Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

bai giang

VIEWS: 1,469 PAGES: 125

NGAN HANG THUONG MAI

More Info
									CHƢƠNG I
Định nghĩa
  Là hệ thống các phƣơng pháp:
  Thu thập
  Trình bày, tóm tắc dữ liệu
  Phân tích; dự đoán

 Nhà quản lý đƣa ra quyết định
CHứC NĂNG CủA THốNG KÊ
 Mô tả đối tƣợng nghiên cứu
 Hiểu biết về tổng thể dựa trên kết quả
 khảo sát
KHÁI NIỆM CƠ BẢN
 Tổng thể
 Mẫu
 Biến
 Dữ liệu
 Các loại thang đo:
 Thang đo định danh
 Thang đo thứ bật
 Thang đo khoảng
 Thang đo tỷ lệ
CHƢƠNG II
Phân loại
Dữ liệu so cấp: là do chính bản thân mình tự
 điều tra. VD
Dữ kiệu thứ cấp: là dữ liệu đƣợc tổng hợp từ
 các nguồn dữ liệu sơ cấp, VD:
Thu thập dữ liệu
 Phỏng vấn trực tiếp:
 Phỏng vấn cá nhân
 Phỏng vấn nhóm
 Phỏng vấn bằng điện thoại
 Phƣơng pháp gửi thƣ:
TRÌNH BÀY DỬ LIỆU
 Bảng phân phối tầng suất
 Biểu đồ phân phối tầng suất
BẢNG PHÂN PHỐI TẦNG SUẤT
-  Bảng gồm 2 cột:
  + Biến nghiên cứu (x)
  + Tầng số (f)

     Trị số biến (Xi)  Tần số (fi)
         X1       f1
         X2       f2
       …………..      ………..
        XK       fk
                k

                f
                i 1
                   i  n
BẢNG PHÂN PHỐI TẦNG SUẤT
   Trị số biến (Xi)      Tần số (fi)

     X1-X2           f1

     X 2 – X3          f2    …………..           ………..

    XK-1 - XK          fk

Xác định số nhóm: k=(2n)1/3
          X max  X min
Khoảng cách nhóm: 
         h
              k
Ví dụ:
  Năng suất của một loại cây trồng quan sát
  đƣợc trên 40 điểm thu hoạch nhƣ sau:

153 154 156 157 158 159 159 160 160 160

161 161 161 162 162 162 163 163 163 164

164 164 165 165 166 166 167 167 168 168

170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Giải
  Số nhóm
    k=(2n)1/3
    k=(2*40)1/3=4,3


 Khoảng   cách nhóm:

    X max  X min 179  153
  h             5,2
       k      5
Giải
Bảng phân phối năng suất

  Năng suất (tạ/ha)    Số quan sát

    153 – 159        7

    159-165        17

    165-171        8

    171-177        6

    177-183        2

                40
  BiỂU ĐỒ PHÂN PHỐI TẦN SỐ
  Biểu đồ cột
Biểu đồ tần số tích lũy
Biểu đồ tần số tƣơng đối
V dụ
 850  9000  15600    0  8700  22810    0  4330

2400  9000  15600  15700  21100  22810  12230  27770

4920  12156  5740  15700  21100  22810  12230  7080

3212  11800  62360  28033  21100  27200  12620  7080

 465  11800  62360  28033  21100  27200  18985  14500

5170  11800  62360  28033  22810    0  4330  14500

7200  2045  62360  28033  22810    0  4330  37185
Phƣơng pháp nhánh và lá
  VAR00001 Stem-and-Leaf Plot

  Frequency  Stem & Leaf

   23.00   0 . 00000000000111222334444
   16.00   0 . 5555557777788899
   15.00   1 . 000011111222244
   19.00   1 . 5555678888899999999
   36.00   2 . 000111111111122222222223344444444444
   18.00   2 . 555557778888888999
   5.00   3 . 33444
   9.00   3 . 556677888
   3.00   4 . 133
   4.00   4 . 8899
   3.00   5 . 333
   12.00 Extremes (>=62270)

  Stem width: 10000.00
  Each leaf:  1 case(s)
Biểu đồ hộp (BOX PLOT)
CHƢƠNG III
CÁC ĐẶC TRƢNG ĐO LƢỜNG KHUYNH HƢỚNG TẬP
TRUNG

 Trung bình số học
 Trung vị
 Số mod
 Trung bình hình học
Trung bình số học
 Khái niệm:
 Tính chất:
 Bị ảnh hƣởng nhiều đến giá trị đột biến
 Dùng để so sánh giửa hai tổng thể
 Tổng độ lệch với giá trị trung bình số học
 bằng 0
Trung bình số học
  Trung tổng thể:
     N       Trong đó:
      Xi       Xi: giá trị quan sát thứ i
     i 1
       N      N: Tổng số quan sát

VD: Năng suất lao động (Sp/ngƣời)của các CN
 trong công ty nhƣ sau:15,25,17,19,14,16,18
  Ycầu: Tính năng suất LĐ trung bình của CN?
  Giải: Năng suất lao động trung bình
     N
      Xi   15  25  17  19  14  16  18
     i 1
                          17,7
       N          7
Trung bình số học
  Trung bình mẫu:
       n

      X   i
            Trong đó:
             Xi: giá trị biến thứ i
   X  i 1
        n     n: Tổng số quan sát

