DANMARK by g3org3

VIEWS: 4 PAGES: 7

									         AUTODESK SOFTWARE LICENSAFTALE
                  DANMARK

VIGTIGT: LÆS VENLIGST DETTE FØRST. DETTE ER EN LICENSAFTALE.

AUTODESK ER INDSTILLET PÅ AT GIVE DEM LICENS TIL DEN MEDFØLGENDE SOFTWARE
FORUDSAT AT DE ACCEPTERER ALLE BETINGELSERNE INDEHOLDT I DENNE
LICENSAFTALE OG ENHVER FORM FOR TILLÆGS- ELLER UNIK BESTEMMELSE INDEHOLDT
HERI (“AFTALE”).

LÆS DENNE LICENSAFTALES BESTEMMELSER OG BETINGELSER OMHYGGELIGT INDEN DE
VÆLGER KNAPPEN “I ACCEPT” (JEG ACCEPTERER) NEDENFOR PÅ DENNE SIDE. ANVEND
RULLEPANELET I HØJRE SIDE FOR AT LÆSE RESTEN AF DENNE LICENSAFTALE. DE KAN
UDSKRIVE DENNE LICENSAFTALE VED AT VÆLGE “PRINT” NEDENFOR. VED AT VÆLGE
KNAPPEN “I ACCEPT” (JEG ACCEPTERER) ACCEPTERER DE AT VÆRE BUNDET AF ALLE
BESTEMMELSER I LICENSAFTALEN OG SOFTWAREN VIL BLIVE INSTALLERET.

SÅFREMT DE IKKE ØNSKER AT VÆRE BUNDET AF DENNE LICENSAFTALE OG DE IKKE
ACCEPTERER ALLE DENS BESTEMMELSER OG BETINGELSER, VÆLG DA “I REJECT” (JEG
AFVISER) - HVILKET VIL AFBRYDE INSTALLATIONEN AF SOFTWAREN. FOR AT FÅ
SOFTWAREN REFUNDERET, SKAL DEN RETURNES INDEN TREDIVE (30) DAGE FRA KØBSDATO
TIL DET STED, HVOR DEN ER KØBT, I HENHOLD TIL GÆLDENDE BESTEMMELSER VERØRENDE
RETURRET. FOR AT OPNÅ FULD REFUSSION FOR DOWNLOADET SOFTWARE SKAL DE INDEN
TREDIVE (30) DAGE FRA KØBSDATO UDFYLDE OG SENDE ET DESTRUKTIONSBEVIS SOM KAN
FÅS HOS DEN ONLINE-FORHANDLER HVOR SOFTWAREN BLEV KØBT.

DERES BRUG AF SOFTWAREN BETYDER, AT DE ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF
BETINGELSERNE OG VILKÅRENE I DENNE AFTALE.

KOPIERING OG BRUG AF DENNE SOFTWARE ELLER DOKUMENTATIONEN, UNDTAGEN
HVAD DER GIVES TILLADELSE TIL I DENNE AFTALE, VIL BLIVE BETRAGTET SOM EN
KRÆNKELSE AF VOR OPHAVSRET I HENHOLD TIL DEN DANSKE OPHAVSRETSLOV.
SÅFREMT DE KOPIERER SOFTWAREN ELLER DOKUMENTATIONEN UDEN AUTODESKS
TILLADELSE, OVERTRÆDER DE LOVEN. DE KAN HERMED BLIVE ERSTATNINGSPLIGTIG
OVERFOR AUTODESK OG DE KAN BLIVE RETSFORFULGT.


