Nederland by g3org3

VIEWS: 9 PAGES: 9

									             AUTODESK SOFTWARE
           LICENTIEOVEREENKOMST
                 NE D ER L AN D

BELANGRIJK! LEES DIT EERST. DIT IS EEN LICENTIEOVEREENKOMST.

AUTODESK IS BEREID DE BIJGAANDE SOFTWARE AAN U IN LICENTIE TE GEVEN, DOCH
UITSLUITEND INDIEN U VERKLAART ALLE IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN
EVENTUELE HIERBIJ ("OVEREENKOMST") INGESLOTEN AANVULLENDE OF UNIEKE
BEPALINGEN TE AANVAARDEN.

GELIEVE DE INHOUD VAN DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN VOORDAT
U ONDER AAN DE PAGINA "I ACCEPT" [AKKOORD] SELECTEERT. MET DE SCHUIFBALK AAN
DE RECHTERZIJDE KUNT U DE REST VAN DEZE OVEREENKOMST LEZEN. U KUNT DEZE
OVEREENKOMST AFDRUKKEN DOOR "PRINT" [AFDRUKKEN] HIERONDER TE SELECTEREN.
WANNEER U "I ACCEPT" SELECTEERT, STEMT U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN DOOR ALLE
VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN ZAL DE SOFTWARE GEÏNSTALLEERD
WORDEN.

INDIEN U NIET AAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN WENST TE ZIJN EN NIET AKKOORD
GAAT MET ALLE HIERIN VERVATTE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN, SELECTEERT U "I
REJECT" [NIET AKKOORD], WAARDOOR HET LADEN VAN DE SOFTWARE WORDT
GEANNULEERD. RETOURNEER BINNEN DERTIG (30) DAGEN NA AANKOOP DEZE SOFTWARE
AAN HET ADRES WAAR U DEZE HEEFT VERKREGEN, VOOR RESTITUTIE VAN DE GEHELE
KOOPSOM VAN HET SOFTWAREPAKKET, OVEREENKOMSTIG HET RELEVANTE
RETOURBELEID. WILT U EEN VOLLEDIGE RESTITUTIE VOOR GEDOWNLOADE SOFTWARE,
DAN DIENT U EEN ONGELDIGHEIDSBRIEF TE VERKRIJGEN VAN DE ONLINE-VERKOPER BIJ
WIE U DE SOFTWARE AANGESCHAFT HEEFT, EN DIE BINNEN DERTIG (30) DAGEN NA
AANKOOP INGEVULD TE RETOURNEREN.


INDIEN DE SOFTWARE DOOR U WORDT GEBRUIKT, GELDT ZULKS EVENEENS ALS UW
AKKOORDVERKLARING MET DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN IN DEZE
OVEREENKOMST.


BEHOUDENS VOOR ZOVER ZULKS INGEVOLGE DEZE OVEREENKOMST IS TOEGESTAAN,
IS HET KOPIËREN OF GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE OF ZIJN DOCUMENTATIE
ONGEOORLOOFD EN VORMT DIT INBREUK OP DE AUTEURSRECHTEN VAN DE
MAKER(S). HET ZONDER TOESTEMMING VAN AUTODESK KOPIËREN OF GEBRUIKEN
VAN DEZE SOFTWARE OF ZIJN DOCUMENTATIE IS IN STRIJD MET DE WET. IN DAT
GEVAL KUNT U JEGENS AUTODESK SCHADEPLICHTIG ZIJN EN KUNT U ZELFS
STRAFRECHTELIJK VERVOLGD WORDEN.

     N.B .:  IN D IE N DI T E X EM PL AA R V AN D E SO F T W AR E
         AL S D EM O NS T RA T I E - O F EV A LU A TI E -
         EX EM P LA AR WO RD T AA N G ED U ID, ZI J N O O K
         DE VO L G E ND E T W E E PAR A G RAF E N O P U
         VA N TO EPA S S IN G:
DE ZE SO FT W AR E W O RD T U U I T S LU I T EN D VO O R E E N EV A LU AT I EP E R IO D E
VA N 3 0 D A G E N T ER B E SCH IK K I N G G E S T E LD , TENZIJ ANDERSZINS
SCHRIFTELIJK DOOR AUTODESK IS GESPECIFICEERD. WI L T U D E S O FT W AR E
LA N G E R G EB R U IK EN , DA N D I E N T U CO N T AC T O P T E N EM E N M E T
AU TO D ESK O F E EN D O O R AU TO D ESK G EA UT O R I SE E RD E
W ED E RV E RK O P E R, V O O R B E TA L IN G V AN DE A ANK O O PP RIJ S E N D E
O N TV AN G S T VA N U W TO E G AN G SC O D E, O F VO O R D E A AN SC H AF VA N E EN
NI E UW VO L L E DI G E XEM P LA AR W AA RM E E U R E CH T K RIJ G T O P D E
CO M M ERCI Ë L E L I CE NT I E R ECH T E N D I E H I ERO ND E R VE R L E EN D W O R DE N.

