hubungan etnik PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 1

Document Sample
hubungan etnik PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 1 Powered By Docstoc
					PEMBANGUNAN
 EKONOMI
 DALAM KONTEKS
HUBUNGAN ETNIK DI
  MALAYSIA

          1
           Pengenalan
  Hubungan timbal balik antara pembangunan
  ekonomi dan hubungan etnik di Malaysia.

  Alat analisis :
    modenisasi
    pembangunan ekonomi
    pembangunan politik
                        4
    KONSEP MODENISASI
  Modenisasi sebagai suatu proses transformasi atau
  perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

  Perubahan sesuatu masyarakat berlangsung secara
  berencana atau tidak berencana.

  Perubahan berencana (modenisasi/pembangunan)
  adalah suatu proses di mana matlamat, kaedah dan
  ukuran pencapaian ditentukan terlebih dahulu sebelum
  suatu perubahan dilaksanakan.

  Modenisasi mengandungi dua aspek utama iaitu
  pembangunan ekonomi dan pembangunan politik.
                              5
     Pembangunan Ekonomi:
  Matlamat, Kaedah, Ukuran Pencapaian
  Sasaran atau matlamat pembangunan ekonomi
  untuk mencapai kemajuan dengan mewujudkan
  sebuah masyarakat industri.

  Kaedah atau proses yang dilaksanakan untuk
  pembangunan ekonomi ;
    Pembangunan teknologi : tradisional - saintifik dan
    canggih.
    Pembangunan pertanian : sara diri - komersial
    Industrialisasi : produksi secara besar-besaran.
    Urbanisasi : perpindahan penduduk ke bandar.
                               6
       Pembangunan Ekonomi:
    Matlamat, Kaedah, Ukuran Pencapaian

  Ukuran pencapaian bagi pembangunan
  ekonomi adalah pertumbuhan yang lazimnya
  diukur dengan ukuran ekonomi seperti GNP
  (gross national product).

  Proses pembangunan ekonomi akan membawa
  kepada perubahan sosial yang menyeluruh
  kepada masyarakat, iaitu, daripada kehidupan
  yang bersifat tradisional, miskin atau mundur
  kepada kehidupan maju dan moden.
                          7
    Modenisasi Di Eropah:
Matlamat, Kaedah, Ukuran Pencapaian

  Konsep dan proses modenisasi yang kita kenal
  hari ini memang bermula di Eropah Barat akibat
  daripada dua revolusi besar :
    Revolusi Perancis (politik feudal)
    Revolusi Industri (ekonomi).


  Modenisasi di Eropah Barat telah melimpah ke
  dunia ilmu pengetahuan dan maklumat.

                           8
        Modenisasi Di Eropah:
    Matlamat, Kaedah, Ukuran Pencapaian

  Persoalan modenisasi dapat ditinjau daripada
  dua sudut :

    Sudut falsafah yang berkaitan dengan pemahaman
    tentang kemajuan atau evolusi, yang akhirnya
    melahirkan pelbagai teori sosial tentang perubahan
    sosial.

    Sudut praktikal atau kenyataan yang merujuk
    kepada kemajuan yang dicapai di Eropah Barat.

                               9
           Sudut falsafah
  Teori evolusi merupakan teori yang sangat
  berpengaruh dalam perbincangan tentang kemajuan
  masyarakat.

  Evolusionisme berkait dengan gagasan bahawa
  perkembangan negara miskin ke arah menjadi
  masyarakat moden adalah sesuatu yang tidak dapat
  dielakkan, sehingga dapat diramalkan.

  Dua aliran dalam menerangkan gagasan tersebut :
    Bersifat sehala (unilinear) dalam perkembangan kebudayaan
    manusia, yang berjalan melalui tahap-tahap tertentu.
    Bersifat banyak hala (multilinear).
                                  10
         Sudut praktikal
  Kemajuan ini bertitik tolak daripada berlakunya
  kemajuan sains dan teknologi yang akhirnya
  mencorakkan semula hubungan antara manusia
  dengan alam sekitar.

  Berdasarkan kemajuan sains dan teknologi, masyarakat
  di Eropah Barat mula mencari cara untuk mengatasi
  alam sekitar dan berusaha mengumpul kekayaan.

  Hasilnya, Revolusi Industri pada abad ke-18.

                              11
      Matlamat modenisasi
       di Eropah Barat

  Mengejar kehidupan yang lebih maju dan moden.

  Dicapai dengan cara meningkatkan sains dan teknologi
  sehingga dapat melaksanakan industrialisasi.

  Industrialisasi kemudiannya dilihat sebagai satu cara
  untuk meningkatkan perekonomian dan kemakmuran
  negara, yang dapat diukur dengan kaedah-kaedah
  perhitungan ekonomi seperti kadar pertumbuhan
  ekonomi dan keluaran dalam negeri kasar (KDNK).
                              12
            ‘Penjajahan’
   Sebagai Saluran Utama Pemodenan Wilayah
          Bukan Eropah

  Dalam konteks global, idea tentang pemodenan berakar umbi dan
  tersebar melalui perkembangan yang berlaku di Eropah Barat.

  Dalam proses masyarakat Eropah Barat mencari dan menguasai
  alam sekitar, mengembangkan teknologi serta mengumpulkan
  kekayaan, semakin banyak sumber alam yang diperlukan.

  Imperialisme ke wilayah lain melalui perdagangan berakhir dengan
  penjajahan terhadap wilayah terpilih seperti di Afrika dan Asia.

  Penjajahan dilaksanakan untuk memastikan perlanjutan
  pembekalan barang mentah, buruh dan juga pengawasan pasaran
  secara berterusan.

                                    13
            ‘Penjajahan’
       Sebagai Saluran Utama Pemodenan
         Wilayah Bukan Eropah

  Dalam proses jual beli dan pertukaran barang,
  pedagang dan penjajah Eropah Barat mula menyusun
  ekonomi dunia, dengan daerah jajahan mempunyai
  peranan sebagai pengeluar bahan mentah.

  Negara Eropah Barat pula berperanan memproses
  bahan mentah tersebut menjadi barangan industri,
  bahan makanan dan pakaian untuk dijual kepada
  masyarakat di Eropah Barat dan negara-negara lain
  termasuk di tanah jajahan.

  Pada skala dunia, pola ekonomi dunia yang dibentuk ini
  dapat disebut sebagai pembahagian kerja kolonial atau
  internasional.
                               14
             ‘Penjajahan’
       Sebagai Saluran Utama Pemodenan
          Wilayah Bukan Eropah

  Ketika industrialisasi Eropah Barat mencapai tahap kematangan
  pada abad ke-19, keperluan terhadap komoditi lama dan baru
  semakin meningkat sehingga memerlukan peningkatan hasil di
  wilayah jajahan.
  Sehubungan itu, penjajah Eropah Barat telah membawa buruh dari
  wilayah yang berpenduduk ramai bekerja demi memenuhi
  keperluan industri di Eropah Barat.
  Perkembangan ini menyebabkan kebudayaan, kehidupan sosial
  dan politik masyarakat yang dijajah menjadi berubah.
  Sistem kerja kolonial ini dianggap sebagai punca kemunduran dan
  kegagalan negara membangun untuk berkembang maju seperti
  yang dikemukakan oleh
   teori imperialisme - Lenin,
   teori pergantungan - Paul Baran
   teori dependency - Andre Gunder Frank.