  VD: Số ngày nghỉ trong năm của một mẫu 13
  ngƣời, đƣợc chọn từ số nhân viên của một công
  ty nhƣ sau:
   10  12    15  6  14  2   4  6
   11  15    18  10  8

Kq:10 ngày
Trung bình số học
  Trung bình có trọng số:
      k

      X
      i 1
            i    fi  Trong đó:
   X     k           Xi: giá trị biến thứ i
      f i 1
              i     fi: tầng số của biến thứ i


VD: Số sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
 trong 60 ngày ở một phân xƣởng đƣợc ghi
 nhận nhƣ sau:
Trung bình số học
  Sản phẩm đạt tiêu      Số ngày
   chuẩn kỹ thuật

      450           20

      500           28

      600           12

Tính trung bình các số sản phẩm đạt tiêu chuẩn
 kỹ thuật trong ngày
Giải
  Trung bình các số sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ
  thuật trong ngày

       k
       X i fi   (450 * 20  500 * 28  600 *12)
      i 1
    X   k
                              503
                    60
        fi
       i 1
Trung bình số học
  Trƣờng hợp nhóm có khoảng cách nhóm:

      k
            Trong đó:
       mi f i    mi: chỉ số giửa của tổ thứ
   X  i 1
        k
             fi: tầng số của biến thứ i
      f
       i 1
          i
  VD: Trong một đợt sản xuất ngƣời ta chọn
  ngẫu nhiên 50 sp và ghi nhận trọng lƣợng
  nhƣ sau:
Trung bình số học
 Trọng lƣợng (gam)       Số sản phẩm
    484 – 490           5
    490 – 496          10
    496 – 502          15
    502 – 508          13
    508 – 514           7
     Cộng            50

   Tính trọng lƣợng trung bình của sản phẩm
Giải
 Trọng lƣợng  Chỉ số giữa  Số sản phẩm
  (gam)
 484 – 490           5
         487
 490 – 496    493      10

 496 – 502    499      15

 502 – 508    505      13

 508 – 514    511      7

  Cộng             50
Giải
  Giá trị trung bình của sản phẩm

   k
    mi fi   487 * 5  493 *10  499 *15  505 *13  511* 7
   i 1
X   k
                                 499,84
                    50
    fi
   i 1
Số Trung Vị
 Khái niệm:
 Kí hiệu: Me
 Đặc điểm:
 Là mỗi dãy số chỉ có một số trung vị
 Không bị ảnh hƣởng bởi giá trị đột biến
 của dãy số
 Có thể tính từ các thang đo: tỷ lệ, khoảng,
 thứ bậc
Xác Định Số Trung Vị
 Số liệu mẫu:
 n lẻ
Số trung vị Me=X(n+1)/2
 n chẵn
             X n / 2  X ( n / 2 ) 1
          Me 
                   2
  VD: VD: Số ngày nghỉ trong năm của một
  mẫu 16 ngƣời, đƣợc chọn từ số nhân viên của
  một công ty, ghi nhận nhƣ sau:

10   12  15   6   14     2     4  6
11   15  18  10   8     7    10  12
Dữ liệu nhóm có khoảng cách
  Xác định chỉ số trung vị về khối lƣợng
   Trọng lƣợng (gam)      Số sản phẩm
     484 – 490           5
     490 – 496           10
     496 – 502           15
     502 – 508           13
     508 – 514           7
      Cộng            50
  KQ: 500gam
Dữ liệu nhóm có khoảng cách
 Bƣớc 1: Tính tần số tích lũy
 Bƣớc 2: Xác định nhóm chứa Me
 Bƣớc 3: Tính Me

                 n
                   S Me1
    M e  X Me(m in)  hMe  2
                  f Me
Giải
  Xác định chỉ số trung vị về khối lƣợng
                         Tổ
  Trọng lƣợng  Số sản phẩm   Tầng số tích  chứa
    (gam)             lũy    số
                         trung
   484 – 490     5       5     vị
  490 – 496     10       15
  496 – 502     15       30
  502 – 508     13       43
  508 – 514      7       50
  n/2=25
  Số trung vị:
                n
                  S Me1
    M e  X Me(m in)  hMe  2
                  f Me

  Thế số vào ta đƣợc

           25  15
    M e  496  6      500
            15
Số Mod
 Khái niệm
 Ký hiệu: M0
 Đặc điểm:
 Không bị ảnh hƣờng bởi giá trị đột biến
 Sử dụng thang đo khác: định danh, thứ
 bật
 Một dãy có thể có nhiều giá trị mod, có
 dãy số không có mod
Cách tính mod
 Trƣờng hợp không có khoảng cách tổ
VD
Trƣờng hợp có khoảng cách tổ:
 Xác định mật độ phân phối tần số
 Tổ nào có mật độ phân phối lớn nhất thì tổ
 đó chứa mod

                    f M 0  f M 0 1
M 0  X M 0 (min)  hM 0
              ( f M 0  f M 0 1 )  ( f M 0  f M 0 1 )
Số mod
  Xác định chỉ số mod về khối lƣợng
   Trọng lƣợng  Mật độ phân     Số sản phẩm
    (gam)      phối
   484 – 490     5/6         5
   490 – 496     10/6        10
   496 – 502     15/6        15
   502 – 508     13/6        13
   508 – 514     7/6        7
     Cộng                50

