_Terms of Reference TOR_ - DOC by fjhuangjun

VIEWS: 220 PAGES: 56

									            ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR)
               โครงการจ้าง ปรับปรุงห้อง ประชุม

1. ความเป็นมา
     กรมบัญชีกลาง ได้ นาเทคโนโลยีมา ใช้ในการปฏิบัติ งาน สนับสนุนภารกิจหลักของกรม
โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ได้ความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานสาหรับผู้บริห          าร
จึงจาเป็นต้องมีห้องประชุมที่ทันสมัยสาหรับติดตามงาน สั่งการ ประเมินผลความคืบหน้าในการทางาน
และ ตัดสินใจ ได้อย่างแม่นยา บนพื้นฐานข้อมูล ความเป็นจริงแบบ Online Real Time
โดยเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลางโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย         (Wireless)
การปรับปรุงห้องประชุมพร้อมติดตั้งระบบแสงเสียง ภาพ และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม

2. วัตถุประสงค์
     กรมบัญชีกลางมีความประสงค์จะทาการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมพร้อมติดตั้งระบบ
แสงเสียง ภาพ และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม กรมบัญชีกลาง
            ง
     โดยมีขอบเขตของาน           ข้อกาหนดและเงื่อนไขทั่วไปดังรายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไป
          ข
ซึ่งวัตถุประสงค์หลักองงานเพื่อให้ได้ผลงานทั้งหมดมีมาตรฐาน มีคุณภาพดี
มีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีและมีความถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดี

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
     3.1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานปรับปรุงห้องประชุมพร้อมติดตั้งระบบแสงเสียงภาพ และ
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานดังกล่าว ในช่วงระยะเวลา 3 ปี วงเงิน
ไม่น้อยกว่า                 5 ,000 ,000 . 00 บาท ( ห้าล้านบาทถ้วน         )
                        ร
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนาชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชก
ารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่ กรมเชื่อถือ โดยแนบสาเนาคู่สัญญามาในบัญชีส่วนที่ 2 ด้วย
                                 ผู
     3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล
หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง ราชการ
     3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโย ชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มี
                        2
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ
วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม
     3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
     3.5 ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจาบริษัท (โดยมีเอกสารประกอบ)
ดังนี้
         3.5.1 วิศวกรโยธา อย่างน้อย 1 คน
         3.5.2 วิศวกรไฟฟ้า-สื่อสาร อย่างน้อย 1 คน
         3.5.3 ช่างเทคนิคทางด้าน Audio-visual อย่างน้อย 1 คน
         3.5.4 มัณฑนากร อย่างน้อย 1 คน
       โดยแสดงประวัติผลงานและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบมาประกอบการพิจารณาในวัน
ยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
     3 . 6 ผู้เสนอราคาต้องจัดทาแผนงานการดาเนินงานในการ
ปรับปรุงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง ระบบแสง เสียง ภาพ และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม
กรมบัญชีกลางแนบมาในวันยื่นซองด้วย

4. ขอบเขตของงาน
    4.1 หมวดงานตกแต่งภายใน
    ขอบเขตของงาน      ปรับปรุงห้องประชุมพร้อมติดตั้งระบบแสงเสียงภาพ
และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง              ประชุม กรมบัญชีกลาง
เพื่อการปรับปรุงห้ องประชุมพร้อมติดตั้งระบบแสงเสียงภาพ และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วยหมวดงานต่างๆ ดังนี้ งานตกแต่งภายใน งานระบบปรับอากาศ งานระบบแสงเสียง ภาพ
งานระบบคอมพิวเตอร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง การออกแบบต้องคานึงถึง ประโยชน์ใช้สอย
ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ การใช้งา        น รูปแบบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์
รูปแบบการตกแต่งภายในที่ทันสมัย คุณสมบัติของวัสดุเหมาะสมกับการใช้งาน
การผสมผสานของวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุประดิษฐ์ที่มีความคงทนถาวร ดูแลรักษาง่าย
โดยมีขอบเขตการปรับปรุงดังนี้
                      ่ ่ั
      4.1.1 ห้องประชุม ผู้บริหาร 35 ทีนง ขนาดประมาณ 10.90 x 19.00 ตร.ม.มีพื้นที่ไม่ต่ากว่า
207.10 ตร.ม.ประกอบด้วย
                        3
           (1) ส่วนผู้ประชุม       ่ ่ั
                        35 ทีนง
                           ่ ่ั
           (2) ส่วนผู้เข้าร่วมประชุม 21 ทีนง
           (3) รวมผู้ประชุม     56 ทีนง่ ่ั
        4.1.2 ห้องควบคุม (Control) ขนาดประมาณ2.50 x 5.00 ตร.ม.มีพื้นที่ไม่ต่ากว่า 12.50
ตร.ม.ประกอบด้วย ส่วนควบคุม 2 ทีนง    ่ ่ั
        4.1.3 ห้องเตรียมอาหาร (Pantry) ขนาดประมาณ 2.10 x 6.50 ตร.ม.มีพื้นที่ไม่ต่ากว่า
13.65 ตร.ม.ประกอบด้วย ส่วนเตรียมอาหาร
     ห้องโถงทางเข้า ( Foyer ) ขนาดประมาณ 2.50 x 5.00 ตร.ม.มีพื้นที่ไม่ต่ากว่า 12.50
ตร.ม.ประกอบด้วย ส่วนโถงด้านหน้า ( ทางเข้าอาคาร )
     ผู้รับจ้างต้อง ปรับปรุง จัดหา จัดทา งานตกแต่งภายใน      งานระบบแสงเสียง ภาพ
งานติดตั้ง ระบบคอมพิวเตอร์ และงานระบบที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ
อีกทั้งทาการทดสอบจนใช้การได้ดีจนเป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้างหรื อตัวแทนผู้ว่าจ้างให้แล้วเสร็จตามข้อกา
หนดเงื่อนไข
และก่อนส่งมอบงานผู้รับจ้างจะต้องตรวจสภาพความเรียบร้อยและทาความสะอาดภายในบริเวณที่ก่อส
ร้างตกแต่งให้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
   พื้นที่ที่กาหนดให้ทาการปรับปรุง อาคาร กรมบัญชีกลาง ชั้น 3

      4.2 หมวดงานระบบแสงเสียงภาพ และระบบคอมพิวเตอร์
        4.2.1 ผู้รับจ้างต้อง จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์
ให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ตามที่ได้เสนอมาตามรูปแบบที่ได้นาเสนอให้ผู้ว่าจ้าง
        4.2.2 ผู้รับจ้างต้องเดินสายสัญญาณ สายควบคุม สายกาลัง และสายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งระบบนี้ รวมถึงการติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
        4.2.3
ผู้รับจ้างต้องเสนอรายการวัสดุอุปกรณ์ประกอบหลักทั้งหมดซึ่งจะต้องใช้ในการติดตั้งระบบ
เพื่อแสดงให้เห็นว่า ระบบสามารถทางานได้อย่างสมบูรณ์ตามความต้องการในการใช้งาน
โดยนาเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้งจริง
        4.2.4 ผู้รับจ้างต้องดาเนินการครอบคลุมถึงงานติดตั้ง   งานฝึกอบรม การรับประกัน
และการจัดเตรียม เอกสารประกอบการส่งมอบงาน
โดยมีรายละเอียดครอบคลุมตามข้อกาหนดทั่วไปนี้
                         4
5. การดาเนินงาน
   5.1 ความต้องการทั่วไป หมวดการตกแต่งภายใน
                ่ ่ั
     5.1.1 ห้องประชุม 35 ทีนง
        Size :    10.90 x 19.00 ต.ร.ม.
        Area :    207.10 ตร.ม.
        Seat :          ่ ่ั
               Total 56 ทีนง

           5.1.1.1 แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในการจัดห้องประชุมผู้บริหารยุคใหม่
ที่ทันสมัย ประกอบด้วย Function ที่ครบครัน รูปแบบสวยหรูงดงาม มีความก้าวหน้าทันสมัย โปร่ง สบายตา
สีสันสร้างสรรค์อารมณ์ในการประชุม เสริ                  มสร้างแนวความคิดแปลกใหม่
โดยมีลักษณะการใช้ห้องประชุมสาหรับประชุมผู้บริหารสามารถจัดการประชุมได้หลากหลายเช่น การ
Presentation                                      สัมมนาวิชาการ
ซึ่งห้องประชุมนี้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถจัดโต๊ะ
ผู้ประชุมได้ 35 ที่นั่งและยังมีพื้นที่ว่างสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมอีกประมาณ 21 ที่นั่ง รวมทั้งห้อง 56
ที่นั่งและมีพื้นที่สาหรับพักคอยเพื่อการพักผ่อนลักษณะโซฟาที่ไม่เป็นทางการ
ส่วนรูปแบบการตกแต่งที่ทันสมัยใน Style Contemporary Thai โดยการนาเอาวัสดุสีเข้มเช่น
ไม้อัดสักทาสีโอ๊ค ไม้สักทาระแนง
มาตกแต่งเสริมด้วยไฟจากฝ้าเพดานและจากผนังเสริมบรรยากาศไทยๆได้เป็นอย่างดี
           5.1.1.2 การออกแบบพื้น พื้นห้องประชุม ต้องการความอ่อนนุ่มผ่อนคลายขณะนั่ง
เนื่องจากการประชุมต้องใช้เวลาในการประชุมมากประกอบกับการประชุมในแต่ละครั้งมีความเครี ยด
เป็นปัจจัยในการประชุมอยู่แล้ว ซึ่งในการออกแบบครั้ งนี้ได้ออกแบบพื้นเป็นพรมชิ้น (Carpet Tile )
หรือพรมม้วนที่มีลวดลาย Thai Graphic โทนสีสีเย็นหรือสีกลางเช่น สีเทา สีครีม หรือสีน้าตาล
           5.1.1.3 การออกแบบผนัง
               (1)                             ผนังด้านหน้า
ผนังด้านหน้าประกอบด้วยจอฉายภาพพร้อมตกแต่งขอบจอภาพด้วย                     สีโอ๊คเข้ม
เพื่อเน้นให้ภาพที่ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น ผนังด้านข้างตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสค
สีน้าตาล-ทอง สร้างความหรูหรา สง่างาม         เน้นความสว่างภายในช่องที่มีรูปพระบรมฉายาลักษณ์
หรือบุคคลสาคัญ
                         5
                (2) ผนังด้านข้าง ผนังด้านข้างประกอบด้วยการตีกล่องไม้กรุไม้อัดทาสีโอ๊ค
ลงสีทองผสมผสานกับไม้ระแนง
เพื่อควบคุมการกระจายของเสียงให้ส่งผ่านสู่ผู้ฟังได้อย่างทั่วถึงไม่ว่าผู้ฟังจะนั่งอยู่ส่วนใดของห้องก็ตาม
มีการซ่อนไฟสาหรับสร้างบรรยากาศในการประชุมเป็นระยะ
มีพื้นที่สาหรับการตั้งโชว์รางวัลหรือวัสดุตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
                (3) ผนังด้านหลัง ผนังด้านหลังเป็นส่วนที่สาคัญมากอีกด้านหนึ่ง เนื่องจาก
ผนังด้านหลังต้องสามารถดูดซับเสียงได้เป็นอย่างดี       จึงทาการออกแบบโดยใช้ผนังกรุฉนวนหุ้มผ้าบุ
               ่                             ่
ผสมผสานกับรูปแบบผนังทีมีการตกแต่งเช่นเดียวกับด้านหน้าให้สอดคล้องและไหลลืนสู่จุดหมายเดียวกัน
           5.1.1.4                            การออกแบบฝ้าเพดาน
เนื่องจากฝ้าเพดานยกระดับสูงขึ้นมากไม่ได้เกิดจากระดับของคานอยู่ต่ามากทาให้ไม่สามารถยกระดับฝ้
าได้ทั่วทั้งห้องโดยทาการยกเฉพาะภายในคาน และกรุไม้อัดสักเป็นทางตรง ซ่อนไฟไว้ภายใน
           5.1.1.5       การออกแบบเฟอร์นิเจอร์       เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องประชุม
ส่วนประชุมเป็นโต๊ะประชุมติดตายรูปเรือ                                Top
โต๊ะกรุไม้อัดทาสีให้มีความแตกต่างกันระหว่างขอบโต๊ะกับส่วนกลางโต๊ะ
ภายในโต๊ะมีการเดินท่อร้อยสายสาหรับการวางไมโครโฟนชุดประชุมและสาหรับคอมพิวเตอร์ Note Book
             ่
เก้าอี้ประชุม ใช้รูปแบบทีทันสมัยนั่งสบายขนาดพอเหมาะ โดยเลือกใช้หุ้มหนังเทียม ขาโครเมี่ยม

      5.1.2 ห้องควบคุม    ่ ่ั
                2 ทีนง
         Size :    2.50 x 5.00 ตร.ม.
         Area :    12.50 ตร.ม.
         Seat :    2 ทีนง ่ ่ั

         5.1.2.1 แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในการจัดวางอุปกรณ์
ในการควบคุมมีความสาคัญกับการใช้งานเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากอุปกรณ์ต้องอยู่ในระยะที่สะดวกต่อการใ
ช้งาน การจัดวางโต๊ะและการเจาะช่องกระจก One Way
เพื่อมองด้านเดียวต้องสามารถมองได้อย่างทั่วถึงไม่มีจุดอับในการมองส่วนควบคุมระบบควรอยู่ในห้องค
วบคุมด้วย
                        6
         5.1.2.2                           การออกแบบพื้น
พื้นห้องควบคุมต้องการความเงียบและไม่มีเสียงรบกวนควรใช้พื้นพรมที่สามารถดูดซับเสียงได้เป็นอย่าง
ดี
         5.1.2.3 การออกแบบผนัง ผนังห้องควบคุมทาสีน้าพลาสติก อะคิลิค 100 %
เพื่อทาความสะอาดได้ง่ายและดูแลรักษาได้ง่ายเช่นกัน
         5.1.2.4 การออกแบบฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานโครง C-Line ชนิดหนา กรุยิปซั่ม 9 มม.
ขอบลาดฉาบเรียบทาสีน้าพลาสติก

