Do'a dalam Al-Quran dan Sunnah by youldee

VIEWS: 6,362 PAGES: 50

ebook ini berisi kumpulan do'a-do'a yang ada dalam al qur'an dan sunnah, doa ini baik untuk dihafal dan dibaca dalam kehidupan kita sehari-hari.

More Info
									            Kumpulan Do’a
               Dalam
           Al-Qur’an dan Sunnah


                     Dikumpulkan oleh
            Sa’id ‘Ali bin Wahf Al-Qahthoni
                     Diterjemahkan oleh
                      H. Mahrus Ali
                  Edited and compiled to ebook by
                Teddy Surya Gunawan dan Mira Kartiwi
                 (Ramadhan 1426 H, November 2005)

                Tulisan Arab diambil dari www.makedua.com
    Jika ada update, maka buku yang terupdate akan diupload di www.pks-anz.org bagian ebook.


                        Daftar Isi
1.  Bacaan ketika bangun dari tidur __________________________________________________ 8
2.  Doa ketika mengenakan pakaian __________________________________________________ 8
3.  Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru _____________________________________ 9
4.  Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru _____________________________________ 9
5.  Doa ketika melepaskan baju______________________________________________________ 9
6.  Doa masuk WC ________________________________________________________________ 9
7.  Doa keluar dari WC ____________________________________________________________ 9
8.  Doa ketika memulai wudhu ______________________________________________________ 9
9.  Doa setelah selesai wudhu _______________________________________________________ 9
10.   Doa ketika keluar dari rumah _________________________________________________ 10
11.   Doa apabila masuk rumah ____________________________________________________ 10
12.   Bacaan ketika pergi ke mesjid _________________________________________________ 10
13.   Doa ketika masuk ke mesjid ___________________________________________________ 10
14.   Doa keluar dari mesjid _______________________________________________________ 10
15.   Bacaan ketika mendengarkan adzan ____________________________________________ 11
16.  Doa iftitah _________________________________________________________________ 11
17.  Doa ruku’ _________________________________________________________________ 14
18.  Doa bangun dari ruku’ _______________________________________________________ 14
19.  Doa ketika sujud ____________________________________________________________ 15
20.  Doa ketika duduk antara dua sujud _____________________________________________ 16
21.  Doa sujud tilawah ___________________________________________________________ 16
22.  Tasyahud __________________________________________________________________ 16
23.  Membaca shalawat kepada Nabi saw. setelah tasyahud _____________________________ 16
24.  Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam _______________________________________ 17
25.  Bacaan setelah salam ________________________________________________________ 19
26.  Doa shalat istikharah ________________________________________________________ 20
27.  Bacaan di waktu pagi dan sore_________________________________________________ 21
28.  Bacaan sebelum tidur ________________________________________________________ 25
29.  Doa ketika membalikkan tubuh saat tidur malam _________________________________ 28
30.  Doa apabila ada yang menakutkan dalam tidur ___________________________________ 28
31.  Ketika bermimpi yang baik atau buruk __________________________________________ 28
32.  Doa Qunut Witr_____________________________________________________________ 29
33.  Bacaan setelah salam shalat witir ______________________________________________ 30
34.  Doa penawar hati yang duka dan sedih __________________________________________ 30
35.  Doa untuk kesedihan yang mendalam (stres) _____________________________________ 31
36.  Doa bertemu dengan musuh yang tangguh_______________________________________ 31
37.  Bacaan bagi orang yang ragu dalam beriman ____________________________________ 31
38.  Doa agar bisa melunasi hutang (kaya) __________________________________________ 32
39.  Doa menghilangkan gangguan setan dalam shalat atau membaca Al-Quran ___________ 32
40.  Doa orang yang mengalami kesulitan ___________________________________________ 32
41.  Ketika melakukan dosa _______________________________________________________ 32
42.  Doa untuk mengusir syetan ___________________________________________________ 32
43.  Apabila tertimpa sesuatu yang tidak disenangi ____________________________________ 32
44.  Doa perlindungan untuk anak _________________________________________________ 33
45.  Doa apabila berkunjung kepada orang sakit______________________________________ 33
46.  Keutamaan berkunjung kepada orang sakit ______________________________________ 33
47.  Doa orang sakit yang sudah putus asa untuk hidup terus ___________________________ 33
48.  Mengajari orang yang akan meninggal dunia ____________________________________ 34
49.  Doa orang yang tertimpa musibah ______________________________________________ 34
50.  Doa ketika memejamkan mata mayat ___________________________________________ 34
51.  Doa dalam shalat jenazah_____________________________________________________ 34
52.  Doa untuk mayat anak kecil___________________________________________________ 35
53.  Doa untu bela sungkawa _____________________________________________________ 35
54.  Bacaan ketika memasukkan mayat ke liang lahat _________________________________ 36
55.  Setelah mayat dimakamkan ___________________________________________________ 36
56.  Doa ziarah kubur ___________________________________________________________ 36
57.  Doa ketika ada angin ribut ____________________________________________________ 36
58.  Doa ketika ada halilintar _____________________________________________________ 36
59.  Doa untuk minta hujan_______________________________________________________ 36
60.  Doa apabila turun hujan _____________________________________________________ 37
61.  Setelah turun hujan _________________________________________________________ 37
62.  Doa agar hujan berhenti______________________________________________________ 37
63.  Ketika melihat awal bulan ____________________________________________________ 37
64.  Doa ketika berbuka puasa ____________________________________________________ 37
65.  Doa sebelum makan _________________________________________________________ 37
66.  Doa setelah makan __________________________________________________________ 38
67.  Doa tamu kepada orang yang menghidangkan makanan ___________________________ 38
68.  Berdoa untuk orang yang memberi dan akan memberi minuman_____________________ 38
69.  Doa apabila berbuka di rumah orang ___________________________________________ 38
70.  Doa orang yang berpuasa apabila diajak makan __________________________________ 38
71.  Doa apabila melihat permulaan buah ___________________________________________ 39
72.  Doa ketika bersin____________________________________________________________ 39
73.  Doa kepada pengantin baru ___________________________________________________ 39
74.  Doa mempelai saat malam pengantin atau saat membeli binatang tunggangan _________ 39
75.  Doa sebelum bersetubuh______________________________________________________ 39
76.  Doa ketika marah ___________________________________________________________ 39
77.  Doa apabila melihat orang yang mengalami cobaan _______________________________ 39
78.  Bacaan dalam majelis ________________________________________________________ 40
79.  Doa pelebur dosa majelis _____________________________________________________ 40
80.  Doa kepada orang yang berkata: Ghafarallahu laka _______________________________ 40
81.  Doa untuk orang yang berbuat kebaikan kepadamu _______________________________ 40
82.  Doa perlindungan dari Dajjal _________________________________________________ 40
83.  Doa kepada orang yang berkata: aku mencintaimu karena Allah_____________________ 40
84.  Doa kepada orang yang menawarkan hartanya untukmu ___________________________ 41
85.  Doa untuk orang yang meminjam ketika membayar utang __________________________ 41
86.  Doa agar terhindar dari syirik _________________________________________________ 41
87.  Bacaan untuk orang yang memberi dan diberi hadiah______________________________ 41
88.  Doa agar terhindar dari tathayyur ______________________________________________ 41
89.  Doa naik kendaraan _________________________________________________________ 41
90.  Doa bepergian ______________________________________________________________ 42
91.  Doa masuk kota atau desa ____________________________________________________ 42
92.  Doa masuk pasar____________________________________________________________ 42
93.  Doa apabila binatang (atau kendaraan) tergelincir ________________________________ 43
94.  Doa musafir kepada orang yang ditinggalkan ____________________________________ 43
95.  Doa orang mukim kepada musafir______________________________________________ 43
96.  Doa ketika naik dan turun ____________________________________________________ 43
97.  Doa musafir jika masuk waktu sahur ___________________________________________ 43
98.  Apabila berhenti atau menginap di suatu tempat, baik dalam bepergian atau tidak_______ 43
99.  Doa apabila pulang dari bepergian _____________________________________________ 43
100.  Bacaan apabila ada sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan _________________ 44
101.  Keutamaan membaca shalawat ________________________________________________ 44
102.  Keutamaan menyebarkan salam _______________________________________________ 44
103.  Doa apabila ayam berkokok atau keledai meringkik _______________________________ 44
104.  Doa apabila mendengar anjing mengongong di malam hari _________________________ 44
105.  Mendoakan kepada orang yang dicaci __________________________________________ 44
106.  Etika ketika memuji temannya _________________________________________________ 45
107.  Doa antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad_____________________________________ 45
108.  Bacaan ketika di atas bukit Shafa dan Marwah ___________________________________ 45
109.  Doa pada hari Arafah ________________________________________________________ 45
110.  Bacaan di Masy’aril Haram ___________________________________________________ 46
111.  Ketika melempar jumrah _____________________________________________________ 46
112.  Ketika di Hajar Aswad _______________________________________________________ 46
113.  Doa atas kehancuran musuh __________________________________________________ 46
114.  Doa apabila takut kepada suatu kaum___________________________________________ 46
115.  Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu _________________________________________ 46
116.  Apa yang dilakukan ketika ada sesuatu yang menggembirakan ______________________ 46
117.  Bacaan dan perbuatan apabila tubuh merasa sakit ________________________________ 46
118.  Bacaan apabila takut sesuatu menimpa saudaranya karena mata jahat ________________ 47
119.  Etika ketika akan beristirahat di waktu malam ____________________________________ 47
120.  Bacaan Talbiyah ____________________________________________________________ 47
121.  Bacaan ketika takut__________________________________________________________ 47
122.  Bacaan apabila orang kafir bersin______________________________________________ 47
123.  Menjawab salam orang kafir __________________________________________________ 47
124.  Apabila orang yang puasa dicaci maki __________________________________________ 47
125.  Bacaan ketika menyembelih ternak _____________________________________________ 47
126.  Bacaan untuk menolak gangguan syetan ________________________________________ 48
127.  Istighfar dan taubat _________________________________________________________ 48
128.  Keutamaan tasbin, tahmid, tahlil dan takbir ______________________________________ 48
129.  Bagaimana cara Nabi saw. bertasbih____________________________________________ 50
         Keutamaan Berdzikir                  sisi Rajamu (Allah), dan paling mengangkat
                                    derajatmu; lebih baik bagimu dari infak emas atau
Allah Ta’ala berfirman:                        perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu
                                    dengan musuhmu, lantas kamu memenggal
Ÿωuρ   ’Í<   (#ρãà6ô©$#uρ    öΝä.öä.øŒr&  þ’ÎΤρãä.øŒ$$sù  leharnya atau mereka memenggal lehermu?” Para
                                    sahabat yang hadir berkata: “Mau (wahai,
                                    Rasulullah)!” Beliau bersabda: “Dzikir kepada Allah
                       ∩⊇∈⊄∪ Èβρãàõ3s?    Yang Maha Tinggi”
                                    (HR. At-Tirmizi 5/459 dan Ibn Majah 2/1245)
“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku
ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-            Rasulullah bersabda, Allah berfirman: Aku sesuai
Ku dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.”            dengan persangkaan hambaKu kepadaKu. Aku
(QS. Al-Baqarah: 152)                         bersamanya bila dia ingat Aku, bila dia
                                    mengingatKu dalam dirinya Aku mengingatnya
                                    dalam diriKu, bila dia menyebut namaKu dalam
                                    suatu perkumpulan, Aku menyebutnya dalam
#ZÏVx. #[ø.ÏŒ ©!$# (#ρâè0øŒ$# (#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# $pκš‰r'¯≈tƒ   perkumpulan yang lebih baik dari mereka, bila dia
                                    mendekat kepadaKu sejengkal Aku mendekat
                                    kepadanya sehasta, bila ia mendekat kepadaKu
                              ∩⊆⊇∪    sehasta Aku mendekat kepadanya sedepa, bila dia
                                    datang kepadaKu dengan berjalan, maka Aku
“Hai orang-orang yang beriman, berdizkirlah yang
                                    mendatanginya dengan berjalan cepat.
banyak kepada Allah (dengan menyebut nama-               (HR. Al-Bukhari 5/175 dan Muslim 4/2061)
Nya).” (QS. Al-Ahzaab:41)
                                    Dari Abdullah bin Busr r.a., dia berkata: Sungguh ada
                                    seorang  lelaki  berkata:   ‘Wahai  Rasulullah,
£‰tãr& ÏN≡tÅ2≡©%!$#uρ #ZÏVx. ©!$# ¨š⎥⎪ÌÅ2≡©%!$#uρ         sesungguhnya syariat Islam telah banyak aku terima.
                                    Oleh karena itu beritahulah aku sesuatu buat
                                    pegangan.’ Beliau bersabda: ‘Tidak hentinya lidahmu
      ∩⊂∈∪ $Vϑ‹Ïàtã #·ô_r&uρ ZοtÏøó¨Β Μçλm; ª!$#        basah karena zikir kepada Allah.’
                                    (HR. At-Tirmizi 5/458 dan Ibn Majah 2/1246)
“Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut
(nama) Allah, maka Allah menyediakan untuk               Rasul saw. bersabda: “Barangsiapa yang membaca
mereka pengampunan dan pahala yang agung.”               satu huruf dari Al-Quran, akan mendapatkan satu
(QS. Al-Ahzaab:35)                           kebaikan. Sedang satu kebaikan akan dilipatkan
                                    sepuluh kali. Aku tidak berkata: Alif laam miim, satu
                                    huruf. Akan tetapi alif satu huruf, laam satu huruf
Zπx‹Åzuρ %Yæ•|Øn@ šÅ¡øtΡ ’Îû š−/§‘ ä.øŒ$#uρ           dan mim satu huruf.”
                                    (HR. Tirmizi 5/175)

