Lego mmelde udsolgt f jul

Document Sample
Lego mmelde udsolgt f jul Powered By Docstoc
					        4 Børsen                                                                   VIRKSOMHEDER                                          Torsdag den 26. oktober 2006
FOTO: SCANPIX
                                                                                       Lego risikerer at skuffe juleindkøberne i år, idet den danske legetøjsproducent ikke kan følge med
                                                                                       efterspørgslen. Dermed går selskabet glip af en stor ekstragevinst i den vigtige julehandel.


                                                                                                               Lego er blevet mindre
                                                                                               11000              Omsætning i mio. kr.
                                                                                               10000
                                                                                                9000
                                                                                                8000
                                                                                                7000
                                                                                                6000
                                                                                                5000
                                                                                                4000
                                                                                                3000
                                                                                                2000
                                                                                                1000
                                                                                                 0
                                                                                                   2001   2002   2003     2004      2005
                                                                                                            Kilde: Virksomhedens regnskaber                                                                                       plads i direktionen, fordi den   tage distributionen fra Lego,       timistisk, kunne væksten
                                                                                       ansvarlige for salget, Henrik    så man bestiller mere fra Le-       være måske tre gange så høj i
                                                                                       Poulsen, sagde op.         go og så selv sørger for at få       julehandlen. Sidste års vækst
                                                                                        »Det er klart, at jeg som    varerne ud til de butikker, der      på 10 pct. faldt oven på et
                                                                                       salgsansvarlig hellere så, at vi  afsætter flest af de forskellige      skuffende 2004. Lego tabte
                                                                                       kunne leve op til efterspørgs-   serier af farvede byggeklodser.      2,7 mia. kr. før skat i 2003 og
                                                                                       len,« erkender Mads Nipper,                          2004. Nu er tocifrede over-
                                                                                       der ikke vil sige noget om ind-   Mere positive               skudsgrader inden for række-
                                                                                       tjeningen.                                   vidde. Målet er nu en over-        Lego må melde
                                                                                        Men Lego forventer i år en    Legetøjsmarkedet for klassisk       skudsgrad eller EBIT-margin
                                                                                       indtjening før skat på om-     legetøj falder, men Lego er ik-      på 13,5 pct. i 2010. Med det
                                                                                       kring 700 mio. kr. ud af en     ke helt så pessimistisk som        forventede resultat når Lego
                                                                                       omsætning på lidt over 7 mia.    BR-koncernen, der ser et fald       en EBIT-margin på ca. 10 pct.
                                                                                       kr. Det er stadig for lidt, så   på 5 pct. Lego mener, at mar-       i 2006, så koncernchef Jørgen
                                                                                       derfor er det vedtaget at ud-    kedet falder med 1-3 pct. om        Vig Knudstorps håber, at Le-


