Belgie by g3org3

VIEWS: 6 PAGES: 8

									      AUTODESK SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST
          Nederlandse taal, Belgische versie
BELANGRIJK! LEES DIT EERST. DIT IS EEN LICENTIEOVEREENKOMST.

AUTODESK IS BEREID BIJGAANDE SOFTWARE AAN U IN LICENTIE TE GEVEN, DOCH
UITSLUITEND INDIEN U VERKLAART ALLE IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN
EVENTUELE HIERBIJ GEVOEGDE AANVULLENDE OF BIJZONDERE BEPALINGEN (DE
"OVEREENKOMST") TE AANVAARDEN.

GELIEVE DE INHOUD VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN
VOORDAT U AAN HET EINDE VAN DE PAGINA "I ACCEPT" [IK GA AKKOORD] KIEST. MET DE
SCROLLBAR AAN DE RECHTERZIJDE KUNT U DE OVERIGE PAGINA'S VAN DEZE
LICENTIEOVEREENKOMST LEZEN. U KUNT DEZE OVEREENKOMST AFDRUKKEN DOOR
ONDERSTAANDE OPDRACHT "PRINT" [AFDRUKKEN] TE KIEZEN. DOOR "I ACCEPT" [IK GA
AKKOORD] TE KIEZEN VERKLAART U ZICH TE VERBINDEN VAN ALLE VOORWAARDEN VAN
DEZE LICENTIEOVEREENKOMST TE VERBINDEN, EN ZAL DE SOFTWARE BIJ U WORDEN
GEÏNSTALLEERD.

INDIEN U NIET DOOR DEZE LICENTIEOVEREENKOMST WILT GEBONDEN ZIJN, EN NIET
AKKOORD GAAT MET ALLE HIERIN VERVATTE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN, KIES DAN
"I REJECT" [IK GA NIET AKKOORD], WAARDOOR HET LADEN VAN DE SOFTWARE WORDT
GEANNULEERD. OM EEN VOLLEDIGE VERGOEDING TE ONTVANGEN STUURT U, IN
OVEREENSTEMMING MET DE DESBETREFFENDE RETOURNERINGSPOLIS; DEZE SOFTWARE
BINNEN TRENTE (30) DAGEN NA VERKRIJGING TERUG NAAR HET ADRES WAAR U DEZE
HEEFT VERKREGEN. ALS U GEDOWNLOADE SOFTWARE TERUGSTUURT EN HIERVOOR EEN
VOLLEDIGE VERGOEDING WILT ONTVANGEN, MOET U BINNEN TRENTE (30) DAGEN NA
VERKRIJGING EEN "LETTER OF DESTRUCTION" (BRIEF VAN VERNIETIGING) DIE U VAN DE
ONLINE-VERKOPER HEEFT ONTVANGEN INVULLEN EN NAAR DEZE LAATSTGENOEMDE
VERKOPER OPSTUREN.

INDIEN DE SOFTWARE DOOR U WORDT GEBRUIKT GELDT ZULKS EVENEENS ALS UW
AKKOORDVERKLARING MET DEVOORWAARDEN EN CONDITIES IN DEZE VEREENKOMST.

BEHOUDENS IN DE GEVALLEN DIE IN DE VOORLIGGENDE OVEREENKOMST ZIJN BEPAALD,
IS HET KOPIËREN OF HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE VERBODEN EN VORMT VOLGENS
DE WETGEVING VAN UW LAND EEN OVERTREDING VAN DE AUTEURSRECHTEN. WANNEER
U DEZE SOFTWARE ZONDER TOESTEMMING VAN AUTODESK KOPIEERT OF GEBRUIKT,
OVERTREEDT U DE WET. U KUNT VOOR DE SCHADE DIE HIERDOOR AAN AUTODESK WERD
TOEGEBRACHT AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD EN STRAFRECHTELIJK WORDEN
VERVOLGD.