ÉΑ$|¹Fψ$#uρ Íiρ߉äóø9$$Î/ ÉΑöθs)ø9$# z⎯ÏΒ Ìôγyfø9$# tβρߊuρ
                                    Dari Uqbah bin Amir ra. dia berkata: “Rasulullah
                                    saw. keluar, sedang kami di serambi mesjid
           ∩⊄⊃∈∪ t⎦,Î#Ï≈tóø9$# z⎯ÏiΒ ⎯ä3s? Ÿωuρ      (Madinah). Lalu beliau bersabda: “Siapakah
                                    diantara kamu yang senang berangkat pagi pada
“Dan sbeutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu               tiap hari ke Buththan atau Al-Aqiq, lalu kembali
dengan merendahkan diri dan rasa takut (pada              dengan membawa dua unta yang besar punuknya,
siksaan-Nya), tidak mengeraskan suara di pagi hari           tanpa mengerjakan dosa atau memutus sanak?”
dan sore hari. Dan janganlah kamu termasuk               Kami (yang hadir) berkata: “Ya, kami senang wahai
orang-orang yang lalai.” (QS. Al-A’raaf: 205)             Rasulullah!” Lalu beliau bersabda: “Apakah
                                    seseorang diantara kamu tidak berangkat pagi ke
Rasulullah saw. Bersabda: “Perumpamaan orang              mesjid lalu mengajar atau membaca dua ayat Al-
yang ingat akan Rabbnya dengan orang yang tidak            Quran, hal itu lebih baik baginya dari dua unta. Dan
ingat Rabbnya alksanan orang yang hidup dengan             (mengajar atau membaca) tiga (ayat) akan lebih
orang yang mati.” (HR. Al-Bukhari 11/208, Muslim            baik daripada memperoleh tiga (unta). Dan (bila
1/539)                                 membaca atau mengajar) empat ayat akan lebih
                                    baik baginya daripada memperoleh empat (unta)
Rasulullah saw. juga berkata: “Maukah kamu, aku            dan dari seluruh bilangan unta.”
tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di           (HR. Muslim 1/553)
Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang duduk
di suatu tempat lalu tidak berdzikir kepada Allah di
dalamnya, pastilah dia mendapatkan hukuman dari
Allah. Barang siapa yang berbaring dalam suatu
tempat lalu tidak berdzikir kepada Allah, pastilah
mendapat hukuman dari Allah.”
(HR. Abu Dawud 4/264 dan lainnya)


“Apabila suatu kaum duduk di majelis, lantas tidak
berdzikir kepada Allah dan tidak membaca
shalawat kepada Nabinya, pastilah ia menjadi
kekurangan dan penyesalan mereka. Maka jika
Allah menghendaki bisa menyiksa mereka dan jika
menghendaki mengampuni mereka.”
(HR. At-Tirmizi)


Dia saw. juga mengatakan: “Setiap kaum yang
berdiri dari suatu majelis, yang mereka tidak
berdzikir kepada Allah di dalamnya, maka mereka
laksana berdiri dari bangkai keledai, dan hal itu
menjadi penyesalan mereka (di hari qiyamat).”
(HR. Abu Dawud 4/264 dan Ahmad 2/389)
                              berwudhu, kemudian melakukan shalat, maka
1. Bacaan ketika bangun dari tidur             shalatnya diterima.”
                              (HR. Bukhari 3/39 dan lainnya. Ibn Majah 2/335)
‘Segala puji bagi Allah, yang membangunkan kami
setelah ditidurkanNya dan kepadaNya kami
dibangkitkan.’
(HR. Bukhari 11/113 dan Muslim 4/2083)
                              ‘Segala puji bagi Allah yang telah memberikan
                              kesehatan pada jasadku dan mengembalikan ruhku
                              kepadaku, serta merestuiku untuk berdzikir
                              kepadaNya.’
                              (HR. Tirmidzi 5/473, see Sahih Tirmidzi 3/144)
                              Sesungguhnya dalam penciptaan langit langit dan
                              bumi, dan silih bergantinya malam dan siang
                              terdapat tdana-tdana bagi orang-orang yang berakal,
                              (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil
                              berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring
                              dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit
                              dan bumi (seraya berkata):"Ya Tuhan kami, tiadalah
                              Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha Suci
                              Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.
Rasulullah saw. bersabda: ‘Barangsiapa bangun       (QS. Ali Imran:190-191)
tidur di waktu malam, lalu membaca:            (HR. Bukhari 8/235 dan Muslim 1/530)

[do’a (i)]
                              2. Doa ketika mengenakan pakaian
‘Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada
sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan pujian. Dialah
Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha Suci
Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah,
Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan, kecuali
dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan
Maha Agung’.

Kemudian berdoa:
[do‘a (ii)]                        ‘Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian ini
                              kepadaku sebagai rezeki daripada-Nya tanpada daya
‘Wahai Tuhanku! Ampunilah dosaku’ Maka dia akan      dan kekuatan dariku.’
diampuni.                         (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibn Majah)

Al-Walid berkata: Atau Nabi bersabda (mengenai
hadits ini ada keraguan dari perawi): “Apabila dia
berdoa, akan dikabulkan. Apabila dia berdiri lalu
3. Doa bagi orang yang mengenakan          7. Doa keluar dari WC
  pakaian baru

                           ‘Aku minta ampun kepadaMu.’
                           (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibn Majah)

                           8. Doa ketika memulai wudhu                           ‘Dengan nama Allah.’
‘Ya Allah, Engkaulah yang memberi pakaian ini    (HR. Abu Dawud, Ibn Majah, dan Ahmad)
kepadaku. Aku mohon kepadaMu untuk memperoleh
kebaikannya dan kebaikan yang ia diciptakan
karenanya. Aku berlindung kepadaMu dari       9. Doa setelah selesai wudhu
kejahatannya dan kejahatan yang ia diciptakan
karenanya.’
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Al-Baghawi)
4. Doa bagi orang yang mengenakan
  pakaian baru


                           ‘Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang
‘Kenakanlah sampai lusuh, semoga Allah Ta’ala
                           Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya. Aku bersaksi
memberikan gantinya kepadamu.’
                           bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya.’
(HR. Abu Dawud 4/41)
                           (HR. Muslim 1/209)
‘Berpakaianlah yang baru, hiduplah dengan terpuji,
dan matilah dalam keadaan syahid.’          ‘Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang
(HR. Ibn Majah 2/1178 dan Al-Baghawi 12/41)     bertobat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang
                           yang bersuci’
5. Doa ketika melepaskan baju            (HR. At-Tirmidzi 1/78)
‘Dengan nama Allah (aku melepaskan baju)’
(HR. Tirmidzi 2/505 dan lainnya)
6. Doa masuk WC


                           ‘Maha Suci Engkau ya Allah, aku memuji kepadaMu.
                           Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, aku
                           minta ampun dan bertobat kepadaMu’
                           (HR. An-Nasa’i)
‘Dengan nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku
berlindung kepadaMu dari godaan syetan laki-laki
dan perempuan.’
(HR. Al-Bukhari 1/45 dan Muslim 1/283. Tambahan
kata dalam kurung diriwayatkan oleh Sa’id Ibn
Mansur)
10. Doa ketika keluar dari rumah            ‘Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di
                            lidahku, chaya di pendengaranku, cahaya di
                            penglihatanku, cahaya dari belakangku, cahaya dari
                            mukaku, cahaya dari atasku dan cahaya dari
                            bawahku. Ya Allah, berilah aku cahaya’
                            (HR. Muslim 1/530 dan lafal hadits ini menurutnya,
                            dan Al-Bukhari)
‘Dengan nama Allah aku bertawakkal kepadaNya dan    13. Doa ketika masuk ke mesjid
tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah.’
(HR. Abu Dawud 4/325 dan At-Tirmidzi 5/490)
‘Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu
jangan sampai aku sesat atau disesatkan, berbuat
kesalahan atau disalahi, menganiaya atau dianiaya,   ‘Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung,
dan bodoh atau dibodohi.’               pada wajahNya Yang Mulia dan kekuasaanNya yang
(HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibn Majah dan An-     Qodiim (tida ada permulaannya) dari setan yang
Nasa’i)                        terkutuk. Dengan nama Allah dan semoga shalawat
                            dan salam tercurahkan kepada Rasulullah saw. Ya
                            Allah bukalah pintu-pintu rahmatMu untukku.’
11. Doa apabila masuk rumah              (HR. Abu Dawud)

                            14. Doa keluar dari mesjid


‘Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah
kami keluar, dan kepada Tuhan kami, kami
bertawakkal’
(HR. Abu Dawud with a Sahih Isnad 4/325)

12. Bacaan ketika pergi ke mesjid


                            ‘Dengan nama Allah, semoga shalawat dan salam
                            terlimpahkan   kepada Rasulullah.  Ya  Allah
                            sesungguhnya aku minta kepadaMu dengan
                            keutamaanMu. Ya Allah, peliharalah aku dari godaan
                            setan yang terkutuk.’
                            (HR. Abu Dawud, Ibn As-Suni)
15. Bacaan ketika mendengarkan adzan          bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam
                            terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesunggunya
                            Engkau tidak menyalahi janji.’
                            (HR. Bukhari 1/152)

                            Berdoa untuk diri sendiri antara adzan dan iqamah,
                            sebab doa pada saat itu dikabulkan.
                            (HR. At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ahmad)

                            16. Doa iftitah
‘Seseorang yang mendengarkan adzan, hendaklah
berkata sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin,
kecuali dalam kalimat:’
(i) ‘Mari kita sholat, mari kita sholat’
Maka padanya berkata:
(ii) ‘Tidak daya dan kekuatan kecuali dengan Allah.’
(HR. Bukhari 1/152 dan Muslim 1/288)
                            ‘Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-
                            kesalahanku, sebagaimana Engkau menjauhkan
                            antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku
                            dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana baju putih
 ‘Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang   dibersihkan dari kotoroan. Ya Allah, cucilah aku dari
Maha Esa, tiada sekutu bagiNya dan sesungguhnya     kesalahan-kesalahanku dengan salju, air, dan es.’
Muhammad adalah utusanNya. Aku rela Allah        (HR. Al-Bukhari 1/181 dan Muslim 1/419)
sebagai Tuhanku, Muhammad sebagai rasulKu, dan
Islam sebagai agamaku.’ (Segera dibaca ketika
muadzin membaca syahadat)
(HR. Muslim 1/290. Instruksi “segera dibaca”
diriwayatkan oleh Ibn Khuzaymah 1/220)

‘Seorang Muslim harus membaca shalawat kepada
Nabi saw. sesudah menjawab adzan.’           ‘Maha Suci Engkau Ya Allah, aku memujimu, Maha
(HR. Muslim 1/288)                   Berkah akan namaMu, Maha Tinggi kekayaan dan
                            kebesaranMu, tiada Tuhan yang berhak disembah
                            selain Engkau.’
                            (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibn Majah dan An-
                            Nasa’i)
‘Ya Allah, Tuhan panggilan yang sempurna ini dan
shalat yang didirikan. Berilah al-wasilah (derajat di
surga yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi
saw.) dan fadhilah kepada Muhammad. Dan
                            Engkau. Tunjukkan aku pada akhlak yang terbaik,
                            tidak akan menunjukkan kepadanya kecuali Engkau.
                            Hindarkan aku dari akhlak yang jahat, tidak akan ada
                            yang bisa menjauhkan aku daripadanya, kecuali
                            Engkau.  Aku  penuhi  panggilanMu   dengan
                            kegembiraan, seluruh kebaikan di kedua tanganMu,
                            kejelekan tidak dinisbahkan kepadaMu. Aku hidup
                            dengan pertolongan dan rahmatMu dan kepadaMu
                            (aku kembali). Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi.
                            Aku minta ampun dan bertobat kepadaMu.’
                            (HR. Muslim 1/534)
                            ‘Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, dan Israfil. Wahai
                            pencipta langit dan bumi. Wahai Tuhan yang
                            mengetahui yang ghaib dan nyata. Engkau yang
                            menjatuhkan hukum apa yang mereka (Yahudi dan
                            Nasrani) pertentangkan. Tunjukkan aku pada
                            kebenaran apa yang dipertentangkan dengan
                            seizinMu. Sesungguhnya Engkau menunjukkan jalan
                            yang lurus bagi orang yang Engkau kehendaki.’
                            (HR. Muslim 1/434)
‘Aku menghadap kepada Tuhan pencipta langit dan
bumi, dengan memegang agama yang lurus dan aku
tidak tergolong orang-orang yang musyrik.
Sesungguhnya shalatku, ibadahku, dan kehidupan
serta matiku adalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian
alam, tiada sekutu bagiNya, dan karena itu, aku
diperintah dan aku termasuk orang muslim. Ya Allah,
Engkau adalah Raja, tiada Tuhan selain Engkau,
Engkau Tuhanku, dan aku adalah hambaMu. Aku
menganiaya diriku, aku mengakui dosaku. Oleh
karena itu ampunilah seluruh dosaku, sesungguhnya
tidak akan ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali
‘Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha
Besar. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang
banyak, segala puji bagi Allah dengan pujian yang
banyak, segala puji bagi Allah dengan pujian yang
banyak. Maha Suci Allah di waktu pagi dan sore.’
(Diucapkan tiga kali).
‘Aku berlindung kepada Allah dari tiupan, bisikan
dan godaan syetan.’
(HR. Abu Dawud 1/203, Ibn Majah 1/265, Ahmad
4/85 dan Muslim dengan kata-kata yang sama 1/420)
                          Apabila Nabi saw. shalat Tahajud di waktu malam,
                          beliau membaca:
‘Ya Alah! BagiMu segala puji, Engkau cahaya langit
dan bumi serta apa yang didalamnya. BagiMu segala
puji, Engkau yang mengurusi langit dan bumi serta
apa yang di dalamnya. BagiMu segala puji, Engkau
Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta apa
yang di dalamnya. BagiMu segala puji dan bagiMu
kerjaan langit dan bumi serta apa yang di dalamnya.
Bagimu segala puji, Engkau benar, janjiMu benar,
firmanMu benar, bertemu denganMu benar, surga
adalah benar, neraka adalah benar, para nabi adalah  ‘Ya Allah, untukMu aku rukuk. KepadaMu aku
benar, Muhammad adalah benar, kejadian hari      beriman,   kepadaMu  aku  berserah  diri.
kiamat adalah benar. Ya Allah kepadaMu aku      Pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku,
berserah diri, kepadaMu aku bertawakkal, kepadaMu   sarafku dan apa yang berdiri di atas dua tapak
aku beriman, kepadaMu aku kembali, dengan       kakiku, telah menunduk dengan khusyu’ kepadaMu.’
pertolonganMu aku berdebat, kepadaMu aku       (HR. Muslim 1/534, Abu Dawud, Tirmidzi, dan An-
menjatuhkan hukum. Oleh karena itu, ampunilah     Nasa’i)
dosaku yang telah lewat dan yang akan datang.
Engkaulah yang terdahulu dan yang terakhir, tiada
Tuhan kecuali Engkau, Engkau adalah Tuhanku,
tidak ada Tuhan kecuali Engkau.’
(HR. Bukhari dan Muslim 1/432)

