(Microsoft Word - 08, Bijlage 1, tabel bij resultaten audit

Document Sample
(Microsoft Word - 08, Bijlage 1, tabel bij resultaten audit Powered By Docstoc
					                            Tabel bevindingen en aanbevelingen als gevolg van uitgevoerde audits interne controle 2008
                   Normenkader 2008                                           Audits interne Controle
Programma           Wetgeving extern Wetgeving intern (raadsbesluiten)            Proces         Bevindingen c.q aanbevelingen             Stand van zaken
  activiteiten
1. burger centraal
  Fysieke en digitale     Wet openbaarheid  Legesverordening                   Zie o.a. bouwleges, zwembad, secretarieleges
  dienstverlening       van bestuur
  Klantevredenheidsonderzoeken Gemeentewet
  Externe communicatie

2. economie en werk
  Economische zaken      WRO         Algemene verkoopvoorwaarden
                          bouwterreinen
 Bedrijventerreinen                Uitgiftebeleid industrieterreinen           Grondverkopen     Geen opmerkingen
                          Raadsbesluit uitgifteprijzen industrieterreinen

                          Bouwverordening                    Bouwvergunningen, zie programma 8
3. zorg en welzijn
  Bibliotheek         Algemene wet    Algemene subsidieregeling               Verstrekte subsidies  Opnieuw ( In 2007 ook ) zijn             Termijnoverschrijdingen
                bestuursrecht                                          termijnoverschrijdingen geconstateerd. (o.a. latere  informatief voorleggen
                                                                afrekeningen )                    aan de raad. Op basis
                                                                Er is een foutieve beschikking afgegeven; dit is   van eerder besluit heeft
                                                                hersteld.                       de raad ermee
                                                                In de beschikking bij verstrekking worden (veelal)  ingestemd deze
                                                                eisen gesteld aan het tijdstip met betrekking tot   overschrijdingen voor
                                                                indienen van de eindrapportage. Daarnaast wordt    rechtmatig te houden
                                                                veelal een tussentijdse rapportage gevraagd. Het
                                                                verdient aanbeveling de monitoring van indienen
                                                                van rapportages en aanmaning voor het niet
                                                                voldoen aan de rapportageverplichting aan te
                                                                scherpen. Indien geen beoordeling van de naleving
                                                                van de subsidievoorwaarden wordt uitgevoerd.
 Gezondheid          Welzijnswet     Verordening bijdrage maaltijdvoorziening       Gelet op beperkt financieel belang niet getoetst in 2008
                          ouderen
 Maatschappelijk werk     Wet kinderopvang  Verordening kinderopvang               Kinderopvang      Volgens artikel 10 van de Verordening         Dezelfde constatering
                                                                Kinderopvang en de toelichting daarop dient voor   als in 2007. In principe
                                                                elk tegemoetkomingsjaar een nieuwe aanvraag te    onrechtmatig ,
                                                                worden ingediend. Voor bestaande clienten per 1    voorleggen aan de raad
                                                                januari 2008 is voor het tegmoetkomingsjaar 2008
                                                                de tegemoetkoming ambtshalve toegekend.
                                                                Formeel betekent dit dat deze betalingen niet
                                                                correct zijn.
                                                                Aanbevolen wordt het beleid en uitvoering op
                                                                elkaar af te stemmen. Geopteerd is voor
                                                                aanpassing van de verordening.
 Lijkbezorging                  Lijkbezorgingsrechten                 Begraafrechten     Geen opmerkingen
                          Verordening beheer gemeentelijke
                          begraafplaatsen
 WMO             Wet         Verordening maatschappelijke ondersteuning      WMO          Geen opmerkingen
                maatschappelijke  gemeente Rijssen-Holten 2007
                ondersteuning
                (WMO)
                          Verordening inburgering gemeente Rijssen-       Getoetst via SISA
                          Holten

