hubungan etnik PERLEMBAGAAN MALAYSIA

Document Sample
hubungan etnik PERLEMBAGAAN MALAYSIA Powered By Docstoc
					 PERLEMBAGAAN
 MALAYSIA DALAM
  KONTEKS
HUBUNGAN ETNIK DI
  MALAYSIA

          1
    Konsep Perlembagaan
Definisi

   Perlembagaan ialah satu set peraturan tentang
   hak, kuasa dan prosedur serta tanggungjawab
   pihak yang mengawal dan memandu hubungan di
   antara satu autoriti dengan autoriti yang lain dan
   juga antara autoriti dengan rakyat awam

   Dasar atau formula yang menyatakan tugasan
   kuasa-kuasa awam di dalam sesebuah negara
   dibahagikan dan digunakan

                              4
Jenis Perlembagaan

   Perlembagaan bertulis merupakan bentuk
   perlembagaan yang dikumpul dan disusun dalam
   satu dokumen.

   Perlembagaan tidak bertulis pula
   merangkumi semua prinsip perlembagaan yang
   tidak terkumpul dalam satu dokumen seperti
   undang-undang yang diluluskan oleh parlimen
   dan keputusan-keputusan mahkamah.                          5
Tujuan Perlembagaan
   Bagi sesebuah negara yang berdaulat,
   perlembagaan merupakan sumber undang-
   undang tertinggi sesebuah negara dan setiap
   individu perlu mematuhi keluhurannya.

   Kewujudannya sebagai panduan mengatur dan
   menyelaras pemerintahan sesebuah negara.

   Perlembagaan juga berperanan sebagai satu
   panduan bagi pembentukan undang-undang sama
   ada di pihak kerajaan atau rakyat atau sesiapa
   sahaja.

                          6
Konsep Ketertinggian Perlembagaan
   Di Malaysia, tidak ada satu institusi pun yang
   boleh mengatasi ketertinggian Perlembagaan
   Malaysia.
   Ketiga-tiga badan kerajaan iaitu perundangan,
   kehakiman dan eksekutif mahupun Yang Di
   Pertuan Agong adalah tertakluk kepada
   Perlembagaan Malaysia.
   Undang-undang Persekutuan atau negeri
   mengenai sesuatu perkara boleh diisytiharkan
   sebagai tidak sah oleh mahkamah jika
   bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia
   setakat mana ia bercanggah seperti dalam
   Perkara 4(1) Perlembagaan Malaysia.
                            7
Pindaan Perlembagaan

  1.  Perkara 159 (4) : memerlukan sokongan lebih
     2/3 setiap dewan tanpa mendapat
     persetujuan sesiapa.

  2.   Perkara 161 (E) :
     I. Perlu mendapat sokongan 2/3 setiap
       dewan dan dipersetujui oleh Yang dipertua
       Negeri Sabah dan Sarawak bagi
       melibatkan kepentingan Sabah dan
       Sarawak.
     II. Perlu mendapat sokongan 2/3 setiap
       dewan dan perkenan Majlis Raja-Raja bagi
       unsur-unsur tradisi Perlembagaan.

                             8
Isu Kandungan Perlembagaan

   15 Bahagian, 183 Perkara dan 13 Jadual.

   Menyentuh mengenai bidang kuasa
   eksekutif, legislatif, kehakiman, kedudukan
   agama Islam, kewarganegaraan, bahasa
   kebangsaan, kedudukan istimewa orang
   Melayu dan bumiputera Sabah dan
   Sarawak dan pelbagai lagi


                          9
    Sejarah Penggubalan
     Perlembagaan
  Penentangan terhadap penjajah dipelopori oleh
  orang Melayu

  Antara perjuangan berdarah menentang penjajahan :
   1. Siam di Zaman Melaka.
   2. Portugis di Melaka.
   3. Belanda di Melaka.
   4. Inggeris di Naning, Selangor, Perak, Negeri
     Sembilan, Pahang, Sarawak, Sabah, Kelantan
     dan Terengganu.
   5. Jepun.
                          10
  Perjuangan orang Melayu menentang penjajahan
  digerakkan melalui semangat kebangsaan.

  Bermula menjelang abad ke 20 dengan kemunculan
  intelek-intelek Melayu yang sedar bahawa perjuangan
  ke arah kemerdekaan bukan sahaja melalui senjata
  tetapi juga melalui perundingan.

  Medium yang digunakan untuk menentang penjajah :
   Pertubuhan-pertubuhan (Kesatuan Melayu
   Singapura, Kesatuan Melayu Perak, Kesatuan
   Melayu Selangor)
   Media massa (Al-Imam, Majlis, Utusan Melayu,
   Saudara).