17. Doa ruku’                     ‘Maha Suci Allah, Dzat yang memiliki keperkasaan,
                           kerajaan, kebesaran dan keagungan.’
                           (HR. Abu Dawud 1/230, An-Nasa’i, dan Ahmad
                           dengan sanad yang hasan)
‘Maha Suci Tuhanku lagi Maha Agung.’ (Dibaca tiga
kali)
                           18. Doa bangun dari ruku’
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah, An-Nasa’i dan
Ahmad)                           ‘Semoga Allah  mendengar  pujian  orang  yang
                           memujiNya.’
                           (HR. Bukhari)
‘Maha Suci Engkau, ya Allah! Tuhanku dan dengan
pujiMu. Ya Allah ampunilah dosaku.’
(HR. Bukhari 1/199 dan Muslim 1/350)                           ‘Wahai Tuhan kami, bagiMu segala puji, aku
                           memujiMu dengan pujian yang banyak, yang baik
                           dan penuh dengan berkah.’
                           (HR. Bukhari)
‘Engkau, Tuhan Yang Maha Suci, Tuhan malaikat dan
Jibril.’
(HR. Muslim 1/353)
                           ‘Ya Allah, untukMulah aku bersujud, kepadaMulah
                           aku beriman kepadaMu aku menyerahkan diri,
                           wajahku bersujud kepada Dzat yang menciptakannya,
                           yang membentuk rupanya, yang membelah
                           pendengarannya, penglihatannya, Maha Suci Allah
                           sebaik-baik pencipta.’
‘Pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi, sepenuh   (HR. Muslim 1/534 dan lainnya)
apa yang di antara keduanya, sepenuh apa yang
Engkau kehendaki setelah itu. Wahai Dzat yang layak
dipuji dan diagungkan, yang paling berhak dikatakan
oleh seorang hamba dan kami seluruhnya adalah
hambaMu. Ya Allah, tidak ada yang dapat
menghalangi apa yang Engkau berika dan tidak ada
pula yang dapat memberi apa yang Engkau halangi,
tiada bermanfaat kekayaan orang yang dimilikinya   ‘Maha Suci Dzat yang memiliki keperkasaan,
untuk mendapatkan karuniamu.’             kerajaan, kebesaran dan keagungan.’
(HR. Muslim 1/346)                  (HR. Abu Dawud 1/230, An-Nasa’i dan Ahmad
                           dengan sanad yang hasan)
19. Doa ketika sujud‘Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi.’
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah, An-Nasa’i dan
Ahmad)


                           ‘Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku yang kecil dan
                           besar yang telah lewat dan yang akan datang, yang
                           kulakukan dengan terang-terangan dan yang
                           tersembunyi.’
‘Maha Suci Engkau. Ya Allah Tuhan kami, aku      (HR. Muslim 1/350)
memujiMu. Ya Allah, ampunilah dosaku.’
(HR. Bukhari dan Muslim)
‘Engkau Tuhan Yang Maha Suci, Tuhan para malaikat
dan Jibril.’
(HR. Muslim)
                           ‘Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu
                           dengan keridhaanMu dari kebencianMu, dan dengan
                           keselamatanMu dari siksaanMu. Aku tidak
membatasi pujian kepadaMu. Engkau     adalah  terimalah sujudku sebagaimana engkau telah
sebagaimana pujianMu kepada diriMu.’        menerimanya dari hambaMu Dawud.’
(HR. Muslim 1/352)                 (HR. At-Tirmidzi 2/472, Al-Hakim mensahihkannya
                          dan Adz-Dzahabi menyetujuinya 1/219)
20. Doa ketika duduk antara dua sujud
                          22. Tasyahud


‘Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, wahai Tuhanku,
ampunilah dosaku.’
(HR. Abu Dawud 1/231)
                          ‘Segala penghormatan, shalat-shalat dan kalimat
‘Ya Allah, ampunilah dosaku, berilah rahmat     yang baik adalah untuk Allah. Semoga kesejahteraan
kepadaku, tunjukkanlah aku, gantilah aku,      terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga
selamatkan aku, berilah aku rezeki dan angkatlah  rahmat dan berkahNya. Kesejahteraan semoga
derajatku.’                     terlimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibn Majah)      yang sholih. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain
                          Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah
                          hamba dan utusanNya.’
21. Doa sujud tilawah
                          (HR. Al-Bukhari dan Muslim 1/301)
                          23. Membaca shalawat kepada Nabi saw.
                            setelah tasyahud
‘Bersujud  wajahku   kepada   Dzat  yang
menciptakannya, yang membelah pendengaran dan
penglihatannya dengan Daya dan KekuatanNya, <<
Maha Berkah Allah sebaik-baik Pencipta >>.’
(HR. Tirmidzi 2/474, Ahmad 6/30, Al-Hakim
mengatakan sahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya,
sedang kalimat tambahannya menurut riwayat
Dzahabi sendiri 1/220)
                          ‘Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad dan
                          keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan
                          rahmat   kepada  Ibrahim  dan  keluarganya.
                          Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha
                          Agung. Berilah berkah kepada Muhammad dan
                          keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberi
                          berkah  kepada   Ibrahim dan   keluarganya.
                          Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha
‘Ya Allah, tulislah untukku dengan sujudku pahala  Agung.’
disisiMu dan ampunilah dengannya akan dosaku,    (HR. Bukhari)
serta jadikanlah simpana untukku disisiMu dan
                             fintah AlMasih Dajjal. Aku berlindung kepadaMu dari
                             fitnah kehidupan dan sesudah mati. Ta Allah,
                             sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari
                             perbuatan dosa dan utang.’
                             (HR. Bukhari 1/202 dan Muslim 1/412)
‘Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad, istri-
istri dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah
memberikan rahmat kepada keluarga Ibrahim.
Berilah berkah kepada Muhammad, istri-istri dan     ‘Ya Allah, sesungguhnya aku amat menganiaya
keturunannya,   sebagaimana  Engkau  telah    diriku, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-
memberkati kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya     dosa kecuali Engkau. Oleh karena itu, ampunilah
Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung.’           dosa-dosaku dan berilah rahmat keapdaku.
(HR. Bukhari dan Muslim 1/306 dan lafal haditsnya    Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha
adalah menurut Muslim)                  Penyayang.’
                             (HR. Bukhari 8/168 dan Muslim 4/2078)
24. Doa setelah tasyahud akhir sebelum
  salam
‘Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu
dari siksaan kubur, siksa neraka Jahannam, fitnah    ‘Ya Allah, ampunilah aku akan (dosaku) yang aku
kehidupan dan setelah mati, serta dari fitnah Dajjal.’  lewatkan dan yang aku akhirkan, apa yang aku
(HR. Bukhari 2/102 dan Muslim 1/412 dan lafal      rahasiakan dan yang kutampakkan, yang aku lakukan
haditsnya adalah menurut Muslim)             secara berlebihan, serta apa yang Engkau lebih
                             mengetahui   daripada  aku,  Engkau   yang
                             mendahulukan dan mengakhirkan, tidak ada Ilah
                             yang berhak disembah kecuali Engkau.’
                             (HR. Muslim 1/534)
                             ‘Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk
                             menyebut namaMu, syukur kepadaMu dan ibadah
                             yang baik untukMu.’
‘Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu     (HR. Abu Dawud 2/86 dan An-Nasa’i 3/53)
dari siksa kubur. Aku berlindung kepadaMu dari
‘Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu
dari bakhil, aku berlindung kepadaMu dari penakut,
aku berlindung kepadaMu dari dikembalikan ke usia
yang terhina, dan aku berlindung kepadaMu dari
fitnah dunia dan siksa kubur.’
(HR. Bukhari)
‘Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadaMu, agar
dimasukkan ke surga dan aku berlindung kepadaMu
dari neraka.’
(HR. Abu Dawud dan Sahih Ibn Majah 2/328)
                           ‘Ya Allah, dengan adanya Engkau mengetahui yang
                           ghaib dan dengan kemahakuasaanMu untuk
                           menciptakan makhluk, perpanjanglah hidupku, bila
                           Engkau mengetahui bahwa kehidupan selanjutnya
                           lebih baik bagiku. Dan matikan aku dengan segera,
                           bila Engkau mengetahui bahwa kematian lebih baik
                           bagiku. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon
                           kepadaMu agar aku takut kepadaMu dalam keadaan
                           sembunyi atau keramaian. Aku mohon kepadaMu
                           agar dapat berpegangan dengan kalimat hak di waktu
                           rela atau marah. Aku minta kepadaMu, agar aku bisa
                           melaksanakan kesederhanaan dalam keadaan kaya
                           atau fakir, aku mohon kepadaMu agar diberi nikmat
                           yang tidak habis dan aku minta kepadaMu agar diberi
                           penyejuk mata yang tak putus. Aku mohon kepadaMu
                           agar aku dapat rela setelah qadha. Aku mohon
                           kepadaMu kehidupan yang menyenangkan setelah
                           aku meninggal dunia. Aku mohon kepadaMu agar
                           aku dapat menikmati memandang wajahMu, rindu
                           bertemu denganMu tanpa penderitaan yang
membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Ya
Allah, hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlah
kami sebagai penunjuk jalan yang memperoleh
bimbingan dariMu.’
(HR. An-Nasa’i 3/54, 55 dan Ahmad 4/364 dengan
sanad yang bagus)
                            ‘Ya Allah, sesungguhnya aku bersaksi bahwa Engkau
                            adalah Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha Esa,
                            tidak membutuhkan sesuatu, tapi segala sesuatu
                            butuh kepadaMu, tidak beranak dan tidak
                            diperanakkan,   tiada  seorang   pun  yang
                            menyamaiNya.’
                            (HR. Abu Dawud 2/62, Tirmidzi 5/515, Ibn Majah
‘Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadaMu ya     2/1267 dan Ahmad 5/360)
Allah. Karena Engkau adalah Tuhan Yang Maha Esa,
tidak membutuhkan sesuatu, tapi segala sesuatu
butuh kepadaMu, tidak beranak dan tidak        25. Bacaan setelah salam
diperanakkan, tidak ada seorang pun yang
menyamaiMu,   aku   mohon  kepadaMu   agar
mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau
Maha Pengampun dan Maha Penyayang’.
(HR. An-Nasa’i lafal hadits menurut riwayatnya 3/52,
Ahmad 4/328)
                            (i)

                            ‘Aku minta ampun kepada Allah.’ (tiga kali)

                            (ii)

                            ‘Ya Allah, Engkau pemberi keselamatanm dan
                            dariMu keselamatan, Maha Suci Engkau, wahai
                            Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Mulia.’
                            (HR. Muslim 1/414)‘Ya Allah, sesungguhnya bagiMu segala pujian, tiada
Tuhan kecuali Engkau Yang Maha Esa, tiada sekutu
bagiMu, Maha Pemberi Nikmat, Pencipta langit dan
bumi tanpa contoh sebelumnya. Wahai Tuhan Yang
Maha Agung dan Maha Pemurah, wahai Tuhan Yang
Hidup, wahai Tuhan yang mengurusi segala sesuatu.
Sesungguhnya   aku mohon  kepadaMu    agar
dimasukkan ke surga dan aku berlindung kepadaMu
dari siksaan neraka.’
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah, An-Nasa’i)


                            ‘Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada
                            sekutu bagiNya. BagiNya puji dan bagiNya kerajaan.
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak  Bacalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas.
ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan     Masing-masing surah dibaca setiap setelah shalat
tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah.     (wajib) sekali, kecuali setelah shalat Maghrib dan
Nasib baik seseorang tidak berguna untuk       Subuh, tiga kali.
menyelamatkan ancaman dariMu.’            (HR. Abu Dawud 2/86 dan An-Nasa’i 3/68)
(HR. Bukhari 1/255 dan Muslim 1/414)
                           Bacalah Ayat Kursi setiap selesai shalat (wajib).
                           (HR. An-Nasa’i)
                           ‘Tidak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada
                           sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan, bagiNya pujaan.
                           Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan.
                           Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Dibaca
                           sepuluh kali setiap sesudah shalat Maghrib dan
                           Subuh).’
‘Tiada Tuhan (yang layak disembah) kecuali Allah,   (HR. Tirmidzi 5/515 dan Ahmad 4/227)
Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya. BagiNya
kerajaan dan pujaan. Dia Maha Kuasa atas segala
sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali
(dengan pertolongan) Allah. Tiada Tuhan kecuali
Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepadaNya.
BagiNya nikmat, anugerah dan pujaan yang baik.
Tiada Tuhan kecuali Allah, dengan memurnikan
ibadah kepadaNya, sekalipun orang-orang kafir
benci.’                        ‘Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadaMu ilmu
(HR. Muslim 1/415)                  yang bermanfaatm rezeki yang halal dan amal yang
                           diterima.” (Dibaca setelah salam shalat Subuhi)
                           (HR. Ibn Majah dan lainnya)                           26. Doa shalat istikharah
                           Jabir bin Abdullah r.a. berkata: Adalah Rasulullah
                           saw. mengajari kami shalat istikharah untuk
                           memutuskan segala sesuatu, sebagaimana mengajar
                           surah Al-Quran. Beliau bersabda: ‘Apabla seseorang
                           di antara kami mempunyai rencana untuk
                           mengerjakan sesuatu, hendaklah melakukan shalat
                           sunnah (istikharah) dua rakaat, kemudian bacalah
                           do’a ini’ :


‘Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah. Dan Allah
Maha Besar (tiga puluh kali.
TIdak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada
sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan. BagiNya pujaan.
Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.’
(HR. Muslim 1/418)
                            perawi hadits)’>> sukseskanlah untukku, mudahkan
                            jalannya, kemudian berilah berkah. Akan tetapi jika
                            Engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih
                            berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian, dan
                            akibatnya kepada diriku, maka singkirkanlah
                            persoalan tersebut, dan jauhkanlah aku daripadanya,
                            takdirkan kebaikan untukku dimana saja kebaikan itu
                            berada, kemudian berilah kerelaanMu kepadaku.’

                            Orang yang melakukan shalat Istikharah,
                            hendaklah bermusyawarah dengan orang-orang
                            mukmin dan berhati-hati dalam menangani
                            persoalan agar tidak menyesal di kemudian hari.
                            Allah Yang Maha Suci berfirman:

                            (ii)

                            ‘…dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam
                            urusan itu. Bila kamu telah membulatkan tekad,
                            bertawakallah kepada Allah…” (QS. Ali Imran: 159)
                            (HR. Bukhari 7/162)

                            27. Bacaan di waktu pagi dan sore
                            Di waktu sore:
(i)

‘Ya Allah, sesungguhnya aku minta pilihan yang tepat
kepadaMu dengan ilmu pengetahuanMu dan aku
mohon kekuasaanMu dengan kemahakuasaanMu.
Aku mohon kepadaMu sesuatu dari anugerahMu
Yang Maha Agung, sesungguhnya Engkau Maha
Kuasa, sedang aku tidak kuasa, Engkau Mengetahui
sedangkan akut tidak mengetahuinya, dan Engkau
adalah Maha Mengetahui hal yang ghaib. Ya Allah,
apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini
(sebutkan persoalannya) lebih baik dalam agamaku,
dan akibatnya terhadap diriku << atau Nabi saw.     (i)
bersabda: … di dunia atau akhirat (terdapat keraguan  ‘Kami telah memasuki waktu sore, kerajaan milik
Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan kecuali  kehendakMu kami mati. Dan kepadaMulah tempat
Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya. BagiNya  kembali.’
kerajaan dan bagiNya pujian. Dialah Yang Maha    (HR. Tirmidzi 5/466)
Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhan, aku mohon
kepadaMu kebaikan di malam in dan kebaikan
sesudahnya. Aku berlindung kepadaMu dari
kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya.
Wahai Tuhan, aku berlindung kepadaMu dari
kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Tuhan,
aku berlindung kepadaMu dari siksaan di neraka dan
kubur.’