21-04-2009                                              1 van 7                                        9:47
                              Tabel bevindingen en aanbevelingen als gevolg van uitgevoerde audits interne controle 2008
                     Normenkader 2008                                         Audits interne Controle
Programma             Wetgeving extern Wetgeving intern (raadsbesluiten)          Proces         Bevindingen c.q aanbevelingen              Stand van zaken
  activiteiten
4. sport
  sportaccommodaties       WMO        Privaatrechtelijke tarieven            Verhuur        Aanbevolen wordt vóór verwerking van de facturen
                                                    accommodaties     in de financiële administratie controle te verrichten
                                                                op de juistheid van de BTW en de boeking
                                                                daarvan.
                           Investeringsregeling sportaccommodaties      Er is sprake van een beperkt financieel belang

5. integrale veiligheid
  Openbare orde          Brandweerwet    Brandweerrechten                 Er is sprake van een beperkt financieel belang
  Brandweer            Rampenwet     Legesverordening                 Zie o.a. bouwleges, zwembad, secretarieleges
                  Gemeentewet    Privaatrechtelijke tarieven            Er is sprake van een beperkt financieel belang
                           APV                        Er is sprake van een beperkt financieel belang
                           Bouwverordening                  Bouwvergunningen, zie programma 8
6. verkeer en vervoer
  Verkeer             Wegenwet      Bouwverordening                  Bouwvergunningen, zie programma 8
  Parkeren            Wegenverkeerswet  Legesverordening                 Zie o.a. bouwleges, zwembad, secretarieleges
7. toerisme en vitaal platteland
  Recreatie
                  Boswet

 Markten                       Marktgeldverordening               Marktgelden      Bij steekproef ook losse standplaatsen toetsen
                                                                door op een later tijdstip in de morgen de
                                                                steekproef uit te voeren.
                  Reconstructiewet
                           Privaatrechtelijke tarieven            Verhuur overig     a. Het proces van inningen van huren pachten
                                                    (inningen)       beschrijven met bijzondere aandacht voor de
                                                                interne controlemaatregelen en de
                                                                verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
                                                                betrokken medewerkers.
                                                                b. Maak een aansluiting met alle objecten met die
                                                                te verhuren zijn in de gemeente (Kadaster) om vast
                                                                te stellen of de opbrengsten volledig zijn.
                                                                (vastgoedbeheer)
                                                                c. Kijk nog eens naar de wijze van archivering van
                                                                dossiers over pachtovereenkomsten.
                                                                d. Actualiseer de pacht- en verhuurprijzen.
8. wonen
 Bouwen en wonen         Woningwet     Legesverordening                 Zie o.a. bouwleges, zwembad, secretarieleges
                           Bouwverordening                  Bouwvergunningen    Het verdient aanbeveling de invoer van tarieven in
                                                                het systeem zichtbaar te laten controleren door
                                                                een tweede medewerker
                  Huursubsidiewet  Subsidiëring monumenten              Er is sprake van een beperkt financieel belang
                           Subsidiëring rieten daken             Er is sprake van een beperkt financieel belang
 Stadsvernieuwing                  Subsidieregeling stads- en dorpsvernieuwing    Dit betreft een “slapende” verordening
 Ruimtelijke ordening       WRO
                  Besluit WRO
                           Procedureregeling planschadevergoeding      Planschade       Geen opmerkingen
                           Exploitatieverordening gronden          In 2008 is geen gebruik gemaakt van deze verordening

21-04-2009                                             2 van 7                                        9:47
                          Tabel bevindingen en aanbevelingen als gevolg van uitgevoerde audits interne controle 2008
                 Normenkader 2008                                          Audits interne Controle
Programma         Wetgeving extern Wetgeving intern (raadsbesluiten)           Proces         Bevindingen c.q aanbevelingen            Stand van zaken
 activiteiten


                       Algemene verkoopvoorwaarden             Zie programma 2, onderdeel grondverkopen
                       bouwterreinen
                       Reglement inschrijving en toewijzing        Zie programma 2, onderdeel grondverkopen
                       kavelzoekenden 2004 (gewijzigd in 2005 en
                       2007)

