MDA ___ _____ _______ __ __________ by malj

VIEWS: 18 PAGES: 7

									    ‫‪ MDA‬עוד "שלוש אותיות" או מתודולוגיה שכדאי לאמץ?‬

                                        ‫1. מבוא‬
‫‪ - )1 ( )Model Driven Architecture( MDA‬מתודולוגיה קלה לאימוץ , המקיפה את כל מחזור החיים‬
  ‫. החל משלב הדרישות ועד לשלב הקידוד‬    ‫של מערכת מידע בסביבה מונחית אובייקטים ורכיבים‬
                                         ‫והתחזוקה.‬
‫במאמר אציג את עקרונות המתודולוגיה – הנשענת על טכניקות וכלים שהוגדרו בתקן ‪ - UML‬והסיבות‬
                          ‫שבגללן כדאי לכל ארגון – גדול כקטן לאמצה.‬
‫יישום המתודולוגיה המתואר לעיל בוצע תוך שימוש בתוכנת ‪ Select Component Factory‬מבית ‪Select‬‬
                 ‫‪ Business Solution‬אך המתודולוגיה מתאימה וניתנת למימוש –‬
                  ‫בכל ארגון ללא תלות בתוכנת ה- ‪ Case‬הקיימת‬  ‫‪‬‬
           ‫בכל פרוייקט – ללא תלות בשלב במחזור החיים בו הוא נמצא‬   ‫‪‬‬
‫בכל ארכיטקטורה שנבחרה בארגון לסביבות פתוח מונחות אובייקטים (כדוגמת ‪Visual‬‬   ‫‪‬‬
                     ‫‪) MFC C++ ,C# ,Java ,Studio .Net‬‬


                      ‫מתודולוגית ‪ MDA‬נשענת על במספר עקרונות בסיסים:‬
                         ‫חלוקת מחזור החיים לשלבים מוגדרים.‬    ‫א.‬
    ‫בכל שלב במחזור החיים מוגדרות המטלות שיש לבצע ומי אחראי לביצוע מטלות אלו.‬
            ‫הפרדה בין שלב תכנון המודל העיסקי למאפייני סביבת הפיתוח .‬     ‫ב.‬
  ‫ההפרדה מאפשרת לממש את המודל העיסקי בכל סביבת פיתוח ובכל ארכיטקטורה שתהיה‬
             ‫תקפה בזמן המימוש, להחליף בקלות גרסה ו/או סביבת פיתוח.‬
                          ‫כל שלב במחזור החיים מנוהל בנפרד .‬   ‫ג.‬
              ‫כל שלב מסתמך על השלב הקודם ומרחיב את הנתונים שהיו בו.‬
 ‫המתודולוגיה מאפשרת שיוך נתונים שלב , ומוסיפה לכל נתון חיווי ויזואלי נמעיד על השלב‬
                           ‫במחזור החיים בו הוא נוסף למודל.‬‫תקן למחזור החיים של מערכת מידע שפורסם על ידי ‪ – OMG‬הארגון שפרסם בין השאר את‬       ‫( 1)‬
                         ‫תקן ‪http://www.omg.org UML‬‬
                             ‫סנכרון (דו כיווני) בין המודלים.‬  ‫ד.‬
                 ‫הסנכרון בין המודלים מתבצע בדרך כלל בשתי נקודות זמן:‬
 ‫הרלוונטים מהשלב הקודם לשלב‬    ‫בתחילת שלב בנקודת זמן זו מועתקים הנתונים‬    ‫‪‬‬
                                   ‫המתקדם.‬
 ‫בסיום שלב בנקודת זמן זו מסונכרנים השינויים שבוצעו בשלב המתקדם לגבי נתונים‬    ‫‪‬‬
                           ‫השייכים לשלב המוקדם.‬
‫הסנכרון מאפשר למשתמש לעבוד ‪ Top Down‬או ‪ ,Bottom Up‬ולהוסיף נתון חדש בכל נקודת‬
                                          ‫זמן .‬