…Bila Nabi saw. menginjak waktu pagi, beliau
membaca:
(ii)

‘Kami telah masuk waktu pagi dan kerjaan hanyalah
milik Allah…’
(HR. Muslim 4/2088)

                           ‘Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan
                           kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakan aku.
                           Aku adalah hambaMu. Aku akan setia pada
                           perjanjianku denganMu semampuku. Aku berlindung
                           kepadaMu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku
                           mengakui nikmatMu kepadaku dan aku mengakui
                           dosaku, oleh karena itu, ampunilah aku.
                           Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali
                           Engkau.’
                           (HR. Bukhari 7/150)
(i)

‘Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganMu kami
memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan
pertolonganMu kami memasuki waktu sore. Dengan
rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengan
kehendakMu   kami  mati.  Dan   kepadaMu   ‘Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi
kebangkitan.’                    mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul
                           arasy-Mu,  malaikat-malaikat  dan   seluruh
Di waktu sore:                    makhlukMu, sesungguhnya Engkau adalah Allah,
                           tiada Tuhan kecuali Engkau Yang Maha Esa, tiada
(ii)                         sekutu bagiMu dan sesungguhnya Muhammad
                           adalah hamba dan utusanMu. (Dibaca empat kali
‘Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganMu kami   waktu pagi dan sore).
memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan      (HR. Abu Dawud 4/317, Bukhari, An-Nasa’i, Ibn As-
pertolonganMu kami memasuki waktu pagi. Dengan    Suni)
rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengan
                           ‘Allah-lah yang mencukupi, tiada Tuhan kecuali Dia,
                           kepadaNya aku bertawakal. Dialah Tuhan yang
                           menguasai ‘arsy yang agung.’ (dibaca tujuh kali di
‘Ya Allah, nikmat yang kuterima atau diterima oleh  waktu pagi dan sore)
seseorang di antara makhlukMu di pagi ini adalah   (HR. Ibn As-Sunni 72, Abu Dawud 4/321 dengan
dariMu, Maha Esa Engkau, tiada sekutu bagiMu.     sanad yang hasan)
BagiMu segala puji dan kepadaMu panjatan syukur.’
… Barangsiapa yang membacanya di pagi hari,
maka sungguh telah bersyukur pada hari itu.
Barangsiapa yang membacanya di sore hari, maka
sungguh telah bersyukur pada malam itu.
(HR. Abu Dawud 4/318 dan An-Nasa’i, Ibn As-Suni,
dan Ibn Hibban)
                           ‘Aku berlindung dengan kalimat Allah yang
                           sempurna,   dari   kejahatan sesuatu  yang
                           diciptakanNya.’ (tiga kali)
                           (HR. Tirmidzi dan Ahmad 2/290, Muslim 4/2080)
(i)

‘Ya Allah, selamatkan tubuhku. Ya Allah, selamatkan
pendengaranku. Ya Allah selamatkan penglihatanku.
Tiada Tuhan kecuali Engkau. (tiga kali)
(ii)

‘Ya Allah, sesungguhnya Aku berlindung kepadaMu
dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung
kepadaMu dari siksa kubur, tiada Tuhan kecuali    ‘Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kebajikan dan
Engkau. (tiga kali)                  keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah,
(HR. Abu Dawud 4/324, Ahmad 5/42, An-Nasa’i, Ibn   sesungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan
As-Sunni, Bukhari)                  dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah,
                           tutupilah auratku dan berilah ketentraman di hatiku.
                           Ya Allah, peliharalah aku dari muka, belakang,
                           kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan
                           kebesaranMu, agar aku tidak disambar dari bawahku
(oleh bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lain-
lain).’
(HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)
                            ‘Maha Suci Allah, aku memujiNya sebanyak
                            makhlukNya, sejauh kerelaanNya, seberat timbangan
                            ‘arsyNya dan sebanyak tinta tulisan kalimatNya.’
                            (tiga kali)
                            (HR. Muslim 4/2090)                            ‘Maha Suci Allah, aku memujiNya.’ (dibaca seratus
                            kali)
                            (HR. Muslim 4/2081)
‘Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan
yang nyata. Wahai Tuhan Pencipta langit dan bumi,
Tuhan segala sesuatu dan yang merajainya. Aku
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku
berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku, syetan
dan balatentaranya, atau aku menjalankan kejelekan
terhadap diriku atau mendorong orang Islam
padanya.’
(HR. Tirmidzi dan Abu Dawud)
                            ‘Wahai Tuhan Yang Maha Hidup, wahai Tuhan Yang
                            Berdiri Sendiri, dengan rahmatMu aku minta
                            pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan
                            diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata (tanpa
                            mendapat pertolongan dariMu).’
                            (HR. Al-Hakim dan menurutnya sahih, Adz-Dzahabi
                            menyetujuinya 1/545)‘Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu
di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah Yang
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (tiga kali)
(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)                            ‘Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak
                            ada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan segala
                            pujian. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.’
                            (dibaca seratus kali setiap hari)
                            (HR. Bukhari 4/95 dan Muslim 4/2071)
‘Aku rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama
dan Muhammad sebagai Nabi.’ (dibaca tiga kali)
(HR. Tirmidzi 5/465. Keterangan untuk dibaca tiga
kali diriwayatkan oleh Ahmad 4/337, An-Nasa’i 4,
dan Ibn As-Sunni 68)
‘Kami masuk waktu pagi, sedangkan kerajaan hanya   ‘Di waktu pagi kami memegang agama Islam, kalimat
milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ya Allah,   Ikhlas, agama Nabi kita, Muhammad saw., dan
sesungguhnya  aku  mohon   kepadaMu   agar  agama ayah kami, Ibrahim yang berdiri di atas jalan
memperoleh kebaikan, pembuka, pertolongan,      yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang
cahaya, berkah dan petunjuk di hari ini. Aku     musyrik.’
berlindung kepadaMu dari kejelakan apa yang ada di  (HR. Ahmad 3/406, 407, 5/123, dan Ibn As-Sunni
dalamnya dan kejahatan sesudahnya.’ (dan       34)
hendaklah juga dibaca ketika menjelang sore)
(HR. Abu Dawud 4/322 dengan sanad yang hasan)
                           Dari Abdullah Ibn Khubaib, dia berkata: Rasulullah
                           saw. bersabda: ‘Katakanlah!’. Aku berkata: ‘wahai
Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang di     Rasulullah, apa yang harus kukatakan?’ Beliau
waktu pagi membaca:                  bersabda: ‘Katakanlah:
‘Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada
sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan segala pujian.
Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.’
…maka pahalanya sama dengan memerdekakan
budak dari cucu Ismail, sepuluh kesalahan dihapus,
dia diangkat sepuluh derajat dan terpelihara dari
syetan hingga sore. Bila dibaca Idi waktu sore,
                           …di waktu pagi dan sore tiga kali, maka akan
maka akan memperoleh fadhilah tersebut hingga
                           mencukupi kamu dari segala sesuatu.’
pagi.’
                           (HR. Abu Dawud 4/322 dan Tirmidzi 5/567)
(Shahih Ibn Majah 2/331)

                           28. Bacaan sebelum tidur
                           ‘Rasulullah saw. apabila akan tidur di tempat
                           tidurnya pada setiap malam, beliau mengumpulkan
                           dua tapak tangannya. Lalu ditiupnya dan
                           dibacakan Qul huwallaahu ahad, Qul a’uudzu
                           birabbil falaq dan Qul a’uudzu birabbin naas.
                           Kemudian dengan dua tapak tangannya, beliau
                           mengusap tubuh yang dapat dijangkau dengannya.
                           Dimulai dari kepala, wajah dan tubuh bagian
                           depan. Beliau melakukannya tiga kali.’
                           (HR. Bukhari dan Muslim 4/1723)
Rasulullah saw. juga mengatakan: ‘Apabila kamu
hendak ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat
Kursi. Sesungguhnya kamu akan dijaga oleh
malaikat yang diutus oleh Allah, dan kamu tidak
akan didekati oleh setan hingga waktu pagi.’
(HR. Bukhari)

Rasulullah saw. juga mengatakan: ‘Barangsiapa
yang membaca dua ayat dari akhir surat Al-
Baqarah di suatu malam, maka dua ayat tersebut
akan   mencukupinya   (memeliharanya dari
gangguan syetan dan lain-lain).’           ‘Ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan diriku,
[Al-Baqarah (2): 285-286]              dan Engkaulah yang akan mematikannya. Mati dan
                           hidupnya   hanya milikMu.  Apabila  Engkau
                           menghidupkannya, maka peliharalah. Apabila
                           Engkau mematikannya, maka ampunilah. Ya Allah,
                           sesungguhnya aku mohon kepadaMu keselamatan.’
                           (HR. Muslim 4/2083, Ahmad 2/79, lafal hadits ini
                           darinya dan Ibn As-Sunni 721)

                           Rasulullah saw. apabila akan tidur, beliau
(HR. Bukhari dan Muslim 1/554)            meletakkan tangannya yang kanan di bawah
                           pipinya, kemudian membaca:
Apabila seseorang di antara kamu berdiri lagi dari
tempat tidurnya, kemudian kembali lagi, maka
hendaklah dikibasi dengan ujung sarungnya tiga
kali. Sesungguhnya dia tidak mengerti, apa yang
terjadi sesudahnya. Apabila berbaring, maka
bacalah:
                           ‘Ya Allah, jauhkanlah aku dari siksaanMu pada hari
                           Engkau membangkitkan hamba-hambaMu.’ (dibaca
                           tiga kali)
                           (HR. Abu Dawud 4/311, lafal hadits ini darinya)
                           ‘Dengan namaMu ya Allah, aku mati dan hidup.’
                           (HR. Bukhari dan Muslim 4/2083)
‘Dengan nama Engkau wahai Tuhanku, aku
meletakkan lambungku. Dan dengan namaMu pula
aku bangun daripadanya. Apabila Engkau menahan    ‘Maukah kamu berdua 1 , aku tunjukkan sesuatu yang
rohku, maka berilah rahmat padanya. Tapi apabila   lebih baik bagi kamu daripada pembantu? Apabila
Engkau   melepaskannya,  maka  peliharalah,  kamu akan tidur, bacalah:
sebagaimana Engkau memelihara hamba-hambaMu
yang shalih.’
(HR. Bukhari 11/126 dan Muslim 4/2084)
                           1 Rasullah berbicara kepada Ali dan Fatihmah ketika mereka

                           berdua meminta pembantu.
                           dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang membelah
                           butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, Tuhan yang
                           menurunkan kitab Taurat, Injil dan Furqan. Aku
                           berlindung kepadaMu dari kejahatan segala sesuatu
                           yang Engkau memegang ubun-ubunnya. Ya Allah,
                           Engkaulah yang pertama, sebelumMu tidak ada
                           sesuatu. Engkaulah yang terakhir setelahMu tidak
                           ada sesuatu. Engkaulah yang nyata, di atasMu tidak
                           ada sesuatu. Engkaulah yang batin, dibawahMu tidak
                           ada sesuatu, lunasilah hutang kami dan berilah
                           kekayaan kepada kami hingga kami terlepas dari
                           kefakiran.’
                           (HR. Muslim 4/2084)
(i)

‘Maha Suci Allah.’ (tiga puluh tiga kali)

(ii)

‘Segala puji bagi Allah.’ (tiga puluh tiga kali)

(iii)

‘Allah Maha Besar.’ (tiga puluh empat kali)     ‘Segala puji bagi Allah yang memberi makan kami,
…Sesunggunya bacaan tersebut lebih baik bagimu    memberi minum kami, mencukupi kami, dan
daripada seorang pembantu.’             memberi tempat berteduh. Berapa banyak orang
(HR. Muslim dan Bukhari 4/2091)           yang tidak mendapatkan orang yang memberi
                           kecukupan dan tempat berteduh.’
                           (HR. Muslim 4/2085)
                           ‘Ya Allah, Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan
                           yang nyata, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan
                           yang menguasai segala sesuatu dan yang merajainya.
                           Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku
                           berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku,
                           kejahatan syetan dan balatentaranya, atau aku
                           berbuat  kejelekan  pada  diriku  atau  aku
                           mendorongnya kepada orang muslim.’
                           (HR. Abu Dawud 4/317 dan Sahih Tirmidzi 3/142)

‘Ya Allah, Tuhan yang memguasai langit yang tujuh,
Tuhan yang menguasai ‘arsy yang agung, Tuhan kami
Nabi saw. tidak akan tidur hingga membaca Alif            ‘Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa, Maha
laam mim tanzil dan tabarakal ladzi biyadihil            Perkasa, Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan
mulku. 2 ’                              apa yang diantara keduanya, Yang Maha Mulia lagi
(HR. Tirmidzi dan An-Nasa’i)                     Maha Pengampun.’
                                   (HR. Al-Hakim dan dia menyatakan shahih, Adz-
‘Apabila kamu akan tidur di tempat tidurmu,             Dzahabi menyetujuinya 1/540, An-Nasa’i dan Ibn As-
berwudhulah sebagaimana akan mengerjakan               Sunni)
shalat, kemudian berbaringlah di atas bagian tubuh
yang kanan, lalu bacalah:                      30. Doa apabila ada yang menakutkan dalam
                                     tidur
                                   ‘Aku berlindung dengan kalimat Allah yang
                                   sempurna dari kemarahan, siksaan dan kejahatan
                                   hamba-hambaNya dan dari godaan syetan serta
                                   jangan sampai mereka hadir (kehadapanku).’
                                   (HR. Abu Dawud 4/12 dan Sahih Tirmidzi 3/171)