  Antara intelektual Melayu : Syed Syeikh al-Hadi,
  Rahim Kajai, Pak Sako, Ibrahim Yaakob, Mohamad
  Eunos dan ramai lagi.
                            11
12
       Malayan Union
  Berlaku pergaduhan yang melibatkan orang Melayu
  dan Parti Komunis Malaya yang majoritinya adalah
  orang Cina, dalam tempoh penyerahan Jepun dan
  kedatangan semula British ke Tanah Melayu
  Akibatnya Inggeris telah memperkenalkan
  Pentadbiran Tentera British (British Military
  Administration – BMA) dan seterusnya digantikan
  dengan Malayan Union.
  Malayan Union telah diluluskan oleh Parlimen
  British pada 10 Oktober 1945.

  Sir Harold MacMichael telah dilantik sebagai wakil
  British untuk mendapatkan tandatangan dari Raja-
  Raja Melayu.
                             13
Sebab Malayan Union diperkenalkan
1.  Untuk menyatukan negeri-negeri dan
   meningkatkan kecekapan pengurusan
   pentadbiran.
   ( Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, Negeri-Negeri
   Selat dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu)

2.  British menyimpan perasaan anti-Melayu kerana
   orang Melayu bekerjasama dengan Jepun
   sebelum ini dan pengenalan Malayan Union dapat
   melemahkan kuasa orang Melayu terutamanya
   Raja-Raja Melayu.

3.  Menjadi asas kepada British untuk masyarakat
   tempatan bagi memerintah negara sendiri.

                            14
   Ciri-ciri Malayan Union
1.  Semua negeri Melayu kecuali Singapura disatukan di
   bawah pemerintahan Gabenor British yang dibantu
   oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis
   Undangan.
2.  Singapura dijadikan tanah jajahan berasingan.
3.  Kedaulatan raja-raja Melayu dihapuskan. Sultan
   hanya berkuasa dan boleh bersuara dalam soal yang
   menyentuh agama Islam dan adat istiadat Melayu
   sahaja.
4.  Hak kerakyatan yang sama bagi semua orang tanpa
   mengambil kira bangsa dan keturunan.
   Bagi yang telah menetap di Tanah Melayu sebelum
   Malayan Union, boleh menjadi warganegara secara
   automatik jika berumur 18 tahun ke atas dan telah
   menetap selama 10 tahun. Pengenalan Malayan
   Union telah memberikan hak warganegara kepada
   sesiapa sahaja yang lahir di Tanah Melayu.
                          15
   Sebab Tentangan Orang Melayu
     Terhadap Malayan Union
1. Kuasa Raja-Raja Melayu dilenyapkan dalam urusan
  pentadbiran negeri dan hanya berkuasa dalam soal
  agama Islam, adat istiadat Melayu dan mengetuai Majlis
  Penasihat Melayu.

2. Singapura dipisahkan dari Malayan Union dan ia kekal
  sebagai tanah jajahan Inggeris.

3. Hak kerakyatan diberikan berdasarkan prinsip jus soli.
4. Hak sama rata kepada semua warganegara tanpa
  mengira bangsa iaitu penduduk peribumi tidak memiliki
  apa-apa keistimewaan.

5. Cara Harold MacMichael mendapatkan tandatangan
  raja-raja Melayu se cara paksaan dan ugutan.
                           16
17
18
  Penentangan Orang Melayu Terhadap
       Malayan Union
  Penentangan hebat dari orang Melayu ini boleh
  disaksikan apabila berlaku demonstrasi :
    Januari 1946;
     Alor Setar 50,000 orang Melayu telah
     mengadakan demontrasi.
     Kelantan ; lebih 10,000 orang.
    10 Februari 1946;
     Johor ; lebih 150,000 orang telah mengadakan
     demontrasi.

  Walaupun wujud tentangan daripada orang Melayu,
  Malayan Union tetap diisytiharkan pada 11 April
  1946 dan Sir Edward Gent sebagai Gabenor yang
  pertama.
                           19
20
21
         Ke Arah
     Perlembagaan Persekutuan
  British telah membatalkan cadangan menubuhkan Malaya
  Union.
  British telah menubuhkan Jawatankuasa Kerja pada Julai
  1946 yang terdiri daripada empat wakil raja-raja Melayu, dua
  wakil UMNO dan enam pegawai British bagi merangka
  sebuah perlembagaan baru yang boleh diterima oleh orang
  Melayu.
  Selepas itu, British telah menubuhkan Jawatankuasa
  Perundingan pada Disember 1947 yang terdiri daripada
  orang Eropah, Cina dan India bagi tujuan mendapatkan
  pandangan orang bukan Melayu mengenai Perlembagaan
  Persekutuan Tanah Melayu.
  British telah mengisytiharkan Persekutuan Tanah Melayu
  pada 1 Februari 1948.
                               22
   Ciri-ciri terpenting dalam Perlembagaan
       Persekutuan Tanah Melayu

1.  Sembilan negeri Melayu terlibat di dalam
   persekutuan termasuk Pulau Pinang dan Melaka.
   Manakala Singapura kekal menjadi tanah jajahan
   yang berasingan.

