Nederland by g3org3

VIEWS: 8 PAGES: 10

									               Autodesk
         SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST
              NE DE RL AND


BELANGRIJK: AUTODESK, INC. (“AUTODESK”) GEEFT U DE SOFTWARE IN
LICENTIE OP UITDRUKKELIJKE VOORWAARDE DAT U ALLE BEPALINGEN IN
DEZE   SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST    (“OVEREENKOMST”)
AANVAARDT.
DOOR DE KNOP “ACCEPTEER” (“I ACCEPT”) ONDERAAN DEZE
OVEREENKOMST TE SELECTEREN OF DOOR HET GEHEEL OF EEN DEEL VAN
DE SOFTWARE TE KOPIËREN, TE INSTALLEREN, TE UPLOADEN, TE OPENEN OF
TE GEBRUIKEN, VERKLAART U ZICH BEREID DEZE OVEREENKOMST NA TE
LEVEN. HIERDOOR ONTSTAAT EEN CONTRACT TUSSEN ENERZIJDS
AUTODESK EN ANDERZIJDS U PERSOONLIJK – ALS U DE SOFTWARE VOOR
EIGEN GEBRUIK HEBT AANGEKOCHT – OF HET BEDRIJF OF DE JURIDISCHE
ENTITEIT WAARVOOR U DE SOFTWARE HEBT AANGEKOCHT.
INGEVAL U DE OVEREENKOMST NIET AANVAARDT OF INGEVAL U ZICHZELF
DAN WEL DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT NIET WENST TE
VERBINDEN: (A) MAG U DE SOFTWARE NIET KOPIËREN, INSTALLEREN,
UPLOADEN, OPENEN OF GEBRUIKEN; (B) DIENT U “WEIGEREN“ (“I REJECT”)
ONDERAAN DEZE OVEREENKOMST TE SELECTEREN (WAT HET LADEN VAN
DE SOFTWARE ZAL STOPZETTEN); EN (C) DIENT U DE SOFTWARE BINNEN
DERTIG (30) DAGEN NA DE DATUM VAN AANKOOP TE RETOURNEREN AAN
HET VERKOOPPUNT VOOR TERUGBETALING.
HET KOPIËREN OF GEBRUIKEN VAN DEZE SOFTWARE OF DE BEGELEIDENDE
DOCUMENTATIE IS NIET TOEGESTAAN, TENZIJ NA UITDRUKKELIJKE
AANVAARDING VAN DEZE OVEREENKOMST, EN VORMT EEN WEZENLIJKE
INBREUK OP DEZE OVEREENKOMST EN EEN OVERTREDING VAN HET
COPYRIGHT EN DE ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OP DEZE
SOFTWARE EN DOCUMENTATIE. ALS U DEZE SOFTWARE OF DE
BEGELEIDENDE GEBRUIKERSDOCUMENTATIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK
KOPIEERT OF GEBRUIKT ZONDER DEZE OVEREENKOMST TE AANVAARDEN
OF ANDERSZINS SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING TE VERKRIJGEN VAN
AUTODESK, OVERTREEDT U DE COPYRIGHT- EN ANDERE WETTEN INZAKE DE
INTELLECTUELE EIGENDOM. U KUNT IN DAT GEVAL AANSPRAKELIJK
WORDEN GESTELD DOOR AUTODESK EN ZIJN LICENTIEGEVERS VOOR
SCHADEVERGOEDING, EN U KUNT STRAFRECHTELIJKE SANCTIES OPGELEGD
KRIJGEN.


1.  DEFINITIES
1.1  “Openen” betekent de Software gebruiken of voordeel halen uit de functionaliteit
ervan.
1.2   “Computer” betekent één elektronisch toestel met één of meer centrale
verwerkingseenheden (CVE’s) dat gevoed wordt met informatie in digitale of vergelijkbare
vorm en deze informatie verwerkt met het oog op een specifiek resultaat, op grond van een
set van instructies.
1.3  “Installeren” betekent een kopie van de Software op een vaste schijf of een ander
opslagmedium plaatsen op welke manier ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het
gebruik van een installatieprogramma dat meegeleverd is bij de Software).
1.4   “Licentieparameters” betekent de definitie en beperkingen van het toepasselijke
licentiebereik in Sectie 2.2 van onderhavige overeenkomst.
