Docstoc

Nemocnica s poliklinikou Liptovs

Document Sample
Nemocnica s poliklinikou Liptovs Powered By Docstoc
					                           Nemocnica s poliklinikou
                            Liptovský Mikuláš
              SPRÁVA
         O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ
             ZA ROK 2007
Dátum platnosti: 1.1.2008                       Vydanie: 1
        Funkcia      Meno           Dátum    Podpis
        Ved.organ.-
Spracoval :           JUDr. Ţ. Kvetková    15.2.2008
        právneho odboru
Schválil:   Riaditeľka NsP  Ing. M. Španková     15.2.2008
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
Hospodárenie NsP Liptovský Mikuláš, tak ako aj predchádzajúce roky bolo poznamenané
jeho nedostatočným financovaním z verejných zdrojov v systéme, kde rozsah zdravotnej
starostlivosti, ktorú garantuje štát nie je úmerný k výške týchto zdrojov poskytovaných
zdravotníckym zariadeniam z verejného zdravotného poistenia.
  V rámci ekonomických moţností, v snahe ďalej sa nezadlţovať a udrţať vyrovnané
hospodárenie sme od 1.1.2007 mohli našim zamestnancom zvýšiť platy len o 10 %, čo je
skutočne minimálne zvýšenie a toto nemôţe byť motivačným prvkom pre stabilizáciu
lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov.
Na nákup novej lekárskej prístrojovej techniky sa v uplynulom roku vynaloţilo 4 408 tis.
Sk, z toho čiastku 456 tis. Sk poskytla Nadácia SPP a čiastku temer 730 tis. Sk Nadácia
DUMI.
  V rámci potrebných stavebných úprav, bola vykonané oprava stropov v novom
chirurgickom pavilóne a oprava sociálnych /hygienických/ zariadení, výmena podlahových
krytín v budove interného pavilónu.
  Počet zamestnancov, po predchádzajúcich výrazných zníţeniach bolo nutné mierne
zvýšiť /z 544,45 – rok 2006/ na 554,06 – rok 2007, ak sme chceli zabezpečiť riadne
poskytovanie zdravotníckych sluţieb obyvateľstvu. Priemerná mzda našich zamestnancov,
po zvýšení platov o 10% /od 1.1.2007/ vzrástla na 17 306,- Sk, oproti 15 323,- Sk /rok 2006/,
čo je celkový nárast 13 %.
  Počet postelí zostal nezmenený a pre pacientov nášho regiónu máme naďalej k dispozícii
322 postelí, z toho 247 akútnych a 75 chronických. Na 10 000 obyvateľom okresu teda
pripadlo tak ako v uplynulom roku 33,62 akútnych postelí a 1,02 postelí chronických, ktorý
počet je pre náš okres potrebný a i v porovnaní s vybavením v rámci EÚ je to dobrý
ukazovateľ. Vyuţitie posteľového fondu /58,11 %/ sa oproti roku 2006 /59,28 %/ mierne
zníţilo. Priemerný ošetrovací čas bol 6,09 dňa, čo oproti roku 2006 /6,10 dňa/ znamená
minimálne zlepšenie. Odliečili sme celkom 11 167 pacientov, čo znamená oproti roku 2006
mierny pokles /r. 2006 11 391/.
  Za najvýraznejšie úspechy roka 2007 v činnosti NsP Liptovský Mikuláš moţno
jednoznačne uviesť, ţe:
 Z prostriedkov získaných zo štrukturálnych fondov EÚ po dofinancovaní ŢSK bola
  ukončená rekonštrukcia a zateplenie budovy interného pavilónu v hodnote
  10 416 747,- Sk.
 Slovenská spoločnosť pre systém riadenia a kvality, s.r.o. na základe vykonaného
  certifikačného auditu vydaným Certifikátom č. 394/07 dňa 27.9.2007 potvrdila, ţe NsP
  Liptovský Mikuláš má systém manaţérstva kvality účelne vybudovaný, udrţiavaný a je
  v súlade s modelom a poţiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2000.
  Dňom 1. februárom 2007 po predchádzajúcom výberovom konaní bola do funkcie
riaditeľky NsP Liptovský Mikuláš menovaná Ing. Marta Španková.

  Celkovo moţno rok 2007 i keď bol uzavretý len s minimálnym plusovým hospodárením
označiť za zloţitý, kladúci zvýšené nároky na manaţment nemocnice, ak tento chcel
v týchto zloţitých podmienkach udrţať riadne poskytovanie zdravotníckych sluţieb
obyvateľstvu a netvoriť ďalšie dlhy.
Podrobný prehľad o činnosti a hospodárení NsP Liptovský Mikuláš na jednotlivých úsekoch
činnosti je uvedený v nasledovných častiach tejto správy.

                                                 1
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
           Plnenie úloh na jednotlivých úsekoch činnosti

                      I.
               Na úseku organizačno-právnom

1. Zmeny v organizačnej štruktúre NsP
V uplynulom roku došlo k nasledovným zmenám v organizačnom usporiadaní a sieti NsP
Liptovský Mikuláš:
- Do siete NsP Liptovský Mikuláš bol zaradený ORL stacionár s 3 miestami, ambulancia
  gastroenterologická a ambulancia pre liečbu bolestí algeziológia.
- Do siete NsP Liptovský Mikuláš bola zaradená ÚPS pri JAS v odbore oftalmológia
  a USG pri JAS v odbore oftalmológia.
Na základe zmien vykonaných v sieti nám ŢSK dňa 19.7.2007 pod č. 04492/2007/07 vydal
nové povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej nemocnici.

2. Zmeny v organizácii a riadení NsP a zmeny vo vedúcich funkciách
1/ Na základe predchádzajúceho výberového konania bola dňom 1.februárom 2007 menovaná
do funkcie riaditeľky NsP Ing. Marta Španková.
2/ Bola zrušená manaţérska rada , ako poradný orgán riaditeľa NsP.
3/ Do funkcie námestníka pre LPS bol vymenovaný od 1.2.2007 MUDr. Oldřich Drahovzal.

3. Odborné riadenie NsP Liptovský Mikuláš
V roku 2007 boli zo strany NsP Liptovský Mikuláš za účelom odborného riadenia vydané
nasledovné organizačno-právne dokumenty:
1. Bol vypracovaný Registratúrny poriadok a Registratúrny plán, ktorý MV SR – Štátny
  archív v Bytči schválil rozhodnutím č. A/III-3/1-2007/0137 dňa 26.2.2007.
2. V súvislosti s prípravou NsP na certifikáciu bola dňa 1.6.2007 vydaná Príručka kvality.
3. S právnou účinnosťou od 1.1.2007 vstúpil v platnosť nový Organizačný poriadok NsP.
4. S právnou účinnosťou od 1.1.2007 boli vydané nové Mzdové podmienky NsP, ktoré boli
  v súvislosti s novelizáciou Zákonníka práce novelizované od 1.9.2007.
5. S právnou účinnosťou od 23.3.2007 vstúpila v platnosť nová Kolektívna zmluva.
6. S právnou účinnosťou od 1.1.2007 bol vydaný nový Prevádzkový poriadok.
7. S právnou účinnosťou od 12.2.2007 vstúpil v platnosť nový Pracovný poriadok.
8. V súvislosti s prípravou na certifikáciu NsP boli vypracované tieto dokumenty:
  - Smernica SM 02 – Poučenie pacienta a informovaný súhlas
  - Smernica SM 03 – Vzdelávanie pracovníkov
  - Smernica SM 05 – Indikátory kvality
  - Smernica SM 06 – Nakupovanie
  - Smernica SM 07 - Ochrana osobných údajov
  - Smernica SM 08 - Hlásenie mimoriadnych udalostí a ich prevencia
9. Na lôţkových oddeleniach, ambulanciách, SVLZ a ostatných pracoviskách LPS boli pre
  skvalitnenie práce vypracované štandardy v počte 62, na úseku THP v počte 2, ktoré
  boli špecificky zamerané podľa jednotlivých odborov.                                                 2
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
10. Boli vydané 2 štandardy platné pre všetky oddelenia NsP: štandard - Vedenie zdrav.
  dokumentácie a poskytovanie údajov zo zdrav. dokumentácie a štandard – Spracovanie
  a vyhodnotenie – audit štandardov.
11. Pre potreby gyn.-pôr. a urológie bol NsP vydaný štandard – Sterilizácia a pre potreby
  chirurgie, traum.-orto., urológie a ORL oddelenia štandard – Starostlivosť o pacienta po
  operácii.
12. Bol vydaný zoznam platných právnych predpisov vo vzťahu k poskytovaniu
  zdravotnej starostlivosti a ochrane zdravia.

V roku 2007 zo strany iných orgánov boli vydané tieto organizačno-právne dokumenty:
1. ŠUKL rozhodnutím č. 3903/2007/900 zo dňa 29.10.2007 vydal potvrdenie, ţe NsP
  Liptovský Mikuláš spĺňa poţiadavky správnej praxe prípravy transfúznych liekov.
2. MZ SR dňa 24.8.2008 pod zn. an-OPL-337/07-zmena, v súvislosti so zmenou
  štatutárneho zástupcu vydalo nové povolenie na zaobchádzanie s omamnými
  a psychotropnými látkami.
3. ŠUKL dňa 23.7.2007 pod Reg.č. ZA O-VL 235/2007 vydalo pre NsP Liptovský Mikuláš
  /nemocničnú lekáreň/ povolenie na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi.
4. 27.9.2007 pod č. 394/2007 získala NsP Liptovský Mikuláš Certifikát kvality – ISO
  9001:2000.

4. Vzdelávanie zamestnancov
Ďalší odborný rast a vzdelávanie zamestnancov bolo vo všetkých kategóriách zamestnancov
zabezpečované nasledovne:
Lekári, farmaceuti, iní VŠ:
Zarad. do špec. prípr. na KA I. st.: 3
Kurzy SZU: 10
KA l. stupňa: 2
Zaradenie do špec. prípr. na KA vyššieho typu: 3
A vyššieho typu: 0
SZU:
Školiace akcie SZU: 13
Ukončené PŠŠ: 2
Ukončená diplomovaná sestra: 0
Ukončené VŠ - bakalár     10
Ukončené VŠ - magister    2
Certifik.prac.činnosti 0