      OPGELET:  INDIEN DIT SOFTWARE-EXEMPLAAR MET
            'DEM ON ST R AT IE - O F EV ALU AT IE -E XE MP LAAR ' IS
            GEMARKEERD, ZIJN DE VOLGENDE TWEE ALINEAS
            OOK VOOR U VAN TOEPASSING:

DEZE SOFTWARE WORDT SLECHTS VOOR EEN BEOORDELINGSPERIODE VAN 30 DAGEN TER
BESCHIKKING GESTELD, TENZIJ ANDERSZINS SCHRIFTELIJK DOOR AUTODESK IS
GESPECIFICEERD. ALS U LANGER VAN DEZE SOFTWARE WILT GEBRUIK MAKEN, MOET U
MET AUTODESK OF EEN ERKENDE AUTODESK DEALER CONTACT OPNEMEN TEN EINDE DE
VOLLEDIGE PRIJS TE BETALEN EN UW AUTORISATIECODE DAN WEL EEN NIEUW, VOLLEDIG
BETAALD EXEMPLAAR TE ONTVANGEN, WAARDOOR U VAN                        DE  HIERONDER
GESPECIFICEERDE COMMERCIËLE LICENTIERECHTEN KAN GENIETEN.

TIJDENS DE BEOORDELINGSPERIODE MAG U SLECHTS ÉÉN EXEMPLAAR VAN DE SOFTWARE
TER BEOORDELING GEBRUIKEN. HET GEBRUIK TIJDENS DE BEOORDELINGSPERIODE VOOR
WELK ANDER DOELEINDE DAN OOK, MET INBEGRIP VAN EEN VERGELIJKENDE ANALYSE OF
COMMERCIEEL GEBRUIK, IS STRENG VERBODEN. NA VERKRIJGING VAN EEN LICENTIE
VOOR DEZE SOFTWARE VALT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE NIET LANGER ONDER DE
BOVENGENOEMDE BEPERKING.

1.  Licentieverlening

Autodesk, Inc., met maatschappelijke zetel te San Rafael, Californie (VSA), 111 Mc Innis Parkway, (hierna:
"Autodesk") verleent u een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van dit programma
(hierna: "de Software") alsmede het bijbehorende handboek en ander meegeleverd gedrukt materiaal en
"online" of elektronische documentatie (hierna: "de Documentatie") op uw of onder uw toezicht staande
apparatuur overeenkomstig de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst. Krachtens deze
Licentieovereenkomst is het de individuele gebruiker alleen toegestaan om de Software op één gegeven plaats
en tijdstip op slechts één computer te installeren en te gebruiken.

N e t w e r k v e r s i e : Als deze Software een netwerkversie is, dan is het u uitsluitend toegestaan de Software
via een beschermde netwerkomgeving, voor uw eigen doeleinden, met het Autodesk Licentie Manager Tool
te gebruiken; bovendien mag u de Software slechts op één server computer op één gegeven plaats, met
toegang voor andere computers, installeren, of op één afzonderlijke computer voor meervoudig gebruik, en
wel op een zodanige wijze dat:

   (i) het maximale aantal gelijktijdige gebruikers tot één (1) beperkt blijft, in die zin dat meerdere
     personen de Software kunnen gebruiken of er toegang tot kunnen hebben, maar dat slechts één
     persoon tegelijk dit kan doen;

   (ii) het maximale aantal gelijktijdige gebruikers meer dan één (1) bedraagt, in welk geval u afzonderlijke
     licentie voor elke volgende gelijktijdige gebruiker moet verkrijgen.

Het gebruik van software of van apparatuur die het aantal computers/apparaten vermindert dat toegang tot de
in een server configuratie gebruikte Software heeft, reduceert niet het aantal benodigde afzonderlijke,
enkelvoudige licenties.

Versie voor onderwijsdoeleinden: Wanneer deze Software een versie voor onderwijsdoeleinden is, dan mag
u deze slechts gebruiken voor instructieve en persoonlijke leerdoeleinden, en voor geen enkel ander doel. Het
is niet toegestaan deze Softwareversies voor onderwijsdoeleinden voor commerciële, professionele of
winstgevende doeleinden te gebruiken.

Versies voor beoordelingsdoeleinden: Wanneer deze Software als versie voor demonstratie-, beoordelings-
of NFR-doeleinden is geïdentificeerd, dan mag u deze slechts voor commerciële beoordelings- en
demonstratiedoeleinden gebruiken. De Software mag niet voor concurrerende analyse, commerciële,
professionele of winstgevende doeleinden worden gebruikt.