        udsolgt før jul                                                                       flytte produktionen til bl.a.
                                                                                       Tjekkiet, og så skal Flex-
                                                                                       tronics stå for rammerne til
                                                                                       efterspørgslen på 80 pct. af
                                                                                       Lego-produktionen.
                                                                                                         året. Når Lego opnår vækst,
                                                                                                         henter man derfor markeds-
                                                                                                         andele på det lettere pessimi-
                                                                                                         stiske marked for klassisk le-
                                                                                                         getøj, der udfordres stærkt.
                                                                                                                              go når målet i 2009.
                                                                                                                                Det koster 200 mio. kr. at
                                                                                                                              gennemføre den store re-
                                                                                                                              struktureringsplan med ud-
                                                                                                                              flytning af produktion svaren-
        Den danske lege-                        ned og ikke lige sådan er til at
                                        omstille. Kun de mest forud-
                                                                     nulvækst i år, så man fanges
                                                                     nu i sin egen succes, at det går
                                                                                        Det skal også gerne give en
                                                                                       mere fleksibel fremstilling,
                                                                                                          Man henter dog ikke så sto-
                                                                                                         re andele, som man kunne.
                                                                                                                              de til 900 arbejdspladser. Le-
                                                                                                                              go står dog solidt forankret
        tøjsgigant kan ikke                       seende kunder kan derfor le-               bedre end forventet.        hvor Lego bedre kan reagere     Fætter BR, der for længst har       med en egenkapital på 3,7
                                        ve op til efterspørgslen fra                                 på skift i efterspørgslen.     disponeret indkøb af Lego,         mia. kr. og en soliditetsgrad
        følge med og har                        kunderne som Fætter BR, der               Mindre aggressive           Sidste års leveringsproble-   forventer således en vækst på       på 52 pct.
        ikke mulighed for                        har bestilt 15 pct. flere Lego-
                                        varer til julehandlen i forhold             Det gjorde det også sidste år,
                                                                                       mer fik Fætter BR-koncer-
                                                                                       nen, Top-Toy, til selv at over-
                                                                                                         15 pct. i Lego.
                                                                                                         Havde Lego været lige så op-           niels.carstensen@borsen.dk
        at skrue op for                         til sidste år. Lego selv                 men da var produktionskapa-
                                        erkender, at man ikke kan                citeten større, så den da-
        produktionen.                          levere de efterspurgte varer og             værende koncerndirektør
        Legovæksten er                         derfor får en langt lavere                med ansvar for salget kunne
                                                                                        Lego får først ny blockbuster i 2009
                                        vækst.                          dengang love en 10 procents
        5 pct., men                                                       vækst i julehandlen. I år teg-
        kunderne kan                          Siger nej til ordrer                   ner vækstprocenten til at bli-     n Legetøj                        den over for nylanceringer sammen med
                                                                     ve halv så stor, fordi produk-                                 udflytningen af arbejdspladser fra Billund,
        sælge 15 pct. mere                       »Vi havde tidligere en alt for              tionsapparatet er skåret til.     AF NIELS H. CARSTENSEN                  hvor den amerikanske gigant Flextronics
                                        høj kapacitet, som vi ikke ud-               »Vi er så også mindre ag-                                  skal overtage 80 pct. af produktionen. Man
                                        nyttede, så derfor tjente vi in-             gressive med prisnedsættel-      Legetøjsmarkedet står relativt stille i øje-       det er ikke derfor, Lego »frygter at få suc-
                                        gen penge. Nu er der ordrer,               ser. Det er ret dumt og gå ud     blikket, når det kommer til overraskende         ces«.
                                        vi må sige nej til. Vi er nødt til            og love store pristilskud, for     nylanceringer i handlen, og Lego forventer         »Det får du mig ikke til at kæde sam-
        n Detailhandel                         at melde udsolgt af flere                så løber vi bare tør for varer     heller ikke selv at komme med en block-         men, men da vi lancerede Bionicles, var det
                                        produkter i Duplo, Lego City,              endnu tidligere. Vi har en ka-     buster før en gang efter 2008.              en satsning til flere hundrede millioner
        AF NIELS H. CARSTENSEN                     Star Wars, Lego Technik. Vi               pacitet, der er nøje fastlagt til     »Vores strategi går ikke på at få en salgs-      kroner med et uvist potentiale.«
                                        vil hellere holde de løfter, vi             at balancere. Vi vil hellere mi-    killer. Det er behæftet med store risici, men       »Så vi har ikke planer om at revolutione-
        Lego bliver nu fanget i sin                   har afgivet, end løbe efter               nimere vores risikoprofil, så     vi forbereder os på forskellige ting, der skal      re vores produktprogram lige nu, hvor må-
        egen succes og kan ikke følge                  enhver mulighed for at sælge               det er helt o.k., at væksten er    drive væksten efter 2008,« siger koncern-        let er at stabilisere indtjeningen,« siger
        med efterspørgslen, hvilket                   mere,« siger den nye                   aftagende,« siger Mads Nip-      direktør Mads Nipper fra Lego.              Mads Nipper.
        kan koste det danske legetøjs-                 koncerndirektør i Lego, Mads               per.                   Selskabet har tidligere brændt nallerne,        Heller ikke konkurrenterne har for tiden
        flagskib en potentiel salgs-                  Nipper, ansvarlig for blandt                Den nye koncerndirektør       når man pludselig stod med en succes, som        produkter, der »fejer hen over markedet«,
        gevinst på 750 mio. kr. Derfor                 andet salget.                      har tidligere været medlem af     man ikke kunne styre, fordi man har en uf-        som Mads Nipper kalder det. Lego går lige
        forventer Lego en vækst på 5                    Produktionen – ikke                  direktionen, men røg ud i en      leksibel produktion ikke mindst i Billund,        nu efter at styrke kerneforretningen, altså
        pct. i årets sidste kvartal mod                 mindst i Billund – viser sin               af de utallige ændringer af di-    som ikke er god til at gå fra stor omsætning       satse på klassiske legetøjsserier som Lego
        10 pct. i de foregående tre                   svaghed ved, at den er meget               rektionen, som Lego har gen-      til en lille – eller omvendt for den sags        City, Bionicles, Star Wars og Technik.
        kvartaler.                           stabil, men også relativ uflek-             nemført.                skyld.
          Legetøjskoncernen i Bil-                   sibel, hvis salget forløber an-               Mads Nipper var derfor tæt     Mads Nipper afviser at kæde forsigtighe-                    niels.carstensen@borsen.dk
        lund må sige nej tak til ordrer,                derledes end forudsagt.Lego               på at sige sit job op, da der i
        fordi produktionen er skåret                  havde budgetteret med en                 sidste måned opstod en ny
         Maksimal sikkerhed · Oceaner af plads · 5 eller 7 sæder

         Ny Scénic 249.997                    fra kr.
             Brændstoføkonomi, EU-norm: 11,6/19,2 km/l, komplet cyklus. Emissionsværdi CO2 (g/km): 205-138 g.
           Grand Scénic fra kr. 264.999. Priserne er ekskl. leveringsomkostning kr. 3.380,-. Bilen er vist med ekstraudstyr.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:4/6/2010
language:Danish
pages:1