Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

CESKA REPUBLIKA

VIEWS: 5 PAGES: 7

 • pg 1
									   LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI AUTODESK,
            (ČESKÁ REPUBLIKA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA)

DŮLEŢITÉ. PŘEČTĚTE SI PROSÍM NEJPRVE TUTO LICENČNÍ SMLOUVU.

SPOLEČNOST AUTODESK JE OCHOTNA UDĚLIT VÁM LICENCI NA PŘILOŢENÝ SOFTWAROVÝ
VÝROBEK V PŘÍPADĚ, ŢE PŘIJMETE VŠECHNY PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY A
VEŠKERÉ DODATEČNÉ NEBO JEDINEČNÉ LICENČNÍ PODMÍNKY ZAHRNUTÉ DO TÉTO
SMLOUVY (DÁLE JEN “LICENČNÍ SMLOUVA”).

NEŢ STISKNETE TLAČÍTKO “SOUHLASÍM” (“I ACCEPT”) VE SPODNÍ ČÁSTI STRÁNKY,
PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY. POMOCÍ POSUVNÍKU NA
PRAVÉ STRANĚ SI PŘEČTĚTE ZBÝVAJÍCÍ ČÁST TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY. POKUD CHCETE
LICENČNÍ SMLOUVU VYTISKNOUT, ZVOLTE TLAČÍTKO “TISK” (“PRINT”) NÍŢE. POKUD
ZVOLÍTE TLAČÍTKO “SOUHLASÍM” (“I ACCEPT”), SOUHLASÍTE S TÍM, ŢE BUDETE VÁZÁNI
VŠEMI PODMÍNKAMI SMLOUVY, A PROVEDE SE INSTALACE SOFTWAROVÉHO VÝROBKU.

POKUD SI NEPŘEJETE BÝT VÁZÁNI TOUTO LICENČNÍ SMLOUVOU A NESOUHLASÍTE SE
VŠEMI JEJÍMI PODMÍNKAMI, STISKNĚTE TLAČÍTKO “NESOUHLASÍM” (“I REJECT”), ČÍMŢ SE
ZRUŠÍ INSTALACE SOFTWAROVÉHO VÝROBKU. PLNÁ KUPNÍ CENA SOFTWAROVÉ SADY
VÁM BUDE VRÁCENA V PŘÍPADĚ, ŢE DO TŘICETI (30) DNŦ OD ZAKOUPENÍ VRÁTÍTE TENTO
SOFTWARE NA MÍSTO KOUPĚ. PLNÁ KUPNÍ CENA SOFTWAROVÉ SADY ZKOPÍROVANÉ Z
INTERNETU VÁM BUDE VRÁCENA V PŘÍPADĚ, ŢE DO TŘICETI (30) DNŦ OD ZAKOUPENÍ
VYPLNÍTE A VRÁTÍTE DOPIS O ZNIČENÍ, KTERÝ VÁM POSKYTNE PRODEJCE, OD KTERÉHO
JSTE SOFTWARE ZAKOUPILI.

SVŦJ SOUHLAS S TERMÍNY A PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY VYJADŘUJETE ROVNĚŢ
POUŢITÍM SOFTWARU.

KOPÍROVÁNÍ NEBO POUŢITÍ TOHOTO SOFTWARU NEBO JEHO DOKUMENTACE MIMO
ROZSAH POVOLENÝ TOUTO SMLOUVOU JE NEOPRÁVNĚNÉ A JE PORUŠENÍM
AUTORSKÉHO PRÁVA PODLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VAŠÍ ZEMĚ. ZHOTOVENÍM KOPIE
NEBO POUŢITÍM TOHOTO SOFTWARU NEBO JEHO DOKUMENTACE BEZ POVOLENÍ
SPOLEČNOSTI AUTODESK PORUŠUJETE ZÁKON. MŮŢETE NÉST ODPOVĚDNOST ZA
ŠKODY ZPŮSOBENÉ SPOLEČNOSTI AUTODESK A MŮŢETE BÝT VYSTAVENI TRESTNÍMU
POSTIHU.