Back-up exemplaar: Ongeacht de Softwareversie die u heeft verkregen, mag u één reservekopie (back-up)
van de Software maken. Een dergelijke reservekopie mag niet op een andere computer worden geïnstalleerd,
tenzij de betreffende computer een schijfpartitie is van een server waartoe alleen de gemachtigde gebruiker
toegang heeft. De reservekopie mag hoe dan ook niet worden gebruikt of geïnstalleerd zolang een andere
kopie van de software op een computer is geïnstalleerd. Indien de Documentatie in gedrukte vorm is geleverd,
mag deze niet worden gekopieerd. Indien het Documentatie betreft in elektronische vorm, mag deze niet
elektronisch worden gekopieerd, u mag hiervan echter één (1) exemplaar afdrukken, welk exemplaar niet mag
worden gekopieerd.

Bijkomende installatie: Behalve van de versies voor onderwijsdoeleinden, beoordelingsdoeleinden en de
studentenversies, is het u toegestaan om een tweede kopie van de Software te maken op de vaste schijf van
een tweede computer die u bezit of bedient, mits (1) het originele exemplaar en de tweede kopie door één en
dezelfde persoon worden gebruikt; (2) de tweede kopie alleen (i) met betrekking tot Netwerkversies, op een
extra server mag worden geïnstalleerd en gebruikt die ervoor zorgt dat de Software beschikbaar is voor
gebruik wanneer alleen uw primaire server waarop de Software is geïnstalleerd niet meer beschikbaar is of (ii)
op een notebook computer, een huiscomputer of een andere niet-server computer die zich niet op uw
gebruikelijke werkplek bevindt, wordt geïnstalleerd en gebruikt, ten einde u toe te laten te werken wanneer u
zich niet op uw gebruikelijke werkplek bevindt; (3) slechts één van de Software kopieën op een zelfde
ogenblik wordt gebruikt; (4) de tweede kopie van de Software uitsluitend t met toepassing van de bij de
Software geleverde kopieerbeveiliging (indien aanwezig) wordt gebruikt; en (5) de Software niet
gelicentieerd en/of aangeduid is als een onderwijsdoeleinden of studentenversies..

Upgrades: Indien deze Software als een upgrade ("Nieuwe Versie") van een eerder aan u in licentie gegeven
software ("Vorige Versie") is aangeduid, dient u alle exemplaren van de Vorige Versie, waaronder de
exemplaren die nog op uw vaste schijf staan, te vernietigen en alle Documentatie terug te sturen aan Autodesk
of uw erkende wederverkoper van Autodesk op verzoek van Autodesk binnen zestig (60) dagen na verkrijging
van de Nieuwe Versie. Autodesk behoudt zich het recht voor om van u te verlangen dat u afdoende bewijst
dat de Vorige Versie werd vernietigd. Indien Autodesk of een dealer u in het kader van de aan u krachtens
deze overeenkomst in licentie gegeven Software extra software levert die als aanvulling of uitbreiding van de
Software dient, dan is deze extra software onderworpen aan de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst,
tenzij bij levering anders is aangegeven.

Niettegenstaande het voorafgaande mag u de kopie van de Vorige Versie behouden, en hoeft u deze ook niet
te vernietigen en mag u de Vorige Versie alleen gebruiken indien dit noodzakelijk is voor (1) het installeren
van de hiermee in licentie gegeven Nieuwe Versie en (2) voor reserve-(backup)doeleinden om de hiermee in
licentie gegeven Nieuwe Versie opnieuw te installeren, wanneer de oorspronkelijke installatie is mislukt. In
geen geval mag de Vorige Versie worden gebruikt.

Toegangscode: Indien deze Software een toegangscode benodigt, dient u de aankoop van deze Software bij
Autodesk te laten registreren alvorens aan u een toegangscode zal worden verstrekt. Autodesk zal uw
registratiegegevens bijhouden conform het privacybeleid.