      5.1.3 ห้องเตรียมอาหาร
         Size :    2.10 x 6.50 ตร.ม.
         Area :    13.65 ตร.ม.
         Seat :     ่ ่ั
                ทีนง
         5.1.3.1 แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายใน        การจัดห้องเตรียมอาหาร
(                                            Pantry)
ต้องสามารถจัดเตรียมได้อย่างคล่องตัวมีทางเดินสัญจรเพียงพอไม่ มีสิ่งกีดขวางทางเดินในการเสริฟอาห
าร พื้นที่ในการทาอาหารหรือเตรียมเครื่องดื่มควรมีมากพอในการทางาน
         5.1.3.2 การออกแบบพื้น
พื้นห้องเตรียมอาหารควรมีคุณสมบัติในการทาความสะอาดง่าย
ดูแลรักษาง่ายผิวขรุขระไม่ลื่นและไม่อันตรายในขณะพื้นเปียก
         5.1.3.3 การออกแบบผนัง ผนังห้องเตรียมอาหารกรุกระเบื้องขนาด 4x4 หรือ 8x8
หรือ 8x10 หรือ 10x16 นิ้ว โดยรอบทั้ง 4 ด้านของผนัง
         5.1.3.4 การออกแบบฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานโครง C-Line ชนิดหนา กรุยิปซั่ม 9 มม.
ขอบลาดฉาบเรียบทาสีน้าพลาสติก

      5.1.4 ห้องโถงทางเข้า ( Foyer Staff )
         Size :    2.50 x 5.00 ตร.ม.
         Area :    12.50 ตร.ม.
         Seat :      ่ ่ั
                ทีนง
                       7
         5.1.4.1 การออกแบบพื้น พื้นโถงทางเข้าควรมีคุณสมบัติในการทาความสะอาดง่าย
ดูแลรักษาง่ายผิวขรุขระไม่ลื่นและไม่อันตรายในขณะพื้นเปียก
        5.1.4.2 การออกแบบผนัง ผนังโถงทางเข้ากรุยิปซั่ม 12 มม.2
หน้าฉาบเรียบทาสีน้าพลาสติก
        5.1.4.3 การออกแบบฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานโครง C-Line ชนิดหนา กรุยิปซั่ม 9 มม.
ขอบลาดฉาบเรียบทาสีน้าพลาสติก

     5.2 ความต้องการทางด้านคุณสมบัติทางเทคนิค หมวดงานตกแต่งภายใน
       5.2.1 ฝ้าเพดาน    1   (แผ่นฝ้า)      สาหรับห้องประชุม ห้องควบคุม
ห้องเตรียมอาหารมีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
          5.2.1.1 เป็นแบบ GYPSUM BOARD หรือเทียบเท่า
          5.2.1.2 เป็นชนิดธรรมดา ไม่ติดไฟ กันความร้อน และเสียง ได้รับมาตรฐาน ASTM
C 36, BS 1230 และมาตรฐาน มอก. 219-2524
          5.2.1.3 มีขนาด 120 x 240 ซม.
          5.2.1.4 มีความหนา 9 มม. ขอบลาด
          5.2.1.5 ลักษณะการใช้งาน ใช้ติดตั้งฝ้าเพดาน

      5.2.2 ฝ้าเพดาน 2 MDF กรุไม้อัดเชอรี่ สาหรับห้องประชุม มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
         5.2.2.1 MDF กรุฝ้าเพดาน
            (1) มีขนาดเต็มแผ่น 1.20 x 2.90 ม. เกรด A
            (2) มีความหนา 9 มม. ได้มาตรฐาน มอก.
            (3) ไม่บิดงอ ไม่แตกร้าว ไม่มีตาหนิ
            (4) ไม่มีรอยน้า หรือบวมชื้น
            (5) เรียบเสมอกันทั่วแผ่น
            (6) สามารถทาสีพ่นได้โดยไม่ร่อน,แตก
         5.2.2.2 ไม้อัดเชอรี่
            (1) นาไม้อัดเชอรี่ตัวอย่างไปเทียบสี
            (2) มีขนาดเต็มแผ่น 1.20 x 2.90 ม.เกรด A
            (3) มีความหนา 8 มม. ได้มาตรฐาน มอก.
                        8
            (4)  ไม่บิดงอ ไม่แตกร้าว ไม่มีตาหนิ
            (5)  ไม่มีรอยน้า หรือบวมชื้น
            (6)  เรียบเสมอกันทั่วแผ่น
            (7)  สามารถทาสีพ่นได้โดยไม่ร่อน แตก

      5.2.3 ผนัง 0 Acoustic WALL สาหรับห้องประชุม มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
         5.2.3.1 เป็นแบบ GYPSUM BOARD หรือเทียบเท่า
         5.2.3.2 เป็นชนิดธรรมดา ไม่ติดไฟ กันความร้อน และเสียง ได้รับมาตรฐาน ASTM
C 36, BS 1230 และมาตรฐาน มอก. 219-2524
         5.2.3.3 มีขนาด120 x 240 ซม.
         5.2.3.4 มีความหนา 12 มม.
         5.2.3.5 ลักษณะการใช้งาน ใช้ติดตั้งฝ้าเพดานและผนังด้านใน

      5.2.4 ผนัง 0 Acoustic WALL สาหรับห้องประชุม Doc มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
          5.2.4.1 เป็นแบบ โครงผนัง ACOUSTICS หรือเทียบเท่า
          5.2.4.2 โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี                 GypframeTM
เป็นโครงคร่าวที่ผลิตและจาหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก ภายใต้
มาตรฐานสากลพร้อมวิธีการติดตั้งที่ชัดเจนตามมาตรฐานของกลุ่ม บีพีบี ตามข้อกาหนดดังนี้
              (1) BS EN 10142: 1991 และ BSEN 10143: 1993 Specification for
Continuously Hot-Dip Metal Coated Steel Sheet and Strip
              (2) BS 7364: 1990 Specification for Galvanized Steel Studs and
Channels for Stud and Sheet partitions and linings using screw-fixed gypsum wallboard
              (3) BS 5234: Parts 1&2: 1992 Code of Practice: Internal non – load
bearing partitions
              (4) มอก.863-2532: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโครงคร่าวเหล็กกล้า
สาหรับยึดแผ่นฝ้าและแผ่นผนัง
              (5) มอก.50-2538: แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มความร้อน
          5.2.4.3 มีความหนา 0.50 ( C-Stud), 0.50 ( U-Track)
          5.2.4.4 มีความกว้าง 62 ( C-Stud), 64 ( U-Track)
                       9
         5.2.4.5 มีความสูง 32 ( C-Stud), 32 ( U-Track)
         5.2.4.6 มีความยาวมาตรฐาน 3000 มม.
         5.2.4.7 เหล็กกล่องมีขนาด 0.60 x 0.60 ม.

      5.2.5 ผนัง 0 Acoustic WALL สาหรับห้องประชุม Doc มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
         5.2.5.1 เป็นแบบฉนวนเยื่อกระดาษ หรือเทียบเท่า
         5.2.5.2 ฉนวนเยื่อกระดาษและฉนวนเยื่อไม้เป็นชนิด Cellulose Insulation
                           ่
         5.2.5.3 Wall Spray เป็นแบบฉนวนเยือไม้ขนาด 3” ภายในโครง Metal Stud 0.60 x
0.60 เป็นระบบฉีดเข้าสู่โครงภายในให้ เต็ม แล้วปาดด้วยลูกกลิ้ง หนาเสมอ Metal Stud
         5.2.5.4 ส่วนผสมเป็นแบบเยื่อไม้และเยื่อกระดาษ
         5.2.5.5 สารเคมี เป็นแบบ Borax และ Boric Acid
         5.2.5.6 ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย จาก U.S. Consumer Products Safety
Commission for Flame Resistance And The Ability to Resist Corrosion

      5.2.6 ผนัง 1 กรุแผ่น MDF ทาสีพ่น สาหรับห้องประชุม มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
         5.2.6.1 เป็นแบบ MDF กรุผนัง หรือเทียบเท่า
         5.2.6.2 มีขนาดเต็มแผ่น 1.20 x 2.90 ม. เกรด A
         5.2.6.3 มีความหนา 6 มม.และ 9 มม.
         5.2.6.4 ไม่บิดงอ ไม่แตกร้าว ไม่มีตาหนิ
         5.2.6.5 ไม่มีรอยน้า หรือบวมชื้น
         5.2.6.6 เรียบเสมอกันทั่วแผ่น
         5.2.6.7 สามารถทาสีพ่นได้โดยไม่ร่อน แตก

      5.2.7 ผนัง 2 กระจกใสสาหรับเขียน สาหรับห้องประชุม มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
         5.2.7.1 เป็นแบบ GLASS Board กระจกใส หรือเทียบเท่า
         5.2.7.2 มีความหนา 9 มม.หรือ 3 หุน (เต็มขนาด)
         5.2.7.3 ขนาดสั่งตัดตามแบบ (วัดหน้า Site)
         5.2.7.4 สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
         5.2.7.5 ทนแดด ทนฝน ทนต่อรอยขีดข่วน
                        10
         5.2.7.6 เจียเหลี่ยม โดยรอบข้างละ 1 มม.
         5.2.7.7 ไม่มีรอยขีดข่วน ไม่มีรอยแตกร้าว ไม่ผ่านการใช้งาน
                                    ้
         5.2.7.8 ยึดด้วยหมุดสแตนเลสด้าน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิว อย่างน้อย 6 ตัว

      5.2.8 ผนัง     4    กรุระแนงไม้สักทับไม้อัดสักลายภูเขา   สาหรับห้องประชุม
มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
         5.2.8.1 ไม้อัดสัก
              (1) มีความหนา 4 มม.
              (2) ขนาด 1.20x2.40 ม เต็มแผ่น
              (3) ไม่แตก ไม่บิดงอ ไม่มีตาหนิ
              (4) ลายภูเขา
              (5) สีอ่อนไม่มีตาไม้
         5.2.8.2 ไม้สักจริง ( Solid )
              (1) มีความหนา 15 มม. ( 5 หุน )
              (2) มีความกว้าง 11/2 นิว้
              (3) ระยะห่างกัน 1 นิว้
              (4) ไม่แตก ไม่บิดงอ ไม่มีตาหนิ
              (5) ลายภูเขา
              (6) สีอ่อนไม่มีตาไม้

      5.2.9 ผนัง 5 ฟองยางหนา 1 ½ นิ้วหุ้มผ้า สาหรับห้องประชุม มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
         5.2.9.1 เป็นแบบ ผ้าบุผนัง
         5.2.9.2 หน้ากว้าง 58 นิ้ว หรือ 145 ซม
         5.2.9.3 Silky Polyester 100 %
         5.2.9.4 ลายในตัว สีครีม
         5.2.9.5 No CC 88/03
         5.2.9.6 Vc-Fabric หรือ Np –Fabric หรือ Kacee
         5.2.9.7 วิธีเย็บ ให้เป็นรอยบุ๋มเช่นเดียวกับดึงดุมแต่ไม่มีดุมและไม่ต้องมีตะเข็บ
         5.2.9.8 แบ่งออกเป็น 2 แผ่นๆละ 1.00 ม.
                 11
5.2.10 ผนัง 6 กรุไม้อัดสักกรุผ้าบุ สาหรับห้องประชุม มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
   5.2.10.1 ไม้อัดสัก
        (1) มีความหนา 4 มม.
        (2) ขนาด 1.20x2.40 ม. เต็มแผ่น
        (3) ไม่แตก ไม่บิดงอ ไม่มีตาหนิ
        (4) ลายภูเขา
        (5) สีอ่อนไม่มีตาไม้
   5.2.10.2 ผ้าบุ
        (1) หน้ากว้าง 54 นิ้ว หรือ137 ซม.
        (2) Polyester 100 %
        (3) ลายในตัว สีครีม
        (4) No AVKE-BEN1/14W
        (5) Vc-Fabric หรือ Np –Fabric หรือ Nitas Tessile
        (6) แผ่นละ 1 ชุด
        (7) ติดแผ่นโลหะส่วนกลาง
5.2.11 ผนัง 7 กระจกแพรว ลามิเนต 15 มม.สาหรับห้องประชุม มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
   5.2.11.1 เป็นแบบ กระจกลามิเนต หรือกระจกแพรว ( ลายแตก ) หรือเทียบเท่า
   5.2.11.2 กระจกลามิเนต 3 ชั้น
   5.2.11.3 หนา 15 มม.
   5.2.11.4 ไม่มีตาหนิ ไม่แตกร้าว
   5.2.11.5 ไม่มีรอยขีดข่วน
   5.2.11.6 ไม่บิดงอ ไม่โค้งบิดเบี้ยว
   5.2.11.7 ติดตั้ง 3 ด้านยกเว้นบน – ล่าง

5.2.12 ผนัง 9 ผนังหินอ่อน สาหรับห้องประชุม มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
   5.2.12.1 เป็นแบบ หินอ่อนครีมาเฟล หรือเทียบเท่า
   5.2.12.2 มีขนาด 0.60x0.60 ม.ความหนา 2 ซม.
   5.2.12.3 สีครีม
   5.2.12.4 มีตาข่ายกันหินแตกร้าวด้านหลัง
   5.2.12.5 ลวดลายและสีสม่าเสมอกันทั่วแผ่น
                        12
           5.2.12.6 ไม่แตกร้าว บิดงอ ไม่มีตาหนิ ความหนาเท่ากันทุกแผ่น
           5.2.12.7 ติดตั้งแบบเว้นร่องไม่ต้องมียาแนว
           5.2.12.8 เจียเหลี่ยม ( เพ่ 45 องศา ) ทุกแผ่นโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนจาหน่าย
(ใช้เครื่อง ) เพื่อให้แนวเป็นตัววี
           5.2.12.9 ติดตั้งโดยปูนกาวที่มีแรงดึงสูง