                                   15
             ‘Penjajahan’
        Sebagai Saluran Utama Pemodenan
          Wilayah Bukan Eropah

  Masyarakat bukan Eropah Barat yang dijajah dianggap sebagai
  “ketinggalan”.

  Masyarakat Eropah ditafsirkan sebagai masyarakat yang lebih
  maju dan moden.

  Proses penjajajahan memunculkan pandangan bahawa masyarakat
  bukan Eropah Barat yang “ketinggalan” harus mencontohi
  organisasi sosial dan cara hidup masyarakat Eropah Barat.

  Kegagalan masyarakat bukan Eropah Barat mengubah atau
  mengorganisasi kehidupan mereka menjadi seperti masyarakat
  Eropah Barat dianggap sebagai “underdevelopment”.


                                 16
    Luar Eropah:
‘Pemodenan’ atau ‘Pembaratan’
  Pembangunan ekonomi dan politik di negara Eropah
  Barat telah menjadi model atau contoh bagi
  pembangunan ekonomi dan politik di negara-negara
  membangun.

  Dua proses yang tampak serupa walaupun sebenarnya
  tidak sama:
    Pemodenan adalah suatu proses perubahan dalam semua
    aspek kehidupan melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan
    penilaian.
    Pembaratan adalah suatu proses peniruan gaya hidup Eropah
    Barat yang tidak disertai oleh suatu usaha perubahan secara
    berencana.

                                   17
           Luar Eropah:
       „Pemodenan‟ atau „Pembaratan‟
  Dalam proses kemerdekaan wilayah jajahan, negara
  Eropah Barat menjadi model pilihan utama sebagai
  contoh bagi pembentukan negara.

  Ada dua aspek utama yang ditiru :
    Aspek politik : Model negara-bangsa dan demokrasi politik.
    Aspek ekonomi : Model berasaskan kapitalisme, industri dan
    teknologi.

  Jadi apabila sesebuah wilayah jajahan merdeka, sistem
  yang ada dilanjutkan dengan sedikit penyesuaian dan
  mempunyai struktur baru namun masih mengekalkan
  model Eropah Barat atau model Barat.

                                   18
           Luar Eropah:
       „Pemodenan‟ atau „Pembaratan‟
  Model Eropah Barat pada asasnya dipengaruhi oleh
  perspektif modenisasi yang bertitik tolak daripada
  falsafah evolusi (suatu proses yang bersifat sehala).
  Penjelasan tentang pembangunan dibuat dengan
  membezakan antara masyarakat tradisional dengan
  moden.
  Pembangunan dianggap akan dapat dicapai sekiranya
  nilai dan unsur tradisional digantikan dengan nilai dan
  unsur moden.
  Termasuk dalam perspektif ini adalah :
   teori ideal typical index - Rostow, Hoselitz dan Nash (1963),
   teori difusi - Moore dan Feldman.
                                   19
           Luar Eropah:
       „Pemodenan‟ atau „Pembaratan‟
  Pembangunan hanya muncul sebagai satu strategi yang bersifat
  universal pada era selepas Perang Dunia Kedua setelah negara-
  negara baru merdeka bergabung dalam komuniti dunia dan
  mengejar pembangunan.

  PBB telah menyusun program bantuan antarabangsa berdasarkan
  perspektif modenisasi kerana negara baru mendapat bantuan
  pinjaman kewangan dan nasihat daripada Bank Dunia atau Dana
  Kewangan Antarabangsa (International Monetary Fund - IMF) bagi
  melaksanakan pembangunan.

  Bank Dunia dan IMF turut menyebarkan idea „projek
  pembangunan‟, mempengaruhi negara membangun supaya meniru
  dan mengguna pakai model pembangunan industri dan teknologi
  Barat yang berintensifkan modal.
                                   20
           Luar Eropah:
       „Pemodenan‟ atau „Pembaratan‟
  Pembangunan boleh diertikan sebagai perubahan yang
  terarah, mungkin dalam bentuk :
    mengembangkan kepercayaan masyarakat (daripada yang
    bersifat agama kepada sekular),
    dalam pola-pola sosial mereka (daripada yang bersifat luar
    bandar kepada masyarakat bandar),
    dalam erti material (penggunaan tenaga haiwan kepada tenaga
    jentera untuk melaksanakan proses produksi).


  Pembangunan boleh difahami sebagai perubahan sosial
  dan pertumbuhan ekonomi yang terancang yang
  dilaksanakan oleh pihak kerajaan.
                                   21
           Luar Eropah:
       „Pemodenan‟ atau „Pembaratan‟
  Kemunculan negara-negara baru di pertengahan abad ke-20,
  pemodenan telah diinstitusikan sebagai satu operasi antarabangsa.

  Ketika itu, pemodenan dijadikan satu usaha pada peringkat
  antarabangsa untuk membawa semua wilayah bukan Eropah Barat
  ke dalam bentuk kehidupan masyarakat Eropah Barat dengan cara
  meningkatkan taraf kehidupan mereka.

  Sesebuah negara bangsa diikutsertakan ke dalam hubungan
  peringkat antarabangsa atau global.

  Sesebuah negara-bangsa mendapat bantuan ketenteraan, sosial
  dan teknikal sebagai imbalan ke atas hubungan ekonomi mereka
  dengan negara kuasa besar, agensi antarabangsa dan firma global.                                    22
          Luar Eropah:
      „Pemodenan‟ atau „Pembaratan‟
  Pertengahan abad ke-20 merupakan zaman di mana
  dominasi Eropah Barat telah berakhir dan dunia
  memasuki „zaman peradaban global‟.

  Menurut Barraclough (1978) ada tiga perkara yang
  menunjukkan ekonomi dunia telah dijalinkan
  bersama:
    Perkembangan sistem pengangkutan dan jaringan
    komunikasi yang secara fizikal menghubungkan berbagai-
    bagai wilayah di dunia.
    Pertumbuhan yang begitu cepat dalam perdagangan yang
    diiringi oleh pola ketergantungan yang tinggi.
    Pengaliran modal yang besar, terutama dalam bentuk
    pelaburan secara langsung oleh firma Eropah Barat di daerah
    bukan-industri.                        23
           Luar Eropah:
       „Pemodenan‟ atau „Pembaratan‟
  Pihak yang banyak berperanan dalam perkembangan
  ekonomi global adalah golongan kapitalis.

  Golongan kapitalis berusaha untuk mengembangkan
  dirinya melampaui batas negara dengan cara
    mengembangkan sistem pengangkutan dan komunikasi.
    mewujudkan institusi-institusi yang khusus seperti pasaran
    kewangan, pasaran komoditi, dan perpindahan hak milik harta
    yang merangsang dan memudahkan pertukaran ekonomi
    secara jarak jauh.