          ALLEEN VOOR STUDENTENVERSIES (GEBRUIK: 2 JAAR)

1.  Licentieverlening

Autodesk, Inc.., met maatschappelijke zetel te San Rafael, Californië (VSA), 111 Mc Innis Parkway, (hierna:
"Autodesk") verleent u een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van dit programma
(hierna: "de Software") en het bijbehorende handboek of ander meegeleverd gedrukt materiaal en "online" of
elektronische documentatie (hierna: "de Documentatie") op uw of onder uw toezicht staande apparatuur
overeenkomstig de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst voor d e p erio d e d ie i s aa n g e ge ve n
o p d e ver p a k k i n g e n d i e b e gi n t o p de datum waarop u de Software installeert. Krachtens deze
Licentieovereenkomst is het de individuele gebruiker alleen toegestaan om de Software op één gegeven plaats
en tijdstip op slechts één computer te installeren en te gebruiken. Het gebruik van deze Software na de op
de verpakking vermelde termijn, resp. elke poging de tijdsblokkeringsfunctie in de Software te
omzeilen is verboden, en vormt een overtreding van deze Licentieovereenkomst en de wetten met
betrekking tot de auteursrechten en de rechtsbescherming van computerprogramma’s.

Deze Software is een studentenversie van de Software en mag alleen worden gebruikt door een student met
het oog op het behalen van zijn diploma, of door een lid van de faculteit of het personeel van de hieronder
aangegeven instellingen die de Software heeft verkregen, EN mag uitsluitend voor studie- en
trainingsdoeleinden en niet voor commerciële, professionele of winstgevende doeleinden worden ingezet.
Studentenversies van de Software mogen niet door een onderwijsinstelling in een laboratoriumomgeving voor
instructieve doeleinden worden gebruikt. Een student die het behalen van zijn diploma beoogt wordt
gedefinieerd als een student die actueel op voltijdse of deeltijdse basis bij een hoger onderwijsinstituut staat
ingeschreven, of een student die momenteel ten minste drie (3) credit-uren besteedt aan het volgen van het
programma voor het behalen van het diploma of die kan bevestigen al negen (9) maanden ingeschreven te
staan bij een instituut voor hoger beroepsonderwijs of een universiteit.

Back-up exemplaar: U mag slechts één reservekopie (back-up) van de Software maken. Een dergelijke
reservekopie mag niet op een andere computer worden geïnstalleerd, tenzij de betreffende computer een
schijfpartitie is van een server waartoe alleen de gemachtigde gebruiker toegang heeft. De reservekopie mag
hoe dan ook niet worden gebruikt of geïnstalleerd zolang een andere kopie van de software op een computer
is geïnstalleerd. Indien de Documentatie in gedrukte vorm is geleverd, mag deze niet worden gekopieerd.
Indien het Documentatie betreft in elektronische vorm dan is het toegestaan hiervan één (1) exemplaar af te
drukken, welk exemplaar niet mag worden gekopieerd.

Upgrades: Deze Software kan niet geüpgraded worden.

Toegangscode: Indien aan deze Software een toegangscode is verbonden dient u de aankoop van dit
Softwareproduct bij Autodesk te laten registreren alvorens aan u een toegangscode zal worden verstrekt.
Autodesk zal uw registratiegegevens bijhouden met het oog op haar klantenbeheer conform het privacybeleid.


         OPGELET:     ALLE OVERIGE BEPALINGEN VAN DEZE
                 OVEREENKOMST GELDEN VOOR
                 ALLE VERSIES VAN DEZE SOFTWARE

2.  BEPERKINGEN

Het is verboden om:

1.   de Software of Documentatie te kopiëren of te gebruiken, behoudens in de gevallen die door deze
    overeenkomst worden toegestaan.

2.   reverse engineering van de Software uit te voeren, de Software te decompileren of te demonteren
    behoudens wanneer dat wettelijk is toegestaan voor de informatie te verkrijgen die nodig is om het
    onderling functioneren van een onafhankelijk ontwikkeld programma met de Software of met een
    ander programma mogelijk te maken, en indien dergelijke informatie via Autodesk of langs een andere
    weg nog niet eerder snel en gemakkelijk beschikbaar is gesteld. Deze informatie wordt geacht snel en
    gemakkelijk beschikbaar te zijn indien dergelijke informatie kan worden verkregen door een Autodesk
    Developer’s Kit.