                          ‫שימוש בתבניות (‪. )Templates\Patterns‬‬   ‫ה.‬
‫תבנית היא תוכנית המופעלת בכל מצב בו קיים קשר בין נתונים שניתן להגדירו מראש . השימוש‬
           ‫בתבניות משולב בכל מחזור החיים החל משלב האפיון ועד לחילול קוד .‬
‫כל התבניות – החל בסנכרון בין מודלים , דרך חילול שלד קוד ועד ביצוע בדיקות שלמות ונכונות‬
         ‫המודל מופעלות לפי דרישה על ידי המשתמש, ומציגות את התוצאות מיידית.‬
 ‫שימוש מושכל בתבניות המשולבים במתודולוגיה יכול לחסוך עד %04 מזמן פיתוח הפרוייקט!‬

 ‫בעקבות לקחים במימוש המתודולוגיה אצל לקוחותינו , ולאור הצורך הגובר במימוש אינטגרציה בין‬
  ‫מערכות החל משלב האפיון , אנו ממליצים , לבנות ב ארגון, ספריית רכיבים מרכזית נגישה לכל‬
                                         ‫המשתמשים.‬
                  ‫בספריית הרכיבים (ש אינה חלק ממתודולוגית ) יישמר מידע על -‬
                      ‫השרותים שכל מערכת מחצינה לסביבה‬     ‫‪‬‬
                               ‫דרישות בין מערכות‬   ‫‪‬‬
       ‫קשרי ספק לקוח בין מערכות (כל המערכות המשתמשות בשרות מוגדר)‬      ‫‪‬‬
                                ‫2. מחזור החיים‬
                       ‫השלבים במחזור החיים על פי המתודולוגיה הם:‬

             ‫)‪Computation Independent Model (CIM‬‬           ‫2.1‬

             ‫השלב הראשון המגדיר את הסביבה העיסקית של המערכת.‬
                     ‫במסגרת השלב יבוצעו הפעולות הבאות:‬
                          ‫ניהול דרישות המשתמש‬   ‫‪‬‬
  ‫הגדרת התהליכים העיסקיים בהם תתמוך המערכת. ( ‪)Business Process Model‬‬    ‫‪‬‬
    ‫הגדרת משתמשי המערכת והשרותים שהיא תספק להם (‪)Use Case Model‬‬     ‫‪‬‬
                       ‫בדיקות שלמות ונכונות המודל .‬  ‫‪‬‬
   ‫בין הבדיקות המומלצות בשלב זה מומלץ לא לוותר על בדיקת קיום הקשרים בין‬
                  ‫דרישות, ‪ Business Process‬ו – ‪.Use Case‬‬
   ‫תוצאות הבדיקה יאשרו האם המערכת המתוכננת מתאימה לדרישות המשתמש.‬               ‫)‪Platform Independent Model (PIM‬‬          ‫2.2‬