2.  Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu akan
   diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan
   dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan
   Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan.

3.  Majlis Mesyuarat Persekutuan akan dianggotai
   oleh 17 ahli iaitu tujuh ahli rasmi, tujuh ahli tidak
   rasmi dan tiga ahli ex-officio.
                               23
   Ciri-ciri terpenting dalam Perlembagaan
       Persekutuan Tanah Melayu
4.  Keahlian :
     Majlis Undangan Persekutuan
     dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Tinggi
     yang terdiri daripada 14 ahli rasmi,
     9 orang Yang Dipertua Majlis Undangan
     Negeri,
     dua wakil dari Majlis Mesyuarat Negeri
     Melaka dan Pulau Pinang dan
     50 ahli tidak rasmi yang mewakili kaum-
     kaum asing.

5.  Sultan-sultan diberi semula hak dan kuasa
   memerintah tetapi dengan nasihat Majlis
   Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Undangan
   Negeri.
                           24
   Ciri-ciri terpenting dalam Perlembagaan
       Persekutuan Tanah Melayu

6.  Syarat kewarganegaraan diketatkan :
    Seseorang pemohon mestilah lahir di Tanah
    Melayu dan telah bermastautin selama 8 hingga
    12 tahun.
    Sseorang pemohon asing mestilah pemastautin
    selama 15 tahun.
    Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut
    adalah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan
    Bahasa Melayu yang baik.

7.  Orang Melayu diberi hak istimewa sebagai kaum
   bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar
   dalam Kerajaan Persekutuan dan Negeri.
                           25
       Kesan Perlembagaan
      Persekutuan Tanah Melayu
  Dengan pengenalan Persekutuan Tanah Melayu,
  kerjasama antara orang Melayu dan bukan Melayu
  semakin kuat.

  Sebagai contoh, penubuhan Jawatankuasa Perhubungan
  Masyarakat 1949 yang terdiri daripada pelbagai etnik
  telah berusaha menyelesaikan sesetengah masalah
  perlembagaan, politik dan ekonomi yang wujud akibat
  permintaan yang berlainan daripada pelbagai etnik.

  Namun, ia tidak mendapat sambutan kerana dicurigai
  objektif penubuhannya oleh orang Melayu sendiri, tetapi ia
  adalah satu permulaan yang baik dalam membentuk
  kerjasama antara etnik di Tanah Melayu pada ketika itu.
                               26
        Keahlian dalam
  Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
  Sistem Ahli bertujuan memberi peluang dan latihan
  kepada pemimpin tempatan bagi mendapatkan
  pengalaman memerintah secara demokrasi.

  Seramai sembilan orang warga tempatan telah dilantik :
      Menteri            Jawatan
Dato Onn Jaafar     Ahli Hal Ehwal Dalam Negeri
E.E.C Thuraisingham   Ahli Pelajaran
Tunku Yaakob      Ahli Pertanian dan Perhutanan
Lee Ting Keng      Ahli Kesihatan
Dato Mahmud Mat     Ahli Tanah, Perlombongan dan Perhubungan

J.D Mead        Ahli Kerja Raya dan Perumahan
J.D Hodgkinson     Ahli Perindustrian dan Perhubungan Sosial
O.A Spencer       Ahli Hal Ehwal Ekonomi           27
     Ke Arah Kemerdekaan :
        Pilihanraya
  Perikatan dan Pilihanraya
    Pilihanraya Majlis Perbandaran Pulau Pinang
    dan pembentukan Perikatan oleh UMNO dan
    MCA diikuti Majlis Perbandaran Kuala Lumpur


  Pilihanraya Umum 1955
      UMNO, MCA dan MIC bergabung
      Peruntukan kerusi
      Kata-kata Tunku Abdul Rahman dan T.H Tan

                           28
          Pilihanraya 1955
  Jika dilihat dari segi pembahagian kerusi dan calon,
  ternyata Perikatan yang didominasi oleh UMNO telah
  membuat pengorbanan dan kompromi yang cukup besar
  kerana telah meletakkan calon bukan Melayu di kawasan
  majoriti pengundi Melayu dan walaupun majoriti
  pengundi adalah Melayu (84.2%).
    UMNO hanya diperuntukkan hanya 69% kerusi sahaja.
    MCA yang sepatutnya mendapat dua kerusi, telah mendapat 650%
    tambahan

    MIC yang sepatutnya tidak mendapat kerusi telah diperuntukkan
    200% tambahan kerusi.