3.   de Software, de Documentatie en alle overige rechten die hierbij worden verstrekt, geheel of
    gedeeltelijk, in de handel te brengen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen, in sublicentie te geven of
    op enige andere wijze aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
    Autodesk.
4.  de Software over het Internet te installeren of te gebruiken, met inbegrip - zonder beperking - van het
   gebruik in verbinding met een web-hosting of soortgelijke dienst of de Software ter beschikking stellen
   aan derden via het Internet op uw computersystemen of anderszins.

5.  eigendoms- en auteursrechtelijke vermeldingen, etiketten of andere merktekens die op de Software of
   de Documentatie zijn aangebracht, te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.

6.  afgeleide werken op basis van de Software of de Documentatie voor welk doel dan ook te creëren, te
   wijzigen, te vertalen, te herschikken of aan te passen.

7.  installatie, apparatuur, software of enig ander middel aan te wenden om iedere vorm van
   kopieerbeveiliging gebruikt door Autodesk met betrekking tot de Software te verwijderen of te
   omzeilen, dan wel de Software te gebruiken met enige andere vorm van toegangscode, serienummer of
   andere beveiligingen tegen kopiëren die niet door Autodesk of een erkend Autodesk dealer zijn
   geleverd;

8.  de Software of Documentatie te exporteren zonder inachtneming van de wettelijke bepalingen met
   betrekking tot exportbewaking van de Verenigde Staten, of enig andere nationale regelgeving.

9.  de Software, inclusief en zonder beperking een Netwerkversie, of Documentatie buiten het land van
   verkrijging te gebruiken, behalve wanneer de Software en Documentatie is verkregen binnen de
   Europese Economische Ruimte ("E.E.R"), in welk geval het gebruik in de hele E.E.R. is toegestaan.

3.  AUTEURSRECHT

Het eigendomsrecht en het auteursrecht op de Software, de Documentatie en de bijbehorende materialen,
indien aanwezig, alsmede op alle door u gemaakte kopieën, blijven in het bezit van Autodesk en zijn
licentiehouders. De structuur, organisatie en code van de Software zijn waardevolle handelsgeheimen van
Autodesk en zijn licentiehouders. Het ongeoorloofd kopiëren van de Software of Documentatie of het niet
naleven van de hierboven vermelde beperkingen zal automatisch de beëindiging van deze overeenkomst tot
gevolg hebben. Deze overeenkomst verleent u geen intellectuele eigendomsrechten.

4.  ALGEMENE BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID.

Autodesk garandeert dat de Software de mogelijkheden en functies biedt zoals die algemeen in de
Documentatie staan beschreven, en dat de informatiedragers waarop de Software wordt geleverd, indien
aanwezig, de bijgeleverde Documentatie bij normaal gebruik geen materiaalgebreken of productiefouten
vertonen. MET UITZONDERING VAN DE HIERBOVEN UITDRUKKELIJK AANVAARDE BEPERKTE
GARANTIE VERSTREKT AUTODESK, EN ONTVANGT U, GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE,
EXPLICIET OF IMPLICIET, NOCH WETTELIJK NOCH KRACHTENS ENIGE SCHRIFTELIJKE OF
MONDELINGE MEDEDELING DIE AAN U WERD GEDAAN. AUTODESK WIJST BOVENDIEN
IEDERE VERDERE GARANTIE AF, MET INBEGRIP VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE DAT DE
BETREFFENDE PRESTATIES AAN IN HET COMMERCIËLE VERKEER GANGBARE
EIGENSCHAPPEN BEANTWOORDEN OF GESCHIKT ZIJN VOOR EEN SPECIFIEK DOEL.
AUTODESK GARANDEERT NIET DAT DE SOFTWARE ZONDER ONDERBREKINGEN OF FOUTEN
ZAL FUNCTIONEREN.