T IJ D E NS D E E VA L UA T I EP ER IO D E M AG U É ÉN E X EM PL AA R V A N D E
SO F T WA R E U I T S LU I T EN D G EB RU IK EN O M DE ZE TE EV A LU E RE N. G EB RU IK
T IJ D E NS D E E VA L UA T I EP ER IO D E V O O R E NI G A ND E R DO E L E I N DE ,
IN C LU S I EF VE R G E L I J K E ND E AN A LY S E OF COMMERCIEEL GEBRUIK, I S S TR E N G
VE RB O DE N. W AN NE E R U E E N L IC E NT I E V O O R DE ZE SO FT W AR E K O O P T EN
DE B E T R EFF E ND E L I CE N T I EVO O R WA AR D EN A CC EP T E E R T, ZA L G EB RU IK
VA N D E SO F T W AR E NI E T L AN G E R AA N D E VO O R NO EM DE B E P ER K I N G
O ND E RWO RP E N ZI J N .


        N.B .:    IN D IE N DI T E X EM PL AA R V AN D E SO F T W AR E
               AA N G ED UI D I S A L S E EN LI C EN T I E M E T E EN
               VA S T G ES T E L D E T ER M IJ N, EE N L IC E N TI E
               VA N B EP ERK T E DU U R O F E E N
               H UU R LI C EN T I E, DA N G E L D T D E VO L G E N DE
               AL I N EA O O K V O O R U:

DEZE SOFTWARE WORDT BESCHIKBAAR GESTELD VOOR DE VASTGESTELDE
TERMIJN WAARVOOR U BETAALD HEEFT, EN ZAL NIET MEER VAN KRACHT ZIJN
BIJ VERLOOP VAN DIE VASTGESTELDE TERMIJN. GEBRUIK VAN DEZE
SOFTWARE NA HET VERLOOP VAN DE VASTGESTELDE TERMIJN, OF ELKE
POGING OM DE ONGELDIGHEIDSFUNCTIE UIT TE SCHAKELEN, ZAL SCHENDING
VAN DEZE OVEREENKOMST ZIJN EN KAN INBREUK OP AUTEURSRECHTEN
VORMEN.


1 . Li ce nt i ev er le ni ng .

Autodesk, Inc. ("Autodesk") verleent aan u als rechtmatig verkrijger een niet-exclusieve en niet-
overdraagbare licentie voor het gebruik van dit programma ("de Software") en het handboek en ander
bijbehorend gedrukt en elektronisch of online-materiaal ("Documentatie") op uw of onder uw toezicht staande
apparatuur, een en ander overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst. Krachtens deze
Overeenkomst is het een enkele gebruiker uitsluitend toegestaan om de Software op één gegeven plaats en
tijdstip op slechts één computer geïnstalleerd te hebben en te gebruiken.

Netw er kv er s ie: Is deze Software een netwerkversie, dan mag u de Software alleen gebruiken in een
beschermde netwerkomgeving voor uw eigen doeleinden met de Autodesk License Manager tool
[Licentiebeheer voor Autodesk], en mag u de Software installeren op één servercomputer op één gegeven
plaats die toegankelijk is voor andere computers, of op een individuele computer voor meervoudig gebruik,
een en ander op een zodanige wijze dat hetzij:
     (i)   het maximale aantal gelijktijdige gebruikers tot één (1) beperkt blijft, in die zin dat
         weliswaar meerdere personen toegang tot de Software hebben, maar slechts één persoon
         tegelijk daarvan gebruik kan en mag maken; hetzij:

     (ii)   het maximale aantal gelijktijdige gebruikers meer dan één (1) is, in welk geval u een
         aanvullende licentie voor elke volgende gelijktijdige gebruiker dient te kopen.

