพิจารณา ให้เป็นผู้ทิ้งงานได้
     หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
 11.4 ผู้เสนอราคาซึ่ง กรมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญา
     หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7
                        58
     กรมจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที
     และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น                 (ถ้ามี)
     รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ ของทางราชการ
   11.5                         กรมสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข
                             ของส
     หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
   การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.6 จะนามาใช้ในกรณีที่
                      ี
   ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิ ธการให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์
                     ี
   ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธการคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
   ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 สูตรการปรับราคา (สูตรค่าK )
   จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
   หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายอออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.7

13. มาตรฐานฝีมือช่าง
   เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว
   ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว
   ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันของทางราชการ
   หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช . ปวส. และปวท . หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก .พ.
   รับรองให้เข้ารับราชการได้           โดยต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1       คน
   ในแต่ละสาขาช่างอย่างน้อยดังต่อไปนี้
   13.1 สถาปัตยกรรม หรือมัณฑนศิลป์
 13.2     วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 13.3 วิศวกรรมเครื่องกล
 13.4 วิศวกรรมโยธา

14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
   ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนด
   ไว้โดยเคร่งครัด
59
   กรมบัญชีกลาง

   พฤศจิกายน 2549

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:351
posted:4/8/2010
language:Thai
pages:59