        5.2.13 ผนัง 10 ผนังหินอ่อนเซาะร่อง สาหรับห้องประชุม มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
           5.2.13.1 เป็นแบบ หินอ่อนครีมาเฟลเซาะร่อง หรือเทียบเท่า
           5.2.13.2 มีขนาด 0.40x0.80 ม.ความหนา 2 ซม.
           5.2.13.3 เซาะร่องกระแทกหน้า
           5.2.13.4 สีครีม
           5.2.13.5 มีตาข่ายกันหินแตกร้าวด้านหลัง
           5.2.13.6 ลวดลายและสีสม่าเสมอกันทั่วแผ่น
           5.2.13.7 ไม่แตกร้าว บิดงอ ไม่มีตาหนิ ความหนาเท่ากันทุกแผ่น
           5.2.13.8 ติดตั้งแบบต่อชนไม่ยาแนว
           5.2.13.9 เจียเหลี่ยม ( เพ่ 45 องศา ) ทุกแผ่นโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนจาหน่าย
( ใช้เครื่อง ) เพื่อให้แนวเป็นตัววี
           5.2.13.10 ติดตั้งโดยปูนกาวที่มีแรงดึงสูง

      5.2.14 พื้น 1 พรม Carpet Tile สาหรับห้องประชุมทั้งหมด มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
         5.2.14.1 Time Warp Machine Tufted
         5.2.14.2 Product Code : Chenille 9462900008 หรือเทียบเท่า
         5.2.14.3 Product Definition : Intersculpt Tufted Tip Sheared Pattern Loop
         5.2.14.4 Yarn/Fibre :Interface Approved Optimum SD Type 6.6 Nylon
         5.2.14.5 Colour System : Solution Dyed
         5.2.14.6 Machine Gauge : 1/12
         5.2.14.7 Pile Height : 4 mm+/-0.5mm
         5.2.14.8 Total Thickness : 7 mm+/-0.5mm
         5.2.14.9 Tile Size : 50x50 cm
         5.2.14.10 Backing Structure: Interface GlasBac.
                 13
   5.2.14.11 NO : Time Warp 903687 Lasting Impression หรือเทียบเท่า
   5.2.14.12 วิธีติดตั้ง : ติดตั้งลายตรงทางยาวห้อง

5.2.15 พื้น 2 พรม Carpet Tile สาหรับห้องประชุมส่วนรับแขก มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
   5.2.15.1 Machine Tufted
   5.2.15.2 Product Code : paint Box สีเทาเข้มหรือเทียบเท่า
   5.2.15.3 Product Definition : Intersculpt Tufted Tip Sheared Pattern Loop
   5.2.15.4 Yarn/Fibre :Interface Approved Optimum SD Type 6.6 Nylon
   5.2.15.5 Colour System : Solution Dyed
   5.2.15.6 Machine Gauge : 1/12
   5.2.15.7 Pile Height : 4 mm+/-0.5mm
   5.2.15.8 Total Thickness : 7 mm+/-0.5mm
   5.2.15.9 Tile Size : 50x50 cm
   5.2.15.10 Backing Structure: Interface GlasBac.
   5.2.15.11 NO. : Paint Box สีเทาเข้ม
   5.2.15.12 วิธีติดตั้ง : ติดตั้งลายตรงทางยาวห้อง

5.2.16 พื้น 3 พรม Carpet Tile สาหรับห้องควบคุม มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
   5.2.16.1 Machine Tufted
   5.2.16.2 Product Code : ระบุสีและลายภายหลัง
   5.2.16.3 Product Definition : Intersculpt Tufted Tip Sheared Pattern Loop
   5.2.16.4 Yarn/Fibre :Interface Approved Optimum SD Type 6.6 Nylon
   5.2.16.5 Colour System : Solution Dyed
   5.2.16.6 Machine Gauge : 1/12
   5.2.16.7 Pile Height : 4 mm+/-0.5mm
   5.2.16.8 Total Thickness : 7 mm+/-0.5mm
   5.2.16.9 Tile Size : 50x50 cm
   5.2.16.10 Backing Structure : Interface GlasBac.
   5.2.16.11 NO. : ระบุสีและลายภายหลัง
                  14
   5.2.16.12 วิธีติดตั้ง : ติดตั้งลายตารางหมากฮอล์ส

5.2.17 พื้น 4 กระเบื้องเซรามิค สาหรับ Foyer,Pantry มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
   5.2.17.1 เป็นแบบ กระเบื้องเซรามิค หรือเทียบเท่า
   5.2.17.2 มีขนาด 16” x 16”
   5.2.17.3 มีความหนา 1 ซม.
   5.2.17.4 พื้นผิวเรียบมัน
   5.2.17.5 สีครีมงาช้าง Super White
   5.2.17.6 NO. 8001

5.2.18 สีพ่นเฟอร์นิเจอร์ สาหรับ ผนังตกแต่งทั้งหมด มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
   5.2.18.1 เป็นแบบ สีพ่นอุตสาหกรรม
   5.2.18.2 คุณสมบัติ สีพ่นเฟอร์นิเจอร์สาหรับพ่นไม้
   5.2.18.3 ระบบสี โพลียูนีเทน หรือ อะคิลิค
   5.2.18.4 พื้นผิว กึ่งเงา
   5.2.18.5 สี ระบุภายหลัง
   5.2.18.6 คงทนต่อกรด ด่าง และสารเคมีอื่นๆ
   5.2.18.7 ป้องกันความชื้น และเชื้อราได้ดี
   5.2.18.8 สีเรียบสม่าเสมอ
   5.2.18.9 ให้ความเงางามสูง

5.2.19 พื้น 4 กระเบื้องเซรามิค สาหรับ Foyer, Pantry มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
   5.2.19.1 เป็นแบบ กระเบื้องเซรามิค
   5.2.19.2 มีขนาด 16” x 16”
   5.2.19.3 มีความหนา 1 ซม.
   5.2.19.4 พื้นผิวเรียบมัน
   5.2.19.5 สี ครีมงาช้าง Super White
   5.2.19.6 No. 8001
                       15
      5.2.20 เครื่องปรับอากาศ สาหรับ ห้องประชุม จานวน 8 ตัว มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
         5.2.20.1 เป็นแบบระบบ Rotary
         5.2.20.2 ขนาดไม่ต่ากว่า 30,000 Btu
         5.2.20.3 แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์
         5.2.20.4 รูปแบบติดตั้งฝ้าเพดานชนิดคอยล์เปลือยต่อท่อลม
         5.2.20.5 ปริมาณลมหน้าหัวจ่าย 1000-1200 CFM
         5.2.20.6 ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
         5.2.20.7 ได้รับมาตรฐานมอก.2134-2545         ISO        9001
สินค้าคุณภาพผลิตโดยสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.มาตรฐาน UKAS ของอังกฤษ,NAC
      5.2.21 เครื่องปรับอากาศ สาหรับ ห้องควบคุม จานวน 1 ตัว มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
         5.2.21.1 เป็นแบบระบบ Rotary
         5.2.21.2 ขนาดไม่ต่ากว่า 9,000 Btu
         5.2.21.3 แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์
         5.2.21.4 รูปแบบติดตั้งฝ้าเพดาน
         5.2.21.5 ปริมาณลมหน้าหัวจ่าย 900 -1000 CFM
         5.2.21.6 ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
         5.2.21.7 การควบคุมแบบรีโมท
         5.2.21.8 ได้รับมาตรฐานมอก.2134-2545,         ISO       9001,
สินค้าคุณภาพผลิตโดยสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.มาตรฐาน UKAS ของอังกฤษ, NAC,
ประหยัดไฟเบอร์ 5 ของ กฟผ.

      5.2.22 ผนัง 8 กรุไม้อัดสัก ทาสีทองภายใน สาหรับ ห้องประชุม มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
         5.2.22.1 เป็นแบบไม้อัดสัก
         5.2.22.2 มีความหนา 4 มม.
         5.2.22.3 มีขนาด 1.20x2.40 ม เต็มแผ่น
                       16
        5.2.22.4  ไม่แตก ไม่บิดงอ ไม่มีตาหนิ
        5.2.22.5  ลายภูเขา
        5.2.22.6  สีอ่อนไม่มีตาไม้
        5.2.22.7  ภายในช่องทาสีทอง

     5.2.23 F1 เก้าอี้ประธาน สาหรับ ห้องประชุม จานวน 1 ตัว มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
        5.2.23.1 มีขนาด 0.62 x 0.66 x 1.17 ม.
        5.2.23.2 Shell โครงวีเนียร์หนา 12-15 มม.ดัดโค้งตามรูปทรง
        5.2.23.3 Backrest Cushion รองด้วยโพลียูนิเทน ความหนาแน่น 33 Kg/m3
Hardness 11Kg
                                    45
        5.2.23.4 Seat Cushion รองด้วยโพลียูนิเทนโฟม ความหนาแน่นKg/m3 Hardness 15Kg

        5.2.23.5  Outer Cushion รองด้วยโพลียูนิเทนโฟม หนา 6 มม.
        5.2.23.6  Base ขา 5 แฉก ทาจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ ทาสี Powder Coated
        5.2.23.7  Mechanism ปรับระดับสูง-ต่า ด้วย Gaslift
        5.2.23.8  Armrest โพลียูนิเทนขึ้นรูปชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ
        5.2.23.9  หุ้มหนังแท้ด้านหน้า หนังเทียมด้านหลัง หรือเทียบเท่า
     5.2.24 F-2 เก้าอี้ประชุม สาหรับ ห้องประชุม จานวน 34 ตัว มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
        5.2.24.1 มีขนาด 0.62 x 0.66 x 0.95 ม.
        5.2.24.2 Shell โครงวีเนียร์หนา 12-15 มม.ดัดโค้งตามรูปทรง
                            17
         5.2.24.3 Backrest Cushion รองด้วยโพลียูนิเทน ความหนาแน่น        33 Kg/m3
Hardness 11Kg
         5.2.24.4 Seat Cushion รองด้วยโพลียูนิเทนโฟม ความหนาแน่น         45 Kg/m3
Hardness 15Kg
         5.2.24.5  Outer Cushion รองด้วยโพลียูนิเทนโฟม หนา 6 มม.
         5.2.24.6  Base ขา 5 แฉก ทาจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ ทาสี Powder Coated
         5.2.24.7  Mechanism ปรับระดับสูง-ต่า ด้วย Gas lift
         5.2.24.8  Armrest โพลียูนิเทนขึ้นรูปชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ
         5.2.24.9  หุ้มหนังแท้ด้านหน้า หนังเทียมด้านหลัง หรือเทียบเท่า
      5.2.25 F-3    เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม    สาหรับ  ห้องประชุม จานวน  21  ตัว
มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
         5.2.25.1  มีขนาด 0.62 x 0.66 x 0.86 ม.
         5.2.25.2  Shell โครงวีเนียร์หนา 12-15 มม.ดัดโค้งตามรูปทรง
         5.2.25.3  Backrest Cushion รองด้วยโพลียูนิเทน ความหนาแน่น       33 Kg/m3
Hardness 11Kg
         5.2.25.4  Seat Cushion รองด้วยโพลียูนิเทนโฟม ความหนาแน่น       45 Kg/m3
Hardness 15Kg
         5.2.25.5  Outer Cushion รองด้วยโพลียูนิเทนโฟม หนา 6 มม.
         5.2.25.6  Base ขา 5 แฉก ทาจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ ทาสี Powder Coated
         5.2.25.7  Mechanism ปรับระดับสูง-ต่า ด้วย Gaslift
         5.2.25.8  Armrest โพลียูนิเทนขึ้นรูปชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ
                  18
   5.2.25.9 หุ้มหนังแท้ด้านหน้า หนังเทียมด้านหลัง หรือเทียบเท่า
5.2.26 F-4 Control Table สาหรับ Control Room จานวน 1 ตัว มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
   5.2.26.1 มีขนาด 0.80 x 1.80- x 0.75 ม.
   5.2.26.2 วัสดุ เป็นแบบ TOP PRATICLE BOARD หนา 28 มม.
   5.2.26.3 สีไม้เมเปิ้ล ปิดขอบ ABS สีไม้เมเปิ้ล หนา 2 มม.
   5.2.26.4 แผ่นปิดหน้าไม้ P.B.หนา 16 มม. ปิดขอบ PVC.0.5 มม.
   5.2.26.5 ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
5.2.27 F-5 Control Chair สาหรับ Control Room จานวน 2 ตัว มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
   5.2.27.1 มีขนาด 0.60 x 0.67 x 1.09 ม.
   5.2.27.2 วัสดุเป็นแบบเบาะนั่งและพนักพิงโครงไม้ขึ้นรูป บุฟองน้า หุ้ม PVC หรือผ้าบุ
   5.2.27.3 ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมหรือพ่นดา
   5.2.27.4 ปรับระดับสูง-ต่า ด้วยระบบแก๊สสปริงค์
                  19
                            1
5.2.28 F-6 โซฟา3 ที่นั่ง สาหรับห้องประชุมส่วนรับรอง จานวนตัว มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
   5.2.28.1 มีขนาด 1.85 x 0.82x0.90 ม.
   5.2.28.2 วัสดุเป็นแบบโครงภายในไม้เนื้อแข็ง บุฟองน้า หุ้มผ้าบุ
   5.2.28.3 ขาไม้บีชหรือไม้สักย้อมโอ๊คเข้ม
                              2
5.2.29 F-7 Armchair สาหรับ ห้องประชุมส่วนรับรอง จานวน ตัว มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
   5.2.29.1 มีขนาด 0.85 x 0.90x0.83 ม.
   5.2.29.2 วัสดุเป็นแบบโครงภายในไม้เนื้อแข็ง บุฟองน้า หุ้มผ้าบุ
   5.2.29.3 ขาไม้บีชหรือไม้สักย้อมโอ๊คเข้ม
   5.2.29.4 หุ้มผ้าบุสีพื้น ( ระบุภายหลัง ) หรือเทียบเท่า
                        20
      5.2.30 F-8 Coffee Table สาหรับห้องประชุม จานวน 1 ตัว มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
         5.2.30.1 มีขนาด 1.10x1.10x0.38 ม.
         5.2.30.2 วัสดุเป็นแบบขาเหล็กแบนชุบโครเมี่ยม
         5.2.30.3 Top กระจกใสนิรภัย ด้านล่างกรุไม้จริงทาสี
      5.2.31 F-9    Side  Table   สาหรับห้องประชุมส่วนรับแขก จานวน    2   ตัว
มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
         5.2.31.1  มีขนาด 0.55 x 0.55 x 0.36 ม.
         5.2.31.2  วัสดุเป็นแบบ TOP กระจกใส เจียเหลี่ยม
         5.2.31.3  ขาไม้จริงทรงเหลี่ยม
      5.2.32 F-10 Carpet Tile สาหรับส่วนรับแขก จานวน 1 ผืน มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
         5.2.32.1 มีขนาด 1.70x2.40 ม.
         5.2.32.2 วัสดุเป็นแบบ Felted Yarn
                        21
      5.2.33 F-11   โต้ะผู้เข้าร่วมประชุม สาหรับห้องประชุมส่วนรับแขก จานวน    7 ตัว
มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
         5.2.33.1  มีขนาด 0.60 x 2.00- x 0.75 ม.
         5.2.33.2  Top Panal PRATICLE BOARD หนา 28 มม. สีไม้เมเปิ้ล
         5.2.33.3  Edges PVC 1-2 มม.
         5.2.33.4  Finishing Laminate Wilsonart
         5.2.33.5  ขา Aluminum Extrusion With Metal Die-Casting Plate Silver
Anodize Finishing
         5.2.33.6  หมายเหตุ          เฉพาะโต๊ะและแผ่นปิดหน้าโต๊ะกันโป๊เท่านั้น
ไม่รวมโต๊ะต่อและตู้ใต้โต๊ะ
    5.3 ความต้องการทั่วไป งานติดตั้ง หมวดงานระบบเสียงภาพ และระบบคอมพิวเตอร์
                         22
       5.3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ,             เดินสายไฟฟ้า
และสายสัญญาณของระบบฯ ต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานของ ระบบ                ISO, IEC, NEC,
การไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น
       5.3.2 ผู้รับจ้างต้องทาแบบรายละเอียดตาแหน่งการเดินท่อร้อยสาย และงานติดตั้งอุปกรณ์
(Shop      Drawing)      และผลการคานวณค่ากาลังงานที่ใช้       (Load    Schedule)
โดยต้องมีวิศวกรไฟฟ้าเซ็นชื่อกากับ เสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้งจริง
       5.3.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
และไม่เป็นของเก่าเก็บค้างสต็อก และล้าสมัย
       5.3.4 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและ ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ต้องยึดกับที่ให้เรียบร้อย(ยกเว้นในส่วนที่ต้องเคลื่อนย้ายได้) และ ต้องทาเครื่องหมายแสดงรหัสสี ,
รหัสของปลายสายสัญญาณต่าง ๆ ทุกเส้น
                                 ง
       5.3.5 ผู้รับจ้างต้องติดตั้ง อุปกรณ์ เครื่องประกอบขอระบบแสง เสียง ภาพ ลงใน ตู้ใส่อุปกรณ์
ผู้รับจ้างต้องนาเสนอแบบให้ผู้ว่าจ้างพิ                ง
                   จารณาอนุมัติก่อนการติดตั้งจริเพื่อให้ได้ความสอดคล้องกับการใช้งาน