                                   31. Ketika bermimpi yang baik atau buruk
                                   Mimpi yang baik adalah dari Allah, sedangkan
 ‘Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadaMu, aku           mimpi buruk adalah dari syetan. Apabila seseorang
menyerahkan    urusanku   kepadaMu,   aku           di antara kamu bermimpi yang disenangi,
menghadapkan    wajahku   kepadaMu,   aku           janganlah menceritakannya kecuali kepada orang
menyandarkan punggungku kepadaMu. Karena               yang senang mendengarkannya. Bagi seseorang
senang (mendapat rahmatMu) dan takut (akan              yang bermimpi buruk, hendaklah berbuat sebagai
siksaanMu). Tidak ada tempat perlindungan dan            berikut:
penyelamatan dariMu, kecuali kepadaMu. Aku
beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan,
NabiMu yang Engkau utus.’                        •  Meludah ke kirinya, tiga kali. (HR. Muslim
…Apabila kamu meninggal, maka kamu akan                   4/1722 dengan lafal hadits darinya dan
meninggal dunia dengan memegang fitrah.’                  Bukhari 7/24)
(HR. Bukhari dan Muslim 4/2081)                     •  Minta perlindungan kepada Allah dan
                                      godaan syetan dan kejelekan mimpinya,
                                      tiga kali. (HR. Muslim 4/1772)
29. Doa ketika membalikkan tubuh saat tidur               •  Tidak membicarakan mimpinya kepada
  malam                                  ornag lain. (HR. Muslim 4/1772-1772)
Dari ‘Aisyah ra. dia berkata: ‘Adalah Rasulullah            •  Membalikkan tubuh dan tidur ke posisi
apabila membalikkan tubuhnya di waktu malam,                sebaliknya dari posisi tidur pertama. (HR.
beliau membaca:                               Muslim 4/1772)
                                    •  Berdiri dan melakukan shalat bila mau.
                                      (HR. Muslim 4/1772)
2  Surat As-Sajdah (surat ke 32) dan surat Al-Mulk (surat ke 67).
32. Doa Qunut Witr                  memuji kepadaMu, Engkau adalah sebagaimana yang
                           Engkau sanjungkan kepada diriMu sendiri.’
                           (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah, An-Nasa’i dan
                           Ahmad)
‘Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang
yang Engkau beri petunjuk, berilah aku perlindungan
(dari penyakit dan apa yang tidak disukai)
sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi,
uruslah aku sebagimana orang yang telah Engkau
urus. Berilah berkah apa yang Engkau berikan     ‘Ya Allah, kepadaMu kami menyembah. UntukMu
kepadaku, jauhkan aku dari kejelekan apa yang     kami melakukan shalat dan sujud. KepadaMu kami
Engkau tetapkan (qadha), sesungguhnya Engkau     berusaha dan melayani. Kami mengharapkan
yang menjatuhkan qadha, dan tidak ada orang yang   rahmatMu,   kami  takut  pada   siksaanMu.
memberikan hukuman kepadaMu. Sesungguhnya       Sesungguhnya siksaanMu akan menimpa kepada
orang yang Engkau cintai tidak akan terhina, dan   orang-orang kafir. Ya Allah, kami minta pertolongan
orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia. Maha    dan minta ampun kepadaMu, kami memujiMu, kami
Suci Engkau, wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi     tunduk padaMu dan berpisah dengan orang yang
Engkau.’                       kufur kepadaMu.’
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah, An-Nasa’i    (HR. Al-Bayhaqi dan sanadnya menurut pendapatnya
Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim, dan Al-Bayhaqi. Doa    adalah shahih 2/211)
yang berada dalam kurung diriwayatkan oleh Al-
Bayhaqi)
‘Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan
kerelaanMu dari kemarahanMu dan dengan
keselamatanMu dari siksaanMu. Aku berlindung
padaMu dari ancamanMu. Aku tidak membatasi
33. Bacaan setelah salam shalat witir       34. Doa penawar hati yang duka dan sedih
Rasullah saw. dalam shalat witr membaca:
(i)                        ‘Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambaMu, anak
                          hambaMu (Adam) dan anak hamba perempuanMu
[Al-‘Alla]                     (Hawa). Ubun-ubunku di tanganMu, hukumanMu
[Al-Kaafiruun]                   jatuh kepadaku, qadhaMu kepadaku adalah adil. Aku
[Al-Ikhlaas]                    mohon kepadaMu dengan setiap nama yang telah
…setelah selesai salam, beliau membaca:      Engkau gunakan utuk diriMu, yang Engkau turunkan
(ii)                        dalam KitabMu, Engkau ajarkan kepada seseorang
‘Maha Suci Allah, Raja yang Suci.’ (tiga kali)   dari makhlukMu atau yang Engkau khususkan untuk
…sedang yang ketiga, beliau membaca:        diriMu dalam ilmu ghaib di sisiMu. Hendaklah
(iii)                       Engkau jadikan Al-Quran sebagai penentram hatiku,
‘Tuhan malaikat dan Ruuh (Jibril).         cahaya di dadaku, pelenyap duka dan kesedihanku’
dengan suara yang keras dan panjang.        (HR. Ahmad 1/391 dan Al-Albani menyatakan
(HR. An-Nasa’i 3/244, Ad-Daaruqutni dan lainnya)  shahih)
                          ‘Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu
                          dari (hal yang) menyedihkan dan menyusahkan,
                          lemah dan malah, bakhil dan penakut, utang yang
                          menyibukkan dan laki-laki yang menindas.’
                          (HR. Bukhari 7/157)
35. Doa untuk kesedihan yang mendalam         36. Doa bertemu dengan musuh yang
  (stres)                        tangguh
                           ‘Ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan Engkau di
                           leher mereka. Dan aku berlindung kepadaMu dari
                           kejelekan mereka.’
                           (HR. Abu Dawud 2/89. Al-Haakim menyatakan
                           shahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya 2/142)
‘Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Agung dan
Maha Pengampun, Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan
yang menguasai ‘arsy yang agung. Tiada Tuhan selain
Allah, Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Tuhan
yang Maha Mulia dan menguasai ‘arsy.’
(HR. Bukhari 7/154 dan Muslim 4/2092)
                           ‘Ya Allah, Engkau adalah lenganku. Engkau adalah
                           pembelaku. Dengan pertolonganMu aku berputar-
                           putar, dengan pertolonganMu aku menyergap, dan
                           dengan pertolonganMu aku berperang.’
                           (HR. Abu Dawud 3/42 dan Tirmidzi 5/572)
                           ‘Cukuplah Allah bagi kami, dan Dialah Tuhan yang
‘Ya Allah, aku mengharapkan rahmatMu, oleh karena
                           paling tepat dipasrahi.’
itu, jangan Engkau biarkan diriku sekejap mata pun
                           (HR. Bukhari 5/172)
(tanpa pertolongan atau rahmat dariMu). Perbaikilah
seluruh urusanku, tiada Tuhan selain Engkau.’
(HR. Abu Dawud 4/324 dan Ahmad 5/42.         37. Bacaan bagi orang yang ragu dalam
Dinyatakan shahih oleh Al-Albaani dan Al-Arna’uut)    beriman
                           • Hendaklah dia memohon perlindungan kepada
                            Allah.
                           • Hendaklah dia berhenti dari keraguan.
                           (HR. Bukhari dan Muslim 1/120)

                           • Hendaklah mengatakan:
‘Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau.
Sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang
zalim.’
(HR.   At-Tirmidzi  5/529,  Al-Haakim
menshahihkannya)
                           ‘Aku beriman kepada Allah dan para rasul yang
                           diutus olehNya.’
                           (HR. Muslim 1/119, 120)
‘Allah, Allah adalah Tuhanku. Aku tidak
menyekutukanNya dengan sesuatu.’           • Hendaklah dia membaca ayat berikut:
(HR. Abu Dawud 2/87 dan Sahih Ibn Majah 2/335)
‘Dialah yang awal, yang akhir, yang lahir, yang batin.  Engkau   jadikan  mudah, apabila Engkau
Dialah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu .’    menghendakinya.’
(HR. Abu Dawud 4/329. Dinyatakan hasan oleh Al-     (HR. Ibn Hibban dalam kitab Sahih-nya, #327
Albani dan Al-Arna’ut)                  ‘Mawaarid’, Ibn As-Sunni 351)

38. Doa agar bisa melunasi hutang (kaya)         41. Ketika melakukan dosa
                             ‘Tidaklah ada seorang hamba berbuat suatu dosa,
                             lantas berwudhu dengan sempurna, kemudian
                             berdiri untuk melakukan shalat dua rakaat,
                             kemudian membaca istighfar, melainkan pasti
                             diampuni dosanya.
                             (HR. Abu Dawud 2/86 dan Tirmidzi 2/257)
‘Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekiMu yang halal
(hingga aku terhindar) dari yang haram. Perkayalah
aku dengan kenikmatanMu (hingga aku tidak minta)     42. Doa untuk mengusir syetan
kepada selainMu.’                    • Minta perlindungan kepada Allah dari syetan
(HR. Tirmidzi 5/560)                    (membaca ta’awudz).
                             (HR. Abu Dawud 1/206 dan Tirmidzi)
                             • Mengumandangkan adzan.
                             (HR. Muslim 1/291 dan Bukhari 1/151)
                             • Membaca dzikir tertentu yang sudah diterangkan
                              dalam hadits dan membaca Al-Quran 3 .
                             (HR. Muslim 1/539)

                             43. Apabila tertimpa sesuatu yang tidak
                               disenangi
                             Mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih
‘Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu     disenangi di sisi Allah daripada mukmin yang
dari yang menyedihkan dan menyusahkan, lemah       lemah. Masing-masing adalah baik, semangatlah
dan malas, bakhil dan penakut, utang yang        mencapai masalah yang bermanfaat padamu,
menyibukkan dan laki-laki yang menindas.’        mintalah tolong kepada Allah dan jangan lemah.
(HR. Bukhari 7/157)                   Apabila kamu tertimpa sesuatu, jangan berkata:
                             “Seandainya aku berbuat begini… dan begitu…”,
                             tapi katakanlah:
39. Doa menghilangkan gangguan setan
  dalam shalat atau membaca Al-Quran
Dari Utsman bin Al-Ash r.a., dia berkata: Aku
                             ‘Allah sudah menakdirkan sesuatu yang dikehendaki
berkata: ‘Wahai Rasululah, sesungguhnya syetan
                             dan dilakukan’. Sesungguhnya kalimat ‘seandainya
telah menghalangiku dalam dalam shalat dan
                             …’ membuka pintu bagi perbuatan syetan.’
pembacaan    ayat-ayat    Al-Quranku,  dia
mengacaukan aku.’ Maka Rasullah saw. bersabda:
                             Sesungguhnya Allah Yang Maha Tinggi mencela
‘Itu adalah syetan Khinzib. Apabila kamu
                             kelemahan, akan tetapi berbuatlah secara bijak,
merasakannya, minta perlindungan kepada Allah
                             apabila engkau terkalahkan suatu kesulitan,
daripadanya   (membaca     ta’awudz), lantas
                             katakanlah:
meludahlah ke kirimu tiga kali.’’
(HR. Muslim 4/1729)

40. Doa orang yang mengalami kesulitan
                             3 Rasul bersabda: ‘Jangan jadikan rumah-rumahmu sebagai

                             kuburan. Sesungguhnya syetan lari dari rumah yang dibacakan
                             surat Al-Baqarah di dalamnya.’ (HR. Muslim 1/539). Sebagian hal
                             yang dapat mengusir syetan adalah bacaan dan dzikir di waktu
                             pagi dan sore, bacaan akan tidur dan bangun daripadanya, masuk
                             dan keluar dari rumah, masuk masjid dan keluar daripadanya,
                             membaca ayat Kursi ketika akan tidur, dua ayat terakhir dari Surat
                             Al-Baqarah dan orang yang membaca “Laa ilaaha illallaah,
‘Ya Allah, tidak ada kemudahakn kecuali apa yang     wahdahu laa syarikalahu, lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa
                             ‘alaa kulli sya’in qadiir, seratus kali, maka akan menjadi benteng
Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa       dari syetan pada hari itu. Begitu juga adzan.
                           maka diturunkan rahmat dengan deras. Apabila
                           berkunjung di pagi hari, maka tujuh puluh ribu
                           malaikat akan mendoakannya, agar mendapat
‘Cukuplah Allah bagiku, dan kepadaNya kuwakilkan   rahmat hingga sore. Apabila berkunjung di sore
segala urusan.’                    hari,  maka   tujuh  puluh ribu malaikat
(HR. Abu Dawud)                    mendoakannya agar diberi rahmat hingga pagi.”
                           (HR. Tirmidzi, Ibn Majah dan Ahmad)
44. Doa perlindungan untuk anak
Dari Ibnu Abbas r.a. dia berkata: Adalah Rasulullah  47. Doa orang sakit yang sudah putus asa
saw. berdoa untuk perlindungan Hasan dan Husain,     untuk hidup terus
beliau membaca:
                           ‘Ya Allah, ampunilah dosaku, berilah rahmat
‘Aku berlindung kepada Allah untukmu berdua      kepadaku dan temuknan aku dengan teman yang
dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari   tinggi derajatnya (para nabi, orang shalih, dan yang
segala setan, binatang yang berbisa dan pandangan   yang mati syahid) . 4 ’
mata yang menimpanya.’                (HR. Bukhari 7/10 dan Muslim 4/1893)
(HR. Bukhari 4/119)
                           Dari ‘Aisyah r.a. dia berkata: ‘Sesungguhnya Nabi
                           saw. memasukkan kedua tangannya ke dalam air,
45. Doa apabila berkunjung kepada orang        lalu diusapkan ke wajahnya, dan beliau bersabda:
  sakit
Nabi saw. apabila masuk ke kamar orang sakit
untuk  mengunjunginya,  beliau  bersabda
kepadanya:                       ‘Tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya mati itu
                           mempunyai sekaratnya.’
                           (HR. Bukhari)

‘Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membersihkan
dosama, insya Allah.’
(HR. Bukhari)

Tiadalah hamba yang muslim berkunjung kepada
orang sakit yang belum datang ajalnya, lalu
membaca tujuh kali kalimat berikut:
‘Aku mohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan
yang  menguasai   ‘arsy  yang  agung, agar
                           ‘Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Tidak
menyembuhkan penyakitmu’.
                           ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada
…kecuali yang sakit tersebut akan disembuhkan.’
                           Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu
(HR. Tirmidzi dan Abu Dawud)
                           bagiNya, tidak ada Tuhan selain Allah, bagiNya
46. Keutamaan berkunjung kepada orang         kerajaan dan bagiNya pujian. Tidak ada Tuhan
  sakit                       kecuali Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali
                           dengan pertolongan Allah.’
Dari Ali bin Abi Thalib r.a., dia berkata: Aku
                           (HR. Tirmidzi dan Ibn Majah)
mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Apabila
seorang laki-laki berkunjung kepada saudaranya
yang muslim, maka seakan-akan dia berjalan di
kebun surga hingga duduk. Apabila suda duduk,     4  Lihat surat An-Nisa’:69
48. Mengajari orang yang akan meninggal        51. Doa dalam shalat jenazah
  dunia
Barang siapa yang akhir perkataannya adalah:‘Tidak Tuhan selain Allah.’
… akan masuk surga.’
(HR. Abu Dawud 3/190)

49. Doa orang yang tertimpa musibah
‘Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadaNya kami
akan kembali. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan
gantilah dengan yang lebih baik.’
(HR. Muslim 2/632)