5. Lekárska kniţnica
V rámci kniţničného fondu bolo ku dňu 31.12.2007 evidovaných celkom 8 496 zväzkov
z toho kníh 5 965 a periodík 2501, čo je minimálny nárast oproti predchádzajúcemu roku.
Audiovizuálnych dokumentov bolo evidovaných celkom 29, čo je rovnaký počet ako
v predchádzajúcom roku. Hodnota kniţničného fondu ku dňu 31.12.2007 bola 3 149 538,17
Sk, čo je mierny nárast oproti predchádzajúcemu roku. V kniţnici pre pacientov bolo
evidovaných celkom 2971 kniţničných jednotiek, ktoré sú spravované lôţkovými
oddeleniami. Sluţby lekárskej kniţnice boli zamestnancom NsP i pacientom poskytované
v rovnakom rozsahu ako v predchádzajúcom roku.
                                                 3
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
6. Právna sluţba
Organizačno-právny odbor v roku 2007, tak ako v predchádzajúcom roku zabezpečoval
i agendu sekretariátu NsP, agendu lekárskej kniţnice, agendu evidencie zmluvných
vzťahov a zdravotníckych informácií a štatistiky.
Organizačno-právny odbor v uplynulom roku predovšetkým vypracovával všetky
organizačno-právne dokumenty, pokyny, usmernenia a smernice v súvislosti s prípravou
NsP Liptovský Mikuláš na certifikáciu. Zoznam týchto dokumentov je uvedený v inej časti
tejto správy. Ďalej organizačno-právny odbor:
- Zastupoval NsP v súdnych sporoch a exekučných konaniach.
- Po právnej stránke pripravoval vyhotovenie rozhodnutí riaditeľa NsP vydávaných podľa
  Zákona o správnom konaní.
- Kontroloval a posudzoval všetky návrhy zmlúv predkladaných NsP obchodnými
  partnermi.
- Vyhotovoval komplikovanejšie nájomné zmluvy a právne podania v pracovno-právnych
  veciach.
- Spolupracoval vo veciach zabezpečovania hospitalizácie osôb bez ich súhlasu resp.
  výkonov ochranného liečenia.
- Zabezpečoval vymáhanie pohľadávok NsP.
- Zabezpečoval predaj nehnuteľného majetku.
- Poskytoval právne rady a konzultácie a bol garantom dodrţiavania právnych predpisov vo
  verejnom obstarávaní.
- Garantoval činnosť Etickej komisie a viedol celú agendu tejto komisie.
                                                 4
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
                   II.
    Zabezpečovanie úloh na úseku liečebno-preventívnej starostlivosti
  NsP Liptovský Mikuláš v roku 2007 poskytovala zdravotnú starostlivosť obyvateľom
v spádovej oblasti Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok s celkovým počtom obyvateľov
73 361 /z toho Liptovský Mikuláš 32 759; Liptovský Hrádok 7756 obyvateľov/.
Ďalšie nároky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vyplynuli so skutočnosti, ţe
región Liptov je centrom turistiky, športu a rekreácie. Nachádza sa tu mnoţstvo rekreačných
zariadení a súkromných chát. Veľmi často sa tu konajú rôzne športové podujatia
celoslovenského, európskeho, ale i svetového významu. To všetko zvyšuje nároky aj na
poskytovanie zdravotníckych sluţieb. Podľa odhadov je v regióne Liptov denne tak v zimnej
ako i v letnej turistickej sezóne v priemere navyše cca 10 000 návštevníkov.

                Sieť NsP Liptovský Mikuláš

Posteľový fond NsP Liptovský Mikuláš
            rok 2006 rok 2007 rozdiel
Nemocničné lôţka     322   322    0
Dialýza           6    6    0
Neurologický stacionár   4    4    0
Psychiatrický stacionár  10    10    0
Denný stacionár ORL     0    3   +3

Spádová oblasť pre Liptovský Mikuláš mala k 30.6.2007 73 361 obyvateľov
V tom: Liptovský Mikuláš 32 759 obyvateľov; Liptovský Hrádok 7 756 obyvateľov


1. Lôţkové oddelenia
              POČET        POČET      POČET     Úväzky
ODDELENIE         POSTELÍ       POSTELÍ     POSTEL    lekárov
              k 31.12.2007    na 1 lek. miesto na 1000 obyv.
Interné              55         4,76      0,75    11,55
Neurológia            26         5,65      0,35    4,60
Psychiatria            49         11,39      0,67    4,30
Detské              28         4,78      0,38    5,85
Gynek. a pôrod.          32         5,92      0,43    5,40
Chirurgia             40         5,15      0,54    7,76
Traumatológia           15          7,5      0,20    2,00
Ortopédia             15          7,5      0,20    2,00
Urológia             10         6,66      0,14    1,50
Otorinolryngológia         5          2,5      0,07    2,00
Doliečovacie           26          13      0,35    2,00
OAIM                5          2,5      0,07    2,00
Novorodenecké           16         11,42      0,22    1,40
SPOLU              322         6,14      4,38    52,36
                                                 5
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
Stacionáre a dialýza:
Postele, ktoré sa nezapočítavajú do posteľového fondu NsP LM:
  - dialyzačné stredisko 6 postelí
  - psychiatrický stacionár 10 miest
  - neurologický stacionár 4 miesta
  - ORL stacionár 3 miesta


            miesta/ lekárske ošetrovacie vykonané
            postele úväzky    dni   dialýzy
Dialyzačné stredisko    6   0,90         4 447
Psychiatrický stacionár  10   0,50   2 014
Neurologický stacionár   4   0,10    540
ORL stacionár       3   0,10


Priemerný ošetrovací čas, vyuţitie postelí v %, počet ošetrovacích dní, počet odliečených
pacientov:

        PRIEMERNÝ VYUŢITIE       POČET
ODDELENIE OŠET.ČAS    POSTELÍ V % OŠETR. DNÍ ODLIEČ.PACIENT
Vnútorné lek.   7,48   78,48   15 755     2 106
Neurológia     6,69   68,63    6 513     976
Psychiatria    15,40   52,49    9 387     610
Pediatria     3,12   53,30    5 171     1 656
Gyn.a pôrod.    3,57   54,80    6 401     1 793
Chirurgia     5,25   44,25    6 461     1 233
OAIM        6,13   59,71    1 018     165
Traumatológia   4,45   70,67    3 869     870
Ortopédia     3,51   29,21    1 599     456
Urológia      3,7   43,95    1 604     434
Otorinolaryng.   1,91   60,33    1 101     576
Novorodenecké   4,86   48,32    2 822     581
Doliečovacie   11,61   64,04    6 077     529
SPOLU       6,08   57,98   67 778    11 153

Počet ošetrovacích dní:
Posteľové oddelenia      67 778
Psychiatrický stacionár     2 014
Neurologický stacionár      540
SPOLU za NsP LM        70 332

Oproti stavu z roku 2006 došlo k poklesu počtu ošetrovacích dní vrátane stacionárov z 72 640
ošetrovacích dní na 70 332 ošetrovacích dní, čo predstavuje pokles o 2 308 ošetrovacích dní.

                                                 6
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
Lekárske úväzky v NsP LM:
  - lôţkové oddelenia         52,26
  - stacionáre a dialýza        1,60
  - SvaLZ                9,47
  - ambulantná starostlivosť      11,29
  - spoločný riadiaci aparát      0,30
  - klinická farmakológia        0,40
Lekári spolu              75,42


2. Spoločné vyšetrovacie a liečebné zloţky

                           Lek.  Počet    Počet
SVLZ                         úväzky ošetrených vyšetrení
                               vyšetrených
Rádiodiagnostické oddelenie              4,00   47 747   64 044
Oddelenie klinickej biochémie             0,25   63 247   388 888
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie          0,70   3 937   80 682
Patologicko-anatomické oddelenie            1,20   14 635   27 257
Oddelenie hematologicko-transfuziologické       2,12   47 605   130 741
Oddelenie klinickej mikrobiológie           1,00   35 396   71 020
Oddelenie centrálnej sterilizácie           0,10   11 339
Oddelenie centrálnych operačných sál          0,10
SPOLU                         9,47  223 906   762 632


3. Ambulantná starostlivosť:
A/ Klinické ambulancie pri oddeleniach:
                            Lek. úväzky Počet ošetrení
Klinické ambulancie
KA pri internom oddelení                  0,10      7 765
KA pri detskom oddelení                   0,10       226
KA pri novorodeneckom oddelení               0,10       390
KA pri urologickom oddelení                 0,20      1 136
KA pri neurologickom oddelení
KA pri traumatologickom oddelení              0,20      3 425
KA pri ortopedickom oddelení                0,30      3 041
KA pri chirurgickom oddelení                0,70      4 289
KA pri OAIM                         0,10      3 713
KA pri ORL                         0,25      4 114
KA pri psychiatrickom oddelení               0,20      1 972
KA pri gyn.-pôr.odd., urogynekologická amb.,
poradňa pre detskú gynekológiu
SPOLU                            2,25      30 062

                                                 7
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
Úväzky na KA sú vykazované v rámci úväzkov lekárov na oddelení, takto členené sa
vykazujú pre potreby zdravotných poisťovní.
Úväzky na KA pri neurologickom oddelení a gynekologicko-pôrodníckom oddelení sú
zahrnuté v úväzkoch samostatných ambulancií.
KA pri OAIM zahŕňa aj výkony ÚPS pri OAIM.
Sú to úväzky vykazované pre potreby zdravotných poisťovní.

B/ Samostatné ambulancie:

Samostatné amb.               Lek. úväzky Počet ošetrení
JAS v odbore oftalmológia            2,00       3 092
Anesteziológia                  5,00       3 713
Poliklinické oddelenie klinickej onkológie    0,90       3 656
Nefrologická amb. pri internom odd.       0,20       861
Kardiologická amb. pri internom odd.       0,40       988
Onkologická amb. pri internom odd.        0,20       2 052
Gastroenterologická amb.             0,40       2 160
Amb. pre rizikových novorodencov         0,20       218
Detská kardiologická amb.            1,20       2 039
Riziková amb. pri gyn.-pôr. odd.         0,20       1 670
Antisterilná ambulancia pri gyn-pôr.odd.     0,10       179
Onkologická amb. pri gyn-pôr.odd.        0,20       887
Onkochirurgická amb.               0,14       712
Hematologická amb.                0,38       3 835
Neurologická amb.                0,30       1 536
Ambulancia pre liečbu bolesti-algeziológia
SPOLU                      11,82      27 598
Uvedené úväzky sú vykázané tak, ako sú schválené a zaradené do siete.

4. Ďalšie formy poskytovania zdravotnej starostlivosti

A/ Ústavná pohotovostná sluţba pri


ÚPS pri                 Počet ošetrení
Internom odd.                 587
Neurologickom odd. a psychiatrickom odd.    251
Detskom odd.                  33
Gynekologiko-pôrodníckom odd.         225
Chirurgickom odd.               6 162
Urologickom odd.                 1
Otorinolaryngologickom odd.           90
Očnej JAS
OAIM                      254

                                                 8
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
SPOLU                           7 613
B/ USG vyšetrenia pri:

                     Počet ošetrení
USG vyšetrenia pri
Rádiodiagnostickom odd.            7 703
Gynekologicko-pôrodníckom odd.        2 559
Ortopedickom odd.               536
Internom odd.                 2 677
Urologickom odd.                754
Detskom odd.                 1 804
JAS – oftalmológia               36
SPOLU                    16 069
C/ EKG vyšetrenia pri:

EKG vyšetrenia pri Počet ošetrení
Internom odd.     7 793
D/ EEG vyšetrenia pri:

EEG vyšetrenia pri Počet ošetrení
Neurologickom odd.   101
                                                 9
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
Nemocničná starostlivosť:

Pre porovnanie v tejto časti sú uvedené údaje o priemernom ošetrovacom čase a vyuţití
postelí v dňoch za rok 2006 a za rok 2007.