1.5  “Toegestane Aantal” betekent een aantal dat van toepassing is voor de betrokken
Licentieparameters, door Autodesk aangeduid in de betrokken Gebruikersdocumentatie. Het
Toegestane Aantal is één (1), tenzij een anders luidende bepaling schriftelijk bevestigd is
door Autodesk.
1.6   “Software” betekent het computerprogramma waar deze Overeenkomst in ingebed is
of die meegeleverd wordt met deze Overeenkomst. Als er programma’s geleverd worden aan
U als deel van een softwarepakket dat de term “serie” in zijn titel omvat, zal de term
Software alle programma’s omvatten die aan U geleverd zijn als onderdeel van deze serie.
1.7   “Gebruikersdocumentatie” betekent de verklarende gedrukte of elektronische
documenten die Autodesk of zijn erkende distributeur integreert in of levert in of bij een
pakket samen met de Software of naar U stuurt op een factuur, via e-mail, fax of anderszins
nadat U deze Software hebt aangekocht of Geïnstalleerd, met inbegrip van, maar niet beperkt
tot, licentiespecificaties, autorisatiecode, instructies inzake het gebruik van de Software,
en/of technische specificaties.
1.8   “U” betekent U persoonlijk (dus de persoon die deze Overeenkomst leest en verzocht
wordt hem te aanvaarden) als U de Software voor Uzelf hebt aangekocht, of het bedrijf of de
juridische entiteit voor wie u de Software hebt aangekocht.


2.   SOFTWARELICENTIE
2.1   Verlening van de licentie. Autodesk verleent U een beperkte licentie die niet in
sublicentie kan worden gegeven, niet exclusief is en niet kan worden overgedragen. Deze
licentie verleent U het recht om exemplaren van de Software te gebruiken in het rechtsgebied
waar U de Software hebt aangekocht, in overeenstemming met de toepasselijke
Gebruikersdocumentatie, binnen de beperkingen van de Licentieparameters. De door
Autodesk verleende licentie geldt onder voorbehoud van Uw continue naleven van alle
licentiebeperkingen zoals beschreven in deze Overeenkomst. Als U een of meer van deze
beperkingen overtreedt, vervalt de verleende licentie automatisch en onmiddellijk. De
licentiebeschrijvingen in deze Sectie 2 definiëren het bereik van de rechten die Autodesk U
verleent. Alle gebruik van de Software dat buiten het bereik van de toepasselijke licentie valt,
vormt een overtreding van de intellectuele eigendomsrechten van Autodesk, naast een
wezenlijke overtreding van deze Overeenkomst.
2.2  Licentieparameters. De door Autodesk verleende licentie is onderworpen aan een of
meer van de in deze Sectie 2.2 gedefinieerde Licentieparameters, zoals aangegeven in de
Gebruikersdocumentatie. Tenzij Autodesk uitdrukkelijk anders luidende bepalingen
aangeeft of bevestigt in de Gebruikersdocumentatie, wordt alle Software uitsluitend beheerst
door een licentie voor Standalone (individuele of zelfstandige) Versies (zie Sectie 2.2.1).
    2.2.1 Standalone (individuele) Versie. Indien Autodesk de Software aanmerkt als
een “Standalone Versie” of als een “Individuele Versie” of indien in de
Gebruikersdocumentatie de Software niet geïdentificeerd wordt met een van de
versie-aanduidingen zoals uiteengezet in Secties 2.2.2 tot 2.2.6, mag U één (1) exemplaar
van de Software openen en gebruiken op één (1) standalone computer, die niet aangesloten
mag zijn op een netwerk op een zodanige manier dat meer dan één gebruiker een exemplaar
van de Software kan Openen, uploaden, bedienen, raadplegen of anderszins gebruiken. U
mag de Software niet Installeren of Openen op meer dan één (1) computer tegelijk.
    2.2.2 Netwerkversie. Als Autodesk de Software aanmerkt als een “Netwerkversie”
in de toepasselijke Gebruikersdocumentatie, mag U één (1) exemplaar van de Software
Installeren, Openen en gebruiken op de bestandsserver van Uw Computer, voor Uw eigen
bedrijfsbehoeften, met het Autodesk License Manager hulpprogramma. De Software mag
Geopend worden op andere Computers, of op een individuele Computer, als een installatie
voor meerdere gebruikers, op voorwaarde dat het maximale aantal gelijktijdige gebruikers
niet hoger ligt dan het Toegestane Aantal.