       OBS: HVIS DENNE KOPI AF SOFTWAREN ER EN
         DEMONSTRATIONS- ELLER
         EVALUERINGSKOPI, GÆLDER FØLGENDE
         TO PARAGRAFFER OGSÅ FOR DEM:
DENNE SOFTWARE MÅ KUN BENYTTES I EN 30-DAGES EVALUERINGSPERIODE, MEDMINDRE
ANDET ER ANGIVET SKRIFTLIGT AF AUTODESK. HVIS DE HEREFTER FORTSAT ØNSKER AT
BENYTTE SOFTWAREN, SKAL DE KONTAKTE AUTODESK ELLER EN AUTORISERET
AUTODESKFORHANDLER FOR AT BETALE RESTEN AF KØBSPRISEN OG MODTAGE
AUTORISATIONSKODEN ELLER EN NY KOPI TIL FULD PRIS, HVILKET GIVER DEM DE
RETTIGHEDER DER ER BESKREVET NEDENFOR i AFSNITTET OM ERHVERVSLICENS.

I EVALUERINGSPERIODEN MÅ DE BENYTTE ÉN KOPI AF SOFTWAREN OG ALENE TIL
EVALUERING AF DEN. DET ER STRENGT FORBUDT AT BENYTTE SOFTWAREN TIL ANDRE
FORMÅL I EVALUERINGSPERIODEN, HERUNDER TIL ERHVERVSBRUG. VED KØB AF EN
LICENS TIL SOFTWAREN ER BRUGEN AF SOFTWAREN IKKE LÆNGERE UNDERLAGT
OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER.

          OBS: HVIS DENNE KOPI AF SOFTWAREN ER
             GIVET I LICENS I ET FAST TIDSRUM, I EN
             BEGRÆNSET PERIODE ELLER PÅ
             LEJEBASIS, GÆLDER DEN FØLGENDE
             PARAGRAF OGSÅ FOR DEM:
DENNE SOFTWARE KAN ANVENDES I DEN PERIODE SOM DE HAR BETALT FOR, OG VIL
OPHØRE MED AT FUNGERE VED UDLØBET AF DENNE. BRUG AF SOFTWAREN EFTER
UDLØBSDATOEN OG ETHVERT FORSØG PÅ AT OMGÅ DEN INDBYGGEDE FUNKTION DER
GØR SOFTWAREN UANVENDELIG EFTER ET BESTEMT TIDSRUM, ER IKKE TILLADT OG
ANSES FOR AT VÆRE EN KRÆNKELSE AF DENNE LICENSAFTALE OG
OPHAVSRETSLOVGIVNINGEN.

1.  Tildeling af Licens

Autodesk, Inc. ("Autodesk") giver Dem hermed en ikke-eksklusiv, uoverdragelig licens til brug af dette
edb-program ("Softwaren"), manualen og andet medfølgende trykt materiale samt "online" og elektronisk
dokumentation ("Dokumentation") på udstyr ejet eller kontrolleret af Dem på de vilkår, der fremgår af denne
Aftale. Denne Aftale giver tilladelse til at én enkelt bruger kan installere og anvende Softwaren på én enkelt
computer på ét sted på ét givet tidspunkt.
Netværksversion: Hvis Softwaren er en netværksversion, må De kun benytte den på et beskyttet netværk til Deres
egne interne forretningsbehov sammen med værktøjesprogrammet Autodesk License Manager, og installere
Softwaren på en enkelt server placeret på ét sted til hvilken andre computere har adgang, eller som en
flerbrugerinstallation på en enkelt computer, såfremt enten

i)     det maksimale antal samtidige brugere er én (1), således at flere enkeltpersoner har adgang til Softwaren,
      men kun én person ad gangen, eller

ii)     det maksimale antal samtidige brugere er flere end én (1), i hvilket tilfælde De er forpligtet til at erhverve
      en ekstra licens for hver yderligere samtidig bruger.

Brug af software eller en enhed der reducerer antallet af computere/enheder som har adgang til Softwaren når den
bruges på en Server, reducerer ikke det påkrævede antal licenser.

Undervisningsversion: Hvis denne Software er en Undervisningsversion, må den udelukkende anvendes til
undervisningsformål og personlig træning, og ikke til noget andet formål. Undervisningsversioner af Softwaren må
ikke benyttes til kommercielle, erhvervsmæssige eller andre formål i profitøjemed.