  MĐPP lớn
  nhất             Tổ chứa mod
Số mod
  Chỉ số mod về khối lƣợng:
  Ta có:
                       f M 0  f M 0 1
  M 0  X M 0 (m in)  hM 0
                ( f M 0  f M 0 1 )  ( f M 0  f M 0 1 )

  Thế số vào ta đƣợc

              15  10
   M 0  496  6             500,3
          (15  10)  (15  13)
Trung Bình hình học
   GM  n X1 X 2 X 3 ...X n
 VD:Mức độ tăng trƣởng của một công ty từ năm
  1998-2004 nhƣ sau:

Năm   98  99  00  01  02  03  04
Tốc độ   10% 15% 23% 13% 15% 17% 14%
phát triển
hàng năm
 Tính tốc độ phát triển trung bình qua các năm
Khảo sát độ phân tán
  Kn: xem xét đến mức độ khác biệt, dao
  động của các quan sát so với giá trung bình
  VD: có 2 dãy số nhƣ sau:

   10   9   12 13   10   11  15


   14  12   11  8   7  12  16

Ta thấy giá trị trung bình của 2 dãy số là
 giống nhau: 11,4. Tuy nhiên độ phân tán
 của 2 dãy số là khác nhau
Khoảng biến thiên
 R= Xmax-Xnim
 Ƣu điểm: tính tóan dễ dàng
 Nhƣợc điểm:
Không phản ảnh đẩy đủ độ phân tán
Tứ phân vị
 Khái niệm: là 4 trị số chia dãy số thành 4
 phần băng nhau
 Cách xác định tứ phân vị
- Gọi Q1,Q2,Q3 là tứ phân vị đầu, tứ phân` vị
 thứ 2, tứ phân vị thứ 3
 Q1 là giá trị ở vị trí thứ (n+1)/4
 Q2 là số trung vị
 Q3 là giá trị thứ 3x(n+1)/4
 Ví dụ:
   Công ty A có giá trị tăng trƣởng nhƣ sau:
8,5  9  12  13 13,5  15  17  18  19  20  22  25  26  27  28
    Tứ                   Tứ
    phƣơng       Tứ
                       phƣơng
    vị thứ       phƣơng
                       vị thứ
    nhất        vị thứ
                       ba
             hai
Độ trải giửa
  Khái niệm: là sự khác biệt giữa số tứ phân
  vị số 1 và thứ 3 thể hiện của 50% dử liệu
  của dãy số
          R1=Q3 – Q1
Độ lệch tuyệt đối trung bình
  Khái niệm: là trung
  bình của tất cả độ lệch
  tuyệt đối giữa biến và
  số trung bình số học
  Ký hiệu: MAD
  Công thức tính
           n

          X   i  X
      MAD   i 1
              n
 Ví dụ:
8,5  9  12  13 13,5 15  17  18  19  20  22  25  26  27  28
   Giá trị trung bình của dãy số: 18,2%
   MAD  5,28%
 Phƣơng sai
   Khái niệm:
   Trung bình của các độ lệch bình phƣơng giữa các
   giá trị xi với trung bình số học
   Công thức tính:      N
                   
                 ( X   )2i
                2  i 1
   VD:                  n

8,5  9   12  13 13,5 15  17  18   19  20  22  25  26  27  28
Độ lệch chuẩn
 Khái niệm: là căn bật hai của phƣơng sai
Thể hiện độ lệch trung bình của tất cả các
 quan sát so với giá trị trung bình
Công thức tính:

             n
             X i2
            i 1
      x   2        2
               N
Hệ số biến thiên
  Khái niệm: đo lƣờng độ phân tán của dãy
  số tính một cách tƣơng đối, đƣợc xác định
  bằng cách so sánh độ lệch tiêu chuẩn với
  trung bình số học
  Công thức tính:

           
         cv  x100 %
           
HÌNH DẠNG PHÂN PHỐI CỦA DÃY SỐ
  Phƣơng pháp : so sánh trung bình và
  trung vị. Ta đƣợc
  Trung bình>trung vị: phân phối lệch phải
HÌNH DẠNG PHÂN PHỐI CỦA DÃY SỐ
  Trung bình=trung vị:phân phối đối xứng
HÌNH DẠNG PHÂN PHỐI CỦA DÃY SỐ
  Trung bình <trung vị: phân phối lệch trái
CHƢƠNG IV
CHƢƠNG IV
ƢỚC LƢỢNG
 Ƣớc lƣợng điểm
 Ƣớc lƣợng khoảng
ƢỚC LƢỢNG ĐIỂM
        mẫu  Tổng thể


 Trung bình:   x   µ


 Tỷ lệ :    ˆ
        p    p


 Phƣơng sai S2     2
ƢỚC LƢỢNG KHOẢNG
  KHOẢNG TIN CẬY CỦA TRUNG BÌNH
 Khoảng tin cậy của tỷ lệ
 Khoảng tin cậy của phƣơng sai
 Khoảng tin cậy cho sự khác biệt giữa
 trung bình hai tổng thể
 Khoảng tin cậy cho sự khác biệt giữa hai tỉ
 lệ tổng thể
 Xác định kích thƣớc mẫu
KHOẢNG TIN CẬY CỦA TRUNG BÌNH
  Biết phƣơng sai tổng thể
                                 
  x  z / 2    Nghia là x  z / 2       x  z / 2
         n             n           n