    2.2.3 Onderwijsversie. Als Autodesk de Software aanmerkt als een
“Onderwijsversie” in de toepasselijke Gebruikersdocumentatie, mag U één exemplaar van
de Software Installeren en Openen op het Toegestane Aantal Computers, echter uitsluitend
voor onderwijsdoeleinden (zoals verder uiteengezet in de toepasselijke
Gebruikersdocumentatie), met uitsluiting van alle andere doeleinden. Onverminderd het
voorgaande mogen Onderwijsversies van de Software niet gebruikt worden voor
commerciële, professionele of andere winstgevende doeleinden. Daarnaast geldt een aantal
functionele beperkingen, zoals uiteengezet in Sectie 6.
    2.2.4 Studentversie. Als Autodesk de Software aanmerkt als een “Studentversie” in
de toepasselijke Gebruikersdocumentatie, mag U één exemplaar van de Software Installeren
en Openen op het Toegestane Aantal Computers, echter uitsluitend met het oog op de eigen
studiedoeleinden, met uitsluiting van alle andere doeleinden. Tenzij door Autodesk anders
aangegeven in de Gebruikersdocumentatie, mag de Studentversie van de Software gebruikt
worden voor een periode van één (1) jaar vanaf de datum van Installatie. Onverminderd het
voorgaande mogen Studentversies van de Software niet gebruikt worden voor commerciële,
professionele of andere winstgevende doeleinden. Ze mogen verder uitsluitend gebruikt
worden door personen die in aanmerking komen als toegestane gebruikers van de
Studentversie (zoals verder uiteengezet in de toepasselijke Gebruikersdocumentatie voor het
rechtsgebied waar de Software is aangekocht). Daarnaast geldt een aantal functionele
beperkingen, zoals uiteengezet in Sectie 6.
    2.2.5 Evaluatieversie. Als Autodesk de Software in de toepasselijke
Gebruikersdocumentatie aanmerkt als een versie voor demonstratie of evaluatie of als een
versie die niet voor doorverkoop in aanmerking komt (“Evaluatieversie”), mag U één
exemplaar van de Software Installeren en Openen, uitsluitend met het oog op de
commerciële evaluatie en demonstratie. Onverminderd het voorgaande mag U de Software
niet gebruiken voor vergelijkende concurrentieanalyse, of voor commerciële, professionele
of andere winstgevende doelstellingen. De Evaluatieversie mag slechts geïnstalleerd worden
voor een evaluatieperiode van dertig (30) dagen, tenzij door Autodesk schriftelijk anders
aangegeven. Daarnaast geldt een aantal functionele beperkingen, zoals uiteengezet in Sectie
6.
    2.2.6 Licentietermijn. Afhankelijk van de voorwaarden van deze Overeenkomst is
de licentie voor het gebruik van deze Software eeuwigdurend, tenzij de Software een
Evaluatieversie, Studentversie, is of specifiek onder een licentie met vaste duur, een licentie
met beperkte duur of een huurlicentie valt. In deze gevallen wordt de termijn van de licentie
door Autodesk aangegeven in de toepasselijke Gebruikersdocumentatie (de “ Aangeduide
Termijn”) ofwel geldt de termijn waarvoor U betaald hebt, naargelang wat het eerst vervalt.
Als Autodesk de Software aanmerkt als in licentie gegeven voor een vaste termijn, beperkte
duur of huur zonder een termijn op te geven, zal de Aangeduide Termijn vervallen (90)
dagen na de datum waarop U de Software voor het eerst Installeerde. Het gebruik van deze
Software na afloop van de toepasselijke licentietermijn, of een poging om de tijdgestuurde
deactiveringsfunctie in de Software te omzeilen, is niet toegestaan en vormt een wezenlijke
inbreuk op deze Overeenkomst en de wetgeving inzake de intellectuele eigendom.