Evalueringsversion: Hvis denne Software er mærket som demonstrations-, evaluerings- eller ikke-salgbar version,
må De kun anvende den til evaluering og demonstration i erhvervsøjemed. De må ikke benytte den til
konkurrenceanalyse eller kommercielle, erhvervsmæssige eller andre formål i profitøjemed.

Sikkerhedskopiering: Uanset hvilken version af Softwaren De har købt, har De ret til at tage én sikkerhedskopi af
Softwaren. Denne sikkerhedskopi må ikke installeres på en anden computer, medmindre denne computer er et
partitioneret drev af en server, som kun den autoriserede bruger har adgang til. Under alle omstændigheder må
sikkerhedskopien ikke bruges eller installeres, når en sekundær kopi af Softwaren er installeret på en anden
computer. Såfremt Dokumentationen foreligger i trykt form, er det ikke tilladt at kopiere den, medmindre sådan ret
følger af præceptive lovregler. Såfremt Dokumentationen foreligger i elektronisk form, må denne ikke kopieres
elektronisk, men De harret til at udskrive én (1) kopi, som ikke må kopieres.

Yderligere installation: Med undtagelse af versionerne til undervisnings-, studie- og evalueringsbrug, har de ret til
at kopiere denne software til harddisken på en anden af Dem ejet eller kontrolleret computer, såfremt (1) originalen
og kopien kun benyttes af én og samme person; (2) den sekundære kopi er installeret og anvendes på enten (i) med
hensyn til netværksversioner, en redundant server, hvor der kun bliver adgang til at bruge Softwaren, når den
primære server, hvor Softwaren er installeret, ikke er tilgængelig, eller (ii) en bærbar computer, en
hjemmecomputer eller en anden computer der ikke er en server, der er placeret et andet sted end Deres sædvanlige
arbejdsplads således at De kan arbejde andre steder; (3) at der på et hvilket som helst tidspunkt kun er en af
Softwarekopierne i brug, (4) den anden Softwarekopi altid anvendes med kopieringsbeskyttelsen (såfremt
Softwaren er leveret med en sådan), og (5) Softwaren ikke er licensieret og/eller mærket som en Uddannelses- eller
Studenterversion.

Opgraderinger: Såfremt denne Software er mærket som en opgradering ("Ny version") til software tidligere
liciensieret til Dem ("Tidligere version"), er De forpligtet til senest tres (60) dage efter købet af denne Nye version
at destruere alle kopier af den Tidligere version, inklusive enhver kopi, der måtte henligge på Deres harddisk, og
efter anmodning fra Autodesk returnere enhver form for Dokumentation til Autodesk eller Deres
Autodesk-forhandler inden for tres (60) dage efter købet af den Nye version. Autodesk forbeholder sig retten til at
kræve tilfredsstillende dokumentation for, at den Tidligere versioner blevet destrueret. Hvis Autodesk eller en
autoriseret tredjepart i forbindelse med Softwaren licensieret til Dem leverer yderligere software, som supplerer
eller udvider denne Software, er denne yderligere software underlagt betingelserne i denne Aftale, medmindre
andet er anført på leveringstidspunktet.

Uanset ovenstående må De beholde og behøver ikke at destruere den Tidligere version, og De må udelukkende
benytte den Tidligere version, såfremt det er nødvendigt, for (1) at installere den Nye version der licensieres i
nærværende Aftale og (2) i forbindelse med arkivering (sikkerhedskopiering) for at kunne geninstallere den Nye
version som hermed licensieres i tilfælde af at den oprindelige installation ikke fungerer. De må under ingen
omstændigheder anvende den Tidligere version.

Autorisationskode: Såfremt denne Software kræver en autorisationskode, skal De registrere købet af denne
Software hos Autodesk, før De kan blive tildelt en autorisationskode. Autodesk beholder
registreringsoplysningerne om Dem i overensstemmelse med sin hemmeligholdelsespolitik.