 Grondexploitatie     Onteigeningswet  Samenwerkingsovereenkomst Veeneslagen-       Via afzonderlijke accountantsklaring
                       west
                       Grondprijzen kavels in Veeneslagen West en     Zie programma 2, onderdeel grondverkopen
                       verkoopprijzen in vastgestelde prijsklassen
                       voor 2007
                       Verordening VROM Startersregeling Rijssen-     Startersregeling    Aanbevolen wordt bij het gebruik van digitale
                       Holten                                   handtekeningen de autorisatie in het proces te
                                                             borgen.
                                                             De uitvoering van een specifieke beheersmaatregel
                                                             ( toetsen van gegevens met gegevens Svn )
                                                             expliciet vastleggen.

9. onderwijs en educatie
  Basisonderwijs     Wet primair    Verordening voorzieningen huisvesting        Onderwijshuisvesting Geen opmerkingen
              onderwijs     onderwijs                       Materiële financiële gelijkstelling onderwijs    Er is sprake van een beperkt financieel belang
 Voortgezet onderwijs   Wet voortgezet
              onderwijs
                       Verordening godsdienst- en             Er is sprake van een beperkt financieel belang
                       levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

 Volwasseneneducatie   Wet educatie en
              beroepsonderwijs
 Leerplicht        Leerplichtwet Leerlingenvervoer              Verordening leerlingenvervoer            Leerlingenvervoer   Geen opmerkingen

10. werk en bijstand
 Bijstandsverlening    WWB        Verordening bijdrageregeling bijzondere       WWB/IOAW/IOAZ     In het besluit bijdrageregeling bijzondere bijstand is In principe
              IOAW, IOAZ     bijstand gemeente Rijssen-Holten                      opgenomen dat aanvragen voor maatschappelijke onrechtmatig,
                       Maatregelenverordening Wet werk en bijstand                participatie moeten worden ingediend van 1       voorleggen aan de raad
                       gemeente Rijssen - Holten 2007                       september tot en met 31 december. In de praktijk
                       Beleidsplan handhaving WWB                         zijn ook eerder ingediende aanvragen in
                       Toeslagenverordening WWB 2007                       behandeling genomen en geaccordeerd.
                                                             Aanbevolen wordt het beleid en uitvoering op
                                                             elkaar af te stemmen. Geopteerd is voor
                                                             aanpassing van de verordening.


21-04-2009                                          3 van 7                                       9:47
                           Tabel bevindingen en aanbevelingen als gevolg van uitgevoerde audits interne controle 2008
                  Normenkader 2008                                         Audits interne Controle
Programma          Wetgeving extern Wetgeving intern (raadsbesluiten)          Proces         Bevindingen c.q aanbevelingen            Stand van zaken
 activiteiten
 Reïntegratie                 Reïntegratieverordening gemeente Rijssen-     Reïntegratie      Geen opmerkingen
                        Holten
                        Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en
                        bijstand Gemeente Rijssen-Holten 2006
 Kwijtschelding       Invorderingswet                            Kwijtschelding     Geen opmerkingen
               (kwijtschelding
               heffingen)

               Wet kinderopvang                           Zie programma 3, zorg en welzijn
11. wijk- en gebiedsbeheer
 Openbaar groen                Kapverordening                   Er is sprake van een beperkt financieel belang

 Wegen           Wegenwet
 Straatreiniging
               Wegenverkeerswet
 Milieu           Wet milieubeheer
 Afval                     Verordening hondenbelasting            Zie algemene dekkingsmiddelen, onderdeel hondenbelasting
                        Verordening reinigingsheffingen          Reinigingsheffingen  Het tarief voor de groene containers is onjuist
                                                             ingevoerd. Het totale effect is echter slechts 40.
                                                             Verder zijn geen onrechtmatigheden
                                                             geconstateerd.
                                                             Enkele procescontroles kunnen niet worden
                                                             uitgevoerd. Aanbevolen wordt hierop het ic-plan
                                                             aan te passen.
                                                             Om de volledigheid van aanslagen te controleren
                                                             verdient het aanbeveling om een steekproef uit te
                                                             voeren vanuit de administratie van de
                                                             gemeentewerf.
                                                             De controle op de inbreng van de verordening
                                                             zichtbaar vast te leggen.
 Riolering         Wet       Algemene verordening ondergrondse          Er is sprake van een beperkt financieel belang
               bodembescherming infrastructuren Rijssen-Holten 2006