2.3   Upgrades. Als Autodesk de Software in de Gebruikersdocumentatie aanmerkt als een
upgrade of update (“Nieuwe Versie”) van voorheen aan U in licentie gegeven software
(“Vorige Versie”), dient U alle kopieën van de Vorige Versie te vernietigen, met inbegrip
van alle kopieën die U op Uw vaste schijf Geïnstalleerd hebt, en op verzoek van Autodesk
alle Gebruikersdocumentatie te retourneren aan Autodesk of de erkende distributeur bij wie
U de Vorige Versie aankocht, binnen honderdtwintig (120) dagen na het Installeren van de
Nieuwe Versie. Autodesk behoudt zich het recht voor te eisen dat U de nodige bewijzen
levert dat de Vorige Versie vernietigd is. Autodesk of een erkende derde partij in verband
met de aan U in het kader van deze Overeenkomst in licentie gegeven Software kan U
voorzien van bijkomende software die de Software aanvult of verlengt. Deze bijkomende
software en eventuele Nieuwe Versies zullen onderworpen zijn aan de voorwaarden van
deze Overeenkomst behoudens Sectie 5.1 (Beperkte Garantie), tenzij anders aangegeven op
het moment van de levering. Niettegenstaande het voorgaande, hoeft U de Vorige Versie niet
te vernietigen en mag U de Vorige Versie gebruiken als en alleen als dit noodzakelijk is voor
(1) het Installeren van de Nieuwe Versie die hierbij in licentie gegeven wordt en (2) voor
archiverings- of back-updoeleinden om de Nieuwe Versie die in licentie gegeven wordt in
het kader van deze Overeenkomst te Installeren ingeval de oorspronkelijke installatie niet
slaagt.
2.4  Softwareonderdelen. De Software wordt U in licentie gegeven als één enkel product
en zijn onderdelen mogen niet gescheiden worden voor gebruik op meer dan één (1)
Computer, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Autodesk in de toepasselijke
Gebruikersdocumentatie.


3.   TOEGESTANE EN NIET-TOEGESTANE HANDELINGEN
3.1  Toegestane handelingen
    3.1.1 Back-upkopie. Ongeacht welke versie van de Software U hebt aangekocht,
mag U één archiverings- of back-upkopie van de Software Installeren. Deze
archiveringskopie mag niet Geïnstalleerd worden op een andere Computer, tenzij deze
andere Computer een gepartitioneerde schijfeenheid van een server is waar alleen de
gebruiker van het actieve exemplaar van de Software toegang toe heeft. Hoe dan ook mag de
archiveringskopie niet Geopend worden zolang een ander exemplaar van de Software op
welke Computer ook Geïnstalleerd is. Tenzij zoals uitdrukkelijk toegestaan in Sectie 2.2: (a)
als de Gebruikersdocumentatie in gedrukte vorm is, mag hij niet gekopieerd worden; en (b)
als de Gebruikersdocumentatie in elektronische vorm is, mag hij niet elektronisch
verveelvoudigd worden.
    3.1.2 Bijkomende Installatie. Tenzij wat betreft de Onderwijs-, Student- en
Evaluatieversies, mag U een tweede exemplaar van de Software Installeren en Openen op de
vaste schijf van een tweede Computer die Uw eigendom is of waar U het beheer over hebt,
op voorwaarde dat:
       (i) het oorspronkelijke en het tweede exemplaar uitsluitend door één en
dezelfde persoon gebruikt worden;
        (ii) het tweede exemplaar uitsluitend Geïnstalleerd en Geopend wordt ofwel
(a) in verband met Netwerkversies, op een redundante server die de Software enkel
beschikbaar voor gebruik stelt wanneer Uw primaire server, waar het actieve
Software-exemplaar op Geïnstalleerd is, buiten werking is, ofwel (b) op een notebook
computer of een andere computer die geen server is, op een andere plaats dan Uw
gebruikelijke werkpost, met de bedoeling U in staat te stellen te blijven werken, ook wanneer
U niet op Uw gebruikelijke werkpost bent;
        (iii) nooit meer dan één exemplaar van de Software tegelijk Geopend wordt;
en
       (iv) beide exemplaren van de Software uitsluitend Geïnstalleerd en Geopend
worden met de kopieerbeveiliging (indien van toepassing) die bij de Software geleverd is.
3.2  Niet-toegestane handelingen. Autodesk staat onderstaande handelingen niet toe en U
bevestigt dat deze handelingen verboden zullen zijn:
   3.2.1 Gebruik. U mag de Software of de Gebruikersdocumentatie niet Installeren,
Openen of anderszins kopiëren of gebruiken tenzij zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze
Overeenkomst.