      PO ZN .:  J E S TL I ŢE J E K O P I E TO H O TO SO F TW AR U
            O ZN A Č EN A J AK O ZK UŠ EB NÍ Č I P Ř ED VÁ D ĚC Í
            K O PI E S PL A TN O S T Í NA 1 5 DN Ů, PL A T Í P R O
            VÁ S N Á S LE DUJ Í C Í D VA P AR A G RAF Y:

T EN TO SO F T WA R E J E PO SK Y T NU T P O U ZE N A ZK U Š EB N Í O B D O B Í V TR VÁ N Í
3 0 DNŮ , PO K U D S P O L E ČNO S T A U T O D E SK N E S TA NO V Í P Í S E M NĚ J I N AK .
CH C E T E- L I P RO D LO U ŢI T  DO B U   PO U ŢI T Í  SO FT W A RU,    M U SÍ T E
K O N TAK T O V AT  A UT O D E SK  N EB O   AU TO RI ZO V AN É H O    PRO D EJ C E
AU TO D ESK A ZA P L A T I T K UPN Í C EN U. P AK O B DR ŢÍ T E A U TO RI ZA Č N Í K Ó D
NEB O NO VO U P LN Ě PL AC E NO U K O P I I V ČE T N Ě K O M ER ČN ÍC H LI C EN ČN Í CH
PRÁ V PO SK Y TN U TÝ CH N Í ŢE .

V PRŮB ĚH U ZK U Š EB NÍH O O B DO B Í M Ů ŢE T E PO U ŢÍ V A T PO U ZE J E DN U K O P I I
SO F T WA RU A T O ZA Ú Č E L EM J EH O P O SO U ZE N Í . P O U ŢI T Í SO F T W AR U V
PRŮB ĚH U TO H O TO ZK U Š EB NÍ H O O B DO B Í K J AK ÝM K O L I J I NÝM ÚČ E LŮM
VČ E TN Ě K O NK U R EN ČN Í AN A LÝ ZY A K O M ERČ NÍ H O VY U ŢI T Í J E PŘ Í SN Ě
ZA K Á ZÁ NO . PO ZA K O UP E NÍ L I CE N CE NA T EN T O SO F TW A RE N EN Í J I Ţ
PO U ŢI T Í T O H O TO SO FT WA RU O M E ZE NO VÝ Š E U V ED E NÝM I O M E ZE N ÍM I.        PO ZN :  J E S TL I ŢE J E K O P I E TO H O TO SO F TW AR U
             O ZN A Č EN A J AK O K O PI E S P E VN ÝM
             TR VÁ N ÍM L IC E NC E, S O M E ZE N ÝM TR VÁ NÍM
             L IC E NC E N EB O S N Á J EM NÍ L I NC E NC Í, P L AT Í
             PRO VÁ S TA K É N ÁS L ED UJ ÍC Í P AR A G RAF :

T EN TO SO F T WA RE J E PO S K Y T NU T NA PE VNO U DO B U , K T E RO U J S T E S I
ZA P L A T I LI , A J S T E PO V IN NI PŘ E S T AT S O FT W AR E P O U ŢÍ V A T V O K AM ŢI K U
UP LY NU T Í UV E DE N ÉH O P EV N ÉH O T E RM ÍNU. PO U ŢI T Í S O FT W AR U PO
UP LY NU T Í P E VN É DO B Y N EB O J AK Ý K O L I P O K U S O O B EJ I TÍ FU NK CE
B LO K UJ Í C Í D A LŠ Í P O U ŢÍ VÁ N Í P ŘE D S TA VUJ Í PO RU Š EN Í T É T O SM LO UV Y A
M O H O U B Ý T PO VA ŢO VÁ NY ZA PO RU Š E N Í A U TO RSK ÉH O ZÁK O NA.