ODDELENIE           Priemerný ošetrovací čas        Vyuţitie postelí v dňoch
                2007  2006 rozdiel         2007  2006 rozdiel
Interné odd.          7,48  7,26  +0,22         286,45 289,36 -2,91
Neurologické odd.        6,69  7,01  -0,32        250,50 261,42 -10,92
Psychiatrické odd.       15,40  15,76 -0,36          191,57 188,96 +2,61
Detské odd.           3,12  3,03  -0,18        184,68 195,50 -10,82
Gynekologicko-pôrodnícke odd.  3,57  3,58  -0,01        200,03 207,56 -7,53
Chirurgické odd.        5,25  5,17  +0,08         161,53 169,43 -7,90
OAIM              6,13  5,82  +0,31         203,60 191,00 +12,6
Traumatologické odd.      4,45  4,63  -0,18        257,93 263,07 -5,14
Ortopedické odd.        3,51  3,31  +0,20         106,60 111,27 -4,67
Urologické odd.         3,7  3,24  +0,46         160,40 146,30 +14,10
Otorinolaryngologické odd.   1,91  1,88  +0,03         220,20 198,40 +21,80
Novorodenecké odd.       4,86  4,92  -0,06        176,38 187,44 -11,06
Doliečovacie odd.       11,61  11,84 -0,23          233,73 258,08 -24,35
SPOLU              6,08  6,10  -0,02        210,49 216,14 -5,65Porovnanie roku 2006 a roku 2007 – vyuţitie postelí v %, počet postelí

ODDELENIE                Vyuţitie postelí v %      Počet postelí
                    2007   2006 rozdiel    2007  2006 rozdiel
Interné odd.              78,48 79,28 -0,80       55   55
Neurologické odd.            68,63 71,62 -2,99       26   26
Psychiatrické odd.           52,49 51,77 +0,72       49   49
Detské odd.               53,30 53,56 -0,26       28   28

                                                 10
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
Gynekologicko-pôrodnícke odd.      54,80   56,87  -2,07    32    32
Chirurgické odd.            44,25   46,42  -2,17    40    40
OAIM                  59,71   56,01  +3,70    15    15
Traumatologické odd.          70,67   72,07  -1,40    5    5
Ortopedické odd.            29,21   30,48  -1,27    15    15
Urologické odd.             43,95   40,08  +3,87    10    10
Otorinolaryngologické odd.       60,33   54,36  +5,97    5    5
Novorodenecké odd.           48,32   51,35  -3,03    16    16
Doliečovacie odd.            64,04   70,71  -6,67    26    26
SPOLU                  57,98   59,28  -1,30   322   322Porovnanie roku 2006 a roku 2007 – počet lekárskych miest, počet postelí na 1 lekárske
miesto:

ODDELENIE          Počet lekárskych miest Počet postelí na 1 lek. miesto
               2007   2006 rozdiel 2007    2006   rozdiel
Interné odd.         11,55 10,85 +0,70    4,76   5,07    -0,31
Neurologické odd.       4,60  3,85 +0,75   5,65   6,75    -1,10
Psychiatrické odd.       4,30  4,60  -0,30 11,39   10,65    +0,74
Detské odd.          5,85  3,60 +2,25   4,78   7,77    -2,99
Gynekologicko-pôrodnícke odd. 5,40   5,40      5,93   5,93
Chirurgické odd.        7,76  6,76 +1,00   5,15   5,92
OAIM              2,00  2,00      2,50   2,50
Traumatologické odd.      2,00  2,00      7,50   7,50
Ortopedické odd.        2,00  2,00      6,66   7,50    -0,84
Urologické odd.        1,50  1,50      6,66   6,66
Otorinolaryngologické odd.   2,00  2,00      2,50   2,50
Novorodenecké odd.       1,40  1,20 +0,20  11,42   13,33    -1,92
Doliečovacie odd.       2,00  2,00     13,00   13,00
SPOLU             52,36 47,76 +4,60    6,14   6,74    -0,60
Porovnanie roku 2006 a roku 2007 – počet ošetrovacích dní, vyradenie postelí v dňoch:

ODDELENIE                 Počet ošetrovacích dní Vyradenie postelí v dňoch
                     2007   2006 rozdiel 2007   2006 rozdiel
Interné odd.              15 755 15 915 -160
Neurologické odd.            6 513  6 797  -284
Psychiatrické odd.            9 387  9 259  +128
Detské odd.               5 171  5 474  -303  518        +518

                                                 11
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
Gynekologicko-pôrodnícke odd.      6 401   6 642   -241
Chirurgické odd.             6 461   6 777   -316
OAIM                   1 018   955    +63    120     120
Traumatologické odd.           3 869   3 946    -77
Ortopedické odd.             1 599   1 669    -70
Urologické odd.             1 604   1 463   +141
Otorinolaryngologické odd.        1 101   992    +109
Novorodenecké odd.            2 822   2 999   -177
Doliečovacie odd.            6 077   6 710   -630
SPOLU                  67 778  69 598   -1 820   638     120    +518Porovnanie roku 2006 a roku 2007 – počet exitov, počet odliečených pacientov

ODDELENIE                    Exitov         Odliečených pacientov
                    2007   2006 rozdiel     2007  2006 rozdiel
Interné odd.               127    117  +10      2 106  2 190   -84
Neurologické odd.             40    54  -6      976   969    -7
Psychiatrické odd.             4     1  +3       610   587   +23
Detské odd.                              1 656  1 807  -151
Gynekologicko-pôrodnícke odd.       2     2         1 793  1 856   -63
Chirurgické odd.             27    29    -2    1 233  1 309   -76
OAIM                   22    17    +5     165   164   +1
Traumatologické odd.            2     2         870   851   +19
Ortopedické odd.                   2    -2     456   504   -48
Urologické odd.              1     2    -1     434   449   -15
Otorinolaryngologické odd.         1     1         576   522   +54
Novorodenecké odd.             1              581   609   -28
Doliečovacie odd.             54    69    -15    529   561   -32
SPOLU                  281    296    -15   11 153 11 391 -238

Zdravotná starostlivosť pacientom bola poskytovaná na všetkých oddeleniach a ambulanciách
bez obmedzenia, v potrebnej kvalite a nedostatočné financovanie zo strany zdravotných
poisťovní nemalo výraznejšie negatívne dôsledky na diagnostiku a liečbu.

     Liečebná starostlivosť pacientom na jednotlivých oddeleniach
CHIRURGICKÉ ODDELENIE:
primár oddelenia: MUDr. Ján Drobčo
vedúca sestra oddelenia: Mgr. Viera Belanová

Náplň činnosti:
a/ lôţková starostlivosť - počet postelí: 40
b/ ambulantná starostlivosť:
                                                   12
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
klinická ambulancia /KA/ pri chirurgickom oddelení
onkochirugická ambulancia
ambulancia cievnej chirurgie
Počet zamestnancov /fyzické osoby/ :
Lekári: 7,00 aj s primárom oddelenia
Sestry: 22,00 aj s vedúcou sestrou oddelenia
Zdrav. asistenti a sanitári : 6,00
Pomocnice: 6,00

Počet odliečených pacientov Počet všetkých operácií za Počet všetkých ambulantne
za rok 2007          rok 2007           vyšetrených,    ošetrených
                              pacientov za rok 2007
      1233             1075             11 163
Posteľový fond oddelenia bol vyuţitý na 44,25 %, priemerná ošetrovacia doba 5,25 dňa.
Nová technika: infúzna pumpa a EKG /na pooperačnej izbe/.
Nové liečebné metódy: laparoskopická hernioplastika TAPP, laparo. resekcia hrubého čreva.
Na vyššie pracoviská bolo odoslaných 26 pacientov.

INTERNÉ ODDELENIE:
primár oddelenia: MUDr. Viliam Iľanovský
vedúci lekári: úsek JIS - MUDr. Peter Kyčina
     úsek dialýza - MUDr. Ján Šajgalík
vedúca sestra oddelenia: p. Elena Jambrichová

Náplň činnosti:
a/ lôţková starostlivosť - počet postelí: interné oddelenie - 55
    z toho JIS   10
b/ ambulantná starostlivosť:
dialyzačné stredisko
klinická ambulancia pri internom oddelení
onkologická ambulancia pri internom oddelení
EKG pri internom oddelení
USG pri internom oddelení
gastroendoskopická ambulancia
nefrologická ambulancia
kardiologická ambulancia
klinický farmakológ

Počet zamestnancov /fyzické osoby/ :
Lekári: 15,00 /aj s primárom oddelenia/
Sestry: 41,00 /aj s vedúcou sestrou oddelenia /
Zdrav. asistenti a sanitári : 5,00
Pomocnice: 8,00

Počet odliečených      Počet všetkých ambulantne
pacientov za rok 2007    vyšetrených, ošetrených pacientov
                                                 13
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
vrátane JIS         za rok 2007 vrátane USG vyšetrení
     2106            17 090 + 4447 dialýz

Z celkového počtu odliečených pacientov 2116 bolo na JIS odliečených celkom 610
pacientov. Posteľový fond oddelenia bol vyuţitý na 78,50 %, priemerná oše. doba 7,44 dňa.
V rámci ÚPS bolo na JIS vyšetrených 113 pacientov a na int. oddelení 377 pacientov. celový
počet USG vyšetrení dutiny brušnej 1495.
Na JIS sa vykonalo 152 bicyklových ergometrií a 44 holterových monitorovaní, EKG
vyšetrení bolo 1269 pre pacientov interného oddelenia a 1510 EKG pre iné oddelenie.
Endoskopická ambulancia: ambulantné kontroly: 794, GFS vyšetrenia 996, kolonoskopické
vyšetrenia: 266, polypektómie v čreve: 34, rektoskopie 83, polypektomie z rekta 5. V roku
2007 sa začalo s metódou ligácie paţerákových varixov.
Interná ambulancia pri oddelení: Konziliárne vyšetrenia 1755, EKG 4915, ambulantne
vyšetrených pacientov 324.
Kardiologická ambulancia: počet vyšetrených pacientov 811.
Ambulancia klinickej onkológie: počet vyšetrených pacientov 2199, cez int. ambulanciu
bolo riešených 678 pacientov.
Dialyzačné stredisko: roku 2007 bolo chronicky dialyzovaných 31 pacientov. Z podaných
dialýz bolo 9 akútnych a vykonalo sa aj 195 hemodiafiltrácií. V roku 2007 pribudol 1 nový
dialyzačný monitor.
Nefrologická ambulancia: ambulantne vyšetrených 858 pacientov.
Z počtu odliečených pacientov bolo na iné pracoviská preloţených 73 pacientov, z toho
prevaţne pacienti s akútnym koronárnym syndrómom, ktorí boli preloţený do SÚSCH B.
Bystrica, alebo na oddelenie invazívnej kardiológie v Nitre. Preklady na vyššie pracoviská
/TaRCH V. Hágy, I.a II. int. klinika Martin, resp. Interné kliniky v Bratislave – tu bolo
preloţených cca 15 – 20 pacientov.

DOLIEČOVACIE ODDELENIE:
primár oddelenia: MUDr. Oktávia Muchová
vedúca sestra oddelenia: p. Jana Gazdíková

Náplň činnosti:
lôţková starostlivosť - počet postelí: 26

Počet zamestnancov /fyzické osoby/ :
Lekári: 2,00 /aj s primárkou oddelenia/
Sestry: 10,00 /aj s ved. sestrou oddelenia/
Sanitári: 3,00 úv.
Prev. pracovníci: 2,00

Počet odliečených pacientov
za rok 2007
      529                                                 14
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
Posteľový fond odd. bol vyuţitý na 64,04 % pri priemernej ošetrovacej dobe 11,61 dňa. Na
oddelenie bol zakúpený nový výkonný odsávací prístroj a obnovený PC vrátane tlačiarne.

NEUROLOGICKÉ ODDELENIE:
primár oddelenia: MUDr. Anton Moyš
vedúca sestra oddelenia: p. Katarína Burianová

Náplň činnosti:
a/ lôţková starostlivosť - počet postelí: 26
b/ ambulantná starostlivosť:
KA pri neurologickom oddelení
neurologická ambulancia
elektroencephalografické a elektromyeolografické vyšetrenia pri neurologickom oddelení
neurologický stacionár
Počet zamestnancov /fyzické osoby/ :
Lekári: 5,00 /aj s primárom oddelenia!
Sestry lôţkové: 12,00 /aj s vedúcou sestrou oddelenia/
Sanitári : 3,00
Pomocnice: 2,00

Neurologické oddelenie               Denný neurologický stacionár
Počet   odliečených Počet      ambulantne Počet pacientov za rok 2007
pacientov za rok 2007 vyšetrených,   ošetrených
            pacientov za r.2007 vrátane
            EEG, EMG vyšetrení
     976           1637             61

Posteľový fond bol vyuţitý na 68,64 %, priemerný ošetrovací čas 6,69 dňa. Z celkového
počtu ambulantných vyšetrení 1637 bolo 1386 vykonaných v pracovnej dobe a 251 v ÚPS.
Exitovalo 40 pacientov. Na vyššie pracoviská bolo odoslaných 22 pacientov.