   3.2.2 Reverse Engineering. U mag de Software niet reverse-engineeren,
decompileren of disassembleren.
    3.2.3 Overdrachten. U mag het geheel of een deel van de Software, of de rechten
die uit deze Overeenkomst voortvloeien, niet distribueren, verhuren, uitlenen, leasen,
verkopen, in sublicentie geven of op een andere wijze overdragen aan een andere persoon
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk.
    3.2.4 Hosting of Gebruik door Derde Partijen. U mag de Software niet Installeren
of Openen, of toestaan dat de Software Geïnstalleerd of Geopend wordt via het Internet, met
onbeperkt inbegrip van het gebruik in verband met een Web hosting of een gelijksoortige
service, of de Software via het Internet voor derde partijen beschikbaar stellen op Uw
computersysteem of anderszins.
    3.2.5 Bekendmakingen. U mag de eigendomsvermeldingen, aanduidingen of
merktekens van de Software of Gebruikersdocumentatie niet verwijderen, wijzigen of
afdekken.
    3.2.6 Wijzigingen. U mag de Software of Gebruikersdocumentatie niet wijzigen,
vertalen, aanpassen of omvormen en er geen afgeleide werken op baseren, ongeacht het doel.
    3.2.7 Omzeiling. U mag geen uitrusting, toestel, software of andere middelen
gebruiken die bestemd zijn om eventuele vormen van door Autodesk voor de Software
gebruikte kopieerbeveiliging te omzeilen of te verwijderen, of de Software gebruiken met
een autorisatiecode, serienummer of andere kopieerbeveiligingsvoorziening die niet
geleverd is door Autodesk of door een erkende distributeur.
     3.2.8 Export. U mag de Software of de Gebruikersdocumentatie niet exporteren als
dit een inbreuk vormt op deze Overeenkomst of de wetten voor exportregeling van de V.S. of
andere instanties.
   3.2.9 Gebruik in het buitenland. U mag de Software, met onbegrensd inbegrip van
de Netwerkversie, of de Gebruikersdocumentatie, niet gebruiken buiten het rechtsgebied
waar U de Software hebt aankocht.
    3.2.10 Uitzonderingen op de verbodsbepalingen. De verbodsbepalingen in deze
Sectie 3.2 zullen niet van toepassing zijn op handelingen die uitdrukkelijk toegestaan zijn
onder verplichte wetgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, handelingen die zijn
toegestaan onder de “fair use” doctrine in Sectie 107 van de Copyright Act van de V.S. en de
wetten ter implementatie van EU Richtlijn 91/250 inzake de wettelijke bescherming van
computerprogramma’s), met dien verstande dat U geen rechten die uit deze verplichte wetten
voortvloeien, mag uitoefenen tenzij en tot U Autodesk een voorafgaande en schriftelijke
kennisgeving van dertig (30) dagen bezorgt teneinde Autodesk in staat te stellen om, naar
eigen keuze, een alternatieve oplossing voor te stellen, bijv. de nodige informatie met het oog
op de interoperabiliteit van een onafhankelijk gecreëerd programma met de Software.


4.   ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in deze Overeenkomst, blijven de eigendom
van en alle rechten en belangen, met onbegrensd inbegrip van de copyrights, in de Software
en de Gebruikersdocumentatie en eventuele door U gemaakte kopieën, in handen van
Autodesk en diens licentiegevers. De structuur, organisatie en code van de Software zijn
waardevolle bedrijfsgeheimen van Autodesk en diens licentiegevers en U dient deze
bedrijfsgeheimen vertrouwelijk te behandelen. De Software en de Gebruikersdocumentatie
worden in licentie gegeven, niet verkocht.


