Soal A Aqidah Syariah Ujian Sekolah 2010

Document Sample
Soal A Aqidah Syariah Ujian Sekolah 2010 Powered By Docstoc
					              SMK MA’ARIF NU I AJIBARANG
              TAHUN PELAJARAN 2009 – 2010

               SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH

Mata Diklat : Aqidah Syariah           Hari/Tanggal     :
Waktu    : 120 Menit              Kelas/Prog. Keahlian :

I. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar dengan memberi tanda silang (X)
  pada huruf A, B, C, D, dan E pada lembar jawaban yang tersedia!

 SOAL GANJIL
1. Sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh hati manusia menurut ajaran islam dan sesuai Al-
  Qur’an dan Al-hadits disebut...
  a. iman
  b. islam
  c. ihsan
  d. aqidah
  e. akhlak

2. Aqidah yang paling penting untuk kita bangun sebelum percaya kepada yang lainnya
  adalah...
  a. iman kepada Allah swt
  b. iman kepada Rasul
  c. iman kepada Malaikat
  d. iman kepada kitab-kitab Allah
  e. iman kepada hari akhir

3. Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu, baik secara global atau detail, terlihat atau
  tersembunyi. Hal ini tercermin pada sifat...
  a. Iradah
  b. Ilmu
  c. Hayat
  d. Sama
  e. Bashor

4. Yang menjadi pedoman utama dan pertama bagi aqidah islam adalah...
  a. Al-Qur’an
  b. Al-Hadits
  c. fiqih dan ushul fiqih
  d. mustolahul hadits
  e. pendapat cendikiawan


5.


   Ayat tersebut menyatakan bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad saw adalah ...
   a. tidak rasional

US AQAS 2010                                         1
   b.  sangat rasional
   c.  luapan hawa nafsu
   d.  rekayasa Nabi Muhammad saw
   e.  semata-mata wahyu dari Allah swt

6.


   Menurut ayat tersebut terpeliharanya Al-Qur’an sebagai sumber aqidah, karena...
   a. banyaknya orang yang hafal Al-Qur’an
   b. Nabi Muhammad ikut menjaganya
   c. Allah swt betul-betul memeliharanya
   d. sesuai dengan hati nurani
   e. mudah di fahami dan di hafal

7. Alasan Nabi Muhammad melarang para sahabatnya menulis ucapan-ucapan beliau sebelum
  Al-Qur’an turun secara tuntas adalah...
  a. hadits bukan termasuk sumber hukum islam
  b. agar tidak tercampur antara Al-Qur’an dan Al-Hadits
  c. sedikitnya penulis wahyu
  d. Hadits bukan firman Allah swt
  e. Hadits menjelaskan isi Al-Qur’an

8. Pengakuan bahwa Nabi Isa as adalah anak Tuhan, merupakan perbuatan...
  a. fasik
  b. dholim
  c. musyrik
  d. murtad
  e. hasad

9. Di bawah ini adalah hal-hal yang membatalkan wudhu, kecuali...
  a. keluar sesuatu dari dua pintu yaitu kubul dan dubur
  b. hilangnya akal/gila
  c. tersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim
  d. menyentuh kemaluan (kubul dan dubur) tanpa pembatas
  e. makan dan minum

10. Air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu
  kecuali air susu ibunya termasuk najis...
  a. najis mukhofafah
  b. najis mugholazhah
  c. najis mutawasitah ainiyah
  d. najis mutawasitah hukmiyah
  e. tidak termasuk najis

11. Najis yang tidak kelihatan bendanya seperti bekas kencing, atau arak yan g sudah kering
  tetapi masih tercium baunya termasuk najis...
  a. najis mukhofafah
  b. najis mugholazhoh
  c. najis mutawasitoh ainiyah
  d. najis mutawasitoh hukmiyah
  e. bukan termasuk najis

US AQAS 2010                                         2
12. Barang yang terkena najis dapat suci dengan cara cukup diperciki air pada tempat najis itu,
  pernyataan diatas adalah cara untuk menghilangkan najis…
  a. mutawasitoh ainiyah
  b. mutawasitoh hukmiyah
  c. mukhofafah
  d. mugholazhoh
  e. najis berat

13. Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan
  adalah pengertian dari…
  a. ikhtiar
  b. islam
  c. ihsan
  d. aqidah
  e. iman

14. Berikut ini adalah kewajiban manusia kepada Allah swt, kecuali…
  a. menjadi khalifah Allah di bumi
  b. melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak hati
  c. Allah wajib disembah
  d. mencegah kemungkaran
  e. melaksanakan shalat 5 waktu

15. Bagi orang yang beriman kepada Allah swt maka ia akan mendapatkan kemuliaan di dunia,
  antara lain…
  a. bersikap individualistis
  b. berpandangan sempit
  c. rendah hati
  d. rendah diri
  e. ketenangan dan ketentraman hati

16. Mengharapkan sesuatu pemberian hanya dari Allah swt disebut…
  a. ikhlas
  b. tawakal
  c. raja’
  d. jujur
  e. khauf