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE:
primár oddelenia: MUDr. Zuzana Janíková
vedúca sestra oddelenia: p. Zdena Madudová

Náplň činnosti:
a! lôţková starostlivosť - počet postelí: 40
b/ ambulantná starostlivosť:
KA pri psychiatrickom oddelení
psychiatrická ambulancia pre liečbu závislostí

Počet zamestnancov /fyzické osoby/ :
Lekári: 5,00 /aj s primárom oddelenia/
Psychológovia: 2,00
Sestry: 19,00 /aj s ved. sestrou oddelenia/
Sanitár : 1,00
                                                 15
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
Pomocnice : 4,00

Psychiatrické oddelenie               Denný psychiatrický stacionár
Počet   odliečených Počet      ambulantne Počet pacientov za rok 2007
pacientov za rok 2007 vyšetrených,    ošetrených
            pacientov za r.2007
     610            2071             502

Posteľový fond oddelenia bol vyuţitý na 52,54 %, pri priemernej ošetrovacej dobe 15,49
dňa. 4 pacienti exitovali.
Oddelenie poskytuje pre región komplexnú psychiatrickú starostlivosť, pretoţe zabezpečuje:
akútne hospitalizácie, doliečovanie formou denného stacionára, ambulantnú psychiatrickú
a psychologickú starostlivosť vrátane ochranných amb. liečební.

DETSKÉ ODDELENIE:
primár oddelenia: MUDr. Roman Mojţiš
vedúca sestra oddelenia: p. Jana Klaučová

Náplň činnosti:
a/ lôţková starostlivosť - počet postelí: 28
b/ ambulantná starostlivosť:
KA pri detskom oddelení
USG pri detskom oddelení
detská kardiologická ambulancia:

Počet zamestnancov /fyzické osoby/ :
Lekári: 7,00 /aj s primárom oddelenia/
Sestry: 14,00 /aj s vedúcou sestrou oddelenia/
Sanitári : 1,00
Pomocnice: 2,00

Počet odliečených      Počet všetkých ambulantne
pacientov za rok 2007    vyšetrených, ošetrených pacientov
               za rok 2007 vrátane USG vyšetrení
 1656 /doprovod 469/            4102

Posteľový fond odd. bol vyuţitý na 53,30 % pri priemernom ošetrovacom čase 3,12 dňa.
Z celkového počtu hosp. detí bolo na vyššie pracoviská preloţených 14 detí /4 z chirurgickej
indikácie, 2 na infekčné odd. 3 malignity a 5 z pediatrickej indikácie/. Oddeleniu nebol v r.
2007 zakúpený ţiaden nový prístroj a nebola zavedená ţiadna nová vyšetrovacia metóda.

NOVORODENECKÉ ODDELENIE:
primár oddelenia: poverený zastupovaním MUDr. Roman Mojţiš - 0,40 úv.
vedúca sestra oddelenia: p. Dana Habánová


                                                 16
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
Náplň činnosti:
a/ lôţková starostlivosť - počet postelí: 16
b/ ambulantná starostlivosť:
KA pri novorodeneckom oddelení
ambulancia pre rizikových novorodencov

Počet zamestnancov /fyzické osoby/ :
Lekár - 1,00
Sestry: 11,00 /aj s vedúcou sestrou oddelenia/
Sanitári : 1,00

Počet odliečených     Počet všetkých ambulantne
pacientov za rok 2007   vyšetrených, ošetrených pacientov
             za rok 2007
     581               218
Posteľový fond odd. bol vyuţitý na 50,34 % pri priemernom ošetrovacom čase 4,91 dňa.
Na oddelení zomrelo 1 dieťa pre závaţnú nezrelosť, 1 zomrelo na vyššom pracovisku pre
závaţné genetické postihnutie a do dojčenského ústavu bolo umiestnených 6 detí. Oddeleniu
bola zakúpená 1 infúzna pumpa.


GYNEKOLOGICKO- PÔRODNÍCKE ODDELENIE:
primár oddelenia: MUDr. Oldřich Drahovzal
vedúca sestra oddelenia: p. Adriana Grešová

Náplň činnosti:
a/ lôţková starostlivosť - počet postelí: 32 z toho: gynekológia - 20
b/ ambulantná starostlivosť:
klinická ambulancia pri gynekol.- pôrodníckom oddelení, urogynekologická ambulancia,
poradňa pre detskú gynekológiu
riziková ambulancia pri gynekologicko - pôrodníckom oddelení
antisterilná ambulancia pri gynekologicko - pôrodníckom oddelení
onkologická ambulancia pri gynekologicko - pôrodníckom oddelení
USG pri gyn.- pôrodníckom oddelení
Psychoprofylaktická príprava na pôrod

Počet zamestnancov /fyzické osoby/ :
Lekári: 5,00 /aj s primárom oddelenia/
Sestry a pôrodné asistentky: 21,00 /aj s vedúcou sestrou oddelenia/
Sanitári : 2,00
Pomocnice: 5,00

Počet  odliečených Počet   všetkých Počet pôrodov za Počet      všetkých
pacientov za r. 2007 operácií za r.2007 r. 2007     ambulantne vyšetrených,
                             ošetrených pacientov za r.
                             2007 vrátane USG vyšet.
                                                 17
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
     1793           722          578            8127

Posteľový fond odd. bol vyuţitý na 54,59 % pri priemernom ošetrovacom čase 3,51 dňa.
Z celkového počtu odliečených pacientiek bolo odliečených na gynekologickej časti
oddelenie 1265 a na pôrodníckej časti 578 pacientiek.
V roku 2007 sa narodilo o 32 detí menej ako v predchádzajúcom roku. 289 ţien porodilo po
psychoprofylaktickej príprave, 138 ţien v prítomnosti otca pri pôrode a 36 ţien s vyuţitím
pôrodníckej analgézie. Operačných pôrodov cisárskym rezom bolo 135.
Perinatálne straty v r. 2007 predstavujú 5,17 ‰.
Nová liečebná metóda: zavedenie transobturatórnej pásky TOT
Nová technika: pre potreby monitorovania plodu pred a počas pôrodu bol zakúpený
kardiotokograf, pre pôrodnícku časť zakúpené pôrodnícke kreslo a pre potreby gynekológie
bol nadobudnutý hysteroskop.


TRAUMATOLOGICKO-ORTOPEDICKÉ ODDELENIE:
primár oddelenia: MUDr. Miroslav Kováč
vedúca sestra oddelenia: p. Eva Šimeková

Náplň činnosti:
a/ lôţková starostlivosť - počet postelí: 15 postelí - traumatologická časť oddelenia
                     15 postelí - ortopedická časť oddelenia
b/ ambulantná starostlivosť:
KA pri traumatologickom oddelení
KA pri ortopedickom oddelení
USG pri ortopedickom oddelení

Počet zamestnancov /fyzické osoby/ :
Lekári: 5,00 /aj s primárom oddelenia/
Sestry: 18,00 /aj s vedúcou sestrou oddelenia/
Zdrav. asistenti a sanitári : 4,00
Pomocnice: 3,00

Traumatológia
Počet odliečených pacientov Počet všetkých operácií za Počet všetkých ambulantne
za rok 2007         rok 2007          vyšetrených/ošetrených
                            pacientov za rok 2007
      870            419             3425

Ortopédia
Počet odliečených pacientov Počet všetkých operácií za Počet všetkých ambulantne
za rok 2007         rok 2007          vyšetrených/ošetrených
                            pacientov vrátane USG vyše.
      456            373             3041


                                                 18
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
Posteľový fond traumatologickej časti oddelenia bol vyuţitý na 72 % pri priemernom
ošetrovacom čase 4,46 dňa. Posteľový fond ortopedickej časti bol vyuţitý len na 29,22 % pri
priem. čase 3,52 dňa. V ÚPS bola na ambulancii ošetrených 6868 úrazov, hospitalizovaných
pre úraz 610 pacientov, detí pre úraz ošetrených 1802 a hospitalizovaných 119.
V traumatologickej časti boli v r.2007 zavedené nové operačné postupy pri riešení zlomenín
s pomocou LCP dláh a endomedurálnou osteosyntézou s retrográdnym femorálnym klincom.
Na vyššie odborné pracoviská bolo preloţených 15 pacientov.

OAIM:
primár oddelenia: MUDr. Mária Buffová
vedúca sestra oddelenia: Mgr. Iveta Budiská

Náplň činnosti:
a/ lôţková starostlivosť - počet postelí: 5
b/ ambulantná starostlivosť: anesteziológia
KA pri OAIM
Pri oddelení bude pracovať ambulancia pre liečbu bolesti
Počet zamestnancov /fyzické osoby/ :
Lekári: 7,00 /aj s primárkou oddelenia/
Sestry: 18,00 /aj s vedúcou sestrou oddelenia/
Zdrav. asistent a sanitár : 2,00
Pomocnice: 4,00

Počet odliečených      Počet všetkých ambulantne
pacientov za rok 2007    vyšetrených, ošetrených pacientov
               za rok 2007 vrátane anestézií
      165               3967

Posteľový fond oddelenia bol vyuţitý na 59,71 % pri priemernom ošetrovacom čase 6,32
dňa. Na oddelení zomrelo 22 pacientov, čo je 13,33 %. Celkový počet ošetrených pacientov
neprijatých na oddelenie 47. Najčastejšími príčinami hospitalizácie boli kraniocerebrálne
poranenia, polytrauma bez úrazu hlavy, pooperačné sledovanie po rozsiahlych operáciách
a iných výkonoch, intoxikácie prevaţne liekmi , respiračné zlyhanie, kardiálne zlyhanie atď.

UROLOGICKÉ ODDELENIE:
primár oddelenia: MUDr. Ľudovít Ondruš
vedúca sestra oddelenia: organizačne činnosť riadi vedúca sestra chirurgického oddelenia
staničná sestra oddelenia: p. Anna Kováčová

Náplň činnosti:
a/ lôţková starostlivosť - počet postelí: 10
b/ ambulantná starostlivosť:
KA pri urologickom oddelení
USG pri urologickom oddelení

Počet zamestnancov /fyzické osoby/ :
                                                 19
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
Lekári: 2,00 / s primárom oddelenia/
Sestry: 2,00 /ambulancia + operačná sestra/ + sestry chirurgického oddelenia
Pomocnice : chirurgické oddelenie

Počet odliečených pacientov Počet všetkých operácií za Počet všetkých ambulantne
za rok 2007         rok 2007          vyšetrených/ošetrených
                                   pacientov za r.2007 vrátane
                                   USG vyšetrení
   434 /doprovody 12/             307                 1890

Posteľový fond odd. bol vyuţitý na 43,95 % pri priemernom ošetrovacom čase 3,7 dňa. Na
oddelení bolo zistených 34 nových onkologických ošetrení, 1 pacient zomrel. Z celkového
počtu hospitaliz. pacientov sa ročne cca 15 pacientov poukáţe na liečbu na vyššie pracoviská.