50. Doa ketika memejamkan mata mayat

                           ‘Ya Allah, ampunilah dia (mayat), berilah rahmat
                           kepadanya, selamatkan dia, ampunilah dan
                           tempatkanlah di tempat yang mulia, luaskan
                           kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air
                           es. Bersihkan dia dari beberapa kesalahan,
                           sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih
                           dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari
                           rumahnya (di dunia), berilah keluarga yang lebih baik
                           daripada keluarganya (di dunia), istri (atau suami)
                           yang lebih baik daripada istrinya, dan masukkan dia
                           ke surga, jagalah dia dari siksa kubur dan neraka.’
                           (HR. Muslim 2/663)
‘Ya Allah, ampunilah – hendaklah menyebut nama
orangnya --, angkatlah derajatnya bersama orang-
orang yang mendapat petunjuk. Hendaklah Engkau
menjadikan pengganti untuk anak keturunannya.
Ampunilah kami dan dia wahai Tuhan seru sekalian
alam. Lebarkan kuburannya dan berilah penerangan
di dalamnya.’
(HR. Muslim 2/634)
                           ‘Ya Allah, ampunilah kepada orang yang hidup di
                           antara kami dan yang mati, orang yang hadir di
                           antara kami dan yang tidak hadir, laki-laki maupun
perempuan. Ya Allah, orang yang Engkau hidupkan    52. Doa untuk mayat anak kecil
diantara kami, hidupkan dengan memegang ajaran     Doa ini dibaca setelah doa memintakan ampun:
Islam, dan orang yang Engkau matikan di antara
kami, maka matikan dengan memegangi keimanan.
Ya Allah, jangan menghalangi kami untuk tidak
memperoleh pahalanya dan jangan sesatkan kami
sepeninggalnya’.
(HR. Ibn Majah 1/480 dan Ahmad 2/368)
                            ‘Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai
                            pahala dan simpanan bagi kedua orangtuanya dan
                            pemberi syafaat yang dikabulkan doanya. Ya Allah,
                            dengan musibah ini, beratkanlah timbangan
‘Ya Allah, sesungguhnya Fulan bin Fulan dalam     perbuatan mereka dan berilah pahala yang agung.
tanggunganMu dan tali perlindunganMu. Peliharalah   Anak ini kumpulkan dengan orang-orang yang shalih
dia dari fitnah kubur dan siksa neraka. Engkau     dan jadikanlah dia dipelihara oleh Nabi Ibrahim.
adalah Maha Setia dan Maha Benar. Ampunilah dan    Peliharalah dia dengan rahmatMu dari siksaan
belas kasihanilah dia. Sesungguhnya Engkau Dzat    neraka Jahim.’
Yang Maha Pengampun lagi Penyayang’.          (Lihat: Shaykh Ibn Baaz’s [Ad-Duruus Al-
(HR. Ibn Majah dan Abu Dawud 3/211)          Muhimmah], halaman 15)

                            Al-Hasan membaca Al-Fatihah kepada mayat yang
                            masih kecil dan membaca:                            ‘Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai
                            simpanan pahala dan amal baik serta pahala buat
                            kami.’
                            (HR. Al-Baghawi dalam [Sharh As-Sunnah] 5/357)
                            53. Doa untu bela sungkawa

‘Ya Allah, ini hambaMu, anak hambaMu perempuan,
membutuhkan rahmatMu, sedang Engkau tidak
membutuhkan untuk menyiksanya, jika ia berbuat
baik tambahkanlah dalam amalan baiknya, dan jika
dia orang yang salah lewatkanlah dari kesalahannya.’
(HR. Al-Haakim dan dia menyatakan shahih)
(i)                          57. Doa ketika ada angin ribut
‘Sesungguhnya hak Allah adalah mengambil sesuatu
dan memberikan sesuatu. Segala sesuatu yang
disisiNya dibatasi dengan ajal yang ditentukan. Oleh
karena itu, bersabarlah dan carilah ridha Allah.’
(HR. Bukhari2/80 dan Muslim 2/636)
                            ‘Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadaMu
…dan bisa juga berkata:                kebaikan angin ini, dan aku berlindung kepadaMu
(ii)                          dari kejelekannya.’
                            (HR. Abu Dawud 4/326 dan Ibn Majah 2/1228)
‘Semoga Allah memperbesar pahalamu dan
memperbagusi dalam menghiburmu dan semoga
diampuni mayatmu.’ 5
(An-Nawawi [Al-Adzkaar], pg. 126)

54. Bacaan ketika memasukkan mayat ke
  liang lahat‘Dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah.’
                            ‘Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadaMu
(HR. Abu Dawud 3/314 dengan sanad yang shahih.
                            kebaikan angin, kebaikan apa yang di dalamnya dan
Ahmad meriwayatkan dengan lafal hadits yang sama)
                            kebaikan tujuan angin dihembuskan. Aku berlindung
                            kepadaMu dari kejahatan angin ini, kejahatan apa
55. Setelah mayat dimakamkan              yang di dalamnya, dan kejahatan tujuan angin
‘Nabi saw. setelah selesai memakamkan mayat,      dihembuskan.’
beliau berdiri di atasnya lalu bersabda: Mintakan   (HR. Muslim 2/616 dan Bukhari 4/76)
ampun kepada Allah untuk saudaramu, dan        58. Doa ketika ada halilintar
mohonkan agar dia teguh dan tahan hati (ketika
                            Abdullah bin Zubar r.a. apabila mendengar
ditanya oleh dua malaikat), sesungguhnya dia
                            halilintar menggelegar, dia diam, lalu membaca:
sekarang sedang ditanya.’
(HR. Abu Dawud 3/315 dan Al-Haakim, dia
menyatakan shahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya
1/370)

56. Doa ziarah kubur
                            ‘Maha Suci Tuhan yang halilintar bertasbih dengan
                            memujiNya, begitu juga para malaikat, karena takut
                            kepadaNya.’
                            (HR. Malik [Al-Muwatta’ 2/992])
                            59. Doa untuk minta hujan
‘Semoga kesejahteraan untukmu wahai penduduk
                            ‘Ya Allah, berilah kami hujan yang merata,
kampung dari orang-orang mukmin dan muslim.
                            menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman,
Sesungguhnya kami, insya Allah, akan menyusulmu,
                            bermanfaat, tidak membahayakan. Kami mohon
kami mohon kepada Allah untuk kami dan kamu,
                            hujan secepatnya, tidak ditunda-tunda.’
agar diberi keselamatan.’
                            (HR. Abu Dawud 1/303 dengan sanad yang shahih)
(HR. Muslim 2/671)

5  Ini adalah perkataan ulama, bukan hadits.
                           63. Ketika melihat awal bulan


‘Ya Allah, berilah kami hujan. Ya Allah, turunkan
hujan pada kami. Ya Allah, hujanilah kami.’
(HR. Bukhari 1/224 dan Muslim 2/613)
‘Ya Allah, berilah hujan kepada hamba-hambaMu,    ‘Allah Maha Besar, ya Allah, tampakkan bulan
ternak-ternakMu, berikan rahmatMu dengan merata,   tanggal satu itu kepada kami dengan membawa
dan suburkan tanahMu yang tandus.’          keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam
(HR. Abu Dawud 1/305 dan lihat An-Nawawi [Al-    serta mendapat taufik untuk menjalankan apa yang
Adzkar], hal. 150)                  Engkau senang dan rela. Tuhan kami dan Tuhanmu
                           (wahai bulan sabit) adalah Allah.’
60. Doa apabila turun hujan
                           (HR. Tirmidzi 5/504 dan Ad-Darimi 1/336)
                           64. Doa ketika berbuka puasa

‘Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat.’
(HR. Bukhari)
61. Setelah turun hujan

                           ‘Telah hilang haus, dan urat-urat telah basah serta
                           pahala akan tetap, insya Allah.’
‘Kami diberi hujan dengan anugerah dan rahmat dari  (HR. Abu Dawud 2/306 dan lainnya)
Allah.’
(HR. Bukhari 1/205 dan Muslim 1/83)         ‘’Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash, dia berkata: Rasulullah
                           saw. bersabda: ‘Sesungguhnya bagi orang yang
62. Doa agar hujan berhenti             berpuasa mempunyai doa yang tidak ditolak.” Ibnu
                           Abi Mulaikah berkata: Aku mendengar Abdullah bin
                           Amr ketika berbuka membaca:
                           ‘Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu
‘Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan  dengan rahmatMu yang meliputi segala sesuatu,
kepada kami. Ya Allah, berilah hujan ke dataran   supaya memberi ampunan atasku.’
tinggi, beberapa anak bukit, perut lembah dan    (HR. Ibn Majah 1/557)
beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan.’
(HR. Bukhari 1/224 dan Muslim 2/614)         65. Doa sebelum makan
                           Apabila seseorang di antara kamu memakan
                           makanan, hendaklah membaca:
(i)                          67. Doa tamu kepada orang yang
‘Dengan nama Allah.’                   menghidangkan makanan
…dan jika kamu lupa pada permulaannya,
hendaklah membaca:
(ii)
‘Dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya.’
(HR. Abu Dawud 3/347 dan Tirmidzi 4/288)
                           ‘Ya Allah, berkahilah apa yang Engkau berikan rezeki
Barangsiapa yang diberi rizki oleh Allah berupa
                           kepada mereka, ampunilah mereka dan belas
makanan, hendaklah membaca:
                           kasihanilah mereka.’
                           (HR. Muslim 3/1615)

                           68. Berdoa untuk orang yang memberi dan
                             akan memberi minuman(i)
‘Ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu
dan berilah makanan yang lebih baik.’
                           ‘Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang
…dan apabila diberi rezeki berupa mimuman susu,    memberi makan kepadaku, dan berilah minuman
hendaklah membaca:                  kepada orang yang memberi minuman kepadaku.’
                           (HR. Muslim 3/126)
(ii)                         69. Doa apabila berbuka di rumah orang
‘Ya Allah, berilah kami berkah dengan minuman itu
dan berilah tambahan lagi daripadanya.’
(HR. Tirmidzi 5/506)

66. Doa setelah makan                           ‘Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di sisimu
                           dan orang-orang yang baik telah makan makananmu,
                           serta malaikat mendoakan ahar kamu mendapat
‘Segala puji bagi Allah yang memberi makan in     rahmat.’
kepadaku dan yang memberi rezeki kepadaku tanpa    (HR. Abu Dawud 3/367)
daya dan kekuatanku.’
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibn Majah)
                           70. Doa orang yang berpuasa apabila diajak
                             makan
                           ‘Apabila puasa, hendaklah mendoakan (kepada
                           orang yang mengundang), apabila tidak puasa
                           hendaklah makan.’
                           (HR. Muslim 2/1054)‘Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak,
yang baik dan penuh berkah, bukan pujian yang tidak
dianggap atau tidak dibutuhkan oleh Tuhan kami.’
(HR. Bukhari 6/214 dan Tirmidzi dengan lafal yang
sama 5/507)
71. Doa apabila melihat permulaan buah               74. Doa mempelai saat malam pengantin atau
                                    saat membeli binatang tunggangan
                                  Apabila kamu nikah dengan seorang perempuan
                                  atau membeli pembantu, hendaklah mengucapkan:
‘Ya Allah, berilah berkah buah-buahan kami, berilah
berkah kota kami, berilah berkah shaa’ kami dan
berkahilah mudd kami. 6 ’
(HR. Muslim 2/1000)                        ‘Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadaMu
                                  kebaikan perempuan atau pembantu ini dan apa yang
                                  telah Engkau ciptakan dalam wataknya. Dan aku
72. Doa ketika bersin                       mohon perlindungan kepadaMu dari kejelekan
Apabila seseorang diantara kamu bersin, hendaklah         perempuan atau pembantu ini dan apa yang telah
membaca::                             Engkau ciptakan dalam wataknya.’
                                  …dan jika kamu membeli unta, hendaklah
                                  memegang puncak punuknya, lalu berkata seperti
                                  itu.’
                                  (HR. Abu Dawud 2/248 dan Ibn Majah 1/617)

                                  75. Doa sebelum bersetubuh
(i)                                ‘Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari
‘Segala puji bagi Allah’                      syetan dan jauhkanlah syetan untuk mengganggu apa
…lantas saudara atau temannya berkata:               yang Engkau rezekikan kepada kami.’
(ii)                                (HR. Bukhari 6/141 dan Muslim 2/1028)
‘Semoga Allah merahmatimu.’
…dan orang yang bersin menjawab:                  76. Doa ketika marah
(iii)
‘Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan
memperbaiki keadaanmu.’
(HR. Bukhari 7/125)                        ‘Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan
                                  yang terkutuk.’
73. Doa kepada pengantin baru                   (HR. Bukhari 7/99 dan Muslim 4/2015)

                                  77. Doa apabila melihat orang yang
                                    mengalami cobaan


‘Semoga Allah memberi berkah kepadamu dan
atasmu, serta mengumpulkan kamu berdua dalam
kebaikan.’
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibn Majah)6 Satu shaa’ sebanding dengan empat mud dan satu mud

sebanding dengan ukuran kering dari rata-rata dua telapak tangan
                                  ‘Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari
manusia.                              sesuatu yang Allah memberi cobaan kepadamu. Dan
Allah telah memberi kemuliaan kepadaku, melebihi   80. Doa kepada orang yang berkata:
orang banyak.’                      Ghafarallahu laka
(HR. Tirmidzi 5/493, 494)
                           Dari Abdullah bin Sarjas, dia berkata: “Aku datang
                           kepada Nabi saw., maka aku makan makanannya,
78. Bacaan dalam majelis               lalu aku berkata::
Ibnu Umar berkata, adalah pernah dihitung bacaan
Rasulullah saw. dalam satu majlis seratus kali
sebelum beliau berdiri yaitu:
‘ Wahai Tunaku, ampunilah aku dan terimalah      (i)
taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Menerima      ‘Semoga Allah mengampunimu, wahai Rasulullah.’
taubat lagi Maha Pengampun.‘             …Beliau bersabda:
(HR. Tirmidzi dan diriwayatkan oleh imam hadits    (ii)
lainnya, lafal hadits ini menurut Tirmidzi)      ‘dan begitu juga kamu.’
                           (HR. Ahmad 5/82 dan An-Nasa’i)

79. Doa pelebur dosa majelis
                           81. Doa untuk orang yang berbuat kebaikan
                             kepadamu
                           Jika seseorang berbuat kebaikan kepadamu, maka
                           katakanlah::                           ‘Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.’
                           …maka sungguh kamu telah memujinya dengan
‘Maha Suci Engkau, ya Allah, aku memujiMu. Aku    baik.’
bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau, aku    (HR. Tirmidzi 2035)
minta ampun dan bertobat kepadamu.’
(HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibn Majah dan An-    82. Doa perlindungan dari Dajjal
Nasa’i)                        ‘Baransiapa yang hafal sepuluh ayat dari
                           permulaan surat Al-Kahfi, maka terpelihara dari
Dari ‘’Aisyah r.a., dia berkata: “Setiap Rasulullah  Dajjal.’
saw. duduk di suatu tempat, setiap membaca Al-
Quran dan setiap melakukan shalat, beliau       Dianjurkan juga untuk meminta perlindungan
mengakhirinya dengan beberapa kalimat.” ‘Aisyah    kepada Allah dari fitnah Dajjal setelah tasyahud
r.a. berkata: Aku berkata: “Wahai Rasulullah, aku   akhir dari setiap shalat.
melihat engkau setiap duduk di suatu majelis,     (HR. Muslim 1/555)
membaca Al-Quran atau melakukan shalat, engkau
selalu mengakhiri dengan beberapa kalimat.” Beliau
bersabda: “Ya, barangsiapa yang berkata baik akan   83. Doa kepada orang yang berkata: aku
distempel pada kebaikan itu, barangsiapa yang       mencintaimu karena Allah
berkata jelek, maka kalimat tersebut mereupakan
penghapusnya.”