  Hubungan ekonomi global disempurnakan dengan
  proses perdagangan, pelaburan, produksi, pertukaran
  kewangan, buruh migrasi, kerjasama organisasi dan
  ekonomi antarabangsa.
                                   24
           Luar Eropah:
       „Pemodenan‟ atau „Pembaratan‟
  Ekonomi global menjadi lebih lancar dengan penyertaan negara
  baru dalam hubungan politik dan ekonomi antarabangsa, sehingga
  akhirnya dinamakan sebagai globalisasi.

  Dalam proses globalisasi, terdapat dua aktor yang tidak
  menggunakan negara-bangsa sebagai landasan kegiatan.

    Dalam bidang politik, aktor yang banyak berperanan adalah
    PBB, yang berusaha menggalakkan proses demokrasi politik
    berjalan di seluruh dunia.

    Dalam bidang ekonomi, aktor yang berperanan penting adalah
    golongan kapitalis yang membentuk multinational corporations
    (MNC) atau transnational corporations.

                                    25
            Luar Eropah:
        „Pemodenan‟ atau „Pembaratan‟
  Berbagai strategi diambil oleh negara membangun untuk mengejar
  pertumbuhan ekonomi, sama ada dengan menyusun semula
  ekonomi nasional atau melaksanakan industrialisasi dengan meniru
  model pembangunan industri dari Eropah Barat.

  Bagi negara membangun yang menganggotai dan mendapat
  pinjaman daripada Bank Dunia, mekanisma perancangan biasanya
  diperolehi pada Bank Dunia.

  Langkah-langkah yang biasanya diusulkan oleh Bank Dunia kepada
  negara membangun :
    melaksanakan reformasi tanah,
    meningkatkan infrastruktur,
    meningkatkan taraf pendidikan,
    meningkatkan pelaburan awam,
    melaksanakan industrialisasi gantian import (Import-Substitution
    Industrializaiton)
    Melaksanakan industrialisasi orientasi eksport (Export Oriented  26
    Industrializaiton).
         Luar Eropah:
     „Pemodenan‟ atau „Pembaratan‟
  Pengalaman di negara-negara membangun
  memperlihatkan bahawa pemodenan dan
  pembangunan ekonomi dan politik di negara
  Eropah Barat telah menjadi model atau contoh
  untuk mengorak langkah ke arah pemodenan.

  Lazimnya, dengan bantuan agensi
  antarabangsa, proses pemodenan ekonomi
  dijalankan secara berencana dan langkah-
  langkah yang diambil pula disesuaikan dengan
  keadaan di dalam negara tersebut.
                          27
  MODENISASI DI MALAYSIA
  Malaysia memulakan perjalanan modenisasi dengan
  kehadiran kolonial Inggeris.

  Sebagaimana negara ‟baru‟ yang lahir setelah Perang
  Dunia Kedua, Malaysia turut berusaha untuk melakukan
  pembangunan politik dan pembangunan ekonomi.

  Projek modenisasi yang diasaskan sejak pemerintahan
  kolonial Inggeris telah dilanjutkan dengan melakukan
  pelbagai perubahan dan penyesuaian.

                              28
         Komponen Ekonomi:
  Pembangunan Ekonomi, Perindustrian, Kadar Pertumbuhan Dan
            Peningkatan Kualiti Hidup
  Sejak awal lagi, Malaysia ingin mencapai sasaran atau matlamat
  pembangunan ekonomi dengan mewujudkan sebuah masyarakat
  industri.

  Bagi mencapai tujuan tersebut, pada peringkat awal pembangunan
  ekonomi lebih ditumpukan kepada peningkatan infrastruktur
  ekonomi, pembangunan pertanian dan industri gantian-import.

  Selanjutnya, pada akhir tahun 1960-an, pembangunan ekonomi
  mula diasaskan kepada pembangunan teknologi dan peralihan
  daripada industri gantian-import kepada industri berorientasikan
  eksport.

  Menjelang tahun 2000-an, Malaysia mula memberikan perhatian
  kepada pembangunan ekonomi berteraskan K-ekonomi.

                                    29
         Komponen Politik:
  Pembinaan Negara-Bangsa; Dasar Awam; Penilaian Pencapaian
          Dasar Awam; Integrasi Nasional

  Secara keseluruhan, pembangunan ekonomi di Malaysia telah
  mencapai kejayaan, yang dapat diukur dengan kadar Keluaran
  Dalam Negara Kasar (KDNK) yang baik, iaitu, sekitar 8 hingga 9
  % terutama pada tahun 1980-an dan 1990-an.

  Ukuran pencapaian bagi pembangunan ekonomi di Malaysia tidak
  hanya diukur dengan ukuran ekonomi seperti KDNK tetapi juga
  dengan ukuran peningkatan indeks kualiti hidup, berdasarkan
  penurunan kadar kemiskinan dan kadar inflasi yang rendah.

  Akibat proses migrasi dan penjajahan, Malaysia, sebagai sebuah
  negara-bangsa yang sempadan wilayahnya terdiri daripada
  gabungan daerah yang berbeza, gabungan ’bangsa’ yang
  berbeza, gabungan ’kerajaan’ yang berbeza, isu pembinaan
  negara-bangsa adalah sangat penting. Menjadi impian atau
  sasaran bagi Malaysia untuk membina satu negara dan satu
  bangsa yang aman dan makmur.

                                   30
         Hubungan Etnik
    dalam konteks Modenisasi Malaysia
  Komponen ekonomi adalah penting dalam konteks modenisasi
  Malaysia, sama ada pada zaman kolonial atau pasca-kolonial,
  khususnya, dalam aspek pembangunan faktor pengeluaran (tanah,
  buruh, modal).

  Kepada pihak kolonial Inggeris, komponen ekonomi penting untuk
  membangunkan ekonomi negara mereka.

  Begitu juga di Malaysia, pembangunan ekonomi bukan hanya
  untuk kepentingan ekonomi tetapi juga untuk menjadi landasan
  pembinaan negara-bangsa.

  Cita-cita pembinaan negara-bangsa selalu gagal kalau
  pembangunan ekonomi tidak mantap, seperti yang kita saksikan
  berlaku di Afrika.


                                   31
     Acuan Ekonomi Malaysia:
   Hubungan Timbal-Balik Ekonomi dan Etnisiti
  Ekonomi Malaysia terbentuk dengan ciri-ciri uniknya melalui
  pengalaman dijajah kolonial Inggeris.

  Alam sekitar Malaysia diubah untuk membolehkan tanaman seperti
  getah dan kelapa sawit ditanam untuk kepentingan bekalan
  industri di Eropah Barat. Begitu juga industri biji timah.