ORL:
primár oddelenia: MUDr. Juraj Jablonický
staničná sestra : p. Eva Halušková
Náplň činnosti:
a/ lôţková činnosť počet postelí: krčné oddelenie – 5
b/ ambulantná činnosť
KA pri ORL oddelení
audiometria
Denný stacionár pri ORL oddelení

Počet zamestnancov /fyzické osoby/ :
Lekári: 2,00 / s primárom oddelenia/
Sestry: 3,00

Počet odliečených pacientov Počet všetkých operácií za Počet všetkých ambulantne
za rok 2007         rok 2007          vyšetrených,    ošetrených
                            pacientov za r. 2007
   576 /doprovody 109/    Lokálna anestézia – 150       4204
                Celková anestézia - 442

Posteľový fond odd. bol vyuţitý na 62,14 % pri priemernom ošetrovacom čase 1,95 dňa.
Z lôţkového ORL nebol v r. 2007 ani jeden hospitalizovaný pacient preloţený na vyššie
pracovisko. Z ORL ambulancie boli za účelom operácie resp. ďalšej liečby odoslaný na ORL
oddelenie v Ruţomberku 3 pacienti a na neštátne ORL zariadenie v Banskej Bystrici 2
pacienti. V rámci denného ambulantného stacionára bolo infúznou liečbou odliečených 39
pacientov. Na oddelení boli 2 úmrtia – obaja pacienti v terminálnom štádiu onkologického
ochorenia. Novozistených onkologických ochorení bolo 11, celkovo je dispenzarizovaných 93
onkologických pacientov a 50 prekanceróz.
                                                 20
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE AMBULANTNEJ STAROSTLIVOSTI SO
ZAMERANÍM NA VÝKON JEDNODŇOVEJ CHIRURGIE - JAS V ODBORE
OFTALMOLÓGIA:
primár oddelenia : MUDr. Sidónia Siváková
staničná sestra : p. Jana Gazdová

Náplň činnosti:
ambulantná starostlivosť: očná ambulancia
špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti so zameraním na výkony jednodňovej
chirurgie
USG pri JAS očnej

Počet zamestnancov /fyzické osoby/ :
Lekári: 2,00 /aj s primárkou oddelenia/
Sestry: 3,00
Na ORL oddelení a JAS očnej pracuje 1,00 prev. pracovník.Počet ošetrených pacientov Počet všetkých operácií za Počet všetkých ambulantne
v rámci JAS očnej za r. 2007 rok 2007         vyšetrených/ošetrených
                           pacientov za r. 2007 vrátane
                           USG vyšetrení
      348            460             2853

Z celkového počtu operácií bolo 134 malých operačných výkonov. V celkovej anestéze boli
operovaní 18 pacienti a v lokálnej 442 pacientov. Celkový počet operácií katarakty 319,
operácie fakoemulzifikáciou 299, operácie extrakapsulárnou extrakciou 20. Typy
implantovaných vnútroočných šošoviek: foldovateľné 297, PMMA 18, prednokomorové 4.

FRO:
primár oddelenia: MUDr. Milan Krajči
vedúci fyzioterapeut : p. Miriam Matajová

Počet zamestnancov /fyzické osoby/ :
Lekár: 1,00 - primár oddelenia
Sestry:        1,00
Fyzioterapeuti :   9,00 /aj s ved. fyzioterapeutom/
Masér:        1,00
Prev. pracovník:   1,00

Počet pacientov, ktorým Počet procedúr za rok
boli poskytnuté procedúry 2007
za rok 2007
     3937         80 682

                                                 21
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
V priebehu uplynulého roka neboli na oddelení zavedené ţiadne nové liečebné metódy
a nebola zakúpená ţiadna nová prístrojová technika.

PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ ODDELENIE:
primár oddelenia: MUDr. Peter Mrlian
vedúci zdrav. laborant : p. Anna Spodniaková

Počet zamestnancov /fyzické osoby/ :
    Lekári :      2,00 /aj s primárom oddelenia/
    Sestry:      1,00
    Zdrav. laboranti: 7,00 /aj s ved. zdrav. laborantom/
    Prev. pracovníci: 1,00

Počet ošetrených/vyšetrených
za r. 2007
      14 635
Celkový počet vyšetrení za rok 2007 - 27 257. Oddeleniu bol zakúpený nový kryostat.

OKM
primár oddelenia: MUDr. Vincent Kultan
vedúci zdrav. laborant : p. Anna Mlynarčíková

Počet zamestnancov /fyzické osoby/ :
Lekári:                      1,00 - primár oddelenia
Zdrav. laboranti:                 6,00 /aj s ved. zdrav. laborantom/
Sanitári :                     2,00
Prev.pracovníci /myčka skla + upratovačka/:    1,00

Počet ošetrených/vyšetrených
za r. 2007
      35 396

úsek                 počet vzoriek - 2006     počet vzoriek - 2007
črevné nákazy                 3 436             3 686
nákazy dýchacích ciest            11 668            12 296
klinické vzorky               11 203            14 019
citlivosti na ATB               7 373             7 502
sérológia                  29 703            30 745
parazitológia                 1 384             1 392
biol. kontrola sterilizátorov                        1 098
biol. kontrola prostredia                          435
biol. kontrola sterility                           117
biol. kontrola krvných konzerv                        150
SPOLU                     64 767            71 020

                                                 22
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
Počty vzoriek od pacientov vzrástli. Vo zvýšenom rozsahu pokračovala biologická kontrola.
Novozavedené metodiky: dôkaz metalobetalaktméz, vyšetrenie MIC u nefermentujúcich
baktérií. Boli zakúpené prístroje: automatický analyzátor ELISA testov a laboratórne váhy.

RDO:
primár oddelenia: MUDr. Andrea Rajníková
vedúci radiol.asistent : p. Miroslav Šutara
Počet zamestnancov /fyzické osoby/ :
Lekári:        4,00 /aj s primárom oddelenia/
Radiol. asistenti:  9,00 /aj s ved. radiol. asistentom/
Sestry:        5,00
Prev.pracovníci:   1,00

Počet RDO vyšetrení Počet CT vyšetrení Počet      MMG Počet USG vyšetrení
za rok 2007     za rok 2007    vyšetrení za rok 2007 za rok 2007
pacienti: 33 963      2792        3767          7703
vyšetrenia: 42 002     2543        3767         14 704

OKB + HTO:
primár oddelenia: MUDr. Jozef Kyčina
vedúci zdrav. laborant : p. Anna Juřicová
Pri HTO oddelení pracuje aj hematologická ambulancia.

Počet zamestnancov /fyzické osoby/ :
HTO + ambulancia :
Lekári :         3,00 / aj s primárom oddelenia/
Zdrav. laboranti :    9,00 / aj s ved. úsek. zdrav. laborantom/
Sestry :         4,00
Sanitári :        2,00
Prev. pracovníci :    1,00
OKB :
Farmaceuti :       1,00
Iní zdrav. pracovníci :  1,00
Zdrav. laboranti :     10,00 / aj s ved. zdrav. laborantom/
Prev. pracovníci :    1,00

HTO:
Počet            Počet ambulantne vyšetrených
ošetrených/vyšetrených    pacientov za rok 2007
za rok 2007
     47 605                3 835

OKB:
Počet ošetrených/vyšetrených

                                                 23
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
za r. 2007
     63 247
Celkový počet vyšetrení realizovaných v r. 2007 - 388 888 vyšetrení.

OCS a COS:
primár oddelenia: poverený oddelením MUDr. Ján Drobčo
vedúca sestra oddelenia: p. Mária Kubáňová

Počet zamestnancov /fyzické osoby/ :
COS : Operačné sestry :       13,00 / aj s vedúcou sestrou oddelenia/
    Sanitári    :       7,00
    Prev. pracovníci :      4,00
OCS : Sestry :            5,00 / aj s staničnou sestrou oddelenia/
    Sanitári :           2,00
    Prev. pracovníci :       1,00

Počet výkonov sterilizácií
materiálu za r. 2007 - OCS
      11 339
POKO:
Lekár : MUDr. Bohuslav Jedlička
Sestra. 1,00

Ambulantná starostlivosť
Počet všetkých ambulantne vyšetrených, ošetrených
pacientov za rok 2007 vrátane USG vyšetrení
            3 705
Chemoterapia bola podávaná u 21 pacientov v 121 podaniach /652 ampulí cytostatík/. USG
vyšetrených bolo 140 pacientov.

Oddelenie: Nemocničná lekáreň + sklad ŠZM

Vedúca nemocničnej lekárne: Mgr. Anna Kukučková
Počet zamestnancov /fyzické osoby/ :
Farmaceuti:             2,00 /aj s vedúcou nemocničnej lekárne/
Farm. laboranti:           2,00
Laborant pre zdrav. a diag. pomôcky: 1,00
Sestry:               2,00 /sklad ŠZM/
THP:                 1,00
Sanitári :              1,00
Prev.pracovníci:           1,00
Celkový obrat v lekárni dosiahol 51 661 716,- Sk, z toho lekáreň 36 435 234,- Sk a sklad
ŠZM 15 226 483,- Sk.                                                 24
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
Úsek ošetrovateľskej starostlivosti
Na všetkých lôţkových oddeleniach sestry pracovali metódou ošetrovateľského procesu.
Ošetrovateľský proces bol realizovaný počas celého roka u všetkých hospitalizovaných
pacientov. Počas roka bola na lôţkových oddeleniach u vybraných pacientov vykonávaná tzv.
ošetrovateľská vizita. Cieľom bolo najmä zistenie aktuálnych a potenciálnych problémov
pacientov, ich odstránenie a najmä skvalitnenie poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti.
Pre uľahčenie práce sestier boli vypracované štrukturálne štandardy k jednotlivým
sesterským diagnózam, v počte - 87. Oddelenia COS a OCS, SVLZ a ostatné pracoviská si
vypracovali štandardy špecificky zamerané podľa pracovísk v počte - 22. V rámci NsP pre
všetky pracoviská boli vypracované štandardy v počte 10 zamerané na manipuláciu s
omamnými látkami, ošetrovateľskú vizitu, asistenciu pri intravenóznej injekcii, aplikáciu
intravenóznej injekcie, hygienickú dezinfekciu rúk, manipuláciu a triedenie odpadu,
likvidáciu biologického odpadu, uloţenie liekov, štruktúru a vedenie oše. dokumentácie na
jednotlivých pracoviskách a prevenciu pádov.
Za r.2007 boli na úseku ošetrovateľskej starostlivosti stanovené tzv. indikátory kvality
ošetrovateľskej starostlivosti. Medzi indikátory bolo zaradené sledovanie novovzniknutých
dekubitov u hospit. pacientov -nepresiahnuť mesačne 1,5% novovzniknutých dekubitov z
počtu všetkých hospit. pacientov za mesiac, sledovanie pádov u pacientov - nepresiahnuť
mesačne 1 % pádov so zranením z počtu všetkých pacientov za mesiac,sledovanie počtu
nozokomiálnych nákaz -nepresiahnuť mesačne 1% nozokomiálnych nákaz z počtu všetkých
hospit.pacientov za mesiac, sledovanie výskytu mimoriadnych udalostí nepresiahnuť
mesačne počet 3 za celú NsP, sledovanie spokojnosti u pacientov -dosiahnuť 90 %
spokojnosť u pacientov. Podrobné vyhodnotenie indikátorov kvality ošetrovateľskej
starostlivosti za r. 2007 je uvedené v prílohe k tejto správe.
Prieskum spokojnosti pacientov s poskytovanou zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou
bol uskutočnený v novembri 2007 na všetkých oddeleniach, ambulanciách a pracoviskách
RDO a FRO. Za r.2 007 sme spolu za celú NsP, za všetkých hospitalizovaných, ošetrených,
vyšetrených pacientov dosiahli 92,5 % spokojnosť. Presné spracovanie výsledkov
dotazníka je uvedené v prílohe k tejto správe.
Vzdelávanie sestier, PA, laborantov a asistentov prebiehalo formou seminárov priamo na
jednotlivých oddeleniach, formou špecializovaného štúdia na SZU v Bratislave a formou
štúdia na príslušných vysokých školách. Podrobnejší prehľad vzdelávania je uvedený
v prílohe k správe.