               ‫השלב השני באמצעותו נבנה במודל הלוגי של המערכת.‬
                     ‫במסגרת השלב יבוצעו הפעולות הבאות:‬
 ‫בניית מודל ‪( PIM‬בתחילת השלב - מודל ‪ PIM‬כולל בתוכו את הנתונים הרלוונטים‬   ‫‪‬‬
                           ‫שהוגדרו במודל ‪)CIM‬‬
               ‫בניית המודל הסטטי של הנתונים (‪)Class Diagram‬‬  ‫‪‬‬
                   ‫בניית תרחישי המערכת (המודל הדינמי (‬  ‫‪‬‬
 ‫הגדרת השרותים שהמערכת תחצין לסביבה ושמירתם בספריית הרכיבים הארגונית.‬    ‫‪‬‬
   ‫איתור שרותים המתועדים בספריה המסופקים על ידי מערכות אחרות הנדרשים‬    ‫‪‬‬
                         ‫לתפעול תקין של המערכת.‬
     ‫הגדרת פערים ותיעוד דרישות לשרותים ממערכות אחרות ותיעודם בספריה.‬   ‫‪‬‬
                        ‫בדיקת שלמות ונכונות המודל .‬  ‫‪‬‬
‫–‪Use Case‬‬  ‫‪ CIM‬בנתוני דרישות , תהליכים עיסקיים ו‬  ‫סנכרון המודל עם מודל‬  ‫‪‬‬
                                 ‫שהשתנו.‬
                   ‫)‪Platform Specific Model (PSM‬‬        ‫2.3‬
                                            ‫‪‬‬
‫(‪ ) PIM‬שנבנה בשלב הקודם , לארכיטקטורה‬   ‫השלב השלישי המקשר בין המודל הלוגי‬
                      ‫ולסביבת הפיתוח בה ימומש הפרוייקט.‬
   ‫במידה ואותו פרוייקט ימומש במספר סביבות פיתוח, ייבנה לכל סביבה מודל ‪. PSM‬‬
                      ‫במסגרת השלב יבוצעו הפעולות הבאות:‬
 ‫בניית מודל ‪( PSM‬בתחילת השלב - מודל ‪ PSM‬כולל בתוכו את הנתונים הרלוונטים‬    ‫‪‬‬
                           ‫שהוגדרו במודל ‪.)PIM‬‬
              ‫הפעלת תבניות להתאמת המודל הלוגי לארכיטקטורה‬    ‫‪‬‬
‫כל תבנית מפעילה תוכנית המעתיקה / משנה את המודל הלוגי ויוצרת ממנו את המודל‬
                                  ‫הפיסי.‬
                                 ‫לדוגמא –‬
‫‪ ‬תבנית המוסיפה ל ‪ Class‬מתודות קבועות הנובעות מסביבת הפיתוח (‪, Get \Set‬‬
                             ‫‪)... Clone‬‬
‫‪ ‬תבנית המתאימה את המודל הלוגי למודל השכבות תוך ביצוע הפעולות הבאות:‬
    ‫לכל ‪ Package‬שהוגדר בשלב הלוגי ייבנו שלושה ‪ Package‬חדשים :‬
 ‫‪ Package‬המקורי בתוספת סיומת‬   ‫- ל- ‪ Package‬אחד ששמו יהיה כשם‬
  ‫‪ )Domain Model( DM‬יתווספו אובייקטים מקבילים לאלו שהיו ב-‬
 ‫‪ Package‬המקורי (עם תוספת האותיות ‪ DM‬לשמם) הכוללים רק ה-‬
                           ‫‪.Attributes‬‬
 ‫‪ Package‬המקורי בתוספת סיומת‬   ‫- ל- ‪ Package‬השני ששמו יהיה כשם‬
‫‪ , ) Data Access Layer (DAL‬יתווספו אובייקטים מקבילים לאלו שהיו‬
‫ב- ‪ Package‬המקורי (עם תוספת האותיות ‪ DAL‬לשמם) הכוללים רק ה-‬
                           ‫‪.Attributes‬‬


                       ‫וכך הלאה , עד לבניית כל המודל.‬
                 ‫בניית ‪ Class Diagram‬מתאים לארכיטקטורה.‬    ‫‪‬‬
               ‫עדכון המודל בשיתוף ארכיטקט המערכת ו- ‪. DBA‬‬   ‫‪‬‬
                ‫עדכון התרחישים בהתאם לאובייקטים החדשים.‬    ‫‪‬‬
                        ‫בדיקת שלמות ונכונות המודל.‬  ‫‪‬‬
              ‫חילול שלד קוד ושלד טבלאות הנתונים‬           ‫2.4‬

‫השלב מחולל שלד קוד ושלד טבלאות בסיס נתונים רלציוני , הכוללים את הנתונים שנבנו‬
        ‫בשלב ה- ‪ ,Attributes( PSM‬מתודות וכל מה שנוסף באמצעות התבניות).‬
                      ‫במסגרת השלב יבוצעו הפעולות הבאות:‬
‫חילול שלד קוד לסביבת הפיתוח שנבחרה – לדוגמא ‪,C# ,Java ,Visual Studio .Net‬‬   ‫‪‬‬
                                ‫או ‪. MFC C‬‬
     ‫חילול שלד בסיס נתונים לסביבה רלציונית דוגמת ‪. SQL Server , Oracle‬‬  ‫‪‬‬                 ‫השלמת הקוד ובניית בסיס הנתונים‬          ‫2.5‬