1. UDĚLENÍ LICENCE

Společnost Autodesk, Inc. (dále jen “společnost Autodesk”) uděluje nevýlučnou a nepřevoditelnou licenci na
uţívání tohoto programu (dále jen “Software”) a jeho manuálu a dalších tištěných materiálŧ, online nebo
elektronické prŧvodní dokumentace (dále jen “Dokumentace”) na vašem vlastním zařízení nebo na zařízení,
které je pod vaší kontrolou, při dodrţení podmínek této smlouvy. Tato Smlouva umoţňuje jedinému uţivateli
instalovat a uţívat Software pouze na jednom počítači a v jednom místě současně.

Síťová verze: Jestliţe tento Software je síťovou verzí, mŧţete jej pouţívat pouze pro své vlastní obchodní
potřeby v chráněném síťovém prostředí s nástrojem Autodesk License Manager a mŧţete Software instalovat
na jediném serverovém počítači v jediném místě, k němuţ mají přístup ostatní počítače, nebo na samostatném
počítači s víceuţivatelskou instalací s tím, ţe:

    (i)   se Softwarem mŧţe pracovat v jednom okamţiku nejvýše jeden (1) uţivatel, tedy více
         uţivatelŧ mŧţe mít přístup k Softwaru nebo jej pouţívat, ale v daném okamţiku vţdy jen
         jedna osoba tak činí, nebo

    (ii)   maximální počet souběţně pracujících uţivatelŧ mŧţe být více neţ jeden (1), v takovém
         případě musíte zakoupit dodatečnou licenci pro kaţdého dalšího souběţně pracujícího
         uţivatele.

Pouţití Softwaru nebo jakéhokoli zařízení, které omezuje počet počítačŧ/zařízení s přístupem k Softwaru při
pouţití v konfiguraci se serverem nesniţuje nezbytný počet dodatečných licencí.

Výuková verze: Pokud je tento Software Výukovou verzí, mŧţete jej pouţívat výlučně ke cvičným účelŧm a
osobní výuku, k ţádným jiným. Výuková verze Softwaru nesmí být pouţita pro komerční, profesionální nebo
ziskové účely.

Zku š e b ní ko pi e: Jestliţe je tento Software označen jako Předváděcí, Zkušební nebo NFR, smíte jej
pouţívat pouze za účelem komerčního posouzení a předvedení. Nesmíte jej pouţívat pro konkurenční analýzu
ani pro komerční, profesionální nebo ziskové účely.

Záloţní kopie: Bez ohledu na to, jakou verzi Softwaru jste získali, smíte zhotovit jednu archivní (záloţní)
kopii Softwaru. Tato archivní kopie se nesmí instalovat na jiném počítači, pokud takový počítač
nepředstavuje diskovou oblast serveru, k níţ má přístup pouze oprávněný uţivatel. Archivní kopie se nesmí
pouţívat ani instalovat po dobu, po kterou je na kterémkoliv počítači instalována jiná kopie Softwaru. Pokud
je Dokumentace v tištěné formě, nesmí se kopírovat. Pokud je Dokumentace ve formě elektronické, nesmíte ji
elektronicky kopírovat, smíte však vytisknout jednu (1) její kopii, kterou ale nesmí dále kopírovat.

Dodatečná instalace: S výjimkou Výukové, Studentské a Zkušební kopie smíte vytvořit druhou kopii
Softwaru na pevném disku případného druhého počítače, který vlastníte nebo za který zodpovídáte, pokud (1)
pŧvodní a druhá kopie budou pouţívány pouze stejnou osobou; (2) druhá kopie bude instalována a pouţívána
pouze buď (i) (u síťové verze) na záloţním serveru, na němţ bude Software přístupný pouze bude-li primární
server, na němţ je tento nainstalován, mimo provoz, (ii) na počítači notebook, domácím počítači nebo jiném
neserverovém počítači mimo vaše obvyklé pracoviště za účelem provádění práce v době, kdy budete mimo
své obvyklé pracoviště; (3) v daném okamţiku se bude pouţívat vţdy jen jedna kopie Softwaru; (4) druhou
kopii budete uţívat výhradně spolu se zařízením na ochranu proti kopírování (je-li k dispozici) dodaným
spolu se Softwarem, a (5) na Software se nevztahuje licence pro Výukovou nebo Studentskou verzi, a/nebo
Software není označen jako Výuková nebo Studentská verze.