    5.4 ผู้ยื่นซองต้องเสนอรูปแบบ ของงานและรายการอุปกรณ์ ในขอบเขตงานดังนี้ เป็นอย่างน้อย
             ่ ่ั
ห้องประชุม ขนาด 35 ทีนง ผู้รับจ้างสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์
ได้จากเอกสารในส่วนถัดไปและจะต้องนาเสนองานในรูปแบบของ Diagram ของระบบมาโดยละเอียด
พร้อมแนบ Catalogue        มาให้ทางคณะกรรมการพิจารณา ในวันยื่นซองเสนอราคา
โดยรายละเอียดความต้องการเบื้องต้นมีดังนี้
                     ่ ่ั
      5.4.1 ห้องประชุม ขนาด35 ทีนง เป็นห้องประชุมเพื่อใช้ในการประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน
ประกอบด้วยระบบแสง เสียง ภาพ สามารถประชุมได้ด้วยชุดประชุมแบบฝังบนผิวโต๊ะประชุม
สามารถถอดก้านไมโครโฟนเก็บได้ ไม่น้อยกว่า35 ชุด ระบบเสียงต้องสามารถนาเสนองานในลักษณะ    Multi-
Media ร่ว มกับระบบภาพ       ได้เป็นอย่างน้อย มีทั้งลาโพงหลัก แบบ   7 .1 ช่องสัญญาณ
และลาโพงบนฝ้าเพดาน
      5.4.2 ระบบภาพสามารถนาเสนอภาพVDO จากเครื่องเล่นแผ่นDVD และเครื่อง Visualizer
และจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ ผ่านเครื่องฉายภาพขนาดไม่น้อยกว่า        3,000 Ansi-Lumens
มีขนาดบนจอภาพไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 100 นิว   ้   นอกจากนี้ในการนาเสนอภาพจากคอมพิวเตอร์ Note
Book นั้นสามารถเตรียมข้อมูลที่จะเสนอได้ 8 จุด ในบริเวณโต๊ะประชุม และ 1 จุดจากห้องควบคุม
โดยทุกจุดสามารถนาเสนอภาพมาที่เครื่องฉายภาพ และ Plasma Display 42 นิว 2 ชุด บริเวณ้
                        23
ด้านหน้าห้อง โดยสลับการเป็นข้อมูลหลักไปมาได้ รวมกันเป็น 3 ชุดสัญญาณ
       5.4.3 ส่วนข้อมูลหลักที่เสนอผ่านเครื่องฉายภาพ จะถูกส่งสัญญาณมาที่ Plasma Display
    ้
42 นิว อีก 4 ชุด บริเวณ ผนังห้องด้านข้างทั้ง 2 ฝั่ง
       5.4.4 ในส่วนประธานการประชุมสามารถเลือกสัญญาณภาพมาแสดง บนจอภาพขนาด นิ้ว    17
ที่โต๊ะประชุมได้ ด้วยการเลือกสัญญาณ จากปุ่มบนโต๊ะประชุม
       5.4.5 ระบบแสงสว่างสามารถควบคุมความสว่างด้วย Digital Dimmer สามารถโปรแกรม
ค่า ความสว่างได้ไม่น้อยกว่า                      8 โปรแกรม
และต้องจัดแสงสว่างจากดวงโคมที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของการประชุมในวาระต่าง ๆ
ด้วย ระบบ เสียง แสง ภาพ ดังกล่าว สามารถควบคุมผ่านชุดรีโมทไร้สาย ซึ่งควบคุมการทางานของ
เครื่องเล่นต่าง ๆ เช่น การเลือก เล่น หยุด ปิด- เปิด ปรับแต่ง ตามค่า Protocol ของเครื่องที่สาคัญ
เป็นอย่างน้อย
และยังสามารถควบคุมความสว่างของแสงไฟจากดวงโคมใช้มีแสงที่พอเหมาะสาหรั บการประชุมในวาระ
ต่าง ๆ ด้วย
       5.4.6 ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าประชุมสามารถนาเสนอข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ Note Book
โดยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ Wireless LAN

      5.5 ความต้องการด้านคุณสมบัติทางเทคนิคหมวดงานระบบเสียงภาพ และระบบคอมพิวเตอร์
        5.5.1 VISUAL SYSTEM
           5.5.1.1 เครื่องฉายภาพ LCD Projector XGA
               (1) เป็นเครื่องฉายภาพวีดีโอ และคอมพิวเตอร์ชนิด 1 เลนส์ 3 LCD Panel
               (2) ใช้ LCD Panel ขนาดไม่น้อยกว่า 0.79 นิ้ว
               (3) ความสว่างของภาพไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI lumen ใช้หลอดไฟชนิด
UHP (Ultra High Performance) ขนาดไม่น้อยกว่า 190 วัตต์ หรือดีกว่า
               (4) ฉายภาพได้ตั้งแต่ 40–300 นิ้ว ขยายภาพได้ 1.2 เท่า หรือดีกว่า
               (5) Short     focal     Length     Zoom      Lens
ที่ใช้พื้นที่ระยะการฉายน้อยกว่าเลนส์ธรรมดาทั่วไป ด้วยระยะฉาย 2.4 เมตร ได้ภาพถึงขนาด 80 นิว  ้
               (6) มีระบบเปิดปิดฝาครอบเลนส์โดยอัตโนมัติ Power lens protector
เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายของหน้าเลนส์
                       24
             (7) มีระบบการปรับระดับขาตั้งเครื่องยกสูง -ต่าโดยอัตโนมัติ Power Tilt
Adjustment                             สามารถควบคุมจากรีโมทไร้สาย
และสามารถปรับแต่งจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องต่อสาย
             (8) มีระบบแก้ไขความผิดเพี้ยนจอภาพสี่เหลี่ยมคางหมูไม่น้อยกว่ า +/- 30,
+/-20 องศา
             (9) มีระบบการค้นหา และเลือกสัญญาณภาพเองโดยอัตโนมัติ Auto Input
Search
             (10) รับสัญญาณภาพวีดีโอได้ทั้งระบบ PAL, NTSC, SECAM, NTSC
3.58, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N PAL60 ปรับเลือกเองโดยอัตโนมัติ ให้ความละเอียด 750 เส้น
             (11) สามารถต่อเชื่อมได้โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ให้ความละเอียดของภาพ
(Resolution) ระดับ XGA 1,024 X 768 จุดภาพ (Pixels)
             (12) สามารถนาเสนอภาพแบบไร้สายได้ จากคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบ Air
Shot 2 ที่แสดงภาพได้อย่างง่ายรวดเร็ว
             (13) มีรีโมทคอนโทรลไร้ สายสามารถที่จะควบคุมการทางานของเครื่อง ฉา
ยภาพโปรเจคเตอร์ ใช้งา นแทนการทางานของ Mouse จากเครื่องคอมพิวเตอร์ และมี Laser Pointer
ในตัว
             (14) มีรีโมทคอนโทรลไร้ สายสามารถที่จะ ควบคุมการทางานการเปลี่ยน ส
ไลด์ภาพ เดินหน้า และถอยหลังได้ โดยไม่จาเป็นต้องต่อสาย สัญญาณ USB จากที่เครื่องคอมพิวเตอร์
ไปยังเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ซึ่งสามารถทางานร่วมกับ Air Shot Function ได้ และมี Laser Pointer
ในตัว
             (15) มีระบบ      Off      &      Go     Function
ทาให้สามารถปิดเครื่องและสามารถที่จะถอดสายไฟ Power ออกได้ทันทีหลังจากกดปุ่ม Power Off
โดยไม่จาเป็นต้องรอให้พัดลมหยุดทางาน
             (16) สามารถต่อเชื่อมสัญญาณคอมพิวเตอร์ได้2 ช่อง (Analog RGB D-sub
15 PIN) Monitor Out RGB D-sub 15 pin 1 ช่อง, ช่องต่อสัญญาณวีดีโอได้ 2 ช่อง (Composite
Video/S-Video), ช่องต่อสัญญาณ Wireless LAN Card 1 ช่อง, ช่องต่อ Memory Stick 1 ช่อง
ช่องต่อระบบเสียงเข้าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, ช่องต่อสัญญาณเสียงออกไม่น้อยกว่า 1 ช่อง,
ขั้วต่อสัญญาณเพื่อการควบคุมชนิด RS-232C 1 ช่อง และ USB 1 ช่อง หรือดีกว่า
             (17) มีระบบเสียง On-Board ในตัว ขนาด 1 W (Max) x 1.
                       25


          5.5.1.2 Screen Motorized 100”
              (1) เป็นจอภาพแบบชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ
และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
              (2) มอเตอร์ไฟฟ้า
เป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้ซึ่งสามารถควบคุมการหยุดของจอได้ทุกตาแหน่งและหยุดอัตโนมัติเ
มื่อขึ้นสุดหรือลงสุด
              (3) มีสวิทซ์ควบคุมชนิด                 3-POSITIONS
เพื่อควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตาแหน่ง
              (4) เนื้อจอสีขาวทาจากวัสดุ Fiber ด้านหลังเคลือบสีดาทนต่อการฉีกขาด
ป้องกันการติดไฟ และสามารถทาความสะอาดได้
              (5) กระบอกจอถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งได้กับผนังหรือเพดาน
              (6) วัสดุทาเนื้อผ้าจอส่วนพื้นที่รับภาพ เป็นแบบ MATT WHITE
              (7) ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว (วัดในแนวทแยง)
              (8) สามารถใช้กับไฟ 220 Volt 50 Hz ได้