Činnosť etickej komisie
Etická komisia má 9 členov a r. 2007 zasadala celkom 6 krát. Predmetom jej činnosti bolo:
- Posudzovanie a schvaľovanie návrhov na klinické skúšanie liekov v podmienkach NsP
 Liptovský Mikuláš.
- Prejednávanie hlásení neţiadúcich účinkov v rámci klinického skúšania liekov.
Etickej komisii v roku 2007 nebol predloţený ani jeden návrh na prejednanie etických otázok
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.


                         III.


                                                 25
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
 Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
      Zabezpečenie plnenia úloh na úseku hospodársko-technickom
                 a personálnom
 1/ Pracovníci a mzdové prostriedky
 Prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2006 bol 544,45 a k 31.12.2007 bol tento stav
 554,06, čo je zvýšené o 9,61 zamestnanca.
 Celkové vyplatené mzdové prostriedky bez OON v roku 2007 boli 115 206 493,- Sk, čo je
 o 15 102 326,- Sk viac ako v roku 2006. Index rastu oproti r. 2006 je 1,15.

 Okrem mzdových prostriedkov boli vyplatené zamestnancom tieto náhrady:
 odstupné  94 536,- Sk
 odchodné  249 215,- Sk
 OON    321 447,- Sk
 dopravné  161 144,- Sk
 náhrady ND 48 559,- Sk
 Spolu:   874 901,- Sk

 Priemerná mzda vzrástla v roku 2007 na 17 306 Sk oproti roku 2006, kedy bola priemerná
 mzda 15 323 Sk, čo je index rastu 1,13.


 Kateg.  priem.ev. priem.ev. priemer. priemer.        index   priemerná mzda    index
 pracov.  prep.poč. prep.poč.  mzda   mzda          rastu   bez nadčasov     rastu
 Rok     2006   2007   2006   2007         06/07   2006   2007    06/07
 lekári   69,37   71,71  32 233  37 273         1,16   28 700 32 182     1,21
 farmac.   4,00   3,33  24 860  26 817         1,08   24 860 26 817     1,08
 iní odb.  11,80   11,99  13 997  15 791         1,28   13 887 15 470     1,11
 sestry;PA 223,33   225,64  14 938  16 547         1,11   14 852 16 106     1,08
 labor.   32,36   34,44  14 899  16 516         1,11   14 483 15 189     1,05
 asisten.  46,17   47,59  11 887  13 175         1,11   11 655 12 189     1,05
 THP     28,29   29,34  14 089  16 156         1,14   14 005 15 951     1,13
 rob.spolu 129,33  130,02   8 246  9 488         1,15   8 115  9 150    1,13
 SPOLU   544,45  554,06  15 323  17 306         1,13   14 761 15 730     1,07

 Asistenti – asistenti výţivy, fyzioterapeuti, rádiologickí asistenti a sanitári
 Robotníci spolu – sú tam zahrnuté všetky kategórie robotníkov a sanitári bez zdrav. vzdelania

 2/ Údrţba základných prostriedkov
 V budove polikliniky sa vymaľovali chodby a boli upravené miestnosti na 3. poschodí po
 bývalom zubnom laboratóriu na účel budúcich prenájmov.

 3/ Stavebné akcie
 V rámci rekonštrukcie sociálnych zariadení v internom pavilóne sa vlastná údrţba NsP
 podieľala na výkone rôznych prác (Elektroinštalačné práce, demontáţ a montáţ vodovodných
 armatúr a zriaďovacích predmetov, maliarske práce a pod.). Vlastná údrţba roku 2007
                                                  26
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

 Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
spolupracovala pri vysprávke stropov chirurgického pavilónu sádrokartonovými doskami
(vypratávanie izieb, maľovanie, demontáţ a montáţ nábytku). Pracovníkmi vlastnej údrţby
boli tieţ namontované vodomery v objekte Domu s opatrovateľskou sluţbou /+ ubytovacie
zariadenie NsP/.

4/ Zásobovanie medicinálnymi plynmi
- centrálny rozvod mediciálneho kyslíka na väčšine oddelení nemocnice
- zásobovanie tlakovými flašami- oddelenia: doliečovacie oddelenie, nervové odd,
  psychyatrické odd, SVLZ
- dodávky zabezpečuje fi. Linde Gas, a.s.Bratislava za rok 2007 vo výške 925 677,72 Sk.
- Firma Linde Gas a.s., zabezpečovala aj servis tlakových fliaš na plyny /NsP vlastní104 ks/

5/ Bytové hospodárstvo
Bytové hospodárstvo zabezpečuje ubytovanie našich zamestnancov ako aj iných osôb.
V r. 2007 pozostávalo: 1. slobodáreň Hurbanova ulica – 27 ubytovacích jednotiek
            2. garsónky Štefánikova ulica- Váhostav – 34 ubytovacích jednotiek
            3. garsónky hospodárska budova /panelák– 14 ubytovacích jednotiek
Byty a garsónky sú vybavené samostatným sociálnym zariadením, slobodáreň má sociálne
zariadenie spoločné pre kaţdé poschodie.


6/ Vrátnice a upratovacie sluţby
Vrátnice dve – nemocnica
        poliklinika
Zabezpečujú najmä informačnú sluţbu, ochranu majetku a sluţby telefónnej ústredne. Počet
pracovníkov za rok 2007 je 9 osôb.
Upratovacie sluţby – poliklinika počet pracovníkov je 9, zabezpečovali najmä čistotu
sociálnych a spoločenských priestorov (chodieb), ako aj čistotu ambulancií našich tak aj
privátnych.

7/ Pokladničná sluţba
Pokladničná sluţba plnila úlohy podľa jednotlivých interných predpisov organizácie
(Organizačný poriadok NsP, Prevádzkový poriadok NsP, Prevádzkový poriadok pokladne,
obeh účtovných dokladov).
- zabezpečuje výber a odvod finančných prostriedkov do peňaţného ústavu
- výplatu hotovosti na základe schválenia
- uschovanie cennosti pacientov

8/ Registratúrne stredisko
Pracovalo podľa zákona NR SR č.395/2002 o archívoch a registratúrach na základe
registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu. V roku 2007 registratúrne stredisko NsP
vyradilo z evidencie a následne zoškartovalo ( na základe rozhodnutia štat. Archívu v Bytči,
pobočka Liptovský Mikuláš, o vyradení reg.záznamoch, A/III-3/1-2007/00138). Rôzne
záznamy z rokov 1938 aţ 1998 v počte : 12ks kníh, 336 ks zväzkov, 38 ks krabíc.                                                 27
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
9/ Pranie prádla
Pranie zabezpečované v roku 2007 dodávateľsky, fi. PeLim, s.r.o, Liptovský Mikuláš, cenou
19/kg. Celkové náklady na pranie v roku 2007 boli 3 630 948,-Sk.

10/ Skladové hospodárstvo
Skladové hospodárstvo pokrývalo potreby NsP Liptovský Mikuláš v zásobovaní najmä
spotrebným materiálom, OOPP a loţným prádlom.

11/ Hospodárenie NsP Lipt. Mikuláš na úseku energetického a vodného hospodárstva
V hospodárení s palivami a energiou v roku 2007 neboli väčšie nedostatky. V dôsledku
priaznivého počasia bola dosiahnutá primeraná úspora zemného plynu v obidvoch
kotolniach. Spotreba elektrickej energie aj vody bola prakticky na úrovni predošlého roku.
Dlhé roky pretrvávajú nedostatky v energetickej hospodárnosti pri vykurovaní a výrobe TÚV
pre pavilóny HTO + OKB a psychiatriu. Výmenníková stanica je nehospodárna a náročná na
prevádzku aj údrţbu. Váţnym problémom je aj objekt na Štefánikovej ulici. Budova je
energeticky nehospodárna, sú tam váţne nedostatky v samotnej konštrukcii budovy
a tepelných rozvodoch, čo je aj v rozpore so zákonom o tepelnej energetike. V záujme
zlepšenia stavu sa v uplynulom roku namontovali merače na studenú aj teplú vodu, čo je
predpokladom zníţenia spotreby a taktieţ aj spokojnosti nájomníkov. Vzhľadom na skutočný
stav objektu by však bolo potrebné tento celkovo zrekonštruovať.
Záverom je moţné konštatovať, ţe pri hospodárení s palivami a energiou v roku 2007 boli
dosiahnuté dobré výsledky, pretrvávajú však nedostatky najmä pri spotrebe tepla pri
vykurovaní objektov.
Prehľad o spotrebe v roku 2007
elektrická energia          1 890 169 kWh
zemný plyn              1 251 827 m3
voda                  57 237 m3

12/ Prístrojové vybavenie
V roku 2007 NsP nadobudla túto lekársku prístrojovú techniku /vybavenie/:
   názov                 oddelenie          nadob. hodnota
 1. centrifúga               OKB              77 421,50 Sk
 2. shaver AESCULAP            traumatol.-ortopedické     60 277,50 Sk
  / dar nadácie Jednota COOP/
 3. teleskop 4 mm, 30 st.         traumatol.-ortopedické     83 429,00 Sk
  / dar nadácie Jednota COOP/
 4. hysteroskop               gynekolog.-pôrodnícke     171 275,00 Sk
 5. pôrodné kreslo             gynekolog.-pôrodnícke     384 354,50 Sk
 6. laminárny box             interná ambul. /cytostatiká/  198 784,50 Sk
 7. operačná kamera            ORL               378 130,00 Sk
  / dar nadácie DUMI/
 8. hemodiafiltračný monitor        dialyzačné stredisko      559 000,00 Sk
 9. infúzna pumpa             novorodenecké          41 488,00 Sk
10. injekčná pumpa             chirurgické           29 988,00 Sk
11. infúzna pumpa             chirurgické           49 980,00 Sk
12. endoskopický klipovač         chirurgické           47 600,00 Sk
                                                 28
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
  / sponzorské fin. prostriedky/
13. automatický tonopachymeter        očná JAS          352 002,00 Sk
  /dar nadácie DUMI/
14. kryostat                 patologicko-anatomické   560 971,00 Sk
15. elektrická odsávačka           doliečovacie        37 590,00 Sk
16. mikroskop                OKB             34 733,00 Sk
17. analyzátor na vyšetrov. ELISA testov   OKM             885 360,00 Sk
18. polohovateľné lôţka - 3 ks        interné - JIS        456 534,00 Sk
  / dar nadácie SPP cez nadáciu DUMI/
Na opravu a údrţbu zdravotníckej techniky vrátane nákupu náhradných dielov sa v roku 2007
vynaloţilo 6 680 224,- Sk.
Finančne nákladné opravy boli vykonané na oddelení:
RDO - výmena ţiariča na CT prístroji v cene 1 387 488,- Sk
     - náhradný diel na rtg prístroj ICONOS v cene 84 654,- Sk
OAIM - náhradný diel na servoventilátor Servo-i v cene 157 970,- Sk
COS - oprava pneumatickej vŕtačky 88 384,- Sk
     - oprava laparoskopických noţníc v cene 83 026,- Sk
     - oprava 30st. optiky v sume 65 219,- Sk
 OCS - náhradný diel na autokláv GETINGE v cene 56 287,- Sk