De volledige aansprakelijkheid van Autodesk, en uw enige vordering onder deze garantie, bestaan erin dat
Autodesk naar eigen inzicht zal trachten fouten te corrigeren of te verhelpen, de gebrekkige
informatiedragers, indien aanwezig, de Documentatie of dan wel de koopprijs terug te betalen en deze
licentieovereenkomst te beëindigen. U kunt deze garantie slechts inroepen indien u binnen negentig (90)
dagen na leveringsdatum de gebrekkige informatiedragers, Documentatie met een kopie van het
oorspronkelijke betalingsbewijs terugstuurt aan uw plaatselijk Autodesk-kantoor of bij de erkende Autodesk-
dealer van wie u de Software hebt verkregen.

5.  UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

SOFTWARE VOOR COMPUTERONDERSTEUND ONTWERPEN (CAD) EN ANDERE SOFTWARE
VOOR TECHNISCHE TOEPASSINGEN ZIJN HULPMIDDELEN DIE ALLEEN VOOR SPECIAAL
OPGELEIDE PROFESSIONELE GEBRUIKERS ZIJN BESTEMD. ZIJ KUNNEN NIET ALS
VERVANGING  VOOR  UW  PROFESSIONELE  BEOORDELINGSVERMOGEN   WORDEN
BESCHOUWD. SOFTWARE VOOR COMPUTERONDERSTEUND ONTWERPEN EN ANDERE
SOFTWARE VOOR TECHNISCHE TOEPASSINGEN ZIJN ALS HULPMIDDELEN BIJ HET
ONTWERPEN VAN PRODUCTEN BEDOELD, EN KUNNEN NIET DIENEN ALS VERVANGMIDDEL
VOOR ZELFSTANDIG ONDERZOEK NAAR DE STRESSBESTENDIGHEID, VEILIGHEID EN
BRUIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN. VANWEGE HET GROTE AANTAL MOGELIJKE
TOEPASSINGEN WAARVOOR DEZE SOFTWARE KAN WORDEN GEBRUIKT IS DE SOFTWARE
NIET IN ALLE OMSTANDIGHEDEN GETEST WAARIN ZIJ GEBRUIKT ZOU KUNNEN WORDEN.
AUTODESK KAN OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE
RESULTATEN DIE DOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE WORDEN VERKREGEN. DE
PERSONEN DIE DE SOFTWARE GEBRUIKEN ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT
OP EN HET BEHEER EN DE CONTROLE VAN DE SOFTWARE. DEZE VERANTWOORDELIJKHEID
HOUDT MEDE - DOCH NIET ENKEL - IN DE VASTSTELLING VAN HET GESCHIKTE
TOEPASSINGEN VAN DE SOFTWARE EN DE KEUZE VAN DE SOFTWARE EN ANDERE
PROGRAMMATUUR OM BEOOGDE RESULTATEN TE BEREIKEN. DE PERSONEN DIE DE
SOFTWARE GEBRUIKEN ZIJN TEVENS VERANTWOORDELIJK VOOR HET VASTSTELLEN VAN
DE GESCHIKTHEID VAN DE ONAFHANKELJKE PROCEDURES VOOR HET TESTEN VAN DE
BETROUWBAARHEID EN DE NAUWKEURIGHEID VAN DE VERKREGEN
OUTPUT, WAARONDER ALLE ITEMS DIE MET BEHULP VAN DE SOFTWARE ZIJN ONTWORPEN.

6.  AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

AUTODESK OF HAAR LICENTIELICENTIEHOUDERS ZULLEN NIMMER AANSPRAKELIJK ZIJN
VOOR VERLIES OF SCHADE VAN WELKE SOORT OOK, INZONDERHEID - ZONDER BEPERKING
-, HET VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMENSDERVING, DE KOSTEN VAN DEKKING, OF ENIGE
ANDERE BIJZONDERE SCHADE, WEZE ZIJ VOORZIENBAAR OF NIET VOORZIENBAAR,
RECHTSREEKS OF ONRECHTSTREEKS, DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF DE
ONMOGELIJK TOT GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DE DOCUMENTATIE, OP WELKE MANIER
DAN OOK VEROORZAAKT, EN VOLGENS WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSLEER DAN OOK.
DEZE BEPERKING GELDT OOK INDIEN AUTODESK, OF EEN AUTODESKDEALER OP DE
HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID DAT DIT SOORT SCHADE ZICH ZOU KUNNEN
VOORDOEN. U ERKENT DAT DEZE VERDELING VAN HET RISICO WORDT WEERSPIEGELD IN
DE LICENTIEVERGOEDING.