  Turut penting ialah pembinaan rangkaian infrastruktur yang
  kompleks lagi mahal sebagai sokongan kepada industri asas,
  misalnya rangkaian landasan keretapi, jalanraya dan pelabuhan
  yang boleh menampung keperluan aktiviti import-eksport.

  Tenaga buruh di Malaysia juga unik kerana terdapat division of
  labour mengikut kumpulan etnik.

  Modal juga dipisah-pisah mengikut kelompok etnik, modal asing,
  modal kaum Cina dan sebagainya.
                                   32
     Acuan Ekonomi Malaysia:
    Hubungan Timbal-Balik Ekonomi dan Etnisiti

  Ciri-ciri unik yang tersulam dalam ekonomi
  Malaysia hasil peninggalan era penjajahan terus
  bertahan hingga saat ini.

  Aspek ekonomi dan etnisiti adalah dua perkara
  yang saling mempengaruhi dan tidak dapat
  dipisahkan antara satu sama lain dalam
  kehidupan di Malaysia.


                           33
     Ciri-ciri Etnik dalam Konteks Majoriti
      Demografi, Politik dan Ekonomi
  Dalam aspek demografi, secara statistik, Melayu merupakan etnik
  yang majoriti, manakala Cina dan India ialah kelompok minoriti.

  Jumlah keseluruhan penduduk Malaysia bertambah daripada 18.38
  juta orang pada tahun 1991 kepada 23.27 juta pada tahun 2000.

  Bancian penduduk berdasarkan etnik pada tahun 2000
  menunjukkan :
   Etnik Melayu dan bumiputera lain adalah 65.1 peratus.
   Etnik Cina pula sebanyak 26.0 peratus.
   Etnik India sebanyak 7.7 peratus
   Selebihnya merupakan etnik lain-lain termasuk di Sabah dan Sarawak.
                                      34
      Ciri-ciri Etnik dalam Konteks Majoriti
        Demografi, Politik dan Ekonomi
  Ketuanan politik etnik Melayu dalam konteks politik di Malaysia
  tidak hanya dikaitkan dengan aspek sejarah tetapi juga aspek
  demografi kerana secara umum jumlah suatu kelompok etnik
  menentukan secara langsung jumlah undi yang akan diperolehi
  dalam pilihanraya.

  Atas dasar itulah terdapat kebimbangan di kalangan etnik Cina
  tentang kenyataan yang menunjukkan bahawa jumlah penduduk
  etnik Cina mengalami kemerosotan.

  Kebimbangan tersebut cukup berasas kerana mereka ingin
  memastikan etnik Cina kekal berpengaruh dan mengimbangi kuasa
  politik.

  Namun begitu, penurunan jumlah penduduk etnik Cina perlu dilihat
  tidak hanya dalam konteks isu politik, tetapi juga masalah
  nasional, iaitu terkait dengan masalah buruh dan produktiviti
  nasional.                            35
      Ciri-ciri Etnik dalam Konteks Majoriti
       Demografi, Politik dan Ekonomi
  Meskipun etnik Melayu merupakan etnik majoriti dalam
  aspek demografi dan politik tetapi ia tidak bermakna
  etnik Melayu turut majoriti dalam bidang yang lain.

  Dalam bidang ekonomi, faktor yang menentukan siapa
  yang menjadi majoriti bukan ditentukan oleh aspek
  demografi tetapi ditentukan oleh kuantiti hak milik
  kekayaan.

  Dalam hal ini, etnik Cina merupakan majoriti kerana
  mempunyai hak milik kekayaan yang lebih tinggi
  berbanding etnik yang lain. Perkara ini yang menjadi
  isu dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan agihan
  ekonomi berdasarkan etnik.
                              36
  Isu ekonomi juga dikatakan menjadi punca
  berlakunya rusuhan kaum paling berdarah
  dalam tahun 1969. Sehubungan dengan itu,
  pihak kerajaan telah berupaya menjalankan
  dasar yang mengutamakan keseimbangan
  kepentingan setiap etnik yang ada di Malaysia.

  Di sebalik tumpuan kerajaan untuk
  mengutamakan pembangunan ekonomi dan
  menjadikan Malaysia salah sebuah negara
  moden dan maju di Asia, aspek keharmonian
  dan bekerjasama antara etnik tidak dilupakan.

                           37
     Perancangan Pembangunan
        Lima Tahun
  Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, pemerintah kolonial Inggeris
  mencuba sedaya upaya membina kembali Persekutuan Tanah
  Melayu daripada runtuhan peperangan tersebut, baik dari segi
  fizikal mahupun dari segi sosial, politik dan ekonomi.

  Dalam arena politik, mereka menemui kegagalan terutamanya
  dalam usaha untuk mendirikan Malayan Union.

  Dari segi ekonomi, kolonial Inggeris telah berjaya
  memperkenalkan institusi ‟perancangan pembangunan‟ di
  Persekutuan Tanah Melayu.

  Dengan mengambil ilham daripada rancangan lima tahun yang
  dilaksanakan di Soviet Union dan India, serta pengalaman Marshall
  Plan, yang telah berjaya membina kembali seluruh Eropah dengan
  biayaan Amerika Syarikat, dan dengan naungan Pertubuhan
  Bangsa-Bangsa Bersatu serta beberapa pertubuhan kecil di
  dalamnya ketika itu.                       38
        Perancangan Pembangunan
           Lima Tahun
  Pihak kolonial Inggeris telah merangka dan melaksanakan rancangan lima tahun
  pertama Persekutuan Tanah Melayu yang diberi nama

  Draft Development Plan 1950-1954 : sebagai asas kepada suatu tradisi
  perancangan moden, suatu institusi penting dan suatu alat politik berkesan yang
  menentukan masa depan Persekutuan Tanah Melayu dan seterusnya Malaysia

  First Five-Year Tanah Melayu Plan 1955-60 : pimpinan tempatan telah diasuh dan
  diberikan tanggungjawab mengendalikan proses pembangunan masyarakatnya
  sendiri melalui pemerintahan sendiri yang terbatas selepas Pilihanraya Umum tahun
  1955 dan kemudiannya melalui pemberian kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.

  Second Five – Year Tanah Melayu Plan 1961-65 diperkenalkan dan dilaksanakan
  sepenuhnya oleh pimpinan tempatan.

  Walaupun daripada segi falsafah, bentuk dan teknik corak perancangan
  pembangunan ketika itu merupakan lanjutan perancangan pembangunan kolonial
  Inggeris, namun daripada segi tujuan, matlamat dan strategi khusus telah
  menunjukkan banyak perubahan dan penyesuaian.