5.   BEPERKTE GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
5.1   Beperkte garantie. Autodesk garandeert dat de Software vanaf de datum waarop de
Software wordt geleverd door Autodesk gedurende negentig (90) dagen de kenmerken en
functies zal bieden die algemeen zijn beschreven in de Gebruikersdocumentatie en dat de
media waarop de Software wordt geleverd, indien van toepassing, vrij zullen zijn van
materiaal- en productiefouten. De volledige aansprakelijkheid van Autodesk en Uw
uitsluitende verhaal onder de beperkte garantie zoals beschreven in deze Sectie 5.1 zijn
beperkt tot, naar keuze van Autodesk, een poging om fouten te verbeteren of te verhelpen, de
defectieve media waarop de Software geleverd werd, indien van toepassing, te vervangen, of
de licentievergoeding terug te betalen en deze Overeenkomst te beëindigen. Voorwaarde
voor deze terugbetaling is het retourneren van de defecte media, indien van toepassing, en de
Gebruikersdocumentatie, met een kopie van Uw betaalbewijs aan Uw plaatselijk
Autodesk-kantoor of de erkende distributeur bij wie U de Software aankocht binnen negentig
(90) dagen vanaf de datum op Uw betaalbewijs voor de Software.
5.2 Beperking van aansprakelijkheid. BEHOUDENS VOOR DE UITDRUKKELIJKE
BEPERKTE GARANTIES ZOALS UITEENGEZET IN SECTIE 5.1 HIERBOVEN,
BIEDT AUTODESK GEEN EN KRIJGT U GEEN UITDRUKKELIJKE GARANTIES.
ALLE STELLINGEN OF BEWERINGEN INZAKE DE SOFTWARE EN ZIJN
FUNCTIONALITEIT   IN DE GEBRUIKERSDOCUMENTATIE      EN ALLE
COMMUNICATIE MET U BESTAAT UIT TECHNISCHE INFORMATIE EN VORMT
GEEN UITDRUKKELIJKE GARANTIE. BOVENDIEN WIJST AUTODESK SPECIFIEK
ALLE ANDERE GARANTIES AF, MET ONBEGRENSD INBEGRIP VAN DE
IMPLICIETE GARANTIES INZAKE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NALEVEN VAN DE RECHTEN VAN DERDEN.
ONVERMINDERD HET VOORGAANDE BIEDT AUTODESK GEEN GARANTIE DAT
HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ZONDER ONDERBREKINGEN OF FOUTEN
ZAL KUNNEN PLAATSVINDEN.


6.   WAARSCHUWINGEN
6.1 Functionaliteitsbeperkingen.       COMPUTERONDERSTEUNDE
ONTWERPSOFTWARE      EN   ANDERE TECHNISCHE SOFTWARE  ZIJN
HULPMIDDELEN DIE ENKEL GEBRUIKT DIENEN TE WORDEN DOOR
GESCHOOLDE PROFESSIONALS. ZIJ VORMEN GEEN VERVANGINGSMIDDEL
VOOR  UW  PROFESSIONEEL  OORDEEL.  COMPUTERONDERSTEUNDE
ONTWERPSOFTWARE EN ANDERE TECHNISCHE SOFTWARE ZIJN BEDOELD
ALS ONDERSTEUNING BIJ HET PRODUCTONTWERP EN VORMEN GEEN
VERVANGINGSMIDDEL    VOOR   ONAFHANKELIJKE   TESTS  VAN
PRODUCTBELASTING,   -VEILIGHEID  EN -NUT. DOOR   DE GROTE
VERSCHEIDENHEID VAN MOGELIJKE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR
DE SOFTWARE IS DE SOFTWARE NIET GETEST IN ALLE SITUATIES WAARIN HIJ
GEBRUIKT KAN WORDEN. AUTODESK KAN OP GEEN ENKELE MANIER
AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR DE RESULTATEN UIT HET
GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. PERSONEN DIE DE SOFTWARE GEBRUIKEN,
ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT OP, HET BEHEER VAN EN DE
CONTROLE VAN DE SOFTWARE. DEZE VERANTWOORDELIJKHEID OMVAT,
MAAR IS NIET BEPERKT TOT, HET BEPALEN VAN HET GESCHIKTE GEBRUIK
VAN DE SOFTWARE EN DE SELECTIE VAN DE SOFTWARE EN ANDERE
PROGRAMMA’S OM DE BEOOGDE RESULTATEN TE BEREIKEN. DE PERSONEN
DIE DE SOFTWARE GEBRUIKEN, ZIJN OOK VERANTWOORDELIJK VOOR HET
VASTLEGGEN VAN DE GESCHIKTHEID VAN ONAFHANKELIJKE PROCEDURES
VOOR HET TESTEN VAN DE BETROUWBAARHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN
ALLE PROGRAMMARESULTATEN, MET INBEGRIP VAN ALLE VOORWERPEN
DIE WORDEN ONTWORPEN DOOR MIDDEL VAN DE SOFTWARE.