       5.5.1.3 เครื่องเล่น แผ่น DVD
           (1) ถาดใส่แผ่นได้ 5 แผ่น (5 Disc Changer)
           (2) เล่นได้ทั้งแผ่น DVD ภาพยนตร์ ทั้ง DVD-R, DVD-RW(VR Mode),
DVD+RW, DVD+R : Double-Layer(8.5GB), SVCD, VCD / CD เพลง/ MP3 / JPEG (CD-R/-RW,
DVD+RW/+R/-RW/-R) และ MP3 รวมทั้งไฟล์ DivX
           (3) ระบบแปลงสัญญาณภาพ D/A Converter ขนาด 12bit / 108MHz
หรือดีกว่า
           (4) Thai OSD เมนูภาษาไทย ง่ายต่อการใช้งาน
           (5) ระบบแปลงสัญญาณเสียง D/A Converter ขนาด 192kHz/ 24 bit
หรือดีกว่า
         5.5.1.4 เครื่องเลือกรับสัญญาณภาพและเสียงขนาด 8 In x 8 Out
                      26
            (1) เป็นเครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง
โดยมีช่องรับสัญญาณภาพไม่น้อยกว่า 8       ช่อง,   8   ช่องสัญญาณเสียงแบบสเตอริโอ
และมีช่องสัญญาณภาพออกไม่น้อยกว่า 8 ช่อง, 8 ช่องสัญญาณเสียงแบบสเตอริโอ
            (2) ค่า VIDEO BANDWIDTH ไม่น้อยกว่า 195 MHz. -3dB
            (3) ค่า AUDIO BANDWIDTH ไม่น้อยกว่า 90 kHz. -3dB
            (4) ค่า NON LINEARITY น้อยกว่า 0.2%
            (5) ค่า VIDEO S/N ไม่น้อยกว่า 72 dB
            (6) ค่า AUDIO S/N ไม่น้อยกว่า 86 dB
            (7) ค่า AUDIO THD ไม่น้อยกว่า 0.16% หรือ 100 kHz, -3dB
            (8) ความกว้างของเครื่องขนาด 19 นิว้
            (9) มีช่องต่อสัญญาณ RS-232 หรือ RS-485 เพื่อควบคุมการทางาน
        5.5.1.5 เครื่องรับสัญญาณภาพระบบ PAL
            (1) เป็นเครื่องรับสัญญาณ RF หรือดีกว่า
            (2) รับสัญญาณทีวีระบบ PAL
            (3) มีค่า Frequency Range 55MHz – 855 MHz หรือดีกว่า
            (4) สัญญาณขาออกเป็นแบบ Composite Video ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
            (5) มีสัญญาณเสียงขาออกไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
            (6) สามารถควบคุมผ่าน RS-232 ได้
        5.5.1.6 จอรับภาพ Plasma 42 นิว ้
            (1) จอขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิว ้
            (2) คอนทราสต์ไม่น้อยกว่า 4000:1
        5.5.1.7 เครื่องเลือกสัญญาณคอมพิวเตอร์
            (1) มีช่องสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 12 ช่องแบบ HD-15F
            (2) มีช่องสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 8 ช่องแบบ HD-15F
            (3) สามารถรับสัญญาณ VGA-UXGA หรือดีกว่า
            (4) มีค่า Bandwidth ไม่น้อยกว่า 300 MHz
            (5) ค่า K-FACTOR น้อยกว่า 0.05%
            (6) S / N ไม่น้อยกว่า 60 dB
            (7) ระบบ Linear Sync Processing หรือดีกว่า
                      27
        5.5.1.8 เครื่องขยายสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์และเสียง
            (1) เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณคอมพิวเตอร์แบบ เข้า 1 ช่อง, ออก 2 ช่อง
            (2) รองรับการทางานได้ทั้งโหมด VGA / UXGA หรือดีกว่า
            (3) Bandwidth ไม่น้อยกว่า 400 MHz (VGA/UXGA), 100kHz (Audio)
            (4) S / N ไม่น้อยกว่า 0.03 Deg. หรือ 73.2 dB
            (5) ค่า K-FACTOR 0.05% หรือดีกว่า
            (6) ค่า Audio THD+NOISE ไม่น้อยกว่า 0.015%
        5.5.1.9 จอทีวีสาหรับมอนิเตอร์
            (1) เป็นโทรทัศน์แสดงภาพสีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว
และมีจอภาพเป็นชนิดแบนเรียบ
            (2) สามารถค้นหาช่องสถานีอัตโนมัติ
            (3) มีรีโมทควบคุมการทางานของเครื่อง
            (4) มีช่องต่อสัญญาณ AV IN ด้านหน้าและหลังเครื่อง
            (5) มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ
            (6) รับสัญญาณเสียง 2 ภาษา

        5.5.1.10 จอ LCD มอนิเตอร์ขนาด 17 นิว  ้
             (1) มีค่า Horiz. Rate: 31-81 kHz หรือกว้างกว่า
             (2) มีค่า Vertical Rate: 56-75 Hz หรือกว้างกว่า
             (3) เป็นจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิว ้
             (4) มีค่า Bandwidth (MHz): 135 หรือดีกว่า
             (5) มีค่า Maximum Resolution: 1280x1024 หรือดีกว่า
             (6) Input Video Signal: Analog RGB, CVBS, S-video,
TV(antenna/cable) หรือดีกว่า
        5.5.1.11 เครื่องเลือกสัญญาณวีดีโอและคอมพิวเตอร์
            (1) สามารถรับสัญญาณขาเข้าได้ไม่น้อยกว่า3 แบบ แบบละไม่น้อยกว่า4 ช่อง
                                า         า
            (2) สามารถรับสัญญาณขาออกได้ไม่น้อยกว่3 แบบ แบบละไม่น้อยกว่ 1 ช่อง
            (3) รับสัญญาณ VGA/XGA, Composite video, S-Video หรือดีกว่า
            (4) มีค่า Bandwidth XGA/VGA ไม่น้อยกว่า 300 MHz
                 28
       (5) มีค่า Bandwidth Composite Video ไม่น้อยกว่า 450 MHz
       (6) มีค่า Bandwidth S-Video ไม่น้อยกว่า 250 MHz
       (7) มีช่องต่อสัญญาณเสียงทั้งเข้าและออก
       (8) มีค่า S/N Ratio Video ไม่น้อยกว่า 75 dB
       (9) มีปุ่มปรับ Mic. Level, Audio Level หน้าเครื่องหรือดีกว่า
   5.5.1.12 เครื่องขยายสัญญาณภาพและเสียง
       (1) สามารถรับสัญญาณภาพและเสียงได้ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
       (2) มีช่องสัญญาณขาออกทั้งภาพและเสียงไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
       (3) มีค่า Video Bandwidth ไม่น้อยกว่า 300 MHz
       (4) มีค่า Audio Bandwidth ไม่น้อยกว่า 20 kHz
       (5) มีค่า Video S/N Ratio ไม่น้อยกว่า 75 dB
       (6) สามารถขยายสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 50 เมตรหรือดีกว่า
   5.5.1.13 ลิฟท์ยกจอภาพ LCD มอนิเตอร์ 17 นิ้ว พร้อมชุดควบคุม
       (1) เป็นลิฟท์ที่สามารถยกจอ LCD มอนิเตอร์ขนาด 17 นิ้วได้เป็นอย่างดี
       (2) สามารถบังคับขึ้นลงได้

5.5.2 AUDIO SYSTEM
   5.5.2.1 ไมโครโฟน
       (1) สามารถตอบสนองความถี่ 70-15,000 Hz หรือกว้างกว่า
       (2) ลักษณะการรับเสียงเป็นแบบ Cardioid
       (3) ไมโครโฟนเป็นชนิด Dynamic
       (4) มีความต้านทานไม่น้อยกว่า 500 ohms
       (5) กาลังส่งออกที่ (1000 Hz): - 52 dB V/Pa (2.5 mV)
       (6) จุดต่อเชื่อมเป็นแบบ XLR-type
       (7) มีสวิทซ์เปิด-ปิด
   5.5.2.2 ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ (เครื่องส่งสัญญาณ)
       (1) สามารถส่งสัญญาณความถี่690.000 – 865.000 MHz. หรือกว้างกว่าได้
       (2) ไมโครโฟนชุดส่งสัญญาณเป็นแบบมือถือ
       (3) สามารถเลือกความถี่การใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 64 ช่องสัญญาณ
              29
    (4) ไมโครโฟนเป็นแบบ Dynamic microphone unit, cardioids
    (5) มีสวิทซ์ เปิด-ปิด
    (6) กาลังส่งน้อยกว่า 50 mW.
    (7) มีสัญญาณเข้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 145 dB SPL
    (8) มีไฟแสดงเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
5.5.2.3 ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ (เครื่องรับสัญญาณ)
    (1) สามารถรับสัญญาณความถี่690.000 – 830.000 MHz. หรือกว้างกว่าได้
    (2) สามารถเลือกความถี่การใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 64 ช่องสัญญาณ
    (3) ตอบสนองความถี่ 100 – 12,000 Hz หรือกว้างกว่าได้
    (4) ความไวในการรับสัญญาณมากกว่า 80 dB
    (5) อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า 110 dB
    (6) ค่าความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิคน้อยกว่า 1%
    (7) เครื่องรับสัญญาณเป็นแบบ Diversity มีเสารับสัญญาณ 2 เสา
    (8) ใช้ได้ทั้งไฟ AC-DC adapter
5.5.2.4 ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบเสื้อ (เครื่องส่งสัญญาณ)
    (1) สามารถส่งสัญญาณความถี่690.000 – 865.000 MHz. หรือกว้างกว่าได้
    (2) ไมโครโฟนชุดส่งสัญญาณเป็นแบบหนีบเสื้อ
    (3) สามารถเลือกความถี่การใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 64 ช่องสัญญาณ
    (4) ไมโครโฟนเป็นแบบ Electret condenser
    (5) มุมรับเสียงแบบ cardioid
    (6) มีสัญญาณเข้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 120dB SPL
    (7) กาลังส่งน้อยกว่า 50 mW.
    (8) อายุของแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง (Alkaline)
    (9) มีไฟแสดงเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
5.5.2.5 ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบเสื้อ (เครื่องรับสัญญาณ)
    (1) สามารถรับสัญญาณความถี่ 690.000 – 830.000 MHz. หรือกว้างกว่าได้
    (2) สามารถเลือกความถี่การใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 64 ช่องสัญญาณ
    (3) ตอบสนองความถี่ 100 – 12,000 Hz หรือกว้างกว่าได้
    (4) ความไวในการรับสัญญาณมากกว่า 80 dB
                      30
             (5) อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า 110 dB
             (6) ค่าความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิคน้อยกว่า 1%
             (7) เครื่องรับสัญญาณเป็นแบบ Diversity มีเสารับสัญญาณ 2 เสา
             (8) ใช้ได้ทั้งไฟ AC-DC adapter
         5.5.2.6 เครื่องเล่นแผ่น DVD
             (1) สามารถใส่แผ่นดิสก์ได้ไม่น้อยกว่า 5 แผ่น
             (2) เล่นได้ทั้งแผ่น DVD ภาพยนตร์ ทั้ง DVD-R, DVD-RW(VR Mode),
DVD+RW, DVD+R : Double-Layer, SVCD, VCD / CD เพลง/ MP3 / JPEG รวมทั้งไฟล์ DivX
             (3) Thai OSD เมนูภาษาไทย ง่ายต่อการใช้งาน
             (4) ระบบแปลงสัญญาณภาพ D/A Converter ขนาด 12bit / 108MHz
ให้ภาพสมบูรณ์
         5.5.2.7 เครื่องเล่นเทปแบบตลับคู่
             (1) เป็นเครื่องเล่นเทปชนิด Auto reverse ทั้ง 2 ด้าน หรือดีกว่า
             (2) สามารถเล่นแบบ Playback x 1, Erase and 1 Record/Playback
             (3) มีค่าสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (S/N) 58 dB หรือดีกว่า
             (4) มี Frequency Response (Metal Tape) ไม่น้อยกว่า 25 Hz – 20KHz
             (5) มีค่า WOW / flutter 0.07% หรือดีกว่า
             (6) ระบบมอเตอร์ที่ใช้เป็นระบบ DC motor x 2 หรือดีกว่า
             (7) มีช่องสาหรับต่อ Headphone output หรือดีกว่า
               ่
         5.5.2.8 เครืองผสมสัญญาณเสียง ขนาด 24 ช่องสัญญาณ
             (1) เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า 20 ช่อง (โมโน)
และไม่น้อยกว่า 2 ช่อง (สเตอริโอ)
             (2) มีช่องสัญญาณออกแบบสเตอริโอและแบบโมโน ความต้านทานไม่เกิน
200 
            (3) มีช่องสัญญาณออก GROUP OUT หรือ Subgroups Out ไม่น้อยกว่า
2 ช่อง
            (4) มีช่องสัญญาณออก AUX OUT หรือ Aux Sends Out ไม่น้อยกว่า
4 ช่อง
            (5) มีช่องสัญญาณออก ST SUB OUT (L, R), EFFECT (1, 2)
                       31
             (6) มีช่องสัญญาณออก REC. OUT (L, R), PHONES OUT, GROUP
INSERT, ST INSERT
             (7) มีค่าการตอบสนองความถี่ 20Hz-20kHz หรือกว้างกว่า
             (8) มี THD ไม่เกิน 0.2%
             (9) มี Phantom power +48V หรือดีกว่า
             (10) มีไม่น้อยกว่า 3-band EQ สาหรับปรับแต่เสียงทุกช่องสัญญาณ
             (11) มีตัวปรับสัญญาณเข้าไม่น้อยกว่า 44 dB แบบปรับค่าได้
         5.5.2.9 เครื่องประมวลผลสัญญาณเสียง
             (1) เป็นเครื่องปรับแต่งเสียงชนิดดิจิตอล สามารถทางาน ด้าน Parametric
EQ, Crossover, Delay Time, Mixer-Send ได้
             (2) มีระบบปรับแต่งสัญญาณเสียงด้วย Software ผ่านช่อง RS-232 และ
RS-485
             (3) ระบบประมวลผลการทางานของเครื่องแบบ 24 บิท
             (4) มี LED แสดงผลการทางานต่างๆ ดังนี้ Clip, Signal, Bypass, Power,
Comm.
             (5) สามารถบันทึกรูปแบบการปรับแต่งเสียงไว้ และเรียกใช้งานโดย Remote
contact closure ไม่น้อยกว่า 4 Preset พร้อมมี LED แสดงการทางานของแต่ละ Preset
             (6) มี Pink Noise Generator ในตัวเครื่องสาหรับทดสอบเสียง
             (7) ความถี่ตอบสนอง 20 Hz – 20 kHz, +/-0.5 dB หรือกว้างกว่า
             (8) ไดนามคส์เร้นจ์ ไม่น้อยกว่า 105 dB
             (9) ความเพี้ยนฮาร์โมนิค -95 dB at 1 kHz
             (10) CMR ไม่น้อยกว่า 38 dB
             (11) Crosstalk น้อยกว่า -50 dB at 10 kHz
             (12) ระดับสัญญาณขาเข้า ไม่น้อยกว่า +22 dBu
             (13) ระดับสัญญาณขาออก ไม่น้อยกว่า +22 dBu
             (14) สามารถบันทึกโปรแกรมปรับเสียง ไม่น้อยกว่า 3 Programs
             (15) ความสามารถในการต่อพ่วง ไม่น้อยกว่า 16 Units
         5.5.2.10 เครื่องขยายเสียงลาโพงเพดาน
             (1) มีกาลังขยายปกติไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ และสูงสุดไม่น้อยกว่า 160 วัตต์
                       32
            (2) สามารถตอบสนองความถี่ 100 Hz-10 kHz หรือกว้างกว่า
            (3) ค่าความผิดเพี้ยนรวม (THD) ไม่เกิน 2%
            (4) มีช่องสัญญาณเข้า AUX ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
            (5) มีช่องสาหรับต่อไมโครโฟนได้ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
            (6) มีช่องสัญญาณเสียงออกเพื่อต่อกับเครื่องบันเสียงได้ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
            (7) อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนไม่น้อยกว่า 91 dB
            (8) สามารถต่อออกลาโพงแบบ: 100V, 70V line, 4 ohm
            (9) มีปุ่มควบคุมความดัง และปุ่มปรับเสียงทุ้ม-เสียงแหลม
            (10) มีระบบป้องกันไฟเกินขนาด และการลัดวงจรไฟฟ้าในตั ว
        5.5.2.11 ลาโพงเพดาน
            (1) เป็นลาโพงติดเพดานชนิดฝัง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ซม. ติดตั้งด้วยสกรู
หน้ากากเป็นพลาสติกพร้อมตาข่าย
            (2) สามารถใช้ได้ทั้งความต้านทานที่ 100 V Line; 1.7 k (6W), 3.3k
(3W), 6.7k (1.5W)/ 70 V Line; 1.7k (3W), 3.3k (1.5W), 6.7k (0.8W) หรือดีกว่า
            (3) สามารถตอบสนองความถี่ 100-10,000 Hz หรือกว้างกว่า
            (4) มีค่า Sound Pressure Level ไม่น้อยกว่า 89 dB / w / m
        5.5.2.12 เครื่องขยายเสียงสาหรับลาโพงหลัก
            (1) ภาคขยายให้กาลังขับไม่น้อยกว่า 75 วัตต์
            (2) มีชิ่ง Pre Out สาหรับต่อ Sub Bass Speaker
            (3) ภาคขยายให้กาลังขับ เท่ากัน ทั้งหมด 7 ช่องสัญญาณ
            (4) มีวงจร DSP 32 bit หรือดีกว่า
            (5) สามารถใช้รีโมทควบคุมได้
            (6) มีระบบถอดรหัสสัญญาณ แบบ Dolby Digital EX, Dolby Digital PRO
LOGIC IIx , DTS หรือดีกว่า
        5.5.2.13 ลาโพงหลักแบบฝังผนัง
            (1) เป็นลาโพงชนิดฝังผนัง
                               ้               ้
            (2) มีขนาดลาโพงเสียงต่าไม่น้อยกว่า6 นิว และเสียงแหลม ไม่น้อยกว่า1 นิว
            (3) Frequency Response ไม่น้อยกว่า 38 Hz-20kHz
            (4) ขนาดของกาลังวัตต์ ไม่น้อยกว่า 50W
                 33
   5.5.2.14 เครื่องขยายเสียงสาหรับลาโพงเสียงต่า
       (1) ภาคขยายให้กาลังขับไม่น้อยกว่า 70 วัตต์ X 2 (ที่ 4 Ohm)
       (2) มีขั้วต่อสัญญาณ I/P 4 ชุด และ O/P 2 ชุด
       (3) สามารถเลือกแหล่งกาเนิดเสียงได้
   5.5.2.15 ลาโพงต่าแบบฝังฝ้าเพดาน
       (1) เป็นลาโพงชนิดฝังฝ้าเพดาน
                          ้
       (2) มีขนาดลาโพงเสียงต่าไม่น้อยกว่า 8 นิว
       (3) Frequency Response ไม่น้อยกว่า 42 Hz-200 Hz
       (4) ขนาดของกาลังวัตต์ ไม่น้อยกว่า 90W
   5.5.2.16 หูฟังเสียง
       (1) มีค่า Nominal Input 100mW หรือดีกว่า
       (2) มีค่าความต้านทาน 32 Ohms.
       (3) น้าหนักไม่เกิน 165g
       (4) เป็นหูฟังชนิด Closed-Back Dynamic 40-millimeter Drivers
       (5) Terminal เป็นแบบ Stereo phone plug