AUTODESK IS OP GENERLEI WIJZE AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR
VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE SOFTWARE OF VAN OM HET EVEN WELKE
KOPIEERBEVEILIGING DIE BIJ DE SOFTWARE WORDT GELEVERD. AUTODESK IS IN HET
BIJZONDER  NIET  VERPLICHT  VERLOREN  OF  GESTOLEN  SOFTWARE  OF
KOPIEERBEVEILIGINGEN/CODE TE VERVANGEN. U ALLEEN BENT AANSPRAKELIJK VOOR DE
VEILIGE BEWARING TEGEN VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE SOFTWARE EN ALLE
KOPIEERBEVEILIGINGEN/CODE DIE WERDEN BIJGELEVERD. U BENT VERANTWOORDELIJK
VOOR HET VRIJWAREN VAN UW INVESTERING TEGEN VERLIES OF DIEFSTAL DOOR MIDDEL
VAN VERZEKERINGEN OF OP ENIG ANDERE WIJZE.
7.  BEPERKTE RECHTEN VOOR AFNEMERS IN DIENST VAN DE V.S.-OVERHEID

De Software en Documentatie worden verstrekt onder BEPERKTE RECHTEN. Gebruik, verveelvoudiging of
openbaarmaking door de overheid van de Verenigde Staten of elke instantie, afdeling of bemiddeling daarvan
is onderworpen aan de beperkingen die uiteengezet zijn in FAR 52.227-19 (Commercial Computer Software -
Beperkte Rechten) of NASA FAR-aanvulling 1852.227-86 (Commercial Computer Software - Vergunning).
Fabrikant is Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903.

8.  ALGEMEEN

A.   Deze overeenkomst en de hierdoor gegarandeerde licentie zal van rechtswege zonder voorafgaande
    schriftelijke kennisgeving of andere actie zijdens Autodesk worden beëindigd indien u, licentienemer,
    failliet gaat of in vereffening treedt.

B.   Deze Licentieovereenkomst valt niet onder de bepalingen van de Verenigde Naties met betrekking tot
    contracten voor de verkoop van goederen. Deze Licentieovereenkomst valt onder Belgisch recht, met
    uitsluiting van de regels van het internationale privaatrecht. Deze Licentieovereenkomst vormt de
    volledige overeenkomst tussen partijen en vervangt iedere andere mededeling, reclameboodschap of
    advertentie met betrekking tot de Software en de Documentatie.

C.   Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst wettelijk ongeldig of niet-afdwingbaar
    is/zijn zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van kracht blijven, en de
    partijen zullen te goeder trouw een clausule overeenkomen die als een geldig alternatief voor de
    verdwenen clausule kan worden aangemerkt, en die deze laatste zo dicht mogelijk benadert.

D.   Bepaalde vormen van gebruik van MPEG-2, en verwante softwareproducten, zijn mogelijk
    onderworpen aan de overeenkomsten van derden. Neem contact op met MPEG LA
    (www.mpegla.com) voor meer informatie. Onder deze Overeenkomst wordt geen licentie verstrekt
    voor het gebruik van MPEG-2, of verwante softwareproducten, op een wijze die geen samenhang
    vertoont met de MPEG LA Patent Portfolio License. Aan bepaalde vormen van gebruik van MP3-
    audiocoderingstechnologie zijn mogelijk extra licentievereisten verbonden. Het gebruik van
    bijvoorbeeld voor wat betreft de MP3-audiocontent, wordt door de levering van dit product geen
    licentie verstrekt of worden geen rechten geïmpliceerd voor het gebruik van de inhoud met dit product
    in een commerciële (ofwel omzetvermeerderende) rechtstreekse uitzending (per satelliet, kabel en/of
    enige andere media), uitzending/streaming via het Internet, intranetten en/ of andere netwerken of in
    een ander elektronisch contentdistributiesysteem, zoals toepassingen voor pay-audio of audio-on-
    demand. Voor dit gebruik is een onafhankelijke licentie vereist. Breng een bezoek aan
    http://www.mp3licensing.com voor meer informatie.