6.2  Vereiste Autorisatiecode.
        A.  VOOR DE INSTALLATIE, DE TOEGANG, DE
OVERDRACHTEN EN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE KAN EEN
AUTORISATIECODE VEREIST ZIJN. U DIENT UW AANKOOP VAN DE SOFTWARE
TE REGISTREREN BIJ AUTODESK OM DE AUTORISATIECODE TE VERKRIJGEN.
AUTODESK ZAL UW REGISTRATIEDETAILS GEBRUIKEN CONFORM ZIJN
TOEPASSELIJK BELEID INZAKE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE
LEVENSSFEER, DAT DEEL UITMAAKT VAN DE GEBRUIKERSDOCUMENTATIE
OF BESCHIKBAAR IS OP DE WEBSITE VAN AUTODESK OF OP VERZOEK.
        B.  DE   AUTORISATIEBEVEILIGINGSMECHANISMEN
KUNNEN DE SOFTWARE ONBRUIKBAAR MAKEN ALS U PROBEERT HEM OVER
TE ZETTEN OP EEN ANDERE COMPUTER, ALS U PROBEERT IN TE GRIJPEN IN
DE DATUMMECHANISMEN OP UW COMPUTER, ALS U DE SOFTWARE BLIJFT
GEBRUIKEN NA AFLOOP VAN DE TOEPASSELIJKE EVALUATIEPERIODE OF
BEPERKTE TERMIJN, OF ALS U BEPAALDE HANDELINGEN UITVOERT DIE DE
BEVEILIGINGSMODUS KUNNEN ONTREGELEN. MEER INFORMATIE IS TE
VINDEN IN DE TOEPASSELIJKE GEBRUIKERSDOCUMENTATIE OF IS
VERKRIJGBAAR BIJ AUTODESK OP VERZOEK.
6.3  Onderwijs- en Studentversies. WERKRESULTATEN EN ANDERE GEGEVENS
DIE ZIJN GECREËERD MET ONDERWIJSVERSIES EN STUDENTVERSIES VAN DE
SOFTWARE BEVATTEN BEPAALDE AANKONDIGINGEN EN BEPERKINGEN DIE
DE GEGEVENS ONBRUIKBAAR MAKEN BUITEN DE ONDERWIJSWERELD. ALS
U GEGEVENS DIE ZIJN GECREËERD MET ONDERWIJSVERSIES VAN DE
SOFTWARE COMBINEERT MET OF KOPPELT AAN GEGEVENS DIE UIT EEN
ANDERE BRON AFKOMSTIG ZIJN, KUNNEN DEZE ANDERE GEGEVENS
EVENEENS ONDER DEZE BEPERKINGEN VALLEN.


7.   BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL ZAL AUTODESK OF DIENS LICENTIEGEVERS ENIGE
AANSPRAKELIJKHEID DRAGEN VOOR ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE,
INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING, VERLIES VAN INKOMSTEN
OF   GEGEVENS,  OF  INNINGSKOSTEN.  BOVENDIEN  ZAL  DE
AANSPRAKELIJKHEID VAN AUTODESK OF DIENS LICENTIEGEVERS VOOR
ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE
SOFTWARE OF DEZE OVEREENKOMST, IN GEEN GEVAL HOGER LIGGEN DAN
HET DOOR U BETAALDE OF TE BETALEN BEDRAG VOOR DE SOFTWARE DIE
DE    HOOFDOORZAAK   IS  VAN   DEZE   SCHADE.   DE
AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN IN DEZE SECTIE 7 ZULLEN VAN
TOEPASSING ZIJN OP ALLE SCHADE, HOE DIE SCHADE OOK ONTSTAAN IS EN
ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, ZOWEL VOORTVLOEIEND
UIT EEN CONTRACT, EEN FOUT (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT
TOT, NALATIGHEID), OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN AUTODESK OP DE
HOOGTE WAS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE EN
ONGEACHT OF DE BEPERKTE VERHAALMOGELIJKHEDEN DIE BESCHIKBAAR
ZIJN IN HET KADER VAN DEZE OVEREENKOMST HUN HOOFDDOEL BEREIKEN
OF NIET.