17. Di bawah ini adalah manfa’at dari sikap ridha terhadap qadha dan qadar Allah swt,
  kecuali…
  a. enggan bekerja karena semuanya sudah di takdirkan Allah SWT.
  b. tidak kecewa ketika mendapat kerugian
  c. tidak iri hati atas keberuntungan orang lain
  d. rela berjuang di jalan Allah swt
  e. punya motivasi yang tinggi

18. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah swt dalam menghadapi dan menunggu hasil dari
  suatu pekerjaan dengan penuh kepasrahan setelah di dahului dengan usaha keras adalah
  pengertian…
  a. sabar
  b. ikhlas

US AQAS 2010                                         3
  c. ikhtiar
  d. tawakkal
  e. teguh hati

19. Suatu sikap yang senantiasa saling menghargai antar sesama manusia adalah merupakan
  pengertian…
  a. tasamuh
  b. qana’ah
  c. tawadhu
  d. khusyu
  e. ta’at pada peraturan

20. Ketika seseorang melakukan perjalanan jauh maka orang tersebut boleh menjamak dan
  mengqosor shalatnya, arti menjamak dan mengqoshor disini adalah…
  a. mengumpulkan dan mengerjakannya
  b. meringkas dan mengerjakannya
  c. mengumpulkan dan meringkasnya
  d. mengumpulkan saja
  e. meringkas saja

21. Segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan shalat disebut…
  a. sunah biasa
  b. sunah muakad
  c. wajib
  d. syarat shalat
  e. rukun shalat

22. A. Berikut ini adalah merupakan syarat sahnya shalat, kecuali…
  a. memakai wangi-wangian
  b. suci dari hadats dan najis
  c. bersih badan, pakaian dan tempat
  d. menutup aurat
  e. sudah masuk waktu shalat dan menghadap kiblat

23. A.Untuk mengingatkan imam yang lupa dalam shalat adalah dengan cara…
  a. membaca tasbih
  b. membaca tahmid
  c. membaca takbir
  d. membaca tahlil
  e. meneriaki imam

24. Di bawah ini yang tidak termasuk anggota sujud adalah…
  a. kening
  b. rambut
  c. kedua telapak tangan
  d. kedua lutut
  e. kedua jari-jari kaki

25. Di antara hikmah shalat adalah sebagai berikut, kecuali…
  a. menambah kadar ketaqwaan kepada Allah swt
  b. menjadikan seorang muslim berdisiplin
  c. menambah beban hidup

US AQAS 2010                                       4
  d. melatih daya konsentrasi
  e. terbiasa hidup tertib dan teratur

26. Menurut pendapat yang paling kuat dan benar, islam pertama kali masuk di Indonesia di
  bawa oleh para pedagang dari Arab, yaitu pada…
  a. abad 7
  b. abad 8
  c. abad 9
  d. abad 11
  e. abad 12

27. Berikut ini adalah salah satu bukti bahwa agama islam masuk ke Indonesia berasal dari
  makkah, yaitu…
  a. adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yang bercorak Gujarat
  b. berkembangnya islam bermadzhab Syafi’i
  c. hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia-Cambay-
    Timur tengah-Eropa
  d. Adanya peringatan 10 Muharram di Sumatra barat
  e. penggunaan istilah bahasa Iran dalam system mengeja bahasa Arab untuk tanda bunyi
    harokat.

28. Pada tahun 1918 KH Wahab Hasbullah mendirikan kelompok pergerakan para pedagang
  dengan nama…
  a. Masyumi
  b. Taswirul Afkar
  c. Nahdlatut Tujar
  d. Nahdlatul Wathon
  e. IPNU

29. Jam’iyah Nahdlatul Ulama secara formal berdiri pada tahun…
  a. 31 Januari 1926 M/26 rajab 1344H
  b. 31 Januari 1926 M/6 rajab 1344H
  c. 21 Januari 1926 M/6 rajab 1344H
  d. 31 Januari 1926 M/16 rajab 1344H
  e. 11 Januari 1926 M/26 rajab 1344H


30. Tingkat kepengurusan jam’iyah Nahdlatul ulama di tingkat kabupaten dan propinsi
  adalah…
  a. Ranting dan Cabang
  b. Cabang dan Wilayah
  c. Majelis Wakil Cabang(MWC) dan wilayah
  d. Majelis Wakil Cabang(MWC) dan Cabang
  e. Majelis Wakil Cabang(MWC) dan Ranting

31. Berusaha keras untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil agama berupa Al-
  Qur’an dan Al-Hadits adalah pengertian…
  a. Itihad
  b. Taqlid
  c. Ittiba’
  d. Talfiq
  e. Tarjih