Upgrade: Pokud je tento Software označen jako upgrade (“Nová verze”) softwaru, na který jste jiţ dříve
získali licenci (“Předchozí verze”), jste povinni zničit všechny kopie Předchozí verze, a to včetně kopií
instalovaných na pevném disku, a na ţádost společnosti Autodesk jí nebo jejímu autorizovanému prodejci
vrátit Dokumentaci do šedesáti (60) dnŧ od získání Nové verze. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo
ţádat na vás uspokojivý dŧkaz o tom, ţe Předchozí verze byla zničena. Pokud vám společnost Autodesk nebo
autorizovaná třetí strana poskytla dodatečný software, který Software doplňuje nebo rozšiřuje, budou se na
tento dodatečný software vztahovat podmínky této smlouvy, pokud nebude uvedeno jinak při dodání.

Nehledě na výše uvedené si mŧţete ponechat a nemusíte zničit Předchozí verzi a smíte pouţívat Předchozí
verzi, avšak výlučně za účelem (1) instalace Nové verze, na kterou je tímto poskytována licence, a (2) pro
archivační (záloţní) účely, abyste mohli provést novou instalaci Nové verze, na kterou je tímto poskytována
licence, jestliţe pŧvodní instalace neproběhne úspěšně. Za ţádných okolností nesmíte pracovat s Předchozí
verzí.

Autorizační kód: Pokud tento Software vyţaduje autorizační kód, musíte svŧj nákup tohoto Softwaru
zaregistrovat u společnosti Autodesk. Na základě toho vám společnost Autodesk vydá autorizační kód a
zaeviduje vaše registrační data v souladu se svými zásadami ochrany soukromých údajŧ.

Trvání licence: V souladu s lhŧtami a podmínkami této smlouvy má tato licence k pouţití Softwaru
neomezené trvání, není-li Software označen jako kopie s pevnou licencí, s omezenou licencí nebo s nájemní
licencí. V takovém případě bude trvání licence takové, jaké jste zaplatili.

       PO U ZE P RO S TU D EN T SK O U V E R ZI (D VA RO K Y PO U ŢI T Í ):

1 . UD Ě L EN Í L IC E NC E

Společnost Autodesk, Inc. (dále jen “společnost Autodesk”) vám uděluje nevýlučnou a nepřevoditelnou
licenci na uţívání tohoto počítačového programu (dále jen “Software”), jeho elektronického manuálu a
dalšího tištěného materiálu a “online” nebo elektronické prŧvodní Dokumentace (dále jen “Dokumentace”) na
vašem vlastním zařízení nebo na zařízení, které je pod vaší kontrolou, a to v souladu s podmínkami této
smlouvy po dobu uvedenou na obalu, která začne běţet od data instalace Softwaru. Tato smlouva umoţňuje
jedinému uţivateli instalovat a uţívat Software pouze na jednom počítači a v jednom místě současně.
Po uţ ití t o ho t o So f t w a ru po up ly n ut í do by u v ede n é na o ba lu ne bo po ku s o o bej it í
fun kc e ča so v é ko n t ro l y zne mo ţ ň ují cí de lš í po u ţit í za bu do v a né v So ftw a ru b ud e
po v a ţo v á no za neo prá v ně né po uţ ití So ftw a ru a je po r u še ní m této l ic enč n í s mlo uv y a
zá ko na na o c hra nu a ut o rs ký c h prá v .