Gebruik van software die, dan wel enig apparaat dat, het aantal computers/apparaten reduceert dat
toegang heeft tot de Software wanneer gebruikt in een Serverconfiguratie, reduceert het aantal
vereiste eenpersoonslicenties niet.

Educatieve versie: Indien deze Software een Educatieve versie is, dan mag u deze slechts gebruiken voor
instructieve en persoonlijke leerdoeleinden en voor geen enkel ander doeleinde. Het is niet toegestaan dat de
Educatieve versies van de Software worden aangewend voor commerciële, professionele of winstdoeleinden.

Ev a l ua t iev e rs ie: Indien deze Software is aangeduid als een demonstratie-, evaluatie- of NFR-versie, mag
u deze alleen gebruiken voor commerciële evaluatie en demonstratie. Het is u niet toegestaan deze voor
concurrentiële analyse, commerciële, professionele of winstdoeleinden te gebruiken.

Reservekopie: Ongeacht de softwareversie die u heeft aangeschaft mag u slechts één reservekopie (back-up
kopie) van de Software maken. Een dergelijke reservekopie mag niet op een andere computer geïnstalleerd
worden tenzij de betreffende computer een partitie is van de harde schijf van een server waartoe alleen de
rechtmatige verkrijger toegang heeft. De reservekopie mag hoe dan ook niet worden gebruikt of geïnstalleerd
zolang een andere kopie van de software is geïnstalleerd op een computer. Indien de Documentatie in
gedrukte vorm is geleverd, mag deze niet worden gekopieerd. Indien het Documentatie betreft in
elektronische vorm, dan mag deze niet elektronisch gedupliceerd worden. U mag echter wel één (1)
exemplaar afdrukken, dat niet gekopieerd mag worden.


Extra installatie: Met uitzondering van de Educatieve, Leerlingen- en Evaluatieversie is het u toegestaan om
een tweede kopie van de Software te maken op de vaste schijf van een andere computer die u in het bezit
heeft of onder uw toezicht staat, mits (1) het oorspronkelijke en het tweede exemplaar slechts door één en
dezelfde persoon worden gebruikt; (2) het tweede exemplaar alleen (i) met betrekking tot Netwerkversies, op
een extra server worden geïnstalleerd en gebruikt die ervoor zorgt dat de Software beschikbaar is voor
gebruik wanneer alleen uw primaire server waarop de Software is geïnstalleerd niet meer beschikbaar is of
(ii) op een notebookcomputer, thuiscomputer of andere niet-servercomputer geïnstalleerd en gebruikt wordt,
weg van uw normale werkplek met het doeleinde u in staat te stellen werk te verrichten terwijl u niet op uw
normale werkplek bent; (3) op elk moment slechts één der softwarekopieën in gebruik is en (4) de tweede
kopie van de Software uitsluitend gebruikt wordt met de bij de Software geleverde kopieerbeveiliging, en (5)
de Software niet gelicentieerd en/of aangeduid is als een Educatieve of Leerlingenversie.

Upgrades: Indien deze Software is aangeduid als een upgrade ("Nieuwe versie") van eerder aan u in licentie
gegeven software ("Vorige versie") dient u alle exemplaren van de Vorige versie, waaronder exemplaren die
nog op uw vaste schijf staan, te vernietigen en alle Documentatie aan Autodesk of uw erkende wederverkoper
van Autodesk te retourneren op verzoek van Autodesk binnen zestig (60) dagen na aanschaf van de Nieuwe
versie. Autodesk behoudt zich het recht voor om van u te verlangen dat u afdoende bewijs toont dat de Vorige
versie vernietigd is. In geval Autodesk of een wederverkoper aan u in het kader van de aan u in licentie
gegeven software krachtens deze overeenkomst extra software levert die als aanvulling of uitbreiding van de
Software dient, dan is deze extra software onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst tenzij op
het tijdstip van levering anders is aangegeven.
Niettegenstaande het voorgaande, is u het behoud toegestaan van en hoeft u niet over te gaan tot vernietiging
van de Vorige versie, en is het u toegestaan de Vorige versie te gebruiken uitsluitend voor zover dit nodig is
(1) om de hierbij gelicentieerde Nieuwe versie te installeren en (2) voor reservedoeleinden om de hierbij
gelicentieerde Nieuwe versie opnieuw te installeren als de eerste installatie mislukt. In geen geval mag u de
Vorige versie anderszins gebruiken.