  Sewajarnya berdasarkan bilangan pengundi, UMNO boleh
  membentuk kerajaan dengan dua pertiga kerusi Melayu
  tanpa perlu bergabung dengan MCA dan MIC tetapi hal ini
  tidak dilakukan                  29
     Pilihanraya 1955

Parti  Peruntukan Peratusan  Peratusan
    Kerusi   Kerusi   Pengundi

UMNO    35     69     84.2

MCA    15     28     11.2

MIC     2      3     3.9

                      30
   Semangat toleransi, rela
    berkongsi kuasa, sedia
  berkorban dan persefahaman
  Ditegaskan oleh Tunku Abdul Rahman :

  " … orang Melayu sedia memberikan hak-hak yang
  munasabah dan patut kepada orang bukan Melayu.
  Orang Melayu telah memberikan pengorbanan
  yang begitu banyak daripada hak-hak sebagai
  bumiputera Tanah Melayu kepada bangsa-bangsa
  bukan Melayu. Belum ada satu bangsa anak negeri
  yang berbudi sebegitu banyak seperti yang
  diperbuat oleh orang Melayu".
                           31
    Semangat toleransi, rela
    berkongsi kuasa, sedia
   berkorban dan persefahaman
  Juga telah diakui dan diiktiraf oleh pemimpin
  bukan Melayu seperti yang dikatakan oleh T.H.
  Tan :

  "… mereka dengan penuh rela menyokong calon-
  calon Perikatan berbangsa Cina dan India. Bukan
  sahaja mereka melepaskan kerusi-kerusi yang
  tidak syak lagi boleh menjadi milik mereka, malah
  mereka bekerja keras, sedaya upaya untuk calon-
  calon Cina dan India".

                            32
33
   Rombongan Kemerdekaan
  Pada Januari 1956, satu rombongan yang
  terdiri dari lapan orang wakil yang telah
  dipersetujui, berangkat ke London yang
  diketuai oleh Tunku Abdul Rahman.

  Lapan orang wakil itu terdiri daripada
  wakil Raja-raja Melayu dan Perikatan.


                       34
    Rombongan Kemerdekaan
  Wakil Raja-raja Melayu:
   1. Datuk Panglima Bukit Gantang, Menteri Besar Perak sebagai
     ketua.
   2. En. Abdul Aziz bin Haji Abdul Majid, Menteri Besar Selangor.
   3. Datuk Mohammad Seth Bin Mohammad Said, Menteri Besar
     Johor.
   4. Datuk Nik Ahmad Kamil bin Haji Mahmood, Bekas Menteri
     Besar Kelantan

  Wakil Perikatan:
   1. Tunku Abdul Rahman Putra, Ketua Menteri dan Menteri Hal
     Ehwal Dalam Negeri sebagai ketua.
   2. Datuk Abdul Razak bin Hussain, Menteri Pelajaran.
   3. Kol. H.S. Lee, Menteri Pengangkutan.
   4. Dr. Ismail bin Datuk Abdul Rahman, Menteri Hasil Bumi.
   5. Setiausaha: T.H. Tan
                                 35
36
     Perjanjian London 1956
  Hasil daripada rundingan tersebut, Perjanjian
  London telah ditandatangani pada 8 Februari 1956.

  Beberapa hasil persetujuan yang telah dicapai iaitu:
  1. British memberikan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31
    Ogos 1957.
  2. Tanah Melayu berada dalam lingkungan Komanwel dan
    menjalankan pemerintahan secara demokrasi.
  3. British mendapat hak menempatkan tenteranya di Tanah
    Melayu.
  4. Sebuah badan bebas ditubuhkan bagi menggubal
    Perlembagaan Tanah Melayu iaitu Suruhanjaya Reid.
  5. Jawatan Setiausaha Kewangan dan Pengarah Gerakan
    akan diganti dengan Menteri Kewangan dan Menteri
    Pertahanan dan dipegang oleh rakyat tempatan.

                               37
    Perjanjian London juga telah menetapkan agar perlembagaan
    yang ingin digubal perlu mengambilkira perkara-perkara
    berikut:

     Pembentukan sebuah persekutuan dengan kerajaan pusat
     yang kuat.

     Pemeliharaan kedudukan, keistimewaan, kehormatan dan
     hak Raja-Raja Melayu.

     Pewujudan jawatan ketua negara yang bergelar Yang Di
     Pertuan Agong.