                                            39
       Perancangan Pembangunan
          Lima Tahun
  Rancangan Malaysia Pertama 1966-70. merupakan rancangan pembangunan
  yang menekan usaha untuk membangunkan masyarakat Malaysia.
  Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975), merupakan rancangan
  pembangunan yang menitik beratkan usaha untuk menyelesaikan masalah
  perbezaan ekonomi antara sektor dan etnik agar kestabilan ekonomi dan
  politik dapat dicapai.
  Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980) merupakan rancangan
  pembangunan yang melanjutkan dasar industri yang dirangka pada
  Rancangan Malaysia Kedua.
  Rancangan Malaysia Keempat (1981-1985), Rancangan Malaysia Kelima
  (1986-1990) dan Rancangan Malaysia Keenam (1991-1996) merupakan
  rancangan pembangunan yang menitik beratkan industri berasaskan
  teknologi yang lebih maju dan dasar penswastaan.
  Rancangan Malaysia Ketujuh (1996-2000) dan Rancangan Malaysia Kelapan
  (2001-2006) pula mula memberi perhatian ke atas industri berteraskan K-
  ekonomi.
  Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (2006-2010), tumpuan diberikan
  tidak hanya kepada industri berteraskan K-ekonomi tetapi turut memberi
  perhatian kepada isu pembangunan manusia atau disebut sebagai „modal
  insan.‟
                                     40
       Dasar-Dasar Awam:
  Pertanian, Perindustrian dan K-Ekonomi
  Pada tahun 1960an dan 1970an, meskipun
  pembangunan ekonomi sudah diarahkan kepada
  perindustrian tetapi tumpuan kepada sektor pertanian
  masih diutamakan.

  Sesuai dengan dasar pembangunan pertanian,
  beberapa badan yang bertanggungjawab untuk
  memajukan sektor pertanian dan menghapuskan
  kemiskinan di luar bandar telah diwujudkan seperti
  FELDA, FELCRA dan MARA.

  Menjelang tahun 1980-an dan 1990-an, sektor
  perindustrian lebih diberi perhatian dan beberapa dasar
  telah digubal, seperti Dasar Pandang Ke Timur dan
  Dasar Penswastaan.
                               41
       Dasar-Dasar Awam:
  Pertanian, Perindustrian dan K-Ekonomi
  Sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia pada
  masa kini, beberapa strategi telah disusun untuk
  meningkatkan pembangunan ekonomi yang
  berteraskan kepada teknologi ICT dan K-ekonomi.

  Dasar-dasar awam yang digubal merupakan suatu
  usaha politik daripada pihak kerajaan yang bersifat top-
  down untuk melengkapi apa yang sudah direncanakan
  dalam Rancangan Malaysia.
                                42
    ISU-ISU UTAMA EKONOMI
  Dalam kes di Malaysia, isu pembangunan
  ekonomi berkait rapat dengan isu sosial
  terutama berkaitan dengan isu kemiskinan dan
  agihan pendapatan menurut golongan etnik.

  Beberapa isu penting :
    Antara Pertumbuhan dan Agihan
    Antara Equality dan Equity


                          43
Antara Pertumbuhan dan Agihan
  Di Malaysia, isu agihan pendapatan ini dapat
  dilihat dua sudut,
    antara kelas sosial yang berbeza.
    antara kelompok etnik yang berbeza.


  Pada dasarnya isu pertumbuhan ekonomi yang
  berkaitan dengan agihan kekayaan adalah isu
  yang pernah cuba diatasi oleh Dasar Ekonomi
  Baru.

                          44
    Antara Equality dan Equity
  Isu equity atau keadilan dan equality atau
  kesamarataan di kalangan rakyat Malaysia sudah
  dijamin oleh Perlembagaan Malaysia.

  Fasal (8) Perkara (1) Perlembagaan Malaysia
  menegaskan bahawa semua orang adalah sama rata di
  sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan
  yang sama rata di sisi undang-undang.
                             45
    Antara Equality dan Equity
  Fasal (8) Perkara (1) telah digunakan oleh sesetengah
  pihak untuk berhujah bahawa keadilan dan
  kesamarataan harus diperjuangkan dan dicapai di
  Malaysia dengan meninjau semula Fasal (153) yang
  berkaitan tentang kedudukan istimewa orang Melayu
  dan bumiputera.

  Hujah tersebut seharusnya tidak muncul sekiranya
  mereka faham tentang sejarah Malaysia dan apa yang
  dinyatakan dalam Fasal (8) Perkara (2) Perlembagaan
  Malaysia menyatakan: “kecuali sebagaimana
  dibenarkan dengan nyatanya oleh Perlembagaan ini,
  tidaklah boleh ada pembezaan terhadap warganegara
  semata-mata oleh sebab agama, kaum, keturunan atau
  tempat lahir atau jantina dalam mana-mana undang-
  undang atau dalam pekerjaan”.              46
    Dasar Ekonomi Baru (DEB)
      dan Hubungan Etnik
  Dasar ekonomi dan politik yang diamalkan oleh pihak
  Inggeris menyebabkan pembangunan yang tidak
  seimbang antara wilayah bandar dan luar bandar, dan
  selanjutnya terdapat jurang perbezaan ekonomi antara
  kelompok etnik.

  Sesuai dengan semangat dan aspirasi Fasal (153) dan
  Fasal (8) Perkara (2) Perlembagaan Malaysia, serta
  pengalaman yang dialami semasa peristiwa 13 Mei, 1969,
  Dasar Ekonomi Baru dirangka agar dapat memberi peluang
  kepada kelompok etnik Melayu meningkatkan kemampuan
  ekonomi mereka supaya tidak ketinggalan berbanding
  kelompok etnik lain.

  Banci penduduk tahun 1970 menunjukkan bahawa 49.3%
  daripada semua keluarga di Semenanjung Malaysia
  menerima pendapatan di bawah garis miskin. Daripada
  jumlah semua keluarga miskin, sebanyak 86% berada di
  kawasan luar bandar dan 14% di kawasan bandar.      47
      Kadar
                Pendapatan Purata
 Kaum  Kemiskinan (%
                Keluarga Sebulan (RM)
        )

Melayu    64.8            172.00

Cina     26.0            392.00

India     39.2            304.00

Lain-
       44.8            813.00
lain

     Kadar Kemiskinan Mengikut Etnik 1970   48
      Pemilikan         Jumlah     %
                   Pemilikan
                  ( RM Juta )
Bumiputera Perseorangan
                   279.6     4.3
 dan Agensi Amanah
a.         Bumiputera
                   168.7     2.6
   Perseorangan
b. Agensi Amanah           110.9     1.7
Bukan Bumiputera           2233.2     34.0
Warganegara Asing          4051.3     61.7
Jumlah                6564.1    100.0
    Kadar Pemilikan Berdasarkan Kelompok Etnik 1970  49
       Dasar Ekonomi Baru (DEB)
        dan Hubungan Etnik
  Dilihat daripada sudut pembahagian pekerjaan pada tahun 1970
  pecahan mengikut kelompok etnik turut menunjukkan
  ketidakseimbangan.

  Dalam sektor pertanian, etnik Melayu merupakan majoriti dengan
  meliputi 67.6 %, etnik Cina hanya meliputi 19.9 %, manakala etnik
  India berjumlah 11.5 %, dan lain-lain kelompok sebanyak 1 %.