Toegangscode: Indien aan de Software een toegangscode is verbonden dient u de aankoop van deze Software
te melden aan Autodesk alvorens aan u een toegangscode zal worden verstrekt. Autodesk zal uw
registratiegegevens bijhouden conform het privacybeleid.

Licentievoorwaarde: De licentie om de Software te gebruiken is onderworpen aan de voorwaarden en
bepalingen van deze Overeenkomst, en is permanent, tenzij de Software gespecificeerd is als een licentie met
een vastgestelde termijn, een licentie van beperkte duur of een huurlicentie, en in een dergelijk geval zal de
termijn van de licentie de termijn zijn waarvoor u betaald heeft.


      AL L E E N V O O R L E E R L IN G E NV E RS I E S ( T W E EJ A R I G G EB R U IK ):

1 . Li ce nt i ev er le ni ng .

Autodesk, Inc. ("Autodesk") verleent aan u als rechtmatige verkrijger een niet-exclusieve en niet-
overdraagbare licentie voor het gebruik van dit computerprogramma (de "Software") en het handboek en
ander bijbehorend gedrukt materiaal en elektronische of online-documentatie ("Documentatie") op uw of
onder uw toezicht staande apparatuur overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst voor d e
p erio d e d i e is a a n ge ge v en o p d e v erp a k k i n g e n d ie b e gi n t o p de datum waarop u de Software
installeert. Krachtens deze Overeenkomst is het een enkele gebruiker uitsluitend toegestaan om de Software
op één gegeven plaats en tijdstip op slechts één computer geïnstalleerd te hebben en te gebruiken. G eb ru i k
v a n d eze So f t w a re na de o p d e v er pa k ki ng v er me l de t er mij n, o f el ke po g i ng o m d e
fun cti e i n de So f t w a r e v o o r het u its cha ke l en v a n t ijd co n tro l e t e o mz ei le n, i s
o ng eo o r lo o f d e n i s ee n sc he nd i ng v a n d eze O v eree n ko ms t en d e A ute ur sw et 1 9 1 2 .

Deze Software is een leerlingenversie van de Software, en mag alleen gebruikt worden door de leerling, of
faculteits- of personeelsleden van de hieronder genoemde instituten, aan wie het betreffende exemplaar is
verstrekt EN alleen voor studie- en scholingsdoeleinden en niet voor commerciële, professionele of
winstdoeleinden. Leerlingenversies van de Software mogen niet in een laboratoriumomgeving voor
lesdoeleinde gebruikt worden door een onderwijsinstelling. Onder een leerling wordt verstaan een natuurlijke
persoon die bij aanschaf van de licentie al dan niet in deeltijd ingeschreven staat bij hogere
onderwijsinstelling of een student die momenteel ten minste drie (3) credit-uren besteedt aan het volgen van
het programma voor het behalen van het diploma of die kan bevestigen al negen (9) maanden ingeschreven te
staan bij een instituut voor hoger beroepsonderwijs of een universiteit.

Re serv e ko pi e: U mag slechts één reservekopie (back-up kopie) van de Software maken. Een dergelijke
reservekopie mag niet op een andere computer geïnstalleerd worden tenzij de betreffende computer een
partitie van een server is waartoe alleen de rechtmatige verkrijger toegang heeft. De reservekopie mag hoe
dan ook niet gebruikt of geïnstalleerd worden zolang een andere kopie van de Software op een willekeurige
computer is geïnstalleerd. Indien de Documentatie in gedrukte vorm is geleverd, mag deze niet worden
gekopieerd. Indien het Documentatie betreft in elektronische vorm, dan is het toegestaan hiervan één (1)
kopie te maken, welk exemplaar niet mag worden gekopieerd.

Upg ra d es: Deze Software kan niet opgewaardeerd worden.

To eg a ng sco de: Indien aan de Software een toegangscode is verbonden, dient u de aankoop van dit
Softwareproduct te melden aan Autodesk alvorens aan u een toegangscode zal worden verstrekt. Autodesk zal
uw registratiegegevens bijhouden conform het privacybeleid.

        N.B .:   AL L E R E ST E R EN D E B EP A LI N G EN V AN D E ZE
              O V ER E EN K O M ST G E LD E N VO O R A L L E
              VE R SI E S VA N D E ZE S O FT W AR E.