 Khi n không đổi  càng lớn thì độ tin cậy
 giảm
 Độ tin cậy và độ lệch chuẩn không đổi, n
 tăng độ tin cậy tăng
 Độ lệch chuẩn và n không đổi, khoảng
 cách ƣớc lƣợng tăng độ tin cậy giảm
VD:
  Một công ty có bảng thu thập kết quả
  trong 15 ngày nhƣ sau:trung bình 1 ngày
  có 267 trang fax, độ lệch chuẩn: 32 trang;
  giả sử số trang fax trong ngày là phân
  phối chuẩn. Y/c ƣớc lƣợng số trang fax
  trong ngày với độ tin cậy 95%
VD2
  Bƣu điện thành phố    Cƣớc trả  Số hộ
  nghiên cứu việc sử dụng  hàng tháng
  điện thoại cố định nhằm
               <60    10
  tính tóan giá cƣớc hợp
  lý. Một mẫu ngẫu nhiên  60-80   15
  gồm 100 hộ gia đình kết
  quả nhƣ sau        80-100   22
-  Y/c: g/sử: cƣớc đt có   100-120  27
  phân phối chuẩn, ƣớc
  lƣợng mức cƣớc trung   120-140  12
  bình hàng tháng với độ
  tin cậy 95%        140-160  9
-  KQ: 96-109 ngàn      ≥160    5
KHOẢNG TIN CẬY CỦA TRUNG BÌNH
  Chƣa biết phƣơng sai tổng thể

            s              s             s
  x  t n 1; / 2   Nghia là x  t n 1; / 2     x  t n 1; / 2
            n              n             n


tn-1 có phân phối student với n-1 bậc tự do
VD:
  Công ty điện thoại nghiên cứu thời gian
  đƣờng dài. Chọn 20 ngƣời kết quả nhƣ
  sau: thời gian điện thoại trung bình là
  14,8 phút; độ lệch chuẩn 5,6. với độ tin
  cậy 95%; Ƣớc lƣợng thời gian cuộc gọi
  đƣờng dài
VD:
 Một hãng hàng không thực hiện nghiên
 cứu để ƣớc lƣợng thời gian trung bình làm
 thủ tục nhập cảnh cho một khách hàng;
 gồm 16 ngƣời kết quả nhƣ sau:
14;15;14;15;12;18;12;20;22;19;18;19;20;
 19;18;18
Hãy ƣớc lƣợng thời gian trung bình làm thủ
 tục nhập cảnh cho một khách hàng; với độ
 chính xác 95%,với tn-1,/2=2,131
KHOẢNG TIN CẬY CỦA TỶ LỆ
   Với khoảng tin cậy là (1-)x100% của tỷ lệ p; ta
   có khoảng tin cậy đƣợc xác định nhƣ sau:

             p(1  p)
             ˆ   ˆ          p(1  p)
                          ˆ   ˆ
      p  z / 2
      ˆ            p  p  z / 2
                    ˆ
              n             n

          p (1  p )
          ˆ   ˆ
 Khi n tăng      n
               giảm  khoảng cách ƣớc lƣợng
  giảm
VD:
  Một nghiên cứu đƣợc thực hiện nhằm ƣớc
  lƣợng thị phần của sp nội địa đối với mặt
  hàng bánh kẹo. Kết quả điều tra 100
  khách hàng cho thấy có 34 ngƣời dùng
  sản phẩm nội địa. Nhƣ vậy, độ tin cậy
  95%, ƣớc lƣợng thị phần bánh kẹo nội địa
VD:
 Bƣu điện thành phố nghiên  Cƣớc trả  Số hộ
  cứu việc sử dụng điện    hàng tháng
  thoại cố định nhằm tính
  tóan giá cƣớc hợp lý. Một  <60    10
  mẫu ngẫu nhiên gồm 100
  hộ gia đình kết quả nhƣ
                60-80   15
  sau             80-100   22
Y/c Ƣớc lƣợng tỷ lệ hộ gia
  đình có cƣớc điện thoại   100-120  27
  mỗi tháng lớn hơn 100
  ngàn, độ tin cậy 95%:    120-140  12
                140-160  9
                ≥160    5
Khoảng tin cậy của phƣơng sai
Công thức:

     (n  1) S 2      (n  1) S 2
            2 
       n1, / 2
       2
            2     n 1,1 / 2

2n-1  có phân phối 2 với n-1 bậc tự do
VD:
  Một nhà sản xuất quan tâm đến việc biến
  thiên của tỷ lệ tạp chất trong một loại
  hƣơng liệu đƣợc cung cấp. Chọn ngẫn
  nhiên 15 hƣơng liệu cho thấy độ lệch
  chuẩn về tỷ lệ tạp chất là 2,36%. Nhƣ
  vậy, ƣớc lƣợng độ lệch tạp chất với độ ƣớc
  lƣợng 95%
Giải
  Phƣơng sai
   x   2

Ƣớc lƣợng độ lệch chuẩn về tỷ lệ tạp chất
     (n  1) 2        (n  1) 2
              2 
      n 1, / 2
      2
                  2n1,1 / 22,98<δ2<13,72
VD:
 Bƣu điện thành phố nghiên  Cƣớc trả  Số hộ
  cứu việc sử dụng điện    hàng tháng
  thoại cố định nhằm tính
  tóan giá cƣớc hợp lý. Một  <60    10
  mẫu ngẫu nhiên gồm 100
  hộ gia đình kết quả nhƣ   60-80   15
  sau             80-100   22
Y/c Ƣớc lƣợng độ lệch chuẩn
  của số hộ sử dụng điện   100-120  27
  thoại độ tin cậy 95%:
                120-140  12
                140-160  9
                ≥160    5
  Phƣơng sai