     Pemeliharaan hak-hak istimewa orang Melayu serta hak-
     hak yang sah milik kaum-kaum lain.

     Pembentukan sebuah sistem kewarganegaraan yang
     seragam untuk seluruh Persekutuan Tanah Melayu.
                                  38
Suruhanjaya Reid
  Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah
  digubal oleh Suruhanjaya Reid yang ditubuhkan
  pada 1956.

  Keahliannya terdiri dari Lord Reid (British), Sir Ivor
  Jennings (British), Sir William Mckell (Australia), B.
  Malik (India) dan Hakim Abdul Hamid (Pakistan).

  Suruhanjaya ini telah menerima 131 memorandum
  bertulis dan telah bersidang banyak kali dari bulan
  Jun hingga Oktober 1956.

                            39
  Perlembagaan ini menjadi kukuh dan praktikal serta dihormati
  kerana Suruhanjaya ini telah meminta cadangan dan
  pandangan daripada parti-parti politik, orang ramai, individu-
  individu dan Raja-raja Melayu.

  Perkara ini menjelaskan bahawa Perlembagaan Malaysia
  sekarang ini telah mendapat persetujuan dan pandangan
  semua rakyat Malaysia.

  Inilah yang dikatakan kontrak sosial iaitu kaum Melayu dan
  bukan Melayu bersetuju atas beberapa perkara yang sangat
  penting kepada kestabilan negara.

  Melalui kontrak sosial ini, orang bukan Melayu telah diberikan
  hak kewarganegaraan yang longgar berasaskan prinsip jus
  soli.

  Manakala orang Melayu diperuntukkan dalam perlembagaan
  mengenai agama Islam, Bahasa Melayu dan kedudukan
  istimewa orang Melayu serta kedudukan Raja-raja Melayu.
                               40
  Perlembagaan : Perkara yang
   menyentuh hubungan etnik
1. Perkara 3 iaitu agama Islam, namun agama lain
  bebas diamalkan
2. Perkara 8 iaitu persamaan dan hak sama rata dan
  pengecualian peruntukan ini dalam soal agama,
  kedudukan istimewa Melayu dan seumpamanya.
3. Perkara 10 (4) iaitu batasan hak kebebasan bersuara
  daripada menyentuh kedudukan Raja-Raja, Islam,
  orang Melayu, kewarganegaraan dan seumpamanya.
4. Perkara 38 iaitu kuasa Majlis Raja-Raja menghalang
  Parlimen membuat undang-undang yang menyentuh
  kedudukan Raja-Raja Melayu, orang Melayu dan
  bahasa Melayu dan Islam.
                         41
  Perlembagaan : Perkara yang
   menyentuh hubungan etnik
5. Perkara 150 (6a) iaitu kedudukan Agama Islam, Adat
  istiadat Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak,
  kewarganegaraan meskipun dalam keadaan darurat.
6. Perkara 152 iaitu kedudukan bahasa Melayu sebagai
  bahasa Kebangsaan tanpa menafikan hak-hak bangsa
  lain menggunakan bahasa mereka.
7. Perkara 153 iaitu kedudukan istimewa orang-orang
  Melayu tanpa menafikan kedudukan yang sah kaum
  lain.
                         42
   KONTRAK SOSIAL

Secara tidak langsung, dalam proses
penggubalan Perlembagaan telah wujud
satu perjanjian sosial atau social contract
di antara kaum Melayu dan bukan Melayu
demi perpaduan dan kelangsungan
negara pada masa hadapan.


                       43
   Unsur-Unsur Tradisi dan
     Kontrak Sosial
1. Bahasa
2. Agama
3. Kedudukan istimewa orang Melayu dan
  bumiputera (Sabah dan Sarawak)
4. Pemerintahan beraja

 Kedudukan Sabah dan Sarawak (dilindungi
 oleh Yang DiPertua Negeri)
 Berperanan menstabilkan politik dan dilindungi
 di bawah Akta Hasutan
                        44
  Fokus Unsur-Unsur Tradisi
    dan Kontrak Sosial
Perkara 152        Perkara 153
       Perkara 3

                    45
 Perkara 3
 Agama Islam
Sebagai Agama
 Persekutuan
        46
          Perkara 3
  Iaitu agama Islam ialah agama persekutuan tetapi
  agama lain boleh diamalkan dengan aman di
  mana-mana bahagian persekutuan.