2.  BEPERKINGEN

      Het is niet toegestaan om:

      1.    de Software of Documentatie te gebruiken of te kopiëren anders dan voor zover
          uitdrukkelijk toegestaan krachtens deze Overeenkomst.

      2.    de Software achteraf te bewerken, decompileren of demonteren behoudens voorzover dat
          wettelijk toegestaan is en noodzakelijk is om de informatie te verkrijgen die nodig is om
          het onderling functioneren van een onafhankelijk ontwikkeld programma met de Software
          of met een ander programma mogelijk te maken en indien dergelijke informatie niet via
          Autodesk of langs een andere weg redelijkerwijs verkrijgbaar is. U mag de Software niet
          decompileren indien dergelijke informatie kan worden verkregen door een Software
          Developers Kit van Autodesk.

      3.    de Software, de Documentatie en alle overige rechten die hierbij verstrekt worden, geheel
          of gedeeltelijk, te distribueren, te verhuren, uit te lenen, te leasen, te verkopen, in
          sublicentie te geven of op enige andere wijze aan een derde over te dragen zonder
          voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk.

      4.    de Software te installeren of gebruiken over het, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot)
          gebruik met betrekking tot een Web-hosting of gelijksoortige dienst of de Software ter
          beschikking stellen aan derden via het Internet op uw computersystemen of anderszins.

      5.    eigendoms- en auteursrechtelijke vermeldingen, etiketten of andere merktekens die op de
          Software of Documentatie zijn aangebracht te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te
          maken.

      6.    afgeleide producten op basis van de Software of Documentatie voor enig doel te wijzigen,
          te vertalen, aan te passen, te herschikken of te creëren.

      7.    installatie, apparatuur, software of enig ander middel aan te wenden om enige vorm van
          kopieerbeveiliging gebruikt door Autodesk met betrekking tot de Software te verwijderen
          of te omzeilen; dan wel de Software te gebruiken met enige vorm van toegangscode,
          serienummer of ander kopieerbeveiligingsapparaat dat niet rechtstreeks door Autodesk of
          een erkende Autodesk-leverancier geleverd wordt;

      8.    de Software of Documentatie te exporteren zonder inachtneming van de terzake geldende
          wettelijke regels met betrekking tot exportbewaking (in de Verenigde Staten of elders).

      9.    de Software, inclusief en zonder beperking een Netwerkversie, en Documentatie te
          gebruiken buiten het land van aankoop, tenzij de Software en Documentatie binnen de
          Europese Economische Ruimte ("EER") zijn aangeschaft, in welk geval gebruik in heel de
         EER is toegestaan.

3.  AUTEURSRECHT

Het eigendomsrecht en het auteursrecht op de Software, Documentatie en bijbehorende materialen (indien
aanwezig) en alle door u aangemaakte kopieën blijven in het bezit van Autodesk en haar licentiegevers. De
structuur, organisatie en code van de Software zijn waardevolle bedrijfsgeheimen van Autodesk en haar
licentiegevers. Het ongeoorloofd kopiëren van de Software en/of Documentatie of het niet naleven van de
hierboven vermelde beperkingen zal automatische beëindiging van deze Overeenkomst tot gevolg hebben.
Deze Overeenkomst verleent u geen enkele intellectuele eigendomsrechten.


4.  ALGEMENE BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

Autodesk garandeert dat de Software de mogelijkheden en functies biedt zoals die algemeen in de
Documentatie beschreven staan en dat de informatiedragers waarop de Software geleverd wordt (indien
aanwezig), de meegeleverde Documentatie bij normaal gebruik geen materiaalgebreken of productiefouten
vertonen. MET UITZONDERING VAN DE HIERBOVEN UITDRUKKELIJK AANVAARDE BEPERKTE
GARANTIE VERSTREKT AUTODESK EN ONTVANGT U GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE,
EXPLICIET OF IMPLICIET, NOCH WETTELIJK NOCH KRACHTENS ENIGE SCHRIFTELIJKE OF
MONDELINGE MEDEDELING DIE U GEDAAN MOCHT ZIJN. AUTODESK WIJST BOVENDIEN
IEDERE VERDERE GARANTIE AF, MET INBEGRIP VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE DAT DE
BETREFFENDE PRESTATIES AAN IN HET COMMERCIËLE VERKEER GANGBARE
EIGENSCHAPPEN BEANTWOORDEN OF GESCHIKT ZIJN VOOR EEN SPECIFIEK DOEL.
AUTODESK GARANDEERT NIET DAT DE SOFTWARE ZONDER ONDERBREKINGEN OF FOUTEN
ZAL FUNCTIONEREN. De bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing omdat in
sommige rechtsgebieden uitsluiting van impliciete garanties niet is toegestaan. Buiten bovenvermelde
garantierechten heeft u mogelijk nog andere rechten welke van rechtsgebied tot rechtsgebied kunnen variëren.