‫שלב הקידוד נמצא מחוץ לתיחום המתודולוגיה , בשלב זה ישלים התוכניתן את התוכנית על‬
 ‫פי שלד הקוד שחולל , ויבנה את בסיס הנתונים בהתאם לתכנון , בכל כלי פתוח ובכל כלי‬
                            ‫בקרת תצורה הקיים בארגון.‬
‫במידה ויעלה הצורך לשנות את תוכנית בהשוואה לתכנון , ייבצע זאת התוכניתן לאחר קבלת‬
                    ‫האישורים המתאימים כמקובל בנהלי העבודה.‬


                              ‫בדיקות מערכת‬      ‫2.6‬

‫בשלב זה ייבנה אוטומטית שלד של תסריטי בדיקה הנשען על תאור התרחישים שנבנו בשלב‬
                                   ‫ה- ‪. PIM‬‬
 ‫ביצוע הבדיקות נמצא מחוץ לתיחום המתודולוגיה וצוות הבדיקות יבדוק את המערכת בכל‬
             ‫כלי בדיקה הקיים בארגון וישלים את תסריטי הבדיקה כנדרש.‬
       ‫בדיקת המערכת מול התכנון מאפשר לגלות אי התאמות בין התכנון לביצוע.‬


                                            ‫‪‬‬

                              ‫העברה לייצור‬     ‫2.7‬
                                            ‫‪‬‬
          ‫שלב העברה לייצור מהווה אבן דרך מתודולוגית לסנכרון המודלים.‬
     ‫עם העברת המערכת לייצור, יידרש מנהל הפרוייקט לשלב את הפעולות הבאות:‬
         ‫סנכרון ( באמצעות ‪ ) Reverse Engineering‬בין הקוד למודל ‪PSM‬‬  ‫‪‬‬
                       ‫סנכרון בין מודל ‪ PSM‬למודל ‪PIM‬‬  ‫‪‬‬
           ‫עדכון ספריית הרכיבים בשרותים שהמערכת מספקת לסביבה.‬    ‫‪‬‬
            ‫עדכון הדרישות בין מערכות המתועדות בספריית הרכיבים.‬  ‫‪‬‬      ‫בניית תיק תחזוקה כבסיס לשינויים ומהדורות נוספות‬            ‫2.8‬
‫על פי המתודולוגיה, המונח תיק התחזוקה מתייחס למודל ‪ PIM‬המעודכן, הכולל את התכנון‬
        ‫והשינויים שחלו במודל ומשמש בסיס לעדכוני המערכת וגרסאות חדשות.‬
                                   ‫המודל‬
    ‫שינוי בדרישה קיימת בשלב התחזוקה מאפשר למנהל הפרוייקט לדעת מיידית איזה‬
 ‫תרחישים ואילו אובייקטים ומתודות בתוך התרחישים יושפעו מהשינוי ולהעריך נכונה את‬
                     ‫עלות השינוי ולוח הזמנים הנדרש למימושו.‬
                                 ‫3. מה השתנה?‬
 ‫השינוי המהותי במתודולוגיה המתוארת לעיל לא מתייחס רק להגדרת השלבים במחזור החיים ולהגדרת‬
                                ‫המודלים המבוצעים בכל שלב.‬
                                  ‫השינוי המהותי מתבטא ב –‬
                            ‫העלאת חשיבותו של מודל ‪PIM‬‬   ‫‪‬‬
    ‫מודל ‪ PIM‬מתעדכן בכל אבן דרך , ומשמש לאחר העברה לייצור כתיק תחזוקה לעבודה‬
                                      ‫שוטפת.‬
     ‫אם יש ל שנות את סביבת הפיתוח ניתן לחולל מיידית מתוך המודל שלד קוד לסביבה‬
                                      ‫החדשה.‬
            ‫מיסוד הקשרים בין ובתוך המודלים ובין המודלים לסביבת הפיתוח.‬  ‫‪‬‬
                        ‫הפעלת התבניות לאורך כל מחזור החיים.‬  ‫‪‬‬
            ‫בדיקות איכות ושלמות המודל מתבצעות בכל שלב של מחזור החיים.‬   ‫‪‬‬
‫להדגשת חשיבות הקשרים לתבניות להלן דוגמא חלקית לקשרים , תבניות ובדיקות לשלבי‬
‫האפיון הלוגי (התבניות לשלב הקידוד נסקרו בסעיף 3.2) השימוש בתבניות חוסך זמן ומעלה‬
                                ‫את איכות הפתרון .‬                                     ‫בשלב ה- ‪CIM‬‬
                            ‫קשר בין דרישה לתהליך עיסקי‬  ‫‪‬‬
‫חשיבות הקשר – לוודא שהמערכת עונה לדרישות המשתמש ( אם קיימת דרישה , ולא ניתן‬
 ‫להצביע על תהליך עיסקי הממש אותה , ניתן להסיק כי המערכת המתוכננת לא עונה לצפיות‬
                                    ‫המשתמש).‬
                      ‫תבנית המחוללת ‪ Use Case‬מתהליך עיסקי‬   ‫‪‬‬
‫התבנית הופכת את המשתמש העיסקי ל- ‪ ,Actor‬מוסיפה למילון הנתונים ‪ Use Case‬בשם‬
‫זהה לתהליך העיסקי , מקשרת בין ה- ‪ Use Case‬והתהליך העיסקי , ובסיום בונה את תרשים‬
                               ‫‪.Use Case Diagram‬‬
                        ‫בדיקת קשר בין הדרישות ל – ‪Use Case‬‬  ‫‪‬‬
‫הקשר בין הדרישות ל- ‪ Use Case‬נבדק משתי קצות הקשר – הבדיקה מצד הדרישה יכולה‬
‫‪ Use Case‬מגלה האם‬   ‫לגלות האם המערכת עונה לדרישות המשתמש , והבדיקה מצד ה-‬
         ‫המשתמש לא הרחיב את תיחום המערכת מעל ומעבר לדרישות המשתמש.‬