Licensbestemmelser: Denne licens, der giver Dem ret til at anvende Softwaren, er, i henhold til de i denne Aftale
anførte betingelser og vilkår, tidsubestemt, medmindre at den gælder i et fast tidsrum, i en begrænset periode eller
at det er en lejelicens der i så fald gælder i den periode der er betalt for.

              KUN FOR STUDENTERVERSIONER (TO ÅRS BRUG)

1.  Tildeling af Licens

Autodesk, Inc. ("Autodesk") giver Dem hermed en ikke-eksklusiv, uoverdragelig licens til at bruge dette
edb-program ("Softwaren"), den elektroniske manual og andet medfølgende trykt materiale samt "online" og
elektronisk dokumentation ("Dokumentation") på udstyr ejet eller kontrolleret af Dem på de vilkår, der fremgår af
denne Aftale i den tidsperiode, der er angivet på emballagen, begyndende fra den dato, De installerer Softwaren.
Denne Aftale giver tilladelse til at én enkelt bruger installerer og anvender Softwaren på én enkelt computer på ét
sted på ét givet tidspunkt. Brug af Softwaren ud over den tidsperiode, der er nævnt på emballagen, og forsøg
på at omgå den indbyggede funktion der gør Softwaren uanvendelig efter et bestemt tidsrum, er ikke tilladt
og anses for at være en krænkelse af denne Aftale og ophavsretslovgivningen.

Denne Software er en Studenterversion og må kun benyttes af den studerende under uddannelse eller den
underviser eller medarbejder ved en af de nedenfor beskrevne institutioner som har erhvervet den, OG alene til
studie- eller undervisningsbrug, ikke til kommercielle, erhvervsmæssige eller andre formål i profitøjemed.
Studenterversioner af Softwaren kan ikke anvendes af en uddannelsesinstitution til undervisningsformål i et
laboratoriemiljø. En studerende under uddannelse defineres som en studerende der er indskrevet på en
videregående uddannelsesinstitution, eller en studerende, der aktuelt modtager mindst tre (3) timers undervisning
efter et program, der giver adgang til eksamen, eller som kan dokumentere at være tilmeldt et eksamensgivende
uddannelsesforløb på mindst ni (9) måneder ved et universitet eller en højere læreanstalt.

Sikkerhedskopiering: De har kun ret til at tage én sikkerhedskopi af Softwaren. Denne sikkerhedskopi må ikke
installeres på en anden computer, medmindre denne computer er et partitioneret drev af en server, som kun den
autoriserede bruger har adgang til. Under alle omstændigheder må sikkerhedskopien ikke anvendes eller installeres
når en sekundær kopi af Softwaren allerede er installeret på en computer. Såfremt Dokumentationen foreligger i
trykt form, er det ikke tilladt at kopiere den. Såfremt Dokumentationen foreligger i elektronisk form, må De
udskrive én (1) kopi, som ikke må kopieres.

Opgraderinger: Denne software kan ikke opgraderes.

Autorisationskode: Såfremt denne Software kræver en autorisationskode, skal De registrere købet af Softwaren
hos Autodesk, før De kan tildeles en autorisationskode. Autodesk beholder registreringsoplysningerne om Dem i
overensstemmelse med sin hemmeligholdelsespolitik.

          OBS:   DE RESTERENDE BESTEMMELSER I DENNE AFTALE GÆLDER ALLE
               VERSIONER AF SOFTWAREN.

2.  Begrænsninger

De er ikke berettiget til:

1.     at kopiere eller benytte Softwaren eller Dokumentationen, undtagen som specificeret i denne Aftale,

2.     at udføre "reverse engineering", dekompilere eller disassemblere Softwaren, bortset fra i det omfang
      ophavsretsloven tillader dette, og det er nødvendigt for at opnå information, som er påkrævet til sikring
      af interoperabilitet mellem et selvstændigt udviklet program og Softwaren eller et andet program, og
      hvor sådanne informationer ikke er umiddelbart tilgængelige hos Autodesk eller andre kilder. De er ikke
      berettiget til at dekompilere udføre "reverse engineering" eller disassemblere Softwaren, hvis den
      nævnte information kan indhentes ved at erhverve en licens til et Autodesk Software Developer's Kit.,