5.5.3 CONFERENCE MICROPHONE SYSTEM
   5.5.3.1 ชุดไมโครโฟนประธานฝังโต๊ะ
       (1) เป็นชุดประชุมแบบฝังโต๊ะ
       (2) ขั้วต่อไมโครโฟนเป็นแบบ XLR
       (3) มีลาโพง
       (4) มีปุ่มเปิด-ปิดไมค์
       (5) มี LED แสดงผลการทางาน
       (6) เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับแหล่งจ่ายไฟและชุดควบคุม
   5.5.3.2 ชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมฝังโต๊ะ
       (1) เป็นชุดประชุมแบบฝังโต๊ะ
       (2) ขั้วต่อไมโครโฟนเป็นแบบ XLR
       (3) มีลาโพง
       (4) มีปุ่มเปิด-ปิดไมโครโฟน
                        34
              (5) มี LED แสดงผลการทางาน
              (6) เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับแหล่งจ่ายไฟและชุดควบคุม
          5.5.3.3 ไมโครโฟน Gooseneck XLR Type 50 CM
              (1) เป็นไมโครโฟนขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซม.
              (2) ไมโครโฟนเป็นแบบ Uni-Directional หรือดีกว่า
              (3) มีค่าความถี่ 90Hz-15kHz หรือกว้างกว่า
              (4) มีค่า S/N Ratio ไม่น้อยกว่า 60 dBA
              (5) มีขั้วต่อแบบ XLR
          5.5.3.4 Microphone Electronic Unit
              (1) ตอบสนองความถี่ที่ 35Hz-19kHz หรือกว้างกว่า
              (2) มีค่า THD 0.1% หรือดีกว่า
              (3) มีค่า S/N Ratio ไม่น้อยกว่า 70 dBA
              (4) มีขั้วต่อแบบ D-Sub 15 Pin
          5.5.3.5 เครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า
              (1) มีปุ่มกดระดับความดังของเสียงได้ทุกระดับ
              (2) สามารถควบคุมจานวนชุดประชุมได้           100       ชุด
โดยสามารถขยายการควบคุมจานวนชุดประชุมได้ไม่เกิน              1,000         ชุด
โดยต่อพ่วงเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าจานวน 10 เครื่อง
              (3) สามารถต่อชุดประธานได้ถึง 10 ตัว
              (4) สามารถเลือกวิธีการควบคุมการสนทนาได้แบบอัตโนมัติ
สามารถกาหนดจานวนผู้สนทนาพร้อมกันได้ ตั้งแต่ 1 ถึง 6 คน ตามความเหมาะสมของการใช้งาน
                                    แบบจั
              (5) สามารถเลือกวิธีการควบคุมการสนทนาได้ ดลาดับก่อนหลัง (FIFO)
ทางานเหมือนแบบอัตโนมัติแต่มีลักษณะพิเศษกว่าตรงที่สามารถจัดลาดับผู้สนทนาขอพูดและไมโครโฟน
จะทางานเมื่อถึงลาดับให้พูด
              (6) มีช็อกเก็ตสาหรับต่อร่วมกับเครื่องบันทึกเทปเพื่อบันทึกการประชุมหรือต่
อร่วมกับชุดพ่วงโทรศัพท์ เพื่อประชุมร่วมกับบุคคลภายนอกผ่านทางโทรศัพท์
              (7) มีระบบทดสอบการทางาน          (TEST       FUNCTION)
โดยสามารถทดสอบการทางานของไมโครโฟนทุกตัว หรือตัวใดตัวหนึ่ง
              (8) มีช่องต่อ RS-232 / RS-422 เพื่อใช้ร่วมกับชุดควบคุมอื่นๆ ได้
                        35
             (9) ตอบสนองความถี่ MIC IN TO LINE OUTPUT 40Hz – 19KHz
หรือดีกว่า
             (10) ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิค รวมน้อยกว่า 0.1%
             (11) อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนมากกว่า 68 dBA

       5.5.4 INTERGRATED CONTROL SYSTEM
          5.5.4.1 รีโมทควบคุม
               (1) สามารถที่จะ     Download     และ   Upload   Program
  จากตัวเครื่องไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
               (2) สามารถใช้ไฟ 12 V DC ได้
               (3) มี Port RS232/422/485 ไม่น้อยกว่า 3 Ports และมี LED แสดงสถานะ
  การทางาน
               (4) มี Port IR/Serial ไม่น้อยกว่า 4 Ports และมี LED แสดงสถานะ การทางาน
               (5) มี Port Relay ไม่น้อยกว่า 4 Relays และมี LED แสดงสถานะ การทางาน
               (6) มี IO channel for contact closure ไม่น้อยกว่า 4 Ports และมี LED
  แสดงสถานะ การทางาน
               (7) มีจอ Touch Panel แบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5”
               (8) มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 x 480 Pixels
               (9) มีหน่วยความจาไม่น้อยกว่า 64 MB
               (10) มี Power Supplies ที่สามารถแปลงไฟฟ้า 100-240 VAC
  ให้ไม่น้อยกว่า 12 VDC ได้
               (11) สามารถป้องกันการ Over-protected หรือมากกว่านี้
          5.5.4.2 เครื่องควบคุมระดับสัญญาณเสียง
               (1) มีความเพี้ยนไม่เกิน 0.008%
               (2) สามารถที่ปรับลดเสียงได้ 72 Db
               (3) สามารถที่จะรับสัญญาณเสียงได้ทั้งแบบ Balance และ Unbalance
               (4) มีช่องสัญญาณทั้งด้าน Input และ Output ไม่ต่ากว่า 3 ช่อง
               (5) สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกับ Axlink Control Network ได้
          5.5.4.3 แป้นควบคุมปุ่มกด 32 ปุ่ม
                    36
          (1) มีปุ่มกดทั้งหมด 32 ปุ่ม และมี LED แสดงสถานะ การทางาน
          (2) สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกับ Axlink Control Network ได้
          (3) สามารถใช้ไฟ 12 V DC ได้
      5.5.4.4 เครื่องควบคุม RS-232
          (1) มีช่องต่อ RS-232, RS422, RS485 และมี LED แสดงสถานะ การทางาน
          (2) สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกับ Axlink Control Network ได้
          (3) มีค่า Input Buffer ไม่น้อยกว่า 1 KB
          (4) สามารถใช้ไฟ 12 V DC ได้
      5.5.4.5 เครื่องควบคุม IR
          (1) มีช่องต่อ IR ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง และมี LED แสดงสถานะ การทางาน
          (2) สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกับ Axlink Control Network ได้
          (3) มีหน่วยความจาไม่น้อยกว่า 28 K
          (4) สามารถใช้ไฟ 12 V DC ได้
      5.5.4.6 สาย IR สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกับ Axlink Control Network ได้
      5.5.4.7 สาย RS-232 สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกับ Axlink Control Network ได้
      5.5.4.8 แป้นควบคุมแบบปุ่มกด 8 ปุ่ม
          (1) มีปุ่มกดทั้งหมด 8 ปุ่ม และมี LED แสดงสถานะ การทางาน
          (2) สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกับ Axlink Control Network ได้
          (3) สามารถใช้ไฟ 12 V DC ได้