E.   Met betrekking tot de softwareproducten Autodesk Cleaner en Cleaner EZ, zijn gedeelten van de
    software in licentie verleend krachtens een licentieovereenkomst van Apple Computer, Inc.

9.   LOGICIELS DISCREET : Les paragraphes suivants s'appliquent aux Logiciels et Documentations
    développés par Discreet, division d'Autodesk :

3D Studio Max et 3D Studio VIZ : Bien que la licence octroyée dans cet Accord de licence soit pour un seul
utilisateur/un seul ordinateur, vous pouvez installer ce Logiciel sur plus d'un ordinateur dans le but exclusif
d'effectuer des rendus en réseau de vos fichiers.

3D Studio MAX, 3D Studio VIZ et produits publiés par Autodesk dont le fonctionnement nécessite Max
ou VIZ ("Plug-ins") : Vous pouvez modifier et effectuer un nombre illimité de copies des exemples de code
source (“Exemples source”) contenus dans le Logiciel, ainsi que des fichiers binaires obtenus dans le but
exclusif de les incorporer à vos propres travaux (les “Travaux utilisateur”) et vous pouvez traiter ces travaux
comme vos propres créations en respectant les restrictions suivantes : (1) Vous devez identifier clairement
tous les exemples de code source modifiés, ainsi que les fichiers binaires obtenus comme Travaux utilisateur
développés par vous et non par Autodesk, et vous devez utiliser les identifications de classe pour toutes les
classes d'objets que vous créez qui diffèrent des identifications de classe utilisées par Autodesk. (2) Vous
pouvez distribuer les fichiers binaires obtenus à partir des Exemples source dans des Travaux utilisateur qui
sont des applications logicielles distribuées commercialement, seulement si : (i) le fonctionnement de telles
applications nécessite 3D Studio MAX ou 3D Studio VIZ ; et (ii) de telles applications, à l'entière discrétion
de Autodesk contiennent des fonctions et fonctionnalités importantes en plus des Exemples source, afin que
les Exemples source ne soient pas la source principale de leur valeur. Vous devez inclure les notices de
copyright Autodesk, Inc. dans toute copie des Exemples source, des travaux dérivés et des fichiers binaires
obtenus.

3D Studio MAX, 3D Studio VIZ et produits publiés par Autodesk dont le fonctionnement nécessite Max
ou VIZ ("Plug-ins") : Vous pouvez modifier chaque animation, image fixe et fichier audio contenus dans le
Logiciel (appelés “Fichiers logiciels”) et en effectuer un nombre de copies illimité dans le but exclusif de les
incorporer à vos propres animations et images fixes. Vous pouvez, par ailleurs, effectuer un nombre illimité
de tout lecteur inclus dans le Logiciel (le “Lecteur”) à des fins de lecture des Travaux utilisateur, à condition
d'inclure la notice de copyright Autodesk inchangée dans toute copie. Vous pouvez traiter les Travaux
utilisateur comme vos propres créations et distribuer les Fichiers logiciels en respectant les restrictions
suivantes : Vous devez exclure les fichiers MIDI de tout support destiné à une télé- ou radiodiffusion
commerciale, et vous ne pouvez pas distribuer les Fichiers logiciels fournis avec le Logiciel, modifiés ou non,
comme produit commercial autonome, y compris, mais sans que cette énumération soit limitative, les
applications sous forme de collection ou de bibliothèque, ou comme composant d'outil logiciel de conception,
sans l'autorisation écrite d'Autodesk. Dans le cadre des restrictions précédentes, vous pouvez distribuer les
Travaux utilisateur et les Fichiers logiciels incorporés à des applications logicielles commerciales, à condition
que ces applications contiennent des fonctions et fonctionnalités importantes en plus des Fichiers logiciels et
que les Fichiers logiciels ne représentent pas la source principale de leur valeur.

								
To top