So sanh IRP_PPP va Fisher Quoc te by blue123

VIEWS: 6,738 PAGES: 23

									 ĐỀ TÀI TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

    SO SÁNH VÀ ĐỐI CHIẾU
NGANG GIÁ SỨC MUA, NGANG GIÁ LÃI SUẤT
   & HIỆU ỨNG FISHER QUỐC TẾ
I.Tìm hiểu chung về IRP, PPP & IFE:
1.Ngang giá lãi suất – IRP
  (interest rate parity):
   Khái niệm:
     Ngang giá lãi suất là mối quan hệ giữa
     tỷ giá giao ngay của hai đồng tiền khi
     không còn các cơ hội kinh doanh
     chênh lệch giá. Mối quan hệ này phụ
     thuộc vào tỷ giá giao ngay và tỷ giá kỳ
     hạn giữa các đồng tiền.
  1.Ngang giá lãi suất – IRP
    (interest rate parity):
        Nguyên nhân xuất hiện IRP:           Cầu ngoại tệ  Tỉ giá giao
           hiện tại ↑    ngay ↑
                          Chênh lệch
Chênh lệch  CIA
                          lãi suất được
 lãi suất
                            bù trừ
           Cầu hỳ hạn   Tỉ giá kì
           ngoại tệ ↓    hạn ↓
   Fn  St
p
    St


        1.Ngang giá lãi suất – IRP
         (interest rate parity):
             Công thức:
                                     Fn - St
        Gọi p là phần bù (hoặc chiết khấu) kỳ hạn thì p =
                                      St
        Khi IRP tồn tại, thì:
                       1 + ih
                     P=      ≈ ih- if
                       1 + if
        Tỉ giá kỳ hạn :
                     Fn = St (1+p)

        Với: Fn : tỉ giá kì hạn      St : tỉ giá giao ngay
          ih : lãi suất trong nước   if : lãi suất nước ngoài
1.Ngang giá lãi suất – IRP
  (interest rate parity):
   Nhận xét:
     Khi IRP tồn tại thì nhà đầu tư không thể
     sử dụng CIA để đạt được một tỷ suất
     sinh lợi cao hơn tỉ suất sinh lợi mà họ
     đạt được từ trong nước.
2.Ngang giá sức mua – PPP
(Purchasing power parity):
  Khái niệm:
        Theo khái niệm của kinh tế học thì
     ngang giá sức mua (PPP) là một phương
     pháp dùng để xác định tỷ giá hối đoái giữa
     đồng tiền của hai nước. Phương pháp PPP
     đo lường một đồng tiền sẽ mua được bao
     nhiêu theo tiêu chuẩn đo lường quốc tế
     (thương là đồng USD), bởi vì hàng hoá và
     dịch vụ có giá cả khác nhau ở các nước
     khác nhau.
        PPP (theo WB) là một phương pháp
     dùng để đo lường mối quan hệ về sức mua
     của đồng tiền các quốc gia trên cùng một
     khối lượng hàng hoá và dịch vụ.
  2.Ngang giá sức mua – PPP
  (Purchasing power parity):
      Nguyên nhân xuất hiện PPP:
 Chênh   Giá hàng  Nhu cầu   Nhu cầu   Sức mua của
lệch lạm   nước   hàng nước  ngoại tệ ↑,  2 nước được
 phát   ngoài ↓  ngoài ↑   tỉ giá ↑   cân bằng
2.Ngang giá sức mua – PPP
(Purchasing power parity):
     Công thức:
Gọi ef là tỉ lệ thay đổi giá trị của đồng ngoại tệ

Khi PPP tồn tại, thì:
                1 + Ih
             ef=      ≈ Ih- If
              1 + If
Tỉ giá giao ngay vào cuối kì :
             St +1 = St (1+ef)

Với: St  : tỉ giá giao ngay đầu kì
  St +1 : tỉ giá giao ngay cuối kì
  Ih  : lạm phát trong nước
  If  : lạm phát nước ngoài
2.Ngang giá sức mua – PPP
(Purchasing power parity):
  Nhận xét:
     Quốc gia nào có tỉ lệ lạm phát cao thì
     đồng tiền nước đó sẽ giảm giá trong
     tương lai.
3.Hiệu ứng Fisher quốc tế - IFE
  (international Fisher effect):

    Khái niệm:

     Hiệu ứng Fisher quốc tế khẳng định rằng
     sự khác nhau trong lãi suất giữa các
     quốc gia là do dự đóan một cách khách
     quan về một sự thay đổi ở tương lai trong
     tỷ giá giao ngay.
  3.Hiệu ứng Fisher quốc tế - IFE
    (international Fisher effect):

         Nguyên nhân xuất hiện PPP:
 Chênh   UIP   Nhu cầu    Tỉ giá đồng  Tỉ suất sinh lợi
lệch lãi     ngoại tệ ↑    ngoại tệ ↑   cân bằng
 suất
3.Hiệu ứng Fisher quốc tế - IFE
  (international Fisher effect):
      Công thức:
 Gọi ef là tỉ lệ thay đổi giá trị của đồng ngoại tệ

 Khi PPP tồn tại, thì:
                1 + ih
             ef=      ≈ ih- if
              1 + if
 Tỉ giá giao ngay vào cuối kì :
             St +1 = St (1+ef)