        N
         ( X i   )2
     2  i 1        1015
           N

  Ƣớc lƣợng phƣơng sai cƣớc sử dụng điện
  thoai       2
              (n  1) 2
                            (n  1)
                          
                          2

                  2
                  n 1, / 2      2
                             n1,1 / 2
 Khoảng tin cậy cho sự khác biệt giữa trung
 bình hai tổng thể
      Mẫu phối hợp từng cập:
          d             d                  d
d  t n 1, / 2    hayd  t n 1, / 2      x   y  d  t n 1, / 2
          n             n                   n
    tn-1 có phân phối chuẩn Student với n-1 bậc tự
     do.
     d trung bình các độ lệch
    VD:
              Hộ  Lƣợng điện
Vd:               Trƣớc  sau
              1  73   69
  Một công ty điện lực
  có kết quả nhƣ sau:   2  50   54
  y/c: ƣớc lƣợng khoảng  3  83   82
  cách trung bình của   4  78   67
  trƣớc và sau khi    5  56   60
  khuyến kích tiết kiệm
              6  74   73
  điện. Độ tin cậy 95%
              7  74   75
              8  87   78
              9  69   64
              10  72   72
              11  77   70
              12  75   63
Giải: kiểm tra lại
  Sự khác biệt trung bình của 02 mẫu


      d
        (x  y ) f
          i    i  i
                    3,41
            fi
  Độ lệch chuẩn của 02 mẫu
  Ƣớc lƣợng khác biệt trung bình của 02 mẫu

          Sd               Sd
   d  tn1, / 2    x   y  d  tn1, / 2
           n                n
   hay  0,068   x   y  6,902
Giải
  Độ lệch trung bình


   d  3,4167
  Độ lệch chuẩn:δ=5,4848
  tn-1,/2=2,201

        5,4848               5,4848
3,41  2,201 x     1   2  3,41  2,201 x
        3,464               3,464
Khoảng tin cậy cho sự khác biệt giữa trung
bình hai tổng thể
  Mẫu độc lập:

                                 2
                                     y
                                     2

                    ( X  Y )  z / 2    x
                                   
                               nx     ny
  Hay


             x
             2
                 y
                  2
                                        x2    y
                                             2

  ( X  Y )  z / 2          x   y  ( X  Y )  z / 2       
             nx    ny                     nx     ny
  VD: 02 doanh nghiệp cùng sx sP A. Ta có
  kết quả thống kê nhƣ sau:  Quý DN_A           DN_B
     Giá thành  CP sản   GThành  Tỷ trọng
     1 SP    xuất    1 SP
  I   20     1000    19    16
  II  21     1386    20    35
  III  19     1387    18    30
  IV  17     1394    19    19
Yêu cầu
a) so sánh đơn giá trung bình của 02 DN
b) Ƣớc lƣợng độ lệch trung bình về giá của
 sp A của 02 DN với độ tin cậy là 90%
Khoảng tin cậy cho sự khác
biệt giữa hai tỉ lệ tổng thể
  Công thức tính:

                   px (1  px ) p y (1  p y )
                   ˆ    ˆ   ˆ    ˆ
       ( px  p y )  z / 2
        ˆ  ˆ               
                     nx      ny


hay
            px (1  px ) p y (1  p y )
            ˆ    ˆ   ˆ    ˆ
( px  p y )  z / 2
 ˆ  ˆ                       px  p y
              nx      ny

                   px (1  px ) p y (1  p y )
                   ˆ    ˆ   ˆ    ˆ
     ( px  p y )  z / 2
      ˆ  ˆ                
                     nx      ny
Khoảng tin cậy cho sự khác
biệt giữa hai tỉ lệ tổng thể
  Vd:Kết quả điều tra mẫu ngẫu nhiên
  1.000 ngƣời ở 02 tp nhƣ sau: tỉ lệ thất
  nghiệp ở thành phố H là 7,5%; ở thành
  phố K là 7,2%. Hãy ƣớc lƣợng về sự khác
  biệt về tỉ lệ thất nghiệp giữa 02 thành phố
  với độ tin cậy là 90%
               Hộ  Lƣợng điện
Vd:                Trƣớc  sau
               1  73   69
  Một công ty điện lực
  có kết quả nhƣ sau:    2  50   54
  y/c: ƣớc lƣợng sự     3  83   82
  khác biệt tỷ lệ đối với  4  78   67
  các hộ sử dụng điện    5  56   60
  lớn hơn 75 kw điện
               6  74   73
  trƣớc và sau khi đƣợc
  khuyến khích tiết kiệm  7  74   75
  điện với độ tin cậy là  8  87   78
  96%            9  69   64
               10  72   72
               11  77   70
               12  75   63
Xác định kích thƣớc mẫu

  Xác định kích thƣớc mẫu trong trƣờng
  hợp ƣớc lƣợng khoảng tin cậy của trung
  bình tổng thể

  Xác định kích thƣớc mẫu trong trƣờng
  hợp ƣớc lƣợng khoảng tin cậy của tỉ lệ
  tổng thể
Xác định kích thƣớc mẫu trong trƣờng hợp ƣớc
lƣợng khoảng tin cậy của trung bình tổng thể
                 