    5.5.5 DIMMING SYSTEM
       5.5.5.1 เครื่องหรี่ไฟขนาด 2 กิโลวัตต์ 4 ช่อง (D-1)
           (1) มีระบบควบคุมการทางานของวงจรที่แม่นยาด้วยระบบมโครคอนโทรลเลอร์
           (2) สามารถตั้งโปรแกรมได้ 32 โปรแกรม
           (3) มีระบบป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าเกินหรือลัดวงจรด้วย   MCB.
ตามมาตรฐาน IEC 898 , IEC 947-2
           (4) มีระบบความปลอดภัยในการใช้งานด้วยการแยกแรงดันไฟฟ้าด้านควบคุ
มกับแรงดันไฟฟ้าภาคจ่ายกาลังด้วย Opto-Isolator ที่มีค่าการทนแรงดันไฟฟ้า AC ด้าน Output ที่
7,500โวลท์
                    37
           (5) มีระบบป้องกันสัญญาณรบกวน (RFI Suppession) ด้วย Toroidal
choke, R-C Network ตามมาตรฐาน BS 800 VDE 0875 และ CISPR14 (EN55015),
(EN55022), (EN50081)
           (6) มีระบบระบายความร้อนด้วย Heatsink
           (7) มีระบบภาคจ่ายกาลังไฟฟ้าแบบ Solid state thyristor phase control
2 ชุด/ช่อง (SCR “Back to Back”) และ Relay
           (8) มีคุณสมบัติการหรี่ไฟแบบ “Square law “B” Dimming curve”
           (9) มี Analog Output 0-10 V.DC สาหรับ Electronic Ballast Analog
Dimmable
           (10) มีระบบป้องกันข้อมูลภายในสูญหายด้วย “E2 PROM” (ไม่ต้องใช้
Battary back-up)
           (11) 400C Maximum ambient temperature for 100% duty cycle.
           (12) สามารถใช้ได้กับไฟ 1-Phase, 2 Wires 200-240 V.AC. 50Hz.
           (13) สามารถรับสัญญาณควบคุมได้ทั้งแบบ DMX-512, CAN BUS และ
PSL. Protocol
           (14) ความละเอียดของการ DIM (0-100%) เท่ากับ 256 STEPS
           (15) มีระบบ By pass การทางานของเครื่อง
           (16) สามารถใช้กับหลอดไฟแบบ Incandescent, Halogen, Halogen low
voltage, Fluorescent, Cold Cathode and other.
           (17) มี Function การทางานหลากหลาย
           (18) สามารถตั้งโปรแกรมได้จาก Hand Held Programmable
           (19) สามารถตั้งค่า Start Dimming ของแต่ละ Channel ได้อิสระ (0-100%)
           (20) สามารถตั้งค่า Start Non-Dim ของแต่ละ Channel ได้อิสระ (0-100%)
           (21) สามารถตั้งค่า Preheat ของแต่ละ Channel ได้อิสระ (0-20%)
           (22) ติดตั้งแบบติดฝาผนัง (Wall Mounted) และ Cable Tray
           (23) ได้รับการทดสอบทางด้านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตามมาตรฐานเยอรมัน
CE EMC
       5.5.5.2 เครื่องหรี่ไฟขนาด 2 กิโลวัตต์ 4 ช่อง (D-1)
           (1) มีระบบควบคุมการทางานของวงจรที่แม่นยาด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
                    38
           (2) สามารถตั้งโปรแกรมได้ 32 โปรแกรม
           (3) มีระบบป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าเกินหรือลัดวงจรด้วย MCB.
ตามมาตรฐาน IEC 898 , IEC 947-2
           (4) มีระบบความปลอดภัยในการใช้งานด้วยการแยกแรงดันไฟฟ้าด้านควบคุม
กับแรงดันไฟฟ้าภาคจ่ายกาลังด้วย Opto-Isolator ที่มีค่าการทนแรงดันไฟฟ้า AC ด้าน Output ที่
7,500 โวลท์
           (5) มีระบบป้องกันสัญญาณรบกวน (RFI Suppession) ด้วย Toroidal
choke, R-C Network ตามมาตรฐาน BS 800 VDE 0875 และ CISPR14 (EN55015),
(EN55022), (EN50081)
           (6) มีระบบระบายความร้อนด้วย Heatsink
           (7) มีระบบภาคจ่ายกาลังไฟฟ้าแบบ Solid state thyristor phase control
2 ชุด/ช่อง (SCR “Back to Back”) และ Relay
           (8) มีคุณสมบัติการหรี่ไฟแบบ “Square law “B” Dimming curve”
           (9) มีระบบป้องกันข้อมูลภายในสูญหายด้วย “E2 PROM” (ไม่ต้องใช้
Battary back-up)
           (10) 400C Maximum ambient temperature for 100% duty cycle.
           (11) สามารถใช้ได้กับไฟ 1-Phase, 2 Wires 200-240 V.AC. 50Hz.
           (12) สามารถรับสัญญาณควบคุม ได้ทั้งแบบ DMX-512, CAN BUS และ
PSL. Protocol
           (13) ความละเอียดของการ DIM (0-100%) เท่ากับ 256 STEPS
           (14) มีระบบ By pass การทางานของเครื่อง
           (15) สามารถใช้กับหลอดไฟแบบ Incandescent, Halogen, Halogen low
voltage, Fluorescent, Cold Cathode and other.
           (16) มี Function การทางานหลากหลาย
           (17) สามารถตั้งโปรแกรมได้จาก Hand Held Programmable
           (18) สามารถตั้งค่า Start Dimming ของแต่ละ Channel ได้อิสระ (0-100%)
           (19) สามารถตั้งค่า Start Non-Dim ของแต่ละ Channel ได้อิสระ (0-100%)
           (20) สามารถตั้งค่า Preheat ของแต่ละ Channel ได้อิสระ (0-20%)
           (21) ติดตั้งแบบติดฝาผนัง (Wall Mounted) และ Cable Tray
                     39
           (22) ได้รับการทดสอบทางด้านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตามมาตรฐานเยอรมัน
CE EMC
       5.5.5.3 เครื่องควบคุมแสงสว่างแบบติดผนัง
            (1) มีระบบควบคุมการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
            (2) การใช้งานด้วยระบบจอ Touch Screen ความละเอียด 320x480 พิกเซล
พร้อม Backlite.
            (3) มีระบบการติดต่อสื่อสารกับ Control Station ด้วย CAN BUS
            (4) มีระบบป้องกันการใช้งานด้วย Function Lock Key.
            (5) มีระบบป้องกันการแก้ไขโปรแกรมด้วย Password.
            (6) มีระบบป้องกันข้อมูลภายในสูญหายด้วย “E2 PROM” (ไม่ต้องใช้
Battary back-up)
            (7) Power supply 18-24 V.DC.
            (8) สามารถเรียกโปรแกรมมาใช้งานได้ 4,8,16 และ 32 โปรแกรม
            (9) สามารถตั้ง ID ของเครื่องเพื่อขยายระบบการใช้งาน
            (10) สามารถแก้ไขค่า Time Fade ได้แต่ละโปรแกรมอิสระ
       5.5.5.4 เครื่องโปรแกรมแสงสว่างภายใน
            (1) มีระบบควบคุมการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
            (2) การใช้งานด้วยระบบจอ Touch Screen ความละเอียด 320x480 พิกเซล
พร้อม Backlite.
            (3) มีการติดต่อสื่อสารกับระบบของLunar Proud ผ่านทาง RS232 (PSC-PP)
            (4) สามารถเชื่อมต่อกับระบบของ Lunar Proud ผ่านทาง IRDA
            (5) สามารถ Upload & Download กับระบบของ Lunar Proud
            (6) สามารถแก้ไขProgram และ Configurations ต่าง ๆ ของระบบLunar proud
            (7) มีระบบป้องกันการใช้งานด้วย Function Lock Key.
            (8) มีระบบป้องกันการแก้ไขโปรแกรมด้วย Password.
            (9) เก็บสารองข้อมูลด้วย Memory ภายในตัวเครื่อง หรือใน Memory card
            (10) Power: Rechargeable battery
        5.5.5.5 อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องโปรแกรมแสงสว่าง
            Programmable Panel Socket : Remote port for PSC-HH (RJ-Type)
                       40
          5.5.5.6 อุปกรณ์ควบคุมการขึ้นลงมอเตอร์
             (1) สามารถรับสัญญาณควบคุมได้ทั้งแบบ DMX-512, CAN BUS และ
  PSL. Protocol
          (2) มีระบบป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าเกินหรือลัดวงจรด้วย       MCB.
  ตามมาตรฐาน IEC 898 , IEC 947-2
          (3) ติดตั้งง่ายเป็นแบบ Wall Mount
          (4) มี Output ให้เลือก 2 Ch.

     5.5.6 HOUSE LIGHT SYSTEM
        5.5.6.1 โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ (Daylight)
            (1) เป็นโคมไฟ สาหรับ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์
            (2) ตัวโคมทาจากเหล็กคุณภาพสูง
            (3) เคลือบสีฝุ่น Polyester
            (4) ขาหลอดมีคุณภาพดี
            (5) สามารถใช้ร่วมกับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์        36     วัตต์
  ให้ความสว่างแสงแบบ Daylight
            (6) บัลลาสต์ อีเล็กโทรนิกส์สาหรับหรี่แสงโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์
            (7) เป็นบัลลาสต์ อีเล็กโทรนิกส์ ที่สามารถใช้ร่วมกับ ระบบ DIMMING
  SYSTEM ได้เป็นอย่างดี
            (8) สามารถใช้ร่วมกับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์        36     วัตต์
  ให้ความสว่างแสงแบบ Daylight
        5.5.6.2 โคมไฟดาวน์ไลท์ Halogen / 50 วัตต์/12 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ (Cool blue)
            (1) เป็นโคมไฟแบบฝังฝ้าเพดาน สาหรับ Halogen / 50 วัตต์ /12 โวลท์ แบบ
1 หลอด
            (2) ตัวโคมทาจากโลหะ
            (3) เคลือบสีผิวด้านหน้าสีขาว
            (4) ขาหลอดมีคุณภาพดี
            (5) สามารถใช้ร่วมกับหลอดไฟHalogen / 50 วัตต์ /12 โวลท์ แบบแสงCool blue
                       41
            (6) มีบัลลาสต์  ที่สามารถใช้ร่วมกับ  ระบบ   DIMMING   SYSTEM
ได้เป็นอย่างดี
        5.5.6.3 โคมไฟดาวน์ไลท์ PL-13 วัตต์พร้อมอุปกรณ์
            (1) เป็นโคมไฟแบบฝังฝ้าเพดาน สาหรับ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
(TCD) ขนาดไม่น้อยกว่า 13 วัตต์
            (2) ตัวโคมทาจากอลูมิเนียม
        5.5.6.4 โคมไฟดาวน์ไลท์ Halogen / 50 วัตต์พร้อมอุปกรณ์
            (1) เป็นโคมไฟแบบฝังฝ้าเพดาน สาหรับ MR16 / 50 วัตต์
            (2) ตัวโคมทาจาก Die-Cast Aluminium
            (3) สามารถปรับมุมส่องสว่างได้
        5.5.6.5 โคมไฟติดผนัง
            (1) เป็นโคมไฟแบบติดผนังสาหรับตกแต่งผนังห้องประชุมเพื่อความสวยงาม
            (2) สามารถใช้ร่วมกับ ระบบ DIMMING SYSTEM ได้เป็นอย่างดี

      5.5.7 IT SYSTEM
         5.5.7.1 Access Points
             (1) Security Standards : WPA, WPA2 หรือดีกว่า
             (2) Data Rates Supported : 802.11g : 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24,
36, 48, and 54 Mbps หรือดีกว่า
             (3) Upling : Auto sensing 802.3 10/100BASE-T Ethernet หรือดีกว่า
             (4) Antenna 2.4 GHZ หรือดีกว่า
             (5) มี Voltage Input : 48VDC +/-10%, 18 watt หรือดีกว่า
             (6) มี Voltage Output : 48VDC หรือดีกว่า
             (7) มีขั้วต่อ RJ-45
             (8) Description : 2.2-dBi dipole antenna หรือดีกว่า
         5.5.7.2 Access Switch
             (1) ต้องเป็นแบบ LAN Switch ที่มี Switching Fabric ความเร็วไม่น้อยกว่า
5.6 Gbps
                        42
             (2) ต้องมีจานวนพอร์ททั้งหมดแบบ 10/100Base-T(x) จานวนไม่น้อยกว่า
8 พอร์ท
            (3) ต้องมีจานวนพอร์ททั้งหมดแบบ1000Base-X จานวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ท
            (4) ต้องสามารถจัดแบ่ง VLAN ได้ไม่น้อยกว่า 256 VLAN
และสามารถเก็บค่า MAC Address ไม่น้อยกว่า 4,000 MAC Address
            (5) ต้องสามารถทางานภายใต้Secure Shell (SSH) Protocol ได้เป็นอย่างน้อย
            (6) ต้องสามารถทา Authentication ร่วมกับ Radius หรือ ได้เป็นอย่างน้อย
            (7) ต้องสามารถทางานตามมาตรฐาน IEEE802.1D, 802.1Q, 802.1x,
802.1s, 802.1w, 802.3, 802.3u, 802.3ad
            (8) ใช้งานได้กับไฟฟ้ากระแสสลับที่แรงดันไฟฟ้า 220 Volt ความถี่ 50 Hz
            (9) ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UL และ FCC เป็นอย่างน้อย
                       ผ
            (10) สามารถเชื่อมต่อ ่านสาย                    Fiber
                  มายั
ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมบัญชีกลาง งอุปกรณ์ Firewall ที่กรม กาหนดได้

      5.5.8 ACESSORIES
          5.5.8.1 ตู้ใส่อุปกรณ์
             (1) เป็นตู้ใส่อุปกรณ์ขนาดมาตรฐานหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 19 นิว   ้
             (2) ทาด้วยแผ่นโลหะหนา ที่แข็งแรงทนทาน
             (3) มีพัดลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศได้ตามสมควร
             (4) ตู้เป็นโลหะเคลือบสีจากโรงงาน
          5.5.8.2 งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณและติดตั้งเต้ารับสัญญาณต่าง ๆ
             (1) ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เดินสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ   ของระบบฯ ต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานของ ระบบ ISO, IEC, NEC,
การไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น
             (2) ผู้รับจ้างต้องทาแบบรายละเอียดตาแหน่งการเดินท่อร้อยสาย
และงานติดตั้งอุปกรณ์ (Shop Drawing) และผลการคานวณค่ากาลังงานที่ใช้ (Load Schedule)
โดยต้องมีวิศวกรไฟฟ้าเซ็นชื่อกากับ เสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนการติ ดตั้งจริง
             (3) ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมา
ก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บค้างสต็อก และล้าสมัย
                          43
               (4) ผู้รับจ้างต้องจัดหาและ ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ต้องยึดกับที่ให้เรียบร้อย(ยกเว้นในส่วนที่ต้องเคลื่อนย้ายได้ ) และ ต้องทาเครื่อ งหมายแสดงรหัสสี ,
รหัสของปลายสายสัญญาณต่าง ๆ ทุกเส้น
               (5) ผู้รับจ้างต้องติดตั้ง อุปกรณ์ เครื่องประกอบของระบบแสง เสียง ภาพ
ลงในตู้ใส่อุปกรณ์           ผู้รับจ้างต้องนาเสนอแบบให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้งจริง
เพื่อให้ได้ความสอดคล้องกับการใช้งาน

