Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Benh ca tra by canemvn

VIEWS: 158 PAGES: 18

									BƯỚC ĐẦU PHÁT HIỆN Clostridium sp. NHIỄM TRÊN

GAN, THAÄN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus)

              Ệ
      NUÔI Ở ĐBSCL - VIỆT NAM           LÝ THỊ THANH LOAN & CTV.
      Trung Tâm Quốc gia Quan trắc, Cảnh báo Môi trường và
       Phòng ừ Dịch bệnh Thủy ả Khu ự Nam bộ
       Phò ngừa Dị h bệ h Thủ sản Kh vực N
             Viện NCNT Thủy sản II
- Caù tra (Pangasianodon hypophthalmus) laø ñoái töôïng nuoâi chuû löïc ôû
ÑBSCL
- Saûn löôïng caù tra, ba sa khoaûng 315.000 taán, chieám ñeán 51,30% saûn
löôïng thuûy saûn nöôùc ngoït cuûa Vieät Nam (Le, 2004).
- Haàu heát caùc vi khuaåån gaây beänh treân caù tra nuoâi laø moät phaàn cuûa heä vi
sinh vaät bình thöôøng trong moâi tröôøng (nöôùc ao, hoà, soâng raïch) vaø noùi
chung caùc vi khuaån naøy ñöôïïc xem laø taùc nhaân gaây beäänh thöù caáp hoaëëc taùc
   g                        g
nhaân gaây beänh cô hoäi.
- Beänh thöôøng xaûy ra laø do bieán ñoäng caùc yeáu toá moâi tröôøng hoaëc do
stress nhöng cuõng coù theåå gaây cheát cao.
- Haàu heát caùc vi khuaån gaây beänh treân thuûy saûn ñeàu coù nhöõng trieäu chöùng
giong nhau       laø tren caù
gioáng nhau, ñaëc bieät la treân ca.
  TOÅNG QUAN VEÀ CHUÛNG VI KHUAÅN Clostridium
- Caùc loai vi khuaån thuoäc giong Clostridium coù nhöõng ñaëc tính chung:
 Cac loaøi khuan      gioáng      co nhöng

 + Vi khuaån thuoäc nhoùm Gram döông (*): Nhuoäm gram laø phöông phaùp toát
ñeå nhaän dieän Clostridium vì te baøo vi khuaån thì bat maøu thuoc nhuoäm trong
ñe                teá bao khuan    baét mau thuoác
khi baøo töû thì khoâng baét maøu.

   khuaån coù daïng  que,   thanh baøo töû
 + Vi khuan co dang hình que hình thaønh bao tö

 + Baøo töû phình to laøm bieán daïng teá baøo, baøo töû ôû vò trí giöõa teá baøo, gaàn
cuo te bao oaë cuo te baøo coù       dang ö du t o
cuoái teá baøo hoaëc cuoái teá bao co hình daï g nhö duøi troáng

 + Ñieàu nuoâi caáy trong phoøng thí nghieäm: kî khí tuyeät ñoái

                        l C tetani, C difficile, C
   Chuû Clostridium coùù 4 loaøøi quan troïng laøø: C. t t i C. diffi il C.
 + Ch ûng Cl t idi      l      t
perfringens vaø C. botulinum.

    thöôc: 0 5 1,1 m 2,4 5,0
 + Kích thöôùc 0,5 – 1 1 μm x 2 4 – 5 0 µm
Clostridium tetani
         C. ff
         C difficile
C. perfringens
          - Vi khuaån coù daïng hình que thaúng, kích thöôùc
          tö 0,3 0,7      35 7
          töø 0 3 – 0 7 μm x 3,5 -7 μm
          - Baøo töû ñöôïc hình thaønh coù daïng hình tröùng vaø
          ôû vò trí gaàn cuoái teá baøo.
Clostridium botulinum
          - C. botulinum tieát ra ngoaïi ñoäc toá (Exotoxin)
          - C. botulinum ñöôïc phaân loaïi bôûi caùc loaïi ñoäc
          to: A, B C D E F
          toá: A B, C, D, E, F, G
Clostridium botulinum
  Baûng 1. Taàn soá (%) xuaát hieän cuûa caùc loaøi vi khuaån treân caùc maãu caù tra thu ôû ÑBSCL

 Ñôït th
 Ñôt thu                Taà         hieä  û  ù loai i kh
                    T àn soáá (%) xuaáát hi än cua cac l øi vi khuaåån
  maãu
         A. hydrophila     A. caviae      A. sobria     Pseudomonas    Clostridium sp.
                                          sp.
         Gan
         G    Thaä
              Th än   Gan
                   G    Thaä
                        Th än   Gan
                             G     Th än
                                  Thaä    G
                                        Gan    Thaä
                                             Th än   Gan
                                                  G     Thaä
                                                       Th än


19/9/2006 (1)  3/7    5/7    1/7    0/7    0/7    0/7    0/7    0/7    3/7    3/7
21/9/2006 (1)   6/11   4/11   0/11   0/11   1/11    0/11   2/11    0/7   3/11    3/11
9/10/2006 (2)   5/17   5/17   0/17   0/17   1/17    0/17   0/17   0/17   7/17   3/9 (*)
10/11/2006 (2)  3/14   3/14   0/14   0/14   0/14    0/14   0/14   0/14   7/14   11/14
 Tyû leä caù    38,77 %       2,04 %        4,08 %       4,08 %       69,38 %
  nhieãm     (19/49 maãu)     (1/49 maãu)     (2/49 maãu)     (2/49 maãu)     (34/49 maãu)
 Daáu hieäu   Thaän nhuõn; gan, thaän coù xuaát hieän ñoám traéng. Moät vaøi con caù trong soá maãu caù ñöôïc thu
    ly
 beänh lyù                coù hieän töông mat loài haäu mon söng ño.
                      co    töôïng maét loi,   moân    ñoû