Từ công thức    x  z / 2
                 n

          
gọi    z / 2        sai số ƣớc lƣợng
          n

Ta đƣợc    ( z / 2 )  2  2
     n
            2
             Hộ  Lƣợng điện
Vd:              Trƣớc  sau
             1  73   69
  Một công ty điện lực
  có kết quả nhƣ sau:  2  50   54
  y/c: xác định số lƣợng 3  83   82
  quan sát sao cho sai  4  78   67
  số không quá 2kw với 5   56   60
  độ tin cậy là 90%
              6  74   73
              7  74   75
              8  87   78
              9  69   64
             10  72   72
             11  77   70
             12  75   63
Xác định kích thƣớc mẫu trong trƣờng hợp
ƣớc lƣợng khoảng tin cậy của tỉ lệ tổng thể
  Đặt           p (1  p )
               ˆ   ˆ
        z / 2
                 n
Ta có:

      n
       z / 2   p(1  p
             2
             ˆ
               2
VD:
 Bƣu điện thành phố nghiên  Cƣớc trả  Số hộ
  cứu việc sử dụng điện    hàng tháng
  thoại cố định nhằm tính
  tóan giá cƣớc hợp lý. Một  <60    10
  mẫu ngẫu nhiên gồm 100
  hộ gia đình kết quả nhƣ   60-80   15
  sau             80-100   22
Y/c xác định số lƣợng quan
  sát sao cho sai số ƣớc   100-120  27
  lƣợng số ngƣời sử dụng
  trên 120 ngàn không quá   120-140  12
  10% và độ chính xác 95%
                140-160  9
                ≥160    5
CHƢƠNG V
CHƢƠNG V
CÁC KHÁI NIỆM
 Giả thuyết H0 và H1
 Các loại sai lầm
+ Sai lầm loại 1: Giả thiết H0 đúng nhƣng
 kiểm định cho thấy bác bỏ H0
+ Sai lầm loại 2: Giả thiết H0 sai nhƣng
 kiểm định cho thấy không thể bác bỏ H0
KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT
-  Trung bình của tổng thể
-  Tỉ lệ của tổng thể
-  Sự khác biệt hai trung bình của tổng thể
-  Sự khác biệt của hai tỉ lệ tổng thể
   KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT VỀ
  TRUNG BÌNH CỦA TỔNG THỂ
 Trƣờng hợp n30
Giả thiết H0: µ=µ0
      H1: µ≠µ0
Giá trị kiểm định    X  0
           z
            / n
Qui tắc quyết định: Bác bỏ H0 ở mức ý nghĩa
 , nếu Z<-z/2 hay Z> z/2 , z/2 có phân
 phối chuẩn chuẩn hóa
 KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT VỀ
TRUNG BÌNH CỦA TỔNG THỂ
   z/2

  Bác bỏ H0          z/2
        không thể Bác bỏ H0   Bác bỏ H0
KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT VỀ
TRUNG BÌNH CỦA TỔNG THỂ
 n<30
Giả thiết H0: µ=µ0
      H1: µ≠µ0

Giá trị kiểm định   X  0
          z
            / n
Qui tắc quyết định: Bác bỏ H0 ở mức ý nghĩa ,
 nếu t<-tn-1,/2 hay t> tn-1,/2
Với tn-1 có phân phối Student với n-1 bật tự do
KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT VỀ
TRUNG BÌNH CỦA TỔNG THỂ
   Bác bỏ H0            tn-1./2
           không thể Bác bỏ H0    Bác bỏ H0
      tn-1,/2
Ví dụ:
Vd:            Hộ  Lƣợng điện tiêu thụ
              01      73
  Một công ty điện lực
  có kết quả nhƣ sau:  02      50
  y/c: có ý kiến cho   03      83
  rằng lƣợng điện tiêu  04      78
  thụ trung bình sau khi 05      56
  áp dụng các biện pháp
              06      74
  tiết kiệm điện là
  75kw. Bạn có ý kiến  07      74
  nhận xét gì?      08      87
              09      69
              10      72
              11      77
              12      75
KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT VỀ TỈ
LỆ CỦA TỔNG THỂ
Giả thiết H0: p=p0
      H1: p≠p0

  Giá trị      p  p0
           ˆ
       z
          p0 (1  p0 ) / n  Qui tắc quyết định: Bác bỏ H0 ở mức ý
  nghĩa , nếu Z<-z/2 hay Z> z/2 , z/2 có
  phân phối chuẩn chuẩn hóa
KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT VỀ SỰ KHÁC BIỆT
CỦA HAI TRUNG BÌNH TỔNG THỂ
 KIỂM ĐỊNH DỰA TRÊN SỰ PHỐI HỢP
 TỪNG CẶP
 KIỂM ĐỊNH DỰA TRÊN NGẪU NHIÊN ĐỘC
 LẬP
KIỂM ĐỊNH DỰA TRÊN SỰ PHỐI HỢP
TỪNG CẶP
  Giả sử H0: µx-µy=D0
      H1: µx-µy≠D0