US AQAS 2010                                        5
32. A.Berikut ini beberapa syarat dari seorang Mujtahid, kecuali…
  a. harus sudah baligh, berakal dan mempunyai kecerdasan
  b. mengetahui dalil akal dan ke-hujahan-nya
  c. mengetahui bahasa arab
  d. mengetahui ayat-ayat dan hadits-hadits yang berhubungan dengan hukum
  e. pernah hidup di zaman sahabat Nabi

33. Menerima atau mengikuti pendapat orang lain, sedangkan engkau tidak mengetahui atas
  dasar apa dia berpendapat demikian, adalah pengertian secara istilah dari…
  a. ijtihad
  b. talfiq
  c. taqlid
  d. ittiba’
  e. tarjih

34. Menerima atau mengikut pendapat orang lain dengan mengetahui sumber alasan perkataan
  tersebut atau mengikuti pendapat mujtahid dengan mengetahui dalil-dalilnya adalah
  pengertian secara istilah dari…
  a. Ijihad
  b. Taqlid
  c. Ittiba’
  d. Talfiq
  e. Tarjih

35. Berikut ini adalah sumber-sumber hukum Islam menurut Ahlussunah Waljama’ah,
  kecuali…
  a. Al-Qur’an
  b. Hadits
  c. Ijma
  d. Qiyas
  e. Tarjih

36. Menghukumi haram Narkoba karena ia mempunyai kesamaan dengan khomer karena
  sama-sama memabukkan. Hal tersebut adalah merupakan contoh dari…
  a. Al-Qur’an
  b. Hadits
  c. Ijma
  d. Qiyas
  e. Tarjih

37. Aliran islam yang berpendapat bahwa seluruh perbuatan manusia adalah hasil ciptaan
  manusia sendiri tanpa adanya campur tangan Tuhan adalah aliran…
  a. Jabariyah
  b. Qodariyah
  c. Syi’ah
  d. Aswaja
  e. Murji’ah

38. Pendapat yang mengatakan bahwa manusia tidak punya daya apa-apa karena segalanya
  telah ditentukan Allah swt, manusia tidak punya usaha, tidak punya ikhtiar sebab
  seluruhnya yang menentukan adalah Tuhan, adalah pendapat…

US AQAS 2010                                       6
  a.  Jabariyah
  b.  Qodariyah
  c.  Syi’ah
  d.  Aswaja
  e.  Khawarij

39. Siapakah pendiri paham Qodariyah…
  a. Ma’bad Al-Juhani dan Gailan Ad-Dimasyqi
  b. Muawiyah
  c. Zubair bin Awwam
  d. Ali bin abi Thalib
  e. Siti Aisyah

40. Perang siffin adalah perang antara Ali bin abi Thalib dengan…
  a. Zubair
  b. Muawiyah
  c. Aisyah
  d. Umar bin Khattab
  e. Usman bin affan

41. Golongan yang memihak Sayyidina Ali bin abi Thalib dan berpendirian bahwa Ali lah
  yang sebenarnya memegang tampuk pimpinan khalifah sesudah Nabi Muhammad saw
  adalah…
  a. Jabariyah
  b. Qodariyah
  c. Syi’ah
  d. Murji’ah
  e. Aswaja

42. Sikap toleransi terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama
  hal-hal yang bersifat furu’ serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan adalah
  penjelasan dari karakter…
  a. Tawasuth
  b. Tasamuh
  c. Tawazun
  d. Amar ma’ruf nahi munkar
  e. Qona’ah

43. Perbuatan amar ma’ruf nahi munkar dalam kehidupan sehari-hari di bawah ini adalah…
  a. berda’wah untuk mengajak melaksanakan perintah Allah swt, memberantas/mencegah
    kemungkaran dengan tangan, lisan atau hati.
  b. menghormati pendapat orang lain
  c. melestarikan budaya lama yang masih baik dan menerima budaya baru yang baik.
  d. berbuat adil
  e. tidak memaksakan kehendak

44. Ayat-ayat yang mudah dipahami atau jelas maknanya, disebut dengan…
  a. ayat-ayat mutasyabihat
  b. ayat kursi
  c. ayat-ayat muhkamat
  d. ayat tentang munakahat
  e. ayat-ayat muamalah

US AQAS 2010                                        7
45. Ayat-ayat yang artinya belum jelas atau masih mengandung beberapa kemungkinan dalam
  mengartikannya, adalah definisi dari…
  a. ayat-ayat mutasyabihat
  b. ayat kursi
  c. ayat-ayat munakahat
  d. ayat-ayat muhkamat
  e. ayat-ayat muamalah
II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !!


46. Sebutkan yang termasuk fardhu wudhu !
47. Mengapa NU mewajibkan untuk membaca basmallah dalam surat Al-fatihah ketika shalat
  ?
48. Mengapa agama islam diterima dengan baik oleh masyarakat indonesia bahkan dapat
  menjadi agama yang pemeluknya mayoritas?
49. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya firqoh-firqoh di dalam Islam ?
50. Jelaskan fungsi dari Ijtihad !
US AQAS 2010                                       8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:525
posted:4/6/2010
language:Indonesian
pages:8