Tento Software je Studentskou verzí Softwaru a mŧţe být pouţíván pouze studenty vyšší úrovně nebo
pracovníky fakulty nebo členy institucí označených níţe, kteří jej získali, A to pouze pro studijní a
instruktáţní účely. Nikoli tedy pro komerční, profesionální nebo ziskové účely. Studentské verze Softwaru
nesmějí být pouţity vzdělávacími institucemi v laboratorním prostředí k instruktáţním účelŧm. Student vyšší
úrovně je definován jako student v současnosti zapsaný na plný nebo částečný úvazek na škole poskytující
sekundární vzdělání, nebo student, který se účastní studijního programu vedoucího k zisku akademického
titulu v rozsahu minimálně tří zápočtových hodin, resp. je schopen doloţit svou registraci v nejméně
devítiměsíčním programu vedoucím k získání aprobace na vyšší škole či univerzitě.

Zá lo ţn í ko pi e: Smíte zhotovit pouze jednu archivní (záloţní) kopii Softwaru. Taková archivní kopie
nesmí být instalována na jiném počítači, pokud takový počítač nepředstavuje diskovou oblast serveru, ke
kterému má přístup pouze oprávněný uţivatel. Archivní kopie se nesmí v ţádném případě pouţívat ani
instalovat po dobu, po kterou je na kterémkoliv počítači instalována jiná kopie Softwaru. Pokud je
Dokumentace v tištěné formě, nesmí se kopírovat. Pokud je ve formě elektronické, mŧţete vytisknout jednu
(1) kopii, která se nesmí dále reprodukovat.

Upg ra d e: K tomuto Softwaru není poskytován upgrade.

Autorizační kód: Pokud tento Software vyţaduje autorizační kód, musíte svŧj nákup tohoto Softwarového
produktu zaregistrovat u společnosti Autodesk. Na základě toho vám společnost Autodesk vydá autorizační
kód a zaeviduje vaše registrační data v souladu se svými zásadami ochrany soukromých údajŧ.

        PO ZN .:   VE ŠK E RÁ ZB ÝV AJ ÍC Í UJ E DN ÁN Í T É TO
              SM LO U VY P LA T Í P R O V ŠE CH NY V ER ZE
              SO F T WA RU.


2.  OMEZENÍ

Nesmíte:

   1.  kopírovat nebo pouţívat Software nebo Dokumentaci nad rámec této Smlouvy.

   2.  provádět zpětné rozbory, dekompilace nebo rozkládání Softwaru vyjma případŧ vyplývajících z
     právních předpisŧ, kdy je to nevyhnutelné k získání informací nezbytných k dosaţení vzájemné
     spolupráce nezávisle vytvořeného programu s tímto Softwarem nebo s jiným programem, pokud tyto
     informace nejsou pohotově poskytnuty společností Autodesk nebo nejsou dosaţitelné jiným
     zpŧsobem. Není přípustné provádět dekompilaci, zpětné rozbory nebo rozkládání Softwaru, pokud
     lze dané údaje získat zakoupením licence na kterýkoliv komplet Autodesk Software Developer´s Kit.

   3.  bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk předat, šířit, pronajmout, pŧjčit, prodat,
     poskytnout sublicenci nebo jinak převést Software, Dokumentaci nebo jejich části, nebo práva
     udělená touto licenční smlouvou na jakoukoliv další osobu.

   4.  instalovat nebo pouţívat Software na internetu včetně a bez výjimek jeho pouţití s připojením na
     web nebo obdobné sluţby, popř. jej zpřístupnit třetím osobám po internetu na svém počítačovém
     systému či jinak..
   5.  odstranit, pozměnit nebo zakrýt jakékoliv nápisy, etikety nebo značky ze Softwaru nebo z
     Dokumentace.

   6.  pro jakýkoliv účel Software nebo Dokumentaci upravovat, překládat, přizpŧsobovat nebo na jejich
     základě navrhovat nebo vytvářet odvozená díla.

   7.  pouţít jakékoliv zařízení, Software nebo jiný prostředek s cílem obejít nebo odstranit jakoukoli
     formu ochrany proti kopírování pouţitou společností Autodesk v souvislosti se Softwarem, nebo
     pouţívat Software s autorizačním kódem, sériovým číslem nebo jiným zařízením na ochranu proti
     kopírování, které nebyly dodány společností Autodesk nebo autorizovaným prodejcem společnosti
     Autodesk.