               Wet geluidhinder

                        Legesverordening                  Zie o.a. bouwleges, zwembad, secretarieleges

                        Verordening rioolrechten              Rioolrechten      De controle op de juiste invoer van de verordening
                                                             wordt niet vastgelegd. Het verdient aanbeveling
                                                             deze controle vast te leggen
                        Verordening rioolaansluitrecht           Er is sprake van een beperkt financieel belang
               Gemeentewet
 Verspreide gronden              Privaatrechtelijke tarieven            Er is sprake van een beperkt financieel belang
12. algemeen
 Bestuur          Gemeentewet    Legesverordening                  Zie o.a. bouwleges, zwembad, secretarieleges

 Burgerzaken        Nieuw burgerlijk
               wetboek
               GBA


21-04-2009                                           4 van 7                                       9:47
                          Tabel bevindingen en aanbevelingen als gevolg van uitgevoerde audits interne controle 2008
                  Normenkader 2008                                         Audits interne Controle
Programma          Wetgeving extern Wetgeving intern (raadsbesluiten)          Proces         Bevindingen c.q aanbevelingen              Stand van zaken
 activiteiten
              Kostenwet
              invordering
              rijksbelastingen
                        Procedureverordening               Zie programma 8
                        bestuursschadevergoeding             wonen, planschade
                        Verordening geldelijke voorzieningen raads-    Zie ondersteunende processen, onderdeel salarisadministratie
                        en commissieleden
                        Uitkerings- en pensioenverordening        Zie ondersteunende processen, onderdeel salarisadministratie
                        wethouders

Algemene dekkingsmiddelen
 Belastingen        Gemeentewet

              Algemene wet
              inzake
              rijksbelastingen
              Invorderingswet                           Zie programma 10, onderdeel kwijtschelding
 Heffingen                                           Belastingen      Aanbevolen wordt a. de controle op de juistheid
                                                 algemeen        van de aanslagen en b. de controle van de layout
                                                            van het belastingkohier in februari en c. de controle
                                                            op leegstand zichtbaar vast te leggen
                        Verordening baatbelastingen            Gelet op beperkt financieel belang niet getoetst.
                        Verordening hondenbelasting            Hondenbelasting    Voor fysieke controle verdient het aanbeveling een
                                                            planning op te stellen om inzicht te krijgen in de
                                                            dekking en voortgang van de controles, zodat
                                                            binnen een bepaalde tijd alle wijken zijn
                                                            gecontroleerd
                        Verordening forensenbelasting           Forensenbelasting   Geen opmerkingen
                        Verordening toeristenbelasting          Toeristenbelasting   Geen opmerkingen
                        Verordening OZB                  Onroerende       Zichtbaar vastleggen van :
                                                 zaakbelasting OZB   a. controle op de juistheid van invoer
                                                            verordeningen
                                                            b. controle op leegstand
                                                            c. controle op de proefdrukken
                                                            Controle uitvoeren op de juistheid van uitval bij het
                                                            draaien van een kohier
                                                            Uitvoeren van de controle op de volledigheid van
                                                            het verwerken van beschikkingen opgelegd door
                                                            Waarderen naar Heffingen.
                                                            Het verdient aanbeveling de controle-
                                                            beheersingsmaatregelen ten aanzien van
                                                            verwijderde items op te nemen in het ic-plan.
                                                 WOZ          De volledigheid van ingelezen VMU-mutaties in
                                                            VWS (Civision) vaststellen.
                                                            Vaststellen dat alle bijgebouwde objecten zijn
                                                            getaxeerd.
21-04-2009                                          5 van 7                                        9:47
                           Tabel bevindingen en aanbevelingen als gevolg van uitgevoerde audits interne controle 2008
                 Normenkader 2008                                          Audits interne Controle
Programma         Wetgeving extern Wetgeving intern (raadsbesluiten)           Proces         Bevindingen c.q aanbevelingen             Stand van zaken
 activiteiten
                                                             De controle op volledigheid van de beschikkingen
                                                             bouwvergunningen materieel te toetsen. Dit
                                                             betekent niet alleen procescontroles maar ook
                                                             beoordelen of de controle volledig is uitgevoerd
                                                             (alle afgegeven bouwvergunningen in controle ) en
                                                             of de mutaties juist en volledig zijn verwerkt in
                                                             Civision.
 Gemeentefonds
 Eigen middelen
Ondersteunende processen
 Financiën         BBV          Verordening 212 gemeentewet

