hubungan etnik ZT1042 Hubungan Etnik NASRUDDIN YUNOS nasrudin pkrisc by wankola

VIEWS: 4,808 PAGES: 12

									  ZT1042
Hubungan Etnik

  NASRUDDIN YUNOS

nasrudin@pkrisc.cc.ukm.my
    0389216920
              1
     Sinopsis Kursus
Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang
konsep-konsep asas hubungan etnik, meneliti
perkembangan hubungan etnik di Malaysia,
mewujudkan masyarakat Malaysia menurut
acuan Malaysia dan hubungan antara wilayah,
memahami dan menangani cabaran global
dalam hubungan budaya dan etnik di Malaysia
dan dunia dan memperkenalkan para pelajar
terhadap hubungan etnik menurut dalam
konteks Islam Hadhari.

                       2
Perbincangan kursus ini memfokuskan kepada 10 bab iaitu:
–  Pengenalan
–  Konsep-konsep asas hubungan etnik
–  Pluraliti dan masyarakat plural di Malaysia
–  Pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia
–  Pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia
–  Perlembagaan Malaysia dalam konteks hubungan etnik di Malaysia
–  Hubungan etnik, integrasi dan menangani cabaran
–  Islam Hadhari dan hubungan etnik
–  Hubungan etnik: Sumbangan kerajaan dan masyarakat
–  Rumusan

Perbincangan tajuk-tajuk ini akan didasarkan kepada situasi di
Malaysia bagi melahirkan sebuah bangsa Malaysia yang bersatu
padu dan mewujudkan kestabilan politik serta seterusnya
pembangunan negara berjalan rancak tanpa sebarang gangguan
                                   3
     Objektif Kursus
Mendedahkan pelajar terhadap pluraliti budaya,
masyarakat dan kumpulan etnik.
Memberi kefahaman berkenaan permuafakatan sosial
di Malaysia dan asas-asas keharmonian hubungan
etnik.
Meningkatkan kefahaman pelajar terhadap cabaran
pluraliti budaya dan hubungan etnik di Malaysia.
Memberi kefahaman dan kesedaran tentang konsep
Islam Hadhari dan hubungan etnik.
Melibatkan pelajar-pelajar dalam pengalaman
pembelajaran yang kreatif tentang sosial dan
kehidupan budaya masyarakat Malaysia.

                          4
      Hasil Pembelajaran
1.  Mengetahui cabaran pluralisasi budaya dan
   pelaksanaannya dalam konteks pemuafakatan sosial
   Malaysia yang menjadi asas keharmonian hubungan
   etnik.
2.  Mengetahui secara lebih jelas skop kemajuan
   berasaskan Islam yang merentasi kepentingan
   pelbagai etnik di Malaysia.
3.  Memahami kepelbagaian budaya dan tanggungjawab
   antara satu etnik dengan etnik lain ke arah
   mewujudkan masyarakat bersatu padu.
4.  Berkebolehan untuk berkomunikasi secara berkesan
   dalam penulisan dan lisan di peringkat individu,
   kumpulan dan masyarakat.


                            5
    Perjalanan Kursus
Kuliah pada pertemuan pertama hingga
kelapan.
Pembentangan pada pertemuan kesembilan.
Minggu terakhir akan dibuat rumusan kuliah
Kuiz akan dibuat berdasarkan budi bicara
pensyarah
Prosedur pembentangan akan ditentukan oleh
pensyarah
Prosedur tajuk kertas kerja akan ditentukan oleh
pensyarah
                          6
Minggu                Tajuk                   Aktiviti P&P     Rujukan


 1      Pengenalan dan konsep-konsep asas hubungan etnik          Kuliah      Bab 1 dan
                                                    Bab 2
 2         Pluraliti dan masyarakat plural di Malaysia      Kuliah dan perbincangan   Bab 3

 3    Pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia   Kuliah, perbincangan    Bab 4

 4   Pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia   Kuliah dan perbincangan   Bab 5


 5   Perlembagaan Malaysia dalam konteks hubungan etnik di Malaysia  Kuliah, dan perbincangan  Bab 6

 6       Hubungan etnik, integrasi dan menangani cabaran      Kuliah dan perbincangan   Bab 7

 7           Islam Hadhari dan hubungan etnik         Kuliah dan perbincangan   Bab 8


 8      Hubungan etnik: Sumbangan kerajaan dan masyarakat      Kuliah dan perbincangan   Bab 9

 9             Minggu Pembentangan                Perbincangan

 10             Minggu pembentangan                Perbincangan

 11             Minggu pembentangan                Perbincangan

 12             Minggu pembentangan                Perbincangan

 13             Minggu pembentangan                Perbincangan

 14          Minggu pembentangan/Rumusan            Kuliah dan perbincangan   Bab 10

                                                     7
         Penilaian
Peperiksaan Akhir
– 60% (50 soalan objektif), masa 1 jam 30 minit

Tugasan
– 20% (Markah berkumpulan)

Pembentangan
– 10% (Markah berkumpulan)

Kuiz
– 10% (Markah individu)

                         8
Tugasan
– Terdiri dari 6-7 orang satu kumpulan dan
 diwajibkan ahli terdiri dari pelbagai etnik
– Pilih satu tajuk yang diberikan
– Masa pembentangan bergantung kepada budi
 bicara pensyarah
– Kertas kerja mesti dihantar dalam bentuk
 salinan keras dan salinan lembut sebelum
 pembentangan
– Gunakan Gaya Penulisan UKM


                      9
Pemarkahan Tugasan (20%)
Isi Kandungan

Format
– Gaya UKM


Kerjasama
– Kerja Berkumpulan
– Kepelbagaian etnik
              14
Pemarkahan Pembentangan (10%)
   Isi Kandungan

   Etika
 –   Pakaian
 –   Masa
 –   Persediaan
 –   Kepelbagaian etnik

   Persembahan
 –   Keyakinan
 –   Kelancaran
 –   Power point
 –   Komunikasi


              15
               Buku
Buku Teks - Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, 2007.
Hubungan etnik. Shah Alam: Penerbit UiTM.

Nazri Muslim dan Nasruddin Yunus, 2006. Hubungan etnik. Bangi: Pusat
Pengajian Umum, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zaid Ahmad et. all. 2006. Hubungan Etnik di Malaysia. Shah Alam: Oxford
Fajar.

Mansor Mohd Noor et. all. 2006. Hubungan etnik di Malaysia. Petaling Jaya:
Prentice Hall.

Wan Mohd Nor Wan Daud. 2001. Pembangunan di Malaysia. Kuala
Lumpur: ISTAC.

Abdul Aziz Bari, 2001, Perlembagaan Malaysia: Asas-asas dan masalah.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

                                     16

								
To top