   8.  vyváţet Software nebo Dokumentaci a porušovat tak zákony spojených státŧ o kontrole exportu nebo
     jiné příslušné zákony o kontrole exportu.

   9.  pouţívat Software včetně síťové verze nebo Dokumentaci mimo zemi koupě, s výjimkou případŧ
     koupě Softwaru a Dokumentace v zemích evropského hospodářského prostoru (“EEA”). V takovém
     případě je pouţití v celém EEA povoleno.

3. AUTORSKÁ PRÁVA

Vlastnická a autorská práva k Softwaru, Dokumentaci a prŧvodním materiálŧm, jestliţe existují, a k veškerým
vámi pořízeným kopiím náleţí společnosti Autodesk a jeho licenčním partnerŧm. Struktura, organizace a kód
Softwaru jsou cenným obchodním tajemstvím společnosti Autodesk a jeho licenčních partnerŧ. Neoprávněné
kopírování Softwaru nebo Dokumentace nebo porušení výše uvedených omezení bude mít za následek
automatické ukončení platnosti této Smlouvy. Tato licenční smlouva vám neposkytuje nárok na intelektuální
vlastnictví.

4. VŠEOBECNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA.

Společnost Autodesk odpovídá za to, ţe Software bude zajišťovat prostředky a funkce obecně popsané v
Dokumentaci, a ţe média, na nichţ je Software dodán, existují-li nějaká, Dokumentace připojená k Softwaru
budou při běţném pouţívání bez defektŧ jak z hlediska materiálu, tak provedení. KROMĚ VÝŠE
UVEDENÝCH VÝSLOVNÝCH OMEZENÝCH ZÁRUK SPOLEČNOST AUTODESK NEPOSKYTUJE A
NABYVATEL LICENCE NEDOSTÁVÁ ŢÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, AŤ VÝSLOVNÉ ČI MLČKY
PŘEDPOKLÁDANÉ, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA NEBO Z JEDNÁNÍ S NABYVATELEM LICENCE.
SPOLEČNOST AUTODESK SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ POSKYTNUTÍ JAKÉKOLIV DALŠÍ ZÁRUKY,
VČETNĚ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ZA PRODEJNOST NEBO VHODNOST PRO
KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST AUTODESK NEODPOVÍDÁ ZA TO, ŢE SOFTWARE BUDE
PRACOVAT BEZ PŘERUŠENÍ NEBO BEZ CHYB. výše uvedená vyloučení se na nabyvatele licence
nemusejí vztahovat z toho dŧvodu, ţe některé právní řády nepřipouštějí vyloučení mlčky předpokládaných
záruk. kromě výše uvedených záručních práv mŧţete mít i práva další, která jsou v jednotlivých právních
řádech rŧzná.

Veškerá odpovědnost společnosti Autodesk a jediná moţnost nápravy pro nabyvatele licence podle těchto
záruk bude spočívat v tom, ţe se společnost Autodesk podle vlastního rozhodnutí pokusí o opravu nebo
vyřešení chyb, vymění vadná média, existují-li nějaká, resp. Dokumentaci nebo vrátí kupní cenu a ukončí
platnost této licence. tento zpŧsob nápravy je podmíněn vrácením vadného média, nebo Dokumentace spolu s
kopií stvrzenky o zaplacení tomu, kdo stvrzenku vydal, tj. buď místnímu zastoupení nebo autorizovanému
prodejci společnosti Autodesk, a to do devadesáti (90) dnŧ od jejich předání nabyvateli licence.