13/ Verejné obstarávanie
V roku 2007 boli v rámci verejného obstarávania pouţité tieto metódy:
1. Verejná súťaţ (podlimitná zákazka) na predmet zákazky: dodávka liekov – erytropoetín
(epoetinum alfa, epoetinum beta)
Úspešný uchádzač: MED-ART s.r.o., Matuškova 1, Banská Bystrica
2. Verejná súťaţ (podlimitná zákazka) na predmet zákazky: rtg filmy – zelený program, rtg
filmy pre mamografické pracovisko – zelený program, rtg filmy pre angiografické pracovisko
– zelený program, vývojka automatická so štartérom, ustaľovač automatický, rtg filmy pre CT
pracovisko do laserovej kamery DRY VIEW 8700
Úspešný uchádzač: ELU Medical s.r.o., Grösslingova 4, Bratislava
          2 M – Slovakia s.r.o., Hargašoa 12, Bratislava
3. Podprahová zákazka na predmet zákazky: dodávka skladovateľných potravín pre potreby
oddelenia liečebnej výţivy v NsP L. Mikuláš
Úspešný uchádzač: CBA VEREX a.s., Kuzányho 1137, Liptovský Mikuláš
4. Podprahová zákazka na predmet zákazky: dodávka čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
pre potreby oddelenia liečebnej výţivy v NsP L. Mikuláš
Úspešný uchádzač: MECOM a.s., Poľná 4, Humenné
5. Podprahová zákazka na predmet: analyzátor na vykonávanie ELISA testov pre OKM
Úspešný uchádzač: GAVIMED s.r.o., Pod skalkou 9, Prešov
6. Zákazka s nízkou hodnotou: osobný automobil Nissan Qashqai 1,5 dCi tekna
Úspešný uchádzač: J. M. MARTIN, Kollárova 85 B, Martin
7. Zákazka s nízkou hodnotou: vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu
„Prístavba gynekologicko-pôrodníckeho pavilónu“
Úspešný uchádzač: Projekta v.d., 1. mája 19, L. Mikuláš (autorské práva)
8. Zákazka s nízkou hodnotou: dodávka čerstvého mlieka a mliečnych výrobkov
Úspešný uchádzač: COOP JEDNOTA L. Mikuláš
                                                 29
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
9. Zákazka s nízkou hodnotou: hemodiafiltračný monitor
Úspešný uchádzač: B.Braun Medical s.r.o, Handlovská 19, Bratislava
10. Zákazka s nízkou hodnotou: dialyzačný koncentrát
Úspešný uchádzač: B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, Bratisalva
11. Zákazka s nízkou hodnotou: polohovateľné lôţka s matracom
Úspešný uchádzač: BASCO SK s.r.o, Šenkvická cesta 14/K, Pezinok
12. Zákazka s nízkou hodnotou: údrţba SMK a informácií súvisiacich s riadením procesov
Úspešný uchádzač: IMS s.r.o., P. Mudroňa 5, Ţilina

14/ Realizácia projektov z prostriedkov EÚ
1. Dňa 30.7.2007 boli ukončené stavebné práce na projekte „Zmena opláštenia interného
pavilónu pre účely zníţenia energetickej náročnosti“, z prostriedkov ERDF. Kolaudácia
stavby 13.8.2007.
2. V r.2007 začalo nové programovacie obdobie na získanie prostriedkov z fondov EÚ.
V priebehu roka však neboli vypísané ţiadne výzvy na predkladanie projektov. Národným
strategickým referenčným rámcom bolo určené, ţe riadiacim orgánom pre poskytovanie
prostriedkov na realizáciu projektov bude pre oblasť zdravotníctva Ministerstvo
zdravotníctva SR a nie Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, tak ako to bolo
v predchádzajúcom programovom období. Pre tento účel sme zaslali obsiahly zoznam
projektov, ktoré by sme chceli v období rokov 2007 – 2013 zrealizovať z uvedených fondov.
                    IV.
       Zabezpečenie plnenia úloh na ostatných úsekoch činnosti
1/ Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Rok 2007 bol po roku 2006 ďalším rokom zmien v legislatíve BOZP. Zásadnú a rozsiahlu
zmenu legislatívy priniesol zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia, ktorý nadobudol účinnosť l. septembra 2007. Ďalšou dôleţitou zmenou bola
novelizácia zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, novelizácia
Zákonníka práce, novelizácia zákona č. 125//2006 Z.z. o inšpekcii práce a ďalšie súvisiace
novelizácie vyhlášok a vládnych nariadení.
Tieto zmeny boli v poslednom štvrťroku 2007 čiastočne zapracované do agendy BOZP, ale
väčšia časť zmien bude realizovaná v roku 2008. Ide najmä o zmeny v hodnotení rizík
a faktorov práce, povinnosti a úlohy v organizovaní pracovnej zdravotnej sluţby,
bezpečnostnotechnickej sluţby a nové prístupy k spolupráci s odborovými pracovníkmi
- zástupcami zamestnancov.
V uplynulom roku boli v organizácii zaznamenané 4 registrované pracovné úrazy (s PN)
a 13 evidovaných PÚ (bez PN). Tri registrované PÚ boli s krátkodobou práceneschopnosťou,
jeden registrovaný PÚ bol s PN 33 dní (pád pri rýchlej chôdzi – vyvrtnutie kolena).
Choroby z povolania neboli hlásené. Regresy, postihy ani pokuty organizácii uloţené
neboli. Riziková práca je vyhlásená na ôsmich pracoviskách. V kategórii rizika 3. tr. boli
zaradení 39-ti pracovníci. Do závodnej zdrav. starostlivosti bolo v uplynulom roku zradených
70 pracovníkov. Komisia BOZP zasadala v uplynulom roku 3x a pracovala v novom zloţení,
čo sa prejavilo v aktívnom prístupe k riešeniu úloh BOZP.
Verejná previerka BOZP bola vykonaná v I. štvrťroku 2007 v spolupráci s odborovou
organizáciou. Počas roka bola vypracovaná nová smernica pre poskytovanie OOPP.

                                                 30
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
Preventívne lekárske prehliadky pracovníkov, školenia, inštruktáţe a ďalšie aktivity na
úseku BOZP boli zabezpečované počas celého roka v závislosti od konkrétnych situácií,
poţiadaviek nadriadených orgánov a harmonogramov činností. Prehľad uskutočnených
školení za rok 2007 je uvedený v samostatnej tabuľkovej prílohe.
V uplynulom roku bola na úseku BOZP vykonaná kontrola z Inšpektorátu práce Ţilina,
zameraná na prácu s bremenami v podmienkach liečebno-preventívnej starostlivosti NsP.
V 9/2007 bol vykonaný na úseku BOZP – PO prvý audit kvality za účelom získania
certifikátu kvality v NsP L.Mikuláš.

2/ Poţiarna ochrana
Organizácia zabezpečila v roku 2007 povinné kontroly prenosných hasiacich prístrojov,
vnútornej a vonkajšej hydrantovej siete a pravidelné revízie systémov EPS. Elektrickou
poţiarnou signalizáciou sú v súčasnosti chránené tri objekty: Chirurgický pavilón, budova
Centrálnych skladov a dielní a pavilón Psychiatrie.
V roku 2007 boli prepracované poţiarne evakuačné plány na budovy Chirurgického
pavilónu, Interného pavilónu, Psychiatrického pavilónu a polyfunkčný objekt so začleneným
Doliečovacím odd., Neurologickým odd., Lekárňou       a slobodárňou. Prepracovaná
a aktualizovaná bola aj ďalšia dokumentácia PO – Poţiarne poplachové smernice,
Poţiarne poriadky pre určené pracoviská, Protipoţiarne hliadky a Poţiarny štatút NsP.
V roku 2007 bola zakúpená samostatná skriňová jednotka s kompletným zásahovým
vybavením pre potreby Heliportu a exteriéru nemocnice.
Z úrovne Okresného riaditeľstva HaZZ nebola v uplynulom roku vykonaná previerka ani
dohliadka. Všetky uloţené úlohy a opatrenia z predchádzajúcich kontrol sú splnené.
Vlastná kontrolná činnosť na úseku PO, preverovanie agendy a školenia boli vykonávané
podľa platných smerníc. Prehľad a vyhodnotenie školení je uvedené v samostatnej tabuľkovej
prílohe. Zvýšená pozornosť sa v uplynulom roku venovala kontrolám poţiarnych uzáverov
v Chirurgickom pavilóne a bude pokračovať aj v roku 2008 tak, aby tento systém bol plne
funkčný a bezpečný po stránke poţiarnej aj prevádzkovej. Neţiadúca udalosť na úseku PO
nebola v r. 2007 zaznamenaná.


3/ Kontrolná činnosť a vybavovanie agendy sťaţností, podnetov a oznámení na
neţiadúce udalosti
1. Odborom kontroly boli vykonané nasledovné kontroly:
 - dodrţiavanie dátumov spotreby a spôsobu nakladania s potravinami na OLV
 - kontrola účtovného a fyzického stavu peňazí v pokladni NsP L. Mikuláš
 - vyuţiteľnosť pracovného času na vybraných oddeleniach, ambulanciách, pracoviskách
2. V NsP Liptovský Mikuláš boli inými organizačnými útvarmi vykonané kontroly:
 - zistenie skutočného počtu fyzicky prítomných lôţok na chirurgickom oddelení
 - kontrola dodrţiavania zásad hospodárnosti na OLV
 - objednávanie pacientov na MMG vyšetrenia
 - kontrola stavu vnútorného vybavenia budovy: Slobodáreň Hurbanova ulica
3. Sťaţnosti, oznámenia, podnety, neţiadúce udalosti:
  K 31.12.2007 odbor vybavovania sťaţností a petícií evidoval 8 sťaţností, z toho:
  - 2 sťaţnosti boli opodstatnené, ostatných 6 boli neopodstatnené
4. Zo strany iných subjektov boli v NsP Liptovský Mikuláš vykonané kontroly:
                                                 31
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
 - Obvodný úrad v Liptovskom Mikuláši, Odbor krízového riadenia – Plán ukrytia
  osadenstva objektu, technický stav ochrannej stavby CO a praktické cvičenie úkrytového
  druţstva pri spohotovovaní ochrany stavby CO
 - ŠUKL – priebeţná inšpekcia Správnej praxe prípravy transfúznych liekov
 - NsP Ţilina, Odbor krízového riadenia zdravotníctva Ţilinského kraja – kontrola plnenia
  úloh krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie
 - Ţilinský samosprávny kraj - riadna a následná finančná kontrola
 - Inšpektorát práce Ţilina – kontrola BOZP pri prácach, ktoré môţu spôsobiť ochorenia
  a poškodenia podporno-pohybovej sústavy
5. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou:
 - dohľad na diaľku – zaslanie údajov o počte úmrtí pacientov v našej NsP
 - dohľad na diaľku – nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti 65 a viacročným pacientom
  v ústavných zdravotníckych zariadeniach SR
 - dohľad nad poskytovanou zdravotnou starostlivosťou pacientke interného oddelenia
 - uloţenie pokuty a povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov vo veci
  poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientovi interného a psychiatrického oddelenia
 - uloţenie pokuty vo veci poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi neurologického
  a chirurgického oddelenia (NsP L. Mikuláš podala rozklad proti tomuto rozhodnutiu)
 - ţiadosť o prijatie nápravných opatrení z oblasti manaţmentu pacientov s onko. ochorením


4/ Oddelenie informatiky
V NsP Liptovský Mikuláš je k dispozícii 11 serverov, súvisí to s rôznorodosťou informácií,
ktoré spracovávame a s postupným nárastom poţiadaviek na spracovanie ďalších informácií.
Všetky dôleţité servery sú vybavené záloţnými zdrojmi napájania (10-30 min.), navyše
v nemocnici máme náhradný generátor elektrickej energie.
V NsP Liptovský Mikuláš máme 150 pracovných staníc, z toho 142 pracovných staníc
zapojených do nemocničnej siete a 8 samostatných pracovných staníc, bez pripojenia do siete.