3.     at distribuere, udleje, udlåne, lease, sælge, viderelicensere eller på anden måde overdrage Softwaren,
      Dokumentationen eller øvrige rettigheder i medfør af nærværende Aftale til nogen anden person
      hverken delvis eller i deres helhed uden Autodesks forudgående skriftlige tilladelse,

4.     at installere eller anvende Softwaren via internettet, herunder og uden forbehold, brug i forbindelse med
      webhosting eller lignende service, og at gøre Softwaren tilgængelig for tredjepart via internettet fra
      Deres computersystem eller på anden måde.

5.     at fjerne, ændre eller utydeliggøre eventuelle rettighedspåtegninger, etiketter eller mærkater på
      Softwaren eller Dokumentationen,

6.     at ændre, oversætte, tilpasse, sammensætte eller skabe afledte værker baseret på Softwaren eller
      Dokumentationen,

7.     at anvende nogen former for teknisk udstyr, anordninger eller software eller andre medier af nogen art
     beregnet på at omgå eller fjerne en given kopibeskyttelse indsat af Autodesk i forbindelse med
     Softwaren og heller ikke til at anvende Softwaren sammen med nogen form for autorisationskode, noget
     serienummer eller anden kopibeskyttelsesanordning, som ikke er leveret af Autodesk eller en autoriseret
     Autodesk-forhandler.

8.     at eksportere Softwaren eller Dokumentationen i strid med amerikansk eller anden gældende
      eksportlovgiving.

9.     at anvende Softwaren, inklusive uden begrænsning en Netværksversion, eller Dokumentationen uden
      for landet hvor den blev købt, medmindre Softwaren og Dokumentationen blev købt i Det Europæiske
      Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), i hvilket tilfælde brug i hele EØS er tilladt.

3.  OPHAVSRETTIGHEDER

Ejendomsrettigheder og ophavsrettigheder til Softwaren, Dokumentationen og eventuelt tilhørende materiale samt
enhver kopi lavet af Dem forbliver Autodesks og deres licensgiveres. Softwarens struktur, organisering og kode er
værdifulde forretningshemmeligheder tilhørende Autodesk og deres licensgivere. Uautoriseret kopiering af
Softwaren eller Dokumentationen samt enhver brug i strid med ovennævnte bestemmelser vil automatisk resultere i
en ophævelse af denne Aftale. Denne Aftale giver Dem ingen immaterielle ejendomsretttigheder.

4. GENEREL BEGRÆNSET GARANTI.

Autodesk garanterer, at Softwaren har sådanne faciliteter og funktioner som generelt beskrevet i Dokumentationen,
og at de medier Softwaren leveres på, og den ledsagende Dokumentation er fejlfri ved normal brug, hvad angår
materiale og fremstilling. BORTSET FRA OVENNÆVNTE UDTRYKKELIGT BEGRÆNSEDE GARANTI
GIVER AUTODESK INGEN YDERLIGERE GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGT,
UNDERFORSTÅET, I MEDFØR AF LOVGIVNING ELLER EFTER AFTALE MED DEM, OG AUTODESK
FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER ANDEN GARANTIFORPLIGTELSE, HERUNDER FOR
KURANS ELLER EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL. AUTODESK GARANTERER IKKE FOR, AT
DRIFTEN AF NÆRVÆRENDE SOFTWARE FORLØBER UDEN AFBRYDELSER ELLER ER FEJLFRI.
Ovennævnte ansvarsfraskrivelse finder ikke anvendelse i det omfang den lovgivning, der finder
anvendelse, ikke tillader en sådan ansvarsfraskrivelse. I tilknytning til ovennævnte garantier kan De
være sikret andre rettigheder, som varierer fra land til land .