5.  ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI
SOFTWARE CAD A DALŠÍ TECHNICKÝ SOFTWARE JSOU NÁSTROJE URČENÉ VÝHRADNĚ PRO
ŠKOLENÉ PROFESIONÁLNÍ UŢIVATELE. NEJSOU OVŠEM NÁHRADOU VAŠEHO ODBORNÉHO
ÚSUDKU. JEJICH ÚČELEM JE POMÁHAT PŘI NAVRHOVÁNÍ VÝROBKŦ, ALE NEMOHOU
NAHRADIT NEZÁVISLÉ ZKOUŠKY ZATÍŢENÍ, BEZPEČNOSTI A UŢITNÝCH VLASTNOSTÍ
VÝROBKŦ. VZHLEDEM K ŠIROKÉ ŠKÁLE MOŢNÝCH APLIKACÍ NEBYL TENTO SOFTWARE
VYZKOUŠEN VE VŠECH SITUACÍCH, KDE MŦŢE NALÉZT UPLATNĚNÍ. SPOLEČNOST
AUTODESK NEBUDE ŢÁDNÝM ZPŦSOBEM ODPOVÍDAT ZA VÝSLEDKY ZÍSKANÉ POUŢITÍM
SOFTWARU. OSOBY UŢÍVAJÍCÍ SOFTWARE NESOU ODPOVĚDNOST ZA DOZOR NAD
SOFTWAREM, JEHO SPRÁVOU A ŘÍZENÍM. TATO ODPOVĚDNOST ZAHRNUJE I URČENÍ
VHODNÝCH APLIKACÍ SOFTWARU A VÝBĚR PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ K DOSAŢENÍ
ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŦ. OSOBY UŢÍVAJÍCÍ SOFTWARE NESOU ROVNĚŢ ODPOVĚDNOST
ZA ZAVEDENÍ VHODNÝCH A NEZÁVISLÝCH POSTUPŦ TESTOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI A
SPRÁVNOSTI VŠECH PROGRAMOVÝCH VÝSTUPŦ, VČETNĚ ZAŘÍZENÍ NAVRŢENÝCH POMOCÍ
SOFTWARU.

6.  OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

SPOLEČNOST AUTODESK ANI ŢÁDNÝ Z JEJÍCH LICENČNÍCH PARTNERŦ NEBUDOU V
ŢÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNI ZA ZTRÁTY NEBO ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VČETNĚ
ZTRÁT DAT, ZTRÁT ZISKU, VZNIKLÝCH NÁKLADŦ NA NÁHRADU ŠKOD NEBO JINÝCH
ZVLÁŠTNÍCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH ČI NEPŘÍMÝCH ŠKOD VZNIKAJÍCÍCH UŢÍVÁNÍM
SOFTWARU NEBO DOKUMENTACE NEBO NEMOŢNOSTÍ JEJICH UŢÍVÁNÍ, A TO BEZ OHLEDU
NA PŘÍČINU VZNIKU TĚCHTO ŠKOD A V RÁMCI JAKÉKOLIV TEORIE ODPOVĚDNOSTI. TOTO
OMEZENÍ BUDE PLATIT I V PŘÍPADĚ, ŢE SPOLEČNOST AUTODESK NEBO KTERÝKOLIV JEJÍ
PRODEJCE BYLI INFORMOVÁNI O MOŢNOSTI TAKOVÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY. NABYVATEL
LICENCE UZNÁVÁ, ŢE LICENČNÍ POPLATEK ODPOVÍDÁ TÉTO MÍŘE RIZIKA.

SPOLEČNOST AUTODESK NEBUDE V ŢÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA ZTRÁTU NEBO
ODCIZENÍ SOFTWARU, POPŘÍPADĚ ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU PROTI KOPÍROVÁNÍ
DODÁVANÉHO SPOLU SE SOFTWAREM, A NEBUDE POVINNA POSKYTNOUT ZA ZTRACENÝ
NEBO ODCIZENÝ SOFTWARE NEBO ZAŘÍZENÍ A KÓDU NA OCHRANU PROTI KOPÍROVÁNÍ
ŢÁDNOU NÁHRADU. ZA ZAJIŠTĚNÍ SOFTWARU A ZAŘÍZENÍ ČI KÓDU NA OCHRANU PROTI
KOPÍROVÁNÍ PŘED ZTRÁTOU NEBO ODCIZENÍM A ZA OCHRANU INVESTICE POJIŠTĚNÍM ČI
JINÝM ZPŦSOBEM JE ODPOVĚDNÝ VÝHRADNĚ NABYVATEL LICENCE. VÝŠE UVEDENÁ
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE NA VÁS MOŢNÁ NEBUDOU VZTAHOVAT, NEBOŤ NĚKTERÉ
PRÁVNÍ ŘÁDY NEUMOŢŇUJÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI PRO PŘÍPADY
NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD.