  Kebebasan beragama ini dijamin dalam
  perlembagaan terhadap semua agama iaitu setiap
  orang mempunyai hak untuk menganut dan
  mengamalkan agamanya dan bahawa setiap
  agama mempunyai hak untuk:
    Menguruskan hal-ehwal agamanya sendiri.
    Menubuh dan menyelenggara institusi bagi maksud
    agama atau khairat.
    Memperolehi dan memiliki harta benda serta memegang
    dan mentadbirnya mengikut undang-undang.
                             47
         Perkara 3
  Oleh kerana Islam diterima sebagai agama bagi
  persekutuan, pihak kerajaan sama ada
  kerajaan persekutuan atau negeri mempunyai
  kebebasan, kuasa dan keistimewaan untuk
  menubuhkan atau menyelenggara atau
  membantu penubuhan instutusi Islam dan
  melaksanakan ajaran dalam agama Islam serta
  mengeluarkan perbelanjaan yang diperlukan
  untuk tujuan itu

                          48
   Rasional Perkara 3
 Agama persekutuan tanpa menjejaskan
 kedudukan agama lain
 Telah bertapak 500 tahun lalu
 Perkara 60 mendefinisikan Melayu
 Zaman penjajah, bidang kuasa agama
 islam dan adat istiadat Melayu tidak
 dicampuri oleh penjajah
 Perlembagaan Malayan Union juga dan
 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
 mengecualikan perkara ini
                   49
 Perkara 152
Bahasa Melayu
Sebagai Bahasa
 Kebangsaan
         50
   Rasional Perkara 152
  Bahasa kebangsaan sebagai alat
  perpaduan tanpa menggugat bahasa
  ibonda lain

 Menjadi bahasa lingua franca
 Zaman penjajah telah dijadikan bahasa
 rasmi

  Pegawai Eropah perlu belajar dan lulus
  bahasa Melayu
                       51
        Bahasa Melayu
  Rasional pemilihan Bahasa Melayu sebagai bahasa
  kebangsaan ialah Bahasa Melayu:
    Telah menjadi bahasa lingua franca di Nusantara
    sejak berabad-abad lamanya
    Lebih mudah dipelajari
    Bersifat lebih tekal dari segi istilah dan sebutan
    berbanding bahasa lain.

  Persefahaman menjadikan Bahasa Melayu sebagai
  bahasa kebangsaan juga tidak perlu merisaukan
  kaum lain kerana penggunaan bahasa ibunda
  masing-masing tidak disekat malah dijamin oleh
  Perlembagaan Malaysia.
                            52
 Perkara 153
Kedudukan Hak
Istimewa Orang
  Melayu
         53
          Perkara 153
  Iaitu kedudukan istimewa orang-orang Melayu tanpa
  menafikan kedudukan yang sah kaum lain.

  Kaum Melayu melonggarkan syarat kerakyatan bagi
  bukan Melayu, sementara kaum bukan Melayu
  menerima hakikat kedudukan istimewa kaum
  Melayu. Pada ketika itu, kaum Melayu menerima
  prinsip ‘jus soli’ iaitu pengecualian tentang perlunya
  mengetahui bahasa Melayu bagi bukan Melayu.

  Pelaksanaan prinsip ini telah memberi hak
  kerakyatan kepada lebih 800,000 orang Cina
  walaupun pada waktu tersebut, kesetiaan sebilangan
  besar kaum bukan Melayu terhadap Persekutuan
  Tanah Melayu boleh dianggap meragukan
  disebabkan dasar pecah dan perintah yang
  dilaksanakan oleh penjajah Inggeris.
                             54
       Perkara 153
  Perkara ini juga melindungi kaum-kaum lain iaitu
  adalah menjadi tanggungjawab Yang Di Pertuan
  Agong untuk melindungi juga hak-hak mereka
  yang sah menurut peruntukan lain.

  Perkara ini tidak boleh dilaksanakan jika
  mengakibatkan kehilangan sebarang jawatan
  awam yang dipegang oleh sesiapa atau
  penarikan sebarang biasiswa atau keistimewaan
  yang dinikmati oleh kaum lain atau perlucutan
  atau penamatan permit lesen yang dipegang
  olehnya
                         55
         Perkara 153
  Hasil daripada sikap toleransi, masyarakat Melayu
  telah diperuntukkan dalam Perkara 153
  Perlembagaan Persekutuan yang menyentuh hak
  istimewa bumiputera.

  Hak istimewa ini meliputi jawatan dalam
  perkhidmatan awam, biasiswa, pendidikan,
  perniagaan dan kemudahan khas lain yang
  diberikan.