Autodesks volledige aansprakelijkheid, en uw exclusieve verhaal onder de garanties in deze Overeenkomst
bestaan erin dat Autodesk naar eigen inzicht zal trachten fouten te corrigeren of te verhelpen of om
gebrekkige informatiedragers (indien aanwezig), Documentatie; of om de aankoopprijs te restitueren en deze
licentieovereenkomst te beëindigen. U kunt deze garantie slechts inroepen indien u binnen negentig (90)
dagen na leveringsdatum de gebrekkige informatiedragers, Documentatie met een kopie van het
oorspronkelijke ontvangstbewijs retourneert aan uw plaatselijk Autodesk kantoor of bij de erkende Autodesk
dealer van wie u de Software hebt verkregen.

5.  UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

SOFTWARE VOOR COMPUTERGESTEUND ONTWERPEN EN ANDERE SOFTWARE VOOR
TECHNISCHE TOEPASSINGEN ZIJN HULPMIDDELEN DIE ALLEEN VOOR PROFESSIONELE
GEBRUIKERS BESTEMD ZIJN. ZIJ KUNNEN NIET BESCHOUWD WORDEN ALS
VERVANGMIDDEL VOOR UW PROFESSIONELE BEOORDELINGSVERMOGEN. SOFTWARE
VOOR COMPUTERGESTEUND ONTWERPEN EN ANDERE SOFTWARE VOOR TECHNISCHE
TOEPASSINGEN ZIJN BEDOELD ALS HULPMIDDELEN BIJ HET ONTWERPEN VAN PRODUCTEN
EN KUNNEN NIET DIENEN ALS VERVANGMIDDEL VOOR ZELFSTANDIG ONDERZOEK NAAR
DE STRESSBESTENDIGHEID, VEILIGHEID EN BRUIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN.
VANWEGE HET GROTE AANTAL MOGELIJKE TOEPASSINGEN WAARVOOR DEZE SOFTWARE
KAN WORDEN GEBRUIKT IS DE SOFTWARE NIET IN ALLE OMSTANDIGHEDEN GETEST
WAARIN HIJ GEBRUIKT ZOU KUNNEN WORDEN. AUTODESK KAN OP GEEN ENKELE WIJZE
AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE RESULTATEN DIE DOOR HET GEBRUIK VAN
DE SOFTWARE WORDEN VERKREGEN. DE PERSONEN DIE DE SOFTWARE GEBRUIKEN ZIJN
VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT OP EN HET BEHEER EN DE CONTROLE VAN DE
SOFTWARE. DEZE VERANTWOORDELIJKHEID HOUDT MEDE IN DE VASTSTELLING VAN
GESCHIKTE TOEPASSINGEN VAN DE SOFTWARE EN DE KEUZE VAN DE SOFTWARE EN
ANDERE PROGRAMMATUUR OM BEOOGDE RESULTATEN TE BEREIKEN. DE PERSONEN DIE
DE SOFTWARE GEBRUIKEN ZIJN TEVENS VERANTWOORDELIJK VOOR HET VASTSTELLEN
VAN DE GESCHIKTHEID VAN DE APART TE VOLGEN PROCEDURES VOOR HET TESTEN VAN
DE BETROUWBAARHEID EN DE PRECISIE VAN DE VERKREGEN OUTPUT, WAARONDER ALLE
ITEMS DIE MET BEHULP VAN DE SOFTWARE ZIJN ONTWORPEN.

6.  AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Autodesk en haar licentiehouders zullen nimmer aansprakelijk zijn voor:
i.  vorderingen van derden jegens u ter zake van het verliezen of schade, of enige andere vordering;
ii. verlies van of schade aan de bestanden of data van u, daar u een back-up kopie zal bewaren voor
   dergelijke bestanden op data, welke zijn gebruikt voor werken ingevolge deze Overeenkomst;
iii. schade, welke door u had kunnen worden voorkomen, indien zij tijdig de geëigende
   schadevoorkomende en/of -beperkende maatregelen had genomen;
iv. enige andere schade welke u mocht lijden, waaronder mede zijn inbegrepen gederfde winst, verlies van
   contracten of verwachte besparingen, zulks ook indien Autodesk op de hoogte is gesteld van de
   mogelijkheid dat dit soort schade zich zou kunnen voordoen.