7.  OMEZENÁ PRÁVA PRO ZÁKAZNÍKY PŮSOBÍCÍ VE VLÁDĚ USA

Tento Software a Dokumentace jsou poskytnuty s OMEZENÝMI PRÁVY pro zákazníky pŧsobící ve vládě
USA. Uţívání, kopírování nebo odhalování ze strany vlády USA podléhá příslušným omezením stanoveným
ve FAR 52.227-19 (Commercial Computer Software -- Restricted Rights) nebo NASA FAR Dodatek
1852.227-86 (Commercial Computer Software -- Licensing). Výrobcem je společnost Autodesk, Inc., 111
McInnis Parkway, San Rafael, Kalifornie 94903.

8.  OBECNÁ USTANOVENÍ

   A. Platnost této Smlouvy a licence tímto poskytnuté bude ukončena bez dalšího oznámení nebo opatření
    ze strany společnosti Autodesk, pokud bude na nabyvatele licence prohlášen konkurz, povoleno
    vyrovnání nebo nabyvatel licence vstoupí do likvidace.
B. Tato Smlouva se nebude řídit Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboţí. Tato licenční
  smlouva se bude řídit právním řádem Státu Kalifornie, Spojené státy americké, včetně Jednotného
  obchodního zákoníku, bez přihlédnutí ke kolizním ustanovením. Tato licenční smlouva představuje
  úplnou dohodu mezi nabyvatelem licence a společností Autodesk a nahrazuje veškerá sdělení nebo
  reklamu ve věci Softwaru a Dokumentace.

C. V případě, ţe se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukáţe jako neplatné nebo jinak neúčinné,
  zŧstanou ostatní podmínky této Smlouvy v platnosti v plném rozsahu. Smluvní strany se současně
  zavazují přijmout takové platné a účinné závazky, které se co nejvíce blíţí smyslu ustanovení, které
  se ukázalo jako neplatné nebo neúčinné.

D. Některé typy pouţití formátu MPEG-2 a souvisejících softwarových produktŧ mohou podléhat
  licenci třetí strany – podrobnosti zjistíte u společnosti MPEG LA (www.mpegla.com). Tato smlouva
  nezajišťuje licenci k uţívání formátu MPEG-2 či souvisejících softwarových produktŧ zpŧsobem,
  který by se vymykal licenci Patent Portfolio License společnosti MPEG LA. Některé zpŧsoby
  vyuţití zvukové kódovací technologie typu MP3 mohou podléhat dodatečným licenčním
  poţadavkŧm. Např. tento produkt nezajišťuje licenci ani právo ke komerčnímu (výdělečnému)
  uţívání audio obsahu ve formátu MP3 vytvořeného pomocí tohoto produktu, tj. k vysílání v reálném
  čase (pozemnímu, pomocí satelitu, kabelu či jiného média), vysílání datovým proudem po internetu,
  intranetu nebo jiné síti či s vyuţitím jakéhokoli jiného elektronického distribučního systému jako
  např. aplikace dodávající zvukové záznamy placené či na vyţádání. K takovému vyuţití je nutná
  zvláštní licence. Podrobnosti naleznete na http://www.mp3licensing.com.

E. Některé součásti produktŧ Autodesk Cleaner a Cleaner EZ jsou licencovány na základě Licenční
  smlouvy se společností Apple Computer, Inc.

								
To top