 Ghi chuù:
                ,   g   g   g g           g,
  (1): Maãu caù thu ôû Beán Tre, nhöng coù nguoàn goác gioáng töø An Giang, caù ñaõ ñöôïïc söû duïïng
  ( )
 khaùng sinh ñieàu trò beänh
 (2): Maãu caù thu ôû An giang, caù ñaõ ñöôïc söû duïng khaùng sinh ñieàu trò beänh
 (*): 8 maãu thaän caù trong ñôït thu maãu naøy bò nhuõn neân khoâng xeùt nghieäm ñöôc
Hình 2. Caù tra bò xuaát huyeát
Hình 2. Gan, Thaän caù tra coù nhieàu ñoám traéng (muõ)
         (vò trí muõi teân)
Vi khuaån kò khí phaân laäp töø caùc maãu gan, thaän caù beänh gan, thaän muõ
                                     1 µm


  Hình 3. Khuaån laïc cuûa Clostridium sp.  Hình 4. Teá baøo vi khuaån Clostridium sp. (X 100 -Nhuoäm
       moi tröông
    trong moâi tröôøng Wilson Blair              vaøi te bao ña   thanh bao tö
                          gram), moät vai teá baøo ñaõ hình thaønh baøo töû
 Teá baøo caàu thaän cuûa caùc maãu caù bò gan, thaän muõ
                                  Te bao
                                  Teá baøo vi
                                  khuaån
Hình 5. Teá baøo cuûa caàu thaän bò hoaïi töû
do nhieãm khuaån ñaõ bò xô hoaù (Nhuoäm
        Giemsa)
                        Hình 6. Teáá baøo vi khuaåån hieän dieän trong
                         caàu thaän caù beänh (Nhuoäm Giemsa)
        Moââ gan vaø thaän cuûa caùc maãu caù bò gan, thaän muõ
Hình 7. Teá baøo gan coù daáu hieäu nhieãm
  khuaån, maïch maùu xung huyeát
     (X 40, Nhuoäm H&E)
                    Hình 8. Teá baøo cuûa caàu thaän bò hoaïi töû do nhieãm
                      khuaån ñaõ bò xô hoaù (X 40, Nhuoäm H&E)
  Baûng 2. Tyû leä (%) caù coù bieåu hieän beänh vaø cheát sau thôøi gian gaây nhieãm

                           Tyû leä caù (%)
            Ngay thö
            Ngaøy thöù 3         Ngaøy thöù 6
                           Ngay thö             Ngay thö
                                            Ngaøy thöù 7
 Loâ thí
nghieäm     A.      Clostridium  A. hydrophila   Clostridium     A.      Clostridium
       hydrophila      sp.               sp.     hydrophila      sp.
         (a)
         ( )  (b)
            ( )  (a)
               ( )   ( )
                   (b)  ( )
                      (a)     ( )
                             (b)  ( )
                                (a)   ( )
                                    (b)  26,67 0
                                         ,
 ÑC aâm   0     0    0   0   0    0      0    0    0   3,33   0   3,33
 (n)
 ÑC   13,33 0       0   0   43,33   26,67  100   56,6  73,33  36,67  100   100
döông (n)                                7
  Ghi chuù: (a): Tyû leä (%) caù coù bieåu hieän beänh; (b): Tyû leä (%) caù cheát ; (n): 30 caù theå
 - Caù tra sau khi caûm nhieãm vôùi A. hydrophila coù bieåu hieän xuaát huyeát treân thaân, haäu moân
 söng ñoû, caùc tia vaây xuaát huyeát, …) nhöng khoâng gaây cheát haøng loaït trong thôøi gian 7
 ngaøy thí nghieäm. Thu maãu caù cheát phaân laäp thì chæ coù moät loaøi duy nhaát laø A. hydrophila
 - Keát quaû caûm nhieãm Clostridium sp. cho thaáy caù sau khi tieâm vi khuaån 4 ngaøy vaãn baét
 moàài toáát ñeáán ngaøy thöù 5 toaøn boä caù ñöôïc caûûm nhieããm ñeààu coù bieååu hieän bôi vaø ñôùp maët nöôùc
 khoâng naèm ôû ñaùy beå thí nghieäm nhö bình thöôøng; ngoøai ra caù khoâng baét moài, bôi yeáu vaø
 gaàn nhö maát ñònh höôùng. Ñeán ngaøy thöù 7 cheát haøng loaït (100%); moã caù quan saùt thì
    nhuõn vaø co nhieu ñom traéng       coù   töôïng     huyet, coù xuat
 thaän nhun va coù nhieàu ñoám trang, gan co hieän töông xung huyeát co xuaát hieän ñoám trang   ñom traéng
 nhöng ít hôn treân thaän. Toaøn boä soá Maãu gan, thaän caù sau khi gaây nhieãm ñeàu phaân laäp
 ñöôïc Clostridium sp.
Hình 9. Keáát quaûû caûûm nhieããm vôùùi
  Aeromonas hydrophila
                        10. Keát qua cam nhiem vôi
                     Hình 10 Ket quaû caûm nhieãm vôùi
                         Clostridium sp.
               Ñoám traéng
Hình 11. Gan, thaän caù tra sau khi caûm nhieãm vôùi Clostridium sp.
Hình 12. Ñoám traéng xuaát hieän treân gan, thaän caù tra
   sau khi caõm nhieãm vôùi Clostridium sp.
KEÁT LUAÄN: Böôùc ñaàu coù theå ghi nhaän, beänh gan thaän muû treân caù tra laø
do Clostridium sp gaây ra
        sp. gay

								
To top