Giá trị kiểm định:     d  D0
           t
              Sd / n

Qui tắc quyết định: Bác bỏ H0 ở mức ý nghĩa 
 nếu: t<-tn-1,/2 hay t> tn-1,/2 với tn-1 có phân
 phối Student với n-1 bậc tự do
Ví dụ:
Kiểm định dự trên mẫu ngẫu
nhiên độc lập
  Giả thuyết H0: µx -µy=D0
        H1: µx -µy≠D0

             X  Y  D0
Giá trị kiểm định  z
             2    y
                   2

                
              x


              nx    ny

Quy tắc quyết định: bác bỏ H0 ở mức ý nhĩa
  nếu z<-z/2 hay z>z/2
KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT VỀ SỰ KHÁC
BIỆT CỦA HAI TỈ LỆ TỔNG THỂ
  GiẢ thuyết H0: px-py=0
        H1: px-py ≠ 0

Giá trị kiểm định  z
                px  p y
                ˆ  ˆ
                     1 1
             p0 (1  p0 )(
             ˆ    ˆ      )
                     nx n y
Quy tắc quyết định: bác bỏ H0 ở mức ý
 nghĩa , nếu: z<-z/2 hay z>z/2 với z có
 phân phối chuẩn chuẩn hóa
VD
Chƣơng V
Phân tích phƣơng sai 1 yếu tố
  Giả sử ta có k nhóm, n1, n2…nk quan sát ngẫu nghiên
  độc lập từ k tồng thể. Gọi µ1, µ2,… µk lá các trung bình
  của tồng thể, xij là quan sát thứ j của nhóm thứ j. Giả
  sử tổng thể phân phối chuần, phƣơng sai bằng nhau,
  sai số độc lập Đƣợc trình bày nhƣ sau:

               nhóm
     1       2      …..       k
     x11      x21     …..      xk1
     x12      x22     …..      xk2
     …..      …..      …..      …..
     x1n      x2n      …..      xkn
Phân tích phƣơng sai 1 yếu tố

  Bƣớc 1: tính giá trị trung bình nhóm        và
  tổng thể
                 ni

                  xij
                 j 1
  Trung bình nhóm    xi 
                   ni
                   k  ni

                  x      ij
  Trung bình tổng thể        i 1 j 1
              x 
                      n
Phân tích phƣơng sai 1 yếu tố

 Bƣớc 2: tính các đại lƣợng thể hiện sự biến
 thiên nội bộ của từng nhóm (SSW)và giữa các
 nhóm (SSG)
Gọi SS là dại lƣợng đăc trƣng thệ hiện sựn biến
 thiên trong nội bộ của từng nhóm SSi   ( xij  xi ) 2
                            i                            j 1 Tổng biến thiên nội bộ trong từng knhóm
                    ni   2

SSW=SS1+SS2+….+SSk hay SSW   ( xij  x i )
                      i 1 j 1

SST là tổng bình các chênh lệch giữa các quan sát
 với trung bình của tổng thể ta có:
        k  ni
    SST   ( xij  x) 2 haySST  SSW  SSG
       i 1 j 1
Phân tích phƣơng sai 1 yếu tố
  Bƣớc 3: tính các ƣớc lƣợng cho phƣơng sai
  chung của K tổng thể

                      SSW
  Ƣớc lƣợng phƣơng sai trong nhóm: MSW 
                      nk
                       SSG
  Ƣớc lƣợng phƣơng sai giửa các nhóm: MSG 
                       nk
Phân tích phƣơng sai 1 yếu tố
  Bƣớc 4: tính giá trị kiểm định F:

                       MSG
                     F
                       MSW
Quy tắc ra quyết định: Bác bỏ H0 ở mức ý nghĩa ,

   MSG
nếu MSW  Fk 1,n k , với Fk-1,n-k có phân phối F với
 k-1 và k-n bật tự do tƣơng ứng ở tử số và mẫu
  số.
Bảng phân tích anova một yếu tố
Biến    Tổng các  Bật tự  Trung bình các  Giá trị kiểm
thiên    chênh lệch do    chênh lệnh bình  định F
      bình phƣơng     phƣơng (phƣơng
                 sai)
Giữa các  SSG     k-1              MSG
                    SSG    F
nhóm               MSG 
                    k 1     MSW
Trong nội
bộ nhóm                  SSW
      SSW     n-k   MSW 
                     nk
Tổng
cộng    SST     n-1
Vdụ
Ngƣời ta thống kê điểm kết quả bắn súng của ba
 nhóm (mở 2 mắt,mở mắt phải, mở mắt trái),
 mỗi nhóm gồm 6 xạ thủ nhƣ sau(thang điểm
 40):
Mở cả hai mắt  Chỉ mở mắt trái Chỉ mở mắt
                phải
   22       28        33
   27       37        29
   29       34        39
   20       29        33
   18       31        37
   30       33        38
Vdụ
  Gọi  giá trị trung bình của ba nhóm là: µ1, µ2, µ3
  Giả  thiết H0: µ1= µ2= µ3
  Giả  thiết H1: không phải tất cả µi đều bằng nhau
  Kết  quả chạy SPSS nhƣ sau:
Kiểm định TUKEY
 Ta giả thiết so sánh từng cặp trung bình tổng thể
 với nhau
H0: µ1= µ2, µ1 ≠ µ3……
Tiêu chuẩn so sánh turkey:

           MSW
   T  q ,k ,nk
            ni

Với q,k,n-k là giá trị tra bảng phân phối q ở mức ý nghĩa , với
  bật tự do k và n-k
Tính giá trị kiểm định