  Dalam sektor perlombongan, etnik Cina mendominasi dengan
  jumlah 58.7 %, etnik Melayu hanya meliputi 32.1 %, etnik India
  sebanyak 8.5 % dan lain-lain kelompok sebanyak 0.7 %.

  Dalam sektor perniagaan, perdagangan, pentadbiran awam,
  pendidikan, pertahanan dan kemudahan awam, etnik Melayu
  meliputi 42.6 %, etnik Cina 45.5 %, etnik India 10.7 % dan lain-
  lain kelompok sebanyak 1.2 %.

                                    50
      Dasar Ekonomi Baru (DEB)
       dan Hubungan Etnik
  Ketidakmerataan tersebut dipercayai menjadi sebab
  utama berlakunya kecemburuan sosial sehingga
  mencetuskan Peristiwa 13 Mei 1969.

  Menyedari kedudukan ketidakseimbangan sosial
  ekonomi itu, kerajaan telah mengusahakan supaya satu
  pendekatan baru dalam rancangan pembangunan
  negara yang melibatkan program 20 tahun iaitu
  daripada 1971-1990 yang dikenali sebagai Dasar
  Ekonomi Baru.

  Dasar Ekonomi Baru (DEB) merupakan suatu dasar
  yang diperkenalkan dengan tujuan untuk
  menyelesaikan masalah perbezaan ekonomi antara
  sektor dan etnik agar kestabilan ekonomi dan politik
  dapat dicapai.                     51
      Dasar Ekonomi Baru (DEB)
       dan Hubungan Etnik
  Dasar Ekonomi Baru mempunyai dua sasaran, iaitu,
    mengurang dan seterusnya membasmi kemiskinan
    dengan memperbanyakkan peluang-peluang
    pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira etnik
    menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan
    dan seterusnya menghapuskan pengenalan etnik
    mengikut fungsi-fungsi ekonomi.

  Antara matlamat DEB ialah menyusun semula pemilikan
  harta dengan meningkatkan pemilikan saham
  Bumiputera sehingga sekurang-kurangnya 30 %
  menjelang tahun 1990.
                              52
         Dasar Ekonomi Baru (DEB)
           dan Hubungan Etnik
  Usaha yang dirangka untuk menyelesaikan masalah sosia,l
   ekonomi dan projek pembangunan :
    Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat
    yang menganggur.
    Menambah daya pengeluaran dan pendapatan.
    Memberi peluang perpindahan orang yang bekerja di sektor
    yang rendah daya pengeluarannya kepada sektor yang lebih
    lumayan.
    Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara
    kelopmpok etnik, antara kawasan bandar dan luar bandar dan
    antara wilayah.
    Memodenkan kehidupan di luar bandar.
    Mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan
    Bumiputera.
    Mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi
    kelompok etnik di Malaysia.
    Memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran,
    latihan, kesihatan, kemudahan-kemudahan infra-struktur dan
    lain-lain.                          53
      Dasar Ekonomi Baru (DEB)
        dan Hubungan Etnik
  Strategi dalam Dasar Ekonomi Baru, iaitu:
    Meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan
    golongan miskin melalui proses memodenkan kawasan luar
    bandar.
    Mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam
    struktur guna tenaga.
    Menambahkan dengan lebih cepat lagi bilangan rakyat
    Malaysia dalam pemilikan modal dalam stok syarikat dan
    pertumbuhan ekonomi.
    Membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan
    perindustrian di kalangan orang Melayu dan golongan
    Bumiputera supaya dapat membentuk dan memiliki 30%
    ekonomi dalam tahun 1990
    Menubuhkan beberapa agensi saperti MARA, Bank
    Pembangunan, Bank Bumiputera, Amanah Saham Nasional.
    Memajukan negeri dan kawasan yang dianggap mundur
    melalui pembangunan wilayah baru seperti DARA,
    KESEDAR, KEJORA dan sebagainya.

                                 54
       Dasar Ekonomi Baru (DEB)
        dan Hubungan Etnik
  Dasar Ekonomi Baru bermatlamatkan perpaduan negara dan
  dilaksanakan melalui proses pembasmian kemiskinan dan
  penyusunan semula masyarakat di dalam konteks keselamatan
  negara yang kukuh.

  Usaha ini memerlukan bukan sahaja usaha yang gigih daripada
  pihak kerajaan dan kakitangannya, malah ia memerlukan
  perubahan sikap, tenaga dan pemikiran seluruh rakyat, termasuk
  daripada sektor swasta.

  Perlu disedari bahawa Dasar Ekonomi Baru hanya mensasarkan 30
  % pemilikan saham oleh golongan Bumiputera dan bukannya 100
  % pemilikan saham.

  Oleh yang demikian, tidak wajar untuk mengatakan bahawa Dasar
  Ekonomi Baru sebagai suatu dasar yang bersifat diskriminatif.

                                   55
    Pendidikan, Ekonomi dan Etnisiti:
     Bahasa, Sains dan Ekonomi
  Antara masalah utama dihadapi oleh negara yang mempunyai berbilang
  etnik seperti Malaysia adalah menentukan bahasa kebangsaan.

  Bahasa kebangsaan penting dalam konteks pembinaan negara-bangsa
  kerana ia berkait dengan persoalan ideologi, nasionalisme, integrasi
  nasional, dan identiti nasional.

  Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa rasmi yang diharap dapat menjadi
  pemangkin kepada pembangunan negara.

  Dalam hal ini, kerajaan Malaysia melihat pendidikan sebagai salah satu
  alat untuk mencapai matlamat pembangunan ekonomi dan politik.

  Adalah diharap bahasa kebangsaan dapat menjadi satu medium
  komunikasi yang memupuk perpaduan nasional. Melalui pendidikan juga,
  diharapkan golongan Bumiputera dapat meningkatkan kedudukan
  ekonomi mereka.

                                       56
    Pendidikan, Ekonomi dan Etnisiti:
     Bahasa, Sains dan Ekonomi
  Pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa
  kebangsaan telah dicurigai oleh sesetengah golongan,
  terutama dalam tahun-tahun 60-an.

  Terdapat pihak yang khuatir dasar tersebut boleh
  menghakis dan seterusnya menghapuskan bahasa,
  budaya dan kepentingan pendidikan kelompok bukan
  Melayu.

  Golongan elit yang terdidik dan terbiasa berbahasa
  Inggeris pula khuatir pelaksanaan dasar bahasa
  kebangsaan akan menyebabkan prestasi pentadbiran
  negara dan sistem pendidikan kebangsaan akan
  mengalami kemerosotan.
                              57
    Pendidikan, Ekonomi dan Etnisiti:
     Bahasa, Sains dan Ekonomi
  Setelah lebih 45 tahun bahasa Melayu diguna pakai
  sebagai bahasa rasmi negara, ternyata tanggapan
  negatif tentang kemampuan bahasa Melayu adalah
  tidak tepat.

  Majoriti penduduk Malaysia menerima dasar bahasa
  kebangsaan.