I henhold til nærværende Aftale hæfter Autodesk kun således, at Autodesk efter eget valg kan forsøge enten at
berigtige eller rette fejl, eller erstatte eventuelt defekte medier eller defekt Dokumentation eller refundere
købsprisen og hæve nærværende Aftale. Afhjælpningen er betinget af, at det defekte medium eller den defekte
Dokumentation tilbageleveres sammen med en kopi af kvitteringen til den lokale Autodesk-repræsentant eller den
autoriserede Autodesk-forhandler, hvor produktet blev købt, inden 90 (halvfems) dage efter varens levering til
Dem.


5.  ANSVARSFRASKRIVELSE

CAD-SOFTWARE OG ANDEN TEKNISK PRÆGET SOFTWARE ER VÆRKTØJER BEREGNET TIL
BRUG AF FAGLIGT UDDANNET PERSONALE. DE ERSTATTER IKKE DERES EGEN FAGLIGE
VURDERING. CAD-SOFTWARE OG ANDEN TEKNISK PRÆGET SOFTWARE ER BEREGNET TIL
UNDERSTØTTELSE AF PRODUKTDESIGN OG IKKE TIL ERSTATNING FOR UAFHÆNGIGE
UNDERSØGELSER AF PRODUKTBELASTNINGER, SIKKERHED OG BRUGBARHED. PÅ GRUND AF
DET MEGET OMFATTENDE ANTAL MULIGHEDER I SOFTWARENS ANVENDELSESSPEKTRUM ER
SOFTWAREN IKKE TESTET I SAMTLIGE SITUATIONER, HVOR DEN KUNNE TÆNKES ANVENDT.
AUTODESK PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR RESULTATER OPNÅET VED BRUG AF
SOFTWAREN. BRUGERNE AF SOFTWAREN ER SELV ANSVARLIGE FOR OVERVÅGNING, STYRING
OG KONTROL AF SOFTWAREN. DETTE ANSVAR OMFATTER, MEN ER IKKE BEGRÆNSET TIL
FASTLÆGGELSE AF HVAD DER ER PASSENDE BRUG AF SOFTWAREN OG UDVÆLGELSEN AF
SOFTWARE OG ANDRE PROGRAMMER TIL OPNÅELSE AF BESTEMTE RESULTATER. BRUGERNE
ER LIGELEDES ANSVARLIGE FOR DE PASSENDE UAFHÆNGIGE PROCEDURER TIL AFPRØVNING
AF PÅLIDELIGHEDEN OG NØJAGTIGHEDEN AF ETHVERT OUTPUT FRA PROGRAMMET,
HERUNDER SAMTLIGE PRODUKTER DESIGNET VED HJÆLP AF PROGRAMMET.

6.  BEGRÆNSNING AF ANSVAR

AUTODESK ELLER DETS LICENSGIVERE PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB ELLER SKADER
UANSET ART OG OMFANG, HERUNDER TAB ELLER ØDELÆGGELSE AF DATA, DRIFTSTAB,
DÆKNINGSOMKOSTNINGER ELLER ANDRE SPECIFIKKE, TILFÆLDIGE, KAUSALE ELLER
INDIREKTE SKADESOMKOSTNINGER, FORÅRSAGET VED BRUG ELLER MANGLENDE MULIGHED
FOR BRUG AF SOFTWAREN ELLER DOKUMENTATIONEN UANSET ÅRSAGEN HERTIL OG UANSET
ANSVARSGRUNDLAGET. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER OGSÅ, HVOR AUTODESK ELLER EN
AUTODESK-FORHANDLER ER INFORMERET OM DEN POTENTIELLE SKADE ELLER DET MULIGE
TAB. DE ACCEPTERER HERMED, AT LICENSBETALINGEN AFSPEJLER DENNE RISIKOFORDELING.