Archiváciu dát prevádzame v súlade so štandardom „ARCHIVÁCIA DÁT“:
1. Údaje NIS sú zálohované kaţdú noc na páskové médium – DATA Cardridge. Jedno
  médium je uloţené v serverovni, ďalšie dve na odd. informatiky.
2. Údaje LIS sú zálohované priebeţne – MIRRORING. Raz za 3 mesiace sa robí kompletná
  záloha na archívny server, ktorý je umiestnený mimo laboratórií, 1x ročne záloha na CD.
3. Údaje IS-mzdy sú zálohované priebeţne - MIRRORING, kaţdý pracovný deň automaticky
  zbieha denná záloha, minimálne raz za mesiac robíme zálohu na archívny server, ktorý je
  fyzicky umiestnený mimo oddelenia PaM, 1x ročne záloha na CD.
4. Údaje IS-fin. účtáreň sú zálohované pri mesačných uzávierkách, kompletné zálohy
  ukladáme na archívny server mimo fin. účtáreň, 1x ročne záloha na CD.
5. Malé systémy, alebo systémy mimo nemocničnej počítačovej siete sú zálohované na
  diskety, obyčajne pri mesačných uzávierkach.
6. Dokumentácia NsP (dokumenty systému kvality NsP) zálohujeme min. 1x mesačne na CD.
                                                 32
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
Celonemocničná sieť bola vybudovaná roku 1996 v tvare hviezdy. Tvorí ju 10 vetiev, budovy
sú prepojené optovláknom, v budovách je štrukturovaná kabeláţ. Prenosová rýchlosť siete je
10/100 MB/s.
Pouţívame DSL pripojenie do siete INTERNET, vysokorýchlostný dátový prenos s
prenosovou rýchlosťou 2048 kbps download / 256 kbps upload, s limitom prenesených dát
mesačne do 15 GB.

Ochrana informácií:
Na základe zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov má nemocnica vypracovaný
Bezpečnostný projekt, ktorý podrobne rieši ochranu údajov dotknutých FO alebo PO
(zamestnancov, pacientov, obchodných partnerov, ...). V ňom sú rozpracované aj povinnosti
jednotlivých zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s IS.
Bezpečnostný projekt NsP Liptovský Mikuláš je spolu s dokladmi o registrácii a evidencii IS
uloţený na riaditeľstve.

Evidencia nosičov dát:
Zálohovacie páskové média sú pouţívané a evidované len na odd. informatiky. Diskety a CD
sú pouţívané v celej nemocnici, výdaj na základe spotrebnej ţiadanky. Poškodené alebo
vyradené nosiče sa zbierajú na oddelení informatiky, kde sa podľa moţností najprv z nosičov
odstránia údaje a potom sa nosiče znehodnotia.
                      V.
               Rozbor finančného hospodárenia
NsP Liptovský Mikuláš ukončila r. 2007 s výsledkom – 71 850 tis. Sk, odpisy za rok 2007
boli 71 866,- Sk, takţe skutočný čistý zisk bez nákladov na odpisy bol 16 tis. Sk. Celkové
výnosy boli dosiahnuté vo výške 278 303 tis. Sk, čo je oproti r. 2006 viac o 29 676 tis.Sk.
Index rastu 1,12. Celkové náklady r. 2007 boli 350 154 tis.Sk, index rastu 2007/2006 je 1,08
%. Výnosy rástli rýchlejšie ako náklady.

Hodnotenie stavu pohľadávok a záväzkov k 31.12.2007

Stav pohľadávok predstavoval čiastku 45 818 tis., v členení /v tis./ :
 pohľadávky za liečbu cudzincov                             642
 penalizácie za oneskorenú úhradu faktúr pre zdravotné poisťovne            720
 pohľadávky za nájomné                                1 952
 pohľadávky za predaj krvi, krvných výrobkov                      161
 poskytnuté prevádzkové preddavky                            118
 ostatné pohľadávky, vyplývajúce z činnosti zariadenia                 436
 pohľadávky voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni za zdrav.výkony           28 394
  /najstaršie pohľadávky –výkony za XI.2007/
 pohľadávky voči bývalej ZP Perspektíva                         152
                                                 33
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
 /najstaršie pohľadávky – výkony za VI.1999/
 pohľadávky voči ZP Apollo                              5 677
 /najstaršie pohľadávky – výkony za XI.2007/
 pohľadávky voči Spoločnej ZP                             4 085
 /najstaršie pohľadávky – výkony za XI.2007/
 pohľadávky voči Vzájomnej ZP Dôvera                         1 533
 /najstaršie pohľadávky – výkony za X.2007/
 pohľadávky voči Union ZP
 /najstaršie pohľadávky – výkony za XI.2007                      1 324
 pohľadávky voči Európskej ZP
 /najstaršie pohľadávky – výkony za XI.2007/                       624

Oproti stavu k 31.12.2007 došlo k zníţeniu stavu pohľadávok o 2 227 tis. Sk. Zníţili sa
hlavne pohľadávky za liečbu cudzincov a pohľadávky voči VšZP z dôvodu zmeny
zmluvných podmienok – zníţenie zmluvného limitu počtu hospitalizovaných pacientov.
Pohľadávky neuhradené v lehote splatnosti boli priebeţne upomínané. Po dvoch neúspešných
upomienkach boli odstúpené na právny odbor k ďalšiemu vymáhaniu. O odpise
nevymoţiteľných pohľadávok na základe návrhu škodovej komisie rozhodovala riaditeľka
NsP. Na odpis pohľadávok s hodnotou vyššou ako 10 000,- Sk bol vyţiadaný súhlas
Ţilinského samosprávneho kraja. V roku 2007 bol daný súhlas na odpis pohľadávok vo výške
236 697,- Sk, ktorý sa týkal piatich prípadov liečby cudzích štátnych príslušníkov.
Stav záväzkov predstavoval čiastku 98 505 tis., z toho po lehote splatnosti 70 218 tis.
Súpis záväzkov podľa jednotlivých druhov je uvedený v tabuľkách „Hlásenie o stave
záväzkov a záväzkov po lehote splatnosti“.

Rozpis záväzkov podľa rokov :
Záväzky vzniknuté do 31.12.2002 boli v priebehu II. polroka 2007 vysporiadané. Z roku
2003 evidujeme záväzok vo výške 11 172 tis., za neodvedenú daň zo závislej činnosti, tak isto
za rok 2004 vo výške 9 012 tis. Z roku 2005 – 6 637 tis., z toho 5 tis., penále od dodávateľov,
6 632 tis. záväzky voči Daňovému úradu za neodvedenú daň zo závislej činnosti. Z roku 2006
ţiadne záväzky neevidujeme. Z roku 2007 ostali nevysporiadané záväzky vo výške 71 684
tis., z toho po lehote splatnosti 43 397 tis.

Súdne poplatky, pokuty, penále vyúčtované v roku 2007, manká a škody

Súdne poplatky a pokuty :
V súvislosti s exekúciou Úradu práce sociálnych vecí a rodiny boli uhradené z účtu NsP trovy
konania vo výške 79 968,- Sk za vymoţenie pohľadávky povinného odvodu za neplnenie
povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Úradu pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou Martin bola hradená pokuta vo výške 100 000,- Sk za
porušenie ustanovenie par.4 ods.3 Zákona č. 576/2004 Z.Z. o zdravotnej starostlivosti.
Slovenskej inšpekcii ţivotného prostredia bola hradená čiastka 40 000,- z dôvodu porušenia
predpisov o nakladaní s nebezpečnými odpadmi bez súhlasu príslušného orgánu štátnej
správy. Spolu boli v roku 2007 uhradené súdne poplatky a pokuty vo výške 219 968,- Sk.


                                                 34
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
Penále:
Sociálnej poisťovni pobočka Liptovský Mikuláš boli v roku 2007 hradené úroky vo výške
diskontnej sadzby platnej ku dňu povolenia splátok úhrad poistného za rok 2005 v celkovej
výške 305 180,57 Sk. Daňovému úradu Liptovský Mikuláš bol zaplatený sankčný úrok za
oneskorené úhrady DPH za III.Q.2006 a I.Q.2007 spolu vo výške 9 049,- Sk. Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš bol uhradený úrok z omeškania vo výške 539,76
Sk z odvodu za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotnými
postihnutím za rok 2006. Spolu boli za rok 2007 vyúčtované penále vo výške 314 769,33 Sk.

Manká, škody : Manká a škody v roku 2007 neboli zúčtované.
Všetky uvedené poplatky, pokuty, penále boli prejednané škodovou komisiou NsP L.Mikuláš.
Zoznam príloh:

Príloha č. 1 – Zoznam výpočtovej techniky
Príloha č. 2 – Prehľad ukazovateľov hospodárenia
Príloha č. 3 – Záväzky a pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2007
Príloha č. 4 – Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2007
Príloha č. 5 – Percentuálny podiel nákladov na vybrané poloţky z celkových nákladov NsP
Príloha č. 6 – Plnenie rozpočtu
Príloha č. 7 – Porovnanie výnosov za roky 2006-2007
Príloha č. 8 – Porovnanie nákladov za roky 2006-2007
Príloha č. 9 – Porovnanie nákladov a výnosov v lôţkovej starostlivosti k 31.12.2007
Príloha č. 10 – Porovnanie nákladov a výnosov v SVLZ a špecif. oddeleniach k 31.12.2007
Príloha č. 11 – Prehľad o nákladoch v lôţkovej starostlivosti k 31.12.2007
Príloha č. 12 – Porovnanie nákladov a výnosov v ambulantnej starostlivosti k 31.12.2007
Príloha č. 13 – Prehľad o nákladoch v SVLZ a špecif. oddeleniach k 31.12.2007
Príloha č. 14 – Prehľad o nákladoch v ambulantnej starostlivosti k 31.12.2007
Príloha č. 15 – Prehľad o výnosoch v lôţkovej starostlivosti k 31.12.2007
Príloha č. 16 – Prehľad o výnosoch v ambulantnej starostlivosti k 31.12.2007
Príloha č. 17 – Prehľad o výnosoch v SVLZ a špecif. oddeleniach k 31.12.2007
Príloha č. 18 – Porovnanie čerpania liekov a ŠZM v roku 2006 a 2007
Príloha č. 19 – Porovnanie čerpania liekov a ŠZM v roku 2006 a 2007
                                                 35
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
                                        NsP Liptovský Mikuláš
Príloha č. 20 – Porovnanie čerpania liekov a ŠZM v roku 2006 a 2007
Príloha č. 21 – Prehľad o čerpaní liekov a ŠZM – lôţková starostl. k 31.12.2007
Príloha č. 22 – Prehľad o čerpaní liekov a ŠZM – ambul. starostl. k 31.12.2007
Príloha č. 23 – Prehľad o čerpaní liekov a ŠZM – SVLZ a ost. úseky k 31.12.2007
Príloha č. 24 – Prepočet liekov a ŠZM na 1 ošetrovací deň a hospitalizáciu za r. 2006-2007
Príloha č. 25 – Prepočet liekov a ŠZM na 1 ošetrovací deň a hospitalizáciu za r. 2006-2007
Príloha č. 26 – Vyhodnotenie vzdelávania
Príloha č. 27 – Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti pacientov
Príloha č. 28 – Vyhodnotenie indikátorov kvality ošetrovateľskej starostlivosti
Prílohy – obrázky:
   certifikát kvality
   polohovateľná posteľ /dar nadácie SPP/
   z fondov EÚ zrekonštruovaný interný pavilón
                                                 36
           NsP Liptovský Mikuláš - zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj

Vydané : 15.2.2008          Spracoval : JUDr.Ţ.Kvetková         Revízia : 0