              Btw-                                  Overige        Aandacht voor juiste toepassing van gemengde
              compensatiefonds                            kosten/crediteuren   BTW op facturen
                                                             Aandacht voor de juiste verwerking van BTW bij
                                                             het toepassen van een
                                                             betalingskorting/kredietbeperking
 Personeel        Ambtenarenwet     Rechtspositieverordeningen            Salarisadministratie  Opnieuw opvragen nog ontbrekende
              CAR/UWO        (intranet/personeel/interne verordeningen)               loonbelastingverklaringen
              Sociale- en fiscale                                      In het interne controleplan de risico’s bij
              wetgeving                                           beheersmaatregel 7 uitbreiden met “boetes in het
                                                             kader van de Wet Walvis”.
 Inkoop          Europese       Aanbestedingsnota                Inkoop en       Een contract is onderhands aanbesteeed in 2008     Onrechtmatig en niet te
              regelgeving                              aanbesteding      voor een periode van 3 jaar. Motivatie voor      herstellen; strijdigheid
                                                             onderhandse aanbesteding was de gedachte dat er met hogere regelgeving
                                                             sprake was van een “werk”. Hiervoor gelden hoge
                                                             aanbestedingsgrenzen. Achteraf blijkt er sprake te
                                                             zijn van een “dienst”. Bedrag van dit contract is
                                                             83.700 per jaar.
                                                             Omdat er sprake is van een dienst had dit contract
                                                             europees aanbesteed moeten worden.
              Wet FIDO                                Treasury        Bij de uitgezette leningen is 1 keer gebruik
                                                             gemaakt van het participatiefonds van BCM. Dit
                                                             wordt verkocht onder de noemer “deposito”, maar
                                                             is feitelijk een ander product en valt daarmee
                                                             formeel buiten het treasurystatuut. Navraag leert
                                                             dat het product FIDO-proof is. Afspraak is gemaakt
                                                             dat bij de eerstvolgende bijstelling van het
                                                             treasurystatuut wordt meegenomen
                                                 Hypotheken       Geen opmerkingen
                                                 Zwembad        In de tarieventabel is een speciaal (hoger) tarief
                                                             opgenomen voor de gehandicaptensport-
                                                             verenigingen. Motivatie is een hogere
                                                             watertemperatuur. Technisch is dit echter
                                                             nauwelijks mogelijk. Daarom is het niet billijk een
                                                             hoger tarief te factureren. Dit gebeurt in de praktijk
                                                             ook niet. Aanbevolen wordt het speciale tarief voor
                                                             gehandicaptensportverenigingen te verwijderen

Legenda symbolen

21-04-2009                                          6 van 7                                        9:47
                     Tabel bevindingen en aanbevelingen als gevolg van uitgevoerde audits interne controle 2008
       akkoord
       akkoord, wegens beperkt financieel
       belang niet getoetst.
       Voorleggen aan de raad
       Parkeren voor audit 2009
       Audit 2008 wordt nog verricht.
       Niet akkoord
21-04-2009                                 7 van 7                           9:47