Indien Autodesk een of meer van haar verplichtingen om deze Overeenkomst niet nakomt, dient u een
ingebrekestelling te sturen en daarin aan te geven dat de voor nakoming gegunde termijn een fatale termijn is
en dat niet-nakoming binnen die termijn een schadevordering tot gevolg zal hebben. Indien Autodesk binnen
de gestelde termijn haar verplichtingen niet nakomt, is Autodesk aansprakelijk voor de schade welke u lijdt
als gevolg van de niet-nakoming in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst.

In het geval dat Autodesk, in afwijking van het bepaalde onder dit artikel jegens U aansprakelijk is onder
deze Overeenkomst of enige transactie onder deze Overeenkomst, is Autodesk, ongeacht de grondslag van de
aansprakelijkheidsstelling, slechts aansprakelijk voor (i) het totale bedrag dat door u onder deze overeenkomst
aan Autodesk is betaald.

 Deze beperking is niet van toepassing in het geval van :

      (a)  schade aan onroerende en roerende zaken als gevolg van nalatig handelen of nalaten door
         Autodesk, haar werknemers of andere personen voor wie Autodesk aansprakelijk is;
      (b)  schade welke het rechtstreekse gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Autodesk of
         haar personeel;

De vordering opgenomen in deze bepaling zijn limitatief van aard.

7.  BEPERKTE RECHTEN VOOR AFNEMERS IN DIENST VAN DE VS-OVERHEID

Deze Software en Documentatie worden verstrekt onder BEPERKTE RECHTEN. Gebruik, verveelvoudiging
of openbaarmaking door de overheid van de Verenigde Staten of elke instantie, afdeling of bemiddeling
daarvan is onderworpen aan de beperkingen die uiteengezet zijn in FAR 52.227-19 (Commercial Computer
Software - Beperkte Rechten) of NASA FAR-aanvulling 1852.227-86 (Commercial Computer Software -
Vergunning). Fabrikant is Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903.
8.  ALGEMEEN

A.  Deze Overeenkomst en de hierbij verleende licentie zullen zonder voorafgaande schriftelijke
   kennisgeving of andere actie zijdens Autodesk worden beëindigd indien u, licentienemer, failliet gaat,
   in surséance van betaling verkerend, een schikking treft met uw schuldeisers of in liquidatie treedt.

B.  Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze Overeenkomst vormt de volledige
   overeenkomst tussen partijen en vervangt iedere andere mededeling, reclameboodschap of advertentie
   met betrekking tot de Software en de Documentatie.

C. Indien één of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst wettelijk ongeldig of niet-afdwingbaar is/zijn,
   zullen de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverminderd van kracht blijven en partijen
   blijven gebonden aan verplichtingen die de wettelijk ongeldige of niet-afdwingbare bepaling(en)
   inhoudelijk zo dicht mogelijk benaderen zonder dat deze zelf wettelijk ongeldig of niet-afdwingbaar
   zijn.

D.  Bepaalde vormen van gebruik van MPEG-2, en verwante softwareproducten, zijn mogelijk
   onderworpen aan de overeenkomsten van derden. Neem contact op met MPEG LA (www.mpegla.com)
   voor meer informatie. Onder deze Overeenkomst wordt geen licentie verstrekt voor het gebruik van
   MPEG-2, of verwante softwareproducten, op een wijze die geen samenhang vertoont met de MPEG
   LA Patent Portfolio License. Aan bepaalde vormen van gebruik van MP3-audiocoderingstechnologie
   zijn mogelijk extra licentievereisten verbonden. Bijvoorbeeld, voor het gebruik van voor wat betreft de
   MP3-audiocontent, wordt door de levering van dit product geen licentie verstrekt of worden geen
   rechten geïmpliceerd voor het gebruik van de inhoud met dit product in een commerciële (ofwel
   omzetvermeerderende) rechtstreekse uitzending (per satelliet, kabel en/of enige andere media),
   uitzending/streaming via het Internet, intranetten en/ of andere netwerken of in een ander elektronisch
   contentdistributiesysteem, zoals toepassingen voor pay-audio of audio-on-demand. Voor dit gebruik is
   een onafhankelijke licentie vereist. Breng een bezoek aan http://www.mp3licensing.com voor meer
   informatie.