 Với: St  : tỉ giá giao ngay đầu kì
   St +1 : tỉ giá giao ngay cuối kì
   ih  : lãi suất trong nước
   if  : lãi suất nước ngoài
3.Hiệu ứng Fisher quốc tế - IFE
  (international Fisher effect):

    Nhận xét:
      Quốc gia nào có tỉ lệ lãi suất cao thì
      đồng tiền nước đó sẽ giảm giá trong
      tương lai.
      Tính bình quân, nếu liên tục kí gởi
      khoản tiền của mình vào một loại ngoại
      tệ nào đó và không rút vốn ra trong
      suốt khoảng thời gian này thì ta sẽ
      không lãi cũng không lỗ, tức ta sẽ hoà
      vốn.
II.Mối quan hệ giữa IRP,
    PPP và IFE:
  Sơ đồ thể hiện mối quan hệ của
      IRP, PPP & IFE
      Ngang giá lãi suất (IRP)      Tỷ giá kỳ hạn
                      Phần bù hoặc Chiết khấu

Chênh lệch lãi suất  Hiệu ứng Fisher    Chênh lệch lạm phát


                           PPP
                      Tỉ giá hối đoái kỳ vọng
      Hiệu ứng Fisher quốc tế (IFE)
Nhận xét:
   – Hiệu ứng Fisher quốc tế (IFE) được
    hình thành do sự tác động đồng thời
    của ngang giá lãi suất (PPP) và hiệu
    ứng Fisher (FE).
   – Sự chênh lệch trong lãi suất sẽ tác
    động làm thay đổi trong cả tỉ giá kỳ hạn
    lẫn tỉ giá kỳ giao ngay. Xu hướng của
    sự thay đổi này là tỉ giá giao ngay kỳ
    vọng vào cuối kỳ sẽ gần bằng với tỉ giá
    kỳ hạn lúc đầu kỳ ( F0 (t) = St ).
III. So sánh IRP, PPP và
      IFE:
Những điểm chung
  – Cả 3 đều là kết quả của hoạt động arbitrage.
  – Cả 3 đều tìm cách lý giải các biến động của
   tỉ giá thông qua các nhân tố ảnh hưởng.
  – IRP, PPP va IFE đều có dạng hàm số giống
   nhau.
Những điểm chung
  – Cả 3 đều không có khả năng duy trì liên tục, do:
    Mô hình được đơn giản hoá (các mô hình
         này đã bỏ qua nhiều nhân tố như:
         chi phí vận chuyển, thuế suất và
         thuế quan, tác động của chính phủ,…).
    Thị trường không hoàn hảo.
  – Có cùng một kết luận: “Khi lý thuyết xảy ra, nhà
   đầu tư (hoặc người tiêu dùng sẽ không đạt thêm
   bất kì lợi ích gì từ việc đầu tư (hoặc tiêu dùng) ở
   nước ngoài; nói cách khác, tỉ suất sinh lợi mà họ
   đạt được luôn luôn bằng nhau bất kể họ đầu tư ở
   đâu.”
 Những điểm khác
         IRP           PPP            IFE
Biến số  Phần bù (hoặc      Tỉ lệ thay đổi     Tỉ lệ thay đổi
chính   chiết khấu) p      giá trị đồng      giá trị đồng
                  ngoại tệ (ef)     ngoại tệ (ef)

Mqh    Lãi suất – tỉ giá    Lạm phát - tỉ     Lãi suất - tỉ giá
     kì hạn          giá giao ngay     giao ngay
Công      1 + ih          1 + Ih         1 + ih
thức   P=      ≈ ih- if  ef=      ≈ Ih- If ef=      ≈ ih- if
        1 + if          1 + If         1 + if
Nguyên  Arbitrage giữa      Arbitrage diễn     Arbitrage trong
nhân   tỉ giá kỳ hạn và     ra trong hàng     các khế ước
     tỉ giá giao ngay     hoá - dịch vụ     thương mại
                             theo 2 loại
                             đồng tiền
 Những điểm khác
        IRP        PPP         IFE
Trường  Xác định tỉ giá  Giải thích sự   Giải thích sự
hợp áp  kỳ hạn tại một   thay đổi của tỉ  thay đổi của tỉ
dụng   thời điểm nhất   giá hối đoái   giá hối đoái
     định        trong một thời  trong một thời
               kì        kì
Khả    Nhìn chung,    PPP có hiệu    IFE có hiệu quả
năng   IRP thường duy   quả trong dài   trong dài hạn
duy trì  trì.        hạn nhưng kém   nhưng kém
     IRP có khả     trong ngắn hạn.  trong ngắn hạn.
     năng duy trì tốt  PPP vẫn có thể  Do xuất phát từ
     hơn PPP      duy trì khi IFE  PPP nên IFE chỉ
               không đúng    đúng khi PPP
                        đúng
 Những điểm khác
        IRP       PPP       IFE
Lý do lý  Chi phí tiềm ẩn  Do không có   Do chênh lệch
thuyết
      phát sinh khi   hàng hoá thay  lãi suất không
không
duy trì  đầu tư ra nước  thế hàng nhập  do chênh lệch
      ngoài       khẩu.      lạm phát tạo ra.
liên tục
Ứng    Dùng để phát   Dự báo tỉ giá  Dùng trong dự
dụng    hiện các cơ hội  hối đoái tương báo tỉ giá hối
      CIA.       lai       đoái.
               Dùng để so
               sánh mức sống
               của người dân ở
               những nước
               khác nhau.

								
To top