AUTODESK PÅTAGER SIG INTET ANSVAR OG HÆFTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE FOR BORTKOMST
ELLER TYVERI AF SOFTWAREN ELLER BORTKOMST ELLER TYVERI AF EVENTUELLE
KOPIBESKYTTELSESANORDNINGER LEVERET SAMMEN MED SOFTWAREN. AUTODESK
PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER EN FORPLIGTELSE TIL AT ERSTATTE
BORTKOMMEN ELLER STJÅLEN SOFTWARE ELLER KOPIBESKYTTELSESANORDNING/KODE. DE
BÆRER SELV DET FULDE ANSVAR FOR AT BESKYTTESOFTWAREN OG EVENTUELLE
KOPIBESKYTTELSESANORDNINGER/KODER MOD BORTKOMST OG TYVERI, OG KAN GENNEM
FORSIKRINGER ELLER VED TILSVARENDE FORANSTALTNING BESKYTTE DERES INVESTERING.

OVENNÆVNTE ANSVARSFRASKRIVELSE FINDER MULIGVIS IKKE ANVENDELSE PÅ
DEM, DA VISSE LANDE IKKE TILLADER BEGRÆNSNING ELLER FRASKRIVELSE AF
ANSVAR FOR TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER.

7.  Begrænsede rettigheder for den amerikanske regeringsadministration

Denne Software og Dokumentation leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER for U.S.-Regerings kunder.
Brug, kopiering, eller offentliggørelse fra den amerikanske regeringsadministrations side er undergivet
begrænsningerne i FAR 52.227-19 (Commercial Computer Software - Restricted Rights) og NASA FAR
1852.227-86 (Commercial Computer Software - Licensing clause). Producenten er Autodesk. Inc., 111 McInnis
Parkway, San Rafael, California 94903.

8.  GENERELLE BESTEMMELSER

   A. Denne Aftale og licensen, der gives heri, ophører uden yderligere meddelelse eller handling fra Autodesk,
    hvis De som licenstager går konkurs, indgår generelle betalingsordninger med Deres kreditorer eller
    træder i likvidation.

   B. Denne Aftale er underkastet dansk ret med undtagelse af FN-konventionen om købekontrakter (CISG)
    (1980), og Aftalens værneting er Københavns Byret. Denne Aftale er den eneste og fuldstændige aftale
    mellem parterne og erstatter enhver anden meddelelse eller reklame vedrørende Softwaren og
    Dokumentationen.

   C. Såfremt en bestemmelse i nærværende Aftale måtte være ugyldig eller på anden måde uigennemførlig,
   berører det på ingen måde Aftalens øvrige bestemmelser, som bevarer deres gyldighed, og parterne
   underkaster sig gyldige og gennemførlige bestemmelser, som i deres indhold svarer så nøjagtigt som
   muligt til virkningen af den ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse.

D. Visse anvendelser af MPEG-2 og tilsvarende softwareprodukter kan kræve licens fra tredjepart. Kontakt
  MPEG LA (www.mpegla.com) for yderligere oplysninger. Denne Aftale tildeler ikke licens til at anvende
  MPEG-2 eller tilsvarende softwareprodukter på en måde, der ikke er i overensstemmelse med MPEG LA
  Patent Portfolio License. Visse anvendelser af MP3-teknologi til lydkodning kan kræve yderligere licens.
  Med hensyn til MP3-lydindhold, giver levering af dette produkt f.eks. ikke licens eller underforstået ret til
  at bruge indhold, som er oprettet med dette produkt, i kommerciel (dvs. profitorienteret) udsendelse i
  realtid (ved jorden, pr. satellit, kabel og/eller noget andet medie), udsendelse/streaming via internettet,
  intranet og/eller andre netværk eller i noget andet distributionssystem til elektronisk indhold, f.eks.
  betalingslydapplikationer. Der kræves en uafhængig licens til en sådan anvendelse. Yderligere
  oplysninger kan findes på http://www.mp3licensing.com.

E.  Med hensyn til softwareprodukterne Autodesk Cleaner og Cleaner EZ, er dele af softwaren licenseret i
   overensstemmelse med en licensaftale fra Apple Computer, Inc.

								
To top