                           ‘Semoga Allah mencintai kamu yang cinta kepadaku
                           karenaNya.’
                           (HR. Abu Dawud dengan sanad yang shahih 4/333)


‘Maha Suci Engkau, segala puji bagiMu, tiada Tuhan
selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat
kepadaMu.’
(HR. An-Nasa’i dan Ahmad 6/77)
84. Doa kepada orang yang menawarkan        …kami menjawab apa yang mereka ucapkan, dan
  hartanya untukmu                pahala kami tetap (di sisi Allah).
                          (HR. Ibn As-Sunni 278)

                          88. Doa agar terhindar dari tathayyur 7
‘Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan
hartamu.’
(HR. Bukhari)

85. Doa untuk orang yang meminjam ketika
  membayar utang
                          ‘Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang
                          telah Engkau tentukan, dan tidak ada kebaikan
                          kecuali kebaikanMu, serta tiada Illah selain Engkau.’
                          (HR. Ahmad 2/220 dan Ibn As-Sunni 292)
                          89. Doa naik kendaraan
‘Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam
keluarga dan hartamu. Sesungguhnya balasan
meminjami adalah pujaan dan membayarnya.’
(HR. An-Nasa’i dan Ibn Majah 2/809)

86. Doa agar terhindar dari syirik
‘Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu,
agar tidak menyekutukan kepadaMu, sedang aku
mengetahuinya dan minta ampun terhadap apa yang
tidak aku ketahuinya.’
(HR. Ahmad 4/403 dan lainnya)
87. Bacaan untuk orang yang memberi dan       ‘Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah. Maha
  diberi hadiah                  Suci Tuhan yang menguasakan kendaraan ini kepada
Dari ‘Aisyah r.a. dia berkata: “Ketika Rasulullah  kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu
saw. diberi hadiah kambing, lalu bersabda:     menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan
‘Bagilah’.” Adapun ‘Aisyah ketika pembantunya    kembali kepada Tuhan kami. Segala puji bagi Allah,
kembali, dia bertanya: “Apa yang dikatakan oleh   segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allah
orang-orang yang dikirimi hadiah?” Sang       Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.
pembantu berkata:                  Maha Suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku
                          menganiaya   diriku,  maka   ampunilah   aku.
                          Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-
                          dosa kecuali Engkau.’
                          (HR. Abu Dawud 3/34 dan Tirmidzi 5/501)(i)
‘Semoga Allah memberkahi kamu.’
                          7 Tathayur: merasa sial ketika mendengar suara burung. Doa ini

…’Aisyah kemudian membalasnya:           digunakan ketika seeorang berfikir bahwa suatu kejadian biasa
(ii)                        akan memberi dampak baik atau buruk, dan menggunakannya
                          sebagai dasar untuk perbuatan yang akan dia kerjakan. Tapi
‘dan semoga Allah memberkahi mereka.’        kemudian dia menepis fikiran tersebut dan hanya menyerahkan
                          diri kepada Allah, dan dia mengatakan seperti doa ini.
90. Doa bepergian                        (ii)
                                ‘Kami kembali dengan bertobat, tetap beribadah, dan
                                selalu memuji kepada Tuhan kami.’
                                (HR. Muslim 2/998)

                                91. Doa masuk kota atau desa
                                ‘Ya Allah, Tuhan tujuh lanit dan apa yang
                                dinaunginya, Tuhan penguasa tujuh bumi dan apa
                                yang di atasnya, Tuhan yang menguasai syetan-
                                syetan dan apa yang mereka sesatkan, Tuhan yang
                                menguasai angin dan apa yang diterbangkannya. Aku
                                mohon kepadaMu kebaikan desa/kota ini, keluarga
                                dan apa yang ada di dalamnya. Aku berlindung
                                kepadaMu dari kejelekan desa/kota, penduduk dan
                                apa yang ada di dalamnya.’
                                (HR. Al-Haakim dan dia menyatakan shahih, Ibn
                                Sunni 524)
(i)
‘Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha
Besar. Maha Suci Tuhan yag mengusahakan kami          92. Doa masuk pasar
untuk mengendarai ini, sedang sebelumnya kami
tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali
kepada Tuhan kami. Ya Allah, sesungguhnya kami
memohon birr dan taqwaa 8 dalam bepergian ini.
Kami mohon perbuatan yang meridhakanMu. Ya
Allah, pemudahlah perjalanan kami ini, dan
jadikanlah perjalanan yang jauh seolah-olah dekat.
Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian dan
yang mengurusi keluarga. Ya Allah, sesungguhnya
aku berlindung kepadaMu dari kelelahan dalam
bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan
perubahan harta dan keluarga yang jelek..’           ‘Tiada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tiada
…Apabila kembali, doa diatas dibaca lagi, dan          sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan, bagiNya pujian.
ditambah:                            Dialah Yang Hidup, tidak akan mati. Di tanganNya
                                kebaikan, Dialah Yang Maha Kuasa atas segala
                                sesuatu.’
                                (HR. Tirmidzi 5/491 dan Al-Haakim 1/538)
8 Birr: perbuatan baik yang diperintahkan. Taqwa: menghindari

perbuatan jelek yang dilarang.
93. Doa apabila binatang (atau kendaraan)      (ii)
  tergelincir                   ‘Maha Suci Allah.’
                          (HR. Bukhari)

                          97. Doa musafir jika masuk waktu sahur
‘Dengan nama Allah.’
(HR. Abu Dawud 4/296 dengan sanad yang shahih)

94. Doa musafir kepada orang yang
  ditinggalkan                          ‘Telah ada yang bersaksi, bahwa kami memuji kepada
                          Allah dan cobaanNya yang baik. Wahai Tuhan kami,
                          temanilah kami dan berilah kenikmatan kepada kami
‘Aku menitipkan kamu kepada Allah yang tidak akan  dengan berlindung kepada Allah dari api neraka.’
menyia-nyiakan barang yang dititipkan.’       (HR. Muslim 4/2086)
(HR. Ahmad 2/403 dan Ibn Majah 2/943)
                          98. Apabila berhenti atau menginap di suatu
95. Doa orang mukim kepada musafir           tempat, baik dalam bepergian atau tidak
                          ‘Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang
‘Aku  menitipkan  agamamu,   amalmu,  dan
                          sempurna,  dari kejahatan  apa  saja  yang
perbuatanmu yang terakhir kepada Allah.’
                          diciptakanNya.’
(HR. Ahmad 2/7 dan Tirmidzi 5/499)
                          (HR. Muslim 4/2080)

                          99. Doa apabila pulang dari bepergian
                          Dari Ibnu Umar r.a., dia berkata: “Sesungguhnya
                          Rasulullah saw. apabila kembali dari peperangan
                          atau haji, beliau bertakbir tiga kali:
‘Semoga Allah memberi bekal taqwa kepadamu,
mengampuni dosamu, dan memudahkan kebaikan
kepadamu dimana saja kamu berada.’
(HR. Tirmidzi)

96. Doa ketika naik dan turun
Dari Jabir r.a., dia berkata: “Kami apabilan
berjalan naik, membaca:
(i)
‘Allah Maha Besar.’

…dan apabila kami turun, membaca:
 (i)                          Rasulullah saw. juga bersabda: ‘Orang yang bakhil
‘Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha     adalah orang yang apabila aku disebut, dia tidak
Besar.’                         membaca shalawat kepadaku.’
                            (HR. Tirmidzi 5/551 dan lainnya)
…begitu juga, bila berjalan di atas tanah yang tinggi
(bertakbir tiga kali), kemudian beliau membaca:     102.  Keutamaan menyebarkan salam
(ii)                          Rasulullah saw. bersabda: ‘Kamu tidak akan masuk
‘Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada     surga hingga kamu beriman, kamu tidak akan
sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan pujian. Dialah   beriman secara sempurna hingga kamu saling
Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami kembali    mencintai. Maukah aku tunjukkan kepadamu,
dengan bertobat, beribadah dan memuji kepada      apabila kamu lakukan, kamu akan saling
Tuhan kami. Allah telah menepati janjiNya, membela   mencintai? Biasakanlah mengucapkan salam di
hambaNya, dan menceraiberaikan golongan musuh      antara kamu.’
dengan sendirian.’                   (HR. Muslim 1/74 dan lainnya)
(HR. Bukhari 7/163 dan Muslim 2/980)
                            Ammar bin Yasir r.a. berkata: "Ada tiga perkara,
                            barangsiapa yang bisa mengerjakannya, maka
100. Bacaan apabila ada sesuatu yang          sungguh telah mengumpulkan keimanan: koreksi
  menyenangkan atau menyusahkan            diri (inshaf), menyebarkan salam ke seluruh
Adapaun Rasulullah saw. apabila ada sesuatu yang    penduduk dunia, berinfak dalam keadaan fakir.’
menyenangkan, beliau membaca:              (HR. Bukhari)

                            ‘Abdullah bin Umar r.a. berkata: ‘Sesungguhnya
                            seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw.,
                            manakah ajaran Islam yang lebih baik? Rasul saw.
                            bersabda: Hendaklah engkau memberi makanan,
                            mengucapkan salam kepada orang yang kamu
                            kenal dan yang tidak.’
                            (HR. Bukhari dan Muslim 1/65)

                            103. Doa apabila ayam berkokok atau
                              keledai meringkik
(i)                           ‘Jika kamu mendengar ayam jago berkokok,
‘Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatNy segala   mintalah anugrah kepada Allah, sesungguhnya ia
amal shalih sempurna.’                 melihat malaikat. Tapi apabila kamu mendengar
                            suara keledai, mintalah perlindungan kepada Allah
… dan apabila ada sesuatu yang tidak disukai,      dari gangguan syetan, sesungguhnya ia melihat
beliau membaca:                     syetan.’
(ii)                          (HR. Bukhari dan Muslim 4/2092)
‘Segala puji bagi Allah, atas segala keadaan.’
(HR. Ibn As-Sunni dan Al-Haakim, dia menyatakan
shahih 1/499)                      104. Doa apabila mendengar anjing
                              mengongong di malam hari
101.  Keutamaan membaca shalawat           ‘Apabila kamu melihat anjing mengongong dan
                            suara keledai di malam hari, mintalah perlindungan
Rasulullah saw. bersabda: ‘Barangsiapa yang       kepada Allah. Sesungguhnya mereka melihat apa
membaca shalawat kepadaku sekali, Allah akan      yang tidak kamu lihat.’
memberikan rahmat kepadanya sepuluh kali.’       (HR. Abu Dawud 4/327 dan Ahmad 3/306)
(HR. Muslim 1/288)

Rasulullah saw. juga bersabda: ‘Janganlah kamu     105.  Mendoakan kepada orang yang dicaci
jadikan kuburanku laksana hari ‘ied (penuh orang),   Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya     dia
dan bacalah shalawatmu kepadaku, sesungguhnya      mendengar Nabi saw. berdoa:
bacaan shalawatmu akan sampai kepadaku,
dimana saja kamu berada.’
(HR. Abu Dawud 2/218 dan Ahmad 2/367)
‘Ya Allah, siapa saja diantara orang mukmin yang
kucaci, jadikanlah sebagai amal ibadah untuk
mendekat kepadaMu di hari Kiamat.’
(HR. Bukhari dan Muslim 4/2007 dan kalimatnya:
“Jadikanlah sebagai pembersih dan rahmat”)

106.  Etika ketika memuji temannya
Rasulullah saw. bersabda: ‘Apabila seseorang harus
memuji saudaranya, katakanlah: Aku kira Fulan …
dan Allah-lah yang mengawasi perbuatannya. Dan
aku tidak akan memuji seseorang di hadapan Allah’.
Apabila seseorang mengetahui hendaklah berkata:
‘Aku kira begini dan begini.’.
(HR. Muslim 4/2296)

107. Doa antara Rukun Yamani dan Hajar
  Aswad
Nabi saw. membaca doa berikut antara Rukun
Yamani dan Hajar Aswad:
                           (i)
                           ‘Sesunggunya Shafa dan Marwah adalah termasuk
                           syiar agama Allah’. ‘Aku memulai dengan apa yang
                           didahulukan oleh Allah.’