                                       ‫בשלב ה- ‪PIM‬‬
                              ‫קשר בין ‪ Use Case‬ותרחיש‬   ‫‪‬‬
                ‫הקשר מוודא את שלמות המודל ומזהה תרחישים חסרים‬
         ‫תבניות המעתיקה את תאור ה- ‪ Use Case‬למשפטי עברית מבנית בתרחיש.‬    ‫‪‬‬
               ‫בדיקה שכל ‪ Public Operation‬משתתף לפחות בתרחיש אחד.‬    ‫‪‬‬
  ‫מצביעה על כך כי השרות יופעל על ידי מסר המגיע‬  ‫הגדרה של ‪ Operation‬כ-‪Public‬‬
                                  ‫מאובייקט אחר.‬
 ‫העובדה שה- ‪ operation‬לא מופיע אפילו בתרחיש אחד, מעידה על פערים בתכנון המערכת.‬
                                     ‫4. תועלות‬
                                              ‫‪‬‬
‫‪Select‬‬  ‫‪ ,MDA‬הרחבות ועידונים שנוספו על ידי חברת‬    ‫המתודולוגיה המוצגת לעיל כוללת את תקן‬
‫‪ Business Solution‬כתוצאה מהפקת לקחים ביישום המתודולוגיה בפרוייקטים בעולם והתאמות "לרוח‬
            ‫הישראלית " שביצעה חברת די. פי. אס . תוכנה ומתודולוגיה ללקוחותיה בארץ.‬
                ‫– מכאן שלפניכם מתודולוגיה מעשית המלווה בעזרי הדרכה והטמעה.‬

                          ‫המתודולוגיה תורמת לארגון בתחומים הבאים -‬
                                ‫חסכון משמעותי בזמן‬   ‫‪‬‬
                 ‫חלק ניכר מהעבודה מתבצע אוטומטית בעזרת תבניות.‬
                   ‫שימוש בתבניות יכול לחסוך עד %04 מזמן הפיתוח.‬
                                ‫שיפור איכות התוכנה‬   ‫‪‬‬
                       ‫שיפור איכות התוכנה מושג בשתי דרכים:‬
            ‫באמצעות הבדיקות המבוצעות בכל שלב של תכנון המערכת‬   ‫‪o‬‬
          ‫בשימוש בתבניות המתאימות את המודל הלוגי לסביבת הפיתוח.‬   ‫‪o‬‬
                                ‫אינטגרציה בין מערכות‬  ‫‪‬‬
                  ‫סטנדרטיזציה במונחים, במבנה התיעוד ובמבנה הקוד.‬   ‫‪‬‬
                                     ‫העברת ידע.‬  ‫‪‬‬

								
To top