8. BEPERKTE RECHTEN VOOR DE OVERHEID VAN DE V.S.

De Software en de Gebruikersdocumentatie zijn “Commerciële Voorwerpen,” zoals die term
gedefinieerd is in 48 C.F.R. §2.101, bestaande uit “Commerciële Computersoftware” en
“Commerciële Computersoftwaredocumentatie,” zoals die termen gedefinieerd zijn in 48
C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202, naargelang het geval. Conform 48 C.F.R. §12.212
en 48 C.F.R. §§227.7202-1 tot en met 227.7202-4, naargelang het geval, worden de Software
en de Gebruikersdocumentatie (1) louter als een Commercieel Voorwerp, en (2) enkel met
die rechten die ook verleend worden aan alle andere eindgebruikers in overeenstemming met
de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst geleverd aan de eindgebruikers van
de overheid van de V.S. De producent is Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael,
California 94903, V.S.


9.   ALGEMENE BEPALINGEN
9.1.  Geen Overdracht; Failliet. Deze Overeenkomst en alle rechten die hieruit
voortvloeien zijn niet-overdraagbaar en voorgenomen overdrachten zijn nietig. De
Overeenkomst en alle licentierechten die hieruit voortvloeien, zullen zonder verdere
kennisgeving of daad van Autodesk een einde nemen als U failliet gaat of insolvent wordt,
een schikking treft met Uw schuldeisers of in vereffening gaat.
9.2.  Keuze van wetgeving. Deze Overeenkomst en alle geschillen die voortvloeien uit of
verband houden met deze Overeenkomst zullen geregeld worden door de wetten van
California zonder verwijzing naar de principes inzake wetsconflicten en met uitsluiting van
de VN-Conventie inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen.
9.3   Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst         en de toepasselijke
Gebruikersdocumentatie vormen de volledige overeenkomst tussen ons en annuleren en
vervangen alle mogelijke vorige of gelijktijdige communicatie, overeenkomsten,
verklaringen of advertenties in verband met de Software en de Gebruikersdocumentatie. Alle
wijzigingen in deze Overeenkomst zullen ongeldig zijn tenzij zij naar behoren en schriftelijk
zijn ondertekend.
9.4  Scheidbaarheid. Indien en in die mate dat een bepaling van deze Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk als onwettig, ongeldig of onafdwingbaar zou zijn onder de
toepasselijke wetgeving, zal deze bepaling of het betrokken onderdeel ervan niet van
toepassing zijn in het rechtsgebied waar deze bepaling of het betrokken onderdeel ervan
onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is, in de mate van zijn onwettigheid, ongeldigheid of
onafdwingbaarheid en zal deze bepaling of het betrokken onderdeel ervan geacht worden te
zijn gewijzigd in de mate die nodig is om overeen te stemmen met de toepasselijke
wetgeving met het oog op de maximale vervulling van de bedoelingen van de partijen. De
onwettigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van deze bepaling in het betrokken
rechtsgebied zal geen enkele invloed uitoefenen op de onwettigheid, ongeldigheid of
onafdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Overeenkomst in welk ander
rechtsgebied ook.
9.5   Controle. Teneinde de naleving van deze Overeenkomst te waarborgen, aanvaardt U
dat Autodesk of de erkende vertegenwoordiger van Autodesk na een redelijke
kennisgevingstermijn het recht zal hebben Uw Installatie en het gebruik van de Software te
inspecteren en te controleren. Een dergelijke inspectie of controle zal gehouden worden
tijdens de normale kantooruren in Uw vestiging of op elektronische wijze. Als uit deze
inspecties of controles blijkt dat U de Software hebt Geïnstalleerd, Geopend of toegankelijk
hebt gemaakt op een of meer Computers op een wijze die niet is toegestaan in het kader van
deze Overeenkomst, zal Autodesk deze Overeenkomst direct beëindigen en zult U alle
eventuele onbetaalde licentievergoedingen verschuldigd zijn, naast de redelijke kosten voor
de controle. Niets in deze sectie zal geacht worden het wettelijk of billijk verhaal te beperken
dat tot de beschikking staat van Autodesk inzake inbreuken op deze Overeenkomst of de
toepasselijke wetgeving.
9.6   Taal. De Engelse versie van deze Overeenkomst is wettelijk bindend in geval van
tegenstrijdigheden tussen de Engelse versie en eventuele vertalingen.

								
To top