 D  x1  x2 hayD  x 2  x 4
Kiểm định TUKEY
 Quy tắc quyết định: Bác bỏ H0 ở mức ý nghĩa ,
 nếu D≥T
 VD trên:
Ta dễ dàng tính đƣợc:  x1  24,33; x2  32; x3  34,83


Do vậy: D1  x1  x 2  7,67; D2  x1  x3  10,5; D3  x 2  x3  2,83
               MSW
       T  q ,k ,nk     6,1673
                ni


=> D1>T, D2>T bác bỏ H0
KIỂM ĐỊNH DẤU
 Kiểm định thực hiện khi tổng thể không có
 phân phối chuẩn và phƣơng sai không
 bằng nhau
 Trong kiểm định ta không quan tân đến độ
 lớn của giá trị trong mẫu, mà ta chỉ quan
 tâm đến dấu (cộng hay trừ) của chênh
 lệch trong kiểm định
KIỂM ĐỊNH DẤU
 Giả thiết H0 a=b
      H1 a≠b
  (a,b lần lƣợc là số lƣợng dấu cộng và trừ)
Giá trị kiểm định:
          p  p0
          ˆ
       z
          p0 (1  p0 )
            n


Quy tắc bác bỏ: bác bỏ H0, ở mức ý nghĩa  nếu:
z<-z/2 hoặc z>z/2 với z/2 có phân phối chuẩn
 chuẩn hóa
KIỂM ĐỊNH WILCOXON
 Giả thiết H0 µ1= µ2
       H1 µ1 ≠ µ2
 Tính các chênh lệch: di=xi-yi
 Xếp hạng giá trị tuyệt đối của di theo thứ tự tăng
 dần
 Tính tổng hạng cho các giá trị âm và dƣơng
 Giá trị kiểm định:
 T=min[(+),[(+)]
Quy tắc bác bỏ: bác bỏ H0, ở mức ý nghĩa  nếu:
T<-Tn,/2 hoặc T>Tn,/2 với Tn,/2 là giá trị trong
 bảng phân phối của kiểm định Wilcoxon
KIỂM ĐỊNH MANN-WHITNER
  Giả thuyết H0: µ1= µ2
        H1: µ1 ≠ µ2
  Xếp hạng tất cả các gía trị của hai mẫu theo giá
  trị tăng dần
  Cộng các hạng của tất cả các giá trị ở mẫu thứ
  nhất là R1
  Giá trị kiểm định: U1  n1n2  n1 (n1  1)  R1
                 2

  Khi mẫu lớn thì phân phối của U đƣợc xem
  chuẩn:   nn     n n (n  n  1)
      u  1 2 ;  U  1 2 1 2
            2

        2        12
KIỂM ĐỊNH MANN-WHITNER
                   U 1  U
 Giá trị kiểm định bây giờ là: z 
                    U

Quy tắc bác bỏ: bác bỏ H0, ở mức ý nghĩa  nếu:
z<-z/2 hoặc z>z/2 với z/2 có phân phối chuẩn
 chuẩn hóa
KIỂM ĐỊNH KRUSKAL-WALLIS
Giả thuyết H0 tất cả trung bình của k tổng thể là
 giống nhau hay H0 µ1= µ2=µ3=…….= µk
      H1: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ ……. ≠ µk
Xếp hạng tất cả các giá trị quan sát của k mẫu theo
 thứ tự tăng dần
Cộng các hạng của tất cả các giá trị ở từng mẫu lại,
 kí hiệu R1,R2…….Rk
Giá trị kiểm định 2    12   k R2
                 n  3(n  1)
                   i


            n(n  1) i 1 i
Quy tắc quyết định: Bác bỏ H0 ở mức ý nghĩa 
 nếu:2> 2k-1 với 2k-1 có phân phối 2 với k-1 bậc
 tự do
KIỂM ĐỊNH CHI BÌNH PHƢƠNG
  Kiểm định giả thuyết về phân phối của tổng thể:
  Giả thuyết H0: tổng thể có phân phối theo 1 giả định
  nào đó
        H1: tổng thể không có phân phối nhƣ vậy
  Tính số lƣợng quan sát về nhóm thứ tự khi H0 đúng.
  Tính giá trị Ei=np      O  Ei
  Giá trị kiểm định:   2   i
                  Ei
  Quy tắc quyết định: bác bỏ H0,ở mức ý nghiã 
  nếu:2> 2k-1 với 2k-1 có phân phối 2 với k-1 bậc tự
  do
KIỂM ĐỊNH CHI BÌNH PHƢƠNG
  Kiểm định về sự độc lập giữa hai biến định
  tính
  Giả thuyết H0: không có mối liên hệ giữa
  hai biến định tính
       H1: tồn tại mối liên hệ giữa hai
  biến định tính
  Tính số lƣợng quan sát mong muốn Eij
  trong trƣờng hợp H0 đúng
            Ri Ri C j
       Eij  C j  
            n  n
KIỂM ĐỊNH CHI BÌNH PHƢƠNG

  Giá trị kiểm định   m   k   (Oij  Eij )
            
           2

             i 1 j 1    Eij

  Quy tắc quyết định: Bác bỏ H0 ở mức ý
  nghĩa  nếu:2> 2(m-1)(k-1), với 2(m-1)(k-1)
  có phân phối 2 với (m-1)(k-1) bậc tự do

								
To top