  Apa yang penting, bahasa-bahasa lain masih dapat
  bertahan kerana dasar bahasa kebangsaan
  membenarkan bahasa-bahasa lain digunakan dengan
  bebas dalam semua bidang kecuali untuk "maksud
  rasmi" kerajaan.

                            58
     Pendidikan, Ekonomi dan Etnisiti:
      Bahasa, Sains dan Ekonomi
  Isu pendidikan menjadi semakin kompleks apabila Perlembagaan
  Malaysia dan sistem pendidikan nasional membolehkan wujudnya
  sistem pendidikan vernakular.

  Isu pendidikan semakin mendapat perhatian apabila pihak
  kerajaan melaksanakan dasar pengajaran mata pelajaran
  matematik dan sains dalam bahasa Inggeris.

  Apa yang perlu difahami di sini ialah bahasa Inggeris dianggap
  mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, baik di peringkal lokal
  mahupun internasional.

  Bagi sesetengah pihak, bahasa Inggeris dianggap penting sebagai
  "bahasa kemajuan". Pada masa yang sama, terdapat pihak yang
  bertegas bahawa peranan bahasa Melayu tidak hanya sebagai
  "bahasa perpaduan" dan "bahasa rasmi" negara tetapi boleh
  diangkat tarafnya sebagai bahasa yang mempunyai nilai ekonomi
  yang tinggi.                           59
    Pendidikan, Ekonomi dan Etnisiti:
     Bahasa, Sains dan Ekonomi
  Pertembungan antara bahasa Melayu dengan
  bahasa Inggeris tersebut akhirnya terjelma
  dalam pelaksanaan dasar tentang bahasa.

  Setelah tahun 1990, pihak kerajaan seolah-olah
  melaksanakan dua jenis dasar bahasa di
  Malaysia.
    Dasar yang memartabatkan Bahasa Melayu
    sebagai "bahasa perpaduan",
    Dasar yang menjadikan bahasa Inggeris
    sebagai bahasa untuk mencapai kemajuan
    negara dengan menjadikan bahasa Inggeris
    sebagai bahasa pengajaran bagi mata
    pelajaran sains dan matematik di sekolah.
                           60
    Pendidikan, Ekonomi dan Etnisiti:
     Bahasa, Sains dan Ekonomi
  Dalam pertembungan ini, tentunya dapat diduga bahawa
  bahasa Inggeris yang akan menjadi pilihan ramai kerana
  ia mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi terutama di
  mata pihak swasta.

  Akhirnya, akan lahir pula keadaan di mana terdapat
  penggunaan bahasa mengikut sektor, iaitu sektor awam
  atau sektor swasta.
    Sektor awam atau sektor kerajaan menggunakan
    Bahasa Melayu
    Sektor swasta menggunakan bahasa-bahasa lain,
    terutama bahasa Inggeris.

  Keputusan kerajaan menonjolkan penggunaan bahasa
  Inggeris tidak perlu dipersoalkan kerana kerajaan
  berhasrat menjadikan Malaysia sebagai pusat
  kecemerlangan akademik serantau dan selanjutnya ia
  diharapkan akan menyumbang kepada penjanaan ekonomi 61
  negara.
      Globalisasi , Ekonomi Malaysia
        dan Hubungan Etnik
  Pada dasarnya kejayaan ekonomi Asia pada tahun
  1980an dan 1990an adalah dipengaruhi oleh proses
  globalisasi, yang antara lain ditandai dengan banyak
  aliran masuk modal asing dan pelaksanaan dasar
  liberalisasi kewangan.

  Akibat daripada aliran keluar masuk modal asing juga
  menyebabkan negara-negara Asia termasuk Malaysia
  mengalami krisis ekonomi pada tahun 1985-1986 dan
  pada tahun 1997-1998.

  Dalam konteks kehidupan di Malaysia, ia harus dilihat
  kesannya ke atas syarikat-syarikat yang dimiliki oleh
  usahawan Melayu dan bukan Melayu.
                              62
     Krisis Besar Ekonomi 1985-86, 1997-98:
    Implikasi terhadap Usahawan Melayu dan
            Bukan Melayu
  Kebanyakan syarikat milik usahawan bukan Melayu telah
  mempunyai pengalaman yang lebih lama dan luas, maka mereka
  lebih berkemampuan untuk menghadapi krisis ekonomi.

  Syarikat-syarikat milik golongan Bumiputera, yang kebanyakannya
  lahir daripada Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Penswastaan,
  terpaksa berhempas pulas untuk bertahan.

  Pada pertengahan 1998, terdapat lebih 25, 000 syarikat dalam
  kategori industri kecil dan sederhana (IKS) yang mengalami
  masalah dan terdapat 191 buah syarikat yang majoriti sahamnya
  dimiliki golongan Bumiputera telah muflis.

  Sepintas lalu keadaan tersebut seolah-olah memberi gambaran
  bahawa golongan usahawan Bumiputera tidak mempunyai
  kemampuan yang jitu dalam dunia perniagaan dan perdagangan.

                                   63
     Krisis Besar Ekonomi 1985-86, 1997-98: Implikasi
               terhadap
        Usahawan Melayu dan Bukan Melayu
  Proses globalisasi ialah proses yang berlangsung
  berdasarkan logik ekonomi dan peredaran modal, tanpa
  mengambil kira faktor etnik.

  Oleh yang demikian, pihak yang dapat memanfaatkan
  daripada proses globalisasi ialah pihak yang bermodal.

  Dalam hal ini, golongan usahawan Bumiputera
  menghadapi cabaran yang cukup getir kerana mereka
  merupakan golongan yang masih baru dalam dunia
  perniagaan dan tidak mempunyai modal yang cukup
  mapan.
                               64
         Ekonomi Islam
    dalam Ekonomi Arus Perdana Malaysia
  Idea untuk menubuhkan perbankan Islam di Malaysia bertitik tolak
  daripada penubuhan Bank Islam yang pertama di dunia iaitu Dubai
  Islamic Bank di Dubai, U.A.E dan Bank Pembangunan Islam (IDB)
  di Arab Saudi pada tahun 1975.

  Rentetan daripada penubuhan kedua bank tersebut, penubuhan
  institusi kewangan secara Islam di seluruh dunia berlangsung
  dengan pesat antara tahun 1976 hingga 1985.

  Beberapa negara Islam seperti Sudan, Pakistan dan Iran bertindak
  menukarkan sistem perbankan konvensional kepada sistem
  perbankan Islam.

  Ekoran kejayaan bank-bank Islam di negara-negara tersebut,
  masyarakat Islam di Malaysia turut menggesa agar pihak kerajaan
  menubuhkan bank Islam sebagai alternatif kepada bank
  konvensional.
                                    65
          Ekonomi Islam
     dalam Ekonomi Arus Perdana Malaysia
  Setelah menimbang gesaan dan keperluan masyarakat Islam di
  Malaysia, pada tahun 1983 pihak kerajaan mewartakan Akta Bank
  Islam 1983, Akta Pelaburan Kerajaan 1983 dan diikuti dengan
  penubuhan Bank Islam Malaysia.