  Manakala peruntukkan dalam Perkara 153 ini tidak
  boleh dipinda, diubah atau dilucutkan tanpa
  mendapat persetujuan daripada Majis Raja-Raja
  Melayu dan ini satu jaminan yang tidak boleh
  dinafikan lagi.                56
Orang Melayu dan bumiputera
  Sabah dan Sarawak
  Dalam Perlembagaan Malaysia, Melayu
  itu ditakrifkan sebagai :

  1. Lazimnya bertutur dalam Bahasa
    Melayu.
  2. Menganut agama Islam.
  3. Mengamalkan adat istiadat Melayu.


                      57
Orang Melayu dan bumiputera
  Sabah dan Sarawak
 Manakala bumiputera di Sabah dan Sarawak
 ialah;
 Di Sarawak terdiri dari mana-mana satu kaum
 asli iaitu Bukitan, Bisayuh, Dusun, Dayak Laut,
 Dayak Darat, Kadayan, Kalabit, Kayan, Kenyah,
 Kajang, Lugat, Lisum, Melayu, Melanau, Murut,
 Penan, Sian, Tagal, Tabun dan Ukit atau dia
 berketurunan campuran dari kaum tersebut.
 Di Sabah pula, anak atau cucu kepada seorang
 dari suatu kaum asli Sabah dan dia telah
 dilahirkan di Sabah.
                        58
   Kerasionalan Perkara 153
  Prinsip Jus soli dengan kerakyatan kepada 800,000
  bukan Melayu.

  Manfaat serta merta : kepentingan sebagai
  warganegara – undi pilihanraya

  Hak istimewa meliputi jawatan dalam perkhidmatan
  awam, biasiswa, pendidikan, perniagaan dan
  kemudahan khas lain yang diberikan.

  Seperti bercanggah dengan Perkara 8 iaitu Hak sama
  rata, maka ini prasyarat penerimaan kewarganegaraan

                            59
Kerasionalan Perkara 153


Perkhidmatan
              Ekonomi
  Awam
        Pendidikan

                   60
  Kerasionalan Perkara 153 :
    Perkhidmatan Awam
  Menentukan rezab bilangan jawatan

  Diimbangi dengan tidak boleh melucut
  jawatan sedia ada

  Bilangan pegawai Melayu kecil meliputi
  36% saja (1968)
                       61
          Perkhidmatan                 Melayu       Bukan Melayu        Jumlah
  Perkhidmatan pentadbiran                    706           515         1221
  Akitek, jurutera dan pegawai                   73           370          443
  profesional
  Pegawai kesihatan dan perubatan                 64           693          727
  Ahli Sains Fizikal                        13            51          64
  Ahli sains Sejati                        60           108          169
  Prangkawan Profesional                      38           166          204
  Perkhidmatan Undang-Undang                    70            37          107
  Perkhidmatan beruniform                     331           369          700
  Pengangkitan dan media massa                   67           188          255
  Jumlah                             1392           2447         3839

                                                             62
Sumber: Kajian Semula Pelaksanaan Perkara 153, Perlembagaan Malaysia Semenjak Tahun 1957 dengan rujukan khas kepada Malaysia Barat.
Kerasionalan Perkara 153 : Ekonomi

  Kemiskinan  orang Melayu 64.8% (1970)

  Jurang  Pendapatan melebar

  Negeri  majoriti Melayu miskin

  Pemilikankekayaan negara bagi Melayu hanya 2.4%
 tahun 1970

  Pembahagian  kekayaan dan agihan pendapatan
 merupakan faktor terkuat mempengaruhi hubungan
 etnik (13 Mei)
                        63
 Peratusan Hak Milik Modal Saham (Pada Nilai
   Tara) Syarikat Berhad, 1995 dan 1999
Kumpulan Hak Milik                  1995  1999

Bumiputera (Individu, Institusi dan Agengsi Amanah)  20.6  19.1

Cina                         40.9  37.9

India                         1.5  1.5

Rakyat Asing                     27.7  32.7

Syarikat Nomini                    8.3  7.9

Jumlah                        100  100

  Sumber: Rancangan Malaysia Kelapan                64
Pemilikan Ekuiti Bumiputera Sektor Korporat Meningkat
   Tetapi Masih Belum Mencapai Sasaran 30%

          Matlamat    Pencapaian

         1970  1990  1990   2002
 • Bumiputera   2.4  30.0  19.3   18.7


 • Bukan Bumi   32.3  40.0  46.8   43.2
  – Cina             45.5   40.9
  – India             1.0    1.5
  – Lain-lain           0.3    0.8
 • Asing     63.3  30.0  25.4   28.9
 • Nomine     2.0       8.5    9.2
 JUMLAH     100.0  100.0  100.0   100.0
                          65
                 Kemiskinan
       rumah Malaysia
    % Isi 60
       50
       40
       30
       20
       10
        0
           1970         1990        2002
   Jumlah     49.3         16.5         5.1
   Luar Bandar   58.6         21.1         11.4
   Bandar     24.6         7.1         2.0
   Ketermiskinan            3.9         1.0