                           …kemudian dia menaiki bukit Shafa, hingga beliau
                           melihat Ka’bah, lalu menghadap kiblat, membaca:
‘Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia
dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari  (ii)
siksaan api neraka.’                 ‘Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha
(HR. Abu Dawud 2/179, Ahmad 3/411 dan Al-      Besar.’
Baghawi 7/128)
                           …dan kemudian Nabi saw. berdoa diantara Shafa
                           dan Marwah. Beliau membacanya tiga kali:
108. Bacaan ketika di atas bukit Shafa dan
                           (iii)
  Marwah
Jabir r.a. berkata dalam mensifati cara Nabi saw.  ‘Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada
melakukan haji. Ketika beliau dekat dengan Bukit   sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan pujian. Dialah
Shafa, beliau membaca:                Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan
                           selain Allah Yang Maha Esa, yang melaksanakan
                           janjiNya, membela hambaNya, dan mencerai
                           beraikan golongan musuh sendirian.’
                           …Nabi saw. juga melakukan hal serupa di Marwah.
                           (HR. Muslim 2/888)                           109.  Doa pada hari Arafah
                           Doa yang terbaik adalah di hari Arafah, dan sebaik-
                           baik apa yang aku dan para nabi baca adalah:
                             Allah, cerai beraikanlah golongan musuh dan
                             goncanglah mereka.’
                             (HR. Muslim 3/1362)
                             114.  Doa apabila takut kepada suatu kaum                             ‘Ya Allah, cukupilah aku dalam menghadapi mereka
‘Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada      dengan apa yang Engkau kehendaki.’
sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan pujian. Dialah   (HR. Muslim 4/2300)
Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.’
(HR. Tirmidzi)                      115. Bacaan ketika kagum terhadap
                              sesuatu
110.  Bacaan di Masy’aril Haram
Jabir r.a. berkata: ‘Sesungguhnya Nabi saw. naik
unta bernama Al-Qaswa’ hingga di Masy’aril        ‘Maha Suci Allah.’
Haram, lalu beliau menghadap kiblat, berdoa,       (HR. Bukhari dan Muslim 4/1857)
membaca takbir dan tahlil, serta kalimat tauhid.
Tidak henti-hentinya beliau bermalam disana
hingga cuaca terang. Kemudian beliau berangkat      ‘Allah Maha Besar.’
(ke Mina) sebelum matahari terbit.’           (HR. Bukhari, Sahih Tirmidzi 2/103 dan 2/235 dan
(HR. Muslim 2/891)                    Ahmad 5/218)
111.  Ketika melempar jumrah              116. Apa yang dilakukan ketika ada
Setiap kali Rasullullah saw. melempar tiga jumrah,     sesuatu yang menggembirakan
beliau bertakbir:                    Nabi  saw.  apabila  ada  sesuatu yang
                             menggembirakan, beliau bersujud, karena syukur
                             kepada Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi.
‘Allah Maha Besar.’                   (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibn Majah)
…setelah selesai melempar jumrah pertama dan
kedua, beliau maju sedikit, menghadap kiblat,      117. Bacaan dan perbuatan apabila tubuh
mengangkat tangannya dan berdoa. Adapun untuk        merasa sakit
jumrah Aqabah, beliau melempar dan bertakbir,
dan beliau tidak berdiri di situ, tapi langsung pergi.  Letakkan tanganmu pada tubuhmu yang terasa
(HR. Bukhari dan Muslim)                 sakit, dan bacalah:

112.  Ketika di Hajar Aswad
Nabi saw. melakukan thawaf di Baitullah di atas
unta, setiap datang ke Rukun Aswad, beliau
memberi isyarat dengan sesuatu lalu bertakbir.‘Allah Maha Besar.’
(HR. Bukhari)
113.  Doa atas kehancuran musuh
                             (i)
                             ‘Dengan nama Allah’ (tiga kali)

                             …lalu bacalah tujuh kali:
                             (ii)
                             ‘Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaanNya dari
                             kejelekan sesuatu yang aku jumpai dan yang aku
                             takuti.’
                             (HR. Muslim 4/1728)
‘Ya Allah, yang menurunkan Kitab Suci, yang
menghisab perbuatan manusia dengan cepat. Ya
118. Bacaan apabila takut sesuatu                 ‘Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.’
  menimpa saudaranya karena mata jahat 9             (HR. Bukhari dan Muslim 4/2208)
Apabila seseorang di antara kamu melihat
saudaramu,  diri  atau  hartanya  yang           122.  Bacaan apabila orang kafir bersin
mengherankan, maka hendaklah mendoakan
berkah kepadanya. Sesungguhnya pandangan mata
(yang membahayakan atau mata jahat) adalah
benar.                              ‘Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan
(HR. Ahmad 4/447, Ibn Majah dan Malik)              memperbaiki hatimu.’
                                 (HR. Tirmidzi 5/82, Ahmad 4/400 dan Abu Dawud
119. Etika ketika akan beristirahat di waktu           4/308)
  malam
Apabila kegelapan malam telah tiba, maka tahanlah         123.  Menjawab salam orang kafir
anak-anakmu, sesungguhnya syetan pada saat itu          Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepadamu,
sedang berkeliaran. Apabila malam telah berlalu          maka jawablah::
sesaat, maka lepaskanlah mereka, tapi tutuplah
pintu   dan  sebut  nama   Allah  (baca
Bismillahirrahmaanirrahiim).    Sesungguhnya
syetan tidak membuka pintu yang tertutup, ikatlah         ‘Dan untukmu.’
gerabahmu (tempat air dari kulit) dan sebutlah          (HR. Bukhari dan Muslim 4/1705)
nama Allah. Tutuplah tempat-tempatmu dan
sebutlah  nama   Allah, sekalipun   dengan
melintangkan sesuatu di atasnya, dan padamkan           124.  Apabila orang yang puasa dicaci maki
lampu-lampumu.
(HR. Bukhari dan Muslim 3/1595)
120.   Bacaan Talbiyah
                                 ‘Sesungguhnya aku sedang puasa, sesungguhnya aku
                                 sedang puasa.’
                                 (HR. Bukhari dan Muslim 4/806)
                                 125.  Bacaan ketika menyembelih ternak
‘Aku memenuhi panggilanMu, ya Allah, aku
memenuhi   panggilanMu.   Aku   memenuhi
panggilanMu, tiada sekutu bagiMu, aku memenuhi          ‘Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah,
panggilanMu. Sesungguhnya pujaan dan nikmat            (ternak ini) dariMu, untukMu (kami sembelih). Ya
adalah milikMu, begitu juga kerajaan, tiada sekutu        Allah, terimalah sembelihan ini dariku.’
bagiMu.’                             (HR. Muslim 3/1557 dan Al-Bayhaqee 9/287)
(HR. Bukhari dan Muslim 2/841)

121.   Bacaan ketika takut
9 Mata jahat: Melihat kepada sesuatu lalu merasa takjub, serta
ingin sesuatu yang jelek menimpa yang dipandangnya. Pandangan
ini bisa berupa kecemburuan, iri, yang mungkin tidak diniatkan,
tetapi merupakan pembawaan dari orang tersebut. Orang yang
mempunyai “mata jahat” bisa mencelekai dirinya ataupun orang
lain.
Doa untuk mencegah pengaruh dari mata jahat: Allahumma
baarik ‘alaihi, ‘Ya Allah berkahilah ke atasnya.’
Maa syaa Allah, Laa quwwata illa billah, ‘Dengan apa yang
diinginkan Allah, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah.’
126. Bacaan untuk menolak gangguan          ‘Aku mina ampun kepada Allah, tiada Tuhan kecuali
  syetan                       Dia Yang Hidup dan terus menerus mengurus
                           makhlukNya, aku bertobat kepadaNya.’
                           …maka Allah akan mengampuninya, sekalipun lari
                           dari perang.’
                           (HR. Abu Dawud 2/85, Tirmidzi 5/569, Al-Haakim
                           dan  menyatakan  shahih  dan  Adz-Dzahabi
                           menyetujuinya 1/511)

                           Rasulullah saw. bersabda: ‘Keadaan yang paling
                           dekat antara Tuhan dan hambaNya adalah di
                           tengah malam yang terakhir. Apabila kamu mampu
                           tergolong orang yang dzikir kepada Allah pada saat
                           itu, lakukanlah.’
                           (HR. Tirmidzi, An-Nasa’i 1/279 dan Al-Hakim)

                           Rasulullah saw. bersabda: ‘Keadaan yang paling
                           dekat antara hamba dan Tuhannya adalah di saat
                           sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa.’
                           (HR. Muslim 1/350)

                           Rasuullah saw. bersabda: ‘Sesunnguhnya hatiku
                           lupa dan sesungguhnya ku minta ampun
                           kepadaNya seratus kali dalam sehari.’
                           (HR. Muslim 4/2075)
‘Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang
sempurna, yang tidak akan diterobos oleh orang baik  128. Keutamaan tasbin, tahmid, tahlil dan
dan orang durhaka, dari kejahatan apa yang        takbir
diciptakanNya, dari kejahatan apa yang turun dari
                           Dari Abu Hurairah r.a. dia berkata: Sesungguhnya
langit dan yang naik di dalamnya, dari kejahatan
                           Rasulullah saw. bersabda:   Barangsiapa yang
yang tumbuh di bumi dan yang keluar daripadanya,
                           membaca:
dari kejahatan fitnah-fitnah malam dan siang, serta
dari kejahatan-kejahatan yang datang kecuali dengan
tujuan baik, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih.’
(HR. Ahmad 3/419 dengan sanad yang shahih dan
Ibn As-Sunni 637)

127.  Istighfar dan taubat
Rasullullah  saw. bersabda:   ‘Demi  Allah,
sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan     ‘Tiada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada
bertaubat kepadaNya lebih dari tujuh puluh kali    sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan pujian, Dia lah
dalam sehari.’                    Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.’
(HR. Bukhari)                     …seratus kali dalam sehari, maka sama dengan
Rasulullah saw. bersabda: ‘Wahai manusia,       memerdekan sepuluh budak (dari keturunan Nabi
bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku      Ismail), ditulis baginya seratus kebaikan dan
bertaubat kepadaNya seratus kali dalam sehari.’    dihapus baginya seratus kejelekan. Ia sebagai
(HR. Muslim 4/2076)                  tameng dari syetan pada hari itu hingga waktu
                           sore. Dan tidak ada seorang pun yang lebih baik
Rasul saw. juga bersabda: ‘Barang siapa yang     daripadanya, kecuali orang yang melakukannya
membaca::                       lebih banyak.’
                           (HR. Bukhari 4/95 dan Muslim 4/2071)

                           Barangsiapa membaca:                           ‘Maha Suci Allah dan aku memujiNya.’
…seratus kali dalam sehari, maka kesalahannya     ‘Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan
dihapus sekalipun seperti buih air laut.’       selain Allah dan Allah Maha Besar.’
(HR. Bukhari 7/168 dan Muslim 4/2071)         …adalah lebih menyenangkan bagiku dari apa yang
                            disinari oleh matahari terbit.’
Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata: Rasulullah    (HR. Muslim 4/2072)
saw. bersabda: ‘Barangsiapa membaca di waktu
pagi dan sore:                     Dari Sa’ad r.a., dia berkata: Kami di sisi Rasulullah
                            saw., lalu beliau bersabda: ‘Apakah seseorang di
                            antara kamu tidak mampu mendapatkan seribu
                            kebaikan tiap hari?’ Salah seorang diantara yang
‘Maha Suci Allah dan aku memujiNya.’          duduk bertanya: ‘Bagaimanakah seorang di antara
…seratus kali, maka tidak ada seseorang yang akan   kita bisa memperoleh seribu kebaikan (dalam
datang pada hari Kiamat yang lebih baik daripada    sehari)?’ Rasulullah saw. bersabda: ‘Hendaklah dia
pahala yang dibawa, kecuali orang yang membaca     membaca:
seperti yang dibacanya atau lebih banyak.’
(HR. Muslim 4/2071)

Dari Abu Ayyub Al-Ansari r.a., dari Rasulullah saw.  ‘Maha Suci Allah.’
bersabda: ‘Barangsiapa yang membaca:          …seribu kali, maka ditulis seribu kebaikan baginya
                            atau seribu kejelekan dihapus.’
                            (HR. Muslim 4/2073)

                            Dari Jabir r.a., dari Nabi saw. beliau bersabda:
                            ‘Barangsiapa yang membaca::                            ‘Maha Suci Allah, Yang Maha Agung, segala pujian
‘Tiada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada  bagiNya.’
sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan pujian, Dia lah  …maka pohon kurma ditanam untuknya di surga.’
Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.’         (HR. Tirmidzi 5/511 dan Al-Haakim 1/501, dia
…sepuluh kali, maka dia seperti orang yang       menshahihkannya dan Adz-Dzahabi menyetujuinya)
memerdekakan empat orang dari keturunan
Ismail..                        Dari Abdullah bin Qais r.a., dia berkata: Rasulullah
(HR. Bukhari 7/168 dan Muslim 4/2071 dengan lafal   saw. bersabda: ‘Wahai Abdullah bin Qais, maukah
yang sama)                       kamu aku tunjukkan perbendaharaan surga?’ Aku
                            berkata: ‘Kami mau wahai Rasulullah’. Rasul
Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata: Rasulullah    bersabda: ‘Bacalah:
saw. bersabda: ‘Dua kalimat yang ringan di lidah,
berat di timbangan, dan disenangi Tuhan Yang
Maha Belas Kasih, adalah:
                            ‘Tidak ada daya dan kekuatan, kecuali dengan Allah.’
                            (HR. Bukhari dan Muslim 4/2076)

                            Perkataan yang paling disenangi oleh Allah adalah
                            empat:

‘Maha Suci Allah dan untukNya pujian. Dan Maha
Suci Allah Yang Maha Agung.’
(HR. Bukhari 7/168 dan Muslim 4/2072)

Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata:Rasulullah saw.
bersabda: ‘Sungguh apabila aku membaca:        ‘Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan
                            selain Allah dan Allah Maha Besar.’
                            …tidak mengapa bagimu untuk memulai yang mana
                            dulu di antara kalimat tersebut.’
                            (HR. Muslim 3/1685)
Dari Sa’ad bin Abi Waqqash r.a., dia berkata:
‘Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah
saw. lalu berkata: ‘Ajarilah aku perkataan yang
dapat  kuucapkan!’  Rasul  saw.  bersabda:
‘Katakanlah::                           (i)
                           ‘Segala puji bagi Allah.’

                           …sedang dzikir yang terbaik adalah:
                           (ii)
                           ‘Tiada Tuhan selain Allah.’
                           (HR. Tirmidzi 5/462, Muslim 2/1249 dan Al-Haakim
                           1/503, dia menshahihkannya dan Adz-Dzahabi
                           menyetujuinya)

                           Kaimat-kalimat yang baik adalah:
(i)
‘Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada
sekutu bagiNya. Allah Maha Besar. Segala puji bagi
Allah yang banyak. Maha Suci Allah Tuhan sekalian   ‘Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan
alam dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan  selain Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan
Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana.’      kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.’
                           (HR. Ahmad 513 dengan sanad yang shahih)
…Arab Badui tersebut berkata: ‘Kalimat itu untuk
Tuhanku, mana yang untukku?’ Rasul bersabda:
‘Katakanlah:                     129.  Bagaimana cara Nabi saw. bertasbih 10
(ii)                         Dari Abdullah bin Amar r.a., dia berkata: ‘Aku
‘Ya Allah, ampunilah aku, belas kasihanilah aku,   melihat Rasulullah menghitung bacaan tasbih
berilah petunjuk kepadaku dan berilah rezeki     dengan (jari-jari) tangan kanannya.
kepadaku.’                      (HR. Abu Dawud with this wording 2/81 dan
(HR. Muslim 4/2072 dan Abu Dawud 1/220)        Tirmidzi 5/521)

Dari Thariq Al-Asyja’i, dia berkata: ‘Seorang laki-  Semoga keberkahan dan shalawat serta salam
laki apabila masuk Islam, Nabi saw. mengajarinya   dilimpahkan kepada Nabi kita, Muhammad,
shalat, kemudian beliau memerintahkan agar      keluarga dan seluruh sahabatnya. Amin.
berdoa dengan kalimat ini:
‘Ya Allah, ampunilah aku, belas kasihanilah aku,
berilah petunjuk kepadaku, berilah keselamatan
kepadaku dan berilah rezeki kepadaku.’
(HR. Muslim 4/2073)

Dari Jabir bin ‘Abdullah r.a., dia berkata:
‘Sesungguhnya  Rasulullah   saw.  bersabda:
‘Sesungguhnya doa yang terbaik adalah membaca::    10 Tasbih disini maksudnya adalah membaca: subhanallah,
                           alhamdulillah, allahu akbar

								
To top