  Sambutan masyarakat Islam dan bukan Islam di Malaysia terhadap
  perbankan Islam sangat positif sehingga membawa kepada
  pembentukan pasaran kewangan berasaskan prinsip Islam dan
  lain-lain pengantara kewangan,
    Syarikat-Syarikat Takaful,
    Pasaran Modal Islam,
    Ekuiti Modal Islam,
    Pasaran Kewangan Antarabangsa Islam,
    AIBIM (Association of Islamic Banking Institutions In Malaysia)
    BFIM (Islamic Banking and Finance Institute Malaysia).
                                     66
         Ekonomi Islam
    dalam Ekonomi Arus Perdana Malaysia
  Bagi melengkapkan operasi bank-bank Islam dan institusi-institusi
  perbankan Islam, Syarikat-syarikat Takaful telah ditubuhkan.

  Operasi syarikat-syarikat takaful dikawalselia di bawah Akta
  Takaful 1984.

  Syarikat Takaful Malaysia Berhad (STMB) yang ditubuhkan pada
  tahun 1984 adalah syarikat takaful yang pertama di Malaysia.

  Takaful Nasional Sendirian Berhad adalah syarikat takaful yang
  kedua di Malaysia.

  Takaful keluarga dan takaful am menunjukkan pertumbuhan yang
  pesat, iaitu, pertumbuhan tahunan sebanyak 68% daripada tahun
  1986 hingga 2000.

                                    67
         Ekonomi Islam
    dalam Ekonomi Arus Perdana Malaysia

  Dapat dikatakan bahawa sistem perbankan
  Islam telah menjadi penyumbang kepada
  perekonomian negara.

  Sistem perbankan Islam ialah sistem
  perekonomian yang diidam-idamkan oleh umat
  Islam di Malaysia setelah aspek perekonomian
  Islam dipisahkan daripada kehidupan mereka
  oleh pihak Inggeris pada zaman penjajahan.

                          68
     Dasar Penswastaan Dalam
     Konteks Hubungan Etnik
  Kerajaan Malaysia di bawah pimpinan Perdana Menteri
  keempat, Tun Dr Mahathir Mohamad telah
  mengumumkan hasrat untuk memulakan Dasar
  Penswastaan pada tahun 1983.

  Pada dasarnya, penswastaan melibatkan peralihan
  beberapa kepentingan atau pelaburan kerajaan yang
  tertentu kepada sektor swasta.

  Penswastaan ialah konsep yang bertentangan dengan
  pemiliknegaraan (nationalization), iaitu, satu proses
  yang menambahkan pemilikan dan penguasaan
  kerajaan dalam ekonomi.

                              69
  Dasar Penswastaan Dalam Konteks
       Hubungan Etnik
  Tujuan Dasar Penswastaan diperkenalkan, iaitu:
   Mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran
    kerajaan.
   Meningkatkan persaingan, memperbaiki kecekapan
    dan menambah produktiviti.
   Merangsang pelaburan dan keusahawanan
    persendirian.
   Mengurangkan bilangan dan saiz sektor awam.
   Membantu pencapaian matlamat DEB.                            70
    Industri Otomobil Nasional
     dan Penglibatan Etnik
  Pada awal tahun 1980-an, kerajaan Malaysia di bawah pimpinan
  Perdana Menteri keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad memulakan
  program Industri Otomobil Nasional.

  Program ini dilaksanakan selaras dengan Dasar Pandang Ke Timur
  yang diutarakan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad untuk mencapai
  matlamat pemindahan teknologi moden.

  Pada masa yang sama, industri automobil nasional merupakan
  sebahagian daripada Rancangan Perindustrian Negara, yang
  bertujuan untuk meningkatkan pencapaian perindustrian negara.

  Secara tersirat, industri automobil nasional diharapkan dapat
  menjadi wadah bagi penglibatan golongan Melayu dalam sektor
  perindustrian umumnya dan industri automobil dan pengedaran
  automobil khususnya.

                                   71
     Industri Otomobil Nasional
      dan Penglibatan Etnik
  Dasar Automotif Negara menggariskan beberapa
  matlamat, iaitu:
    Meningkatkan kemampuan bersaing sektor automotif
    tempatan, khususnya bagi syarikat-syarikat pengeluar kereta
    nasional.
    Menjadikan Malaysia sebagai hub automotif serantau.
    Mengekalkan nilai tambah dan kemampuan ekonomi
    domestik.
    Meningkatkan jumlah eksport kenderaan, komponen dan alat
    ganti ke pasaran antarabangsa.
    Meningkatkan penglibatan Bumiputera dalam sektor
    automotif tempatan.
    Untuk memelihara kepentingan pengguna daripada segi nilai
    wang, keselamatan dan kualiti produk serta perkhidmatan.
                                   72
     Industri Otomobil Nasional
      dan Penglibatan Etnik
  Program Industri Otomobil Nasional dimulakan
  dengan penubuhan PROTON (Perusahaan
  Otomobil Nasional Sdn Bhd) pada 7 Mei 1983

  Pada 1 Julai 1985, pengeluaran secara
  komersial model kereta nasional yang pertama,
  iaitu, Proton Saga dilancarkan.                          73
      Industri Otomobil Nasional
       dan Penglibatan Etnik
  Bagi memastikan perjalanan industri automobil nasional berjalan
  dengan baik, pihak kerajaan mengamalkan dasar melindungi
  industri automotif negara melalui beberapa mekanisme, seperti
  duti eksais dan beberapa insentif lain.

  Setelah 20 tahun berlalu, kini pihak kerajaan Malaysia telah
  mengumumkan Dasar Automotif Negara (DAN). Dasar tersebut
  digubal bagi menghadapi cabaran liberalisasi ekonomi dan
  persaingan global.

  Secara keseluruhan, tujuan utama Dasar Automotif Negara ialah
  merangsang pertumbuhan nilai ekonomi yang mapan sehingga
  dapat memaksimumkan sumbangan sektor automotif terhadap
  ekonomi negara dan pada masa yang sama memberi manfaat
  kepada pengguna.
                                   74
          KESIMPULAN
  Aspek ekonomi dan etnisiti dalam kehidupan di Malaysia ialah dua
  hal yang tidak dapat dipisahkan, saling mempengaruhi dan saling
  menentukan antara satu sama lain.

  Kadar pertumbuhan ekonomi dan indeks kualiti hidup rakyat yang
  mencatatkan peningkatan positif adalah bukti kejayaan
  pembangunan ekonomi Malaysia.

  Pembangunan ekonomi Malaysia juga mempunyai kesan positif
  dalam konteks hubungan etnik.
    kemiskinan tanpa mengira etnik sudah dapat diatasi.
    penyusunan semula masyarakat agar kedudukan sosioekonomi
    antara etnik adalah seimbang

  Dasar Ekonomi Baru dilaksanakan, telah menyebabkan proses
  perpaduan terus berlangsung.
                                    75

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:9822
posted:4/8/2010
language:Malay
pages:73