Nota : Pendapatan Garis Kemiskinan (PLI) untuk 2002 adalah RM529 sebulan di
Semenanjung Malaysia (saiz isi rumah 4.6) ; RM690 di Sabah (saiz isi rumah 4.9) ; dan
RM600 di Sarawak (saiz isi rumah 4.8). Ketermiskinan dianggarkan mengguna separuh
                                        66

dari PLI.
      Jurang Pendapatan Antara Kaum


  Nisbah perbezaan
 pendapatan isi rumah  1970  1980   1990   1999  2002


Luar Bandar : Bandar   1: 2.1 1: 1.8  1: 1.7  1: 1.8 1: 2.1

Bumiputera : Cina    1: 2.3 1: 1.9  1: 1.7  1: 1.7 1: 1.8

Bumiputera : India    1: 1.8 1: 13  1: 13  1: 1.4 1: 1.3


                              67
Kerasionalan Perkara 153 : Pendidikan
   Bilangan pelajar ijazah pertama di IPTA dalam sosial
   dan sains

   Peratusan golongan profesional, bumiputera hanya
   4.9% berbanding bukan bumiputera 84.3% 1970

   Pengekalan Sekolah Jenis Kebangsaan – seolah
   bercanggah dengan Penyata Razak

   Kebenaran kepada 60 sekolah menengah harian
   Cina

                            68
       Jumlah Pelajar Ijazah Pertama dan Diploma
     di Institusi Pendidikan Awam Tempatan, 1995-2005


Peringkat         1995      2000      2005
Pendidikan

Ijazah          75,709     170,794    244,527

Diploma         46,480     92,304     148,025

Jumlah          122,189    263,098    392,552
         Sumber: Rancangan Malaysia Kelapan       69
   Bilangan Institusi, Pelajar dan Tenaga Pengajar Institusi
   Pendidikan Tinggi Swasta, Sehingga 31 Disember 2002

                     BILANGAN    BILANGAN
INSTITUSI                INSTITUSI   PELAJAR

IPTS Bertaraf Universiti           11     29,747
IPTS Bertaraf Universiti
                        1      488
(Kolej Universiti)
IPTS Bertaraf Universiti
                        3      6,836
(Kampus Cawangan Dalam Negara)
IPTS Bertaraf Universiti
                        4      4,740
(Kampus Cawangan Luar Negara)
IPTS Bukan Bertaraf Universiti (Kolej)    518     252,789
Keseluruhan IPTS               534     294,600

Sumber: Kementerian Pelajaran Malaysia               70
 Peningkatan Golongan Profesional Bumiputera
          1990-2003
              1990         2002
 Profesion     Bumi Cina   India  Bumi  Cina  India
• Akauntan      11.2  81.2  6.2  20.0  74.6  5.1
• Arkitek      23.6  74.4  1.2  43.6  52.6  1.3
• Doktor       27.8  34.7  34.4  38.5  29.9  27.5
• Doktor Gigi    24.3  50.7  23.7  38.2  40.3  19.1
• Doktor Veterinar  35.9  23.7  37.0  40.1  29.8  25.7
• Jurutera      34.8  58.2  5.3  43.5  50.1  5.3
• Juru Ukur     44.7  49.6  3.7  46.0  49.3  3.1
• Peguam       22.3  50.0  26.5  35.1  38.4  25.8
JUMLAH        29.0  55.9  13.2  37.2  50.1  11.2
                             71
Kerasionalan Perkara 153 : Pendidikan
   Kewujudan MRSM, Sekolah berasrama penuh dan
   matrikulasi yang khusus orang Melayu turut dibuka
   kepada bukan Melayu

   IPT mengikut etnik dibenarkan – UiTM, UTAR dan
   Kolej Tafe

   Kuota IPTA juga telah ditukar kepada meritokrasi

   Anggapan IPTA ramai bumiputera diimbangi dengan
   IPTS

   Biasiawa telah ditukar kepada PTPTN
                             72
   Kesimpulan
  Kita perlu mengambil iktibar dari pengorbanan
  yang telah ditunjukkan oleh generasi terdahulu
  dalam menghayati erti sedia berkorban, toleransi
  dan rela berkongsi kuasa.

  Perjanjian sosial atau social contract ini perlu
  diterima oleh semua rakyat Malaysia tanpa perlu
  mempersoalkannya lagi.

  Melalui pembudayaan sikap ini, secara langsung
  ia dapat menghindarkan negara Malaysia
  daripada berada dalam keadaan tidak stabil yang
  boleh merosakkan perpaduan yang sudah sedia
  terjalin
                            73

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:3853
posted:4/8/2010
language:Malay
pages:71