6. การฝึกอบรม
     ผู้รับจ้างต้องจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับหมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง
ให้เป็นผู้ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานระบบฯ
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ภายหลังที่ส่งมอบงานให้กับทางผู้ว่าจ้าง

7. การรับประกัน
     ผู้รับจ้างต้องรับประกั  นการชารุดและเสียหายจากการใช้งานระบบฯ
ตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้นาเสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา                    2 ปี
โดยผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดขอบเขตการรับประกันมาด้วยในซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค

8. ระยะเวลาดาเนินการและส่งมอบงาน
    ดาเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องทุ กรายการและจั ดอบรมแล้ วเสร็จภายในเวลา 120 วัน
นับจากวันถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือ ที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มทางาน
9. ระยะเวลาดาเนินงาน
    - เริ่มดาเนินงานตั้งแต่ วันที่ ..... 2549 ถึงวันที่ ...... 2550

10. วงเงินในการจัดหา
     กาหนดราคากลางเป็นเงิน     9, 107,000 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนเก้าเจ็ดพันบาทถ้วน)
ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่ต้องใช้สาหรับโครงการจ้างปรับปรุงห้อง ประชุม พร้อมติดตั้งระบบแสงเสียงภาพ
                            ค่
และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม กรมบัญชีกลางาดาเนินการอื่น ๆ ค่ากาไร และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
7% ไว้ด้วยแล้ว

11. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการ
                                44
          สานักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


            สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์
                 หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่

       1. ทางไปรษณีย์
         ส่งถึง  อธิบดีกรมบัญชีกลาง
              ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
       2. โทรศัพท์   0 2273 9537 ,0 2273 9979
       3. โทรสาร    0 2273 9736
       4. ทางเว็บไซต์ http://www.cgd.go.th
       5. E-Mail   informat@cgd.go.th
 ลงชื่อ............................................(ประธานกรรมการ)  ลงชื่อ.................................................(กรรมการ)
       (นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย)                       (นางรัตนาภรณ์ อัศวนุภาพ)
   ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 วช


ลงชื่อ.................................................(กรรมการ) ลงชื่อ........................................(กรรมการและเลขานุการ)
        (นางสาวจิดาภา นิลภักดิ์)                       (นายวิพัฒน์ ไกรเกียรติสกุล )
      เจ้าหน้าเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4
            ที่บริหารงานการคลัง 6                      เลขที่ ............/2550
      โครงการจ้างปรับปรุงห้อง ประชุม พร้อมติดตั้งระบบแสงเสียงภาพ และติดตั้ง
            ระบบคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม กรมบัญชีกลาง
               ตามประกาศ กรมบัญชีกลาง ลงวันที่ .............................
                    ……………………………….
                        45
    กรมบัญชีกลาง                ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า         “กรมฯ”
มีความประสงค์จะประ กวดราคาจ้างปรับปรุง ห้องประชุมพร้อมติดตั้งระบบแสงเสียงภาพ
และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม กรมบัญชีกลาง         ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  1.1. รายละเอียดความต้องการปรับปรุงห้องประชุมพร้อมติดตั้งระบบแสงเสียงภาพ
    และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
  1.2. แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  1.3. หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อ และการจ้างโดยการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  1.4. แบบสัญญาจ้าง
  1.5. แบบหนังสือค้าประกัน
      (1) หลักประกันซอง
      (2) หลักประกันสัญญา
  1.6. สูตรการปรับราคา
  1.7. บทนิยาม
      (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
      (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
  1.8. แบบบัญชีเอกสาร
      (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
      (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

                                              /2. ...
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
  2.1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานปรับปรุงห้องประชุมพร้อมติดตั้งระบบแสงเสียงภาพ และติดตั้ง
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานดังกล่าว ในช่วงระยะเวลา 3 ปี วงเงินไม่น้อยกว่า
5,000,000.00                 บาท                (ห้าล้านบาทถ้วน)
                         46
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราช
การส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่ กรม เชื่อถือ
   2.2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล
หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง ราชการ
   2.3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ
วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7
                          ์
   2.4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                                      (โดยมี
   2.5. ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจาบริษัท เอกสารประกอบ ดังนี้  )
     2.5.1. วิศวกรโยธา อย่างน้อย 1 คน
     2.5.2. วิศวกรไฟฟ้า-สื่อสาร อย่างน้อย 1 คน
     2.5.3. ช่างเทคนิคทางด้าน Audio-visual อย่างน้อย 1 คน
     2.5.4. มัณฑนากร อย่างน้อย 1 คน
     โดยแสดงประวัติผลงานและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบมาประกอบการพิจารณาในวันยื่น
ข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
   2 . 6 . ผู้เสนอราคาต้องจัดทาแผนงานกา                 รดาเนินงานในการ
ปรับปรุงห้องประชุมพร้อมติดตั้งระบบแสงเสียง ภาพ และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม
กรมบัญชีกลางแนบมาในวันยื่นซองด้วย

3. หลักฐานการเสนอราคา
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึกแยกเป็น 2 ส่วนคือ
                                      /3.1…


  3.1. ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
      (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
                        47
            (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
            (ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล            ซึ่งรับรองมาแล้วไม่เกิน          6         เดือน
นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์          หนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
        (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือ
ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
        (3) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
        (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (1)
   3.2. ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
        (1) ผังโครงสร้าง และ ประวัติผลงานของบุคลากรประจาโครงการ
                              ที
        (2) แผนงานการดาเนินการปรับปรุงห้องประชุม ่มีความเป็นไปได้ในการทางานตามระยะเวลา
ที่กาหนด
        (3) ภาพสีเสมือนจริง (Perspective) ภายหลังการปรับปรุงห้องประชุม โดยเสนอมาในวัน
ยื่นซองเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
        (4) แค็ตตาล็อคของอุปกรณ์ ระบบเสียงแสงภาพที่ใช้ในการปรับปรุงห้องประชุม
        (5) แค็ตตาล็อคของอุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปรับปรุงห้องประชุม
        (6) แค็ตตาล็อคของอุปกรณ์ และหรือตัวอย่างวัสดุ ของงานตกแต่งภายในที่ใช้ในการปรับปรุง
ห้องประชุม
        (7) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นทาการแทน
        (8) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
                                               /(9)...
                         48
                                           2.1
      (9) สาเนาหนังสือรับรองผลงาน และสาเนาสัญญาพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้องตามข้อ
      (10) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (2)

4. การเสนอราคา
   4.1. ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสน อตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประ กวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน
ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
   4.2. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาทางาน ไม่เกิน120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา าง     จ้
                                            ่
   4.3. ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแบบรูปรายการละเอียดการทางาน ไปพร้อมเอกสารส่วนที1 และเอกสาร
ส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
                                    (ถ้
   4.4. ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดยืนราคา         ไม่น้อยกว่า     30       วัน
นับแต่วันยื่นซองประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                โดยภายในกาหนดยืนราคา
ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
   4.5. ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา
รายละเอียดการจ้างฯลฯ                                     ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตา
          ป
มเงื่อนไขในเอกสาร ระกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   4.6. ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ .....
เดือน ...... พ.ศ. ...... ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ. ฝ่ายพัสดุ สานักงานเลขานุการกรม
กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
          เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
          คณะกรรมการประกวดราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอาคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.7
(1)         ณ วันประกาศประ          กวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ ละรายทราบผลการพิจารณาของตน
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีการอื่นใด ที่มีหลั กฐานที่ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว
                                               /หาก...
                         49


          หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรร ม
ตามข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้ นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา
และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ
จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ
และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
          ผู้เสนอราคาทีไ่ ม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอื่น
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ
วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ทางด้านเทคนิค
อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานภายใน          3      วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดทาให้ถือเป็นที่สุด
          หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้
        ป
คณะกรรมการ ระกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา
โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว
จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลื
อก่อนที่จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุด         กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน
               ด
เว้นแต่คณะกรรมการประกว ราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคา จะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา
และกาหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้
                      ่ ้ั
ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานทีนนทราบ
        คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
  4.7 ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
      (1) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
                        50
อิเล็กทรอนิกส์
                                                /(2)...       (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จะต้องเริ่มต้นที่
                ่
9,107,000 บาท (เก้าล้านหนึงแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
       (3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมู ลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
       (4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ากว่าราคา
สูงสุดในการประกวดราคาฯ
       (5) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคาและเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
       (6) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยว่า30 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย
                                   แ
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ ละจะถอนการเสนอราคามิได้
       (7) ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคาฯ
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

5. หลักประกันซอง
                     ร
   ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพ้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิคจานวน 455,350 บาท
(สี่แสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาท) โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
   5.1. เงินสด
   5.2. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กรมบัญชีกลาง โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ยื่นข้อเสนอการประมูลหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
   5.3. หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
   5.4. หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่ อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธ
นาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
                        51
  5.5. พันธบัตรรัฐบาลไทย
    หลักประกันซองตามข้อนี้ กรมฯ จะคืนให้ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้าประกันภายใน 15 วัน นับถัด
                                          /จากวัน...จากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่
ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง
หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซอง          ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จะคืนโดยไม่มีดอกเบี้ย
   5.6 การยึดหลักประซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา จะดาเนินการในกรณีดังต่อไปนี้
     5.6.1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กาหนด
     5.6.2 ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้ว LOG IN เข้าสู่ระบบ
     5.6.3 ผู้มีสิทธิเสนอราคาLOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กาหนด
โดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล
                             .008
     5.6.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
   6.1. ในการประ     จ้                   จ
          กวดราคา างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
                             2
   6.2. หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ตามข้อ 3 หรือยื่นซองประ กวดราคา จ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม ข้อ 4 แล้ว
คณะกรรมการประกวดราคา จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประ  กวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น
   6.3. กรม สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
       (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                              กส์
หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ ของกรม
       (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กาหนดในเอกสารประ กวดราคา จ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ
หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
                        52
                ก                            า
  6.4. ในการตัดสินการประวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญ คณะกรรมการ
ประกวดราคา         หรือกรมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
                                              /กรม...

          กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือ           ว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประ กวดราคา จ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับ        การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม
หากมีเหตุ      ที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น     การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
          ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการประกวดราคา
หรือกรมจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงาน
ตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารานั้น  ย
          ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
                                          ท
หรือเป็นผู้มี ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กรอนิกส์         ณ
วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                                  อย่
หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา างเป็นธรรม ตามข้อ            1.7
กรมมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวและกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เ
         ้
สนอราคารายนันเป็นผู้ทิ้งงาน

7. การทาสัญญาจ้าง
                         53
  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ 1.4 กับ กรม           ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ                       ห้า
                               ได้
ของราคางานจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
    (1) เงินสด
    (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน
ทาการของทางราชการ
                                                /(3)...

     (3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (2)
     (4) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ
ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตาม แบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (2)
     (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
   กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้
     งวดที่       1      เป็นจานวนในอัตราร้อยละ      35    ของค่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงห้องประชุมได้ผลงานไม่น้อยกว่า             35%
ของมูลค่างานก่อสร้างทั้งสัญญาให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
     งวดที่       2         เป็นจานวนในอัตราร้อยละ   35    ของค่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงห้องประชุมได้ผลงานไม่น้อยกว่า             35%
ของมูลค่างานก่อสร้างทั้งสัญญาให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
     งวดที่       3            เป็นจานวนในอัตราร้อยละ  30  ของค่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงห้องประชุมได้ผลงานไม่น้อยกว่า             30%
ของมูลค่างานก่อสร้างทั้งสัญญาให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 120 วัน นับถัดจาก วันลงนามในสัญญา
และปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
                          54
9. อัตราค่าปรับ
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15. จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน ข้อ
1.4 จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
นับถัดจากวันที่กรมรับมอบ โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การไ ด้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
                                             /11. ...

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
   11.1 ราคากลางของงานปรับปรุงอาคารที่ทาการของกรมบัญชีกลาง ในการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,107,000.00 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
   11.2 เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
                                  ต่า
ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก งประเทศ
และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ รับขน         ได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด
               งจะต้
ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้า องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
       (1) แจ้งการสั่งหรือการนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
        (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรืออื่นที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์น าวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
        (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่ าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
     11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมแล้วจะ
                        55
ถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้
และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต
ามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข้อ 4.7 (3) ( 4) และ (5) มิฉะนั้น กรมจะริบหลักประกันซองทันที
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณา ให้เป็นผู้ทิ้งงานได้
หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
    11.4 ผู้เสนอราคาซึ่ง กรมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 กรมจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น                      (ถ้ามี)
รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม ระเบียบ ของทางราชการ
    11.5 กรมสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น
ของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
                                            /12. ...

12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
    การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.6 จะนามาใช้ในกรณีที่ค่างาน
                ี
ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธการให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและ
วิธีการคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24
สิงหาคม 2532 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K ) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญา               หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายอออกไป
โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.7

13. มาตรฐานฝีมือช่าง
    เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว
ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว
ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันของทางราชการ
หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปริญญาตรี ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก .พ.
รับรองให้เข้ารับราชการได้ โดยต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างอย่างน้อยดังต่อไปนี้
    13.1 วิศวกรรมโยธา
    13.2 วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร
                      56
   13.3 ช่างเทคนิคทางด้าน Audio-visual
   13.4 สถาปัตยกรรม หรือมัณฑนศิลป์
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
                      พ
   ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้าง ึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนด
ไว้โดยเคร่งครัด
                           กรมบัญชีกลาง

                            มกราคม 2550

								
To top