E.  Met betrekking tot de softwareproducten Autodesk Cleaner en Cleaner EZ, zijn gedeelten van de
   software in licentie verleend krachtens een licentieovereenkomst van Apple Computer, Inc.

9.  DISCREET-SOFTWARE: Het volgende is van toepassing op Software en Documentatie die door
   Discreet, een afdeling van Autodesk, ontwikkeld wordt:

3D Studio Max en 3D Studio VIZ: Niettegenstaande de eenpersoons-/eencomputerslicentie die in deze
Licentieovereenkomst verleend wordt, mag u deze Software op meer dan een computer installeren, uitsluitend
voor netwerkrendering van uw bestanden.

3D Studio MAX en 3D Studio VIZ en door Autodesk uitgegeven producten die MAX of VIZ vereisen
om uitgevoerd te worden ("plug-ins"): U mag de broncodevoorbeelden ("Bronvoorbeelden") die in de
Software vervat zijn, en eventueel resulterende binaire bestanden wijzigen en onbeperkte kopieën ervan
maken, uitsluitend ter incorporatie in uw eigen werken ("Gebruikerswerken") en u mag de Gebruikerswerken
als uw eigen creatie beschouwen, met de volgende beperkingen: (1) u moet alle gewijzigde
broncodevoorbeelden en alle resulterende binaire bestanden duidelijk identificeren als Gebruikerswerken die
door u ontwikkeld zijn, en niet door Autodesk, en u moet klasse-indentificaties gebruiken voor alle klassen
objecten die u creëert en die verschillen van de klasse-identificaties die door Autodesk gebruikt worden; (2) u
mag de resulterende binaire bestanden van de Bronvoorbeelden in Gebruikerswerken distribueren die
commercieel gedistribueerde softwaretoepassingen zijn, alleen als: (i) dergelijke toepassingen 3D Studio
MAX of 3D Studio VIZ vereisen om uitgevoerd te worden; en (ii) dergelijke toepassingen volgens Autodesk
belangrijke kenmerken en functies bevatten als aanvulling op de Bronvoorbeelden, zodat de Bronvoorbeelden
niet de primaire bron van waarde zijn. U moet de auteursrechtelijke vermeldingen van Autodesk, Inc. in elke
kopie van de Bronvoorbeelden, andere bestanden en resulterende binaire voorbeelden opnemen.

3D Studio MAX en 3D Studio VIZ en door Autodesk uitgegeven producten die MAX of VIZ vereisen
om uitgevoerd te worden ("Plug-ins"): U mag de individuele animaties, foto's en audiobestanden die in de
Software vervat zijn (gezamenlijk aangeduid als de "Softwarebestanden"), wijzigen en onbeperkte kopieën
ervan maken, uitsluitend met het doel om in uw eigen animaties en foto's geïncorporeerd te worden.
Daarnaast kunt u onbeperkte kopieën maken van elke speler (de "Speler") die in de Software opgenomen is
met het doel om de Gebruikerswerken af te spelen indien u de ongewijzigde auteursrechtelijke vermelding
van Autodesk in een dergelijke kopie opneemt. U mag de Gebruikerswerken als uw eigen creatie behandelen
en u mag de Softwarebestanden distribueren, afhankelijk van de volgende beperkingen: u moet MIDI-
bestanden in elk medium voor commerciële radio- of televisie-uitzendingen uitsluiten, en u mag geen
Softwarebestanden distribueren die bij de Software geleverd werden, gewijzigd of ongewijzigd, als een
zelfstandig commercieel product, inclusief maar niet beperkt tot, toepassingen in de vorm van een
verzameling of bibliotheek, of als deel van een softwareontwerpgereedschap, behalve met schriftelijke
toestemming van Autodesk. Afhankelijk van voorgaande de beperkingen mag u de Gebruikerswerken en
Softwarebestanden distribueren wanneer deze in commerciële softwaretoepassingen zijn opgenomen, mits
dergelijke commerciële softwaretoepassingen belangrijke kenmerken en functies bevatten naast de
Softwarebestanden, en mits de Softwarebestanden niet de primaire bron van waarde zijn.

								
To top